Sie sind auf Seite 1von 50

 


,(//$7Ì1´98/*$5µ
 (XJHQLR&26(5,8

 6H GLFH D PHQXGR TXH ODV OHQJXDVURPDQFHV QRSURFHGHQ GHO
 ´ODWtQ VLQR GHO ´ODWtQ YXOJDUµ R ´ODWtQ SRSXODUµ 3DUHFHUtD TXH
VHRSXVLHUDFRQHVWRDODOHQJXDODWLQDHO´ODWtQµVLQDGMHWLYRV
 RWUDOHQJXDGLVWLQWD\PiVRPHQRVVHSDUDGDGHHOOD(QHIHFWR
ORV URPDQLVWDV GHO VLJOR SDVDGR LPDJLQDURQ XQ ODWtQ YXOJDU
 FRQFHELGRGHHVDPDQHUDHVGHFLUFRPR´RWUDOHQJXDµKDEODGD
 HQ OD 5HS~EOLFD \ HQ HO ,PSHULR 5RPDQR XQD OHQJXD ´GHO
SXHEORµRSXHVWDDODOHQJXDGHODVFODVHVFXOWDVHVGHFLUDOODWtQ
 (O OODPDGR ©ODWtQ YXOJDUª \ ODV GH OD OLWHUDWXUD DO ODWtQ GH ORV DXWRUHV 6H EDVDEDQ GLFKRV
SULPHUDVGLIHUHQFLDFLRQHVURPDQFHV HVWXGLRVRVHQWRGDXQDVHULHGHKHFKRV
 D HQ OD H[LVWHQFLD GH PXFKDV SDODEUDV TXH VRQ
 %UHYH LQWURGXFFLyQ D OD OLQJtVWLFD
HYLGHQWHPHQWH ODWLQDV \ TXH VH FRUUHVSRQGHQ HQ WRGDV ODV
URPiQLFD OHQJXDVURPDQFHVRSRUORPHQRVHQDOJXQDVGHHOODVSHURTXH
 QRVHHQFXHQWUDQHQHOODWtQGHODOLWHUDWXUD

 E HQ HO KHFKR GH TXH HQWUH ORV PLVPRV DXWRUHV ODWLQRV
KD\ YDULRV TXH VH RSRQHQ DO ODWtQ FXOWR R OLWHUDULR VHUPR
 XUEDQXV XQ ODWtQ PiV OLEUH PiV IDPLOLDU VHUPR FRWLGLDQXV R
 PiV SRSXODU VHUPR SOHEHLXV VHUPR YXOJDULV R GLDOHFWDO
UHJLRQDO VHUPRUXVWLFXV 

 F HQSDODEUDV\IRUPDVQRFOiVLFDVTXHVHHQFXHQWUDQHQ

HVFULWRUHVDQWHULRUHVDODpSRFDFOiVLFD SRUHMHQ3ODXWR HQODV
 0RQWHYLGHR LQVFULSFLRQHV HQ YDULRV HVFULWRV GH PHQRU HPSHxR SRU HM
 8QLYHUVLGDG GH OD 5HS~EOLFD )DFXOWDG GH FDUWDVIDPLOLDUHV GHDXWRUHVFOiVLFRVFRPR&LFHUyQ
+XPDQLGDGHV\&LHQFLDV 
 ,QVWLWXWRGH)LORORJtD5RPiQLFD'HSDUWDPHQWR (OSULPHURTXHGHOLPLWyFLHQWtILFDPHQWHHOFRQFHSWRGHODWtQ
GH/LQJtVWLFD YXOJDU IXH HO IXQGDGRU GH OD PRGHUQD JUDPiWLFD FRPSDUDGD
 URPDQFH HO JUDQ URPDQLVWD DOHPiQ )HGHULFR 'LH] 'LH] DXWRU
 

ϭ ϯ

 
GH OD SULPHUD JUDPiWLFD FRPSDUDGD  \ GHO SULPHU ´'HU 9RNDOLVPXV GHV 9XOJlUODWHLQVµ µ(O YRFDOLVPR GHO ODWtQ
'LFFLRQDULR HWLPROyJLFR GH ODV OHQJXDV URPiQLFDV GHULYDED HQ YXOJDUµ  D SHVDU GH ODV VXJHUHQFLDV HQ FRQWUD TXH
HIHFWR ODV OHQJXDV URPDQFHV GH OR TXH pO OODPDED 9RONVODWHLQ SXHGHQ HQFRQWUDUVH HQ OD PLVPD (UD pVD OD pSRFD HQ TXH
ODWtQ SRSXODU ODWtQ GHO SXHEOR \ TXH LGHQWLILFDED FRQ OD GRPLQDEDQHQODJUDPiWLFDFRPSDUDGD LQGRHXURSHD ODLGHDGHO
OHQJXD KDEODGD GH OD pSRFD LPSHULDO SRU ORV OHJLRQDULRV ORV ´iUERO JHQHDOyJLFRµ GH 6FKOHLFKHU \ OD GH OD UHFRQVWUXFFLyQ GH
FRPHUFLDQWHVORVFRORQRVORVIXQFLRQDULRVXQDOHQJXDGLVWLQWD ODV OODPDGDV ´8UVSUDFKHQµ OHQJXDV SULPLWLYDV X RULJLQDOHV 
GHOODWtQFOiVLFRHQODIRQpWLFDHQODPRUIRORJtDHQODVLQWD[LV\ UHFRQVWUXFFLyQ TXH D SHVDU GH OD DSDUHQWH \ SURFODPDGD
HQHOYRFDEXODULR RSRVLFLyQ D 6FKOHLFKHU FRQWLQXy FRQ LJXDO YLJRU HQ OD pSRFD
QHRJUDPiWLFD -XVWDPHQWH FRPR XQD HVSHFLH GH 8UVSUDFKH GH
 (QUHDOLGDGDOHVWDEOHFHUGLFKRFRQFHSWR'LH]QRKDFtD
ODVOHQJXDVURPDQFHVIXHFRQVLGHUDGRHO´ODWtQYXOJDUµ\HOJUDQ
VLQR FRQVDJUDU XQD WUDGLFLyQ TXH YHQtD GHVGH OD (GDG 0HGLD \
PDHVWURGHODOLQJtVWLFDURPiQLFD:LOKHOP0H\HU/ENH FX\R
TXHRSRQtDDOODWtQ HVGHFLUDOODWtQOLWHUDULRGHODpSRFDFOiVLFD 
GLFFLRQDULR HWLPROyJLFR \ FX\D JUDPiWLFD KDQ VXVWLWXLGR ODV
HO KDEOD YXOJDU URPDQFH FRQVLGHUDGD FRPR FRUUXSFLyQ GHO
FRUUHVSRQGLHQWHV REUDV GH 'LH] \ TXHGDQ KDVWD OD DFWXDOLGDG
ODWtQFOiVLFRRWDPELpQFRPRODDQWLJXDEDVHGHOPLVPR<WDO
FRPR ODV REUDV IXQGDPHQWDOHVGH HVD GLVFLSOLQD HPSUHQGLy HQ
WUDGLFLyQ PHGLHYDO SURFHGtD D VX YH] GH XQD WUDGLFLyQ PiV
VX ´(LQIKUXQJ LQ GLH URPDQLVFKH 6SUDFKZLVHQVFKDIWµ
DQWLJXD TXH DUUDQFDED \D HQ HO VLJOR ,9 G & FXDQGR SRU
´,QWURGXFFLyQ D OD OLQJtVWLFD URPiQLFDµ KD\ WUDGXFFLyQ
SULPHUD YH] VH KL]R FODUD \ QHWD OD GLVWLQFLyQ HQWUH ODWLQH \
HVSDxROD SRU $PpULFR &DVWUR GH OD UD < GH OD UD (GLFLyQ
YXOJR HQWUH HO ODWtQ OLWHUDULR \ HO ODWtQ FRUULHQWH &RQWULEX\y D
DOHPDQDV ODWDUHDGH´UHFRQVWUXLUORµEDViQGRVHHQODVOHQJXDV
IRUWDOHFHUHOFRQFHSWRGH´ODWtQYXOJDUµHOURPDQWLFLVPRFRQOD
URPDQFHV FRQVLGHUDGDV SUHFLVDPHQWH FRPR IDVHV DFWXDOHV GHO
WHQGHQFLD FRQVLGHUDU PiV OHJtWLPR PiV JHQXLQR \ PiV
´ODWtQ YXOJDUµ 'H WRGRV PRGRV VH VLJXLy SHQVDQGR HQ XQD
VLJQLILFDWLYROR´SRSXODUµ \QRVyORHQODOLQJtVWLFD WDQWRTXH
OHQJXDPiVRPHQRVKRPRJpQHDSXHVVHFRQVLGHUDEDTXHSRUOR
VHOOHJyDFRQVLGHUDUHO´ODWtQYXOJDUµFRPRHO´YHUGDGHURODWtQµ
PHQRVGXUDQWHFLHUWRWLHPSRHOFRQWLQXRLQWHUFDPELRHQWUHODV
´WRGR HOODWtQµ HO ODWtQ VLQ DGMHWLYRV FI 3RU HM ´/RV RUtJHQHV
SURYLQFLDVGHELyDVHJXUDUFLHUWDXQLGDGDODOHQJXDKDEODGDHQ
QHRODWLQRVµ GH 6DYM/RSH] RSXHVWR DO ODWtQ PiV R PHQRV
WRGRHOWHUULWRULRURPDQL]DGRGHOLPSHULR
´DUWLILFLDOµ GH OD OLWHUDWXUD /DV OHQJXDV URPDQFHV SURFHGHUtDQ
SXHV GH HVH ODWtQ VLQ DGMHWLYRV TXH WHQGUtD XQD LQGLYLGXDOLGDG (VH FRQFHSWR TXH HQ VX HVHQFLD HV WRGDYtD HO GH 'LH]
GLVWLQWDGHODGHOODWtQFOiVLFR FRQVWLWX\H OD UD]yQ \ OD EDVH GH QXHVWURV PDQXDOHV GH ´ODWtQ
YXOJDUµ FRPR ´$Q ,QWURGXFWLRQ WR 9XOJDU /DWLQµ GH & +
 (VR HV QDWXUDOPHQWH LQGXGDEOH 6yOR TXH DO
*UDQGJHQW KD\ WUDGXFFLyQ HVSDxROD ´,QWURGXFFLyQ DO HVWXGLR
FRQVLGHUDUVHH´ODWtQYXOJDUµFRPRRWUDOHQJXDVHSHQVyHQXQD
GHO ODWtQ YXOJDUµ 0DGULG  \ KDVWD HO PiV UHFLHQWH
OHQJXD PiV R PHQRV KRPRJpQHD XQD OHQJXD XQLWDULD KDEODGD
´$YYLDPHQWR DOOR VWXGLR GHO ODWLQR YROJDUHµ GH &DUOR %DWWLVWL
GH PDQHUD SUiFWLFDPHQWH LGpQWLFD HQ ODV YDULDV SURYLQFLDV GHO
%DULP  TXH MXVWDPHQWH 'HILQH HO ´ODWtQ YXOJDUµ FRPR
,PSHULR\DFX\DVIRUPDVSRGUtDQKDFHUVHUHPRQWDUODVIRUPDV
©ODWtQKDEODGRSRUODVFODVHVPHGLDVHQODpSRFD,PSHULDOª
GHODVOHQJXDVURPDQFHV&RQWULEX\yDGDUDHVH´ODWtQYXOJDUµ
XQDLQGLYLGXDOLGDGFRQFUHWDODJUDQREUDGH+XJR6FKXFKDUGW 

 

ϰ ϱ

 
 8Q FRQFHSWR GLVWLQWR GH XQD HVSHFLH GH JUDGR LQWHUPHGLR FUHDFLyQ LQGLYLGXDO HV FRQWLQXR PRYLPLHQWR \ VX ~QLFD
HQWUHHOODWtQFOiVLFR\HOODWtQYXOJDURGHOSXHEORHVHOTXHVH UHDOLGDG FRQFUHWD HV OD GH ORV DFWRV OLQJtVWLFRV LQGLYLGXDOHV
GHOLQHDHQOD´/DWHLQLVFKH8PJDQJVVSUDFKHµGH-%+RIPDQQ VREUH FX\D EDVH MXVWDPHQWH VH HVWUXFWXUD FRPR DEVWUDFFLyQ
GRQGH VH RSRQH D OD OHQJXD GRFWD R HVFULWD OD ´OHQJXD GH OD FRPR´VLVWHPDGHLVRJORVDVµ &I3LVDQL HOFRQFHSWRGHOHQJXD
FRQYHUVDFLyQ GLDULDµ OD OHQJXD RUDO R FRUULHQWHPHQWH KDEODGD /RVOtPLWHVGHXQD´OHQJXDµJORWROyJLFDPHQWHFRQVWLWXLGDGHXQ
GLVWLQJXLpQGRVHGHHVWDPDQHUDXQ´ODWtQFRUULHQWHµOHQJXDGHO VLVWHPDGHLVRJORVDVVRQSXHVFRQYHQFLRQDOHVGHSHQGHQGHODV
XVR GLDULR DQiORJR DO LWDOLDQR FRUULHQWH ´,WDOLDQLVFKH LVRJORVDV FRQ H[WHQVLyQ Pi[LPD TXH VH FRQVLGHUHQ 3RU
8PJDQVVSUDFFKHµ HVWXGLDGR \ GHVFULWR SRU 6SLW]HU R DO FRQVLJXLHQWH DXQ UHILULpQGRQRV D XQ VROR PRPHQWR KLVWyULFR
HVSDxROFRUULHQWH ´6SDQLVFKH8PJDQJVVSUDFKHµ HVWXGLDGRSRU SRGHPRV WRPDU HQ FRQVLGHUDFLyQ FLHUWDV LVRJORVDV GH DPSOLWXG
:HUQHU %HLQKDXHU HQ HVWH FDVR PiV ELHQ TXH GH ´OHQJXDVµ Pi[LPD \ FRQVLGHUDU FRPR XQD ´OHQJXDµ WRGR HO ODWtQ
GLVWLQWDVUHJLRQDORVRFLDOPHQWHVHWUDWDGHHVWLORVGH´OHQJXDVµ LQFOX\HQGRHOODWtQOLWHUDULR\HOSRSXODUHOHVFULWR\HOKDEODGR
GLIHUHQFLDGDV HQ OR HVWLOtVWLFR SDUWLFXODUPHQWH SRU HO JUDGR GH HO GRFWR \ HO FRUULHQWH HWF R FRQVLGHUDU HQ FDPELR RWUDV
H[SUHVLYLGDGRHIHFWLYLGDG GH´OHQJXDVHVWLORµ 6WLOSUDFKHQ LVRJORVDV GH DPSOLWXG PHQRU \ GLVWLQJXLU GHQWUR GHO PLVPR
ODWtQ YDULDV ´OHQJXDVµ FDGD XQD GH ODV FXDOHV QDWXUDOPHQWH
 2WURFRQFHSWRGLVWLQWRHVHOTXHDSDUHFHHQHOHQVD\RGH
SUHVHQWDUi FLHUWDV LVRJORVDV HVSHFtILFDV SHUR DO PLVPR WLHPSR
. 9RVVOHU ´1HXH 'HQNIRUPHQ LQ 9XOJlUODWHLQµ ´1XHYDV
WDPELpQ YDULDV LVRJORVDV HQ FRP~Q FRQ ODV GHPiV ´OHQJXDVµ
IRUPDV GHO SHQVDU HQ HO ODWtQ YXOJDUµ HQ HO FXDO VH RSRQH DO
SHUWHQHFLHQWHVDOPLVPRVLVWHPD /DH[WHQVLyQGHOFRQFHSWRGH
ODWtQ FOiVLFR R OLWHUDULR XQ ODWtQ YXOJDU GLVWLQWR QR VyOR
´ODWtQ YXOJDUµ GHSHQGHUi SRU OR WDQWR GH ORV OtPLWHV
FURQROyJLFD \ VRFLDOPHQWH VLQR WDPELpQ tQWLPDPHQWH SRU OD
FRQYHQFLRQDOHV TXH VH OH LPSRQJDQ SHUR YDULRV IHQyPHQRV
GLVWLQWD YLVLyQ GHO PXQGR \ DO GLVWLQWR HVStULWX TXH HQ pO VH
FRPSUHQGLGRV GHQWUR GH WDOHV OtPLWHV SHUWHQHFHUiQ WDPELpQ D
H[SUHVDQ
RWUDV´IRUPDVµGHODWtQ SRUHMDOOODPDGR´ODWtQFOiVLFRµ 

 (QVHJXQGROXJDU\DQRVHSLHQVDPiVKR\HQOHQJXDV
eVWRV\RWURVHVWXGLRVKDQFRQWULEXLGRDPRGLILFDUDPSOLDU\ XQLWDULDV\SHUIHFWDPHQWHKRPRJpQHDVODXQLGDGGHXQDOHQJXD
YROYHU PHQRV UtJLGR HO FRQFHSWR GH ´ODWtQ YXOJDUµ DO PLVPR HV GDGD SRU ODV LVRJORVDV GH DPSOLWXG Pi[LPD TXH OD
WLHPSR TXH ORV DGHODQWRV WHyULFRV GH OD OLQJtVWLFD JHQHUDO FRQVWLWX\HQ SHUR GHQWUR GH HOODV SXHGHQ VLHPSUH FRQVWLWXLUVH
GHELGRV HQ EXHQD SDUWH D OD PLVPD OLQJtVWLFD URPDQFH VLVWHPDV PHQRUHV WRGDYtD PiV XQLWDULRV 1R KD\ OHQJXDV QR
OOHYDEDQDXQDSURIXQGDPRGLILFDFLyQGHOFRQFHSWRGHOHQJXD\ GLIHUHQFLDGDV HO PLVPR LQGRHXURSHR FRP~Q SURWRWLSR GH ODV
D QXHYDV FRQFHSFLRQHV DFHUFD GH OD UHFRQVWUXFFLyQ \ GH OD ´OHQJXDVµ UHFRQVWUXLGDV QR HUD VHJ~Q LQGLFy 0HLOOHW VLQR XQ
FRQWLQXLGDGKLVWyULFDGHXQDOHQJXD FRQMXQWR GH GLDOHFWRV TXH DGHPiV DSDUHFtDQ GLIHUHQFLDGRV
 (Q SULPHU OXJDU OD ´OHQJXDµ QR VH FRQVLGHUD PiV KR\ VRFLDOPHQWH
FRPRDOJRFRPSOHWDPHQWHREMHWLYRFDVLFRPRXQRUJDQLVPRFRQ (Q WHUFHU OXJDU KR\ \D QR VH FRQVLGHUDQ ORV UHVXOWDGRV
YLGD SURSLD TXH H[LVWLHUD IXHUD GH ORV KDEODQWHV H GHODUHFRQVWUXFFLyQOLQJtVWLFDFRPRIHQyPHQRVKLVWyULFDPHQWH
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX DFWLYLGDG OLQJtVWLFD (O OHQJXDMH HV FRQFUHWRV \ VLPXOWiQHRV \ VREUH WRGR QR VH LGHQWLILFD OD

 

ϲ ϳ

 
´OHQJXDµ UHFRQVWUXLGD FRQ OD WRWDOLGDG GH XQD OHQJXD KDEODGD YHUERVFRPRH[LURUHPDQLUFRUULHQWHVHQHVSDxRODQWLJXR3RU
SRUXQDGHWHUPLQDGDFRPXQLGDGGHXQDpSRFDGHWHUPLQDGD/D HMHPSOREDViQGRQRVHQVyORHQODVOHQJXDVURPDQFHVDFWXDOHVVL
UHFRQVWUXFFLyQ HV HOOD PLVPD XQD DEVWUDFFLyQ \ FRQWLHQH VyOR QRIXHUDSRUHOUXPDQR\SRUDOJXQDIRUPDDLVODGDFRQVHUYDGD
DTXHOODV IRUPDV TXH VH FRQWLQ~DQ SRU ODV IRUPDV VXFHVLYDV HQODVGHPiV WRSyQLPRV QRSRGUtDPRVUHFRQVWUXLUXQJHQLWLYR
FRQVLGHUDGDV\H[SOLFDQHVWDVPLVPDVIRUPDVDVtSRUHMVREUH GHVLQHQFLDOODWLQRTXHIXHVLQHPEDUJRSHUIHFWDPHQWHFRUULHQWH
OD EDVH GH ODV JUDQGHV OHQJXDV URPDQFHV QR SRGUtDPRV \SRSXODUHQFLHUWDpSRFDGHODKLVWRULDGHOODWtQ\WDPELpQGHO
UHFRQVWUXLUXQODWtQRFWRVLQRVyORXQRFW ODYRFDOILQDOSRGUtD OODPDGR ODWtQ ´YXOJDUµ OD UHFRQVWUXFFLyQ SXHV FDPELD VHJ~Q
VHU WDQWR R FRPR X \ SRU OR TXH FRQFLHUQH D VHSWHP VyOR ORVHOHPHQWRVTXHVHHPSOHHQFRPRSXQWRGHSDUWLGD
SRGUtDPRV OOHJDU D XQD IRUPD VHSWH $GHPiV ODV IRUPDV
 )LQDOPHQWH OD KLVWRULD GH ODV OHQJXDV QR VH FRQVLGHUD
UHFRQVWUXLGDV GH QLQJXQD PDQHUD SXHGHQ FRQVLGHUDUVH FRPR
PiV FRPR KLVWRULD GH FRQMXQWRV XQLWDULRV VLQR FRPR VXPD GH
KLVWyULFDPHQWH FRQWHPSRUiQHDV PLHQWUDV XQD HUDQ WRGDYtD
ODV KLVWRULDV GH ODV IRUPDV \ SDODEUDV TXH FRQVWLWX\HQ ODV
FRPXQHV RWUDV SRGtDQ \D KDEHUVH GLIHUHQFLDGR \ HQWUH OD
OHQJXDV PLVPDV $GHPiV ORV IHQyPHQRV IRQpWLFRV \
GLIHUHQFLDFLyQ GH ODV XQDV \ GH ODV RWUDV SXHGH KDEHU XQD
JUDPDWLFDOHVQRVHFRQVLGHUDQPiVFRPRJHQHUDOHV\VLPXOWiQHRV
GLVWDQFLD GH VLJORV DVt SRU HM XQD IRUPD FRPR IORUHV
HQWRGRXQWHUULWRULRGDGRTXHFRPRTXHGDGHPRVWUDGRSRUOD
UHFRQVWUXLGDVREUHODEDVHGHODVOHQJXDVURPDQFHVRFFLGHQWDOHV
JHRJUDItDOLQJtVWLFDHOODVGHGLIXQGHQFRQODVSDODEUDVGHVGHXQ
\ PDQWHQLGD KDVWD OD DFWXDOLGDG HQ HVSDxRO HV DQWHULRU D OD
FHQWUR TXH HQ ~OWLPR DQiOLVLV HV HQ FDGD FDVR XQ LQGLYLGXR
IRUPDVHSWHSXHV\DWHQtDHVHDVSHFWRFXDQGRVHSWHVHUiWRGDYtD
FUHDGRUHLQQRYDGRU3RUFRQVLJXLHQWHFRQVLGHUDQGRODVIRUPDV
VHSWHPRVHSWH FRQYRFDOH!QDVDO 3RURWUDSDUWHHQFLHUWDV
\ ODV SDODEUDV HQ XQ WHUULWRULR HQFRQWUDPRV ]RQDV HQ ODV TXH
OHQJXDV FRQVLGHUDGDV SXHGHQ PDQWHQHUVH IRUPDV DQWLJXDV
WRGDYtDVHPDQWLHQHQODVDQWLJXDV\RWUDVHQODVTXH\DVHKDQ
PLHQWUDVHQRWUDVODVPLVPDVIRUPDVVLJXHQHYROXFLRQDQGRDVt
GLIXQGLGRLQQRYDFLRQHV-XVWDPHQWHHQHVWHVHQWLGRLQWHUSUHWD\
SRU HM XQD IRUPD FRPR PXLWR HV FRP~Q DO SRUWXJXpV \ DO
PRGLILFD HO FRQFHSWR GH ´ODWtQ YXOJDUµ HO OLQJLVWD LWDOLDQR
FDVWHOODQR DQWLJXRV PLHQWUDV HQ SRUWXJXpV HOOD VLJXH VLHQGR
0DWHR %DUWROL ´3HU OD VWRULD GHO ODWLQR YROJDUHµ 7XUtQ 
HVHQFLDOPHQWH LGpQWLFD HQ FDVWHOODQR KD OOHJDGR D VHU PXFKR
QR VH WUDWD WDQWR GH XQD GLVWLQFLyQ HQWUH GRV ´OHQJXDVµ ´ODWtQ
/DV IRUPDV UHFRQVWUXLGDV QR FRQVWLWX\HQ SRU OR WDQWR XQ
FOiVLFRµ \ ´ODWtQ YXOJDUµ R GH ODV GLIHUHQFLDV TXH VLHPSUH
VLVWHPD VLPXOWiQHR VLQR XQ VLVWHPD IXHUD GHO WLHPSR SHUR DO
H[LVWHQ HQWUH OD OHQJXD OLWHUDULD \ OD OHQJXD KDEODGD \ TXH
PLVPRWLHPSRVRQIRUPDVUHDOHVSRUTXHUHSUHVHQWDQHVWDGLRVD
SXHGHQ KDEHU H[LVWLGR GHVGH OD pSRFD PiV UHPRWD SXHV OD
WUDYpV GH ORV FXDOHV FDGD XQD GH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV IRUPDV
OHQJXD OLWHUDULD LPSOLFD VLHPSUH FLHUWD VHOHFFLyQ GH IRUPDV \
DFWXDOHV GHEH KDEHU SDVDGR HQ FLHUWR PRPHQWR GH VX KLVWRULD
SDODEUDVFLHUWDXQLILFDFLyQ\FRGLILFDFLyQGHODLQILQLWDYDULHGDG
$GHPiV HOODV QR UHSUHVHQWDQ OD WRWDOLGDG GH OD OHQJXD TXH VH
GH OR KDEODGR HQ HIHFWR FLHUWRV IHQyPHQRV \ IRUPDV \D
SUHWHQGH UHFRQVWUXLU VLQR VyOR OR TXH GH HOOD VH KD FRQVHUYDGR
FRUULHQWHVHQHOODWtQDUFDLFR\TXHWLHQHQVXFRQWLQXDFLyQKDVWD
KDVWD HO PRPHQWR FRQVLGHUDGR SXHV HQ OD OHQJXD UHFRQVWUXLGD
ODVOHQJXDVURPDQFHVQXQFDHQWUDURQHQHOODWtQOLWHUDULR FRPR
SXHGHQ KDEHU H[LVWLGR RWUDV IRUPDV SHUIHFWDPHQWH QRUPDOHV \
GH IRUPDV PiV DQWLJXDV \ PiV UHFLHQWHV FRQVHUYDFLRQHV H
FRUULHQWHV TXH SXHGHQ KDEHU GHVDSDUHFLGR OXHJR VLQ GHMDU
LQQRYDFLRQHV
QLQJXQD KXHOOD DVt FRPR HQ HO HVSDxRO DFWXDO QR VH FRQVHUYDQ
 

ϴ ϵ

 
 Q~PHURFDGDYH]PHQRUGHLVRJORVDVJHQHUDOHV$KRUDGDGRTXH
HO ODWtQ TXHGD HQ XQ HVWDGR PiV ELHQ DUFDLFR HQ FRPSDUDFLyQ
/DGLIHUHQFLDHQWUHODWtQFOiVLFR\ODWtQYXOJDUVHUtDSXHVXQD
FRQODVGHPiVOHQJXDVLQGRHXURSHDV KDVWDHOVLJOR,GHVSXpVGH
GLIHUHQFLDVREUHWRGRFURQROyJLFDGHHGDGGHODVIRUPDVHOODWtQ
&ULVWR \ OXHJR HPSLH]D D HYROXFLRQDU \ D GLIHUHQFLDUVH PX\
FOiVLFR FRQVWLWXLGR HQ VXV FRPLHQ]RV SRU IRUPDV ´YLYDVµ
UiSLGDPHQWH SRGHPRV FRPSUREDUTXH HQ FLHUWD pSRFD SRU HM
KDEODGDV FRQWHQGUtD XQ Q~PHUR FDGD YH] PD\RU GH
HO VLJOR , DQWHV GH &ULVWR ODV LVRJORVDV TXH GLIHUHQFLDQ DO ODWtQ
FRQVHUYDFLRQHV GH IRUPDV ´PXHUWDVµ \D HOLPLQDGDV GH OD
FRUULHQWH GH ODWtQ OLWHUDULR VRQ GH WDQ SRFD HQWLGDG \ VRQ WDQ
OHQJXD KDEODGD PLHQWUDV HO ´ODWtQ YXOJDUµ FRQWHQGUtD XQ
LPSRUWDQWHVHQFDPELRODVLVRJORVDVTXHODVGRVIRUPDVGHODWtQ
Q~PHUR FDGD YH] PD\RU GH LQQRYDFLRQHV 'HVGH XQ SXQWR GH
WLHQHQ HQ FRP~Q TXH SUiFWLFDPHQWH SRGHPRV KDEODU GH XQD
YLVWDDEVROXWRXQYRFDEORFRPRSDYRUQRVHUtDQLPiVQLPHQRV
VROD ´OHQJXDµ (Q XQD pSRFD VXFHVLYD VLJORV ,,,,9 G& ODV
SRSXODUTXHPHWXVVLQRVLPSOHPHQWHPiVQXHYRHQVXHPSOHR
LVRJORVDV GLIHUHQFLDGRUDV DSDUHFHQ \D PiV LPSRUWDQWHV \
PHWXV HUD SHUIHFWDPHQWH ´SRSXODUµ HQ OD pSRFD HQ TXH VH
QXPHURVDVTXHODVFRPXQHVSRGHPRVSRUFRQVLJXLHQWHKDEODU
GLIXQGLy HQ ,EHULD HVS 0LHGR SHUR OXHJR IXH VXVWLWXLGR SRU
GHGRV´OHQJXDVµGLVWLQWDVHOODWtQOLWHUDULR RHVFULWRGRFWR \HO
SDYRU HQ *DOLD H ,WDOLD SHXU SDXUD \ XQD SDODEUD FRPR
ODWtQ FRUULHQWH KDEODGR 3RU RWUD SDUWH FRQVLGHUDQGR DKRUD
SXOFKHU IXH ´SRSXODUµ ´YLYDµ KDEODGD HQ FLHUWD pSRFD SHUR
VyOR HO ´ODWtQ FRUULHQWHµ SRGHPRV FRPSUREDU TXH KDVWD HVH
OXHJR´PXULyµHVGHFLUTXHVHHOLPLQyGHODOHQJXDKDEODGDVH
VHJXQGR PRPHQWR \ D~Q KDVWD DOJR PiV WDUGH FRPLHQ]RV GHO
FRQVHUYy VyOR HQ OD OHQJXD HVFULWD \ IX VXVWLWXLGD HQ HO KDEODU
VLJOR 9, ODV LVRJORVDV JHQHUDOHV TXH OR FRQVWLWX\HQ VRQ OR
FRUULHQWH SRU IRUPRVXV YLWDO KDVWD OD DFWXDOLGDG HQ ,EHULD \
VXILFLHQWHPHQWH QXPHURVDV \ PiV LPSRUWDQWHV TXH ODV TXH
'DFLD HVS KHUPRVR UXP IUXPXV \ VXVWLWXLGD D VX YH] HQ
GHQWURGHOVLVWHPDPiVDPSOLRFRQVWLWX\HQ\DVLVWHPDVPHQRUHV
*DOLDH,WDOLDSRUHOPiVQXHYREHOOXV IUEHDXLWEHOOR (QWUH
PiV R PHQRV GLIHUHQFLDGRV WDQWR TXH SRGHPRV FRQVLGHUDU HO
ODV PLVPDV IRUPDV TXH VH DWULEX\HQ DO ´ODWtQ YXOJDUµ HQ HO
PLVPRODWtQFRUULHQWHFRPRXQDOHQJXD~QLFDHQFDPELRHQXQ
VHQWLGRGHTXHWLHQHQVXFRQWLQXDFLyQHQODVOHQJXDVURPDQFHV 
PRPHQWR VXFHVLYR VLJORV 9,9,, G& HVWH VLVWHPD \D UHVXOWD
KD\QRWDEOHVGLIHUHQFLDVFURQROyJLFDVDOJXQDVVRQPiVUHFLHQWHV
WDQGLIHUHQFLDGRLQWHUQDPHQWH HVGHFLUTXH\DODVLVRJORVDVTXH
TXHRWUDVIRUPDVFRPRIRUPRVXV\EHOOXVQRSHUWHQHFHQFRQHO
OR FRQVWLWX\HQ VH YXHOYHQ PHQRV QXPHURVDV \ PHQRV
PLVPR WtWXOR DO ODWtQ YXOJDU QR SRGHPRV GHFLU TXH DO SXOFKHU
LPSRUWDQWHVTXHODVTXHORGLYLGHQHQYDULHGDGHVUHJLRQDOHV TXH
GHO ODWtQ FOiVLFR FRUUHVSRQGHQ HQ HO ODWtQ SRSXODU IRUPRVXV \
\D FRQYLHQHQ FRQVLGHUDU FRPR ´OHQJXDVµ ORV VLVWHPDV PHQRUHV
EHOOXVVLQRVyORTXHPLHQWUDVHQODOHQJXDHVFULWDVHFRQVHUYDED
TXH GH D SRFR VH KDQ GLIHUHQFLDGR \ KDQ DGTXLULGR
WRGDYtD OD IRUPD PXHUWD SXOFKHU HQ OD OHQJXD FRUULHQWHPHQWH
LQGLYLGXDOLGDG SHFXOLDU GHQWUR GHO VLVWHPD PD\RU ORV VLVWHPDV
KDEODGD \D VH GHFtD IRUPRVXV \ TXH pVWH OXHJR IXH D VX YH]
TXHOODPDPRV´OHQJXDVURPDQFHVµRQHRODWLQDV
HOLPLQDGRHQFLHUWDVUHJLRQHVSRUHOD~QPiVQXHYREHOOXV(OOR
TXLHUH GHFLU TXH VHJ~Q OD pSRFD HQ OD TXH VH FRQVLGHUD HO ODWtQ $KRUDGDGRTXHDOUHIHULUQRVDODpSRFDHQTXHHOODWtQ
FRUULHQWH R KDEODGR DSDUHFH FDGD YH] PiV DSDUWDGR GHO ODWtQ FRUULHQWHRKDEODGRFRLQFLGtDHQJUDQSDUWHFRQHOODWtQOLWHUDULR
OLWHUDULR TXH SUiFWLFDPHQWH VH GHWLHQH HQ VX HYROXFLyQ HQ ORV QR KDEOiEDPRV GH GRV ´OHQJXDVµ VLQR GH XQD OHQJXD ~QLFD
~OWLPRVDxRVGHOD5HS~EOLFD\ORVSULPHURVDxRVGHO,PSHULR\ DXQTXHYDULDPHQWHGLIHUHQFLDGDFRPRWRGDVODVOHQJXDVTXLHUH
DOPLVPRWLHPSRDSDUHFHFDGDYH]PiVGLIHUHQFLDGRDEDUFDXQ GHFLUTXHORTXHHQUHDOLGDGRSRQHPRVQRHVHOODWtQFRUULHQWHR
 

ϭϬ ϭϭ

 
KDEODGR DO ODWtQ OLWHUDULR R HVFULWR VLQR PiV ELHQ HO ODWtQ HQ YDULDV]RQDV YHUSRUHMODLQVFULSFLyQGHOD)LEXODSUHQHVWLQD
HYROXFLyQ \ HQ FRQWLQXR PRYLPLHQWR GH GLIHUHQFLDFLyQ DO ODWtQ 6yORGHVSXpVGHODVJXHUUDVVRFLDOHVHOODWtQGHODVLQVFULSFLRQHV
FRGLILFDGRSUiFWLFDPHQWHGHWHQLGRHQVXHYROXFLyQHQHOVLJOR, DSDUHFHPiVXQLILFDGRPiVKRPRJpQHR
D&DOODWtQFOiVLFR
 % /D IRUPD SDUWLFXODU EDMR OD FXDO HO ODWtQ VH LPSXVR
 IXHUDGH,WDOLD \WDPELpQHQOD,WDOLDVHSWHQWULRQDO (OODWtQVH
LPSXVR HQ ODV SURYLQFLDV \D FRPR OHQJXD FRP~Q QR PH]FODGD
7RGDVHVDVPRGLILFDFLRQHVGHOFRQFHSWRGH´ODWtQYXOJDUµVRQ
FRQ RWURV GLDOHFWRV GH OD ]RQD ODWLQD \ WDPSRFR FRQ GLDOHFWRV
HQ FLHUWD PDQHUD PRGLILFDFLRQHV ´GHVGH DIXHUDµ GHELGDV D ORV
LWiOLFRV SHURVtFRQHOHPHQWRVGLDOHFWDOHVGHELGRVDORULJHQGH
FDPELRV UHJLVWUDGRV HQ OD WHRUtD \ OD PHWRGRORJtD OLQJtVWLFDV
ORV FRORQL]DGRUHV 6REUH OD EDVH GH HVWD FRPSUREDFLyQ FLHUWRV
3HUR HOODV FRLQFLGHQ FRQ ODV PRGLILFDFLRQHV VXUJLGDV ´GHVGH
HVWXGLRVRV FRQVLGHUDQ TXH KD\ TXH KDFHU XQD QHWD GLVWLQFLyQ
DGHQWURµGHOPLVPRDQiOLVLVGHOFRQFHSWR\GHVXDSOLFDFLyQHQ
HQWUH,WDOLD\ORVGHPiVSDtVHVURPDQL]DGRV$Vt0RKOFRQVLGHUD
ODJUDPiWLFDFRPSDUDGDGHODVOHQJXDVURPDQFHV
TXH PLHQWUDV SRU OR TXH FRQFLHUQH D ,WDOLD VH SXHGH KDEODU GH
 &RORFiQGRQRV DKRUD HQ HVH VHJXQGR SXQWR GH YLVWD XQ ODWtQ ´SRSXODUµ SDUD ORV GHPiV SDtVHV URPDQL]DGRV KDEUtD
GHEHPRVWHQHUHQFXHQWDYDULRVIDFWRUHV TXH KDEODU PiV ELHQ GH XQ ODWtQ ´DGPLQLVWUDWLYRµ PiV FXOWR
 D /DV GLIHUHQFLDV GLDOHFWDOHV HQ ,WDOLD HV GHFLU SRU XQ TXH HO GH ,WDOLD HO ODWtQ GH ORV IXQFLRQDULRV \ GH ORV PLOLWDUHV
ODGR ODV GLIHUHQFLDV GLDOHFWDOHV GHQWUR GH OD PLVPD ]RQD ODWLQD 4XL]iVHVWDGLVWLQFLyQQRHVWDQQHWDFRPRTXLVLHUD0RKOSHUR
\SRURWURODGRODVGLIHUHQFLDVHQWUHHOODWtQGHOD]RQDODWLQD\ LQGXGDEOHPHQWHH[LVWH\SUREDEOHPHQWHGpUD]yQSRUORPHQRV
HO GH OD ]RQD FRQTXLVWDGD HQWUH HO ODWtQ GHO /DFLR \ HQSDUWHGHODQRWDEOHGLYHUVLGDGGHORVGLDOHFWRVLWDOLDQRVFRQ
SULQFLSDOPHQWH GH 5RPD \ HO ODWtQ TXH VH VREUHSXVR D ORV UHVSHFWRDODVGHPiVOHQJXDVURPDQFHVTXHHQJHQHUDODSDUHFHQ
GLDOHFWRV LWiOLFRV \ D RWURV LGLRPDV GH YDULD SURFHGHQFLD PiV KRPRJpQHDV 3HUR WDPELpQ VH SRGUtD KDFHU OD GLVWLQFLyQ
DVLPLOiQGRORV\HOLPLQiQGRORVSHURWDPELpQDFHSWDQGRGHHOORV GHVGHRWURSXQWRGHYLVWDTXL]iVQRPHQRVLPSRUWDQWHHVGHFLU
IRUPDV \ SDODEUDV R VHD HO ODWtQ VLQ VXEVWUDWRV KLVWyULFDPHQWH REVHUYDQGRTXHPLHQWUDV,WDOLDIXHURPDQL]DGDSRUURPDQRV\
GHWHUPLQDEOHV \ HO ODWtQ FRQ VXEVWUDWRV FRQRFLGRV HQ OD pSRFD ODWLQRV ODV GHPiV SURYLQFLDV IXHURQ URPDQL]DGDV HQ EXHQD
KLVWyULFD +D\ TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH HO ODWtQ SURSLDPHQWH SDUWHSRULWiOLFRVURPDQL]DGRV
GLFKR HUD SUiFWLFDPHQWH OD OHQJXD GH 5RPD TXH HQ VX PLVPD & /DV GLIHUHQFLDV FURQROyJLFRV HQWUH ODV YDULDV
UHJLyQ FRQYLYtDQ FRQ GLDOHFWRV EDVWDQWH GLVWLQWRV DXQTXH GHO FRORQL]DFLRQHV
PLVPRJUXSR FRPRHOIDOLVFR \TXHKDVWDODVJXHUUDVVRFLDOHV
(Q HIHFWR D SHVDU GH TXH HQ OD pSRFD LPSHULDO VH OOHJy
 D& ]RQDV PX\ YDVWDV GH ,WDOLD ,WDOLD PHULGLRQDO 
LQGXGDEOHPHQWH D FLHUWD XQLILFDFLyQ OLQJtVWLFD GH OD 5RPDQLD
TXHGDEDQ FDVL HQWHUDPHQWH RVFDV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD
OR FXDO FRQVLHQWH R SRU OR PHQRV MXVWLILFD OD \D YLVWD
OLQJtVWLFR/DVSULPHUDVLQVFULSFLRQHVODWLQDVUHYHODQFRQWLQXDV
LGHQWLILFDFLyQ GHO ODWtQ KDEODGR GH HVD pSRFD FRQ HO ´ODWtQ
RVFLODFLRQHV HQWUH HO ODWtQ GH 5RPD \ RWUDV IRUPDV GLDOHFWDOHV
YXOJDUµ FRQVLGHUDGD FRPR EDVH GH ODV OHQJXDV URPDQFHV KD\
´ODWLQDVµ R´ODWLQRIDOLVFDVµ FRPRHQWUHHOODWtQ\ORVGLDOHFWRV
TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH HO SULPHU ODWtQ TXH VH GLIXQGLy HQ ODV
LWiOLFRV \ WDPELpQ XQD QRWDEOH HVWUDWLILFDFLyQ GLDOHFWDO HQ
YDULDVSURYLQFLDVFRQTXLVWDGDVQRIXHHOPLVPRHQWRGDV\FDGD
 

