Sie sind auf Seite 1von 66
Sebastian KoSlifski, Sebastian Ostalak ZAartifilkart Dautseh Piel ea ——— *B1x 10 Modelltests eee ret eee Eee eeeeeeeey oj graticanyobad i strony tytlowe atgortePeneronet Dseade resto Heine onsutaiaeevowa ‘estina Madeieay. Gene Krumbhoke, Kaziniers Sprzgchowsh! Redaltory Lukes Rois, Witold Kaser Fedalte ectneny salonta Dr0.5t3 Zelda bathe Str 0 Chamorange / KPA BEML Ste. 13 Ingram Publishing / THETA. Ste. 14 Viennaphoto/ Over tography! Aly images / GEBW (chonka), PhoteDie / FHA furs. St. 28 Photarz.com = KEYSTONE Preveedi/ B84 Ste 31 NUS JORGENSEN Rox Fostorer/ att News (odehuzana gram Publishing J THETA (pa natn, ew, pilka koszkowal. St 32 Photostack(deskorola). St 45 Jupterimages Censtoth/ Photostock. Sr 48 Wanted Uselmano / PA / Photostock rarcirz), John Fox images THETA (para. ste 50 PhotoStok Se 58 Kryst Jakuszyt / beworor/ DEB Ste 59 Ulstein- bd / BER St 64 0.Carat/ Pramium / AGE Foosteck/ East ews. St. 68 Mea / Bea. Se. B5 Contalstock / THETA {nur Henry chow / BEG (prom) Str. 99 Maurits Imager / BEBW (Oktoberer),Diaphor/ BER {rmqzcayana bez Kraata). Ste 100 lf Granberg / AGE fotostock / East Hews. St 103 Kein Dodge/ Mastertie Polk, inca: CO-RONA Turi Avcld/ Alamy images / BEG (tes). + PAP / EPA / Michael Reynolds (ede). » PhotoStock (Duna). « Banana Stock THETA ftworzLabiety 2 wosamy bien). » PAP/ Gregor: Momot(wyelag ner.» Ric Gomes / Master Polka (owobil = Rofl Nowe / Bowron / UEBW (Hla terrale). Fuchs mauris ages BEB (stele). » Karol Gracayfst/Digouch (ples). » Artur aybyst Eas Nows (Yaracha OragStan + Anne zal / SER (dle model), + Andre Maslennkow/ AGE Fotostock/ Eas Mens (urs jenfowy),* Photos ( Photostock para w srluch biurowyeh) = Jostmeer/ mauris ings BEAW (ala laarowe) = 4b Fox images THETA (iznesen w Angi. « Pahmann /inaurbus imager / BEBW (pacratek rok fakalnago).= BananaStock / THETA (éieteyna 2 watkocrom «andrea Gand izai BERW (ware mlodege migiceyy). »PAP/ Andree Ryberyfol zt \wspelzesna Kropableinega rebar wy Nagul Kartal)» Rchard Bryant) Aven / Alm bags / [eB W Ceamenica.« Rol Bruderer /fastertePosta(rvgiceyana z shwa bro.» Georg Gerster! AGE Fotostack/ Eas Hows (tte Deslgn Museum) 0 audios co-ROM 1 nagranis il wai: ndigs Choc, Dominik Kier Kitna Madejcayk Gigi Sale, Markur Sib ta Stier, omnes Wain {W nagranu CD aus vykorzystana fragmenty utwordve: take Seofa Sandy Nutgens “Dynamic Growth 1° 122 Palo RssoBsiwano Midgiovann “Anca” = O20; Mike Seoft Sandy Nutgens stoning 2-020 Uicenje Sound Pel Sonera Assyria nagronia: Kitna Madejcayk, Relator nagranin:Agneznka Putiewic, Nagranis dokonano. wo Studi INI, Waren, ul Skrtetulanga 13. {590 #9.02-09271-1 (ata) {ean a3.02-087725« (C0) 'ssh #3-07.09273-5 (CO-ROM) Copyright by Wydaneictwa Stkolne i Padagesicane Spel Akins ‘rez 2008. Tene Marna, a lrarobeate tag I ‘ones go kevemandens 9:68 Marr pean Spi ede Spis tresci | Wprowadzenie | Modelitest 1 Schriftiche Pritung Leseverstehen, Tel 1 Tel 2 Tel 3 Sprachbausteine Tet tel Horverstehen Tei t Tel? Fel) Schritcher Ausdruck (rie! Mundliche Prafung Antwortbogen Modelitest 2 Schafliche Prafung Leseverstehen Tell wei? Teil Sprachbausteine ‘el weil Horverstehon Tell i Tel? Teil Schiller Ausduc (Brief) ‘Mondliche Pratung Antwortbogen Modelitest 3 Schriftiche Prifurig) Leseverstehen Tel 1 Welz Tels Sprachbausteine Tet Jail Herverstehen Tat Tel wel Schrifticher Ausdruck (rie) Mandliche Prafung Antwortboaen wont cm eee a eS oe: “Honverstehen Modelitest 4 Schriftliche Prifung Lesaverstehen ‘Tal'1 Tel? ed ‘Sprachbauisteine Tel 1 wl2 Ta wel2. | eld ‘Schnficher Ausduek ret) Mundliche Prifung Antwortbogen Modelitest 5 Scheiftliche Prafung Leseverstehen “elt Tell? Tila Sprachbausteine Telit el Horwerstehen “et ‘el ila Schriftcher Ausdruck (Brief) ‘Mandliche Profung Antwortbogen Modelitest 6 Schriftliche Prifung Leseverstehen ‘elt Tel? weil3 Sprachbausteine Teh 1 Teil? Horverstehen Tet Tel2 Tel | Schiftlcher Ausdruck (Brief) gto | ‘Mandliche Prifung aM Antwortbogen ios Transtaypcj teksto do stuchania (116 luce 2 rozwigzaniam 328 3 EB vpronadeenie ZERTIFIKAT DEUTSCH {poziom B1 w systemie TELC) LW -awigeku 2 praystapieniem Polski do Uni Europelsiej otworeyy sig cla Polakdw madinwote! pod- Jpco pancy za granieg, Nolezy rownle® spadalewae sig wzrostu zainteresowania frm zagranicznych Peeseeom aa terenie Polski. Welu mlodych hud, jak | oséb juz pracujacych, postanowsto pod- ieee seose loualifikace, ublegoae sie o jeden 2 Kikunastu certyikatSw jgnykowych, bedacych po- twiordzenier umigjetnoscjeaykovrych Najezeicejadawanym w Polsce eqzeminem zjzyka niemieckiago jest Zerifkat Deutsch Ktby od- esas posiomow! Bw skali TELC (The Eurepean Language Certificates) wedlug Europelskiege Systomu Opisu Ksrtalcena Jezykowego. Egzaminy TELC s@ opracowane i administrowane praez organizad non-profit WAT (Welter Henge Tateysteme Gmbh), becca czlonkiom Stowarzyszenia Europelstich Organizad nadajgcych Cortaikaty ieeykowe uznovrane na terenie Uni Europejsie, jek réwniee poza nia. Sexje enrnminacyine odbywala sig dwa razy w roku (orlentacyjnie~ w hutym czerwe, doktadne saeeians dusym wyprecazeniem ustalane 9 praze centra egzaminacyine w porozumiesi « WOT) Certyfitat TELC moina uzyskat po zdaniu egzaminu jezjkowego, ktbry Kladae seczegélny nacisk sa eGipenodd poromumiewania sig, a nie na znajorose gramatyki. Obecnie egzaminy TELC ob moja dalesig jeaykowr europelskich. Uznawalnosé certyfikatow TELC Zgodnie z Rozporzaizeniem Prezesa Rady Ministréw x dnia 26 maja 2003 rw sprane przeprow'a- cae postenowania Kwvelifikacyinego w sludbie cyrilne) (Oz. U. nv 96) certyfikatyjezykowwe TEL (qaulomy B11 B2 dla 8 jezykéw! sq ofjlnie uznawane preex adminstrace fizeczpospotte) Pot~ ‘shie) 2a potwierdzenie zrajomosci jezyke. + W Niemnczech certyfiaty 2 jezyke angielskego, francuskiego, hisepafshiego i niemieckiage Centwrane sq jako egzaminy watepne lub kescowe w wiely kolegiach i uniwersytetoch, 2 take anh pecctystowerHandloeryeh Egeamin ton jest ofcjalinie akceptowany prey ubleganiu sie © obywatelstwe niemieckie; «+ we Franc cortyfikaty TELC sq uznawane przez Francuskieleby Handlowe (CEL «+ 1 Wegrzech | ww Czechach akredytuja je instytucje readowe; «+ wwe Wloszech Zertikat Deutsch uznaje Minsterstwo Edukacit «# wv Hiszpanii egzaminy TELC 94 ceeéig pafstwonego systemu szkolnictw3; «= w Republice Slowecki} certyfikaty TELC 24 wymagane przy zatrudnieniu w wiels preedsighior- Stovach migdzynarodowych, Organizacja egzaminow « Egzamin moina zdawaé w jednye 2 wielu centrow egzaminacyjnych w cals] Folsce. Sklada sie (on z exeéei pisernng| usin « Zaziyceaj obie creéc egzaminu acywala sie tego samege dai. Niektére contre egeaminacy- se mogh esta dodattouly termin egzaminu ustnego. Zazw/czaj dase sig tak w syiuadh, Kiedy Gade wetbe adsjacych uniemodiinia komisi egraminacyine) zakoAczenie egzaminu tego dla, we itSrym odbye sie egzamin pisemny. + Caeét pisemna egzominu jest spravidzans kemputerowo w Centralaym Biurze Eazaminacynym see Te ianed Menem. Usty natomiast eceniane «4 dwustopniowo w centrum pr2eprowadze Jey egzamin przez divéch réznych egzaminatoré. Opi ante usa jest oceniana wcenttum egzaminacynym praczHcencionawanych epzaminatoron TL jest: atielsprayeayry 2dajacy nie zdal cates ustne egeamin lub nie mal jl zd w prze- Free re cbinte, moze zdawiae ponowmle ko te czeSe Kolejne peSby moga edbyé sig w ko- “Tjek desjach w obresie 1 roku od pierwszego terminu. Po uplywie roku nalety adowae cat e0- einen onounie, Nie prrewdzlano maksymalnege limity iezby préb zaliczenia calego egzaminu: egzaminu na poziomie B1 1. Egzamin pisernny (schriftliche Prafung) « Egzamin pizernny podzilony jst a 4 cape. Prd crea treeigzdajgey maa 20 minut preewy tesoe | tesba | cose leer | Rods dala aceym pola zadasier | UGE] puniktéur | ania sSradanie Sebihichs Pratung gma seme) oe Tr [ Letaverstchon (ozone ttt eyeneoo) | Tri | Gicbahorehen 5 zai. Prayporaioware do [ee | ot fforomenieelociom)Jodporeednchnaglbnkbw Sralstw Ta | Detavertehen Suadhp, Wyterindnaga ences | 28 oe emesis fedponsinecge wes ‘rexegslone) Z| selexves vestohen [10 aden, Freyporgaiowanie we | was FREE pbloreey_ [de ones cepamtedrego cesar | 2 _[SprechbeusteneGndane ashabo-ramatyane ai [ett 0 zodoh (vilokstnega wyoors | 13 | TOK lobo jednege = auch stow Posner et ott a pw 10 zadah Wybor 10 15s ponsacyen do eel tis ons Pause (rae) I 20min Z| Nanertenen