Sie sind auf Seite 1von 2

𝑥+(𝑎−1)𝑦=1

1. Resiti i diskutovati sistem (𝑎−1)𝑥−3(𝑎−1)𝑦=2𝑎+1

1 𝑎−1
𝐷=| | = −3(𝑎 − 1) − (𝑎 − 1)2 = (𝑎 − 1)(−3 − 𝑎 + 1) = (𝑎 − 1)(−2 − 𝑎) =
𝑎−1 −3(𝑎 − 1)
−(𝑎 − 1)(2 + 𝑎)

1 𝑎−1
𝐷𝑥 = | | = −3(𝑎 − 1) − (2𝑎 + 1)(𝑎 − 1) = (𝑎 − 1)(−3 − 2𝑎 − 1) = (𝑎 − 1)(−4 − 2𝑎) =
2𝑎 + 1 −3(𝑎 − 1)
−2(𝑎 − 1)(2 + 𝑎)

1 1
𝐷𝑦 = | | = 2𝑎 + 1 − 𝑎 + 1 = 𝑎 + 2
𝑎−1 2𝑎 + 1
−2(𝑎−1)(2+𝑎) 𝑎+2 1
a) 𝐷 ≠ 0 𝑎 ≠ 1 , 𝑎 ≠ −2 sistem ima jedinstveno resenje (𝑥, 𝑦) = ( , ) = (2, )
−(𝑎−1)(2+𝑎) −(𝑎−1)(2+𝑎) 1−𝑎

b) 𝐷 = 0 𝑎 = 1 𝐷𝑥 = 0 , 𝐷𝑦 = 3 sistem nema resenje

c) 𝐷 = 0 𝑎 = −2 𝐷𝑥 = 0 , 𝐷𝑦 = 0 zamenom vrednosti parametra a u pocetni sistem dobijamo

𝑥−3𝑦=1
−3𝑥+9𝑦=−3
Ako drugu jednacinu podelimo sa – 3, dobijamo prvu jednacinu sistema

𝑦 = 𝛼 ,𝛼 ∈ 𝑅

𝑥 = 1 + 3𝑦 = 1 + 3𝛼 (𝑥, 𝑦) = (1 + 3𝛼 , 𝛼) 𝛼 ∈ 𝑅

4𝑥−3𝑦−𝑧=8
2. Gausovim postupkom resiti sistem 6𝑥+2𝑦−3𝑧=23
3𝑥−5𝑦+2𝑧=−5

(𝑚−1)𝑥+2𝑚𝑦=−2
3. Resiti i diskutovati sistem 2𝑚𝑥+(𝑚−1)𝑦=𝑚−1

−2 −1 −1
2𝑎 3 𝑏4 3𝑎 2
4. Uprostiti [(3𝑏−3 ) ∙ (12𝑎−3 ) ] : (𝑏−2 ) , 𝑎, 𝑏 > 0

3
 2a3 3  4b1 4  a 7
5. Uprostiti  2  :     a, b  0
 3b   12ba   b

−1
𝑎 −1 −𝑥 −1 𝑥𝑎 −2 +𝑎𝑥 −2
6. Uprostiti −3 −3 :( )
𝑎 +𝑥 𝑥−𝑎

−1 1 1 𝑥−𝑎
𝑎 −1 −𝑥 −1 𝑥𝑎 −2 +𝑎𝑥 −2 − 𝑥−𝑎 𝑥−𝑎 𝑎 2 𝑥 2 (𝑥−𝑎) 𝑥−𝑎 𝑎 2 𝑥 2 (𝑥−𝑎) 𝑎 2 𝑥 2 (𝑥−𝑎)
𝑎 𝑥 𝑎𝑥
−3 −3 :( ) = 1 1 : = 𝑥3 +𝑎3
: 𝑥 𝑎 = : 𝑥3+𝑎3 = : 3 3 =1 𝑎≠
𝑎 +𝑥 𝑥−𝑎 + 𝑥𝑎 −2 +𝑎𝑥 −2 + 𝑥 3 +𝑎3 𝑥 3 +𝑎 3 𝑥 +𝑎
𝑎3 𝑥3 𝑎3 𝑥3 𝑎2 𝑥2 𝑎2 𝑥2
0, 𝑥 ≠ 0, 𝑥 ≠ 𝑎, 𝑥 ≠ −𝑎

 a  a1  1 a  a1  a1


7. Uprostiti  2
 :
 a a 2  a  a1  1  a1

a2 x  a x  6 a x  1
8. Uprostiti  2 
a2 x  4 2  a x
1+(𝑎+𝑥)−1 1−𝑎2 −𝑥 2
∙ (1 − )∙ (𝑎 + 𝑥 + 1)−2
1−(𝑎+𝑥)−1 2𝑎𝑥
9. Uprostiti

1+𝑥 −1 1−𝑥 −1 4∙𝑥 −2 1−𝑥 −1 𝑥2


(1−𝑥−1 − 1+𝑥 −1 + 𝑥 −2 −1) : (1 + 𝑥 −2
− 1+𝑥 −1 )
10. Uprostiti
1 1 4 1
1+ 1− 𝑥2
1− 𝑥2
𝑥 𝑥 𝑥
( 1 − 1 + 1 ) : (1 + 1 − 1)=
1− 1+ −1 1+
𝑥 𝑥 𝑥2 𝑥2 𝑥
𝑥+1 𝑥−1 4 𝑥−1
𝑥 𝑥 𝑥2 𝑥 𝑥2
(𝑥−1 − 𝑥+1 + 1−𝑥2
) : (1 + 1 − 𝑥+1 )=
𝑥 𝑥 𝑥2 𝑥2 𝑥
𝑥+1 𝑥−1 4 𝑥3
(𝑥−1 − 𝑥+1 + (1−𝑥)(1+𝑥)) : (1 + 𝑥(𝑥 − 1) − 𝑥+1) =
(𝑥+1)2 −(𝑥−1)2 −4 𝑥+1+𝑥(𝑥−1)(𝑥+1)−𝑥 3
(𝑥−1)(𝑥+1)
: 𝑥+1
=
𝑥 2 +2𝑥+1−𝑥 2 +2𝑥−1−4 𝑥+1+𝑥(𝑥 2 −1)−𝑥 3
(𝑥−1)(𝑥+1)
: =
𝑥+1
4𝑥−4 𝑥+1+𝑥 3 −𝑥−𝑥 3 4(𝑥−1) 𝑥+1
(𝑥−1)(𝑥+1)
: = (𝑥−1)(𝑥+1) ∙ =4
𝑥+1 1

𝑥 ≠ 0 ,𝑥 + 1 ≠ 0 ,𝑥 − 1 ≠ 0

Das könnte Ihnen auch gefallen