Sie sind auf Seite 1von 171

NORDSEE

Helgolancj~

TSC,HISCHE REPUBLIK

TSCHLAND

Don8U
\

( BAYERN


5~München
FRANKREICH
ß

O~~CI5?O~==~1~OO~==~15~O~~~2g0~O~==~2~5~O====~300Km.
direkt 3
Lehrwerk für Jugendliche

Autoren: Giorgo Motta, Beata Cwikowska, Andrea Oros


Bearbeitung und Redaktion: N6ra K6czian
Lektorin: Agnes Magyar
Layout, Herstellung: Partner Ügynöki Bt.
Umschlagfoto: Zs6ka Nemere
Zeichnungen: Pawet Miedzinski
Verantwortlicher Herausgeber: Tomaz Racic

2. Auflage A2 6 5432 I 2017 2016 2015 2014 2013


Alle Drucke dieser Auflage können im Unterricht nebeneinander benutzt werden, sie sind
untereinander unverändert. Die letzte Zahl bezeichnet das Jahr des Druckes.

© Originalausgabe: Giorgio Motta,IDirekt"


Herausgegeben vom Loescher Editore, Torino 2004
© Internationale Ausgabe: Wydawnictwo LektorKlett, Poznan 2008
© Ungarische Ausgabe: Klett Kiad6 Kft., Budapest 2010
Alle Rechte vorbehalten.

Internetadresse: www.klett.hu
E-Mail: klett@klett.hu

Kiad6i azonosft6: RK-9641-47-1/uj


Tömeg: 514 gramm
Terjedelem: 22,14 fv ,
Kerettanterv: EMMI Kerettanterv, 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melleklet

Nem tart6s könyv , .,. . ff R th K t r


A tankönyvve nyilvanftasi eljarasban kirendelt szakertök neve: Kiraly IIdlko, Knx Katalln, Zsu a u a a In
Hatarozati szam: TKV/5784-15/2013 (2013.09.23.-2018.08.31.)

ISBN 978-963-9641-47-1
Nyomtatta es kötötte a Kaposvari Nyomda Kft. 2013-ban - 130375
Feielös vezetö: Pogany Laszl6 igazgat6
i>\unu~Al>\ls~zo>\eJ9zs 9! s? lS~lnuel saAU?WpaJ3
o>\n!pe2of lawwQJQ 2!pu!w la>\!alallQ s? le>\!elelelzsedel sOlelOSJde>\lal-pti3JfP e '>\OJ~Uels? >\9lnuel SaApa)l
°laAlaAUJeA2ew e >\n!l~uzsell 2!1e >\esJA2eA'wau J~W 2!pad uaqlaw>\
9sIoln ze 'ua>\>\QsJaJA2a leA~lPelell aJ91a s~lnuel e ew~zs >\9P~WJOfU! !AlaAUeAue ze uasalazs?WJalolOlaw?u p!ew
>\euJl aAlall! '2aw >\eulel9zs uaqqaAuuQ>\ S? qqeJewell eApnllZapU!W S? 'la >\euseAlo ueq>\n2ew >\9lnuel e l!We '>\unpe
le>\oSJ~Uel'la>\add!l'le>\9P~WJOfU! ueAlo uaAlaAu JeA2eV'Jil9s 'U~J9law?u e !ul?zsaq InJeA2ew >\eu2of JOZS>\OS >\9lnuel
e A2011'!lUala! lze wau z3 °laAlaliueliue ze >\n!AlllI02?sl12as S!JQzsqqQl'- sawapJ? IOlle 'uo - ueq~zse>\ezs 9pza>\ s~lnuel
-AlaAu e aJ?s?llAuuQ>\2aw s~lnuel sOlepnl V °lnJeA2ew uaq-pti3JfP e 2aw >\n!pe le>\olez~JeA2ew !UelAlaAu e >\eSJwau aa
OS!w>\unw 911~uQze In~p
-I?d !ZSal ?A9lallal s? WS?lJ?2aw >\oAI~qezs!UelAlaAu e !llAuuQ>\2aw s~Jlal !)AlaAUJeA2ew V °aq e!lelnw la>\alaza>\Jazs
!AlaAU!I) 910Jawlaf uaq?>\Jal e zS?J e z3 °e!J~z (>\!leWWeJ9-Zl!IS) 91eläolazssQ lue~laliu A2a 2!pu!w l!?>\Jal MUQ>\uel V
o>\n!uelJW!eSlaw2eAue ze >\au?>\JallQ 9sIoln s!I~nl>\e ze lIOJa>\!saJ!AUUaW'>\!l
-allz!J9ualia >\9lnuel e uaqAlawe 'ZS?J- ,;Jz;Ja!np ;JSlq;JlaM alM 9lelll~lel uaqlazme>\unw e e!I~2IoZS lS?la>\?lJ? 911~uQzv
o>\!ZOlJelS! el~>\s!s?la>\?lJ? s? 2eAue2uell zOll>\e!qq9ln O!>\
>\!lalllIQl
u~ln as?z2?Ala a>\Jal >\!PQlQuapu!w >\9lnuel e 2!pad (lsalSSnlllJsqv) la>\alzsal !)2alla! 91el2ofazssQ zv °ws~pnl >\9lnuel
e laf P?w u~ln as?z2?Ala >\?>\Jale lOuallaAzQ>\azs?J A2a >\aAlawe 'S! la>ia;Jzsa;J !qq~Aol zeWlelJel MUQ>\!Z?>\!J~Uel V
o>\QJulaluazs
w!2Jaua s? 19P! qqQl 2?w Ila>\ eJ~S~Plo2aw lepelaf >\!AlaWA2011'lelnw~J s? 19J>\Q!lU!ZSS~pnllJ?la 2!ppa la>\9 e!l~w
-JOfU! 9!19wod V °ueq~s~llw!esla >\a2?szs?>\Ane>\!Unwwo>\ s? !AlaAUsa2?s>\QzsZOll~2sz!A !B?suaJ? saJa>\!se >\eUelJel
IOll'>\!lalllaAQ>\ UOWOAUS! >\n2ew >\o>\~!Pe 2!pad laA?2?sl12as 9119UJod lä~s:t:taJ~ 9pualIQl!>\ u~ln 2u!u?Jl2?szs?>\ V
o>\9lnuel e >\alP91
-!af l!AUUaW A2011'9lallJ?wlaf laA?2?sl12as >\auAlawe '(äuIUleJ;JS;Jla>iäl:tJa:l(Unf)) la2u!u?Jl2?szs?>\-!U!W A2a >\unuel>\!aq
2!pad u~ln a>\Jal >\lPQlQuapu!w 'lolepelaf 9l1zs?>\laf aJ!2?suaJ? '9lellPlo2aw UalU!ZSuope ze zeWlelJel a>\Jal uapu!V'J
°le>\osndmepelaf !laq9zs s? !laqs~Jl 9zwalla! eJ~2SZ!A!2?suaJ? ze >\paws!2aw
aApza>\ 19uaza!af 9sla ze J~W >\9lnuel e A21'>i0;Jepelal-IBV ze >\e9lelll~lel aAlawa!>\ uaqlaJa>\ uQIO>\uaq?>\Jal uapu!V'J
o>\!U?lJQllJ?!W !W A2011s? '>\!Za>\laAQ>\ !W >\~!pnl2!pu!w >\o>\~!Pe A2011'>\n!lJel >\eusOlu0::l°e!lelIOJ
-o>\eA2la>\aAlaw 19q!esndll2aAQzs s? 19q!e>\?pu~zss9P~>\!unwwo>\ '19q!aJQ>\ew?l e2SZ!A!2?suaJ? ze a>\Jal e A2011'19JJe
s? 19J~WlelJellaza!af e le>\9lnuel e >\n!lelzo>\?!~l°;Je>iOI~Je >\n!pe2aw u~leplo 9lazaAaq >\au?!?>\Jaluapu!w MUQ>\uel V
°la>\9>\~!I~A!lOW
eJ~S~llw!esla AlaAu law?u e S! >\olepelaf sa>\apJ? 9lzsal!af la>\a2?szs?>\ !AlaAUsaA2a ze s? e2~I!A !d?>\ >\~>\!feJ2'>\9l0f
91~JlZSnll! la>\?>\Jal V o>\QJuuaAlZS?J was uaq>\alazAlall S9!J~>\!unwwo>\ lU~ZS >\au>\aU9ulaf lIa>\ waN °eAlo2uellazssQ
>\auasJu!u le>\>\~w?l UOlJel >\eusoluof >\nlell~ ze 'lass?P91>\apJ?9P9pe 19q>\nJo>\e >\aAlawe '>\euesseAlo la>\a2aAQzsueAlo
A2011'eJJe >\aUIOJaZsAu?>\ wau >\o>\~!Pe eAzo21oP laAMuQ>\ e lazz3 °aq e!lelnw l?lalOJal s~w-s~w >\au?lal? >\0lele!f e
a>\Jal uapu!V'J o>\!ZQJ>\Ol
le>\~w?lqOJd s? la>\as?pJ?>\91>\apJ?lo2~sl)!f! ze !~w?loUOp9Jl >\eu>\9Inuel saA? 8"[:-1]"[:
MUQ>\uel V
°ZS!A2!!2?suaJ? ze lOuallaAzQ>\s? '19ZS>\eu>\0lele!f :lIa>\ !UpnlI9Jp~leSJMuQ>\uel e l!We '9P~WJOfU!
qqesoluo~al l?>\ e ueA auuaq lJaw 'lolepuow e lza >\nuolzsel~A lJ?zV L;Jnl!qV wnz 2aM wa:t>iaJIP fne allJ!IPUa2nl
lJllQf >\JaMJllal sea" :WUow 9lelll~lel u9l1Joq 9SWll e lJ~!pU!W >\Qzz?N°l!aJazsp9w s? l~!9pdaJuo>\ >\!lJ?s? >\paws! J~W
A2011'!Uzo210P laAMuQ>\ e >\auapza>\A21)>\o>\~!Pe ell'as?d?1 9IOJ?l2aw 9sla s~lnuel sOlepnl V °le>\9P~wJOfU! !qq~le
ze uesodele l~ >\~ZzoAu~wlnuel'>\Q!J?>\ '>\aMuQ>\law?u Ane>\!Unwwo>\ sOAu~woA2ell e lU!W 's~w l!SJ!>\P/i3JfP e laA!V'J
o>\Q2?s>\QzsSJU!UaJ>\aMuQ>\
'eJ>\o2eAue 9l1zs?2a!>\ !qq~Aol A2011'(2!?!lU!ZSsa-"[:S-lV laJa>\epuaJafa~ !ed9Jn3 sQzQ)Ie) 2!!2?suaJ? !)lu!zsd?zQ>\ e uele
A? A2?u 113>\euln! A2(l°laAlaAu law?u e >\~!Inuel eA:).JelU91a wazs W2SZ!Ae 'uesolepnl aApza>\19W!?>\Jal9sla lalQ>\ 9sla
ze J~W wauell 'aJ!2?suaJ? ze >\aulOzs?>\uaqA? 9sloln ze >\eSJwau Wllal >\9lnuel 19q-pti3JfP V °llOzs?>\ u~!dele >\euue
'aA?A aqwalaA2!f l!aAu?wlalaAQ>\ !2?suaJ? !I) ze uaq>\?lJ?w sa!lal A2011'a2aAu?1 p~leSJMuQ>\uel V °ll~A ?JJallaslsaq
J~W ueq>\~lo>\s!d?zQ>\llasJ e s? laA2ual e uequoze a!j:~apaJa'2~suoP!1) 2?w uo2~zsJoJeA2eV'JMUQ>\AlaAulaw?u e z3
I n h a l t s v e r z e i c h n i s

LEKTION
Gefühle und Emotionen
21
7
Blitz-Grammatik 18
Liebe & Liebeskummer 8 zzFeltételes mód: a Konjunktiv II és a würde-alak
Die große Liebe ist vorbei 12 zzFeltételes mód: a sein, haben és werden igék alakjai
Liebe in Musiktexten 16 zzFeltételes mód: a módbeli segédigék alakjai
zzA vonatkozó mellékmondat: a vonatkozó névmás
zzA vonatkozó névmás birtokos esetben

LEKTION
Und wie geht es der Familie?
22
19
Blitz-Grammatik 32
Leben in der Familie 20 zzMúlt idő: Plusquamperfekt
Mann und Frau 23 zzFeltételes mód: Múlt idejű mondatok
Feiertage 28

LEKTION
Fantasien, Träume, Wünsche
23
33
Blitz-Grammatik 42
Wovon träumen die Leute? 34 zzAz igék vonzatai
Es wäre schön gewesen, wenn… 36 zzAz igék vonzatai: kérdő mondatok
Sind Superstars schlechte Vorbilder? 40

LEKTION
Events
24
45
Blitz-Grammatik 55
München ohne Oktoberfest? Es geht nicht! 46 zzA szenvedő szerkezet
Souvenirs und Erinnerungen 51 zzMondatképzés: a man általános alany
Aus der Presse 53 zzA szenvedő szerkezet: a cselekvő megnevezése
zzFolyamatos és befejezett melléknévi igenév
zzMelléknévi igenevek képzése
zzBővített melléknévi igeneves jelzői szerkezet

LEKTION
Ungarn lohnt sich immer
25
57
Blitz-Grammatik 68
Ungarn stellt sich vor 58 zzA határozatlan névmás: einer / eine / eines
Ungarn in der Welt 62
Tagestour nach Visegrád 64

(ABI)Fertigkeitstraining Érettségi portfólió 78


 Hörverstehen 71
 Leseverstehen 72
 Schreiben 74
 S
 prechen 77

vier 4

direkt3 tkv .indb 4 11/10/6 7:39 PM


I n h a l t s v e r z e i c h n i s

LEKTION
Sprechen Sie Denglisch?
26
79
Blitz-Grammatik 89
Anglizismen im Deutschen 80 zzAz „egyenes beszéd” és a „függő beszéd”
Meinungen zur Denglischproblematik 83 zzKötőmód: a Konjunktiv I. alakjai
Wie viele Sorten Denglisch gibt es? 87 zzAz egyenes beszéd átalakítása függő beszéddé
zzA visszautaló (határozatlan) névmás
zzAngol eredetű főnevek

LEKTION
Welt, Umwelt, Umweltschutz 91
27 Die Erde braucht uns, wir brauchen die Erde 92
Mach mit beim Umweltschutz! 95
Blitz-Grammatik 101
zzAz össszetett főnevek és melléknevek
zzMódhatározói mellékmondat: az indem kötőszó
Das Umweltbewusstsein der Deutschen 99 zzFőnevek és melléknevek vonzatai

LEKTION
Hast du am Wochenende Zeit?
28
103
Blitz-Grammatik 112
Freizeitbeschäftigungen 104 zzAz állapotot kifejező szenvedő szerkezet
Heute gehen wir aus… 108 zzA zu + főnévi igeneves szerkezet
Sport macht fit 109 zzA célhatározói mellékmondat: um + zu + Infinitiv
zzA kísérő körülményt kifejező mellékmondat

LEKTION
Ich habe viel zu tun
29
115
Blitz-Grammatik 126
Wir kaufen ein 116 zzA szenvedő szerkezet: módbeli segédigével
Dienstleistungen 122 zzA műveltető szerkezet
Ferienjob 124

LEKTION
Deutschland und die Deutschen
30
127
Deutschlandbilder 128
Typisch deutsch, typisch ungarisch? 130
Wie „deutsch” ist die deutsche Gesellschaft? 132

(ABI)Fertigkeitstraining Érettségi portfólió 148


 Hörverstehen 141
 Leseverstehen 142
 Schreiben 144
 Sprechen              147

fünf 5

direkt3 tkv .indb 5 11/10/6 7:39 PM


Notizen.(9/\jlj6aw) ls~zewle6oj P!/\Qj e Si?
lSi?la61i?Zsaqe 'l9Iow~zsaq e lozQ~ ~~lfej6a/\Qzs e •

"
lSi?zalali?llaj e Si?
IlS~ljU~/\I!ÄuÄUi?wali?/\ Si?lSi?ji?~Äui?wali?/\ e IlS~peSJ~Uel
IlSi?ji?~SJ~Uele IOZQ~~O~i?pu~ZSS9P~~!unwwo~ e •
ljQ~ew9l (e6~1!/\~asa/\i?uaz!l e) wOlepeSj~l Si?jaqwa ze •
po~e\HJsouzseli
pfew U~6SZ!A!6~s~~i:u~ZV
la/\96i?Slj6as
~olepuow~91Iaw !9Zlaf l?s~jjal ~eÄ6j~l Ä6e/\ ~aÄIi?WaZse •
li?si?zafaj!~ Si?zalal9llaj e •
la/\i?69slj6as P9w salali?llaj e
lqoSJ~uel 6aw zzewje60j ueÄ60lj •
19j~aWlaZj9 fl9zsaq ueÄ60lj •
LEKTION

I. Liebe & Liebeskummer


!I.
ITEAMARBEIT
Was ist passiert? Warum ist Michael so traurig? Diskutiere in der Klasse.

!I·
ILESEN/SPRECHEN
Lies dann Michaels Erzählung im Liebeskummer Forum und beantworte die Fragen.

Ci! DIREKT LiebeskumllW'Frrr 12]8

Carola und ich gehen in dieselbe Schule. Vor zwei Monaten hat es auf einer
Party zwischen uns gefunkt. Für mich war Carola die größte Liebe, die ich je
hatte. Am Anfang waren wir beide so glücklich, alles lief gut. Wir konnten
stundenlang einfach nur Händchen haltend dasitzen und uns gemütlich unter-
halten. Klar, es gab ab und zu mal Streitereien, aber das waren Kleinigkeiten.
In der Schule kam Carola immer sofort in den Pausen zu mir.
Aber dann lief es nicht mehr wirklich gut. Und seit einigen Tagen hat sie sogar
keine Lust mehr, sich mit mir zu treffen, sie will lieber was mit ihrer Freundin
machen. Ich habe natürlich nichts dagegen, bin nicht eifersüchtig, aber ich
finde es komisch, dass sich Carola nicht mehr mit mir treffen will.
Wenn sie Schluss machen würde, dann wäre das eine Katastrophe für mich.
Ich glaube, ich wäre am Boden zerstört. Hiiiiilfe!! Ich weiß nicht mehr weiter,
bin total verzweifelt ...

Wer kann mir Tipps geben? Bin euch jetzt schon total dankbar.

Tschüss, euer auf Hilfe hoffender Michael

• Seit wann sind Michael und Carola ein Paar?


• Warum läuft es im Moment zwischen Michael und Carola nicht mehr so gut?
• Wie wäre es fUr Michael, wenn Carola Schluss machen wUrde?
unau
"uJa2J~ 2!uu!SU4eM Jaq!')Jep 4J!W apJ!')M 4JI "4 D He4 (u)aJapue
"ua4a2sne (u)au!a als/Ja ssep 'apJ!')M ua2es J!P """ "S
Ua4Jp~w/ua2unr uaJapue wau!a l!W 4Jne apJ!')M 4JI "2 D iapJ!')M uaZlaSJaA 4J!P """ "L
"uauJal J4!/W4! l!W 2emW4JeN we apJ!')M 4JI "! D iaU~4 asneH nz awalqoJd """ "9
"ua)jua4Js J!W UOAOl0:l u!a J4!/W4! apJ!')M 4JI "a D iaU~4 aln4JS Jap U! ual!a)j2pa!M4JS """ "S
"lla!!aMzJaA aJ~M pun UaU!aM apJ!')M 4JI "P D iaU~4 2elSlJnqa9 ua2Jow """ "17
"ua4Jew auazs aUla J4!/W4! apJ!')M 4JI "J D iaJ~M 2!l4J!')SJa!!a """ "E
"Ua4a2sne uau iapJ!')M ua4a2sne
-u!punaJ:I/uapunaJ:I uau!aw l!W wapZlOJl apJ!')M 4JI "q D ua2unr/ua4Jp~w uaJapue wau!a l!W """ "e:
"UalsgJl a!s/u4! apJ!')M 4JI "e D iapJ!')M uassel UaZl!S 4J!P """ "~
""" u!punaJ:I au!ap / punaJ:I u!ap uuaM 'ua4Jew np lsapJOMS:;
·nz uaäeJ:I uap nz UalJOMlUV alP aupJO , •••uuaM 'seM .1~
N3S3l1
11
·U9~:l8W9U9ZS 9U!9 810J83 •••
·U9~U9p 810J83 U8 J~9W ~~:I!Upun
•••~:I! 9pJ~/t\
-asfJ)I afP Jf]j uapuf]J9 uap UOA •
U9pU!Jqe uOHenHS J9p HW ~:I!w/~:I!P •••
'UaHmAfp/DJfaZfaJ:1 •~q9!1 ~:lOU~:I!P 9!S qo 'U96eJJ eloJe3 ••• 9119~S J9U!9P u'rJ
'uawDsufawa6 uaJna UOA • ·U9p9J 9~:les 9!P J9q~ UJ9H3 U9U!9PHW ... •••~:I! 9pJ~/t\
'uaUJafUauua)l waJna UOA • ·~e~ u9J9pue U9U!9 9!S qo 'U96eJJ eloJe3 •••
:4JQJdsa9 wf a/4QzJ3
'9J~/t\ np ~:I! uU9M
·U9q!9J~:lS J9!Jqs9q9!1 U9U~S U9U!9810Je3 •••
"ua/4QZJa 6un4afZafj JaUfap UOA UfpUnaJ:1 ·u9~:lnS 9J9pUe 9U!9 J!w/J!P pun U9SS96J9,\ eloJe3 ••• •••~S9~UU~~no
ua4JsJnap JaUfa/punaJ:1 ua4JsJnap waufa ·U9~:l9Jds U!pUn9J~ seloJe3 HW ••• •••~S9~II0S no
JsaJ4J9w na "ufpunaJ:1 JaUfap/punaJ:1
waufap Jfw Jn6 J4Jfu sa JjnQ/ Jfaz Jama/ u/
jsdd!llaeLP!W q!9 .1 t
1138~\t'VIJ\t'311
\S 'v'
t9pJ~/t\ u9ssel U9zHS U~! elOJe3 UU9/t\'U9J9!6e9J 1ge~:I!W 9H/OS 9!M •
tU!9S w91qOJd sep ~:leu 6UnU!9W SUO!JeW9~UU~~seM •
tIge~:I!W UO!JeW~q!6 dd!l U9~:l19M •
UOpew
j)jJ!'!I9 la!!!!!A pun aln9 salle J!P a4Jsu!')M
HS! Ja4 waJapue puewa[ JalU!4
als ssep 'u!as sa aluuQ>I "apJ!,!M uiua!SSaJalU! 4J!P J!')! J4aw l4J!U 4J!S als qo sie 'sne os
sa l4a!S 4J!W J!')JJaqe 'u!as lS!W!ssad Jap l4J!U Ja!4 lZla[ IHM 4JI "uassel ua2u~4 l4J!U
!dO)l uap WapZlOJl np lsalilos uuep 'apJ!,!M uaww0>isneJ sal4Jal4JS seMla uuaM pun
"lS! 501seM 'H.l!aM np l!Wep 'uaLpaJds
uauo zue2 walqOJd sep Jaq!') J4! l!W lIe:l uapa[ !ne 4J! apJ!,!M 'aJ~M np 4J! uuaM
'aqnel2 4J! Jaq'V "auua)j l4J!U u!punaJ:I au!ap 4J! ep 'uaqa2 nz sdd!l J!P 'JaM4Js lS! sa
'lae4J!W °lleH
·uaäeJ:I alP alJOMlueaq pun uO!Jew UOAlJOMlUV alP san .Il
N3HJ3HdS/N3S3ll
NOI1>l31
LEKTION

ISCHREIBEN
~ /- Schreibe vollständige Sätze.

1. Wenn mein(e) Freund(in) ..!~.~~.~.~


..~~~~~!..~~~~~..~~~..~.~.i.~~~
~.i.~.~.~!.!~~~ ..~~~.J!~.~.L~~~.~
..~~~~~~!f~!~:
.
2. Wenn mein(e) Freund(in) .

3. Wenn mein(e) Freund(in) .

4. Wenn mein(e) Freund(in) .

5. Wenn mein(e) Freund(in) .

6. Wenn mein(e) Freund(in) .

7. Wenn mein(e) Freund(in) .

8. Wenn mein(e) Freund(in) .

IHÖREN CD7·2
5/- Und wie ist es weitergegangen? Michael erzählt. Hör zu und kreuze an. Was ist richtig (R), was ist falsch (F)?

R F
1. Michael und Carola haben sich versöhnt.
2. Im Moment läuft zwischen Michael und Carola alles gut.

3. Michael und Carola haben Schluss gemacht.

4. Michael hat Carola verlassen.

5. Carola hat Michael verlassen.


6. Carola will keine feste Beziehung.
7. Carola ist in einen anderen verliebt.
8. Michael will Single bleiben.
9. Michael sucht eine neue Freundin im Internet.

10. Carola sucht einen neuen Freund im Internet.

IHÖREN CD7·3
6/- Zur Kontrolle: Hör zu und ergänze den Text.

Ich bin jetzt seit Oktober von Carola Ja, sie hat gemacht. Es war schwer,
das zu Ich dachte, ich würde darüber nicht hinweg Aber man weiß, die Zeit
heilt alle Wunden.
Jetzt schaue ich am Wochenende mal , auf die Seite Und was finde ich da?
Eine von meiner auf der Suche nach .
Im Großen und Ganzen nicht so schlimm. Aber der Grund, warum sie sich von mir hatte,
war, dass sie keine mehr haben und ihr Single-Leben genießen wollte.
Versteht das einer, bitte?

zehn
11
uJapu\? JnSP:I alP
ua4a!zue >POJ!U!Wua~eMa2 uau!a
ua4a!zue lue2ala Japo ua>ju!w4JS 4J!S
ua>jua4Js uaso~ alOJ J4!
ualo4qe peJJOlOW wau!a l!W ais
... uapJ!)M ais/ais "U9loqq8 SJ9~8A S9U!9W S9P9:1J9W W9p HW (uq!) 9!S 9pJ"/I\ q31 •
... lapJ!)M J4! lU9J9!Uodw! nz (u96unr) U9q3p~W W9U!9 wn 'un~ np ~S9pJ"/I\ s8M 0
... uapJ!)M J!M
... apJ!)M sa/a!s/Ja
... lsapJ!)M np np 'aSeJJ LPI
"Ialdslas W! alM aSolelO apl!S """~sa:j.JoM~ue .1B
... apJ!)M 4J! N3HJ3l:ldSI
WJo:/ - apJ!)M
uaq!aJ4JS ~apqsaqa!l ua2uel uau!a J4!/W4!
ua~nJue 4J!12\?l a!s/u4!
Ual!al2aq asneH 4Jeu a!s/u4! pun uaueM aln4JS Jap JOAa!s/u4! ~ne
Ua9!)J2 pun ula4J\?lue uasned uap U! a!s/u4!
uapelu!a Aueds2elsunqa9 Jau!ap nz a!s/u4!
ua>jJ!4JS l!eW-3 a2uel aUla J4!/W4!
ua>jJ!4Js SWS ala!A J4!/W4!
"U9Q!9Jq3S
J9!JqS9q9!1 u96u81 U9U!9 Jq!/wq! q3! 9pJ"/I\ "8~ U9U!9~ JnV •
"U9~3!q3S SWS 919!,\ lUJ9qOJ9nZ~3"JnZ (u!)pun9J~-X3 (U)9U!9P
Jq!/wq! q3! 9pJ"/I\ 'UJ9qOJ9nZ~3"JnZ (u!)pun9J~-X3 (U)9U!9W wn • wn 'un~ (u8~ U9U!9~ Jn8) np ~S9pJ"/I\ S8M 0
"Ialdslas wl alM aSolelO apl!S """~sa:j.JoM~ue
np 'aSeJJ LjJI .1 B
N3HJ3l:ldSI
"JOA6unSQ7 a1apuo aUla 14!a60/4:Js •
'qo awawn61V a14! aU4a/ •
'Jsap1f)M um al/aJS
'la14! UDnp SOM'.J4!a60s •
:4:Jg1dsa9 w/
"JS! aap/ aJn6 au!aJ( sop ssop
'Jsapufj no ·UlaqOJaJ(:Jf)lnzJ6u!paqun 4:J0P
U4! als I/!M mah4:Jowa6 ssn/4:JS puna1:i
wa14! J!W J04 4:J!a11aJsQsno u!pUna1:i aU!3
"assel)! Jap ul aJal~n>lslO,uJaqoJannpOJnz eloJe) 'uaLjJnSJaAlaeLjJIW a~"os .1 L
1138l:l\fLN\f311
N011>f31
LEKTION

11.Die große Liebe ist vorbei


L ES E N
9 - Was bleibt, wenn die Liebesbeziehung scheitert ... Welcher Satz passt zu welchem Bild? Ordne zu.

[!]O

@]O

a. Der Teddy-Bär,den ich ihr zum Geburtstag schenken wollte.


b. Das Cafe,in dem wir uns nach der Schule trafen.
c. Das Foto, das sie mir geschenkt hat.
d. Die Bank im Stadtpark, auf der wir uns zum ersten Mal geküsst haben.
e. Die Fahrräder,mit denen wir so schöne Touren gemacht haben.
f. Die Erinnerung an ein Mädchen, dessen Schönheit mich bezaubert hat.
g. Der Pullover,der ihr so gut gefiel.
h. Die Gedichte, die sie mir gewidmet hat.

JHÖREN CD7·4
10 I- Sie war so ein tolles Mädchen. Hör zu und ergänze.

Carola war ein Mädchen, einfach toll war.


Carola war eine Person, immer lustig und gut gelaunt war.
Carola war ein Typ, immer ehrlich zu mir war.
Carola war ein Mädchen, mit ich mich so gut verstand.
Carola war eine Freundin, mit ich über alles sprechen konnte.
Carola war ein Mädchen, Anwesenheit mich so glücklich machte.
Carola war das tollste Mädchen, ich je kennen gelernt habe!

zwö If
EZ-9L 11
"4JnJQqOJ>/OWO)(
'uap JIJJPUnJ9 wap UOIt• """'neJ::I'lpSUaw
'Ua1P1f1tFP/01faZfaJj 'uOSJad 'UaLPP!;W 'a~unr 'dAl
'uawosufawa6 uaJna UOIt•
'uaUJa/uauua)( waJna UOIt•
"""4J!l4J!;IJ.laqo '~lZJa4WJeM
:6JnQwoH
'4JSlpuPI'wwnp 'Iaqlsuas ':pau
sno UfpUnaJj JaUfa/punaJj waufa a/4pzJ3
:J4as sop 1sJanopaq na "UaqaflQa6
J>/0WO)(uf J4f/W4f 1fw 14Jfu np 1sfQJapfa/
4JOP '1UJa/a6 uauua>f ua4JPPW sa1uOSSaJaWf
ufa/ua6un( uawossaJaWf uaufa 1s04 na
'9ql1~ JUJ9196 uaUU9~ ar ~3! U9p 'dA! 9JS9gns J9p JS! J9 'I1r •
ldA! J9gns U!9 1911~3!WJSI 0
-Ia!ds!as w! alM a30le!o apl!S -""~sa:j.JOM~uenp 'a3eJl 4'1 .1 V L
N3HJ3i:ldSI
i. """1105131M"a4alSJa" ln~ 4J1W 4Jl wap llW 'ulas ua4JP!;W ula 1105alS .•••
i.ulas ulJauued aleapl
aUlap 1105131M"le4 Jal>jeJe4J ualn~ uaula Jap 'ulas a~unr ula 1105J3 .•••
i.ulas Jauued Jajeapl ulap 1105131M
"uawwesnz ~qo"~a:j.JOM~uepun ~eJ:I -ua3eJIUa~a)l .1 t L
11 38 i:l 'v'lAJ'v'31 I
uaJap uaJap "lllua9
"llea
"llesn>j>jV
"lleulwoN
leJnld WnJlnaN wnululwa::l wnu!ln>jsew .I
I
Jeln~ulS j
"uaWOUOJdA!~elaH :allaqel alP azu~3J3 .IlL
N3813i:lHJSI
"6u!S "JJnaN "WON "JI1M IIOJ ~3I1JU!a SBp 'U9~3P~W U!9 JBM 1110JI13
"6u!S "~SI1W "~W "9J110M U9~U9~3S 6I1JSJJnq9f) wnz J~! ~3! U9p 'J~8-Appa! J9Q
"Ot pun 6 ua3unqo uap sne uaWOUOJdA!~elaH alP aJa!u!lao .1 L L
N3813i:lHJSI
NOll>131
LEKTION

ITEAMARBEIT
1 51- Wie beurteilst du Carolas Verhalten?
Diskutiere in der Klasse.

Sie hätte '" sagen sollen.


Sie hätte '" spielen dürfen.

11
IHÖREN CD7·5

161- Interview mit Carola. Was ist richtig (R), was ist falsch (F)? Hör zu und kreuze an.

R F
1. Carola freut sich, über ihre Liebesbeziehung mit Michael zu sprechen.
2. Zwischen Carola und Michael war es Liebe auf den ersten Blick.
3. Carola sagt, Michael ist ein junge, mit dem sie sich oft gestritten hat.
4. Carola sagt, Michael ist ein junge, mit dem sie sich gut verstanden hat.
5. Carola sagt, Michael ist ein junge, der nett und sensibel ist.
6. Carola sagt, Michael ist ein junge, der manchmal launisch ist.
7. Carola sagt, sie ist für eine feste Beziehung noch nicht reif.
8. Carola hat im Moment Angst vor einer festen Beziehung.
9. Carola hat Michael verlassen, weil sie einen anderen gefunden hat.
10. Carola meint, wenn sie nicht so jung wären, hätte ihre Liebesbeziehung bestimmt ein Happyend.