voxurnie sts sbeeanege) 3A | Globabrschen 5 sadn eave. B be [odomm | rseomaniecalcowe) cet 32 | Seaivestchen sD zadah pronase Toe Kxamtriesexeolove) | 33° seotves versehen |S zodon prowdalabex 5 os (ecumfonie wniorze “Eset aussruk pond per) aa [thal (etd Inopisni atlemnia weparce | AS | min jou pasane zagoiiens a _ | Kamanitave rar {ong romania) 1s [3 Formate Renate (Gorin rst os |. a [ot 8 godan vwrusp.consi 8 BEB Hrenatese 2. Egzamin ustny (mindliche Prifung) ® Przed egzaminem ustnym zdajaey a ok. 20 minut na zapoznanie sig z zadaniam | prrygoto- wanie wypowed2 Coxe | Roden xadania Naccom poleoa sacsrie? | sunita] BUSEY | ata sean nice afar grain) zi TPIT [Kontektoutnahre | Ramown vstenna w caupemania| 73 | 18 | 15min, (ronpoceedewumewy) | partner Tai | Gesprich aber ein | Roamowa na podsiania? Waste? © remo fermewane | grafonicesaw donereeh boar ta Jeinepo teat eee THI3 | Gemsinsom eine | Omiieie wsptinegn probes 0 mitoses eden alee esc ee Grp eswacanie | rsmenann probleme) Ocena egzaminu Aby uzyskae pozytywng ocene z egzaminu nalety w exec pivemne| oraz w czesc ustne) uzyskac potad 60% maksyialne)lczby punktom. Odpowiednio stanowi to 135 punktéw w ezesci pisem fej | 45 punktSw w exe ustne) ‘Wseystle oceny unyskane w poszczegbinych czeécioch egzaminu pisemnego sa sumowane i wy zany jest Sredhirezultat. Nie ma wige znaczenia,jdel egzaminowany uzyska za bras 2 4 czokeh ne) nid 60% pele} liczby punktow. Za egzamin mozna unystat nastepulace oceny w Zalednose od Bcby zdobyiych na egzaminie punktéw: Punktacia cena 180-2095 = ausrechend (zalezalagy) 210-238) C~ betriedigend (dostateczay) 240-2695 B = gut (éoby) 270~ 300 A= Schr gut (bardzo dobry) Ocena wypowiedzi pisemnej Njtrudniejsza ceescig egzaminy piserinego —w opin wielu zdajgcych ~ jest vypowied# pisemne. Bardzo skomplikowana jest rownled ocena wypawtedzi psernne), Aby ocena byia obiektywna, ace nia ja dwach niezateznych eqzeminatorow. Keeda wypowied# pisernna jest oceniana wedlug 3 hry teviow. Alby 2uighszyé szanse uayskania odpowiednie)liczby punktSw 29 te cxg%é egzaminu pisemnego, ‘warto znaé cbowigauigce kryteria | spos6b ocenioni Kryterium | - Inhalt (52) "Najwatniojsze w tym kryterium jest odnicseni sig do 4 zagadni¢d cbowigrkowych, podanych ww zestowie egzaminacynyen. Za wiykonania tego zedania moina wzyskod [AS punkté, jezol wszystkie 4 zagadnionia zostaly wystarcrajaco opisane; 3 5 punkly, eel 3 zagadniena zortaly wystarczajaco opisane C1 punk, jeteli 2 zagadnienia zostaly wystarcaiaeo opisane: 15 8 punité, esol ses jadne sagschieme sovtalo wprtarezajgce opieane hub tadne 2 7agad- bien nie z0stalo poruszone vwoowsteae EB Kryterium il ~ Kommunikative Gestaltung (komunikatywnose) Najwadniejsymi aspektami oceny wedlug tego kryteium s@: 41 sposéb | logicenose rozplanowenia kolejnosc zapadnieh 2, polgezenie poszczegdlnych wypowiedzi (zdaf | tedcl dotyczacych poseczeadlnych zagadniet) +3 daiesiente sig do advesata | ist od alego otraymanego 4, zastosowanie w lfceIstotnych elemento, tj, daty, nagiéwka,formuly koriceacel ‘A~5 punktéw, jez st odpowiada wszystkim wymogom B — 3 punkty,jezal odpowiads wigkszoda wymogow ‘C= 1 punkt ete fist modna ostatecanie zaakceptowaé mimo wielu brakow = 0 punktéw,jezl list nie odpowiada wymogom Kryterium II ~ Formale Richtigkeit (poprawnosé formaina) ‘Wedlug tego kryterium ocenia sig poprawnodé losylalna, gramatyceng i ertograficang, ‘A~5 punktéw, jeteli list nie zaviera bledow lub nie maa one wphy na zrozumienie treet 8 — 3 punkty jezel uystepuiace biedy nie utrudhiajg zrozumienia tek C7 punks, jezel wystenuitce bledy utrudniaja zczumiene tresl(egzaminator musi czyiat por Szczegaine zdania kikakeotnie} 1D 0 punktéu,jede list jest niezrozumialy ze waoled na dua licebe bledow Ocena wypowiedzi ustnej ‘Maksymalna fczba punk, kira moina uxyskeéw tej cael egraminu vynesl 75, Egzamin zostaj 2a licaony prey uzyskaniu misienum 45 punk ‘Ocena adalacego odiywa se zaaz po czeie ustne egzaminu, a dokonu jj egzaminatory, biorgey dual w egzaminie. ‘Ocery dakonuje sg na podstawieczterech keterdw, wedlug Ktsryeh analizowane 59 warythie cic ‘egzamina ustneso Kryterium | - Aufgabenbewédltigung / Kommunikative Angemessenheit (wykonanie zadania | poprawnose komunixacyia) Egraminatery 2 sob astqpac yn: iy zt xagriny we wseysch wpowieciach ce Komuntacyny Cay tandgant vobacl ita Cry petal odpowiedne pope rormows? Gy eine ofpontedntofengowns fa door pais etel popranryeh sepa 39 trent pena syn psn niodpoweci, lo ey omdgat die] pomeey ode weds Kryterlum it~ Ausdruck, Redemittel(sposbb praekezu) gzaminatory nomena unage na sp0s6b ca stownicwe | oxen eae opanowani Kryterium ill - Verstindlichkeit, Aussprache und intonation, Flassigkeit (zrozumialote, wymowa | intonada, plynnose wypowied2) Wid tego kyteriom acti podtega wy ntanaci i phanok wypowinds Kryterium IV — Formale Richtigkeit (poprawnosé gramatyczna) Egraminatoray oeeniaja, xy 24ajacy 2na reguly gramatyczne, edpowiadajyce temu poziomowi F egy patafi 2 nich korayetae podezas spontanicenega mowienia w jezyku niemieckim. moveutrest 1 HB tesevstehen Leseverstehen (Teil 1) Lesen Sie die 10 Uberschriften und die tint Text. Ordnen Sie den Texten (1-5) die passende Uberschrit (-/) zu. ‘Tagen Sle Ihre Lésungen in den Antwortbogen bei den Aufgaben 1-5 ein. o Pear ie cola “Fanoppe io Barn" bt a alpen Haus tien Doustiods Haupede Verwunder faba eh pen. Det Rube bat en fds Sabena un. Docket Stam inten lhe Touran a ie Strcangsalte ene Ose 2 wes tosogene Boner achen io emem union Maa fulig snd Emig Baton sind ston blo. Die es hae dar Init Hole Free ¥on rina Roien mega. Der Regist hides ce Sehaaume a Japan tind de USA | ‘Avan 272001, waar | Bin Seta sa fu des mae Gs | | "Formancheistes Gestan fr andere ei einmaliger Dut. ie Rede ist von der afl in ‘Son Borbnee U-Bahnsttionen. Die Konsorn Helzard Haug, (32) ep dss Kia unter ‘Sor Erde sur Hesselong eines gana besonderen Parfins an, Unter dom Namen oSlabee canst esinen Dutt der an yetene Baka. elvas Olstaub und ve Teck exnmert. Zam Prfoniten ist der stvenge Geruch ht goeient us Wate 72002, Pa ros wae | | a fe et man one Wena Som nd fo? a ab Fo | J en tse ann fare atcha | tenement vent acterine | | actresses Extn vente daserias | | Hs for qa entra Sewer und nner an cesarean | | rr ya vor 0 oan, Den He mun de oc rvaonone, Se Mee i er on bemien one Gomer geo | freer feu ge aufatn | | seu nr ttn ie rt oy een Meco ctrl em | | Cerin Soa ies rd Rope Tre Src eh atone | | SO rcs ungomucenefenals er Behn. Kansiey, saree and | | VPs oara: rales bur ces ate, | saruer erin se eretrs, | | Cova tt soem enna Sata vce ec a locetcretrerory Singha su wl cen wna antes ete ere oon ‘Seger eerie rte ee Frpaclt cesar Sadekeseshensetan me eer orca oc Aion scree seoe ara det iSieamerats | [5 RES een inch Fu st onde de Skater Sen. Shears cr nog rex chen len aaah pr acne Tsk wre Se seco sch ee Eine de Sane. Warum i umole sera wien? Date an dee weten ose. De rr etc cian fay wen Scheie a eet eaten en Sioa Tape Onde = Hoscubane cn {late ber Eras geht an Projet, dee fingers hele. nmeasip.com ie us seooewrest + [El teseverstchen mone.irest 1 (Ri) teseversichen | Leseverstehen (Teil 2) 1) Lesen Sie den Text und ldsen Sie danach die fant Aufyaben (6—10). Tragen Sie Ihre Lisungen in den Antwortbagen be den Avigaben 6-10 ein, Traumjob am Himmel 6, Studenten kénnen als Flugbegleiter a) viel Geld sparen b) viel Geld ausgeben. ©) vordbergehend jobben, E i 7 Die Fluglinien suchen das Personal sorgfaltig aus, weil a) Teamfahigkeit und Erfahrung der Bewerber von groBer Bedeutung sind. n b} die Interessenten nicht kontaktfreudig genug sind. Flugbegleiters und natirich ist da auch etwas dran. ©) nur wenige ihre Voraussetzungen erfillen. | Heute Shopping in New York, morgen Stranduriaub im Fernen Osten und am ' | Wochenende Party in Dubai. So ungefahr it das Kllchee des Jobs des modernen i 8. Der standige Kontakt mit Fluggasten o a) stért die Flugbegleiter bei ihrer Arbeit, i b) erschwert das Funktionieren der 8ordmannschaft. ©) bedeutet eine schwierige Aufgabe. © Im Berufsleben der Flugbegleiter 2) gibt es eigentlich keine regelmaGigen, festen Termine. b) wird das private Leben oft beriicksichtigt (©) muss alles stndig neu von ihnen geplant werden. 