Sie sind auf Seite 1von 26

!

"
! #

$% & ' ( )* + ! % , ! '- ..(/


%), * 012(345./ 637! .. 42/
%8+ ) ++ 9-'- : %
!
" # $ " ! $ "

% % &
! !
' #( ! #!
)

% + 8 + ,% % )# - +%+ ; ,&; -&& % # ))#


< - ' %)# +%)+, # #+ & - %# '' =%
)+ % %# : )> & & +% ' & , % =& ;%) $&&
?% @% $ ;# - +% '&", % + # %, %&
;%) $&&?% ! % ! %& % %+ - ' %)#+%+=%
% %+, & & +% -+, , ,% '& &# %= ' $&&?% )+
)
+& % %# - % ' ;& &)

! ! "

* ) )
%+ ,%)- % %# % =% ,
- '=%) &+ = % && % - '+%+,& - - , )#! %= '
+% ''& ,%)- % %# ',& ! )- ! %' 8 %'
) & % % %# =% , , , = :# % ''
1(22A5+% & ; & * % + ,*%+ 5 %
=% && %8 ( = : #B% + 1 275 ! ;&# = : # )-
16/5
+& )+ =%=% , #& =%) ' % , #) - '
+% ''%+= %+% #+% % , =% = ' %= ; % % %#
- ' %+ , + - + +, ' & =% = ' %= ; - '
+% '% %+ ,%)- % %# %,% % % % !
+% '% % =% # %' % ' (A #& (22. +% '% ?
- +&+! %+ + ) )1 5
)+ ) =%) ' ! & & +% %+ ,%)-
% %# % % + )#, ! - '% & )# -
%+ %)- % %# % 2
, #+% % &+% ;&# , +%
+% +% && +& <%= % )# ,% - - ' % )#
=% % ' & =% ): % ' ) %# +& % - =%
+% +% && +& <%= % )# % , ) - ' +% -
= #: ,% & ,%+% # +% &, # )- ' ,% ) &
' % &; & = '+ - )+ =% & % ; + & %)
,% #+,& =%= ,% ' %)+,
)+ % , ! %+ ,%)- % %# # , %= '
% )- ',% &# ) %+ & ! +& % )'& ,% ' &# ) %#
#& &+ , + % ) - ' , =% % ' %= ' )# &'+=
, ! 1(22A5+% - %=& = #: %+ =% % &
% + & & :)-#! + %+ = - % % % ,% )
%+% &! #&=& ' % ' ,% % % ,% & & + ;& &
, # )#&=& ' - ' %' %+ = - + - + !
%+ % ;&+)# ,% ) % ; % 27
, +% - = #: % %# & - %,% =& % % - '
% % ' + - + ,% - %= % ,% )
+%+= # - ,%+% ,%)- % %# = ' %) & '+ - '
,%+% # ,& +%)) &, ' + % #:
,%)- &+ # & & + - + % % , % #- '
,% ) ,% ) +% - ) +%+,% =% ',
: )& :
$%;) +% %+ ,%)- % %# , )# ,
=% = ' # ) % %) '; +% & ; & = #: )%= # 222
%+, ,%) & ,%)- - '# & : ! +& %+ ,% ':
=%) &+ , 1 (22.! : (22.5 %+=% ,%)- )%
%+ = - , %; %) +% '% ,% ; - ) ) %# & &
,% ' = )% =% ;) , ) = =% & ' -
,% %' & ! + ,% '&+,&) ), ,% - =% ;) % &
% ' < = #1 &, #% (2245 +, =%)&+
%+ &@% ) )" % - ' , +% '&+,&) ,% - , %
% : %" & 1 (22.5 )+ % , % % !
%= ' % + #+%) '' ,% & - '+% - = )%#
)%= # A %+, &=& ' % % ' & + +% ' # %
,%+=% ' - '+% &, , &, 1 - % (22.5
- % ,%)- % %# % %,% , - '
% & ' & + ! C+ C, - '=% : = : & &
+% %' & %# '' +% +=&) '%;) +% &; & +%

* ) )
?' + , -% % %, %+ ,%)- % %# %
%+ +% % & #+% ;&# , +% % - 8
,% - +% & & ;: = % ' +% ''& % )%+= '
@ &- ' ) '=% % =% &= # = ) ' & ' - ' +
1<% " 77.! & 7/25 % ' =% - ' ,% '& )# 1 5
+%+ # + ,% &= # - ' % ; % ' ,% ,% %; #D1(5+% !
1A5+% -&& % , =% = % ?% & + , , &
%+ &
%+ %)- % %# % 3
, #+% % &+% ;&# , +%
%- ' +% -%= = %+ ,%)- % %# %
+%+,& - , '%;) +% , )# +%)) & ,% %+= '
,%)- % %# %; & #& )) & ? +' 1 7765+% -
= #: %; # ,%)- % %# % , , #
,% %+= ' ) +& % % ? - '=% ) '& ' %; #& 647
1 ! 7765 %)- % %# ? )%= # ,% & & = ' %)& '
= ' : &: 1 7765+% - = #: , + ) )&+ #
?%) %" % )
& ,% & & = ' '8 ' ,
% & + & & + )% ,%': ,%+% # ) ) - E
%" % )
& ' ' ) %#,% & B E + &,& ) %# %+% #
?%) & & +% &+ # % % & & , =&+ = ) %#
+% , ,% # )+ + )#,%)- &+ #
# = F F +&) ,%)- &+ # & & ,% & &
, =&+ ) %#+ % % )+ ,% %+= ' =% & -
=%=% , ' )
8 % '+ ) %,% &# ++ -#+%
,%)- % %# &+&+ & & ,% & & , =&+ ';
%= ' " ! + ) ), % ,% = )%# +%) &
, % : % ' ';,%+% # += # ,% , , %
: ! % ;+ ?%) +% &, , % )- ' %) -!
+%+,& - '- # &, %) %= ' - =%); %'%
?%) +% ; ,% %+% % 1 %, % 73/ 5
% %)# %+% % #& 74.! % ; % "& #& &+
% ,%+% # +% '+= ) %= ' % ?%) ?% = ' &+ #
+ )% ! % '+ ! ,%+% # ) )?%) =% &= #+% ; &+ #
+ )% + ) ! ,%+% # % #! &,%+% #,& 1
G%=& (2225 % % ,% , # %,%+ ) )
%+= ' % '+
% +% ; + ) ,%+% # +% ; )# & ,% - %= = ,% &&
&= )& %'% 1 777=5 %+% &! &= )+ %'%
' % # =% % +=& '
: ) %+% % ! ,%+% # % +% '%) & /
#& 7.A % ' % : '8 %)& ' + '8 ' '
& ' +,& % 4/ 7.A % & +% ; #& &+
,% & ; & &+ # 8 &+ # : - '+% : %) & '+
'8 ' & ' + +,& % , % & ;%)
,%) - &+ # 8 &+ # % =% ;) % ' &+=%
'' % = # & +% " ,% , & & +%+= -
,% )- &+ # , =% )+ & #& &+ ,
%= ' " , + % + ,%+% # % +% % ,
%= ; - ' =% , = & '& & &+ # ? &
' - ' =% 1< 5 ,% & & & & ,%+=%
) 1 %, % 73/=5
% % ? & =% & ! % % %# %
% ' %+= ) - ) %+= '8) %+= ' % ) %,% <
E *1 %, % 73/" 5 %)- % %# , +% +% &, , )# & +
%+ ;+ ,%+= - ,%+% # % = & & ,%': %'% !
+ )% %,% - ' ) & = )+, &1$& H 8 + # % ; 77.5
% : ! -- ,% &+,&) % '+ +% ) &+ # %= '
%+ %)- % %# % 4
, #+% % &+% ;&# , +%
)
%+= ' - ' # & &+= ' )' %) +& , ! ,% )
&+ # 8 &+ # % '+ =% &+,&, ,% , ! =& &=
)
& %,% + ?%)