vierzehn
aZ
U4 jUQj l1li
~~~--------------.(.-a-6-m-q-JS-1-0~--la-M-Z-)-1S-a-PJ-D-M--~
H uaqa6 uauql np a6mqJS10~ aqJ/aM • ·laWJojs3unpaI4JsqeJat\ apuassed •
~ 'lal4a::JaqJ!/6gw JaqDpun
'ssnl4JS.
1~ 'SP(!/JUO)/sap apuDJ9 alP JaqD 6unulaw aUlap •
'6unqalza8 JaJql UOIIpun /aoqJIW pun 'lla:ndneH.
~
'o/OJoJ UOIIuaUJa/uauua)/ wap UOII• '3unllalul3 •
C 'palSSaJaWI os qJIP aIs WnJOMpun 'la~Ojs3un~.mJ3a~uassed •
'1soq pgqa6 a1qJlqJSa9Jap UOIInp alM. :aUlalsnes
a4JspOle3!1qo - japs a"aWJ~jUI Jaa
~ jJ!P >fJalt'J
\
aqan samf
SI:a o
"PilPln4)Stua salle J!U 1
4)15 pun tJgplJa a4)es alP als Jap ul 'lae4)IW ue lleW"3 aUla eloJeJ tQlaJ4)S tzta, Jatn~ nz. 8L
N3813t1HJSI
......................................
J4as 4JOU JaWWI laelP1W le4 alS uuaa ·lalso>jail ..·····························
laI" J4as Jaqe alS le4 sea
...........................................
nz l4J1U aI4!')).a9 aUlas wn J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lae4J1W
oSle le4 alS· alsa). aUla J!')). l4J1U eloJeJ 4J1SalI4!'))' wapJagnv· .
nz laI" 4J!lW!?U pUlS aplas ·aluuo>j ulas l4J1U ilun4alzas aJ41 ssep 'uapUelSJa" le4 alS
·l4Jewail
........................................
eloJeJ le4 WapZlOJ1· pun os JeM J3 ·a:ne4
........................................
Jawwl eloJeJ 4J1S 'ailunl Jap JeM laeLP1W uau41 ua4JslMz
sa le4 llaz JaillUla 4Jeu lSJ3 aUla>j sa JeM lae4J1W pun eloJeJ ua4JslMZ
uaSSelJaA ~unf »eJ)I ~un4alzas uaztalJaA
Janea UOA IlaJ Qall. laqlsuas uap lIoAslupugtsJaA
>PliS uatSJa uap lne aqan • ssnl4)S t4)Su!,!Ma~ • t>lUnla~
"txal uap a~IPugtSIlOAJaJ\ .1 L L
N3813l:lHJSI
NOI1>l31
LEKTION

111.Liebe in Musiktexten
ILESEN/SPRECHEN
1; I- Lies bitte den Musiktext. Welche Geschichte wird hier erzählt?

Zum Thema
In diesem Song erzählt Nena von einer
Liebe, die in die Brüche gegangen ist,
weil ...

Zur Sängerin
Nena, das "Fräuleinwunder" der Neuen
Deutschen Welle, wurde 1960 in Hagen
als Gabriele Susanne Kerner geboren.
1979 beginnt ihre Karriere als Sängerin
in der Band The Stripes.
Der große Erfolg kommt 1983 mit der
Single 99 Luftballons, die in Deutschland
23 Wochen auf dem ersten Hitparaden-
platz bleibt.
Der Song Jetzt bist du weg ist dem Al-
bum Eisbrecher entnommen.

Heut Morgen habe ich angerufen bei dir


Ich wollte einfach nur fragen wie's geht und was du machst
Sofort habe ich gemerkt du bist nicht alleine
Du hast so komisch geredet mit mir
Da war irgendetwas Neues und ich dachte ich sterbe
Das war völlig klar - da lag jemand neben dir
Und jetzt bist du weg, kommst nicht mehr
Und Freunde sein fällt uns so schwer
Was sonst - was kann ich tun
Soll ich dir aus dem Weggeh'n
Und jetzt bist du weg ...
Ich weiß nicht ist es meine Schuld vielleicht
Ich wünsche mir - dass ich dich endlich vergessen kann
Wir beide wollten immer zusammen sein
Doch vor'n paar Wochen haben wir gemerkt das geht nicht mehr
Es sollte ohne Streit und Eifersucht laufen
Wir wollten richtige Freunde sein
Ich fühl mich aber so verlassen
Weil von den Jahren nur wenig übrig blieb
Ich habe dich immer noch so lieb
Und jetzt bist du weg".
JJ
Wenn wir uns irgendwann wiedersehen
Können wir vielleicht zusammen
Auf einer neuen Straße weitergehen
Und jetzt bist du weg ...
Musik: U. Fahrenkrog·Petersen
Text: N. Kerner
ILESEN/SPRECHEN
1~ I- Was weißt du über Nena? Sammle im Internet Informationen.

sechzehn
"uauoMlue a2!azuv
alP !ne l4)!U 4)! apJ!")Mallal5 Jau!as uV
"J!e! l4)!U Je2 iuauoMlue
lS! 'le4 l4)eUJa2 eloJe) SeM 'sea ju!aN a2!azuv alP !ne alilos lae4)!W 'np lSU!aw •
iJ!e! 'le4 l4)eUJa2 eloJe) seM 'sep lSI "uapelu!a lueJnelSa~ SU! alS 4)! apJ!")M
"a4a2sne puaqv uapa! 'aU~4 2elsunqa9 u!punaJ:I au!aUJ uuaM
4)! UJap l!UJ 'Ua4)p~w sep lS! sep 'eI iaU~4 2elsunqa9 u!punaJ:I
aS4a2 au!ap uuaM 'Ua4)eUJ np lSapJ!")M seM.
-sne np UJap l!UJ 'Ua4)p~w sep sep lSI • "ua4)ns aJapue aUla J!UJ pun uaSSa2JaA
"aqe4 lUJala2 uauua>i eloJe) 4)! apJ!")M'aJ~M lae4)!W 4)! uuaM
a! 4)! uap 'a2unl alsauau Jap lS! Ja 'eI aSJ~M lae4)
ia2unl Jauau u!a lae4)!W lSI -lW np uuaM 'Ua4)eUJ np lSapJ!")M seM.
lI!:aeuolld
°Lfleu Lfl!Jds pun nz JQH .Ill
logO) N3H)3l:ldS/N3l:JQHI
"l/1p.Jal5loqal5uv sop J4t ssop
'sno l5unuJjoH autap a>t'(JJp• fijun>inz alP J!")! LP!S315 l4)SU!")M seM "8
'UD l5unJ/olSuOJa/\ i4)OU JaUJUJ!NHI 315 lqan "L
'.JapWnJoO sop qt15•
ima! 4)!S 315 lI4!")! alM "9
'uta lJaZUO)/ wap nz ats apo/ • iJa4!")J! uap!aq alP uaue4 aU~ld J!")!seM "5
:l5unpo/Ut3 auta J4t aqtaJ4'S ima! 4)!S 315 l4)SU!")M seM "17
wa!ssed uap!aq uap Ua4)S!MZ lS! seM "E
"Japa!/saqan ua4als WWOJ150Jd
fijnJue WHI !aq 315 sie '315 l>i)aplUa seM "Z;
wap Jnv"uapo/uta puaqoJapan wauta
iue WHI !aq 315 :ijnJ UJnJeM "t
nz utpunaJ:i a4,slnap autap lsa14'Qw no
°alJOMluv .Ill
N3813l:JH)SI
\SV
"l
"aluuQ>i ua4a2Jal!aM uueMpua2J! AJOl5 aJasun uuaM "! D """'UQ4)S aJ~M S3"Ot
"qa!l os JaUJUJ!4)!P aqe4 4)! Jaqe "! D """'uassepaA 4)!UJ lse4 na"6
"UaqJalS 4)! allloM"4 D """'UQ4)S os JeM 53"8
"lSJeM u!alle l4)!U np ssep "2 D """'Pln4)s ueJep l4)!alla!A 4)! U!S"L
"uallioM u!as uaUJUJesnzJaUJUJ!J!M sie "! D """pun !aqJOAlS! aqan a!a"9
"2el J!P uaqau pueUJa! ssep "a D """pun 2aM lZla! lS!q na"S
"u!as apunaJ:I leUJu!a l4)!U uauuQ>i J!M "P D """'JeM Jel>i sep J!UJsl'v17
"l4a2 J!P sa alM 'UaSS!M nz UJn ") D """'Jel>i oSle J!UJJeM S3"E
aS! ua2ue2a2unde>i 2un4a!Zas aJasun ssep "q D """'l>iJaUJa2 UO!OS aqe4 4)rZ;
"J!UJnz J4aUJ l4)!U lSUJUJ0>inp "e D """'ua!nJa2ue J!P !aq aqe4 4)1""[:
°nz aupJO ,Ja;J!aM z;Jes Jap ;JLfaäalM °S!Upu~;JsJal\wnz .1 0l
N3S3l1
NOI1>l31
.
•~-------,
I. Feiteteies m6d: a Konjunktiv 11es a würde-alak 111.Feiteteies m6d: a m6dbeli segedi ek alakjai

K[vansagokat, udvarias kereseket, a jelenre vonatkoz6 A m6dbeli segedigek feiteteies m6djat szinten a
tanacsokat, valamint feltetelezeseket a feiteteies m6ddal Präteritum alakokb61 kepezzük: a hat m6dbeli segedige
fogalmazhatunk meg. Ekkor az ige Konjunktiv 11alakjait közül negy - a könnte, müsste, dürfte, (möchte) alakja
illetve a würde + f6nevi igenev szerkezetet hasznaljuk. - ekezetet (Umlautot) kapott. Ragozasuk feiteteies
m6dban is ugyanannak az elvnek az alapjan törtenik: az
1. Wenn mein Freund mich verlassen würde, würde ich egyes szam 1. es 3. szemelyu alakok megegyeznek, es nem
weinen. kapnak szemelyragot. A többi esetben a kepzett alakhoz
2. Wenn ich Michael wäre, würde ich mit Carola sprechen. meg hozza keil illeszteni a megfelel6 szemelyragot.
3. Wenn meine Freundin Geburtstag hätte, würde ich sie
ins Restaurant einladen. können sollen müssen dürfen wollen
4. Du solltest Carola vergessen und dir eine andere ich könnte sollte 1 müsste dürfte T wollte
suchen! dürftest
du könntest solltest müsstest wolltest
5. Du könntest Carola eine SMS schicken.
er, sie, es könnte sollte I müsste 1 dürfte r wollte
wir könnten sollten müssten dürften wollten
Jegyezd meg!
ihr könntet solltet müsstet dürftet wolltet
A wenn köt6sz6 es a Konjunktiv 11(feiteteies m6d)
segftsegevel irrealis feiteteies mondatokat is
sie, Sie könnten sollten müssten dürften 1 wollten
megfogalmazhatunk Figyelj!
A sollen es wollen m6dbeli segedigek nem kapnak
1. Ich wäre traurig, wenn sie mich sitzen lassen würde.
ekezetet (Umlautot) feiteteies m6dban.
2. Wenn sie mich sitzen lassen würde, wäre ich traurig.

Figyelj!
vona KOZOme ekmOnaat: a vonatkoz6
nevmas
A wenn köt6sz6val bevezetett alarendelt mellekmondat
allhat a f6mondat el6tt es a f6mondat utan iso A vonatkoz6 nevmassal kepzett mellekmondat a
A wenn köt6sz6val bevezetett mellekmondat helye ezert f6mondatban szerepl6 f6nevr61 ad tovabbi informaci6t.
meghatarozza a f6mondat sz6rendjet iso Ezek a mellekmondatok közvetlenül utana vagy a lehet6
Ha a wenn köt6sz6val bevezetett mellekmondattal kezd- legközelebb allnak ahhoz a f6nevhez, amelyre vonat-
jük az összetett mondatot, akkor a f6mondatban az els6 koznak. Ezert gyakran megszak[tjak a f6mondatot.
helyen az allftmany (a ragozott ige), a masodik helyen A vonatkoz6 nevmas alakja függ az adott f6nev nemet61
pedig az alany all. es szamM61, illetve a mellekmondatban szerepl6 iget61.

: a sein, haben es werden igek 1. Der junge, der da sitzt, ist Michael.
2. Der junge, den du da siehst, ist Michael.
3. Der junge, mit dem Carola spricht, ist Michael.
sein haben werden
ich wäre
wär(e)st
hätte -t würde Figyelj!
du hättest würdest A f6mondatot es mellekmondatot összekapcsol6 vonat-
er, sie, es wäre hätte würde koz6 nevmas az összes esetben allhat. Alakja az egyes
wir wären hätten würden esetekben többnyire megegyezik a hatarozott nevel6
ihr wär(e)t hättet würdet ragozott alakjaival. A teljes ragozasi tablazatban összesen
sie,Sie wären hätten würden 5 helyen 3 alakban van ez al61 kivetel: egyes szam birtokos
esetben, es többes szam birtokos valamint reszes esetben.

A sein es werden ige Konjunktiv 11alakjat a Präteritum


himnem nonem semlegesnem többes szam
mult ideju alakjukb61 kepezzük -e vegz6des
hozzaadasaval. Amennyiben az adott ige t6hangz6ja alanyeset der die das ] die
a, 0 vagy u maganhangz6, akkor ezek a maganhangz6k targyeset den die das die
ekezetet kapnak (Umlaut). Az [gy kepzett alak (wäre, reszes eset dem ~derldem j denen
würde) egyes szam 1. es 3. szemelyben hasznalva birtokos eset dessen deren dessen deren
megegyezik, es szemelyrag nem kerül hozza. A többi
esetben viszont ehhez a kepzett alakhoz meg hozza keil v. A vonatkoz6 nevmas birtokos esetben
illeszteni a megfelel6 szemelyragot.
Ha a vonatkoz6 nevmast a mondat ertelmenek megfelel6en
Jegyezd meg! birtokos esetben keil ragozni, akkor annak alakja csak
a megfelel6 f6nev nemet61 es szamat61függ. A dessen es
A legtöbb er6s ige Konjunktiv 11alakjait [gy kepezzük.
deren alakok tehat nem ragoz6dnak.
IIyenkor a vonatkoz6 nevmast követ6 f6nev nevel6 nelkül
Jegyezd meg!
szerepel.
A hätte alak rendhagy6. Ragozasat tanuld meg!

achtzehn
la6a/\qzs 9lZsaf.Jaua.Jaws!ze S9
la>j>jp6~sf~ ze Ir)zq>j>j~lfej6a/\qzs e •
19S9Zafaj!>jfelj9 '6~su~/\!>j 'l9S9Zafaj!>j
6~sUelelAUOZ!q 'lS9l.J9 wau laA6a 'lS9l.J9laA6a
'l9s9.JaWS!laze >jeu~ze6! !>jele/\'lS~l!U~/\I!AUAU9waI9/\ e
Ir)zq>j>jO>j9PU~zSs9P~>j!unwwo>j e •
la>jq.Jq>jew9l (>jadauur)
!p~lesJ '>jadauur) '>jada.Jazs!j.J9js9 !9U ) wOlepes.J~l
S9.Jaqwa ze S9 (>j9puaal !uoljUo '!efdeuuapu!w
lal9 !p~leSJ e '>jolelosJde>j !P~WSJ'lal9 !p~leSJ) p~leSJ e •
po~elnJsouzse4
p(ew U,6SZ!A !6~S~~iU~ ZV
19.J>jadauur)ze fl9zsaq ueA60lj •
19.J~>junw!z~lje fl9zsaq ueA60lj •
la>jada.Jazs!j.J9jS9 !9U e •
ua6 .J >jello/\ >jauaAI!W S9 'ew >j0p~leSJ e >jauaAI!W
9 •
19.Jpop~lesJwfes e fl9zsaq ueA60lj •
la>jallapowp~leSJ 9zqquqlr)>j e aq pselnw ueA60lj •
I 1 )I 3 1
LEKTION

I. Leben in der Familie


ILESEN
1 I- Lies die folgenden Texte. Welche Bezeichnung passt zu welchem Text? Markiere.

Die Patchwork-Familie o
Die Einelternfamilie o
Die Großfamilie o
Die traditionelle Familie o
Kinderloses Ehepaar o
A Papa und Mama - natürlich verheiratet - mit ein bis zwei Kindern. Nach diesem "Ideal" strebt immer noch der Großteil der
Bevölkerung. In Bayern gaben sich im letzten Jahr 60.000 Paare das Ja-Wort. Und auch wenn 28.000 bayerische Ehen Jahr für
Jahr wieder geschieden werden, so sind die meisten Paare mit dem Wunsch, Kinder zu bekommen und eine kleine, klassische
Familie zu gründen vor den Traualtar getreten. 1,4 Kinder hat eine solche Familie im Durchschnitt.
In Deutschland leben derzeit über 35 Millionen Menschen in dieser Familienform, 44 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Hier leben mehrere Generationen unter einem Dach: Großeltern, Eltern und eine ganze Reihe Kinder, oft auch noch Geschwister mit ihren gesamten
Familien oder der alte Großonkel wohnen unter einer Adresse. Diese Lebensform hat die beste Chance auf Harmonie, wenn genügend Raum vorhanden ist.
Früher fand man diese Gemeinschaften öfter: Bevor die Familien in die Städte zogen, war diese Familienform in ländlichen Gegenden völlig normal.
Oft waren sie auf Bauernhöfen anzutreffen, auf denen jede helfende Hand benötigt wurde. Heute sind solche großen Familien-verbände seltener geworden
- und wenn man sie findet, dann meist so: Jede Generation lebt in ihrem eigenen abgeschlossenen Bereich, das Zuhause ist in mehrere separate Wohnungen
unterteilt. In solchen vielköpfigen Familien herrscht meist ein gut funktionierender Generationenvertrag: Die Oma hütet das Enkelkind, dafür kocht die Tochter
für die älteren Hausbewohner das Mittagessen mit, die größeren Kinder gehen für den alten Onkel Einkäufe machen.
Doch bei all der gegenseitigen Hilfestellung und dem Zusammenhalt: Eine solch große Familie braucht viel Toleranz und Rücksicht, denn jedes Mitglied
bringt eine eigene Persönlichkeit, verschiedenste Charakterzüge und Bedürfnisse mit in das System Großfamilie.

"Allein erziehend" - war vor einigen Jahrzehnten noch ein Fremdwort und wurde sehr negativ beurteilt. Heute ist
es eine alltägliche und auch vom Gesetz beachtete Familienform. Sieben Prozent aller Deutschen leben in einer "Zwei-
Personen-Familie", in der Mutter und Kind (seltener Vater und Kind) den Alltag miteinander meistem. Diese Konstellation,
die vor allem in den ersten Jahren oft große Belastungen mit sich bringt, ergibt sich aus den unterschiedlichsten Gründen:
Die Eltern haben sich scheiden lassen bzw. getrennt, sie haben noch nie zusammengelebt oder ein Elternteil ist gestorben.
Voraussetzung: Gute Nerven und Organisationstalent.

Ein"Fleckerlteppich" aus mehreren verschiedenen Familien. Ein neuer Begriff für eine neue Art des Zusammenlebens: Wie ein bunter Teppich setzen
sich diese Familien auf den ersten Blick aus zufällig zusammengewürfelten Personen zusammen. Die Eltern - die vielleicht gar nicht verheiratet sind - haben
mehrere Kinder, wobei vielleicht nur eines ein gemeinsames ist. Die anderen wurden vom Vater und/oder der Mutter aus der ersten Ehe mitgebracht. So oder
so ähnlich sieht diese Familienform aus, zu der nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden bereits rund 15 Prozent aller deutschen Familien
mit Kindern gehören - Tendenz steigend.
Doch diese Mischung bereitet auch Probleme: Oft sitzt der Trennungsschmerz der Kinder von der "Ur-Familie" noch so tief, dass die neue Frau oder der
neue Mann abgelehnt wird. Neben dem Schmerz, sich von einem Elternteil trennen zu müssen, muss das Kind dann auch noch mit neuen Menschen - oft
auch mit als Konkurrenz empfundenen Stiefgeschwistern - zurechtkommen. Vertrauen in die neue Familiensituation zu fassen fällt manchen schwer.
Gesetzlich benachteiligte Familienform.
Dennoch hat die neue Familienform nach Ansicht von Psychologen und Pädagogen durchaus auch Vorteile .. So lernen sie etwa von ihren "neuen" Eltern,
die beide eine Trennung durchgemacht haben, leichter Kompromisse zu schließen.

Doppelverdiener ohne Kinder - das klingt nach Luxus pur. 24 Prozent der Deutschen, also über 22 Millionen Menschen
in der Bundesrepublik, leben in Familien ohne Kinder. Jeder dritte Erwachsene bleibt heute kinderlos, einige gewollt, sehr viele
leiden jedoch unter dem fehlenden Nachwuchs. Mit fast allen Methoden versuchen Millionen von Ehepaaren, eigene Kinder zu
bekommen. Doch natürlich gibt es auch die Menschen, die zwar eine Ehe eingehen, jedoch keinen Kinderwunsch hegen.
Die Paare, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben, genießen nicht selten finanziellen Wohlstand, gelten als
besonders konsumfreudig, machen Karriere oder verfolgen einen anderen Lebenstraum. Sie sind eben kinderwunschlos glücklich.

zwanzig
·talJOMlue pun tSeJ:I 'ua3eJJuatta>t .Il
1138H\fW\f311


• •
• •
• •
• •
'allapowuamwe:l alP Jaq!'!txal wap sne uauo!teWJoJul tlawwes .Il
1138C!\fW\f311
NOI1>l31
LEKTION

ISCHREIBEN
31- Wie ist deine Familie? Mache Notizen.

Ich finde es toll •.•••• Für mich ist es schwer ••..••

AB\
SCHREIBEN
71
Dein Briefpartner / deine Briefpartnerin hat dir einen längeren Brief über Probleme in der
Familie geschrieben. Du möchtest ihn / sie gerne trösten. Schreibe ihm / ihr eine Antwort.
Bringe in deinem Brief Beispiele aus deinem eigenen Familienleben.

ISPRECHEN
41- Familien früher und heute. Was ist heute anders? Diskutiert über das Thema.

_---.--I( Merk dir! ~


früher lebten ...
damals gab es '"
vor 100 Jahren Wollten '"

Früher lebten

zweiundzwanzig
U<lS4JeM
U<lU!<lM
<lue2Jos<luu!S
U!<lS >jueJ)I
unq<l9
U<l:::l
l!<llueJ<lSSeM
<lJeeH
lneH
_~ ..

<lPU~H
ZJ<lH
<l2unl
UJ!4<l9
J<lpu~qUJUJ!lS
r-- -
<l>jU<lI<l9
<lJ<lSgJ2 U<l4JOU)I <lJ<lJ<lM4JS '<lU!<lS
<l>jU<lI<l9 <lJ<llq!X<lI! 'U<ll!QH <lJ<ll!<lJq pun <lUJJV <lJ<l2u~I'UJ<llln4JS <lJ<ll!<lJq neq!nv
uaneJ::I Jauu~w
'WJ E'H neJ::IJap
alP '8uel WJ (61: lllU4Js4JJna wl lSI sauuew sap pu eH ala
'SUJI4a9 sap 8un8JosJaAlniS
aJassaq aUla pun uaijlg4uJI4a9 uaplaq Jap 8unpulqJai\ aJassaq aUla
Jaqo 4JOpa[ ua80JJafl uaneJ::I'JaJaM4Js %171:lSI Jauugw Jap UJI4a9 sea
'uauuaJqJafl Jallau4Js uapole)l alP ais IlaM
'l4JIMa8JadJQ)I uaqlaswap llw uaneJ::I sie uassa J4aw uassow Jauugw
'uaijOH pun 4Jnes 'Cd ue 81IJgw4Jlal8 uaneJ::I'ue 4JneqJaqo
we walle JOflleJJOAlla::l uaJ41ua8al Jauugw 'Jauugw sie lla::l J4aw 8~
S'E uaqe4 uaneJ::I'%S1:UJauugw laq 'sne sJadJQ)Isap %LZ lla::ll4Jew
uaneJ::I las 'uaneJ::I alM aqaMa8lla::llaiflOS qW4 JnU uaqe4 Jauugw
'ua8unlUaneJ::I sie uawnloA saJaIJQJ8%OSwn ula uaqe4 ua8unpauugw
'uaneJ::I sie llas wl ~ueJ~ Ja81UaM
'UaS4JeMa8sne S1:Japo 171:llw a8elOfJ 4J!lllIU4Js4JJnp suaqa, saJ41alne, wl ua8upqJafl Jauugw
pUls pun zr llw ualslaw we UaS4JeM ua4JpgW 'H llW wnls4JeM J41 'uaw4auJ4eM Jassaq sllelaa uauuQ~ aiS 'l4J!l salla4 JOl Ja4J!lpUlldwa
uapuaaq ais '171:pun Er ua4JsIMZ ualslaw we UaS4JeM ua8un[ '(g:01: pUlSJauugw Jaq\f 'Jauugw sie Jassaq ua4JalJ pun uaJQ4 uaneJ::I
slullg4JaA) ua8un[ sie Jallau4Js ua4JpgW UaS4JeM 19lJaqnd Jnz SIS 'uaJoqa8 ua4JpgW 001:lne UapJaM ua8un[ S01:
'(lewOg :uaneJ::I) alnuIW OJdlewZL 4JIIllIU4Js4JJnp 'uapole)l LE uaneJ::I'a4JglJJaqoJadJQ)I ,w
:Jawes8uel ua8el4JS pun JaIJQJ8pUls uaZJa4Jauugw 'J4n zz pun OJduapole)l S'6E 'eJ 4J!lPUQlS a4n~ Ja8111QfIlaq ua4JneJqJafl Jauugw
61:ua4JsIMZ sualslaw 'Jauugw alM ijo OSlewlu!H uaulaM uaneJ::I Ja4Q4 awwIlS aJ41lSI
'J4aw UaZllM4JS ais pun 'Ja8lllal qle4saa 'Jauugw Jap alP sie JaZJO~pUlS uaneJ::I UOflJapugqwwIlS ala
qle4sap lSI lneH aJ41'uaSOJPIJlaM4JSpun uasOJp81elJeeH J4aw uaqe4 'a~uala9 aJalqlxall 'uaijOH
Jauugw 'ua8unJ40Jas J!H Ja4J!l8ugldwa Ja4ep 'JaUUOPpun JaUa~JOJl aJallaJq uaqe4 uaneJ::I'a~uala9 aJaIJQJ8pun ua4Jou)l aJaJaM4Js
uaneJ::I laq lSI ln eH ala ',w 9'1: uaneJ::I'lneH ,w g'1: uaqe4 Jauugw 'au las pun aWJ\f aJa8ugi 'UJalln4JS aJallaJq uaqe4 Jauugw
'sne l4Jlai os l4JIU uallel pun lne4ldo)l Jap UIJalall ww Z uaZlls aiS %09'OS nz a4J!lqlaM Jap
'Jauugw sie aJeeH aJa814glspUelSJapiM pun aJal4JIP uaqe4 uaneJ::I 'JaSSeMsne %OL'09 sne l4alsaq JadJQ)I a4J!luugw Jaa
·uauo!~eWJOJul alP ~Iawwes pun ~xal uap san .1 S
N3S3l1
neJ:I pun uuew -li
NOll>i31
LEKTION

ISPRECHEN
61- Klischees. Lies die Behauptungen und äußere deine Meinung.

• Männer wachen morgens auf und sehen genauso gut aus wie am Abend vorher.
Frauen bauen über Nacht irgendwie ab.
• Eine Frau ist immer gut angezogen, wenn sie Einkaufen geht,
die Blumen gießt, den Müll raus bringt, telefoniert, ein Buch liest oder fernsieht.
Ein Mann ist immer gut angezogen zu Hochzeiten und Beerdigungen.
• Eine Frau heiratet einen Mann in der Hoffnung, dass er sich ändert; - tut er aber nicht.
Ein Mann heiratet eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändert; - tut sie aber.
• Frauen lieben Katzen.
Männer sagen, sie lieben Katzen, aber wenn Frauen nicht hinschauen treten Männer nach Katzen.
• Ein Mann hat durchschnittlich 6 Dinge in seinem Bad: Zahnbürste, Rasierer mit -schaum und -wasser, Seife
und ein Handtuch vom Steigenberger Hotel.
• Eine Frau hat durchschnittlich 337 Dinge in ihrem Bad. Die meisten kann ein Mann nicht einmal benennen.

ITEAMARBEIT
71- Sammelt weitere Klischees über Mann und Frau.

cf S?
• Männer können besser parken. • Frauen können besser kochen.

• •
• •
• •

vierundzwanzig
"" "(qO) 'J4JIU ~J!aM4JI
i.ua60s nzop 4JI /lOS sOM
"ua60s nz JaM4Js JSISOG
"6unu4'r/ aUla)! Ui3>p!')Jpsne l!i3LjJi3LjJ!SUn
"" "(ssop) '.Ja4JIs(zu06) uIq 4JI
"" "SSOP'J6nazJaqlJ UOflOPJsaj uIq 4JI
(ssop) '.JoP/(zu06) 4JOP JSI s3 ui33es 3unu!i3V\1 i3!P
i.Ja4JIS (4JIP/JIM) op aIS pUls j np JSI8
""SOP'ua/laJsJofl J4JIu JIW uuo>f 4JI oSflI
"""Jaqo 'UaWWIJS 60w sOG
"ua4as os pun os uow uuo>f sOG
jUUISUn 4JOP JSI sOG
"sJapuo sop a4as 4JI
"/fawa6a9 wl zu09
"" "Jaqo 'ulas UUO)!
"UOjnOJOp (zuo6) JWWO>fsOG
"" "JlJj (J4JIU) Sop aJ/o4 4J/
i.4JII>fJIM
"J4JIU 4JI aqno/6 j apu!J sop '(ufaN) Ui3LjJi3JdSJi3P!M wapuewi3!
"JWWfJSsOG
"4Jno 4JI aqno/6f apu!J Sop '(o{)
"noua9
os 4Jno 4JI a4as Sop '(o{) Ui3WW!lSnZ wi3puewi3!
"""J4JISUI/ JaUIaw 4JON
"" "(ssop) 'auIawja>fuap 4JI
"""~J!aM4JI /alflos
"""aJJI J4JIU 4JIW 4JI uuaM
"" "SSOP'6unulaw Jap uIq 4JI
"""4JOU 6unulaw JaUIaw Ui3>p!')Jpsne 3unu!i3V\1
"~arm>tS!a,Japueu!a pun 4Jna J4! J4as neuaä alM "uaäunu!aw aJna l4J!aläJaA .16
N3HJ3~dSI
assel)! Jap u! ua4JpgW J!M
ua,pp{:!w
assel)! Jap u! säunr J!M
s6un{
"4Jna Jaq!'!Jq!aJ4JS ,assel)! Jap u! sa JS!alM .Is
N3HJ3i:JdSI
NOll>i31
LEKTION

ISPRECHEN
10 I- Wie ist die ideale Frau?Wie ist der ideale Mann? Diskutiert.

ILESEN
11 I- Hausarbeiten. Was machst du gern/nicht gern, oft/nie. Kreuze an.

Hausarbeiten © ® oft nie

den Abfall hinausbringen

die Betten machen

mein Zimmer aufräumen

Blumen gießen

bügeln

abwaschen

Wäsche waschen

Wäsche aufhängen

Staub saugen

einkaufen

Rasenmähen

Schnee räumen

Fenster putzen

das Auto waschen

im Garten arbeiten

sechsundzwanzig
6!ZUeMZpunuaqa!s
lU9lnds~08U J9SS8M W9J81~ HW J9S!16J9!8 9!P U8W 1I0S wnJ8M 'v
lU9P!9WJ9,\ nz U9!J9J~88 wn IU9J~08 U9U~OOJJqV pun U9~OS8/t\qV W!9q U8W 1I0S Jn8JoM '~
lJ9U~OOJJq8 J~O!U JJ!~OS9f) SBp U8W UU9/t\ '~0!lJ~!J96 J~O!U S9 JS! wnJ8M '~
l6H~O!/t\ U9mdSJJ!~OS9f) W9p ~08U U9U~OOJJqV S8p n8J~ 9!P J9PU!J wnJ8M 'l
'ua~eJ::IalP a:J,lOMJueaqpun Jxal uap JQH .1 f l
9'LOJ N3l:1QHI
uaq06jntl ua1s60l./JfM afP ma1 •
1Sl./JOWUJa6 1l./Jfu np SOM
'1Sl./JOWUJa6 np SOM'uaUl./f 60S.
·1l./JOW1/0l./snoH Wf SOMJaM 'UJaUl./OMaq1fW
uaufap 1fw l./JfJdsa8 ·ua6oza6ufa apoJa61sJq na
·uawwosnz ual./JPQW waufa pun ua6un{ waufa
1fw 9M Jaufa uf 1SUl./0Mpun uf/Ja8 uf 1SJafpmSna
LPI JaJSaM4JS/ JapnJg JaJeJ\ Jaunw
'sne allaqel alP allO::l,seM J4Jew JaM 'amwe::l Jap UI ~unJ!aJsJlaqJ" .Ill
N3813l:1HJSI
NOI1>l31
LEKTION

111.Feiertage
ILESEN
1 41- Was passt zu welchem Fest? Sortiere.

Sekt. Adventskranz. Schornsteinfeger. Eier. Baum. Geschenke. Christkind Plätzchen. Stollen.


Christkindelmarkt • Lebkuchen. Winterende • die Auferstehung
Kerzen. Schnee. Feuerwerk. Montag. Osterwasser • Glückwünsche. die Frauen mit Wasser
begießen. Karwoche. Frühling. Hase. Heiligabend. Christi Geburt. der Jahreswechsel. laute
Partys. Masken. Aschermittwoch, sich verkleiden

Ostern Weihnachten Silvester Fasching und Karneval

ILESEN
1 51- Lies die Texte. Zu welchen Texten gibt es kein Bild?

@
Der Geburtstag
Der Geburtstag bezeichnet den jahrestag der Geburt oder den tatsächlichen Tag der Geburt einer Person. Ein
weit verbreiteter Brauch ist es, den Geburtstag mit Freunden und Verwandten zu feiern. Natürlich gibt es zu
jedem Geburtstag auch größere und kleinere Geschenke. Ein weiterer Geburtstagsbrauch ist es, einen Kuchen
oder eine Torte zu schenken mit brennenden Kerzen, die der jahreszahl entsprechen. Diese Geburtstagstorte
wird meist von der Mutter gebacken. Es ist üblich, einer Person zum Geburtstag zu gratulieren

® Advent: Jesus kommt bald wieder


Vier Wochen vor dem Weihnachten beginnt die Adventszeitln der Adventszeit bereiten wir uns auf
Weihnachten vor. Das Wort "Advent" kommt aus der lateinischen Sprache und heißt "Ankunft': In dieser Zeit
denken wir daran, daß jesus Christus als Kind in diese Welt gekommen ist
Zur Adventszeit sind die Straßen der Städte hell beleuchtet. Überall hängen Lichterketten und bunter
Schmuck. In den Fenstem hängen Steme und andere Figuren aus Papier. Und aus vielen Küchen kommt ein
schöner Duft. Die Menschen fangen an, Weihnachtsplätzchen und besondere Weihnachtskuchen zu backen.
Viele Kinder haben auch einen Adventskalender. Für jeden der 24 Tage im Dezember bis zum Weihnachtstag
findet man ein Stückchen Schokolade oder etwas anderes hinter kleinen Türen.

achtundzwanzig
111 6!ZUeMZpUnUnau
°uaqal anau sep lJa!s!loqwAs
!3 seo °12u~4a.8Jne~Jnw4JS sie pun llewaq lunq 'uaselqa.8sne Ja!3 a40J UapJaM 4JnV °ua4Jns Ja!3 alP uuep
uassow Japu!)t a!o °ase4Jalso Jap al~l sep '4Jne ua3es ala!A °Ja!3alqJ~Ja3lunq pun al4JO~a3 aUJa3walSJall uew
°3un4alSJaJnv au!as ue pun snlsP4J snsa[ UOIIuap!al sep ue J!M ua~uap :,a4JOMJe)t"
ualuueua30s Jap 'UJalSOJOIIa4JoM Jap ul°.8U!l40J~W! puowlloA UalSJawap 4Jeu 3eluuos we lS! 3elUUOSUJalSO
UJa:a.so
@
°ua3eM uawow4Jsa3
lunq uagOJ3l!W a30zwnSlellaUJe)t Jne Japo uJa!aJslellaUJe)tnz uew l4a3 uueo °ue ua~sew Japo Jap!al)t alunq l4a!Z
pun 4J!Slap!al~Jall uew °u!as nz 3!lSnI3!l4JP lewu!a wn 'l!az aUla lS! lellauJe)t °lI4~Ma.8apJnM .8!uQ~slellaUJe)tu!a
pun 'a.80zwnslellaUJe)t sa qe3lJapUn4J4e[ on W! U04JSolleJ4as lS! uJa!aJnz l4JeUlSe~ Japo lellawe)t '4JneJS Jao
;,3U!4JSe:l"Japo "l4JeUlse:l" sa 19!il4lJOO °UilweN uaJapue uau!a lsa~ wap lJOP uew lq!3 JnN °lsa~ sasa!p
uew lJa!aJ spuel4JSlnao ual!al uaJapue U!4Jne Jaqv °zu!ew pun pOPlassOO'UIQ)tualp~lS uap U! uJa!a~ alP pUlS
luue~aq lng °puelu!a4~ W! sa UJa!aJua4Jsuaw ala!" SJapuosas °lJa!aJa3 puel4JSlnao U! lIeJaqo l4J!U pJ!M lellaUJe)t
leAaUJe)l
@
°ua~JaJ4JsqeJalS!ag uasQq alP 1105S!qJo)talal4Jnapa Jao °pJ!Mlal4Jnapa aZJa)tapuauuaJq aUla 4JJnp Ja4 uauu!
UOIIJap l4J!sag uauau!u4JSa.8U!a wau!a l!W S!qJO)tuall4Q4a3sne uau!a uaaMolieH JOIIpuaqv we uew l4a!S uauo~les
Jne pun UJalSUa~'uaJQlSneHue 'JaSn~HJap ualJ~3JOAuap ul "('>PPl") ua4J!aJlS l!W als ua40JP ualsuosue 'Ual!a~3!gos
wn UaU!q pun sneH nz sneH UOII'lJa!~sew pun lap!al~Jall uaa~ Japo laJnal'uaxaH sie 'Japu!)t ua4a3 !aqJa!Ho(saJnes
Japo sagos) ,,leaJl JO~JPl" aluueua30s sep 4J!SlnaJpa UJapu!)t uap !aq l!a4lqa!las JaJapuosas °lsaJs~loAsa3!l4Jp ~.: - •...
u!a lJapUn4J4e[ °6~W! Sl!aJaq sneJep apJnM ualeelssapuns ua4Js!ue~pawe uala!" Ul04JseJJ4as sUJa!a~oUilaMolieH
sap UO!l!peJl alP 4J!Salal!aJqJall lJOO°vsn alP U!l!W a4Jn~JSoUailMolieHalP ual4JeJq JaJapUeMSnva4JsPI -'~~~"
;,ua.8!1!a4JaIlV"JOIIpuaqv Jap :osle 'CpuaqeJOAJap"013ua)"alla" pun C,3!l!a4"013ualle),,M0lle4" uJalJQM Ua4JS!l.8ua
uap sne 4J!SlJ~I~Ja 3unU4J!aZas a!o °lJ4OJa3u!alJapun4J4e[ °9~W! lSJa apJnM "uaaMolleH" #!J3aS JaO;,UalaaSJaIlV"
sie 3ela.810~uap :,ua3!1!a4JaIlV"3elJa!a~ sie JaqwaAON1 uap °AIJ03aJglsded alWW!lsaq LES J4e[ wl°.8!SS~14JJnp
4J!aJUalOl wap pun uapuaqal Jap 4J!a~ wap Ua4JS!MZpueMUUaJl alP JeM 'Jallelau!w SU!S!q ua4Jsuaw alP ualqnel.8
os 'l4JeN Jasa!p ulouawwo~II!M (SapOlsap pl!quU!S) JillU!M uap uaga!4 pun (suaqal sap pl!qUU!S)Jawwos WOll ..1:0 V·-
ua4Jsuaw alP 4J!Sualapa!4JsqeJall JaqwalloN 1 wnz Jaqo~o 1E WOlll4JeN Jap uloJalU!M uap pun Jawwos
uap 'uaijl~H !aMZ U!J4e[ sep 'spuepl pun spuel.8u3 JaU40MU!3ua40JJ alP 'ualla)t alP uall!all!az Ja4J!llsP4JJOIIul

J~
.., ....
uaaMolieH
@
°laq!s Jap sne al4J!4JSa.8sl4Jeu4!aM alP lJQ4 pun Japa!l uew 12U!SlJOO°a4JJ!)talP U!lSUa!psaU09 wnz
puaqv wasa!p ue ua4a3 ua4Jsuaw ala!A tn°l]l) puaqv a3!1!aHJap lS! 3elSl4JeU4!aM wap JOIIpuaqv Jao
°11°5ualialSJep PU!)tsie snsa[
alP 'addnd au!al~ aUla 12a!l u!Jeo °addp)t aUla l4als au!w Jap ul Jaso[ pun epew a!MOS'aS4JO u!a pun las3
u!a ua4als allelS wau!a ulownequauuel uap Jalun addp~Sl4JeU4!aM aUla 4Jne uallals ua4Jsuaw a4Juew
°Ula3n)t ualunq pun uaZJa)tuapual4Jnall!w wnequauuel u!a alna4l4als sa4JS!luaqeg sap ~undlau!w wl
°aln4JS alP JOJua4Jes pun ~JQlss3unp!al)t
wau!a '~JmSPla9 wau!a 'Ual!a~3!gos '.8nazla!ds :sneH SU!ua.8u!o JUOJl!W lalnas uau!a slewep aW!4Js
PU!~lsp4J seo °4JneJSuasa!p sa lq!3lJapUn4J4e[ °9~wap lIas °Ual4Jeu4!aM nz UaJQ4a.8:,3unJa4JSas"
awueua30s alP 'a~ua4Jsag Jap ual!alJaA sep pun PU!~lSp4J seo °lJnqag !lSP4J J!M UJil!aJual4Jeu4!aM wv
uaJoqa8 :a.s!snsar :ua:a.LPeUluaM@
°l4JaJdn~ l4Jau)t wap 'lal!al.8aq JaJlaH wau!a UOII4Jne snelo~!N Jap pJ!M lew4Juew
°seMla Japa[ lwwo~aq Jaqe SUalS!aw °a~ua4Jsag au!al~ ll!alJall Ja pun 'uaqe4 uela.8 a.8u!o aSQqpun aln.8 JOJ
alS seM 'JOIIuau4! Ja lsa!l 4JnS uagoJ.8 wau!a snv °Japu!)t uaqa!l alP JOJa~ua4Jsag Jau!al~ Jalloll ~Jes uau!a pun
4J!S!aq Japu!)t uasQq alP JOJaln~ aUla Jaww! le4 J3 welS alP 4JJnp l4a3 Ja Japo 'sneH SU!Jaqlas 'azlowsJ04JS!S
Jau!a pun laluew Ual!aM wau!a l!W ua30za3ue 'SneIO~!NJap lew4Juew 4Jne uuep lWWO~ spuaqv °lllOJlsqO
pun Ual!a~3!gos l!W als snelo~!N Jap gep 'ual4JQw alS °aJm alP JOIIa4n4JS pun laJa!lS aJ4! ua.8un[ pun ua4Jp~w
alP uallals puaqeJOAwe U04JS°le4lJaWWo~a.8 Japu!)t alP wn sJapuosaq 4J!Spun alqallJapUn4J4e[ 01]W!Jap
'eJAWUOIIsnelo~!N J04JS!Suap JOJ.8e~uapag uap '3elSneIO~!N uap puel4JSlnao U! uew lJa!aJ Jaqwazao °9wv
•••sn eH Jasun U! ww0>l snel0>l!N ~
NOll>i3l
LEKTION

ISCHREIBEN

1 61- Fülle die Tabelle aus.

Fest Wann? Was? Herkunft Bräuche

am Tag, an dem man


---------- ----------
geboren ist

Vorbereitung auf
----------
Weihnachten

Nikolaus von Myra,


4. jahrhundert,
----------
kümmerte sich um die
Kinder

Geburt von Christi

in vorchristlicher
Zeit die Kelten,Papst
Gregor, 16. jahrhundert

im Februar

schon im 13.
jahrhundert

Ostereier verstecken,
Eier färben, Eier
ausblasen, Eier suchen,
Mädchen begießen

1 71- Beende die Sätze.


r-----I( Merk dir! ~
wünschen Dativ, Akkusativ,
zu+Dativ
Zum Geburtstag wünschen wir dem Geburtstagskind _ Ich wünsche dir zum Geburtstag
alles Liebe.
In der Adventszeit bereiten wir uns _
sich vorbereiten auf+ Akkusativ
Am 6. Dezember denken wir _
Wir bereiten uns auf das
Abitur vor.
Bescherung, Weihnachtsbaum und Krippe gehören _ denken an+ Akkusativ
Denkst du noch an mich?
Am Abend von Halloween verkleiden sich Kinder _ gehören zu+ Dativ
~räuche gehören zu den Festen.
sich verkleiden als
Kleine Mädchen verkleiden sich
gern als Prinzessinnen

m dreißig
JaJnapaq LfJ!P J!!J >fuaLfJsa9 sasa!p SOM •
JsoLf uawwo>faq sa np WaM UOA•
JsoLf uawwo>faq sa np UUOM •
JsoLf uawwo>faq np SOM •
:Jaq!!JOp aJLfJ!Jafj
·JSOLfuawwo>faq ar np sop '>fuaLfJSa9 aJsugLfJS sop
Jaq!! JS/LfPzJana :JOASaJapUOSOMJaJfimLfJS Japar
'uaap/ J/awwos JLf/·uaqafi >fuaLfJSa9 saJnfi fiULfJ!J
u!a addnJ9 Jap sno uafiun( uaLfJs!s9zUOJJ wau!a UOA
fioJsJjnqa9 wnz JLf!JI/OM fi;nqz/os U! dwoJpuafin( w/
fl
N3HJ3~dS
"addnJ9 Jap U! :Ja:JLp!Jag">fuaLlJSa9 sa:JsLlJ!I>fJaJLlJSu!aw .1 L l
N3H)3l:ldSI
................................................................................................
'uap!aWJa/\ nz a)juaLjJSa9 alLjJalLjJS wn
....................................................................
JaulJeds:ij~LjJSa9 wo/\ )juaLjJsa9 sapuassed lLjJ!U U!3
..............................................................................
a!p 'ua)juaLjJSa~SlLjJeULj!aM l!W uew llpew seM
"az:J~SalP apuaaq pun :Jxal uap J9H .1 0l
L"LO) N3l:lQHI
.... J!M .•••
lualLjJeuLj!aM JLj! lJa!a~ a!M .•••
·ewQ Jap !aq lJa!a~ a!l!we:l azue~ a!a .•••
lualLjJeuLj!aM JLI!lJa!a~ a!M
"uaddnJ9 U! :Jqo "uaäeJ~uaua>l .16 L
N3H)3l:ldSI
eJAW uo/\ snel0)j!N uap (Lj ualLjJeULj!aM wv ·8
le/\aUJe)l J!M UJa!a~ (~ Jaqwazaa ·9 wv ·L
~dwe)jSl!aLj!aJ:l uap UJa!a~ U Jaqol)jQ H: wv ·9
puels~nes)jloJ\ uap J!M UJa!a~ (13 lsn~nv ·Ol wv ·5
ueLjdalS ~!UQ)I JapUOJ~SleelS uap J!M UJa!a~ (p ZJ~W ·S~ WV .1]
·snlspLj) uo/\ ~unLjalSJa~nv a!p J!M UJa!a~ (J uJalsQ wV .€
·saJLje[ uanau sau!a UU!BaS uap J!M UJa!a~ (q JenJqa:l wl ·l
·snlspLj) uo/\ lJnqa9 a!p J!M UJa!a~ (e Jenue[ UalSJa wv .~
,Ja:J!aM z:Jes Jap :JLlaäalM ':J.Ia!a~aäpJ!M seM .Is L
N3813l:lH)SI
NOI1>l31


I. Mul ·dö· Plusquamperfekt 11.Feiteteies m6d: mult idejü mondatok
A nemet nyelv harmadik mult ideje a Plusquamperfekt,
mas neven regmult. Ezt a szerkezetet a 21. leckeben (tankönyv 15. feladat
Azt fejezi ki, hogy a mult ideju cselekves idöben joval 14. oldal) mar hasznaltad.
korabban, es egy masik mult ideju cselekves elött
törtent. Ennek a modbeli segedigevel bövftett mon-
datszerkezetnek szokatlan a kepzese:
Nachdem ich die Hausaufgabe gemacht hatte, durfte
ich spielen.
Nachdem ich zu Hause angekommen war, musste ich hätte + a föige Infinitivalakja + modbeli segedige
sofort lernen. Infinitivalakja

A Plusquamperfekt szerkezet kepzese: ich hätte mehr schlafen müssen


war / hatte (segedige Präteritum alakja) + befejezett - ---
du hättest mehr sagen müssen
melleknevi igenev (Partizip Perfekt).
er, sie, es hätte mehr lernen müssen
-
A segediget ragozzuk, a föige Partizip Perfekt alak wir hätten mehr laufen müssen
-- -
valtozatlan marad. ihr hättet mehr spazieren müssen
- --
sie, Sie hätten mehr fragen müssen
ich hatte die Ha usaufgabe gemacht ---- .-
- - - ------,
du hattest die Hausaufgabe gemacht
---f

er, sie, es hatte die Ha usaufgabe gemacht


- ----------., Figyelj!
wir hatten die H ausaufgabe gemacht Alarendelt mellekmondatban ilyenkor az utolso helyre
-- r-
ihr hattet die H ausaufgabe gemacht nem a hätte alak, hanem a modbeli segedige Infinitiv
----I

sie, Sie
alakja kerül.
hatten die H ausaufgabe gemacht ~

Ich wußte doch, dass ich schon längst hätte gehen


ich _~_ woar_z_u_Ha_u_se
_an_ge_ko_mm_en
_- ~
müssen.
du - ~rst zu Hause angekommen
------ .....•
er, sie, es war zu Hause angekommen

wir ~aren zu Hause angekommen -- <

ihr art zu Hause angekommen


----------1
s~, S~ aren zu Hause angekommen _

A Plusquamperfekt alakot csak ritkan hasznaljuk,


leginkabb idöegyeztetesre. Ezen kfvül meg kifejezheti
azt is, hogy valami nagyon regen törtent.

Das hatte er schon vor Jahren gesagt.

Jegyezd meg!
Ha mindket cselekves a multban törtent, tehat
mindket tagmondat mult ideju, akkor a Präteritum es
a Plusquamperfekt alakokat hasznaljuk. Az igeidök
egyeztetesenek ezt a modjat mar a 18. leckeben is
lattad. (direkt2 102 oldal)

Nachdem ich die Wörter gelernt hatte, konnte ich


lesen.

zweiunddreißig
(\9Aal sOleleA!lj)
_:==:ö ~ 200j qqezssoy e lU1WeieA '(laZAOar) lS~ZeWleOOj
plAgJ e S9l9low~zsaq e Irlzg~ ~~*jOaAgzs e
2S?Or?-S9lS9.J9WP?W.J0jU! Zr?'l9S9Za(aj!~ A.Jal~9PU?ZS
'WJe~e ze Irlzg~ ~O~9PU~ZSS9P~~!unwwo~ e
lJg~ew9l
(~aAJal SaAI9WaZS)~Os~zO~leUOASaAI9WaZSe
Po:aell:aJsouzseli
" W U,6SZ!A Z'd
!6~s:a:aa.l~
19J~OJOSDW-!\lgz9quglrl~ !uzafam lapaAU9Wal9A
19J~eAOJ?lS9 IgJ~aAI9WaZSZZapJ9~ UeAOOY
la~as9zalal9llaj sOlelOSJde~ la~~aAU5lWaSa
lU5llJgl ueqllt:1w e S5lgU5llJgl uaqualaf e !uzeWleOOjOaw
WS?zeWleOOjOaw ~OO~SU~AJ~
laA5l05lSlJOaSP9w salal5lllaj e
19Jp!efl5lJ!uaqgAgf 'lgJp!aAJal e f!5lzsaq UeAOOY
LEKTION

I. Wovon träumen die Leute?


ITEAMARBEIT

1 Claudia Zimmer
27
Bibliothekarin

Anke schneider
41
N\anagerin

Sebastian
17
Christian
Schüler
22
Student

( viel Geld verdienen wieder laufen können berühmt werden • Erfolg haben
Karriere machen eine Familie gründen ein Instrument spielen können
drei Kinder haben eine große Reise machen • den Mount Everest besteigen
\._ mit Freunden spazieren gehen ein Popidol persönlich kennen lernen

~Iaube, --
die Manage---r.in•.•.•..•.'-
träumt von Geld und
Karriere.

ILESEN
Lies jetzt, wovon die vier Leute träumen bzw. was sie sich wünschen.
Vergleiche die Texte mit deinen/euren Vermutungen.

Ich bin seit fünf Jahren an den Rollstuhl ge-


Ich wünschte, ich hätte einfach mehr Zeit für mich und
fesselt. Ein schrecklicher Autounfall. Seitdem
meine Familie. Wenn es so wäre, zöge ich endlich aus
kann ich nicht mehr laufen. Ich wünschte mir,
meinem Büro aus, wo die Telefone dauernd klingeln,
ich könnte plötzlich aufstehen ... Wenn das ginge, dann würde
um endlich Ruhe zu haben.
ich stundenlang laufen. Und natürlich zöge ich diese hässli-
Ich ginge mit meinem kleinen Sohn Daniel im Wald
chen Schuhe aus und liefe mit nackten Füßen auf der Wiese,
spazieren oder wir würden Rad fahren. Ich müsste
im Wasser, auf dem Asphalt".
nicht immer zu irgend einer langweiligen Tagung oder Konferenz.
Schön wär's, wenn es keinen Grund mehr gäbe, jeden Tag zur
Arbeit zu gehen! Ach, wenn ich ins Finale von Deutschland sucht den Superstar käme!
Ich träume nämlich von einer Karriere als Sänger und das wäre
Reinhold Messner ist mein Idol! Bergsteigen und Extrem- natürlich ein toller Start. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn
sport sind nämlich meine große Leidenschaft. Ich stelle mir ich auf der Bühne stünde und ein Mikrofon in der Hand hielte.
manchmal vor, wie es wäre, wenn wir beide an derselben Und dann würden Millionen von Zuschauern mir zu-
Expedition teilnähmen und dann zum Schluss jubeln: Sie fänden meinen Auftritt super und es gäbe
auf dem Gipfel des Matterhorns oder des Mount natürlich Riesenapplaus für meine Performance.
Everest Arm in Arm stünden. Ich glaube, ich
wäre der glücklichste Mensch der Welt!

11 vierunddreißig
11
~JeJSJ~a
qo sie lOS .n. Ja Jaqe lu!aN
000 u!as IOP!dod u!a • uaqe4 sue::l ala!A
~ uauuq>i ua:3u!s ln3 • uaqe4 :310:J.l3
uauuq>i uala!ds aJJel!9 • u!as lW40Jaq
°la!ds!as w! alM aäOle!o apus 000~sa:aJOM~uenp 'aäeJJ LfJI :Je~sJadns Jap ue!~seqas I;
N3HJ3HdSI
pue~s 4)! (apuR~s) apums 4)!
u!as
uaw4au
t uass[)w
uaJnel
uauug>t
!
we>t 4)! aWR>t4)! uawwo>t
ua~le4
uaqe4
+-
ua4a.8
uaqa.8
uapu!J
uaJ4eJ
+-
~qJ9A u96!9~WI969Jun U9p UOA ""
~H~UnrUO)l
---
U9p uew .9Pl!q 9!/t\ 10SI\I )
------- 1
°anaqel alP uuep azu~äJ3 °ll A!Plun[uO)l W! uaqJa/\ alP (l äunqo> ua~xal uap U! aLfJ!aJ~sJa~Un •
N3813HHJS/N3S311
°PUOI4JSlnaa U! alna1 Jaoun! uawn{?Jl
pun uaup.ld uap 4JOU aODJ:i • japUmS Jaussaw l!W sUJo4Jauew sap
i1sallP.4 l!az pun Pla9 la!A np lafd!9 wap fne 4J! uuaM 'uq4JS aJ~M s3 os D
uuaM 'ua4Jow np lSapJI]M SDM • °asa!M Jap fne ua~m::l ual>iJeU l!W 4J! afa!!
°uawnp'Jl uau!ap UOA• 'a3qzsne a4n4JS au!aw 4J! uuaM °L
°"aJ4P.ZJ3 °4J!!>iJQI:3Jadns4J! aJ~M 'aW4~Ul!al
°auP.Jds1JunJfnz Jaussaw l!W UO!l!padx3 Jau!a ue 4J! uuaM °9 D
pun awnp.Jl aJna Jaql] UJallJ4JS Ua4JSlnap uap °uaJa!zeds PleM W! u40S wau!aw l!W
l!W J4! 14JaJds 4JSn01SnOJallJ4JS wau!a !a8 4J! a:3u!3 'aU~4 l!az J4aw 4J! uuaM oS
°Ulaqn!nz J!W Jane4Jsnz alP
uapJOM 'apums aU408 Jap fne 4J! uuaM 01]
jaw~>i aleu!::l SU! 4J! uuaM 'uq4JS aJ~M s3 oE D
\ SV' °sne OJ08 wau!aw sne 4J! a3qz
'Ual!aqJe nz aq~3 J4aw PUnJ9 uau!a>i sa uuaM °z
°3ueluapunls 4J! afa!!'aluuq>i ua4alsfne 4J! uuaM °t
ue!~s!JLfJ 0p
Jaww!z e!pnelJ 0J
ue!~seqas 0q
°nz uauosJad uap uaäessnv alP aupJO ,seM ~es JaM 1-
Jap!auLfJS a>tuv oe
N3S311
NOll)i31
LEKTION

11.Es wäre schön gewesen, wenn •••


ILESEN/SCHREIBEN
v I- Lies den Text und schreibe einen Notizzettel für deinen Freund (ABI 75).

Du hast gerade das Finale von "Deutsch- Berichte / Schreib im Bericht:


land sucht den Superstar" gesehen. Du
• über die Finalisten;
weißt, dein Freund in Köln interessiert sich
• über die Reaktion eures Favoriten Sebastian auf seine
sehr für diese Sendung, konnte aber das
Niederlage;
Finale nicht sehen. Schreibe einen kurzen
• über das Angebot eines jurymitglieds an Sebastian;
Bericht für ihn.
• darüber, wie dir die Sendung gefallen hat.

IHÖREN/SPRECHEN CD7·8
liES wäre schön gewesen, wenn ich es geschafft hätte!
Hör zu und sprich nach.

Wenn meine Performance Wenn ich im Halbfinale


überzeugender I besser
sich die Zuschauer für Merk dir!
mich
ich hätte entschieden
ich hätte gesungen
ich hätte geschafft
1ft ich hätte geSChlagen
Wenn die anderen
'vl~ -ich wäre
l
-- ...;ufgetr;;n--
Wenn ..ich cooler und ich wäre '" gekommen
souveraner e Kandidaten nicht so toll
(
I ich die
ins Finale
I

'om A
ich ~chwäre '" gewesen
ich hätte '" a-uftrete;sollenl
anderen Kandidaten sicher

~II 5 e c h 5 und d re i ß i g"


11
... 1UalW4 laleJla4a~ lae4J1W pun eloJeJ uuaM 0
'laleJla4a~ u41 als aU~4 laJ~M UapJOMa~ 4Jli>PDl~ lae4J1W llW eloJeJ uuaM 0
'uapJOMa~ 4Jli>PDI~ lae4J1W llW als aJ~M laU~4 l4JeWa~ ssnl4JS l4J1U eloJeJ uuaM
1138i:l\flAl\f311
H~ds nz S9 JS! m9f J9qV
•••..•••••••••••••••••••••
~1I!W)P.16J9~lI!S W~! HW ~1I!•••••.•••••••...........•
, ..........•••••••••.....•••••••••••
ssnl~lIS J~lI!U ~1I!uU9M :~1I!m9/t\ lZl9f pun
•••••••••••..•••••••••••••• ~1I!16~w6uns~, 9U!9 ~1I0Pl~lI!9119!~
•••••••.••••••••••••.
, ••••....................•••••••••••••••.
J9qP.J8p J!/t\ uU9M
'u9110S ••••••••••••••••••••..•••
6unJ~I~J3 9U~0 l~lI!U 198~1I!W••..••••••••
~1I1
'Ixal uap azu~3Ja pun nz J~H ia+l~LjuaSSelJaAILjJ!UlaeLjJ!WLjJ!uuaM I) L
6'LOJ N3813i:lHJS/N3i:lOHI
'!J9' 8Jnr lwwHs9q ~1I! WS!U8WJ9f) l~lI!U ~1I!uU9M
l ,P ~HS!U8WJ9f) l~lI!U np UU9/t\' np s8M
'9n~ nz ~lI! J~9W sOlnv 9U!9~ S9 uU9M
l J~9W sOlnv 9U!9~ S9 UU9/t\' np S8M
~ ------ --
I
uaSSedJaAsng ualzlal uap
uapu!l oJn3 OOS I!W aLjJse»a!Jg aUla u!as J~UO!II!W UauaJI uapeJawe>luassel>lualle uau!a
uaq!alq UaZI!S uaww0>laq wn!puad!IS u!a uaJa!pnlS >I!IS!UewJa9 UaUU!Ma30+101W!
uass~w Ual!aqJe ILjJ!U JLjaw sOln" aU!a>llq!3 sa uaqeLjl!az!aJ:j JLjaw
_____ J
\_-
"Ia!ds!ag W! alM a30le!O apl!g , •••
uuaM llLjJewa3 np ISa+l~LjseM , ••.uuaM luaLjJew np ISapJ~M seM 15
N3HJ3i:ldSI
uaJue4J J4aw luenseqas uaqe4 uazJaw4JssieH 1uellseqas
uaye4JS sa 1uellseqas ua~uls ln~ J4as lualeplPue>t uaJapue alP
uawwo)j aleul:! sUl 1uellseqas ulas IIOlOS l4J1U lllAnO suellseqas
Ua~eI4JS ualeplpue>t uaJapue alP 1uellseqas ualaJlfne u~Jal\nos pun 100J os l4J1U 1uellseqas
uapla4JSlUa uellseqas JO! 4J1SlJane4Jsnz alP ulas pua~nazJaqo os l4J1U 'aJueWJOfjad suellseqas
'UJ8~:I J9~1I!SS9 J9 "~ JaSS9q Ja uua/t\ uuap '8r
'ua6unsa6 ln6 os l~:I!U l8~ u8Hs8qaS 0
'Ia!ds!ag W! alM a30le!o apHg 18
N3HJ3i:ldSI
N011>f31
LEKTION

IHÖREN C07·10
1 21- Interview mit Sebastian. Was sagt er? Hör zu und kreuze an. Was ist richtig (R), was ist falsch (F)?

R F
1. Sebastian ist mit dem Ergebnis, d. h. mit dem 3. Platz, zufrieden.
2.1 An dem Wettbewerb Deutschland sucht den S-up-e-r-st-a-r-h-a-b-en-l-0.-0-00-ju-g-e-n-d-lic-h-e-t-e-il-ge-n-o-m-m-e-n-.
-+--+----j

3. Sebastian kann nicht verstehen, warum sich die Zuschauer für die anderen zwei Kandidaten
entschieden haben.
4. Die Entscheidung der Zuschauer hat Sebastian geärgert.
5. Sebastian weiß nicht genau, warum er an dem Wettbewerb Deutschland sucht den Superstar
teilgenommen hat.
6. Nach dem Wettbewerb weiß Sebastian, dass er für die Bühne geboren ist.

7. Sebastian erinnert sich nicht mehr an seinen ersten Auftritt.


8. "[Als Sebastian zum ersten Mal auftrat, war er 12.
9. jetzt träumt Sebastian von einer Karriere als Musiker.

O. Sebastian wird bald einen Videoclip produzieren.


11. Sebastian freut sich auf die CD, die er produzieren wird.

~ 12. I Der Wettbewerb war stressig. jetzt denkt Sebastian an Urlaub.

ILESEN/SCHREIBEN
1 31- Ergänze die Präpositionen.

c für (2x) mit von

Sebastian hat es nicht ins Finale geschafft. Trotzdem ist er


über an (3x)

dem Ergebnis zufrieden. Er ist im-

merhin unter den ersten drei von 10.000 Teilnehmern. Alles ist gut gelaufen. Er kann sich gar

nichts ärgern. Er meint, die Zuschauer hätten sich die anderen Kandidaten entschieden, weil

sie einfach besser waren.

Sebastian hat dem Wettbewerb Deutschland sucht den Superstar teilgenommen, weil er sich

auf die Probe stellen wollte. Und er hat gemerkt, dass er die Bühne geboren ist. jetzt träumt er

also einer Karriere als Musiker oder Sänger. Er hat schon mit 12 zu singen angefangen.

Er erinnert sich sehr gut seinen ersten Auftritt mit seiner Schülerband.

Sebastian freut sich wahnsinnig die CD, die er mit Popidol Dieter Bohlen produzieren wird.

Aber zunächst will er seinen Urlaub in Mexiko denken.

achtunddreißig
,·/aWJOlS.8unpaI4JsqeJaA apuassed •
pJIM :PP!)Jpa.8sne lnepaA UaJallaM 'M04S Jap 11w
wnz 4JsunM ula llo wap ul 'ssn/~PS • ua6unJ4Dj.J3 a6fJa4slq Jaqu uaUOIJDWJOjU/
(l/apue4aq zlesqV wn amq pun slaJd Ua1SJawap 4JDU a6DJj •
uaua.8la waula ul l>jadsV Japar pJIM 'aJIOpada?j Sa16nZJOAaq
/a.8a~ Jap U!) pJIM ll/alsa.8Jep i/e4'u/ ulap pun Ua1Ia>f614R:JaUlap aqlaJ4Jsaq •
Jap / ewa41 sep wap ul '/lalldneH • (uafJa1IJ){
'l/!?4lUa
'9n/4JSs6unqJaMa8) ua6unZJaSSnDJO;1.
l4JI~qeqlaJ4JS alP alP '.8unlla/uI3 • pun ua6un/a6a?j uap 4JDU a6DJj •
/awJOls.8un~!)J.8a8 apuassed • 'UD 4JIP ap/aw pun JOA4JIP l/aJs •
:aulalsne8 :uaJOJDSIUD6JOalP UDjafJ8 uaula aqlaJ4JS
a4JSIJOle.8l/qo -laP8 al/a~JOl JaO
11 \ SV'
...........................................................................................................................................
i.lZla! uellseqas l>juap 10 'S
.............................................................................................................................................
i.uellseqas 4JIs lnaJl JO 'L
..........................................................................................................................
i.ua.8J!?a.8uellseqas 4JIs le4
..JO '9
...............................................................................................
i.uapal4JSlUa Jane4Jsnz alP 4JIS uaqe4 aä 'S
.....................................................................................................
i.uapal4JSlUa Jane4Jsnz alP 4JIS uaqe4 J! '1]
........................................................................................................................................
i.uapaplnz uellseqas lSI ~ 10 'E
...........................................................................................................................
i.uawwoua.8/lal uellseqas le4 10 'l
...................................................................................................................................................
i.uellseqas lwn!?Jl 0 .~
i.np lswn!?Jl UOi\O~
_ ~p lS>juap ueJOM
lp9!~aSJ9lUn 1
U9pnp lS~J9W .a:aJoMtu'd L
i./ae4JIW lwn!?Jl waM uOA
lJ9 l~U9PU9/11 uV N3 8 I3 H H) S
lJfI .~UflPUI1JOM/-----------'
~s>juap uaM uV
uauosJad
ua>juap
UJauuIJa 4JIs
uaw4au/lal
uanaJl4JIs
A!JDsn>f>ftf uJa.8J!?4JIs
uapla4JSlUa 4JIs
ulas UapalJlnz
t-
UOII UaWn!?Jl
snse)l uOjl!sodgJd
·allaqe! a!p azugäJ3 ·uauojl!sodgJd ~!W uaqJal\ .1--- L
N3813HH)Sj
·Lpeu I.IJ!Jds pun al!,!JdJaq!,! 'nz JQH:aIlOJ~uo)l JnZ .1 17 L
ll·LO) N3H)3(JdS/N3HQHj
N011)\31
LEKTION

111.Sind Superstars schlechte Vorbilder?


ILESEN/SPRECHEN
1 71 Lies den Text und antworte auf die Fragen.

C [!I
ern, die dann per Telefon-Voting bestimmen, wer
Deutschland weiterkommt. In einer Show treten zehn Kan-
didaten an, von denen nur drei weiterkommen.
sucht den Insgesamt qualifizieren sich dreimal drei Sieger
plus ein "Lucky Loser; d. h. der beste von den
SuperStar: verbliebenen 21 Teilnehmern.

Die Show Die Zuschauer haben dann die Gelegenheit, die Der Weg ins Finale: In den neun Final-Shows müs-
Teilnehmer im Gespräch mit den Moderatoren sen die Kandidaten ihre musikalische Begabung
So beginnt es: 10.000 Bewerber werden zu den zu erleben. Sie erfahren dabei von ihren Hoff- und ihr künstlerisches Talent unter Beweis stellen.
Castings in Köln, Berlin, Hamburg und München nungen, Träumen usw. Sie müssen ein vorgegebenes Repertoire vorsin-
eingeladen. Die Kandidaten müssen der jury Der Sieger bekommt einen Plattenvertrag! gen: Dazu gehören z. B. die größten Hits der 60er
ihr Gesangstalent beweisen. In der jury sit- jahre, die schönsten Lovesongs oder sie müssen
zen berühmte Sänger, Radiomoderatoren und So funktioniert es: Deutschland sucht den Su- berühmte Klassiker (wie z. B. Frank Sinatra) inter-
Musikjournalisten. Die Kandidaten müssen perstar besteht aus 15 einzelnen Sendungen. In pretieren.
nicht nur gut singen können, sondern auch ihre den ersten zwei Shows werden die Kandidaten Wer nach jeder Final-Show die wenigsten Stim-
künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. dem Publikum präsentiert. Nur 100 Kandidaten men bekommt, der scheidet aus. Im Finale treten
Sehr wichtig ist, wie ein Kandidat beim Publikum kommen weiter. dann die beiden besten und beliebtesten Kandi-
ankommt. Deswegen spielen Persönlichkeit und In der 3. Sendung wählt die jury aus den 100 daten an.
Ausstrahlung eine wichtige Rolle. (gekürzt und vereinfacht
Kandidaten die besten 30.ln den nächsten Send-
aus www.rtl.de/musik vom 6.3.03)
ungen stellen sich diese 30 Talente den Zuschau-

1. Wie viele Kandidaten nehmen an Deutschland sucht den Superstar teil?


2. Was müssen die Kandidaten können?
3. Aus wie vielen Sendungen besteht Deutschland sucht den Superstar?
4. Wie viele Kandidaten bleiben nach den ersten zwei Shows übrig?
5. Was passiert in der 3. Sendung?
6. Welche Rolle spielen die Zuschauer in den nächsten Sendungen?
7. Wie viele Kandidaten nehmen an den neun Final-Showsteil?
8. Wer scheidet nach jeder Final-Show aus?
9. Wie viele Kandidaten treten im Finale an?
10. Was bekommt der Sieger?

ILESEN
: 1 Lies den Brief von Udo Maisen.

Eine kritische Stimme:


"
Warum ist die Sendung Deutschland sucht den Superstar so erfolgreich? Diese Sendung ist nur eines
von vielen Beispielen dafür, dass für uns Erfolg und Berühmtheit immer wichtiger werden.
Menschen werden nicht mehr dafür bewundert, dass sie bestimmte moralische, ethische, soziale
oder andere Aufgaben erledigen. Sondern allein der Erfolg ist das, was bewundert wird, und es ist
ganz egal, mit welchen Mitteln und Methoden er erreicht wird. Das hat Folgen für die ganze Gesell-
schaft. Wer hat schon Lust, Krankenschwester, Kindergärtnerin oder Lehrer zu werden? Was zählt
die Arbeit bzw. der Fleiß eines durchschnittlichen Menschen? Angeberische Nichtskönner und
schamlose Egozentriker setzen sich in unserer Gesellschaft an die Spitze. Die Bürger, und natürlich
auch die Jugendlichen, verstehen diese Tendenz und imitieren sie. (Leserbriejvon UdoMaisen)

vierzig
·aJ!?M
10Pldod ula Ja qo sie 'os lnl Ja Jaqe 'ulaN
LlOPldod ula uellseqas lSI •
·eloJeJ ulpunaJ:l au las ue Pjuap J3 ·uaJalzeds u40S waJ4l
Llae4JlW Pjuap uaM u'tf llw als a13ul13'aU!?4 llaz J4aw als uuaM
·Ja13u!?ssie aJapJe>l Jaula UOJ\ lWn!?Jl J3 ,aU!?4llaZ J4aw
,uellseqas lWn!?Jl UOJ\oM als uuaM 'unl Japlau4JS neJ:l apJOM seM
·uasaMa134JlPPOI13Jadns ·ua90:l uappeu llw 13ueluap
Ja aJ!?M'aU!?4 we4Jsa13 sa Ja uuaM -unlS Ja a!all'aluuQ>j ua4alS!ne snel>l uuaM
,aU!?4 we4Jsa13 ,aluuQ>j ua4alS!ne
sa Ja uuaM 'lJal13eaJuellseqas aU!?4 alM 4J!lZlQld Ja uuaM 'unl snel>l apJOM seM
°Lpeu 4'!Jds pun nz JQH 16 L
11 v080) N3HJ3l:1dS/N3l:1QHI
:Jaw4au/!al Jap uaJ/D4Ja/l WOll •
...13unUlaw Jap ulq 4JI 'UJaw4au/!al uap UOII•
... 4Jl/W!?U aqnel13 4JI 'UaJ4DjJall/4DMsnv WOll •
... a>juap 4JI :ufpunaJj ua4JsJnap JaUfap /4QZJ3
... apUll4JI ·uawwoua
-6/!aJ ,,J9JZSD6aw" qJaMaqnaM wap UDJSD4na
P!p >paW
N3H)3\:ldS
°aselQ4JiudS alP azu~äJ3 ,äunu!aw au!ap ~s! alM 1 J
N3HJ3l:1dSI
~
~O!91 u9Q91 W! S911essep\
~Ol o~osleJ 6!11~'\J~O!UJS! \. '~onJpU!3 U9p UI9JHWJ9,\)
'J6es U9S!ew JJ9H seM ~U9~
8
--- 1
°assel>l Jap u! uuep aJa!~n>IS!a ,JapllqJOA a~4,al4's sJe~sJadns PU!S. dL
N3HJ3l:1dSI
NOI1>l31
I
II. Az igek vonzatai
Minden mondat központi eleme az igei allitmany. Az ige hatarozza meg a mondatban levö többi elem alakjat es
szamat. Ezt a viszonyt - hogy az ige milyen tovabbi elemeket "vonz" kötelezöen magahoz - az ige vonzatanak
nevezzük.

Az igek vonzatanak ket fajtaja van:


- a vonzatban nincs elöljar6sz6

1. Ich habe gestern einen Brief bekommen.


2. Sie hilft mir immer.

- a vonzatban van elöljar6sz6

1. Stefan träumt von einer Karriere als Sänger.


2. Stefan freut sich auf die CD, die er produzieren wird.
3. Stefan erinnert sich an seinen ersten Auftritt.

Figyelj!
A nemet igek vonzatait mindig meg keil tanulni kfvülröl. Azokat a vonzatokat,
melyekben elöljar6sz6 is van, különösen!

anfangen mit+ D elkezdeni valamit


- -
Wir fangen heute mit dem Projekt
-,
an.
sich ärgern über + A bosszankodni valamin ~ine Mutter ärgern sich über mic~
aufpassen auf+ A vigyazni valamire Ich passe auf meinen Bruder auf.
sich erinnern an + A emlekezni valamire Ich kann mich an dich nicht erinnern.
fragen nach + D megkerdezni valamit Er fragt nach dem Preis.
-+
sich freuen über + A örülni valaminek, ami Wir freuen uns über die Geschenke.
megvan
auf+ A örülni valaminek, ami lesz Sie freut sich auf die Sommerferien.
glauben an +A hinni valamiben Wir glauben an ihre Ehrlichkeit.
hoffen auf + D remelni valamit Meine Mutter hofft auf guten
Urlaub.
sich interessieren für + A erdeklödni valami irant Ich interessiere mich nicht für Politik.
kämpfen für + A küzdeni valamiert Wir kämpfen für saubere Luft und
gegen + A küzdeni valami ellen gegen die Wasserverschmutzung.
sich kümmern um+A törödni valamivel Meine Eltern kümmern sich um uns.
sorgen für + A gondoskodni valamiröl Er sorgt für seine Haustiere.
sprechen über + A beszelni valamiröl Er spricht sehr oft über seine Zuku-
nft.
teilnehmen
sich verlieben
an + D
in + A
reszt venni valamin
beleszeretni valakibe
Wir nehmen an dem Konzert teil.

Monika hat sich in Tobias verliebt.


lj
warten auf+ A varni valamire Die Leute warten ungeduldig auf
den Bus.
- --

D=Dativ (reszes eset)


A=Akkusativ (targyeset)

zweiundvierzig
i8!Plnpa8un alna, alP uaueM JneJoM
ilqa!lJaA e)j!uow 4J!S le4 uaM ul
wal J4! lUJ4au ueJoM "I!al uazu0)l UJap ue uaUJ4au J!M
+
ilJO Ja l4Jpds JaqOJOM "lJun)jnz au!as Jaqr! lJo J4as l4Jpds J3
+
iJa l8JOS uaM J!J:l "Japu!)I aUlas JIJJl8JOS J3
iUJall3 au!ap 4J!S uJaUJUJ!J)juaM UJn "sun UJn 4J!S uJaUJUJO)jUJall3 au!aw
- ---- -- --
iJ4! lJdUJ~)j ua8a8oM "8unnnUJ4JSJaAJaSSeMalp ua8a8
iJ4! lJdUJ~)j l!JJoM pun lJn, aJaqnE'sJDJua~dUJ~)jJ!M
il4J!U 4J!P np lSJa!SSaJalU!JlJJoM ")jll!l0d Jn~l4J!U 4J!UJaJa!SSaJalU!4JI
iJaunw au!ap llio4 JneJoM "qnepn ualn8 Jnt:.llio4 Jaunw au!aw
iJ4! lqnel8 ueJoM "l!a)j4J!P43 aJ41ue uaqnel8 J!M
i4J!S alS lnaJJ JneJOM "uapa~aUJUJos alP ~ne 4J!S lnaJ~ alS
i 4Jna J4! lnaJJ JaqOJoM "a)jua4JSa9 alP Jaqr! sun uanaJ~ J!M
---- -------
iJa l8eJJ 4JeUOM "S!aJdUJap 4Jeu l8eJ~ J3
iUJauupa l4J!U 4J!P np lsuue)j uaM u'v' "uJauupa l4J!U 4J!P ue 4J!UJ uue)j 4JI
une np lssed uaM Jn'v' Jne apnJb uau!aUJ ~ne assed 4JI
iJaunw au!ap 4J!S ua8J~ uaM Jaqo "4J!UJJaqr! 4J!S ua8J~ Jaunw au!aw
iue alna4 J4! l8ue~ l!UJoM "ue l)ja!OJd UJapl!UJ alna4 ua8ue~ J!M
"" "tpDUOM '1!WOM :WzS9J~!IQlaze )jO!lzSall! lOuallaAzQ)jz048ewzs -OM e JO)j)je')j!pgpza)j leA9z8ue4less~UJ 9ZS9J~!IQla
ze eH """ U!JOM 'UDJOM :)j!pgpza)j leA9z8ue4u~8eUJ 9ZS9J~!IQlaze e4 '!UUal u~ln 8ewzs -OM e lIa)j JO)j)je19z8ue4 -J- z'v'
"l9SylUala! !lapaJa !lJzsaAla8el9zs -OM e (" " "JlJjOM 'q:JOUOM 'UDJOM) ueq)j9zs9pJy)j 9zo)jleuoA eJUJole8o~F2eA eJF2J~l 'v'
j!la~!:I
"ZUOAlalasa sazsyJ 9ZS9J~!IQlaze e4 ')jn!l~uzse4
JO)j)je lS~UJAyUgpJy)j Wi3M e 'ZUOAlalasaF2J~l 9ZS9J~!IQlaze e4 ')jnzzeUJle)jle JO)j)je lS~UJAyUgpJy)j Ui3M e
j8aw pza~ar
(" " "Wi3M UD 'Wi3M UOA 'Wi3 1!W) Wi3M + 9ZS9J~ f/Q/i3
F2eA
(""" Ui3M wn 'Ui3M JlJj 'Ui3~-U-02-U-i3M-+-9-Z-S9-J--'a/Q/i3
(""" JlJjOM 'q:JDUOM 'UOJOM) 19Z59J9f/Q/i3 + (J)OM I
:)jr!zzady)j F2JwzsgpJy)j e ')j!zo)jleuoA eJUJole8o~F2eA eJF2J~l SypJy)j e eH
j8aw pza~ar
"eloJeJ ue 4J!S uauupa J3 0
ilae4J!W 4J!S uauupa uaM uV 0
"U!J»"V uatSJa uau!as ue 4J!S uauupa J3 0
iue~alS 4J!S uauupa ueJoM 0
achten auf+A Achte auf deine Gesundheit!
bei + D Haben Sie bei der Polizei angerufen?
an+ D Die Schüler arbeiten an einem Projekt.
mit+D Wann hörst du mit dem Rauchen auf, Vater?
über + A Ich habe mich gestern über meinen Hund aufgeregt.
- -- --- -- -- --
zu + D Die übermäßige Geschwindigkeit hat zu dem Unfall beigetragen.
um+A Die Studentin bewirbt sich um die Stelle als Sekretärin.
-------j
um+A Eine ältere Frau bittet um Hilfe.
für+A Ich danke dir für die Blumen, sie sind so schön.
an +A Immer öfter denken wir an die Sommerferien.
über + A Worüber habt ihr so lange diskutiert?
--f-- ----
in + A Dann hat er mich in ein schönes Restaurant eingeladen.
------
zu + D Darf ich dich zu einer Pizzaeinladen?
für + A Der Kunde kann sich für die Schuhe nicht entscheiden.
für tA Der Mann entschuldigt sich für sein Verhalten.
-- -- -- -- --- --
von + D Hast du dich von der Arbeit richtig erholt?
--+--
sich erkundigen nach + D Wo kann ich mich nach den Eintrittskarten erkundigen?
~-- ---+-------+--
durch + A Wir haben vor, unseren Herd durch eine Mikrowelle zu ersetzen.
-- -- -- -
über + A Meine Oma erzählt sehr gern über ihre Kindheit.
-- -- --f----

-~ von + D Im Englischunterricht haben wir von unseren Ferien erzählt.


zu + D Wir gratulieren dir zu deinem 18. Geburtstag.
--1--

grenz~ --+ an +A Deutschland grenzt im Westen an die Niederlande.


helfen ---1 bei + D Warum hilft er nicht bei dem Autowaschen?
sich konzentrieren auf +A Ich kann mich auf das Lernen nicht konzentrieren.
über + A Worüber lacht ihr?
an t D Unser Nachbar leidet an einer Depression.
-- -- --- ---
I--profitieren von +D Die Geschäftsleute profitieren auch von den Touristen.
~ schreiben ntA Er schreibt eine E-Mail an seinen Chef.
sein für+ A Ich bin dafür, dass wir im Sommer eine Radtour machen.
•. _._-- t
sein gegen .•A Schade,unsere Klassenlehrerin ist gegen den Ausflug ins Gebirge.
------;treiten -==t -- um + A - -1 Kinder, worum streitet ihr diesmal?

I
~ suchen
telefonieren
sich unterhalten
nach + D
-.:.:-: - mk ~ D
über + A
----.r
Herr Schmidt sucht schon wieder nach seiner Brille.
Mit wem hast du so lange telefoniert?
Die jungs unterhalten sich meistens über Sport.
-+

sich verabschieden von + D Von wem hat sie sich eben verabschiedet?

.. sich verlassen auf+A


-+
Auf meinen Freund kann ich mich immer verlassen.
verzichten auf+A
.. Meine Schwester verzichtet auf Schokolade,weil sie abnehmen will.
sich vorbereiten
• auf+A Wir bereiten uns auf das Examen vor.
+-- -t-

warnen vor+ D
.. Das Schild warnt vor einer gefährlichen Strecke.
zwingen zu+ D Du kannst mich dazu nicht zwingen.

vierundvierzig
(I5lAdlSOIt'lt'AI~) lS~Zt'WIt'6oj qqt'zsso~ t' s5l
lS5lld615lZSdq t' 'l9Iow~ZSdq t' IIJz()~ ~~lrt'j6dA()ZS t'
WS~JJdl ~dAU5lWdSd '~o610P t'
IDz()~ ~o~5lpu~zs S91)~~!unwwo~ t'
lJ()~t'w5ll snwzunl s5l s~zt'ln zt'
JJsouzse",
,sJ:aaJ, Zv
Ut'q~t'It' 9pdAUdZS I
S5l9A~dldSJ ld~dAdUd61 !A5lU~5llldWZZdd5l>jut'A6o~
l5lwp >jd>j~1)6~Srl)Zt' !UdlJ5l6dW
IdA5l65lSlJ6dSldZd>jJdZS 9pdAUdZS
t' 19J~dAU5lWdSd S5l19J~Olt'Wt'AIOj fl5lZSdq ut'A6o~
ld>jd6dA()ZS 919ZS 19J!dAU5lWdSdlJdWS! 6~I!A t' !UdlJ5l6dW
eua
LEKTION

I. München ohne Oktoberfest? Esgeht nicht!


ILESEN
1 I- Was ist das? Ordne zu.

__------~e~t~l~n~MMiLU"n~C~h~e;.n~
t

II!I sechsundvierzig
"lljaw a\a!A pun qSU13\Od U13WOll'U13wj)laH 113Wj)UI'!UO!UOlUV O\aj)U13\alj:HW 'lapU!qss13d lawaM 1am1311"H "Z alM
'ualQ4all al4:J!4:JsallW\!d mz alnalj alp '"pj:Jap1ua" amaSS!llall pun aWl!d alj:J!al\lj13z uapmM a\13u!llaH lap Jnv
"(u!{laH 1P131S
lap \oqWAS S13plS! l~H lap) lauq:J!aZallSn13 mll~H uauap\oo wap 1lJU pun l\411MallSn13AlnI Ua!13uoll13walul laUla
UOAalnaSSlllall pun UaUUlla\aldsnu4:JS ua1saq a!p q:Jn13laq13 'aJUl!d ualsaq alP uaplaM sqlaMaquaM sap apug JUV
"PUlS uaplOM lllJlYallJn13 lapU~\Sllurudsln lallj! q\mpagn13llj:J!U lj:Jou pun l!a!znpold UU!llaq\13AIlSad 10A al13UOW
II UalZla\1ap q\13ljlaUU! a!p 'lll!aZall aWl!d mu UaPlaM 'lapuY-llll1S luruqad JU! lamm! S13p'S\13Allsad sap pualljllM
"l!aM lap S\13A!lsaJwl!d uapuall!lY uap nz lllpauaA pun sauuuJ l!W a\13u!{laH a!p ljljllz 1~61 llunpuDlO lalljl pas
5
"all!epaWSounJauu!J3 aUla 4:J!lw~u
uawwo~aq JaW4aul!a1 all'v' "lJ4aaO Jaoa!s alP JnU 14:J!U "lPZldpUDI IdIl[! nz d!M ll?lj Idqnez Udlp!djll
UapJaM jdwe~llaM wap 4:JeN "Ualle41Saj aluaw0V'J uals Udp Idillill! lPOU l)jlI?WSlljJl?U1.[!dMIdp SSl?p'ljJ!S UIdPUnM UdUdS
-puauueds pun UalSo!14:J!MalP alP 'masaou!a seJawe)i -ljJl?MltI dlP ljJny "ldpUDI IDJ mu lljJ!N "Ul?l)jsllunljd!zuy dljJs!lll?w
Ua4aSUJa~ JaZ!aM40S WOll UapJaM a~OaJlS Jap ouellU3 IdWliI! ll?l:( Ud!dId)jJ;)1 U;)l;)PUI? pun ;)lWMl;))].JnZ 'U;)ll:(J~PtI
"uassepaqo UJaW4aul!a1 uaulazu!a uap pJ!M (~!U4:Ja1 UdlId!PUI?)]. 'lf[JPuew UJ1UUlUqJll 'uPMl:(D[9 UOA unQ IJQ
a!aJj Japo ~!SSel)i) ~!u4:Jaijnel Jap 14eM a!o W!Jed~Jd "l;)llJM WJHl?)].!;)q lnll lljJS l)].JJwl:(JS IJQ
O!II~jOJOSuad!Ol alP UapJaMlJelS wap JOIIua4:J0M u04:JS :uJ"lJ.UnJjdll li!JMl:(DI9 PllM SJ pun "(uJl:(Jn)[qJ1 WJlJ!? 1OA) )[J?,q
"Ia!z SU!UJas -JllSll:(JI?U1.[!JMPlA l:(J!PDWU pun U;)IeM)[JU1S ')[Jnilll:(JSsll:(JI?U
sne Ined !Iq!)i uapunlS Oc:B8:9 4:Jeu we~ Jalzlal Sl'v' "uao -l[!JM ')[lWI?IJ)! pun Z[OH snl? Jpu?'lSu;)1l;)9 "\1 "Z JlM 'unqI;)A
-alnz~:JOJnzzonz S!q e[OleV'JUOIIa~:JaJlSalP wn 'uapunlS ';)"lJ.U;)l:(Js;)llSll:(JI?U1.[!;)M
IDJ [I?;)P! ';)q1;)M;)1l1SUn)!PllM u;)pnqz\OH
~O:Bc: ~ 800c J4er W! al4:JneJq 'SU041eJew!~s "S8 sap pun U;)Plil!lS UdPlA U;)P uy "lS! wnl?qsll:(JI?U1.[!;)MI;)l)[JDWl:(Js;)ll
Jaoa!s Jap 'JaI4:J~V'J~:J!Jled :uapunlS qle4U!aU!a ddeu~ U! '1;)9"0111li!J IJillill! l"lJ.Undpll!W U;)SSJp 'l)jIeW Udl:(J![lS;)J Udli!;)
la!z sep ua4:J!aJJaualsaq a!o "IO~Jlaqw~ G'cv ZUelS!Ouas li! l:(J!S lf[JpueMlJA ;)lP?,lSllV J!Q "lI;)!S!lil?ll1O ;)l)[Il!wSll:(Jl?uq
-sap pun lapU!welS ZJ~V'JW! oeluuos "c we Jap 'I!al jnels -!;)M 1!JZS1UJAPY l;)P li! U;)P1;)M U;)lP?,lS Udl:(JSln;)p U;)PlA ur
-~I0t\ wasa!p ue J4er sapa[ uaw4au 'Jajn~pnalew'v' 40ne
Sie S!jOJd140MOS'Jajn~IOUel!~SOOO"O~Jaqn "Z!aM4:JSJap
rn
jnel!~ss~I0t\ alsaluue~aq Jap ISIU041eJeW!~SU!peOU3JaO
(!J
"Pl!M l!;J!;JJ;JlllpSI1S13!Snlj1U;J;J1n;Jlj lj:JOUpun ;JpmM l!a!;JJ
-allllj13[ S;Jp;Jr UU13psJUll!;Jlg S13pSS13p'lS;Jd ;J1)[:Jmllall S;JS
-;Jlp l;Jqn l!;J1S!;Jll;Jq os 11lM UllW "l!;J!S!Ull1110lS;Jd S;JgOlll
m;J 1P1l1S l;Jp U;JlOl uap 10A ;JpmM ll!Mpnl u;Jzu!lduol){
jJ8qflJ8P U81ljOIJ8q UJ8put:il 08 sn8 S;Jp 11;JZlj:J0H ]ap lj:JqssllluV ":l\:JDlnz 018\ llj13[ sup Jn13
U81S!18UJnOr 000"(: ~ pun "MSn sMoljS->i181 'U8JOlnv lj:JI\WllU llj;Jll sg "u0!l!P1l11 ;JllU13\am;J llllj lS;JJ1;JqOP\O S13G
UOi\ u85un1l81SJO/\ 'u85unI181SU8J8i\Jnlln>l 8U8p81ljOS i(uaSS;Jll;Jj) lj:J!{lDlllU pun) yn13)[l;JA
-J8i\ ljO!lWt:iU U8pJ8M jJ81SIU85JO :SIU5!8J3 s8118Jnlln>i ;J1SIDMl1l1H OOO"OOl "1l:J llj13I S;Jp;Jf U;Jpl;JM lj:JqU!uq:Js
UI8 ljOn8 ISI 8ssewljOng elO "sseulsng pun el>i81u0>l -lj:JmG "ll;J!wnsu0:l\ 1;J!H lam01:l\;JH 000"09 lSllJ U;JpmM
'eUt:iljOSe8 Jnu lljOIU lelnepeq ,,8SSeWljOng" Jeqv SUMpun
lOOl lljll[ wI i,;J1n;Jl ;JS;Jlp 1113U;JSS;J"MZqU;J"lJ.U!l-l
"15!eze5 uJeljonseg pun uJeujJ8dsUt:iljos jlJljllZ;Jj)1;Jlj:JnsaH uauo!lJIW L laqn lj:Jqwllu U;JpmM ~86 I
-e8 uellelluelod uep UepJeM 'ue5unuleljOSJeneN lljllI WI "PIO)[;JlI U!;J:l\1;Jq13';J1n;Jl ;J{;}!Alj:J!PDlllU pUls SllG
000"08 UOi\8P 'lel!l 000"988 puntJ :ISI U8pJOM jJelznp "l\lj~Z;Jll l;Jlj:Jns;JH uauOIlJIW 6'~ uapmM WOl lljll[ WI
-oJd esn8H nz S8M 'ueloqe5u8 pJIM ue581 sljoes UI "UUUl;Jlj:Jns;JH UOAU;JUOIj
"11eM J8p essewljong el89J5 e!p ISI 'lepUlm81S Jellj -l!W l:l\:JO\ pun U;Jl.POM 1;Ji\\Z l!;Jnllp 'U1l1S1;JqOP[O pun
S8M "jJnj>iU8J.:l UI uJeput:il 00 ~ SI8 Jljew sn8 Jel181S 1;Jqwald;JS U;Jlj:JS!MZlljll[ s;Jpaf l;JpUY l\;JM 1;Jp lS;JJs:l\\OA
-snv 0009 Jeqfl Jeqol>iO WI ljOIS uejJeJI Jlj8r S8 er ;JlgQlll SllG i,lS;JJ1;Jqo1)[O Sllp ;Juqo U;Jlj:Junw a111MS13M
Z
ITJ
°nz aupJO nxa! waLPlaM nz ;JssedPI!S saLPlaM .Il
N3S311
N011>f31
LEKTION

ILESEN/SPRECHEN
31- Wähle einen Text. Mache dir Notizen und berichte dann im Plenum.

----------
Event? AB\
Wo?
Wann?
Du hast kürzlich einen interessanten Artikel
Was? über das Oktoberfest in München gelesen.
Erzähle einem Freund:

• wo du darüber einen Artikel gefunden hast;


• was du im Artikel besonders
interessant findest;
• was du über die Tradition des Münchner
Oktoberfestes nun weißt.
ILESEN
41- Was passt zusammen? Ordne zu.

0 1. Hier werden dem Publikum und den Geschäftspartnern


die Neuerscheinungen präsentiert.
0 2. Eswerden nur Filme gezeigt, die in den letzten 12
Monaten produziert worden sind. a. Oktoberfest
0 3. Eswird viel Glühwein getrunken.
b. Buchmesse
0 4. Im jahr 2002wurden dort 5,9 Millionen Besucher
gezählt.
5. Roman Polanski ist als bester Regisseurausgezeichnet c. Engadin Skimarathon
0
worden.
d. Berlinale
0 6. jedes jahr werden ca. 60.000Hektoliter Bier getrunken.
0 7. Am Ende des Wettkampfes werden Erinnerungs- e. Weihnachtsmärkte
medaillen an alle Teilnehmer verteilt.
0 8. Eswerden auch Kulturveranstaltungen organisiert.
o 9. An den Holzbuden werden Kunstgegenstände verkauft.
010. Im jahr 2002 sind ca. 200.000Stück Würste gegessen
worden.

ILESEN/SCHREIBEN
51- Ergänze die Sätze.

r-------------------------------------------------------------~
werden ••• vorgestellt ist ••.ausgezeichnet worden
wurden •••
konsumiert werden •••präpariert ••.. produziert worden ist
wird •••
verkauft • wurden •.•gezählt • wird ••• getrunken

1. Auf dem Oktoberfest im jahr 1985 7 Millionen Besucher .


2. Roman Polanski 2003 als bester Regisseur .
3. Eswird gezeigt, was in den letzten 12 Monaten .
4. Im jahr 2002 fast 60.000 Hektoliter Bier .
5. Glühwein von allen Besuchern immer gern .
6. Neue Bücher dem Publikum von den Ausstellern .
7. Die Loipen sorgfältig .

11

achtundvierzig
ssnl~os wnz pun
UJall!J Jal8 •
UJa~el ua4JoM 9 Jal8 •
uaqa~laq aJaH pun uaJdoH •
ua4Jo>une (zleV\J+ JaSseM) ~Un4JSIV\J•
·····························;Üäij·9696i1i·zj8W··w·iiz·:i9SSS;;;"S9q:iSj:ij"p:ij"M"ÜÜ8cfuaqa~nz zleV\Jwnz JasseM sa4JslJJ •
··························;~qöiiw·äo··Zr8·w·"fsqö~·ü·iifp'jrifäis'jä'ffsiiv
'az:~~SapllS 'uaseLjdsuolt>lnpOJd alP tzta[ aILj~zJ:J·tneJqaä JalS PJIM oS .16
N3HJ3t1dS/N3813CJHJSI
1·.I·,I·q}··
edJ~ '1] aJaH alP 'p
9Iw0>i 'E uaJdoH Jap 'J
eWlew 'Z: zleV\Jsep 'q
glzsal9 .~ alSJa!:) alP 'e
'nz aupJO iuaneJq nz JalS wn 'uew tLjlneJq seM .16
N3S3l1
Jalllol>iaH OOH 'Ua>iUIJl'JaSSeM
€w OOO'LL 'ua4JneJqJaA 'se!:)
'U9pJO/t\
4M)I uauolll!V\J 6'~ 'ua4JneJqJaA 'WOJlS
OOO'U 'uaJ4aZJaA 'ua4Ju4~4leJ8 JJ9!WnSUO~ J9!8 J9H10J~9H 000'09 IIJnu" pUls J~Br S9S9!Q •
89 'ual4Jel4Js 'uas4JQ lU9pJO/t\ JJ9!WnSUO~ J~Br S9S9!P JS! J9!8 19!,\ 9!M 0
OOO'OZ:Z: 'uassa 'alSJrlMleJ8
'Ialdslas wl alM aäolelO apl!S iJLjer sasalP S,JeMalM pun .Is
N3HJ3CJdSI
Jalllol>iaH (j) 000z: 'ua>iuPl'JaSSeM
'JJ9!WnSUO~ J9!8
(JalaW>i!qn)l) €w 000'Z:8 'ua4JneJqJaA 'se!:)
(uapunlsueMOII)l) 4M)I uauolll!V\J I]'Z: 'ua4JneJqJaA 'WOJlS J9H10J~9H OOO'OL U9pJn/t\ OOO~ J~Br WI •
000'9L 'uaJ4aZJaA 'ua4Ju4~4leJ8 lJJ9!WnSUO~
000'08Z: 'uassa 'alSJrlMleJ8 OOO~ J~Br W! 9pJn/t\ J9!8 19!'\ 9!M 0
'Ia!ds!as W! alM aäOle!o apl!S iOOOZJLje[pJo>taHW! s,JeM alM .1 L
N3HJ3t1dSI
Ua>iUPl'JaSSeM
ua4JneJqJaA 'se!:)
ua4JneJqJaA 'WOJlS
'U9~UnJJ96 J9!8 19!'\ J9WW! pJ!/t\ JS9JJ9qOJ~O W9p JnV •
uaJ4aZJaA 'ua4Ju4~4leJ8
lU9~UnJJ96 JS9JJ9qOJ~O W9p JnB pJ!/t\ J9!8 19!'\ 9!M 0
uassa 'alSJrlMleJ8
'Ia!ds!as W! alM aäolelO apl!S ... lsa:aJOMlue np 'aäeJ~Ljll .19
N3HJ3CJdSI
NOI1>l3l
LEKTION

ILESEN
1~ I- Was braucht man, um einen Film zu drehen? Ordne zu.

1. das Drehbuch a. rendez6


2. der Regisseur b. feiszereies
3. der Schauspieler c. forgat6könyv
4. die Ausrüstung d. szfnesz

ISPRECHEN/SCHREIBEN
10 I- SO wird ein Film gedreht. Erzähle jetzt die Produktionsphasen.
B das Drehbuch, schreiben ..~.i.~.~.~.~~
.~~~~~.~.~.~ ..~.~.~.~.~~~~
..,-~~~~~~~.~.~.~.: .
das Casting, machen
Dann
die Schauspieler, aussuchen

die Rollen, verteilen

die Locations, aussuchen

die Szenen, drehen

die Szenen, bearbeiten

die Szenen, zusammenschneiden

der Film, vorstellen und zeigen


Und zum Schluss

IHÖREN/SPRECHEN CD7·16
11
11 I- Zeitungsdeutsch. Hör zu und sprich nach. Dann übersetze die Titel.

Das von Millionen


Der von der Jury ausgezeichnete Film! Touristen besuchte
Oktoberfest!
Der vom Schweizer Fernsehen übertragene Volkslauf!

Eine gut organisierte Messe!


Die in den Städten organisierten
Weihnachtsmärkte!
Die im Engadin gut präparierten Loipen!
Die von den Organisatoren prämierten
Skilangläufer!
Die von den Ausstellern gezeigten Produkte!

ISPRECHEN
1 21- Ich frage, du antwortest •..Bilde weitere Dialoge.

o Eine gut organisierte Messe? Was heißt das?


• Eine gut organisierte Messe ist eine Messe, die gut organisiert worden ist.

IHÖREN/SPRECHEN CD7·13
1 31- Zur Kontrolle: Hör zu und sprich nach.

fünfzig
/-------
2nJ)!gew :J./IalSa2Ja4u!a
ll/;;IlSa2Ja4 - ual/alSJa4
4JnS une>ja2 u!a
une>ja2 - ualne>j
·2nJ)!gew JalJ4Dla2JOA aleullJas Jap lne
·Jalsod salilalSa2JOA JaJn~18uel alle ue
·UJIl::! alllalJaA upaialdsne4JS Jap UOA
·zloH sne addp)I JalilalSa2Ja4 l>jJeUJSl4JeU4laM UJaula lne
·all!epaUJs2unJaUUP3 SalJalu2!s lJnplueJ::! U!
·4JnS aune>ja2 ua4JuQW U!
'aZlY-S apl!S 19 L
N3813l:lHJSI
ualne>i lJe2ums Ul l>iJeUJSl4JeU4laM UJap lne 'alS zlOH sne addp)I alP
uallaJl aleullJas Jap lne allol·v allol·v UOAUJUJeJ80lnv UJap llUJ JalSod sep
ualne>i assaUJ4Jns JalJnl>iueJ::! Jap lne 'als • assaUJ4Jns Jap a20lele)l alP
uaUJ4auilal u04leJeUJl>iS UlPe2u3 UJap ue • aillepaUJs2unJaUUP3 alP
HJnB~96 ~S9JJ9qO~~O W9p JnB U~!9qB~ ~ol •
l6nJ~UBW U9p np ~SB~J9~0fv'l 0
'Ia!ds!as W! alM a~Ole!a apl!S ... lsatJOMlue np 'a~eJI LlJI .1 S L
N3HJ3l:ldSI
'S
] "I" C
assaUJ4Jns JalJnl>iueJ::! Jap a20lele)l ·S
~I <"E""' .•]
aillepaUJs2unJaUUp3 aUla·f7
2nJ>i~ew ula ·E
zloH sne addp)I aUla ·z
allol eUlla2uv UOAUJUJeJ20lnv UJaula llUJ JalSod ula·~
'nz aupJO ,sep lS! seM 'SJ!UaAnOS .1 V L
N3S311
NOI1>l31
LEKTION

ISCHREIBEN
17\- Forme die Sätze aus der Übung 16 um und benutze dabei Relativsätze.

Ein in München hergestellter Maßkrug ist ein Maßkrug, der in München hergestellt worden ist.

11
IHÖREN (D7·14
18\- Erlebnisse: Ich war dabei. Hör zu U~d tülle die Tabelle aus.

S'"

Wo?
Was?

Positives/negatives
Erlebnis?

11

Ergänze vor dem


Schreiben.

Du möchtest an einer Veranstaltung zum Skilauf


in der Schweiz teilnehmen. Schreibe einen Brief
an die Organisatoren.

• stell dich vor und melde dich an;


? ,') ? ') ') ? ') ? ? ?
• frage nach der Anmeldefrist und den D,e obligatorischen Bausteine eines
Kosten für die Teilnahme; ~"en Briefes:
• frage nach Unterkunft und Verpflegung; 1)... ----
• frage nach der benötigten Ausrüstung;
2) •.•
• bitte um einen Prospekt vom letzten jahr.
3) .
4) .
5) .

zweiundfünfzig
Slu31aJ3 pUa3aMaq wn>l!Jqnd sep ula
Ua3aMaq - Ua3aMaq
w/!:I J pualalc1S>jjöA MaN ul ula
ualalds - uala!ds
iJlP >paW
WI!:I JapuaW4aul!al UJn>!!lqnd sep
3nJ)lgew sapualle4lua assaw Jap ue
slu3,aJ3 apUJauupa uauolleUJJOJul alle
Jallalssnv JapuaUJUJels )jJOAMaN u,
all,epaw sapua3aMaq U04leJeUJ1>!Suap ue
lpnS JapUa,a,ds ua4JuQW sne
.aJa!u!qwo>l.lll
N3813i:JHJSI
·4Jeu 4J!Jds pun nz JQH :alloJ~uo>l Jnz.1 Ll
Ol·LaJ N3HJ3~dS/N3~QHI
... U!3 •
lS!uqe6J3 S9pUe~3S8JJ9qn U!3 0
·•.•9!U!ZS8J SBp '~3na U!9 IS! ~3naSepUeJ9!U!ZS8J U!3 •
lSBp Ig!9~ S8'" ·~3naS9pU9J9!U!ZS8J U!3 0
·Ia!ds!ag W! alM aäOle!o apl!g ... ~sa~o~ue np 'aäeJl4JI .1 Ol
N3HJ3i:JdSI
j1EIH:JI1S3.g lI3.G lH\fZNY 3.GN3.9HlS lIHVf I1Z lIHvf NOA 3.10
jaJ!!qdsoWllf apuJaqnezaq aU!3
·la~!l alP az~asJaq!J uueo 1
·4Jeu 4J!Jds pun nz JQH ·4JS~napsäun~!az • 6L
~l·LaJ N3HJ3HdS/N3HQHI
assaJd Jap sn" -111
NOI1>l31
LEKTION

[S HP IfHN

231- Forme die Sätze aus Obung 22 um und benutze dabei Relativsätze.

tin das Publikum bewegendes Ereignis ist ein treignls, das das Publikum bewegt.

[HAMARBflT

AB\
SPRECHEN

Eine Freundin aus Frankfurt am


Ich möchte Main mächte dich auf die bekannte
Buchmesse einladen. Du findest
gern auf das Oktoberfest
das keine gute Idee.
gehen. Das ist bestimmt
lustig! Spricht mit der Freundin darüber:

nenne ihr deine Argumente;


lehne ihre Argumente ab;
schlag einen Kompromiss vor.

11
[HÖREN/SPRECHEN CD8·8

251- Hör zu und sprich nach.

Phonetik
Er ist von einer internationalen jury aus-
n gezeichnet worden.
- Wie viel Bier wird auf dem Oktoberfest Welcher Film wurde von der jury ausgezeich-
getrunken? net?
Auf dem Oktoberfest wird jedes jahr viel Der Film von Polanski wurde von der jury
Bier getrunken. ausgezeichnet.
Was wird auf der Frankfurter Buchmesse Ist das der von Polanski gedrehte Film?
vorgestellt? ja, das ist der Film, der von Polanski gedreht
Auf der Frankfurter Buchmesse werden die worden ist.
Neuerscheinungen vorgestellt. Ist das ein aus München stammender Maß-
- Von wem ist der Regisseur Polanski aus- krug?
gezeichnet worden? ja, das ist ein Maßkrug, der aus München
stammt.

vierundfünfziq
ualppgw sa~ljJseJJaqoula :ltfJuao! !ltfJwffJ/law nazafaJaq
-qeue!iJjn sl )jelea~l 9pa/\uazs e :uozzoll~/\ au 9P!a~! ze
(IiU9WpaJa 9dal~aw)
ueqlepuow Uazd9>j e !iJjOlj 'eJJe lIa)j lUIa!iJjlJ '>jnfll>jele
sluqa~J3 sapualjJseJJaqo ula :ltfJuao! !ltfJu>ffJ/lawSOfDWDA/OJ
-uaq9s9~ 9uaza)jJazs 9pa/\uazs lalaza>jJazs 9/\>jalasJ e JO>jlWV
-ualaf )ja/\aua~l l/\9u>l9l1aw uazafaJaq e S9 sOleweliloJ
-UapJaM »nellall
e ~9SqU9om>le lW ')jlla~la)j9ZJ9 19f)j~PI9d lqq~le zv ualspnol uap UOfl 'ua!nell SJ!uaflnos
UapJaM SJ!uaflnos UapJaM ualspnol a!a I Jnln~
----- -
-19U9S9Zd9>1
9Pl ll~w ptapad e lU9)Plele ptapad d!ZU.JDd 'UapJOM »ne>taS
ualspnol uap UOfl '»nellall SJ!uaflnos
pa~aWSl~aW J~W ~a/\aUa~l l/\9u>l9l1aw uazafaJaq v
pUlS SJ!uaflnos uaqell ualS!JnOl a!a Plaj,Jad
-(Dfapl ~I~W) uaza!aJaq !iJje/\ (!)!apl ualaf)
-»ne>taS
so~eweliloJ laljal sl uaqlaw9u e /\9ua~l l/\9u)j9I1aw V ualspnOl uap UOfl 'SJ!uaflnos
UapJnM SJ!uaflnos ua»nell ualspnol a!a wnlpal~Jd
" !A,u>t,"aw uaZaraJaq 5' sO~eWe~IO:l"AI -»nellall
ualspnol uap UOfl -SJ!uallnos
-(+!aJfS 4JJnp 'pt!JJUO)l 4JJnp) UapJaM SJ!uaflnos ua!nell UalS!Jn0l a!a suaS!?Jd
)jn!l~uzSelj aJ9S9za/\au~aw >10>10
!iJje/\ >l9oz9o>lzsa
'>je!iJjJ~l UapJaM »nllljaS ua!nell I\,ual! !1\'U9!
19Z59J~!I9ola4:)Jnp e !(ounJa!oa~ Jap UOIt'J!W UOA) >junleln ljeleaS! 9pal\uazs lIeleaS! 911>1alaSJ
aJliU9WZ9lul !iJje/\ aJAI9WaZs le/\9zS9J~fl9.la UOAV
iSaw pzaASar -lfne>ja~ ualspnol uap uo/\ UapJaM SJ!ual\nos
-SJ!ual\nOS uaJne>j ualspnol a!a
-~aw >jnfleljpe le/\9zS9J~fl9.la
-zsal Auele 19q!iJjJ~l e JO)j>je'9uaza)jJazs 9pa/\uazs
V + 4JJnp e ueqq~>jl!J a~all! O+UOA e JO)j>je'luza/\au >jnf
>jnfll>jelew lS~zO~eJa~l 9/\>jalaSJ9zuo/\ lalasa!iJjJ~l e eH
-Je>je~aw S!~9W eH -ladaJazs wau lupaZSpuaJ ef9~felj
-aJ~9/\ s9/\)jalasJ e ueq~epuow !)laza>jJazs 9pa/\uazs V ihaAS!::I
-ezssl/\ )jnfpe l~wle~ellepuow e wauelj
-uawwoua~Jne al)je~uO)l 'lalaza>jJazs e au - >junsllpJOJ uesoJe!iJjew !iJjOlj 'eJJe
anau UapJaM assaw Jap ue aWljeul!al alP LpmO • lIa>j lUla!iJjo uas9ou9om)jl~ljall~u~S~llPJoJ laza>jJazs
-~aUljJlaZa~Sne 9pa/\uazs law9u V -l>j>jozzafaJ leliuuele sou~lell~
i\Jnl ualeuolleuJalul Jaula UOI\ PJlM wll:l alsaq Jaa • InJe!iJjew 19s9lualaf laza)jJazs 9pa/\uazs law9u V
as,zaAaufiaw -9luoselj 91a >jesJ InpJoJ uaq>jas9zafam SO>j9lzsel~/\
!iJje/\ Sal~9J 'af9lala~aw Je!iJjew SJUlu >jaulaza>jJazs
9A>talaSJe :~aza>tJaZSgpaAuazS V "111 9pa/\uazs e ueqlel~UzSelj/\laAu !deuZ9.>jl9lj V
iSaw pzaASar
-S~W/\9U sa laljal wau J~W ua!)JazsWala~9
ueq~epuow e 'II~ 9zoJ~~elj e !iJje/\ !iJjJ~l e U9Alalj 9sla
~epuow e eH -sl (lepuowePl9d -E) le/\9z0J~lelj e !iJje/\ -UapJOMll!al
(~epuowepl9d -l) le!iJj~J~~ e lOlepuow e >jof~aljpza>j -Jal\ Jawljaullal alle ue pUlS ualllepaws~unJaUUP3 •
m/\l>j uaz3 -~eljll~ U9Alalj 9sla lepuow e >jesJ JO)jualil! -lJalwnsuo>j
S~W/\9U sa zv -(~epuowepI9d eJs~w/\9u Si3 ze laljal
--n Jal8 Jalllol>jaH OOO-OL UapJnM OOOl Jljel WI •
~9S>jOZSJO>j>je'luell>jelew >ju9UlaJazS 9uaza>jJazs -lLpnsaq ualspnol ualal/\ uo/\ pJ!M lsafJaqol)jO sea •
9pa/\uazs lOlepuow e S9 'ladaJazs liuele sou~lell~
UDW e ueqlepuow 9/\>jalasJ e eH -luzad9>j ~aljal -eZZopJolj )jelea~l pti3Pi3d d!ZUJDd e
lalaza)jJazs 9/\>jalasJ >jesJ leAuuele sou~lell~ UDW V ~lpad lS9luala! e '19JAI9WaZsS9 19JW~ZS'19J9Pl
ze 19P~WJOJUI pe ef>jele 9lala~aw a~IP9~as Ui3pJi3M e
-ua>junJlaS uaqlaza)jJazs V ->jozzad9>j 19q>jelea~1pti3Pi3d d!Z!fJDd e
ulaMlj0l9 pJ!M ~>jJeWslljJeuljlaM wap JnV-E S9 19q9~IP9~as Ui3pJi3M e lO>jelea~l 9pa/\uazs V
-ua>junnaS
~)jJeWslljJeuljlaM wap Jne pJ!M ulaMlj0l9 -l -llwele/\ >jauzsal ala/\ 'ls9/\>jalasJ e "lpa/\uazs
-ua>junJlaS -la" wauelj 'e!lfeljaJ~91\ wau eAuele lewJoJ lepuow e
l)jJeWs~ljJeulj!aM wap Jne ulaMlj0l9 pJ!M s3 -~ :9/\>jalasJ lze~l ze l>j!iJjOlj 'l>j mJap wau JO>j>je'>junl~uzselj
-l>jJeWslljJeuljlaM wap Jne ulaMlj0l9 :pjU!Jl uew • lS~ZO~eJ-a~19pal\uazs ueqlepuow e uequoze eH -lS9/\>j
-alasJ e IZ~91\liueje 91daJazs ueqlepuow e !iJjOlj 'llualaf
~uele sou~le~l~ uew e :s,zd'>t~epuow "11 lze - 19qJe!iJjew e >jOfJaWSIlza - s~zO~eJa~19/\>jalasJ V
-a-soluoJ 19q~fluodwazs s9/\>jalasJ e alupazs 9P~w
->junfl~UzSeljl9Pl ualaf sl
-JoJul ze za !iJjOlj zeze 'ls9/\>jalaSJ uope ze IZ~9/\ l>j!iJjOlj
ueqlepuow Uazd9>j le)j>jele~l 9pa/\uazs e JO>j>je'!)fapl
'19JJe19P~WJoJul a-pe 'llaljlU9opla 919zsaq e uaqlaw9u V
ualaf lepuow UOlo)jle le>j)jelea~l 9/\>jalasJ e elj In~P19d
-ua!iJjal uaq9Pla~l ze ueq ~aza>tJazs gpaAuazS V "I
'-------- .

,
I

(meglepett lany)
Ha "definfci6"formajaban, tagmondattal
.
•-----,
frunk le egy
Figyelj!
Az erös igekböl kepzett befejezett melleknevi igenevek
f6nevet, j61 erzekeltethetö a folyamatos es befejezett alakjat a t6hangvaltas miatt meg keil kfvülr61 tanulni!
melleknevi igenevek jelentese. A direkt 2 Munkafüzet 23. oldalan megtalalod ezeknek
az igealakoknak a listajat.
cselekv6 igealak
Ein überraschendes Ergebnis ist ein Ergebnis, das Az elval6 igekötös igek eseteben a befejezett mel-
überrascht. leknevi igenev kepzesekor a ge- elötag az igekötö es
az ige köze kerül.
szenved6 igealak anrufen angerufen
Ein überraschtes Mädchen ist ein Mädchen, das
überrascht worden ist. A nem elval6 igekötös igeknel a befejezett melleknevi
igenevet ge- el6tag nelkül kepezzük.
verlieren ~ verloren
jegyezd meg!
A melleknevi igeneveket sok esetben jelzökent
hasznaljuk, tehat az utanuk all6 fönevet ertelmezik,
VI. Bövitett melleknevi igeneves jelzöi szerkezet
jellemzik. Ragozasuk ilyenkor megegyezik a melleknev • Die an der Buchmesse teilnehmenden Aussteller
megszokott ragozasaval. kommen aus der ganzen Welt.

V. Melh!knevi igenevek kepzese • Der von der jury ausgezeichnete Film spielt in New
York.
Folyamatos melleknevi igenev
A folyamatos melleknevi igenevet a fönevi igenevböl
A fönev elött egyszerre több jelzö is allhat. Ezt a
kepezzük -d vegzödessel.
bövftett szerkezetet nevezzük bövftett melleknevi
überraschen ~ überraschend
igeneves jelzöi szerkezetnek.
faszinieren ~ faszinierend
stattfinden ~ stattfindend
jegyezd meg!
Befejezett melleknevi igenev A melleknevi igenev a bövftett melleknevi igeneves
A 12. fejezetben mar megismerted a befejezett mel- jelzöi szerkezetben mindig az altala lefrt fönev elött all.
leknevi igenev (Partizip Perfekt) kepzeset.
Itt csak röviden összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos a
Figyelj!
tudnival6kat.
A bövftett melleknevi igeneves jelzöi szerkezetet
A gyenge igek befejezett melleknevi igenev alakjat ugy atalakfthatjuk vonatkoz6 nevmas segftsegevel
kepezzük, hogy az igetö eie ge- elötagot es az igetö mellekmondatta.
utan -t vegzödest teszünk.
machen ~ gemacht • Die an der Buchmesse teilnehmenden Aussteller
kommen aus der ganzen Welt.
Ha a gyenge ige igetöve -t-re illetve -d-re vegzödik, a (= Die Aussteller, die an der Buchmesse teilnehmen,
könnyebb kiejtes erdekeben a -t vegzödes helyett a kommen aus der ganzen Welt.)
sz6 -et vegzödest kap.
arbeiten ~ gearbeitet; reden ~ geredet • Der von der jury ausgezeichnete Film spielt in New
York.
Az -ieren vegzödesu gyenge igeknel a Partizip Perfekt (= Der Film, der von der jury ausgezeichnet worden
alakban nincs ge- elökepzö! ist, spielt in New York.)
organiesieren ~ organiesiert
)egyezd meg!
Az erös igek befejezett melleknevi igenev alakjat ugy A bövftett melleknevi igeneves jelzöi szerkezet
kepezzük, hogy az igetö eie ge- elökepzöt es az igetö hasznalata az frott nyelvre jellemzö.
utan -en vegzödest teszünk.
lesen ~ gelesen

)egyezd meg!
Az erös igekböl kepzett befejezett melleknevi
igenevekben gyakran van töhangvaltas.
werden ~ geworden; singen ~ gesungen
sprechen ~ gesprochen

sechsundfünfzig
'Nlow~zsaq 'lOllOdu9!P~l 'la6a/\qzs
glZsarlanalaWS! 'la~~p6~sff) ze IDzq~~~*j6a/\qzs e •
WS~lJal~o610P
'l?s?zafam S?ZSlal wau S? s?zSlal e 'lS~I~6eal elle S?
lS9l9~Äu?wal?/\ e IDzq~~o~?pu~ZS S9P~~lunwwo~ e •
ljQ~ew?l !a69ssalaza/\au Älalj9~el e •
Po:aell:aJsouzseli
pfew Uy6SZ!A !6~s:a:aaJ~Z'fl
W~!lZS!WlSÄ6a azssq rlel60j •
IgjpaÄlalj9~el f!9zsaq •
WSOj~/\salaza/\au ÄU~lj9U
6~zsjojeÄ6elf\J Ä6e/\ lalsadepng aq pselnw •
lapaÄU9wal9/\ e !~ pzafaj •
IgJ9wlaU9lJQl 6~zsJoJeÄ6elf\Jf!9saw •
19J6~zsJoJeÄ6elf\Jfl?zsaq •
LEKTION

I. Ungarn stellt sich vor

•• achtundfünfzig
6!Z}UD}pUnUnau
I ., I ~ I ·,1 ~ I·, I·, I ., I
's0:>j0)l pun :lZU!W lpm l:lPO
S:l:lj:l211pmd pjl:ljre (pm U:lU01EW pun UEd!ZlEW U:llQIP2 U:l2unll1H U:l!.j:lS!SSEj:>j U:lp nz 'U:lll!:llSJm uores Ul! Ulmqsl!.j:lEUlj!:lill\.
u;)llj! Sls:ldEpng U:l!]!UlEd U:llj:l!jl:l21nq :l!P sre 'mpunljlljE[ '61 W! :l!S U:lUlE:>jjl:l:>j:lnzuores U:llireN UlJllj! nz 'UJplJM.12~ljJ2
Ulmqsllj:lEUlj!:lill\. U:lp UE :>j:lnUllj:lSl;)z1!]8 sre :lspM.ITEd pun pUlS lj:l:>j:l!M.:l2l:l!dEdzUEj~ S:l)Unq U! :l!P 'U:lPEj0:>j0lj:lS :lreAO:lUPj:>j
:lll!np2 Uln lj:l!S lj:lpUElj SJ 'S:llS:lJSllj:lEUlj!:lill\. U;)lj:ls!lE2un S:lU!:l j!:llPUE1S:lg l:llEqllj:l!Zl:lAUn lnjOSqE U!:l pUlS ujl:l:>j:lnZUOres
~
'uaOmnZU1414eMJaUIaS 14ezsaJ4eralPlalll wap J4erwaula 4)eu Jaqessnw 'uaoeJlllazsuaqal jne JajJep lalll uaolzla[ uaulas 'saJ4ersapJazulM
Ja03ul aiMOSJaZU1MJap JazU1MU04)S4)ne puellewlaH waulasUlJeMJ3'uJeOUn~ilqndaHJapSUapJOISualpJaJ\ sapznaJ~JaUIHsepLOOl JaIlal4Ja uaounlslal
aUlasJm ounuua~JauvslV'UaJalAOwoJdnz 4)ejUlaM wl pua~ail4)sue wn 'aplsnpuilaUlwsuaqal pun nequalJe9Jm mlSJaAIUnalPalJalAlosqeJ3'uau4)laZ
-sne uOll~npoJdulaMJapUl uaounlslal aUlas4)JnP4)ejJ4aw U04)SJaaluuo~ 'aI4)ew uaweN uaula JalleqJasseMJaOISSel~ISJa sie 4)ISJajnepaJ\ uaJapul
'JallJodsuazlldssWaJapJe~Jaulas4)eN '114~MaosaJ4ersapJazulMwnz Ja03lalqaonequlaM wap sne Z)UP91AOJQA9le4 alwape~eulaM a4)SpeOUnala
Ci]
':ljq:lgUI U:lnBq:lSUBwB2ufl U! U!1:lS!B)l U:llllPU:l2:l!1:lP U:lUO!lBjSSU:l
-q:ll UBUIl:lPO :ljq:lgUI U:lq:lBUI wB2ufl q:lmp l:lPO q:lBU ßd!1l!:lUlUIn8.1l U:lU!:l UBUIUU:lM.'UB :l:lj:l:lllS :l!P q:l!S j:lj:l!q j!UIBO
'U!l:lS!B)ll:lP sso!q:lss2U!lq:l11 UI:lp 'gllgp90 q:lBU S!q q:l!:lmjsQ l:lqn q:mqs!:ll!!M. UOA2:lM. :ll:lPUB 1:l0 'jS:l!ll q:lBU
S!q U:l!lBH q:lBU q:l!:lll:ljSQ q:lmp Sj!:lSl:lU!:l ll4UJ :l!S '2mqs2ny !:lq q:lBqS!:lU!M. U! l:ljUndjJBjS U:l.llf! :lSSBllS :lS:l!P jBq 'U:ljnUI
-l:lA nz Sl:lPUB wnB:lj :l!M. ':lSSB1jS-!S!S :Ju:l]ill:l2 U:lq:ll sll! WOZ :l!P pgq:l2 jJ:lM. l:lS:l!P U:lSSBllSUInBll U:ljsugq:lS U:lp nz
W
'ualo4qe «4)neJqa9 ua4)lluQSJad» uap JQj aJeldwaX3 om: Ul4JaWWl JOlnv Jap aljJnp >jua4)Sa9 Sa616
-Qz~oJ6 slV '6unJajallSnv alP Jaqe alJalloqes 'a6el1nv aUlal>j aUla 5L6 L al>j)nJp 6epa/\ Ja4)Spe6un ,zs5llJa)j
'uasolles>j)14)S sau la uew0}:l wap ue Ja alallaqJe 'U6 L slq 096 L UOII 'suaqal sau las aJ4er u4aZIaJO
'apJnM I!alnz aJ43 asalP wap 'ldne4JaqQ Je6un alSJa Jap pun -lsl lsne)oloH Jap punJ6Jalul4S6unJ4ejJ3 Ja
-leJluaz uassap 'laU4)laZa6sne slaJdlaqoN wap llw JalialsljlJ4)S ula lew UalSJa wnz apJnM zS5llJa)j aJwlllW
'JmeJalll JQj slaJdlaqoN uap Ja llal4Ja lOOl'w4n}:l wallaMllaM nz apuaM Ua4)SI~doJna Jap 4)eu
Ja al6uela6 'l4)!llUajjQJall uJe6un ul 5L6 L '"uasolles>PI4)S sau la uewo}:l" wau las llW 'llaJjaq PleMUa4)ns ul
5v6 L pun lJallJodap ZllM4)snv 4)eu vv6 L apJnM 'uaJOqa6lsadepns ul 616 L JaqwalloN '6 we 'zS5llJa)j aJwl
@]
'laln~lao J4njlQMZwn oeUlWnzIlaM ua4)ilISP4)Japul PJ1M 'ljElj:lSl:llSpUllj:lill\. :l!P reUl!:lM.Zpun ljElj:lS
llaz JaSalPlias 'ualn~1Ua~)OIOUa4)Jl~
alP'111snlxilWJlsdedJeoos~ail swnl -l:llSI:lliredomtr :l!P rew Ulj:lZplp UlE2u{1 UUEM.:l2 Ul:lp
-ualsP4J sapoalSuasalPJaq~apnaJjsnv 'peJOlasuaollna4 sapa4~NJapul -l:l~ny '(800Z) 2uPj:ld U! pun (vOOZ) U:lljlY '(OOOZ) A:lU
ua~JDlalPIpeAunHsou~rJJa4Plaja4)SpeOUnJapaloalsaq9St L!lnr 'll wv -pAS '(9L61) reJllUOw '(v961) oA:>jo.l'(%61) :lumoqjJW
:ualn~lua~)oI9 ua4) '(Z~61) PjU!S!:lH '(%61) U!]l:lg U! lj:lEUEp 'sJjJ2uy sOl
-!lO~U1Wwlaq SllaJaqluuloaq sa4)los 'le4 UaOeJlaolaqpUapla4)Sluanzep U! l\:61 rew :llSl:l SEp 'U;)uUOM.:l2 u:lj:l!dS UJlj:ls!dUlAjO
seMJapoJaMJapo1~)aISa4)es JaulaJalUl4seMJapoJaM'14)IUJeouaoeJj pq :lJJ!"epJUlP!O~ :l!P reUlUn:lU l"elj ljElj:lSUUEW Jlj:ls!lE2
pun wn 4)IIPu~ISJaAlsqlaszueo alna4 J1Mua4ao UaOUlaualalAJ4asIIW -un :l!G 'S!reqmSEilI\. S:lp 2mqlj:l0H :l!P sre lj!2 Ul"e2ufl
W [j]
'uaSSOl40SJa Ja40nSas JOilnO Ua40S!MZU! PUlS pun IIBwaq uauazs Ua40S!lq!q I!W l!a1 wnz UapJnM UJaWwB~qBJ8 a!o iO!IJBO!ZU!a
IPBISJaQl1J8 alP IS! ua!lBl1 UOfl qlB4JafjnB - IJapUn4J4Br 'v wap snB uaalosnBV'J ua40!llslJ4040Jj Jap aqJaJnlln~llaM-08S3Nn SBP
14als ~undlall!V'J WI :Iauoasao 40!aJ a140!40Sa8 uaolJ411f-oooG Jau!as snB uazl?40sJnlln)j uaO!I?JB~4004 IBUO!IBUJaIU!I!W IS! sOiild
"aJ114dsowl\f aUBJJal!paW ISBj aUla UB~IBS wnz J01 SIB l8a!UaOIPBISSll1l!SJafl!Un a40S!4IBdwAS a!o
'sBdoJn3 IPBlsldnB4Jnlln)j SIB 0 ~OGJ4Br W! sOiild a40SlJBOUnpos SBP 40!S IJa!IUasl1Jd 01l0V'Jwasa!p JalUn - "IPBIS asolUaZUaJo a!o"
[i]
°nz aupJO ,PHS waLjJlaM nz ~ssed~xalJaLjJlaM nWLj!'!Jaq uJeäun ~s!UOAOM.I L
N3S3l1
NOI1>l31
LEKTION

ITEAMARBEIT
21- Assoziationen über Ungarn. Sammelt Wörter über euer Land.

Substantive Adjektive

Donau sonnig

ISPRECHEN
31- Was denkst du? Was könnte das Fragezeichen auf der Seite 58 bedeuten? Mach Vorschläge. Wodurch ist
Ungarn noch bekannt?

• In Ungarn wird/werden •••


• Zu den ungarischen Persönlichkeiten gehört noch ••••
• Weltberühmte ungarische Produkte sind •.••.
• Große ungarische Erfindungen sind.. •••

ITEAMARBEIT
41- Führt ein Gespräch zum Thema: Mein Land.

sechzig
°wn!SeUW~9!pue49 sep Jaq!'! uauo!~ewJolul ua~sä!~4)!MalP aJa!~ON°äunpuas alP lewu!a 4)OU JQH .1 L
LLoLO) NnOHI
'ualiOM uaJLja)j)p!'pnz wam uaJLj!
nz lLjJ!U Jal~ds JamLjJs aJasun ssep 'lalLj:u!1laq .8ueluV we uaqeLj J!M'L 0
uap UI pun 'walJQO uaulapl sne uawwelS JamLjJs ualslaw alO '9 0
'Jnlln)l aua.8la aJLjI Jaq!1 JapuI)l alP uaUJal wnlseuw,\9 !pueLj9 WI 'S 0
()/
I~9WI/PV U!JI/)/ 'pUIS aIS alM
(~IpJl/q:l!~ 'lJalldaz>je OSuauupamLjJs pun JamLjJs alP UapJaM wnlseuw,\9 IpueLj9 WI '1] 0
'uaUJal wnz all!H lalA LjJI awwo>jaq lZla['E 0
(al uep60a
'lJa!U!WP>jSIP :ijo uew pJIM ewo~ slV'l 0
'uapJaM LjJSIlewalqOJd
c,cce, uaLjJes aLjJ!I.8~llle LjJne uauuQ>j 'lSI ewo~ uew uuaM'1: 0
Jasn~H ualsuQLjJS Jap saula
apun
-aJ;j Ualsaq Jaulaw Jaula
alp~lS laJp Jap aUla
P!p >palN
...................................................... ··························i;:,:;:;;;;l;,-;;;,;;;,T················
..··· ~ .
'01-02' qm-7'~"'rrv1:..mrrn>l ~... 'A113~Ap..wp ~-Y1 Y.Jyd
'SJ9d aluue>jaqun lLjJaJ sep pun
'lalqa.8JLjn~ uOI.8aJaplSnpul apuapuIlJa nau LjJIS alP
J!1f pualaJlJa"lIalS 'uass3 lpelS aLjJSlnap alP 'inquelsl
alodoJlaW-SnJods08 ag!lJlnb alP :alP~lSldneLjJnlln)l
aLjJSI~doJna laJp LjJlalg SlewlSJa unu sa lqlg 01:0l
'uapJaM l>jJ~lsag UOlleJgalul aLjJs!~doJna alP pun
uaJLjelJa lla>jwes>jJawlnv alLjQLjJa 1105lpelS alP :uaz
-ue9 sap lalZ seo ·ua.8unpuaMnz ualla!ZUeUll LjJ!lLjJlaJ
llW Ja lSI uapunqJaA 'UOISSIWWO)lUaLjJSI~doJn3 Jap
le~ WOA lam Jap pJIM uaqa.8Ja/\ ',lpelSldneLjJnlln)l
aLjJSI~doJn3' guel agel S9E ua!llzlS pun de>jpJON wap
uaLjJSIMZlpelS aUla sualsapulw lSI I]OOl aJLje[ wap lIas
°ua~lapalsue ~pe~sJap puelwn W! UaJ4er OOEpunJ JOA
4)!S alP '~uueuag ua4)s~nao uap UOAaIs apJnM ,Ua4)J!>lIU!'!::I'o~apu!,!JäaäuJawQH uap UOAaIs apJnM
UaJ4er OOOZJOJ\°OtOZ a~p~~s~dne4Jn~ln>l
Ua4)S!~doJn3!aJp Jap aUla ~S!S)~d ~pe~sa4)S!Jeäun a!o
°UaZ!~ON
a4)ew ,S)~d Jaq!'! np ~sJ4~IJaseM o~xaluap san .1 S
NJ 5 'lll
NOll>i31
LEKTION

11.Un arn in der Welt


positiv keine Meinung negativ. keineAntwort

100% 3%
7%
8%
21%

80% 16%

47%

60%

40%
76%
72%

45%
20%

0%

Deutschland Österreich
11 Frankreich

ILESEN
81. Lies zuerst den Text und sammle dann Meinungen über Ungarn und die ungarischen Menschen.

DIE MEINUNG VON DEUTSCHEN, ÖSTERREICHERN UND FRANZOSEN


ÜBER UNGARN - UND DIE DER MAGYAREN VON SICH SELBST

Was halten Sie von Ungarn im Allgemeinen?

Das war die erste Frage, die zwischen dem 31. Oktober und dem 14. November 2000 je 800 zufällig ausgewählten
Deutschen, Österreichern und Franzosen von Interviewer des Gallup Meinungsforschungs-Instituts gestellt
wurde. Etwa zwei Drittel der Deutschen (76%) und der Österreicher (72%) hat eine positive Meinung über Ungarn.

DIE ÖSTERREICHER:ViEl KULTUR UND GUTE LAUNE


Für die meisten Österreicher (80-90%) ist Ungarn reich an schönen Landschaften; seine Bevölkerung hat viel
gelitten, verfügt über eine hohe Kultur, ist gut gelaunt; das Land hat eine große Geschichte; die Ungarn sind
unternehmungslustig (die Antworten in ihrer Häufigkeit).

DIE DEUTSCHEN: BEGABT UND EHRLICH.


Zwei Drittel der Deutschen meint, dass Ungarn viel gelitten hat, seine Bewohner sind fleißig, begabt, ehrlich, das
Land steht vor einer großen Zukunft. Beinahe zwei Drittel schätzt: Ungarn ist ein Land der Menschenrechte und
der menschlichen Freiheiten, es ist demokratisch, ordentlich, sauber, ein entwickeltes Land.

DIE FRANZOSEN: SCHÖNES LAND MIT GROSSERZUKUNFT


Nach der überwiegenden Mehrheit finden sich dort schöne Landschaften. Das Volk hat eine große Kultur, ist
gebildet, zivilisiert, heiter, gut gelaunt. Drei Viertel meint zudem, die Ungarn sind anständig, ehrlich, das Land hat
eine große Zukunft.

zweiundsechzig
·JaJnapaq
UJDDUn J!P SDM 'UaU4! DDS •
·uaDUnpU!}J3 pun
uaJ!a>t4:J!/u9SJad a4:JSpDDUn auuaN •
·Jsqa/ UJDDUn U!
np alM '.JaqVJDp uau4! /49ZJ3 •
°ewaLfl sep Jaq!'! lJalln>jslO I
iUIJeSUn aLfJSld~ alP/uJeäun uaLfJSld~l uap sa lqlS 'np lS>juap seM. fl
N3H)3l:JdSI
°U9q8~ U99PI 91n6 J~9S 9!S 1!9M •
lwnJ8M 0
o6nl~ 9!S 9PU!J ~310
lUJ86un 9!P np IS9PU!J 9!M •
o,aldslas wl alM 'aäo,eIO apl!S 00 °lSalJOMlUe np 'aSeJ~ LfJ' .Ill
NjH)3~(SI
...................................................... ··············································9
...................................................... ··············································S
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·17
.................................................................................................... €
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••• Z:
·lsl ualJ.elpspuel uauQlps ue lPlaJ uJe~Un ssep 'uaulaw Ja4JlaJJalsQ UalS!aw alG .~
°aZl~S aqlaJLfJS °uawwesnz uauolleWJO~u, UaSllLfJIMalP asse::l .Ill
N3813HHJSI
···JQlsa al/e4 4J/
···apu!l4J/
···4Jeu ~unulaw Jau!aw ········UJe~unle4 4Jeu ~unulaw Jaulaw
°uaSunulaw uaJna llw als!l alP lZU~SJ3 .1 0 l
N3HJ3~dSI
········lslUJe13un
°als!l aUla lLfJeWiUJeäun Jaq!'! Japu~,sn" alP uaqeLf uaSunulaw aLfJlaM .16
1138~Vl/lJV311
NOI1>l31
LEKTION

111.Tagestour nach Visegrad


LF E ~

141- Bring die Textteile in die richtige Reihenfolge. Markiere dabei die Formulierungen,
die den Zusammenhang erstellen.
Budapestblog - Die Sehenswürdigkeiten, Museen und der Alltag in Ungarn
Christine lebt mit ihrer Familie seit Oktober 2007 in der ungarischen Hauptstadt Budapest.
Auf dem Städteportal MioVista.de berichtet sie in ihrem Weblog regelmäßig
über die Erlebnisse und den Alltag in Budapest.
http://www.miovisto.de/europaweit/budapest/blog

~ Wir haben genug Verpflegung dabei. julia bekommt ihr Abendessen bei der Rückfahrt einfach im Auto. Richard schläft schon. Ein langer
aber schöner Tag geht zu Ende. Nein, noch nicht ganz zu Ende! Zwar kann ich meine Augen, nachdem beide Kinder friedlich in Bett und
Wiege schlafen, kaum noch aufhalten, aber eine Sache müssen wir noch klären. Welche Stadt war nun die Königsstadt? Ich blättere durch
unsere Reiseführer.

[!)'Wir machen einen Ausflug. Wir machen einen Ausflug:' julia tanzt aufgeregt durch die Wohnung, während Philip das Auto bepackt und
ich das Baby versorge. Endlich sitzen alle im Auto und wir sind im ruhigen Sonntagsverkehr auch schnell auf der Autobahn. jetzt sollten
wir langsam mal das Navi anschalten. "Nur eine knappe Stunde bis nach Esztergom" meint Philip. "Du wolltest doch dahin, wo früher die
Könige wirklich gewohnt haben, und das war in Esztergom:' "Nein, nein, das war Visegrad. Da gibt es eine Burg. Das habe ich im Reiseführer
gelesen:' Der Reiseführer! Den habe ich natürlich zu Hause gelassen.

~ Ein Dorf am Fluß mit Fähre, eine Burg auf einem grünen Hügel und jede Menge Touristen. Irgendwie fühlen wir uns richtig heimisch hier.
"Visegrad ist das Königswinter von Ungarn:' bringt Philip es auf den Punkt. Es gibt zwar keine Esel,die einen hochtragen, aber dafür darf
man bis zum Burgeingang mit dem Auto fahren. Der Parkplatz ist gebührenpflichtig und an der Burg muß man auch noch Eintritt zahlen.

~ Nun ist der Weg für unseren Kinderwagen doch zu Ende. Aber das macht nichts. Philip geht mit julia weiter eine hölzerne Treppe hinauf
ins Innere der Burg und ich genieße auf einer Bank etwas Abseits weiter die Aussicht, während Richard ein ausgiebiges Mahl zu sich
nimmt. julia ist besonders von der Figurenausstellung begeistert. Sie wird von mittelalterlicher Musik begleitet. Hier kommt echtes
Mittelalter·Feeling auf.

[!] Also hatten wir beide Recht. Obwohl die beiden Städte heute unterschiedlicher nicht sein können. Visegrad: klein, romantisch verschlafen;
Esztergom: groß und prunkvoll. Auf jeden Fall sind beide Städte eine Reise wert.

[!J Philip meint noch immer, Esztergom sei die Königsstadt, programmiert aber das Navi um. Nachdem wir julia erklären mußten, dass
ein Ausflug nichts mit fliegen zu tun hat, kommen wir in Visegrad an. Ein sehr kleines Städtchen direkt an der Donau. Von der Donau
abgewandt hat man einen direkten Blick auf die Burg. Ich bin etwas erleichtert, dass es.tatsächlich eine Burg gibt. Zwischendurch war ich
mir dann doch nicht mehr so sicher.

~ Es gibt auch eine Sommerrodelbahn in der Nähe. Ich liebe Sommerrodelbahnen. Nach der Burgbesichtigung möchte ich nun unbedingt
noch hin. Esgibt auch eine in Budapest, aber der Wartungszustand weckte nicht gerade mein Vertrauen. Wir müssen wieder Parkgebühren
zahlen, und das, obwohl die Fahrt mit der Rodelbahn nicht gerade wenig kostet. Aber es lohnt sich! Die ganze Anlage ist sehr gepflegt.

[!!] In Esztergom wurde der Legende nach im jahr 1000 der heilige König Stephan geboren und gekrönt. Er machte Esztergom zum
Regierungssitz und baute den ersten Königspalast Ungarns. Beim Mongolensturm im 13.jh wurde die Stadt völlig zerstört und verlor
seinen Status als Hauptstadt. Der Erzbischof von Esztergom bezog den freigewordenen Königspalast und so wurde die Stadt Zentrum der
Katholiken in Ungarn. Die Basilika ist die größte Kirche Ungarns. Nach dem Mongolensturm ließ König Bela in Visegrad die Burgfestung mit
dem Königspalast im Inneren errichten. Hier residierten die ungarischen Könige und hier wurde die ungarische Krone aufbewahrt.

[!] Die Sonne steht schon sehr tief, nun aber schnell nach Hause. Schließlich haben wir zwei müde Kinder im Auto. Da kann die Stimmung
schnell kippen. Doch Philip fährt noch nach Esztergom und dann völlig planlos durch die Stadt. Er sucht den Grenzübergang und möchte
noch mal eben schnell in die Slowakei fahren. Die Grenze zwischen den beiden Städten Esztergom in Ungarn und Sturovo in der Slowakei
ist die Donau, und so fahren wir über die Brücke in die Slowakei. Esgibt keinerlei Kontrollen, wir können einfach so durchfahren. Ist ja
schließlich auch EU.Die Slowakei ist sogar Eurozone.

vierundsechzig
" ! ,
(
Sl·LOJ NHlQHI
°lI4!?Ma~ >tlo/\ wo/\ l>taJlP
snw4lA4JSaJ4e[-17 wl PJlM pun UalaUpJOa~q'v' 98E sne l4alsaq lsadepns ul ZllS llw luaweped a4JSpe~Un sea
°l4JaJ14eM ula>t S176"[:
JO/\ ualle4 uaneJ::I Ua4JSpe~Un ala
°lal4JpJa 4laqesll3 Ul~lUQ)I a4JSpe~Un pun upasle)l a4JSl4JlaJJalsQ alP JOJapJnM 911QPQ9ssol4JS sea
°uapunqJa/\ J~1\J94a:loJOpu~Nlaq 9S17"[:
l4JeI4Jsua>tJ!U Jap llw lSl 'Ualn!?1 nz J4n n wn '4JneJS a4Jl!lsP4J Jaa
°lllalSa~:lne uJe~Un ul apJnM lUaWl~aJUaJeSnH alSJa sea
°ualeplos Ua4JSpe~Unl4JlU 'uapwaJ:I sne 4JlI4J!?Sldne4 puelsaq lpefiunH s~4~V'J uo" aawJ'v' aZJeM4JS ala
°lJapUn4J4e[ °S"[:a40J:I sUl slq alJal~aJ p~dJV sne4Ja4JsJJaH sea
·ass!u3!;;U3 ua:J14~za3Jne alP Jaq!"!al4~zJa pun 43eu a3el43S lt43aH Jaww! aIs :JeH 1
·a:J43!43Sa9 a43S!Je3un alP ·MZq uJe3un Jaq!"!ua3unlla:JSJoJ\ apua310J 430U :Je4 eHnr. 9L
N3HJ3l:ldSI
000 os 'lseleds~lUQ)I uauapJOMa~laJ:I uap ~ozaq WO~JalZS3 uo/\ :l04JSlqZJ3 Jaa
000 'ualle4:1ne 4JOU wne>t ua~n'v' aJ4l aUllSlJ4::>uue>t JeMZ
000 os 'neuoa alP lSl la>teMolS Jap pun uJe~Un ua4JslMZ azuaJ9 ala
000 140Mqo 'UapJaM ll4eza~ UaJ40qa~>tJed uassow u4eqlapo~ Jap las
000 'ua4a~ ~unllalssn'v' alP ul Jal4Jol pun Jale/\ puaJ4!?M
000 alP 'J4aw las3 aUla>t 4JlPOleu sa lql~ p~J~asl/\ UI
000 ssep 'UapJaM lJ!?I>tJaal9nw elln[
000 Jap Ul 'ua4as welS alP allioM aUllSp4::>
·az:J~SalP apuaaq pun lewu!a 430U a3loJua4!aH ua3!:J43!J Jap U! :Jxal uap san .1 S L
N3813l:lHJS ONn N3S3l1
NOI1>l3l
LEKTION

!LESEN

181. Um welche Stadt geht es in den Texten? Lies die Reiseberichte und ergänze sie.

~ Die riesige Kirche im Herzen s war eine lange Zeit der Sitz des Erzbischofs. Sie ist auf
jedenfall die größte Kirche Ungarns und müsste Europaweit eigentlich auch ziemlich weit oben liegen. Der Eintritt in
die Basilika ist gratis, wenn ihr aber in die Katakomben, die Schatzkammer oder auf die Kuppel wollt, müsst ihr zahlen.
Letzteres kann ich sehr empfehlen, da ihr unterhalb der Kuppel ein eigenartiges Echo habt, wenn ihr in die Hände
klatscht, und draußen einen schönen Ausblick über das Donautal.

[!}Zwei Kirchen prägen das Stadtbild von . Zum einen wäre da die Kleine Reformierte
Kirche an der Piac utca, auch Kistemplom genannt. Als Pendant gibt es dazu die Große Reformierte Kirche, die
wesentlich imposanter wirkt. Kein Wunder, ist sie ja auch die größte reformierte Kirche des Landes. In der Geschichte
des Landes spielte die Kirche eine wichtige Rolle. So wurde in ihr im vorletzten jahrhundert die Unabhängigkeit
Ungarns ausgerufen. Gleich hinter dem Kirchengebäude befindet sich noch das Reformierte Kollegium.

~ Die über 100.000Einwohner zählende Großstadt ist im Ungarischen auch unter


dem Titel "Stadt der Könige" bekannt, da hier dutzende Könige bereits gekrönt wurden. Die Stadt liegt unweit vom
Balaton entfernt und heute hat sie ihr mittelalterliches Gesicht bewahrt. Sehr sehenswert ist die Kirche des Heiligen
johannes von Nepomuk, die aus dem 18. jahrhundert stammt und vor Allem durch ihre Deckenmalereien und einer
wertvollen Schnitzerei im Chor überzeugt.

[~] Die größere Industriestadt ist eines der Industriezentren des Landes Ungarn. Sie
liegt malerisch an der Raba wie auch an der Rabca.Am Sehenswerten ist der Stadtkern rund um den Domkapitelhügel.
Am besten geht man hier sofort auf den Turm der Bischofsburg von dem aus man einen imposanten Blick über die
Altstadt genießen kann. Natürlich erblickt man von hier oben aus auch das alte im neobarocken Stil erbaute Rathaus
der Stadt, dessen Frontportal besonders ins Auge sticht.

[!],
Direkt an der Grenze zur Slowakei befindet sich der Nationalpark Das
Wesentlichste dieses Parks befindet sich jedoch unter der Erde und davon wiederum das meiste unter dem Staatsge-
biet der Slowakei. Eshandelt sich um ein Höhlensystem von rund 200 Höhlen, die in dem Karstgestein untereinander
verbunden sind. Die Wege zwischen den Höhlen bringen es auf eine Länge von über 25 Kilometern, aber nicht alle
Wege sind für den Besucher geöffnet. Doch es gibt mehrere Wanderwege, die mit einer Führung begangen werden
können und zu den verschiedenen interessantesten Gewölben führen. Wer es nicht unterirdisch mag, für den gibt es
auch schöne Wanderwege oberhalb im Nationalpark.

[~]Der er Wein ist weltberühmt und wird als König der Weine bezeichnet. _
selbst liegt im Nordosten Ungarns und kann behaupten, dass das Weinanbaugebiet unter dem Schutz der UNESCO
steht. Die Stadt, oder besser gesagt, das Städtchen hat jedoch nicht so viel zu bieten. An der kleinen Kirche befindet
sich ein ebenfalls kleiner Platz und rundherum existieren ein paar Weinkeller, das war es dann aber auch schon.
Allerdings sind diese Kellereien auch ein Teil des Weltkulturerbes und Weinliebhaber sollten auf einen Besuch natürlich
nicht verzichten.

@JDie kleine ungarische Stadt befindet sich an der Grenze zu Kroatien und Serbien und
gelangte vor Allem geschichtlich Bedeutung, als die Osmanen die Ungarn im 16. jahrhundert schlugen und dann eine
150jährige Herrschaft führten bis letztendlich die Österreicher die Türken wieder besiegten.

sechsundsechzig
~ 6_! Z_4_J_a_S_p___,u
n u a q a !s IJ
UaJfa>t6fPJ(JMsUaL/a afP •
s
a607 afP.
Jaq(J aqfaJL/:JS
"JjoJoUJfaH uaufap Jaq(J JL/f qfaJL/:JS
"P/oq L/:JfPJ4:Jnsaq UfpUnaJjJafJ8 aUfaa
ua>p!'!JS Jal!~w>luapnes S>lJed/az~~ld Jal~w>luaa uaSJns uaLlJJ!)I
O~O~eW!aH
wau!ap/lsadepns UOA ua~!a>lS!pJ!,!MsuaLias
alP a,wwes.1 Ol
1138~iflNif311
°nz ~aupJOnxal waLlJlaM nz ~ssedo~o::lsaLlJlaM .16 L
1138~iflNif311
NOll)i31
.
• ---------,

I. Hatarozatlan nevmas: einer / eine / eines


Az einer/eine/eines hatarozatlan nevmast a fönev ne-
mevel egyeztetjük, es a megfelelö esetben ragozzuk.
Erröl bövebben a 26. leckeben (90. oldal) tanulsz majd.

der Freund ~ einer


die Stadt ~ eine
das Hotel ~ eines

Ezzel a nevmassal jelölhetjük egy csoport egyetlen


tagjat vagy egy nagyobb mennyiseg egyetlen elemet iso

eine meiner Töchter


ein(e)s seiner Lieblingsbücher
über einen der ältesten Brüder

Du bist einer meiner besten Freunde.


Budapest ist eine der schönsten Städte der Welt.
Hotel Kempinski ist eines der teuersten Hotels.

Figyelj!
A hatarozatlan nevmast ebben a szerkezetben is önal·
16an, fönev nelkül hasznaljuk. Hfmnemben es semleges
nemben alany esetben a hatarozatlan nevmas alakja
elter a hatarozatlan nevelö alakjat61.

ein Freund ~ einer meiner besten Freunde


ein Hotel ~ eines der teuersten Hotels

Jegyezd meg!
Ennel a szerkezetnel a fönev mindig többes szam
birtokos esetben all.

achtundsechzig
6!Z4,aSpununau _
N3HJ3HdS
N3S13HHJS
N3H31SH3J\3S31
N3H31SH3J\HOH
••
9NINIVH1SlI3>1911H3:J(18V)
www.klett.hu
·uelS "W~M Jap lsa~ uap ua2a2 a4Js!w!a4u!3" la!ds
r -lIeqsn::l sep J4n OF9~ wn lapU!~ Pla~aas U! salsa~awwos sap 4J!lss!1IU\f -5
:I H
r ----
·uaI4!1M !aJp JaWWnN alP 1I0s
r Jap '111Muaqe4 zuelsuo)l U! ua2unlielSUeJaA uap nz UaUO!leWJo~ul JaM ."
:I H
·ua4JSUOM uaqalua!l!we::l
r Sa4J!PPOI2 u!a 4J!S Ua4J!IPUa2n[ Jap %~E ssep '12!aza2 le4 a2eJ~wn aU!3 ·E
:I H 8
r
·ua!aJaneJS 59 sa lq!2 2Jaqwes ul ·Z
:I H
·lsn2n\f ·O~we 4JeqsU\f U! lapua lsa~s>iloA allauO!l!peJl sea ·t
:I H 1°1\
·ue aznaJ>I
,(::I) lIJsleJ :JSIseM '01> äl:JlIJIJ :JsIseM ·lewlaMz a:Jxal aZJn>!JU!1Juuep JQH·5-1: uaqeäJn" alP :JSJanz san
z OZ-La)
oe:(
0:
·ua2!~!14JSaq ,JnJas W! la!z u!aw 4J! a4J!aJJa a!M"
l-
a2eJ::l Jap l!W JaA!SUalU! 4J!1Jdsa9 wap 4Jeu 4J!S pJ!M l4JadS neJ::l ·Ot
V')
·ua4Jew nz uaqa, W! ual!1l
I- -poPd alP Jaqo ua>iuepa9 4J!S 'le~ uap l4JadS neJ::llq!2 JOleJapOW Jaa ·6
·uals2!l4J!M we aJapJe)l pun l!aqJ\f luawow W! PUlS l4JadS neJ::l JO::l ·S
·2!l4J!M sJapuos
-aq J4! las punaJ::l waJ4! l!W uaqa, sawesu!awa2 u!a '12es l4JadS neJ::l ·L
·lS! uaqa, waJ4!
U! uals2!l4J!M we aiS JO~seM '12eJ~a2 Ja4JOA alu 4J!S le4 l4JadS neJ::l ·9
·SJOleJapOW sap a2eJ::l alP ~ne UO~os laUOMlue l4JadS neJ::l ·5
I- ·pU!S uaqa,
waJ4! U! a2u!a Uals2!l4J!M !aJp alP seM 'l4Jads neJ::l12eJ~ JOleJapOW Jaa ."
0: ·ZE9LE1?lalnel uO!Plepa~ Jap Jawwnu~n~ a!a ·E
UJ ------ ..••... ·ua2!1!alaq 2unpuas Jap ue 4J!S uauuQ>i JaJQ4nz 4Jn\f ·Z
u..
~,UJn!podsuo!ssn>iS!a" ls!a4 2unpuaso!pe~ a!a ·t
:I H ,
co ·ue aznaJ>I
oe:( ,W LjJsleJ :JSIseM '(H) äl:JlIJIJ :JsIseM ·lewlaMz lIJ!?Jdsa9 sep uuep JQH·01:-1:uaqeäJn" alP :JSJanz san
6t·Lal
N3H31SH3J\HQH
L E 5 E VER 5 T EHE N
1 I- lies die zehn Situationen (1-10) und dann die zwölf Anzeigen (A-L). Welche Anzeige passt zu welcher
Situation? Du darfst jede Anzeige nur einmal verwenden. Wenn es keine passende Anzeige gibt,
markiere es so: (-).
z o
Internat
« Schloss
e:: Rohlstorf
l-
V')
e Norderney ~~~ ~::~see!
Wir bieten das zweite
Zuhause!
Exklusive 2- bzw. 3-Zi.-
I- Unter der Aufsicht von
Ferienwohnungen in ruhiger zentraler
kompetenten Lehrkräften
Lage, nur 100 m vom Strand entfernt,
werden Ihre Kinder Spaß am
z. B. ca. 40 qm Wohnfläche 600 Euro pro Jungs und Mädchen
Lernen entdecken.
Woche. Grund-, Haupt-, Realschule
Ideal auch als Feriendomizil. rur leichte Promotionstätigkeit
und Gymnasium.
Sonderpreise für längere Aufenthalte. 23821 Rohlstorf /Warfersee in Berlin gesucht.
GWB-Haus Bremen,
Tel.: 04549/1066 Mindestens 2x die Woche, 4-5
I- Tel.: 0421/299018
www.internatrohlstorf.de Stunden.
e:: Du kannst zwischen 30 und 50
Euro am Tag verdienen.
UJ
l.L. a Alpen-Hotel, Job-Center Berlin:
Tel.: 030-8817260
I Seefeld I lirol
Bei uns finden Sie Ruhe, Entspannung, gutes Essen
und Skipisten vor der Tür.
co Natürlich zu vernünftigen Preisen:
« Übernachtung mit Frühstuck 34 Euro
Übernachtung mit Halbpension 44 Euro .
Wir haben vom 26. bis 31. Dezember noch Zimmer
frei. Tel.: 05212/68911
E-Mail: alpen-hotel@free.at o Spanien-Exporteur
kauft bar sämtliche Autos und
Transporter. Alle Marken, ab
Baujahr 1993.
Tel.: 0201/891425
In wenigen Monaten perfekt tanzen.
Mobil: 0171/725666781
Ein vielfältiges Angebot an Tanzkursen für
Jugendliche und Junggebliebene!

Tanzschule Flamenco
Mühlbachstraße 48, Freiburg
Tel.: 8166270 Traurig und
www.flamenco@t-online.de deprimiert?
Kummer?
Sie haben aber niemanden, dem Sie
Ihre Probleme anvertrauen können?
Unser Sorgentelefon-Service ist
jeden Tag von 9-18 Uhr rur Sie da.
Tel.: 0171-6791620

zweiundsiebzig
"uapelu!a ua4:>unW U! +uemelsa~
D ula ul als lsal4:>Qw np pun uass3 sa4JsllelUapo ~ew ulPUnaJ::I aUlaa "O~
"uaJalWJo~ul
D sapuel sap uauOlllpeJl alP Jaqo 4JlP lsal4JQw pun ualueds 4Jeu lSJ4~~ na "6
"UaJalzueul~ nz wnlpnlS ulap
D wn 'qol uaula lZla! lS4Jns pun uawwo)jaq ulpaS ul zleldualpnlS uaula lse4 na "L
"aWWE'psE'9 Jaulap Japul)l alP ..Im
D ~unllelSUeJa" aUla lS4Jns pun 4JSlWJE'9 ul ua4Jp~W-JlE'd-n\f sie lsqqO! na "9
"uapun~a~ laloH ula)j 4JOU
D Jaqe lse4 'UaJ4e~l)jS wnz IOJl14Jeu np lsal4JQw uapa~sl4Jeu4laM uap ul "~
z
I
88~L6(;-~~LO
« jU8PBI8fiU!8 jS~8!1ZJ8~
:U8*nJUB lPB*U!3
!!eMeH pUls 8J~Br 66 S!q ~ UDA JapU!)l 811\1
0:: "W85 U8uL\1
Jeg-l!el>t::J0::J jJ~aw la!A pun UlajSBq 'JajBa~juaddnd
917 88BJ:).SJ8S!B)i u8*18L\ ':).JB5nn:).s wnBt\ W!
r '8Ia1dsJaSSBM'sn~J!zJapu!)l i,sBM
"..IL\n9 S!q ~(; uo/\ Jn\ua6es6un\nIWJahJaUlJed
V') aUDZJafiufinj Jap U! i,DM
8:)'89J5 81p 'J!M
(OV\J"nB) pU8qV 'J~n 8~ S!q O~ UDA L6Z '5BjUUDS i,uUBM
r U8p8r :..I8W..I?MLPSlL\8BN 6U8pun*85 :).L\8!UL\80U J8qB
..Im 5..18qU..IIJN 8!S/UL\! U8qBL\ 'UIJ8U:j..lBdIB8PI
U! 8SS8..1PV 8n8U 8!0 0 J8P/W8P UO/\ U8wn?J:). 8!S 0
6815u!S L\80U J8WWI
allaUO!l!peJl sep als~8
au!as Jm lJa!s!ue6Jo 'A'a
40S!WJe8 pueqJaA-SnWspnOl Jaa
W999~~9/~LW :l!qoW
r "ILp!JJaIUnuaddnJ9 lpn\j
0:: apumS/OJn3 ~ ~ JnN U8lPUIJV\J '6L"..IlS..I8IBLjluBMLPS
"Ulas JanaillPIU "..ILjn 8(;-8 ~ uo/\ pun ..ILjn 9 ~- ~~ uo/\ Lj8!15?.1
UJ
"U8l?l!1B!Z8dS 8LPS!PU?I!BLjl pun 8Lj8SIS8U!LjO
u.. uass[1W 1f!II/fiUolssaJoJd pun 6/oJJ3
apumsaJUltltleN
\Uat,la tal/lfiW ul awa/qoJd 0 6S8LPS!l0X3 SBMl8 *nB lsnl
co \Uapms 68Lj81J)i u8118U0!l!PB..Il u85!1!8M5uBI ..I8P 8plJV\J
«
N 3 H 3 1 S H 3 A 3 S 3 1
SCHREIBEN
- Du hast eine Anzeige über einen Theaterkurs gefunden, die du sehr interessant findest. Lies sie.

z
~
er:
Theaterkurs
I- Hast du Lust, zusammen mit anderen jungen, dynamischen, extro- Wann? Proben sind 2 x die Woche,
V1 vertierten Leuten Theater zu spielen? Di.und 00.,20-22 Uhr
Wir suchen keine Profis a la George Clooney oder Julia Roberts. Ab dem 15. März
I- Hauptsache: Du magst Theater und bist von der Vorstellung Kulturzentrum, Schleierstr. 12
Wo?
begeistert, auf der Bühne vor dem Publikum zu stehen. Anmeldung+ Infos: Frau Susanne jenkins
Anschließend zeigen wir Passanten in der Fußgängerzone und am Tel: 0332·4817623
Rathausplatz, was wir gelernt haben. E-Mail: susi-jenk@frei.de

I-
er: 1 I- Schreibe eine E-Mail an Frau Jenkins:
LU
LL
(1) stell dich vor und gib den Grund für dein Interesse an dem Angebot an,
(2) beschreibe demen früt urs und formuliere deine Erwartungen,
(3) frage nach der Dauer des Kurses und nach dem Preis,
(4) frage nach dem Kursleiter und bitte um weitere Informationen zum Kurs.

o El8

Sehr geehrte Frau Jenkins,


ich habe von dem Theaterkurs erfahren und bin von der Vorstellung,
daran teilnehmen zu können, einfach begeistert.

Also, ich freue mich auf den Kurs und warte auf Ihre Antwort.

Mit besten Grüßen

vierundsiebzig
'uaäuns~nuau!ap UOAal4!?zJa pun uaqa, wau!ap sne uauo!~en~!s al.p!lu4!? aq!aJ4lsaq (fl)
'(aägl4lsleH !aMZ) aägl4lsleH UO!JeWq!ä (E)
~ 'qe asneH nz UOAgnzsnv WaU!a UOAJ4! aleJ pun als a~sQJ~(t)
N:1 a 1:11:1H')
S 'uaneJlJaJ\ J4! J!U 4l!P a>Juepaq pun sne ~a!J8uaJ4! Jaqo apnaJ:f au!ap a>JlOJp(t)
\SV
z UCJ?A'VW~.A:i CI::rp/:wnzA-M mJ?P
{CI~? uprJ C!p7/J
«
c::: i:fV(l ~ A!M1 91~{"-71!8 "~crv
Cl-mVH 11Z 14.0/1- ~~ A'l1~0-5aqmj 'J.j?IiJf1'1J 1p11JO'5.9l1M ~ Pp?1.f 1f>?P/AJM 'J.nf"(/)j 'J.j?I
l-
V') iii~M ~ ~ ::;S~A-A'I?YmJH
:CI{;Pd "?o. "~~ p1411
I- ~~~ ::rrnt""q "np1?>1 ~ 1411f>t11/1
fm J1.iYlfJ5 a.p:j.A1J.MA-iI-lV/J ~W "Cl-mVH 11ZA1fn S["[(;
11111 :}5A-i1 A1J.Mp1411Cl-mVH 1fYrJU Jfnd 11Z 01JV CI:.}65-'n"YJ1
r:;~ Y118 m:pq.CIJ 7-Wp ~ aqmj
'J.j?Ii:j..4-iI7m?tt1J1 YrJ.Mpun "~Cl-mVH 11ZA1fn [(; 11111 CI:.}65-'n"YJ1
'J.j?I :ffwn~8 "~
~ ~ :r(J11~ 1p1 a;jA11p ~y l1A-i1:j.~?iiflJM' y}vw yry 1J1 :pq.Clf ~y
"m/.A1?P ~ 'J.j?51-P(tlAJ~Ad ~ pmA1fJ?-M rwp p1411~ A!M1-PP!tjA-M p1411
I- ~A:}5 ~ 1J1 A3 "aqmj A-iI-lV/J ~ ~~5
11Z 5fU1T!?11A-i1/J ~ 1p1 wvp r:;~ 110.
""" ~ "P!m~ Pp?1.f Cl-mVH 11ZA!M1 ?-U/
c:::
~ A1J.MP,CIZ A-iI:pq.ClJ141~ {aqmj m.(P'!..nr:m~ Pp?1.f ClMrry J1.iYlfJ5 A1'P 1p1 wvp {Clbrppnf?5:}'U.q
u.J
u.. LO"U"j. 7-Wp 1~0. A./up?7
{""""""""""""""""
"""
co
'u4! san 'uaww0>laq u!punaJ:f Jau!ap UOA~a!J8uau!a ~se4 ne •
«
N3S13HHJS
SPRACHBAUSTEINE

z 1 I· Lies die Briefe und ergänze.

Liebe Nicoie, Ha#(,#("den 30.12.07


z 6itte mtsc1uddije, d.aMkIt nJcItt wjort ~ (1) Brief ~tet-Iw./n,
aber lUer wtif wieder ~ viel Wr. Kurz 'Vtir W~ffl 6-i+t kIt (2) und kIt
oe::( J.1{aSSSP.jffl, (3)....... die 1U:UeW~ aIm:tut ftu1i:adUeIt Uli Su ~t iK eifte-m
~ jrüften W~tei uUtten iK (4) A~adt und Iw.i: 'ft.bCkMZU eiM1i
a:: w~sc/wn,en Btick cut{ den stadtpark. fit der tUtffl W~ wurde M f4tiy M1tfack
l- zu ~ die NadWarlt wtifffl UMt,~eIt und VM Bäu-ute-nk&u Spur.AUo ImdUo-rs
V) kIt, eift flUeYat iK der ~zeituftj (S) , war almt-fod ~ dM! ~ Udt
I- uurIden (6) Ende N~ riefmkk ~ aber eifu nette Da,m,e
M. flwe Muite-Y
woflte (7) iK eift A{-ter~ ~z.ieIt.en und (8) utchte Ue eiM1i
Miekr für die te-M-~efu1uieW~. Der PYeUwtif ver~, ww lw.Imt UM beide
cut{ den er~ffl B/..kkj~ und U) (9) kIt 'We1ti.jewocken ypäter ~.
jetzt kMutd du mkk iK SaLz!JuyjIm~, (10) du wüld und braucJut nJcItt
~ de1ut kIt Iw./n U)jar eift ld&iMs Ctäde~!
iK eifte-m Hdet zu üfterf1A.C1tj;ffl,
S&inJcItt sclu-&ibfauiund !.AM bald VM rJjy Mrffl!
I- Alles LiefJe,
a:: deifu Rfflate
u.J
u.. A B C A B C
1. liebem lieben liebe 6. würde wird wurde
2.
1--.
umzieht zogen ... um umgezogen 7. sie sich ihr

co 3. denn wenn dass 8. denn dafür daher


4. der die dem 9. kannte konnte könnte
oe::(
5. aufgeben aufzugeben aufgibt 10. wann wenn als

sefwj&e1r.,yteDt:U#.e1t
und HerYffl,
kIt Iw./n flwe (1) jeiesffl und IUermit /m.uerbekIt mkk (2) die Steile aM
SpgrtLeh.r-er.
feit heiße fl1jo K~~ 6-i+t 2Sjwe aL.t und wofuu zurzeit iK Bm:Juuu,
(3) kIt Al1jtulik und Spgrt ~e. (4) kIt mit tI..e-m studUu-u MtjefMtjffl
Iw./n, jofdn kIt aM S~er für eifuK S~eift. feit (S) 'Vtir aJiem
Kindet; die 'ft.bCknJcItt s~~. und kIt J.1{aSS
SP.jffl,d.aMderjob f4tiy Spaß
uw.ckt. feit 6-i+t (6) kDntaktfreudij und kMut jM mit Me1UcItffl UA4fjeke-K.
(7) folu-'e kIt U) viel wu ff()jjück RAA, uuuke YOjitund s(>ieiehiAt und wieder
BevorkIt mit tI..e-m S~
Te11A1M. fort0 bift, uWcIri:ekIt w-eime E1~ffl aM
(8)
SpgrtLeh.r-er und dMei viel reiMn. (9) kIt flwe AnzeiJejeiesffllw./n, Iw./n
kIt f4tiy jeM.dtt:" DM ül-der rich.t0e job für mkk': WeitereE~ ~ Su
den (10) . . .. . .. Bewerbwrjuutt:er/.ajffl.
Mit Imtffl Ctrüßffl,
fl1jOK~t

a. sammeln f. außerdem k. beiliegenden


b. unterrichte g. nach I. lerne
c. Anzeige h. seitdem m. wenn
d. für i. wohin n. nämlich
e. sobald j. wo o. um

tI sechsundsiebzig
lU!3U wnn/l\ '8[ wnJ8M
lU3W~3U/!3J z!no W3U!9
U8 np JS9PJ~M
l?
Z
z
«
0::
I-
Vl
I-
I-
0::
UJ
LL
N3H)3HdS
ERETTSEGI PORTFOLIO
Amint mar bizonyara eszrevetted, a direkt az els6 nemet6rat61 kezdve nagy hangsulyt helyez arra, hogy a sikeres
erettsegi vizsgahoz szükseges nyelvi es kommunikatfv keszsegeket megszerezd. A portf61i6 segft abban, hogy id6r61
id6re fel tudd merni, hol tartasz a keszsegek elsajatftasaban.

Az erettsegi trening feladatainak elvegzese utan jelöld be a tablazatban, hogy sajat meglatasod szerint milyen
eredmennyel dolgoztal! Id6nkent tanarod is jelzi majd, szerinte hogy sikerült az adott feladatot megoldanod. Gondold
vegig, mi az, amit mar j61 meg tudsz oldani nemetül (+), es mi az, ami meg gyakorlast igenyel (-)! Keszfts rendszeresen
munkatervet, hogy miben szeretnel a tovabbiakban fejl6dni!

Szerintem
+ 0
Ta~aro~ szer~nt [ Datum J
::=======::
D D D J[ D D D J[::::=:=====::J
J[ D D D J[ J
DJ(D D DJ( )
~
Kepes vagyok a hallott szöveg temajat felismerni.
DgJmD
lMegertem a hallott szöveg lenyegä
~'----
(DDD'DDD
( Megertem a hallott szöveg kulcsfontossagu
szavait. [QDg]DDD]
/'-------

§udom szurni a hallott szövegböl a


legalapvetöbb adatokat.
~r---[O D DJ D D []- __
J [~====~ J[ D D D J[ D D D J[~====~J
Egyszerukifejezeseket hasznalvatudok imi a velem,
ill. kömyezetemmel kapcsolatostemakr61.

Tudok egyszerumondatokb61all6 rövid, összefüggö


szöveget imi. [ J[ D D D J[ D D D J[ J
Kepes vagyok irasban hasznalni nehany egyszeru
szerkezetet es helyesirasi szabalyt ugy, hogy
erthetö leINen a mondand6m.
[ l[O 0 Oll 00 Olc====J
Kepes vagyok egyszeru, begyakorolt nyelvi esz·
közökkel röviden nyilatkozni sajat magamr61 es
körnvezetemröl.
l l[O 0 Ol[O 0 0 lc====J
Kepes vagyok egyszeru, begyakorolt beszelge'
tesekben reszt venni. [ J[ D D D J[ D D D J[ J
Erthetöen tudok beszelni egy egyszeru, hetköznapi
helyzetben. [ J[ D D D J[ D D D J['=---=====" J
Felismerem az alapvetö szavakat es nyelvtan~
szerkezeteket a mondatban, ill. szövegben. [ -l[D D ciJio Dß_ ~ ::....:--------==;:::;=.:
Ki tu dom egesziteni a szavakat, ill. nyelvtani :~
szerkezeteket egy mondatban vagy egy szövegben. r l~g]r D D D l[:::=::::=====:: J
Helyesen kepezem a szavakat, ill. nyelvtani
szerkezeteket a mondatban vagy szövegben.
~
[ l[ D D 0][ D D D J[ J

achtundsiebzig
:~ :2:2.. !S2ZeWle6oj P!I\QJ e S9
:.: :~2=Soq e IrJzq)j )j~~rej6~l\qzs e •
___ __ _ _~~2 0 S~ lS~1~)jAU9W~I~1\e IlS~peSJ~Ue~
-=~.~,·SJ?Uel e IDzq)j )jO)j~PU~ZSS91J~)j!Unwwo)j e •
~Jq)jew~~ (S~lnUe~I\I~AU)el0)jS! ze •
Po:aell:aJsouzseli
prew U\!6SZ!A !6~s:a:acu~Z'fl
2U12>t / 2L{J/2M 'SU!2(>t) '.J2U!2(>t)
:!UZewle)jle ~~)j91~I\i?UUeIWZ01~~el1e •
~i?AUi?W~I~1\~91J6~Srt;1ze
I~ ppUOW A6OL.j~1\l~11!'~JJ116~srt;1
A6~ ZZi?P!ueA6ol1 •
1~1\~6i?S~J6~s'11\!~~UnrUO)je
~~AU~W~I~I\ ~OS~W PZ~P! ueA6ol1 •
~U~W~I~I\U~II~ S~ ~AU~W~I~I\ 6~w ZZeWle60j ueA6ol1 •
~q ~~r~e~nw ~e~OsnwzlJ!l6ue ~p~fl~ll~ U~ql\l~AU
~~W~U e ~~AI~We '~~~~6~l\qzsUeAIOze !u~~1~6~w •
LEKTION

I. Anglizismen im Deutschen
IU,SEN/SCHREIBEN

1 I- Lies die Texte. Unterstreiche alle Anglizismen und übersetze sie ins Deutsche.

Endlich kann ich relaxenl

(Das ist die perfekte Location für ein


Business-Meeting.

~önnen Sie mir bitte


alle Daten und Informationen
mailen?

achtzig
'JsapUDj uaJsaJuDSSaJaWf WD np afP 'UOODWJOjU/Jap UOII•
'sJaupa~ sap ua/afdsfag uap UOII•
'Sf5DJJJO/lsap Dwa41 wap UOII•
:Jsu40M np wap faq 'punaJ:J wap a/4QzJ3
'a4JDJds Jap uf uaJfa>/f5fnaN
aJf5faz Japj04JSUaSSfM4JDJdS Jaa '4JsJnapsJJDMuaf5a9 SDPJDM Dwa41 soa
'f5DJJJO/luawossaJaWf waufa uf np JSJDMPUD/4JsJnaa uf J/D4wajnl/ waufa fag
\ SV'
'uaWSlZll3uV 000" sie J4aw ,( ", 'uawslzlI3uV uazlnuaq ualpaw pun 3unqJaM '0"[:
'a4JeJdspJepuelS JnZ 'l '" uawslzlI3uV alalll uue>j uew '6
'a4JeJdsJallnw aJ4l UJa3un uazlnuaq '4 '" ual4JQw a4JeJds ua4JSlnap Jap "ualspnd" ala 'S
'ua>juapnz3aM J4aw l4JlU '3 '" a4JSlnaa alalJ\ 'L
'Ua4JSlnapUla 4JeJula os l4JlU 'J '" ua3Jos 4JlS l4Jew seeH sew041 '9
'alwape>je4JeJds ua4JSlnaa Jap luapls~Jd Jap 'a '" alna4 pUlS uawslzlI3uV alalJ\ 'S
'ua4JlaJJa nz wn>jllqnd J4l Jassaq wn 'p '" a3elnzlna4 UaJQ4a3 uawslzlI3uV alalJ\
'4JSll3u3 pun 4JSlnaa sne 'J "'ll~4lua a4JeJds a4JSlnap ala '"
'E
'ualalqJall 4JeJula uawslZll3uV alle 'q '" lSl seeH sew041 'Z;
'a4JeJds ua4JSlnap Jap lJun>jnz alP wn 'e ,,' 3un4JSlW aUla lSl 4JSll3uaa '"[:
Gi.ll?q uU]S UdU]d SdlTl?Sl?p qO 'Ud1U]ld 'UOJ Id lll{gJ '"dqJl?ldSldllnw Idldsun 8Umd!S!U
1df'ldSl?1 UldU]d l!Ul UUl?p dis Ul?Ul UUl?){qJ!PD1l?N -l?){!ldUlV dPUdUll{dUnz diP OS!l? lS! 8unqOlpdH
'UdUUQ){ Ud101S )(S!PPll?H diP Jnl? pun UdPl?O[UMOP d1~Q18 d!G" 'ld 11l!dUl '"qJ!IU!dd ll?8os IdpO 8!lsg!
llunuqJd}l diP UUl?p dis SSl?ppun UdUUQ){ UdUlUlO){ qJ!llqJ!sudJJo ZUl?8udqJs1ndQ UdP!A lS! 'UdqJdlds
'dq dU!]U0 llUnmpd}l dlq! diS SSl?p 'Udl!d1nz1!Ul nz qJS1ndQ" 'UdZlnUdq nz dqJl?ldS dUd8p dll.[! 'UdU
SldUlo1snJ Udp um 'dlll?sSdW dUld l){J!qJS UlO){djdl -pqJs Udql?q nz ls8uy 'Ud1SPUl diP ll?8os 1qJ!dlTd!A
dqJS1ndQ d!G :8unqldM Idp snl? !d!dS!dH um: 'dqJs1ndQ dPlA SSl?p 'lS! 'lll!qnmndq Ud1S!dUl Ull?
'UdqJplld nz IdSSdq Idqe Ul[! Sl?M 'udlQqd8 !l?!lUd1odsllumdndUlB:
pUd8nr Idp dddm8P!Z diP Uln 'udZldS UdUlS!zn8uy Ud8!pug1s Ulnz Ud8unuqdllUB: udqJl?ldS UdlTl?
UOA 1P){Ull?S){I!M diP Jnl? l){lglsldA UdlpdW pun 1l! pun l!dZ Idpd[ nz SSl?p '~PM Sl?l?H Sl?Uloql
dUldZUO)l SSl?p 'ldqDll?P qJ!S Ud81g Sl?l?H Sl?Uloql 'qJS1nd!8uB: qJnl? IdpO qJSn8UdQ
i,,,lqJ!JqJl?N" lll?lS Ul?UllUUdU qJs1ndQ pun qJsn8uB: snl? m1lClW dSd!G
"d8l?sSdW" IdpO "UdJJO" lll?lS "uddo" ',,ldZ1nN" lll?S 'Ud){JDUlqJS nz Ud){JDlpsny udqJsn8ud P!ldlTl?
"ldsn" dqJS1ndQ d!d!A udz1nudq UlnIl?M 'UdpldM l!Ul dqJl?ldS( -lJ!ll{JS) diP 'ups nz UdUlUlO){d8
1ZldSld dqJsn8ud qJmp Id1lQM dqJS1ndP "d!l?UllOU" dPOW 1l! Udll{l?f Ud1Z1d!UdP U! qJnUJgu 1U]dqJS SB:
ZUl?8 UlmEM 'lS! 'lqd1sldA llPlu Idql? Id Sl?M 'dqJl?ldS udqJS1ndP Idp 1Jun){nz diP
'ld 11d!lddz){l? Uln Ud810S qJ!S 1qJl?Ul Sl?l?HSl?Uloqlldqy 'qJSlndQ
Sl?p PU[l 'Ud){UdPnz8dM lqdUl 1qJ!U oS(l? PU]s pun dplB: Idp Jm UdqJSUdW UdUO!ll!W 001 udqJdlds
8l?1!lV Uldldsun nz l?[ udlQqd8 l!l?W'B: 'ldUld1uI q)ON .., S8U!IddJ pun unJ ll?q 'ld){!q IdpO ldll?){S
'qof dlM IdUQM 'dqJl?ldS udqJs1ndP Idp Idlld}l '1){){d11'l){Il?M 'ldUln[ '188o[ dqJS1ndQ dUldPOUlldQ
pun Id1qJdJldA dPlA d!M 'loqldA Udldp ll?80S IdpO 'udllUl?8dll1l!d dqJl?ldS dqJs1ndp diP
d){JDlpsny udqJS!Ul?Ulld8un Idlll? 8unqJS1ndpum: U! UdqJS!Ul?){!JdUlV pun udqJsn8uB: UldP sm IdUQM
d(l?){!pl?l d1l!dUld811l? d1l!d){ Idql? Id 11dPlOJ 'lSSl?q OOOt pum IdqS!q pUls 'd!UldPl?){l?qJl?ldS UdqJs1ndQ
UdUlS!Znlluy Ud1S!dUl diP Sl?l?H Sl?Uloql !qOMqO Idp IdPUdZ1!SlOA'Sl?l?HSl?Uloql UOA8unz1gqJS qJl?N
'apU!qJaA ,Ja~!aMz~esJap ~4aäalM '~xa! uap san 'a~uawnäJeuaäa9pun a~uawnäJV:4Js!läuaa .Il
N3S3ll
N011~31
LEKTION

ILESEN
31- Ist der Satz richtig (R) oder falsch (F)? Entscheide.
R F

1. Th. Haassagt, die deutsche Sprache enthalte sehr viele Anglizismen. D D


2. Th. Haas meint, Deutsch habe sich in den letzten Jahren stark gewandelt. D
3. Th. Haas meint, Verben wie joggen und skaten seien heute Standardausdrücke. D D
4. Th. Haassagt, er mache sich Sorgen um die deutsche Sprache. ..J ..J
5. Th. Haassagt, viele Deutsche hätten Angst, deutsche Ausdrücke zu benutzen. D D
6. Th. Haas behauptet, alle Anglizismen würden ihn sehr stören. D D
7. Th. Haas meint, man könne viele Anglizismen ganz ruhig benutzen. D D
8. Th. Haas ist der Meinung, man solle alle Anglizismen verbieten. D D
9. Th. Haas behauptet, viele Anglizismen seien unnötig und würden
der deutschen Sprache schaden. ..J ..J
10. Th. Haassagt, er finde die vielen Anglizismen in der Werbung toll. D D

ISCHREIBEN
41- Unterstreiche in der Obung 3 alle Verben im Konjunktiv I. ~ -
Wann benutzt man also
den Konjunktiv I?
- -

11 1-3

ISCHREIBEN
51- Von der direkten in die indirekte Rede.

- Die deutsche Sprache enthält viele Anglizismen.


- Ich mache mir Sorgen um die Zukunft der deutschen Sprache.
- Viele Anglizismen sind heute Standardsprache.
- Viele Anglizismen stören mich.
- Viele Deutsche haben Angst vor ihrer Muttersprache.
- Man kann nicht alle Anglizismen eindeutschen.
- Ich habe schlechte Erfahrungen mit Denglisch gemacht.
- Wir sind heute auf dem Weg zum Denglisch.
Thomas Haassagt, .

Thomas Haasmeint, .

Thomas Haasbehauptet, .

zweiundachtzig
"LpeU LPIJdS pun nz J9.H :alloJluo)l Jnz .Is
lc"La) N3H)3tldS/N3HQHI
...............................................................................................................................................................................
'~ulaW lPlwlPS aleua~
.........................................................................................................................................................................
'~a~dneLjaq pueJqslr;/zueJ::I
.........................................................................................................................................................................
'~a~dneLjaq LjOJlSauauulr;/
......................................................................................................................................................................................
'~es o.:3aJadoJnew
.........................................................................................................................................................................................
'~es Janel ua.:3Jol
....................................................................................................................................................................................
'~u!aw a.:3uel aUlqes
.................................................................................................................................................................................
'~ulaw uosJaued uLjol
"apaH uaptaJlpul Jap ul a~LjlIJa8la~nal alP uaSes seM .1 L
N3813HHJSI
ueBe8ep
Ja>I!Snw-dOd 'Janel uaSJO(
Jau~uaH 'pueJqsv zueJ:I
·+.:3ulsaLjJeJdsJal
-lnw Jaulas ul Japa! ssep jUaWSlZ!I.:3UIr;/
asalP lIe asseLj LjJI·asneH nz
'lSl UapJOM uaqoL/a.:3~ne LjJne uew uue>j sep 'uaUJapaA nz aLjJeJdsJal
la.:3a~ alP ssep 'JLjas LjJl -lnw aua.:3laalP wn 'UaULjOMnz puel uaJap
aJanepaq Ja>jlsnw-dod sllr;/ -ue waula ul .:3uelaJLje!lLjJlu lLjJneJq ueW
ulJaJLjalLjls~naa 'aSuel aUlqes uI~ua~slssV-Hd 'LjOJ~Sauauuv
·uazlnuaq nz uaw jJallelaUlW wl Ja.:3U!?SaUUlW alP
-SlZ!I.:3UIr;/
aUla>j'lLja.:3sa llaMos 'aLjJnSJaApun ua.:3a.:3ep alM JLjaw lLjJlu LjJne e! alnaLj uaLjJ
LjJlw LjJl aJLjaM qleLjsaa ·lLjJlU Je.:3JlW lll!?~a.:3sea ·Msn -aJds JlM ·uaqeLj lZlasa.:3LjJJnp uaw
oUl)l wl 'uaL/asuJa::l wl 'UaJalwnsuo>j nz Jnlln)l aLjJslu -SlZ!l.:3UIr;/
alalA os LjJls ssep 'os ln.:3
-e>jpawe %08 nz 'ua.:3unMza.:3 PUls uaLjJSlnaa JlM lSl 53 ·ssnl::l wl Jawwl lSl aLjJeJds
JalaldsneLjlS JaLjlslue>!IJaWe
'uOSJaued ULjo(
·pJlM l>jJOJpJa
os uaJapue Jaula UOAaLjJeJds
aUla uuaM 'uQLjJS lLjJlu lSl 53
~uapn~s 'o8aJad oJnew
·JalLjJlal aLjJeJds
UISOIOlzOS'~PIWLjlS a~euaH uaLjJSlnap Jap uaUJap3
·aLjJeJds uaL/JSlnap Jap lJaMUalialS sep PJlM LjJJnpea ·lql.:3
uap LjJe~ulazue.:3uew lJapulw uuep uaWSlZ!I.:3UIr;/alalA os sa
'+.:3esLjJS!l.:3u3~ne sa pun uue>j ua.:3es ssep 'JLjas LjJlw lnaJ~ 53
lLjJlu LjJSlnaa ~ne seMla uew uuaM
luawslZliSUV uaSaS "MZq J!U ~sl JaM "uaSessnv alP san .19
N3S3l1
N011>f31
LEKTION

ISCHREIBEN
91- Konjunktiv I: Formen. Ergänze die Tabelle.

machen haben können werden sein


ich -e mache sei
du -est habest sei(e)st
er, sie, es -e könne
wir -en seien
ihr -et werdet seiet
sie, Sie -en

ILESEN/SCHREIBEN
10 I- Lies den Text und setze ihn in die indirekte Rede.

Die große Sprachverwirrung


In der heutigen Zeit ist es Monatlich wird man dort keine passenden Bezeich-
kaum noch zu übersehen. mit immer neuen Fach- nungen existieren. Bei
Hierzulande ist es in den ausdrücken regelrecht zu- vielen anderen Ausdrücken
letzten Jahren in Mode ge- geschüttet. Bei einigen gibt es allerdings passende
kommen, seine Sprache mit Begriffen wie z.B. Browser Begriffe in Deutsch. Und
allerlei englischen Aus- oder Software ist das auch die sollte man so oft wie
drücken zu schmücken. kein Problem, weil in der möglich verwenden.
Diese Sprache, wo Deutsch deutschen Sprache (noch)
nur dazu dient englische
Wörter miteinander zu ver-
binden, nennt man gemein-
hin Denglisch oder auch
Engleutsch.
Die Computerspiel-Branche
mit ihren zahlreichen Fach-
zeitschriften und Internet-
-Seiten bildet da keine Aus-
nahme .

.l?.~jt?!:!:!::~!..qj.!1 .

11

vierundachtzig
11
2unlS!allSUa!a a!p 'lSUa!a Jap ·u la>iJ!l sep .'1t
peJJl.je:l sep ·w PUaJ1Jap ·E~
a>iJ!?lSa!p ':).J.eJ)I
a!p ·1 sMaN a!p ·n
lal!l Jap 'Jnds a!p .>j aJ!AJas Jap ·n
2unl>iJ!M+U3 a!p 'zuapua1 a!p ·f d04SJap ·O~
2unlJaMJaAJapa!M a!p '2unpuaMJaAJapa!M a!p ·1 JaMod a!p ·6
alJe>isUPlU!3 '-2nl:l'-J4e:l a!p .lj 3u!laaw sep ·S
ual!a>i2!naN a!p 'ual4JP4JeN a!p .~ 3u!lJr;Ja~ sep ·L
2unlsQJSnva!p .J 3uoS Jap ·9
aJI!H a!p '2unzl!nSJalUn a!p ·a luaA3 sep ·s
:).J.!?4JSa9
sep 'uapel Jap .p >iJeJ1Jap .1]
2unzl!S a!p '2un4JaJdsas a!p ., lUawd!nb3 sep ·E
pan sep .q a>i!S sep ·t
2unllelSUeJa/\ a!p 's!u3!aJ3 sep ·e lJoddns Jap .~
·nz aupJO l>j,nJpsnv ualj,slnap ualj'laM lljOJpaq lJOMpWaJ:tsalj'laM 1
·JalJQMualj,slnap ualljOJpaq alO • lL
N3S311
llj'S!l5uaO np lsapulJ alM :laldssuolssn>jslO .1 L L
1138HVW\lHI
••; N 0 11)1 3 1
LEKTION

IHÖREN/SPRECHEN CD7·22
1 31-
--
Hör zu und sprich nach.

( Ich kenne bestimmt welche, aber Kennt ihr Fremdwörte~


"- im Moment Tallt mir keins ein. die sich im Deutschen )
eingebürgert haben?

Eins Tallt mir spontan ein~


downloaden. Warum sagt man )
nicht einfach runterladen?

ISCHREIBEN

141- Indefinitpronomen: Ergänze die Tabelle.

Akkusativ

ISPRECHEN
1 51- Ich frage, du antwortest ..•Bilde Dialoge.

o Kennst du Fremdwörter aus dem Englischen? • Ja, ich kenne eins / welche.
• Nein, ich kenne keins / keine.

o Wo sind Anglizismen in diesem Text? • Hier ist einer.


• Hier sind welche / keine.

• das Fremdwort, die Fremdwörter


(aus dem Französischen) AB\
• der Anglizismus, die Anglizismen SPRECHEN
• die Redewendung, die Redewendungen
• das Verb, die Verben (aus dem Englischen)
Bei einem Schüleraustausch arbeitet ihr mit euren deutschen
Mitschülern an einem Projekt zu Anglizismen im Deutschen.
• der fremde Ausdruck,
Deine Aufgabe war, Informationen über das sog. Denglische
die fremden Ausdrücke
zu sammeln.
Berichte deinen Mitschülern:

• Was Denglisch ist,


11 • welche positiven Meinungen die befragten,
Personen zum Thema Anglizismen hatten,
• welche Gegenargumente du gehört hast.
-}[d J;Jllll\j:JIM MO\jMOU){ SEP 1\j:Jnlllq p\jJ
J:lO '"ur" l1.j;JS \j:J1[JmeU pUlS sdo\jSljJOM
'SM;m pooll JnE UllW
'Ull UO.L U;Jp lqlll Wll:l.L Sllp UU:lO
lJJO\j 'IJnm :lUllEdwll)i :llp UUllp UU:lM PU[l
'J:lll:lqml!W J:lUI:lS 1l0ddnS J:lP ISI 1l11\j:JIM
'!lOS U[:lUrWJ:lA :l[A1S:lJ!'l
'U:l\j:J0M U:llS\j:J~U :llp Jl1J ll:lq.rv :lrp
U:lUJ:lPOW U:lUI:l Sllp 'lll:l[:lll slljnpOJd
'~unIl!gU1a UdlIdnnd!uPwud~ IdU!d
S:lp :lllllWI Sllp Jnll pJIM Il:lM J:lJ:lPUOS:lH lUllld pun :l:JYJO W;JU!;JS UI lZl!S p\jJ J;JO
i,SUJ;JZUO){ U:l\JOJll S;JU!:l U:llllllH-P\jJ U:lp UdIl{P]d9 pun Ud:l!!Sl}[IdqD UdUO!lPWlOJuI
'U[:llj:J1M1U:l U:lIll:lleJ1SllUp:lljJllW :ln:lU
Jnll \j:JI[IU:llll:l 1l:lISSed seM :JjnpIUeJ:j Ud~!ll{)!M lIW SldAIdUdlS!A!lW-d)PdduddI9
pun U:lll:lqm lU:lIZYP J\j:lS :llp 'U:lll:ldXH
Udll!dlidA SjPPSZUdIdjUO)ISdP ~up~snv WV
"LUdl{)SU1'!Mdl{)UPIq
-S~UnIl{E.U1aIdp SIljnW dIp l{)!S SPM 'Udl{)
-PW SBP IdWWI l!M UdSSDWIdqP" 'l~BSd~
Id lPl{ ',,8uml{)l}[ dSd!P li! ll{d~ PUdllIdQ"
dIdSU[l 'POOd-Ud9" BWdl{l SBP OM 'UdW
-WOUd~Jldlpunwl10Q li! ~li!lddW WdUP UP
U1dlSd~ lBl{ '"Zlnl{)SIdl{)l11?IqId!l UdP 1m
M04s>llel • d04SJa!d0>l • JaWr~PIO • ~ual\3 • Ja~seWMo4S
aäelU!ad!lS • qor • Jsua!pau!luo • a>l!B • Ula),uaJ • wnJJuaz-ssauJ!::1• uaddeup!>I
Japunllnd J4)!J4)eN-SWS aäessaw uaddo4s • ~odmf • a!äa~eJtsäu!~a>lJew
~,allqow"Japo lJOM U13'a4)Slnap apua4alsaq Je80s
"aU04d Ila)" 4)S!l8U3~ne4)1lwgu lSla4 JalJQMasalP ua8U!?JpJaA leUJ4)uew
uo~alalllqow 'ApueH:Ialdslas Sa4)SldAl 'uaqJa/\JasalP 'PUlSUapJOMuaUJUJouJaqo a4)Slnaa
'apJOMUa4alSJaA(Jaue>ipaUJ\fula>i4)ne ua8nas UJlaqJaqe 4)15lilals UJalqOJd sUllJapU!?JaAUn zle4)slJoM Ua4)s!l8ua
pun) JapU!?18u3ula>iJaqe alP 'ua4assne U13'" (ua~dUJ!?>i) ual481~'(uapepawnJ) UJapsne alP 'JalJQMpUlssea
4)s!l8ua alP'JalJQM'puls luue>iaqun uapeoluMOP'(uauuedslua 4)15)uaxelaJ 'ljJs!läu3 saljJ!läunJdsm 't
ua4)S!l8u3 UJlalP 'JalJQMpUlssea '(ua>i)14)Sl!eW-3Jad) ual!eUJ:alaldslas :4)S!l8uaa uaw JalAlq18 53
'4Js!läuaopnasd 'I] a81U13'11e~Jap uaqJa/\laq sualslaUJ 'ua8U1Jq
'" loo)un 'pJeJu4es lSl sea 'ua4)eUJnz JeqpUaMJaA nz la>iunasUll4)!l seMla ua4)nSJaAJ1M
'JaZlnUApueH:alaldslas 'ua4alsaq a4)eJds a4)Slnap alP JOJlJOMpUJaJ~ ,4)laI8 uaUJslZll8u\falle pUlS,l8!?Jda8
I!al Ua4)s!l8ua UJaulapun Ua4)Slnap Sa4)Sll8uaula 'UJnJepulaqe>i0/\ uaUJslZ!l8u\fanau UapJaMalM ,uaUJslz
UJaulasne alP 'JalJQMpUlssea 'MZquJalJQMuasalPlaq l4a8 53 -!l8u\f ua4alslua alM Jaq\f 'a4)eJds
'uaäun4JS!W~OMa4Js!läua'4mnaa 'E '4Js!läu3 Sa~4JS~napaäu!3 '~ Ua4)SlnapJap ssazoJds8unJa!SlI8u\f
LlapeOla8uMOp" 'alJe>isUPlU!3'U!a4)s8nl~ ula lSl 'ssnUJuaUJ4ausluluua)l Jnz
Japo"lapeOluMopa9" LpaXelaJ" 'alJe>iJ4e~'s'z alM 'JalJQMJa4)Slnap pun llialslsa~ ueUJseM:uaUJS!ZlI8U\f
Japo"lxela~j" ,dlZllJed sep lalnel alM a41a~azue8 aUlalZlaSJala>i)ll alM 'uaUJslue>ipaUJ\f '4)S!l8uaa '4)SlnaI8u3 I
'nz uaddnJ9 uaJuueuaä Ja!1\Jap Jau!a uaws!Z!läuV apuaälol aupJo pun Jxal uap san. 9L
N:JS3ll
N011>l31
LEKTION

ISCHREIBEN

181- Setze die drei Artikel in die indirekte Rede.

De-rlfJ1M'"1WiMt- mkht~/ fWP:ÜJt / J.:..


......................................................................................... frA
~:J.t .

11

Du machst einen Sprachkurs in Köln.

Schreibe eine Postkarte an Freunde in München:

• grüße sie,
• gib an, wo du gerade bist,
• teile mit, was du in Köln machst,
• berichte, ob dir deine Englischkenntnisse,
beim Deutschlernen helfen,
• schlage ein Treffen vor.

IHÖREN/SPRECHEN CD8·11
1 91- Hör zu und sprich nach.

Pl1onetil(
ntonation
Wie viele Fremdwörter enthält die Sollte man alle Anglizismen verbieten?
deutsche Sprache?
Thomas Haas meint, es habe keinen
Thomas Haas sagt, die deutsche Sprache Sinn, alle Anglizismen zu verbieten.
enthalte heute 4000 Fremdwörter.
Bist du für oder gegen Denglisch?
Was ist die größte Bedrohung für die
Ich bin für Denglisch. Ich finde Denglisch
deutsche Sprache?
modern und lebendig.
Thomas Haas meint, die zunehmende
Kennst du ein Fremdwort aus dem
Amerikanisierung sei die größte Gefahr
Englischen?
für die deutsche Sprache.
Ich kenne nicht nur eins, ich kenne viele.
ualiOM uawwo>j I UapJaM uaqe4 ualas aIS 'aIs
I lalioM lawwo>j lapJaM
I laqe4 lalas JlI!
ualiOM uawwo>j UapJaM uaqe4 ualas J!M
"!Uel!pJ0:J. lIa>j ueqp9LU 9luala!!>j alioM awwo>j I apJaM aqe4 las sa 'aIs 'Ja
InJeA3eLU le>jo>jele tlP9LU Salal9lla:J. e JO>jUaAli '!UZaLUlal lsalioM lsawwo>j lSapJaM lsaqe4 ls(a)las np
alioM awwo>j j apJaM aqe4 las IP!
-J9 uesoluod qqaza4au la.:3aAQZSe JO>j>je'>jeUIIj?UZSe4 1---- ---
lop9LU salal9lla:J. uaq9daJazs P9zsaq 9.:3.:30:1- e eH ualiOM uawwo>j I UapJaM uaqe", u!as
--
irla~!::J
'>jauAlaAu9l!es e elellj?uzSe4 >jo>jele 1All>jun!uO)l e
'P9LU9lQ>j e aZQ>jzsa salaz.:3alla! lJ9za dd~
"!Ullj?uzse4 lIa>jl9P! uala! e S! uaqp9zsaq 9.:3.:30:1- 'alJ9 >jn!leIlIj?A LUas la.:39ss9Iala:J. e JIj?>jeA3eA >junlJel
e JO>j>je'ladaJazs 9P! uala! uaqp9zsaq sauaA3a ze uaq lo.:3Ij?SIOAlj?ll9lLUOlelJel Uaz9Pl ze A304 'SI lze ua9.:3.:30:J.
-!AUuaLU'v' 'uozzolllj?A au 9P!a.:3! ze A304 'S! eJJe lIa>j !U 19uazAla4 LUaue4 '>junllj?!es e LUau lelopuo.:3 uope ze
-laA30 JO>jeslj?l!>jele 9PP9zsaq 9.:3.:30:J. P9zsaq sauaA3a z'v' A304 '!uza!am UaDLUlalJ9A3a la4allze >jesJ LUau jal
irla~!::J -laza>jJazs e lazz3 '>jn!IIj?UZSe4lle!>jele 'I All>lUn!uO)l e
'>jn!IIj?UZSe4(epl9d '5) lO>jele-apJOM e A3eA (epl9d 'fJ) ueqAUIj?LUl!ll1j?ze JO>j>j3'solellj?uzse4 uaqAlaAu UOJ! ze
W!>jele '11A!l>jun!uO)l P9LU salal9lla:J. e uaqdaJazs lU9>j9:J.aJ9S9za!a:J.l>jP9zsaq 9.:3.:30:1- e W4al P9LU9lQ>j 'v'
e uaqqaueA3n uaAla4 >jo>jele 1A!l>jun!uO)l e U! lJ9Z3 !e[>tele °1A!Plunfuo)l e :P9w9:JQ)I °ll
'uaqAI9LUazs 'E S9 '"j; LUIj?ZSsaqqQl'uaqAI9LUazs '"j;
LUIj?ZSsaA3a :>jauzaA3a.:3aLU lU9>juaAla4 !e!>jele uozo.:3eJ '>jIj?!IIj?UZSe4uaqAlaAu
P9LU 9luala!!>j e S9 le!>jele 'I All>jun!uO)l P9LU9lQ>j e ueq UOJ! ze lU9>j9:J.lOp9LU9W>j 'v' 'P9LU9lQ>j e :uallaJaLUSl
-slj?zo.:3eJa.:31
ze uequoz'v' '(epl9d 'E S9 'l""j;) >jn!IIj?UZSe4 ueqJeA3eLU e lLUe 'Sl zQ>jzsa ueAlo A3a ueA aJ9S9za!am
lle!>jele 'I All>jun!uO)l e S9 lalaza>jJazSlepuoLU 9zLUalla! (apa~ al>jaJ!pu!) P9zsaq 9.:3.:30:1-
e uaqAlaAu laLU9u 'v'
aJp9zsaq 9.:3.:30:J.e JO>jeslj?l!>jelew P9zsaq sauaA3a z'v'
'a4JeJds a4JSlnap
'UiU!!4all a4JeJdspJepUelS
Jnz a~na4 UapJ!!M uaUJsiz ,;a4JeJdspJepue~s Jnz alna4
alP LUn ua.:3JOS4JlS a4JeLU Ja 'l.:3es seeH seLU041 (l)
-illlu\f alaill '~es seeH '41 UaJQ4all uaUJsiZ!lllu\f alaii\" 'S 'a4JeLU a4JeJds a4JSlnap
'uaz~nuaq nz a4JeJdsJapnw ,;uazlnuaq alP LUn ua.:3JOS4JlS Ja ssep 'l.:3es seeH seLU041 ("t)
aJ4i '~sllu\f ua»1l4 a4Js~naa nz a4JeJdsJapnw aJ4i 'lsllu\f
alaill '~a~dne4aq seeH '41 uaqe4 a4JSlnaa alaii\" 'leLULUOlelJel
'JalJQMpUJaJ:I Uaz9Pl ze !laAQ>jlepuoLU>j9I1aLU A3eA lepuoLU qqe!tl
00017 Jaqa sa aqali a4JeJds ,;JalJQMpUJaJ:I 00017 Jaq[] sa
A3a .:3!pad lZ3 .. , "aJdno4aq 'uaJp'p(Ja 'uaqnO(D 'uaulaw
ua4JSlnap Jap ui '~es seeH '41 ~qill a4JeJds ua4JSlnap Jap UI"
'uaqIaJ4jS 'uaDos :la>j9.:3l 9za>jlaAQ>j e >jn!IIj?UZSe4
'assiU~UUa>l4JS!lllu3 a~4Jal4Js
aqe4 Ja '~es seeH '41
ueJ>jeA3 ueqlepuoLU9:J. 9lazaAaq la>jalaz9Pl Z'v'
'llilQuun ua!as uaUJsiZ!lllu\f ,;llilQuun irla~!::J
alaill 'lUiaUJ seeH '41 pUis uaUJsiZ!lllu\f alaii\"
~-+---
L- p~zsaq g8801
~~~~~ - -p~saqsauaUa
_ 'l4JeLU a4JeJds a4JSlnap
alP LUn ua.:3JOS4J!S Ja ssep 'l.:3es seeH seLU041
'llj? >jn!pe llelelopuo.:3 e >jeuslj?LUl>jeleA :>jozzala! laA!azQ>j
'LUas
-zsa lAlaAu 9zQquQIO>j (apa~ aJ>(aJIPuJ)IIP9zsaq 9.:3.:30:1-"
uaq9lasa >j9.:31tlSlj?zo.:3eJS9Ja ze S9 >j9.:3!P9.:3as!laqp9LU e
e A304 'S! A3tl >j0!la4z9Pl le>jeuopuoLU lelllj? >jOSIj?LU 'v'
'>j9.:3!UapJaM 'ulas 'uaqo4 e Slj?lllj?A.:3ue49lSJUIN '>jlZOlIIj?A
LUau 9l e lsad9>j za4A9ua.:31 lA9U9:J.e :>jaqq[uazsA3a
,;a4JeJds a4JSlnap
le!>jele >j9.:31ze A304 'SOlU0:J.uaq9s9zd9>j 'I All>lUn!uO)l 'v'
alP LUn ua.:3JOSJ!LU a4JeLU 4JI" :l.:3es seeH seLU041
irla~!::J
'>jozzaAau (apa~ aJ>faJIP)lI>jaup9zsaq sauaA3a" W!
ua- aIS aIs a-i -si-'a!S 'Ja-
-P9LU uallaAzQ>j e lza >jaus9z9Pl Z'v''>j!lQla! laADlaq ll9P
la- Jii! lsa- I np
UaDJazsA3a e49u lalaz9Pl ze A3e/\ '!laAQ>jla!lelopuo.:3
ua- J!M ______ a~l IP!
--_:..........
- - A3eA la!9z9Pl 'luod s9ua>j .:3lpad lza 'aq llazaA s9za!am
'lelnpJ0:J. A3a lalaz9Pl ze JO>j>j3'sl lupazs 9zs 'lOuallaA
:la>j>jaS9P9z.:39A9za>jlaAQ>j e >jozzad9>j19qA9ua.:31
-zQ>j>jO!la4Z9P! 19Au9LUal9A A3eA lleslj?l!lllj? >joslj?W
lA9u9:J.ueqp9LU9lQ>j e le>jo>jele 'I All>jun!uO)l 'v'
iäaw pza~ar IJP~zsaq g~~otJ e s~ IIP~zsaq saua~a" ZV °1
L- •