40. Flugbegleiter massen vor dem ersten Flug ae - ee eee 2) nur das Flugzeug ,kennen lernen. ‘um und Gd ich auspesen, recede Bomenasha ber siges sa. Komaniernen des ») an verschiedenen Schulungen teilnehmen, {adorn "verdienen wl sole Seton cine samiche Herusor- sArbepltees Huge” os ©) ihre Kondition richtig trainieren. insSeich unbecngtSteword Seung Ee muss ses Wal so Tolnren ton Seracablufen, ler Steworiesverden muss suchen aaa diecrew wieais Este ile Gavankekunde os Jct ter angesein ouch Str ene Se Na sur weiapobe, overt, FP ‘is rr tirgengencee ob. her aba Cenatestung sinmalGavewsen ter Tektng oder ben Koen. en pute han orden hat wid den Gepdstorderun then au dem fen bel cen Aine aahever. “nin eine lee Popramm eberaeinonmumt: ff Stat werden Sameenage ab: Senestereran schon msl im fotorotaing Eien Schwer |] | Seechlorten und es git cine Rugeug erect at Netaeh pune bcp so grannies $Minige ope noch reandichom tes schon en seal aben’ Emergency Tring”. Dadrch Seeneepesersl Tattdem ind lot se giech hw. Menara word onmich Det Maur am Fade Fogbeieler soot as prahic kanenHthma” Oo- Wm! tena za ee tre fesse intersscnian manson onteridet net saten dos Pre len Dinstcstungsiert gem ‘beet eam und kowake vate juchstuavoten iat den, votder ann man ea tung sm, ieaenrese eben immer i hla Abwmrarot suf dr Wek herumommen we Sie sthon tranvangen in im von su fase: Hamer ann am sonst ngenéwo. Way han Densiestunaserst- Wer Heine Monaienfong Gn okuser Em” em verburmeter Unto gegen icy Yorussetzungen rattan heruston muses ine Zoacheniandung. ta der itingt wird or auch tmarhs: Labon-negepon werden, Foe? Sense Umgeng et don ora Vier sch nu Pgngiter ave 40 t ‘ 8 (MODEMITEST 1 Leseverstehen moneuerest «fi teseverstoben : . Leseverstehen (Teil 3) Ro Yaoi ana SONY Dsc-E7A7 3 tesen Sie Stuatonen (1-20), Onno Si jeder Station eine ntsprechonde Anzeige (aD rae Eo as ower Dittmer 5 Ml el - 2 Falls Se keine Anzcige gelanden haben, markeren Sie das auf dem Antwortbogen mit dem Sci Al geen Neus 30% Macha Cle" bute “agiste Namere in. dieser Preston. | |g! sda amecleericosntzct | | Mini Rese te tween nsenenee |B Spepiteyco+ov0 705020 | | Zea nu fen Kioteerodesonsigey Soe | | See teen cromenue| | stenie Moet tumbate Felon ptemean for | 11, the Notebook ist gerade kaputtgegangen. Die Reparatur kostet ungefshr Befimenapensehecnorne sur | | Een un le geet cada basena fir | te Note ar ad ch neues Notebook Se ot ‘Sipe teen sch wt ema | anzuschaffen, mal: memory@bluema ‘Ore Galen, Markus 0162/5483702 kemal@ycos.de 12. thr Bruder traumt von einem Fotoapparat. Sie suchen ein ginstiges fngebot oe f Dean 6610. Kaffee und Kuchen ab 5 Euro 43. Sie haben ein Handy (Nokia 6610) auf der StraBe gefunden. Sie suchen ‘ pearetiecrin etre Cae iat ae alte Keatchhgiten 3 Paton ae es evoren hat [petite arene a er ate iets eel sate | Handy seth oktober gekautt it | orginal eben (ediensngser sna, [sins vessoemat (2 Ost cebentrdhens 15, Sie studieren Bétriebswirtschaft an der Universitat Hamburg. Sie suchen eine Kevin keris Firma, bel der Sie ein 6-monatiges Studentenpraktikum machen kénnen. i oe HausperachtesTianisu, Cana ‘Coxtn und stbeigebackenen cher” Ortiungsrete: 900% Bismarck 34 114. Sie haben eine unmablierte Wohnung gemietet, Sie suchen Einrichtungsgegenstande zu giinstigen Preisen, 22.00 UW 16, Nach vielen Jahren haben Sie einen Bekannten wiedergetroffen. Sie méchten zusammen Kaffee trinken gehen. Sie suchen ein nettes Café. ‘Studentenpraktikum ‘Wir snd einer der Top Payer in Europa lin Garcch Consumer Eleni, £0 inserei beet gefieherten Produkte ont gesten na. Fit TVs. DVD. Recorder, USB Spelchermedien und Digitale Sstelitenrecelves, ‘Bis int eine Chance fe jg, Bective tind snoiirteStadenterStadentner Wir bieten Ihnen ab 0108. cin Inindestens Smonatiges. Pak in Bereich Mrketing Communication 117. thre Schwester studiert an der Musikakademie. Sie méchten ihr eine ‘Trompete schenken. ‘Suche das Nokia 6610, Tausche gegen fast neues Nokia 6220, 3310 oder ein Siemens A5O, Bitte meidet Euch schnell “The Kénnt mich unter: 0257868470 / solvay@gmx.net erreichen, 18, Im Winter méchten Sie mit Ihrer Familie in die Alpen fahren. Sie suchen ein Snowboard fir Ihren Sohn, das Sie ihm 2u Weihnachten schenken méchten. 19. Sie méchten an einem Computerkurs teilnehmen, um eine bessere ‘Arbeitsstelle finden zu kannen, Sie suchen ein entsprechendes Angebot. 20. Sie planen im Sommer eine Reise in die USA. Sie soll einen Monat lang (MarCom) a dauern. Sie kénnen aber thren Hund nicht mitnehmen. Sie suchen eine Praktikanivsin Marcom | Lasung. Kategorie: MébelMaushal fae Preis 350. Brvpestediin der Dossiebssiractats | Beschreibung: schdmes Ladersofa(2welsites mit | eho "Schwespunke Moresing der geschaungenerRockeniehne und Chrome. Morsetinghonmanizaion, te Sehr guter Zustand, aus Platzgronden cu verkuten. | | tnglishenmns, i Unga mit Ach andere Mabelstcke 20 verschenen MEOthee unt Tornet, Kenn ft ‘Abnolort: wuzern er Neteang. von. Bidbenbelng Telelon: 0797422815 Programmer svnechonetert mal: goldbervar@blucmaitch 128 ant, Desa emalsngemsione: Sans Wiehe 2 | wmacin.comgt ee monewrest +) Leseverstshen Rossignol Snowboard Premier Berita ersten Prater waren ein Ricseneralp Die ete Generation inc nah beter und it dont Design ton Tabae uwonsechelbar Die va ingee Stel cong ie fit hoch mgr Viele 0 das ie thesten Feesyir fr diese Saison lie Bosrdwaht sehon.getrofien haben, om afaneram eecbser aoe tring 30 Fur, TOTPSTREI2ES) ‘Ehigenogunte ch 38) gi seltapetor ae Tesnscorsr, Ioorneneset Se dee ore ae Prenlert BUR 499,95 ‘enpice = Garantis Premler Far Freestyler Digicomp Academy AG Linmat tase 5, 8005 206 bier 2: 3, Inteaticare.ch vonalateom ch POF-Granaiagan fe Offa: Amend Pronsaominar mit Ade Acrobat Detalles Kursbesehrebung unter: Futputwrndiiom eae cvaurseARO Merl Dauer 1 Woche ‘Ore Uma Strase 5, 8005 Zane (zvch) ode: AAD-0060¢ Preis in CH 120,00 ‘Besehreiburg: Erabeerer Hundebester bereut pvt te) aun geoBen Hunde) wahvend ther Abholore Dieetwit (Bircer Ober) Telefon: 019393930 mal: aaberg@ rear ch 14 occurs spctaustine Sprachbausteine (Teil 1) Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, welches Wort fa, b oder o) in de Lcken 21-30 passt. ‘Markieren Sie live Antworten auf dem Antworthogen bei den Aulgaben 21-30. T ato Miche [| am Anfang méchte ich (21) bei cir daftr entschuldlgen dass ich ext jetzt au | dainenftaten Brie antiwar: Tehrhofe, du verstahst es. Arbeit, Arbeit und nochmal Arbeit | Alber drier wien ir nent sehen, Du (22), dass ich mir m Laute meiner Sehvelbtschkariere ein 3) | Bauchlan Wapelegt habe Es it recht watch dick, aber alemlich unangenahen. Erich habe | ich beschossen dagegen arzukimpfen. Sei inigen Wochen vesuche ch es mit einer neuen Dist In 7 Wechen habe ich Kilo, (28). Von 99 aut 90, und vor aller arn ich jest meine (25) Anzige wader aftichen. Das Rezept Rabe aus talen bekornmen. Es besteht (26) einer Supe und einem Emahrungspan, Der Plan ist zwar rocht hart, abaF ar BingiResltte, Die Supe habe | ich taken im Biro gegessen, ca 1-1/5 Liter Am Abend habe ich Feisch und Fisch gegen, | aber fetarm und ohne Balagen, Wiehtig ist auch das Tinken. Man mass mindestens 3 Liter | wassae 24 @7) nehmen, Man muse seh mu (28) gewohren, alle 30 | Minuten 257 Toate 2utoufen || Dank cer wunderbaren Suppe hale ich mein Gewicht konstant und das ohne HungorgefoNe | Wenn ich be einam Gasehafseszn 2u val ese, nehme ich danach swt Tage die Suppe ns | Biro mit und die Sache ist evesigt, 4 (25) du an der iat intevesior bis, scheib es mit. eh schicke cir sofort das Rezept. [| fai PaTTs, es appt auch bei. Und noch wes, (30) das stinkendeFastfood zum | Fenster hinaus | Henehe Grate stefan 21. a) dich 25. a) alte 28. a) dazu b) mich b) alten b) daran, ©) sich ©) alter ©) dabei 22. a) wei8 26. a) von 29. a) Weit b) weit b) durch, ) Falls © wisst aus ©) Wann, 23. a) kleiner 27. a) mir 30. a) wirf ») Kleine b) mich b) werfe ©) Kleines ©) sich werft 24, 2) abgenommen b) abnehmen ©) abnahmen women com is mopeurest Bf Sprachbausteine (Teil 2) Exgincen Sie den Text, indem Sie fr jede Lice (3140) das passende Wort aus der Wortiste (ovo) suchen. Sie kinnen jedes Wort nur einmal verwenden. Nicht alle Weiter passen in den Text. Markieven Sie die Lésungen auf dem Antwartbogen bel den Aufgaben 31—40. Hi Holger, du méchtest wissen, wie es mir mit meinem Studium (3 der Open University geht. Duweidt doch, ich habe mich dazu entschlossen, well ich nie cgenug Zeit hatte, richtig zu studieren. Jetzt kann ich das Studium (32) empfehlen, ch studiere Biologie. Angefangen habe ich (33) September 2003. Zu dieser Zett habe ich, (GA) in England gewohnt und deswegen waren die Kurse noch nicht zu (35). Fur einen 60-Punkte-Kurs habe ich 475 Pfund gezahit, Etwas teurer sind nur Laborkurse, fiir mein Studium brauche. Jetzt wohne ich (37) in Deutschland und muss das Doppelte fiir die kurse zahlen, Das Studium ist (38) ansonsten eigentlich gor nicht so schlecht. Wenn andere Wochenende dafur draufgehen. (86) ich (39) also nebenbei arbeitet, kann manchmal schon das eine oder 40) liest man halt immer rnebenbei mal wieder eine Stunde oder wie man eben Zeit hat. 18 eee " mopenerest 1) werverstenen Hérverstehen (Teil 1) Sie hoven font kurze Texte. Sie hdren die Texte nur einmal Enischeiden Sie beim Horen, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie le Lésingn uf dem Antortbogen be den Augen 41-45. Makren Se Pus (Hale richtig und Mics () as falsch auf dem Antwortbogen. lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Setunden Zeit 41. Sprecher 1 hat immer geschwanzt, wenn er keine Lust auf Schule hatte. 