Sie sind auf Seite 1von 20

FAIL MEJA

P E N G U RK UU SR AI KN U L U M
G U RM
U A T A P E L A J A R A N P E N D ID IK A N J A S M A N
dan
K E S IH A T A N

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI GAYA


JALAN KEBAJIKAN
88300 KOTA KINABALU

TELEFON : 088-224779
FAKSIMILI : 088-257164
E-MAIL :
http//webmail.Sksrigaya.Edu.My
N O . KELU AR AN N O . P IN D A A N T A R IK H
01 00 0 6 .0 6 .2 0 0 7

1 .0 M a k l u m a t P e g a w a i
Nama ASARRY GASIN

Jawatan Hakiki TETAP

Gred Jawatan DGA29

Bahagian / Unit PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN


Tarikh Memegang
1/8/1999
Jawatan
Tarikh Penempatan 1/8/1999
2 .0 S e n a ra i T u g a s
Bertanggungjawab Kepada Pentadbir & Ketua Panatia dalam merancang,
menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-
perkara berikut:

I. P E N G U R U S A N K U R IK U L U M
1. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian, Penggal, Mingguan dan
Tahunan.
2. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi
pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.

II. P E N T A D B IR A N
1. Menerima agihan tugas daripada pentadbir.
2. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan
untuk guru dan kakitangan bukan guru.

III. B ID A N G U M U M
1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh
Guru Besar.
3 .0 O b j e k t i f j a b a t a n
1. Memberi peluang pendidikan kepada semua Warganegara Malaysia.
2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan
sejahtera.
3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata
pelajaran.
4. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga
pendidikan.
5. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan
untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.
6. Meningkatkan kepakaran pegawai–pegawai perkhidmatan pendidikan
supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan.
7. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran
dan pembelajaran.
8. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden,
cekap dan berkesan.
9. Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh
dan berkekalan dengan agensi–agensi luar bagi menjamin
pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.
4 .0 O b j e k t i f
1. Menyediakan data dan maklumat pencapaian murid yang terkini
dan betul.

2. Menyediakan latihan & bimbingan bagi meningkatkan kecekapan


dan kemahiran di kalangan murid.

3. Mengamalkan sistem pengurusan kurikulum, berdasarkan kepada


pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan oleh
kerajaan Malaysia.

4. Mempastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat


dilaksanakan dengan berkesan.
5 .0 C a r t a O r g a n i s a s i S .K . S R I G A Y A

G U RU BESA R
P IB G

P e n o lo n g K a n a n P e n o lo n g K a n a n
P e n o lo n g K a n a n
H a l E h w a l M u r id K o k u r i k u lu m
K u r iu l u m
S e k o la h Is la m & M o ra l
K a u n s e lo r J a b a ta n
D is ip l in K e tu a - K e tu a B id a n g
K e la b & P e r s a tu a n

B uku T eks P a n iti a M a ta P e la ja r a n


P e r m a in a n & S u k a n

K e s ih a ta n G u r u - G u r u M a ta
P e la ja r a n

K e b a ji k a n
P usat Su m ber

3K
IC T
K a n ti n

PPD a

K a k ita n g a n S o k o n g a n
6 .O C a r t a O r gaagni iasna Us in Bi ta h
G u r u M a t a P e la ja r a n P e n d id ik a n Ja s m a n i & K e s ih

GURU BESAR
DGA34 / DG41

PENOLONG KANAN
DGA32 / DG41

PUSAT PANITIA SETIAUSAHA JADUAL


SUMBER MATA PEPERIKSAAN WAKTU
SEKOLAH PELAJARAN
UJIAN JADUAL
GURU MEDIA BAHASA BULANAN/DALAMAN
MELAYU WAKTU
INDUK
PEPERIKSAAN JADUAL WAKTU
GURU BAHASA PERSENDIRIAN/KELAS
PERPUSTAKA INGGERIS AWAM
AN
GURU ICT MATEMATIK JADUAL
GURU GANTI

SAINS

PJK
7 .0 S E N A R A I T U G A S
Nama : Asarry Gasin

Jawatan : Guru Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tarikh : 01.01.2007

BIL SENARAI TUGAS CATATAN

1. Menghayati keperluan sesuatu mata pelajaran dan


merancang Pelan Tindakan selaras dengan
matlamat Jabatan Pendidikan Sabah.
2. Menyediakan Takwim Tahunan Panitia
* Merancang aktiviti
* Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan
dan Harian

3. Mendapatkan Sukatan Pelajaran dan Huraian


Sukatan Pelajaran
4. Menyediakan dan mengawasi BBM dan BBB.