* ) )
% %+= ' +% - %= = &+ # 8 &+ # ,%+% #
% % & ' ! % + & & & '; % - ')- = '
% &= = ' &+ # ,%+% # =% % = & & '; % '
,%+=%) ) % ''; -: ! % + & % ! %+ +% ' &
, ) ,%': %'% , )- ' % & - % & # , % % = '
% &+ # ,%+% #, + ,% % = 1 , =5 )
%= ' ,%) '' 1 +& , = % ' +% ' & =;
1 % & ; #& 7/2 5
= - , % ,% ) ,%+% # +% '+= ): & & &
=% % ; &+ # : &+% )
%+= ' ,%)- % %#
: & & +% ' ,% , ) % %=& , )# % '
- % +% =% = ' &+ # - ' & +) ) %# %
,% ) ,%+% # =% = ' % ' %+ % %= ' % '
+% +% ' , %= ' ,%+ ) %+, & # ,%)- % %#
)# & '' ,% ' %; # &+ # )# ,% &= #
% +% % 7(2I /6 +% '% &+ # : #& 772 % +% %
= & 1 % % I % I I7725+%+,% = ) %# )%+= ' -$ +% ;
=% & #& &+ &+ # % +% % +% &, %+
=% %+= ' - ,% ' &#, % % %# %
% % 7728 ,%+% #+%+=% = - ,% )+%)) &
&= %, %+% % %# ? %, %+% )+
%'% 1 777 5 +& &= "& &,
% & & ,% , %
: )% % 7728 +%)) & %, % A/I77 ! ,%+% # %
+% % , %= ; &+ # : %= ; +% ' # ,
+ %& ' &+ # %= ; : % % ' %,
&= ) ', % &+ # %, &= )' % =&
=% ;) % +%+ ' +& ' +% '+= )& & ' , % - %
, % + %= ; : - '=% &, %,, % %+& #%
)%#,%+% # % #& 77/ %= ; : =% &= #+% ;
% & # : 1 % ; 5& & #& (22.! % ; )'
,% &= # + & %= ' % ; &= #+% ; ? 1
#& (224 (A #& (22.5
% &= # +% & ; & - , % , &+ #
,%+% # , +% ; &+ # ,%+% # %= ' ) %+= '
& # 1: )&,& : 5 $%;) % ; =% = ' =%)#
=&+ % ' #&) & ) %# &+ # +% % 1 # %) 77(!
% % (22A! (22 5
# % % 7728 % ; % + % - '
+% - &) + - + +% , ,%)- % %# )# &
,% - %= = )# % % % + % = )=% )
,% ' ' , + ) %& ' 1 ')H (22(5 % & '
%+ %)- % %# % 5
, #+% % &+% ;&# , +%
, %+ 1 ) 7775 %= ' % ! ,%+% # %
+% - %)% '' , ' + ' % '+ )1 5 & . -)
%+ +% &, ,% '+ )- ' ,% '& )%# %' 8 %'
=% = +% +% , ! %= ' %+ ,%) & '= ' + - +
- ' + +,&+%+=%)1 @ % 7775 +% % %+
% ) % ' %= ; % " % "%- ' % , % %
762
' + %+& & % ' , ' + ,% - %
& & %) & '+ - '=% ) +,% ?? , #& (22
#& #& =% & - % ' - + %) + %= ; - '
, )#,%+=% &= =& )#, % &+ # - ' - % '
%, &= ) '! +%) ,%+% #
#& 777! %= ; % % ) % , % - '
+%+ " &,% %+= ' % #+% ; =%=% , ) ' & ' % + ,
% #! %+ % %# , +%+,& - ,% =% %= ' '+=
% # - ' %+ +,& % + + - - & + ,%)-
% %# : & ,&)

* ) )
% % - +%) & ,% , % ,% &= # - '
% ; %+ ,%)- % %# %)+ & #& % %=& %
,% '& & +%+ # + +% ', % ; , '%;) +%
% +% " % , - ' %, ' &,% ' )' % - ' -
- & 1 5 % )'D1(5 %= ; % %# D 1A5=& - %
% %#
)+ & % )'! =%=% , # ),% ' % +! % =&
%' % %;#% 1 - 5 )+ % % %# )+ %+
,%)- % %# % , & ,% % & + - & ,% ''&
+% +% , ,% '% ) )
%#,%+% #+%)) &, , - $
+% % ? % #% +% 1(22.5+% - %=& - %= ' + %)
)=% )+% @ % @ +% % ! %; + ) ) ?%)
,%)- % %# =& )# . - ' = - ,%+% # %,%
, ? 1* )) (22 ! % 77 5 # = % (2 %
, +% &, %' - ' =% = +% +% , ! + # -
% (.J &+=% ,%+= - % %# =% ) ,%+% #1 )%
(2265
% &! %, ' % '+ )1 5- '=% ) + %)
%' =% = , +% &, %+ % - ' =% & %
+% &, %, = & - ' =%) &+ +%+,& - = -
+% +% ) ,%+% # & & ,%)- %)
& ' + + #
% ; =% = ' ,% &= # +% ')+ + )# % ' % + -
+
% '! % )' , +% &, # ),% ' )+ %# &, ,
% % % =% =% % ' '' )- - '
+% ''& %, % '; % ' - $ %
%+ ,%+= - % =% &+,&, - $- $ . - '" % % & ' &)
) % &) ,% '% ) =% += # % - ,% ' ,
%+ %)- % %# % 6
, #+% % &+% ;&# , +%
% %= ' ,%+ ) % )'& %= ' ,%+ ) ) %+= ' ,%)- % %#
%+ , )=% ) %8 " % - ' , )# ,
,% -%= %+, ,%)- % %# 1 # +, 5
* 8 % %=& - %= ' % - = #: %
% %# % ,% ' &# %" & ) %#+% +% , % )'
, % ' )# %= ' ,% -%= = -K . -. - / )+
,%)- +% ! %,% - ' % ; +% % 1E#% -(22A5 @
+% " & & ' , = ) % )+% ; % +% .
+ % +%+=% % @% +% =% + @
+= # ,% , , +% 1 " $& % 7// ! " %
77/! * )
) (22 5