egyenes beszed függö beszed
1. "Ich habe nur selten Th. Haas sagt, er habe nur Ich habe keinen Schirm mit.
Anglizismen benutzt:' selten Anglizismen benut~t. Hast du einen?
2. "Ich war erstaunt, als ich solche Th. Haas meint, er sei erstaunt
Nincs na/am ernyo. Na/ad van?
Anglizismen hörte:' gewesen, als er solche Anglizis'
men gehört habe. Ich brauche jetzt wirklich Bitte, hier hast du eine.
3. "Früher sprach man ein Th. Haas behauptet, früher eine Kopfschmerztablette! Tessek, itt van.
besseres Deutsch:' habe man ein besseres Most teny/eg szüksegem van egy
Deutsch gesprochen. fajda/omcsi//apft6ra!
4. "Viele Deutsche haben ihre Th. Haas meint, viele Deutsche
Hast du ein Taschentuch Ich galube, ich habe
Muttersprache verlernt." hätten ihre Muttersprache
für mich? auch keins.
verlernt.
Adna/ egy zsebkendot? Azt hiszem, nekem sincs.
Az egyenes beszedben szerepl6 mult id6t Haben wir noch Äpfel zu Gestern waren noch
- függetlenül att61, hogy Präteritum, Perfekt vagy Hause? welche da.
Plusquamperfekt szerkezet-e,- köt6m6dban a
Van meg otthon a/mank? Tegnap meg volt (va/amennyi).
következ6 szerkezettel fejezzük ki:
haben/sein Konjunktiv I. alakja + Partizip Perfekt Az (k)einer, (k)eine, (k)ein(e)s visszautal6 nevmast
egyes szamu megszamlalhat6 f6nevek helyett
Ahol a kijelent6 m6d es a Konjunktiv I alak mege-
hasznaljuk, a welche / keine alakot pedig a f6nevek
gyezik, ott a kijelent6 m6d minden mult idejü
többes szamu alakja helyett.
szerkezetere egysegesen a Konjunktiv 11.(feiteteies
m6d) alakjcH hasznaljuk: A visszautal6 nevmas minden alakjat ugy ragozzuk,
hätte/wäre + Partizip Perfekt mint a der, die, das; die hatarozott nevel6ket.