42. Sprecherin 2 spricht ber schlimme Folgen des Schwanzens. 43, Sprecher 3 hat meistens Englisch, Kunst und Musik geschwanzt, 44, In der Klasse der Sprecherin 4 sind immer viele krank, wenn es eine Klassenarbeit gibt. 45. Wenn Sprecher 5 nicht geschwanzt hatte, hatte er ein besseres Abiturzeugnis (Maturazeugnis) bekommen, vevripcomst om moveurest 1G nocverstohen - wonetrest 1 & werverstchen Hérverstehen (Teil 2) Hérverstehen (Teil 3) v3] di ‘Sie héren nun ein Gesprich. Sie héren das Gesprich zweimal. Entscheiden Sie beim Horen, Sie haren jetet finf kurze Texte. Sie héren jeden Text zwelmal. 2b die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind, Markieren Sie lie Lisungen auf dem | Emischeiden Sie beim Horen, ab de Aussogen 56 bis 60 chia oder flch sind, Mareen Se i Antiortbogen bei den Aufgaben 46-55. Marker Sie Pls (+) als richtig und Minus () als ihre Losungen free Auigaben 56 bis 60 aut dem Antwortbogen. Markieren Se Pis(~) als falsch auf dem Antwortbagen. H H richtig und Minus (als falsc, ese Se ett oe Aulgabon 46 bi 55. Sie haben dazu eine Mite Zeit Lesen Sie jetzt ce Aufgaben 5 bis 60. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. 46. Hert Schwarzkopt hat selbst schon einen Tsunami in Australien erlebt. © 56. In der Kinderabteitung gibt es bilge Pullover. 47. Tounamis werden am haurfigsten durch Erd- und Seebeben verursacht. 57. Anna wartet hdchstens 10 Minuten, 48, Normale Wellen kennen auch zum Tsunami werden 58. Eine Stunde Tennis kostet nur 12 Euro 49. Die Riesenwellen kénnen eine Hohe von bis zu 60 Metern erreichen. | 59, Wenn Sie ein Auto kaufen, bekommen Sie kostenlos Winterreifen dazu. 50. Wissenschaftier kénnen Seebeben nur sehr selten vorhersagen. 60. Ab Donnerstag gibt es einen Wetterwechsel. 51. Die Kistenbewohner glauben den Warnungen nicht. 52. Das Frdhwarnsystem ist ein Netz von Seismographen, die ein Beben orten helfen. '53. Das Frohwarnsystem wurde 2004 installiet. ' 54. Nicht nur die betroffenen Lander tragen die Kosten far die entstandenen Schaden. 55, Das Buch von Herrn Schwarzkopf ist besonders fur Opfer von Tsunamis empfehlenswert. | 8) wap. com gt mopewrest + Ef sehiticher Ausdruck iooeusest 1 BUR ret Schriftlicher Ausdruck (Brief) Teil 1: Kontaktaufnahme Sie haben eine Bretfreundin in der Schwveie und sie lat Sie nach Zurich ein. Sie bekommen von Th folgenden Brief: Zurich, den 4. Mai 2005 Liebe/-er. Griezit Wie geht es dir und deinem Freund? Bei mir alles in Ordnung, noch vier Wochen bis Ende Juli und dann geht es los! Endlich Urlaub! 3 Wochen in meinem Landhaus, weit weg von Zurich, in Schlattli. Tch freue mich schon so sehr darauf. Und ihr? Was plant ihr fiir den kommenden Sommer? Machtet ihr eine kurze Reise machen oder weit weg verreisen? Was wilrdet ihr von der Tdee halten, mal in die Schweiz zu kommen, in die Alpen? Thr kénntet in meiner Hittte wohnen, Zch wirde mich riesig freuen, wenn win endl etwas zusammen untemehmen kénnten. Schreib mir, ob ihr kommen méchtet und wenn ja, dann wann und ftir wie lange. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach, wir haben ja noch etwas Zeit. Bis bala. Liebe Griife. Steffi Schreben Sie jetzt eine Antwort Sie haben 30 Minuten Zeit | Geen Sein rer Antwort auf die folgenden Pune en: ae | + Fragen Sie i Denken Sie en das Datum, die Anrede, eine passende Einlitung und einen passenden Schluss sowie die Grabformel. wea. aa moneurest 1 BB Te fg i i Shen Sie sich bitte die Abbildung an und lesen Sie den Text dazu. Berichten Sie them Partner / ThrerPartnern, aus welchen Grifnden sich die Manner das Rauchen abgewohnt haben. Erzihlen Sie Ihrem Partner Ibrer Partnein thre Meinung dazu. Geben Sie Grinde an. Warum geben Manner das Rauchen auf? | Von je 100 befragten-Ménnern geben als Grund an: 2 3 Reprasentativbefragung von 1000 Mannern ab 18 jahren im November 2004 7 mooeuest 1 BA tot Teil 2: Gesprach dber ein Thema ‘sehen Sie sich bitte die Abbildung an und lesen Sie den Text dazu. Berichiten Sie Uhvem Partner / Iver Partner, aus welchen Grinden sich die Frauen das Rauchen abgewdhint haben. Sagen Sie Ihrem Partner heer Partnerin fhze Meinung dazu. Geben Sie Grinde an. Warum geben Frauen das Rauchen auf? Von je 100 befragten Frauen geben als Grund an: Reprdsentativbefragung von 1000 Frauen ab 18 Jahren im Novernber 2004 rincomgt mooeuerest 1 Bren 3 Teil 3: Gemeinsam eine Aufgabe lésen ‘Chiemsee macken. Uberlagen Sie sich was alles zu tun Bericksichtigen Sie beim Planen folgende Punkte: (ar ‘Sie besuchen einen Deutschkurs in Manchen und wollen am Wochenende einen Austlg 2um ‘st und wer die Aufgaben ibernimmt. raone.irest 1 EB areworthogen Antwortbogen 3 ee ere rete) Punktacja (io waglgénia vypowedspsemna| oraz egeaminy wstneg6) Zadanin 5 poSpkt = 75 kt Zadania 6-10 poSpRt = 25 pt zadanis 1-20 poz pit ~ 25 ptt Zadria 21-30 po lSpht = 15 pkt sane Zadania 31-40 gous pkt = TS pkt fm AS peo Yadanin 41-48 po Spkt_ = 25 kt read Zadania 46-55 po25 pkt = 25 kt co yaas-t25 2ndanin 56-60 poSpkt = 25 ptt 0 125/5-108 wemcicompt oe 2 ? z : : z E : 5 MooELEst 2 Lasevarstahon Leseverstehen (Teil 1) Lesen Sie die 10 Uberschiten und die fon Tete. Ondnen Se den Texten (1-5) die passende berschit (a2. Tagen Sethe Lsungen in den Antworbogen bel den Aufyaben 1-5 et a) » Q ‘Augen set » ae i D 28 Bae ‘ie kommen meistens nacht, verwiisten Dachbiiden, uber Obstbiume und plundern Maiton- ren. Besanders be- ‘roffen davon ist Kas- sel, das inzwischen in Europa als Haupt. sade” der Waschbaren gilt, Hier leben in _awischen 2ehn bis hundert Mal mehr Tiere als normalerweise im Wale. Fr die Bewah- ner sind die ,si8en Nager’ zu einer riesi- Ben Plage geworden, ‘an MA 12003, ea Kal, we Viele jugenclicne ematvren sich ungesun, em liebsten von Fastfood, Die’ Essgewohneiten seiner Scher aber haben Andreas Petzold aut ‘Wiesbaden schon immer geargert Pommes und Hamburger haben den Gesehmactasinn er Jugendlichen verdorben,Hlagt der Lehrer an der Sophie-und-Hans-Schal.Cesamtschule. Darum ‘grindete der begelsterte Hobbyloch sine ‘Esrwerktate an seiner Schule, Dart bringt er Jetat den sehitern das Abe des Kechene be Und night nur dasl Zaeimal pro Woche set or selbst ar Herd, um fr rund too seammgiste in leckeres Attagesten 24. kochen. Kain \Wundes, dass viele Schuler jetzt germ In der Schule ees, ‘UM 22004, ats Kok, words ae enn ——~ Schule. Das hers Der bens Envachsene, Start kbnnte Yas Ma 220 a Sib dle Anede Mutt” aus? Glaube man | | Was den Sprochforschern in Deutichiand, | | yerschidenen Linder, wenn sie nach Dettsehland Kenmte anes jadenats sneer Don die maasten Kinder tecen fee Etern am | | SO Fekston mit Vornomen oder mit eine Spitanamen an, behauptan dia xperten, Kommen De. amenkanschen seian im Femsehen dienen els Vorbld, Warura Jogendliche bebr sams” ae Mute Sager? Auch datar habs ie Sprochforscher eine. Ertrung gefundert | ‘Hara" sind dle Laut de ma sl Baby | Smbtenesten tome. senter Moryens froh um acht Ube Beginnt in Dewschtanel die Waerwile i bere ach ein fraheres Zubeen > ea fur technische schielte ehten ‘bor auch ota” und basing star | | junpen Forografen aus 8 Lindem 3 Wochen dich ie Bundesremiblik. Die Msdchen Fotograi tachdenienewer lt. Die Forocgebuch. Die