Sie sind auf Seite 1von 7

c 
From Wikipedia, the free encyclopedia

The Katsura Imperial Villa

The c  (’ c  3, or c    , is a villa
with associated gardens and outbuildings in the western suburbs of Kyoto, Japan (in Nishikyō-
ku, separate from the Kyoto Imperial Palace
  
 
   
 ! " # $%!  !!&
! ' ()* ! !"$ "$!&$! $%' 
 #' " !$%! #' #) .

The palace includes a 


 ("drawing room"3, tea houses, and a strolling garden. It provides an
invaluable window into the villas of princes of the Edo period.

The palace formerly belonged to the princes of the Hachijō-no-miya (‰ 3 family. The
Imperial Household Agency administers it, and accepts visitors by appointment.

là mӝt biӋt thӵ vưӡn ӣ ngoҥi ô phía tây cӫa Kyoto, Nhұt Bҧn (trong ku-Nishikyō, tách biӋt vӟi
Hoàng gia Kyoto Palace3. NólàmӝtbáuvұtquantrӑngbұcnhҩtcӫaNhұtBҧn

+,!#-!.*/"0c12##- +,!!'3(4!& /5


!'/'3"#'6#. 5#5!7)!8!'9!(: ;!.
'/!'<7)!8!!'=#-c>!?#!'3(4!.
Cung điӋn bao gӗm mӝt '$!@A'5! B!'A&/7)2!& /"0c')
+,! C$. Nó cung cҩp mӝt cӱa sә vô giá vào trong biӋt thӵ cӫa các hoàng tӱ cӫa thӡi kǤ
Edo.

Các cung điӋn trưӟc đây là thuӝc vӅ gia đình hoàng tӱ miya Hachijō-no-(‰ 5 3. ĐӃ quӕc gia
Cơ quan điӅu hành nó, và chҩp nhұn khách theo hҽn.

'
D
The Katsura district of Kyoto has long been favored for villas, and in the Heian period, Fujiwara
no Michinaga had a villa there. The members of the Heian court found it an elegant location for
viewing the moon.

huyӋnKatsuracӫaKyototӯ lâuđãthíchhӧpchoviӋcxâycácbiӋt thӵ, vàtrongthӡi kǤHeian,


FujiwaranoMichinagađã cómӝtbiӋt thӵӣ đó. Thành viêncӫaHeianthҩynócó mӝt vӏ tríđҽpđӇ ngҳmmһt
trăng.

Prince HachijōToshihito (¥ ; 1579±16293, the first of the Hachijō-no-miya line, established


the villa at Katsura. The prince was a descendant of Emperor Ogimachi, and younger brother of
Emperor Go-Yozei. Once adopted by ToyotomiHideyoshi, he cancelled the adoption when
Hideyoshi had a son, and founded the Hachijō-no-miya house.

Hoàng tӱ Hachijō Toshihito (¥ ; 1579-16293, ngưӡi đҫu tiên cӫa dòng Hachijō-no-miya, thành
lұp các biӋt thӵ tҥi Katsura. Thái tӱ là hұu duӋ cӫa Hoàng đӃ Ogimachi, và em trai cӫa Hoàng đӃ
Go-Yozei. Đưӧc Toyotomi Hideyoshinhұnnuôi, nhưngôngđãtӯchӕikhiHideyoshi đã có mӝt con
trai, và thành lұp hӑHachijō-no-miya.

The 
 of Katsura Imperial Villa is divided into three parts: the Old
 , the Middle
 ,
and the New Palace. The Old
 was built in around 1616.[1] The construction of the 
 ,
teahouse and garden continued in the time of the second prince, Toshitada (¥; 1619±16623,
and reached completion after some decades.

Các Shoin cӫa Hoàng gia Katsura Villa đưӧc chia thành ba phҫn: Shoin cũ, các Shoin Trung, và
các cung điӋn mӟi. Các Shoin cũ đưӧc xây dӵng vào khoҧng 1616 [1] ViӋc xây dӵng các xưӣng
la m tra , Shoin và vưӡn tiӃp tөc trong thӡi gian cӫa các hoàng tӱ thӭ hai, Toshitada (¥;
1619-16623. hoàn thành, và đҥt đưӧc sau nhiӅu thұp kӹ.