4. • Haben wir noch Käse zu Hause?


IV. A vi sz Itala ( • ja, wir haben noch welchen.
1. Kennst du ein Fremdwort aus dem Englischen? 5. • Haben wir noch Milch zu Hause?
a. ja, ich kenne eins. • ja, wir haben noch welche.
b. Nein, ich kenne keins. 6. • Haben wir noch Brot zu Hause?
• ja, wir haben noch welches.
2. Wie viele Anglizismen sind in diesem Text?
a. Hier ist einer.
A welcher, welche, welches alakot itt most visszautal6
b. Hier sind welche.
nevmaskent hasznaljuk. A peldakban (4.-6.) megszam-
c. Hier sind keine.
lalhatatlan f6nevekre, anyagnevekre utalunk vissza
3. Kennst du typische Redewendungen? vele. jelentese ekkor: "valamennyi". Ragozasa mege-
a. ja, ich kenne eine. gyezik a der, die, das hatarozott nevel6k ragozasaval.
b. ja, ich kenne welche.
c. Nein, ich kenne keine.

himnem nönem sem leges többes


A nemet nyelvben az idegen eredetü f6neveknek
nem szam ugyanugy van nemük, az idegen eredetO igeket
ugyanugy szam es szemely szerint ragozzuk, mint a
alanyeset (k)einer (k)eine (k)ein(e)s keine
nemet szavakat. Szamos idegen eredetü sz6 sem leges
/welche
nemü, erre azonban nincs altalanos ervenyü szabaly.
targyeset (k)einen (k)eine (k)ein(e)s keine Igy különösen fontos, hogy az angol eredetO szavak
/welche nevel6it es többes szamu alakjait is megtanuljuk.

reszes eset (k)einem (k)einer (k)einem keinen


/welchen der Job,-s das Bike,-s
der Computer, - der Service, -s

A visszautal6 nevmas f6nevek helyett all, olyan f6nevre der Shop,"s der Song,-s
utal vissza, amely a szövegkörnyezetben, a kommu- die Power," das Equipment, -s
nikaci6ban mar szerepelt. A nemetben - elter6en a die Message, "s das Date,-s
magyart61 - a mondatban mindenkeppen meg keil der Support, "e das Meeting, -5

adni mondatreszkent az alanyt es a targyat. A rövid


visszautalas egyszerübb, es a közles celjanak is jobban
megfelel.

neun.liq
Flla/\al sOlele/\!lj 12 Si?
la~aJJlj 12 'lSi?Ii?zsaqlaze l\.lzq~~?lfej6a/\qzs 12 •
lS?I?6eaJ eJJe Si?WS?lu?felaj 6i?SlJ6as 12 'lS?peSJ?Uel
'lSi?Ji?~SJ?Uel12 l\.lzq~~o~i?pU?ZSS9P?~!unwwo~ 12 •
lJq~ewi?l (LlJi??S?/\96aw lazsi?wJal 12
A6e/\ lJi?~U\.llaZaAUJq~~U\.llaljc'Jll!V\J)~U\.llazaAUJq~12 •
po~e4~Jsouzse4
pfew U\!6SZ!A !6~S~~iU~ z'fI
- ------------------------..
Wlel?uzselj ~Olepuow nalaza/\aq le/\9zs9lQ~ wapuj ze •
w~owpe !e~!lZS!lelS12 pZaWlalJi? ueA60lj •
lOSJ?uel fpe ueA60lj •
lJi?walapi?/\lazaAUJq~ 12 ~alZSall!W A60lj '!uzafaj!~ •
19Ji?si?Pq~Dw
~alaza/\Jazs !Wlapi?l\laZaAUJq~lS?lelZO~i?f?l fpe ueA60lj •
la~a6i?sualaf uall9za/\pa~ Si?
9za/\pa~ eJ?w?zs lazaAUJq~ 12 !UZeWle6oj6aw •
la~a6a/\qzs I)f?Wi?l
!Wlapi?/\lazaAUJq~ 12 pZaWlalJi? ueA60lj •
LEKTION

I. Die Erde braucht uns, wir brauchen die Erde


ITEAMARBEIT
ll. Schau dir die Bilder an. Was fällt dir dabei ein? Diskutiere in der Klasse.