ϭϮ ϭϯ

 
XQDGHHOODV(QODVSULPHUDV]RQDVFRQTXLVWDGDVVHGLIXQGLyXQ G (O KHFKR GH TXH HO ODWtQ QXQFD IXH SHUIHFWDPHQWH
ODWtQWRGDYtDSUHOLWHUDULRTXHD~QQRKDEtDDOFDQ]DGRODXQLGDG XQLWDULR(QHIHFWRHOODWtQDUFDLFRVHSUHVHQWDFRPRXQDOHQJXD
\HUDFXOWXUDOPHQWHPiVSRSXODUDVtSRUHMHQ&HUGHxD(Q TXH DGPLWH XQD JUDQ YDULHGDG GH IRUPDV \ OD UHODWLYD
RWUDV SURYLQFLDV VH GLIXQGLy XQ ODWtQ PiV XQLILFDGR \ PiV KRPRJHQHL]DFLyQTXHHQFRQWUDPRVHQHOODWtQOODPDGRFOiVLFRVH
´FXOWXUDOL]DGRµ FRPR HQ *DOLD \ HQ ,EHULD \ HQ RWUDV GHEH MXVWDPHQWH DO KHFKR GH TXH VH WUDWD GH XQD OHQJXD
ILQDOPHQWH XQ ODWtQ TXH VH HVWDED QXHYDPHQWH GLIHUHQFLDQGR OLWHUDULD ILMDGD FRGLILFDGD \ XQLILFDGD HQ XQ SHUtRGR
DVt HQ 'DFLD 3RGUtD SHQVDUVH TXH HQ ORV ~OWLPRV DxRV GH OD UHODWLYDPHQWHEUHYHSRUXQRVFXDQWRVHVFULWRUHV1DWXUDOPHQWH
5HS~EOLFD \ ORV SULPHURV DxRV GHO ,PSHULR HO ODWtQ HVD WHQGHQFLD D OD XQLILFDFLyQ \ KRPRJHQHLGDG GH ODV IRUPDV
DGPLQLVWUDWLYR \ PLOLWDU QR GHEtD VHU PXFKR PiV GLIHUHQFLDGR SHUIHFWDPHQWHQRUPDOHQXQDOHQJXDOLWHUDULD\GHFXOWXUDTXH
TXH HO LQJOpV TXH VH GLIXQGLy HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV \ HQ HO HUD DGHPiV OHQJXD RILFLDO GH XQ SRGHURVR HVWDGR IXHUWHPHQWH
,PSHULR %ULWiQLFR TXL]i PHQRV TXH HO HVSDxRO TXH VH GLIXQGLy FHQWUDOL]DGR KDEUi DOFDQ]DGR JUDFLDV D OD HVFXHOD WDPELpQ DO
HQ $PpULFD 3HUR OD URPDQL]DFLyQ QR VH KL]R VyOR HQ HVD pSRFD KDEOD FRUULHQWH VREUH WRGR GH ODV FODVHV PiV FXOWDV 3HUR
GH UHODWLYD XQLGDG OLQJtVWLFDVLQRTXH DEDUFD FDVLVLHWHVLJORV LQGXGDEOHPHQWH HVD WHQGHQFLD QR OOHJy D KDFHU FRLQFLGLU HO
GHVGHHOD& FRQTXLVWDGH,WDOLDPHULGLRQDO KDVWDHOVLJOR KDEODUFRUULHQWHFRQODOHQJXDGRFWD\RILFLDO\EXHQDSDUWHGH
,9G& FRPSOHWDURPDQL]DFLyQGHÉIULFD VLHPSUHH[FOX\HQGR ODYDULHGDG\KHWHURJHQHLGDGGHOODWtQDUFDLFRVHPDQWXYRHQOD
*UHFLD\HO2ULHQWHTXHQXQFDIXHURQURPDQL]DGRV(QFXHQWUDQ OHQJXDKDEODGDVREUHWRGRHQWUHODVJHQWHVPHQRVFXOWDV\HQHO
DTXt WHUUHQR GH DSOLFDFLyQ ODV FRQRFLGDV QRUPDV DUHDOHV GH DPELHQWH U~VWLFR (Q HVWH VHQWLGR *UDQGJHQW FRQVLGHUD TXH HO
%DUWROL HQ SDUWLFXODU OD QRUPD GHO iUHD DLVODGD\ OD QRUPDGHO ODWtQ ´YXOJDUµ HV HO GH ODV FODVHV PHGLDV TXH FRQWLQ~D SRU VX
iUHDVHULRU$VtSRUHMHPSORHQDUPRQtDFRQODQRUPDGHOiUHD FXHQWDDOODWtQDUFDLFR PLHQWUDVVHDSDUWDEDGHHVHPLVPRODWtQ
DLVODGD HQFRQWUDPRV HQ &HUGHxD ]RQD FRQTXLVWDGD HQ pSRFD ODOHQJXD´OLWHUDULDµHVFULWD\KDEODGDSRUODDULVWRFUDFLDVRFLDO
PX\ DQWLJXD IRUPDV DUFDLFDV TXH VH KDQ FRQVHUYDGR KDVWD OD \ FXOWXUDO \ TXH WHUPLQD FRQ OD IRUPDFLyQ GH ORV LGLRPDV
DFWXDOLGDGPLHQWUDVKDQGHVDSDUHFLGRHQRWUDViUHDV/DPLVPD URPDQFHVHVGHFLUHQHOPRPHQWRHQTXHVHTXLHEUDODXQLGDG
QRUPDSXHGHDSOLFDUVHWDPELpQD'DFLDRWUDiUHDDLVODGDSHUR OLQJtVWLFD GHO ,PSHULR GDGD SRU OD LQWHUFRPSUHQVLyQ HQWUH ORV
QDWXUDOPHQWHORVIHQyPHQRVGHFRQVHUYDFLyQTXHFRPSUREDPRV KDEODQWHV GH YDULDV UHJLRQHV 7HQGUtDPRV XQD VLWXDFLyQ
HQHOUXPDQRQRVHUiQWDQDUFDLFRVFRPRORVGH&HUGHxDSRUTXH UHSUHVHQWDEOHHQHOVLJXLHQWHHVTXHPDEDVWDQWHDFHSWDEOH
'DFLD IXH FRORQL]DGD PXFKR PiV WDUGH $ 'DFLD VH SXHGH

DSOLFDUWDPELpQODQRUPDGHOiUHDVHULRUHQHIHFWRHQHVD]RQD
TXH IXH OD ~OWLPD SURYLQFLD FRQTXLVWDGD VH GLIXQGLHURQ ODV ODWtQDUFDLFRODWtQOLWHUDULR ODWtQ´YXOJDUµR
IRUPDV ODWLQDV GH OD pSRFD HQ TXH VH FRORQL]y ,, VLJOR G&    OHQJXDVURPDQFHV
SHUR GDGR TXH 'DFLD TXHGy OXHJR DLVODGD GHO UHVWR GH OD

URPDQLGDGHQUXPDQRVHFRQVHUYDQIRUPDVTXHVRQDQWHULRUHVD
ODV IRUPDV QXHYDV TXH VXUJLHURQ HQ ,WDOLD \ VH GLIXQGLHURQ SRU D&   G&
WRGRHO2FFLGHQWHGHVSXpVGHOVLJOR,,,


 

ϭϰ ϭϱ

 
 H (O KHFKR GH TXH HO PLVPR ODWtQ OLWHUDULR QR HUD 
SHUIHFWDPHQWH XQLWDULR QL HQ HO VHQWLGR VLQFUyQLFR QL HQ HO
(QUHDOLGDGHQODFRQVWLWXFLyQGHOFRQFHSWRGHODWtQ´YXOJDUµ
VHQWLGRGLDFUyQLFR (Q HIHFWR DXQ HQWUH HVFULWRUHV GH OD PLVPD
QRV HQFRQWUDPRV FRQ ODV GLILFXOWDGHV TXH VH KDOODQ HQ OD
pSRFD KD\ GLIHUHQFLDV QR VyOR HVWLOtVWLFDV VLQR WDPELpQ
FRQVWLWXFLyQ GHO FRQFHSWR GH ´OHQJXDµ VREUH WRGR GH XQ
JUDPDWLFDOHV\FLHUWDHYROXFLyQDXQTXHOLPLWDGDHQSDUWHSRU
FRQFHSWR QR VyOR VLQFUyQLFR VLQR WDPELpQ GLDFUyQLFR \ HQ HO
SHUIHFFLRQDPLHQWR ´LQWHUQRµ \ HQ SDUWH SRU OD DFHSWDFLyQ GH
SUREOHPD GH OD UHFRQVWUXFFLyQ 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD
IRUPDVGHOKDEODUFRUULHQWHSXHGHQRWDUVHHQHOPLVPRODWtQGH
SXUDPHQWHJORWROyJLFRWRGD´OHQJXDµHVXQVLVWHPDGHLVRJORVDV
OD OLWHUDWXUD $GHPiV VL FRQVLGHUDPRV HO ODWtQ ´FOiVLFRµ FRPR
OLPLWDGR FRQYHQFLRQDOPHQWH \ GHQWUR GHO FXDO VH SXHGHQ
XQD OHQJXD QR VyOR HVFULWD VLQR WDPELpQ KDEODGD DXQTXH VyOR
GLVWLQJXLUVLVWHPDVPHQRUHVPiVFRPSDFWRVGLIHUHQFLDGRVHQHO
SRU XQD DULVWRFUDFLD FXOWXUDO \ VRFLDO GHEHPRV DGPLWLU TXH
HVSDFLRHQHOWLHPSRRHQODVRFLHGDG
GHEtDKDEHUGLIHUHQFLDVHQWUHODIRUPDHVFULWD\ODKDEODGD(Q
HIHFWRFRQFHVLRQHVKHFKDVDOKDEODUFRUULHQWHRIDPLOLDUSXHGHQ 3DUDFXDOTXLHUPRPHQWRGHODKLVWRULDGHOODWtQSRGHPRV
LQGLFDUVHHQODVREUDVGHPHQRUVROHPQLGDGGHORVHVFULWRUHVPiV FRQFHELU XQ VLVWHPD DPSOLR TXH OODPDUtDPRV ´ODWtQ FRP~Qµ
HMHPSODUPHQWH ´FOiVLFRVµ FI /DV FDUWDV GH &LFHUyQ *LURV GLIHUHQFLDGR HQ WRGD XQD VHULH GH VLVWHPDV PHQRUHV ODWtQ
H[SUHVLRQHV SDODEUDV ´SRSXODUHVµ VH HQFXHQWUDQ HQ WRGR HO OLWHUDULR HVFULWR HO ODWtQ OLWHUDULR KDEODGR ODWtQ GH ODV FODVHV
OODPDGRODWtQFOiVLFRMXVWDPHQWHSRUTXHGXUDQWHPXFKRWLHPSR PHGLDV ODWtQ U~VWLFR ODWtQ KDEODGR SRU ORV LWiOLFRV ODWtQ
QRKXERQLQJ~QDELVPRHQWUHHOODWtQFXOWR\HOPHQRVFXOWR$Vt UHFRQVWUXLGR VREUH OD EDVH GH ODV OHQJXDV URPDQFHV HWF &I
SRU HM VH KDQ SRGLGR GLVWLQJXLU HOHPHQWRV ´SRSXODUHVµ HQ OD %UXQR0LJOLRULQL´/LQJXDOHWWHUDULDHOLQJXDG·XVRµHQ´/LQJXD
OHQJXDGH+RUDFLR $(UQRXW HFXOWXUDµ5RPD 

 ) /DGLIXVLyQGHIRUPDVQXHYDVHQODODUJDKLVWRULDGHO &DGD XQD GH HVDV IRUPDV SUHVHQWDUi XQD VHULH GH
OODPDGR ODWtQ µYXOJDUµ Y 0iV DUULED ORV HMHPSORV GH PHWXV LVRJORVDVFRPXQHVFRQWRGDVODVGHPiVRFRQDOJXQDVGHHOODV\
SDYRUSXOFKHUIHUPRVXVEHOOXV RWUDV TXH HQ FDPELR OH VHUiQ SURSLDV \ FDUDFWHUtVWLFDV
¢/ODPDUHPRV HQWRQFHV ´ODWtQ YXOJDUµ HO ODWtQ GH ODV FODVHV
 7RGDVODVUD]RQHVKDVWDDTXtH[SXHVWDVKDQGHVWUXLGR\
PHGLDV" 3RGHPRV KDFHUOR SXHVWR TXH VH WUDWD GH XQD VLPSOH
FRQYHQFLRQDOL]DGR GH D SRFR HO FXDGUR WUDGLFLRQDO GHO ODWtQ
FRQYHQFLyQSHURWHQHPRVTXHWHQHUHQFXHQWDSRUXQODGRTXH
´YXOJDUµ FRQFHELGR FRPR XQD OHQJXD FRQVWDQWHPHQWH GLVWLQWD
HVHODWtQWHQtDXQJUDQQ~PHURGHLVRJORVDVHQFRP~QFRQRWURV
GHO ODWtQ ´FOiVLFRµ\ SDUDOHOR D pVWH FRPR ´RWUDµ OHQJXD ODWLQD
ODWLQHV \ FRQ HO PLVPR ODWtQ FOiVLFR \ SRU RWUR ODGR TXH HVH
\ DO PLVPR WLHPSR FRPR XQD OHQJXD XQLWDULD \ KRPRJpQHD
ODWtQ QR H[SOLFD SRU Vt VROR ODV OHQJXDV URPDQFHV GDGR TXH HQ
WDQWR FRPR HO ´RWURµ ODWtQ 6L FRQVLGHUDPRV HO PDWHULDO TXH
HOODV VH FRQWLQ~DQ WDPELpQ HOHPHQWRV U~VWLFRV H LWiOLFRV \ WRGD
HVWXGLD 0H\HU/ENH R HO TXH WUDH *UDQGJHQW R WDPELpQ
XQDFDQWLGDGGHHOHPHQWRV´OLWHUDULRVµSXHVGLFKDVOHQJXDV FRQ
%RXUFLH] HQ VXV eOHPHQWV GH OLQJXLVWLTXH URPDQH 
H[FHSFLyQ GHO UXPDQR KDQ FRQWLQXDGR WRPDQGR HOHPHQWRV GHO
FRPSUREDPRV TXH QR VH WUDWD GH XQ YHUGDGHUR ´VLVWHPD
ODWtQ GRFWR D OR ODUJR GH WRGD VX KLVWRULD 1RV HQFRQWUDPRV GH
OLQJtVWLFRµ VLQR PiV ELHQ GH XQ FRQMXQWR GH IRUPDV
QXHYR FRQ TXH QR VH SXHGH KDEODU GH XQ ODWtQ ´YXOJDUµ FRQ
GLIHUHQFLDGDVWHUULWRULDO\FURQROyJLFDPHQWH

 

ϭϲ ϭϳ

 
ILVRQRPtDGHWHUPLQDGDVLQRVyORGHIRUPDVPiVELHQOLWHUDULDV URPiQLFDV FIUXPVLFFXV!VHFSHURJXOD!JXUDIXUFD!IXUFD
RPiVELHQSRSXODUHVRFRUULHQWHVRU~VWLFDV FRQDEUHYH\VDUGRILOXSLUDJXODIXUFD 'HOPLVPRPRGR
QR SRGHPRV GHFLU VLPSOHPHQWH TXH HO ´ODWtQ YXOJDUµ

FRQVLGHUDGR FRPR WRGR HO ODWtQ FRUULHQWH GH OD pSRFD LPSHULDO 
6LHQFDPELRTXHUHPRVFRQYHQLUTXHHOODWtQ´YXOJDUµHVHO SDODWDOL]yODYHODUHQORVJUXSRVNHNLSRUTXHWDOSDODWDOL]DFLyQ
TXH VH UHFRQVWUX\H VREUH OD EDVH GH ODV OHQJXDV URPDQFHV QRRFXUULyHQHOVDUGRORJXGRUpV\IXHVyORSDUFLDOHQ'DOPDFLD
WDPSRFRVHOOHJDDXQDOHQJXDFRQH[LVWHQFLDKLVWyULFDUHDOGDGR <SRUORTXHFRQFLHUQHDODVILQDOFRPSUREDPRVTXHPLHQWUDV
TXHSRUXQODGRODVUHVSHFWLYDVLVRJORVDVQRVHUHPRQWDQWRGDV XQDSDUWHGHOD5RPDQLD ,WDOLD'DFLD ODHOLPLQDWRWDOPHQWH
D XQ PLVPR PRPHQWR KLVWyULFR \ SRU RWUR ODGR FXDOTXLHU RWUD SDUWH *DOLD ,EHULD QR VyOR OD FRQVHUYD VLQR TXH OD
OHQJXD UHDO GH XQ PRPHQWR KLVWyULFR GHWHUPLQDGR GHELy UHLQWHJUDWDPELpQHQODVSRVLFLRQHVHQODVTXH\DVHDSRFRSDED
FRQWHQHU WDPELpQ HOHPHQWRV TXH QR WLHQHQ FRQWLQXDFLyQ HQ ORV GHVGHHOODWtQDUFDLFR<QRHVWDPRVPHMRUSRUORTXHFRQFLHUQH
LGLRPDV URPDQFHV 'H QXHYR QRV HQFRQWUDPRV FRQ TXH FDGD DO VLVWHPD JUDPDWLFDO $Vt SRU HM PLHQWUDV OD PD\RUtD GH ODV
IRUPDWLHQHVXKLVWRULD\VXVOtPLWHVHQHOWLHPSR\HQHOHVSDFLR OHQJXDV URPDQFHV SUHVHQWD XQ IXWXUR SHULIUiVWLFR FRQ KDEHR HO
\FRQTXHQRVHSXHGHOOHJDUDUHFRQVWUXLUHOODWtQ´YXOJDUµFRPR UXPDQR WLHQH HO IXWXUR FRQ YROR PLHQWUDV WRGDV ODV GHPiV
XQD OHQJXD XQLWDULD \ KRPRJpQHD +D\ QDWXUDOPHQWH IRUPDV OHQJXDV URPDQFHV WLHQHQ HO DUWtFXOR GHULYDGR GHO GHPRVWUDWLYR
TXH VyOR VH HQFXHQWUDQ HQ HO ODWtQ OLWHUDULR TXH QR WLHQHQ LOOH HO VDUGR OR WLHQH GH LSVH UHILULpQGRQRV DO ´ODWtQ YXOJDUµ
QLQJXQD FRQWLQXDFLyQ HQ ODV OHQJXDV URPDQFHV \ TXH SRU OR SRGHPRVVyORKDEODUGHWHQGHQFLDDODSHUtIUDVLVWHQGHQFLDDOD
WDQWRQRSRGUiQDWULEXLUVHDO´ODWtQYXOJDUµ$VtSRUHMHPSOR GHWHUPLQDFLyQPHGLDQWHDUWtFXOR\QRGHIRUPDVGHWHUPLQDGDV
SDODEUDVFRPRFUXVSXOFKHUGLXDHTXRUFUXRULHFXUHWF$Vt (O ´ODWtQ YXOJDUµ DSDUHFH SXHV FRPR XQD DEVWUDFFLyQ
WDPELpQ SRGHPRV DWULEXLU DO ´ODWtQ YXOJDUµ IRUPDV FRPR FRQVWLWXLGD SRU IRUPDV KRPRJpQHDV IRUPDV KHWHURJpQHDV SHUR
DXULFXOD FDQWDUH PHVD PHVXUD SRUTXH VRQ pVWDV \ QR ODV FDUDFWHUL]DGDV SRU XQD WHQGHQFLD KRPRJpQHD \ IRUPDV
UHVSHFWLYDV IRUPDV ´FOiVLFDVµ DXULV FDQHUH PHQVD PHQVXUD VLPSOHPHQWHKHWHURJpQHDV6LHQFDPELRTXHUHPRVDILUPDUTXH
ODVTXHVHFRQWLQ~DQHQODVOHQJXDVURPDQFHV3HURQRSRGHPRV HO´ODWtQYXOJDUµHVHOVLVWHPDXQLWDULRTXHVHUHFRQVWUX\HVREUH
DILUPDUVLQPiVTXHVLGXV\PHWXVHUDQFOiVLFRV\VWHOOD\SDYRU ODEDVHGHWRGDVODVOHQJXDVURPDQFHVHOFRQFHSWRVHWRUQDPiV
´YXOJDUHVµSRUTXHVLGXVVHFRQVHUYDHQDOJ~QGLDOHFWRLWDOLDQR\ DEVWUDFWRD~QTXHGDQGRIXHUDGHpOQXPHURVRVHOHPHQWRVODWLQRV
PHWXV VH FRQVHUYD HQ HVSDxRO 1L VLTXLHUD HQ XQ DVSHFWR FRQVHUYDGRV HQ ODV OHQJXDV URPDQFHV VLQ VROXFLyQ GH
VLVWHPiWLFR FRPR HO DVSHFWR IyQLFR SXHGH UHFRQVWUXLUVH XQ FRQWLQXLGDG
VLVWHPDXQLWDULRHIHFWRGDGRTXHDGLIHUHQFLDGHODPD\RUtDGH
 3RU RWUD SDUWH QR KD\ QLQJXQD UD]yQ SDUD OODPDU
ODVOHQJXDVURPDQFHVHOUXPDQRFRQVHUYDFRPRXODXEUHYH\HO
´YXOJDUHVµ IRUPDV FRPR PDUH WHUUD FDPSXV IRUWLV SRUWDUH
VDUGR FRQVHUYD WDQWR OD X EUHYH FRPR L EUHYH HQ ODV GHPiV
OLJDUHLRFDUHIDFHUHRFWRGHFHP\RWURVFHQWHQDUHVPiVGDGR
OHQJXDVURPDQFHVHVDVYRFDOHVSDVDQDRHFHUUDGDV KDEUtDTXH
TXH HOODV SHUWHQHFHQ FRQ HO PLVPRWtWXOR DO ODWtQTXH OODPDPRV
UHFRQVWUXLU SDUD HO ´ODWtQ YXOJDUµ QR XQR VLQR WUHV VLVWHPDV
´FOiVLFRµ\VLQRVUHPRQWDPRVHQHOWLHPSRHOQ~PHURGHHVDV
YRFiOLFRVXQRFRUUHVSRQGLHQWHDOUXPDQRRWURFRUUHVSRQGLHQWH
IRUPDV DXPHQWD FDGD YH] PiV SXHV SUiFWLFDPHQWH WRGDV ODV
DO VDUGR \ HO WHUFHUR FRUUHVSRQGLHQWH D ODV GHPiV OHQJXDV

 

ϭϴ ϭϵ

 
IRUPDV GHO ODWtQ FOiVLFR PHQRV ODV IRUPDFLRQHV SXUDPHQWH PXFKDV GH HOODV SXHGHQ KDEHU SHUWHQHFLGRVyOR D GHWHUPLQDGDV
OLWHUDULDV IXHURQHODOJ~QPRPHQWRSRSXODUHV FDSDV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV \ \D YHUHPRV OXHJR TXH WDOHV
FLUFXQVWDQFLDVH[SOLFDQSRUORPHQRVHQSDUWHODGLIHUHQFLDFLyQ

GH ODV OHQJXDV URPDQFHV \ VLUYH SDUD VX FDUDFWHUL]DFLyQ 3HUR
 +HPRV OOHJDGR SRU WDQWR D OD FRQFOXVLyQ GH TXH HO ´ODWtQ HYLGHQWHPHQWH FLHUWR Q~PHUR GH LVRJORVDV HQ SULPHU OXJDU ODV
YXOJDUµ QR HV QLQJXQD OHQJXD KLVWyULFD UHDO VLQR VyOR XQD TXHXQHQKDVWDKR\WRGRVORVLGLRPDVURPDQFHV\PXFKDVRWUDV
DEVWUDFFLyQ TXH H[SOLFD HO HOHPHQWR ODWtQ ´KHUHGDGRµ SRU ODV TXHVHKDQTXHEUDGRHQpSRFDPiVDQWLJXDRPiVUHFLHQWHSRU
OHQJXDV URPDQFHV H[FOX\HQGR FRQ HVH HOHPHQWR ODWLQR GLIHUHQFLDFLyQ H LQQRYDFLyQ SHUWHQHFLHURQ D WRGR HO ODWtQ
´DGTXLULGRµ SRU ODV PLVPDV HQ pSRFDV VXFHVLYDV FI /D KDEODGR GXUDQWH OD pSRFD LPSHULDO DVHJXUDQGR OD
GLVWLQFLyQGH%DOO\HQWUHODQJDJHWUDQVPLV\ODQJDJHDFFXLV (V LQWHUFRPSUHQVLyQ UHJLRQDO \ VRFLDO (YLGHQWHPHQWH GLFKR
XQ FRQFHSWR PiV DPSOLR TXH HO GH ´ODWtQ FOiVLFRµ SRUTXH D~Q Q~PHUR IXH PD\RU HQ ORV SULPHURV VLJORV GHO ,PSHULR \ OXHJR
FRPSUHQGLHQGR EXHQD SDUWH GH pVWH FRPSUHQGH WDPELpQ GLVPLQX\y FDGD YH] PiV HQ ORV VLJORV VXFHVLYRV +DFLHQGR XQ
HOHPHQWRVTXHQXQFDSHUWHQHFLHURQDOODWtQOLWHUDULR(VWDPELpQ SURPHGLR HQWUH FRQVHUYDFLRQHV H LQQRYDFLRQHV SRGHPRV XELFDU
XQ FRQFHSWR PiV DPSOLR HQ HO WLHPSR SXHV FRQWLHQH IRUPDV GLFKRVLVWHPDGHLVRJORVDV\DEDVWDQWHGLVWLQWRGHOFOiVLFRSHUR
DQWHULRUHV DO ODWtQ FOiVLFR \ TXH QR SHQHWUDURQ HQ pVWH FRPR WRGDYtD VXILFLHQWHPHQWH XQLWDULR HQ ORV VLJORV ,,,,9 G&
DVLPLVPR IRUPDV PiV UHFLHQWHV < HV XQ ODWtQ PXFKR PiV $VLPLVPRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDVRFLDOHVOHJtWLPRDWULEXLUHO
GLIHUHQFLDGR (Q HIHFWR PLHQWUDV OR TXH OODPDPRV ´ODWtQ VLVWHPD XQLWDULR PiV DPSOLR D OD FODVH PHGLD FX\D KDEOD
FOiVLFRµ SXHGH FRQVLGHUDUVH FRPR XQD OHQJXD ´VWDQGDUGµ HQ UHSUHVHQWDED HYLGHQWHPHQWH XQ JUDGR LQWHUPHGLR HQWUH HO
JUDQSDUWHLQPXWDEOHHQHO´ODWtQYXOJDUµGLVWLQJXLPRVQRWDEOHV OHQJXDMH GH OD DULVWRFUDFLD PiV FRQVHUYDGRU PiV FXOWR PiV
GLIHUHQFLDV UHJLRQDOHV VRFLDOHV \ HVWLOtVWLFDV \ HQ FDGD XQR GH FXLGDGR HVWLOtVWLFDPHQWH \ HO GH OD SOHEH \ GH ORV FDPSHVLQRV
HVWRVWUHVWLSRVGHGLIHUHQFLDVGLIHUHQFLDVFURQROyJLFDV (Q HVWHVHQWLGRMXVWDPHQWH VH GLFH TXH HO ´ODWtQ YXOJDUµGHEH
 GHILQLUVHFRPRHOODWtQKDEODGRSRUODFODVHPHGLD3HURKD\TXH
QRWDUDTXtTXHVHWUDWDHQHVWHFDVRVyORGHOPiVDPSOLRVLVWHPD
 ¢(Q TXp VHQWLGR HQWRQFHV SRGHPRV LGHQWLILFDU HO ´ODWtQ
XQLWDULR PLHQWUDV TXH HQ ODV OHQJXDV URPDQFHV VH FRQWLQ~DQ
YXOJDUµ FRQ HO ODWtQ OHQJXD FRP~Q GHO ,PSHULR 5RPDQR" 3XHV
WDPELpQ IRUPDV TXH TXHGDQ IXHUD GH GLFKR VLVWHPD IRUPDV
HQHOVHQWLGRGHTXHVHWDUWDGHXQFRQMXQWRGHIRUPDV´YLYDVµ
´FXOWDVµ \ IRUPDV ´U~VWLFDVµ GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GHO ODWtQ
KDEODGDV GXUDQWH OD pSRFD LPSHULDO )RUPDV TXH
FRP~QGHODpSRFDLPSHULDO \IRUPDVSHUWHQHFLHQWHVDVLVWHPDV
QDWXUDOPHQWHQRKD\SRUTXpFRQVLGHUDUFRPRFRQWHPSRUiQHDV
PHQRUHV VRFLDOPHQWH \ UHJLRQDOPHQWH FRPR WDPELpQ IRUPDV
DOJXQDV GH HOODV VRQ PX\ DQWLJXDV SHUWHQHFtDQ \D DO ODWtQ
TXH SXHGHQ DWULEXLUVH D VLVWHPDV PD\RUHV SHUWHQHFLHQWHV D
DUFDLFR \ VH PDQWXYLHURQ OXHJR HQ ODV pSRFDV FOiVLFD \
WRGDVODVFODVHVVRFLDOHVRDODFODVHPHGLD\DOPLVPRWLHPSRD
SRVFOiVLFD RWUDV VXUJLHURQ PiV WDUGH R PXFKR PiV WDUGH
ODDULVWRFUDFLDRDODFODVHPHGLD\DODSOHEH 7DOFRQVLGHUDFLyQ
7DPSRFR VHUtD H[DFWR FRQVLGHUDU GLFKDV IRUPDV FRPR
GHEHUi WHQHUVH HQ FXHQWD OXHJR HQ OD FDUDFWHUL]DFLyQ \
´XQLYHUVDOHVµ HV GHFLU FRPR SHUWHQHFLHQWHV D WRGR HO ODWtQ
GHVFULSFLyQGHO´ODWtQYXOJDUµGHEHUiWHQHUVHHQFXHQWDTXHODV
KDEODGR HQ XQ GHWHUPLQDGR PRPHQWR GH OD pSRFD LPSHULDO

 

ϮϬ Ϯϭ

 
LVRJORVDV TXH VH LQGLFDUiQ QR WLHQHQ WRGDV OD PLVPD H[WHQVLyQ +H DTXt ODV SULQFLSDOHV IXHQWHV TXH QRV SURSRUFLRQDQ
VRFLDOUHJLRQDO\HVWLOtVWLFD IRUPDV´YXOJDUHVµ
 D /DV LQVFULSFLRQHV (Q ODV LQVFULSFLRQHV VH HPSOHD D
PHQXGR XQ OHQJXDMH TXH VH DOHMD GH OD OHQJXD OLWHUDULD \ VH
(VHYLGHQWHSXHVTXHHOQRPEUHGH´ODWtQYXOJDUµ R´ODWtQ
DFHUFD DO KDEOD FRUULHQWH 6RQ PX\ LPSRUWDQWHV HQ SDUWLFXODU
SRSXODUµ HVXQQRPEUHHTXLYRFDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGH
ODV YDFLODFLRQHV \ ORV HUURUHV GH ORV JUDEDGRUHV H[FOXLGRV ORV
ODV LQYHVWLJDFLRQHV \ FRQYHQFLRQHVPiVUHFLHQWHV\QR WLHQHGH
VLPSOHV ODSVXV VH WUDWD D PHQXGR GH FRQFHVLRQHV KHFKDV DO
SRU Vt FDUiFWHU GHILQLWRULR SXHV QR VH UHILHUH D XQ ODWtQ
OHQJXDMH KDEODGR 8Q FDUiFWHU GH SDUWLFXODU HVSRQWDQHLGDG
SURSLDPHQWH ´YXOJDUµ (O WpUPLQR SXHGH VyOR FRQVHUYDUVH SRU
SUHVHQWDQHQWUHRWUDVODVLQVFULSFLRQHVPXUDOHVGH3RPSH\D
FRQFHVLyQ D OD WUDGLFLyQ FRPR QRPEUH FRQYHQFLRQDO GHO
FRPSOHMRFRQFHSWRTXHDFDEDPRVGHGHOLQHDU % /DV JUDPiWLFDV TXH VHxDODQ D PHQXGR IRUPDV
´LQFRUUHFWDVµSRSXODUHVGLDOHFWDOHVHWFRQRVLQIRUPDQDFHUFD

GHODSURQXQFLDFLyQFRUULHQWHTXHVHDOHMDGHODTXHVHUHIOHMDHQ
6HSODQWHDDKRUDHOSUREOHPDGHFyPRSRGHPRVFRQRFHUHVDV ODRUWRJUDItDILMDGDHQODpSRFDFOiVLFD
IRUPDV PiV FRUULHQWHV R PiV SRSXODUHV R PiV YLWDOHV R PiV
 & 'LSORPDV \ GRFXPHQWRV PHGLHYDOHV HQ ORV TXH
UHFLHQWHV TXH ODV IRUPDV FOiVLFDV \ TXH FRQVWLWX\HQ OR TXH
GLVPLQX\H FDGD YH] PiV HO FRQRFLPLHQWR GH OD OHQJXD
OODPDPRV´ODWtQYXOJDUµ(YLGHQWHPHQWHGDGRHOFRQFHSWRTXH
FLFHURQLDQD \ VH VXVWLWX\HQ IRUPDV FOiVLFDV SRU IRUPDV
KHPRV HVER]DGR VHUtD DEVXUGR SHQVDU HQ WH[WRV HVFULWRV HQ
FRUULHQWHV
´ODWtQ YXOJDUµ SRU RSRVLFLyQ D ORV WH[WRV FOiVLFRV 3RU RWUD
SDUWH OD OHQJXD HVFULWD DSDUHFH VLHPSUH PiV FXLGDGD PiV ' (UURUHVHQODVFRSLDVGHPDQXVFULWRVFRPRHQHOFDVR
´FXOWDµTXHODOHQJXDRUDOKDVWDHQORVLQGLYLGXRVPiVLQFXOWRV GH ODV LQVFULSFLRQHV ORV FRSLVWDV LQFXOWRV R GH FXOWXUD LQVHJXUD
WLHQGHVLHPSUHDDGDSWDUVHDFLHUWRPRGHOR<SDUDORV5RPDQRV VXHOHQLQWURGXFLUGHIRUPDFLRQHVTXHUHIOHMDQVXSURQXQFLDFLyQ\
GH OD pSRFD LPSHULDO HO PRGHOR VXSUHPR IXH VLHPSUH HO ODWtQ IRUPDVTXHOHVVRQPiVIDPLOLDUHVTXHODVFOiVLFDVTXHGHEHUtDQ
´FOiVLFRµ SRU H[FHOHQFLD HO ODWtQ FLFHURQLDQR /R ~QLFR TXH UHSURGXFLU
SRGHPRVHVSHUDUHVHQFRQWUDUDLVODGDPHQWHHQORVWH[WRVIRUPDV
 ( (VFULWRUHV DUFDLFRV (Q ORV HVFULWRUHV DQWHULRUHV D OD
TXHOODPDPRV´YXOJDUHVµRLQGLFDFLRQHVDFHUFDGHHOODV6HJ~QOD
ILMDFLyQGHOODWtQFOiVLFRVHHQFXHQWUDQDPHQXGRIRUPDVTXHOD
FXOWXUDGHORVDXWRUHVRGHORVHVFULELHQWHV\VHJ~QODtQGROHGH
OHQJXD FOiVLFD UHFKD]y SDUD TXH VH FRQVHUYDUDQ HQ OD OHQJXD
ORVWH[WRVFRQVLGHUDGRVGLFKDVIRUPDVSXHGHQVHUPiVRPHQRV
KDEODGD R SRU OR PHQRV HQ HO OHQJXDMH PiV SRSXODU \ TXH D
QXPHURVDV HQ DOJXQRV FDVRVVRQ WDQ QXPHURVDV TXH MXVWLILFDQ
PHQXGRWLHQHQVXFRQWLQXDFLyQKDVWDORVLGLRPDVURPDQFHV$Vt
HQWRGDVODVVDOYHGDGHVTXHKDVWDDKRUDVHKDQKHFKRHOUyWXOR
SRUHMHQ3ODXWRVHHQFXHQWUDQQDUUDUHIDEXODUL ¶KDEODU· HQ
GH ´WH[WRV YXOJDUHVµ VRQ pVWRV MXVWDPHQWH ORV TXH VH KDQ
OXJDUGHOFOiVLFRORTXL
UHXQLGR HQ ODV YDULDV DQWRORJtDV \ FUHVWRPDWtDV GHO ´ODWtQ
YXOJDUµ ) &LHUWDV REUDV PHQRUHV GH DXWRUHV FOiVLFRV )RUPDV
´YXOJDUHVµ FRUULHQWHV KDEODGDV DSDUHFHQ WDPELpQ HQ FLHUWDV
REUDV GH PHQRU FXLGDGR HVWLOtVWLFR GH DXWRUHV GH OD PiV SXUD
 

ϮϮ Ϯϯ

 
FODVLFLGDG FRPR SRU HMHPSOR ODV FDUWDV GH &LFHUyQ HQ URPDQFHV R TXH VH HQFXHQWUDQ HQ WH[WRV XOWHULRUHV SXHGHQ
SDUWLFXODUODVIDPLOLDUHV UHSUHVHQWDUPRGDOLGDGHV \D JHQHUDOHV HQ HO ODWtQ GH OD pSRFD R
PRGDOLGDGHV \D DFHSWDGDV SRU XQD FDSD VRFLDO R SRU WRGD XQD
 * (VFULWRUHV FULVWLDQRV (QWUH HOORV KD\ DOJXQRV PX\
UHJLyQ FRPR WDPELpQ SXHGH WUDWDUVH GH LQQRYDFLRQHV UHFLHQWHV
FXOWRVFRPR6DQ$JXVWtQSHURORVKD\WDPELpQTXHHPSOHDQD
TXH DSHQDV HPSH]DEDQ D GLIXQGLUVH (VWDEOHFHU OD FURQRORJtD
PHQXGR XQ OHQJXDMH TXH VH DOHMD GH ORV PRGHORV FOiVLFRV
H[DFWD GH HVDV IRUPDV HV SUiFWLFDPHQWH LPSRVLEOH
DFHUFiQGRVH D XQ OHQJXDMH PiV FRUULHQWH \ PiV FRPSUHQVLEOH
ILOROyJLFDPHQWH OR ~QLFR TXH VH SXHGH HVWDEOHFHU HV HO SULPHU
SDUD ODV PDVDV D ODV TXH VH GLULJHQ $Vt SRU HM 7HUWXOLDQR
WpUPLQR GH GRFXPHQWDFLyQ GH FDGD IRUPD OD IHFKD VHJXUD R
/DFWDQFLR &RPRGLDQR (O PLVPR 6DQ $JXVWtQ HQ VXV SUpGLFDV
DSUR[LPDGD GHO SULPHU WH[WR HQ TXH VH HQFXHQWUD /D
KDFH YDULDV FRQFHVLRQHV DO KDEOD FRUULHQWH (Q HIHFWR KD\ TXH
FURQRORJtD UHODWLYD GH ODV IRUPDV VH HVWDEOHFH SRU PHGLRV
WHQHU HQ FXHQWD TXH HO FULVWLDQLVPR VREUH WRGR HQ VXV
ILOROyJLFRV SHUR WDPELpQ FRQ PHGLRV SXUDPHQWH OLQJtVWLFRV
FRPLHQ]RVIXHXQDGRFWULQDTXHVHGLULJtDSDUWLFXODUPHQWHDODV
FRPR HO PpWRGR FRPSDUDWLYR \ OD JHRJUDItD OLQJtVWLFD (Q HO
PDVDVXQPRYLPLHQWRGHOSXHEORPiVKXPLOGH
FDVRGHIRUPDVUHFRQVWUXLGDVVyORVHSXHGHWUDWDUGHHVWDEOHFHU
 + *ORVDULRV \ OLVWDV GH IRUPDV ´LQFRUUHFWDVµ GHVGH HO ODFURQRORJtDUHODWLYD HVGHFLUHVWDEOHFHUTXHXQDIRUPDHVPiV
SXQWRGHYLVWDGHOODWtQFOiVLFR DQWLJXD R PiV UHFLHQWH TXH RWUD \ HVR FRQ PHGLRV
 , 7H[WRV ´YXOJDUHVµ YV HV GHFLU WH[WRV TXH SRU OD H[FOXVLYDPHQWH OLQJtVWLFRV PLHQWUDV OD DWULEXFLyQ GH XQD
LQFXOWXUD GH ORV DXWRUHV R GHOLEHUDGDPHQWH SDUDSUHVHQWDU FRQ IRUPD D FLHUWD pSRFD KLVWyULFD DSDUHFH VXPDPHQWH DUULHVJDGD
PD\RUUHDOLVPRFLHUWRVSHUVRQDMHVSOHEH\RVRU~VWLFRV HPSOHDQ SDUWLFXODUPHQWH FXDQGR QR VH WUDWH GH ]RQDV TXH VH KDQ
XQOHQJXDMHFRUULHQWHRSRSXODUTXHVHDOHMDQRWDEOHPHQWHGHORV VHSDUDGR GHO UHVWR GH OD URPDQLGDG HQ XQD IHFKD GHWHUPLQDGD
PRGHORVFOiVLFRV SXHVWR TXH SRU HM GH XQD IRUPD FRQVHUYDGD HQ HVSDxRO \ HQ
UXPDQR R HQ IUDQFpV \ HQ UXPDQR SRGHPRV DILUPDU SRU OR
 - /DVOHQJXDVURPDQFHV$GHPiVGHQXPHURVDVIRUPDV
PHQRVTXHHVDQWHULRUDODLVODPLHQWRGHOD'DFLD 
TXH VH HQFXHQWUDQ HQ ODV IXHQWHV KDVWD DTXt HQXPHUDGDV ODV
OHQJXDV URPDQFHV FRQWLQ~DQ WDPELpQ IRUPDV TXH GHEHQ KDEHU (QWUH ORV WH[WRV TXH QRV SURSRUFLRQDQ PD\RU FDQWLGDG
VLGRYLWDOHVHQWRGRRHQXQDSDUWHGHOODWtQLPSHULDOSHURTXH GH PDWHULDO ´YXOJDUµ \ TXH VRQ ORV LQGLFDGRV EDMR K H L 
QR VH HQFXHQWUDQ GRFXPHQWDGDV HQ ODV IXHQWHV GH TXH DOJXQRVPHUHFHQHVSHFLDODWHQFLyQ
GLVSRQHPRV7DOHVIRUPDV´YXOJDUHVµFRQLJXDOGHUHFKRTXHODV $ (O $SSHQGL[ 3UREL (V XQD OLVWD GH IRUPDV
DQWHULRUHV VH UHFRQVWUX\HQ 3RU FRQYHQFLyQ ODV IRUPDV ´LQFRUUHFWDVµ XQD HVSHFLH GH JXtD GHO ´EXHQ GHFLUµ TXH VH
UHFRQVWUXLGDVVHVHxDODQPHGLDQWHXQDVWHULVFRSRUHM SODWWXV UHFRSLOy SUREDEOHPHQWHHQ 5RPD HQ HO VLJOR ,,,R ,9 G& (O
WRFFDUH PDQXVFULWRTXHSRVHHPRVHVXQSDOLPVHVWRGHOVLJOR9,,X9,,,
 (YLGHQWHPHQWH HQWUH ODV IRUPDV TXH QRV SURSRUFLRQDQ TXHVHFRQVHUYDHQ9LHQD6HOODPD´$SSHQGL[3URELµSRUTXHVH
ORV WH[WRV KD\ YDULDV TXH VRQ VROHFLVPRV SDUWLFXODULVPRV GHO HQFXHQWUD FRPR DSpQGLFH D XQ WH[WR JUDPDWLFDO GH 3URER
DXWRU R GHO HVFULELHQWH \ TXH QXQFD KDEUiQ ORJUDGR GLIXVLyQ ,QGLFD ODV IRUPDV ´FRUUHFWDVµ HV GHFLU FOiVLFDV DO ODGR GH ODV
RWUDV IRUPDV GH ODV TXH VH FRQVHUYDQ OXHJR HQ ORV LGLRPDV IRUPDV ´LQFRUUHFWDVµ HYLGHQWHPHQWH FRUULHQWHV 2 VHD LQGLFD

 