* ) )
% % & )# & %= ; = ' % %# , '
& %= ; ! % )# % &) )+ +% %+ ,%)-
% %# %" %8 ,%)- % %# )# %+ - '=% ;)
=% , +& =% = ' %= ; % %# % , % '
+%+,% # , , , % + ?%=% , " # %= ;
% ' % +% & ; & # )% %=&
- %+ ,% ''; & & % - ' + % ' ; )
; +%
- % %+, % ,% ) +%)# = #: % )#+ #) &
% + )- '+%+=&&# ,% , " & &, %# &,
)- '= 1?& ! ! %) ) (22A5 ! 1 ! !
+ : (22.51 = #+! # (22.51 %) )
(2265
- % %+, % ' ,% ) )& % ' + %) )%#
,%+% # ,& % ; ) '' - ' " % % & ' ) ''
1 & : ! %) )! (2265
- ! . ! - )0 % , % ' +%) &, ,% ,% ) & % '
% %# :) ) & ! %= ; +% -
= ) %# ; +% = ' % & # ,% = ) %# +&
=% - ; +% + # +% &, + )# % =%)&+

- , % %)& ' %+ & % %# ' %")


;&+)# - - ' +%+=% % "
& &, & & % ' , %
1 %) ) (2265

?% = ' %= ; +% '% % % , % '


, 1 )+ % - $ %+% % %= ' ,%) &
,%)- % %# =% )+ %+ %# &, =% , - '=%=
% =% =% % ' - ' =% = ' %' ) %= ;
% %# +% ' & %" % % &' %+ % + , ) 1 +
= 73 ! + = 7735
=% = ' %' - %)) & % ; ,% %= , # %= ;
=% = , & #+% ''& + %) %' % %;#% ?% = ' #)
+% % +% - ,% )
& - +% '& ' + , %
%+ %)- % %# % 7
, #+% % &+% ;&# , +%
% %# 1 " #) (224! = (22A5 +& & # &) ) &
% &) , )# )+ & # +% &= # %+ % %# +%
% #& 77A8 774 % ; %= =% % ' - &&)
E) & & +% ' ,% %' )+ ,%+= - % %#
% , & # '')1E ' (22.5
%' + ! +& + & ,%+% # # & +% - % #
%= ' =% ,%+= - % %# % &+=% ,%+% # %
+%+ ' + +,&1< (22A5 ) %# % & % %= ' %'
+ +%+,& - ' = '+ %= ; ,%+% # +% '
,% ' &#, )+ % % %# )# &# )+% )+ '
% %=& )# %, %+% % %# =% & # +% && # '
= '% %

* ) )
% % ' )# =& - % % %# %
& =& - - '=% =% % % %# =& - +%
=& - .$ )# & ,% - %= = )# % % ) ,%)-
% %# - '=% ;) ,&) &# #& %=%) &+ % % ) =% ) &
)+ & % % ) % %# =% )+
% ? % %, %+% % %# %+% &+ # ,%+% #
=% )+ % %)- % %" )% ,
,%+ # %' % %# &+ # 1 %, % (2245
= - % ; %8+% ) 8 ,%+% #- '+% '&&
% %# %8+% ) '+= %= ' ,% ;&# %, %+%
% %# % %# && - '=% & )+ &
,%+ # % ; =% = ' # )
% + ! ,% ' ,% ' &#, % % %# %+ &)
) % 8, % , - ' & +% ) 1+ )- - %+ "+
%)% ' % % ! ,% ; & ) = # ,%)- +% %,% ,% ! ) % !
& = 8 = )%# % ! . # #&=& ' )'
+% '& & ' % % ' & + 5 %+ = -
&) ) % 8, % +% & ; & '%;) +% %
% %# *% +% ) )#+% %= - ,% ' = )%
% & )+ # ),% ': ! %+ % %# %+ )%,
) %'&) - ' %# & - +% ; " ,%+= '& % %# + %
% %# , - ' &) &- %=& %= ' ,% % %#
' +% ; < )-# % %# %+& +% '% %
% %# , , % % % ) %+% # )+
%, %+% % %# % %# ! %#) ' =& - %= '
,% % , %= ; -. .)1 (22A5 )+ )
K+ , C- ' & % % %# = - % ;
% + & %' % ) )
%# %)+, &,% '
% % %# ! =& )%#)%+= ' ,%+% # & +% '% #
+%
% 'D % 1 #&& - ,% ) % % &5 , =% %= '
.$ ! + + +,&+% % , , ,# ) - ' ,
+%+,% ' &# = - % - ' +%+,& - ,% '# ) '
%+ %)- % %# % 8
, #+% % &+% ;&# , +%
''! %= ) - - ' %") ! % ' & ', %+, =% % ; &
% + % #- =%) &+ ,% , & & %
% ,% ) &' % #- '+% , ,% , )
%= #
22; & %=&) ! %+% %+, ) # - (2; & ) ,% ,
+% - % &, + %)% +
%= ' % %+ +%+,& - =& - , % )- ' %
% ' & + ?% = ' %' )+ # '% , %
,% ' &# ) %# & = , +=&8 +=&; %)
%%+, D +% & ; & = #: %+ & % %# =%)&+
+%+=% % "& &, & & % % %) )%# %) ) 1(2265
+% & ; & = #: 8 ,% , ,% ) %+ & + #
= : # (J ) ,% , - = - % +%+,& -
' & & # &, %+ & % %# , , #+ %
"% % & ' % '' % % ' & )+ & 1% + &
+% ''& = 8 = )+ ) ' = ! 5
%" % %)&&# - +% % ; '+% )+ =& -
,%) & %+ ,%)- % %# 1 (222! "% ?%-% 77A! " #%
77(5 %" %)+, =& - - ' % '+% % %=& )# 1 5 %
- '=%) &+ % = % ' %+ - ' % %)) %
# &, - $- $ . - '" % % &' , = 1 ; 77/5 D1(5
?& - % %# - '=%) &+ , +% ; ,% ': % % %#
1K+ , C5! % + & +% '&& % & 1 #
(22.5 D 1A5 ?& - ,% '%)) ,% & # & % %# - '
"% % & '=% )+ & ,% & # 8,

* ) )
?% ,%+ # + ,% % ',% &= # +
))& +, % '! % , & & +% '& ' , +% " %'#
+% %# & - , )& %" )
%= #= )+ & # +% "
% , % %=&! ,% )
& )# #&=& ' , % )!)%+= ' =
%'&) =%) +% & ; & #&=& ' , % )
! )
%+= '
= ,% ' & =% = ' % %# &, & # + - 1 )+
% .1
# $
% # & ! !' ( # &( !
! # !# & !
!' ) #& * & &!
! #&
!'
) % & # %+= ' ,% ' &
% % = ' ,% % = ' ,)
% ) )
% &+ # %, %+% % %#
,% ) % %#
%): +&) ! % ,
&+ !
0 @' H