ISPRECHEN/SCHREIBEN
1
B
I· Wähle ein Foto aus der Übung 1A und beschreibe es.
Notiere den Wortschatz, den du dazu brauchst.


a4doJ~se~e>lWOW • lapUeMeW!I)I • lau!wsJ4a>lJal\ a4:>!I~ua:J.J.Q • >I!~!lod~laMWn
uaJo~all0>luauuos • a~>lnpoJdo!8 • ua4:>sel~>I!~seld• a!.8JaUapU!M • ~a:J.J.asne4q!aJl
.8unz~nw4:>SJal'4lnl • .8u!pfi:>a~ • 4:>0luozQ • .8unUUaJ~II!'!W • .8un.8aMaqO>lQ
"ula alleds apUaLfJaJdslUa alP Ul JalJQM uapua~lo~ alP a~eJl I
ilLfJlu seM JllaMWn alP J!U ln~ ISI seM. t:
N3813HHJSI
"t
"9
°UapJaM uela.8 llaMWn alP J!')~ 0.8 000
JapU!?ls.8unpPIMlu3 alal" °L
"S o~ 09
°uass!'!l~uI3 uapUaJQls JOAZlnLPS uap 000UalldoJlSele>jllaMWn
"11 °>jueJ>jllaMWn aJasun lSI °a 000
ualla>j.8IWl allalJlSnpul os
°lql.8wn sun alP 'llaM alP 0p 000lPOU ssnw salal" 01]
"E
°qe uawlIeugewzlnll:>sllaMwn uaullal 0J 000
.8unJalSlleplsnpul Jap ua.8aM OE
"Z °sne llaMWn alP ~ne Alle.8au lIJIS ua>jJIM 0q 000
laullJlazaq ZlnllJSllaMWn 0z:
°llaU!')Ja.8l1:>eMuall:>suaw alP uaqell oe 000
laullJlazaq llaMWn 01:
"l
iJallaM zles Jap ILfa~ alM "Iewula LfJOUlxal uap sa!l .Il
N3S311
000
lUllala.8qe ~o uJapu!?l
uasalP UOAoSle UapJaM '110>jOlOJd-OlOA)I sep °SozalM 'uawwo>jq'v' aleuolleUJalUI °uawLfeugewzlnLfJs
-llaMWn aAll>ja:J.J.a
J!')~uaJJnossali ua~IIQu alP lll:>IU lI:>!lW!?Uuaqell alS :uauuQ>j ualslallllJlu Japu!?1
-s.8unl>jJIMlU3 alalA lIJIS sep 'ulas nz snxnl ula lewlIJuew lUlallJs ulaslssnMas aLfJSI~OIO>lQ sep Jaq'v'
°llaU!')Ja.8l1JeMuallJsuaw alP uaqell ~UnWJ~MJ3 aleq
-Ol~ alP 'IAqoUJallJSl Ul aLfdoJISele>lWOIV alP 'ledollS Japo osaAas U! eMla alM 'UaLfdoJISele>lalWaLfl
'sua~all uaJnes sap a.8I0:l Sie uaqJalsPleM sep 'ulall~ wl uaqJalsLfJsl::!seo °uauuQ>jua>lJIMsne IlaMWn
alP ~ne ~!I!aILfJeU JlIas Ualla>l~ll~l allalJISnpul lIJIS ssep 'lelllllalsa.8lsa~ uew Sie 'lla>j:>IMlUa UaJlIe[
JaOL61:uap Ul UJapU!?l uallJlllSaM uap Ul lIJIS lell zlnLfJSllaMWn uap J!')JulaSlssnMas allJ!lllaznau sea
°UapJaM uela.8 lI:>ou ssnw salalA Jaqe 'UapJOM uela.8 UOllJSJeMZ lSI salal" iuauaJ
nz llaM aJasun wn 'unl seMla uass!')w JIM °lzlnwLfJsJal\ PUlSuapos pun ~nl'JaSSeM :lsl >jueJ>jalnall
llaMWn aJasun ssep 'lJlI!')~a.8nzep Jaqe lell alullazJlIe[ ualzlal Jap ~UnJaIS!leIJISnpUI alO °uaqal JIM
Jap ul 'lpelS alP 'uaullOM JIM uauap l!W 'UallJSUaw alP 'lql.8wn sun alP 'llaM alP laullJlazaq llaMWn
iuauaJ nz Ila"'Wn aJaSUn wn
'UnI S~"'la uassp'w JIM
"JaIJQM ualJal>lJew lunq alP aZlaSJaq!'! pun lxal uap sa!l .Il
N3S311
N011>f31
LEKTION

1I [ \ MA r

41- Kennst du die Begriffe? Arbeite in Kleingruppen und finde entsprechende Erklärungen. Du kannst natürlich
ein Lexikon verwenden. Berichte dann im Plenum.

N
51- Lies den Text und mache dir Notizen.

Der Hurrikan "Katrina": Eine Warnung vor dem Klimawandel?


Die schrecklichen Schäden nach dem Hurrikan Katrina,
der Ende August 2005 die Stadt New Orleans zerstört
hat, haben die klima politische Diskussion in der ganzen
Welt stark beeinflusst.
Hurrikans sind allein noch kein Beweis für die Klimaer-
wärmung. Aber ein Zusammenhang zwischen den
Wirbelstürmen und der Klimaerwärmung ist aus zwei
Gründen sehr wahrscheinlich: Die Intensität eines
Hurrikans nimmt bei höherer Wassertemperatur zu,
und heftige Wirbelstürme treten immer häufiger auf.
Bisher wurde viel zu wenig für den Schutz des Klimas
getan. Besonders die USA, der größte Energiever-
braucher der Welt, wollten bisher nicht ihren "way of
life" für den Klimaschutz ändern. Die USA ignorieren
immer noch das Kyoto·Protokoll. Das Kyoto-Protokoll
will bis 2050die Emission von Treibhausgasen um 50%
reduzieren, damit sich die Temperatur nicht mehr als zwei Grad erhöht. Ob
sich jetzt etwas ändern wird?
Extreme Wetterveränderungen sind ein weiterer Beweis für den Klimawandel. Während weltweit die Gletscher in alarmierender
Geschwindigkeit schmelzen, regnet es in anderen Teilen der Welt viel zu wenig, so dass große Trockenheit herrscht. Regionen, wo
früher Wiesen blühten, sehen heute wie die Sahara aus.
Radikale Maßnahmen sind erforderlich, um den Klimawandel zu stoppen. Die Verbrennung von Kohle setzt Kohlendioxid (CO)
frei. Darum ist es sehr wichtig, auf die Kohleverbrennung zu verzichten und saubere Energien, wie z.B.Sonnenenergie oder Wind-
energie, zu nutzen. Nur so kann man den globalen Temperaturanstieg stoppen.

')')')')')')')') ~r-------------------------~ AB\


Du bereitest mit einem deutschen Mitschüler '--_--
- ein Referat über die Klimaerwärmung und
Hurrikan Katrina:
ihre Folgen vor.
zusammenhang
Schreibe ihm eine Nachricht:
Katrina - Klima-
• informiere ihn über den Zeitungsartikel,
wandel:
den du bearbeitet hast,
K'Ioto-protokOIl : • informiere ihn, wo er deine Notizen,
-Folgen des Klima- abholen kann,
wandels: • bitte ihn um die Übersendung seiner Notizen,
an dich per E-Mail.
Maßnahmen:
puel4JSlnaa aJeaduaaJ9 UOJ\a.8edawoH ap"aJeaduaaJ3"MMM
4J!aJJalsQ-:lMM uoJ\ a.8edawoH W~"MMM
SalwesapunqllaMWn sap a.8edawoH ap"lWeSapunqllaMWn"MMM
"assel)! Jap U! uuep atLp!Jag I
"uauo!tes!ueäJO !aJp alP Jaq!'!uauo!tewJolUI aJat!aM alwwes pun ztaN W! aJa!LfJJaLpa~ • L
N3S311
.....~xa! a)eaduaaJ9 ')
.....~xa! :lMM'q
.....~xa!
'laJAleMa~ JaWWI
Jaqe 'waJlxa lew4:Juew pun "ileaJ~ pUlS uauoilW
aJaSUn 'uaslaMu!4 awalqoJdllaMWn al!aMllaM !ne
uauoilW uauapa!4:JsJa" l!W ualiOM J!M 'uaddnJ~
-uaSSaJalul ua4:J!lue4:JslJIM pun ualalJed ua4:JS
-ill!od 'ua~unJa!~a~ uo" ~!~U~4qeun pUlS J!M 'ula
Zln4:JSllaMwn uap Jn! sun JIMuaZlas lL61 lias CD
NlS-31 1
NOI1>l31
LEKTION

ILESEN/SCHREIBEN
81. Lies die Anzeige vom WWF (World Wildlife Fund) im Netz und schreibe eine E-Mail.

SOS WWF-Aktionen! Hilf mit!

Geschichte eiwi• ge eh !
Organisation
Jahruberlcht Der WWF sucht für die laufenden Kampagnen freiwillige, unbezahlte
Standorte Helferinnen. Egal, ob du lieber Unterschriften sammelst, Transparente malst
Internationale Büros oder bei einer Straßenaktion mitmachen willst.
Jobs
Du kannst uns helfen, unsere Botschaften hör- und sichtbar zu machen.
Impressum
Gemeinsam können wir viel bewegen.
www.wwf.at

Du hast im Internet eine interessante Anzeige von einer Umweltorganisation gefunden.

Schreibe an die Gruppe eine E-Mail:


91 • stell dich vor und gib an, was dich interessiert,
• schreibe von deinen bisherigen Erfahrungen und deiner Meinung über Umweltschutz,
• beschreibe deine bevorzugten Formen des Engagements und deine zeitlichen Möglichkeiten,
• bitte um weitere Informationen über die Organisation und die geplanten Aktionen.

Sehr geehrte Damen und Herren,


ich habe Ihre Anzeige im Netz gefunden und bin von der Vorstellung
bei WWF mitzumachen einfach begeistert.

Also, ich freue mich darauf, etwas für die Umwelt zu tun, und warte
auf Ihre Antwort.

Mit besten Grüßen

11
·wnuald wl a:UPIJaq pun uauoI:JewJoJul I
ua:Jlawwesa3 alP aZ:Jnuas • lL
N3HJ3CJdSI
·uazl:J0N JIP lpew pun nz JQH,Jalaw a!l!we:l laq sa :JsIa,M.1 LL
U:·LOJ N3CJQHI
IH9WW8S96 J9!d8dHV sun !9q pJ!'" ~3!jJnJ8N 0
lH9WW8S96 J9!d8dHV 9sn8H nz ~3n9 !9q PJ!M •
•a30lelO aplIS •••
:Jsa:JJOM:Jue
np 'a3eJJ 4JI .1 0 L
N3HJ3CJdSI
l,)qpU8JS" Jn8 J9~9SUJ9~ U9p np JSS!l
lJ9!d8d6u!l3A39~ sn8 9JJ9H np JSJn8)1
19J~npoJdo!8 np JSJn8)1
lwn J9SS8M pun WOJJS HW W8SJ8ds np JS~9f)
lH9WW8S96 J9!d8dJIV J!P !9q PJ!M
lUU8~ U9q96~3nJnZ U8W9!P 'U9~3S8IJS81f) np JSJnu)I
l~3nJnZ 9119JSI9WW8S Jnz U9!J9H88 9J991 np Js6U!J8
lJUU9JJ96 IIP.W J9p 9sn8H nz J!P !9q PJ!M
lI9H!WSJ~9~J9A U9~3!1JU9m 9!P np mnu98
·ua3eJ:I alP lne a:JJoM:Juv·ue sun laq ~U!U z:Jn4Js:JlaMWn .16
N3HJ3l:ldS/N3S3ll
NOll>i31
lFKflON

!SPRECHEN
1 31- Wie umweltfreundlich seid ihr in der Klasse?
Mach eine Umfrage in deiner Klasse und berichte darüber.

c enu t ze b'elm E'm kau f en unmer St 0 fft ase h en.


Ihb xxxxxx 6
Ich benutze regelmäßig die öffentlichen Verkehrsmittel.
Ich bleibe nicht lange unter der Dusche.
Ich mache immer das Licht aus, wenn ich mein Zimmer verlasse.
Ich kaufe nur Hefte aus Recyclingpapier. xxx 3
Ich verzichte auf unnötige Verpackung.
Ich kaufe oft Bioprodukte.
Ich benutze eine Plastik-Box für mein Pausenbrot.
Ich kaufe nur Getränke in Pfandflaschen. xx 2
..
Ich unterstutze UmweltschutzorgarnsatlOnen .

Sechs Schüler benutzen regelmäßig die


öffentl ichen Verkehrsm ittel.
Drei Schüler kaufen Hefte aus Recvclingpapier.
Nur zwei Schüler kaufen Getränke in
Pfandflaschen.

!HÖREN CD7·24
14'- Energiespartipps. Hör zu und verbinde.

Geräte wie TV,Videorecorder oder Hi-Fi-Anlagen ... '\ ... nur bei 60° statt bei 90° waschen.
Beim Kochen ... ... Energiesparlampen benutzen.
Haushaltsgeräte, die über 10 Jahre alt sind, ...ganz abschalten und nicht auf "standby" lassen.
Bei Waschmaschinen ... 50° statt 60° wählen.
Beim Geschirrspülen ... Deckel auf dem Topf lassen.
Statt normaler Glühlampen ... ... durch umweltfreundliche Geräte ersetzen.

!TEAMARBEIT
15'- Kettenfragen. Bilde Fragen und Antworten.'

Wie kann man Energie sparen? ~ Indem man Geräte wie Fernseher und Videorecorder ganz
abschaltet und nicht auf "standby" lässt. Wie kann man Energie sparen? ~ Indem man ...

achtundneunzig
6!zunaupununau
'aWU9>/ um J/aMWn afP
'Jr!J afs/Ja SDM 'JOAal5u!O aI5D/4JS •
'qD awawnl5Jt;I aJ4f/aufas aU4a/ •
'ua15um4JDqoag aUfap aqfaJ4Jsaq •
:Jaqr!JDp J4JaJdS
'J/P.4JaA4Jf/punaJp/aMwn Jawwf J4JfU PUD/4JsJnaa
snD ufpunaJ:J aUfap/punaJ:J ufap 4JfS SSDP'JSUfaW na
'UDW UdP U! llJEJli!d
UdllJSEU)[!lSEldpun UdSOQ
UdFEM d!S 'UdillillO)[dq)[JDmz
'UdqdgnzsnE PP9 npill lllJ!U ppgpmJd SEP d!S SSEP
dp[npOld dlPHPundlJlpMilln ,g!lllJ!M np!U UdUll! ll?M SB:
1m 'lpldq nZEp 'H'Z UdlEM ')[JDmz lllJ!U udgun)[JEdldA
dllJSlndQ ldg!UdM P!A Udlddl dlll! UdlUdillnSUO)I
dP!A UdlllJElq illdpld9"ny
'UdlllEzdq nz illOllS
UdUdUUOMdgllJHpundlPldMilln 'ldllD1J
1m PP9 llldill 'lpldq nzEP dlfid1 SIEudlPpUElllSSnMdqlpMilln
ldg!UdM ldillUl!
llJnE UdlEM SB: ldg!UdM moL' lllEf ill! d!S SSEP
'Udg!dZ dSAIEUY-ldllJnElqldA
ldli!d UdlEQ d!P ldqy 'Pli!S
lSSnMdqlpMilln llldS UdllJSlndQ
'lmEp UdllJESlil
d!P SSEP'UdqnEIg dP!A
dllJHg9ill UdlEM l!d)[g!SOI
-Sl!dq1V dldl!dlqldAl!dM dW pun
dSP)[SlJEllJSll!M dgHEillEP d!Q
%17~ %6~ 'ualLjezaq nz JLjaw WOJlS uauauuoMa13 Lj:)llPunaJ:IllaMwn Jru llaJaq ulq Lj:)1
I-- - e--
%~E %1717 '13llLj:)lMIlla>iLj:)lIPunaJ:IllaMWn" wnpallJ)I sep lSl SOlnv saula ~ne)l wlas
f- --'-- -
%E17 %175 'puls JaJnal als uuaM Lj:)ne 'al>inpOJd aLj:)!lpunaJ:IllaMwn a~ne>i Lj:)1
I-- -
%08 %58 'uaLj:)sel~pue~ ul lSLj:)!l13Qwa>iu~Jla9 a~ne>i Lj:)1
h----
%l9 %9L 'Jalded13u!l:)/ba~ lSLj:)ll13QWaZlnuaq Lj:)1
I---- -
%l9 %5L 'laUlwLj:)seM pun Ja13lulaJSlleLjSneH apuauoLj:)sllaMwn a13nZJOAaqLj:)1
Efot"\~i1~;'''J'
EOOZ - 966 L uaJl~er uap u!
ua'.ps~naa Jap ua~le4.1aA~laMwnsea
·uaWWlts t4JlU >lltSltetS Jap tlW alP 'uaUOlteWJOIUI laMZ apUI:I I
'aUlu4Jsqetxal alP uuep san ·ue >lltSltetS alP JIP ne4JS • 9l
N353l1
NOli>i-Jl
LEKTION

ILESEN/SPRECHEN
1 71- Lies den Text. Dann versuch ihn zusammenzufassen. Folgende Punkte helfen dir:

Wir sind die ersten gewesen,


die von Umwelt bzw. Umweltschutz
gesprochen haben.
Wir haben diese Themen
in die politische Diskussion
eingeführt!

Die erste Öko-Partei: Die Grünen


Die Grünen entstanden in der alten Bundesrepublik 1983 zogen die Grünen in den Bundestag ein. In
gegen Ende der 1970er Jahre als Zusammenschluss den ersten Jahren erregte ihr ungewohntes Auftreten
von Gruppierungen aus der Umweltschutzbewegung. und ihr Arbeitsstil Aufsehen: Politiker fuhren mit dem
Ökologie, d.h. Umweltschutz, war für die neue grüne Fahrrad zur Arbeit und standen in Turnschuhen und
Politik zentral: Man forderte eine aktive Politik gegen Rollkragenpulli am Rednerpult. Außerdem tagte die
die Umweltzerstörung, gegen die Betonierung der Fraktion oft draußen im Grünen.
Landschaft, gegen die Folgen und Ursachen der In den weiteren Jahren stand das Verhältnis der
Wegwerfgesellschaft. Partei zum System im Mittelpunkt der Diskussion.
In dem Vorwort zum Parteiprogramm von 1980 kriti- Die sogenannten Fundamentalisten ("Fundis") waren
sieren die Grünen andere Parteien für ihr mangelndes gegen jede Beteiligung an politischer Macht, weil sie
Umweltbewusstsein. Die Grünen betonen, dass die keine Kompromisse eingehen wollten. Realpolitiker
Ressourcen des Planeten Erde begrenzt sind. Deshalb wie Joschka Fischer und Otto Schily wollten jedoch im
ist eine unendliche industrielle Produktionssteigerung Rahmen der parlamentarischen Demokratie "grüne"
unmöglich. Die ökologische Weltkrise wird von Tag zu Ideen realisieren. Mit der Zeit setzte sich der Kurs der
Tag schlimmer: Die Rohstoffe werden knapper, es gibt "Realos", also der Realpolitiker, in der neuen Partei
einen Giftskandal nach dem anderen, Tiergattungen durch.
und Pflanzenarten sterben aus, Flüsse und Weltmeere Nach dem Fall der Berliner Mauer fusionierten die
verwandeln sich in Kloaken. Die Grünen weisen darauf Grünen und die DDR-Bürgerbewegung Bündnis 90 zur
hin, dass die späte Industrie- und Konsumgesellschaft neuen Partei Bündnis 90/Die Grünen.
nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Nach der Bundestagswahl 1998 bildeten sie bis
Menschen negative Konsequenzen hat. Die Industrie- 2005 zusammen mit der SPD die erste rot-grüne
und Konsumgesellschaft wird den Grünen zufolge Regierungskoalition auf Bundesebene.
große Probleme für zukünftige Generationen mit sich
bringen.

IHÖREN/SPRECHEN CD8·12 11
1 81- Intonation: Hör zu und sprich nach.

• Phonetik
Wie sparst du Energie?
Ich mache immer das Licht aus, wenn ich
Was tust du für die Umwelt? das Zimmer verlasse.
Statt alles in einen Mülleimer zu werfen, Wie kann man noch Energie sparen?
achte ich darauf, dass der Müll getrennt Indem man Geräte wie Fernseher ganz
wird. abschaltet und nicht auf "standby" lässt.
Benutzt du die öffentlichen Verkehrs- Willst du dich für die Umwelt
mittel? engagieren?
Natürlich benutze ich regelmäßig die Ja, ich möchte an Naturschutzprojekten
öffentlichen Verkehrsmittel. teilnehmen.

hundert
"Sl WS9luala! 9zs llalazssQ A.l3alual-/9 la4al .l3aw
uaAuuQ>i ueql?lelll? Igq9s9luala! >i0.13ele ap 'ueqJl?l9ZS
e ladaJazs 9zs llalazssQ uapulw waN "Sl >ieAezs
llalaZSSQ lpaA.l3aA.l3eA!~ >ieulnpJo!gla Jozs>i0s llallaw
>ieAezs llalazssQ llaAaq e A.l3]"zQ>izsagza!a!l>i p0>ieA.l3
uoA.l3eu aS9zd9>i >ieAezs llalazssQ ze uaqAlaAu law9u 'tj
jfla~I:I
4Jllllaznau
lallaJqJaAllaM
(a +) ue l-/alssaJalUl 4JllpunaJPlaMWn
(a +) ue aSSaJalul
('tj +) J!')JuaJalssaJalul 4JlS "Sl >ieAezs 9Z0l-/el Z04>i0!e!9ZS sl?w >iaula4al >i0.13el9111?
allgla ze ap 'A9u>i9I1aW.l3lPulw .l3el 9sIoln ze uaq9lasa
:Id >iaAau>i9I1aw llalazsSQ z'tj "UeA sl A9u>i9l1aw llalaZSSQ
"leAl?lezuOA a.13lDAQl9zSsouoze ze .l3aw >ilzaA.l3a >i0s llallaw >iaAaug! llalaZSSQ ze uaqAlaAu law9u 'tj
wau elezuoA A9u>i9l1aw 59 A9ug! AUl?49N
jSaw pzaOa( >laAau>t~lIaw ttalazssg (q
"uaqa.13nzsne Pla9 J4aw al>inpOJd a4JllpunaJPlaMWn JaldedllV sep
J!')J'llaJaq nzep alna4 PUlS a4JSlnaa Ja.13luaMlal/\ • allalslawwes alP
"llpeW Ja4JSIlIIOd ue 8un8 "Sl >iawala la.13l
-malas apaf ua.13a.13
UaJeM ualslieluawepUn:l ala A.l3eA'>iaAaU>i9I1aWInl?Pl9d >iaula4al >i0.13el9111? allgla
ze ap 'A9Ug! .l3lPulw e!.13el9sIoln 9zs llalazssQ z'tj
"luinuellla>i .l3aw le>i0lelosJde>i 9puelll? jfla~I:I
ze la>iaz3 "ZUOAlalasa A.l3eA/s9l9ZS9JI?!IQla uaAllweleA Jaqa.13llaqJ'tj Jap :ale
sl A9u>i9l1aw 59 A9ug! sowl?ZS ue91uose4 Za4>i9.13lz'tj JaWWlzsllaqJ'tj sep
"UeqleIOSJde>i lla>i.13lsolsllaqJ'tj alP
ze 9zs llasa Jl?w uaq9>iJal "EZ: e 19J>i0lezuoA 'tj
la>i>i9.13l l>jJewsllaqJ'tj Jap
"la>ilAlaW
"leAI?AUelelepuowg! e J0>ilw J0>i>ie'ua.13le4 59 'lUZewle>ile lo.13ue49lQ>i
>ilzaA.l3a.13awuaqlasa qqQl.l3al e eAuele lepuow>i9l1aw z04l?Sl?loSJde>iazssQ>ieUle!.13el9zs llalazSSQ ze a-lIa>i
'tj "IOJa>iaJ9.139Alepuow e a.13lllozo.13eJ e 59 'III? liuele A.l304'eJJe All?qezs sa.139sA.l3a SJUlN jeJ>i0.13ue4glQ>i
ze ul?ln 9zs9lQ>i e slA.l3eA'SaIiU9AJ9 puaJ9zS llepuow e !laA.l30.l3lPulw J0>iesl?lnuel >ieAezs llalazssQ z'tj
->i9I1aw 9111?ueqAuozslA llapuaJl?le ze aJ9!pUaJ9ZS jSaw pzaOar
>i0lepuow>i9I1aw llalazaAaq leA9zsglQ>i wapu! z'tj JOl>iall0>iuauuos Jap (E)
Puels.13unpPlMlU3 sep (z:)
">iunll?uzse4 le>i9zzl S0>i9Je>ielel.13JaUaA.l304'Iezz'tj .l3unUUaJllIOW alP CO
">in!IOsJde>il>i
uasa!lalla>iQzQ>izsa SOWoJl>iala ze A.l304'A.l3(1 (epl9d "E59 "z:) (Ja- 'ua- 'u- '5-) .l3ue49lQ>i
"laA9.139SlJ.13as
ileAl?l.13Jauaze lUIOJ9ds la4al ueA.l30H zeze 'wala 9losJde>i A.l3aaAlall! (epl9d "~) lOuallaAzQ>i
Z04sl?wA.l3a>ieUle4P910SJde>ilawala >ieAezsllalaZSSQ Z'tj
"lZlnuaq uadwepedsal.13JaU3 uew wapul
"lalle4Jsqe zue.13algJa9 uew wapul l>IafoJdzln4JSJnleN sep ••••
l>IafOJd sep
iUaJeds al.13JaU3uew uue>i alM. 8unwJ~MJaeWll)l alP •••• 8unwJ~MJ3 alP
zln4JSllaMWn Jap ••••Zln4JS Jap
:,uaqlAuuawe 'Iezze
'A.l3~"aS9luala! 9zsglQ>i wapu! z'tj "aq >il?!lelnw W!P9w ".13awezzoJI?le4 awau .l3el 9sIoln ze .l3lPulw 19wau 9ZS
>iaU9s9z.139Alas9A>ialasJ AlaweleA >i0lepUOw e >iaz3 llalazssQ ze Wl? 'Sl 19q.13elqqQl A.l3eA19>i>ieUle4l1V "uaq
-AlaAu law9u e >iep0>ieA.l3ua.13l>iaAaug! llalazssg z'tj
9ZS9~Qlf >taAau9J ttalazssg (e
°ll
wapu! ze :~epuowlf~lIaw !9Z0JIJ~eLfP9W lf.:u\aulf~"aw s~ lfaAau9l ua~alSSSO zV I
L- •


Fönevek vonzatai

der Abschied von (+ D) elbucsuzni valakitöl Der Abschied von Freunden fällt allen schwer.
das Angebot an (+ D) kfnalat (ajanlat) valami öl Die Firma erweitert ihr Angebot an Schultaschen mit
einer neuen Serie.
die Angst vor(+ D) felelem valamitöl Angst vor Hunden kann man überwinden.
die Antwort auf(+A) valasz valamire Hier findest du die Antwort auf deine Fragen.
die Arbeit an(+ D) munka valamin Mit der Arbeit am neuen Projekt geht es voran.
das Beispiel für(+ A) pelda valamire Könntest du ein gutes Beispiel dafür geben?
die Bitte um (+ A) keres valamire Diese E-Mail ist eine Bitte um Bestätigung.
der Dank für(+A) köszönet valamiert Vielen Dank für Ihre Spende!
der Einfluss auf(+ A) befolyas valamire Die Umweltverschmutzung hat einen ent-
scheidenden Einfluss auf den Klimawandel.
die Einladung zu (+ D) meghfv6 valamire Er hat ihnen eine Einladung zur Hochzeit geschickt.
die Entscheidung über(+A) döntes valamiröl Sie müssen endlich die Entscheidung über die Kündi-
gung treffen.
die Frage nach (+ D) kerdes valamiröl Deine Frage nach dem Preis kann ich jetzt leider nicht
beantworten.
die Information über (+ A) informaci6 valamiröl Weitere Informationen über unsere Stadt finden Sie
unter www.berlin.de.
das Interesse an(+ D) erdeklödes valami irant Ich habe kein Interesse an Politik.
die Lust auf(+ A) kedv valamire Hast du Lust auf einen Nachtisch?
der Mangel an (+ D) hiany valamiben Über Mangel an Arbeit kann ich mich nicht beklagen.
die Rücksicht auf (+ A) tekintet valamire Er nimmt keine Rücksicht auf seine Gesundheit.
das Recht auf (+ A) jog valamire Prominente sollen auch ein Recht auf Privatsphäre
haben.
die Rede von (+ D) beszed valamiröl Von der großen Liebe kann hier nicht
die Rede sein!
der Schutz vor(+ D) vedelem valamivel sze ben Umweltschutz bezeichnet den Schutz der Umwelt vor
störenden Einflüssen.
der Spaß an (+ D) öröm valamiben Er hat keinen Spaß an seiner Arbeit.
die Suche nach(+ D) kereses Ich bin auf der Suche nach einem wahren Freund.
der Traum von (+ D) alom valamiröl Unser Traum vom eigenen Haus ist verwirklicht.
der Vergleich zu (+ D) összehasonlftas valami el Im Vergleich zu Jungen machen Mädchen viellieber
Hausaufgaben.
der Zweifel an(+ D) ketelkedes valamiben Der Dozent äußert Zweifel an der Objektivität der
Studie.

Melh!knevek vonzatai

abhängig von(+ D) függ valamitöl / valakit Er ist von seiner Freundin abhängig.
berühmt für(+ A) hfres valamiröl Er ist berühmt für seine Kunstwerke.
dankbar für(+A) halas valamiert Ich wäre Ihnen sehr dankbar für eine schnelle Antwort.
einverstanden mit (+ D) egyetert valamivel Sind Sie mit unserem Vorschlag einverstanden?
entfernt von (+ D) tavol valamitöl Das Haus liegt nicht weit vom Bahnhof entfernt.
fertig mit (+ D) kesz van valamivel Bist du fertig mit deiner Diplomarbeit?
freundlich zu (+ D) baratsagos valakivel Sie war freundlich zu allen.
schuld an (+ D) hibas valamiben Wer ist schuld an diesem Unfall?
stolz auf(+A) büszke valamire / vala re Der Vater war sehr stolz auf seinen erfolgreichen Sohn.
traurig uber(+A) szomoru valami miatt Worüber bist du traurig?

hundertzwej
19lU~re'la6ai\qzs 9lZSafJauaJaWSl
'la~~p6~sfl) 'la6ai\qzs 9lelZO~i?f~ll(1zq~~~lfej6ai\qzs e
lSi?lai\Ji?'ls~I~6eaJ eJJeSi?
lS~i\jlj6aw 'lS~ljU~i\11AUAu9wali?i\
e l(1zq~~o~i?pu~zss9P~~lunwwo~ e
lJq~ewi?l (~aAui?waSa Sll~Jnlln~
's~sei\lo 'S~IOlJods'lZOW'z~ljUjZS'~lqqOlj '~o6~slleI6ojla
s9PlpeqezS) s~zo~eJ9zs'Si?P9Iai\OW'9Plpeqezs e
:aell:aJsouzseli
A !6~s:a:aaJ~zV
19JPleS~~Ozs lS~IOlJodse fli?saw
19Jpai\Auq~)uai\pa~ e
A6ei\ 19JAUi?WIi? lZ~ljUjZSA6a fli?saw
eJweJ60Jd sqzq~ A6a ll~elei\ 6aw fi\jlj
lllJed A6a 91aSljZSi?~
la6ai\qzs UOllelj ueq91P~JA6a azssq rlel60j
19J~~~llZSlWlSfli?zsaq
19JPla6i?sAua~i?i\als9Plpeqezs e fli?zsaq
LEKTION

I. Freizeitbeschäftigungen

[SCHREIBEN
1 I- Was haben deine Eltern in ihrer Freizeit gemacht? Und wie verbringst du deine Freizeit?
Suche nach weiteren Beispielen.

[LESEN
21 Lies die Texte und entscheide, ob die Aussage richtig (R) oder falsch (F) ist. Kreuze an.

hundertvier
---
"W3Z!aJ::lJaJLj! U! )I!snw UaLjJSlnaa a!p UaJQLjualSqan UJ'V "Ot
"U!alle Jaqa!ll!aZ!aJ::l aJLj! ua13u!JqJai\JaZ!aMLjJS a!a "6
- -
"UJa~apunlS au!a sualSapu!UJ LjJn13~luaLjas JaZ!aMLjJS a!a "S
"ua13un13!~~LjJSaql!aZ!aJ::lualsalqanaq uLjaz uap nz Z!aMLjJSJap U! lJQLja13l!aqJeUalJe9 "L
"ala!dss~eLjJS"aSa9 l!az!aJ::l JaJLj! U! lla!ds uaLjJSlnaa Jap a~I~H a!p lse::l "9
- -
"uaLjasUJa::ll!UJ l!aZ!aJ::l aJLj! ua13upqJai\ uaLjJSlnaa Jap % OS "S
"ualJe9 W! uJa13Ual!aqJe JaZ!aMLjJS a!p LjJne sie 'UaLjJSlnaa a!p ILjOMOS
-
"t,
.-
"JaleaLjl SU! uJa13uaLja13JaZ!aMLjJS a!p LjJOUuaLjJSlnaa a!p JapaM "E
-
"uJa~uassapuaq'V UJ!aq uaLjas uaLjJSlnaa Jap %OE "Z
"SAqqoH ualsalqanaq uap nz uaSallJQLja13 puelLjJSlnaa U! LjJne sie Z!aMLjJSJap U! ILjOMOS "t
:t H
0.- ...
"PUlS1q;)!j;)q llpS "u;)~um
sn-e]U;)q;)unu;)!nEd pun U;)]nE}[U!3:ss-ep 'l;)lPM -!-e1SU-e1;)AZU-e.L
UOA;)!MOSU;)SS~!uy U;)l/J![llOds
lP!S ;)l~!n ;)~-e1]Wn l;)S;)!P uI "U1;)] ;)pums ;)UP pun s)U-em-e1S;J1:[
UOAl/Jns;)H l;)P 'U;)1!;)q1-e!;)lS-eH
SU;)lS;)PU!W lr)!l~~l 1n!;)Mlps pun u;)uupn pun -U;Jll-e~ 'u;J~un~p~l;)H ;)l/J![llods ';)l/Jns;)q
-pMlPS l;)P %08 U;)l/;)S .Tl/-e[W;)PsnE~unl/Js
vom: -S~Unll;J1Ssny pun -OU!)! '-1;)1-e;)l{l 'U;)l;)!z-edS
-lO]!-e!ZOS ;)l/Jsp}[-e1d 1TI] l]-el/JSll;)S;)~ U;)l/JS 'U;)S;)l ;)~-e1]Wn l;)S;)!P SS~W;)~U;)lQl/;)~ u;)~un~
-pnpMl/JS l;)P ;)!pms l;)UP SS~W;)~ "U;)l/;)SUl;)d -P]~l/JS;)q1pzp1d U;)lS;)lq;)!j;)q ul/n U;)P nz
s-ep :ll/Jmdsu-e;)q 1PZ !;)!Al/J!jW;)!Z ;)!P '~un~p "U;)pum1d l!W w-eSUPW
-]~l/JS;)q1!n!;)ld ;)UP 1!l/;)] S]H S;)P;)lS!11;)P ]ny -;)~ ;)Ul;)~Sl;)PUOS;)ql!;)Z ;)!;)1] ;)1l/! ;)!S U;)~upq
"u;)~un~!l]~l/JS;)q1PZ!;)ld -l;JA ~ooz1q-e[ W;Jp SnE (S]H) )[PSp-e1S 1TI] S;J1
U;)lS;)lq;)!pq U;)P l!W ;)lS!11;)P ll/J!jsSn!l/JS s-ep -w-es;)punH S;)P;)~-eJ]Wn l;)UP SS~W;)~ "U;)SS;J!U
U;)l;)Pllq u;)~un~!l]~l/JS;)H ;)S;)!P - U;))U;)WnllS -;)~ nz l!;JZ ;)P1] ;)1l/! '~!q~J snEl/Jmp l/JnE l/JOp
-uI UOA u;)!;)!dS s-ep pun u;)sm)! UOAl/Jns;)H -;)( pUls ;)!S "U;)lPq1-e!;)!A;)!Sss-ep 'lTI]-ep1Uu-e}[;)q
l;)P1-eqU;).fJ0l;)lSO}[~UnpU!M1;)qO ll/;)W S-eMl3: pUls 1npMl/JS pun u;)UUpnpMl/JS ;)!O
"(~UdZOld Z'v) U;Jp u~ ~S;JJU;Jq;JSUl;).'!s-ep ~S! 'U;J'il!dZ
u;)'ilunTP~ssny l;)PO ;)~ldZUO)l 'l;)~-e;)1{L u;J'ilunqJnSl;JluQ-)l]D ;J!M "U;Jlplll;Jqn
;)~Mu;)'ilunlT-e~su-el;).Al;)n;)m~Tn)[ tpns;)g: l;)P l!;JZ ;JlqJ-elql;)A U;J)[J-eg:pun U;JqJo)l ~!W
;J~MOS(lUdZOld Sv) o~ny W;Jp ~!W ;J'ilnHsny ;J!P qJOP;)[ U;J~'il-elpg: U;J~S!;)WU;Jp !;Jq ;Jlpnp
qJ!S U;JT!;JlOZ' d0.L U;Jp U! dZ~~Td U;J~Z~;JT SU;Jq;JSUl;J.'!S;Jp l;JnEps'ilunzlnN ;JqJ!lqJ~s~-e~
;J~G "nZl;J!q qJ!S U;JUU;J)[;Jqu;JqJs~n;JG l;Jp ;J!G "U;Jl;J~z~-eTdl;JSS;Jq pun n U;J'ilu~lI U;Jp
n
~UdZOld 1717 punll "~lodS l;J'il!'V~WT;J'il;Jllq;J~S Jm qJ~S U;JuuQ)[ (lUdZOld Z'5) ~;JUl;J~Urw~
u;J'ilun'il!~HqJS;Jg: U;J~S;Jlq;J!pq l;Jp 'ilu-e1l "81 u;JJms s-ep ;J!MOS(lUdZOld S5) U;J)[J-eg:pun
W;Jp ]n-e ~Sl3: "q-e~qJ;JTqJS ;JS~;JMsqJ!;JT'ill;JA U;JqJ0)l "Z~-eTdTl U;Jp wn~p;JW s-ep ~'il;Jpq
u;JqJs~n;JG l;Jp ~sunD l;Jp U~~;JP!;JuqJS l!Wl;J!H "u;JmqJs nz U;Jq;JSUl;J.'!U;Jlsq;J!l w-e
'ilun'il!~qJnll3: ;JqJ~p;JdlQ)l "(~UdZOld Sv) ~pZ~;Jl.'! l;Jp U! 'u-e u;JqJs~n;)G l;Jp ;Jl]T~H
'ilu!ddoqS pun pwwnql;J~SUd]nEqJS ;J~p qll'il 600Z' lqll[ W! ;)pUnls'ilun'illllpg:
;J!MOS(lUdZOld 917) ;JqJns;Jqu;J)[;Jq~O)[S!G U;JTpm)[lll;Jp ur "SU;Jq;JSUl;J.'!S;Jp ~!;Jq~q;J!l;Jg:
pun -u;Jd!;Ju)l '-lu-em-elS;JlI '(~UdZOld 817) ;J!P ~S! S!Uq;)'ill3: S;)PU;JqJS-ell;Jqn u~3:
;Jp~dssU-eqJSTpS;JD '(lUdZOld 817) "U;JS;JT;J'il
~plqJSl!;JZ
~!;Jql-eu;Jll-eD U;J'ilToJ-eT-e)[SS~!;Jq~q;J!pg:l;Jp ur ;JU!;Jl;JpO qJng: U~;JpqllP Pl!M ;JUl;JD
"SU;JSS;JpU;Jqy S;Jp pU;Jlq~M 'ilunl;J)[TQA;Jg: "u;JqJs~n;JG l;Jp u;J'ilun'ilm~qJS;Jq~pZPl.'!
l;Jp pn!lG W;JU!;J!;Jq ;JS!;JMST;J!ds~;Jq
~Jnn U;J~sq;J!l ;J~p pu~s U;JqJllW qJHlnW;J'il
pun ll;J!l'il;J~U! u;JqJs~n;JG l;Jp JnETq-eS;J'il-e.L ;Jsn-eH nz qJ!S S;Jpun U;JlQq )[!snw
:a!SlIlI'! l:anWS!)
pun lI!Snw usqS!1 SlI'S:anSa
NOI1>l31
LEKTION

ISPRECHEN
31- Sage deine Meinung.

~---1( Merk dir!


5% . nur wenige
26% . etwa ein Viertel
Mich überrascht (nicht), dass ..• 33% . ein Drittel

Ich finde interessant, dass •.. 50% . die Hälfte

Ich hätte nicht gedacht, dass ..• 53 % . über die Hälfte


75% . drei Viertel
Ich könnte mir nicht vorstellen, dass .•.
79% . fast 80%
98% . fast alle

ISPRECHEN
41- Und die Ungarn? Lies den Text und unterstreiche die wichtigsten Informationen.
Berichte darüber, was ungarische Jugendliche in ihrer Freizeit machen.

Mit csinal egv internetezö gverek;»


Bar a mai gyerekek szabadidejeben elökelö helyet foglai el a szamit6gepezes
es az internethasznalat, nem ez az egyetlen m6dja a kikapcsol6dasnak.
A 15 ev alatti flatalok az internet mellett leginkabb a zenehallgatas, video-nezes es az ismeröskeresö oldalak
tevenezessel, zenehallgatassal, jatekkal mulatjak az idöt, de örvendenek nagy nepszerüsegnek. Közössegi oldalakat sajat
a sport es az olvasas is jelen van mindennapjaikban . derült bevallasuk alapjan a 7-10 eves netezök közel fele, a 11-14
ki az NRC Piackutato felmereseböl. Az összesen 2500 eveseknek pedig mar több mint haromnegyede Iatogat.
internetezö gyermek megkerdezesevellezajlott kutatas celja
a 15 ev alatti vilaghalot Iatogato flatalok szabadidö eltöltesi A teve örök; az internetezö flatalok több mint 90 szazaleka
szokasainak vizsgalata. altal kedvelt idötöltesnek evtizedek ota nem akad "valodi
eUenfele". MindemeUett a szülök igyekeznek gondoskodni
A mai gyerekek szamara a szamitogep hasznalat es az rola, hogy a kultura es a mozgas se maradjon ki a
internetezes eletük termeszetes velejaroja, a 15 ev alatti gyerekek eleteböl. A 7-14 eves internetezök csaknem fele
netezö gyerekek csaknem fele minden nap felIatogat a olvas könyvet szabadidejeben, sportolni pedig közel 45
vilaghalora. A gyerekek elsösorban jatekra hasznaljak az szazalekuk szokott; utobbiak köreben a fod (34 szazalek),
internetet, emeUett a mesehallgarast es a gyerekoldalak valamint az uszas (27 szazalek) a legkedveltebbek.
Iatogatasat reszesitik elönyben, mig a nagyobbak köreben 2009. aprilis 21.

ITEAMARBEIT
51- Wie ist es bei euch? Macht eine kleine Umfrage zu
Freizeitbeschäftigungen in der Klasse.

Eine Zeitschrift für deutsche Jugendliche hat im Internet


eine Umfrage gemacht, um die Freizeitbeschäftigungen der
ungarischen Jugendlichen kennen lernen zu können.
Antworte auf die Fragen in der Umfrage:
• Wie viel Freizeit hast du in der Woche?
• Wie viel Freizeit hast du am Wochenende?
• Was machst du gern in deiner Freizeit?
• Was würdest du in deiner Freizeit nie machen, warum?
• Was würdest du gern machen, hast aber keine Zeit dafür?

hundertsechs
...........................................................
o 'U9q91Jq~S96.s6u~1 uoqos pUls u96unpBlul3 9lQ 0
'U9Wn~JJnB6unuqoM 9lP U9SSnW JIM • 'u9ql9Jqos u96unpBlul3 9lP 119UqOS U9SSnW JIM •
'aSOlelPlulW ~Lpew '~lpalJa ~Slsam' .1 0 L
N3H)3l:ldSI
'uaapl ~Iawwes ,ua~laJaqJOAJIM 1
uass!lw sane seM '~~ed aUla uaLpew JIM. 6
1138tl'v'W'v'311
'JsawuQ>/ UaJla/6aq aIs np ul40M •
'uaJuuQ>/ ua4Jow Japuf)/ alP SOM•
'uaJt/os ua4a6 uauas4JoMJ'3 alP Ul40M •
uau4la6os
'a6g/4JSJ0I1 uau41 4JOW
'uaUJa/ uauua>/ uaJsIJnol alM Jnu J4JIU UJo6un JlazlaJj JaJ41ul
ual/oM aIS '4JnSa8 nz 4Jna laq JSIzlaM4JS Jap sno af/IWOj au!'3
'Jaq!lJep punaJ:I waulap 11I~ZJ3 1
N31U3HdS '~911aS0lpeH WI ~lIJIJaBuasalP ~sell na • 8
N3H)3l:ldSI
""""""""""""""'.'"""""""""""",, :ijun>tnz U! Ua4JSlnaa alP ssep 'ualnWJaA Jal:ije4Jsuass!M a!a 'S
"""""""""""""""""'" la!ds!as wnz 'u!aJai\ W! ala!A uOAep '4J!llWeUaJ4a 4J!S lJa!.l3e.l3uaaupa Japa[ '1]
'sne l!aZ!aJ:l alP Jm OJn3 """'" eMla
4J!lU!U4Js4JJnp leuow uapaf lle4sne4leAPd Japaf lq!.l3 salwesapuns Ua4JS!lS!lelS sap uaqe.l3uv 4JeN 'E
""""""""""""',,',",',"""""",',",,"'" wn 'uaqapla.l3lJods lJa!u!ld!zs!p Ja.l3!UaMJapo J4aw pJ!M 53 'Z
'Jalqa!laq Jaww! ua4JSlnaa uap !aq UapJaM """'," ssauliaM 'uas!aJlJods 'sdplalP!?lS """" alM 'sfiqqoH ''\:
'uauOI~ewJoJul UaSI~lIJIMalP aJal~Oupun nz aJ9H .1 L
Sc'LO) N3tlQH
le4 l4Jnsa.l3sne
lsqlas lS!aW 4J!S uew alP 'ula.l3aJualwW!lsaq ue ualle4lSa:l sep 'f dPl Jap 'O'\:
ual!aqJe .l3unl4ezas aU40 >tJaMZ ualn.l3 uau!a JO! '! ula.l3a)l sep '6
UapJaM ua~olsa.l3wn la.l3n)l uaJaM4Js Jau!a l!W uaJn.l3!:lwap !aq 'lJodS u!a '4 uaJa!.l3e.l3ua4JlIlWeUaJ4a 4J!S 'S
l!aZSl!aqJV Jap apu3 '.l3 uale>tsaullul sep 'L
ua.l3a!lJapueu!aJalu!4 uallo~ uaJap 'Ua4n4JSIIO~ l!W uaJ4e:l sep '! .l3U!>tleMJ!PJON sep '9
ua>tJQlSJapUeM l!W ua4a9 allau4Js sep 'a ssauliaM 's
addnJ9 Jau!a a>tuepa.l3pUnJ9als.l3!l4J!M Jap 'p aw!xew alP '1]
pUls alaas pun JadJQ)I Jm ln.l3 alP 'a.l3U!aJOi #p.l3as u!a 'J JaM4Js seMla lll!?i wapuewaf 'E
.l3pa!M4JSseMla lapu!i puewaf 'q puaqeJa!a:l Jap 'Z
as!a~ aZJn>taUla 'e Ulld!zs!a alP ''\: 1
'apulqJaA luawwesnz ~ssedseM. 9
N3S3l1
NOI1>l31
LEKTION

11.Heute gehen wir aus ...


ILESEN
11 I· Lies bitte die Situationen, dann die Anzeigen. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Ordne zu.

1. Dein Freund möchte dich zum Essen einladen. Du isst nur vegetarisch.
2. Du möchtest mit deiner Mutter ins Theater gehen.
3. Dein Freund träumt schon lange davon, die Welt von Oben zu sehen.
4. Die Familie plant in den Frühlingsferien einen kleinen Ausflug in die Berge zu machen.
5. Du planst mit deiner Freundin ein romantisches Wochenende.

Alles 100 Prozent ökologisch! Das zertifizierte Biorestaurant verzichtet


auf tierisches Eiweiß, macht aber bei Kindern, die eine Abneigung
gegen Grünzeug haben, eine Ausnahme.

Natural'Mentel
Schustehrusstraße 56
10585 Berlin (Charlottenburg)
Theater-Konzertkarten
Telefon: 841 41 66
Fax: 34 80 30 71

Verkehrsanbindung:
U·Bhf. Richard-Wagner-Platz, Sophie-Charlotte-Platz, Bus M45, 309 Lerchenfelderstraße 1.
A-1080Wien
Öffnungszeiten: Tel: +43 1200600
Mo-Fr 12-15.30 Uhr, So 11-15.30 Uhr
Mittagszeiten: Mo-Fr 12-15.30
FAX: +43140060209
Email: info@vieanticket.at
Web: www.vicanticket.at

I1 Panorama Sallonfahrt Kuschelhotel


Ballonfahrten direkt an und in den
Alpen. Alpenfahrten - Ballonfahren

www.ballonfahrt.de

Skiurlaub in den Bergen:


Reservieren Sie schnell Ihre Skiunterkunft!
wwwskiefahren.com Ausgehen, wohin?
Programme für den Abend.
Kino, Museen, Konzerte.

www.gehenwiraus.de

hundertacht
°ua6un6rlJ!]4JSaqJ!az!aJj
au!as 4JOU U4! 60JJ •
'S!uqap3 - JUoJnoJsa~/JaJoa41/oU!){
'sama/ u!ap Jaql) aJ4J!Jaq •
'Js4JOW J!az!aJj
Jau!ap U! UJa6 np SOM'W4! 60S
:w4! J!W 4J!]JdsaE) u!a aJ41)j
°JfazfaJj alP Jaql) JauJjod4JSnoJsm/ waufap
Jfw np JSJafJn>/sfP4JsnoJsnoJaf1J4JS wfa8
N31U311dS
\ S'V
·u!Jau:j.Jed au!ap/Jau:j.Jed uau!ap aäeJ:I'LpnsaqJa~eaLil Ja~z~al u!ao .117 L
N3HJHldSI
uaJa!JUasaJ LjJS!l uau!a 0LI:
ualLjezaq lUUaJla3/uawwesnz °91:
pUeMU!al a!p °S1:
LjJnqLjaJO sep 01]1:
aULj08 a!p H
uaLjJslel>j on
uaJne>j :ijaLjwweJ30Jd u!a on
ualieJ :3ueLjJoJ\ Jap °01:
uaJa!pnlS alJe>jas!ads a!p °6
uawLjauu!a aZl~ld a!p °8
uaLja3Jne:3ueLjJoJ\JapoL
uaJne>j ualJe)l °9
uaLja3 wneJJaneLjJsnz uap U! os
uaqa3ue aqoJapJe9 Jap ue lalu~w a!p 01]
uallalsaq oE
uap!al>jlue3ala LjJ!S°z
uaJa!pnlS wweJ30Jd sep 01:
'aJaplJew ,OU!>I W! Japo 01) ~ueJne~sa~ W! 'u) LlJnsaqJa~eaLil w!aa .1 E L
N3S311
jJ9dns.
'JsSBd SBQ0
j9pBq:lS 9!M 'q:l\f • ····WB pun •
P19f) U!9VH9Z/Jsnl
9U!9~ 9qBq q:ll 0 ••'q:ll 'Jq:l!U q:l! UUB~Bp 'P!91 J!W JnJ S3 0
lWnJBM· ······wn ·······W\f.
'U!9N 0 lUU9P UUBM'9UJ96 'Br 0
""
l .....'9!P U!/SU! HW np JSWWO)l•
'aäOle!o ~apl!a •••~sa:j.JOM~uenp 'aäeJJ LlJI .IlL
N3HJ3HdSI
NOI1>l31
LEKTION

JLESEN

151- Lies den Inhalt eines Romans und beantworte die Fragen.

Der 15-jährige Gymnasiast Michael Berg lernt Ende der 1950er Jahre in Heidelberg Hanna Schmitz kennen.
Die 20 Jahre ältere Straßenbahnschaffnerin kümmert sich um ihn, als ihm, an Gelbsucht erkrankt, auf dem
Nachhauseweg übel wird. Wieder gesund besucht er sie und erlebt mit ihr seine erste Liebe. Bald entwickelt
sich während der heimlichen Treffen in ihrer Wohnung ein Ritual, das der zunächst rein körperlichen
Beziehung eine seelische Dimension gibt: Michael muss Hanna, über deren Vergangenheit er nur wenig
erfährt, stets vor dem Liebesakt vorlesen.

Eines Tages verschwindet Hanna spurlos aus der Stadt. Erst Jahre später sieht er sie als Jurastudent in einem
Auschwitz-Prozess wieder, wo sie mit anderen ehemaligen KZ-Aufseherinnen unter Anklage steht.
Im Gerichtssaal findet Michael die lang gesuchte Erklärung für Hannas ungeschickte Verteidigung und für
viele ihrer Handlungen: Sie ist Analphabetin, verheimlicht dies aus Scham auch im Prozess und wird zu
lebenslanger Haft verurteilt. Ihre Mitangeklagten, die ihr die Hauptschuld für ein grauenhaftes, schriftlich
dokumentiertes Verbrechen zugeschoben haben, erhalten nur geringe Freiheitsstrafen.

Michael, der sich mitschuldig fühlt, schickt ihr regelmäßig Kassetten ins Gefängnis, die er mit Weltliteratur
besprochen hat. Anhand der Kassetten lernt Hanna autodidaktisch lesen und schreiben und beginnt sich mit
den Verbrechen der Nationalsozialisten auseinander zu setzen. Nach 18 Jahren Haft nimmt sie sich kurz vor
ihrer Entlassung das Leben.

AB\
Erzähl deinen Freunden über dein Lieblingsbuch.
Sag ihnen,
wann du dieses Buch zum letzten Mal gelesen hast,
wer das Buch geschrieben hat,
wie der Titel heißt,
• wer die Hauptfiguren sind,
wo und wann die Handlung spielt,
1. Wer hat den Roman geschrieben?
worum es im Buch geht,
2. Wie heißt der Titel?
warum dieses Buch dein Lieblingsbuch ist.
3. Wer sind die Hauptfiguren?
4. Wo und wann spielt die Handlung?
5. Worum geht es in dem Roman?

JHÖREN (D7·26
161 Hör zu und entscheide, welche Aussage richtig ist.

1. Michael erlebt mit Hanna _


a. seine erste Liebe b. eine kurze Affäre c. eine Freundschaft

2. Hanna verschwindet _
a. weil sie verheiratet ist b. ohne Michael etwas gesagt zu haben c. spurlos

3. Michael trifft Hanna viele Jahre später '


a. an der Uni b. in einem Prozess c. bei seinem juraprofessor

4. der Roman erschien _


a.1959 b.1995 c.2005

5. Im Roman geht es um _
a. Liebe und um Vertrauen b. eine heiße Affäre c. einen Prozess

hundertzehn
'JS! W4! !aq sa alM •
'U4! 601J
Jsapu!J 6!J4J!M (J4J!U) JlodS np wn10M •
'wn10M pun 'J4J!U 1apo Jsq!a1J JlodS np qo •
'W4! q!a14JS
'UJaSsaqJaA
ua2elue:)Jods aUlas allpgw jaUaH 'S
N3S1311HJS
'uaqlaJl :)JodS als uuaM 'lpelS Jaula ul '.
4Jslwla4 lIau4Js J4as 4JlS ual4rH alnal L
'uauuOMaB
l J4e[ salzlai jdwe>!llaMaW!?lS uap le4 jauaH :'9
'2ll!?l UlaJaA:)Jods wau la ul pUls jauaH .
ul Ua4JllPuaBn[ Jap lUazoJd 05 sie J4aW 5
'uapJaM AlPle 4J!I:)Jods ualslaw alP OM .
'alP!?lS alP ua4Jns Jalje:~sUeJaJ\ala 17
- ,
'ulas AlleaJ>! walle JOAualloS als 'uaw4aullal"
iJ:pa,,'So.fr~ f'JUDlij~nDa
uauug>! alp!?lS agoJ2 4Jne sie 'aulai>! 14oMOS E """ ..
'ulawwes nz :)JodS .
JQj Pla9 'lSl sqJaMaqllaM:)JodswelS sap lalZ l •
-I-
'lallelSUeJaA lew .
uallPP wnz PJlM JldlW,\IO uOlsslW T
·;uapIJew pun nz JgH ,(:I) LlJsleJ Japo 01) ä!~LlJ!H .16 L
n·o) N3~OHI
'uaBBof nz Bel uapa(
'lsnl aUla>! aqe4 4J; ·U8q!8JJ" JJods 'H8Z 8U!8~ 8qeq qOI • ·U8Q!8IQ nz HJ '6HqO!M JS! S3 •
'ua4aB nz uawWlM4JS lJqO!U wnJeM 0 lwnJeM 0
'llaz aUla>! aqe4 4JI ·U!8N· ·er·
'uapUlj nz :)JodS uap J[llllaz
'JaM4JS lSl 53
'uaqlaJl nz :)JodS
'Bll4JlM lSl 53
MJodS np JsQ!8Jl 0
P!P >paW
·aäOle!o au!apl ~LlJew ,~odS np ~sq!aJl .1 B L
N3H)3~dSI
llj l4Jew
OHd
·a~uawnäJ'd alwwes HLlJ!UwnJeM ,wnJeM 1
·II!LlJJnLlJpJenp3 UO~SU!MJ!S a~es -"i~ods ON". LL
N3HJ3~dSI
NOll)i31

.-------,
I. Az allapotot kifejezö 5 envedö szerkezet Geburtstage zu feiern ist wichtig.
Mit der Familie zu feiern ist schön.
Az allapotot kifejez6 szenved6 szerkezettel
Az alanykent hasznalt zu + Infinitiv szerkezetet
- Zustandspassiv - a cselekves eredmenyet, az eiert
a f6mondatban altalaban szemelytelen igek es
allapotot fejezzük ki.
sz6kapcsolatok vezetik be.
Korabban a magyar nyelvben is volt szenved6 szerkezet,
ezert nehol meg hasznalunk ilyen alakokat, de a legtöbb
Es ist schwer, jemanden zu beraten.
esetben a szenved6 szerkezet hasznalata magyartalan.
Es ist wichtig, die Informationen richtig zu verstehen.
Az allapotot jelz6 szenved6 szerkezetet a sein ige ragozott
Es ist schön, die Landschaft zu genießen.
alakjaval es a f6ige befejezett melleknevi igenevevel
Es ist unmöglich, immer die richtige Antwort zu geben.
(Partizip Perfekt) kepezzük.
Es ist interessant, Tendenzen zu erkennen.
Esfreut mich, schon länger hier zu sein.
sein + Partizip Perfekt
B) a zu + Infinitiv szerkezet a mond at targya
Die Wohnung ist aufgeräumt.
Ich habe vor, am Wochenende ins Kino zu gehen.
Die Einladungen sind schon geschrieben.
Ich rate dir, alles heute noch zu erledigen.

l
Wir haben ausgemacht, nächste Woche wegzufahren.
A allapotot kifejez6 szenved6 szerkezet alakjai:
A mond at targya csak a következo esetben fejezheto ki zu
I p",,", 1 0;, Woho", '.","' ••"m'. + Infinitiv szerkezettel:
Präteritum Die Wohnung war aufgeräumt.
r Perfekt ----r--D-ie-W-ohnung ist aufgeräumt a) a ket tagmondat alanya azonos:
_____ -+ gewesen. Ich habe vor, am Wochenende ins Kino zu gehen.
quamperfekt Die Wohnung war aufgeräumt
gewesen.
b) a ragozott ige reszeshataroz6ja a masodik tagmondat
r Die Wohnung wird aufgeräumt alanya:
sein.
Ich rate dir, alles heute noch zu erledigen.

I A ZU + -FÖ evi ig neves p ke e C) a zu + Infinitiv szerkezet az ige vonzata


Ezt a szerkezetet mar hasznalod bizonyos kifejezesekben, A nemet nyelvben az igek vonzata (Id. 23. lecke)
es a 8.leckeben (direktl 84. oldal) egyszerübb formajaban tagmondattal, a zu + Infinitiv szerkezettel is
megismerted. helyettesftheto.

A zu + Infinitiv szerkezettel tagmondatokat fejezhetünk ki, Wann fängst du mit dem Lernen an?
lerövidftve a mondatszerkezetet. Wann fängst du an zu lernen?

Es ist wichtig, dass wir Geburtstage feiern.


Es ist wichtig, Geburtstage zu feiern.
anfangen
I aufhören
(b;ginnen
~ -__

-
1Wann fängst d~n zu lernen?
Wann hörst du auf zu lügen?
Ich habe begonnen mehr zu lernen.
-
_I
Es ist schön, dass wir mit der Familie feiern. die Absicht haben Er hat die Absicht, am Wochenende ins
Theater zu gehen.
Es ist schön, mit der Familie zu feiern.
Lust haben 1Hast du Lust, ~~ Kino zu gehen?
Zeit haben Hast du Zeit, ins Theater zu ~hen?
A zu+ Infinitiv szerkezet a mondatban lehet többek között - <
Geld haben Ich hab kein Geld, am Wochenende
- alany
L __ auszugehen. I
- targy
- az ige vonzata
I brauchen ---1 Du brauchst keine Angst zu haben. I
pflegen Wir pflegen am Wochenende Sport zu 1
treiben.
----
A) a zu + Infinitiv szerkezet a mondat alanya hoffen Er hofft einen guten Film sehen zu können.
Es ist wichtig, Geburtstage zu feiern. sich erlauben Sie erlaubt sich, ohne Erlaubnis
Es ist schön, mit der Familie zu feiern. auszugehen.