Ϯϰ Ϯϱ

 
FyPR´KD\TXHGHFLUµHQEXHQODWtQFOiVLFRHQOXJDUGHFyPRVH REUDVREUHSHUHJULQDFLRQHVD3DOHVWLQD/DDXWRUDHVSHUVRQDGH
GLFH R GH FRPR PXFKRV GLFHQ DXULFXOD QRQ RULFOD RFXORV QRQ FLHUWD FXOWXUD SRU OR FXDO VX OHQJXDMH HV FRUULHQWH \ PiV ELHQ
RFORVHWF OLEUHFRQUHVSHFWRDOODWtQFOiVLFRSHURQRSURSLDPHQWHYXOJDU
 % /DVJORVDVGH5HLFKHQDXPDQXVFULWRTXHSHUWHQHFLy 
D 5HLFKHQDX \ VH FRQVHUYD DFWXDOPHQWH HQ OD ELEOLRWHFD GH
%UHYHGHVFULSFLyQGHOODWtQYXOJDU
.DUOVUXKH $OHPDQLD &RQWLHQHGRVJORVDULRVXQREtEOLFR\RWUR
EtEOLFRSDWUtVWLFR UHFRSLODGRV SUREDEOHPHQWH HQ *DOLD HQ HO 7UDWDUHPRV GH LQGLFDU HQ OR TXH VLJXH ODV SULQFLSDOHV
VLJOR9,,, VHJ~QRWURVPXFKRDQWHV 'LFKRVJORVDULRVH[SOLFDQ LVRJORVDV GHO ´ODWtQ YXOJDUµ SUHRFXSiQGRQRV HQ SDUWLFXODU SRU
ODV IRUPDV FOiVLFDV TXH VH FRQVLGHUDQ GH GLItFLO FRPSUHQVLyQ DTXHOODV TXH OR GLIHUHQFLDQ GHO ODWtQ FOiVLFR SHUR GHMDQGR GH
PHGLDQWH IRUPDV PiV ´SRSXODUHVµ R XVXDOHV LPEHUSOXYLD ODGR SRU DKRUD VX GLIHUHQFLDFLyQ LQWHUQD 4XHGD HVWDEOHFLGR
LFWXVFROSXVIOHUHSORUDUHHWF QDWXUDOPHQWHTXHGHODVLVRJORVDVTXHVHLQGLFDUiQFLHUWDVVRQ
JHQHUDOHV\RWUDVVyORSDUFLDOHV 
 & /D &HQD 7ULPDOFKLRQLV DPSOLR IUDJPHQWR GH OD
FRQRFLGD QRYHOD 6DW\ULFRQ GH 3HWURQLR HV GXGRVR TXH VH WUDWH (Q OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH XQD OHQJXD VH HPSLH]D
GHO3HWURQLR$UELWHUGHODpSRFDGH1HUyQP(QG& HQHO FRP~QPHQWH FRQ HO DVSHFWR IyQLFR 6LQ HPEDUJR GDGR TXH VH
TXHVHGHVFULEHXQEDQTXHWHHQXQDORFDOLGDGFHUFDGH1iSROHV WUDWD GH XQ VLVWHPD IyQLFR HQ HYROXFLyQ \ IDOWR GH XQLGDG
SUREDEOHPHQWH HQ &XPD GXUDQWH HO FXDO PLHQWUDV DOJXQRV KLVWyULFDPHQWHOLPLWDEOH\GDGRSRURWURODGRTXHORVVRQLGRV
SHUVRQDMHV KDEODQ HO ODWtQ OLWHUDULR RWURV \ HQ SULPHU OXJDU HO OLQJtVWLFRV VyOR H[LVWHQ HQ SDODEUDV \ VH GLIXQGHQ FRQ ODV
OLEHUWR 7ULPDOFLyQ KDEODQ XQ OHQJXDMH ´LQFRUUHFWRµ \ YXOJDU SDODEUDVSUHIHULPRVHPSH]DUSRUHOYRFDEXODULR
TXHUHIOHMDSRUORPHQRVKDVWDFLHUWRSXQWRHOODWtQGHODVFODVHV 
VLQFXOWXUD
$ 9RFDEXODULR
 ' /D 0XORPHGLFLQD &KLURQLV WUDWDGR YHWHULQDULR
 D 1DWXUDOPHQWHKD\HQSULPHUOXJDUXQJUDQQ~PHUR
WUDGXFLGR \ DGDSWDGR GHO JULHJR SUREDEOHPHQWH HQ HO VLJOR ,9
GHSDODEUDVTXHVRQFRPXQHVDOODWtQOLWHUDULR FOiVLFR \DOODWtQ
G&DWULEXLGRDXQWDO&KLUyQKRPEUHHYLGHQWHPHQWHGHSRFD
FRUULHQWH GH OD pSRFD LPSHULDO VRQ SDODEUDV TXH FRQVWLWX\HQ
FXOWXUD TXH HPSOHD QXPHURVRV YXOJDULVPRV 6H FRQVHUYD HQ OD
LVRJORVDV ODWLQDV JHQHUDOHV TXH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD VRFLDO
ELEOLRWHFDGH0XQLFKHQXQPDQXVFULWRGHOVLJOR;9
SHUWHQHFHQDWRGDVODVFODVHVVRFLDOHV\GHVGHHOSXQWRGHYLVWD
 ( /D 3HUHJULQDWLR DG /RFD VDQFWD R 3HUHJULQDWLR FURQROyJLFR PDQWLHQHQ VX YLWDOLGDG HQ OD OHQJXD FRP~QPHQWH
$HWKHULDH (JKHULDH TXH SRU HUURU VH KD OODPDGR WDPELpQ KDEODGD D WUDYpV GH WRGR HO SHUtRGR TXH DWULEXLPRV DO ODWtQ
3HUHJULQDWLR 6LOYLDH (V XQD REUD FRPSXHVWD HQ (VSDxD HQWUH YXOJDU \ KDVWD ODV OHQJXDV URPDQFHV $Vt SRU HMHPSOR KRPR
 \ R HQWUH \ VHJ~Q LQYHVWLJDFLRQHV PiV ILOLXVPDQXVDTXDSDQLVIHUUXPURWDDVLQXVFHUYXVFDHOXP
UHFLHQWHVKDFLDHO SRUXQDPRQMDOODPDGD(WHULDR(JHULD DUERU YLWD GRORU ERQLWDV KDEHUH GRUPLUH YLGHUH FUHGHUH
\HQODTXHQDUUDXQDSHUHJULQDFLyQDORVOXJDUHVUHFRUGDGRVHQ URWXQGXV SOHQXV FDOLGXV VLFFXV QLJHU QRYXV ERQXV PDWHU
OD%LEOLD/DQDUUDFLyQWLHQHLQWHUpVKLVWyULFRSRUVHUODSULPHUD SDWHU SXWHXV YDFFD DOWXV ORQJXV YLULGLV DPDUH DXGLUH

 

Ϯϲ Ϯϳ

 
GLFHUH YHQGHUH EHQH PDOH VL LQ HWF HWF (VWDV SDODEUDV \ VLGXV   VWHOOD
RWUDV PXFKDV SHUWHQHFHQ KDVWD OD DFWXDOLGDG D OD VHULH GH
 OHWXP   PRUV
LVRJORVDV TXH GHWHUPLQDQ OD XQLGDG URPiQLFD \ DO PLVPR
WLHPSRODXQLGDGGHOURPDQFH\HOODWtQWRGRHOODWtQHQHIHFWR YXOQXV   SODJD
VRQ SDODEUDV SHUIHFWDPHQWH FOiVLFDV SHUR DO PLVPR WLHPSR FUXRU   VDQJXLV
´YXOJDUHVµ\FRQDOJXQDH[FHSFLyQVHFRQVHUYDQKDVWDKR\HQ
 WHUJXP   GRUVXP
WRGDVODVOHQJXDVQHRODWLQDV
 DOYXV   YHQWHU
 % (Q XQD VHJXQGD FDWHJRUtD DJUXSDPRV RWUD VHULH GH
SDODEUDV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ OD PLVPD VLWXDFLyQ GH ODV DJHU   FDPSXV
DQWHULRUHV HV GHFLU TXH WDPELpQ VRQ FOiVLFDV OLWHUDULDV \ DO
 WXED   EXFLQD
PLVPR WLHPSR FRUULHQWHV ´YXOJDUHVµ SHUR TXH HQ ODWtQ FOiVLFR
WLHQHQVLQyQLPRV\DH[FOXVLYDPHQWHOLWHUDULRVHQODpSRFDDTXH ORUXP   FRUULJLD
QRV UHIHULPRV 6H WUDWD SXHV HQ FDGD FDVR GH XQD SDUHMD GH IRUPLGR   SDYRU
SDODEUDVGHOODWtQOLWHUDULRGHODVFXDOHVXQDVLJXLyPDQWHQLHQGR
 SXOFKHU  IHUPRVXVEHOOXV
VX YLWDOLGDG HQ WRGD OD OHQJXD KDEODGD PLHQWUDV OD RWUD R QR
SHUWHQHFLy QXQFD D WRGR HO ODWtQ HV GHFLU DO ODWtQ GH WRGDV ODV PDJQXV   JUDQGLV
UHJLRQHV\GHWRGDVODVFODVHVVRFLDOHV R\DKDEtDPXHUWRGHVGH YDOLGXV   IRUWLV
HO SXQWR GH YLVWD GHO KDEODU FRUULHQWH HQ OD pSRFD HQ TXH
VLWXDPRV DO ´ODWtQ YXOJDUµ XQD HV XQD SDODEUD SHUIHFWDPHQWH DOLXV   DOWHU
YLWDO GH WRGR HO ODWtQ PLHQWUDV OD RWUD HV XQ IHQyPHQR GH RPQLV   WRWXV
FRQVHUYDFLyQ FDUDFWHUtVWLFR GH OD OHQJXD OLWHUDULD XQD SDODEUD
 HGHUH   PDQGXFDUH
GRFWD R FXOWD R TXH VH KD YXHOWR WDO HQ OD pSRFD LPSHULDO
(YLGHQWHPHQWH HQ ODV OHQJXDV URPDQFHV VH FRQVHUYDUiQ VLQ SRWDUH   ELEHUH
VROXFLyQ GH FRQWLQXLGDG VyOR ODV SDODEUDV FOiVLFRYXOJDUHV OXGHUH   LRFDUH
YLWDOHV WDQWR HQ OD OHQJXD OLWHUDULD FRPR HQ OD FRUULHQWH 
PLHQWUDV QR VH FRQVHUYDUiQ GHO PLVPR PRGR VXV VLQyQLPRV IHUUH   SRUWDUH
H[FOXVLYDPHQWHOLWHUDULRV  YLQFLUH   OLJDUH
 $VtSRUHMHPSOR HTXXV   FDEDOOXV
 RV   EXFFD
SDODEUDVVyORFOiVLFDV  SDODEUDVFOiVLFRYXOJDUHV  GRPXV  FDVDPDQVLRKRVSLWDOH
 DHTXRU   PDUH DHVWXV   FDORU
 WHOOXV   WHUUD
 

Ϯϴ Ϯϵ

 
 DJHUH   IDFHUH 'HO PLVPR PRGR VRQ H[FOXVLYDPHQWH FOiVLFRV
´PXHUWRVµGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODOHQJXDFRUULHQWHPHQWH
 DPLWWHUH   SHUGHUH
KDEODGD WRGD XQD VHULH GH HOHPHQWRV IXQFLRQDOHV DGYHUELRV
 DQJXLV   VHUSHQV SUHSRVLFLRQHV FRQMXQFLRQHV FRPR DQ DW DXWHPGRQHF HQLP
 DUPLOOD   EUDFKLDOH HUJR HWLDP KDXG LJLWXU LWD QDP SRVWHXDP TXLGHP TXLQ
TXRDGTXRTXHVHGVLYHXWXWUXPYHOHWF
 DWHU   QLJHU
 +D\TXHQRWDUVLQHPEDUJRTXHDOJXQDVGHODVIRUPDV
 EDOWHXV   FLQJXOXV
´FOiVLFDVµ PDQWLHQHQ FLHUWD YLWDOLGDG UHJLRQDO FRQVHUYiQGRVH
 EUDVVLFD   FDXOLV HVSRUiGLFDPHQWH HQ SDUWLFXODU HQ ]RQDV GH FRORQL]DFLyQ PX\
DQWLJXD HQ iUHDV DLVODGDV R ODWHUDOHV $Vt VLGXV VH FRQVHUYD
 EUHYLV   FXUWXV
WRGDYtD HQ FLHUWR GLDOHFWR GHO DQWLJXR LWDOLDQR DXQTXH FRQ
 HVXULUH   IDPHPKDEHUH GLVWLQWR VLJQLILFDGR DJHU ! UXP DJUX \ DQW IU DLUH LDQXD !
 IOXHUH   FXUUHUH VDUGR \DQQD ORUXP ! VDUGR ORJXGRUpV ORUX \ SRUW ORUR
PDJQXV!DQWHVSPDxR FI7DPELpQWDQPDJQXV!WDPDxR \
 JUDPHQ   KHUED
ORJXGPDQQXGRPXV!VDUGGRPX 2EVpUYHVHHQSDUWLFXODU
 LPEHU   SOXYLD HO FDVR GH &HUGHxD iUHD DLVODGD GRQGH SDODEUDV FRPR ORUX
 LDQXD   SRUWD PDQQXGRPX\DQQDVRQSHUIHFWDPHQWHYLWDOHVKDVWDKR\GtD 
(QWUHHVDVIRUPDVHVLQWHUHVDQWHHOFDVRGHHTXXVGHOFXDOQRVH
 ODSLV   SHWUD FRQVHUYD HO PDVFXOLQR VXVWLWXLGR SRU FDEDOOXV PLHQWUDV VH
 OLQTXHUH   OD[DUH PDQWLHQHYLWDOHOIHPHQLQRHTXD!HVS\HJXDVDUGHEEDUXP
LDSD DQW IU LYH 7DOHV IRUPDV GH FRQVHUYDFLyQ HVSRUiGLFD
 SODXVWUXP   FDUUXV
GHEHUtDQ SXHV FRQVLGHUDUVH FRPR FOiVLFRYXOJDUHV HQ FLHUWDV
 VXV   SRUFXV UHJLRQHV \ FRPR H[FOXVLYDPHQWH FOiVLFDV HQ RWUDV 'H WRGRV
 GLX  ORQJHORQJXPWHPSXV PRGRV HQ OD pSRFD LPSHULDO HOODV \D QR FRQVWLWXtDQ LVRJORVDV
JHQHUDOHVGHOODWtQFRUULHQWHPHQWHKDEODGR
 FXP   FXDQGR
 2WUDV SDODEUDV ´FOiVLFDVµ FRPR HVS SXOFUR YiOLGR
 RE   SURSURSWHUSHU PDJQR HWF QR SHUWHQHFHQ DO IRQGR KHUHGDGR GH ODV OHQJXDV
 VHUR   WDUGH QHRODWLQDV VLQR TXH VRQ FXOWLVPRV HOHPHQWRV ´GRFWRVµ
LQWURGXFLGRVPXFKRVPiVWDUGHHQHOURPDQFHGHOODWtQOLWHUDULR
 XW   TXRPRGR
 & 3RU ILQ HQ XQD WHUFHUD FDWHJRUtD DJUXSDPRV XQD
 DE   GH
YDVWD VHULH GH SDODEUDV HVSHFtILFDPHQWH ´YXOJDUHVµ TXH QR VH
 HQFXHQWUDQ HQ HO ODWtQ FOiVLFR 6H WUDWD HQ OD PD\RUtD GH ORV
FDVRVGHLQQRYDFLRQHVVXUJLGDVHQHOODWtQFRUULHQWHGHVSXpVGH
 

ϯϬ ϯϭ

 
OD pSRFD FOiVLFD DXQTXH D YHFHV WDPELpQ GH SDODEUDV PX\ VLJQLILFDFLyQ HQ SHUMXLFLR GH RWURV TXH GHMD GH ODGR $Vt
DQWLJXDV SHUR SRSXODUHV R GLDOHFWDOHV R SHUWHQHFLHQWHV DO ODFULPDUH SORUDUH HOLPLQD ORV YHUERV VHPiQWLFDPHQWH DILQHV
OHQJXDMH IDPLOLDU HWF 4XH QR IXHURQ DFHSWDGDV HQ HO ODWtQ DGVSLFDUH LQWXHUL FDUQHUH JUDQGLV ¶JUDQGH PDWHULDOPHQWH· 
OLWHUDULR DXQ FRQVHUYDQGR tQWHJUD VX YLWDOLGDG HQ OD OHQJXD DVXPHWDPELpQHOVLJQLILFDGRGHPDJQXV ¶JUDQGH· SHURVREUH
FRUULHQWHPHQWH KDEODGD 3HUWHQHFHQ D HVWD WHUFHUD FDWHJRUtD WRGR PRUDOPHQWH HVSLULWXDOPHQWH DOWHU HO RWUR HQWUH GRV 
SDODEUDVFRPRDPPDDWWDEDWWDOLDEUDQFD PDQRPLHPEUR DVXPH WDPELpQ HO VLJQLILFDGR GH DOLXV RWUR GLIHUHQWH 'HO
PDPPD QRQQXV QRQQD ILQLV DGM VXUJLGR HQ H[SUHVLRQHV PLVPRPRGRLRFXV EXUOD FDVD FDEDxDFKR]D DSSUHKHQGHUH
FRPR KRQRUXP ILQLV SXGRULV ILQLV JHQWLV VXUJLGR SRU DVLU FDSWDU QR HUDQ H[DFWDPHQWH VLQyQLPRV GH OXGXV MXHJR 
FUX]DPLHQWRGHJHQLWXV\JHQWLOLV FXFLQD ODWFOFXOLQD WLQD GRPXV FDVD GLVFHUH DSUHQGHU SHUROOHJDURQDVXVWLWXLUORV
EDVWXP SODQFD DWHVW HQ 3DODGLR ELODQFLD ODW FO OLEUD 
 3RURWURODGR\GHFLHUWDPDQHUDHQVHQWLGRFRQWUDULR
ELVDFFLD GRFXP HQ 3HWURQLR ODW FO SHUD GUDSSXV UDQFRU
HOOHQJXDMHKDEODGRSUHVHQWDXQDWHQGHQFLDFRQVWDQWHKDFLDXQD
SLVLQQXV GHOOHQJXDMHLQIDQWLOODWFOSDUYXV EDVVXV SODWWXV
PD\RU H[SUHVLYLGDG SRU OR FXDO SUHILHUH IRUPDV MHUJDOHV
SUDHVWXV ODWFOSDUDWXV EDWWXHUH GRFXPHQ3ODXWR WRFFDUH
LPiJHQHVIRUPDVLUyQLFDV\PHWDIyULFDVRVHDIRUPDVGHPD\RU
ODW FO WDQJHUH WLWLR GRFXP HQ 9DUUyQ FRUWLQD GRFXP HQ
HILFDFLD DIHFWLYD $Vt HGHUH HV VXVWLWXLGR SRU PDQGXFDUH GH
$XJXVWR ODW FO DXODHXP JURVVXV VHSWLPDQD ODW FO
0DQGXFXVSHUVRQDMHFRPLOyQGHODDQWLJXDFRPHGLDODWLQD SHUR
KHEGRPDV FDPLVLD ODW FO OLQHD FDUULFDUH FDUFDUH ODW FO
HO GHULYDGR FRPHGHUH VH FRQVHUYD HQ HVSDxRO FRPHU HTXXV VH
HQHUDUH FDUFDWXV ODW FO HQXVWXV DXFD DYLFD ODW FO
VXVWLWX\H SRU FDEDOOXV SURSLDPHQWH ¶URFtQ· FDSXW SRU WHVWD
DQVHU PDWUDVWHU ODWFOQRYHUFD ILOLDVWHU ODWFOSULYLDQXV 
ROODWLHVWR FUXVSRUJDPED SDWD RSHUQD MDPyQ GRPXVSRU
SDWUDVWHU ODWFOYLWULFXV FDWWXV ODWFOIHOHV HWF7DPELpQHQ
FDVD FDEDxD WRGRV VLQyQLPRV HVWLOtVWLFRV DXQTXH QR
HVWH FDVR ODV IRUPDV FOiVLFDV VH FRQVHUYDQ D YHFHV SHUR VyOR
FRQFHSWXDOHV
HVSRUiGLFDPHQWH SRUHMWDQJHUH!HVSWDxHUYLWULFXV!UXP
YLWUHJ PLHQWUDVODVIRUPDV´YXOJDUHVµVRQODVTXHVHPDQWLHQHQ 3RUORTXHFRQFLHUQHDODLQQRYDFLyQKD\TXHREVHUYDU
HQORVYDULRVURPDQFHV HQSULPHUOXJDUTXHHOODWtQFRUULHQWHPHQWHKDEODGRGHODpSRFD
LPSHULDOSRUODVPLVPDVUD]RQHVGHH[SUHVLYLGDG\DIHFWLYLGDG
 /RV IHQyPHQRV TXH GLIHUHQFLDQ HO YRFDEXODULR ´YXOJDUµ
SUHILULy FDGD YH] ODV IRUPDV GHULYDGDV HQ SDUWLFXODU IRUPDV
GHOYRFDEXODULR´FOiVLFRµSXHGHQUHGXFLUVHSUiFWLFDPHQWHDGRV
GLPLQXWLYDV \ DXPHQWDWLYDV HQ ORV QRPEUHV IRUPDV
VHOHFFLyQ HQWUH IRUPDV PiV R PHQRV VLQyQLPDV HO OHQJXDMH
IUHFXHQWDWLYDVHLQFRDWLYDVHQORVYHUERV $VtDYLVVHVXVWLWX\H
KDEODGR´HOLJHµXQDTXHVLJXHPDQWHQLHQGRPLHQWUDVDEDQGRQD
SRUDYLFHOOXV!DXFHOOXV LWXFHOORIURLVHDX DYXVSRU DYLROXV
ODRWUDRODVRWUDV HLQQRYDFLyQ HQHOOHQJXDMHKDEODGRHOOp[LFR
HVSDEXHOR YHWXVSRUYHWXOXV HVSYLHMR DXULVSRUDXULFXOD
VHUHQXHYDPHGLDQWHGHULYDFLyQFRPSRVLFLyQSUpVWDPRV 
FXOWHU SRU FXOWHOOXV HVS FXFKLOOR LW FXOWHOOR DJQXV SRU
 3RU OR TXH FRQFLHUQH D OD VHOHFFLyQ KD\ TXH REVHUYDU DJQHOOXV FDQHUR SRU FDQWDUH DGLXYDUH SRU DGLXWDUH JHQX SRU
TXH HQ JHQHUDO HO OHQJXDMH KDEODGR FRQVLGHUD PHQRV PDWLFHV JHQXFXOXPVROSRUVROLFXOXP SRUORPHQRVSDUFLDOPHQWHFIIU
PHQRV VXWLOH]DV SRU OR FXDO HQWUH ORV OODPDGRV VLQyQLPRV TXH VROHLO PDQH SRU PDQHDQD HVS PDxDQD SWJ PDQKD R SRU
QXQFD VRQ WRWDOPHQWH WDOHV 0DQWLHQH DOJXQRV DPSOLDQGR VX PDWXWLQXP IU PDWLQ LWPDWWLQD GLHVSRU HO DGMHWLYRGLXUQXV

 

ϯϮ ϯϯ

 
LW JLRUQR IU MRXU WDOXV SRU WDORQHP SRU UD]RQHV TXH VH PHQWXP WXUD VXUD IRUPDQ QRPEUHV DEVWUDFWRV R WDPELpQ
YHUiQ OXHJR VH VXHOH D PHQXGR GDU HQ DFXVDWLYR ODV IRUPDV FROHFWLYRVQRPEUHVGHDFFLyQFRP~QPHQWHGHYHUERV FRPRHQ
SRSXODUHVSDUWLFXODUPHQWHODVUHFRQVWUXLGDV ODWFOiVDUPDWXUDPHQVXUD SHUROXHJRWDPELpQGHQRPEUHV
LXUDPHQWXP FDULOODWXUD VLQ TXH H[LVWD XQ YHUER FDSLOODUH 
(O H[DPHQ IRUPDO VHPiQWLFR \ HVWLOtVWLFR GH OD
DGYHQWXUDDUVXUD
GHULYDFLyQGHEHQHFHVDULDPHQWHWHQHUXQOXJDUGHSUHIHUHQFLDHQ
WRGD FDUDFWHUL]DFLyQ GHO ODWtQ ´YXOJDUµ SXHV IXH XQR GH VXV WLR VLR DWLR LWLR QWLD IRUPDQ QRPEUHV DEVWUDFWRV
SULQFLSDOHVPHGLRVGHLQQRYDFLyQ(QHIHFWRXQDOHQJXDPiVR GHULYDGRV GH YHUERV GHPRUDWLR FXVWRGLWLR VXIIHUHQWLD
PHQRV GHWHQLGD HQ VX HYROXFLyQ \ ILMDGD SRU HO SUHVWLJLR \ OD IUDJUDQWLD /RV QRPEUHV HQ QWLD HQ XQ SULQFLSLR QHXWURV
DXWRULGDG GH PRGHORV FOiVLFRV FRPR HO ODWtQ OLWHUDULR VXHOH SOXUDOHV GH SDUWLFLSLRV SUHVHQWHV IXHURQ LQWHUSUHWDGRV FRPR
IRUPDU SRFDV SDODEUDV QXHYDV \ ODV TXH IRUPDQ ORV YDULRV IHPHQLQRVVLQJXODUHV 
DXWRUHV SDUD VXV QHFHVLGDGHV H[SUHVLYDV SHUWHQHFHQ D VX HVWLOR
LWDV LWLD IRUPDQ QRPEUHV DEVWUDFWRV GHULYDGRV GH DGMHWLYRV
SHUVRQDOPiVELHQTXHDODOHQJXDHQVXWRWDOLGDGPLHQWUDVTXH
DPLFLWDWHP EHOOLWDWHP FIODWFOiVERQLWDVFDULWDV ORQJLWLD
HQ HO OHQJXDMH FRUULHQWHPHQWH KDEODGR VH VLJXHQ FUHDQGR
SURGLWLD FIODWFOiVSLJULWLDDYDULWLD 
WpUPLQRV QXHYRV FRQ ORV PLVPRV LQVWUXPHQWRV TXH RIUHFH HO
VLVWHPDGHODOHQJXD DWi IRUPD QRPEUHV GH FDQWLGDG PDWHULDO R GH WLHPSR 
GLXUQDWD MRUQDGD DQQDWD EXFFDWD ERFDGD 

2U X RUXUD IRUPDQ QRPEUHV DEVWUDFWRV GHULYDGRV GH YHUERV
$PSOtVLPD HV HQ ODWtQ ´YXOJDUµ OD GHULYDFLyQ PHGLDQWH
OXFRUHP ODXGRUHP ORRU IHUYRUIHUYXUD ULJHUULJXUD OXHJR
VXILMRV
VREUHHOPRGHORGHVWULFWXUDGLUHFWXUDHWF 3DUWLFLSLRVIXWXURV
WRUDULXVIRUPDQQRPEUHVGHDJHQWHHOSULPHURGHYHUERV\HO UHODFLRQDGRV FRQ ORV SDUWLFLSLRV VWULFWXV GLUHFWXV VH IRUPDURQ
VHJXQGR GH VXVWDQWLYRV \ DGMHWLYRV VDOYDWRU DXGLWRU QRPEUHV HQ XUD WDPELpQ GH DGMHWLYRV QRYHUEDOHV SODQXUD
DUJHQWDULXVRSHUDULXVIXUQDULXVFXOWHOODULXV SODQXV 
DFXOXPWRULXPIRUPDQQRPEUHVGHLQVWUXPHQWRVVSLUDFXOXP ,D VXILMR LPSURGXFWLYR HQ ODWtQ FOiVLFR SRU VHU iWRQR VH YH
VXIIODWRULXP UHIRU]DGR HQ OD pSRFD LPSHULDO SRU HO VXILMR JULHJR tD
DFHQWXDGR TXH DSDUHFH HQ QXPHURVRV SUpVWDPRV JULHJRV
DULXPIRPDQRPEUHVGHOXJDUDHUDULXPJUDQDULXPDSLDULXP
SKLORVRSKtDGHPRFUDWtD 
HWXP IRUPD QRPEUHV GH OXJDU GHULYDGRV GH QRPEUHV GH
 0X\QXPHURVRVVRQORVGLPLQXWLYRVIRUPDGRVFRQXOXV
iUEROHV VDOLFHWXP VDX]DO IUD[LQXP IUHVQHGD FDHUFHWXP
LFXOXV XFXOXV \D IUHFXHQWHV HQ ODWtQ FOiVLFR SHUR DO VXILMR
HQFLQDU IDJHWXP KD\HGR 
iWRQR XOXV VH SUHILHUH HO DFHQWXDGR HOOXV SRUFXOXVSRUFHOOXV
DOHIRUPDQRPEUHVGHOXJDURLQVWUXPHQWRFDVDOH URWXODURWHOOD ! HVS URGLOOD ILEXODILEHOOD ! HVS KHELOOD 
DOLD SO GH DOH PHQ IRUPDQ QRPEUHV FROHFWLYRV EDWWDOLD DQHOOXVYLWHOOXV&DWHOOXV\SRUFRQVLJXLHQWHLFHOOXVVHSUHILHUH
RVVDPHQ RVDPEUH DO HVGU~MXOR LFXOXV DYLFHOOXV QDYLFXOODQDYLFHOOD PRQWLFXOXV

 

ϯϰ ϯϱ

 
PRQWLFHOOXV $O ODGR GH HOOXV VH HPSOHD PXFKR HROXV LROXV DGMHWLYRV HQ XV D XP DOWLDUH DO]DU EDVVLDUH EDMDU 
SHURWUDQVIRUPDGRGHHVGU~MXODHQOODQR DYLROXV DFXWLDUH FDSWLDUH GLUHFWLDUH HVSHQGHUH]DUIUGUHVVHULW
GUL]]DUH 

LFDUH IRUPD YHUERV GH DGMHWLYRV R WDPELpQ GH VXVWDQWLYRV
 7DPELpQ VRQ QXPHURVRV ORV GHULYDGRV LQWHQVLYRV
DPDULFDUH DPDUUDU GH DPDUXV FDUULFDUH IROOLFDUH GH IROOLV
DXPHQWDWLYRVGHVSUHFLDWLYRVIRUPDGRVFRQR RQHP DVWHU
HVSKROJDU 
DFHXV XFHXV QDVR QDVRQLV QDULJXGR FLFHUR RQLV ´FRQ XQ
JUDQRHQODQDUL]µ PDWUDVWDU ILOLDVWHU L]DUHVXILMRGHRULJHQJULHJR t]HLQ VHHPSOHDVREUHWRGRHQOD
WHUPLQRORJtD PpGLFD \ FLHQWtILFD \ HQ HO Op[LFR FULVWLDQR
 7RGRV ORV VXILMRV KDVWD DTXt HQXPHUDGRV PHQRV ORV
FDXWHUL]DUH SXOYHUL]DUH EDSWL]DUH H[RUFL]DUH VFDQGDOL]DUH \
GLPLQXWLYRV TXH WDPELpQ VH HPSOHDQ SDUD DGMHWLYRV IRUPDQ
TXHGDXQVXILMR H[WUDRUGLQDULDPHQWH SURGXFWLYR HQ ODVOHQJXDV
QRPEUHV VXVWDQWLYRV 3HUR WDPELpQ OD GHULYDFLyQ DGMHWLYDO
URPDQFHVKDVWDKR\GtD
GLVSRQHGHQXPHURVRVVXILMRVELOLV DPDELOLVFUHGLELOLV DOLV
,OLV PRUWDOLV KRVWLOLV RVXV PRQWDQLRVXV VHJ~Q PRGHORV LWDUH IRUPD YHUERV IUHFXHQWDWLYRV R LWHUDWLYRV YDQLWDUH IU
FOiVLFRV FRPR KHUERVXV IRUPRVXV LYXV WDUGLYXV VHJ~Q 9DQWHU WD[LWDUH LWWDVWDUH 
HMHPSORV FOiVLFRV FRPR FDSWLYXV DWDV LWXV XWXV VXILMRV
8ODUH IRUPD WDPELpQ YHUERV IUHFXHQWDWLYRV XVWXODUH UXP
SDUWLFLSDOHVDSOLFDGRVOXHJRGLUHFWDPHQWHDQRPEUHVVXVWDQWLYRV
8VWXUi PLVFXODUH PH]FODU WUHPXODUH WHPEODU WXUEXODUH
VLQTXHH[LVWDXQYHUERFRUUHVSRQGLHQWHEDUEDWXVEDUEXWXV GH
IUWURXEOHU 
EDUED FULQLWXV GH FULQLV FRUQXWXV GH FRUQX SLOXWXV GH
SLOXV 

 &RPRHVHYLGHQWHHQFDVLWRGRVORVHMHPSORVLQGLFDGRV
VH WUDWD GH LQQRYDFLRQHV TXH SXHGHQ OODPDUVH ´LQWHUQDVµ HV
 7DPELpQ VRQ QXPHURVRV \ PX\ SURGXFWLYRV ORV VXILMRV
GHFLU GH GHVDUUROORV FRQVHQWLGRV SRU HO VLVWHPD GH OD OHQJXD
GHGHULYDFLyQYHUEDO
ODWLQDSHURTXHQRSHUWHQHFtDQDODQRUPDGHOODWtQFOiVLFR 
DUHLUH DSOLFDGRVVREUHWRGRDOWHPDGHOVXSLQRSHURWDPELpQ
 0XFKR PHQRV IUHFXHQWH TXH OD GHULYDFLyQ HV OD
DO SDUWLFLSLR SUHVHQWH \ D VXVWDQWLYRV \ DGMHWLYRV \ HVFHUH
FRPSRVLFLyQ&RPR\DVHKDGLFKRHOODWtQHQJHQHUDOHYLWDED
IRUPDQUHVSHFWLYDPHQWHYHUERVIUHFXHQWDWLYRVHLQFRDWLYRV FI
OD FRPSRVLFLyQ 3RU HVRPXFKDV GH ODV SDODEUDV FRPSXHVWDV GH
ORV FOiVLFRV SODQWDUH YHVWLUH PDWXUDUH IORUHVFHUH FDQWDUH
OD OHQJXD OLWHUDULD QRUPDOPHQWH VREUH PRGHORV JULHJRV R SRU
DGLXWDUH REOLWDUH ROYLGDU DXVDUH RVDU UHIXVDUH XVDUH
LQIOXMRJULHJR QRVRQYLWDOHVHQHOVHQWLGRTXHQRVHGLIXQGHQHQ
H[SDYHQWDUH HVSDQWDU FDOHQWDUH OHYDQWDUH FUHSDQWDUH
ODOHQJXDFRUULHQWH FRQH[FHSFLyQGHORVWpUPLQRVFULVWLDQRV $
TXHEUDQWDU 
SHVDU GH HVWR HO IHQyPHQR GH OD FRPSRVLFLyQ H[LVWH HQ HO ODWtQ
LDUH VXILMR QXHYR VHSDUDGR EDMR HVWD IRUPD GH ORV YHUERV HQ ´YXOJDUµSHURVHWUDWDSRUORQRUPDOGHXQDFRPSRVLFLyQGHELGD
DUHIRUPDGRVVREUHDGMHWLYRVHQLV FRPRPROOLDUHGHPROOLVR DO GHVDUUROOR GH FLHUWRV VLQWDJPDV TXH HPSOHiQGRVH
DOOHYLDUH GH OHYLV VH HPSOHD SDUD IRUPDU QXHYRV YHUERV GH FRQVWDQWHPHQWH FRQ IyUPXODV ILMDV OOHJDQ D FRQFHQWUDUVH D

 

ϯϲ ϯϳ

 
DJOXWLQDUVHHQXQVRORYRFDEORQRH[LVWHXQDHIHFWLYDLQWHQFLyQ MXHYHV MRL JLRYHGt MHXGL
FRPSRVLWLYD $Vt SRU HMHPSOR VDQJXLVRJD DUFXEDOOLVWD
YLHUQHV YLQHUL YHQHUGt YHQGUHGL
URVPDULQXV DYLV WDUGD DYXWDUGD DXULSLJPHQWP IU
2USLPHQW DOED VSLQD IU $XEpSLQH DYLV VWUXWKLXP 
DYHVWUX] ELV FRFWXP EL]FRFKR PHGLR GLH PHGLRGtD PHGLR (O HMHPSOR HV LQWHUHVDQWH VREUH WRGR SRUTXH SXHGH
ORFR UXP 0LMORF IU 0LOLHX PDOH KDELWXV LW 0DODWR FDOFH GDUQRV XQD LGHD EDVWDQWH FODUD DFHUFD GHO SURFHVR
SLVWDUH LW &DOSHVWDUH FDOSHVWDUH FUXFLILJHUH LQGH IXJHUH IU SUHWHULQWHQFLRQDOGHODFRPSRVLFLyQODWLQD
(QIXLU LQWUD YLGHUH PDQX WHQHUH PDQWHQHU PLQXV SUHWLDUH
 (Q XQ FDPSR VLQ HPEDUJR OD FRPSRVLFLyQ HV PiV
PHQRVSUHFLDU PRUWLILFDUH HWF 7DPELpQ DSDUHFHQ FRPR
DPSOLDHQ´ODWtQYXOJDUµTXHHQODWtQFOiVLFRHQHOFDPSRGHORV
IyUPXODV MLDV ORV QRPEUHV GH ORV GtDV GH OD VHPDQD PHQRV
HOHPHQWRV IXQFLRQDOHV DFWXDOL]DGRUHV SUHSRVLFLRQHV
ViEDGR SDODEUD GH RULJHQ VHPtWLFR /XQDH GLHV 0DUWLV GLHV
FRQMXQFLRQHVDGYHUELRV 3DUHFHUtDTXHHQHOODWtQKDEODGRHQOD
0HUFXULLGLHV ,RYLV GLHV9HQHULV GLHV 'RPLQLFD GLHV (V HVWH
pSRFDLPSHULDOLQWHUYLQRXQVHQWLGRPiVSUHFLVRGHODVUHODFLRQHV
~OWLPR FDVR SDUWLFXODUPHQWH LQWHUHVDQWH HQ HIHFWR HQ ODV
HVSDFLDOHV \ WHPSRUDOHV 3RU HVR PLHQWUDV VH SLHUGH WRGD XQD
OHQJXDVURPDQFHVTXHFRQVHUYDURQHQVXLQWHJULGDGVHPiQWLFDHO
VHULHGHSUHSRVLFLRQHVFRQMXQFLRQHV\DGYHUELRVVLPSOHVVHFUHD
VXVWDQWLYR GLHV SUiFWLFDPHQWH HO HVSDxRO \ HO UXPDQR\D TXH
RWUDVHULHFRPSXHVWDDEDQWH LWDYDQWLIUDYDQW LQDEDQWH
HO SRUWXJXpV RFXSD DTXt XQD SRVLFLyQ SHFXOLDU TXH VH DOHMD GH
UXPLQDLQWH GHXQGH HVSGRQGH LQGHUHWUR UXPLQGDUDW 
ODV GHPiV VROXFLRQHV QHRODWLQDV VH PDQWXYR OD FRQFLHQFLD GHO
DG IRUDV HVS DIXHUD UXP DIDUD DG KRUDP HVS DKRUD GH
VLJQLILFDGR GH ORV VLQWDJPDV LQGLFDGRV \ VH HOOHJy D HOLPLQDU HO
PDJLV HVSGHPiV GHLQ UXPGLQ DGWXQF UXPDWXQFL DG
PLVPRGLHVGHORVQRPEUHVGHORVGtDVGHODVHPDQDPLHQWUDVDO
KLF UXPDLFL LQWXQF HVSHQWRQFHV HWF
FRQWUDULR HQ ODV OHQJXDV TXH QR FRQVHUYDURQ FRP~QPHQWH OD
SDODEUDGLHV HOLWDOLDQR\HOIUDQFpVODIRUPDGLHQLWDOLDQRWLHQH 7DPELpQ DSDUHFH IUHFXHQWH OD OODPDGD FRPSRVLFLyQ
HPSOHR OLPLWDGR \ OD VXVWLWX\HURQ SRU HO GHULYDGR GLXUQXV LW YHUEDO TXHHQUHDOLGDGHVXQDIRUPDGHGHULYDFLyQ FRQSUHILMRV
3LHUQD IU -RXU VH SHUGLy OD FRQFLHQFLD tQWHJUD GHO YDORU FRPR DG LQ GH SRU HO FOiVLFR GLV H[ DGEDWWHUH DEDWLU 
VHPiQWLFRGHGLFKDVIyUPXODV\VHOOHJyDDJOXWLQDUODVIyUPXODV DFFDSWDUH DFDWDU IU DFKHWHU LQJOXWWLUH LW LQJKLRWWLU UXP
PLVPDVHQYRFDEORV~QLFRV7HQHPRVSXHV LQVKLRWt LQYLWLDUH UXP LQYDWi DGYLWLDUH DYH]DU
LWDYYH]]DUH GHYHVWLUH H[FDUELDUH IU pFKDQJHU UXP

VFKLPEi H[EDWWHUH LW VEDWWHUH UXP VEDWH H[FDGHUH LW
(63$f2/ 580$12 ,7$/,$12 )5$1&e6 VFDGHUH IU pFKRLU UXP VFDGHD 1XPHURVRV VRQ DGHPiV ORV
 YHUERVSDUDVLQWpWLFRVHVGHFLUORVYHUERVHQORVTXHVHYHULILFD
XQDGREOHGHULYDFLyQFRQVXILMR\DOPLVPRWLHPSRFRQSUHILMR
OXQHV OXQL OXQHGt OXQGL
FRPR DGXQDUH LPSHGLFDUH UXP ,PSLHGLFD IU (PSrFKHU 
PDUWHV PDUWL PDUWHGt PDUGL DUULSDUH IUDUULYHULWDUULYDUHGHULSDRULOODFRVWD LQRGLDUH
HVSHQRMDUGHRGLXP H[FDOGDUH GHFDOLGXVHVSHVFDOGDULW
PLpUFROHV PLHUFXUL PHUFROHGt PHUFUHGL
VFDOGDUHUXPVFDOGi DWWLWLDUH GHWLWLRWL]yQHVSDWL]DULW
 