%+ %)- % %# % 9
, #+% % &+% ;&# , +%
% 8 % % %=& , = ' )+ %' - ' = )
%#
)
% & & % ; - ! %,% % ,% % = ' )
% %# &, - '+%+=% )% & & #+ )- % ):
%= ' + )+ ,% & ;& ): ! % )# )%#,%+
;
& & , +%+ " & %)
&"& += # %= ) - )+ & ,% % = '
)% & & % )# - ' ) & )%#, )
< ; , =) & % ; , ) =% % +% + % )
%+, % ,% % = ' = - , % +% ; & '
%,% % ) +% ; , % - ' %#) ' + , = -
+%+ )# ,% % = ' =& , + , ) ! % , =% ,% & #
,% % = ' - ) )# , % )- ' & ' %,% % = '
% ' % &,%):
%= ' ! & + & & , % ,%): )# %
- ' ): % + #& =&) & - ' = & =% ))&
+% & ;& =% , " - #&=& ' ,%): %= ' " # % -
,%): +&) - 'K )C=% '=& ' % ' %)+,
- 'K + % C ) ): "% % & '=%= ! , & +% ' )+
% ): ! % ' = 8= % % & +% +% &, # %= '
" %)+, 0 @' H =% & # +% ; ) %+= ' ): - ') %= #
+ % % ' =% = ' & & & '' -
* ) )
%+ %+ ,%)- % %# % +% &; & , # 1 5
+% ' # % + %),% % = ' - ' ) # & #1(5+% &; & %
+ %)% ): - ') '' - ' , +% ' # % +% , !
& #1A5% , & L& %,% % - = # % '
,% % %
% % " + %, =% % 1 . 5=&
+% &, %' & & +%+ )# )% %' +% - && %
=% &; & & & +%+ # + = ' + , %+& ' =% ;) 1 &+ (22 !
') 77/5 )+ +% - && % ! ,% )
& , # 8 ,
8 , - '+%+,% ' &# %+ ,%)- % %#
* - ', )# %+ ; & % )'! ,% %+= ' % + , !
& & + - #& &+ +&&! % ')= ) * - '
, )# % )' =& - ,%) & % % %# ! %% %
&+=% ,% & & ,%)- % %#
)+ % 8, ( ,% '- '= & & ' ,
#& (224 - & % % % %+ + )
)1 5 % & +% &, =% & - %= ; - '
+% '& ,% ,%+% # % % %# ! #&& - )+ & '
%'&) ,% !
% % % +% &, &+% %= ; & & +% ' &
K, C,%)- % %# % ' &; & +% ' +&& +%+=%
%, #& &+ % % % +% &, %= ; - '+% ' #
% %'&)
%+ + ) )+% &, &+% %= ; & &
+%+ &+=% %+ ,%)- % %# ,%+% #
%+ %)- % %# % 10
, #+% % &+% ;&# , +%
+ - % ' + %+ ,%)- % %# # ,
)%= # % ;+ &+=% ,% - +%)) & + %) & & ;+
% %# % , %= ' + ) -! + # % 8,
)+ # )% % ,%) -
% ' +%+,% # % & % 8, + +
+% ' ,% =% = ' % - ' , )# , $ +=
(

UU SJSN dapat diterapkan

D A
UU Praktek
Kedokteran
UU Praktek
dapat
Kedokteran
berjalan.
tidak
Ideologi dan
berjalan.
Budaya
Ideologi dan
dapat
Budaya tidak
C B diubah
dapat diubah

UU SJSN tidak dapat diterapkan

# ! +%* !# & &

!
% )' =& - )+ % % %# + - , &= # &; &
% % % & & +% ' +&& % + % ' = )%#
,%) & ,%)- % %# % +%+,& - , ' - '+% % +
= #: ,% ' & C , C 1E %% % +% '% = '+ &) -
+% '%)) % )
%+= ' ,%)- % %# , %+& =% = '
;& ) %+ ,%)- % %# +% % )# & % % %
,% ' )# &) @'#& 1 7/25 % '%)) % )%+= '
,%)- % %# +% &, K,% '&) C, ; ' =% = ' , # - '
+%+=&&# =% = ' ,% & #& &+ ' 5
) %, %+% % %# % %# =% # )=% & '
%= ' ,% ' & , - '% % % ; ,% = ,%+% % '
)%+= ' ,%)- % %# +, ' & , ,)
% ' =% = ' % & %+% # - ' % && % ' = 1 % ,
- ' , + +% '% ,%) - %" ; %) ) %#
# = -(2245 %+ % % , ,% = )
%# % '
+%+,% # ) '& ' )8% + +% ''&
% % ' % %# +%+,& - =& - = & + &
%+ %)- % %# % 11
, #+% % &+% ;&# , +%
% %# +% ; = ' ,% ' )+ ,% , +% % %, &#
& ,%)- % + & , % & ) ,%+ )# = +%+=
% , +% % % %# =% & '

! *
% )' =& - )+ %+ ,%)- % %# , &= #
% % % % + )%# % % ; ,% &= # " , % %
,% ) )+ % % +% - = #: + %), =%= % '
%)%)& , % # & # % , & % %# - ' &
)#- ' +% ) % =% ;) &+=% ,%
& % %# ;+ ) , )

! ,
% +% &, - ', ) '=&& ! + % & & % %#
%+ +% '% ) ,%+% ! +% ' ' -
% % % # - +% ; % ,
=& ,%) - )8, )C % C )+ % % %
,% & % % % %# ; " & & +%) ''% ' =& -
% &! %)+% + ,% - % ; )
8, )- '+%+,& -
, % +% ; +&)8 )# ) 4! .! 6 % +% %
4 7I % % I % I FI(22. % ' % - %) % '' , % % %
$'
% %# + +,& =% & ' %= ' %'&) %+
% %# : )-# + '8+ ' % )' =& - )+ %
% %# + - , &= # $%;) +% )+ %
% %# % ' , &# % % +& %+& '
%= ' % +% ; ) %= # % %)) % & ) %# % )
1 % & + & & %)+, , % %) )+% % '# - '+% ;
%' 5 )+ % % =&& ,% ' = )% +% ;
%+ &) )
%+% & ;
&' =% % %+& '
&+=% & & % %# , ;+ )%# ,%+% # %
+%+,& - , ' - ' % &;& % # , %+
% +% & & +%+= - % %+ +% -% &, % + % ,
', % - ' - + % - ' %,% &,%
% ' ,% , )
& = ''! %+% % - ' % #
,% , - & & #% ; 1 &) ) (2265 %
, +% % % %# +%+=&&

! -
% )' =& - , &= # % % % ) )+
,%) - %= ' % +%+,& - , ' - ' % &;
&
% # , %+ % , ', % - ' - +
% - ' %,% &,% % ' ,% , )& = % ,
)+ & + # , ,) % ' =% = '
% & %+% #- ' % && % ' = %+% # , +%
+ ) & & % %# )+ ,%) - %+ ;+
%+ %)- % %# % 12
, #+% % &+% ;&# , +%
& ) , +% %= ' % & & =% % ; % '
- ' ! % ' ,% , )
%= # %") = ' % - '=% % ; ;)
&
, =%=