A zu + Infinitiv szerkezet allhat a mond at elejen is, ez


esetben az es nyelvtani alany elmarad, es nem teszünk
vessz6t a szerkezet utan.
versprechen
____
probieren
helfen
+Kino zu gehen.
Probier mal mehr zu lernen.
Hilf mir, die Hausaufgabe zu machen.
3
Er hat mir versprochen, nicht ohne mich ins

_
scheinen Du scheinst nicht genug zu schlafen.

hundertlwölf
"apJOM ua.3es "ua.3!LjnJaq
uauLj! sa LjJ! gep ~e:asue 'UJal13 uau!aUJ sa l.3es J3 UJall3 au!aUJ LjJ!Sl!UJep 'PuelLjJSlnaa LjJeu aJLje~LjJI
"UalSSOM
UOAep UJall3 au!aUJ gep aU40 'OU!)f SU!aLja.3 LjJI "aq >iUmazaA leA9zs9lQ>i 1!WOP e lafilaUJe '!>i 9laLjzafa~
ueqlepuoUJ>i9llaUJ llapuaJ~le fi.3a 9Z0J~leLjI9J 'v'
">infl~UZSeLj ">iunul~uzseLj lIa>i lalaza>iJaZSlepuoUJ s~UJJ0>iuafill
wzs9lQ>i ,,~ep uelsue" aAlall! ,,~ep aULjo" ze J0>iuafill
"!>i>iozzafa~ leuepuoUJ>i9llaUJ llapuaJ~le l!iu9UJIOJQ>ie "la>i9IdaJazs e >iofi.3al
J0>i>ie'souoze UJau efiuele >i0lepuoUJ.3el e uaq!fiuuaUJ'v' 9AlJUJlau9fi.3a fi.30Lj 'eJJe seUJle>ile UJau laza>iJazs e
ifla,\3!~ za J0>i>ie'ueqlepuoUJ9~ e lU9>i9zoJ~leLjsazs9J
fi.3eAlU9>ifi.3J~lladaJazs UJau fi.3eA'leA9lepuoUJ9~ e
.3aUJ>i!zafi.3a UJau efiuele lepuoUJ>i9llaUJ e uaq!fiuuaUJ'v'
"uauJal nz ~e:asue 'sne apuauaLjJOM UJelLja.3 J3
ifla,\3!~
"ua3es
nz p!aLjJsas UJall3 uau!aUJ aU40 'OU!)f SU! aLja.3 LjJI
oeA~fi.3J~llepuOUJ.3el
">infleLjI~UZSeLj 9sla ze >i!zafi.3a.3aUJefiuele lepuoUJ.3el >i!pos~UJ 'v')
le>i>i0fiuele souoze >ieSJlalaza>iJazs 19>iPU!W "UaUHJfnz LjJSlnaa wn
'PUelLjJSlnaa LjJeu LjJ!UJua>iJ!LjJSuJall3 au!aw
,,"""fi.30Lj'uafilaLje" A!l!U!~UI + nz + uelsue (souoze efiuele lepuoUJ.3ell9>i e)
,,""" fi.30Lj '1O>i19ue" :A!l!U!~UI + nz + aULjo "uaL/a6 nz OU!)f SU!wn 'lpelS Jap U! aq!alq LjJI
:as9lualaf S9 aS9zd9>i laza>iJaZSlepuoUJ 'v'
"ladaJazs ueq~UJJo~ uafil!UJeleA efiuele lepuoUJ>i9llaUJ e
"19JS9u9UQl AjleUJalle fi.3a - ueqlepuoUJ9~ e fi.3eA'>jesouoze !efiuele lepuoUJ>i9llaUJ e
'19J~S~peJeUJla>ieuue fi.3eA'19Jfiu9UJIOJQ>ie - S9 9~ e eLj '!>i >jozzafa~ lauaZ<3>jJazse lazza wzoJ~leLjl9J 'v'
:>iumaLjI9zsaq ua9.3.3m 19l9P~nl!ZS 'v'
"OepiO "06 ll>jaJ!p) pauaUJs!.3aUJ
">iP9Sj>i19S9u9UQllepuoUJ9~ e >iafilaUJe J~UJ uaq9>iJal "ü e lalaza>iJaZSlepuoUJ e lZ3
'!>i !zafa~ la>iafiu9UJIOJQ>iuefilO laza>iJaZSlepuoUJ e z3
A!I!U!lUI
+ nz + wn :lepuow>l~lIaw!9z0J'le~I~J V °111
'------ .

N 0 t~i
, .
zen • .
.


ll) !lalU !9! P~l 12 'la6aAQZS
glZSa!laua1aWS! ZE''la~~p6~s!1) ZE'l[lzQ~ ~~l!E'j6aAQZS 12
lS~lJl9zslaj 'ls~I~OPU! 'lZSE'I~Asa6alwau
Ä6E'A'glua6! 'lS919~9P~W10jU! 'lE'~o6~sU~AJ~9!
'lS~I~lnlE'16 12 I[lZQ~ ~O~9PU~ZSS9P~~!unwwo~ 12
la~Q1Q~E'W9l
(S~IE'II~AE'~UnWIl~ÄU 'E'~UnW~~!p) E'6~I!AE'~unw 12 S9
(~OS~lE'll~610ZS'S~ll~S~A) WOIE'PE'Sl~lS9 laqwa ZE'
'(E'Z!E'llaI9 9Z~6sz!A 12) ~OS~ZO~lE'UOASaÄI9WaZS 12
po:aelu~souzse4
p(ew U~6SZ!A!6~s:a:aaJ~Z'd
lOZ!E'lla19UQ !lJ
191~~UnW !l~ÄU 12 !l9Zsaq
UE'q~UE'q12 'u~lsod 12 lap!aÄ6[l PZ9lU!
191~OS~lE'll~610ZS12 !19zsaq
!lOl~S~A
lS~lJSo6~I!Alaj !19~
191P!E'S~~OZS
!S~ll~S~A 12 !l9Zsaq
e:a6aw uaq~>pal e ua
3 1
1.Wir kaufen ein
ISPRECHEN
1 I· Online-Shopping oder "Tante-Emma-Laden"? Wo kauft ihr euch lieber eure Sachen? Diskutiert in der Klasse_

On li ne-Shopping normales Geschäft

ISPRECHEN
21 Bildet Dialoge •

• Wohin gehen wir?


o In die Bäckerei.
• Warum?
o Um Brot zu kaufen.

hundertsechzehn
·la>!!tJ" Jlawwes luaäunllaJq" uap u! np JSJne>!seM ·snelune>l WI I
1138tlV\NVUI
ISPRECHEN
41 Kettenfragen. Fragt und antwortet.

Ich suche Kinderkleidung. Die finden Sie in der Kinderabteilung. ~ Ich suche einen
Pullover für meinen Sohn Den finden Sie in der Herrenabteilung. Ich suche ...

Merk dir!~
Ich suche ein Buch. Dasfinden Sie .
Ich suche einen Hut. Den finden Sie .
Ich suche eine Krawatte . D·le f·Ind en SIe...
.

ISCHREIBEN
Sie Was kaufst du •••? Fülle die Tabelle aus.

jeden Tag T jede Woche I einmal im Monat nie


--I- --+ -+-- --

ITE A M A R BEI T
61 Besprecht eure Lösungen in der Gruppe.

--------------.
Was kaufst du jeden Tag? ) Schokolade. Und du?

--------~

hundertdcht.lehn
·uazl~oNaUlap az~nN·~seLiuasalaä np Jaq!'!JOM'JaU~ed waulap a~LI)IJa8 I
N3H)3~dSI
Aktuelle Studie untersuchte das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen
Für ihr Handy geben Kinder und Jugendliche in Deutschland pro Jahr rund 2,5 Milliarden Euro aus. Nach
einer repräsentativen Studie entfallen davon 190 Millionen Euro allein auf das Herunterladen von Spielen
oder Klingeltönen. Das meiste Geld investieren die jungen Menschen zwischen sechs und 19 Jahren
allerdings mit 3,4 Milliarden Euro in Bekleidung und modische Accessoires. Fürs Ausgehen geben die Kids
jährlich 2,3 Milliarden Euro aus, berichteten die Forscher heute. Wie die Studie weiter ergab, kaufen die
jungen Leute für jährlich gut 1,1 Milliarden Euro Musik-Kassetten und -CDs, eine Milliarde Euro investieren
sie in Körperpflege sowie Kosmetik und 960 Millionen Euro geben sie für Computer, Software und
Videospiele aus.
Im Text geht es darum, ....
Wie erwartet •..
Für mich ist überraschend, dass ..•
•••SS8p 'pU9q3SBJJ9qP. JS! q3!W Jp'~
•••J9JJB~J9 9!M
•••• 'WnJBp S9 Jq96 JX91 wl
OJn3 H
OJn3 6~ uaJeds "
OJn3oe: aa,ije)l
OJn3~e: IipueH
OJn3 e:e: a)ju~Jla9 a4Js!l040)jle
OJn3 e:e: uauaJe31Z
OJn3 Ee: p00:llse:!
OJn3 Ee: s)jJeus/uaJeM~ms
OJn3 se: a3al~dJadJg)l/)j!laWSO)l
OJn3 se: ua4a3snv
OJn3 EE a)ju~Jla9 a!aJ~lo40)jle
OJn3 17E SJ!ossaJJV/3unp!al)l
•••
J!U uaqeäsnes~euow aLl)IIUIULl)SLl)Jna
:sne Pla9 sasa!p a!pnlS lnel Ua4J!IPUa3n[ a!p uaqa3 uaddnJ3l)jnpOJd apua3lo~ JO:!
'OJn3 OOEJaqo l!W ua3!J4~[-6e:- se:a!p Sie UaZl!Saq~eJ)j~ne)l Ja3!UaM 4J!llnap OJn3OEl!W ua3!J4~[
-s~ JalUn a!p 4J!pmeu !aqoM 'uaqa3sne l!lSsuaqal Ua4J!lugSJad uaJ4! Jm a!s uauug)j 3eJlas uasa!a '3un30~a"
JnZ !aJ~leuow OJdoJn3 Ooe:S!q Os~'puel4JSlnaa U! 4Jne a!M '4J!aJJalsQ U! a4J!IPUa3n[ uaqe4 U!U4JS wl
·uazl~ONaLl)ew pun a~xal uaplaq Jap uaula Sa!lluaqaäaäsne Pla9 lalA I '
N3S3l1
ISCHREIBEN
91- Und du? Fülle die Tabelle aus.

Durchschnittliche Monatsausgaben für ...


Kleidung/ Accessoirs
T
I

alkoholfreie Getränke
Ausgehen
Kosmetik/Körperpflege
+

Süßwaren/Snacks
T

Sprich über deine Einkaufsgewohnheiten.


Fastfood
+

Handy Geh in deinem Vortrag auf folgende

L Kaffee
+
Punkte ein:
• Wie oft gehst du einkaufen?
Sparen • Was kaufst du wo?
Sportausrüstung • Was kaufst du nur selten oder nie?
• Wie viel Geld gibst du für
einzelne Dinge aus?
[

I SCHREIBEN
10 I- Einkaufen. Lies die Sätze und ordne zu.

~h hätte gern... was für ein(e)(n).... welche Größe haben Sie? zeigen Sie mir bitte ... ------1
probieren Sie mai... der/die/das gefällt mir gut/nicht so gut der/die/das passt mir (nicht)
was für eine Farbe... ich suche... ich habe Größe... Nein leider nicht. Haben Sie eine
Nummer größer/kleiner? • Haben Sie den/die/das auch in rot/schwarz/weiß?
Wie gefällt Ihnen... der/die/das ist mir zu klein/groß/lang/kurz was kostet ...
den/die/das nehme ich (nicht) da an der Kassekönnen Sie bezahlen. kann ich Ihnen helfen?
--}

I- ----
Käufer(in)
- - ----+
Verkäufer(in)
-J

99
Du möchtest für eine Geburtstagsparty ein elegantes Kleid kaufen. Du gehst ins
Kaufhaus.
Sprich mit der Verkäuferin
• Frage sie, was sie empfehlen kann,
• Schwarz steht dir nicht gut, du möchtest eine hellere Farbe,
• Du hast Größe 38/44,
• Du suchst passende Schuhe dazu.

hundertzwanzIg
6!ZUeMZpUnU!i3lJi3pun4
·uaZ!ION aLpeW pun nz J9H ·~e8aJne uaäunJLjeJJ:I IlL
n·LO) N3tlQHI
°:yne>jJ,Mfiesa llw Jawwl PJIM lsded UOAoln\f alle sea oS
t
°uazlnu l.pe~ula J4as uew uue>j fiesa °v
~ +-
°Japall2m'V auaplSl2aJ uauollllW vn le4 fiesa oE
°:yne>jJaAuauollIlW JQJula>jIU\f UOAapuasnel fiesa llw UapJaM 2el uapa[ °l
::I H
SUp o~rz lUM sua °uaquq lq::lUUla'a pun 1aJnll)l °ualoqa'auu UP>l!llY
UOAuauom~w ua~lo'aalu)l UOA
°lappUla'auu uanaz'aulq::lS a~p 'a'au~a q::l0P hUaa
uapuasnul U! uap1aM 'aUI uapaf
hUaa ~aq uaq::lsuaw uauom~w 891 !aq q::l~Suall~laA uu pun qu oS
°lpJ(::l~MluaUlamo UOAJnU:>jlaAuap
pu~s l!aMllaA\. °puulq::lSlnaa 1m °la'aDllaa pun lalpullH allaMualqa
uaIquz a!p mu pu~s sua °:ynu:>paA lq~'a stI °punq::lS a!M uapug nz
1m zluIdlJ(lUW UalS}[llllslaq::lnsaq
pun -s'aumS!aI a!MOSualgQ1'a 1ap
J(ooqaloN u!a ualnu~w <: anu osnuua'a a'au~a anOAllaM pu~s hUaa
Ulau~a nz q::lSU11qashUaa q::l~Sluq
'J(::l1Jlss'aunp~aI)I u!a apunJ[as apaf ~aa o"lJ(lUUlqold-au!1uO ma lS! sua"
'lapuDl'aa'a UpJ(!llUlaIUlUlus UOA
'J(Uulq::lSIqn.)I u~a ualnu~w 11 "olS~lq::l!apapu!J( S::lZlUIdlJ(lUW
q::lSnUlsny uap 1m ZluIdlJ(lUW slu
anu ''an::lZlqud u!a Pl!M ualnu~w ualPnlJ~A sap as!aMsuo9J(Und
ua~UloJ!1u)I u~ ~661 °ZlUIdlJ(lUW
<: any °lafuasn.a u!a lUM sua a~p ssup 'U!lUP lZlaInz lq::l~U
-au!1uo al~aMlpM 1Gp lS~hUaa
°luq lq::lUlqla lUnOa uau0!1nW l'aa!1 hUaa ~aq sUPpuuH sap
Jum UMla u09J(ny alSlanal a!p z!a"Hlaa °hUaa ~aq l~aMlpM
SSup 'uasal nz sa lq!'a apohUaa lapa!1'al~W alla~lls~'aal °o~W PlI
UOAUal!as uap Jny °Ula'a~als1a 1aqn. Sl!a1aq uppuuq uaq::ls!MzUI
nz 1azuud uau!a IUUlq::lnu sa qu'a Wasll1d ualuau9u0)lla!A
ualquf 1uud u~a lOA °aJ(p'autI Jnu ualJ(lllW ualuuo9uUlalu~ T t u~
aJ(UY UOAq::ls!lq!alq::lSasll)l u!a lS~hUaa uuap 'uppuuq 1apuuu~al~Ul
q::lnu 1apo lsdud UlOA 0lny allu l~aMlpM ~aqup uauuQJ( 1aJnllJ(laA
·ue aznaJ)I ,Lj)SleJ Japo ä!ILj)!H ·~eqa ILL
N3S3l1
N 0
r:- K r o i\

11.Dienstleistungen
[LESEN
Lies, welche Dienstleistungen für Kinder und Jugendliche die schweizerische Stadt Arbon
ihren Einwohnern bietet. Welche Beschreibung gehört zu welcher Dienstleistung? Ordne zu.

Bibliothek Kultur lebt Naturfreunde


,
Dance-Star ~I Ludothek Mountainbike-Club
jugendtreff D Modellflugverein Seeclub

• Ruderkurse für Anfänger/innen und


F
• Treff für jugendliche aus Arbon sowie den
Fortgeschrittene
umliegenden Gemeinden ab der ersten Oberstufe
ab 12 jahren - Schnupperkurse möglich
bis zum 18. Lebensjahr
• Schüler- und juniorentrainings: Montag • jeden Freitag 18:00-23:00 Uhr in der Liegenschaft
und Mittwoch 18:00 Uhr
Rondelle
• Verschiedene Aktivitäten wie: Plausch am
• Ferienspass in den Sommer- und Herbstferien für
Wasser mit Freunden,Wanderrudern, Kindergärtler/innen und Schüler/innen der Unter-
Wettkämpfe in allen Kategorien ... und Oberstufe

G----
B •2-4 Veranstaltungen im Monat, meis~ • Verleih von über 12.000 Medien: Bücher,
Wochenende: Familienwanderungen, Zeitschriften, Hörbücher und Kassetten
Velotouren, Hochtouren, aus Belletristik und verschiedensten
Kegeln,Weekend-Ausflüge, Sachbereichen
Besichtigungen ...
• Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch: 15:00-18:00 Uhr
c • Paartanz für Kinder und jugendliche von
Donnerstag: 15:00-19:30 Uhr
Freitag: 9:00-11:00 Uhr
7 bis 20 jahren: Disco-Fox, Salsa,Walzer,
Samstag: 10:00-12:00 Uhr
jive, Cha Cha Cha...

Freitag 16:45-17:45 Uhr (Anfänger)


17:45-18:45 Uhr (Fortgeschrittene)
Ort: Musikschule Arbon
CF'. Basiswissen vermitteln, Flugversuche auf dem --,
Modell- Flugsimulator, Unterstützung bei den ersten
Flugversuchen, Beratung für den Kauf eines eigenen
• Lager für Tanzschüler/innen
Flugzeuges, Hilfe beim Bau und Einfliegen des
eigenen Flugzeuges ...
o • Verleih von Spielen, Spielsachen, Kinder-
• Keine Altersbegrenzung - Schnuppern möglich

fahrzeugen und vielem mehr für jedes • Übungsveranstaltungen und Wettbewerbe


Alter und jede Gelegenheit

Öffnungszeiten:
Mittwoch: 16:30-18:00 Uhr
1 • jeden 1. Freitag im Monat um 20:00 Uhr Treffpunkt
im Restaurant Klösterli in Winden

Freitag: 16:30-18:00 Uhr


Samstag im Monat: 10:00-11:30 Uhr

• Trainingstouren jeweils Dienstag- und • September bis Mai attraktives Kulturprogramm mit
Donnerstagabend - Start um 19:00 Uhr bei verschiedenen nationalen und internationalen Künstlern
der Mosterei Möhl
• Motto: Aufmerksamkeit erzeugen, Menschen für Kultur
• jeden Samstag Halbtages- oder Tagestour sensibler machen und Neugier auslösen - Kultur einem
breiteren, differenzierteren, auch jüngeren Publikum
• zusätzliche Touren an ausgewählten Tagen
näher bringen
····uuaM 'np lS4Jew seM uaJapedaJ U4! assel 4JI llS! llnde>j Ja4asUJa:l
u!ap uuaM 'np lS4Jew seM ·uap!au4Js a!s assel 4JI lpU!S 8uel nz aJeeH au!ap uuaM 'np lS4Jew seM
o~a:aJOM~ue
pun ~eJ::I °ua3eJJua~a)llnp ~sl.pew seM 19 L
N3HJ3tldSI
·all!q OJn3 17"[: l4Jew sep • lseMla 4JOUlSUOSa!s ual4J9W ·OJn3 7:.
·all!q U!paS 4Jeu la>jed sasa!p Je!• lsep lJanep a8uel a!M.
·salle lS! sep 'a>juea • ·OJn3 H lwesa8su! l4Jew sea •
lseMla 4JOUlSUOS• ·a8el € leWJOU'8el uau!a lsodllnl •
·uaqa8lne ua4JuQW llsodllnl Jad Japo leWJON•
4Jeu lapqaq!aJ4JSU!3 uau!a al4Jgw 4J! 'eI. lUJe8un 4Jeu
·lsodllnl Jad all!q uuea • alJe>jsl4J!SUV au!a lalso>j seM '8el ualn9 •
°30le10 uap alalds uuep 'a310Jua41aH a31~4)IJalP apuI::l o~sodJap JnV .1 S L
N3HJ3tldSI
°uepJ9fl\ J,le!J8deJ eJneq qoou ssnw S8p 'u!eN 0
luepJ9fl\ JJe!J8deJ ue6Jow JqO!U oJnV SBp UU8)f °Jsn, eu!e~ eq8q qOI •
°ue6u!Jq Je~!U8qoew wnz oJnV S8p uessp'w J!M 0
lU!qoM·
oueqe6 J!fo\ 'so, 0
°laldslag WI alM a30lel0 ~4)ew lun~ nz lalA .117 L
N3HJ3tldSI
f- K 0

111.Ferienjob
ILESEN
1 71- Lies den Text und sammle die wichtigen Informationen.

Studentenjob am Südseestrand
Allerdings ist Arbeiten da, wo andere Ferien Sie sollten natürlich in ihrem Tätigkeitsbereich
machen, nicht immer wirklich ein Traumjob. Vorkenntnisse haben." sagt Alexander Lukas,
Denn Animateure arbeiten sechs oder sieben der für Rewe-Touristik Animateure sucht.
Tage pro Woche. Und die Arbeitstage sind "Man muss mindestens zwei Monate bei
lang, erklärt die erfahrene Animateurin Yvonne uns arbeiten, das würde dann ja ganz gut in
Laga den Studentinnen auf der ITB: die Semesterferien passen. Und wir haben
"Es ist so, dass ihr davon ausgehen könnt, auch viele Studenten, die das immer wieder
dass ein Tag unter zwölf Stunden selten machen, jetzt schon seit drei, vier Jahren,
Warum nicht da arbeiten, wo andere abläuft - und dass ihr meistens von 15 Stun- bis sie dann endlich mal fertig sind mit dem
Urlaub machen· in Italien, auf Mallorca den ausgehen könnt. Das ist natürlich nicht Studium."
oder in Ägypten? Viele Reiseanbieter völlig ohne Pausen, aber so ein Tag endet Die Saison geht von Mai bis Oktober. Die kann
suchen deutschsprachige Animateure. Für ungefähr um neun Uhr für Dich." man voll mitnehmen oder auch einfach in den
Studenten und Schüler kann dies ein guter Egal ob Unterhaltungs-, Fitness-, Kinder-, Semesterferien jobben. Wer weniger als drei-
Ferienjob sein. Erwachsenen- oder Allroundanimateur - im einhalb Monate arbeitet, verdient bei Alltours
Allgemeinen sollen die Animateure die Gäste 750 Euro brutto im Monat. Kost und Logis im
Sophie studiert Angewandte Freizeitwissen- auch bei den Mahlzeiten am Tisch unterhalten, Doppelzimmer sind frei.
schaft in Bremen. Weil sie in Lateinamerika im abends noch ein kleines Bühnenprogramm Da die Animateure meist mit deutschsprachi-
Kinderheim gearbeitet hat, möchte sie als Ani- zaubern und bis Mitternacht steht noch gen Urlaubern zu tun habe, sind Fremd-
mateurin ausprobieren, was man mit Kindern "Gästekontakt" auf dem Programm. Viel- sprachenkenntnisse nicht so wichtig.
noch alles machen kann. Und auch Pelin, schläfer haben also keine Chance. Fazit: Wem lange Arbeitszeiten für
die in Berlin Mathe und Arbeitslehre studiert, Genauso wenig Schüchterne oder Menschen, wenig Geld nichts ausmachen, für den kann
würde gerne mal als Animateurin jobben: denen beim Smalltalk schon bald nichts mehr Animation tatsächlich ein
"Weil mir das unheimlich viel Spaß macht, mit einfällt. Traumjob sein.
Kindern zu arbeiten. Und ich studiere auch "Man muss aufgeschlossen sein, man muss "Man macht ja sozusagen auch Urlaub. Man
auf Lehramt gerade - und da ist es halt eine auf Menschen zugehen, man muss auch ist in der Sonne die ganze Zeit, am Strand,
Erfahrung, mal das zu lernen, mit Kindern zu so ein bisschen weltoffen sein, keine Angst man ist ja mit den Leuten, die Urlaub machen.
arbeiten." haben, allein ins Ausland zu gehen. Sonst: Also ist man ja in diesem Feeling mit drin."

Vorteile des Ferienjobs: _

Nachteile des Jobs: _

Ein guter Animateur ist/hat _

Die Firma bietet: _

zusätzliche Aufgaben eines Animateurs: _

hundertvierundzwanziq
6!ZUeMZpUn}U~HJapun4
°ua.3eJ~uaWJ!:l uap !aq Jaqlas lpne uue>l ueW °9
t .•
°ua.3eJ~apunaJ:l 4Jne uew alilos 'l4Jns qofuapa:l uew uuaM °5
°uapu!J sqo!uapa:llauJalUI W! uew uue>l ualsllau4Js W~ °fJ
°uapu!~ a!wOuOJlSe9 Jap U! sqol uew uue>lue.3unlS ul €
~ -+-
°sqofpuaUa4JOM JOJaloqa.3uv J4aw lq!.3 s3 °z
°Ual!aqJe nz >lpqe:l Jap U! ualeuow €-Z 'lalnapaq qofuapa:l Ja4JS!SSel >l] 0J:
'PU!S (::I) 1I,slel Japo 01> S!llll!J uaSessnv alP qo 'ap!alllSIUa pun 'nz JQH IOl
6(:'LO) N3C1QH [
'U9U9!pJ9" nz P19f) wn 0 'II!/I\ U9IO~J9 ~3!W q3! 1!9M 0
lwnJUM • Uq3!U wnJUM •
'ur 0 'U!9N 0
'aSOle!o lapl!B '" 'ISalJOMlUe np 'aSeJlllll 16 L
N3H)3C1dS[
VUNO) OHd
'eJIUO) pun OJdalUawnSJV llawwes lu!au Japo e! qo!ua!Ja::l 1 BL
1138C1'v'lN'v'31[

.--------,

I.A szenvedö szerkezet: m6dbeli segedigevel 11.A muveltetö szerkezet


A szenved6 szerkezetet gyakran b6vftjük m6dbeli A nemet nyelvben a muveltetes kifejezesere a lassen
segedigevel. segediget hasznaljuk.
A szerkezet kepzese:
m6dbeli segedige + szenved6 f6nevi igenev (Passiv Ich gehe zum Friseur, ich lasse mir die Haare doch
Infinitiv) schneiden.

Der Brief muss heute noch aufgegeben werden. A lassen ige ebben a szerkezetben segedige, es hasz-
Die Briefe müssen heute noch aufgegeben werden. nalata sok szempontb61 hasonlft a m6dbeli segedigek-
hez:
Das Programm soll bis morgen eingereicht werden. lassen + Infititiv a mondat vegen
Die Programme sollen bis morgen eingereicht
werden. r- - -- -
ich lasse das Auto reparieren
Diese Frage kann nicht so leicht erledigt werden. du läßt das Auto reparieren
-
Diese Fragen können nicht so leicht erledigt werden.
er, sie, es läßt das Auto reparieren
wir lassen das Auto reparieren
ihr laßt das Auto reparieren
--+- - -
sie, Sie lassen das Auto reparieren

Figyelj!
A lassen ige lehet f6ige is, ilyenkor mast is jelent:

Warum lässt du mich nicht in Ruhe?


Meine Mutter hat mich selten allein zu Hause gelas-
sen.

hundertsechsundzwanzig
6!ZUeMZpunuaqa!SlJapun4
lalat\alu~6ew e 59l9low~z5aq e "JzQ~~~lfef6at\Qz5 e •
l~5~JJal~a;\u9wa5a
'~o610P e IDZQ~~o~9pu~z5 59P~~!unwwo~ e •
lJQ~ew9l (UQzQ~~aJaqwa ze ~a695quQID~
59 ~06~59IU05(4) wOlepe5J~l 59 Jaqwa ze •
po:aelUJsouzseli
p(ew Uy6SZ!A !6~s:a:aaJ~Z'fl
19J!efdeleJaZ5pUaJ!e~!l!IOd
law9u e l5~lelzo~9f~l P!t\QJfpe Ue;\604 •
la~a6at\Qz5
919z5 19J~ewlepe5J~l 5!1~Jnlln~!llnwe !uzawlalJ9 •
19laZa~Jaz5 wOlepe5J~l Je;\6ew e 591aw9u e !Ulelnwaq •
19J~~!dJ10aJalZ5e fl9z5aq Ue;\604 •
la~a;\la4 59 la~a~9wJal
50lelo5Jde~ le66~Z5JOlaW9Naq 55elnw ue;\604 59
'la~aJaqwa law9u lJaW5! zzawallaf Ue;\604 •
LEKTION

I. Deutschlandbilder
ITEAMARBEIT
1 I- Was kannst du zu den einzelnen Bildern sagen? Diskutiere in der Klasse.
A 2 __~~M

ISPRECHEN
1 I- Wähle ein Foto aus der Übung 1A und beschreibe es.
B Notiere den Wortschatz, den du dazu brauchst.

hundertachtundzwanzig
6!ZUeMZpununau:J,JapUn4
______
-11 ~ I.n I~~I·o~1·,I·sl·l I·, I·s 1·.1·( I·~1~ I
'QdS pun nSJlnQJ snB UOPHBO)I dgOl:3
dU~d 11qm d~S 'ldP~dP[dq 1u.rv SdSd~P d~P 'nBld
d1Sld d~P lS~ d~S 'UFd1ZUB)[sdpUnH 1d)[1dW 'UdHBlI dplnM
Bp:3uy lS~ ~002: IdqUldAON 'ZZ UldP l~dS Id1S~dUl1PM 'snB qJHUl1?U pUB1qJS1ndQ
Pd~qJS d1BU~Jq1BHUlI :UB1d qJBU dpBld:3
lqJ~U dqJBS d~P PHI dA 900Z 'ud1oq nz P1U
UdP 1JBqJSUUBW udqJS1ndp Idp Sd :3UBp:3
'SUldABH Ud1PS PMZ d~P p~s SBP 'uo~pB1SB~dmAlO IduqJUDW UdUldpoUllddns
:UO~lBAOUUIdqJS~:3010uqJd1 pun UOPWBll ~ 'SlBUlBQ 'WM-HBqgnd Idp 110s:3un:3
'q'p 'd01dBl pun dsoqldPdl 'Ud1JBqJSpUq -Bl1sny pUB1qJS1ndQ IBM tL6 I uoqJS
dqJSmAp~ 'UddS 'd:31dH :Udld~q nz p~ 1Bq
~--------------------~j
UldABH UUdP 'ld~q qnBlln Uld:3 UdqJBUl
dqJSlfidQ d1d~A "~mqndd~ Idp UdPDS Ul~ l:3dH
pun PUB1sdpunH d1gql:3 SBP lS1 UldABH
'~BW UlB 1lnJ)[UBld lS~
~--------------------~~ SBQ :d~lA)[S dUldPOUl 'dqJS1M1 'lPB1SdSSdW
dqJplSUOpWBl1 'sBdolng ZlB1dudslQH pun
'dplnM -Ud)[UBH Id1s:3pqJ~M 'sPuB1qJS1ndQ UdzldH
11dPHd:3 Id s~q 'Ud1lBM dJqBf 01-8 d1ssnUl ~ 1pB1sgOl'J 'lpBls1dnBH dqJ~1lJBqJSll~M
UBW :UdSS~MdHB 1qJ~U 1qJP1P~ SBM '~QQ ~ ~a
Idp OlnBUdSSBW SBP IBM 'dFdSSOIB~lSB1d
pun 101OW-1)[B1-Z l~Ul OlfiY sd1qJ~d1 up
'~qBllldQ 'dlqBf IdO~6 I Idp )[Hqnddlsdp 'Ud:3Blld:3~dq S)[JBUlqJSd'J udqJSF
-unH Idp IdpunMs1JBqJS1l~M SBP 1m PUB1S -BuHn)[ SdP :3UnJd~SHBUOPBUldluI lnZ Id:31DH
IdJ1DI-MA IdQ 'd1oqmAS PMZ 'solny pMZ UdqJS~pu1?lsnB ud1d~A dW UdqBq UldHB lOA pun
'udld~q nz JqdUl P~A lBq dqJD)I dqJS1ndp dW
Idqy ild!H P~ qJ~llDlBU pun UdUO~lBFBAudHB
~ UPJJ01IB)1 'Ud11OS1SlnM 1qBzun d~g
~-----------------------1 P
'~QQ d~P pun )[HqnddlsdpunH
d~P :Ud1BB1SdqJSlndp PMZ IdPUB~dUdqdu
'~QQ Idp
UdlldPS~Xd '066 I s~q 6t6 I UOAIBMZ pun
dPUg UlOA:3UBJUYIdp IBM IdnBW Idp HBd
':3uE1 dlqBf Ot Idqo. 'sd:3d~l)I UdUdlOlldA SdP
IdQ ':3un1P1 udqJS1ndP Idp 10qUlAS SBP '686 I
d:310d d~P IBM spuB1qJS1ndQ :3un1P1 dm
I IdqUldAON '6 Ulnz s~q IBMZ pun ':3uB1 dJqBf
. 8Z IBM IdnBW d~Q 'udnBq nz U~lldH ~ IdnBW
dU~d ~QQ d~P um:3dq 196 I lsn:3ny 'n U1V
,;ld:3U~ZlB~ d~M
l:31?ldd:3lqdS os dqJl1)I d~P IdqJS1ndQ U~d)[
1Bq Idq1nl ~lIBW l~dS" :uB)[~lBA~ d:3010dq1 'd:3~UQ)1PlQ
um 'UdlqBf OO~ lSBJ l~dS lsdBd dqJS1ndP d1Sld ud:3mdH Idp Ud~nb~p~ d~P 'B'n qJ~S UdP~pq
Idp lS~ Ig 'lAX l)[WdUdH lSdBd Ulnz Id:3u~zlB~ uduuFQ 'sBdolng Ud1Blpdq1B)I udlgQl:3 Idp
qddsof 1BU~PIB)1UdqJS~ldABq UlOA1qBM Idp dUP pun )[~lO:3qJOH Idp )[ldMld1S~dW ~d
qJBU :3B1UdUP '~OOZ Eldy 'OZ UlB :3umpz- 'UlOQ Idp IdJn~d~ Ud)[~l UlOA1pMun
qJ~S lqdqld UlQ)1 UOAUdqJpZlqBM sN
-PEH dW d1ldHm~1 os "i1SdBd pu~s I~M"
~--------------------~4 ~--------------------~q
's~dldpqoN
'UUB)[ UdZldSU~d~q
UdP SSBl'J lp~qld 666 I ':310JldUdSdffi up
dUUOS pun P~M Ud:3d:3 zlnqJS Ulnz qJ~S
dplnM '"pUlUlOl1qJdlH d1Q" 'UBUlO~
UBUl UdP ~ pun P~M lHd1sd:3JnB PUBl1S
(ld1Sd1UUB)[dq pun) Id1Sld ~dS 'lIBMUd:3d'J
UlB Idp 'qJBPUdUUOS l~Ul 1qmsqlO)[pddoQ
Idp Id1P1S1JFqJS dqJS1ndp d1sudqdSd:3UB
UdU1d Uln qJ~S 1ppUBq sg 'qlO)[PUBl1S Idp
1BUOPBUldlU~Idp lS~ SSBl'J IdluD'J
llQqd:3 d1SD)[ddS1SO Idp d:3BUlI Ulnz 6
'------------------------------tl!
,PilS W<l4)I<lM nz ~ssed ~X<llJ<l4)I<lM .1 L
N3S3l1
NOI1>l31
EKTION

11.Typisch deutsch, typisch ungarisch?


ILESEN/TEAMARBEIT
~ I- Lies, was die Jugendlichen über die Deutschen sagen. Diskutiere dann in der Klasse.

Die üblichen Klischees?


Klischees enthalten immer ein gutes Stück Wahrheit. Es ist allgemein bekannt und unbestritten, dass
die Deutschen über Organisationstalentverfügen,dafür die Polen die Improvisationskunst beherrschen.
Die Gefahr ist aber, dass aus einer Tugend ein Handicap werden kann: Der Deutsche ist unflexibel, der
Franzose geht dagegen unvorbereitet an die Sache heran.
In einem wichtigen Punkt sind die Deutschen kaum zu übertreffen: Sie sind gründlich und pünktlich.
Im Gegensatz zu den Deutschen zeichnen sich die Italiener durch ihre Lebenslust, Individualität und
Fantasie aus. Sie sind sehr egozentrisch. Anders als die Deutschen, die wiederum dazu neigen, ihre
Individualität der Gruppe zu opfern.

Ordnung wird in Deutschland groß geschrieben.


Gesetze und Regeln sind dazu da, um eingehalten zu werden.
Ich habe einmal einen Fußgänger gesehen, der lange vor
einer roten Ampel gewartet hat, obwohl weit und breit
kein Auto zu sehen war.
alM
·uaJDM nau 4:JfPJIJJafP 'uasfaMsuaJ/D4Ja/i/uauoUDnJfS uo" • alM Q
'lSD414:JDUJa6 np afP 'uaJjD4:JsJUuD>/a8 uanau uo" •
alM :>
'lSD4 ua4asa6 np afP 'PUD/4:JSlnaa uf ua/oqUJAs/ualJO uaJUuD>/aq uo" •
:apunls4:JSlnaa Jap uf wallJ4:JSlfW uaufap a/4pzJ3 alM a
alM
"
"JaqeLjdnf saLj)SIJe3un ula azug3J3 lLj)SIJe3un Lj)Sld~l .1 E
N38131:JHJSI
... ':)..Jar~ua!Jos:ijun)jnz a!M Z
a!M M
···'MA a!M 1\
a!M n
a!M 1
a!M S
a!M H
... 'l!aqJeSHn!lenö a!M Ö
... 'a4JsJOd a!M d
a!M 0
a!M N
a!M W
a!M 1
... 'ula,uo:)..Je)l'Jal~)I a!M )I
a!M r
a!M I
a!M H
... 'a4lao9 'l!a)j4J!llQUJa9 'l!a)j4J!IPUQJ9 a!M 9
a!M ::I
a!M 3
a!M Q
a!M :>
... 'e.8!1sapuns a!M B
a!M
"
"azug3J3 "JaqeLjdnf saLj)sJnap ul3 .1 E
N38131:JHJSI
lssnMaql4J!jld • :)..Ja!U!ld!zs!p(un) • .8!1a.8u!d• Jaqnes
4J!lluapJO(un) • .8!lSnl • .8!pnaJll)jeluo)j • laq!Xajl(un)
4J!aJuaap! .lueJalol(U!) .lue.80JJe • lle)j
lIoAluaUJeJadUJal • J~l!J0lne • neua.8 • .8!s!all • .8!l!aM.8uel
4J!lPUQJ.8• 4J!ll)juQd(un) • sopoUJn4 • l!aJaqsll!4 • JnlS
"uallaLj laqep "IJAaJIP uauuQ>\ aAI~a!p" uauaqa3a3ue alO 18
"aILjgZJ3luaLj)SJnao uap UOAnp JseLj PUS saLj)laM. l
N3HJ3i:ldSI
NOI1>l31
111.Wie "deutsch ll
ist die deutsche Gesellschaft?
ILESEN/SPRECHEN
~ I- Lies die Statistik und berichte deinem/deiner Partnerin darüber.

Türken 1.760.000 Portugiesen 115.000


ehern. Jugoslawen (Kroaten, 570.000 Niederländer 115.000
Serben, Bosnier usw.)
- - -
Italiener 550.000 Spanier 110.000
Polen 300.000 Franzosen 100.000
Griechen 310.000 Engländer 95.000
Russen 175.000 US-Amerikaner 95.000
Österreicher 175.000 Marokkaner 80.000
-
Ukrainer
---
130.000 Sonst. Nationalitäten:
----
2.020.000 J
Ausländer gesamt: 6.700.000

(die Zahlen sind ab- bzw. aufgerundet worden)

Ausländer in Deutschland
(Stand 31.12.2004, Statistisches Bundesamt Deutschland)

Mit rund 6,7 Millionen ist


die Zahl der Ausländer in
Deutschland in den letzten
Jahren leicht zurückgegangen.
Immerhin liegt der Anteil der
ausländischen Bevölkerung an
der Gesamtbevölkerung bei 8,1%.
An der Rangfolge der Natio-
nalitäten hat sich nichts ge-
ändert. Nach wie vor bilden
die Türken, die Einwanderer
aus dem ehemaligen Jugo-
slawien (d. h. Kroaten, Ser-
ben, Bosnier ... ), die Italie-
ner und die Griechen die
stärksten Gruppen. Unter den
Osteuropäern sind die Polen
die stärkste Gruppe.
Was die Statistik nicht sagt: Seit Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts am 1.1. 2000 erhalten
erwachsene Ausländer bereits nach 8 statt nach 15 Jahren einen Anspruch auf Einbürgerung,
d. h. auf deutsche Staatsangehörigkeit. Abhängig ist dieser Anspruch von ausreichenden
Kenntnissen der deutschen Sprache und einem Bekenntnis zum Grundgesetz.

ITEAMARBEIT
~ I- Wie sieht die Situation in Ungarn aus? Recherchiere im Internet und vergleiche.

hundertzweiunddreißig
"uaJap3alUl nz 4JlS wn '3luaM unl J """lSl lle4JSllaSa31alleJed aUl3 "9
"lle4Jsllasa9 auassol4JSa3 4JlS ul aUla "a """zuapual alP uew lal4Jeqoaq a3JoS llW "S
"uaJnlln)l Ja4Jllpal4JsJalUn ua4Jsuaw uaqal "P """ualUeJ3lW apuaqal puel4JSlnaa ul ala!J\ "17
"uaSSepaAlewlaH aJ4l ua4Jsuaw J4aw Jawwl "J """Pladsa~ua3lllasua3a3 pun zueJal014JJnp JnN "E
"ualle4JSllaSa3lalleJed UOA3unpIl8 Jnz "q """ssep 'lJ4!Ua3 nzep le4 3unJalSlleqol9 ala "Z
"4Jll3gw snwslleJnlln)tlllnw lSl "e """lle4Jsllasa9 uallaJnlln)llllnw Jaula ul "~
,Jal!aM zles Jap l'laä alM :S!UpU~lSJal\ wnz .1 S
N3S3l1
'"aljJSJnaa pUls alS 'uagvs ssn/ljJS Jljn.1Jq !aqva "jSI ljJI/~qLU ssvljuapLUald
"jauljJ!azaq LUV uaSS!fLU 'ualloM J!a>fguQljaguvsJvvJS pun gUnlaIUlLU!l>fS!a UOA'ual!aJlnlOA UOA
,pqvJdaz>fv IljJ/U" s/v zuapual asalp JVlj aljJsJnap a!p pun uaqa/lallj lanVa jnv alp nvqqv uap ljJinP inU ljJ!ll!fJVU SVM 'uaqa/
lapQlljJS plVljla9la/zuV>fsapunEl ag!lVLUalja 'uaJuvlgIW" ."jgvsaglvgos IVlj (adS) "/!ljJS lapUVU!alILU ljJl/pa!4 uainJ!1'l)] auapalljJS
lap ljJnV 'uaZJJsa9pun u/aga([ uauagp J1LU oJJO 'ualj!fLUaq nz JjvljJSIlaSa9 aljJsJnap "ldA ldp U! 'JjvljJSllaSa9 laU!a gunllaJsloA
(I.!VljJSllasagfJllvlvd) J/aM uauagla laU!a "sapunq a!p U! uOIJvlgaJuI alp LUn la>flpJS alp UVLUppuJqlaA snLUs!lviniln>flJlnw J!W
Ul a!s uaqa/ 'Uala!Jdaz>fvpualjJlalSnV IljJIU ljJ1S 'JjJploja6Jnv uaJuvlglW uapuaqa/ puv/ 'uaJlaqlv nz i\1zq uaqa/ nz
lVVJS pun uOlgl/a([ UOAgunuuall alp pun "ljJsJnaa Ul alp pun JljJSlLUagUlauOlssn>fSla "uaJvvJssPuVJS/ljOM" uap U! LUn 'uassv/ldA
/odouoLUilvMa9 aljJI/JvVIS svp 'nvld lap alp U! ljJIS uaqvlj 1a>f!JI/OdaluaUlLUold ljJnV JVLUlaH alljl ualjJsuaw lljaLU laLULU! ssvp
gung!JljJJ1JqljJla/9 alp uaJuvlglW afJM l!aM 'ualdugaJUl nz ljJIS '.iagl!fqJIW 'Jllj!fj nzvp alp ,gunlals!lvqo/9 uaJlaMilaM
:LUV/SI/aldslaEl 'uaZJJsa9 pun u/aga([ uauag laljJS!pup/snv ld/alA JjvljJsJ!alaEl apufJguvLU lap ag/od a!p JS! JjvljJsIlaSa9 aljJ/os aUli1
"la J1LUuaJjvljJsuasa9 UOA 'lj P 'uaJjvljJs alp jS! 'JldIJWI H'Z aljJsJnaa a/aM SVM 'snv 'uaqa/uaLULUvsnzinJ!1'OI pun uo!g!la([
-llasagfJllvlvd uaJuuvuagos UOA gunpl!El wpuv /VLUljJUVLU laqv Jljals JpJI/va([ ala 'aljJvlds 'JPJllVUOIJVN'Jjun>flaH lduapalljJS
inZ zuapual alp ljJ!lLUPU JSI 'JJJljJvqoaq 'ZUM/Ol pun J>fadsa([ -laA ualjJsuaw lap Ul 'JjvljJsllaSa9 aUla UVLU
sIugl0SaEl .lapuaLUljaunz J!LU UVLU sVM 'S!upup]slaA LUaglJlaSuagagjnv llapOW svp pUljJlazaq JjvljJsIlaSa9 allainiln>fmnLU s/V
·es äunqo Jap sne uaäeJ::IalP Ine ualJoMluv apu!::1·lxal uapuaälol uap unu san .1 S
N3S3l1
lU9J~eJ9f) ·/t\zq 91!9!~3eN S9 !q!f)
MJe~3sI19s9f) U9~:lIOSJ9U!a al!apoA alP pUls seM
lue~:lsIl9s9f) 9l1aJnHn~Hlnw aU!9 !~amua alM
l,,!Hn~!Hnw" ue~:lsllasaf) a~:ls!nap 9!P !Sl
MJe~:lsllas9f) uall9JnHn~Hlnw JaU!9 U! J!/t\ u9qa,
lue~:lsII9saf) 9119JnHn~Hlnw 9U!a !S! seM
·assel>l Jap U!aJa!ln>!S!O·"!lln>!!llnw" .1 S
1138tJ\tVllV311
NOll>i11
fKTION

JLESEN/SPRECHEN
~ I- Lies den Text und antworte.

1. Wer ist Fereshta Ludin?


2. Was für Pläne hatte sie für die Zukunft?
3. Haben sich ihre Pläne verwirklicht? Warum (nicht)?

Kopftuchverbot: Der Fall Fereshta Ludin


Der Kopftuchstreit bezieht sich auf die Frage, ob das Tragen einer Kopfbedeckung als religiöses
Symbol in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit, insbesondere bei Bediensteten des Staates,
gestattet ist oder verboten werden soll.
Bekannt ist in Deutschland vor allem der Fall Fereshta Ludin, einer muslimischen Lehrerin,
die in den Schuldienst des Bundeslandes Baden-Württemberg aufgenommen werden wollte.
Ihr wurde aber die Einstellung verweigert, da sie nicht bereit war, während des Unterrichts
auf das Tragen eines Kopf tuchs zu verzichten. Die Begründung der Schulbehörde lautete: Das
Kopf tuch sei Ausdruck kultureller Abgrenzung und damit nicht nur ein religiöses, sondern
auch ein politisches Symbol.

JSPRECHEN/SCHREIBEN
~ I- Was sagt Fereshta Ludin? Ergänze frei.

SCHREIBEN

Deine Freundin aus Deutschland hat dich gebeten, für sie Informationen über Ausländer in
Ungarn zu sammeln. Deine Nachforschungen zu dem Thema haben recht lange gedauert.
Schreib einen Brief an deine Freundin:
• entschuldige dich und begründe dein langes Schweigen,
• schreibe von deiner Informationssuche und von den damit verbundenen
Schwierigkeiten,
• nenne zwei interessanteste Informationen über Ausländer in Ungarn,
• schreibe, wie du ihr die gesammelten Materialien zukommen lässt und
bitte sie um eine Empfangsbestätigung.

hundertvierunddreißig
11
·UdUO~lWBJ:.L pun ImIn)I
dUdgp dW Jm lq::>~ZldAlq::>~u
ldlndpdq gunssBduy ·g~lf.l
IdpO lld~S~BglO q::>s~lHod
lS~ 'UdgBll nz q::>mJdo)I SBP
'lqdlSdq JnBIBp dW 'mid
dq::>S~IIIdISOUI dPdf lq::>~N
'UdSSBdnzUB q::>nB
Udl~dqudgOu:ddD Udg~lIOP Udp q::>~sUdqBq
ua8a8ep
UdnBld didsun PUfl 'pu~s PUBl Udidp U~
dlSf.D qnBpfl UI~I~M d~Mos 'puq UIdldsun
~ dlSf.D d~S p~s q::>mmIq::>S 'UdpIdM
ldlq::>~lldlun u~UIHsnw udlgndzIdqD- IdUP
UOAIdPUDI dUPUI SSBP 'lq::>~Udlq::>gUIq::>I
'UdpIdM lIqdpg UdUUON UOAIdq::>f.d dUP)[ udInq::>s
udq::>HlBBlS UB SSBP 'UdgIOS IDJBp IBgOS pun. 'UdUldJlUd UdPUf.M
UdP UOA 'xY~Znl)I SBP '~rz d~dUI q::>~'sudqnBID udq::>HlS~Iq::>SdP
dloqurAS q::>nBUBUIdlIIoS UUBP 'ldld~qIdA q::>mJdo)I SBP UBUIUUdM
'gunssBduy
Idp UIIOd d~d mu lS~ sa: 'lBq um nz snUIS~SSBtI l~UI
Slq::>~u SBP SSBP 'd)[UdP q::>I ·gunp~dq::>SlUa: dUdgp
dIq~ lS~ 'UdgBll q::>nudo)I ~d dsnBH nz UUBP UdnBld
dq::>S~UIBIS~qO 'Udld~qIdA q::>nudo)I SBP UBUI dlIIOS
Udpnf.qdD udq::>~IludJJ9 pun udInq::>s UB 'dPUY q::>I
'lS~ UdnBld Idp lPlITdld
udq::>HUgSIdd Idp gUn)[::>D-IPldlUfl Idp
UOpBIlSUOUIdQ dq::>S~loqurAs dU~d SBP
SSBP 'lq::>~U lIIf.Jdg I~UI IdqV 'lq::>~u
IdpO 19f.ll q::>mJdo)I ~d PUBUIdf qo
'lBgd d~Z~ld UI~ Sd lS~ q::>HugSIdd I~W
"allaql!l alP azu~8Ja pun a:Jxal alP sa!l ":JoqJaALpn»do)l .19
N3813tJHJS/N3S311
N011)l]1
LE K110N

ITEAMARBEIT
~ I- Parteien und Politik. Was weißt du über das politische System Deutschlands? Diskutiere in der Klasse.

Das Parlament heißt Bundestag .• Angela Merkel ist die neue Bundeskanzlerin .• Was ist die S%-Klausel?
Es gibt jetzt in Berlin eine große Koalition .• Gerhard Schröder hat die letzten Wahlen verloren.
Wie viele Parteien sind im Bundestag vertreten? • Der Bundesrat ist die Vertretung der Länder.

ILESEN
71- Schau dir die Graphik an und ergänze dann den Text mit den angegebenen Wörtern.

BUNDESKANZLER

!
B

Chef der Bundesregierung BUNDESPRÄSIDENT


Repräsentative Aufgaben

__ ~l __ ~~ ~ _
BUNDESTAG BUNDESRAT LANDTAG
Parlament Vertretung der Länder Parlament eines Landes

VOLK
Wahl des Bundeskanzlers. Bundespräsident. Bundestag. Chef der Regierung. Vertretung
Volk. Delegierten. Landesregierungen. Bundestagsabgeordneten

Das deutsche Parlament heißt 1) Hier sitzen die Vertreter des Volkes, die Abgeord-
neten (614). Sie werden alle vier Jahre direkt vom 2) gewählt. Die wichtigsten Aufgaben
des Bundestages sind die Gesetzgebung, die 3) und die Kontrolle der Regierung.
Der Bundeskanzler ist der 4) , also was in anderen parlamentarischen Demokratien als
"Ministerpräsident" bezeichnet wird. Politisch gesehen ist er der stärkste Mann des Staates.
Der Bundesrat, die zweite Kammer des Parlaments, ist die 5) der 16 Länder. Er be-
steht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder. Im Bundesrat sitzen also nicht vom Volk gewählte
Abgeordnete, sondern Vertreter der 6) Der Bundesrat wirkt bei der Gesetzgebung mit.
Besonders wenn Gesetze Länderinteressen berühren, muss auch der Bundesrat zustimmen.
Der 7) hat nur Kontroll- und Repräsentationsaufgaben. Er wird nicht direkt vom
Volk gewählt, sondern von Parlamentariern, und zwar von den 8) und den
9) der Länderparlamente. Er bleibt für fünf Jahre im Amt.

hundertsechsunddreißig
'SOOl Jaqwai\ON 'll
wap lIas lWY sasa!p lap!al>iaq alS
'uaqaluawwesnz Jnlln)l iupalzue>i
pun uo!2!1a~ 'alpeJds ':W~!leUO!leN -sapuns la>iJaw ela2uy lS! uueM lIas
':ijumpaH Jauapa!4JsJai\ ua4Jsuaw 'pJ!M llialsa2lne PUeJlS we Jap '4Jep
Jap U! ':ije4JSllasa9 aUla lS! sea -uauuos l!W 14nlsqJ0>iladdoa u!a lS! sea
we4Jsllasa9 allaJnlln>i!llnw aUla lS! seM iqJ0>ipUeJlS u!a lS! seM
'uau J4as U!4Jaww! Jaqe 'spuel4JSlnaa lpelsldneH
'Japu!?IPOSalP alM uaSSOl4JSa2lne os a4J!I:ije4JslJ!M alP lS! u!ew we lJnf>iueJ:l
l4J!U JeMZ pUls ua4JSlnaa a!a ispuel4JSlnaa lpelsldneH
iua4JSlnaa alP np lsapu!l alM a4J!I:ije4JslJ!M alP sie W2 lpelS a4JlaM
~!:aeU°'ld
~~-------~----- ·4Jeu 4JlJds pun nz JQH .Is
Sl·SO) N3H)3~dS/N3~QHI
./ ./ ./ ./ ./ ./
*a6!~suoS
~
aUOJ9
I 'rl.IJ(:J
1/
a>lun a!o
I~ V
dO:l
I~ V
OdS
I~ W lfl
~ nS)/nO)
II~
~
·:aSIuawwo>jaä uOI:alle0>l I a
uagoJä Jaula nz SOlalM JaJ~I>jJapun SOOZ·60·St WOA ual4eMsäe:asapung Jap assluqaäJ3 alP a:a4JeJ:aag• L
1138H'lfW'I1311
ap'apfMMM ap'aUanJ2'MMM
ap'paS'MMM ap'npYMMM
·assel>l Jap ul uuep :aal4JIJaq addnJ9 Jap sne J/aul3 ·uauol:aewJolul I J
uaulawaälle 4Jeu :a4Jnspun la:J.IedJaula a:alasqaM alP :a4Jnsaq addnJ9 apar ·uaddnJäulal>l ul a:alaqJV • L
1138~\f1/lJ\f311
NOI1>l31
Notizen.N3HJ3HdS
N3S13HHJS
N3H3.LSH3J\3S31
N3H3.LSH3J\HOH
••
9NINIVH1SlI3>i911H3:1(18V)
www.klett.hu
"Ualle4 ual\lPladsJads:ijun)jnz pun ua:>ue4:>
"sllaqJ\f aJassaq ~aa ua2!1eWa4a Jap ul a4:>1lpua2nf ssep 'lapu!:~ Jaule~ "S
"UallUOJJUO)j
uawalqoJd ualall\ llw Ja2J08"~aa UapJnM Janew Jap 2unuJJQJ3 Jap 4:>eN 't.
'9
"JeM
ualnal UOI\ZJeM4:>SUOp IlaM 'ua4a2 wwep,n)l uap Jne l4:>lu uallloM alS '5
"ua2ueJdwa 4:>11zJa4J4as als UapJnM u!lJaqlsaM ul '"
"ualaJa2 l)jas llw asneH nz a!llUJe::lJap llUJ le4 J3 '€
"UapJnM lauJJQa2 a2u!?2JaqozuaJ9
alP sie 'ua4asa2 ual4:>P4:>eN pun uassasa2 Ja4asUJa::l wap JOI\le4 J3 "Z
"Jaqwal\oN "6 we l4:>eN a4:>spolS14 alP ue ln2 J4as 4:>lsuauupa Jaule~ "t
'ue aznaJ>I I
z l(:I) ljJsleJ ~slseM '(H) SI~ljJIJ~slseM 'lewlaMz ljJ~Jdsa9sep uuep JQH'(8,t) az~~salP ~SJanzsa!l • l
U-t.OJ
<C
ce:
i-
V')
i- "ual4:>lZJal\ nz ua2un)j:>
-edJai\ aUQ4:>sJne llaMWn Jnz aqan sne 'llaJaq l4:>lU lSl ZI04:>SJJaH 't.
I "uaJalznpaJ nz
J4a)jJai\ uap wn 'Iall\ uew a4:>ew Puel4:>Slnaa Ul 'lulaw ZI04:>SJJaH '9
"JaZlnw4:>sJaAllaMWn
uaHlQJ2 alP ualas alJlSnpul alP pun sOln\f alP 'lulaw zlo4:>S JJaH '5
--+-
"uaJ4eJ uauosJad JUOJslq uaJJOP"aue)jllaMUJn" Jap llW
•.. '"
~,aue)jllaMWn" aUla lZllsaq zlo4:>S JJaH "€
i-
"llaqJ\f Jnz pe~ wap llw U4!?J zlo4:>S uJJaH UOI\neJ::lala "Z
ce: ...•...
r "uaJ4eJ nz oln\f J4aUJ l4:>lU 'uassoI4:>saq le4 zlo4:>S JJaH 't
UJ
::I H HlaMWn alP J!U alS un~seM
u..
..--...
co 'ue aznaJ>I ,(:I) ljJsleJ ~slseM '(H) SI~ljJIJ~slseM
<C 'lewlaMz ljJ~Jdsa9sep uuep JQH'(L-t) az~~salP ~SJanzsa!l'zloljJS uJJaH~lw MaIAJa~ul. l
O€-t.OJ
N3H31SCl3AClQH
L E 5 E VER 5 T EHE N
1 I- Lies zuerst den Text und dann die Aufgaben (1-7). Was steht im Text?
Kreuze die richtige Antwort (a, b oder c) an.

Handys werden für junge leu'e


zum Ersa'zgedäclt'nis
Handys werden für den Alltag der Deutschen immer wichtiger. Besonders zugenommen hat die Nutzung des
Short Message Service. 78,9 Prozent der Deutschen im Alter von 14 bis 49 Jahren verschicken regelmäßig
SMS-Mitteilungen, wie ein Forschungsprojekt der Hamburger Mediaagentur Initiative Media ergab. Die
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post registrierte in den vergangenen Jahren einen rasanten
Anstieg der verschickten SMS-Nachrichten von 0,6 Milliarden im Jahr 1998 auf 23,6 Milliarden im Jahr 2002.
Wenn für Handynutzer die klassischen Medien: TV oder Tageszeitung nicht verfügbar sind, dann wird immer
häufiger das Mobiltelefon eingeschaltet, um beispielsweise aktuelle Nachrichten abzurufen. 31,1 Prozent der SMS-
Nutzer tun dies.
Handys übernehmen zunehmend auch die Funktion eines Zusatzgedächtnises: Insbesondere jüngere Menschen
merken sich keine Telefonnummer mehr, weil dies mit dem Mobiltelefon nicht mehr nötig ist. Mit Hilfe von
SMS & Co wird es heute immer einfacher, sich ohne viel Aufwand einen großen Freundeskreis zu halten, etwa
durch Kurzmitteilungen als Zeit sparende Alternative zu Telefongesprächen.
Die Kürze ist aber nicht der einzige Vorteil: "Die Sehnsucht nach Einbindung in verlässliche Strukturen,
etwa Partnerschaft und feste Cliquen, wacht beständig. Online-Communities entwickeln sich zu einem
Ersatzfreundeskreis", sagt Christian von den Brincken, Geschäftsführer von Initiative Media.
Allerdings nutzen 14 Prozent der 14- bis 49-Jährigen noch immer keine Variante der neuen Techniken - weder das
Internet noch Dienste wie SMS. (leicht verändert aus: «Die Welt», 4.7.03)

1. Die Nutzung des Short Message Service ... 5. Das Handy wird zum Ersatzgedächtnis, ...
a. hat in den letzten jahren in Deutschland zuge- a. weil es nicht mehr nötig ist, viele Telefonnum-
nommen. mern auswendig zu lernen.
b. hat in den letzten jahren in Deutschland ab- b. weil man dadurch einen größeren Freundeskreis
genommen. haben kann.
c. spielt für Deutsche zwischen 14 und 49 jahren nur c. weil jüngere Menschen wenig im Gedächtnis
eine nebensächliche Rolle. behalten.
2. In Deutschland wurde festgestellt, ... 6. Immer mehr jüngere Menschen benutzen den Short
a. dass 78,9 Prozent der Erwachsenen im Alter von Message Service,...
14-49ein Handy haben. a. weil das sehr "in" ist.
b. dass im jahr 2002 0,6 Milliarden SMS mehr als im b. weil sie in eine Gemeinschaft eingebunden
jahr 1998verschickt wurden. werden möchten.
c. dass im jahr 2002 23,6 Milliarden SMS verschickt c. weil Online-Communities zuverlässig sind.
wurden.
7. 14 Prozent der Deutschen zwischen 14-49...
3. Das Handy wird heute immer öfter benutzt, ... a. haben ein Handy.
a. um TV-Programme zu empfangen. b. benutzen das Handy, um im Internet zu surfen.
b. um Fotos zu verschicken. c. verschicken keine SMS mit dem Handy.
c. um aktuelle News zu bekommen.