ϯϴ ϯϵ

 
DWWL]]DUH UXP DWLWi DJJHQXFXODUL LQJHQXFXODUH GLVUDPDUH S\[tGD LW EXVWD IU ERvWH FDUD HVS SRUW FDUD FDWD HVS
HVS GHUUDPDU LQX[RUDUH UXP LQVXUD H[FDSSDUH HVS FDGD WKLXV HVS WLR LW ]LR PLHQWUDV HO IUDQFpV \ HO UXPDQR
HVFDSDU IU pFKDSSHU LW VFDSSDUH UXP VFDSi H[SDQWLFDUH FRQRQFOH\XQFKLXFRQWLQXDQHOODWDYXQFXOXV 
UXPVSLQWHFi HWF
6RQJULHJRVDGHPiVHLQPHGLDWDPHQWHUHFRQRFLGRVFRPRWDOHV
 )LQDOPHQWHHOOp[LFRGHOODWtQ´YXOJDUµVHUHQXHYD\VH RSRUORPHQRV´FDOFRVµGHIRUPDODWLQD\FRQWHQLGRVHPiQFR
HQULTXHFH PHGLDQWH SUpVWDPRV GH RWURV LGLRPDV R GH RWUDV JULHJR OD PD\RUtD GH ORV WpUPLQRV WpFQLFRV TXH VH UHILHUHQ D OD
PDQHUDV FRQVHUYD FLHUWRV H[WUDQMHULVPRV TXH QR SHQHWUDURQ UHOLJLyQ FULVWLDQD FI $QJHOXV GLDEROXV EDVLOLFD HFFOHVLD
QXQFDHQHOODWtQFOiVLFR(QDOJXQRVFDVRVVREUHWRGRFXDQGRVH SUHVE\WHU HSLVFRSXV SURSKHWD DSRVWROXV HYDQJHOLXP DVFHWD
WUDWD GH FRVDV GHVFRQRFLGDV HQ HO DPELHQWH ODWLQR \ HQ OD EDSWL]DUH PDUW\U PRQDVWHULXP FRHPHWHULXP GLDFRQXV HWF
FLYLOL]DFLyQ URPDQD R GH SURFHGHQFLD H[WUDQMHUD OD SDODEUD GH HWF 8QDPHQFLyQHVSHFLDOPHUHFHHOYRFDEORSDUiERODTXHDO
RULJHQ H[WUDQMHUR HV OD ~QLFD TXH VH HPSOHD HQ RWURV FDVRV ORV SDVDU GHO OHQJXDMH HFOHVLiVWLFR DO KDEODU FRUULHQWH WRPy HO
SUpVWDPRVVHFRQVHUYDQDOODGRGHVXVVLQyQLPRVOHJtWLPDPHQWH VLJQLILFDGRGHYHUEXP HVSSDODEUDIUSDUROHLWSDUROD \VX
ODWLQRV HQ RWURV ILQDOPHQWH ORV H[WUDQMHULVPRV OOHJDQ D GHULYDGR SDUDERODUH IU 3DUOHU LW 3DUODUH 7DPELpQ GEHQ
HOLPLQDUGHOXVRFRUULHQWHODVSDODEUDVODWLQDVFRUUHVSRQGLHQWHV VHxDODUVH SDUWLFXODUPHQWH ORV QXPHURVRV YHUERV HQ L]DUH
DGDSWDFLyQGHt]HLQ \ORVVXVWDQWLYRVIHPHQLQRVHQLVVD FRPR
 6LQWHQHUHQFXHQWDODVVHULHVGHSRFDHQWLGDG FRPRORV
GLDFRQLVVD FX\RV VXILMRV UHVXOWDURQ OXHJR PX\ SURGXFWLYRV HQ
SUpVWDPRV GH OHQJXDV VHPtWLFDV \ GHMDQGR GH ODGR SRU HO
ODWtQ\ORVRQKDVWDODDFWXDOLGDGHQORVLGLRPDVURPDQFHV
PRPHQWR ORV SUpVWDPRV ´LEpULFRVµ GLVWLQJXLPRV ODV VLJXLHQWHV
FDWHJRUtDVSULQFLSDOHV F &pOWLFRV 6RQ QXPHURVRV SDUWLFXODUPHQWH GHVSXpV GH
ODFRQTXLVWDGHODV*DOLDVSRU&pVDUSHURYDULRVGHHOORVGDWDQ
 D 3UpVWDPRV LWiOLFRV ´RVFRXPEURVµ /D PD\RUtD GH
GHXQDpSRFDPVDQWLJXD0XFKRVSRUVXFDUiFWHUFDVLVLHPSUH
HOORV FRPR SRUWLFD OXWXV ERV DVLQXV FDVHXV XUVXV IXUFD
WpFQLFRSHUWHQHFHQWDPELpQDOODWtQOLWHUDULR DXQTXHQRDOODWtQ
IXUQXV SRSLQD DO ODGR GHO ODW JHQXLQR FRTXLQD SHUWHQHFHQ
FOiVLFR FLFHURQLDQR OD PD\RUtDGH ODV YHFHV FRPR)UHPGZ|WHU
WDPELpQDOODWtQOLWHUDULR\KDVLGRUHFRUGDGRVHQRWUDSDUWHGHO
H[WUDQMHULVPRVHYHQWXDOPHQWHDGDSWDGRVSHURQRDVLPLODGRV\
FXUVR $JUHJDPRV DTXt UXIXV ODW JHQXLQR UXEHU VXOIXU ODW
UHFRQRFLGRVQRUPDOPHQWHFRPRWDOHV 3HURHQHOODWtQKDEODGR
VXOSXU VLILODUH!HVSFKLIODU ODWVLELODUH!HVSVLOEDU SRPH[
GH OD pSRFD LPSHULDO HOORV VH YXHOYHQ YHUGDGHURV /HKQZ|UWHU
ODWSXPH[ 
SUpVWDPRV DVLPLODGRV \ VH FRQIXQGHQ FRQ HO YRFDEXODULR
 E *ULHJRV6RQPX\QXPHURVRV\DOJXQRVGHHOORVOOHJDQ JHQXLQDPHQWH ODWLQR 6RQ FHOWLVPRV EUDFFD FXFXOOXV EDVLDUH
D WHQHU XQD GLIXVLyQ WDO TXH HOLPLQDQ GHO XVR FRUULHQWH ODV EHVDU GRFXP HQ &DWXOR FDEDOOXV FDUUXV DODXGD DORQGUD 
SDODEUDVODWLQDVVLQyQLPDVDVtSHWUDVXVWLWX\HDODSLVFKRUGDD EHWXOOD DEHGXO FHUYLVLD FHUYH]D PDUJD OHXJD OHJXD 
IXQLV TXH VLQ HPEDUJR VH FRQVHUYD HQ LWDOLDQR IXQH \ UXP FDPELDUH\ORVFODUDPHQWHSRSXODUHVEHFFXV LWYHFFRIU%HF 
IXQLH FRODSKXV HVSJROSHIUFRXSLWFROSR DLFWXVVSDWKDD FDPLQXVFDPLVLDJDPED " SHWWLD LWSH]]DIUSLqFH 
JODGLXV 7DPELpQ VRQ JUHFLVPRV SKDODQJD SDODQFD PDWD[D
 G *HUPiQLFRV (Q HO ODWtQ GH OD pSRFD LPSHULDO HQWUDQ
PDGHMD VDJPD VWULJD LW WUHJD EXUVD EROVD EX[WD JU
WDPELpQ DOJXQRV HOHPHQWRV JHUPiQLFRV FRPR ULFFXV TXH OOHJD
 

ϰϬ ϰϭ

 
D VXVWLWXLU D GLYHV EODQFXV JDQWD DULQFXV DUHQTXH VXUUD MXVWDPHQWH HVH GHVSOD]DPLHQWR GHO FHQWUR VLJQLILFDWLYR SXHV D
VRSD VDSR MDEyQHQWUDGRSUREDEOHPHQWHDWUDYpVGHOFpOWLFR PHQXGR HO QXHYR VLJQLILFDGR TXH XQD SDODEUD DGTXLHUH H[LVWtD
WD[R WHMyQ EXUJXV TXL]iVXQFUXFHGHOJHUPiQLFREXUJVFRQHO \DDQWHVHQVXHVIHUDVHPiQWLFDDXQTXHVyORFRPRVHFXQGDULR\
JU 3îUJRV 8Q FDOFR JHUPiQLFR HV FRPSDQLR FUHDGR VREUH HO QR FRPR SULQFLSDO +H DTXt DOJXQR GH ORV FDPELRV PiV
PRGHORGHOJyWLFRJDKODLED GHJDFRQ\KODLEDSDQ 0XFKRV FDUDFWHUtVWLFRV EXFFD SDVD GHO VLJQLILFDGR GH ¶PHMLOOD· DO
RWURV JHUPDQLVPRV VLJXLHURQ SHQHWUDQGR GXUDQWH VLJORV HQ HO VLJQLILFGR GH ¶ERFD· QLWLGXV SDVD GH ¶EULOODQWH· D ¶QHWR·
ODWtQ GH RFFLGHQWH WDQWR HQ HO ODWtQ KDEODGR FRPR HQ HO ´EDMR ¶OLPSLR· IRFXV SDVDV GH ¶FKLPHQHD· D ¶IXHJR· FDPHUD GH
ODWtQµ OLWHUDULR \WDPELpQHQODVOHQJXDVURPDQFHVGXUDQWHOD ¶EyYHGD·D¶FXDUWR·QHSRWHP¶QLHWR·¶VREULQR·VHHVSHFLDOL]DD
pSRFD GH VX IRUPDFLyQ SHUR OD DXVHQFLD GH WRGR HOHPHQWR YHFHVFRPR¶QLHWR·\RWUDVFRPR¶VREULQR· FIIUQHYHX VSRQVXV
JHUPiQLFR DQWLJXR HQ HO ODWtQ GH 'DFLD \ GH ORV %DOFDQHV QRV SDVD GH ¶QRYLR· D ¶HVSRVR· FDXVDGH ¶SOHLWR·¶DVXQWR· D ¶FRVD·
LPSLGHFRQVLGHUDUORVJHUPDQLVPRVGHQWURGHOODWtQ´YXOJDUµVL PLWWHUH GH ¶PDQGDU· ¶HQYLDU· D ¶PHWHU· ¶SRQHU· KRVWLV GH
pVWH KD GH HQWHQGHUVH FRPR HO PiV DPSOLR VLVWHPD GH LVRJORVDV ¶HQHPLJR· D ¶HSHGLFLyQ· ¶HMpUFLWR· WHPSHVWDV GH ¶WLHPSR
FRQWLQXDGR SRU ORV LGLPDV QHRODWLQRV $GPLWLHQGR TXH HO PHWHRUROyJLFR· EXHQR R PDOR D ¶WHPSHVWDG· VDWLRQHP GH
UXPDQR SXGLHUD KDEHU SHUGLGR DOJ~Q JHUPDQLVPR DQWLJXR HQ ¶VLHPEUD WHPSRUDGD GH OD VLHPEUD· D ¶WHPSRUDGD· HQ JHQHUDO
pSRFD VXFHVLYD GHEHPRV QR REVWDQWH DGPLWLU TXH OD PD\RUtD ¶VD]yQ· LQIDQV GH ¶QRKDEODQWH· D ¶QLxR· YLOOD GH ¶FDVD GH
GH ORV JHUPDQLVPRV QR HUDQ WRGDYtD GH XVR JHQHUDO HQ OD FDPSR· ¶FKDFUD· D ¶ORFDOLGDG· ¶FLXGDG· SDUHQWHV ¶SDGUHV· D
VHJXQGDPLWDGGHOVLJOR,,,1RVOLPLWDPRVDTXtSXHVDVHxDODU ¶SDULHQWHV· SHUR FI )U SDUHQWV UXP SDULQWL ¶SDGUHV· 
VX SUHVHQFLD YROYHUHPRV D RFXSDUQRV GH HOORV PiV DUULSDUH GH ¶DWUDFDU· GLFKR GH XQD HPEDUFDFLyQ D ¶OOHJDU·
GHWHQLGDPHQWHDOWUDWDUGHOHOHPHQWRJHUPiQLFRGHOHVSDxRO FRJQDWXV GH ¶SDULHQWH· D ¶FXxDGR· RUEXV GH ¶IDOWR GH·
¶KXpUIDQR· D ¶FLHJR· SDFDUH GH ¶DSODFDU· D ¶SDJDU· ´DSODFDU D
 3HUR HO YRFDEXODULR ODWLQR QR VH UHQXHYD VyOR PHGLDQWH
XQDFUHHGRUµ PDFKLQDULGH¶LQYHQWDU·¶WUDPDU·¶PDTXLQDU·D
SDODEUDV QXHYDV TXH VRQ PX\ QXPHURVDV VyOR ODV IRUPDV
¶PROHU· LW PDFLQDUH UXP PDFLQi IRUWLV GH ¶YDOLHQWH· D
UHFRQVWUXLGDVVRQFHUFDGHPLOHQHO'LFFLRQDULR(WLPROyJLFRGH
¶IXHUWH· ItVLFDPHQWH PXOLHU ¶PXMHU· DGTXLHUH D PHQXGR HO
0H\HU/ENH UHSUHVHQWDQGR XQ GHO WRWDO GH ODV YRFHV
VLJQLILFDGRPHWDIyULFRGH¶IXHU]D·FRQVHUYDQGRVyORHOVLJQLILFDGR
ODWLQDVUHJLVWUDGDV VLQRWDPELpQPHGLDQWHVLJQLILFDGRVQXHYRV
SURSLRGH¶UREOH·YHFWXUDSDVDGH¶WUDQVSRUWH·D¶FRFKH·IOHELOLV
SRUODDWULEXFLyQGHXQFRQWHQLGRGLVWLQWRDIRUPDVLGpQWLFDVD
 GH ¶ODPHQWDEOH· ¶WULVWH· D ¶GpELO· IU IDLEOH HWF
ODV FOiVLFDV FI (O FDVR GH OLQGR R GH YHUHGD HQ HO HVSDxRO GH
3DUWLFXODUPHQWH LQWHUHVDQWHV VRQ XQD VHULH GH FDPELRV
$PpULFD FRQ UHVSHFWR DO HVSDxRO GH (VSDxD <D YLPRV
VHPiQWLFRV HQ ORV TXH HV HYLGHQWH XQD LQWHQFLyQ PHWDIyULFD
HMHPSORV GH H[WHQVLyQ GH VLJQLILFDGR HQ OD VHOHFFLyQ HQWUH
FRPR HO GH WHVWD ¶ROOD· ¶WLHVWR· TXH DGTXLHUH HO VLJQLILFDGR GH
´VLQyQLPRVµ FRPR HQ HO FDVR GH JUDQGLV DSSUHKHQGHUH HWF 
¶FDEH]D· LWWHVWDIUWrWH HOIROOLV¶YHMLJD·¶JORERSDUDMXJDU·
3HUR HO ´ODWtQ YXOJDUµSUHVHQWDDGHPiV QXPHURVRVHMHPSORV GH
TXH DGTXLHUH HO VLJQLILFDGR GH ¶ORFR· LW IROOH IU IRX HO GH
YHUGDGHURV FDPELRV GH VLJQLILFDGR FX\R SURFHVR SXHGH
DQJXVWLD ¶SHQXULD· ¶HVFDVH]· TXH DGTXLHUH HO VLJQLILFDGR GH
H[SOLFDUVHPHGLDQWHXQDDPSOLDFLyQVLJQLILFDWLYDVHPHMDQWHDOD
¶ORFR· LW DQJRVFLD IU DQJRLVVH HO GH LQJHQLXP ¶tQGROH·
DQWHULRU \ XQD QXHYD HVSHFLDOL]DFLyQ DOUHGHGRU GH XQ QXHYR
¶HVStULWX·TXHSDVDDVLJQLILFDU¶HVWUDWDJHPD·¶H[SHGLHQWH·HOGH
Q~FOHR VHPiQWLFR HQ UHDOLGDG HO KHFKR PiV FDUDFWHUtVWLFR HV
 

ϰϮ ϰϯ

 
WDOHQWXP¶PHGLGDGHSHVR·¶SHVRTXHGHVHTXLOLEUDODEDODQ]D· 
TXHSDVDDVLJQLILFDU¶YROXQWDG· LQGXGDEOHPHQWHSRULQIOXHQFLD
 % )RQpWLFD
GHODFRQRFLGDSDUiERODFULVWLDQD \OXHJR¶LQJHQLR·¶WDOHQWR·HO
GH SDUDEROD TXH SDVD D VLJQLILFDU ¶SDODEUD· HWF 'HO PLVPR 
PRGR SDJDQXV ¶DOGHDQR· ¶FDPSHVLQR· \ OXHJR ¶FLYLO· FRPR 'H ODV WUHV FXDOLGDGHV DF~VWLFDV GH ORV VRQLGRV GHO
RSXHVWR D ¶PLOLWDU· DGTXLHUH SRU LQIOXHQFLD FULVWLDQD HO OHQJXDMH FDQWLGDG LQWHQVLGDG DOWXUD PXVLFDO GRV WHQtDQ HQ
VLJQLILFDGRGH¶SDJDQR·¶QRFUH\HQWH· GDGRTXHORVFULVWLDQRVVH ODWtQ YDORU IRQROyJLFR GLVWLQWLYR OD FDQWLGDG GXUDFLyQ \ OD
FRQVLGHUDEDQ FRPR PLOLWHV &KULVWL SOLFDUH ¶GREODU· ¶SOHJDU· LQWHQVLGDG DFHQWR 
DGTXLHUHHQ,EHULD DSOLFDGRDODDFFLyQGHSOHJDUODVYHODVGHODV
 (O SUREOHPD GH VL HO DFHQWR ODWLQR HUD PHOyGLFR R GH
QDYHV DO DWUDFDU HO VLJQLILFDGR GH ¶OOHJDUµ \ SRUW FKHJDU 
LQWHQVLGDGQRHVWiWRGDYtDHQWHUDPHQWHUHVXHOWRRSRUORPHQRV
PLHQWUDV HQ 'DFLD DSOLFDGD D OD DFFLyQ GH SOHJDU ODV FDUSDV 
KD\WRGDYtDOLQJLVWDVTXHFRQVLGHUDQTXHHODFHQWRODWLQRDXQ
DGTXLHUH HO VLJQLILFDGR GH¶SDUWLU· ¶LUVH· UXP SOHFi 2WUR WLSR
HQ OD pSRFD FOiVLFD IXH FRPR HO JULHJR XQ DFHQWR HQ SULPHU
GH FDPELR VHPiQWLFR WDPELpQ UHODWLYDPHQWH IUHFXHQWH HV HO
OXJDU PHOyGLFR HV GHFLU GH DOWXUD PXVLFDO GH WRQDOLGDG 7DO
TXH VH UHJLVWUD HQ ORV FDPELRV GH FDWHJRUtD YHUEDO HV GHFLU HQ
WHVLV VH EDVD DQWH WRGR HQ OD WHUPLQRORJtD ODWLQD UHODWLYD DO
ORV FDVRV GH DGMHWLYRV TXH DGTXLHUHQ HO VLJQLILFDGR GH ORV
DFHQWRTXHHVXQDVLPSOHWUDGXFFLyQGHORVUHVSHFWLYRVWpUPLQRV
VXVWDQWLYRV FRQ ORV FXDOHV LEDQ QRUPDOPHQWH DFRPSDxDGRV
JULHJRV OD PLVPD SDODEUD DFFHQWXV HV ´FDOFDGDµ VREUH HO JU
KDVWD OOHJDU D VXVWLWXLUORV FRPR HQ HO FDVR GH GLUHFWR SRU WUHQ
3URVRGLD +D\ OXHJR LQGLFDFLRQHV GH ORV JUDPiWLFRV GH ODV
GLUHFWR R GH DWyPLFD SRU ERPED DWyPLFD HQ ODV OHQJXDV
FXDOHV VH SRGUtD GHGXFLU TXH HO DFHQWR LPSOLFDED HQ ODWtQ XQD
PRGHUQDV $Vt SRU HMHPSOR IRQWDQD DTXD  ¶ DJXD GH
LQIOH[LyQ PXVLFDO HQ SULPHU OXJDU XQ SDVDMH GH 9DUUyQ FLWDGR
IXHQWH· DGTXLHUH HO VLJQLILFDGR GH ¶IXHQWH· LW IRQWDQD IU
HQHO'HDFFHQWLEXVGH6HUJLRHQHOTXHVHGLFHTXHHODFHQWRHV
IRQWDLQH UXP ILQWLQD KLEHUQXP WHPSXV  ¶ WLHPSR 
´YHOXW DQLPD YRFLVµ $GHPiV VH REVHUYD ORV URPDQRV QXQFD
LQYHUQDO· HO GH ¶LQYLHUQR· LW LQYHUQR IU KLYHU UXP LDUQD 
LQGLFDURQ TXH HO DFHQWR ODWLQR IXHUD GLVWLQWR GHO JULHJR (O
IRFDFLDSDVWDHOGH¶PDVD· LWDOIRFDFFLD SHOOLFLDYHVWLVHO
DFHQWR GH LQWHQVLGDG VH KDEUtD SXHV GHVDUUROODGR HQ ODWtQ
GH ¶WDSDGR GH SLHO· LWDO SHOOLFFLD VLQJXODULV SRUFXV HO GH
GHVSXpVGHODpSRFDFOiVLFDGDGRTXHQRKD\GXGDGHXHHUDGH
¶MDEDOt· LWFLQJKLDOHIUVDQJOLHU QHFDUHDTXDHOGH¶DKRJDU·
HVD tQGROH GHVGH HO VLJOR ,9 G& HQ DGHODQWH VHJ~Q FODUDV
LW DQQHJDUH IU QR\HU UXP LQQHFi IRUHVWLV VLOYD ¶ ERVTXH 
LQGLFDFLRQHV GH YDULRV JUDPiWLFRV 6HUYLR VLJOR ,9 GLFH TXH HO
VLQ FHUFD VLQ SDOL]DGD· HO GH ¶ERVTXH· LW IRUHVWD IU IRUrW HV
DFHQWRHVWi´LQHDV\OODEDTXDHSOXVVRQDWµ\3RPSHR VLJOR9 
HVSSRUWIORUHVWDLQWHUYLHQHDGHPiVODFRQWDPLQDFLyQFRQIORU 
TXH ´LOOD V\OODED TXDH DFFHQWXP KDEHW SOXV VRQDW TXDVL LSVD
FROORFDUHLQOHFWRHOGH¶DFRVWDU· LWFRULFDUHIUFRXFKHUUXP
KDEHDWPDLRUHPSRWHVWDWHPµ
FXOFi IRUPDWLXV FDVHXV HO GH ¶TXHVR· IU )URPDJH LW
IRUPDJJLR ILFDWXPLHFXU¶ KtJDGR·FRQKLJRV· XQDFRPLGD  $SHVDUGHHVRVDUJXPHQWRVODPD\RUtDGHORVOLQJLVWDV
HO GH ¶KtJDGR· LW )pJDWR IU )RLH SURY )HWJH UXP )LFiW HO FRQVLGHUD DFWXDOPHQWH TXH HO DFHQWR ODWLQR IXH GHVGH OD pSRFD
FDPELRGHDFHQWRHQODIRUPDFRQWLQXDGDHQHVSLWIUSURY SUHKLVWyULFD XQ DFHQWR GH LQWHQVLGDG /D WHUPLQRORJtD
VHGHEHDOLQIOXMRGHOJUV\NRWyQ JUDPDWLFDO ODWLQD WUDGXFH FDVL VLHPSUH ORV UHVSHFWLYRV WpUPLQRV
 

ϰϰ ϰϱ

 
JULHJRV SUR HVWR QR VLJQLILFD TXH WRGRV ORV IHQyPHQRV OHQJXDV URPDQFHV QR FRQVHUYDQ HVWD VLWXDFLyQ VyOR SRU RWUDV
JUDPDWLFDOHV ODWLQRV VHDQ DQiORJRV D ORV JULHJRV $GHPiV QR UD]RQHV TXH VH YHUiQ OXHJR SXHV QRUPDOPHQWH HO DFHQWR VH
SXHGH DWULEXLUVH PXFKD LPSRUWDQFLD DO KHFKR GH TXH ORV FRQVHUYDHQODWtQ´YXOJDUµHQODVtODEDHQTXHVHHQFRQWUDEDHQ
URPDQRVQRREVHUYDUDQTXHVXDFHQWRIXHVHGLVWLQWRGHOJULHJR ODWtQFOiVLFR
SXHVVHVDEHTXHFDGDXQRLQWHUSUHWDORVVRQLGRVGHXQDOHQJXD
 $Vt SRU HMHPSOR PXFKDV SDODEUDV TXH HQ ODWtQ HUDQ
H[WUDQMHUD DGDSWiQGRORV D VX FRQFLHQFLD IRQROyJLFDV 3HUR HO
HVGU~MXODV VRQ OODQDV HQ OD PD\RUtD GH ODV OHQJXDV URPDQFHV
DUJXPHQWRPiVIXHUWHDIDYRUGHHVWDVHJXQGDWHVLVHVTXH\DHQ
SHURQRSRUTXHHODFHQWRKD\DFDPELDGRVXSRVLFLyQVLQRSRUOD
pSRFD SUHKLVWyULFD \ HQ ORV FRPLHQ]RV GH VX KLVWRULD HO ODWtQ
GHELOLWDFLyQ \ OD GHVDSDULFLyQ GH OD YRFDO SRVWyQLFD HQ ODWtQ
GHEtD WHQHU XQ IXHUWH DFHQWR GH LQWHQVLGDG HQ OD VtODED LQLFLDO
´YXOJDUµ VREUHWRGRHQWUHF\OHQWUHUO\SPGW IHQyPHQR
KDELHQGR SHUGLGR HO DFHQWR OLEUH LQGRHXURSHR TXL]i SRU
SRU HO FXDO ODV VtODEDV DQWHSHQ~OWLPDV VH YROYLHURQ SHQ~OWLPDV
LQIOXHQFLD GHO HWUXVFR SXHV VyOR DVt VH SXHGH H[SOLFDU OD
GyPLQXV!GRPQXYtULGXP!YLUGHyFXOXP!yFOXDXUtFXOD!
GHELOLWDFLyQ GH OD YRFDOHV HQ OD VHJXQGD VtODED FRPR VtODED
RUtFOD WiEXOD ! WiEOD FiOLGXP ! FiOGX iOWHUXP ! iOWUX
SRVWyQLFD SRUHMHPSORHQODVSDODEUDVFRPSXHVWDVFRQSUHILMRV
ViHFXOXP!ViFOXSHUtFXOXP!SHUtFOXFyODSKXP!FyOSXHWF
FDSLRLQFLRLRIDFLRLQILFLRDUPDLQHUPLV
(V pVWH XQ IHQyPHQR JHQHUDO HQ HO ODWtQ ´YXOJDUµ FRPR OR
 'H WRGRV PRGRV HO SUREOHPD QR WLHQH PD\RU GHPXHVWUDQ ODV FRQWLQXDFLRQHV URPDQFHV GH ORV HMHPSORV
LPSRUWDQFLD SRU OR TXH FRQFLHUQH D OD FDUDFWHUL]DFLyQ GHO ODWtQ FLWDGRV SHUR HQ ODV OHQJXDV RFFLGHQWDOHV FRPR HO HVSDxRO \ HO
´YXOJDUµ SXHV FRPR VH KD YLVWR KD\ FODUD HYLGHQFLD TXH HQ IUDQFpVODWHQGHQFLDDUHGXFLUODVSDODEUDVHVGU~MXODVDOODQDVHV
pSRFDLPSHULDOHODFHQWRHUDGHLQWHQVLGDG$GHPiVHVHYLGHQWH PiV SURQXQFLDGD TXH HQ ODV RULHQWDOHV LWDOLDQR UXPDQR TXH
TXHHODFHQWRSXGRDGTXLULUYDORUIRQROyJLFRSURSLR\H[FOXVLYR FRQVHUYDQXQQ~PHURPD\RUGHSURSDUR[tWRQDV FIHVSIUHVQR
VyORFRQODGHVDSDULFLyQGHODFDQWLGDGYRFiOLFDSXHVPLHQWUDV WDEODSHLQHIUIUrQHWDEOHSLHDQHLWIUiVVLQRWiYRODSpWWLQR
H[LVWtD pVWD HO DFHQWR HUD VyOR XQ HOHPHQWR SURVyGLFR UXP IUiVLQ SLpSWLQH 2WURV FDPELRV DSDUHQWHV HQ OD SRVLFLyQ
VHFXQGDULR GHSHQGLHQGR VX SRVLFLyQ GH OD FDQWLGDG GH OD GHO DFHQWR VXUJHQ SRU OD FDtGD GH YDULDV YRFDOHV ILQDOHV \ HQ
SHQ~OWLPD VtODED UHFXpUGHVH TXH HO DFHQWR HVWDED HQ ODWtQ IUDQFpV WRGDV ODV SDODEUDV KDQ OOHJDGR D VHU R[tWRQDV SRU OD
FOiVLFR HQ OD SHQ~OWLPD VtODED VL pVWD HUD ODUJD R VL OD SDODEUD UHGXFFLyQ GH ODV VtODEDV SRVWyQLFDV HQ WRGDV ODV SDODEUDV
WHQtDVyORGRVVtODEDV\HQODDQWHSHQ~OWLPDVLODSDODEUDWHQtD KHUHGDGDV 3HUR UHSHWLPRV VH WUDWD GH FDPELRV DSDUHQWHV
PiV GH GRV VtODEDV \ OD SHQ~OWLPD HUD EUHYH \ VLHQGR SRU GHVGHHOSXQWRGHYLVWDKLVWyULFRDXQTXHDIHFWHQDYHFHVWRGRHO
FRQVLJXLHQWHVXILFLHQWHHOULWPRFXDQWLWDWLYRSDUDGLVWLQJXLUORV VLVWHPD GH XQD OHQJXD OD UHJOD JHQHUDO HV TXH HO DFHQWR VH
VHPDQWHPDVIRQpPLFDPHQWHLGpQWLFRV PDQWLHQH HQ OD PLVPD VtODED HQ OD TXH VH HQFRQWUDED HQ ODWtQ
FOiVLFR
 'HVGH TXH HO ODWtQ WXYR XQ DFHQWR ILMR GHSHQGLHQWH GHO
ULWPR FXDQWLWDWLYR VXV SDODEUDV SRGtDQ VHU VyOR D R[tWRQDV R /DVH[FHSFLRQHVDHVWDUHJODVRQUHODWLYDPHQWHSRFDVD 
DJXGDV PRQRVtODEDV E SDUR[tWRQDV R OODQDV ELVtODEDV R (QODWtQ´YXOJDUµQRHQFXHQWUDDSOLFDFLyQODFRQRFLGDUHJODGH
SROLVtODEDVFRQODSHQ~OWLPDODUJD SURSDUR[tWRQDVRHVGU~MXODV OD PXWD FXP OLTXLGD HV VDELGR TXH HQ ODWtQ FOiVLFR PXWD FXP
SROLVtODERV FRQ SHQ~OWLPD EUHYH (O ODWtQ ´YXOJDUµ \ ODV OLTXLGDHVGHFLURFOXVLYDUOQRKDFtDQ´SRVLFLyQµGHODQWHGH

 

ϰϲ ϰϳ

 
PXWDFXPOLTXLGDXQDYRFDOEUHYHSRUQDWXUDOH]DTXHGDEDWDO\ DFHQWR SDVD DOD VtODED DQWHULRUEDWW~HUH ! EiWWHUH IU EDWWUH
QRVHYROYtD´ODUJDSRUSRVLFLyQµDORVILQHVGHODDFHQWXDFLyQ LWEiWWHUHUXPEDWH FRQV~HUH!FpVHUH UXPFRDVH 
&RPR RFXUUtD GHODQWH GH RWURV JUXSRV FRQVRQiQWLFRV SRU
 ( (Q ORV FDVRV REOLFXRV GH LVWH LOOH HO DFHQWR WLHQGH D
FRQVLJXLHQWHVLVHWUDWDEDGHXQDVtODEDSHQ~OWLPDHQSDODEUD
SDVDUDOD~OWLPDVtODED HQ3ODXWRVHHQFXHQWUDQtOOXPHLOO~P 
SROLVtODED pVWD QR OOHYDED DFHQWR SRU OR FXDO XQD VtODED
(Q HVSDxRO pO HOOD FRQWLQ~DQ OD DFHQWXDFLyQ GH tOOH tOOD
SHQ~OWLPD HQ SDODEUD SROLVtODED OOHYD DFHQWR VLHPSUH VL VX
PLHQWUDV HQ OR OD VH FRQWLQ~D OD GH LOO~P LOOiP /R PLVPR
YRFDOHVVHJXLGDSRUPiVGHXQDFRQVRQDQWHODWFOtQWHJUXP!
RFXUUHFRQLOOLFLOODF !LOOtFLOOiF SRULQIOXHQFLDGHKLFKDF FI
ODWYXOJLQWpJUX HQWHUR FiWKHGUD!FDWpGUD FDGHUD WpQHEUDV
HVSDOOtDOOi 
!WHQpEUDV WLQLHEOD FyOXEUD!FRO~EUD FXOHEUD 
 ) 9DULRV FDPELRV GH DFHQWR RFXUUHQ SRU FDPELR GH
 % (Q ORV YHUERV FRPSXHVWRV FRQ SUHILMRV HO DFHQWR
FRQMXJDFLyQ SDVDMHGHODDDODDRYLFHYHUVD SRUHMFiGHUH
TXHGD HQ OD UDt] GHO YHUER \ QR SDVD DO SUHILMR FRPR HQ ODWtQ
!FDGpUH FDHU 
FOiVLFR VLHPSUH TXH VH PDQWHQJD OD FRQFLHQFLD GH OD
FRPSRVLFLyQ UHQHJDW ! UHQpJDW UHQLHJD UHFLSLW ! UHFtSLW * )LQDOPHQWHXQRVSRFRVFDPELRVGHDFHQWRFDGDXQR
UHFLEH LPSOLFDW!LPSOtFDW HPSOHD (ODFHQWRHQHOSUHILMRVH FRQ VX H[SOLFDFLyQ H[SHFtILFD RFXUUHQ HQ DOJXQDV SDODEUDV
PDQWLHQH VyOR HQ DOJ~Q FDVR HQ TXH VH SLHUGH HO VHQWLGR GH OD DLVODGDV$VtVHFiOHVHYXHOYHVpJDOH FILWVpJDODIUVHLJOHSHUR
FRPSRVLFLyQ FRPHGLW ! FRPH FROORFDW ! FXHOJD 3HUR WDOHV UXPVHFiUD ILFiWXPVHYXHOYHItFDWXP KtJDGR SRULQIOXHQFLD
FDVRVQRVRQQRUPDOHVHQJHQHUDOQRVyORVHPDQWLHQHHOVHQWLGR GHO JU V\NRWyQ HO ODWtQ TXH QR WHQtD SROLVtODERV R[tWRQRV
GH OD FRPSRVLFLyQ VLQR TXH VH UHKDFH HO DQiOLVLV GH ORV YHUERV DGDSWDED FRPR HVGU~MXORV ORV R[tWRQRV JULHJRV FI SDUDEROp 
FRPSXHVWRV \ VH UHVWLWX\H D VXV WHPDV OD IRUPD SULPLWLYD SDUiERODHSLVWROpHStVWRODWULIyOLXPVHYXHOYH WUtIROXP HVS
DWWLQJLW ! DWWDQJLW DWDxH GLVSOLFHW ! GLVSODFHW LW GLVSLDFH WUpEROIUWUpIOHSHURLWWULIRJOLRUXPWULIRLXGHWULIROLXP /D
FRQWLQHW!FRQWLQHW!FRQWHQHW FRQWLHQH DFHQWXDFLyQ JULHJD VH PDQWLHQH FRQWUDULDPHQWH D ODV QRUPDV
ODWLQDVHQSDODEUDVFRPRpUHPXV HUpPXV E~W\UXP EXWîUXP 
 & (Q ODWtQ FOiVLFR OD GHVLQHQFLD GH D 3HUV 3OXUDO GHO
HVS<HUQRLW(UPREXUUR\SRUORTXHFRQFLHUQHHQSDUWLFXODU
SUHWpULWRSHUIHFWRGHLQGLFDWLYRHUXQWFRQHEUHYH!VHYROYLy
DO HVSDxRO HQ ,VLGUR ODW ,VLGyUXV ! ,VLGRUR \ (EUR ODW
HUXQW FRQ H ODUJD! \ VH DFHQWXy SRU DQDORJtD FRQ ODV IRUPDV
+LEpUXV 
HQ HUH GL[HUXQW GL[HUH IDFHUXQWIHFHUH PLHQWUDV HQ ODWtQ
´YXOJDUµ VH PDQWXYR \ VH UHSXVR OD IRUPD DUFDLFD IpFHUXQW /D FDQWLGDG YRFiOLFD VH SLHUGH VL HO ODWtQ KDEODGR
Gt[HUXQW OR FXDO H[SOLFD ODV IRUPDVIU ILUHQW GLUHQW LWIpFHUR LPSHULDO VLJORV,,,,, \VHVXVWLW\HSRUODFXDOLGDGFRQORFXDO
GtVVHURUXPIHiFHUD DUF ]tVHUD3HURHOHVSDxROHQHVWHFDVR HO VLVWHPD YRFiOLFR ODWLQR VXIUH XQ FDPELR IXQGDPHQWDO $TXt
FRQWLQ~DODVIRUPDVFOiVLFDVHQHUXQW GLMHURQKLFLHURQ KD\TXHHQWHQGHUELHQHOOHQJXDMHGHODOLQJtVWLFDKLVWyULFDQR
VH TXLHUH GHFLU TXH OD FDQWLGDG GHVDSDUH]FD SXHV HOOD VH
 ' (QHOFDVRGHLHEUHYHV!HQKLDWRHODFHQWRDVDD
PDQWLHQHHQYDULRVFDVRVHQODQRUPD\FRQYDORUHVWLOtVWLFRQL
OD YRFDO VLJXLHQWH SDUtHWHP ! SDUpWHP SDUHG DYtROXP !
TXHVXUJHHQFDPELRODFXDOLGDGSXHVpVWDH[LVWtD\DDQWHV ODV
DYLyOXP DEXHOR ILOtROXP ! ILOLyOXP KLMXHOR PXOtHUHP !
YRFDOHV EUHYHV HUDQ VHJXUDPHQWH DELHUWDV \ ODV ODUJDV
PXOLpUHP PXMHU 6LODYRFDOHQKLDWRHVXpVWDGHVDSDUHFH\HO
 

ϰϴ ϰϵ

 
FHUUDGDV VLQR VyOR TXH OD FDQWLGDG SLHUGH HO YDORU IRQROyJLFR \SDUDHOUXPDQR
GLVWLQWLYR \ OR DGTXLHUH HQ FDPELR OD FXDOLGDG TXH DQWHV HUD

VyORXQDVSHFWR´QRSHUWLQHQWHµGHODUHDOL]DFLyQDF~VWLFD FRQ
OR FXDO VH PRGLILFD SURIXQGDPHQWH HO VLVWHPD GH OD OHQJXD $O DDHHLLRRXX
PLVPRWLHPSRSRUODVHPHMDQ]DGHOWLPEUHODLEUHYH DELHUWD 
\ OD X EUHYH DELHUWD VH FRQIXQGHQUHVSHFWLYDPHQWH FRQ OD R
 DHHLRRX
FHUUDGD \ R FHUUDGD HQ ODV LQVFULSFLRQHV HQFRQWUDPRV
NDUHVVHPXV 6HPXO PHQXV FRORPQD HQ OXJDU GH FDULVVXPXV 
VLPXO PLQXV FROXPQD 'H HVWD PDQHUD ODV GLH] YRFDOHV GHO
 /RV GLSWRQJRV DH \ RH VH VLPSOLILFDQ UHVSHFWLYDPHQWH
ODWtQ FOiVLFR D EUHYH! D ODUJD! H EUHYH! H ODUJD! L
HQ H DELHUWD! \ R FHUUDGD! TXDHULW ! TXHULW FDHOXP !
EUHYH! L ODUJD! R EUHYH! R ODUJD! X EUHYH! X
FHOXP SRHQD ! SHQD (O ODWtQ ´YXOJDUµ SRU FRQVLJXLHQWH H
ODUJD! TXHGDQUHGXFLGDVDVLHWH DFHQWUDO!HDELHUWD!H
DELHUWD! SURFHGH GH H \ DH H FHUUDGD! GH H ODUJD! L
FHUUDGD! L DOWD DQWHULRU! R DELHUWD! R FHUUDGD! X
EUHYH!\RH 7DOHVVLPSOLILFDFLRQHVHUDQSRSXODUHV\DDQWHVGH
DOWDSRVWHULRU! 
ODpSRFDDODTXHDWULEXLPRVHOODWtQ´YXOJDUµ(OGLSWRQJRDX
TXH VH VLPSOLILFDED HQ HO OHQJXDMH U~VWLFR \ SRSXODU \D HQ OD
pSRFD FOiVLFD VH UHGXFH D R DELHUWD! HQ HO KDEOD GH YDULDV
 UHJLRQHVDXULFXOD!RULFODDXUXP!RUR SHURVHFRQVHUYDKDVWD
ODDFWXDOLGDGHQUXPDQRGRQGHDXUXP!DXUORPLVPRRFXUUH
 7DO HVTXHPD H[SOLFD HO YRFDOLVPR GHO HVSDxRO HQVDUGRHQLWDOLDQRPHULGLRQDO\SDUFLDOPHQWHHQSURYHQ]DO 
SRUWXJXpV FDWDOiQ IUDQFpV SURYHQ]DO LWDOLDQR SHUR QR HO GH VLHQODVtODEDVLJXLHQWHKD\XQDXODUJD!HOPLVPRGLSWRQJR
&HUGHxDGRQGHLEUHYH!XEUHYH!FRQVHUYDQVXWLPEUH SRU VH UHGXFH D D $XJXVWXV ! $JXVWXV DXJXULXP ! DJXULX HVS
HMSLOXSLUDJXODIXUFDJXWDFIHVSSHORSHUDJRODKRUFD DJRVWR DJHUR DO PLVPR WLHPSR QXHYRV GLSWRQJRV DX VXUJHQ
JRWD QL WDPSRFR HO GH 'DFLD GRQGH L EUHYH! VH YXHOYH H SRU OD FDtGD GH FRQVRQDQWHV LQWHUYRFiOLFDV DYLFD ! DXFD
VLFFXV ! VHF SHUR X EUHYH VH FRQVHUYD FRPR X JXUD IXUFD SDUDEROD! SDUDXODIDEXOD! IDXODFDQWDYLW! FDQWDXW
JXWD FRPRRFXUUHWDPELpQHQORVHOHPHQWRVODWLQRVGHODOEDQpV
3RUFRQVLJXLHQWHSDUDHOVDUGRHOHVTXHPDGHEHUtDVHU 

 7DPELpQ VH UHGXFHQ R FRQVRQDQWL]DQ R FDHQ ODV


YRFDOHVHQKLDWR$VtWHQHPRVFDVRVGHUHGXFFLyQHQSUHKHQGHUH
 DDHHLLRRXX ! SUHQGHUH FRKRUWH ! FRUWH SDULHWHP ! SDUHWHP TXLHWXV !
 TXHWXV TXHGR L EUHYH! H EUHYH! HQ KLDWR VH YXHOYHQ
QRUPDOPHQWH\ LFRQVRQDQWH IDFLR! IDN\RKDEHDW! DE\DW
 DHHLRRX
VDSLDW! VDS\DWYLQHD! YLQ\DODXEUHYH!HQKLDWRPX\D
 PHQXGRFDHPRUWXXP! PRUWXEDWWXR! EDWWRTXDWWXRU!
TXDWWRULDQXDULXP! LHQDULXIHEUXDULXP!IHEUDULXV3HURHQ
 

ϱϬ ϱϭ

 
DOJXQRV FDVRV HO KLDWR VH PDQWLHQH DVt SRU HMHPSOR HQ GLHP 7DO FXDGUR QR VH PRGLILFD VXVWDQFLDOPHQWH HQ HO ODWtQ
SLXPIXLGHXVPHXVWXXVYLDHWF ´YXOJDUµ OD ~QLFD QRYHGDG LPSRUWDQWH HV OD DSDULFLyQ GH
QXHYDVSDODWDOHV SHURRFXUUHQYDULRVGHVSOD]DPLHQWRVLQWHUQRV

 36HPDQWLHQH
 /DV FRQVRQDQWHV GHO ODWtQ FOiVLFR HUDQ ODV TXH DSDUHFHQ
HQHOVLJXLHQWHFXDGUR %GHVGHHOVLJOR,,VHFRQIXQGHDPHQXGRFRQODZ X
FRQVRQDQWH SDUWLFXODUPHQWHHQSRVLFLyQLQLFLDO\VREUHWRGRHQ

,WDOLD\ÉIULFDHQODVLQVFULSFLRQHVHQFRQWUDUHPRVGHXHUHXHQH
 ODELDOHV ODE GHQW SDODWDOHV YHODUHV ERFH SRU GHEHUH EHQH YRFH HV pVWH XQ IHQyPHQR TXH VHUi
GHQW DOYH OXHJRFDUDFWHUtVWLFRHQHVSDxRO\HVLQWHUHVDQWHKDFHUQRWDUDTXt
   TXHHOODWtQGH,EHULDWLHQHYDULDVLVRJORVDVHQFRP~QFRQHOODWtQ
GHÉIULFD 
RFOXVLYDV SE WG NJ
 7(QSRVLFLyQILQDOTXHHQHOOHQJXDMHSRSXODUFDtD\D
   