The Hachijō-no-miya house changed its name to Tokiwai-no-miya (3, Kyōgoku-no-


miya (3, and finally Katsura-no-miya (’3, before the line died out in 1881. The
Imperial Household Ministry took control of the Katsura Detached Palace in 1883, and since
World War II, the Imperial Household Agency has been in control.

Dònghӑ Hachijō-no-miyasauđәi tên thành Tokiwai miya-no-(5 3, Kyōgoku-no-miya-


(5 3, và cuӕi cùng là Katsura miya-no-(’5 3, trưӟc khi dòng qua đӡi trong năm 1881 . Các
Bӝ Hoàng gia giành quyӅn kiӇm soát cӫa Katsura tách rӡi cung điӋn vào năm 1883, và kӇ tӯ ThӃ
chiӃn II, Hoàng gia đã đưӧc kiӇm soát.
(

  
The Old
 , Middle
 and New Palace are each in the 
 style, with
irimoya  (n 3 roofs. The Old
 shows elements of the style in places like
the veranda. A space called the moon-viewing platform protrudes even farther from the veranda,
and shows that the main theme of Katsura Detached Palace was moon-viewing. The walls of the
Middle
 and New Palace have ink-paintings by the school of KanōTan'yū (œ 3. The
shelving in the upper room of the New Palace is considered especially noteworthy.

CácShoincũ, TrungShoinvàcungđiӋnmӟilàmӛitrongphong cáchShoin, vӟimái irimoyakokerabuki(n 3.


CácShoincũcho thҩycác yӃu tӕcӫacácphong cáchsukiyaӣ nhӳng nơinhưhiên. Mӝtkhông
giangӑilànӅngҳmtrăngnhô raxa hơn nӳatӯcáchiên, vàcho thҩycácchӫ đӅ chính cӫac EF

G
Hlàngҳmtrăng. Các bӭc tưӡngcӫaShoinTrungvàcungđiӋnmӟicóbӭctranhmӵccӫacác trưӡng hӑc
cӫaKanoTan'yū(œ 3. CáckӋtrong phòngtrêncӫacung điӋnmӟiđưӧc coi làđһc biӋtđáng chú ý.

The strolling garden takes water from the Katsura River for the central pond, around which are
the
 (T 3,
 (™ 3,
 ( 3, and u (m 3; tea
houses, hill, sand, bridge, and lanterns. There is also a Buddhist hall, è  (M 3.

Các vưӡn dҥo lҩy nưӟc tӯ sông Katsura cho ao trung tâm, xung quanh là nhӳng Shōkintei
(T 3, Shōkatei (5 3, Shōiken ( 5 3, và Gepparō (m 3; tràquán, đӗi, cát, cҫu, và
nhӳng chiӃc đèn lӗng. Ngoài ra còn có mӝt trưӡng Phұt giáo, Onrindō ( 3.

  
  
The buildings, and to a lesser extent the gardens, of Katsura became influential to a number of
well known modernist architects in the 20th century via a book produced by Bruno Taut. Le
Corbusier and especially Walter Gropius, who visited in 1953, found inspiration in the minimal
and orthogonal design.[2] Subsequently, Katsura become well known to a second wave of
architects from Australia such as Philip Cox, Peter Muller and Neville Gruzman who visited in
the late 1950s and 1960s.[3][4]

Các tòa nhà, vàđӃnmӝtmӭc đӝ thҩp hơncáckhu vưӡn, cácKatsuratrӣ nêncó ҧnh hưӣngđӃnmӝtsӕkiӃn trúc
sưnәi tiӃnghiӋn đҥitrongthӃ kӹ 20thông quamӝtcuӕn sáchđưӧc sҧn xuҩt bӣiBrunoTaut.
LeCorbusiervàWalterGropiusđһc biӋt, nhӳng ngưӡiđӃn thămvào năm 1953, tìm thҩycҧm hӭngtrong viӋc
thiӃt kӃtӕi thiӇuvàtrӵc giao[2] Sau đó, Katsuratrӣ thànhnәi tiӃngvӟimӝtlàn sóngthӭ haicӫakiӃn trúc sưđӃn
tӯ ÚcnhưPhilipCox, PeterMullervàNevilleGruzmanngưӡitruy cұp. trongthұp niên 1950và1960[3] [4].
1 trà quán
Shokinteitràquánquantrӑngnhҩt