* ) )
?% % ! %+& ' % % %# %
%+ +% % & , +% 1 % & + % E5
' & + - )#= ' + +% '& ' % % % =&&
, ' )+& ,% '% #& ! )# & " & & +% ' & '
, = =) % # +% , )# % ' +%+,%);
+% % , )+& %= ; )+& ;%+% 1* ' . )
2 5 % % %#
)+& %= ; ,% '& & & +% '%+= ' #&=& '
,%+% # : ! +% ' ; =& %:% ' ''& ';: =
=% = ' ) %@%),%+% #! +%+,%); #&=& ' ,% - &&
%= ; ,%) -! +%+= # % )' %= ; ! +,
+%+,% %= + % + % %# 1 &-% (22.! + =
773! & 774! %% % 7/A5
,% " %& + ; %+% 1 &"% 76/5 +% - = #: ) +&
+ ; %+% +%+= # + )# ,% ) & + & %)
%+= '
)+ - =% = ' ) +& - ' % , ! , )'! % +! )'!
,% % %=& # )%+= ' +& + ; %+% , ,% '& & &
+% ' %% % % '
)+& %= ; ;
%+% , , & & +%+= &
% ) - % % % %= ) - % ' -
=% = ' % %=&! ) +& %= ; ;
%+% %+
,% '& % ' %+ )
+& %= ; ;%+% ,
,% '& & & +% '& ' , +% "%'# +%

* ) )
% % - )+ = ' % # , & & +% -+,
,% ')+ , = )+ & # +% % , )
+& %= ; ;
%+%
% % %# +% '&", % + # %, , # 8, # - '
+%+= &
% ''& ,) ) +& ) & & % % %# % %
)# +& # ) - )+ %; ) &)
& #& 7/3 *8 $
3 - &+% - = #: ,% )& % * $
- ' +%+ # + ) +&8 )+& )& = ' % % & & +% "=
+% '& ' , +% % % %# % %)#) &)& % !
- ' +%+,%); % + % %# % ' ) % % # %
- , +% ', '- ' - ' & # +% % # &
+%+= -
%) - = &+%+ # + = #: ,%+ +% &, ,% ''&
+ '- '=% =% )+ +%+ '+ )# % %# 1 - (22(5
%)+ + '- ' , %" + * &) % % )#
)
+& % % % %# + - & & +% ' + )# % %#

%+ %)- % %# % 13
, #+% % &+% ;&# , +%
' #& %=%) &+ ) &)&! , #& 7/4 - =% % ; %= ' %
' + % % % +& % + # %,
& # - ' %)# +%+=% % %+, & & +% '+= ) ) +&
% + % %# % ' - % - +% ' & , ' +
% )+ + % %# % -4. . ) -
% + #, ;+ % * : & &! =& E %)
$%% #&-% -% - '+%+= - ,% + % % '' !
%);" #+ " %, ) ? ' %; #& & - +%+&)
C,% & ) ' ) +&C+%+,%); # ) 8# )) )& ) +&+% - ' %)# -
,%); =% #& 8 #&
% ;) == +%+= : - +% , =% : ". -
& )+ , ' + ' % * ' . ) ' - '+% &,
, ' + =% + 5 !. -4. . ' . !. .
,5!41 5 !. -*) ( . . , 5!*( 1
#& 7/7 M 77A ' + =% + +%+=% ,% ')+
+& +&) ,) & !. ) -5
& - =% & # +% '+= ) , & % %# & &
% % - & % %# % +% &, + )#
%= ; , ) - 'C&)C %) % ' % ? =%) + #
5!4#,&,% @ - &5+% - = #: - - '= & ; ) &)&
* + # =%) &+ , & & +% &) % A +% '% %= ; , )
)+ % %# - +% % + + & % %=& % ' ' =% %
# & +% '' ), , )- ' %)#+% '# = % ' & &
& : ) %) ; & - = += ' ) %# % )) 5!*( % '
, % +% '% %= ; ,% ''&) ' ,% - %+ + ?% #
% '&% - '+% &, ,% %) %= ; =% ) + ; % )
% %# &+ #
&) ' =%); '' : ) 772 - +%+%' ' , - '
)%#+% ' =%) + # ) )+ % %# +% &,
# )- ' &)! ,% &# % 8, )%# % &) ' #,% + - '
)& % %)#,&) ' )#+% '%+= ' ,) )+&+ ; %+%
&+ # ! =& )+& %= ;
:) % % 772 ! =% + 8 + +& & #) , !
& ! & # % '
+ & #), % + +% " ' & &) &+ ' % ;%+%
&+ # $ 1 $ 5 - ' =% , , +%+ # + , )+
% %# ! +%+,%); -! +& =% & # & & +% '% ) -
- $ +% "= +% '%+= ' + ; %+% '
&+ # - ' =% = , % % )%+= ' & # ! +& +%+,& -
&' )1 777 5
- ' + & " ; $ +% & ; &
= #: %" %+ ! ) +& + ; %+% , %+= ' * &)
% % % + #, $& : %,& ?!
? += ' & =; ,% '%)) $ : ) #& 772 - ' % '
&) & +% - = #: %" %+ ) %= #= + ; %+% &+ #
%+= ' * =& * % + #,&) %, %
:; , % * 8 $ : & &- '+% '; ,%+=&
%+ %)- % %# % 14
, #+% % &+% ;&# , +%
% + , 1 5 % * 8 $ =% & - - ' % &
+% & & ' %=% % + # ,&) %, &
, , 1 5 " # ,% '%)) %
=% & - - ' ' & +% '%+= ' )+& + ; %+% %
&+ # +, % #+ ; %+% )
% +%+= : ) +& + ; %+% % , % ,% '%)) &+ #
%# 8# +%+,& - % &) % % :) % % 772 + #
= - , # - '+% - = #: ) +& + ; %+% # -)# % - '
, ,) &+ # - + # ' #& 77A!
%= ' % & +% - %,%) % ,%+ )+&+ ; %+% &+ #
?% & & ' % &8 % & &+ # - '=% , ' ;&# % %, !
%# '' ) +&+ ; %+% % =& , , % + #& & +% '
& ; % ! & % ! & ; &; % !
% - ' % )&+ 8 ) &+ - ' , -
%=& &,% & % % %)#=% & # +%+, % )
+&+ ; %+%
&+ #
% + # + &", %, % #+,& &+ # %
1 5 ! ! ! &+! % # ! %)% ! % + , - '= -
+%+=% % %+, %, + & & +% %) =% = " &+8 &+
)- % + # - &", & & + "= ) ,?!
&' # , $ % ! < ! '% "! '& '
&- ,? ! = #- ,?! # )%# " ! +
< # , ! % + ! &, - - #! +%)
- ! &, ! ' < ;- #! %+ 8 %+
- ' , - %=& &,% &
)# % %# % , ,% = )+ +% '%))
&+=% ,% )%# % &! % %,&)&# #& - ' )) &! +
+%+=% +% '% & , & + % ; % & % %
& ; % + - +% '#+= &,% ) & - ,%
% % % ) %+= ' ,% '' , " ; % %#
+ - ! =& % = ) %+= ' ,% = % %#
, - % % # ! - #: = #: , = ) % % & % %
=%); , %+, - ' # - +%+=& =& - - =% =% % ' % '
% %# ) ?% & & '! =%) &,% "- , , - & & +%+= &
,% '%+= ' ,% ( = '+ ; % % % ;
% + +%+ # + =% +% '+= ) & & +% ' + % % & 8
% % & +& % % & & =%); ( $
+, ' & % % +% ' + % ' $ & &
+%+,%); & % %# @% - E) '%) %
1 E 5 ! % + & )$#& & " # - ' +% ;
)# &, & % %# % % %+= ) #& - '
)) &! + +% &) # %+ & & & % %# )- '
%+& % & +% ; % + #& & ? += '
& + ! % & ; ?! ' ?! $ % &= :
% ! & H "
! '& ; % ! $ ' ! '
%+ 8 %+ % %