HQ pSRFD FOiVLFD &LFHUyQ LQGLFD FRPR ´UXVWLFLWDVµ HO QR
IULFDWLYDV Z I V \ LFRQV SURQXQFLDU ODV FRQVRQDQWHV V W U ILQDOHV GHVDSDUHFH HQ FDVL
WRGRHO,PSHULRFDQWDW!FDQWDFDQWDQW!FDQWDQ VHFRQVHUYD
   
VyORHQ*DOLDVHSWHQWULRQDO\&HUGHxD 
YLEUOLTXLG UO
 'VHFRQVHUYD
   
 (VHFRQVHUYDGHODQWHGHDRXPLHQWUDVGHODQWHGHH
QDVDOHV P Q L DVXPH HQ FDVL WRGR HO ,PSHULR PHQRV &HUGHxD \ 'DOPDFLD 
 XQD DUWLFXODFLyQ FDGD YH] PiV DQWHULRU KDVWD SDODWDOL]DUVH
YROYHUVH DIULFDGD R DVLELODUVH ! WVK ! WV ! V (Q ODV

LQVFULSFLRQHV VREUH WRGR HQ ODV WDUGtDV VH HQFXHQWUDQ IRUPDV
 (QHOFXDGURQRDSDUHFHODFRQVRQDQWHKSRUTXHDXQTXH FRPR SD]H IHVLW %LQWFHQWH LQWFLWDPHQWR SRU SDFH IHFLW
PDQWHQLGD HQ OD JUDItD HOOD GHVDSDUHFH HQ OD SURQXQFLDFLyQ \D 9LQFHQWH LQFLWDPHQWR TXH WUDWDQ GH UHIOHMDU OD QXHYD
HQ HO VLJOR , D& HQ OD pSRFD GH &LFHUyQ (Q HIHFWR HQ ODV SURQXFQLDFLyQ (V GLItFLO HVWDEOHFHU FRQ H[DFWLWXG HO JUDGR GH
LQVFULSFLRQHV HQFRQWUDPRV IRUPDV FRPR RPR KRPR DEHUH SDODWDOL]DFLyQ R DVLELODFLyQ \ OD pSRFD HQ TXH WDOHV IHQyPHQRV
KDEHUH KLQVLGLDV HQ OXJDU GH LQVLGLDV FDVR GH RFXUULHURQ ORV HVWXGLRVRV RVFLODV SDUD VX XELFDFLyQ HQWUH ORV
KLSHUFRUUHFWLVPR VLJORV,,,\9,LQFOLQiQGRVHODPD\RUtDGHHOORVSRUHOVLJOR,9
 $GHPiVHVLQGXGDEOHTXHHVHGHVSOD]DPLHQWRGHDUWLFXODFLyQQR
RFXUULy FRQWHPSRUiQHDPHQWH HQ WRGDV ODV UHJLRQHV GHO ,PSHULR
\ WDPSRFR HQ OD SURQXQFLDFLyQ GH WRGDV ODV FODVHV VRFLDOHV
PLHQWUDV FLHUWRV KDEODQWHV \D SURQXQFLDEDQ WV FK R WV KDEUi
 

ϱϮ ϱϯ

 
KDELGR LQGXGDEOHPHQWH RWURV TXH SURQXQFLDEDQ WRGDYtD OD N < LFRQVRQDQWHHQODJUDItDL VHFRQVHUYD
FRPR YHODU FRQWLQXDQGR OD SURQXQFLDFLyQ GH OD pSRFD FOiVLFD
 5 QRUPDOPHQWH VH PDQWLHQH HQ SRVLFLyQ ILQDO
'H WRGRV PRGRV ODV OHQJXDV URPDQFHV RULHQWDOHV LWDOLDQR
GHVDSDUHFH HQ DOJXQD UHJLyQ 'DFLD /XVLWDQLD IUDWHU ! UXP
UXPDQR FRQVHUYDQKDVWDKR\ ODIDVHWV FK FI LWFLHOR FHQD
)UDWHPDWHUSDWHU!SRUW0DWHSDWH!PDHSDH
UXP FHU FLQD PLHQWUDV ODV RFFLGHQWDOHV SUHVHQWDQ IDVHV
XOWHULRUHV WV! WK V (Q&HUGHxDHQFDPELRODYHODUGHOD /QRUPDOPHQWHVHPDQWLHQHVyORKD\TXHREVHUYDUTXH
pSRFD FOiVLFD VH PDQWLHQH LGHQWLILFDGD GHODQWH GH WRGDV ODV GHODQWHGHXQDFRQVRQDQWHRFXDQGRHVGREOH DOEDDOWHUVWHOOD 
YRFDOHV ORJXG.HOXNHUEXFLHORFLHOR ORPLVPRRFXUUHHQHO DVXPH XQD DUWLFXODFLyQ FDGD YH] PiV YHODU DFHUFiQGRVH D XQD
GDOPiWLFR PHULGLRQDO 5DJXVD PLHQWUDV HQ HO GDOPiWLFR X
VHSWHQWULRQDO 9RJOLD VHSDODWDOL]DODYHODUVyORGHODQWHGHL\VH 0 HQSRVLFLyQ ILQDO GHVDSDUHFH (QUHDOLGDG <D HQ OD
PDQWLHQHGHODQWHGHH FI.DLQDSODNDUFHQDSODFHU pSRFDFOiVLFD\HQODOHQJXDOLWHUDULD1RVHSURQXQFLDEDVLQRD
 *FRPR.VHPDQWLHQHGHODQWHGHDRX\DVXPHHQ ORVXPRFRPRQDVDOL]DFLyQGHODYRFDOSUHFHGHQWH 4XLQWLOLDQR
FDPELR XQD DUWLFXODFLyQ DQWHULRU HQ FDVL WRGR HO ,PSHULR ´HWLDPVLVFULELWXUWDPHQSDUXP H[SULPLWXUµ 6yOR VH FRQVHUYD
GHODQWH GH H L OOHJDQGR HQ pSRFD LPSUHFLVDGD D \ IULFDWLYD HQDOJXQRVPRQRVtODERVFRPRTXHP HVS4XLHQ UHP IUULHQ 
SDODWDO \ D G] ] &RPR HQ HO FDVR GH . HO GHVSOD]DPLHQWR GH 1 VH FRQVHUYD QRUPDOPHQWH GHVDSDUHFLHQGR VyOR D
DUWLFXODFLyQQRRFXUUHHQVDUGRQLHQHOGDOPiWLFR YHFHVHQSRVLFLyQILQDOH[DPHQ!H[DPHDHUHPHQ!DHUDPH
 : X FRQVRQDQWH HQ OD JUDItD X 9 VH FRQIXQGH D 
PHQXGR FRQ E \ X YRFDO HQ HO $SSHQGL[ 3UREL HQFRQWUDPRV
 $OJXQRV FDPELRV LPSRUWDQWH RFXUUHQ HQ FLHUWRV JUXSRV
´ULYXVQRQULXVµ 
FRQVRQiQWLFRV
 6 HQ SRVLFLyQ ILQDO GHVDSDUHFH HQOD 5RPDQLD RULHQWDO
 16!6DVtPHQVD!PHVDVSRQVL!VSRVLLQVXODLVXOD
,WDOLD\'DFLD GHVGHHOVLJOR,,G&FRQVHUYiQGRVHHQFDPELR
FRQVXHUH!FRVHUHFRQVWDW!FRVWDW FI(VS0HVDHVSRVRLVOD
\KDVWDUHSRQLpQGRVHSRULQIOXHQFLDFXOWDGHODOHQJXDHVFULWD
FRVHUFXHVWD 
WDPELpQ HQ ORV FDVRV HQ TXH \D FDtD HQ HO ODWtQ DUFDLFR \ HQ HO
KDEOD SRSXODU HQ OD 5RPDQLD RFFLGHQWDO ,EHULD *DOLD 56 ! 66 \D HQ HO VLJOR , SDUWLFXODUPHQWH HQ ,EHULD
&HUGHxD (O KHFKR HV PX\ LPSRUWDQWH SRUTXH DIHFWD $SS3U´SHUVLFDQRQSHVVLFDµ 
SURIXQGDPHQWHFRPR\DVHKDYLVWRODVGHVLQHQFLDVQRPLQDOHV
 .6!6 H[!HV[W!VW GH[WHU!GHVWHU LQVFU 
\ YHUEDOHV /D V LQLFLDO LPSXUD HV GHFLU VHJXLGD SRU RWUD
FRQVRQDQWH WRPDDPHQXGRGHVGHHOVLJOR,,G&XQDYRFDO LR &RQV < 6RQ pVWRV GH ORV JUXSRV KLVWyULFDPHQWH PiV
WDPELpQH VREUHWRGRVLODSDODEUDTXHSUHFHGHQRWHUPLQDHQ LPSRUWDQWHV SXV HVWi HQWUH ORV PHQRV HVWDEOHV \D TXH SRU
YRFDOLOODVSDWKDSHURFXPLVSDWKDLOODVFKRODSHURLQLVFKROD LQIOXHQFLD GH OD < OD FRQVRQDQWH SUHFHGHQWH OOHJD D PHQXGR D
VSLULWXP ! HVSLULWXP (VWH IHQyPHQR FDUDFWHUL]D KDVWD OD SDODWDOL]DUVH FI /D SURQXQFLDFLyQ HVS YXOJ $QWRxR SRU
DFWXDOLGDGORVURPDQFHVGH*DOLDH,EHULD $QWRQLR R D DVLELODUVH /RV JUXSRV PiV IUHFXHQWHPHQWH
DIHFWDGRV VRQ 7< .< '< *< /< 1< 7< \ .< VH
 

ϱϰ ϱϱ

 
FRQIXQGHQ IUHFXHQWHPHQWH HQ XQD ~QLFD DUWLFXODFLyQ SDODWDO VXVWLWXFLyQ GH ODV IRUPDV VLQWpWLFDV DQWHULRUHV RFXUUHQ HQ HO
SUREDEOHPHQWH W· GHVGH HO VLJOR ,,, VHJ~Q OR GHPXHVWUDQ VLVWHPD PRUIROyJLFR GHO ODWtQ KDEODGR GH OD pSRFD LPSHULDO 6H
JUDItDVHUyQHDVFRPRFRQFXSLVFHQFLDSRUFRQFXSLVFHQWLDDFDWLD WUDWD GH FDPELRV WDQ SURIXQGRV TXH DO VHU OOHYDGRV D FDER
SRU DFDFLD PHQGDWLXP SRU PHQGDFLXP HUXGLFLR SRU HUXGLWLR OOHJDQ D PRGLILFDU UDGLFDOPHQWH HO PLVPR WLSR OLQJtVWLFR GHO
SDFLHQWLDP SRU SDWLHQWLDP XOWHULRUPHQWH VLJOR ,9 OD SDODWDO ODWtQ DOHMiQGROR QRWDEOHPHQWH GHO WLSR DUFDLFR TXH
VH YXHOYH DIULFDGD WV \ KDVWD VLELODQWH VHJ~Q OR GHPXHVWUDQ UHSUHVHQWDEDKDVWDHOVHLJOR,G&HQHOFLQMXQWRGHODVOHQJXDV
JUDItDV FRPR SURLQVH SURYLQFLDH DHFOHWLDH HFFOHVLDH LQGRHXURSHDV 6L HV TXH ORV FDPELRV OLQJtVWLFRV UHIOHMDQ XQ
9LQFHQW]D 7HUHQVLXV /DXUHQ]LR 3RU OR TXH FRQFLHUQH D W\ FDPELR GH PHWDOLGDG GH YLVLyQ GH PXQGR WDO FDPELR SXHGH
WHQHPRVHOLQWHUHVDQWHWHVWLPRQLRGH3DSLULR V9 ´LXVWLWLDFXP FRPSUREDUVHVREUHWRGRHQODVPRGLILFDFLRQHVTXHVXIUHHQpSRFD
VFULELWXUWHUWLDV\OODEDVLFVRQDWTXDVLFRQVWHWH[WULEXVOLWWHULV LPSHULDO HO VLVWHPD JUDPDWLFDO GHO ODWtQ ODV TXH PX\ SURQWR
W ] HW Lµ '< \ *< VH FRQIXQGHQ D PHQXGR HQ XQD ~QLFD KDFHQTXHODVYDULHGDGHVQHRODWLQDVVHRSRQJDQDOODWtQ´FOiLFRµ
DUWLFXODFLyQ SDODWDO VHJ~Q OR GHPXHVWUDQ JUDItDV FRPR YHUGDGHUDPHQWHFRPR´RWUDVµOHQJXDV
IDVWLJLXP SRU IDVWLGLXP FRUULGLDH SRU FRUULJLDH DQRJHW 
 /DVFLQFRGHFOLQDFLRQHVVHUHGXFHQDWUHV,,,\,,/D
LQRGLDW \ OOHJDQ D GDU\ FI FRUULJLD ! HVS FRUUHD DGLXWR !
D 'HFOLQDFLyQ VH FRQIXQGH FRQ OD D 3RU WHQHU DOJXQDV
HVS D\XGR $SS 3U ´FDOHVWHJLV QRQ FDORVWHLVµ 3HUR FRQ
GHVLQHQFLDVHQFRP~QFRQHOOD\SRUH[LVWLU\DHQODWtQFOiVLFR
IUHFXHQFLD WDPELpQ \ GHVGH PX\ WHPSUDQR V ,, '< VH
VXVWDQWLYRV QRPEUHV GH iUEROHV TXH DGPLWtDQ ORV GRV
DVLELODWUDQVIRUPiQGRVHHQ=VHJ~QVHGHGXFHGHJUDItDVFRPR
SDUDGLJPDV /RV VXVWDQWLYRV GH D GHFOLQDFLyQ TXH QR HUDQ
R]HSRUKRGLHEDSWLGLDUHSRUEDSWL]DUH 3HU$HWK \WDPELpQ
PXFKRVSDVDQHQSDUWHDODD\HQSDUWHDODDFRQODVFXDOHV
GHODWUDQVFULSFLyQGHODOHWUDJULHJD]HWDFRQGL\YLFHYHUVD FI
ODD3UHVHQWDEDFLHUWDDQDORJtDHQODVGHVLQHQFLDV DGHPiV\D
PHGLXP ! LW PH]]R UXP PLH] /< 1< VH SDODWL]DQ
HQODWtQFOiVLFRKDEtDVXVWDQWLYRVXHWHQtDQGRVIRUPDVXQDGH
FLHUWDPHQWH\DHQODpSRFDLPSHULDOGDQGR/·1· ILOLD!ILO\D!
ODD'HFOLQDFLyQ\RWUDGHODDDYDULWLD\DYDULWLHVFDOYLWLD\
ILO·DYLQHD! YLQ\D! YLQ·D DXQTXHIDOWHQJUDItDVEDVWDQWH
FDOYLWLHVVHHOLPLQDQSXHVODVIRUPDVGHODD<VHFRQVHUYDQ
DQWLJXDV TXH SXHGDQ GHPRVWUDUOR HQ HIHFWR VXV UHVXOWDGRV HQ
ODVGHODD 
ODVOHQJXDVURPDQFHVQRGHMDQOXJDUDGXGDV
 /RV FDVRV REOLFXRV WLHQGHQ D FRQIXQGLUVH FRQ HO
 .: *: HQ OD HVFULWXUD TX JX VH FRQVHUYDQ
DFXVDWLYR HV GHFLU TXH VH PDQLILHVWD OD WHQGHQFLD D UHGXFLU ORV
QRUPDOPHQWH GHODQWH GH D \ SLHUGHQ HQ FDPELR HO HOHPHQWR
FDVRVJUDPDWLFDOHVDGRVXQFDVRUHFWR\XQFDVRREOLFXR
ODELDO Z GHODQWH GH ODV GHPiV YRFDOHV (Q HO $SSHQGL[ 3UREL
HQFRQWUDPRV ´FRTXHQV QRQ FRFHQVµ ´FRTXL QRQ FRFLµ FI (OQHXWURVHFRQIXQGHFRQHOPDVFXOLQRSDUWLFXODUPHQWH
DGHPiV FXDQGR ! HVS FXDQGR LW FXDQGR SUR TXHP ! HVS HQODDGHFOLQDFLyQ SRUODGHVDSDULFLyQGHODPILQDO SHURHQ
TXLHQ HVGHFLUN\HQ TXLV!LWFKL JHQHUDO HO QHXWUR WLHQGH D GHVDSDUHFHU WDPELpQ HQ OD D
'HFOLQDFLyQ \ HQ OD D /RV SRFRV QHXUWVR GH OD D 3DVDQ

QDWXUDOPHQWHDODD 
& 0RUIRORJtD&DPELRVHVHQFLDOHV HQORVTXHVHPDQLILHVWDXQD
IXHUWH WHQGHQFLD DO DQiOLVLV \ D ODV IRUPDV SHULIUiVWLFDV HQ
 

ϱϲ ϱϳ

 
 (Q OD D GHFOLQDFLyQ ODV WUHV FODVHV GH DGMHWLYRV VH TXLGDP \ DOLTXLV VRQ VXVWLWXLGRV UHVSHFWLYDPHQWH SRU FHUWXV
UHGXFHPDGRVSDVDQGRORVDGMHWLYRVGHWUHVWHUPLQDFLRQHVDOD KRPRFXLGDP!FHUWXVKRPR \DOLFXQXV HVSDOJXQR 
FDWHJRUtD GH ORV GH GRV WHUPLQDFLRQHV 7DPELpQ KD\ YDULRV
 7DPELpQ HO VLVWHPD YHUEDO VH PRGLILFD SURIXQGDPHQWH
SDVDMHVGHDGMHWLYRVGHODD'HFOLQDFLyQDODFODVHGHORVGHOD
/RVYHUERVGHSRQHQWHVSDVDQDODYR]DFWLYDVHTXRUPDFKLQRU
D < D HQ HO $SSHQGL[ 3UREL HQFRQWUDPRV ´DFUH QRQ
QDVFRUVHYXHOYHQ VHTXR PDFKLQR QDVFR FI(Q&HQD7ULP
DFUXPµ ´SDXSHU PXOLHU QRQ SDXSHUD PXOLHUµ FI &HQD
DUJXWDW SRU DUJXWDWXU ORTXHUH SRU ORTXL 9DULDV IRUPDV
7ULPDOFK SDXSHURUXP SRU HO FOiVLFR SDXSHUXP ´WULVWLV QRQ
GHVLQHQFLDOHV GHVDSDUHFHQ \ VH VXVLWX\HQ SRU IRUPDV DQDOtWLFDV
WULVWXVµ
FRQ YHUERV DX[LOLDUHV HO IXWXUR LPSHUIHFWR HQ ER ELV \ HQ 
 /DV IRUPDV GH FRPSDUDFLyQ VLQWpWLFDV HQ LRU LXV DPHVVHVXVWLWX\HSRUHOSHULIUiVWLFRFRQKDEHRRYROR HQOXJDU
GHVDSDUHFHQ \ VH VXVWLWX\HQ SRU OD IRUPDV SHULIUiVWLFDV FRQ GHFDQWDERFDQWDUHKDEHRFDQWDUHYRORPiVWDUGHODIRUPDFRQ
PDJLV \ SOXV QRUPDOHV \D HQ ODWtQ FOiVLFR HQ ORV DGMHWLYRV KDEHRVHDJOXWLQDUiFDQWDUH DOODGRGHOSHUIHFWRIHFLDSDUHFH
WHUPLQDGRVHQHXVLXVXXVFRPRLGRQHXVHJUHJLXVYDFXXV HO SHUIHFWR IDFWXP KDEHR R KDEHR IDFWXP KH KHFKR (O
LPSHUDWLYR IXWXUR GHVDSDUHFH H[WHQGLpQGRVH HO XVR GHO
 (Q ORV QXPHUDOHV VH LQWURGXFH FLHUWD QRUPDOL]DFLyQ \
LPSHUDWLYR SUHVHQWH WDPELpQ GHVDSDUHFH HO LPSHUIHFWR GHO
XQD PD\RU DVLPLODFLyQ D ORV DGMHWLYRV PHGLDQWH IRUPDV
VXEMXQWLYR FRQVHUYiQGRVH VyOR HQ &HUGHxD \ SDUFLDOPHQWH HQ
DQDOyJLFDVFRPRGXSRUGXH\ DPELSRUDPER/RVQXPHUDOHV
'DFLD HO LQLILQLWR SHUIHFWR GHVDSDUHFH \ VH UHKDFH OXHJR
GHD HQHOFDVRGHOHVSDxROWDPELpQ SDVDQGHODIRUPD
SHULIUiVWLFDPHQWH ODW &DQWDYLVVH HVS +DEHU FDQWDGR HO
DJOXWLQDGDDODIRUPDDQDOtWLFDGHFHDFVHSWHGHFHDFRFWRGHFH
SDUWLFLSLR IXWXUR DFWLYR SLHUGH HO YDORU YHUEDO \ VH YXHOYH XQ
DF QRYH (Q ORV QRPEUHV GH ODV GHFHQDV VH YHULILFDQ
VLPSOH HOHPHQWR GH YRFDEXODULR DGMHWLYR WDPELpQ GHVDSDUHFH
FRQWUDFFLRQHVYLJLQWL!YHQWLWULJLQWD!WUHQWD
HO JHUXQGLYR HO OODPDGR SDUWLFLSLR IXWXUR SDVLYR TXH VH
 (QWUH ORV SURQRPEUHV \ DGMHWLYRV QXPHUDOHV HJR VH FRQIXQGH FRQ HO JHUXQGLR FRQ pVWH GHVDSDUHFHQ ODV GRV
YXHOYH HR VDUG HR HVS \R SRUWUXP HX LW LR DQW IU JLp FRQMXJDFLRQHVSHULIUiVWLFDVDFWLYD\SDVLYD
SURY LpX LOOH LSVH VH HPSOHDQ FDGD YH] FRPR SURQRPEUHV
 +D\ DGHPiV PXFKRV SDVDMHV GH XQD FRQMXJDFLyQ D
SHUVRQDOHV GH D 3HUVRQD /RV SRVHVLYRV HQFOtWLFRV VH KDFHQ
RWUD$VtORVYHUERVHQLRGHODDFRQMXJDFLyQ WLSRFDSLR SRU
FDGDYH]PHQRVQXPHURVRVIUDWHUPHXV!PHXVIUDWHU SHURQR
DQDORJtD FRQ HO WLSR DXGLR FRQ HO FXDO WHQtDQ YDULDV IRUPDV HQ
RFXUUHDVtHQ,WDOLDPHULGLRQDO\'DFLDGRQGHVHPDQWLHQHQODV
FRP~Q SDVDQ D OD D FRQMXJDFLyQ FXSHUH VH YXHOYH FXSLUH
IRUPDV HQFOtWLFDV FI UXP IUDWHPHX PDPDPHD YHVWHU
IRUPD TXH \D VH HQFRQWUDED HQ ODW DUFDLFR \ PRUL PRULUL \
YXHOYH SRU DQDORJtD FRQ QRVWHU D OD IRUPD DUFDLFD YRVWHU KLF
OXHJRPRULUH FI$SS3U´IXJHUHQRQIXJLUHµ'DGRTXHHQODW
VXVWLWX\HDPHQXGRDLVTXHDVXYH]HVVXVWLWXLGRSRULOOHLGHP
YXOJ HR ! LR WDPELpQ PXFKRV YHUERV GH OD D FRQMXJDFLyQ
GHVDSDUHFHUHHPSOD]DGRSRULGLSVXP\VHMXQWDQ\DJOXWLQDQ
SDVDQ D OD D HUH ! LUH ODV OHQJXDV URPDQFHV FRQWLQ~DQ
SURQRPEUHVSDUDORJUDUPD\RUH[SUHVLYLGDGLVWHLSVHHFFHLVWH
IORULUH LPSOLUH OXFLUH SXWULUH SXWLUH ODQJXLUH 3RU RWUR
PHWLSVH LVWX LSVX ! LW VWHVVR HFFH LVWX ! UXP DFHVW
ODGRYHUERVGHODD HQHUH SDVDQDODDFRQIXQGLpQGRVHFRQ
PHWLSVXP ! LW PHGLVLPR HVS PLVPR IU PrPH HWF $OWHU
ORVYHUERVHQHUHDVt SDSHUH FDGHUH<YLFHYHUVDYHUERVHQ
SUHYDOHFH VREUH DOLXV TXH VH GHVDSDUHFH XWHU GHVDSDUHFH
 

ϱϴ ϱϵ

 
HUH SDVDQ D OD D FRQMXJDFLyQ HQ HUH H EUHYH! ULGHUH /DV IRUPDV FRQWUDFWDV FRPR FDQWDUDP \ FDQWDVHP
WHQGHUH UHVSRQGHUH PRUGHUH DXJHUH PLVFHUH WRUTXHUH /RV DGTXLHUHQ JUDQ GLIXVLyQ HOLPLQDQGR D ODV IRUPDV ODUJDV FRPR
LQILQLWLYRV DQyPDORV FRPR SRVVH YHOOH VH DODUJDQ \ VH FDQWDYHUDP \ FDQWDYLVVHP GHVSXpV GH $XJXVWR ODV IRUPDV
UHJXODUL]DQ UHKDFLpQGRVH VREUH OD EDVH GH IRUPDV TXH HOORV FRQWUDFWDVVRQODVQRUPDOHV 
PLVPRV SUHVHQWDQ HQ VX FRQMXJDFLyQ FRR SRWXL YROR YROHEDP
 /DV IRUPDV SDVLYDV GHVDSDUHFHQ WRWDOPHQWH
SRWHUH YROHUH GHO PLVPR PRGR HVVH VH YXHOYH HVVHUH
UHKDFLpQGRVHOXHJRFRQHOPLVPRDX[LOLDUHVVH TXHVHHPSOHDED
VXIIHUUH ! VXIIHUHUH ! VXIIHULUH RIIHUUH ! RIIHUHUH ! RIIHULUH
HQ ODWtQ FOiVLFR SDUD ORV WLHPSRV SHUIHFWRV SHUR VREUH QXHYDV
VHTXL! VHTXHUH!VHTXLUH
EDVHV 'H WRGD OD YR] SDVLYD TXHGD VyOR XQD UHOLTXLD HO
 (Q ORV SUHVHQWHV GH HR LR GHVDSDUHFH D PHQXGR HO SDUWLFLSLRSDVDGRHQDWXVLWXVXWXVTXHVHFRQVHUYDKDVWDOD
HOHPHQWR\ VHQWR GRUPRHQ,EHULD\2ULHQWHWDPELpQPRULRU DFWXDOLGDG FRQ HO VHQWLGR GH SDVLYR DXQTXH QR FRQ HO SDVDGR
! PRULR ! PRUR \ VH PDQWLHQH VLQ HPEDUJR HQ WRGD XQD (Q HVH SDUWLFLSLR VH PXOWLSOLFDQ ODV IRUPDV HQ WXV VXV
VHULHGHYHUERVFRPRGHEHRGHFHRLDFHRPDQHRSODFHRVROHR RIIHUWXV SHUVXV IDOWXVHWF
WDFHR WHQHR YDOHR YLGHR DXGLR VDOLR YHQLR IUXULR FDSLR
 (QFRQFOXVLyQPiVTXHXQDFRUULHQWHHYROXFLyQVHDVLVWH
VDSLR HWF 6H IRUPDQ PXFKRV LQFRDWLYRV HQ XVFR IORUHR !
DXQDYHUGDGHUDUHYROXFLyQHQHOVLVWHPDYHUEDOODWLQR
IORULVFR REHGLR ! REHGLVFR /DV GHVLQHQFLDV HQ HO SOXUDO
WLHQGHQ D FRQIXQGLUVH FRQ ODV GH ORV YHUERV HQ DUH (Q ORV 3URIXQGDVPRGLILFDFLRQHVLQWHUYLHQHQWDPELpQHQORTXH
YHUERVPX\HPSOHDGRVFRPRKDEHUHVWDUHGDUHYHGHUHIDFHUH DWDxH D ORV YRFDEORV GHtFWLFRV DGHPiV GH ORV SURQRPEUHV TXH
HO ODWtQ ´YXOJDUµ VHJ~Q VH GHGXFH GH ODV OHQJXDV URPDQFHV \DYLPRV DFWXDOL]DGRUHV\UHODFLRQDGRUHV$VtHQORVDGYHUELRV
GHEtDWHQHUIRUPDVSUy[LPDVGHSUHVHQWHGHLQGLFDWLYRGLVWLQWDV GH OXJDU TXH VH YXHOYHQ PiV QXPHURVRV SRU FRPSRVLFLyQ VH
GHODVFOiVLFDVDVtGHKDEHR KD\R KDV KDW KDEXQWGH SLHUGHQ D PHQXGR OD GLVWLQFLyQ HQWUH HVWDGR HQ XQ OXJDU \
VWDUH VWDR GH GDUH ! GDR GDXQWGH YDGHUH YDR YDXQW PRYLPLHQWR KDFLDXQ OXJDU HQWUH ORFXV XEL \ ORFXV TXR RVHD
GH IDFHUH IDFHR IDR IDV IDW IDPXV IDWLV IDXQW /RV HQWUHOXJDUSURSLDPHQWHGLFKR\GLUHFFLyQ \ODGHRWURVPDWLFHV
SUHVHQWHV GH SRVVH \ YHOOH VH YXHOYHQ UHJXODUHV GH SRWHUH \ GHO ODWtQ FOiVLFR (QWUH ORV DGYHUELRV GH WLHPSR VH FRQVHUYDQ
YROHUH (Q FDPELR VH PDQWLHQH EDVWDQWH ELHQ HO SUHVHQWH GH KRGLH HVSKR\SRUWKRMHLWRJJLIUKXLHQDXMRXUG·KXL\KHUL
LQGLFDWLYRGHHVVH HVSD\HULWLHULIUKLHUUXPLHUL VHSLHUGHHQFDPELRFUDV
VXVWLWXLGR SRU PDQH GH PDQH UXP PLQH LW GRPDQL IU
 /RVFXDWURWLSRVGHSUHVHQWHGHLPSHUDWLYRHLQGLFDWLYR
GHPDLQ QXQF\ROLPVHHPSOHDQSRFR
VHUHGXFHQDWUHV(QHOLPSHUIHFWRGHLQGLFDWLYRDOODGRGHODV
GHVLQHQFLDVEDPEDVEDWDSDUHFHQODVGHVLQHQFLDV tD P  /RVDGYHUELRVGHPDQHUDH[FHSWXiQGRVHXQRVSRFRVTXH
tDVtDWtDPXVLi]LVtDQW(QHOSHUIHFWRGHLQGLFDWLYRDYLH VH FRQVHUYDQ FRPR EHQH PDOH WRPDQ OD IRUPD QHXWUD GH ORV
LYL VH FRQWUDHQ HQ DL H LL 6REUH QRGHORV FRPR GHGL VH FUHDQ DGMHWLYRVFRUUHVSRQGLHQWHVVHFRQIXQGHQSXHVFRQHOPDVFXOLQR
IRUPDVDQDOyJLFDVFRPRYHQGLGL6HGLIXQGHQHQORVYHUERVGHOD GHO DGMHWLYR ORV GHULYDGRV GH DGMHWLYRV GH D\ D GHFOLQDFLyQ
D /RV SHUIHFWRV GH XL \ VL PRYXL FRPRYXL ELEXL GDGD OD FDtGD GH P ILQDO \ WHUPLQDQ HQ H ORV GHULYDGRV GH
UHFHSXL UXSXL VWHWXL IUDQVL WROVL YROVL TXDHVLHWF DGMHWLYRVGHODD SRUFRQVLJXLHQWHIRUWLWHU!IRUWH $GHPiV

 

ϲϬ ϲϭ

 
SDUDLQVLVWLUHQODDFWLWXGHVSLULWXDOGHOLQGLYLGXR VHJXUDPHQWH (O SRVHVLYR GH D 3HUVRQD VXXV VXD VXXP
SRULQIOXHQFLDFULVWLDQD VHFUHDXQDQXHYDIRUPDDGYHUELDOFRQ SDUWLFXODUPHQWH HQ SOXUDO HV VXVWLWXLGR D PHQXGR SRU HO
HOIHPHQLQRGHODGMHWLYR\HOVXVWDQWLYRPHQVHQDEODWLYR FODUD JHQLWLYRGHORVGHPRVWUDWLYRVLVLOOHSHURVREUHWRGRVHSLHUGH
PHQWH IRUWHPHQWH IRUPD TXH PiV WDUGH VH DJOXWLQDUi \ VH ODGLVWLQFLyQHQWUHVXXV\HLXVLOOLXV
YROYHUi OD IRUPD DGYHUELDO QRUPDO HQ HVSDxRO \ HQ WRGRV OR
 /DFRPSDUDFLyQGHORVDGMHWLYRVFRPR\DVHKDYLVWRVH
URPDQFHVRFFLGHQWDOHV
KDFH FRQ PDJLV HQ SULPHU WpUPLQR \ OXHJR WDPELpQ FRQ SOXV
 0X\ FDUDFWHUtVWLFDV GHO ODWtQ ´YXOJDUµ VRQ ODV QXHYDV FRQVHUYDQ PDJLV ODV iUHDV ODWHUDOHV HV GHFLU 'DFLD H ,EHULD
SUHSRVLFLRQHV ´VLQWpWLFDVµ FUHDGDV SDUD ORJUDU XQD PD\RU UXP PDL HVS PiV SRUW PDLV SUHVHQWDQ HQ FDPELR SOXV
GHWHUPLQDFLyQ HVSDFLDO \ WHPSRUDO DEDQWH LW DYDQWL IU ,WDOLD \ *DOLD LW SL IU SOXV \ HO FRPSOHPHQWR GHO
DYDQW LQDEEDQWH UXPLQDLQWH GHVXEWXVGHIRULVGHLQWXV FRPSDUDWLYR QR VH FRQVWUX\H PiV HQ DEODWLYR VLQR VyOR FRQ
GHWUDQVGHUHWURLQFRQWUDHWF TXDPRWDPELpQFRQGH PDJLVILUWLVTXDPPDJLVIRUWLVGH (O
VXSHUODWLYR HQ LVVLPXV FDH HQ GHVXVR VHUi UHLQWURGXFLGR PiV

WDUGH SRU LQIOXHQFLD FXOWD \ HQ OD IRUPD DQDOtWLFD VH HPSOHD
' 6LQWD[LV8QDUHYROXFLyQSDUHFLGDDODTXHVXIULyHOVLVWHPD FXOWXP HQ OXJDU GH PD[LPH FI HVS PX\ EXHQR LW PROWR
YHUEDOVHYHULILFDHQODVLQWD[LVWRGDODFRQVWUXFFLyQGHODIUDVH EXRQR HOFRPSOHPHQWRGHVXSHUODWLYRVHFRQVWUX\HFRQGHGH
ODWLQDVHPRGLILFDSURIXQGDPHQWH(QJHQHUDOODIUDVHVHYXHOYH LQ HQOXJDUGHH[LQWHU 
PXFKR PiV VHQFLOOD DEDQGRQiQGRVH HO FRPSOHMR KLSpUEDWRQ
 (O DFXVDWLYR FRQ LQILQLWLYR VH VXVWLWX\H SRU RUDFLRQHV
TXH\DHQODpSRFDFOiVLFDHUDPiVELHQOLWHUDULR\SUHILULpQGRVH
VXERUGLQDGDV QRUPDOHV SDUWLFXODUPHQWH FRQ TXLD FI &HQD
DPHQXGRODSDUDWD[LVDODKLSRWD[LVHORUGHQGHODVSDODEUDVVH
7ULPDO´'L[LWTXLDPXVWHODFRPHGLWµ 
YXHOYH PiV ILMR ORV VLJQWDJPDV VLQWpWLFRV VH YXHOYHQ HQ EXHQD
SDUWHDQDOtWLFRV (Q ORV FRPSOHPHQWRV GH OXJDU VH FRQIXQGHQ FRQ
IUHFXHQFLDODVGLVWLQFLRQHVHQWUHHVWDGR\PRYLPLHQWR FRPRHQ
 $SDUHFHQ HQ OD OHQJXD KDEODGD QXHYDV IRUPDV GH
ORVUHVSHFWLYRVDGYHUELRV \FDHQHQGHVXVRORVFRPSOHPHQWRVGH
GHWUPLQDFLyQ LOOH XQXV VH HPSOHDQ FDGD YH] PiV FRQ YDORU GH
OXJDUVLQSUHSRVLFLyQ ORVWLSRV FRPR5RPDH 5RPDP SDVDQ D
DUWtFXORV R GH FDVLDUWtFXORV DVt HQ OD 9XOJDWD KRPR LOOH
LQ5RPDDG5RPD (QJHQHUDOVRQUDURVORVFRPSOHPHQWRVVLQ
PXFKDV YHFHV QR VLJQLILFD SURSLDPHQWH ´DTXHO KRPEUHµ VLQR
SUHSRVLFLyQ FRPR JUXSRV QRPLQDOHV VH FRQVHUYDQ VyOR ORV
PiVELHQ´HOKRPEUHµ
FRPSOHPHQWRV GH GXUDFLyQ UHJQDYLW WUHV DQQRV \ GH SUHFLR R
 'DGDODFRQIXVLyQGHORVFDVRVREOLFXRVGHVLQHQFLDOHVFRQ YDORU FRQVWDW WULEXV DVVLV (O FRPSOHPHQWR GH FDXVD QR VH
HODFXVDWLYRHQOXJDUGHOJHQLWLYRVHHPSOHDHODFXVDWLYRFRQH[ FRQVWUX\y PiV FRQ HO DEODWLYR QL FRQ HO DFXVDWLYR FRQ RE
DE\VREUHWRGRFRQGHSDUWLFXODUPHQWH\HQSULPHUOXJDUHQ SURSWHU VLQR FRQ SUR HVS SRU OD H[SUHVLyQ GHO FRPSOHPHQWR
VLQWDJPDVFRPRXUEV5RPDHWLPRU'HL\HQOXJDUGHOGDWLYR GH LQVWUXPHQWR VH FRQIXQGH FRQ OD GHO FRPSOHPHQWR GH
FRPSOHPHQWR LQGLUHFWR VH HPSOHD HO PLVPR DFXVDWLYR R FDVR FRPSDxtDHPSOHiQGRVHODSUHSRVLFLyQFXP
REOLFXRJHQHUDO FRQODSUHSRVLFLyQDG

 

ϲϮ ϲϯ

 
8QKHFKRTXHLQWHUHVDDODVLQWD[LVWDQWRFRPRDODPRUIRORJtD SUHVHQWH QHSORUHV´QROORUHVµ RQRQLQILQLWLYR QRQFDQWDUH
HVHOGHODVSHUtIUDVLVYHUEDOHV<DYLPRVODGHOIXWXURFRQKDEHR LWQRQFDQWDUHUXPQXFLQWi 
RYROR \WDPELpQFRQGHEHR TXHOXHJRVHDJOXWLQDUiFUHiQGRVH
 /D RUDFLyQ LQWHUURJDWLYD VH VLPSOLILFD GHVDSDUHFLHQGR
DVtXQQXHYRIXWXUR´VLPSOHµ8QDSHUtIUDVLVVHPHMDQWHHVODGHO
ODV YDULDV SDUWtFXODV LQWHUURJDWLYDV FRPR XWUXP DQ QH QXP
SDUWLFLSLR HPSOHDGR FRPR FRPSOHPHQWR GHO WLSR KDEHR
QRQQH \ VH SLHUGHQ SRU OR WDQWR ORV YDULRV PDWLFHV TXH
FROWHOOXP FRPSUDWXP OLWHUDOPHQWH ´WHQJR XQ FXFKLOOR
PHGLDQWH HOOD H[SUHVDED HO ODWtQ FOiVLFR R PHMRU GLFKR OD
FRPSUDGR WHQJR FRPSUDGR XQ FXFKLOORµ TXH GDUi RULJHQ DO
H[SUHVLyQ GH WDOHV PDWLFHV TXHGD D FDUJR GHO FRQWH[WR \ OD
SUHWpULWR FRPSXHVWR HVS +H FRPSUDGR SRU SHUGHU
HQWRQDFLyQ
JUDGXDOPHQWHHOYHUERKDEHUHVXYDORUGHVHPDQWHPD\YROYHUVH
VLPSOHDX[LOLDUHVGHFLUTXHGHDSRFRHOWLSRKDEHRKRFIDFWXP (Q ODV FRQWHVWDFLRQHV D XQD LQWHUURJDFLyQ VH GHMD GH
VH YXHOYH HTXLYDOHQWH D KHF IHFL 3DUtIUDVLV YHUEDOHV \ HQ UHSHWLUHOYHUERHPSOHDGRSRUHOSULPHUKDEODQWHFRPRVHKDFtD
SDUWLFXODUODIRUPDUHIOH[LYDVHHPSOHDQWDPELpQSDUDH[SUHVDU HQ ODWtQ FOiVLFR )HFLVWL KRF" +RF IHFL VLF IHFL 'L[LVWL" 'L[L 
ODYR]SDVLYD GLFLWXU!VHGLFLWSURKLEHWXU!VHSURKLEHW SUHILULpQGRVHODEUHYHGDGGHOVLPSOHKRF )HFLVWLKRF"+RF RGHO
DGYHUELRVLF )HFLVWL"6LF TXHVHYXHOYHQSDUWtFXODVDILUPDWLYDV

HVS LW Vt SRUW VLPSURY RF HQIUDQFpVWHQHPRVKRF LOOXP!
 &DPELRVHVHQFLDOHVLQWHUYLHQHQDVLPLVPRHQODVIRUPDV RLO ! RXL (Q ODV LQWHUURJDWLYDV PRGDOHV TXRPRGR VH UHGXFH D
GHODIUDVH TXHPR HVS SRUW FyPR LW FRPH UXP FXP (Q ODV
LQWHUURJDWLYDV GH OXJDU XEL VH HPSOHD WDPELpQ SDUD GLUHFFLyQ
 (QODRUDFLyQQHJDWLYDVHJHQHUDOL]DQRQTXHVXVWLWX\H
HOLPLQDQGRDTXR 4XRYDGLV" 8ELYDGLV"HQODVLQWHUURJDWLYDV
D ODV RWUDV QHJDFLRQHV FRPR KDXG TXH GHVDSDUHFH
GH WLHPSR \ GH FDQWLGDG VH PDQWLHQH TXDQGR \ TXDQWXP HVS
FRPSOHWDPHQWH 6H YXHOYHQ DGHPiV FRUULHQWHV ODV IRUPDV FRQ
FXDQGRFXiQWRLWTXDQGRTXDQWRIUTXDQGUXPFtQGFvW 
GRV QHJDFLRQHV TXH QR DGPLWtD HO ODWtQ FOiVLFR FRPR QRQ
UHVSRQGLWQLKLO OWFOQLKLOUHVSRQGLW QRQYLGHQHPLQHQ ODWFO (OSHUtRGRFRRUGLQDGRVHPDQWLHQHVHPHMDQWHDOGHOODWtQ
QHPLQHQ YLGL \ SDUD ORJUDU PD\RU H[SUHVLYLGDG VH LQVLVWH HQ FOiVLFR SHURHWVXVWLWX\HODVGHPiVFRQMXQFLRQHVFRSXODWLYDVGH
ODQHJDFLyQDxDGLHQGRQRPEUHVTXHLQGLFDQREMHWRVSHTXHxRVR LGpQWLFRVLJQLILFDGRFRPRDFDWTXHTXHYHOHVVXVWLWXLGRSRU
DFWRV EUHYHV FRPR UHV JXWWD PLFD SXQFWXP SOXPD SDVVXV DXWHVS,W2IU2XVHXVHPDQWLHQHVyORSDUFLDOPHQWHUXP
QRQ YLGHR UHP QRQ YLGHRJXWWDP QRQ YLGHR SXQFWXP HWF 6DXVHGDWYHUXPSHWLXVFHGHQVXIXQFLyQDPDJLVHVS0iV
QRPEUHVTXHSRFRDSRFRSHUGHUiQVXYDORUGHVHPDQWHPD\VH SRUW 0DLV LW 0D IU 0DLV FRQ OD GLIHUHQFLD TXH FRPR \D VH
YROYHUiQVLPSOHVPRUIHPDVGHQHJDFLyQ FI)U5LHQSDVSRLQW GLMRVHYXHOYHPXFKRPiVIUHFXHQWH
LW 0LFD (Q OXJDU GH QLVL SDUD LQGLFDU XQD HVFHSFLyQ HQ OD
 (O SHUtRGR VXERUGLQDGR HQ FDPELR QR VyOR VH HPSOHD
QHJDFLyQ VHHPSOHDQRQPDJLV QRPiV 
PHQRV TXH HQ ODWtQ FOiVLFR VLQ TXH WDPELpQ VH GLIHUHQFLD
 (Q OD RUDFLyQ SURKLELWLYD VH HPSOHDSRFR HO LPSHUDWLYR QRWDEOHPHQWH+HDTXtDOJXQRVGHORVFDPELRVPiVLPSRUWDQWHV
FRQQHJDFLyQ\FDHHQGHVXVRODIRUPDQROLLQILQLWLYR WLSRQROL
 /D LQWHUURJDWLYD LQGLUHFWD VH WUDQVIRUPD HQ FRPSOHWLYD
WDQJHUH ´QR WRTXHVµ (Q VX OXJDU VH XVD QH VXEMXQWLYR
FRQ LQILQLWLYR QHVFLR TXLG GLFHP ! QHVFLR TXLG GLFHUH QHVFLR
 