4. 31,1 Prozent der SMS-Nutzer ...


a. benutzen das Handy als Ersatzgedächtnis.
b. rufen aktuelle Nachrichten mit dem Handyab.
c. verschicken täglich mindestens eine SMS.
I I I I I I

hundertzweiundvierzig
°6 L>\!l!l0dSMo4JSleqJ09 np lSapU!~alM °r
iPuel4JSlnaa ualsaq we
oS
4J!P JQf lJa!S!loqwAs l!a>j4J!luQsJad a4JSlnap a4JlaM °1
°l ispuel4JSlnaa a2el a2!lna4 alP np lSl!alJnaq alM °H
i2un\!al Jap l!az alP ue np lse4 2unJaUUP3 a4JlaM 'u!Je)l °9
°9
H>jJ!Ma2sne uals>jJ!?lSwe al4J!4Jsa9 a4JSlnap alP
oS ~ne 4Jeu 2unu!aw Jau!ap 4J!S uaqe4 ass!u2!aJ3 a4JlaM 0::1
°fJ HS!q ZIOlSsJapuosaq a4JSlnaa sie np ~neJOM'seMla sa lq!9 °3
HS! ualledsa2 4JOUJaww! puel4JSlnaa
oE l!a4u!3 Ua4JS!l!IOdJap ZlOJl ssep 'ua2es l!Wep np lSI\!M °0
°z iualialSJOi\ zJn>j4J!P np lsuue>j 'u!Je)l 0)
i4JSlnap 4Js!dAl 4J!P JO~lS! seM oB
°t iPuel4JSlnaa
#p2aS Jap 4J!P JQf lalnapaq seM 0'tJ
·le4 uasalMaq ualS4Jlllnap we ua4JSlnaa Jap ual
-IIMsuapap:l uap Jap 'lSl uasaMa2 Ja>jllliod a4JSlnap Jap lPueJS AIlIM ssep 'ua2es 4Jl ssnw uuep 'a>juap al4J14Jsa9 a4JSlnap
als2uof alP ue Jaqe 4Jl uuaM ·ula uewods JIW uallej. uafl04laas 'lUe)!'JaIl14JS 'a4la09 alM uaweN ·ua2es nz JaM4Js lSl sea :)1
........................................................................................................................................................................................................................ ····································:1
·ua21lll=1Maqnz sa aU40
'ua.8ul=1JpJaflnz aua.8ue.8JaAsep 'uassednzue 4J1Slla>j.814l=1:l alP 4JIW JOJ.lsl 4JSlnap 4JSldAl·nz Ilal wnz JnU uaJ.J.aJlpun saa4Js
-1I)! pUls sep 'l.8esa2 alM 'Jaqv ... ~lal:l'lla>j4J1Il>jUOd '.8unupJO ·4·P'ualJoMlue UaZll=1ldulaWa9 ua4JlIqO uap llw aluuQ>j 4JI :)1
........................................................................................................................................................................................................................ ····································:1
·uaqa.8a.8.8umleds aUla>j 4Jne sa aUl=14.8ap>jllaM uallaMz uaua.8uej.a.8ue w41 UOfluap pun JalllH aU40 ·.8ap)! uauaJolJafl wap
ul ua.8all spuel4JSlnaa .8unlleds Jap ulazJnM alP Jaqv ·l4JlaJJa alu lla4u13 alP Ua4JSlnaa alP uaUl=14e>jloJlSaJad au las aU40
·ua>juap SM04JSleqJ09 >jllliod alP ue 4JslleWOlne 4Jl ssnw 'a>juap '.8un.81ulaJaAalP ue '.8unl>jJIMlU3 als.8uof alP ue 4Jl uuaM :)1
........................................................................................................................................................................................................................ ····································:1
·uaqe4 l4Jewa.8 4J11.8QWJanew Jap lIe:l uap pun lallala.8ula uOllnlofla~ a4JlIpalJj. aluueua.8os alP
alSalOJd pun uaUOlleJlSUOWaa 4JJnp 6861: lsqJaH wl alP 'UJam Jaulaw uOlleJaua9 Jap sne Ua4JSlnaa alP j.ne 4Jl ulq ZIOlS :)1
........................................................................................................................................................................................................................ ····································:1
·lj.un>jnz alP ul l4J1SJaAnZ
llw 4Jl a>jJllq qle4sap pun '4JSllSlWlldo sne JnleN UOflulq 4Jl Jaqv ·qe.8.8aM uaJapue uaula>j 'afllleUJallV aUla>j 4J11>jJIMsa qo
'4J1Sl.8eJj. uew pun ua>juapas uew le4 uuep 'lal4JeJlaq uOllenllS a.81lna4 alP Jaqe uew uuaM ·lj.e4JslJIMl>jJeW Jnz -ueld Jap
UOflslas4JaM sap a.8I0:l a4JlIPlaWJaflUn alP lSl sep 'Jei)! ·a4JlIlj.e4JslJIM walle JOfl'awalqOJd a.8uaw aUla lql.8 sa 'l.8esa.8 alM :)1
........................................................................................................................................................................................................................ ····································:1
·uaI40j. "assel)! JallaMz Ja.8JOS"sie a4JSlnaplso alalfl 4J1Sssep 'nzep lJ4OJ.sea ... .8unJapueMqv 'lla>j.81solsl1aqJV ualso
wl pUlS ua4as nz ·ualj.e4Jsllasa9 laMz sne JOfl alM 4Jeu l4alsaq sa Jaqe 'lSl lUlaJafl JeMZ leelS sie puel4JSlnaa ssep 'lSl l>je:l :)1
........................................................................................................................................................................................................................ ····································:1
... pUlS sJapue 'ua>juap sJapue ualso wl Ja14 Ua4JSlnaa alP ssep 'um nz llwep le4 sep 'aqnel2 4JI ·llazJnMJafl
leuol.8aJ Ja4a UJapuos 'Ieuolleu J4as os l4JIU 'a4JSlnaplso sie alull JalSJa ul 4JIW a14OJ.4Jl uuap 'ua.8es nz JaM4Js lSl sea :)1
........................................................................................................................................................................................................................ ····································:1
·uaqe4 l4Jewa.8 ualeelS Ua4JSlnap laMz uap llw .8unJ4ej.J3 aua.81aaUla>j alP 'Ua4JSlnaa
UOflUOlleJaua9 UalSJa Jap nz 4JSll>jeJd aJQ4a.84JI ·saJeqllalSJoA J4aw 4JOU wne>j seMla 'l.8all>jJOJnz llaM J4as 4JSPOlS14seM
'seMla spuel4JSlnaa .8unllal alP lSl JallV waulaw ul alnal alP JOJ.pun 4JIW JO:l ·pul>julal)! ula 4JOU 4Jl JeM 'Ialj. Janew alP slV :)1
........................................................................................................................................................................................................................ ····································:1
·ll=1l1sJafllUn-JaII14JS
Jap ue al4J14Jsa9 pun >jllsluewJa9 aJalpnls pun euaf ul aU40M 'lle aJ4ef ZZ ulq 'aw4QS upe)! a~la4 4JI :)1
........................................................................................................................................................................................................................ ····································:1
(U!J~e>l=>I'JaMa!l\Jatul=n0~4J!U~sseda8eJ::I aU!3 I
°ua~OM~u'tJuap nz ([-'tJ) ua8eJ::I alP aupJo pun Ma!l\Ja~ulsep san °U!Je>l~!WMa!l\Ja~UI• z:
N 3 H 3 1 S H 3 A 3 S 3 1
SCHREIBEN

1 I- Du hast im Internet ein sehr interessantes Angebot gefunden. Lies es.

e n () WWf-Deutschland: Uome
00 ~~:IIYNNi.WW1.df:1 --- -----=r.m=. Q..

elay V.hoo' News (947)" 1111.

WWF IM ~ /iving p/c2net .•

Themen RegIonen Spenden & HeUen Der WWF InteraktIV Kinder & Jugend Kooperallonen Presse SelVlCe Downloads

Spenden statt schenken!


Sind Sie auf der Suche nach dem besonderen Geschenk? Dann sind Sie hier
richtig!
Verschenken Sie Naturschutz: es gibt viele verschiedene Wege, jemand ein
einzigartiges und bedeutsames Geschenk zu machen. Sie können entscheiden,
welches Geschenk am besten passt und direkt online bestellen.
Wunderschöne Urkunden zum Schutz der Natur - ein Weg, den WWF bei sei·
ner wichtigen Arbeit zu unterstützen: Spenden Sie für Amurtiger, Leoparden,
Delfine, Eisbären oder den Regenwald im Amazonas und erhalten Sie als Dank
die entsprechende Urkunde, die Sie verschenken können. So tun Sie der Natur
Gutes und machen Sie einem lieben Menschen eine Freude!

102 Du möchtest deinen 18. Geburtstag feiern.


Du weißt, dass deine Freunde Geschenke für dich vorbereiten.

Schreibe eine E-Mail an deine Freunde:

• lade sie zu deiner Geburtstagsparty ein und gib an, wann sie stattfindet,
• beschreibe den Ort der Party und die geplanten Unternehmungen,
• bitte um Geschenke, die die Umweltorganisation WWF unterstützen,
und gib deine Argumente an,
• bitte um eine Bestätigung des Kommens und drücke
deine Vorfreude aus.

0'---

hundertvierundvierzig
z
"JOAS6DJJJ0l1sap UUf6a8 wap JOAJ>fundJ.jaJl uaufa a6D/I/:JS•
'awl/DUl!al aUfa J(Jj aJUawn6JIf auuau •
's6DJJJ0I1sap JJO uap Jaq(J aJafWJojUf •
's6DJJJ0I1sap ufwJal uap Jaq(J aJafWJojUf •
·ual/:JsJnaa wf uawsfZf/6ulf Dwal/l wnz S6DJJJ0l1saufa
6un6fpu(J>fUIf afP np Jsa!/ PUD/I/:JsJnaa uf SJ/DI/Juajnlf saufa puaJI/PM
rOL
J-
ce
UJ
u..
co
«
N38'3~H)S
SPRACHBAUSTEINE

1 I- Lies den folgenden Text. Welches Wort (A·R) passt in welche Lücke (1-14)?
Achtung: Es gibt 18 Wörter aber nur 14 Lücken.
z
Die ständige (1) von Anglizismen in der deutschen Sprache ist zur Zeit ein beliebtes und (2) .

« Thema in Deutschland. In ihrer (3) hat Sabine Christiansen (4) gesprochen. Zeitschriften wie
0::
der "Spiegel" und der "Stern" befassen sich regelmäßig mit diesem (5) Vor ein paar Jahren ist der "Verein
r-
Deutsche Sprache" (6) worden. Er kämpft (7) die deutsche Sprache. Viele Schriftsteller meinen,
V)

r- Denglisch (8) Iächerlich und abscheulich.

Es gibt aber auch Leute, die es komisch finden, sich (9) die vielen Anglizismen aufzuregen. Sie sind

der Meinung, dadurch (10) die deutsche Sprache erweitert. Außerdem gebe es auch viele französische

(11) in der deutschen Sprache, wie z.B. Majonäse oder Portemonnaie, die allgemein (12) seien.

Diese Leute sagen: "Wir sprechen heute anders als die Menschen (13) hundert Jahren. Und wenn wir z.B. das
r-
mittelalterliche Deutsch lesen, wissen wir teilweise gar nicht, (14) geschrieben wird:'
0::
LU A) Phänomen G)Sendung M) sei
LL B) Wörter H) darüber N) über
C) umstrittenes I) akzeptiert 0)von
D) Zunahme J) daran P) geboren
E) werde K) gegründet Q) worüber
co F) Buch L) tür R) vor

«
21- Finde deutsche Entsprechungen für die im Text markierten Anglizismen. Schreib den Text neu.

No chance ohne Englisch. Das wissen nicht nur High Potentials, die ihre Future beim Global Player
suchen. Aber nicht nur dort. Wer heute ,,in" sein will, benutzt viele Anglizismen.

Und im Office - wer geht denn noch ins Büro? - spricht man längst Denglisch. Man arbeitet als Sales-
manager oder Junior Assistent, man sitzt im Meeting und hofft auf good news. Und im Workshop
ist Teamarbeit besonders wichtig. Und wenn man müde ist? Dann relaxen und more. Und im Well-
ness-Bereich powert man sich fit für das nächste Date mit dem Headhunter.

chance Meeting more


High Potentials good news Wellness
Future Workshop powern
Global Player Teamarbeit Date
Salesmanager relaxen Headhunter
Junior Assistent
z
N3H)3HdS
ERETTSEGI PORTFOLIO
Amint mar bizonyara eszrevetted, a direkt az els6 nemetoratol kezdve nagy hangsulyt helyez arra, hogy a sikeres
erettsegi vizsgahoz szükseges nyelvi es kommunikatfv keszsegeket megszerezd. A portfolio segft abban, hogy id6r61
id6re fel tudd merni, hol tartasz a keszsegek elsajatftasaban.

Az erettsegi trening feladatainakelvegzese utan jelöld be a tablazatban, hogy sajat meglatasod szerint milyen
eredmennyel dolgoztal! Id6nkent tanarod is jelzi majd, szerinte hogy sikerült az adott feladatot megoldanod. Gondold
vegig, mi az, amit mar jol meg tudsz oldani nemetül (+), es mi az, ami meg gyakorlast igenyel(-)! Keszfts rendszeresen
munkatervet, hogy miben szeretnel a tovabbiakban fejl6dni.

( Keszsegek J Oldal/Feladat ;zeri~tem Ta~aro~ szer~nt ( Datum J

;'a szöveg celjat) megerteni. [~=====:::J[ 0 0 0 J[ 0 0 0 J[--=====::J


~K:e:pe:s:v:agy::o:k:az:o:lv:a:so:tt:S:zb:'v:eg::le:ny:e:ge:Ot::::::
~. . . . . :- .

~~:~t;~:~:~~a~~ olvasott szövegben az [ J[ 0 0 0 J[ 0 0 0 J[ J


;M=e=g=e=rt=em==a=z
=ol=va=s=ott==sz=ö=ve=g=k=U=Ic=si=n=fo=rm==ac=i6=it=.
::::::: ~ )[ 0 0 0 J[ 0 0 0 J[ J
Kepes vagyok a hallott szöveg temajat felismerni. J~ J[D 0 0 (Q 0 0 Je J
Megertem a hallott szöveg lenyegä
J~ JLQ 0 0 [Q 0 0 J~ ~
~
Megertem a hallott szöveg kulcsfontossagu
~~ 1 0 0 0 cg 0 0 lr- ~
~c JIo
szavait.

Kitudom szurni a hallott szövegböl a


legalapvetöbb adatokat. 0 Dl[g ~~ ~
J[ J[ 0 0 0 J[ 0 0 0 J[ J
Egyszeru kifejezeseket hasznalva tudok imi a velem,
ill.kömyezetemmel kapcsolatos temakr61.

0 0 0 J[
Tudok egyszeru mondatokb61 all6 rövid, összefüggö
szöveget imi. J[ J[ 0 0 0 J[ J
Kepes vagyok irasban hasznalni nehany egyszeru
szerkezetet es helyesirasi szabalyt ugy, hogy
erthetö legyen a mondand6m.
[ l[ l[ 0 0 0 0 0 0 lD
Kepes vagyok egyszeru, begyakorolt nyelvi esz-
közökkel röviden nyilatkozni sajat magamr61 es
kömyezetemröl.
[ l[o ol[ 0 000 lD
Kepes vagyok egyszeru, begyakorolt beszelge'
tesekben reszt venni. J[ J[ 0 0 0 J[ 0 0 0 J[ J
trthetöen tudok beszelni egy egyszeru, hetköznapi
helyzetben. [ J[ 0 0 0 J[ 0 0 0 J[ J
[ J( 0 0 0 J[ 0 0 0 J[ J
[Felismerem az alapvetö szavakat es nyelvtani
szerkezeteket a mondatban, ill. szövegben.
Kitudom egesziteni a szavakat, ill. nyelvtani
szerkezeteket egy mondatban vagy egy szövegben. [ J( 0 0 0 J[ 0 0 0 J[ J
0 0 0 J( 0 0 0 J(
Helyesen kepezem a szavakat, ill. nyelvtani
szerkezeteket a mondatban vagy szövegben. [ J[ J

hundertachtundvierzig


WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
LEKTION endgültig vegleges(en)
entnehmen kikövetkeztetni
entsprechen megfelelni valaminek
dagegen ezzel szemben; etwas dagegen
haben ellenezni valamit
ablfinden sich (mit + D) beletörödik valamibe erfahren megtudni, megtapasztalni
der Abschied, -e bucsu die Erfahrung, -en tapasztalat
ab und zu idöröl idöre der Erfolg, -e siker
das Album, Alben album erfolgreich sikeres
alle mindenki; alle zwei Wochen erheblich jelentös
minden masodik heten die Erklärung, -en magyarazat
anlfangen elkezdeni erleben atelni
anfänglich kezdeti erträglich elviselhetö
die Angst,::e felelem der Fall,:: e eset
anllächeln ramosolyogni valakire die Fahrt, -en ut, utazas
anlnehmen elfogadni fair becsületes, meltanyos
anspruchsvoll igenyes die Familienzusammenführung csaladegyesftes
die Anzeige, -n hirdetes fast majdnem
der Anzug,:: e öltöny faul lusta
arm szegeny die Fernliebe, -en tavszerelem
aufgeregt ideges fertig kesz; mit der Schule fertig sein
aufregend izgalmas befejezni az iskolat
auslgehen elmenni valahova fest tart6s, szilard; ein fester Freund komoly barat
die Aushilfe, -n kisegftö, helyettes das Festessen ünnepiebed
auslsehen kinezni (valahogy) fleißig szorgalmas
die Aussicht, -en kilatas, perspektfva flexibel rugalmas
der Bahnhof,::e palyaudvar die Folge, -n következmeny
der Bahnsteig, -e peron fortlsetzen folytatni
die Band, -s együttes die Freundschaft, -en baratsag
begeistert leikes der Freundeskreis, -e barati kör
beherrschen elsajatft, urra lesz die Frisur, -en frizura
beide mindketten früher korabban
beieinander egymas mellett, együtt fügen sich (in + A) alkalmazkodik; sich in die
benehmen sich viselkedni Situation fügen a helyzethez alkalmazkodni
beobachten megfigyelni fühlen (sich) valahogyan erzi magat
die Beratung, -en tanacsadas führend vezetö
berechnen kiszamolni der Führerschein, -e jogosftvany
beschäftigt elfoglalt funken szikrazik; zwischen uns hat es gefunkt
besitzergreifend h6dft6 izzot köztünk a levegö
beurteilen megftelni furchtbar szörnyu
beweisen (sich) igazol6dik geduldig türelmes
die Bewerbung, -en allaspalyazat der Gedanke, -n gondolat; sich Gedanken machen
bezaubern elbuvöl elgondolkodni valamin
die Beziehung, -en kapcsolat das Gefühl, -e erzes; vom Gefühl her
bezeichnen jellemezni az erzesek alapjan
das Blind Date, -s yak randi gemeinsam együtt
der Blick, -e tekintet genießen elvezni
böse merges geruhsam nyugodt
das Brötchenaustragen zsemlekihordas geschieden elvalt
der Bruch,:: e töres; in die Brüche gehen getrennt külön(valt)
darabokra törik gewagt bator
das Cafe, -s kavez6 gewiss biztos (valamiben)
der Charm baj gewöhnen sich (an + D) megszokni valamit
charmant bajos der Glaube, -n hit
der Chauffeur, -e soför glücklich szerencses, boldog
die Dauer idötartam; von Dauer tart6s das Händchen, - kez Händchen halten
die Distanzbeziehung, -en tavkapcsolat egymas kezet fogni
die Dolmetscherin, -nen tolmacs das Handy, -s mobiltelefon
die Doppelhaushälfte, -n ikerhaz feie das Happyend, -s boldog vegkifejlet
egal mindegy häufig gyakori, gyakran
ehrlich becsületes das Heiratsinstitut, -e hazassagközvetftö iroda
eigentlich tulajdonkeppen die Hexe, -n boszorkany
einlladen meghfvni heiraten összehazasodni
einsam maganyos(an) hinter jemand sein erdeklödni valaki irant
die Einstellung, -en beallftottsag, viszonyulas imponieren imponalni, elismerest kelteni

hundertfünfzig
6!Zju!"qpunU!alJapUn4
ueielPuo3 ~aM4Jsaqun 3epze3 4JlaJ
lUla319zsaq (v + Jaq[J) 4JlS uatle4Jatun aJlweleA lUI~3eaJ (V + jnD) UaJal8eaJ
>j9IiUJQ>j ua- '8unqa8wn alP aA9Aaqwalali3lf
lUIelzse3lA uatsQJt lo3~SIOA~l e uaqasa6 qJ!JwngJ !!laqJ9l 4Jllwn~J
s~I~A(la) ua- '8unuUaJl alP uO>jelqeze lUZ9U!>juanDqJSSnDJ
I)JOWOZS 8lJneJt JaJsua:Jwnz !(ueuuo4eleA) lUZ9Ul>j uane4JsIsneJ
eS~lnpU~Jl>j'eJl)l ua- 'JnOl alP IOJapl>j uawwo>jlsneJ
>jawaJ IIOt lUlos9!3aw ualaZa4doJd
>jaul>jeleAeliu~1 :: 'Jat4JOl alP 3aJJa4 ua- 'ZUIJd Jap
aq3QpJQze PIO>jla s~peSJ~uel lleIOSJde>jJ~d 8unteJaqJaU~ed alP
ua>fJ/qJS/ajnal wnz !3QPJQ - 'Ialnal Jap 39s>jQU1i30
uaqlweleA luuaA lZS9J (0 + UD) uaw4auillat 9maAZQ>jJ~d ua- 'Jntua8es8unIUIWJal\JaU~ed alP
IiU9l u- 'a4JeStel alP J~d a-~eed sep
zapuaJ lalauala! lUl9zsaq U9lUlzs9/uewliu
uaqJDW auazs aUla wapuDwa[ !lauala! u- 'auazs alP uaqJaJds uaJJo !nollliu uauo
saApa>j'sap9 U!,!S salamiaf 4J1I4J~IJJaqo
s9pa>jazsaA'ellA tlaJtS Jap l>juas puewalu
laAl>jeleAlupa>jazsaA (0 + J/w) 4JlS uatlaJts sn>jlledwlZS uau
3aqa4 '30pep UJaUots 3alsallaw laquaqau
lUJeAez uaJQ~s LiasalazaAau 4JIIW~U
lau9lJQl 5- '~OtS alP 39slazQ>j a4~N alP
li3a! lAQlell~ - 'ua4JlazuJatS sep J~d>j9Ja>jJOlOW Ja:: 'peJJotOW sep
le43aw uaqJats lIapow 5- 'Iapow sep
uaqpalila4 e s!l!qow I!qow
al/aJS Jau/ap UD !lila4 u- 'auatS alP luzali3a!3aw ua>jJaw
>jlpa>jaAQu ua8latS e49u lew4Juew
ludolla ual4ats sewlele4 81t4J~W
lwell~ 4Jllteets W~PlA 8ltsnl
9A1A9zS uau- 'UIJa4JaJds alP >jlP9pza>jla'pza>jla ua4a81so1
(U)9S9>j t~ds saluaw 19l>1a39SnazalaW>j'ezel Ja>jJol
9l1zsa:PIapJ9 puauueds leu~q lWlaJazs Jawwn>jsaqan Jap
elq9f sll~poZS u- 'alq04dlelzos alP 19AalsawlaJazs a- 'lalJqsaqan Jap
elfef u- 'a~os alP lelOSJde>jlWlaJazs ua- '8un4alzaqsaqan alP
IOA1>j uaza '1i31)we ~suos eJs~WI 9sla walaJazs >fJ!J8uaJSJa
nazaAauli31) tuueua80s uap jnD aqan !lalaJazS 'WalaJaZS u- 'aqan alP
li3e4 uaqJasJ uassel uaztls lUlaJazs/lulaApa>jll>jeleA uaqDq qa!J
uailawlalJ9 sOluuls (uapuDwaf) !9ll9WaJlalaJaZS 'saApa>j'9! qall
ua>j>jQsJ ua>juls w~PlAlal9 40Jlsuaqal
9le4WI Jeqt4JlS lal9 - 'uaqal sep
eSJJnf I)leln3ue4 9z0ll~A 'sali19zsazs 4Jslunel
'sQuQIO>jlweleA sawestlas seMta 'aWeStlas sep w3ew lzsal 9ssa39slaAau
u~>jW uatlas uaqJDW qJ!JJaqJg/ qJ/s !sa39slaAau 4JIIJa4J~1
9P9palJ9 19w3ew 4Jllpu~tsJaAtsqlas (llweleA UO!I~UlSJli304) uaqlazlila4 e
lupezzl uaztlM4JS ueqqe SJUluu/as a6D] Jap u/ JqJ/u !S9">1af u- 'a8e, alP
aJuapaw9zsI) - 'ua>jJaqwwIM4JS sep lUl!zsnd3aw'lul0>j9SJ3aw uass!'!>j
39sa3ua1i3 u- 'a4J~M4JS alP lupe llzsnd
pa>jau WOZOlJelleneZ~Jeli3ew 6/p/nqJs /lo>j9SJ uaqa3 ssn)l uaula !lzsnd '>j9SJ a:: 'ssn)! Jap
6unJgW:J aUla J/P u/q qJ/ !s9pe 8lPln4Js euoJo>j u- 'auoJ)! alP
s~ql4 (0 + UD) Pln4Js el3Jaua '9Ja a:: 'tleJ)! alP
39s>jU919f tla4uJat4J!'!4JS alP IiI~Jl>j a- '8IuQ)! Jap
>ju919f uJat4J!'!4JS WJJOze e!le391
39sd9zs ua- 'tla4uQ4JS alP uassD/ ua6upq jdo)J traf a:: 'ldo)! Jap
la>julws / w3ew llsafl>j 4JlS ua>julw4JS 19q~!19J
9lzsa!l 4JlPpaJ4Js s9SaJa>jlelosJde>jS9laPJl4 u- 'a8Iazuet>jetuo)! alP
J~Z'1i19lse>j Ja:: 'SSOI4JS sep lUIOS9!
ZSSOJ wWll4JS 19q~IilJ~>jua3al ualJe)l !elilJ~>j>j9W! u- 'a~e)! alP
InSI)l43aw 'IOJa>jlSwau uJatla4Js luual ueq3~sl~A UlaslJ>j
ew~zs >jOS~I~A u- 'ateJs8unpla4JS alP eSJJnf 4JSlwo>j
lUZO>j9Pu~!e ua>jua4Js W U~J9l9>j waup!ew
30lOP u- 'a4Jes alP uapums /aMz ddDU>f!waup!ew ddeu>j
za4lweieA naJ9 (V + J!Jj) IlaJ sa>jaJali3 4JSlpul>j
wOlepoJlq a- '4JlaH sep IOJa>jls uaddel>j
aS9za!afaq li3aWaJ>juQl ua4a8lunde>j
el0>jsl l~aJ law9u e a:: 'ssnl4Jsqeln4JSleaH Jap JO>jlweleA uueMpua8Jl
lJellap9zsaq uaJ/Dq apa~ aUla !P9zsaq u- 'apaH alP 9P91>japJ9 ~alssaJatul
N3NOll>i31 N30 nz N31SI1IHOM
WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
überraschen meglepni LEKTION
übertrieben tUlzott
übrig megmaradt, hatramaradt, többi
verbringen eltölteni (id6t)
verdienen megerdemel
E
vereinbaren megegyezni abgeschlossen zart, elhatarolt
vergessen elfelejteni ablehnen elutasit
verirren sich eltevedni abschrecken elijeszt
verlassen elhagyni der Adventskalender, - adventi naptar
verletzen megbantani, megserteni die Adventszeit advent
verliebt sein (in + A) szerelmes valakibe Allerheiligen Mindenszentek
die Vermittlungsagentur, -en közvetft6 ügynökseg Allerseelen Halottak napja
das Vermögen, - vagyon sich ändern megvaltozik
versagen csütörtököt mond die Ankunft erkezes
versetzen elhagy die Ansicht, -en nezet·
sich versöhnen kibekülni der Arm, -e kar
verständnisvoll megert6 die Art, -en m6d, fajta
verzweifelt ketsegbeesett die Auferstehung feltamadas
vorbei sein elmulik ausfallen kihullik
die Vorfreude, -n a varakozas öröme ausgeblasen kifujt (tojas)
die Vorstellung, -en elkepzeles ausgehöhlt kivajt
der Vorteil, -e el6ny der Auswanderer, - kivandorl6
wahnsinnig 6rült; sich wahnsinnig ärgern backen süt (sütemenyt)
szörnyen bosszankodni valami miatt der Bauernhof, -e parasztgazdasag
wahr igaz; wahr sein igazi beachten figyelemre meltat
wahren meg6rizni; valami meg6vasa / das Bedürfnis, -se igeny
meg6rzese mellett die Beerdigung, -en temetes
die Wahrheit, -en igazsag begleiten kfser
die Wahrsagerin, -nen j6sn6 der Begriff, -e fogalom
warmherzig melegszfvü das Bein, -e labszar
wechselseitig valtakozva die Belastung, -en terheles
weglgehen elmenni beleuchtet kivilagftott
weich puha die Beliebtheit közkedveltseg
weit szeles; weit verbreitet szeleskörben benachteiligt hatrannyal sujtott
elterjedt benennen megnevez
weit entfernt messze tavol die Berührung, -en erintes
weiterlgehen folytatni, tovabb menni die Bescherung megajandekozas
die Welle, -n hullam; die neue Welle uj hullam, uj beurteilen megftel
tendencia bewusst tudatosan
der Wert, -e ertek; großen Wert auf etwas legen bezeichnen jelöl, megad
nagy sulyt fektetni valamire die Bibel biblia
wichtig fontos der Bischof, ::e püspök
widmen valakinek szentel, ajanl die Blutversorgung verellatas
das Wiedersehen viszontlatas böse rossz magaviseletü
die Wunde, -n seb; die Zeit heilt alle Wunden az id6 der Brauch, ::e szokas, nepszokas
minden sebet begy6gyft brennend eg6
das Wunder, - csoda; kein Wunder nem csoda bringen mit sich jar valamivel, valamit hoz
wunderbar csodalatos magaval
wünschen (sich) kfvan (maganak) valamit Bundesstaat, -en szövetsegi tartomany
der Zeitraum,::e id6szak bunt tarka
der Zufall,::e veletlen die Chance, n esely
das Zugfahren utazas vonattal der Charakterzug, ::e jellemvonas
die Zukunft jöv6 Christi Geburt Jezus születese
zulnehmen növekszik Christkind Jezuska
zurücklerobern visszaszerez, visszah6dft das Dach, ::er tet6
zurücklgehen visszamenni derzeit jelenleg
zusammen együtt; zusammen sein das Detail, -s reszlet
együtt lenni, jarni das Ding, -e dolog
zusammen1stellen összeallftani der Doppelverdiener ket keres6s csalad
zulsichern biztositani drohen fenyeget
die Zuverlässigkeit megbfzhat6sag der Duft Hiat
zwecklos celtalan durchlässig atjarhat6
zweisam kettesben der Durchschnitt, -e atlag
die Zweitwohnung, -en masodik lakas die Ehe, -n hazassag
zwischen köze, között das Ei, -er tojas

hundertzweiundfünfzig
eWZ!SJ - 'lalal~S Jap zsndweJ>t lLjJaJdnH lLjJau)l
aell!SJ a- 'uJa~s Jap qeJepe4nJ a- '>tJ!'!lssäunplal)l sep
9pa>lIawa puaäla~s ualal>taWJaAa sOIJapuI>t
(a~ZSJOlaW9N) leleA!H ei\lJaAa u- 'azJa)l alP
!e>tnZS!lelS !a9SlaAqZS ~wesapung salpsl~sl~e~s 194AaeN aLjJoMJe)l alP
911~lS! a:: 'lIe~s Jap slj?lnuoAla~ !IIj?AaUJe>t a::'änzwnSleAaUJe)l Jap
JaZS>t9W! a- 'änazlalds sep pezIj?zsA9 a- '~JapunLjJLjer sep
naZaAaUAa~ ~uueuaäos WIj?ZSA9 ua- 'ILjezsaJLjer alP
wn19qW!ZS Ja- 'PllquulS sep d9>tAu9wzsa '1lj?ap! a- 'ieapl sep
ueddezs u- 'alIas alP zuo ual!'!Lj
pezz! uaz~IMLjJS gdjsJ u- 'a»!'!H alP
Aa!J!w>t9l!aJaA u- 'as!'!JpYlaMLjJS alP lIe4 uaJQLj
II~A u- 'JallnLjJS alP AU9WaJ ua- 'äunuuoH alP
9dp a- 'LjnLjJS Jap gAQ>tsa ua- 'llaZLjJOH alP
ZSjP >pnwLjJS Jap Slj?l!~Aua9SljaaS ua- 'äunlialsalllH alP
JaA uaäelLjJS AUIj?>tJozsoq u- 'axaH alP
>t!I~A uaplaLjJs P9aas 'gljaaS - 'JallaH Jap
>tlj?sz a:: '>pes Jap >t!posezIj?4 laleJlaLj
SJlj?aJ!A u- 'aln~ alP alsaluazs puaqv JaämaH
wOleanAu aLjnH alP 9zq>tlqJql Ja:: 'LjJnlPUeH sep
WalaAa!~ 'lalU!>tal lLjJIs>tJ!'!H alP Z9>t a:: 'pueH alP
loaezs uaLjJalJ ljdele uapu!,!Jä
wOlepoJ!q a-'LjJlaH sep >taU!WAawqz e lIalYOJ9 Jap
J9l a 'wneH Jap !sJlj?qAaeu-Aaeu s- 'la>tuoYOJ9 Jap
qe4eAloJoq wneLjJsJalseH Jap lalalZS!lUalS! a- 'lsualPsallo9 Jap
eAloJoq - 'JaJalSeH Jap ZS!4 uaqnelä
ZS9>t'ednsJ Jnd JJe Ja- 'lLjJISa9 sep
eqeq u- 'addnd alP ulj?!dele AU9AJql e 'uaSaAU9AJql LjJIIZlaSaä
>t9ua~ s- 'Od Jap AU9AJql a- 'zlasa9 sep
a9S!AI9WaZs ua- 'lla>tLjJlluQsJad alP >taJ9AlSal JalslMLjJSa9 alP
19A5~H UJalSO sep naljzsjPla~ l>tJ!,!wLjJsaä
I~AU !l9AS~4 u- 'aSeLjJalSO Jap >t9Pulj?!e a- '>tuaLjJSa9 sep
a9sla4al9ZaAJaZS a- 'lualelsuoI~eSIUeäJO sep a9ssad9uzssq ze äunJa>tIQAaqlwesa9 alP
Jq>tq a- 'SLjJO Jap l!weleA zaAI9 uayaluaä
SJlqwQAa lsqO sep Slj?podelllj?aaW
>t9!lj?lJOWOAa LjJneqJaqo Jap !nqzq>t >t9PIj?JaUaae a:: 'äeJlJaAUaUO!leJaUa9 Jap
slj?ln>t!W snelo>tIN 9PIj?JaUaa ua- 'UO!leJaUa9 alP
laZaap! 'aap! ua- 'AJaN Jap a9ssqzq>t ua- '»eLjJSUlaWa9 alP
P9ln sLjJnMLjJeN Jap >taulweleA ljWIj?ZS sie uallaä
e>tdes - 'azl!'!W alP lal!'!zl a- '>tuala9 sep
ael Ja- 'pallällW sep aWJ9ZU9d a- '>tJ!'!lsPla9 sep
s9paJaAa>t ua- 'äunLjJSIW alP wallazs Ja- 'lsla9 Jap
Ploaaw (19!) uJalslaw a>talI9~Aae u- 'a»lgLjUJILja9 alP
eAZOJj>tzsew lJal>tsew Aae a- 'UJILja9 sep
JJel1j? u- 'a>tsew alP squQSJIQ>t äl~lasuaäaä
(se)!~9~ LjJIIUU~W >t9AUJq>t'>t9P!A ua- 'puaäa9 alP
9PQl u- 'aäunl alP nalsa~aw lqJ~laä
JOS9a9 u- 'alla>tJalLjJ!1 alP 9Pq>tDw puaJaluoll>tunl
s9paAuazs - 'uaplal sep llQ~aw uallm
WOIIj?'19Jla19 a:: 'WneJlSuaqal Jap aaAugzsllo~ a- 'LjJlddallJa>tJal:l Jap
919 ze u- 'apuaqal Jap >t9lelJelJjsz a:: 'leJJOAlla:l Jap
u!lel LjJslulalel laAOZSJISZ aqaMaälla:l sep
(sa)!>t9P!A LjJllpU~1 J9PurQ u- 'aa:l alP
>tql as- 'slqJ!'!)I Jap auesJe~ äUILjJSe:l Jap
>t!Po>tsopuoa (lf + wn) uJaww!'!>t LjJIS >t9Ialq>t lPlj?lesJ a:: 'pueqJaAUamWe:l Jap
qwqa 'ZSjpe~AUOSJIj?Je>t u- 'Iaän)l alP Jlj?wezs - 'las3 Jap
AU9walQS - 'uaLjJn)l Jap ngula~ u- 'auasLjJeMJ3 Jap
lal!'!la~lsal aLjJ~llJaqoJadJQ)I alP >tlP9pe 0 + sno) LjJISuaqaäJa
AI~slsal a- 'lLjJIMaäJadJQ)I sep lala~aw ·uaLjJaJdSlUa
lsal - 'JadJQ)I Jap e>toun Ja- 'puI>tla>tu3 sep
J9q!a~ lneLjldo)l alP Aua>t9ZJ9 LjJIIPUlldwa
lllj?lUa!JOslj?lzSeAaO~ älpnaJIWnsuo>t Auo>t9ao~ 'Aua>t9ZJ9 LjJlläu~ldwa
slj?lIlj?la~ ua- 'uoI~ellalSUO)l alP 91!'!zs>t!Aaa ze lIalUJall3 sep
paJa (0 + sno) uawwo>t so>tel - 'JaULjOMUl3 Jap
lUOSJ -'uaLjJou)l Jap lazaAaq uaJLjmula
N3N011>t31 N30 nz N31SI1IHOM
WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
die Stiefgeschwister mostohatestverek anlfangen elkezdeni
das Stimmband, ::er hangszal der Anfang,::e kezdet
die Stimme, -n hang anltreten odalep, közeledik
der Streich, -e csfnyteves der Ärger bosszusag
stündlich 6rankent ärgern sich (über + A) mergesnek lenni (valamire,
die Süßigkeit, -en edesseg valakire, valami miatt)
der Tannenbaum,::e fenyöfa der Arm, -e kar; Arm in Arm karöltve
tatsächlich val6s der Aufsatz,::e fogalmazas
der Teufel, - ördög auflpassen figyelni, ügyelni valamire
der Tod halal auf1stehen felallni
das Totenreich, -e a holtak birodalma aufltreten fellepni
die Traualtar esküvöi oltar der Auftritt, -e fellepes, elöadas
die Trennung, -en elvalas außer (+0) valamin kfvül
der Trennungsschmerz, -en az elvalas okozta auslgehen elmenni valahova, kimenni
fajdalom auslträumen vegigalmodni valamit der Traum ist
die Trennwand,::e elvalaszt6 (fal) noch nicht ausgeträumt az alom meg nem ert
treten (nach + 0) megrugdal veget
üblich szokas(os) ausischeiden kivalni
unterteilen feloszt, oszlik (reszekre) die Ausstrahlung, -en kisugarzas
verabschieden sich bucsut vesz auslziehen (sich) levetközni
die Verbindung, -en kapcsolat auslziehen (aus + 0) kiköltözni valahonnan
verbrauchen elhasznal der Bankkredit, -e banki hitel
verbreiten elterjed belegen elfoglalni; den 3. Platz belegen
verbreitet elterjedt a harmadik helyet megszerezni
verbrennen eleget berichten (über + A) beszamolni valamiröl
verfügen (über + A) rendelkezik valamivel berühmt hfres
das Verhältnis, -se arany beschäftigen sich (mit + 0) foglalkozni valamivel
sich verkleiden beöltözik besitzergreifend h6dft6
verkleidet beöltözve bestehen (aus + 0) all valamiböl
verstecken elrejt besteigen megmaszni (hegyet)
verteilen szetoszt bestimmen meghatarozni, definialni
das Vertrauen bizalom der Beweis, -e bizonyftek; unter Beweis stellen
der Verwandte, -n rokon bebizonyftani
vielköpfig sok tagb61 all6 bewerben sich (mit + A) palyazik, jelentkezik
der Vollmond, -e telihold der Bewerber, - palyaz6
das Volumen terfogat brechen törik
der Vorabend, -e elöeste bilden kepez
die Voraussetzung, -en feitetel die Brieftasche, -n (Ievel)tarca
sich vorbereiten felkeszül die Bühne, -n szfnpad; auf der Bühne stehen
vorchristlich keresztenyseg elötti a szfnpadon allni
vorhanden sein van, megvan die Chance, -n esely
das Wachstum növekedes cool remek, szuper
wahrnehmen erzekel dauernd tart6san
weiblich nöi(es) derselbe ugyanaz
die Weihnachten Karacsony der Eindruck,::e benyomas
die Weihnachtskrippe, -n jaszol endlich vegül, vegre
das Weihnachtsplätzchen karacsonyi apr6sütemeny entscheiden sich (für/gegen + A) dönteni valami
weinen sfr, könnyezik mellett vagy ellen
widerstandsfähig ellenall6 der Erfolg, -e siker
der Wohlstand j61et ergänzen kiegeszfteni
die Zahnbürste, -n fogkefe das Ergebnis, -se eredmeny
zurechtkommen (mit + 0) elboldogul valamivel erkälten sich megfazni
zusammengewürfelt rendezetlen, összevissza die Erklärung, -en magyarazat
elemekböl all6 das Finale döntö
der Zusammenhalt összetartas die Erklärung, -en magyarazat
zwischen + 0 valami között erinnern sich (an + A) emlekezni valamire
erträumen sich valamit megalmodik maganak
LEKTION die Expedition, -en expedfci6

E
der Fan, -s (von + 0) fan, rajong6
der Favorit, -en kedvenc, favorit
fesseln leköt,lebilincsel
der Finalist, -en döntös
anlkündigen bejelenteni folgen következik
ablschreiben (von/aus + 0) lefrni valahonnan die Freude, -n öröm
ablzahlen megfizetni froh vidam

hundertvierundfünfzig
gZ9U - 'JanelpSnz Jap J~olJadaJ 5- 'aJ!OIJadaH sep
ZaUa!19 (0 +) ulaqn!lnz AI~qezs u- 'laäaH alP
laAIUJeleA 9P>ieaJ (lf + JnD) ua- 'uO!I>ieaH alP
luual >iaUuapa.l39Ia (0 + JIW) U!aS Uapa!JlnZ J~d>i9Ja>i'>i9Ja>i Ja;:,'peH sep
luu~AJ>i ua4lsu!'!M e.l3szlA ua- 'äunj!,!Jd alP
gzaUJ u- 'aSa!M alP lJsgulUJ '1~>iI!lleA>i uaJa!Z!llIenb
AUaSJaA a- 'qJaMaquaM Jap w.l3eUJlzsal eJ~q9Jd
ln!qq~Aol uawW0>iIJal!aM ual/als aqold alP JnD L/J!S !eq9Jd u- 'aqOJd alP
.l3~IlA ua- '1IaM alP J~lZsdod 5- 'Jelsdod Jap
luelzsel~AI>i ual4~M AU~AI~q dod a- 'IOP!dod sep
gpJa Ja;:, 'PleM Jap 919d ua- 'pwa4010d sep
llOJ9 ä!uu!SU4eM .l39slAl9UJazs ua- 'l!a>i4l!luQsJad alP
la>iau9 A.l3apegla uaäu!slJOA s~pegla Ilazs9AQUJ 5- 'alueWJOlJad alP
sOlez~A.l3IAgla ä!14l!SJOA za4lUJeleA >illlI (0 + nz) uassed
UOZOJ~le4.l3aUJ'uope uaqaäaäJOA snlJls IS9zQlIQ'laz9ul>i 5- 'I!nno sep
d9>iePl9d Ja- 'PllqJOA sep e40s (slew)a!u
aJIUJeleA ualalzaUJ :J>ileu
IUlOzs9>ila! (\t + lIJJ/JnD) 4l!S ual!aJaqlJOA 9za>ilaAQ>i -ls4l~U
uasa!lal ä!llQA lepela!>ialeUJ u- 'aqeälnea41ew alP
dll>i0apIA 5- 'd!poap!A Jap JaqUJa ua- '4lsuaW Jap
UJolezlq uaneJIJaA sep e49u lew4luew
glJ9.l3aUJ IIOAS!Upu~ISJaA za4lUJeleA Apa>i Isnl alP
S9lJ9.l3aUJ S!Upu~ISJaA sep leu~q IUJlaJazs Jawwn>isaqan sep
lzselezsla 'aJZS9 IzsaA UJau uaSSedJaA AI9paAuazs ua- '»e4lSUap!al alP
s9zalal9lla! ua-'äunlnwJaA alP luuaUJ 'lUln! ualnel
luamaAzQ>i 'IUpeW ulaU!WJaA seUJleun ämaMäuel
luA.l3e4la uaSSelJaA uessel wesäuel
AUOZSIA as- 'S!uII~4JaA sep laAI>ieleA
(IUZOll~A.l3aUJ)Iulelzoll ~A.l3aUJ (L/J!s) uJapU~JaA /laAIUJeleA >iIP9JQl (lf + wn) 4l!S uJaww!'!>i
luelJluose4azssQ Ua4l!aläJaA leu~q Jawwn)l Jap
IUZOAI')s.l3ue41>i 'luzl)4~le Ua4l!aJISJaIUn I)Joq~4 a- 'äa!J)I Jap
.l3~suelle!JeApn ua- 'l!a>i4l!IJQ4un alP epuaJa!u0>i ua- 'ZUaJalUO)l alP
peJeUJ.l3aUJ uaq!alq ä!Jq!'! s~lnpU~JI>iAI~lZSO ua- 'IJ4eluaSSel)l alP
gzgA.l3.l3aUJ puaänazJaq!,! IUla.l3uaSJ Ulaäu!l>i
luzgla ual04Jaq!'! >izsol>i a- '>iSO!)I Jap
IUZOll)l uaq!aJIJaq!'! llQla! ua- 'Iep!pue)l Jap
19J1UJeleAluzopoUJI~ 'IUPOUJI~ (0 + UOII) uawn~JI JJe4 a;:,'Idwe)l Jap
sn>illzselUe! '>iaUJaJ 1101 .l30! eJnr
gAaAlzS9J - 'JaW4aUllal Jap I)!JalUI 5- 'Ma!AJalul sep
luuaA lZS9J (a + UD) uaW4aul!al AU~I / I)l! lelel! 'Ielel! u-'a4l!IPUaänraIP/Jap
5910 ua- 'äunäel alP lSOUJ IZla[
W U0>i~J9 äueluapunls uaAIlUJeleA u!apuaäJ!
19J1UJeleAlaAI>ieleA Jazs.l3ue4 '>i9IOzS9>i a- 'luaWnJISUI sep
luz0>ilelIA (lf + laqlJ !O + l!W) 4l!S ual!aJIS uasazssQ Iwesaäsu!
!JPUQlZSQ ua!puad!IS 'wn!puad!IS sep AU9UJaJ ua- 'äunuuoH alP
luzeAezs UaWW!IS uo!alalllqoUJ 5- 'J\pueH sep
.l3ue4 u- 'aWW!IS alP s~!~!>iOJOl ua- 'ZJaW4lSSIeH Jap
(U)gs9>i Il)llQds nz !(U)gS9>i I~ds sglUQpd9zQ>i ua- 'ls!leu!lqleH Jap
uaqlAuuaUJe l!aMOS IUeljdele uapu!,!Jä
saAu9lQ! U~JaAnOS >i0 a;:,'PUnJ9 Jap
e.l3lozsqeJ u- 'aAel>iS Jap .l30Ploq 'S9SJUaJazs 4l!l>il!'!lä
IU>inq.l3aUJ:Ul 'peJeUJ UO uaq!alq uazl!S ll4 aqnel9 Jap
salzgA.l3 - 'Jaäa!s Jap SJI)SJ - 'lald!9 Jap
el9ze wapI!aS (u9U01) IUJaAu (OUOl W!) uauu!Maä
sau!')A.l3alel0>isl 5- 'pueqJam4lS alP s9la.l319zsaq a- '4l~Jdsa9 sep
>iu919! uJal4l!'!4lS >i9Pu~!e a- '>iua4lsa9 sep
l!')laza.l39AssnlL/JS wnz !.l39A's9za!a!aq a;:,'ssnl4lS Jap .l39slAuuaLUzssQ ua- '14ezlwesa9 alP
ZSSOJ wWII4lS e>illzslueUJJa.l3 >i!IS!UewJa9 alP
IUl!') uaäel4ls so.l3~sze.l31 14laJaä
llUJeleA luz9lulla 'llUJeleA IUJ91a uaue4ls za41>ieleA'~A04eleA luzOlJel (0 + nz) UaJQ4aä
uesolzlq Ja4l!S uaqUJazs 'ualla IUJeleA (lf +) uaäaä
sa>iau9 -~aäu~s Jap lloluo~aUJ Isselaä
UJole.l3nAu a4nH alP lelopuo.l3 ua- 'a>iuepa9 Jap
>i9zssa>iaJa>i a;:,'14nlslioH Jap IgllUJeleA IUI9! (0 + 1011) 4l!S ual4lJ!'!l
sdelseA snelddeuaSa!H Jap U~J0>i 4!,!JI
N3NOI1>l31 N30 nz N31SI1IHOM
WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
LEKTION bewegend meghat6

B die
der
das
Beziehung, -en kapcsolat
Brand,::e tüz; in Brand stecken felgyujt
Brathähnchen, - sült csirke
brauchen szükseg van valamire
ablfüllen megtölt brauen sört f6zni
der Absatz,::e forgalom; reißenden Absatz finden die Brauerei, -en sörf6zde
nagy forgalmat er el buchen lefoglal
ab Ischmecken fzesfteni die Buchmesse, -n könywasar
ablschreiben lefrni bzw. illetve
abltrocknen felszarft ca. cirka körülbelül
achten (auf + A) ügyelni valamire das Casting, -s casting
die Adventszeit adventi id6szak danach utana
der Alkohol, -e alkohol dauern tart (id6ben)
die Altstadt,::e 6varos dazulgeben hozzaadni
der Amateurläufer, - amat6r fut6 die Demo, -s demo
anlbieten ajanlani, kfnalni designieren dezignal, kijelöl
anlfeuern lelkesft, bMorft das Drehbuch, ::er forgat6könyv
anlgreifen megtamad drehen forgatni; einen Film drehen
anlässlich (+ G) valami alkalmab61 filmet forgatni
anllocken csabft, csalogat der Duft,::e illat; der Duft von Glühwein
anlschauen megnezni a forralt bor illata
anisteIlen felvesz (munkaba) duften illatozik
der Angestellte, -n munkavallal6 durchlführen val6sft
die Anziehungskraft,::e vonzer6 durch Irösten megpirft
der Aufenthalt, -e tart6zkodas durchschnittlich at, przagos(an)
auflfallen feltünik ehren tisztel
auflführen el6ad, bemutat das Ei, -er tojas
auflgießen felönt eineinhalb masfel
auflkochen felf6z einlführen bevezetni
aufllösen felold, die Einheit, -en egyseg
das Aufsehen, - feltünes einlpacken becsomagol
auf1stellen felallft einlschneiden bevag
aufwärmend felmelegft6 ein Isetzen beallft
ausldrücken kinyom einzeln egyes
außerhalb kint, kfvül, entdecken fefedez
die Äußerung, -en nyilatkozat entfernen eltavolft
die Ausrüstung feiszereies enthalten tartalmaz
auslsehen kinezni entlang (+ DIA) menten entlang der I die Strecke
der Aussteller, - kiallft6 az ut menten
aus1stellen kiallftani entstehen letrejön
auslsuchen kikeresni das Erdbeben földrenges
auslwählen kivalasztani das Ereignis, -se esemeny
auslzeichnen (mit einem Preis) kitüntetni dfjjal erfinden kitalai
das Autogramm, -e autogram der Erfolg, -e siker
backen sütni erinnern sich (an + D) emlekezni valamire
der Bär, -en medve die Erinnerungsmedaille, -n emlekmedal
der Bau epftes erklären elmagyarazni; (Serbien) den Krieg
das Bayerischste tipikus bajor erklären haborut hirdet Szerbiaval
bearbeiten feldolgozni erlassen kiadni; Gesetze erlassen törvenyt hozni
beilgeben hozzaadni, beadja a derekat erleben megelni, atelni; live erleben el6ben latni
begeistert leikes, elkapraztatott ernennen (zu + D) kinevez
beraten tanacsolni eröffnen megnyitni
berichten (über + A) beszamolni valamir61 erreichen eierni
der Bericht, -e jelentes errichten letrehozni, felepfteni
beruhigend megnyugtat6 der Erwachsene, -n feln6tt
besetzen elfoglal (helyet) erwarten elvarni
besiegen legy6zni das Event, -s esemeny
der Besiegte, -n vesztes das Fass,::e hord6
der Bestseller, - bestseller fast majdnem
bestimmt biztosan feiern ünnepelni
bestimmt meghatarozott fein apr6, finom
der Besucher, - latogat6 feingeschnitten apr6ra vagott
betragen rug, kitesz festlhalten megallftani

hundertsechsundfünfzig
6!zJuIJJPunuaqa!SlJapUn4
S~ll~PI a· '!aJLps Jap I5lJA2Q'gAaA u· 'itpun}l Jap
!UalJZSJP ua>p!}wLjJS AU5lAZapUaJS!I~J!lln>j ua· 'äunJleJSUeJaAJnJln}l alP
ZS5lUJZS •'Jala!dsneLjJS Jap eJ9so>j>jn>je>j ua· 'JLjns>lJn>lJn}l alP
(lOlell~) 2~Aal uaJLjJelLPS sQ>jQJQU9Jl ua· 'zu!JduOJ}I Jap
!UZ9S uazles B~SI~A u· 'as!J}I alP
95 zies sep apgsJI9q u· 'add!J}I alP
AJll aJlal5l uajnJ uaqa7 SU!!!UAJll ua!nJ !Uzpgualla uitJamOJJu0>l
!ueW!d UitJsgJ !UelZseA2oJla uitJit!wnsu0>l
AU5l2aJ it· 'UeWOH Jap !uzgJ uaLjJ0>l
daJazs u· 'aliOH alP pZaJaB ewA2ell>j0J u· 'aLjazLjJnelqou}l alP
la J5lleWle2JoJ A2Olldd5l 'waupfew ddeu>l
A2eu uaputJ ZJDSqVuapuawaJ !S9de>j puaU!itJ (!UJaA!>j)!UIOJdol>jlSQll
!uemZS!l uaä!u!aJ uajdop//azJ!uljJS !!uBodo>j Ua!dOI>l
JOS u· 'aLj!aH alP SaSJJ!B ä!LjJSJ!>I
(S5lIDA22~zSJOlaW5lU "lJQl) '2elSllJ!a~ äeJsLjJ!aH Jap JO>j>jawJaA2 J!azJitpu!}I alP
uasa25l5gq LPlILjJ!aJ e!w~Ja>j >I!weJit}l alP
gzapuaJ a· 'Jnitss!äaH Jap (SJIQwQA2) llOZOJJPue>j (aJLjJ!}J:I)itJja!pue>l
AU~WJO>j Uit· 'äunJit!äitH alP !J!)SZ runr alP
25lsuQzQ>j'wn>jllqnd Wnll!lqnd sep 9JJB~sfQ Uit· 'Js!leuJnOr Jap
'!UI~2sz!A(2aw) ua!!}Jd 91npJoJA5l a· 'äeJsaJLjer Jap
!JoJd s· '!!OJd Jap !zQ>jlazwau leuo!JeuJitJu!
!upegla uaJa!JuasgJd IQlaq U!WeleA (9 +) qleLjJituu!
!UalJzS5l>j!>j'!ualJzS5l>jgla uaJa!JedgJd uaq5llza>jlaAQ>j !WeleA (9 +) aäIO!U!
llalaluQl!>j 'llozefJP Jja!wgJd 9BUOP u· 'litwwnH Jap
!UlaluQl!>j '!uzefJP uaJa!wgJd 9lwo>j ua!dOH Jap
SaB5lSlallal 'S!I~pualod lIit!JuitJod z~lleJ u· 'apnqzloH alP
W>jeld •'JaJsOd sep eJ Ja:; 'zlOH sep
!UBaAaSJ'!UI~>jAlald UJapneld gAQ>jsa Uit· 'J!itZLjJOH alP
95 JitUa!d Jap (laMuQ>j) pe!>j (LjJng u!a) uitqaälsneJaLj
JJued Ja!ued alP Jal!1 z~zs 'Jal!lol>jall - 'JaJlIoJ>laH Jap
e>j!q u· 'asLjJO Jap glzsal5l u· 'a!itH alP
sou 'lSOW unu !uewde uit>lJeLj
SaB5ls>jQzs ä!Jgu s~lJdele Uit· 'äunpU!}J9 alP
AU~Ape!>j!)s5lualafBaw fQ ua· 'äunu!aLjJSJanaN alP lJdele uapu!}Jä
lel! !laZWaU a· '>lugJJaäleUO!JeN sep AUeJe uaploä
uasalazaAau LjJlIwgu laZaAJazs>jezs ua· '»eLjJS>lJaMa9 alP
U~ln s~wA2a JapUeU!itLpeU le>j>jezsgJaJ/DMa9 J!W '>jezsgJa ua· 'JleMa9 alP
luodd5lzQ>j a· 'J>lundlitU!W Jap lloz9s UitZlesaä
>j5lJaAa>j Uit· 'äunLjJs!w alP Joq lleJJoJ a· 'u!aMLj0l9 Jap
>jQulaJalZS!U!W ua· 'Juap!sgJdJaJs!u!w Jap ew!s Uelä
B5lS!AUUaW u· 'aäuaw alP llalJzsJP J>lJ!}wLjJsaä
JQzsqqQl slewJLjitw JaulJed !lalzQ •'JauJjeds»gLjJSa9 Jap
!UleBJoJ aqlZs!1 uapuaM /ljaw U! lZS!1 it· 'ILjitW sep edJ~ aJsJa9 alP
9SJo>jSalu!d a:; 'änJ>luew Jap saA2aA JLjJs!waä
Je!d it:; 'J>jJeW Jap SaAU5lAJ5l UitJlaä
elnpuew u· 'Iapuew alP ll9J JLjJ0>laä
el~lew zleW sep zall!>jeleA '~AolleleA !UzolJel (0 + nz) uitJgLjaä
SQA!)q'sn>j!B~W LjJs!äew saJa>j!s J>lJOIäaä
wOlelell 'gJa a:; 'JLjJeW alP llQS JuueJqaä
W~P!A ä!JSnl llalalazs uau!uLjJsaä
S5lZaAUUaZSB5l1ua· 'äunzJnwLjJSJitA»nl alP >j5lPu~fe it· '>lUitLjJSa9 sap
eAI~dJs u· 'itd!Ol alP Z~B it· 'se9 sep
9lelllJII~zs JeqJa!all (llal5l) WQ>j'lJZSJP uaJit!uJeä
AIOWMUQ>j u· 'aueJaSal alP lzsafJa 'pafJa uaJgä
2~JpeUJgq u· 'itSOLjJitpal alP sOBoleA2 •'Jaäugäun:l Jap
s~p0>jSO>jJOl ua· '!aJa>lJal alP glazaA puaJLjOl
sJ~le>jsaz5lw UitLjJn>lqal Jap SJIQwQA2 a:; 'JLjJnJ:I alP
s~lnJ u· 'a>lJaJJS!nel alP s5lpgzJazsa>j5lq a:; 'äeJJjitASUapa!J:I Jap
9lnJA~lQzSsoll •'Jit!ngläuel Jap sQll LjJs!al:l sep
s~lnJA~lQzSsOll a:; '!neläuel Jap !UIQlJQIJ uaJjll!
!UIOJ~l '!UzOJ~l>jeJ uJaäel !UJ!)ZS uJaJI!!
!UBOAIOSOW ulaLjJgl s5lzapuaJaqgJ!)zs u· 'itäeIUeJaJI!:I alP
laZS5lA!)wJed! aqJaMaäJsun}l sep JJsz it· 'Ua:l sep
A2J~l!)W a:; 'pueJsuaäaäJsun}l Jap UaSaAI5ldauuQ LjJ!IJsa!
3NOI1>l31 N30 nz N31S111~OM
WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
das Schweinefleisch serteshUs verwandeln sich (in + A) atalakul valamive
selbstverständlich magat61 ertetödö die Verwandlung, -en atalakulas
die Semmelbrösel (PI.) zsemlemorzsa verzehren elfogyasztani
servieren felszolgal das Volksfest, -e nepi ünnep
die Sicherheitsfrage, -n biztonsagi kerdes der Volksskilauf, ::e nemzeti sfverseny
der Sieger, - gyöztes vorlführen elöadni
die Siegermacht, ::e gyöztes hatalom die Vorstellung, -en elöadas
signieren alafrni vor1stellen sich (+ D) elkepzel valamit
der Ski marathon, -s sfmaraton die Wahl, -en valasztasok
sorgen (für + A) törödik valamivel, valakivel wählen valasztani
sorgfältig gondos wahnsinnig örült
das Souvenir, -s emlektargy während (+ G) mfg, mialatt
spannend erdekfeszftö die Währung, -en penznem
die Spannung, -en feszültseg weich pu ha
der Speck szalonna der Weihnachtsbaum,::e karacsonyfa
der Staat, -en allam das Weihnachtsgebäck karacsonyi sütemeny
die Staatsgründung allamalapftas der Weihnachtsmarkt,::e karacsonyi vasar
stammen (aus + D) szarmazik valahonnan der Weihnachtsschmuck karacsonyi dfsz
der Stand,::e kiallft6i hely, stand die Welt, -en vilag
stattlfinden megtörtenik, vegbemegy der Wettkampf,::e verseny
steigen növekszik wiederlaufbauen ujra felepfteni
die Strecke, -n utvonal wiederlherstellen ujra elöallftani
streiken (für/gegen + A) sztrajkolni valami wunderbar csodalatos
mellett/ ellen wundern sich csodalkozni
die Strickware, -n kötött aru würfelig kocka alakui würfelig geschnitten
der Strom,::e aram kockaformara vagni
das Stück, -e darab zählen (zu + D) valahova sorol
süß edes zahlreich szamos
die Tarifverhandlung, -en kollektfv szerzödes der Zauber varazs(lat)
der Taschenführer, - zsebkönyv z. B. = zum Beispiel peldaul
die Teilnahme, -n reszvetel zerbrechen szettörni
teillnehmen (an + D) reszt venni zerstören elpusztftani
das Tor, -e kapu das Ziel, -e cel, ans Ziel kommen eierni a celt
die Truppe, -n formaci6 die Zitronenspalte, -n citromgerezd
überhaupt egyaltalan zulgeben hozzaadni
überlassen rahagyja (a döntest) zurücklgehen visszamenni es geht
der Überlebende, -n tulelö auf das jahr 1810 zurück ez az 1810-es evre
überqueren atmenni (az ut masik oldalara) nyulik vissza
überraschen meglepni zurückliegen megteszi die Strecke zurücklegen
übertragen közvetfteni (media) az utat teljesfteni
umfassend atfog6(an) zusammenlschneiden összevagni (film)
unbedingt feltetlenül zuständig (für + A) feielös valamiert
untermischen belekeverni zwar ugyan
unterrühren hozzakeverni die Zwiebel, -n hagyma
unterschreiben alafrni
unterzeichnen alafrni
der Ursprung, ::e eredet LEKTION
verbieten megtiltani
verbrauchen elhasznalni
verbunden kapcsolatos
verfassen alkot, fogalmaz
E
verfolgen üldözni absolvieren (die Universität) elvegez
das Verkehrsmittel, - közlekedesi eszköz (egyetemet)
verletzen megserteni sich anbieten ad6dik
vermissen hianyolni die Anerkennung, -en elismeres
der Vermisste, -n elWnt (ferfi) anschließend azutan
verrühren elkeverni sich ansiedeln letelepedik
verschenken (an + A) elajandekozni anständig tisztesseges
verschieden különbözö aufbewahren tart, öriz
das Verständnis megertes die Aufmerksamkeit figyelem
verteilen szetosztani der Ausblick kilatas
der Vertrag,::e szerzödes die Auslieferung kiszallftas
der Vertreter, - kepviselö außerdem ezenkfvül, tovabba
veruntreuen elsikkasztani außerhalb (von + D) valamin kfvül