5. Memilih dan mencadangkan alat, buku, dan


bahan bacaan yang sesuai.
6. Membuat semakan buku latihan pelajar.

Mengadakan usaha khidmat bimbingan kepada


7. ahli-ahli panitia.
8. Membuat pencerapan p&p guru dan membuat
laporan hasil pencerapan.

9. Mempastikan soalan-soalan ujian/peperiksaan


siap lebih awal dan menyelaraskan soalan-soalan
ujian bagi semua tahun.

Mempastikan guru-guru yang telah mengikuti


10. sesuatu kursus mengadakan latihan dalaman.
Mempastikan fail-fail panitia lengkap dan
11. kemaskini.
Menyediakan laporan prestasi murid sepanjang
12. tahun.
8.0 P r o s e s K e r j a G u r u M a t a p e la ja r a n
M u z ik

Aktiviti 4.1 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PENGURUSAN P&P DALAM Muka
Subaktiviti 4.1.1 1/1
MATAPELAJARAN PJK surat ini
Pegawai Yang Undang-
Proses Kerja Meluluskan / Undang /
Dirujuk Peraturan

1. Merujuk Huraian Sukatan Pelajaran. Kementerian

2. Menghasilkan Rancangan Pengajaran


Tahuanan berdasarkan Sukatan Guru
Pelajaran.

3. Mendapatkan pengesahan RPT


daripada pihak pentadbiran. Guru Besar

4. Merancang Pengajaran Harian


berpandukan Rancangan Tahunan.
Guru

5. Menyediakan bahan bantu yang ABM, Bahan Maujud.


sesuai dan menarik. Gambar, Buku
Rujukan.
6. Menyerahkan Buku Rekod
Mengajar kepada pihak pentadbir.
Pentadbir
7. Melaksanakan p&p dengan pelbagai
kaedah.
Guru / Murid / ABM
9. Menguji pemahaman murid dengan
pelbagai soalan secara lisan, ICT,
lembaran, ujian.
Murid / ABM
10. Menbuat refleksi tentang p& p yang
telah dijalankan.
Guru
Tindakan susulan.
C a rta A lira n
MULA
A

Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta


1 menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan
huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan.
Menghasilkan Rancangan Pengajaran
Tahuanan dan Mingguan berdasarkan Sukatan
2 Pelajaran.

Tidak Mendapatkan pengesahan RPT dan RPM


3 daripada pihak pentadbiran.
Ya Merancang Pengajaran Harian berpandukan
Rancangan Tahunan. Menyerahkan Buku Rekod
4 Mengajar kepada pihak pentadbir.

Menyediakan bahan bantu


5 yang
Melaporkan kepada Guru
Kanan Mata Pelajaran sesuai dan menarik.
tentang masalah Melaksanakan p&p dengan pelbagai kaedah.
pengajaran dan Mengadakan aktiviti pengayaan dan Pemulihan.
pembelajaran untuk
6
Menguji pemahaman murid
tindakan selanjutnya.
Menbuat refleksi tentang p& p yang telah
Tidak dijalankan. Objektif tercapai atau tidak.
7
Ya

8 Tindakan susulan.

Rancangan
pengajaran
baru
S e n a ra i S e m a k
Tandaka
Bil Aktiviti / Tindakan n Catatan
(√)

Menerima Buku Rekod Mengajar dari


1
Pentadbir

Membuat Perancangan Tahunan,


2 semester dan Harian

Melengkapkan maklumat yang


3
diminta dalam rekod mengajar.

4 Penghantaran Buku Rekod

Mengambil semula Buku Rekod


5 Mengajar yang sudah
ditandatangani

6 Membuat perancangan harian

Menghantar buku rekod setiap hari


7
Jumaat ntuk disemak

8 Memeriksa buku latihan murid

Menyediakan soalan bulanan &


9
semester
N o rm a k e rja
JUMLAH UNIT
MASA
YANG BOLAH
Bil JENIS KERJA YANG
DIJALANKAN
DIAMBIL
DALAM SEMINGGU

Mendapatkan sukatan pelajaran


30 minit 1
1 daripada ketua panitia.

Fotostat s.p dan masukkan dalam


2 60 minit 1
fail rekod mengajar.

Memahami s.p dan menyediakan


3 100 minit 6
RPT, dan RPH.

Menyerahkan Buku Rekod


Mengajar yang dikemaskini
4 30 minit 1
kepada guru besar pada masa
yang ditetapkan.

Melaksanakan pengajarannya
30-60
5 mengikut Rancangan Pelajaran 28-32
minit
yang disediakan.