ϲϰ ϲϱ

 
TXR HDP ! QHVFLR XEL LUH (Q ODV LQWHUURJDWLYDV LQGLUHFWDV GHFDGHQFLDGHOSUHVWLJLRGH,WDOLD\GH5RPDHQHO,PSHULR(Q
GREOHVXWUXP\DQVHVXVWLWX\HQSRUVL6QHVFLRXWUXP5RPDQXV ORVFRPLHQ]RVGHODKHJHPRQtDGH5RPDHQ,WDOLD\GXUDQWHFDVL
DQEDUEDUXVVLW!QHVFLRVL5RPDQXVDXWEDUEDUXVHVWGLHPLKL WRGD OD pSRFD GH OD UHS~EOLFD HUDQ FLXGDGDQRV URPDQRV
DQ 5RPDQXV VLV ! GLF PL VL 5RPDQXV HV /D FRQMXQFLyQ XW VRODPHQWHORVODWLQRV\ORVODFLDOHV(QHODxRD&VHRWRUJDOD
GHVDSDUHFH VXVWLWXLGD SDUWLFXODUPHQWH SRU TXRG HO FXP FLXGDGDQtD D WRGRV ORVSXHEORV LWiOLFRV 3RU RWUR ODGR \D HQ OD
WHPSRUDO HV VXVWLWXLGR SRU TXDQGR GXP SRU GXP LQWHULP 5HS~EOLFDSHURVREUHWRGRGXUDQWHHO,PSHULRODVSURYLQFLDVVH
GRPHQWUH GHPHQWUH HVS 0LHQWUDV LW 0HQWUH TXRQLDP VH FRORQL]DQFRQFLXGDGDQRV&LXGDGDQRVURPDQRVVHGLULJHQKDFLD
VXVWLWX\H SRU TXLD \ VREUH WRGR SRU TXRG VLFXW \ ODV SURYLQFLDV GRQGH VH UDGLFDQ \ YLYHQ FRPR IXQFLRQDULRV
TXHPDGPRGXP VH VXVWLWX\HQ SRU TXRPRGR TXRPR VLF PLOLWDUHV FRPHUFLDQWHV WHUUDWHQLHQWHV HWF UHODFLRQiQGRVH \
TXRPRGR VLF TXRPR HVSFRPRHOXWFRPSDUDWLYRVHSLHUGH PH]FOiQGRVHFRQODVSREODFLRQHVORFDOHV(PSLH]DSXHVDKDEHU
PXFKRVFLXGDGDQRVSURYLQFLDQRVPXFKRVFLXGDGDQRVTXHYLYHQ

WRGD VX YLGD HQ ODV SURYLQFLDV \ FLXGDGDQRV TXH QDFHQ HQ ODV
 7RGR OR TXH KHPRV GLFKR DQWHULRUPHQWH QR RFXUUH SRU SURYLQFLDV$OPLVPRWLHPSRSDUDODGHIHQVDGHVXVIURQWHUDVHO
VXSXHVWRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODKLVWRULDGHOLPSHULRURPDQR ,PSHULR QHFHVLWD XQ Q~PHUR FDGD YH] PD\RU GH VROGDGRV $O
/D IUDJPHQWDFLyQ GH OD OHQJXD ODWLQD KDEODGD GHSHQGH GH SULQFLSLRORVVROGDGRVHUDQWRGRVODFLDOHVSHURSRUODVFRQWLQXDV
IDFWRUHVKLVWyULFRV\VHHQFXHQWUDHQHVWUHFKDGHSHQGHQFLDGHOD JXHUUDV VH YXHOYH QHFHVDULR TXH WDPELpQ ORV LWiOLFRV SDVHQ D
KLVWRULD SROtWLFD \ FXOWXUDO GH OD 5RPDQLGDG (V SRU HOOR LQWHJUDU ODV ILODV GH ODV OHJLRQHV TXH OXHJR VH DEUHQ DVLPLVPR
QHFHVDULRFRQVLGHUDUEUHYHPHQWHHVWRVIDFWRUHVDQWHVGHWUDWDUOD SDUDSURYLQFLDQRV\KDVWDSDUDH[WUDQMHURVORVFXDOHV\DSRUHO
FXHVWLyQGHFyPRVHUHIOHMDQHQHOGHVDUUROOROLQJtVWLFR KHFKR GH VHU VROGDGRV GHO ,PSHULR DGTXLHUHQ OD FLXGDGDQtD
 %DMR7UDMDQRDOFDQ]ySUiFWLFDPHQWHHO,PSHULR5RPDQR URPDQD&RQHOWLHPSRHOQ~PHURGHSURYLQFLDQRV\H[WUDQMHURV
VXPi[LPDH[WHQVLyQWHUULWRULDOFRQODFRQTXLVWDHODxRG& HQHOHOHMpUFLWRDXPHQWDFDGDYH]PiV\VHUHGXFHHQFDPELR
GHOD'DFLD3RGUtDPRVGHFLUTXHGHVSXpVGHHVWDIHFKDFDPELy SURSRUFLRQDOPHQWHHOQ~PHURGHORVODWLQRV\GHORVLWiOLFRVXH
FRPSOHWDPHQWH OD RULHQWDFLyQ YLWDO GHO LPSHULR GHMy GH EXVFDU WLHQHQ PD\RUHV SUHWHQVLRQHV <D HO (PSHUDGRU 9HVSDVLDQR
QXHYDV FRQTXLVWDV \ HQ VX OXJDU WXYR TXH IRUWLILFDU VXV UHGXFHRILFLDOPHQWHHOQ~PHURGHORVLWDOLDQRVHQODVOHJLRQHV\
IURQWHUDVFRQWUDSXHEORVGLYHUVRVHQ2ULHQWHFRQWUDORV3DUWRV\ GH D SRFR ORV VROGDGRV ODFLDOHV H LWiOLFRV TXHGDQ VyOR HQ ODV
HQ(XURSDFRQWUDORV*HUPDQRV(QORVGRVVLJORVVLJXLHQWHVDOD FRKRUWHVGHSUHWRULDQRVTXHSHUPDQHFHQHQ,WDOLDPLHQUDVTXH
RFXSDFLyQGHOD'DFLDWRGDVODVSURYLQFLDV FRQODH[FHSFLyQGH HO HMpUFLWR TXH FRPEDWH HQ ODV IURQWHUDV HVWi FRQVWLWXLGR FDVL
*UHFLD \ GH ODV ]RQDV JULHJDV R JUHFL]DGDV VH URPDQL]DQ HQWHUDPHQWHSRUSURYLQFLDQRV\H[WUDQMHURV
SURIXQGDPHQWH 5RPD GRPLQD VX ,PSHULR QR VyOR EDMR HO 3RURWURODGRODVSURYLQFLDV SDUWLFXODUPHQWH+LVSDQLD
DVSHFWR SROtWLFR \ PLOLWDU VLQR WDPELpQ OLQJtVWLFD \ \ *DOLD DGTXLHUHQ JUDGXDOPHQWH PD\RU LPSRUWDQFLD
FXOWXUDOPHQWH 3HUR DO PLVPR WLHPSR HQ HO HQRUPH HVWDGR HFRQyPLFD SRU VHU PiV ULFDV TXH ,WDOLD 'H HVWD PDQHUD ODV
KDVWD HQWRQFHV WDQ HVWULFWDPHQWH FHQWUDOL]DGR HPSLH]D XQ SUHUURJDWLYDV\HOSUHVWLJLRGH5RPDHQHO,PSHULRGLVPLQX\HQ
PRYLPLHQWR GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ SROtWLFD \ HFRQyPLFD (O FDGDYH]PiV$XQVLHQGRVLHPSUHODFDSLWDOGHO,PSULR5RPD
SULPHU VtQWRPD \ HIHFWR GH HVD GHVFHQWUDOL]DFLyQ HV OD QR HVPiV HO OXJDU GHUVLGHQFLD GH ORV HPSHUGRUHVPLHQWUDV ORV
 

ϲϲ ϲϳ

 
HPSHUDGRUHVGHODGLQDVWtD-XOLDUHVLGtDQQRUPDOPHWHHQ5RPD WDQ H[WHQVR 3RU HVR 'LRFOHFLDQR VH DVRFLD D 0D[LPLDQR FRPR
ORV )ODYLRV UHVLGHQ HQWUH 5RPD \ ODV SURYLQFLDV \ ORV ´$XJXVWRµ VRQ SXHV GRV HPSHUDGRUHV \ FDGD XQR GH HOORV VH
HPSHUDGRUHV PLOLWDUHV DSHQDV VL SDVDQ SRU OD FDSLWDO SDUD WRUQDXQ´&pVDUµ(O,PSHULRWLHQHFXDWURMHIHV\HVGLYLGLGRHQ
KDFHUVHFRQILUPDURSDUDFHOHEUDUORVWULXQIRV/RVHPSHUDGRUHV FXDWURWHUULWRULRV,WiOLFDFRQODFDSLWDOHQ0LOiQHO2HVWHFRQ
VH SURFODPDQ HQ ODV IURQWHUDV GRQGH FRPEDWHQ ODV OHJLRQHV \ OD FDSLWDO HQ 7UpYHULV DFWXDOPHQWH 7ULHU HQ $OHPDQLD ORV
YLYHQ HQ ODV SURYLQFLDV FRQ HO HMpUFLWR $O PLVPR WLHPSR ORV %DOFDQHVFRQODFDSLWDOHQ6LUPLR\HO2ULHQWHFRQODFDSLWDOHQ
FLXGDGDQRV SURYLQFLDQRV VRQ ORV PiV DFWLYRV HQ OD YLGD 1LFRPHGLD  (Q SXHV 5RPD GHMD GH VHU KDVWD
HFRQyPLFDGHO,PSHULR\WDPELpQHQODYLGDSROtWLFD\FXOWXUDO RILFLDOPHQWHFDSLWDO GHO ,PSHULR &RQVWDQWLQR  UHKDFH
+DVWD ORV &ODXGLRV 5RPD HV HO FHQWUR FRPHUFLDO GHO ,PSHULR SURYLVLRQDOPHQWHODXQLGDGGHO,PSHULRSHURDOPLVPRWLHPSR
PiV WDUGH HQ FDPELR ODV SURYLQFLDV HVWDEOHFHQ XQ WUiILFR GD LPSXOVR D XQ QXHYR PRYLPLHQWR GH GLYLVLyQ DO HOHYDU D
LQGHSHQGLHQWH HQWUH HOODV DVt SRU HMHPSOR *DOLD DO FRPHUFLDU %L]DQFLRDPHWUySROLGHO2ULHQWH)LQDOPHQWHODRSRVLFLyQHQWUH
FRQ3DQRQLDQRORKDFHDWUDYpVGH5RPDVLQRGLUHFWDPHQWHD HO2ULHQWHJULHJRHQJUDQSDUWHQRURPDQL]DGR\HO2FFLGHQWH
WUDYpVGHO1RUWHGH,WDOLD0X\SURQWRHQODPLVPD5RPDORV VHFRQVDJUDSROtWLFDPHQWHHSRUHOHPSHUDGRU7HRGRVLRTXH
HOHPHQWRV PiV ULFRV \ FXOWRV SURFHGHQ GH ODV SURYLQFLDV VREUH GLYLGHHO,PSHULRHQWUHVXVGRVKLMRV$UFDGLR\+RQRULRGDQGR
WRGR GH +LVSDQLD \ *DOLD TXH VRQ ODV PiV DGHODQWDGDV DOSULPHURHO2ULHQWHFRQODFDSLWDO%L]DQFLR &RQVWDQWLQRSOD 
3URFHGHQGH+LVSDQLDFRPRHVVDELGRKDVWDHPSHUDGRUHVFRPR \ DO VHJXQGR HO 2FFLGHQWH FRQ OD FDSLWDO QR HQ 5RPD VLQR HQ
7UDMDQR\$GULDQR\HVFULWRUHVGHORVPiVLOXVWUHVFRPRORVGRV 5iYHQD 'H HVWH PRGR HO 2ULHQWH VXVWUDtGR DO LQIOXMR GH ODV
6pQHFDV 4XLQWLOLDQR /XFDQR 0DUFLDO 7RGR HVWR SUHSDUD XQ UHJLRQHV URPDQL]DGDV TXHGD JULHJR KDVWD ORV HPSHUDGRUHV OD
DFRQWHFLPLHQWR IXQGDPHQWDO HQ OD KLVWRULD GHO ,PSHULR HO DFWR FRUWH \ ORV DOWRV IXQFLRQDULRV TXH HQ HO FRPLHQ]R KDEODEDQ
OODPDGR&RQVWLWXWLR$QWRQLDQDPHGLDQWHHOFXDOHQG&HO ODWtQ OR DEDQGRQDURQ SURQWR SRU HO JULHJR GH PDQHUD TXH HO
HPSHUDGRU &DUDFDOOD RWRUJD OD FLXGDGDQtD URPDQD D WRGRV ORV ´,PSHULR5RPDQRGH2ULHQWHµTXHGD´URPDQRµVyORGHQRPEUH
KDELWDQWHVGHO,PSHULR 0LHQWUDVWDQWRHO2FFLGHQWHHVVRPHWLGRDJROSHVFDGDYH]PiV
IXHUWHV SRU SDUWH GH ORV EiUEDURV SHUGLHQGR FDGD DxR QXHYRV
 &RQ HO HGLFWR GH &DUDFDOOD VH FRQVDJUD OD
WHUULWRULRV DQWH ORV *HUPDQRV KDVWD TXH HQ ORV ~OWLPRV
GHVFHQWUDOL]DFLyQGHO,PSHULR3RFRWLHPSRGHVSXpVLQWHUYLHQHQ
UHVWRV OLEUHV GHO ,PSHULR \ OD PLVPD FLXGDG GH 5RPD FDHQ HQ
RWURV IDFWRUHV H[WHULRUHV TXH DXPHQWDQ WRGDYtD WDO
SRGHUGHXQDSREODFLyQJHUPiQLFD
GHVFHQWUDOL]DFLyQ (Q HO ,PSHULR VXIUH OD SULPHUD SpUGLGD
WHUULWRULDO LPSRUWDQWH ORV JRGRV RFXSDQ 'DFLD \ HQ HO 'HVSXpVGHODFDtGDGHO,PSHULR5RPDQRGH2FFLGHQWH
HPSHUDGRU $XUHOLDQR WLHQH TXH UHFRQRFHU RILFLDOPHQWH OD KXER YDULRV LQWHQWRV GH UHFRQTXLVWD SRU SDUWH GHO ,PSHULR GH
RFXSDFLyQ DEDQGRQDQGR OD SURYLQFLD \ UHWLUDQGR GH HOOD ODV 2ULHQWH TXH WXYLHURQ p[LWR VREUH WRGR EDMR -XVWLQLDQR VH
OHJLRQHV\ORVIXQFLRQDULRV UHFRQTXLVWy HQ HIHFWR ,WDOLD \ VH FUHy HO H[DUFDGR GH 5iYHQD
3HUR HVD DFFLyQ PLOLWDU \ SROtWLFD QR SXGR LQWHUUXPSLU QL
 /XHJR PLHQWUDV ORV *HUPDQRV SUHVLRQDQ HQ ODV
GHWHQHUODSURJUHVLYDJHUPDQL]DFLyQGH2FFLGHQWH
IURQWHUDV ORV PLVPRV -HIHV GHO ,PSHULR VH GDQ FXHQWD GH TXH
XQD DGPLQLVWUDFLyQ ~QLFD UHVXOWDED LQDSURSLDGD SDUD XQ SDtV

 

ϲϴ ϲϵ

 
 /D SHQHWUDFLyQ JHUPiQLFD HQ OD 5RPDQLD RFFLGHQWDO RWUDV MXVWDPHQWH VHJ~Q HO UD\R GH LQIOXHQFLD JHUPiQLFD (VWD
WXYRDVSHFWRVSDFtILFRV\JUDGXDOHVDQWHVGHWRPDUHODVSHFWRGH DFFLyQVREUHODIRUPDFLyQGHODVOHQJXDVURPDQFHVIXHHVHQFLDO
UiSLGD FRQTXLVWD PLOLWDU /RV JHUPDQRV HQWUDURQ DQWH WRGR DXQTXHH[WHULRUDORVHOHPHQWRV\HVWUXFWXUDDO´FRQWHQLGRµGH
FRPR VROGDGRV HQ ODV OHJLRQHV \ VX Q~PHUR DXPHQWy WDQWR TXH HVRV LGLRPDV SXHV OD H[WHQVLyQ \ ORV OtPLWHV GH ODV SULQFLSDOHV
HQ ORV ~OWLPRV DxRV GHO ,PSHULR KDEtD OHJLRQHV HQWHUDV LVRJORVDVTXHORVGLIHUHQFLDQ\FDUDFWHUL]DQ\HOKHFKRPLVPRGH
FRQVWLWXLGDV SRU ´EiUEDURVµ /XHJR SHQHWUDURQ FRPR FRORQRV TXHVHKDQFRQVWLWXLGR\GHVDUUROODGRFRPRVLVWHPDVDXWyQRPRV
EXVFDQGR WUDEDMR SD] \ VHJXULGDG DO DPSDUR GH ODV IURQWHUDV \PiVRPHQRVKHWHURJpQHRVHQODIRUPDHQTXHKLVWyULFDPHQWH
URPDQDVVREUHWRGRHQ*DOLDVHHVWDEOHFLHURQPXFKDVFRORQLDV VHKDQGHVDUUROODGRGHSHQGHHQEXHQDSDUWHGHODDFFLyQTXHORV
DJUtFRODV JHUPDQDV )LQDOPHQWH FXDQGR ODV YDULDV SREODFLRQHV *HUPDQRVHMHUFLHURQVREUHOD5RPDQLGDG\GHODGLYLVLyQGHOD
JHUPiQLFDV HPSH]DURQ HO DWDTXH GLUHFWR FRQWUD HO ,PSHULR 5RPDQLDHQHVWDGRVJHUPiQLFRV
5RPDQR pVWH VH HQFRQWUDED \D HQ XQ HVWDGR GH UHODWLYD
 /D LQIOXHQFLD GH ORV *HUPDQRV VREUH OD 5RPDQLGDG KD
JHUPDQL]DFLyQ < ORV HVWDGRV FUHDGRV VREUH ODV UXLQDV GHO
VLGR HVWXGLDGD FRQ DEXQGDQFLD GH GHWDOOHV SRU (UQVW
,PSHULR GH 2FFLGHQWH IXHURQ WRGRV HVWDGRV SDUFLDOPHQWH
*DPLOOVFKHUHQVXREUDIXQGDPHQWDO´5RPDQLD*HUPDQLFDµ\
JHUPDQL]DGRVQRVyORFRQRUJDQL]DFLyQ\DULVWRFUDFLDJHUPDQDV
SRUORTXHVHUHILHUHHQSDUWLFXODUDODIRUPDFLyQ\SDUWLFLyQGH
QRVyORJREHUQDGRVVLQRWDPELpQSREODGRVSRUOPHQRVHQSDUWH
ODV OHQJXDV URPiQLFDV SRU :DOWKHU YRQ :DUWEXUJ TXLHQ KD
SRUSXHEORVJHUPiQLFRV 2VWURJRGRV/RQJREDUGRV1RUPDQGRV
PRVWUDGR MXVWDPHQWH FyPR EXHQD SDUWH GH ODV IURQWHUDV TXH
HQ,WDOLD)UDQFRV\%XUJXQGLRVHQ*DOLD9LVLJRGRVHQ(VSDxD 
VHSDUDQ KR\ ODV YDULHGDGHV URPiQLFDV VH GHEHQ DO LPSXOVR
 6LQHPEDUJRDSHVDUGHODLPSRUWDQFLDTXHWXYLHURQHQ H[WHULRU GH ORV *HUPDQRV R VHD FyPR ORV UXPERV TXH DGTXLHUH
ODKLVWRULDGHOD5RPDQLDRFFLGHQWDOORVJHUPDQRVQRORJUDURQ HQ FLHUWD pSRFD OD KLVWRULD GHO ODWtQ VH GHEHQ QR VyOR D ORV
JHUPDQL]DUOLQJtVWLFDPHQWHHO,PSHULRDSHQDVVLDOFDQ]DURQD IHUPHQWRV ´LQWHUQRVµ GH HVD OHQJXD VLQR WDPELpQ D ODV
TXLWDUOHDOJXQDVUHJLRQHVQRWRWDOPHQWHURPDQL]DGDVFRPRODV SRVLELOLGDGHVGHGHVDUUROORGHGLFKRVIHUPHQWRV SRVLELOLGDGHVGH
UHJLRQHV DOOHQGH HO 5KLQ OD $OHPDQLD PHULGLRQDO OD DFWXDO GLIXVLyQ WHUULWRULDO GH ODV LQQRYDFLRQHV \ GH ODV UHJUHVLRQHV 
6XL]D $O FRQWUDULR IXHURQ JUDGXDOPHQWH DEVRUELGRV \ GHWHUPLQDGDVSRUODVSREODFLRQHVJHUPiQLFDVFRQTXLVWDGRUDVGH
URPDQL]DGRVSRUODVSREODFLRQHVURPDQFHVSRUHOORVGRPLQDGDV OD5RPDQLD
\ JREHUQDGDV 6X LQIOXMR D SHVDU GH OD ODUJD FRQYLYHQFLD QR

OOHJy D PRGLILFDU SUiFWLFDPHQWH QDGD HQ OD HVWUXFWXUD HQ HO
VLVWHPD LGLRPiWLFR QHRODWLQR 3HUR VX LPSRUWDQFLD UHDO SRU OR /DVUD]RQHV´LQWHUQDVGHOIUDFFLRQDPLHQWRGHODWtQHVGHFLU
TXHFRQFLHUQHDODKLVWRULDOLQJtVWLFDGHOD5RPDQLDFRQVLVWHHQ GH OD FRQVWLWXFLyQ GH ODV OHQJXDV URPDQFHV FRPR VLVWHPDV
KDEHU FRQWULEXLGR QRWDEOHPHQWH D OD IRUPDFLyQ GH ODV OHQJXD KLVWyULFRV DXWyQRPRV \ GLVWLQWRV GHO ODWtQ FRQVWLWX\HQ XQR GH
URPDQFHV FRPR LQGLYLGXDOLGDGHV GLVWLQWDV (Q HIHFWR ODV ORVSUREOHPDVIXQGDPHQWDOHVGHODOLQJtVWLFDURPiQLFDTXHVH
GLIHUHQFLDV \ IURQWHUDV OLQJtVWLFDV UHJLRQDOHV TXH \D VH KDEtDQ KDDFODUDGRVREUHWRGRHQORV~OWLPRVGHFHQLRVFRQHODEDQGRQR
GHOLQHDGR HQ OD pSRFD LPSHULDO SRU UD]RQHV ´LQWHUQDVµ VH GHO FRQFHSWR GH ODWtQ ´YXOJDUµ FRPR OHQJXD XQLWDULD \
SURIXQGL]DQ VH HVWDELOL]DQ \ VH PRGLILFDQ SRU DFFLyQ GH ORV KRPRJpQHD \ VX VXVWLWXFLyQ SRU HO FRQFHSWR GH XQD XQLGDG
*HUPDQRV$OJXQDVIURQWHUDVOLQJtVWLFDVGHVDSDUHFHQ\VHFUHDQ ODWLQDUHODWLYD\TXHVyORVLUYHFRPREDVHPHWRGROyJLFD
 

ϳϬ ϳϭ

 
 $OJXQDVGHODVLGHDVDFWXDOHVDFHUFDGHODIRUPDFLyQGH /D WHRUtD GHO VXEVWUDWR VRVWHQLGD LQLFLDOPHQWH \ FRQ
ODVOHQJXDVURPDQFHVVXUJLHURQVLQHPEDUJRHQODpSRFDHQTXH SDUWLFXODU YLJRU VREUH WRGR SRU HO OLQJLVWD LWDOLDQR *UD]ODGLR
VH FRQVLGHUDED DO ODWtQ ´YXOJDUµ FRPR XQD UHDOLGDG OLQJtVWLFD ,VDLD $VFROL OOHJy SDUD LQGLFDU XQD QXHYD UD]yQ SRVLEOH GH OD
GHILQLGD\XQLWDULD\VHORFRQWUDSRQtDFRPRWDODOODWtQFOiVLFR GLIHUHQFLDFLyQ OLQJtVWLFD URPiQLFD (V GHFLU TXH VH VLJXH
FRQVLGHUDQGR HO ODWtQ ´YXOJDUµ FRPR XQD OHQJXD XQLWDULD HQ

HYROXFLyQ SHUR VH REVHUYD TXH HVD OHQJXD VH VXSHUSRQH D
 (O SULPHU LQWHQWR GH H[SOLFDFLyQ GH OD SURJUHVLYD VXEVWUDWRVGLVWLQWRVHQODVGLVWLQWDVUHJLRQHVURPDQL]DGDV RVFR
GLIHUHQFLDFLyQGHODVOHQJXDVURPDQFHVLQYRFyFRPRUD]yQGHOD XPEUR HQ OD ,WDOLD FHQWURPHULGLRQDO FpOWLFR HQ *DOLD H ,WDOLD
PLVPDODFURQRORJtDGHODRFXSDFLyQ\FRORQL]DFLyQGHODVYDULDV 6HSWHQWULRQDOLEpULFR HQ +LVSDQLD WUDFLR HQ 'DFLD VXEVWUDWRV
SURYLQFLDVRVHDODGLIHUHQFLDGHIHFKDHQODURPDQL]DFLyQ(V TXHKDEUtDQLQIOXLGRVREUHHOODWtQQRVyORSRUORTXHFRQFLHUQHD
GHFLU TXH VH FRQFLEH HO ODWtQ ´YXOJDUµ FRPR OHQJXD XQLWDULD HQ VX YRFDEXODUL VLQR WDPELpQ SRU OR TXH DWDxH D VX DVSHFWR
HYROXFLyQ \ VH REVHUYD TXH HYLGHQWHPHQWH ODV SURYLQFLDV IyQLFR HQ ODV OHQJXD URPDQFHV VXEVLVWLUtDQ QR VyOR SDODEUDV
URPDQL]DGDVPiV DQWLJXDPHQWH UHFLELHURQ XQ ODWtQGLVWLQWRGHO ´SUHODWLQDVµ VLQR WDPELpQ FRVWXPEUHV DUWLFXODWRULDV
TXHUHFLELHURQODVUHJLRQHVURPDQL]DGDVPiVWDUGH DVtSRUHM FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV OHQJXDV KDEODGDV DQWHULRUPHQWH SRU ODV
HOODWtQTXHVHGLIXQGLyHQ'DFLDGHELyVHUEDVWDQWHGLVWLQWRGHO YDULDV SREODFLRQHV URPDQL]DGDV FRVWXPEUHV GLVWLQWDV HQ FDGD
TXH VH KDEtD GLIXQGLGR HQ &HUGHxD DOJXQRV VLJORV DQWHV \ TXH UHJLyQ (Q RWUDV SDODEUDV OD WHRUtD GHO VXEVWUDWR GHVSOD]D OD
DOJXQDGLIHUHQFLDGHELGDDWDOFLUFXQVWDQFLDVXEVLVWLyDSHVDUGH VROXFLyQ GHO SUREOHPD DWULEX\HQGR OD UDt] tQWLPD GH OD
OD XQLILFDFLyQ OLQJtVWLFD LPSHULDO 1R KD\ GXGD GH TXH WDO GLIHUHQFLDFLyQGHODVOHQJXDVURPDQFHVQRDDVSHFWRVGHOPLVPR
H[SOLFDFLyQ FRQWLHQH XQD SDUWH GH OD YHUGDG SHUR QR FRQWLHQH ODWtQVLQRDODDFFLyQHMHUFLGDVREUHODOHQJXDGH5RPDSRUODV
WRGD ODYHUGDG (Q HIHFWR PX\SURQWRVH YLRTXH OD GLIHUHQFLD OHQJXDVDODVTXHHOODVHVREUHSXVRFRPROHQJXDGHFRORQL]DFLyQ
GH pSRFD GH URPDQL]DFLyQ QR HV XQD UD]yQ VXILFLHQWH SDUD
 $VtSRUHMHPSORHQHOYRFDEXODULR TXHHVHOFDPSRHQ
H[SOLFDU OD IRUPDFLyQ GH ODV OHQJXDV URPDQFHV H[SOLFD ORV
HOTXHODVLQYHVWLJDFLRQHVVXEVWUDWtVWLFDVKDQWHQLGRPiVp[LWRV
IHQyPHQRV GH FRQVHUYDFLyQ GH UHJLRQHV FRPR &HUGHxD H ,WDOLD
\HQHOTXHTXL]iVWHQJDQPD\RUHVSUREDELOLGDGHVGHDFLHUWR VH
PHULGLRQDOSHURQRORJUDH[SOLFDUORVIHQyPHQRVDQiORJRVTXHVH
KD OOHJDGR QR VyOR D LGHQWLILFDU HOHPHQWRV GH VXSHUYLYHQFLD GH
FRPSUXHEDQ HQ ,EHULD SDODEUDV FRPR PLHGR VHVR KHUPRVR
ODV YDULDV OHQJXDV SUHODWLQDV VLQR WDPELpQ D SRVWXODU XQD
FRPHU KDEODU VXVWLWXLGDV SRU IRUPDV PiV UHFLHQWHV QR VyOR HQ
´HVWUDWLILFDFLyQµ GH VXEVWUDWRV 'H HVWD PDQHUD FLHUWDV
*DOLDVLQRHQODPLVPD,WDOLD HQ*DOLDFRQTXLVWDGDHQD&
FRQFRUGDQFLDVHQWUH+LVSDQLD\ODUHJLyQDOSLQDVHDWULEX\HQD
FIHTXD!DIULYHPLHQWUDVHOLWWLHQHHOPiVUHFLHQWHFDEDOOD
XQ VXEVWUDWR ´OLJXUµ DQWHULRU QR VyOR DO ODWtQ VLQR WDPELpQ DO
! FDYDOOD R HQ OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV JUXSRV FRQVRQiQWLFRV SO
LEpULFR 8Q HMHPSOR GH ORV PiV HYLGHQWHV HV HO GH OD SDODEUD
JOFOTXHHQODPLVPD,WDOLDVHKDQSDODWDOL]DGRGDQGRS\J\
FDPX]D JDPX]D H[DPLQDGR SRU : YRQ :DUWEXUJ HQ VXV
N\ RHQ'DFLDFRQTXLVWDGDHQG& SRUHMODXEUHYH!
´2UtJHQHV GH ORV SXHEORV URPiQLFRVµ /D SDODEUD FRPR HV
FRQVHUYDGDFRPRX 
VDELGR GHQRPLQD XQ DQLPDO TXH YLYH H[FOXVLYDPHQWH HQ ODV
 ]RQDV FiQWDEURSLUHQDLFD \ DOSLQD \ DXQ QR VLHQGR ODWLQD VH
HQFXHQWUDQRVyORHQHVSDxROVLQRWDPELpQHQJDOOHJRSRUWXJXpV
 

ϳϮ ϳϯ

 
FDPXFD HQ IUDQFpV FKDPRLV \ HQ LWDOLDQR FDPRVFLR VH FDPELRVIRQpWLFRV$VtSRUHMHPSORVHREVHUYDTXHHOJUXSRNW
GHGXFH TXH HOOD SHUWHQHFH D XQ VXEVWUDWR OLQJtVWLFR TXH VH GHELyGDUPX\WHPSUDQR[WHQHOWHUULWRULRFRQVXEVWUDWRFpOWLFR
H[WHQGtD DQWLJXDPHQWH GHVGH $VWXULD KDVWD ORV $OSHV *DOLD +LVSDQLD *DOLD &LVDOSLQD LQGXGDEOHPHQWH GHELGR D
DEDUFDQGR ORV 3LULQHRV HO VXU GH )UDQFLD \ OD ,WDOLD XQD FRVWXPEUH DUWLFXODWRULD GH ORV &HOWDV WDO FDPELR H[SOLFD
6HSWHQWULRQDO MXVWDPHQWH HO VXEVWUDWR SUHLQGRHXURSHR DO TXH FRPR QHFHVDULD IDVH LQWHUPHGLD ODV VXFHVLYDV IRUPDV URPDQFHV
VHGDHOQRPEUHGH´OLJXUµ3HURHQOD]RQD3LUHQDLFDDOiUHDGH RFFLGHQWDOHV FI2FWRIU+XLWSRUW2LWRHVS2FKR (Q]RQD
FDPX]DVHHQFXHQWUDLQWHUUXPSLGDSRUHOYDVFRLVDUWGHLGpQWLFR PiV OLPLWDGD OD GH VXVWUDWR SURSLDPHQWH JiOLFR \ TXH
VLJQLILFDGR \ TXH HQFXHQWUD FRUUHVSRQGHQFLDV HQ OHQJXDV GHO FRUUHVSRQGHDOIUDQFpVHQFRQWUDPRVTXHODWXODUJD!!VH
QRUWH GH ÉIULFD GH WDO FLUFXQVWDQFLD VH GHGXFH TXH OD XQLGDG FRQVLGHUD TXH WDO IHQyPHQR QR SXHGH VHU LQGHSHQGLHQWH GHO
OLQJtVWLFD OtJXU IXH TXHEUDGD SRU XQD LQYDVLyQ SURFHGHQWH GH KHFKR TXH WDPELpQ HQ OD OHQJXD GH ORV *DORV OD DQWLJXD X
ÉIULFD OD GH ORV ,EHURV $SR\DQ WDO GHGXFFLyQ XQD VHULH GH ODUJD! VH KDEtD YXHOWR  DXQTXH HQ OD IDVH GH TXH QRV
HMHPSORV DQiORJRV FRPR HO GH OD SDODEUD DUDQ ´YDOOHµ TXH VH RFXSDPRVODXODUJD!ODWLQDQRGHEHUtDKDEHUVH\DYXHOWRHQ
HQFXHQWUDHQHOWRSyQLPRSOHRQiVWLFR9DOOHGH$UiQ VXVWLWXLGD OD ]RQD UHVSHFWLYD VLQR TXH SUREDEOHPHQWH SUHVHQWDUtD VyOR
HQ+LVSDQLDSRUODSDODEUDLEpULFDLEDU ODTXHGLRHOQRPEUHDO XQD IDVH LQWHUPHGLD HQWUH X ODUJD! \  XQD WHQGHQFLD D
(EUR \ D ORV PLVPRV ,EHURV R HO GH OD SDODEUD DUUXJLD HVS YROYHUVHHVGHFLUDYROYHUVHDQWHULRU'HOPLVPRPRGRHQOD
DUUR\R TXHSRUHQFRQWUDUVHWDPELpQHQORV$OSHV SLDPWLFLQ ]RQD GH ,WDOLD TXH FRUUHVSRQGH DO DQWLJXR RVFRXPEUR
UXULD WUHQW URJLD VH DWULEX\H HO PLVPR VXEVWUDWR OtJXU HQFRQWUDPRV TXH PE ! PP DVLPLODFLyQ TXH FDUDFWHUL]DED
&LUFXQVWDQFLDV VHPHMDQWHV VH FRPSUXHEDQ HQ &HUGHxD DKt MXVWDPHQWH ORV GLDOHFWRV RVFRXPEURV \ HQ &DQWDEULD \
WDPELpQ HO iUHD GH OD SDODEUD ´OtJXUµ DUiQ IXH GLVPLQXLGD \ *DVFXxD]RQDVGHVXEVWUDWRYDVFRHQFRQWUDPRVTXHILQLFLDOVH
HQSXMDGDKDFLDHOFHQWURGHODLVODSRUODSDODEUDLEHURDIULFDQD YXHOYH K IHQyPHQR PX\ VLJQLILFDWLYR VL VH FRQVLGHUD TXH HO
LEDLFD VDUGYHJDHVSYHUD VHGHGXFHTXHWDPELpQHQ&HUGHxD YDVFXHQFHGHVFRQRFHODILQLFLDO6RQpVWRVXQRVSRFRVHMHPSORV
XQ SXHEOR DIULFDQR KDEtD SHQHWUDGR HQ SHUtRGR SUHODWLQR GHFyPRODWHRUtDGHOVXEVWUDWRWUDWDGHH[SOLFDUDOJXQRVGHORV
VREUHSRQLpQGRVHDORVOODPDGRV´OtJXUHVµ\HPSXMiQGRORVKDFLD IHQyPHQRV PiV FDUDFWHUtVWLFRV TXH GLIHUHQFLDQ ODV OHQJXDV
HOFHQWURGHODLVOD3DUHFHFRPSUREDGDSXHVODHVWUDWLILFDFLyQ URPDQFHV&RQODWHRUtDGHOVXEVWUDWRVHUHODFLRQDODWHVLVGHOD
GH SRU OR PHQRV GRV VXEVWUDWRV SUHODWLQRV HQ HVDV UHJLRQHV HO GLVWLQWD LQWHQVLGDG GH OD FRORQL]DFLyQ URPDQD HQ ODV YDULDV
OODPDGR ´OtJXUµ \ HO LEpULFR \ DFWXDOPHQWH YDULDV SDODEUDV SURYLQFLDV 6HJ~Q REVHUYD $PDGR $ORQVR OD LQWHQVLGDG GH OD
WRPDQFHV TXH QR WLHQHQ HWLPRORJtD ODWLQD VH DWULEX\HQ DO URPDQL]DFLyQ \ OD DFFLyQ GHO VXEVWUDWR HVWDUtDQ HQ UD]yQ
VXEVWUDWR OODPDGR YDJDPHQWH ´PHGLWHUUiQHRµ DO OtJXU \ DO LQYHUVDDXQPD\RUJUDGRGHURPDQL]DFLyQFRUUHVSRQGHUtDXQD
LEpULFR 0iV FODUD WRGDYtD HV OD VLWXDFLyQ GH ORV QXPHURVRV PHQRUVXSHUYLYHQFLDGHOVXEVWUDWR\YLFHYHUVD(YLGHQWHPHQWH
FHOWLVPRVFRQVHUYDGRVSDUWLFXODUPHQWHHQIUDQFpV HO JUDGR GH URPDQL]DFLyQ QR SXHGH VHU LQGLIHUHQWH SRU OR TXH
FRQFLHUQH D OD IRUPDFLyQ GH ODV OHQJXDV URPDQFHV SXHV HV GH
 )XHUD GHO Op[LFR GRQGH HO LQIOXMR GH ODV OHQJXDV
HVSHUDU TXH HQ ODV ]RQDV GRQGH OD FRORQL]DFLyQ URPDQD IXH
SUHODWLQDV SDUHFH D PHQXGR HYLGHQWH ODV LQYHVWLJDFLRQHV
PHQRV LQWHQVD \ GRQGH OD SREODFLyQ DXWyFWRQD HUD PiV
VXEVWUDWLVWDV SUHVHQWDQ XQD VHJXULGDG PXFKR PHQRU 6LQ
QXPHURVD VH HQFXHQWUD XQ Q~PHUR PD\RU GH HOHPHQWRV
HPEDUJR VXHOHQ LQGLFDUVH FRPR GHELGRV DO VXEVWUDWR YDULRV
 