Arbciten und | Informationen ber dis Projekt Fdet mn is fat den meisien Sehlemn cin. Grivel) Der fede Sehulbeginn. entgpriehe nich thre rms, Scholkinder braun meh Seba als tale de feat. Alen durch einen spiveren Leistungafthighait est werden. Ds hilt 04, Ra ovals ‘i forografieren Kinder nd Jagendliche ae nen? Die Antwort gb en Projekt der Ges wsommenarbcit (GTZ). Die GTZ. ngebstien eaten Onnibue anit 5 od jamgen ren, was. se selbst stniens sami sie oes delim enssip-comst a0 igent- id | saooeurest 2 fl) teseverstenen Leseverstehen (Teil 2) 3. Die Entstehunasgeschichte der Stadt Hohenstein fa) geht auf den Pestausbruch zuriick b) begann im Jahr 1510. ©) ist mit der Entdeckung des Silbers eng verbunden. Lesen Sie den Text und ldsen Sie danach die fant Aufgaben (6-10) Tragen Sie thre Lésungen in den Antwortbogen bei den Aufgaben 6-10 ein. | Hohenstein bekam das Stadtrecht, a) nachdem es sich mit Ernstthal vereinigt hatte. b) bevor Ernstthal entstand. ©) nachdem die Pest ausgebrochen war. _ Karl-May-Ge! Im Geburtshaus es ,Vaters"- Leinenueberei und Suumot- Srigetou, Od Shatier wees waren de Haupt i : Wend aCo: Sokommen beshitigung de Sewahner " 8. Das Goburtshaus Karl Mays Mand Baaccicne tren und bites le runs: ‘ Beguetavons wie dle lage fur ie. spate hier 2) liegt am Abhony ues Pfaffenberges- WMescehen in” Srestthlorherschende Testiindus 1) ist seit 1985 Sitz des Heimatmuseums. fenton Kat tay och ene 8) zeigt die Wohnverhattnisse der Weber im deiner Junge wat. Kerl May, der beruihmteste I past el nee 7 a Hotere errathat gt Seti det Stas wurde am wise gm saulchen 25" Februar 1842 in Esta Mettng ct” abt Meter in ener Weberomte gabe seke"Brlfenbegesincner ent in sera Gesurhaus | andschaftlich reizvollen befindet sich seit 1985 das re a) werden vom 25. Februar bis zum 30, Marz im Heimatmuseum ausgestellt, ceeese neh weit neg vom Kaeay Museum, essen : ') sind neben dem Text und Heimatmuseum besonders sehenswert sachsischen Erzgebirge, Exposition Leben und Werk ¢ sen fas jer Geschichte der Textil ie in Sachsen cachchen Emgebige, | Expostin leten ind, Wet })_umfassen fast S00 Jahre der Geschichte der Textilindustrie in Sach: Silbers um 1407 wurde der ers darstllt. Im Weber- Grundstein for die Her immay einem nachgestate- und Heimatmuseum, wo das Suabiidung ciner Siedlung ten Wohn- und Arbeltsraum Erbe dr fast 300 Jahre alten 10. Hohenstei suit “dort Hohen stein kn zwaiten Stock, kann der Industrie vorgestellt wird, Golegt, Der Bergheu wurde Besucher die armiichen sowie die bekennte Renn: | a) an der sachsischen SilberstraBe, Sum typischen ‘Gewerbe Vethalinisseerehnen, in _srecke ,Sachsenrng”, Beson- ) im slichsischen Eragebirge. fieser “Zeit. 1510 ernielt denen Karl May aufgenach- ders sehenswert st aber die i : Hohenstein. das” Stadlvecht, sen ist. Alfahrlch zwischen Eragebiegische Volkskunst. | ¢) in einer landschaftlich attraktiven Umgebung Nach dem Ausbruch der Pest seinem Geburts- und sammlung ,Buntes Holz” mit Bide sich, 1690. in den Todestag, vom 25. Februar bis zrka 10,000 Exponaten era Waldern von Hohenstein zum 30. Marz, ist eine gebirgscher Volkskunst Cine weitere Siegling heraus Sonderausstelung im nea Man Kenn von. Hohenstein- | ind "bekam cen’ Namen aufgesetzten Dachgeschoss Ernstthal aus viele Ausflige Emstthal. Die Vereiaigung zu then in 2ahlreiche Keine State Ger stidte Hohenstein und Weitere. sehenswerte Ziele machen, die an der Silber Emstthal erfolgte 18896. "in der Stadt sind das Text- strae Sachsens legen. 9, Die Exponate der Volkskunstsammlung Emnstthal liegt p26 nn. comgt ro Leceverstehen ‘esen Se de situationen (11-20), Ordnen Sie jeder Situation eine entsprechende Anzeige (o-)) “Zi: Fall Sié keine Anzeige gefunden haben, markieren Sie das auf dem Antwortbogen mit dem Buchstaben x 1 12, 13, 14, 45. 16, 7, 18, 19. 20. Ihre Freundin ist Krankenschwester und arbeitet in einem ‘Kinderkrankenhaus. Sie sucht einen Nebenjob. Sie haben threm Bruder ein Paar Skates geschenkt. Sie haben aber Angst, dass thm etwas passieren kénnte und machten, dass er einen Skating-Kurs macht, Sie suchen eine entsprechende Schule. lr Freund hat die Realschule mit der mittleren Reife abgeschlosson. Er sucht jetzt nach einer Arbeitsstelle. thre Schwester méchte eine neue Frisur haben, am liebsten Dreads, die gerade voll im Trend sind. Sie kosten aber Gber 300 Euro und das ist fOr sie 2u teuer, Sie hatten immer Probleme mit threm Gewicht. Schon als Kind waren Sie zu diinn und wollten immer zunehmen. Alle Versuche waren leider lumsonst. Sie suchen neue Lésungen, um zuzunehmen, thr Fahrrad ist neulich kaputtgegangen. Sie kénnen jetzt nicht mehr Rad fahren. Sie suchen eine Werkstatt, wo Sie das Fahrrad reparieren lassen kénnen, Vor einer Woche haben Sie ein Geschaft erdffnet. Sie machten jetzt eigene Visitenkarten haben und Sie méchten sie im Internet bestellen, Nachste Woche fangt thr Urlaub an. Sie haben noch keine Plane. Sie méchten am liebsten nach Ibiza fliegen. Sie suchen ein ginstiges Angebot. Sie sind vor einem Monat nach Berlin umgezogen. Sie sind ein Skating-Freak und suchen Informationen Ger Skating in Berlin. thr Vater hat einen LIW gekauft und will eine Transport-Firma eréffnen. Sie helfen ihm dabei penirest 2 ME) Leseverstehen a ceamtat Bi Lies ul, ener bescunn. pax, siti Ewe 45, Ta B91 706 6025 (0) Nt sewengzsomanom de “as wees oar sca Taub ab sof fac De fa et fans ws BanerDNon ae ‘Ketter wom mon mB eel Aton, SST a et Rileicrwang 2 gee (Gey jncte Momages 18 Ube Geabomesr nostn Cervera ver ‘CHT SCRWER STORZEN, SONDERN SICHERI gD Inline-statekurse von KISS Erfolgreich Abnehmen ‘vr each Pestnen, deem 330 HF ‘Gee eaien ‘tnen cn, ‘hae Dire, CHWALBE IFUN-SPORTARTEN TOP—PREIS! amen tarOh \ | ee i Sereetofen | Fabrrad 2a: Stunden Service © Beratung ncp.comgt ‘it moneitest 2 UB) teseversthen Tpiopeurest 2 ED srachbustine _—_____® Relesland Deutschland. Nikwie hin, eutscher Relsebtiro- ‘und Reiseveranstalter- Verband Erishen Si de Relea — von fer Waterkant bis zuma ‘Alpsnranal fos 23 Relseilen, erastaltungen, Ubemacing. [Anreise und obit vor Or! Ghine ochre Angebote fr Sil, Sdtreten,Aktvula ‘and Welles. ‘Stadantenermiigung 50%. ‘esmorosaere tiene 10 fan (030)2 646830 tlt indenter t TRANSPORT-UMZUG [i I In. Cation Lippe ra ie sind te kompotnter Transport ind | Umneigepsrenr umn fren Pres 32 Wi) GRATIS (RS ne eee “econ Sie den Tent und entscheiden Sie, welches Wort (a,b oder cn ale Licken 21-30 passt. | | Visi "SS salen nur de versanosten = Markieren Sle Ihre Antroten auf der Antwortoogen bei den Aufgaben 21-30. oe Visitenkarten io, = Fir gesenatiche und private Nutzung és i) SS —_— te = Liebe Eltern, ml wie (21) gerade von unserer Reise heimgekonmen. Wien ist wirklich eine |) |B] ie ‘Top Angebote fur alle, die schnell wegmdchten ~ per Bahn, Flug oder individuell LM DanCenter KG Suerte 82 25813 Husum ‘Pesos (21234 a: D4BAL / 64652 E-Mail: Imdekg@derpart.de ‘Schon im Februarltt iy Statin Sen Sareoandng statins "onsitungen ved (ayes atate, Satng ore aan _ Sprachbausteine (Teil 1) Prafung faniastische Stadt. Nach sieben Stunden kamen wir em Ortsrand von Wien an {Teh war so milde, doss ich nicht mehr Auto fahren konnte. Anna war auch fix und fertig, Wir fanden eine gemiitliche Pension und so (22) wir die erste Nacht, Am néchsten Morgen waren wir wieder dem -Wiener Schmah* @) der Spur. Wir waren in vielen Kaffechdusern. Wir haben den dsterreichischen Wein ‘gerossen und viel gesehen: modesne Architektur, alte Bauwerke, Schldsser, den Stephonsdom. Wir steliten (24) dass die Eintrittskarten ganz schén tever ‘| ‘sind, Die Wiener wissen, wie man Geld verdieren kann. Den Wiener Kaffee und die ‘Secher-Terte muss man einfach probieren, Und den Heurigen auch, von dem wir ‘euch znei Flaschen mitgebracht haben. Es ist aber nicht alles Gold, was glanzt. Wien hat sich wohl seit euren Flitverwachen verdindert. Die Kellner in den Kaffeehdusern und Beisin sprechen nicht Wienerisch, sondern (25) Deutsch mit auslindischem Akzent. Die Kaffeehduser sind richt mehr atypiseh’ wienerisch, Sie konnten genauso gut in Kain, Frankfurt oder ‘MMinchen stehen, Erst nach vier Tagen entdeckten wir eine Weinstube im alten Stil, in (26) versteckten Gasse, wo wir die von euch ____(27) “Atmasphire so richtig spliren konnten. (28) zwei Wochen haben wir einige Tage frei. Da besuchen wir euch und Zelgen euch die Fotes. (29) unserer aus Wien mitgebrachten Fertpotsterchen sind wir (20) dankbar fir den Reisetipp. Liebe Griite ‘Anna und Josef 21. a) haben 25. a) schlechter b) sind b) schlechtes ©) seid ©) schlechtem 22. a) verbracht 26. a) einem b) verbringen b) eine ©) verbrachten ©) einer 23, a) aut 27. a) beschriebene 30. a) euch b) in b) beschreibende b) ihnen far <) beschiebener ) ihr 24, 2) fest b) an ©) aut nnsin com faa moveurest 2 EE sprachbausteine Sprachbausteine (Teil 2) Exginzen sie den Text indem Sie fr jede Licke (3140) das passende Wort aus der Wortlste (@-0) suchen. Sie kénnen jedes Wort nur einmal verwenden. Nicht alle Wrter passen in den Text. Markieren Sie de Lsungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 31—~40, ‘ie ren fn hurze Tent. Sie héren die Texte nur einmal. “Entscheden Sie beim Haren, ob die Aussagen 41 bs 45 richtig oder falsch sind, Markieren Sie "re Ldsungen auf dem Antwonbogen bei den Aufgaben 41-45. Makferen Sie Pus (+) als tihtig und Minus () als falsch auf dem Antwonbogen lesen Sie jetzt de Aufgaben 41 bis 4S. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit Hallo Lenat ‘Banke for __(31) E-Mail. ch habe so lange nicht geschreben, (32) ich cinige Probleme hatte, Und jetzt auch noch so ein Mist! Wie du (33) weit, | habe ich mein Studium in Osterreich angefangen, im Studiengang Architektur, den 2 (34) in Deutschland so nicht gibt. __(35) habe ich mich in Wien ‘Rauptwohnsitalich gemeldet und in Deutichland 8af0G beantragt; dieses wurde abgelehnt___ (6) der Begrindung, dass ich in Osterreich gemeldet bin. Sie hhaben geschi@ben, sie kénnten __(37) finanzill nicht untersttzen. cr) Studium kann ich also wahrscheinlich vergessen. Kannst du (G9) das vorstllen?! ‘Wei6t du veleicht, wie ch jetzt am besten veriahren solte? Wie komme ich (40) zu meiner 8af6G7 Hilf mie bitte, wenn du kannst. 41. Sprecher 1 lemnt gern Spanisch, weil der Unterricht oft unterhaltsam ist. 442. Sprecherin 2 macht einen Sprachkurs im Austand. 43. Sprecherin 3 lemt den Wortschatz Gber das Schreiben. 44, Sprecher 4 hat nicht gern Englisch gelernt. 45, Sprecher 5 hért zu Hause Lieder und andere Aufnahmen. Herliche Gitte mnesiecom pl mooeurest 2 @ srverstoben Foventest 2) rorverstehon Hérverstehen (Teil 2) Sie hécen nun ein Gesprich. Sie haren das Gesprach zweimal. Entscheiden Sie beim Héren, ob dhe Aasagen 46 is 35 rt ode ach ind, Mareen Se he Lsungen auf dem ‘Antwortbogen bei den Aufgaben 46-55, Markieren Sie Plus (+) als richtig und Minus () als falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie Jett die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zet. 46, Frau Ortwald beschattigt sich beruflich mit Emahrungsmethoden. 47. immer mehr Manner und Frauen méchten abnehmen. 48, Die Kartendist ist auf Wunsch der Patientinnen entstanden. 49. Die Speisen von der Kartendiat sind schnell zuzubereiten. 50. Wahrend der Kartendiat werden vor allem vegetarische Speisen gegessen. 51, Taglich nimmt man cirea 1200 Kilokalorien zu sich. g 50% der Nahrstoffe sind Kohlenhyairate. 53. Die Frau, die am meisten abgenommen hat, wird von den anderen zur Digt-KGnigin gekirt. 54, Frau Ortwald testet ihre Rezepte zuerst mit ihrer Familie 55, Um schlank auszusehen ist Frau Ortwald standig auf Dist. Pas 1 pees t : i _Hérverstehen (Teil 3) | Sie horen jetzt fnt kurze Teste. Sie héren jeden Text zweimal. Entscheiden Sie beim Héren, ob dhe Aussagen 56 bis 60 richtig oder flsch snd. Markeren Se lire Losungen fr die Aufgaben 56 bis 60 auf dem Antwartbogen. Markieren Sie lus (++) als richtig und Minus ¢) as falsch Lesen Sie jetzt die Aufgaben 56 bis 60. Sie haben dacu 30 Sekunden Zeit 56. Der Handwerker kommt heute nicht. 57. Alle 2uge verspaten sic. 58, ‘an kann jetzt billige Digitatkemeras kaufen. 59, thr Internist kann am Mittwoch seine Patienten nicht empfangen 60. Anfang Juli kénnen Sie zu einem klassischen Konzert gehen. omp.compl Pats liche Prafung Sch smovesrest 2 El sehitcher ausdruck amopeutest 2 BUR teil Schriftlicher Ausdruck (Brief) Teil 1: Kontaktaufnahme | Sie haben im letzten Sommer zusammen mit einer Spanierin einen Deutschkurs in Berlin besucht. Jetzt bekommen Sie von ihr folgenden Brief: Bilbao, den .. fleidig lernst wie in Berlint Ich habe mein Praktikum in der Tierklinik abgeschlossen und bin | eigentlich mit meiner Schule Fertig, Vielleicht mache ich wieder einen | Deutschkurs in Deutschland, aber diesmal anderswo. Munchen wire ii fantastisch! | Und was denkst du dariber? Méchtest du auch mal wieder zu einem i Sprachkurs nach Deutschland? Es hat doch so viel Spa8 gemacht in Berlin! |) bi i ; i wie geht es dit? Was macht dein Deutsch? Ich hoffe, dass du weiter so ; H q Erinnerst du dich noch an Daniel, André, Jenny und Juan? Vielleicht kénncten wir gemeinsam etwas unternehmen? Hast du die Adressen von den anderen? Schreib mir doch mal, was du dazu meinst! Uber einen Brief von dir wiinde ich mich sehr freuen, Herazliche Griide. Pilar ‘Antworten Sie Iver ekannten. Sie haben 30 Minuten Zeit den Brief zu schreiben. Schreiben Sie eine Antwort und beantworten Sie dabei die folgenden Fragen: Denken Sie an das Datum, dle Anrede, eine passende Einleitung und einen passenden Schluss sowie dio Grubformel, 30 vewasp.com gt mooe.rest 2 Bd tet2 Teil 2: Gesprach dber ein Thema “Sehen Sie sich bitte die Abbildung an und lesen Sie den Text dazu. Berichten Sie Ihrem Partner / ihrer Partnein, was junge deutsche Absolventen machen. Erzshlen Sie threm Partner / Ihre Parinerin, was Sie nach der Schule / dem Studium machen warden. Geben Sie Grinde an. mopeutest 2 Bld te2 Teil 2: Gesprach uber ein Thema ‘Sehen Sie sich bitte die Abbildung an und lesen Sie den Text dazu. Berichten Sie rem Partner! iinet Partnerin, was deutsche Akademiker machen. Erzahlen Sie Ihrem Partner / ihrer Partner, tes Sie nach der Schule / dem Studium machen wirden. Geben Sie Grinde an. Was machen Schulabsolventen in Deutschland? Von je 100 befragten Realschulahsolventen erzahlen, was sie nun machen: 21% Représentativbefragung unter 1000 Realschulabsolventen (2004) Deutsche Akademiker heute Von je 100 befragten Hochschulabsolventen erzahlen, was sie nun machen. Preemie ee a 2 Reprasentativbefragung unter 1000 Hochschulabsolventen im Oktober 2004 av) Mandliche Prdfung | TET ooeurest2 [EB anwontogen | | Antwortbogen | moveurest 2 Bi tes Sie beginnen ein Studium und méchten aus dem Eternhaus ausviehen und zusammen mit einer Freundin/ einen Freund eine WG grinden, Useriegen Si sich was ales zu tun ist und wer die “Aufgaben dberaimmnt. Besprechen Se olgende Punkte: Punktacja j (oie wzslednis wypomiedsiptemnej ore egzaminu extnego) Zadania 1-8 po Skt = 25 pkt i Zadsnia 6-10 po Spkt_ = 25 pkt Zadanin 11-20 po2S pht = 25 pkt Zadanin2130 posal = tsp ag Zadania 31-40 po 1'Spht ~ 15 pkt ae O62 i 2adanin 41-35 po Spkt_ = 25 pkt anisms Zadani 46-55 po25 pkt = 25 pkt eats | Zavana 56-60 pospkt = 25 ptt 42 wep com smooeurest 3 ID Leeverstehen Leseverstehen (Teil 1) lesen Sio die 10 Uberschriften und die fOnf Texte. Ordnen Sie den Texton (1-5) die passende Fecha op 2. Tragen ste live Ldsungen in den Antwortbogen be den Aufgaben 1-5 ein. oy (bas stitende’e Ss SauRVONE 0 (Grodeiatae Deutiche! in a a mone wrest 3 GE) teseverstehen "Wer seinen Pabterschein gemacht hat, kann ‘Auto faeen. Richtig? Falscht Zum Autofaiven Suche man Ubung, Doch die fehit jungen Falher. Unie sind oft die Folge. Aber sve feann man vorbeugen? Zurn Belspel it einem Fahrsichethetstaining. Das ‘Training, bletet Deutschland grdSter Automobil-Club den jungen Fahvem kostenlos an, Dor lernt man Erswelchen, bremsen auf nasser Fabalun und Ee eee a uf umercheiicem Boven sowie Karven itive fn Ende boxict man de Expt | se Sger Jer Tench se dan aueh | Son tes Utange: fine, ds doe Tsing ae TUMA smisgemache hats msint: Fir tick | Stare co uvengetichcs Tag B® bat ih ote | Fern 420%, iss Doeg, mn de bs neratorle Werchter at oer Ffcrtiadonsachen ta sist ae ore Ot S| OME dtndes Coteantc waren a | eae eae aerate Oe ree sage em rt ud aon Sir dle wahrscheintch groGten Kakedaken | Se ae cee enna wales dat ete tosente Gee mn Natu | sot ea ‘Das Magazin ,Fatdehre™ hat cine Umfiage ‘unter Fataningern dvchgetOht in der die Jorgen Fawer danach gefragt urd, was so fm misten. beim Autofabren sin. Dic Falvachler haber sehr of mu ee nee Ser es chau Se ee ce pa cee rs ar non a an ae