hundertachtundfünfzig
6! Z1 u ~Hpu nun a u l Ja p u n 4
sy/aUJJalJoq uOIPjnpoJdulaM alP Z~UOJo>/ uauQJ>t
>/yPlA9/aUJJalJoq a- '~alqaänequlaM sep eUOJo>/ u- 'auoJ)I alP
elUJype>/eJoq u- 'alwape>teulaM alP laZsyJUld ua- 'laJalla)l alP
adauu!')AUOsJ~Je)/ ~sals~LpeuLjlaM sep 9UJ~Zs~sJ uau 'ulJaSle)l alP
e:0uosJ~Je>/ a:; 'wneqs~Lj)eULjlaM Jap peZ~ZsAy a- '~apunLjJLjer sep
ln a- 'äaM Jap >/aulUJA afas/aq e aJauul sep
9z~pqe/!zlA - 'JalleqJaSSeM Jap >/yPlAJedl ua- 'uo!äaJa!J~SnpUI alP
HlelsPDl uaz/af a- 'äaMJapUeM Jap ~uelJeq u- 'aILjQH alP
s~l~/Ia äunäalldJaJ\ alP J~~al/al äJnqLj)OH alP
(laMuQ>/)pel>/ uaLj)!JJuaUQJaA AjZs ua- 'ZJaH sep
za/alyl/al'lfas ua~nWJaA ~~seJn ua- '»eLj)SJJaH alP
9pel>/MUQ>/ a- 'äeIJaJ\ Jap sDJap Ja~!aLj
(/aAlUJe/eA)>/lza>//apuaJ (If+ Jaqu) uaä!'!lJaA p/Ql9mzs'eze4 Ja:; 'pUel~eW!aH sep
ue9UJoAu/Dl puaäalMJaq!,! (/9JlUJe/eA)ueA9zs (If+ wn) Lj)!S~lapueLjsa
uaj:~ala4zQm>//yUJeq~Lj)lzJaAun sa~ys9q 'D/euo~eu ä!ä!'!zyoJä
DApa>/9zo>//el/~Aäl~snISäunwLjauJa~un fi/a49/a>/l~J~le4 a :; 'äueäJaq!,!zuaJ9 Jap
me/ep/Ql Lj)slpJIJa~un UJaJyfiueJe u 'amepawPlo9 alP
~ysua/la~~!,)l ~la>täläugLjqeun alP s~zO~UeJe4 ua~nglua>t)oI9 sep
(llUJe/eA) UJa/aUylJQl a~Lj)!Lj)sa9 alP
/aza>/'(/aAlUJe/eA)>/lu~q (0 + uw) uaLjaäwn UQl/Ql ~lImaä
9sJdy/ u- 'addaJl alP s9lazlJ ä!~Lj)!llduaJLj!,!qaä
nde>/ a- 'JOl sep le/~uzse4 Lj)neJqa9 Jap
laua/af u- 'auazs alP (~ysfiua>/yAal)laZsylJa>/ nequa~e9 Jap
zse>/ezs u- 'a>t)aJ~S alP >/y/al/Ql ua- 'äunll!'!::1 alP
luod9/npull>/ a- '~>tund~e~s Jap sylaZaA ua- 'äunJLj!'!::1 alP
9/0lJods/y - 'Jal~odsuaz~lds Jap (eAo4e/eA
efi/~dqoq lJ~fiu ua- 'ULjeqlapOJJawwos alP W ulUJe/eA)lazaA (- - -Lj)eu 'd+ 4)Jnp) uaJLj!'!1
UJa/az9~ a- 'äalS Jap y/aszsJ/QUJ!')~ aalaä~Lj)nJ::I sep
uasalaZsyUJJal Lj)lIpug~SJaA~sqlas ~~speqezs ua- '~!aLj!aJ::I alP
sOfiU~AW/ ~aMsuaLjas JyzaApe4 ua- 'JJaLjPla::l Jap
9Jj - 'Jalla~s»IJLj)S Jap AU~P/yd a- 'JeldwaX3 sep
Jo>/nJuo/ezs - 'IJa>t)nZUOles sep laZaAO-OJna auozoJn3 alP
lneZSSlA ~Ljel>t)!'!H alP ~~s>/oufeqed9Jn3 ua- '»eLj)sJa~s!awedoJn3 alP
AyUJj4 wLjnH Jap >/asJy a:; 'IOLj)S!qZJ3 Jap
~~sesJ~lzQ>/ ua- '>tllqndaH alP zsal yA9la4Jyl~zZ04 'J~l/al UadallLj)SJa
MUQ>/lln - 'JaJLjmaslaH Jap /elzsede~aUJ uaJLjelJa
(uaqlUJe/eA)~epze~ (0 + UD) Lj)laJ ua/fal ~la>t)!M~Ua
ueA eze~l uaqeLj~Lj)aH 9lUQP puap!aLj)s~ua
eSJ~uel~~sUOZl8 lpa~a 'sa~a/uQm>/ ä!~eä!zu!a
led9Jn3 ze uOlsslww0)l UaLj)SlgdoJn3Jap ~eH Jap sydy/aq UIJ~U!3 Jap
/~JOl>/0P UaJalAOwoJd /9/al~a s~lasJaula
w~eUJ eflelnUJ '>/lZsW/ Lj)ISUaJal~uasgJd alUlzs9 Lj)IIJLja
lj>/e/e'zaUJal/af uaägJd symsJaq~aUJ'la/alzsll aJLj3 alP
>/o>/yWfleldUJJ/O alaIds aLj)SldwlilO ~ue4zsslA OLj)3 sep
>/JedllazUJau s- '>tJedleUOI~eN Jap lelUJofiu ua>t)nJp
>/eu~~eUJzaJazslaAau - 'laUIJO sep
'AyU Ua4JDW uawDN UiW!a 4J!S u- 'u- 'aweN Jap a~/QA euna e le~neuoo sep
luoddyzQ>/ a- 'PjundlaUIW Jap lUJe/eA'~%P a- 'äu!O sep
po>/dyzQ>/ 4)lIJa~lelaUlw fiuylZsaJa>/ Lj)lI~S!JLj)
Jo>/dyzQ>/ Ja~lelaUIW sep snJ9>/ a:; 'JOLjl Jap
eluaUJ azulW alP p~~/od Lj)lIJaäJ!,!q
>/o~ofpaqUJa a~4)aJuaLj)suaw alP J~A ua- 'äJng alP
s~leln>/fiuyUJa/yAzQ>/ ua- 'äunLj)SJOISäunulaw alP leJ/qlq Lj)SlIq!q
afiualzsa~PJ/azs u- 'auoJew alP ~~sso>/e/ äunJa>tIQAag alP
ledesJ ua- '»eLj)suuew alP 9le~Om - 'JaLj)nsag Jap
fiuyUJljsaf/al ua- 'äun~sla, alP >/aulUJe/eA azsyJ9lo>//e a- 'I!a~pue~sag Jap
paAuazs uaplal (ll>/e/eA)z9~a/ (If +) uaäa!saq
s~pua~a/ Jgpuaäal (za4lUJe/eA)/nJ~f~zz04 (0 + nz) uaäeJ~laq
s~UJol/~'zse>/ezsla/y ua- 'uol~e~ssuaqa, alP sa~ysla4al ~qeäaq
JedpazslUJ/a/y alJlsnpuliaUlwsuaqa, alP ljpeqezs~aUJ ua!aJlaq
le/n~ue4 'Apa>/ aune, alP 9le4/~/el'ueA Lj)!Suapu!laq
e/odn>/ u- 'Iaddn)l alP 9zJazs ua- 'Jo~n'd Jap
sJul>/Jnl/n>/ a:; 'z~eLj)sJn~ln)l Jap >/lu!)ll>/ uau4J!aZSnD 4J!S
sOJ~A9lsJ/~Jnl/n>/ a :;'~pe~s~dneLjJn~ln)l alP (ll>/e/eA)lalu!1ll>/ (0 + J!w) uauLj)!azsne
N3NOI1>l31 N30 nz N31SI1IHOM
WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
das Weltkulturerbe vilagörökseg beunruhigen nyugtalanft
die Weltmeisterschaft, -en Vilagbajnoksag beweglich mozgekony
die Wende, -n rendszervaltas, politikai fordulat der Beweis, -e bizonyftek
das Wesentliche a lenyeg
die Bezeichnung, -en elnevezes
der Winzer, - borasz
das Wunder, - csoda das Bike, -s (ang.) bicikli
die Zuwendung tör6des biken (ang.) biciklizni
der Blutverlust, -e verveszteseg
der Botschafter, - nagykövet
LEKTION
der Browser, - (ang.) browser

E das
das
Business (ang.) üzlet, vallalkozas
Business-Meeting, -s (ang.) üzleti talalkoz6
canceln (ang.) törölni, lemondani, visszavonni
ablhängen (von +0) függ valamit61 das Cash (ang.) keszpenz
ablsagen lemondani der Customer, -s (ang.) ügyfel, vev6
die Agenda, Agenden agenda, napirend das Date, -s (ang.) randi, talalkoz6
allerdings bar, mindazonaltal die Daten (PI.) adat
der Anblick, -e (ra)nezes, latvany; beim Anblick (+G) der Deal, -s (ang.) üzlet, ügy; einen Deal machen
ennek lattan üzletelni
der Anglizismus, Anglizismen anglicizmus der Delegierte, -n küldött
anlkündigen bejelenteni die Dichtung költeszet
anlstecken sich megfert6z6dik dienen (zu +0) szolgal (valamire)
anwesend jelenlev6 der Dienst, -e szolgalat
auflheben felemelni die Dienstleistung, -en szolgaltatas
der Ausdruck,::e kifejezes differenzieren differencialni, megkülönböztetni
ausldrucken kinyomtatni downlloaden (ang.) letölteni az Internetr61
die Ausnahme, -n kivetel das Dunkel sötetseg; Licht ins Dunkel bringen
die Ausrüstung feiszereies megvilagftani, elmagyarazni
ausischeiden kivalni, (versenyb61) kiesni durchlsetzen sich ervenyesülni
aussichtslos kilatastalan effizient hatekony
die BahnCard, -s nevre sz616 beriet, amely einlbürgern sich meghonosodik
kedvezmenyre jogosft vonatjegy vasarlasa einldeutschen elnemetesedik
eseten die Eindeutschung, -en elnemetesedes
der Bänderriss szalagszakadas einlfallen eszebe jut
bedanken sich (bei +0) (für +A) megköszönni einlführen bevezet
valakinek valamit die Eintrittskarte, -n belep6jegy
bedauern sajnal(kozik), szan, ban empfangen fogadni, üdvözölni valakit
die Bedrohung fenyegetes enthalten tartalmaz
beeindruckt mely benyomas alatt; sich von (+0) die Entlehnung, -en kölcsönvetel
beeindruckt zeigen IMszik, hogy valami mely entspannen sich ellazulni
benyomast tett ra entstehen letrejön
beeinflussen befolyasol entwickeln fejleszt
der Begriff, -e fogalom die Entwicklung fejl6des
behandeln kezelni das Equipment (ang.) eszköz
behaupten allftani erdrücken elnyom
beinhalten tartalmaz das Ereignis, -se esemeny
beleidigen megserteni die Erneuerung megujulas
das Benefizfußballspiel, -e j6tekonysagi focimeccs erreichen eier; die Zielgruppe erreichen
die Bereicherung gazdagodas, gyarapodas eleri a celcsoportot
berichten beszamolni, jelenteni ersetzen helyettesft
die Besprechung, -en megbeszeles das Event, -s (ang.) esemeny
bestehen (aus +0) valamib61 all die Fahrkarte, -n menetjegy
bestehend letez6, meglev6 der Fall,::e eset; das ist der Fall ez van
betrachten (als) tekint valaminek feelings (PI.) (ang.) erzelmek, erzesek
das Beugen ragozas festlnehmen elfogni

hundertsechzig
(:~Ioq)~alzo ("DUO) 5- 'dOI.jS Jap fi13ollelel\>ilz13uell ua~n~1
S~+e~I~210ZS (-BUO) ."!AJas Jap SallJal äl~S~1
lupazs >iaSylSJaq 9lelWofiuJazyl ("DUO) 5- '~ar-JaSel Jap
DUnZU14JS IpOU !SylSJaq äUnZ~~l.jlS alP 9lelWofiuJaZyl - 'Ja>JlnJO-JaSel Jap
uaA2yzs apUel.jlS alP UOI\~l ~zssoll '~I\~l ~zssoll äl~SIJJäuel
liOJa>iISwau J.)JOlpsaD JLjJ!U sa (lloq) lalz!') :: 'uapel Jap
uaqol/ J!M !llwelel\ IUZylU!lauasaJa>ils uauel.jlS lla>iyUy
U~ uapel.jlS uese13ewual/aJs sJn)! W! llJOll !>iYUY SJn)J Jap
19J1aUJaluize llwelel\ luallQlal uapellJa~unJ 9Ja a:: '~eJ)J alP
IUlelZ~>iJo>i2aw lalz!') 910S~wfiuyJ 5- 'doI.jSJaldO)J Jap
Ual/aDU!a O>(!S!~ sep !leZ~>iJO>i ua>JISI~/S- '0>JISI~ sep alaJawsI s~zewle>ileIlep0>ieA2("DUO) MOI.j-MOU)J sep
9luaw2aw - 'Jaua~ Jap e>i0q'lUOSJ - 'lal.jlQu)J Jap
luuallld 'lul~xelaJ ("DUO) uaxelaJ IUloqeJlauaqwa ("DUO) uaddeuPI>J
JOS u- 'al.jla~ alP >iaJaA2("DUO) 5- 'PI)J sep
(ua)ruazsfil~qezs'sofil~qezs ~l.jlaJlaäaJ luual\ Ins~wopnl
(S~puow) s~19zs ua- 'äunpuaMapa~ alP uawl/au s!uJuua)! JnZ!laJaWSI a- 'slu~uua)J
S~llsoUzSelleJ!~("DUO) äU!ll,ua~ sep fiu~dwe>i u- 'auäedwe)J
luellsoUZSelleJ!~("DUO) ulal,uaJ IUI~J13n ("DUO) uadwn[
Jal\91nduelle!!n - 'JapUnllnd Jap >iIP9z9uaJl3aw I.jlls uaJalzllul
IUlelWofiul>i (-Buo) ua~UIJd IPUaJl'solelllP ulas ul
uoquoq u- 'aUlleJd alP lelnJJe 'SZ~WI("DUO) 5- 'aäewi
10s~filoJaq'I~WJoJ uaä~Jd 13ysll13as all!H
9Ja ("DUO) JaMod alP ueq13~zsJO ze uaqqa apuelnzJal1.j
2yS9lallal'l~pualod lel~ua~od sep 13~sdeuew aäe~nz~nal.j
s~pe9la IZSyl\[lw 5- 'alUeWJOIJad alP JazsA29A2 - 'laUlwllaH
SOUl>i I.jl!lUlad zawalllaJaw ("DUO) 5- '>JsIPpJeH
9111 puassed 911~zallzy>i I.jl!lpuel.j
13yslfilall ua- '~la>Jl.jlIIUQ alP 9lell13oJlaZZy>i '9lellde>i JeqllaJä
s~lell~13lozsSalaUJalul a- '~sUalpaU!lUO Jap 9z0>iI~lel Ilalz!') - 'uauaJ~s~~l.jlSa9 sep
9lne l13yJ("DUO) - 'JaWI~PIO Jap lloq 'lalz!') a- '~~l.jlSa9 sep
epOJI("DUO) 5- 'allUO sep lupazSpuaJ uII.jUlawaä
ue9lel\u~l\l!fiu I.jlll~l.jllsuauo liOJa>iISwau
91~uzselllaJ - 'JaZ~nN Jap uaDunlaD JLjJ!U JS! sa !iOJa>iIS uaäu!laä
13yssa13yS>iOZSua- '~la>JäIPuaM~ON alP A2e a- 'UJIl.ja9 sep
S~llefiuell äueäJapalN Jap lyJualia - 'Jauäa9 Jap
>iaJlll ("DUO) ("Id) sMaN alP llalalzafilyzsal\ ~apJI.j~laä
9zs/SyZa!am Iulelz~>iJ0>i
llal\l~ 19q1\Iafiu1013ue:m a- 'uodwlnaN Jap uajnOI Jl/Oja9 !filyzsall ua- 'Jl.jela9
13~suop!~ ua- '~la>JälnaN alP [lJazsdyu 'sOlel~uzsell I.jllll.jln~Jqaä
I\lafiuefiue u- 'al.jleJdsJaunw alP lel~uzsell I.jlneJqa9 Jap
l~ dyzQ>i a- 'äaMlaUIW Jap eWI a- '~aqa9 sep
JO>idyzQ>iJa~lelaUIW sep luz0>ieJ9zsuaqol/ unj !s~zO>ieJ9ZS ("DUO) unI
9l1Q>il13eI\OI'J~peqnJl - 'Jaäu~sauuIW Jap IUlazal\ uaJl.jm
lualua>i>iQSJ ly13ys9luala! e 9ZSua13apl Ja:: 'UOMPWaJ:I sep
UJapu!w JJaMual/aJS uap !lualua>i>iQSJ UJapulw ua2apl pwaJI
lauaz!') ("DUO) 5- 'aäessaw alP s~leln>i ua- 'äunl.jlSJO:l
9zo>il~jel ("DUO) 5- 'äuI~aaw sep IUlalal\Q>i uJapJol
luzal!ew-a ("DUO) ual!ew fiuywZa>ilaI\Q>i u- 'aälO:l
aWlaJazs'WJeq ("DUO) 5- 'JaAOl Jap del9J9ZS("DUO) 5- 'JaAI:I
filall ("DUO) 5- 'uOI~elOl alP IUZOll~1\
'lup91!aJu!as ssnl:i W! !9fiIOJ a:: 'SSnl:l
snUlSlaly ("DUO) alAlsam Jap A2a!9iOdaJ a- 'ulal.jlSänl:l
lep Ja- 'pan sep A2a!9iOdaJ u- 'aue>Jänl:l
lUlzS (-DuO) 5- 'IaAal Jap luelldell~13aw ualla~sl~sal
ual\ala älPuaqal zawalllaJaw u- 'aueld~sa:l
N3NOI1>l31 N30 nz N31S111~OM
WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
shoppen (ang.) vasarolni verbreiten sich elterjed
der Showmaster, - (ang.) elöado die Verbreitung elterjedes
siamesisch sziami verdrängen kiszorft
die Sitzung, -en üles der Verein, -e egyesület
skaten (ang.) gördeszkazni der Verfechter, - vedö, vedelmezö
die Slipeinlage, -n intim betet verlernen elfelejteni
die Software, -s (ang.) szoftver vermitteln közvetfteni
der Song, -s (ang.) enek vermutlich velhetöen
sonstig egyeb verschwinden eltünni
die Sorge, -n gond, aggodalom; sich um (+A) Sorgen die Versorgung ellatas
machen aggodni valakiert verstärkt megerösödve; verstärkt (auf +A) setzen
die Sparmaßnahme, -n takarekossagi intezkedes nagyobb hangsulyt fektetni valamire
speichern eltarolni, elmenteni verstecken sich elbujni
der Sprachzustand nyelvallapota verteilen elosztani
die Spur, -en nyom verwehren sich vedi magat
die Standardsprache, -n standard nyelv verwendbar alkalmazhato, hasznalhato
die Stärke, -n erö verwenden alkalmazni, hasznalni
stationieren allomasozni die Verwirrung összekavarodas, zürzavar
der Stellenwert jelentöseg der Virologe, -n virologus
storen (ang.) eltarolni, elmenteni; auf die der/das Virus, Viren vfrus
Harddisk staren a merevl,':!mezre menteni der Vorsitzende, -n elnök
stören zavarni walken (ang.) menni
die Story, -s (ang.) törtenet wandeln sich atalakulni
streichen kihuzni wegldenken: etwas ist nicht mehr wegzuden·
der Support (ang.) tamogatas ken valami nelkül mar nem tudja elkepzelni
die Talkshow, -s (ang.) talk show, nezök elötti az eletet
beszelgetes / vita wehren sich (gegen +A) vedekezni valami ellen
die Tendenz, -en tendencia werben reklamozni
das Ticket, -s (ang.) jegy die Werbung, -en reklam
der Titel, - cfm der Wert jelentöseg; besonderen Wert (auf +A) legen
der Track, -s (ang.) utvonal, a CD lemez savja különleges hangsulyt fektetni valamire
trekken (ang.) tUrazni die Wiederverwendung, -en ujraalkalmazas
der Trend, -s (ang.) trend die Wiederverwertung, -en ujrahasznosftas
überflüssig feiesieges die Wirksamkeit hatekonysag
übernehmen atvenni; Wörter übernehmen die Wortmischung, -en szotoldas
szavakat atvenni zahlreich szamos
übersehen atnez valami fölött; es ist kaum zu die Zielgruppe, -n celcsoport
übersehen nem lehet nem eszrevenni zunehmend növekvö
überwiegend tulnyomoan zu Ischütten hozzaönteni
umlgehen (mit +0) banni valamivel valahogy zuständig (für +A) feielös valamiert
das Unentschieden, - döntetlen zulziehen sich elszorakozik, jot mulat valamin
unnötig szüksegtelen zwingen kenyszerfteni
der Unternehmer, - vallalkozo
unterstützen tamogatni
LEKTION
die Unterstützung tamogatas
ursprünglich eredetileg
die Verabredung, -en talalkozo, randi
die Veranstaltung, -en rendezveny
die Verarmung elszegenyedes
der Abfall,::e hulladek
das Verb, -en ige
das Abgas, -e füstgaz, kipufogogaz
verbieten megtiltani
das Abkommen, - egyezmeny
verbinden (mit +0) összekötni
abi lehnen elutasftani
das Verbot, -e tilalom
abi schalten kikapcsolni
der Verbraucherschutz fogyasztovedelem
das Altpapier hulladekpapfr

hundertzweiundsechzig
'ua>PIQSJ')j!poJo13nsz UapJaM ddeu>j S~WSJoq!)j '9!ZSS!Wa ua- 'UO!SS!W3 i3!P
eUJoleSJZjMUUaZS U- 'a>jeOI)! a!p i3q!WeleA !Ulo13ewOSJi3q (V+ u!) ula>jl!Mlu!a
S~ZOll~l\lel!e4139 lapUeMewII)! Jap uallaw
paZ!lA9 a- 'IULjaZJLjer sep !WeleA/!)jeleA II~!)j 'II~zSeJ>jjs (V+ JfJj) UalaJllu!a
leZS~peA (V+ jno) ua- 'p~er a!p l~13ew !laAaq
uaq!AUUaWe l!aMa!MU! 'lJ9!WeleA II~zseJ)jjs (V+ JfJj) Ljl!S uazlaslu!a
S~l!ZUalU! 1~I!SUaIUI a!p S~AIOJi3q a:: 'SSnlfU!3 Ji3P
U9dazQ)j !We/eA (9+) ua~!wu! 13oJi3q'13oJla ua~ueflu!a
wOlepeSJ~l !9lzseAl3oJ AUO)j9le4 1\!l>jaua
S9 !Jed! :yeLjlSllaSa~Wnsuo)!pun -a!JISnpul a!p weJ~ (~S!Z~JWOJ~4)9zo)jell~A WOJISLjaJO Jap
u~)j!JJn4 a- 'ue>j!JJnH Jap 139sPIQZAJazuo)j as!,!wa~uasoo sep
9le411e4 JeqJQLj !Upi3Ji3llali3I139s)jQzSe!13Ji3ua ze
aJ!WeleA !Uleln (V+ jno) uas!aMlu!Lj ua>pap jJopaqa!6Jau;J uap !!UPi3Jal ua>jlap
AUOJOl!:HH u- 'a~eIUV-!::I-!H a!p 19Pi3J'gpaJ - 'Ia>jlao Jap
!Up0)j IeJn uaLjlSJJaLj !Jo)j)je ~lIewep
Ala4z!)l a- 'pJaH Jap wOle13zow !J~13lod ua- '~un~aMaqJa~J!,!S a!p
S9l!)J ~UnZ!aH a!p leleA!4 !139Sli3AQZS Ja:: 'Iwesapuns sep
!Ual!)J uaz!aLj li3Ui3Zn ua- ':yeLjlSIOS i3!P
uasaAa4 'uasgJa ~!:yaLj !elel uapos Jap
Jazs9lJlzS!l !s~lJelz~4 - 'Ja~!U!aJSlleLjSneH Jap )j!Z13~J!A uaLjmq
S~lJelZ~4 a- '1IeLjsneH Jap 13!ppa JaLjs!q
!upa>jalasJ ulapueLj ()j9WJallIQZs9)j 1Q)j19UeS~I~uzse4IaJ
S~ljdele ~unpu!'!J9 a!p 13eAue!Al3aA))j9wJalO!q a- 'I>jnpoJdo!S Jap
)ja a:: 'PUnJ9 Jap )j9pelln40!q lI!'!wO!S Jap
uaqlazS9WJal ZaAi3u13aw uauLjl!azaq
e 'ug13aAal SS!JJuaU(]J9 W! !lalQJal PIQz u!'!J9 sep 13~ssolepnl'lepnl u!aSISSnMas sep
JaSJJal13 - 'JaLjlSlal9 Jap !UIi3)j9lJ9 ua:JjaMaq
AU~Jloq13aJ9W a- 'lepue>js:Y!9 Jap )j!PQ)j!)W :m '13ozow ua~aMaq
lawJallOWeJ~ !ui3ljsazs9J uaqAugla uaänzJol\aq
uauu!Ma6 WOJJSuap !!UJaAu(!>j) UaUU!Ma~ l!weleA lU!J9 uauaJlaq
saluaw>jezsgJa !aJflleMaä !UZOAI~s13ue4 uauolaq
w~zsJazs ')j9IQZS9)j'zQ)jzsa a- 'I~Ja9 sep lal9AZs9J ~unä!l!alas a!p
lalQJal a- 'la!qa9 sep 10)jOlJ!q UaZI!Saq
(13els)glWQlgZQlUQ !lJa)j a:: 'LjlnelLjlsua:Jje9 Jap !Uzi3Wi311a! '!UJji31 uaq!aJLjlsaq
peAloazssQ 'l~uo!znJ uaJa!uo!snf !UZOJ~le4Ia uagallLjlsaq
!eJo)j ~maZLj!,!Jf 19luazs9)j :yeLjlSI!aJas i3!P
salu9)juQ u- 'aä!II!M!aJ::I Jap II~ (Ui3)ZS9)j l!aJaq
uasalu9)juQ ~!II!M!aJf lloWp0)j IZUaJ~aq
ljpeqezslaJ uazlasl!aJf sa>jIi31 (0+ UOII):JjaIS!a~aq
9P)jeJJ ua- 'UOrl.>jeJ::I a!p s~le4!)j SOJ~)j ua- '~Un~!ILjl~JIU!aas a!p
lawJal ua~naZJa lal139s)jQZs fJepas Jap
s9pa13alawlaJ ~unwJ~MJ3 a!p i3J!WeleA !Ule4!)j (V+ jno) Ljl!S ua>jJ!Mlsne
lzsaJq9 'zo)jo 'lla)j ua~aJJa !Ule4!)j uaqJalslsne
!uJaws!laJ uauua>jJa !UIOsJde)j!)j UalleLjlSlsne
>j!Zs>jaAQu Ljl!S uaLjQLjJa gpua13ali3'1391i3 uaLjl!aJlsne
S~lJella 'S~lJeluuaJ IIeLjJ3 Jap !uIOsJde)j!)j uaLjlewlsne
sa139s)jQzs'sOleU~Aj)j LjlllJapJofJa S9Uali3!13i3W'S9d911i3J UalaJ:ynv sep
PIQ::I apJ3 a!p !Ud911i3J UalaJllfne
13~ZSJO9pgl!aJ Ja:: 'puels~unl>jl!MIU3 sep !Ualli3)j lS9uDlIaJ ua6aJJa
)jaU!WeleA !Ulalafl3aw uaLjlaJdslUa uaLfasjnv sop !9P~ZUi3ZS'S9U!)lli3J uaLjasfnv sep
uallaw !WeleA W13ew !UelJII~ i3JgJa13ue4sa!lal
!zalalQ)jla 'l!WeleA lell~A (V+ JlJj) Ljl!S uaJa!äeäua uaLfaJpjno 1/011!!UJa)jalli3J uaLjaJplfne
edw~1 sO)j9Je)jele!13JaUa u- 'adweIJedsa!~JaU3 a!p S9Pi3)ji3AQU ~a!tsuv Jap
s~JJoJe!13Jaua u- 'alianba!~JaU3 a!p e!l9J wn!ujwnle Ja!dednlV sep
N3NOI1>l31 N30 nz N31SIlltiOM
WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
die Kohle szen schmelzen olvadni
das Kohlendioxid szendioxid die Schonung megovas, kfmeletes banasmod
der Kompromiss, -e kompromisszum; Kompromisse schützen vedeni
eingehen kompromisszumot kötni sichtbar lathato
der Konsument, -en fogyaszto sinken csökken
das Kraftwerk, -e er6mu so dass ugyhogy, ugy, hogy
die Landschaft, -en taj der Sonnenkollektor, -en napkollektor, napelem
laufend folyamatos, folyamatban lev6 der Sonnenstrahl, -en napsugar
der Lebensraum, ::e eletter sparen megtakarftani
leer üres sparsam takarekos(an), gazdasagos(an)
leisten sich megengedi maganak standby (ang.) standby, keszenleti allapot; den
die Leistung teljesftmeny Fernseher auf standby lassen a TV-t keszenleti
die Luft leveg6 allapotban hagyni
die Luftverpestung leveg6mergezes die Standby-Funktion, Standby-üzemmod
die Luftverschmutzung legszennyezes steigend növeked6
die Macht hatalom die Stofftasche, -n textiltaska
mangelnd hianyos, nem elegend6 stoppen megallftani
die Maßnahme, -n intezkedes der Strom aram; der umweltfreundlich gewonnene
der Mittelpunkt, -e közeppont; im Mittelpunkt der Strom környezetbarat modon el6allftott aram
Diskussion stehen a vita közeppontjaban 1311 tagen ülesezni
möglichst lehet6leg, lehet6seg szerint die Tiergattung, -en allatfaj
der Müll szemet; in den Müll werfen der Topf,::e fazek
kidob a szemetbe die Trafostation, -en trafoallomas
die Mülldeponie, -n szemetlerako der Treibhauseffekt üveghazhatas
der Mülleimer, - szemetes vödör das Treibhausgas, -e üveghazhatasu gaz
die Mülltrennung szelektfv hulladekgyujtes trennen elvalasztani, itt: szelektal
nachteilig hatranyos die Trockenheit, -en szarazsag
der Naturschutz termeszetvedelem umfassend atfogoan
neuzeitlich modern umgeben körülvesz
nutzen kihasznalni, hasznalni die Umwelt környezet
öffentlich nyilvanos(an) die Umweltbehörde, -n környezetvedelmi hivatal
die Ökobewegung, -en öko-mozgalom umweltbewusst környezettudatos
ökologisch ökologiai umweltfreundlich környezetbarat
das Ozonloch ozonlyuk umweltschonend környezetkfmel6 (termek)
das Pausenbrot, -e tfzorai szendvics der Umweltschutz környezetvedelem
die Pfandflasche, -n visszavalthato üveg die Umweltschutzmaßnahme, -n környezetvedelmi
das Pfandgeld (üveg)betet intezkedesek
die Pflanzenart, -en növenyfaj der Umweltverschmutzer, - környezetszennyez6
die Plastik-Box, -en muanyagdoboz unabhängig független
die Produktionssteigerung termeies növekedese unbezahlt kifizetetlen; unbezahlte Helfer fizetes
der Rahmen, - keret; im Rahmen nelküli segft6, önkentes
valami keretein belül unendlich korlatlan, vegtelen
das Rednerpult, -e szonoki emelveny ungewohnt szokatlan, különös; ungewohntes
die Ressource, -n er6forras; die Ressourcen Auftreten szokatlan fellepes / megjelenes
termeszeti er6forrasok die Unterschrift, -en alafras
retten megmenteni die Ursache, -n ok
rigoros tul szigoru, kerlelhetetlen der Urwald, ::er 6serd6
der Rohstoff, -e nyersanyag verbrauchen hasznal, fogyaszt
der Rollkragenpulli, -s garbo der Verbraucher, - fogyaszto, der Energie-verbraucher
die Sammelstelle, -n gyujt6hely energia-fogyaszto
sauber tiszta; saubere Energien megujulo verbreitet elterjedt; allgemein verbreitet
energiaforrasok altalanosan ismert
der Schaden,::e kar die Verbrennung eges
schädlich karos das Verhältnis, -se viszony

hundertvierundsechzig
6!ZlpaspunJUDHJapUn4
Slj!leln)jUJolepeSJlj!l äun4)SJOllelzos alP 39sllaApa>j ~la4~qa!lag alP
ueqslj!J] 'SOSIj!J] 4)!I»IJ4)S mJa>j aJAlaLj >jlp· .. e (z~eld) uaäalaq
30lOP 19J1UJeleAlJaUJsl (If + Jf]J) ulas ~uue>taq
9111j!uaAlaLj 9sIoln ze ulj!lS!I A3a Ja- J~4)!lSsnI4)S sep aJQ>j9sIa s9J9UJlaJ e apunJsäunäeJlag alP
s9z9ule)jeJI)j - JlawwnqJa~sualne4)S Jap uazapJ9>j3aUJ e u- Ja~eJlag Jap
laZJ9UaA39Zs we4)S alP zsaA aqAu931 'laAu931 Ua4)nJdsueaq
911j!nllJ lemlH sep 39sAua>j9Aal
saJazspuaJ älg~wlaäaJ SaA!)UJz9>j'Slj!losJIj!>jJeq ua- J~laqJela~seg alP
s9zaAlaLj a :: JäueH Jap uop9UJ el>jeplpolne 4)sl~>teplpo~ne
Jad a- JssaZOJd Jap Slj!lJlIIj!I>j ua- Jäunl/a~ssnv alP
ue91eAuIj!AI!AU Jequauo slj!lnpulj!JI>j a Jänllsnv Jap
eUJelJelQPI lellj!uzseLj e Janepsäunz~nN alP z9uaqUJazs uaz~asJapueulasne 4)15
elsllepozsllazUJau ua- J~s!lelzOSleuol~eN Jap 9u9laA3maJ uau- JUlJa4aSlnv alP
HlezeLj e äaMaSne44)eN Jap PIj!A aäel>tuv alP
auaz )/!snw alP UIj!!dele 9+ pue4ue
sazs9Ju!)q älPln4)s~IW (9U) ewqeJleue uau- JUl~aqe4dleuv alP
SJIj!HlOIPIj!A u- Ja~e/>laäue~IW Jap mJa>j ... uaqAuaSJaA e uaplau4)sqe
s9za)jlaJaZS Plesaqan Jap
UJalaJazs u- Jaqan alP
uel3llA3oAal9 äuelsuaqal
UJeAloJuel u- JasJn>l Jap
a::J~pe~s~dne4Jn~ln>l alP
NOIl>131
s91aAaulsal äunäl~4)!'!~3 a4)!lJadJQ>/
)jlpa)jJaUJsI3aUJ uauJal uauua>/

a
9le311eLj30! ua- J~uapn~seJnr Jap lodelllj! a:: Jpue~snz Jap
)jaulUJeleA azs9J 'lmd9aq ~alJäa~Ul
9lzDJ 'S9lQ>jazssQ a:: Jssn'4)suawwesnz Jap
)jIZSllj!! uaJazs3ueLj u<J/<J!ds
W<JwnJ1su/ Jazs3ueLj a-J~uaWnJ~SUI sep s933QJazssQ a:: Jäue4uawwesnz Jap
IQ:lJQzSUalaUJalUI ze ualJns ~auJa~ulwl luulAezsslA uaäUlJql>t)!,!Jnz
SO)jlll 4)!lwla4 lude>jezsslA uawwo>taql>t)!'!Jnz
U!)q9J ua- Jpln4)S~dneH alP >jlzs)jaAQu uaw4aulnz
lapa)jalasJ ua- JäunlPueH alP
uaq9UJlalJ9 'uaq9lza)jlaAQ>j (0+) aälolnz
zlj!LjA3aJ »eH alP
A3a)j ua- J~sun9 alP 19J a- J1alz sep
!)AUJQZS »e4uaneJä ljlzsndla 'loqUJOJl9ZS uaJQ~sJaz
)j9w!seSJlj!l a- J1a!dss»e4)Sl/aSa9 sep 3eleAls u- Ja~s!'!M alP
UJaJaWleA3Jlj!lI3Ij!S9J]q a:: JleeSS~4)!Ja9 Jap 31j!SIIj!A131j!sepze3 u- Jas!J>ts»e4)S~IM alP
39ssaAl9pa)j ~la>/4)!I~!,!wa9 alP uOI>jP '19ZS93JoJ a:: JWJn~slaqJlM Jap
uasQzQ)j 'UQA3a wesulawaä
>j9Ja)j19zs Ja:: JpeJpUlM sep
ulj!!dele 9+ ss~waä
31j!se3JIj!s ~4)nsqla9 alP 9Jal9zs »eJ>tpulM alP
uQlJQq as- JSluäu~la9 sep el3JaUal9Zs aläJauapUlM alP
e)junUJ IlJa)j ~laqJeua~e9 alP 9zaUJ u- JasalM alP
zaJ9 ual4!'!1 SIj!ZOlIIj!ASIj!JIj!!9PI ua- JäunJapu~JaAJa~aM alP
39sAua)j9Aal luqop(la) ualJaM
s9Plpeqezs ua- Jäunäm~4)Saq~lazlaJ:I alP
UJolepeSJlj!l !9lzseA3oJ »e4)Sl/asaälJaMSaM alP
S9laluQq sas9lZSaA3lj!speqezs u- JaleJ~SS~la41aJ:I alP
S9Z9U-J\l ua4asuJa:l sep luqoPla ualJaMläaM
)jIZAUIj!ILj ual4al Jazs9soUJ - Jla~lw4)seM sep
Slj!p0)j1Ij!lsn 1 uazualne:l sep 9Lj aWJ~M alP
sad9)j ä14~1 eUllj!q a- JleM Jap
193aUJ JuaqalJa
3amu]ZS9leA 4)!lula4)sJ4eM
)jlzs3alaq3aUJ ua>/ueJ>/Ja
luzlj!JlaJ 'IUalZSaJq91aJ ula~!,!JI4)eM
lezeJeA3eUJ ua- JäunJ~/>IJ3 alP
de)j ua~le4Ja 9zs91a ~OMJOA sep
AU9UJpaJa as- JSluqaäJ3 sep 9AaAlaJ9aplA - JJapJo)aJOaplA Jap
In)jelel)j ula>/)IM~ua4)15 19J1UJeleAluepuoUJal (If+ Jno) ua~4)lzJaA
leLjeleA 'llOA ä!leWa4a In>jelew (If+ uf) 4)15 ulapUeMJaA
ual]z3QJ ~al~uawn>/op
laslAd9>j ua~aJ~aA
9)jzslP ua- J>ta4~o>tsl(J alP
zsal SO)jIIA3uQ uaw4au uaqa, sep 4)15 luzaAuuazs uaz~nW4)SJaA
AUOZSIA äun4alzag alP SIj!Io3eUJosJ ua- Jäun>t)edJaA alP
SIj!le30WI a- J4)nsag Jap zQ>jzsa IS9pa>jalzQ>j - Jla~IWSJ4a>tJaA sep
N3NOI1>l31 N30 nz N31SI1IHOM
WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
spurlos nyomtalanul ehrenwert tiszteletremelt6
die Straßenbahnschaffnerin villamos-kalauzno einfallen eszebejut
der Tagesablauf, e napirend entfallen (auf + A) esik,jut valamire
sich teilen osztozik erbringen hoz,jövedelmez
überraschend meglepo die Erfahrung, -en tapasztalat
übertreffen leköröz ergeben eredmenyez
die Überwindung önfegyelem erreichen eier
die Umfrage, -n feimeres ersteigern arveresrekerül, arveresemegszerez
ungeschickt ,::. ügyetlen der Erwachsene,-n felnott
die Untersuchung,-en vizsgalat das Fahrzeug,-e jarmu
die Veranstaltung, -en rendezveny der Fastfood gyorsettermi etelek
das Verbrechen,- bun das Fazit tanulsag
die Vergangenheit a mult der Flohmarkt,::'e bolhapiac
verheimlichen eltitkol der Forscher,- kutat6
verschwinden elWnik die Freizeitwissenschaft, -en szabadidos
die Verteidigung, -en vedekezes tanulmanyok
verurteilen elftel die Fremdsprachenkenntnis,-se idegennyelv-
die Weltliteratur vilagirodalom ismeret
die Zeitschrift, -en foly6irat die Funktionsweise, -n muködesi m6d
ziemlich elegge der Gästekontakt, -e kapcsolat a vendegekkel
zuschieben +0 raharft valakire die Gebühr,-en dfj
Gemischt vegyes
das Geschäft,-e üzlet
LEKTION
sich gestalten alakul
das Getränk, -e ital

IE die Gewinnspanne nyereseg


gründen alapft
günstig kedvezoaron
ab und an idonkent das Gut, ::'er cikkek,javak
ablaufen lezajlik,tart handeln kereskedik
abziehen +A atver der Händler,- kereskedo
die Accessoires kiegeszftok das Handy,-s mobiltelefon
alkoholfrei alkoholmentes das Herunterladen letöltes
alkoholisch alkoholos investieren költ, fordft (penzt)
anbieten, kfnal jobben kiegeszfto munkat vegez
angemeldet sein regisztralt (felhasznal6) der Jugendliche,-n fiatal
angewandt alkalmazott der Kaffee kave
die Angst, ::'e, felelem Angst haben fel der Käufer,- vevo
die Animateurin, -nen animator (no) die Kaufkraft vasarl6ero
das Anmeldeformular, -e bejelentkezo nyomtatvany das Kinderheim, -e gyermekotthon
die Anstecknadel, -n kiWzo kinderleicht roppant egyszeru,gyerekjatek
die Arbeitszeit, -en munkaido die Kleidung ruhazat
auf lehramt studieren tanar szakos der Klingelton, ::'e csengohang
egyetemista das Konsumverhalten fogyasztasi szokasok
aufgeschlossen nyitott (szemelyiseg) das Kontinent, e földresz
die Auktion, -en arveres die Körperpflege estapolas
ausgeben kiad (penzt) die Kosmetik kozmetikumok
ausgehen (von + 0) kiindul valamibol Kost und logis koszt es szallas
das Ausgehen sz6rakozas,elmegy valahova der Kundenkontakt, -e ügyfelkapcsolat
ausmachen +0 zavar,zavartatja magat laut szerint
der Ausnahmefall,::'e kiveteles eset der lebensstil, -e eletstflus
ausprobieren kipr6bal leistungs- und besucherstark eladas es
der Austausch csere latogatottsag szempontjab61jelentos
das Band hangüzenet liegen (in + 0) abban all
bekommen kap die Mahlzeit, -en etkezes
berichten tud6sft die Mitternacht ejfel
besitzen birtokol, van neki die Monatsausgabe,-n havi kiadas
der Betrag,::' e összeg der Nachteil, -e hatrany
der Betrüger, - csal6 nervig idegesfto
Bühnenprogramm, -e das szfnpadi program der Neupreis,-e az uj darabert fizetendo ar
deutlich jelentosen der Online-Marktplatz online piacter
das Doppelzimmer,- ket agyasszoba original eredeti
durchschnittlich atlagos das Paket, -e csomag
das Düsenjet sugarhajtasu repülo der Panzer,- tank

hundertsechsundsechzig
(fi.l3awalaq) !Uzafi.l3aalaq uaLlaälu!a

I aS5llaluQzsgaw >ialal5ll!9Ia ua/falJnJO/l


UOIInoqqtf Jap IS5llaluQzsgaw 'S5ll!d5lal neqqv Jap
aS5lzJazsgaw g~SJ~glodwell~ äunJaäJoqU!3 alP
g~ssez~ll u- 'aLl3 alP
luaq uauu!Jp
lalOjpueJlS safil5lWaZSl5l>i a;:, 'ILln~sqJO)lIaddoa Jap
ues9lJel Janoo Jno IwelJel(9P!) Janea alP
NOI1>l31
l! II fiu5llZSaJa>i
uaqno/9 aLpf/1sfJlp Jap lfiu5llZSaJa>i LlJ!llS!JLlJ laA!>ieleA9Zafiu5lwapza>i (tf+ Jno) uaLlaänz
apsz9l u- 'aSJQB alP ellaJe.l3p u- 'a~aJeä!z alP
qopgop~q u- 'laWWOJ~LlJaIB alP IOSZ~JeA uJaqnez
aS5lza>iJ5laqJ~la+?Ae äueäu!asäunlLlez Jap
(zala)lQ>i uapu!q
sa>i5llJ5l lIoAUaM
I~U!>i ua~a!q alJazs.l3~I!A ~!aM~laM
aJ!WeleA >i!z0>ileuoA 01'+ Jno) LlJ!SuaLla!zaq eJ.l3~I!Ae llOl!fiu uauo~laM
zawalla! 'zaAaugaw uauLlJ!azaq la>ila uaLlaääaM
g~sSO>iel'g5lssad5lu äunJa>llQAaB alP nJ~ u- 'aJeM alP
!uzo>iP~W! l!uelgaw g~sze.l3! ~!aLlJLleM alP
laJaws!9la as- 'S!UIUUa>lJOA alP
ua6uflqfaq ualafj sop IS~ZO>ip~W! ua~aB sep
s!I~nlJ!A lIanU!A
19l!WeleA l!g~l fil5lWaZSDfiu5lg!S~Alefi.l3eu - 'Jal~ILlJSla!A Jap
wau 'zall!weleA >i!p0>izsegeJ (tf+ Jno) uaLla~saq 9pela - 'Jaln~>lJaA Jap
wOlepogge s!uäJoSaB alP s~pela a;:, 'Ine>lJaA Jap
fiu5lJazs uap!aLlJsaq paA5llepo 'paA5llla uaJJ!JaALlJ!S
lU!J5lgaw uaJLlOJaq II~ aJ5ls5lza>ilapuaJ uaqeLl
äunäOIJaA Jnz 'äunämJaA alP
Indele U!WeleA (0+ Jno) uaLlnJaq >iaJaqwa 91eJefiu - 'Jaqnelm Jap
U!WeleA !uzopeJ~j uafi.l35lzs'.l3~sueIWJod ~!aLl~w~LlJsJaAUn alP
'aJ!WeleA !upa>iaJQl (tf+ wn) LlJ!SuaLlowaq l~gSZ!A uaLlJnsJa~un
Wlla/llQlaq lleleA!ll s~z0>ieJ9zs äunlleLlJalUn alP
uapfa/>/aqlWtf sop IllQlaq 'l~lIa uap!al>laq l!>ieleA lelz0>ieJ9zs 'lagl5lZsaq ua~leLlJa~un
desJaq uaLla!z LlJS!l uap Jaqo
S~lIeAl!ll (0+ nz) s!u~uua>laB sep
eW>iezswol~ 5- 'qofWneJl Jap
zall!weleA !UlnJ~!~zzOll (0+ nz) uaäeJ~l!aq e>i!lZSpnl >I!~S!JnOl alP
!Uel!Ue~aW uaäu!Jql!aq eW]Jd '>iawaJ lIo~
pnl uaSalal5l>iQl'J!q uaLlJsJJaLlaq lalQJal !g5lSfiUa>i5lAal a- 'LlJ!aJaqs~!a>lä!~~l Jap
s~I>i0PU! äunpuOJäaB alP g5lssaP5l u- 'aJeMgos alP
lal5lA 9! 's~.l3oJ9! - 'UaLlJdd~ULlJSJadns sep
>i0uleleA!ll u- 'a~a~Sua!paB Jap
>iofiu~Wlnuel !Walafi.l3a ua!pn~s 'wn!pn~s sep
l!>ieleA !ulalur!l!>i (tf+ qJJnp) LlJ!SuauLlJ!azlsne fiu~wlnuel u- 'a!pnlS alP
fila1l9z0>ieJ9zS a- 'uosäunäeJlSnv Jap g5lSfiUa>i5lAawods äunqosneuods alP
9Pua.l3ala puaLlJ!aJsne lelz0>ieJ9zs 'z0>i0 laWQJQ uaLlJew geds
aS5lza!am 9P~Jedazs s!l~Jnlln>i e 6unzuaJ6qtf S~l!Je>ie~aw uaJeds sep
Jal/aJnl/n>/>/JnJpsntf IS5lza!am >lJnJpsnv Jap filaAaSJ >lle~lIews Jap
s~lell~glozs 5- 'aJ!AJas Jap
!uuaAlaj eJ~>iunw !el0>is! uawqauJno
llQzQ>i
lsuafP/nqJS uap U! l!uUaAlaj uawLlaullne >iaA5lI5lj!Walafi.l3a ze 9P!uQzS ua!JaJJa~sawas alP
llOl!fiu uassolLlJsaälne !IA9q a;:, 'punLlJS Jap
l!l9zslaj uJapJolllne fil5lwazs >iu5lI5lJ u- 'aUJa~LlJOLlJS Jap
P5lA,\BQ a;:,'~leMuv Jap ueqgelW '.l3elW ~!ULlJSW! '~!ULlJS Jap
s5lpasazs5lJ Ha~uv Jap ueq>io.l3~s!~ze zsal wpgelezs uaqJow
aJ!WeleA de>i lo.l30! ual/oqJa ua/faz6o/qJS wpgelezs u- 'aHazäelLlJS alP
a>iwpellnJ - 'uaLlJPHLlJS sep
(tf+ Jno) qJnJdsutf uaufa IgO! 'fiu5l.l3! LlJnJdsuv Jap
>ia>i>iP'>iefi.l3J~lllQl!Dfi.l3 u- 'la>l!ueJalWWes Jap
s~p0>izewle>ile äunsseduv alP uozazs e 5- 'uos!es alP
safil5llU!>ial 'llalZS!l uaLlasaäue S~ZUOA Z!aH Jap
llaluala!aq ~!puO>laäue .l3~Jpeu9IgeAol u- 'aSOLl~!aH alP
leleA!4 Ja;:,'lwV sep uesJofig LlJseJ
lJodosJ>i5lWJal u- 'addnJä~>lnpOJd alP
9lellpegOjla laqe~daZ>le
ueA uala! u!as ~uas~Jd
S~loJ~lellla äunzuaJäqv alP lezop9w !S~lelnw '!S5llaz!j led~ed
9IaS!Ad5l>i u- 'a~aupJoaäqv a!p/Jap lauQzs u- 'asned alP
r~egnfiu LlJS!pu~IPuaqe ed~d a;:,'~sded Jap
N3NOll>i31 N30 nz N31SI1IHOM
WORTLISTEN ZU DEN LEKTIONEN
einlmischen sich (in +A) beavatkozni valamibe der Kiez, -e külvaros, negyed
die Einstellung felvetel (munkaba) das Klischee, -s sztereotfpia
der Eintritt belepes; Eintritt in die Partei kontaktarm 6dzkodik a tarsas kapcsolatokt61
belepes a partba kontaktfreudig tarsas leny
der Einwanderer, - bevandorl6 die Kopfbedeckung fej befedese
entfernen eltavolft; das Kruzifix entfernen das Kopftuch, ::er fejkendo
a keresztet levennijeltavolftani die Küste, -n part
die Entscheidung, -en döntes die Lebenslust eletkedv
erhalten megkapni leisten teljesfteni
erheben sich felemelkedik liefern szallftani
erleben megel, atel mächtig hatalmas
flexibel rugalmas mangelnd hianyz6, nem elegendo; mangelnde
die Freiheit szabadsag Bereitschaft hianyz6 keszseg
der Fremdenhass idegengyulölet die Mehrheit többseg
friedlich bekes das Meinungsforschungsinstitut, -e velemenykutat6
das Gebäude, - epület intezet
der Gegensatz ellentet; im Gegensatz (zu +0) das Meisterwerk, -e mestermu
valamivel ellentetben die Messe, -n vasar, kiallftas
gegenseitig kölcsönösen das Mitglied, -er tag
die Gegenwart jelen mitlwirken (bei +0) együttmuködni
die Gemütlichkeit szfvelyesseg die Moslemin, -nen muzulman
die Gepflogenheit, -en szokas moslemisch muzulman
die Geschwindigkeitsbegrenzung sebessegkorlatozas mühsam faradsagos; alles war sehr mühsam
die Gesellschaft, -en tarsadalom minden olyan nehezkes volt
das Gesetz, -e törveny; Gesetze einhalten törvenyt multikulturell multikulturalis
betartani die Muslimin, -nen muzulman no
die Gesetzgebung törvenyhozas muslimisch muzulman
gestatten megengedni nach wie vor valtozatlanul
das Gewaltmonopol kizar6eagos jog a hatalomhoz der Nachbar, -n szomszed
das Gewand, ::er öltözek, ruhazat der Nachteil, -e hatrany
die Gewissheit bizonyossag neigen (zu +0) hajlamos valamire
die Gleichberechtigung egyenjogusag der Nobelpreis Nobel-dfj
das Graffiti, -s graffiti die Nonne, -n apaca
das Grundgesetz nemet alapftvany oberflächlich felületes
gründlich alapos(an) die Öffentlichkeit nyilvanossag
die Gründlichkeit alapossag opfern aldozni
das Halbfinale, - közepdönto ordentlich rendes
der Halt tamasz; Halt geben tamaszt adni, segfteni der Papst,::e papa
handeln sich (um +A) sz61valamirol; es handelt parallel parhuzamos
sich um valamirol sz61 die Parallelgesellschaft, -en parhuzamos tarsadalom
das Handicap, -s (ang.) akadaly, itt: hiba, hi3trany,hiba der Parlamentarier, - (orszaggyUlesi) kepviselo
heranlgehen (an +A) közeledik, nekilat valaminek; pflichtbewusst kötelessegtudatos
an die Sache herangehen nekili3t az ügynek der Pilgerstrom zarandok aradat
die Herkunft szarmazas pingelig szorszalhasogat6
höflich udvarias das Prinzip, oien elv; im Prinzip elvben
holen hozni; den Titel holen cfmet megszerezni provinziell videki
ideenreich ötletgazdag, kreatfv die Rangfolge rangsor
die Improvisationskunst az improvizaci6 muveszete räumen takarftani
insbesondere különösen die Regel, -n szabaly
jener, jene, jenes emez, amaz die Regierungssprecherin, -nen kormanysz6vivo(no)
der Käfer, - bogar; der VW-KäferVW-bogar die Reliquie, -n relikvia
die Kammer, -n kamara der Respekt tisztelet
die Kenntnis, -se ismeret; ausreichende Kenntnisse der Riesenerfolg, -e hatalmas siker
elegendo ismeret der Roman, -e regeny

hundertachtundsechzig
2~se~os 14ezun a!p
:)J~llaA.8a UitWW!:Jslnz s~zoWpo~ :m 'S~woAula äun~'OJpJittUn a!p
ua~~Qs) Uit4itäl~'OJnz uelleleLjlel!/\ Uittt!J:Jsitqun
QlU!~al aqQ/\Q! Uit!:JUit!Jos:t!un~nz sn>i!leueJ 'sa~lal 'UQPQzQA.82aw tänitzJitqo
eJ~/\e! e ~au!~ele/\ (0/9+) uaJsun6nz uallalaLjzQA.8al
1919! pue:Jsl4oM Jap '!uualll)l el!eJ laLjal wau uaJjaJ1Jaq(J
sOAu~wopnl 4'!I:t!e4,suitss!M nz wno>/ 1S!puowa[ fU!>iele/\/U!Wele/\
epos) !2~sepze2 - JJitpUnMs:t!e4,sU!M sep zsalll)l 'peleLj2aw '1I)wIOlaJ UitUitJtJitqO
s0>i9Je~el '!2~sepze2 4'II:t!e4,s:jJ!M !udal2aw uit4,seJJitqo
lZS9JS~W'J0>i>ieueA.8n wnJitpit!M sQ2Q2'UOP0>iIe/\nJlaJ 4'!lqit4JitqO
eJ2~1!/\e UOl!AU UituOtlitM pew~12aw uitllelJitqo
Wlla wazs e 2jwe UaJq pun 1!aM fazssaw tlitM AU9Ja Uit- Jpuitänl a!p
la!Qla:)JawS! - JUit4'!itzJ4eM sep >i!zO~leI2oJle/\~>i!l!IOd 6!11;11/.{Js!1!/od f/\ll>ie ä!t~:J
2~sze2! t!it4J4eM a!p U!)q u- JitpUOS a!p
s~lzsel~/\ Uit- JI4eM a!p so~el !ed9Jna-19P - JJitPU~IPOS Jap
lal9ljQla it- JUit:jJnJOA sep s)e>iew Jn:Js
AUQla it- JUit:jJ0A Jap el!/\ uitt!it~ä!t!itJtS J:J!itJtS Jap
s9lazd9>ila Uit- Jäunllit:JsJOA a!p laloJPUeJlS it:: JqJo~pueJtS Jap
~os~lzsel~/\ !qq~J0>i (Qu) Q/\!/\9zs9l!es sauaAlaLj upa/.{JaJdsasSaJd
ua//.{oMnaN aua6oza6JoII f!qq~JO>i uitäozitäJOA apua1aJ1Jalll/a1s alP fQljSauaAlaLj PUittitJUitAllitts
d9u Jit:: J~IOA sep l~z!l0qW!ZS 'zala! Of+ J(JJ) Uit4it:Js
s~puowal Of+ Jno) t4'!ZJitA Jap uaAlaLja Uitssitptte:Js
w2ew e!ljS9le!\.8aw 4'!s Uit4'!I~J!MJitA /\aJaw JJets
!upe2e12aw UJitä!itMJitA UOS)I)S)e azuds Jap uo fS)I)S) itz:J!dS a!p
S9IaS!/\d9>i'lalaS!/\d9>i äuntitJ:jJitA a!p eW~Joued !SOJ~/\("6uo) 5- JitUIIMJS a!p
QlaS!/\d9>i - JJittitJ:jJitA Jap (e>iunw) lel~2lozS !el0>is! :Jsuit!Pln4'S Jap
S9:)J92aw s!UPU~tsJitA sep 2~S9leLj !A.8[)Uel u- JitPJQ4itqln4'S a!p
>i!U9:)JQ12aw'~!AloJal '>i!lI)Wla uitlnepitA 9Jj - JJitllitts:t!!J4'S Jap
s~leA.8J~l Uit- JäunlPUe4JitA a!p ueq~9AUJ~ uano/.{JS w! f>i9AUJ~ uittte4'S Jap
la/\!wele/\ >i!za~lapuaJ Of+ JaqrJ) UitäOJJitA znele>i - JJitUue4'S Jap
N3NOI1>l31 N30 nz N31SI1IHOM
www.e-klett.liu

ISBN 978-963-9641-47-1

911~I1 ~~lllllllllill~ 1,111