ϳϰ ϳϱ

 
LQGtJHQDV FRQVHUYDGRV $Vt SRU HMHPSOR QR KD\ FRPSDUDFLyQ HYLGHQWH \ GH SDODEUDV TXH QR VH ORJUDQ H[SOLFDU GH PDQHUD
SRVLEOH HQWUH ORV SUHWHQGLGRV LEHULVPRV GHO HVSDxRO \ ORV VDWLVIDFWRULD PHGLDQWH SDODEUDV ODWLQDV ORV DGYHUVDULRV GH OD
QXPHURVRVFHOWLVPRVGHOIUDQFpVVREUHWRGRHQHOKDEODSRSXODU WHRUtDUHGXFHQDOPtQLPRODLPSRUWDQFLDGHVXEVWUDWRWUDWDQGR
\ U~VWLFD HV SRU OR WDQWR SUREDEOH \ GRFXPHQWDEOH WDPELpQ HQODPD\RUtDGHORVFDVRVGHHQFRQWUDUH[SOLFDFLRQHVIXQGDGDV
KLVWyULFDPHQWH TXH HQ (VSDxD VL VH H[FOX\H OD UHJLyQ HQ OD IRQpWLFD ILVLROyJLFD SRU OR TXH FRQFLHUQH D ORV FDPELRV
FDQWiEULFD ODURPDQL]DFLyQIXHPXFKRPiVLQWHQVD\WRWDOTXH IRQpWLFRV RGHWRGRVPRGRVHQDVSHFWRVLQWHUQRVGHOODWtQWRGR
HQ *DOLD \ HQ SDUWLFXODU TXH HQ OD *DOLD 6HSWHQWULRQDO HVWRSRUTXHODPD\RUtDGHODVDVHUFLRQHVGHORVVXEVWUDWLVWDVVRQ
7DPELpQ HV HYLGHQWHTXHHQ +LVSDQLD ODURPDQL]DFLyQ IXH PiV PX\ GLItFLOPHQWH GRFXPHQWDEOHV $GHPiV HQWUH ORV PLVPRV
LQWHQVD TXH HQ 5HFLD (Q FDPELR 'DFLD TXH VH URPDQL]y PiV VXEVWUDWLVWDV QR KD\ SOHQR DFXHUGR DFHUFD GHO DOFDQFH GH OD
WDUGH FRQ UHVSHFWR D ODV GHPiV SURYLQFLDV DSDUHFH PX\ DFFLyQ GHO VXEVWUDWR DVt SRU HM +DUUL 0DLHU TXH UHFRQRFH OD
URPDQL]DGD SUREDEOHPHQWH SRUTXH VHJ~Q DVHJXUDQ WDPELpQ LPSRUWDQFLD GHO VXEVWUDWR SDUD HO IUDQFpV \ SDUD OD IRQpWLFD
ORV KLVWRULDGRUHV VH KDEtD HQ JUDQ SDUWH YDFLDGR GH SREODFLyQ HVSDxRODQRODDGPLWHHQFDPELRHQORTXHVHUHILHUHDOOp[LFR
DXWyFWRQD \D TXH PXFKRV GH VXV KDELWDQWHV QR TXHULHQGR HVSDxRO\WUDWDGHH[SOLFDUFRPRHOHPHQWRVODWLQRVODPD\RUtD
VRSRUWDUODGRPLQDFLyQURPDQDSUHILULHURQHPLJUDU GH ORV SUHWHQGLGRV LEHULVPRV R OLJXULVPRV KVWD SDODEUDV FRPR
DUUR\RREDOVD 
 4XH HO VXEVWUDWR WHQJD FLHUWD LPSRUWDQFLD HQ OD
IRUPDFLyQGHODVOHQJXDVURPiQLFDVHVSXHVLQGXGDEOH3HUROD 
WHRUtD GHO VXEVWUDWR QR ORJUD H[SOLFDU WRGRV ORV DVSHFWRV GHO
 3RU HVR HO SUREOHPD GH OD IRUPDFLyQ GH ORV LGLRPDV
IUDFFLRQDPLHQWRGHOODWtQDGHPiVQRKD\QLQJ~QDFXHUGRHQWUH
URPDQFHV VH KD DFODUDGR QRWDEOHPHQWH DO OOHJDUVH D FRQFHELU HO
ORV HVWXGLRVRV DFHUFD GH FXiOHV DVSHFWRV \ HOHPHQWRV KD\D TXH
ODWtQ ´YXOJDUµ FRPR XQD OHQJXD GLIHUHQFLDGD QR VyOR
DWULEXLU D OD DFFLyQ GHO VXEVWUDWR (Q SULPHU OXJDU \D QDGLH
KLVWyULFDPHQWH FURQROyJLFDPHQWH VLQR WDPELpQ JHRJUiILFD
DFHSWDKR\ODWHRUtDVXEVWUDWtVWLFDHQVXIRUPXODFLyQLQLFLDOHV
VRFLDO \ HVWLOtVWLFDPHQWH \ DO FRQVLGHUDUVH OD KLVWRULD GH OD
GHFLU FRPR KHUHQFLD GH WLSR ELROyJLFR GH XQD GHWHUPLQDGD
IUDJPHQWDFLyQ GHO ODWtQ D OD OX] GH OD KLVWRULD GH OD
FRVWXPEUH DUWLFXODWRULD TXH VH PDQLIHVWDUtD KDVWD D GLVWDQFLD
URPDQL]DFLyQ/DSUHJXQWDIXQGDPHQWDOHVSXHV
GH JHQHUDFLRQHV \ GH VLJORV SUiFWLFDPHQWH WRGRV ORV HVWXGLRVRV
HVWiQ KR\ GH DFXHUGR HQ TXH VL DOJ~Q IHQyPHQR KD\ TXH ¢IXH R IXH HO PLVPR ODWtQ TXH VH GLIXQGLy HQ ORV YDULRV
DWULEXLUOHDOVXEVWUDWRHVHIHQyPHQRWXYRTXHRFXUULURSRUOR SDtVHV URPDQL]DGRV" /D UHVSXHVWD HV HYLGHQWHPHQWH QR \ QR
PHQRV PDQLIHVWDUVH FRPR WHQGHQFLD HQ XQD pSRFD HQ TXH OD VyORSRUODGLVWDQFLDHQWUHXQD\RWUDpSRFDGHFRORQL]DFLyQVLQR
OHQJXD GHO VXEVWUDWR HUD WRGDYtD KDEODGD DO ODGR GHO ODWtQ \ WDPELpQSRUGLIHUHQFLDVTXHH[LVWtDQHQHOPLVPRODWtQ´YXOJDUµ
VHJXUDPHQWH HQ XQ SULPHU PRPHQWR HQ LQGLYLGXRV ELOLQJHV :DOWHU YRQ :DUWEXUJ VLJXLHQGR HO SULQFLSLR PHWRGROyJLFR GH
(QVHJXQGROXJDUPLHQWUDVORVVXEVWUDWLVWDVPiVFRQYHQFLGRVOR TXH QR VH SXHGH KDFHU OD KLVWRULD GH ODV OHQJXDV
H[SOLFDQFDVLWRGRPHGLDQWHHOVXEVWUDWR WDQWRTXHHOVXEVWUDWR LQGHSHQGLHQWHPHQWH H OD KLVWRULD GH ORV SXHEORV VHxDOD
VH YXHOYH D PHQXGR XQ UyWXOR FyPRGR SHUR HQ VXVWDQFLD IDOWR SDUWLFXODUPHQWH OD LPSRUWDQFLD GH ODV GLIHUHQFLDV VRFLDOHV \
GH VHQWLGR XQ VLPSOH HOXGLU HO SUREOHPD HQ WRGRV OR FDVRV GH FXOWXUDOHV VXEUD\DQGR TXH IXHURQ GLVWLQWDV ODV FDWHJRUtDV
IHQyPHQRV TXH QR WLHQHQ RWUD H[SOLFDFLyQ VXILFLHQWHPHQWH VRFLDOHV TXH URPDQL]DURQ ODV YDULDV SURYLQFLDV (Q &HUGHxD OD
 

ϳϲ ϳϳ

 
URPDQL]DFLyQ VH KL]R VREUH WRGR PHGLDQWH ORV IXQFLRQDULRV HV IRQROyJLFR HQ VXV FRPLHQ]RV XQ IHQyPHQR GH IRQpWLFD
GHFLU GHVGH HO XQWR H YLVWD OLQJtVWLFR PHGLDQWH XQ ODWtQ TXH VLQWiFWLFD DGTXLHUH WDPELpQ YDORU GH IHQyPHQR PRUIROyJLFR R
SRGUtDPRV OODPDU ´DGPLQLVWUDWLYRµ HQ ,WDOLD VREUH WRGR SURYRFD XQ IHQyPHQR PRUIROyJLFR PRUIHPiWLFR (VWD
PHGLDQWH ORV FDPSHVLQRV PHGLDQWH HVDV JHQWHV KXPLOGHV D ODV GLYHUJHQFLD GH WHQGHQFLDV GHELGD D UD]RQHV VRFLDOHV \
TXHWDQWROD5HS~EOLFDFRPRHO,PSHULRGLVWULEX\HURQWLHUUDVHQ FXOWXUDOHV IXH VHJ~Q :DUWEXUJ OD TXH SURGXMR OD SULPHUD \
ODV ]RQDV FRQTXLVWDGDV HV GHFLU PHGLDQWH XQ ODWtQ PiV ELHQ PiV SURIXQGD HVFLVLyQ GHQWUR GH OD XQLGDG OLQJtVWLFD GH OD
´U~VWLFRµ HQ *DOLD H ,EHULD PHGLDQWH JHQWHV VRFLDOPHQWH PiV 5RPDQLD
HOHYDGDVPHGLDQWHFRPHUFLDQWHVEXUJXHVHV\PLOLWDUHVHVGHFLU

PHGLDQWHXQODWtQPiVELHQ´FXOWRµHQ'DFLDPHGLDQWHFRORQRV
\YHWHUDQRVSHUWHQHFLHQWHVDOEDMRSXHEORHVGHFLUPHGLDQWHXQ $HVDVGLIHUHQFLDVVRFLDOHVHQWUHODVPDVDVURPDQL]DGRUDVVH
ODWtQµSRSXODUµ 7DOHV GLIHUHQFLDV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV HQWUH ODV KDQ DJUHJDGR HQ ORV ~OWLPRV GHFHQLRV JUDFLDV D OD GLDOHFWRORJtD
PDVDVFRORQL]DGRUDVH[SOLFDQVHJ~Q:DUWEXUJODPiVSURIXQGD FRPSDUDGD URPDQFH HV GHFLU SRU REUD GH HVWXGLRVRV FRPR
GH ODV GLIHUHQFLDFLRQHV GH IHFKD DQWLJXD HQWUH ODV OHQJXDV *HUKDUG 5RKOIV 5DPyQ 0HQpQGH] 3LGDO ,RUJX ,RUGDQ 0D[
URPDQFHVODTXHVHUHILHUHDODFRQVHUYDFLyQRQRGHODVILQDO /HRSROG :DJQHU \ RWURV TXH VH KDQ GHGLFDGR D HVWXGLDU ORV
KHFKRTXHLPSOLFDXQGLVWLQWRWUDWDPLHQWRGHODVGHFOLQDFLRQHV YDULRVGLDOHFWRVURPDQFHVGHODVSURYLQFLDVHQFRPSDUDFLyQFRQ
GDGDODLPSRUWDQWHIXQFLyQGHODVFRPRPRUIHPDQRPLQDO(V ORV GLDOHFWRV LWDOLDQRV R KDQ VHxDODGR FRQFRUGDQFLDV HQWUH ODV
VDELGR HQ HIHFWR TXH HQ ODWtQ DUFDLFR \ HQ ODWtQ SRSXODU OD V OHQJXDV H[WUDSHQLQVXODUHV \ ORV GLDOHFWRV SHQLQVXODUHV VREUH
ILQDO QR VH SURQXQFLDED VL VHJXtD FRQVRQDQWH \ SUHFHGtD YRFDO WRGRGH,WDOLDGHO6XU ODVGLIHUHQFLDVGLDOHFWDOHVTXHH[LVWtDQHQ
EUHYH (O ODWtQ FXOWR FRQ HVH DIiQ GH XQLILFDFLyQ \ HOODWtQKDEODGR6HKDREVHUYDGRHQHIHFWRTXHSRUHQFLPDGH
QRUPDOL]DFLyQ XH FDUDFWHUL]D ODV OHQJXDV OLWHUDULDV \ GRFWDV ODV OHQJXDV URPDQFHV FRPR LQGLYLGXDOLGDGHV OLQJtVWLFDV ELHQ
UHLQWHJUy OD V FXDOTXLHUD IXHUD VX SRVLFLyQ $KRUD FLHUWDV GHILQLGDV H[LVWHQ QRWDEOHV FRQFRUGDQFLDV HQWUH GLDOHFWRV
UHJLRQHV GHO ,PSHULR \ SUHFLVDPHQWH ODV RULHQWDOHV ,WDOLD \ LWDOLDQRV \ GLDOHFWRV URPiQLFRV QR LWDOLDQRV \ TXH DOJXQRV
'DFLD URPDQL]DGDV VREUH WRGR SRU FDWHJRUtDV VRFLDOPHQWH PiV IHQyPHQRVTXH FDUDFWHUL]DQ ODLQGLYLGXDOLGDG GH HVWD R DTXHOOD
EDMDVVLJXLHURQODWHQGHQFLDSRSXODUGHMDQGRFDHUODVILQDO\ OHQJXDURPDQFHVHHQFXHQWUDQWDPELpQHQGLDOHFWRVLWDOLDQRVVH
QR VyOR GHODQWH GH FRQVRQDQWH VLQR HQ WRGDV ODV SRVLFLRQHV (Q WUDWDGHFRQFRUGDQFLDV\IHQyPHQRVTXHHQODPHGLGDHQTXHVH
FDPELR ODV UHJLRQHV FRORQL]DGDV SRU JHQWHV GH FDWHJRUtD VRFLDO UHPRQWDQ DO ODWtQ \ QR VRQ VLPSOHV FRLQFLGHQFLDV VH H[SOLFDQ
PiVHOHYDGD+LVSDQLD\*DOLDVLJXLHURQODWHQGHQFLDPiVFXOWD VyORSRUXQDGLIHUHQFLDFLyQGLDOHFWDOHQHOODWtQKDEODGR\SRUHO
FRQVHUYDQGR\UHLQWHJUDQGRODVILQDOHQFXDOTXLHUSRVLFLyQ3RU GLVWLQWR RULJHQ UHJLRQDO GH ORV FRORQL]DGRUHV (Q HIHFWR ORV
HVWD PLVPD UD]yQ ODV OHQJXDV RFFLGHQWDOHV FRQVHUYDQ HQ HO FRORQL]DGRUHV QR VH GLIHUHQFLDEDQ VyOR SRU VX FDWHJRUtD VRFLDO
SOXUDOODVGHVLQHQFLDVGHWUHVGHFOLQDFLRQHVODWLQDV ,,,\,,, \ VLQR WDPELpQ SRU VX RULJHQ pWQLFR QR HUDQ VyOR ODFLDOHV VLQR
JHQQHUDOL]DQ FRPR SOXUDO OD IRUPD GH DFXVDWLYR PLHQWUDV ODV WDPELpQ XPEURV VDEHOLRV \ VDPQLWDV TXH KDEODEDQ XQ ODWtQ
RULHQWDOHVFRQVHUYDQODVGHVLQHQFLDVGHVyORGRVGHFOLQDFLRQHV\ UHJLRQDOGLVWLQWRGHOODWtQGH5RPD\GHO/DFLR\TXHOOHYDEDQ
JHQHUDOL]DQHQHOSOXUDOODIRUPDGHQRPLQDWLYR FI(VS&DVDV D ODV SURYLQFLDV IHQyPHQRV SURSLRV GHO ODWtQ KDEODGR HQ VX
PXURV OXFHV LW &DVH PXUL OXFL HV GHFLU TXH XQ IHQyPHQR UHJLyQ SRU HVR MXVWDPHQWH IHQyPHQRV TXH VXEVLVWHQ KDVWD OD

 

ϳϴ ϳϵ

 
DFWXDOLGDGHQHOKDEODGHORVGHVFHQGLHQWHVGHORVDQWLJXRVRVFR WDQWR YRFDOLVPRV GLDOHFWDOHV UHJLRQDOHV GHO ODWtQ KDEODGR
XPEURV HQ ,WDOLD R PHMRU HQ ODV UHJLRQHV TXH DQWLJXDPHQWH 7RGR HVWR IXQGDPHQWD VXILFLHQWHPHQWH OD WHRUtD GH ODV
HUDQRVFRXPEUDVSRGUiQHQFRQWUDUVHWDPELpQHQODVSURYLQFLDV GLIHUHQFLDV GLDOHFWDOHV GHO ODWtQ FRPR UD]yQ SULQFLSDO GH OD
FRORQL]DGDVSRUJHQWHVSURFHGHQWHVGHDTXHOODVPLVPDVUHJLRQHV GLIHUHQFLDFLyQ OLQJtVWLFD URPDQFH VRVWHQLGD SDUWLFXODUPHQWH
7DOHVFRQFOXVLRQHVKDQVLGRFRQILUPDGDVSRUHOPDJQtILFR$WODV SRU+DUUL0HLHU
OLQJtVWLFR tWDORVXL]R GH -DEHUJ \ -XG $Vt SRU HMHPSOR

HQFRQWUDPRVHQHVDREUDTXHHOiUHDGHIHQyPHQRVRVFRXPEURV
FRPR OD DVLPLODFLyQ GH PE HQ PP R OD VRQRUL]DFLyQ GH ODV &RQ OD WHVLV GH ODV GLIHUHQFLDV UHJLRQDOHV HQ HO ODWtQ \
RFOXVLYDVGHVSXpVGHQDVDOHV FDPSR!FDPER FRUUHVSRQGHQDO WDPELpQFRQODGHODVGLIHUHQFLDVVRFLDOHV VHUHODFLRQDODGHODV
iUHD KDELWDGD DQWLJXDPHQWH SRU SREODFLRQHV RVFRXPEUDV GLIHUHQWHV FRUULHQWHV GH URPDQL]DFLyQ TXH DWULEX\H JUDQ
$KRUD HVRV PLVPRV IHQyPHQRV VHJ~Q REVHUYD 5DPyQ LPSRUWDQFLD D ORV FHQWURV GH URPDQL]DFLyQ \ D ODV GLYLVLRQHV
0pQHQGH] 3LGDO VH HQFXHQWUDQ HQ (VSDxD HQ OD UHJLyQ TXH DGPLQLVWUDWLYDV URPDQDV HQ ODV SURYLQFLDV WDPELpQ pVWD
VHJ~QIXHQWHVKLVWyULFDVIXHFRORQL]DGDSRUJHQWHVRVFDVFRQHO VRVWHQLGD\GHVDUUROODGDHQORV~OWLPRVWLHPSRVVREUHWRGRSRU
FHQWUR HQ +XHVFD DQWLJ 2VFD 2WUR KHFKR ELHQ FDUDFWHUtVWLFR +DUUL0HLHU\DQWHULRUPHQWHVREUHWRGRSRU$QWRQL*ULHUD(VWH
HVHOGHORVYDULRVWLSRVGHYRFDOLVPRURPDQFH(QHIHFWRFRPR ~OWLPR HVWXGLRVR HQ SDUWLFXODU KD VRVWHQLGR OD WHVLV GH GRV
\D VH KD LQGLFDGR HQ ODWtQ ´YXOJDUµ VH SHUGLy OD GLVWLQFLyQ FRUULHQWHVGHURPDQL]DFLyQHQ,EHULDXQD´WHUUHVWUHµHQHO1(
IRQROyJLFD HQWUH YRFDOHV ODUJDV \ EUHYHV VXVWLWX\pQGRVH SRU OD SURFHGHQWH GH*DOLD \ UHODFLRQDGD FRQ OD ,WDOLDVHSWHQWULRQDO\
GLVWLQFLyQ HQWUH DELHUWDV \ FHUUDGDV \ VH UHGXMHURQ ODV GLH] FHQWUDO FX\RUHVXOWDGR VHUtD HO FDWDOiQ OD RWUD ´PDUtWLPDµ HQ
YRFDOHV ODWLQDV D VLHWH 3HUR WDOHV FDPELRV QR RFXUULHURQ GH HO 6XU \ 62 GH OD 3HQtQVXOD SURFHGHQWH GH ÉIULFD \ GH ,WDOLD
PDQHUD KRPRJpQHD HQ WRGR HO ODWtQ ´YXOJDUµ VHJ~Q VH GHGXFH PHULGLRQDO XQD FRUULHQWH SXHV ´DIURURPiQLFDµ FX\RV
GHODVDFWXDOHVOHQJXDVURPDQFHV VLQRTXHVLJXLyWUHVFDPLQRV UHVXOWDGRV VHUtDQ HO HVSDxRO \ HO SRUWXJXpV 6HJ~Q *ULHUD OD
GLVWLQWRVHQXQSULPHUWLSRGHODWtQ´YXOJDUµUHSUHVHQWDGRSRU IURQWHUD HQWUH HO FDWDOiQ SRU XQ ODGR \ HO HVSDxRO \ HO
OD PD\RUtD GH ODV OHQJXDV URPDQFHV L EUHYH! \ H ODUJD! SRUWXJXpVSRUHORWURVHUtDSRUFRQVLJXLHQWHODPiVDQWLJXDGH
GLHURQHFHUUDGD!RODUJD!\XEUHYH!GLHURQRFHUUDGD! OD 3HQtQVXOD 7DO WHVLV KD VLGR MXVWDPHQWH FULWLFDGD SRU :
HQXQVHJXQGRWLSRUHSUHVHQWDGRSRUHOUXPDQRL!EUHYH!VH 0H\HU/ENHTXHDGPLWHODLGHDGHODIURQWHUDHQWUHFDWDOiQ\
FRQIXQFLy FRQ H ODUJD! SHUR X EUHYH! QR GLR R FHUUDGD! OXVRHVSDxRO SHUR OD DWULEX\H HQ HVSHFLDO D GLIHUHQFLDV VRFLDOHV
VLQR TXH VH IRQIXQGLy FRQ X ODUJD! FI VLFFXV UXP VHF SHUR HQWUH ORV FRORQL]DGRUHV FRORQL]DFLyQ PLOLWDU \ FDPSHVLQD HQ HO
IXUFD!UXPIXUFDFRQDEUHYH!ILQDOPHQWHHQXQWHUFHUWLSR 1(GHOD3HQtQVXODFRORQL]DFLyQVREUHWRGRXUEDQDHQHO6XU\
UHSUHVHQWDGR SRU HO VDUGR QR VH YHULILFy QLQJXQD GH ODV GRV HQHO62 \SRU$PDGR$ORQVRHOFXDOUHFKD]DODLGHDPLVPDGH
FRQYHUJHQFLDV FRQVHUYiQGRVH OD L EUHYH! FRPR L \ OD X XQD LQGLYLGXDOLGDG QRLEHURUURPiQLFD GHO FDWDOiQ REVHUYDQGR
EUHYH! FRPR X FI 6DUGR SLUD JXOD $KRUD HQ HO $WODV GH TXH OD URPDQL]DFLyQ GH &DWDOXxD HPSH]y XQ VLJOR DQWHV TXH OD
-DEHUJ \ -XG VH REVHUYD TXH HVRV WLSRV GH YRFDOLVPR VH URPDQL]DFLyQ GH OD *DOLD PHULGLRQDO \ XQ VLJOR \ PHGLR DQWHV
HQFXHQWUDQ ORV WUHV HQ XQD ]RQD PX\ OLPLWDGD GH ,WDOLD TXH OD GH OD *DOLD VHSWHQWULRQDO X TXH SRU RWUR ODGR OD
PHULGLRQDO ORV YDULRV YRFDOLVPRV URPDQFHV UHSUHVHQWDQ SRU OR FRORQL]DFLyQ GH OD DFWXDO $QGDOXFtD \ GH OD ]RQD OHYDQWLQD GH

 

ϴϬ ϴϭ

 
+LVSDQLD HPSH]y GRVFLHQWRV DxRV DQWHV GH OD FRQTXLVWD GH FRQTXLVWDIXHURQPiVQXPHURVDVTXH HQ+LVSDQLD \ 'DFLDIXH
ÉIULFD'HWRGRVPRGRVTXHGDHQSLHODWHVLVGHODH[LVWHQFLDGH FRQTXLVWDGDWHQLHQGRHVWDUHJLyQXQDSREODFLyQDXWyFWRQDPX\
GRVGLVWLQWDVFRUULHQWHVGHURPDQL]DFLyQ UDUHIDFWD WDQWR TXH VH SXHGH VRVWHQHU TXH OD EDVH GH OD
SREODFLyQ URPDQFH GH 'DFLD IXH FRQVWLWXLGD SRU FRORQRV

LQPLJUDGRVPiVELHQTXHSRULQGtJHQDVURPDQL]DGRV 
$QRVRWURVQRVSDUHFHLQGXGDEOHTXHWRGRVORIDFWRUHVKDVWD
I TXHORVFRORQL]DGRUHVSURFHGtDQGHGLVWLQWDVFODVHVVRFLDOHV\
DTXt HQXPHUDGRV KDQ FRQWULEXLGR HQ DOJXQD PHGLGD DO
XHSRUORWDQWRKDEODEDQQHFHVDULDPHQWHXQODWtQGLIHUHQFLDGR
IUDFFLRQDPLHQWR GHO ODWtQ \ SRU FRQVLJXLHQWH D OD
VRFLDO\FXOWXUDOPHQWH
GLIHUHQFLDFLyQGHODVOHQJXDVURPDQFHV$VtWDPELpQQRVSDUHFH
HYLGHQWH TXH SDUD XQD FRPSUHQVLyQ WRWDO GHO SUREOHPD HV J TXHORVFRORQL]DGRUHVQRHUDQWRGRVpWQLFDPHQWHODWLQRVVLQR
QHFHVDULR WHQHU HQ FXHQWD WRGRV HVRV IDFWRUHV WRGDV ODV TXH SURFHGtDQ GH YDULDV UHJLRQHV ODWLQL]DGDV GH ,WDOLD \
FLUFXQVWDQFLDVGHODURPDQL]DFLyQHVGHFLU WDPELpQ GH RWUDV UHJLRQHV SRU OR TXH FRQFLHUQH D ODV ~OWLPDV
SURYLQFLDVFRORQL]DGDVFRPR'DFLD 
D TXH OD URPDQL]DFLyQ GH ODV SURYLQFLDV RFXUULy HQ GLVWLQWDV
pSRFDV SRU HM HQ HO VLJOR , G& PLHQWUDV +LVSDQLD HUD XQD K TXHODURPDQL]DFLyQIXHGLIHUHQWHVHJ~QODVYDULDVFRUULHQWHV
UHJLyQ \D PX\ ODWLQL]DGD 'DFLD QR KDEtD VLGR D~Q GH URPDQL]DFLyQ TXH SDUWtDQ GH GLVWLQWRV FHQWURV \ WHQtDQ
FRQTXLVWDGD GLVWLQWRVUD\RGHDFFLyQVHJ~QODVGLYLVLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHO
,PSHULR
E TXHHQODVYDULDVSURYLQFLDVHOODWtQVHVREUHSXVRDGLVWLQWRV
VXEVWUDWRV TXH KDQ GHMDGR GLVWLQWDV VXSHUYLYHQFLDV HQ ODV 
OHQJXDVURPDQFHV
 7RGR HVWR HV WDQ HYLGHQWH TXH QR KD\ TXLHQ ORV QLHJXH 6L
F TXH OD ODWLQL]DFLyQ QR VH FXPSOLy FRQ HO PLVPR ULWPR HQ ODV FRQ WRGR HO SUREOHPD GHO IUDFFLRQDPLHQWR GHO ODWtQ TXHGD
GLVWLQWDV UHJLRQHV DVt PLHQWUDV UHJLRQHV FRPR 'DFLD \ JUDQ WRGDYtD DELHUWR HVWR RFXUUH SRUTXH QRKD\ XQ DFXHUGR JHQHUDO
SDUWHGH+LVSDQLDIXHURQUiSLGDPHQWHURPDQL]DGDVHQÉIULFDOD HQWUHORV HVWXGLRVRV DFHUFD H OD LPSRUWDQFLD\ GH ORV UHVXOWDGRV
URPDQL]DFLyQ IXH PX\ OHQWD \ QL VLTXLHUD HQ ODV YDULDV FDSDV HIHFWLYRV GH FDGD XQR GH HVWRV IDFWRUHV GH OD PHGLGD HQ TXH
VRFLDOHV\ODVYDULDV]RQDVGHODPLVPDUHJLyQ HQ*DOLDODVFODVHV FDGD XQR GH HOORV FRQWULEX\y D OD IUDJPHQWDFLyQ GHO ODWtQ (Q
VXSHULRUHV SDUWLFXODUPHQWH XUEDQDV HUDQ \D ODWLQL]DGDV HQ HO HIHFWRFDGDHVWXGLRVRVRVWLHQHODLPSRUWDQFLDGHDOJXQRVGHORV
VLJOR , G& PLHQWUDV HQ ODV FDPSDxDV HO FpOWLFR VH PDQWXYR IDFWRUHVDQWHGLFKRVHQGHVPHGURGHRWURV\DWULEX\HDODDFFLyQ
KDVWDORVVLJORV,,,\,9\HQ+HOYHFLDKDVWDHOVLJOR9G& GH XQ IDFWRU IHQyPHQRV TXH ORV GHPiV HVWXGLRVRV DWULEX\HQ D
RWURVGHHOORV
G TXHODODWLQL]DFLyQQRVHFXPSOLyFRQODPLVPDLQWHQVLGDG HQ
&DQWDEULD *DOLD VHSWHQWULRQDO 5HFLD OD URPDQL]DFLyQ IXH VLQ $Vt SRU HMHPSOR + 0RUI VXEUD\D VREUH WRGR OD
GXGDPHQRVSURIXQGDTXHHQRWUDVUHJLRQHV LPSRUWDQFLDGHOVXEVWUDWR\OOHJDKDVWDWUDWDUGHKDFHUFRLQFLGLU
ORVOtPLWHVOLQJtVWLFRVGHOD)UDQFLDDFWXDOFRQODVIURQWHUDVTXH
H TXHODSREODFLyQORFDOQRWHQtDODPLVPDGHQVLGDGHQWRGDVODV
VHSDUDEDQ DQWLJXDPHQWH D ORV %HOJDV $TXLWDQRV \ *DORV ORV
UHJLRQHV FRQTXLVWDGDV HQ *DOLD ODV YtFWLPDV GH ODV JXHUUDV GH

 

ϴϮ ϴϯ

 
WUHVSXHEORVTXHVHJ~Q&pVDUKDELWDEDQ*DOLDHQODpSRFDGHOD FRQ HO FHQWUR HQ HO 1RUGHVWH GH +LVSDQLD HQ OD UHJLyQ URPDQD
FRQTXLVWDURPDQD OODPDGD 7DUUDFRQHQVLV \ RWUD FRQ HO FHQWUR HQ %pWLFD OD
LQGLYLGXDOLGDG GHO FDWDOiQ TXHGDUtD GHOLQHDGD SRU ODV
 :DOWKHUYRQ:DUWEXUJDWULEX\HSDUWLFXODULPSRUWDQFLD
FDUDFWHUtVWLFDV GH OD FRUULHQWH WDUUDFRQHQVH \ OD GHO SRUWXJXpV
DO VXEVWUDWR \ D ODV GLIHUHQFLDV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV GHQWUR GHO
SRU ODV GH OD FRUULHQWH EpWLFROXVLWDQD PLHQWUDV HQ HO HVSDxRO
ODWtQKDEODGR
FRQIOXLUtDQUHVXOWDGRVGHODVGRVFRUULHQWHV 9HUHPRVOXHJRTXH
 $PDGR $ORQVR VXEUD\D HVSHFLDOPHQWH OD LPSRUWDQFLD HQ HIHFWR HO HVSDxRO HVWi GH DFXHUGR FRQ HO JDOOHJRSRUWXJXpV 
GHO PLVPR VXEVWUDWR \ GH OD GLIHUHQWH LQWHQVLGDG GH OD +DUUL 0DLHU DWULEX\H WDQWD LPSRUWDQFLD D ORV DVSHFWRV
URPDQL]DFLyQ REVHUYDQGR SRU HMHPSOR TXH VL HO IUDQFpV VH GLDOHFWDOHVGHOODWtQGHODFRORQL]DFLyQ ODWtQGH,WDOLD TXHOOHJD
GLIHUHQFLDFLyQWDQWRGHORVGHPiVLGLRPDVURPDQFHVVHGHELyDO KDVWD SRVWXODU VLQ PXFKD QHFHVLGDG VHJ~Q QRVRWURV OD
KHFKR GH TXH OD *DOLDVHSWHQWULRQDOQXQFD IXHWDQ IXHUWHPHQWH H[LVWHQFLDGHXQWHUFHUWLSRGHODWtQDGHPiVGHOODWtQ´FOiVLFRµ\
URPDQL]DGDFRPRODPD\RUSDUWHGHODVGHPiVSURYLQFLDVGHOD GHO ODWtQ ´YXOJDUµ HO ODWtQ GLDOHFWDO 0DLHU DGPLWH FRPR
5RPDQLD HQ HIHFWR *DOLD VHSWHQWULRQDO HV OD UHJLyQ GRQGH VH SUREDEOH FRQ 0HLOOHW TXH ´DX ,,,H VLqFOH DSUqV -& LO \ DYDLW
FRQVHUYD XQ PD\RU Q~PHUR GH HOHPHQWRV GH ´VXEVWUDWRµ \ HQ HQFRUH XQ /DWLQ SDUOp VHXOHPHQW DYHF GHV DFFHQWV XQ SHX
JHQHUDO HO IUDQFpV DSDUHFH FRPR XQ LGLRPD PiV ELHQ UHEHOGH GLIIpUHQWVG·XQHSURYLQFHjO·DXWUHµSHURREVHUYDTXHHVWHODWtQ
GHQWURGHOFRQMXQWRURPDQFHRFFLGHQWDO QR HUD HO ~QLFR H[LVWHQWH HQ ODV SURYLQFLDV TXH KDEtD DGHPiV
 +DUUL0HLHUFULWLFDODPD\RUtDGHORVSXQWRVGHYLVWDGH XQ ´IRQGR OLQJtVWLFR UHJLRQDOPHQWH GLIHUHQFLDGRµ \ TXH HO
ORVGHPiVHVWXGLRVRVUHGXFHHQJHQHUDOODLPSRUWDQFLDGHYDULRV URPDQFHQRVXUJLyHQJUDQSDUWHGHOODWtQGHTXHKDEOD0HLOOHW
IDFWRUHV GH GLIHUHQFLDFLyQ \ DFHQW~D VREUH WRGR HO IDFWRU GHO VLQR TXH HV MXVWDPHQWH ´XQD FRQWLQXDFLyQ GH DTXHO IRQGR
GLVWLQWR RULJHQ GLDOHFWDO GH ORV FRORQL]DGRUHV VXEUD\DGR GLDOHFWDOGHODpSRFDLPSHULDOµ
WDPELpQ SRU 0HQpQGH] 3LGDO HQ OR TXH VH UHILHUH D ORV \D 
VHxDODGRVIHQyPHQRVGHWLSR´RVFRXPEURµHQ,WDOLDPHULGLRQDO
 +HPRV GLFKR TXH WRGRV ORV IDFWRUHV LQGLFDGRV GHEHQ KDEHU
\ HQ HO 1RUHVWH GH (VSDxD \ HO GH ODV FRUULHQWHV GH
FRQWULEXLGR HQ DOJXQD PHGLGD DO IUDFFLRQDPLHQWR GHO OODPDGR
URPDQL]DFLyQ GHSHQGLHQWH GH ORV FHQWURV GH LUUDGLDFLyQ GH OD
ODWtQ ´YXOJDUµ 6LQ HPEDUJR HOORV MXVWDPHQWH VRQ VyOR
FRORQL]DFLyQ \ GH OD GLYLVLyQ DGPLQLVWUDWLYD URPDQD (V GHFLU
´IDFWRUHVµFLUFXQVWDQFLDVFRQGLFLRQHVDVSHFWRVSDUWLFXODUHVGH
TXH DFHSWD HVHQFLDOPHQWH HO SULQFLSLR GH *ULHUD DXQTXH
ODIUDJPHQWDFLyQURPDQFHUD]RQHVGHIHQyPHQRVSDUWLFXODUHVGH
DSOLFiQGROR GH GLVWLQWD PDQHUD (Q HIHFWR D SHVDU GH OD
GLIHUHQFLDFLyQ SHUR QR FRQVWLWX\HQ OD UD]yQ tQWLPD OD ´FDXVD
GHPRVWUDFLyQGHODDQWLJXDXQLGDGOLQJtVWLFDGH+LVSDQLDTXH
FDXVDQVµGHODGLIHUHQFLDFLyQPLVPDFRPRIHQyPHQRJHQHUDOVH
VHH[WHQGtDGH3RUWXJDOKDVWD&DWDOXxDDWUDYpVGHO&HQWUR\HO
SXHGHQFRPSDUDUFRQIHUPHQWRVODWHQWHVHLQRFXRVTXHHQFLHUWR
6XUGH(VSDxD GHPRVWUDFLyQKHFKDPDJLVWUDOPHQWHSRU5DPyQ
PRPHQWR HQFRQWUDURQ ODV FRQGLFLRQHV ySWLPDV SDUD VX
0HQpQGH] 3LGDO HQ VXV ´2UtJHQHV GHO HVSDxROµ 0HLHU ORJUD
GHVDUUROOR \ VX DFFLyQ DXQ VLQ KDEHU SURYRFDGR HOORV PLVPRV
UHXQLU XQD VHULH GH FDUDFWHUtVWLFDV \ FRUUHVSRQGHQFLDV FX\RV
GLFKDV FRQGLFLRQHV /D UD]yQ YHUGDGHUD \ SURIXQGD GHO
FRPLHQ]RV SXHGHQ KDFHUVH UHPRQWDU KDVWD XQD pSRFD PX\
IUDFFLRQDPLHQWRGHOODWtQIXHODGHFDGHQFLDGHODFXOWXUDODWLQD
DQWLJXDFRPRUHVXOWDGRVGHGRVFRUULHQWHVGHURPDQL]DFLyQXQD
 

ϴϰ ϴϱ

 
8QDOHQJXDFRP~QHVXQKHFKRGHFXOWXUDUHIOHMDXQHVWDGRGH ODLQHVWDELOLGDGGHODVFODVHVVRFLDOHVGLVPLQX\HFDGDYH]PiVHO
FXOWXUD \ PLHQWUDV HVD FXOWXUD YLYH \ SURVSHUD OD OHQJXD VH Q~PHURGHORVTXHWLHQHQFODUDFRQFLHQFLDGHODQRUPDLGHDOGH
PDQWLHQH PiV R PHQRV XQLWDULD DXQTXH PDWL]DGD VRFLDO \ XQDOHQJXDFRP~Q\PX\SURQWRpVWRVQRORJUDQPiVLPSRQHU
UHJLRQDOPHQWH /RV PDWLFHV UHJLRQDOHV \ VRFLDOHV VLHPSUH VXFULWHULR\UHDOL]DUODQHFHVDULDWDUHDGHFRQWLQXDVHOHFFLyQGH
H[LVWHQWHVHQFXDOTXLHUOHQJXD´YLYDµQRDIHFWDQODXQLGDGGHOD ODVLQQRYDFLRQHV\SUXHEDGHVXLPSRWHQFLDHLQHILFDFLDRSWDQ
OHQJXD FRP~Q TXH HVVLHPSUH HO PRGHOR OD QRUPD LGHDO GH ORV SRU UHIXJLDUVH HQWUH ORV FiQRQHV OLQJtVWLFRV GH OD pSRFD iXUHD
KDELWDQWHV DXQ FXDQGR VH UHDOLFH GH GLVWLQWD PDQHUD \ FRQ FLFHURQLDQD (O ~QLFR JUDQ PRYLPLHQWR DQLPDGR SRU XQ JUDQ
GLVWLQWRJUDGRGHSHUIHFFLyQHQFDGDXQRGHHOORV1RVyORHVWR LGHDOIXHHQHVDpSRFDHOFULVWLDQLVPRHOFXDOFLHUWDPHQWHQR
VLQR TXH PLHQWUDV XQD OHQJXD FRP~Q HV H[SUHVLyQ GH XQD IXH VXV FRPLHQ]RV XQ PRYLPLHQWR ´DULVWRFUiWLFRµ GHVGH HO
FXOWXUD YLYD HOOD WLHQH HO SRGHU GH DVLPLODU UHJLRQDOLVPRV SXQWRGHYLVWDOLQJtVWLFRµ VLQRPiVELHQXQPRYLPLHQWRGHODV
GLDOHFWDOLVPRV YXOJDULVPRV LQQRYDFLRQHV \ GDUOHV GLJQLGDG FODVHV KXPLOGHV TXH VH SUHVHQWDED FRQ XQD GRFWULQD GH
QDFLRQDO3HURXQDOHQJXDFRP~QVHDOLPHQWDVHPDQWLHQH\VH KXPLOGDG \ TXH DGHPiV DFRJtD HQ VXV ILODV \ WHQtD HQWUH VXV
UHQXHYD PHGLDQWH OD OLWHUDWXUD \ OD LQVWUXFFLyQ UHIOHMD XQD SURPRWRUHV PXFKRV H[WUDQMHURV SDUWLFXODUPHQWH JULHJRV 3RU
GHWHUPLQDGD PHQWDOLGDG \ GHWHUPLQDGRV LGHDOHV \ WLHQH VX HVR DXQ FXDQGR KD\D VHULDV GXGDV VHJ~Q DILUPDQ YDULRV
PRGHOR HQ HO KDEOD GH XQD FODVH VRFLDO GH XQ FHQWUR GH JUDQ DXWRUHV DFHUFD GH OD SRVLELOLGDG GH GLVWLQJXLU XQ ODWtQ
SUHVWLJLRHQREUDVGHJUDQGHVDXWRUHV SURSLDPHQWH´FULVWLDQRµQRVHSXHGHLJQRUDUHOSURIXQGRLQIOXMR
´SRSXODUL]DGRUµ TXH HO FULVWLDQLVPR HMHUFLy VREUH HO ODWtQ
 $KRUD WRGRV HVRV IXQGDPHQWRV WRGDV HVDV OLQIDV
KDEODGR
YLWDOHVHPSLH]DQDIDOWDUOHDOODWtQHQODpSRFDTXHQRVRFXSD
(Q HIHFWR HQ ORV SULPHURV VLJORV GHVSXpV GH &ULVWR VH DVLVWH D 
XQD SURJUHVLYD GHFDGHQFLD GH OD FXOWXUD ODWLQD D SURIXQGRV
 3RU OR H[SXHVWR HUD LQHYLWDEOH TXH RFXUULHUD OR TXH HQ
FDPELRV HQ OD PHQWDOLGDG URPDQD DO GHUUXPEH GH ORV LGHDOHV
HIHFWRRFXUULyHVGHFLUTXHHOODWtQKDEODGRVH´YXOJDUL]DUDµ\
FOiVLFRV GH YLGD (O ,PSHULR VH RULHQWDOL]D \ VH JHUPDQL]D OD
VLPSOLILFDUD FDGD YH] PiV DOHMiQGRVH GH ORV PRGHORV FOiVLFRV
VHYHULGDG \ OD VREULHGDG URPDQDV FHGHQ HO SDVR DO IDVWR DO
3HUR FRQ WRGR VL HO ,PSHULR KXELHVH VHJXLGR IXHUWHPHQWH
UHODMDPLHQWRGHODVFRVWXPEUHVDORVLGHDOHVPH]TXLQRVODYLHMD
FHQWUDOL]DGRVL5RPDKXELHVHPDQWHQLGRVXSUHVWLJLRGH´FDSXW
DULVWRFUDFLD URPDQD GHFDH PRUDO \ HVSLULWXDOPHQWH \ DO PLVPR
PXQGLµ \ VXV FRQVWDQWHV UHODFLRQHV FRQ ODV PiV UHPRWDV
WLHPSRHFRQyPLFDPHQWHSHUGLHQGRWRGDHVWDELOLGDGODVJXHUUDV
SURYLQFLDV OD OHQJXD ODWLQD KDEODGD KDEUtD SUREDEOHPHQWH
FRQWLQXDV OD FRORQL]DFLyQ GH SURYLQFLDV ULFDV ORV IDYRULWLVPRV
PDQWHQLGR VX UHODWLYD XQLGDG KDEUtDPRV FRPSUREDGR XQD
FUHDQ XQD QXHYD DULVWRFUDFLD GH OD ULTXH]D \ GHO GLQHUR
GHFDGHQFLD HVWLOtVWLFD OD OHQJXD GHO ,PSHULR VH KDEUtD
FXOWXUDOPHQWH LQIHULRU \ KHWHURJpQHD /D LQVWUXFFLyQ SLHUGH VX
´SRSXODUL]DGRµFRQODGHODFDSLWDO SHURQRXQIUDFFLRQDPLHQWR
SUHVWLJLR\GHFDHODOLWHUDWXUDODWLQDQRFUHDPiVREUDVFDSDFHV
OLQJtVWLFR (Q FDPELR SRU UD]RQHV \ FLUFXQVWDQFLDV TXH \D VH
GH RWRUJDU FLXGDGDQtD \ GDU GLIXVLyQ QDFLRQDO D ODV
KDQVHxDODGR5RPDIXHSHUGLHQGRGHDSRFRVXSUHVWLJLRHQHO
LQQRYDFLRQHV 3RU OR WDQWR pVDV TXHGDQ VyOR HQ OD OHQJXD
,PSHULRIUHQWHDODLQLFLDWLYDFDGDYH]PD\RUGHODVSURYLQFLDV
KDEODGD \ VH GLIXQGHQ RUDOPHQWH VLQ QLQJXQD FRQVDJUDFLyQ GH
HQ FDPSR QR VyOR SROtWLFR VLQR WDPELpQ HFRQyPLFR \ FXOWXUDO
FDUiFWHUJHQHUDO$OPLVPRWLHPSRSRUODIDOWDGHLQVWUXFFLyQ\
 