ee ae > ee | oer eurapstsre Ketinerverband (EK¥) hat de | Erste in Unfiage serene, de Ste "dem "Sestcapersonl der been Stpaehen Aer gma wurde As | Se Enutage geht heron, cee te Destcnen SF den geoPagistenKencen In Eurons Soren, Ber arcucche Devoe ast Sapo Euro Tinkgeld Im Restaurant. Mehe Seben nur die Russen aus und mit 36,50 Euro fehmen le den ersten Patz in der Umnrage ein, redenden Bearer hingewisen. trend ‘Sion mich ie voetiodenen Kleiphten, | oder Glieksbger am | co Nr Wenge an ch de Aktion or gebracht Unter ster anderen peistotstic ales aban ty Vora 20 ‘Delorean, wel seh cle Mannet 7 Sul eiibosrésumgesehen natten, moeirest 3 (Hl) Leseveretshen Leseverstehen (Teil 2) a) leicht Kontakt 2u anderen Menschen finden kénnen. b) sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, ‘lesen Sie den Text und lasen sie danach die finf Aufgaben (6-10). i Protiins IB own Sire ising nen Sorsogon bel den sen 6-10 2) Soe taney farbrobione sede ae a z : . ie Nitrbetr der teafonseceorge Konnen den Ratsuchenden a) immer eine fertige Lésung des Problems vorschlagen, b) eine Therapie anbieten. ©) aut ihren Wunsch Tipps in Bezug auf weitere Hilfsangebote geben. Jeder Mensch kann unver- Der telefonische Krisen- mutet in eine Labenslrise dienstfunltioniert nach in geraton, Oftistdann dieTe- ternationalen Grundsitzen, lefonseelsorge dio einzige zu denen Anonymiit, Vere Moglichkeit, jemanden ax iraulichtelt, Erreichbarkelt, finden, mit dam man spre- Kompetens, Wdeaogeeel chen kann, Firmanchetnd und Gebihvenfeielt eho manchen ist ‘sie. Buchs ten. alle Anrufer bletben stiblich die letzte Rettung. anonym; es wird immer ver™ Die Telefonseelsorge kann schwiegen, wet angerufen | Probleme nicht sen, aber hat und wotlbergesprochen sie ann villeiht dabei wurde. Der Notrufdlenst helen, dass die Anrufer es. steht den Ratsuchenden | selbst 'schaffen. Wer seine rund um aie Ubr kostenlos | Probleme in Worte fassen zur ‘Verfiigung, Die Mitar- Verzweiflung geben zu ‘MUS, sieht sie Klares. Die beter der Teefonselgorge nnen. Von England aus Telefonsvelsorge hat keine werden songfiltig ausge- rele sich de Idee rasch Patentrezonte lund bletet wily angele, tanta er gs Buropa aus. Man Manchmal stein Anruf dor. durch egekeebees een nendleeicngen 2 Bas : Die Telefonseelsorge funktioniert in vielen Landern Feast ie weteren_ son von Fachieuten Bele telfona dea eprom in| 2) und immer nach den gleichen Grundsétzen. iiberlegt werden, Wenn es Die Tdeeder'Telefonseelsor- botene Hand in der Schweiz, pi ot eter mere Oberall hosteniae: hétig und gewiinseht ist, ge entstand in protestant oder auch als TelefonSeel erences ‘nen die Mitarbeiter der_schen Pfarshusern 1892 in Sorge in. Deutschland und | Telefonseelsorge Auskunft New York und sogg in Lon-Ostereich, Miterwele gibt ber weitere Hiifsangebote don wurden Parr auf die weltweit Notrufdienst, (Beratungsstellen, Selbst- stegende Zahl von Ses. die in verschiedenen Orga- hilfegruppen) geben. ‘mordversuchen und Selbst- nisationen zusammenge- Die ehrenamtlichen Mitar- tétungen in ihren Grob schlossen sind biter der Telefonseclsorge stadten atfimerksim, ‘Sie Heute wird Seelsorge in sind offene, geschulte Men- boten ihre Telefonnum- Deutschland auch per Chat schen, die die Anrufer mit mem in Zeitungsinseraten und E-Mail angeboten. ihren Problemen emstnch- an, um diesen ‘Menschen Mehr Informationen finde ) Men und bei denen sie ano- doch noch ein Gespriiel ‘man unter der Adresse | nym bleiben ‘Snushot aur Hife fn ther saqutdeousskaned . Eines der obersten Gebote der Telefonseelsorge besagt, dass a) alle Anrufe kostenlos sind und vertraulich bleiben, b) jede Person im Krisendienst arbeiten kann. ©) die Mitarbeiter nicht Gber Privatangelegenheiten sprechen dairfen. . Die Idee, mit Menschen in Not dber ihre Probleme 2u sprechen, ) wurde von verzweifelten Familien von Selbstmdrdern die Tat umgesetzt. 'b) wurde schnell in vielen Landern Europas aufgegriffen. ©) kam aus den USA nach Deutschland 4 ewen.comgt aa monewrest 3 HB) teseverstenen Leseverstehen (Teil 3) lesen Sie die Situationen (11-20). Ordnen Sie feder Situation eine entsprechende Anzeige (a-!) 24. als Sie keine Anceige gefunden haben, markieren Sie das auf dem Antiwortbogen mit dem Buchstaben X. 11. thre Familie plant im Winter zum Ski-Urlaub nach Italien 2u fahren. Sie suchen ein Angebot. 42. Sie suchen einen Gebrauchtwagen in gutem Zustand, mit dem Sie mit threr Familie in den Urlaub fahren kGnnen. 13, Ihre Freundin hat Lust essen zu gehen. Sie méchten sich lieber ein Fuballspiel ansehen, Sie suchen ein Restaurant, wo man auch fernsehen kann. 14, In einer Woche fahren Sie mit Ihrer Familie nach Schweden. Sie milssen schnell die Tickets fir die ganze Familie buchen. Sie suchen ein ginstiges ‘Angebot. 15, Sie haben Ihren Kindern 2um Schuljahresende versprochen, ein ganzes Wochenende in einem Vergniigungspark zu verbringen. Sie suchen einen \Vergntigungspark mit Ubernachtungsméglichkeiten, 16. Sie sind unterwegs in Zurich. Sie haben gehdrt, dass es besonders schén ist eine Schifffahrt auf dem Zirchersee zu machen. Sie mochten Fahrkarten, kaufen, 17. Ihre alte Mikrowelle ist kaputt. Sie hatten gern eine neue. ie sind gerade von Wien nach Hamburg umgezogen. Klettem ist Ihr Hobby. ie suchen einen Kletterklub, wo Sie andere Kletterfans treffen und weiter trainieren kénnen. 19. Sie méchten umziehen. Sie haben aber viele Sachen in threm Haushalt, die ie nicht mehr mitnehmen wollen. Am liebsten wirden Sie sie schnell verkaufen. 20. Sie machten mit theem Freund essen gehen. Er isst gern chinesisch. | | | | | ‘as A Capone et anal gegen ond ‘Resnhl gutor faenrener Gee ‘alenlche Kaorsche Spedtten und ain feuesieher Sere ind unenrMachenaoen. ‘Ale tundesignpile worden ve dberagen dan (ert fost ro.deheg abt a 5 hr Partner in Schweden Familien-Spar-Paket NEU!| Fosvare Dies aver und sporen SEE ie Ger eat tn Tinea ler rom ® ‘ne Ser 5201 Festpels Unf / Kombi 0179 Bern, Kom Rot ‘se.000: 07/92 Eur 999 ‘aM Sor 78.000, 1291 eur2.ss0, ra slight Tramp ewer espe fie jeder wo Frachr ae HIER fa ds erlince ‘HUGUSTNER Be ite ehssten, er ert den Gast ie re “hava pcr liner ‘mente Lange a 230920 iron, Featprese Motorschaden 10178 Benin, Umausine, Rot estubon GRINDERPARK | der GrOve Spas Fur jung una ate © Miniglt ‘= Pit Pat ~ = Goxkart = Patkelsenbal fan = “= Riesentrampotin ~ "> Kllntore Affengehege ~ © Stelchazo0 ~ ioderot Rot Ale Dhoraranenaia wotp.consl a woos QD sewstten MRED Gaocuresrs EH srctmessine pat cara gion 2003 (Benne) 12629 Bern, Limousine, Schware 95,500; 04/0; EUR 9.100 ‘pe tra Een 2000 mit Yerpomat (genzine?) 434974 Graben, Limousine, Sehwrare 107.000; oad; EUR 12.000 {(ZSG) Zorichsee- Schiohrapeschat, liche sen Sie den Text und entscheiden Sie, welches Wort (a, b oder ¢) in die Lilcken 21-30 passt ‘Markiren Sie ihre Antworten auf dem Antwvortbogen bei den Aufgaben 21-30. = Hallo Karoline, ich muss di (21) einem komischen Vorfall erzihlen, mir vor einigen Tagen (23), Ich war ndmlich im Winterschlussverkauf in einem grofien Kaufhaus unterwegs, und habe mir ein ‘Das Giitzern der Sonnenstrahlen auf dem See; das Platschern und Rauschen dee Wassers und die frische Scelurt ~ ein Eviebais fr alle Sinn! Kleine Rundfahtentigich 13.00 und 14:30 Une sb Borkdiplate (22) paar T-Shirts gekauft.