%+ %)- % %# % 15
, #+% % &+% ;&# , +%
) ' &, $ - =% & # +% '%+= ' % ;8 + )
+&
% ' %+ 8 %+ * &) +! ) +% '
% ! & % , ; ?! &)- " !
# - % -: ?! ?! ? & : # ?
&' % ' %+ 8 %+ * &) ?& - ? += ' &: !
? #& ; &- #
?%=% , #& % %)# ' % ;%+% &+ # =% ! +
& +% , ' + ' % %= ; ;%+% %)-
% %# 1 5- '+% , % ' % %# - '=% % ;
% %# ) ,% )# +& ' %=& # %+
% %# =% ;) , ,% % & %= ; %'&) - '= % '
- % % ) % %# ! ,% % , %= ; # - ,& ,
% % =% = ' % # % + #& & &
! # ' : " #! !
&= -- ! < ! '& : - #! % &
&' # * &) ) +& ) ) % ' =% - +
' + & ( %)# + & + - '+% % , )
+& %= ;
% % %# % + #,&) & & ?" # " ! "#
! E# ) &)&) " %)&&# % %#
1 % 5- ' % '=% % ; + % ' $
#& 773 - +% '+= ) %,&& &) & & +& &
,% '%)) ( )+ & # +% & & ' % &) %= ;
+ ; %+% % % %# + +% & ;%+% %)-
% %# 1 5 #& 773 % + #& & , +
- ' %)#+% '+= ' - ' - % ! # %: !
< ;- ! - + ! % ''# ! @! ! %+ !
' - ? ! % ; ! ' ! %+& - '
, - %=& &,% &
#& 77/ +% % = & ) ;%+% %)-
% %# 1 5- '+%+= # ) +& ;
%+% %= ; %
% %# #& (226 %)#=% & 7 #& +% , %
%, %+% % ) %= - A ) % + #& & '
&) % ! % ! "
! ! #!
#% ! ! %) ) & ) ;
%+% %)- % %# %)#
,% '& %= ' % ;% ;' %+ *8 $ % 8
% * &) % % % %# - =% = ' & @%
%
% ' =% - + & & ,% '%+= ' )
+&
;%+% %= ; * $ & #) % ' , %)# , ' +
,% 1 ( A5! ) %+= ' ,% %) &) ! % ;& )
)+ #-
#& (22 ! - +% , % %+, % @ @ % -& &
+%+,%); =& - ' %= ; % %# % +% &) =& &
% + # ?- $ - $ - ' %)# +%+=%
% %+,
)+ & # +% '% ,) ,) )+& %= ; + ; %+%
% %# % % %# ! =% + 8 + ( +% - %)% ''
%+ %)- % %# % 16
, #+% % &+% ;&# , +%
& % =% = ' %' #& (2228(224 %)+ . #& , +,
" #! &= -- ! : :, # "#!
;#; & ; ! % , , ) ! + +%) &
=% = ' ) )! ,% ;) ;&# % %' ) 1 '' ! +% ! & )!
%' 8 %' ! % ! +, % ') 5 ' + && ' ) %#
& H& ! ' ! " L %&'+ ! !
+ + &=% ! ? '& ! & : # % !
% % %+ %+ % %# , !
%, %+% % %# ! ! ) 8)
% ;) 8,% ;) ;&# +%+,% %= ) %+ ' = #: %
% %# % +%+ ' ,% ) & ,%+=% # %" & +% )
= - + ,% ;) 8,% ;) ;&# & & ,% '%+= ' ) +&
%= ; + ; %+% % % %# #&& - & & +% '& '
, +% " %'# +% %+ ,% ;) ;&# % %=&
.#3 . 3 . +% ; & &"
% ,%)- % %# % +, ' & %)#+%+ )
=% = ' ; ' - '+% ''& )
+& %= ; + ; %+% ; '
% % ) % %# ! ; ' &&! % '+% '%+= '
; ' % % #, % %# =% % ; + % ' +# ? :% !

)+ =% " )+ " %# '- ! )+& %= ;


+ ; %+% % - , , % & & + %+% '% " -
% & %" #&&! %= ' ' + ? & *
$ * &) )' & & " %#! - +% "= +% % , )
+&
%= ; + ; %+% %)+ ( #& % # 1- ' %+& '
=% ;) +, % ' #& (22/5 % + # %, < ) B
& )! @% - %)= & %! -)E#) % , ) ! $ G $% + - !
< && ' - %, & & , ! &) - ;+
% ! ,& , ! + +H# % ! < )! $%
% @ ! # ! " <#%%) % ! & %+ 8 %+ - ' %)#
=% + 8 + +%+= & " %#, " & + =% " '-
%" %+ & )%= #= = ' #& 772 )+
,% % + ,% '%+= ' )
+& %= ; + ; %+% %
% %# )' %+ # : ( A - '+% '+= )
, %= ; ;%+% % %# %+ =% += # % + #
& &, +# : - ' + - , - %=& &,% &
% + # %, "#+ &;& ! ,?! + % &
; ! + % % % %# ! %+ 8 %+ %, %+%
% %# E# ) + % ! &# !
! + % ! & : % = - )'
%, %+% % %# - ' +& ' - %=& &,% & &' & &
% & ; ! %)&&#
% + # ,&) %, "# !
< : ! * %)% , $! =&))# # = -
! + ' ! *" #+ = - %
,% '&& '' ) - ' , - %=& &,% & + -

%+ %)- % %# % 17
, #+% % &+% ;&# , +%
% ' - % % ) ! % % % !
% = - +% '% % =% # %' +% '% ?
- +&+! (. #& (224 +% '% %+ % % " --
= #: ) +& %= ; + ; %+% % %# %+ =&&# )%#
%+ ,%)- % %# % % %# # , % ; += %
,%) =% = ' % ' )+& %= ; + ; %+%
% %# & & +% '& ' , +% "%'# +%
?' - , = % & ' )#+& ' C% )) &= - C
+% '&& % - % + & , & +% &) & & &+
% % , + #% +% &) & & &+ % ) - ,
%=& %= ' , - ' +1 +,& '5! - ' % ' % ),% ' %
%)
&&#,% ; && % - =& )# #) % %# % ) %+ '
+ +% ' - +% , % & & & + & % &
% )
& + )# % %# )+ %'% ! - +% + #= - - '
# & % ; & & +% '& ' , = = ) %+ % %# %
+% &; & % #, +% %' - ' -)& )+
,% % , )
+& %= ; + ;+% %)+ (2 #& + # %
+, - +& - ,% "- , - ' '= ;