ϴϲ ϴϳ

 
&RQ OD GHFDGHQFLD GH 5RPD VH GHVFRQRFLy WDPELpQ HO FULWHULR (Q HIHFWR \D HQ HO VLJOR ,, HQFRQWUDPRV HQ XQD
OLQJtVWLFR URPDQR \ FDGD SURYLQFLD HPSH]y D HOHYDU D PRGHOR LQVFULSFLyQ GH ,EHULD LPXGDYLW HQ OXJDU GH LQPXWDYLW G SRU W
VXSHFXOLDULGDGUHJLRQDOTXHDQWHVHUDVyORXQPDWL]GHQWURGH LQWHUYRFiOLFD (Q HO VLJOR VXFHVLYR ORV HMHPSORV DXPHQWDQ \
ODOHQJXDFRP~Q'HHVWDPDQHUDORVGLDOHFWDOLVPRVLWiOLFRVORV HQFRQWUDPRV WDPELpQ E SRU S LQWHUYRFiOLFD (VWH IHQyPHQR GH
YXOJDULVPRVORVDUFDtVPRVTXHORVFRORQL]DGRUHVKDEtDQOOHYDGR VRQRUL]DFLyQGHODVRFOXVLYDVVRUGDVLQWHUYRFiOLFDVIXHVHJ~QHO
DODVSURYLQFLDVORVHOHPHQWRVLQGtJHQDVTXHHOODWtQSURYLQFLDQR HVWXGLRVR VXL]R XQD LQQRYDFLyQ TXH VDOLy GHO 2HVWH
KDEtD DFRJLGR SDUWLFXODUPHQWH HQ HO YRFDEXODULR QR VH IXHURQ SDUWLFXODUPHQWH GH ,EHULD VH GLIXQGLy SRU *DOLD ORV SDtVHV
HOLPLQDQGR JUDGXDOPHQWH FRPR QRUPDOPHQWH RFXUUH FXDQGR DOSLQRV H ,WDOLD 6HSWHQWULRQDO \ DOFDQ]y D FRQTXLVWDU
H[LVWHQ XQD VyOLGD XQLGD FXOWXUDO XQ LGHDO GH OHQJXD FRP~Q \ SDUFLDOPHQWH WDPELpQ OD ,WDOLD &HQWUDO SHUR TXH QR OOHJy D
XQD QRUPD OLQJtVWLFD VXSHUUHJLRQDO VLQR TXH DO FRQWUDULR &yUFHJD &HUGHxD ,WDOLD 0HULGLRQDO \ 'DFLD 7DO IHQyPHQR
DUUDLJDURQ \ VH GLIXQGLHURQ FDGD YH] PiV FRPR DVSHFWRV RFXUULGR WRGDYtD HQ HGDG SUHURPDQFH RSRQH KDVWD KR\ HO
FDUDFWHUtVWLFRVGHODLQGLYLGXDOLGDGGHODVSURYLQFLDV$VLPLVPR HVSDxRODOLWDOLDQROLWHUDULR WRVFDQR HQSDODEUDVFRPRVDEHU
ODV LQQRYDFLRQHV SDUWLGDV GH FHQWURV UHJLRQDOHV QR TXHGDURQ VDSHUHIXHJRIXRFRSRGHUSRWHUHPXGDUPXWDUHVHJXURVLFXUR
FRPR VLPSOHV PDWLFHV \ QR HVSHUDURQ OD FRQVDJUDFLyQ GH XQ HWF 3HUR WDPELpQ HQ WRVFDQR HQFRQWUDPRV FDVRV GH
FHQWUR VXSHUUHJLRQDO VREUH WRGR FXDQGR ORV FHQWURV VRQRUL]DFLyQFRPRDFX!DJRORFX!OXRJRFIUXPDFORF 
SURYLQFLDQRV OOHJDURQ D VHU VXSHULRUHV D 5RPD SROtWLFD
 $QiORJRHVHOFDVRGHODVYHODUHV HQSDUWLFXODUGHODN 
HFRQyPLFD \ FXOWXUDOPHQWH VLQR TXH VH GLIXQGLHURQ HQ
VyORTXHDTXtODLQQRYDFLyQGHEHGHKDEHUSDUWLGRGH*DOLDSDUD
WHUULWRULRVFDGDYH]PiVYDVWRVLPSRQLpQGRVHFRPRPRGHORVHQ
OOHJDU OXHJR D FRQTXLVWDU FDVL WRGD OD 5RPDQLD PHQRV OD
ODPLVPDOHQJXDFRP~Q(QHIHFWRPLHQWUDVKDVWDFLHUWDpSRFD
'DOPDFLD PHULGLRQDO &HUGHxD \ &yUFHJD TXH PDQWXYLHURQ OD
PiV R PHQRV HQ HO SHUtRGR TXH YD GHVGH $XJXVWR KDVWD
SURQXQFLDFLyQ DQWLJXD \ OD 'DOPDFLD VHSWHQWULRQDO GRQGH OD
'LRFOHFLDQR 5RPD PDQWXYR OD LQLFLDWLYD OLQJtVWLFD HQ HO
LQQRYDFLyQVHDILUPyVyORSDUFLDOPHQWH(QHIHFWRPLHQWUDVHQ
,PSHULRGHVSXpVGHHVDpSRFDODLQLFLDWLYDSDVDDODVSURYLQFLDV
*DOLDVHSWHQWULRQDOOD.VHSDODWDOL]yWDQWRGHODQWHGHHLFRPR
DFHQWXiQGRVH SRU FRQVLJXLHQWH ORV PRYLPLHQWRV FHQWUtIXJRV
GHODQWHGH D FI FDHOXP! IU FLHO FLOLXP ! IU FLO FDQHP ! IU
GHQWUR GHO ODWtQ KDEODGR SXHV FDGD XQD GH ODV LQQRYDFLRQHV
&KLHQ ODFDVLWRWDOLGDGGHOUHVWRGH5RPDQLD HVS3RUWSURY
SURYLQFLDQDV WLHQH XQ GLVWLQWR UD\R GH GLIXVLyQ 6H YHULILFDURQ
LW UXP SDODWDOL]y HO PLVPR VRQLGR VyOR GHODQWH GH H L \ OD
GH HVWD PDQHUD ODV SULPHUDV IUDFWXUDV HIHFWLYDV HQ OD UHODWLYD
'DOPDFLDVHSWHQWULRQDOVyORGHODQWHGHL'DOPDFLDPHULGLRQDO\
8QLGDG GHO OODPDGR ODWtQ ´YXOJDUµ IUDFWXUDV TXH OXHJR OD
&HUGHxD \WDPELpQ&yUFHJDHQODpSRFDSUHURPDQFHDODTXH
FRQVWLWXFLyQ GH YDULRV HVWDGRV VREUH ODV UXLQDV GHO ,PSHULR
QRV UHIHULPRV QR SDODWDUL]DURQ HQ QLQJXQD SRVLFLyQ
5RPDQRFRQVROLGDUtDQ\YROYHUtDQGHILQLWLYDV
PDQWHQLHQGRLQWDFWDODYHODU
 $ODLQLFLDWLYDGHODVSURYLQFLDVKD\TXHDWULEXLUVHJ~Q
 
:DOWKHU YRQ :DUWEXUJ IHQyPHQRV FRPR OD VRQRUL]DFLyQ GH ODV
VRUGDVLQWHUYRFiOLFDV\ODSDODWDOL]DFLyQGHODYHODUHV.* 'H WRGRV PRGRV OR TXH TXHGD HVWDEOHFLGR VREUH OD EDVH GH
ORVKHFKRVKDVWDDTXtLQGLFDGRV\GHPXFKRVRWURVDQiORJRV\
SDUWLFXODUPHQWH GHVSXpV GH ORV HVWXGLRV GH JHROLQJtVWLFD TXH
 

ϴϴ ϴϵ

 
UHYHODQ WRGD XQD VHULH GH ´RQGDV GH LQQRYDFLyQµ HQ PDUFKD ODWLQDV \ IUDQFDV \ D XQ YHUGDGHUR ELOLQJLVPR ODWLQR
GHVGH GLVWLQWRV FHQWURV HV TXH OD LGHD GH XQD WRWDO QLYHODFLyQ JHUPiQLFR R VLPSOHPHQWH H[WHUQD SHUR LPSRUWDQWH SDUD OD
LGLRPiWLFDHQODpSRFDLPSHULDO\DQRSXHGHDFHSWDUVH+D\TXH GHILQLFLyQGHODVIURQWHUDVOLQJtVWLFDV GDGRTXHGHQWURGHFDGD
DGPLWLU HQ FDPELR OD H[LVWHQFLD HQ HO ODWtQ KDEODGR GH XQR GH ORV QXHYRV HVWDGRV JHUPiQLFRV VH OOHJDUtD D XQD
QXPHURVRV IHUPHQWRV LQQRYDGRUHV IHUPHQWRV TXH VHJ~Q QLYHODFLyQ LGLRPiWLFD KDVWD KDFHU FRLQFLGLU ODV IURQWHUDV
:DOWKHU YRQ :DUWEXUJ GDUtDQ VXV SULPHURV UHVXOWDGRV OLQJtVWLFDVFRQODVSROtWLFDV FRPRHQODVGHPiVSURYLQFLDV/D
LPSRUWDQWHV \D HQ HO VLJOR ,,, G& <D HQ HVH VLJOR XQD GLYHUVD tQGROH GH OD DFFLyQ GH ORV *HUPDQRV H[SOLFDUtD HQ
LPSRUWDQWH IURQWHUD FRUUHVSRQGLHQWH DSUR[LPDGDPHQWH D OD SDUWLFXODU ODV QRWDEOHV SHFXOLDULGDGHV GHO IUDQFpV SXHV HQ VX
OtQHD 6SH]LD5tPLQL HV GHFLU D OD OtQHD TXH VHSDUD OD ,WDOLD WHUULWRULR *DOLD VHSWHQWULRQDO ORV *HUPDQRV )UDQFRV VH
FRQWLQHQWDO VHSWHQWULRQDO GH OD ,WDOLD SURSLDPHQWH SHQLQVXODU HVWDEOHFHUiQ FRPR SXHEOR PLHQWUDV TXH HQ HO VXU GH *DOLD HQ
FHQWURPHULGLRQDO GLYLGLUtD HO ,PSHULR HQ GRV ]RQDV +LVSDQLD\HQ,WDOLDORKDUiQVyORFRPRFODVHGLULJHQWHSROtWLFR
OLQJtVWLFDV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV ELHQ GHWHUPLQDGDV DO 1RUWH \ PLOLWDU/DIURQWHUDHQWUHODODQJXHG·RLO\ODODQJXHG·RFHQOD
2HVWH GH GLFKD OtQHD *DOLD &LVDOSLQD 5HFLD *DOLD ,EHULD DQWLJXD *DOLD FRUUHVSRQGHUtD DSUR[LPDGDPHQWH DO OtPLWH
ÉIULFD VHFRQVHUYDODVILQDOODVRFOXVLYDVVRUGDVLQWHUYRFiOLFDV PHULGLRQDO GH OD FRPSDFWD FRORQL]DFLyQ IUDQFD DO VXU GH HVD
VH YXHOYHQ VRQRUDV FRPR WDPELpQ OD V LQWHUYRFiOLFD HO SOXUDO OtQHD ORV )UDQFRV VH HVWDEOHFHUiQ HQ Q~PHUR PHQRU \ FRQ ORV
VHKDFHFRQODIRUPDODWLQDGHDFXVDWLYRDO6XU\2ULHQWHGHOD RWURV*HUPDQRV *RGRV TXHWHQGUiQVXFDSLWDOVXFHVLYDPHQWH
PLVPDOtQHD LWDOLDFHQWURPHULGLRQDO ,OLULD0HVLD'DFLD QR HQ 7RORVD %DUFHORQD \ 7ROHGR QR VH OOHJDUi QXQFD D XQD
VH FRQVHUYD OD V ILQDO HO SOXUDO VH KDFH FRQ D IRUPD ODWLQD GH YHUGDGHUDPH]FODGHSREODFLRQHVWDOFLUFXQVWDQFLDH[SOLFDUtDODV
QRPLQDWLYR OD V \ ODV RFOXVLYDV VRUGDV LQWHUYRFiOLFDV VH LVRJORVDV FRQVHUYDWLYDV TXH XQHQ KDVWD OD FWXDOLGDG ,EHULD \
FRQVHUYDQ FRPR VRUGDV 4XHGDUtDQ IXHUD GH ODV GRV ]RQDV FRQ *DOLDPHULGLRQDORSRQLHQGRHVDVUHJLRQHVD*DOLDVHSWHQWULRQDO
SHFXOLDUHV FDUDFWHUtVWLFDV FRQVHUYDUWLYDV ODV LVODV GH &yUFHJD \
 /D DJUXSDFLyQ URPiQLFD LQGLFDGD SRU :DUWEXUJ FRPR
&HUGHxD 2WUDV IURQWHUDV VHFXQGDULDV VH GHOLQHDUtDQ DO PLVPR
SULPHUD \ IXQGDPHQWDO FRLQFLGH SUiFWLFDPHQWH FRQ OD
WLHPSRHQOD5RPDQLDRFFLGHQWDOXQDODGHNW![W GHELGDDO
GLVWLQFLyQ\DWUDGLFLRQDOHQWUH5RPDQLD2FFLGHQWDO\5RPDQLD
VXEVWUDWR FpOWLFR TXH DEDUFD ,EHULD \ *DOLD SHUR QR OOHJD D
2ULHQWDO 3HUR QDWXUDOPHQWH HOLJLHQGR RWUDV LVRJORVDV
LQFOXLUWRGDOD*DOLD&LVDOSLQD ,WDOLDVHSWHQWULRQDO RWUDODGH
KLVWyULFDVRDFWXDOHVFX\RVFRPLHQ]RVVHSXHGHQKDFHUUHPRQWDU
X !  RGH X TXHWLHQGH D GHELGD DVXEVWUDWRSURSLDPHQWH
KDVWD OD IDVH SUHURPDQFH VH SXHGHQ GHOLQHDU FRQ VXILFLHQWH
JiOLFR TXH DEDUFD VyOR OD *DOLD VHSWHQWULRQDO 7DO ILVRQRPtD
MXVWLILFDFLyQRWUDVDJUXSDFLRQHVGLVWLQWDVFRPRSRUHMHPSORD 
OLQJtVWLFD VH PRGLILFDUtD HQ SDUWLFXODU HQ ,WDOLD SRU OR TXH
'DFLD VROD SRU XQ ODGR \ HO 2FFLGHQWH PiV ,WDOLD SRU HO RWUR
FRQFLHUQH D OD LPSRUWDQFLD GH OD OtQHD 6SH]LD5tPLQL VH
FRQVLGHUDQGR HO SHFXOLDU YRFDOLVPR GHO URPDQFH GH 'DFLD \
GHILQLUtD\HVWDELOL]DUtDPiVWDUGHSRUREUDGHORV*HUPDQRV\
WDPELpQ HO KHFKR GH TXH GHVSXpV GHO DLVODPLHQWR GH HVD
FRPR HIHFWR GH OD FRQVWLWXFLyQ GH HVWDGRV JHUPiQLFRV VREUH ODV
SURYLQFLD HOODQR SDUWLFLSy PiV HQ QLYHODFLRQHV HLQQRYDFLRQHV
UXLQDVGHO,PSHULRGH2FFLGHQWH/DDFFLyQGHORV*HUPDQRVVHUi
HQ ODV TXH SDUWLFLSy HQ FDPELR ,WDOLD FRQWRGR HO 2FFLGHQWH 
HQ DOJ~Q FDVR PX\ SURIXQGD FRPR HQ OD *DOLD VHSWHQWULRQDO
E XQD ]RQD PHULGLRQDO FDUDFWHUL]DGD SDUWLFXODUPHQWH SRU HO
GRQGH VH OOHJDUi D XQD HIHFWLYD PH]FOD GH SREODFLRQHV FHOWR
VXEVWUDWR RVFR R SRU GLDOHFWLVPRV RVFRV ,EHULD ,WDOLD FHQWUR
 

ϵϬ ϵϭ

 
PHULGLRQDO 'DFLD \ XQD ]RQD VHSWHQWULRQDO *DOLD 5HFLD VtODEDDELHUWDRHQVtODEDFHUUDGDHQORVJUXSRVGHYRFDOFRQV
,WDOLD GHO 1RUWH FDUDFWHUL]DGD VREUH WRGR SRU HO VXEVWUDWR 1DVDOQDVDOL]DODYRFDO\SLHUGHODFRQVRQDQWHSLHUGHWRGDVODV
FpOWLFR$VLPLVPRGHQWURGHO2FFLGHQWHSRGHPRVGLVWLQJXLUD VRQRUDVLQWHUYRFiOLFDVPHQRVODODELDOTXHVHFRQVHUYDFRPRY
XQD ]RQD DWOiQWLFD JDOOHJRSRUWXJXpV IUDQFpV \ XQD ]RQD FI 0DGXURP€U VHJXURV€U YLGDYLH SHUR VDEHUVDYRLU 
PHGLWHUUiQHD HVSDxROFDWDOi3URYHQ]DOLWDOLDQRWLUUpQLFR R FDUDFWHUtVWLFDV WRGDV pVWDV TXH OR GLVWLQJXHQ QHWDPHQWH GH
GHMDQGRGHODGR,WDOLDE XQD]RQDSURIXQGDPHQWHLQQRYDGRUD WRGRVORVGHPiVURPDQFHVRFFLGHQWDOHVLQOXVLYHGHOSURYHQ]DO
JDOLD VHSWHQWULRQDO R VHD WHUULWRULR GHO IUDQFpV SURSLDPHQWH

GLFKR \ XQD ]RQD PiV ELHQ FRQVHUYDGRUD ,EHULD \ *DOLD
PHULGLRQDO JDOOHJRSRUWXJXpV DVWXULDQROHRQpV FDVWHOODQR 7DPELpQSRGHPRVGLVWLQJXLU\DGHVGHODpSRFDSUHURPDQFH
QDYDUURDUDJRQpV FDWDOiQ JDVFyQ SURYHQ]DO 3RU OR TXH FLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtILFDPHQWHKLVSiQLFDV
FRQFLHUQH D HVWD ~OWLPD GLVWLQFLyQ VHxDODPRV TXH OD DILQLGDG (Q SULPHU OXJDU ,EHULD UHVLVWH DO FHOWLVPR PHMRU TXH
HQWUH DUDJRQpV FDWDOiQ JDVFyQ \ SURYHQ]DO GLDOHFWRV *DOLD \ PXFKR PiV TXH *DOLD VHSWHQWULRQDO WDO ´UHVLVWHQFLD DO
FRUUHVSRQGLHQWHVDSUR[LPDGDPHQWHDOWHUULWRULRRFXSDGRSRUORV FHOWLVPRµ HQ JHQHUDO DXQTXH TXL]iV HQ PHQRU PHGLGD D ORV
DQWLJXRV $TXLWDQRV KD VLGR VXEUD\DGD HQ SDUWLFXODU SRU * GHPiV VXEVWUDWRV SUHODWLQRV VH SXHGH HQWHQGHU WDPELpQ HQ HO
5RKOIV < GDGR TXH VH WUDWD GH XQD DILQLGDG VREUH WRGR VHQWLGRGHTXHIXHURPDQL]DGDPiVSURIXQGDPHQWHTXH*DOLD\
FRQVHUYDWLYD VH SRGUtDQ DJUHJDU DO PLVPR JUXSR SHUR \D HQ SDUWLFXODU PiV SURIXQGDPHQWH TXH HO 1RUWH GH HVWD ~OWLPD
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHO VXEVWUDWR DTXLWDQR HO JDOOHJR SURYLQFLD
SRUWXJXpV \ HO DVWXULDQROHRQpV TXHGDQGR GH HVWD PDQHUD HO
 (Q VHJXQGR OXJDU ,EHULD DSDUHFH HQ JHQHUDO PiV
FDVWHOODQR FRPR HO GLDOHFWR PiV LQQRYDGRU HQWUH ORV
FRQVHUYDGRUDTXHHOUHVWRGH5RPDQLD2FFLGHQWDO FRLQFLGLHQGR
FRQVHUYDGRUHV FRQ UHVSHFWR DO IUDQFpV 7DO HV HQ HVHQFLD OD
HQHVWRFRQHOODWtQGHÉIULFDTXHWXYRLQGXGDEOHPHQWHFLHUWR
WHVLV IXQGDPHQWDO GH 5DPyQ 0HQpQGH] 3LGDO HQ VXV ´2UtJHQHV
LQIOXMR VREUH HO ODWtQ KLVSiQLFR OR FXDO VH SXHGH FRPSUREDU
GHOHVSDxROµ\DFRQFOXVLRQHVDQiORJDVOOHJy$PDGR$ORQVRDO
VREUH WRGR HQ HO YRFDEXODULR DVt SRU HM HO ODWtQ KLVSiQLFR
HVWXGLDU OD VXEDJUXSDFLyQ URPiQLFD GHO FDWDOiQ 2EVHUYD
FRQVHUYD DYLV FRPHGHUH PHWXV IRUPRVXV IDEXODUH FO
$PDGR $ORQVR TXH HQ WRGD OD 5RPDQLD RFFLGHQWDO XQD OtQHD
)DEXODUL!IHUYHUHQRDFHSWDQGRFRPRHOIUDQFpV\HOLWDOLDQR
GLYLVRULDQHWDH[LVWHVyORHQ)UDQFLDODOtQHDFRUUHVSRQGLHQWHD
ORV PiV UHFLHQWHV R PiV YXOJDUHV DXFHOOXVPDQGXFDUH SDYRU
OD IUDQMD GH LVRJORVDV TXH VHSDUD ORV GLDOHFWRV IUDQFHVHV
EHOOXV SDUDERODUH EXOOLUH SHUR WDPELpQ HQ IHQyPHQRV
SURSLDPHQWHGLFKRVGHORVGLDOHFWRVGHODODQJXHG·RFPLHQWUDV
VLVWHPiWLFRV GH JUDPiWLFD FRPR HO KHFKR GH PDQWHQHU OD
HQWUH ORV GHPiV GLDOHFWRV H[FOX\HQGR QDWXUDOPHQWH ODV ]RQDV
GLVWLQFLyQHQWUHWUHVSURQRPEUHVGHPRVWUDWLYRVpVWHpVHDTXpO
GHUHFRQTXLVWDHQ,EHULD HOSDVDMHHVJUDGXDO\FDVLLQVHQVLEOH
TXH HQ IUDQFpV QR VH FRQVHUYD \ HQ LWDOLDQR VH FRQVHUYD VyOR
(Q HIHFWR HO IUDQFpV SUHVHQWD WDQWDV FDUDFWHUtVWLFDV SHFXOLDUHV
SDUFLDOPHQWH 
SRU Vt VROR TXH GHEH FRQVLGHUDUVH VHSDUDGDPHQWH GHQWUR GHO
FRQMXQWR URPiQLFR RFFLGHQWDO HO IUDQFpV PRGLILFD 3DUHFH TXH FRPR REVHUYD -XG ,EHULD GHELy DILUPDU
SURIXQGDPHQWH HO YRFDOLVPR TXH KHUHGD GHO ODWtQ ´YXOJDUµ PX\WHPSUDQR HVGHFLU\DHQpSRFDODWLQD XQDLQGLYLGXDOLGDG
GHVDUUROODQGRGLVWLQWDPHQWHODVYRFDOHVVHJ~QVHHQFXHQWUHQHQ PX\ SHFXOLDU RSXHVWD D *DOLD H ,WDOLD \ TXH VH PDQLILHVWD HQ
 

ϵϮ ϵϯ

 
SDUWLFXODU HQ HO Op[LFR TXL]iV FRPR UHVXOWDGR GH OR TXH HPSOHDURQ ORV5RPDQRV SDUD FRQTXLVWDUOD GHILQLWLYDPHQWH (Q
:DUWEXUJOODPD´HOLQGLYLGXDOLVPRLEpULFRµ SHURWDOH[SUHVLyQ D&ORV&iQWDEURVOXFKDQMXQWRFRQORV9DVFRVFRQWDU5RPD
HVWDOYH]SUHIHULEOHHQWHQGHUODFRPRGHILQLFLyQDSRVWHULRULGH \ HQ D& HVWDOOD XQD QXHYD JUDQ VXEOHYDFLyQ GH ORV
XQD VHULH GH SHFXOLDULGDGHV PiV ELHQ TXH FRPR LQGLFDFLyQ GH &iQWDEURV \ $VWXUHV OD FDPSDxD FRQWUD HOORV HV GLULJLGD
XQDUD]yQGHODVPLVPDV SHUVRQDOPHQWHSRU $XJXVWR HQORV DxRV \ 3HUR DSHVDU
GHODVYLFWRULDVGH$XJXVWRODVXEOHYDFLyQQRWHUPLQDKDVWDHO

DxRFXDQGROD]RQDTXHGDSDFLILFDGDSRU$JULSDGHVSXpVGH
 'HQWUR GHO FRQMXQWR LEHURURPDQFH FRQMXQWR HQ JHQHUDO OXFKDV PX\ VDQJULHQWDV 2WUDV VXEOHYDFLRQHV RFXUULHURQ HQ 
FRQVHUYDGRU HO FDVWHOODQR DSDUHFH FRPR HO GLDOHFWR PiV D&\OD~OWLPDVHUHJLVWUyGXUDQWHHOUHLQDGRGH1UyQ(VD]RQD
LQQRYDGRU DXQTXH QR WDQ LQQRYDGRU FRPR HO IUDQFpV \D VHD GH DOWDV PRQWDxDV FRQVHUYy FLHUWD DXWRQRPtD WDPELpQ GHVSXpV
SRU DFHSWDU LQQRYDFLRQHV DMHQDV SURFHGHQWHV GH FHQWURV GH OD RFXSDFLyQ JHUPiQLFD SHUPDQHFLy SUiFWLFDPHQWH
VLWXDGRV D 2ULHQWH D 2FFLGHQWH \ DO 6XU GH VX WHUULWRULR LQGHSHQGLHQWH SRU XQRV DxRV KDVWD TXH /HRYLJLOGR OD
SULPLWLYR SRU LQQRYDU SRU VX FXHQWD EDMR PXFKRV DVSHFWRV LQFRUSRUy DO UHLQR YLVLJyWLFR HQ  \ WDPELpQ PiV WDUGH
3HURKD\TXHGLVWLQJXLUELHQHOFDVWHOODQRGHOURPDQFHKLVSiQLFR PDQWXYRSRUORPHQRVXQHVStULWXGHUHEHOGtD
HQ JHQHUDO \ QR KD\ TXH LGHQWLILFDUOR FRQ WRGR HO HVSDxRO
 /R TXH OODPDPRV KR\ ´HVSDxROµ SRU DQWRQRPDVLD HV
UHFRUGDQGR TXH HQ HVWH VLVWHPD TXH SXHGH GHILQLUVH FRPR HO
MXVWDPHQWHHOFDVWHOODQRGHODSULPHUDUHJLyQFDVWHOODQL]DGDHO
FRQMXQWR GH GLDOHFWRV TXH GLSWRQJDQ HQ WRGD SRVLFLyQ OD H \ R
FDVWHOODQR GH OD ]RQD GH %XUJRV XQD UHJLyQ WDUGH \ PDO
DELHUWDV\DFHQWXDGDVGHOODWtQYXOJDU VHFRPSUHQGHQWDPELpQ
URPDQL]DGD \ WRGDYtD UHYDVFRQL]DGD HQ SDUWH HQ HO VLJOR ;
GLDOHFWRV PiV FRQVHUYDGRUHV FRPR HO DVWXULDQROHRQpV \ HO
3RU HVR HO FDVWHOODQR VHUtD ´HO PiV LEpULFR GH ORV URPDQFHV
QDYDUURDUDJRQpV \ TXH HO URPDQFH GHO &HQWUR \ GHO 6XU GH OD
SHQLQVXODUHVµ /D FRQFOXVLyQ GH $PDGR $ORQVR HV TXH ´XQD
3HQtQVXOD PDQWXYR KDVWD OD 5HFRQTXLVWD FDUDFWHUtVWLFDV
PHQVLEpULFDKDSUHVLGLGRHOGHVDUUROORGHOFDVWHOODQRµORFXDOQR
QHWDPHQWH FRQVHUYDGRUDV FRLQFLGLHQGR FRQ HO SRUWXJXpV HO
GHMD GH VHU XQD H[DJHUDFLyQ \D TXH HO FDVWHOODQR FRQVHUYD
DVWXULDQROHRQpVHOQDYDUURDUDJRQpV\HOFDWDOiQPiVELHQTXH
SUREDEOHPHQWH FRVWXPEUHV DUWLFXODWRULDV LEpULFDV SHUR
FRQ HO FDVWHOODQR (V GHFLU TXH KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH HO
SUiFWLFDPHQWH QDGD TXH DIHFWH DO VLVWHPD SURSLDPHQWH
FDVWHOODQRDQWHVGHYROYHUVH´HVSDxROµHOFDVWHOODQRSULPLWLYR
VLJQLILFDWLYRGHODOHQJXD\HQSDUWLFXODUHOVLVWHPDJUDPDWLFDO
IXH HO GLDOHFWR GH XQD SHTXHxD ]RQD GH +LVSDQLD HO GLDOHFWR
(O ´LEHULVPRµ GHO HVSDxRO TXHGD SXHV OLPLWDGR DO SODQR GH OD
URPDQFHGH&DQWDEULD\OXHJRWDPELpQGHOD]RQDFDVWHOODQL]DGD
H[SUHVLyQ SRU HVR OD DILUPDFLyQ GH $PDGR $ORQVR SRGUtD
GH %XUJRV HQWUH HO 'XHUR \ HO DOWR (EUR /D SHFXOLDULGDG GHO
TXL]iV DFHSWDUVH VyOR VL VH LGHQWLILFD ´PHQVµ FRQ ´FRQFLHQFLD
FDVWHOODQR GHILQLGRSRUDOJ~QIHQyPHQRGHFRQVHUYDFLyQFRPR
IRQROyJLFDµ
ODFRQVHUYDFLyQGHODVILQDOHVSHURVREUHWRGRSRULQQRYDFLRQHV 
SXHGH H[SOLFDUVH VHIJ~Q VXEUD\D $PDGR $ORQVR SRU UD]RQHV 
KLVWyULFDV PX\ DQWLJXDV (Q HIHFWR OD ]RQD TXH FRQVWLWX\H OD

FXQD GHO FDVWHOODQR HV XQD ]RQD TXH IXH URPDQL]DGD
LPSHUIHFWDPHQWH \ PX\ OHQWDPHQWH FDVL GRVFLHQWRV DxRV 

 

ϵϰ ϵϱ

 
%,%/,2*5$)Ì$(6(1&,$/ :0H\HU/ENH,QWURGXFFLyQDODOLQJtVWLFDURPiQLFD7UDG
(VSGHODHGDOHPDQD0DGULG 

( %RXUFLH] (OpPHQWV GH OLQJXLVWLTXH URPDQH  HG 3DULV
$ 0HLOOHW (VTXLVVH G·XQH KLVWRLUH GH OD ODQJXH ODWLQH D HG

3DULV
$ =DXQHU 5RPDQLVFKH 6SUDFKZLVHQVFKDIW  HG W /HLS]LJ
-&RXVLQ(YROXWLRQHWVWUXFWXUHGHODODQJXHODWLQH3DULV

&+*UDQGJHQW $Q ,QWURGXFWLRQ WR 9XOJDU /DWLQ %RVWRQ 
: 0H\HU/ENH *UDPPDLUH GHV ODQJXHV URPDQHV W 3DULV
WUDGHVS,QWURGXFFLyQDOHVWXGLRGHOODWtQYXOJDU(G

0DGULG 
)6DYM/ySH]/HRULJLQLQHRODWLQH5HLPSU0LOiQ7UDG
:$ %DHKUHQV 6NL]]H GHU ODWHLQLVFKHQ 9RONVSUDFKH /HLS]LJ
(VS´2UtJHQHVQHRODWLQRVµ%DUFHORQD

& 7DJOLDYLQL /H RULJLQL GHOOH OLQJXH QHRODWLQH  HG %RORQLD
-%+RIPDQQ/DWHLQLVFKH8PJDQJVVSUDFKHHG+HLGHOEHUJ


: 0H\HU/ENH 'LH ODWHLQLVFKH 6SUDFKH LQ GHQ URPDQLVFKHQ
0 %DUWROL 3HU OD VWRULD GHO ODWLQR YROJDUH $KRUD HQ 6DJJL GL
/lQGHUQ *UXQGULVV*U|EHU,$ 
OLQJXLVWLFDVSD]LDOH7XUtQ 
: YRQ :DUWEXUJ 'LH (QWVWHKXQJ GHU URPDQLVFKHQ 9|ONHU
0%DUWROL&DUDWWHULIRQGDPHQWDOLGHOOHOLQJXHQHRODWLQH LELG 
+DOOH 7UDG )U ´/HV RULJLQHV GHV SHXSOHV
&%DWWLVWL/DFULVLGHOODWLQR)ORUHQFLD URPDQVµ3DUtV
&%DWWLVWL$YYLDPHQWRDOORVWXGLRGHOODWLQRYROJDUH%DUL : YRQ :DUWEXUJ 'LH $XVJOLHGHUXQJ GHU URPDQLVFKHQ
. 9RVVOHU 1HXH 'HQNIRUPHQ LP 9XOJlUODWHLQ (Q 6SUDFKUlXPH %HUQD WUDG HVS /D IUDJPHQWDFLyQ
´+DXSWIUDJHQ GHU 5RPDQLVWLN )HVWVFKULIW IU 3KLOLS OLQJtVWLFDGHOD5RPDQLD0DGULG
$XJXVW%HFKHUµ+HLGHOEHUJ : 0H\HU/ENH 'DV .DWDODQLVFKH 6HLQH 6WHOOXQJ
: $ %DHKUHQV 6SUDFKOLFKHU .RPPHQWDU ]XU ]XP6SDQLVFKHQXQG3URYHQ]DOLVFKHQ+HLGHOEHUJ
YXOJlUODWHLQLVFKHQ$SSHQGL]3UREL+DOOH $ $ORQVR /D VXEDJUXSDFLyQ URPiQLFD GHO FDWDOiQ HQ
(/|IVWHGW 3KLORORJLVFKHU .RPPHQWDU ]XU 3HUHJULQDWLR (VWXGLRVOLQJtVWLFRV7HPDVHVSDxROHV0DGULG
$HWKHULDH8SSVDOD $ $ORQVR 3DUWLFLyQ GH ODV OHQJXDV URPiQLFDV GH2FFLGHQWH
6 6LOYD 1HWR )RQWHV GR ODWLQ YXOJDU 2 $SSHQGL] 3UREL 5tR LELG 
GH-DQHLUR + 0HLHU %HLWUlJH ]XU VSUDFKOLFKHQ *OLHGHUXQJGHU
0&'tD]\'tD$QWRORJtDGHOODWtQYXOJDU0DGULG 3\UHQlHQKDOELQVHO+DPEXUJR

 

ϵϲ ϵϳ

 
+ 0HLHU 'LH (QWVWHKXQJ GHU URPDQLVFKHQ 6SUDFKHQ XQG 9RVVOHU.(LQIKUXQJLQV9XOJlUODWHLQ0XQLFK
1DWLRQHQ)UDQNIXUWD0
+ 6FKPHFN $XIJDEHQ XQG 0KHWRGHQ GHU PRGHUQHQ
+ 0HLHU $ IRUPDoDR GD OtQJXD SRUWXJXHVD HQ (QVDLRV GH YXOJlUODWHLQLVFKHQ)RUVFKXQJ+HLGHOEHUJ
ILORORJLDURPkQLFD/LVERD
* 5RKOV 6HUPR YXOJDULV ODWLQXV 9XOJlUODWHLQLVFKHV /HVHEXFK
50HQpQGH]3LGDO2UtJHQHVGHOHVSDxROHG0DGULG 7ELQJHQ
 /|IVWHGW ( 6\QWDFWLFD 6WXGLHQ XQG %HLWUlJH ]XU +LVWRULVFKHQ
6\QWD[GHV/DWHLQLVFKHQ/XQG

(/|IVWHGW/DWH/DWLQ2VOR
$SpQGLFHELEOLRJUiILFR
7K+0DXUHU2SUREOHPDGRODWLPYXOJDU5LRGH-DQHLUR

- 6RIHU =XU 3UREOHPDWLN GHV 9XOJlUODWHLQV (UJHEQLVVH XQG
$ %XGLQV]N\ 'LH $XVEUHLWXQJ GHU ODWHLQLVFKHQ 6SUDFKH PLW
$QUHJXQJHQ:LHQ
EHVRQGHUHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHV DIULNDQLVFKHQ /DWHLQ
(UODQJHQ +DDGVPD 5 $ 1XFKHOPDQV 5 3UpFLV GH ODWLQ YXOJDULH
*URQLQJHQ
/|IVWHGW ( 3KLORORJLVFKHU .RPPHQWDU ]XU 3HUHJULQDWLR
$HWKHULDH/HLS]LJ %HFNPDQQ*$'LH1DFKIROJHNRQVWUXNWLRQHQGHVLQWUXPHQWDOHQ
$EODWLYV LP 6SlWODWHLQ XQG LP )UDQ]|VLVFKH 7ELQJHQ
9LHOOLDUG - /H ODWLQ GHV GLSO{PHV UR\DX[ HW FKDUWHV SULYpHV GH

O
pSRTXHPpURYLQJLHQQH3DUtV
+HUPDQ - /D IRUPDWLRQ GX V\VWqPH URPDQ GHV FRQMRQFWLRQV GH
+ ) 0XOOHU $ FKURQRORJ\ RI 9XOJDU /DWLQ =53K %HLK 
VXERUGLQDWLRQ%HUOtQ
+DOOH
5HLFKHQNURQ*+LVWRULVFKH/DWHLQ$OWURPDQLVFKH*UDPPPDWLN
3HL 0 7KH ODQJXDJH RI WKH HLJKWFHQWXU\ WH[WV LQ 1RUWKHUQ
, 7HLO 'DV VRJHQQDQWH 9XOJlUODWHLQ XQG GDV :HVHQ GHU
)UDQFH1XHYD<RUN
5RPDQLVLHUXQJ:LHVEDGHQ
1RUEHUJ ' 6\QWDNWLVFKH )RUVFKXQJHQ DXI GHP *HELHWH GHV
6 $YDOOH'
$UFR 3URWRVWRULD GHOOH OLQJXHURPDQ]H GDO VHF9,,
6SlWODWHLQVXQGGHVIUKHQ0LWWHODOWHUV8SSVDOD
DL JLXUDPHQWL GL 6WUDVEXUJR H FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DO
+ ) 0XOOHU /
pSRTXH PpURYLQJLHQQH HVVDL GH V\QWKqVH GH WHUULWRULRJDOORURPDQ]R 7RULQR
SKLORORJLHLHWG
KLVWRLUH1HZ<RUN
9 9llQlQHQ /H ODWLQ YXOJDLUH GHV LQVFULSWLRQV SRPSpLHQQHV
3ROLW]HU 5 / $ VWXG\ RI WKH ODQJXDJH RI WKH HLJKW FHQWXU\ %HUOLQ
/RPEDUGLFGRFXPHQWV
9llQlQHQ 9 (WXGH VXU OH WH[WH HW OD ODQJXH GHV 7DEOHWWHV
3ROL]WHU 5 / 3ROLW]HU ) 1 5RPDQFH WUHQGV LQWK DQG WK $OEHUWLQL+HOVLQNL
FHQWXU\/DWLQGRFXPHQWV&KDSHO+LOO
 

ϵϴ ϵϵ

 
(%RXUFLH]eOpPHQWVGHOLQJXLVWLTXHURPDQH3DULV +HUPDQ - HG /D WUDQVL]LRQH GDO ODWLQR DOOH OLQJXH URPDQ]H
7XELQJD
:'(OFRFN7KH5RPDQFHODQJXDJHV/RQGUHV
53RVQHU7KH5RPDQFHODQJXDJHV&DPEULGJH WUDGHVS
,2UGDQ00DQROLX0DQXDOGHOLQJtVWLFDURPiQLFDUHYLVLyQ
0DGULG 
UHHODERUDFLyQ SDUFLDO \ QRWDV SRU 0 $OYDU 0DGULG
 3RFFHWWL33ROL'6DQWLQL&8QDVWRULDGHOODOLQJXDODWLQD
)RUPD]LRQHXVLFRPXQLFD]LRQH5RPD
-+HUPDQ/HODWLQYXOJDLUH3DULV WUDGHVS%DUFHORQD
 0OOHU56SUDFKEHZXVWVHLQXQG6SUDFKYDULDWLRQLPODWHLQLVFKHQ
6FKULIWWXPGHU$QWLNH0XQLFK
5 $ +DOO -U ([WHUQDO KLVWRU\ RI WKH 5RPDQFH ODQJXDJHV 1HZ
<RUN$PVWHUGDP :ULJKW 5 $ VRFLRSKLORORJLFDO VWXG\ RI ODWH /DWLQ 7XUQKRXW

.RQW]L 5 HG =XU (QWVWHKXQJ GHU URPDQLVFKHQ 6SUDFKHQ
'DUPVWDGW $GDPV-1%LOLQJXDOLVPDQGWKH/DWLQ/DQJXDJH&DPEULGJH

9 9llQlQHQ ,QWURGXFWLRQ DX ODWLQ YXOJDLUH 3DULV WUDG
HVS0DGULG*UHGRV 0HW]HOWLQ 0 /DV OHQJXDV URPiQLFDV HVWiQGDU +LVWRULD GH VX
IRUPDFLyQ\XVR8YLpX
9llQlQHQ95HFKHUFKHVHWUpFUpDWLRQVODWLQRURPDQHV1iSROHV
 $GDPV - 1 7KH 5HJLRQDO 'LYHUVLILFDWLRQ RI /DWLQ %& 
$'&DPEULGJH
5 :ULJWK /DWH /DWLQ DQG (DUO\ 5RPDQFH LQ 6DLQ DQG
&DUROLQJLDQ)UDQFH/LYHUSRRO &ODFNVRQ - +RUURFNV * 7KH %ODFNZHOO +LVWRU\ RI WKH /DWLQ
/DQJXDJH/RQGUHV
/OHDO & /D IRUPDFLyQ GH ODV OHQJXDV URPDQFHV SHQLQVXODUHV
%DUFHORQD 0DUWLQ 0DLGHQ -RKQ &KDUOHV 6PLWK $GDP /HGJHZD\ HGV 
7KH &DPEULGJH +LVWRU\ RI WKH 5RPDQFH /DQJXDJHV
+HUPDQ-'XODWLQDX[ODQJXHVURPDQHV7XELQJD
9ROXPH6WUXFWXUHV&DPEULGJH
%DQQLDUG09LYDYRFHFRPPXQLFDWLRQpFULWHHWFRPPXQLFDWLRQ
$GDPV - 1 6RFLDO 9DULDWLRQ DQG WKH /DWLQ /DQJXDJH
RUDOHGX,9HDX,;HVLqFOHHQRFFLGHQWODWLQ3DUtV
&DPEULGJH
:ULJKW 5 (DUO\ ,EHUR5RPDQFH 6WXGLHV RQ ODQJXDJH DQG WH[WV
0DUWLQ 0DLGHQ -RKQ &KDUOHV 6PLWK $GDP /HGJHZD\ HGV 
IURP WKH ,EHULDQ 3HQLQVXOD EHWZHHQ WKH 5RPDQ (PSLUH
7KH &DPEULGJH +LVWRU\ RI WKH 5RPDQFH /DQJXDJHV
DQGWKH7KLUWHHQWK&HQWXU\1HZDUN
9ROXPH&RQWH[WV&DPEULGJH
'DUGHO5GH$ODUHFKHUFKHGXSURWRURPDQ7XELQJD
    6QU% 
/D )DX]L 1 3HU XQD WHRULD JUDPPDWLFDOH GHO PXWDPHQWR
PRUIRVLQWDWWLFR'DOODWLQRYHUVRLOURPDQ]R3LVD

 

ϭϬϬ ϭϬϭ

 

Das könnte Ihnen auch gefallen