___ (24) hat dann aber doch nicht so richtig gepasst (Wert: 18 Euro), also zurdck damit. Da ich mit Kreditkarte bezahlt 7) 0 hatte, (25) dos nur mit Riickiiberweisung auf das Kortenkonto, .Na ‘ob McoweliaEdeltaht aqwon KOC IESTEATGrhspico* 1380 w Hautes 1000 W Mileweloy 1209 W cx 29 biter Eun 125,- Teaat a8 3672 63 gut", dachte ich. Die Frau zieht die Karte also durch, gibt den Stornobetrag ein, reicht mir den Bon und sagt, ich _ (26) unterschreiben. Daraufhin ich: .Wieso soll ich denn jetzt unferschreiben, ich bekomme ja was von Thnen, da miissen Sie unterschreiben und ich bekomme den Zettel." Sie leicht verwirrt, guckt (27) den Bon und soat, jetzt hatte sie es versehentlich nochmals abgebucht statt zuriickzuiiberweisen. Naja, macht sie olso das Spiel nochmals mit 36 Euro, unterschreibt und gibt mir den Zettel, 5o, dann kommt heute die VESA-Abrechnung, und was soll ich sagen, sie hatte sich beim ersten Mal gar nicht vertippt. Und damit ich kein, 28) + Spontiettem outdoor a + Febslettern alin + Klettertraining eet sateees 120-298,» Kurse in Kletterhallen Elatkianiseant + Service for Kletterer : Genissen bekomime, werde ich demnichst in dem Kaufhaus (29) | 36 Euro (oder etwas mehr.) einkaufen gehen. Ich Go rie geglaubt, dass ich so grofe Uberzeugungskraft habe. Wenn du wilist, kannst 4a mit mir zum nachsten Einkaufsbummel gehen, Liebe ériite fare “alsctrsase 16 ee | ‘ie ola aE eT ALTOS “Tek: 44 60 8745720 j Ss ream 21. a) dber 25. a) ging 28. a) schlechte | 4 restora tensstnce com i b) von b) ginge b} schlechtes A wu ©) geht ©) schlechter nN L Gaeta [ 22. a) die 26. a) solit 29. a) mit eae b) dem b) solle b) vor | Ay eon Tot re 8 der 3 sais 3 ter C—_Bler rer srar on 23. a) passiert ist 27, a) aut 30. a) hat | Mor. 11:30-22:00 Ub; b) passiert b) zu b} habe Eek Nesey ©) passiert hat Qin @) hatte [aa a) einer I b) Eins | ©) Eine | i eals.compt iia | E Moneurest 3 ER sprachhausteine " Sprachbausteine (Teil 2) sinzen Sie den Text, indem Sie flr jede Lilcke (3140) das passende Wort aus der Wortiste Ey jen. Sie kinnen jedes Wort nur einmal verwenden. Nicht alle Wérter passen in den (0) such Text. Merkieven Sie de Lésungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 3140. | Enischeiden Sie beim Horen, ob die Aussagen 41 bis 45 rcitig oder falsch snd. Mareen Sie | Ihre Lésungen auf dem Antwortbogen bel den Aufoaben 41-45, Markieren Ste Plus (+) as | Tig und Minus ( als ach su dom Atworbogen lesen Sie tet de Autgaben 47 bis 45, Sie haben dazu 20 Sekunden Zit Sehr gachrte Frau Backers, biermit erteile ih thnen einige Informationen 24 unserem Stellenangebot. ‘le 2VD-0-thek et ein Online-Shap fr dan Ar/Verkaut und das Mieten von DVDs | (bitoitwmewecvdothekcom). Den Kauf ___G1) gebrauchten DVDs kann man |___ (82) von 14 Tagen einfach widerufen, indem man die DVD an uns zurickschickt. ImGrunde ist des eine Altemative (33) ,normalen” Mieten von OVD, welches wir (Ga) anbieton [@5) das Printip unseres Shops zum Tel ertlérungsbedortig ist, méchten sche ‘ushifskrat, GB) Kontakte zur Presse aufbaut, pflegt und Pressemittellungen G9), Ein journatistischer Studiengang ist erbei bestimmt von __(40). ‘Be Interesse schicken Sie mir bitte ine E-Mail ‘Mit freundlichen Gra8en ‘Theis Planck 44, Person 4 hat einmal versucht, Ski zu fahren 45. Person 5 will unbedingt eine Skischule in der Schweiz besuchen. © | 026) unsere Presseaktvtaten verstirken. __(37) suchen wir eine stuck EAE 82) weincomgt i Mopeurest 3 warverstehen | Hérverstehen (Teil 2) Sie héren nun ein Gesprich, Sie héren das Gesprich zweimal. Entscheiden Sie beim HOren, ob ‘ie Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie thre Lésungen auf dem ‘Antwvortbogen bei den Aufgaben 46-55, Markieren Sie Plus (+) al richtig und Minus () als ‘alsch auf dem Antwwortbogen, lesen Sie ert die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeh. © Sie hiren jetzt fin kurze Texte, Sie héren jeden Text zwelmal Entscheiden Sie beim Hiren, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind, Markleren Sie ‘we Lésungen fir die Aufgaben 56 bis 60 auf dem Antwortbogen. Markieren Sie lus (+) als richtig und Minus () als falsch. lesen Sie jetzt ofe Aufgaben 56 bis 60, Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. 46. Steffen besucht Frau Martens, 56. Sie sind eine Leseratte und haben die Méglichkeit sich ein Autogrammn von einem bekannten Krimischriftsteller 2u holen, 47. Steffen hat im September geheiratet. 57. Das Wetter an der Nordsee wird am Wochenende besser. 48. Steffen glaubt, es lohnt sich heutzutage, aus finanziellen Grinden zu heiraten. 58. Sie verpassen den Anschlussflug nach Mallorca nicht. 49. Der erste Mann von Frau Martens hie® Peter. 59, Sie kénnen am Samstag ein Buch ausleihen. 50. Nach zehn Jahren wurde die erste Ehe von Frau Martens geschieden, / 60, Sie sollen schreien und das Schwein mit einem Messer angreifen, wenn bE Sie einem begegnen, 51. Der zweite Mann hat Frau Martens betrogen. 52. Der dritte Mann von Frau Martens war Komiker. 53. Als Andreas verhattet wurde, musste Frau Martens selbst Geld verdienen. [ 54, Die Lebensgeschichte von Frau Martens wurde verfilmt, 55, In diesem Jahr hat Frau Martens ihren froheren Freund gehsiratet. 54) — wwmnsincom pt te oe : aopen.tesr 3 Fj Schriticher Ausdruck ee 7 | Sehrittlicher ‘Ausdruck (Brief) “Si sind die cizige Person tn der Fanil, die Devsch src. ire Familie mBchte Uaub idem Bauernhof machen, n den dsterreichischen Alpen, nicht weit von Salzburg, Sie haben jie folgende Anzelge gefunden und machten mehr erahren: Der Natur auf der Spur Suppangut “Theresia Es ‘Assattung:bivectich, Vololzmabe, ne izmoos 6, $571 Mariaptasr renoviert, ' ‘Tl und Fax. +43 (0)64 75/0000 ‘Angabot am Hof: Reitmoplicket, Fischen, E-Mail: Letsi@teloringat Gotreidemuie wins ockourlaub.at ‘igene Produkte: Brot, Honig, Kis, ‘Lage: 1080 m.sonnig ui Butter, Worst, Ele Unterkunit'2Ez,21DZ, 4 Fewo Besondetheiten Sauna, .eustaten” Schrelben Sie jetzt einen Brie, Sie haben 20 Minuten Zeit. Fragen Sie In dem Brief nach den folgenden Einzelhete Denken Sie an das Datum, die Antede, eine passende Einleitung und einen passenden Schluss sowie die GruBformel weap.com gt Bri wooeiinesr 3 BR ret 2 Sehen Sie sich bite die Abbildung an und lesen Sie den Text dacu. Berchten Sie Ihrem Partner / Tver Partnerin, wie man am haufigsten eine Arbeitsstelle sucht. Sagen Sie Irem Partner (Ihrer Partner thre Meinung dazu. Geben Sie Grande an _Sehen Sie sich bitte die Abbildung an und lesen Sie den Text dazu. Berichten Sie threm Partner / itrer Partnerin, welche Berufe heute besonders gefragt sind. Erzihien Sie Ihrem Partner / Ihrer arinern, welchen Beruf sie geme ausiiben méchten. Geben Sie Grinde an. GroBe Chancen aut dem ésterreichischen Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt Von je 100 befragten Personen erzahlen, wie man eine Arbeitsstelle sucht: a Ergebnisse einer Urnfrage unter ésterreichischen Unternehmern im Sommer 2003 ual: Gers nit i Atte | Reprasentativbefragung unter 1000 Arbeitssuchenden im Februar 2005 in Wien a) wrusipcomst aa) Teil 3: Gemeinsam eine Aufgabe lésen saoneuurest 3 BBR Teil Iufltre Deutschlebrertin hat Geburtstag. Ste mOchten ihn/sie dberraschen und planen eine Geburtstagsparty. Uberlegen Sie sich was alles 2u tun ist und wer die Aufgaben dbemimt. Besprechen Sie folgende Punkte: wopeurest 3 BEB anwortiogen Antwortbogen 1 eae te Punktacja {oie uragigdnin wypowiedsipsemne) oraz egzaminy wstnego) zasania poSpkt = 25 pkt Zacaria 6-10 poSpkt_ = 25pKt Zadaria 11-20 po.2.5 pkt = 25 kt Yadanin 21-30 po US pkt = 15 kt Badania 31-40 pov pkt = Tepe TAPAK Badonia 41-45 poSpHt = 25 pkt Zadorin 46-55 po2.5 pkt = 25 pt Zadaria 56-60 po pht_ = 25 pkt mip cm cesar ane avi ao tensi4e ‘Schriftliche Prafung’} Leseverstehen (Teil 1) moneurest 4 (HB) teseverstchen Lesen Sie die 10 Uberschitten und die finé Texte, Ordnen Sie den Texten (1-5) die passende serch) 2 Tragen Sie lire Losungen in den Antwortoogen bel den Autgaben 1-5 en. FF acoswes« ios Wollen Sie ein intelligentes Kind haben, dann machen Sie alles, damit es nicht weint. Amerikanische Forscher haben Uber 550 Babys untersucht, die zwischen 6 und 13 Wochen alt waren. Nach flint Jahren wurden die Kinder einem IQ-Test lunterzogen. Die Babys, die in den ersten Wochen oft geweint hatten, hattan den 1g um 9 Punkte niedriger als digjenigen, die ausgeglichen und frohlich waren. | Dauerndes Weinen kann ein Anzeichen von emotionalen Stérungen sein, das die Elem nicht unterschatzen und deshalb méglichst schnell sinen Kinderarzt | aufsuchen sollten | [3 ee eee Haben sie igenommen? Dann sotensle tor alem aces Sifen im Ineret une ‘wie 2. B. Jogurt. Sehokoriagal oder Die Nachte werden immer tanger | Tagsuber meist bewolkter Himmel mit swenig Sonne. Boi diesem Wester teten besonders haufig Depressionen auf. | Besonders tm Winter Beabachtet man cine hahere Zehl von Depresionser keankungen. Die Psychologen eip- fehlen als Gegenmafinahie de Haltung von Heustieren; insbesondere sind cxotische Tiete, Kanatienvogel und | bunte Zierfische gevignet, Auch viele | Grinpflanzen sowie elle baw. stelle Farben sllen vorbeugend | | Kartoffeichips und diese .kleinigkeiten” | slimiliche Computerspiele verzichten. Dazu sind kalorlenreich und stilen den Munger raten jedenfals Diatspezialisten aus Kalifornien. In jeder Stunde. die man vor dem Bildschirm verbringe, nimmt man | ‘eta 200 Kalorien 2u. Denn man ist