* ) )
%=%) &+ +% ' # , ,% % - +% '&", % +8
# % %+& , # - ' %)#+%+= & - & & +%) ' #
8 %, $&&8'&& %+ 8 %+ + ,% :)
% "= % ,! /! A + = *8 $
8 %) & ' ?, + #- %)& ' ) % ' ?%)
- ' %)#= - +%+= & %)+ + =%); ''
8 %, % ! % *8 $ ! % $ ! %& % % ;
%)
$&&?% ! , + % *8 $
8 %, %)& ' - =& - - ' %)) &=% %+ ' ! ) + #&+ -#
&) &) + , - ' %)) & +% + % % % # )+
# &,! = % ,& 8,& -! =
,& 8,& -! % H &' & & = ; #- ' %)) &+% %+
%)& ' + % + #& & - 8 !
'' - ' % ' - '') ", % + # % # '' & &
%)& ' ?% %, # +% & -! %) &&# %) & ' =% : -
1 + - % & % %)
&&# %) & '5 ! %) &&# %)& '
?% %)
%+
8 ", % + #,&) %, %+& & ! %+ ! -: ! %+&
- ' = - %=& &,% &
% &- % + # %, ))#- ' # & - '+% '; +
+% ", ; % ;' %+ % ''

% < )
)+& ) &+

%+ %)- % %# % 18
, #+% % &+% ;&# , +%
! ! ! ! +: (22. #% ' % ;%+%
' + " ; ! $ ! '-
! 776 &" #% - % % % )' %
* &+ % ) %@%),+% & %
: ! E (22. %+ % %# '- +%
? % #% +% ! (22. #% ) ") @ % % )#E % =% ) % ,%" @ %
% )# B )(4 M 6 4(6 8 A.
? +' ! &" # % "% ! 622 M 722 < + E)+ %
<% % % " % 776
?& ! +,% ?! ! ! %) )! (22A! %,& % ; %
,% ) &+ # +&+ % # ! =&, % ?% ' &) &
%) % ' % % E! & ) ;%+% %)-
% %# ! B )26 24 /A87(
?& : ! - ! " ! 0 774 '%+% , )
" ?& % : # % %+
E ' ! * &== ! $ ! % ) % ! (22. ' % < *@% %,
?% % % )#E % %+ *@% )" - % + % #% :%
% % )# B )(4 M 6 443 8.3
E#% - ! (22A "% " 0" %)
)% "%! % )B &%! #%
@% #% % % )#E % & ) % "% #) ,#-
B )(/ A (.78/2
&+ &% '% (22 ! : " % ,) '" ' " ) - % &" % %'"
= @) &% #% @ "
# !
#,I I:::; &% '% &+ "+I %: I 27N2/N(22 #+
%, %+% % %# (224 %+ % %# )
%, %+% % %# 73/ %; # % %# %
%, %+% % %# 73/= %; # % %# %
%, %+% % %# 73/" %; # % %# %
)% ! ! > %)) ! )-! ! % ) ! (226! %" -+% % )#
E % @% - E& % ! % " , @% )
- ! #% "%
A6/
&"% 76/ #% "" % '%+% ?
&" ! < $ % 776 %'" '%+% % )# E %
' H ( % ?)":%) ) &=)#% "
& !< 774 ) %= ; &=) $ ;# @ % - %
! * (22 , )$ @% " % " % @ % % ' #% " % " , H
%
,&=)"# , ) %= ,% < ) ? % % " # ; %" )
-H'
=)%+ &=)" , )E , H & ' + " +"
- (22( ) * + ' & ! % )'! ) %
*)) ! !$ + ! E (22 #% " + " % )# % )#
E % % " % ))
$& H 8 + #% ; 77. ") %@ %),+% % % (

%+ %)- % %# % 19
, #+% % &+% ;&# , +%
@'#& ! E$ 7/2 & " %+% #% % ") % @" % & -
<# % )
)+% ) = %+ )*& O& % ) - % )#
"% -B )./ /78 (4
! ? 773 %'" ) ' % )#E % O& )- % &" % "
#! (! !( %+../
,) ! ! ! (22 #% %'- * " &% ' H D :
?) " % " %" E +, % # @% #% %: ?& % % @ +%
@ ?& % " # ) %
@% 777 % )#E % %)@ % - #% % % , '%
&=)# 'E +, - %% % E 7/A %: % % )+ #% )#
, )" - )! +% " " %+- ! ) ") " ) "% " %! 46/ 1 &)- 5
//2 2(
+ ! ! = 773 % )# ) " )" - %) + &=)#%
+ ! ! = 73 E +, @% )- % )# E % %+
" ) ") ,, " # " ) "% " % % " % . .3A8/
"! 77/ #% = '%+% * & # $ :% &=)# '
&! 7/2 &, % % % ' <# %:"+% %0,% % " '
% ' +) ' H ) % ' + @% "% " %
O& % ) -(.! 1(5(A.844
! (22( ' H )E&)&% ,, ' #% % '% &=)"
#& %: %) #
"$& %! % % % %-$ 7// #% " + " % )# E %
% ) = - " +"
%) )! (226! % %+% # % # )+ % ' ) =&
% ' % % % ) ! %+ % % ) % %# !.
#& % ;) % % ) % %# ! ? &'
&)) ! * (226 " #% < ) #- " +' % )#
"#8 , )(226 A/287(
& : ! ! ! ! %) )! ! (226 * 8 '
%+,% ' &# % % + % %+, % ,% ) !
& ) ;%+% %)- % %# ! B )27 2(I& ./864
" # )! $ =&'! ? ?% % ! E# ! &) %! (224
% % * " % ' &'# %)@% "% % )#E % %+
E % " % < ' % )# B) &+% (A8( /8(
% ! B E 77 #% ,,)" % ",) % % )#E % #%
& %) &% % )# % @" % & %
% % ! ! '! (22A @ % )# % @" % %)@% - #%
E , H &=)" , ) < # ' E < )?
&: ! ? 776 %; # &+ # % +%
"%! 77/ #% " + " % )# %" % % % )# +
% ))
') ! $) ) 77/! " % ) ' '' #% *&&% ! # < ) )%-P
')
= ! E (22A #% ) " '% E +,% &=)" =&% #%
@% % % & ) % )# ) "! )" - : B )(/8(I A A4 8
A.A
)! 777 #% % E &#% > " + "E
%+ %)- % %# % 20
, #+% % &+% ;&# , +%
' ! % ! #% < -* : < )) &%
&#% & %
; ! 776 &=& ' +,% ! )+ % ;! E % ;! E
@& %,& % ; % ,% ) ) ?% # % )
')# % , ' % ;%+% &+ # $
'- %
"#% ! 77( ' H )E&)&% % % #, %-8? &=)#%
* ""
# %) ) ! ! * % + ! ? 77( %'"E# " % +% ">
, ) ' 'E# '% &=&) % +% %-?) # &=)#%
')H ! (22( $)= )H " % << E +, -
%: !
& ! 77. %'" % )# E % '%+% M ,,) - ' #% %
- > , '%+% 0,% #% ?& % '% E %! @
% ) &=)# 'E#"' )
&, ! ! #% ! (224! % % ) % %# %)
' + %+=% % - % &) ! % % ) % %#
% % &= # *& ' %+% # (22 8(22A! $ ;#
@% - % ! '-
- %! (22. )' &, ? ' % %# ; ?%=% ,
& % % ) % 62 * &) % %
@% $ ;#
#= - ! (224 & % %# ) ' ,% -
, , " % '& &# %= ' $&&?% % , )+ ) +&
% %# - * 8
: - % )# % : (22. "%% 'E % % " % B% +
"%! ! ?%- % ! 77A #% E&)&% < ' H % " % )
)
') %: E) %: % %-
! ! # (22. % %) +% '% % , % %#
=&, % '%) ' %= ' %'&) % % %# +%
! (22. %= ; % %# ! & & % %#
- ! % & ' - '% % ' % '%+= ' &
% %# )< ' ,% 8 %+ $G
! (22A % %) +% '% ,% &= # & ' ,%+% #, "
% % ) <
! G%=& ! (222 % %) % '% %; # +
?% #% +%
! 777Q &+ # %= ' ) %+= ' & # - ' )
"%% ' %+ )
MMMMMMMMMM 777= #% % #% )# % @" % , )" - + '%+%
722 8 777 #% ) &% " % , ) ") %" + " %@%),+%
"%% ' % ) %+ " 8%" + "# - %
*" &)- % % $ ;# @% -
% %@%),+% ' ++%! 773! )"- "&+% !
$ @% " % & =) % &+ %@%),+% ! & -
! ! ! (22. % % ) %+ %'&) %)-
% %# %=& # ;& & )+ % % ) %#
%+ %)- % %# % 21
, #+% % &+% ;&# , +%
% % &= # *& 'R %+% # (22 M (22A , #
+% &, % % ;E = $ ;# @% -
%
! (22. % %) * %) % % : )+ %)- ?
+%
<% "! 77. #% &= "
% % %+ ' '% &=)"