Mengesan kelemahan pelajar dan


6 menjalankan kelas pemulihan 30 minit 6
atau bimbingan
8.0 P r o s e s K e r j a

Aktiviti 4.1 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


kerja-kerja latihan dan kerja Muka
Subaktiviti 4.1.2 2/1
rumah surat ini
Pegawai Yang Undang-
Proses Kerja Meluluskan / Undang /
Dirujuk Peraturan

1. Membina/ memilih kerja latihan & Guru


kerja rumah yang sesuai
berdasarkan P&P yang dijalankan.

2. Memberikan kerja kepada murid Guru


serta memberitahu tarikh hantar.

3. Merekod penghantaran kerja


murid.

4. Menyemak hasil kerja murid.

5. Ambil tindakan untuk hasil kerja


yang tidak lengkap.

6. Mengembalikan kerja murid.

7. Menyuruh Murid buat pembetulan Murid


sekiranya ada salah.
C a rta A lira n
0

MULA
A

Membina/ memilih kerja latihan dan kerja


1 rumah yang sesuai berdasarkan P& P yang
dijalankan
Memberikan kerja kerpada murid serta
memberitahu tarikh hantar.
2
Amaran diberikan
Merekod penghantaran kerja murid. Sama ada
Tidak sudah hantar atau tidak.
3
Ambil tindakan Ya
untuk hasil kerja
yang tidak Tidak Menyemak hasil kerja murid. Memastikan
lengkap 4 samaada kerja lengkap atau tidak .
Ya

Mengembalikan kerja murid secepat


5 mungkin.

Menyuruh Murid buat


6 pembetulan sekiranya ada
salah.

Latihan/kerja
baru diberikan
S e n a ra i S e m a k G u r u M a t a P e la ja r a n
M u z ik

Tandaka
Bil Aktiviti / Tindakan n Catatan
(√)

1 Menyediakan latihan / kerja rumah

Memberikan latihan/ kerja rumah


2
kepada murid

Memberitahu tarikh hantar letihan /


3
kerja rumah.

4 Merekodkan penghantaran kerja.

5 Merekodkan hasil kerja murid


N o rm a k e rja G u r u M a t a P e la ja r a n M

JUMLAH UNIT
MASA
YANG BOLAH
Bil JENIS KERJA YANG
DIJALANKAN
DIAMBIL
DALAM SEMINGGU

Menyediakan latihan / kerja murid 60 minit 5


1

2 Mengutip hasil kerja murid 5 minit 4

Memberi amaran kepada murid


5-10
3 yang tidak siap atau tidak hantar 6
minit
kerja.

4 120 minit 4
Menyemak hasil kerja murid.

Mengembalikan serta
5-20
5 membincangkan hasil kerja minit
4
murid.
8.0 P r o s e s K e r j a

Aktiviti 4.1 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Muka
Subaktiviti 4.1.4 Mengadakan krusus dalaman 4/1
surat ini
Pegawai Yang Undang-
Proses Kerja Meluluskan / Undang /
Dirujuk Peraturan

1. Menghadiri mesyuarat atau taklimat Kementerian


mengenai mata pelajaran yang Pelajaran /
berkenaan sama ada yang dikelolakan Jabatan
oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran /
Pejabat
Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah.
Pelajaran
Daerah
2. Mendapatkan maklumat yang terkini
tentang perkembangan dalam mata
pelajaran yang diajar.
Guru
3. Memaklumkan serta berbincang
dengan Guru besar/ penolong kanan 1
untuk mengadakan krusus dalaman.

4. Menyampaikan semula maklumat Guru


kepada guru lain yang mengajar mata
pelajaran yang sama.

Guru
C a rta A lira n
MULA
A

1 Menerima surat panggilan untuk menghadiri


mesyuarat atau krusus.
Menghadiri mesyuarat / krusus sekiranya diarah
2 oleh pihak pentadbir.

Mendapatkan maklumat yang terkini tentang


3 perkembangan dalam mata pelajaran yang diajar.

4 Mengadakan krusus dalaman

Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang


mengajar mata pelajaran yang sama.
5

6 Laporan kepada pihak berkenaan.

tamat
S e n a ra i S e m a k G u r u M a t a P e la ja r a n
M u z ik

Tandaka
Bil Aktiviti / Tindakan n Catatan
(√)

1 Membawa balik semua bahan krusus

Menentukan tarikh serta jadual


2 krusus dalaman

Memastikan semua bahan dan


3
alatan lengkap dan cukup

4 Surat panggilan sudah diedarkan

Kehadiran guru adakah menepati


5
sasaran.

Membuat laporan kepada pihak


6
perkenaan.