%+ %)- % %# % 22
, #+% % &+% ;&# , +%
) ! $
%- #!

+% & ;& = #: ,% - %= ,% ) ' & ' % #8 % #


% ,% ") +%+,& - - %" % + & & ,% %+,
% ,% ) ),% %) )
%# 1(22A5+% -%=& = #:
%+ =% % & % + & & : )-#! + %+ = -
% % % ,% ) &=& ' ' & (6 , @ (73
=&, % % %)# ) & ) % # , =% = ' - '
&' , =% ,% % # , ,% - %= % ,% ) % %,%
% )# , =%)

# $% # & ! ! - & *! 0 - *1
& ! ! &
#!
&=& '
&=& ' % '
% ,% ) % ' ,% % %
? ;&+)# '
+
,% ) ?% # +&+ S2!742 S8 2!A..
( ,% ) % - )+ S2!/72 S82!A./
A ,% ) = % S2!7( S82!AA(
$ % )'
4 ,% ) S2!/74 S82!A(/
. ,% ) S2!7 7 S82!AA3
6 ,% ) S2!72( S82!A(6
3 ,% ) : S2!/36 S82!AA(
/ ,% ) S2!/72 S82!A 7
7 ,% ) &)8 %)+ S2!/3 S82!A(
2 ,% ) )' S2!7 6 S82!A
,% ) % % S2!/.4 S82!A4
( ,% ) )' ) S2!7(A S82!A(3
A ,% ) )' + S2!//( S82!A.3
4 ,% ) &' S2!344 S82!A42
. ,% ) & S2!/./ S82!(3
6 ,% ) ?% # S2!/3. S82!A..
3 ,% ) ?% # # , % S2!76/ S82!A 6
/ ,% ) ?% # )' S2!723 S82!A2(
7 ,% ) * % S2!/ ( S82!( 2
(2 ,% ) %# = ) % S2!/.6 S82!A
&+=% ! (22A

%+ %)- % %# % 23
, #+% % &+% ;&# , +%
?% =%) , )# = #: ; &+)# % ,% ) 8
+%+ ) #&=& ' , & 1 T2!/25 % ' ?& & % # )
) - ') %= #+% )+ ' =&, % ; &' +% & ; & # )- '
% &, - & T 2!/2 & & %+& ; % = ' ,% ) ) =%
%+ '' ,% , %' ) +% = & & & % # %+
= - ,&) % ,% ) - '=% % ; % # % %=& %+% &!
#&=& ' % ' ,% % % ,% & & + ! , # )#&=& '
- ' %' 1=% #&=& ' % = ) 5 ) , %+ = -
,% & & + & & % # %+ % % ,% ) - '
=% % ; % # % %=& ) +% &, , ) )
+% %' = #: , % % ,% ) =% %,% , % ) ! +
% + % %;#% # &, +% &, # )- ',% '

%+ %)- % %# % 24
, #+% % &+% ;&# , +%
) ! +%- ! &- !

%" ' + %8%+, % # % %=& , '+= %= ' =% &

Kuat

Kuadran 4 Kuadran 1

Kuat

Lemah

Kuadran 3
Kuadran 2

Lemah

# !/% & ! #! ! & &

, &2 ! #&
% '' ) ' , ) ,%+% # % # +% ''&
%+ +,& ") % #1 % % + % #U M % % + &
? & & %'% 5 = ' % ' %=&&# ") % #
• %+ +,& ") % # '' , = ) ,*U I %% T 22J
• %+ +,& ") % # % # , = ) ,*U I %% V 22J
• % ' )% 2J1 22J8 2J5

%+ +,& % + + - +% ''& "& - ' %)


&
)%# < )? ! )+ < ) " + " " #& (22(! & &
,% '# & ' :$ ,% ", - & = : # W .22 ,% ", % '
+% '+= ) & % '# #& (22(! W S ,/222!8! + , " &
,
• %+ +,& + - '' , = ) T , 4 222222!8
• %+ +,& + - % # , = )V , 4 222222!8

1
Acuan yang dipergunakan adalah Penghitungan Kemampuan Fiskal Daerah Tahun 2001/2002, Dirjen Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan RI, 2002

%+ %)- % %# % 25
, #+% % &+% ;&# , +%
) ! 3

=%) +% & ;
& ;
&+)# 8 &+ # =% = ' , )' % +

# $
% 4! ! # 5

! !
&&

- +%
/ +
&&

.%
/ .%
3$

&+=% +%

=%)( +% & ;
& = #: =&, % I - '+%+,& - % &
% + ,%+% # % # '' +%+,& - &+ # : - ')%= #
= - = ' =&, % I - ')%= # % #% & % + -

# +% 4! 6 # 5

! !
&&
$
%./ +%
$$
-
&&
.%
/ $
%7$

&+=% +%

%+ %)- % %# % 26
, #+% % &+% ;&# , +%

Das könnte Ihnen auch gefallen