You are on page 1of 8

':~'D.

":,,;'
'Z---·'·. .I '·E·:··N
",. ·"': 'N
"', :""I.;' <<
·K. . ..,'"',U,:
·,'. S
.:~ · T
, ' ,":, A"~'W
'" ' ',.. ""
llZEC ZYP,OS PO L lT·EJ LUDO\VEJ
(

. Warszawa, dnia 15 w.rześnia, 1971 r.


• Nr 22
i• .E SC;
, 'oL: r. : ~'. I

<- •. ,; " .~ ~. ": '.


, . " . .. I. ... ;
·· r
;i" " " ' : UMOWA , MIĘDZYNA'RODOWA '

203' - Umówa ' mlęd~v Polską ' Rzecząpośpoli'ią ' , Lud'ówą ,,~ . Zwlązki~m Socjal1stvc7.nv~h' Reptibi fk Radzieckich o
współpracy kulturalnej I ' naukowej. podpisana w Moskwie dnia ' H ' gludnla 1970: r; . '> 213
204 - Ośwllldcz"enhi r7,ądowe z dnia , 28 slerpillal971 r. w sprawie wymiany dOkumentówratyfikat;:yjnych
' Umowy mlędzy ,' Pobką ' R~ecząpo 'spotitą L;udową ' a" ZwI4i-klem ' SocjalisłYGznych ". Republik ' Radl.iecklch ' o
współ. prac y kulturalnej I naukowej. podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 197ą r. '" , " ' , . ' 221

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW:

,I' 205, - z dnia 6 sierpnia 1971 r.zmieniające . rozporządzen ie w sprawie fundusz\1 zakładowego w niektórych te-
, renowyrh przedsiębiorstwach 'gospodarki komunalnej 221
',206 - z dnlll 23 sIerpnia 1971 r. w sprawie -~Iedziby S1ąskief AkademII Medycznej Imienia, L.udwika Wllryńskiego 221
. 207 - z dnia 24 sierpnia 1971 .r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników Ministerstwa Zeglugl • 221

ROZPORZĄDZENIE

208 - Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pra-
cowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta. Telegraf l Telefon" za nocną slużbę' oraz za
specjalne I uciążliwe warunki pracy • 222

OBWIESZCZENIE
209 - Minlśtra ' .Finan;ów z dnia 28 sierpnia 1971 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 1~ , lipca 1971 r. w sprawie postęp?wania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym. 223

OSWIADCZENIA RZĄDOWE:
210 - ' z dnia, 8 lipca 1971 r. dotyczące ' przystąpienia Jap6niido Konwencji celnej w spfawiepojE\mników• . pod-
pisaneJ wraz z protokołem w' Genewie dnia : 18 . maja 1956 r. • ' •, , • 223
I -:
211 ~- z dnl" ,8 lipca 1971 r. ,w sprawie ratyfikacji priez Kubę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu
, l ,biurach. przyjętej w Genewie dnia !l . lipca 1964 r. ' • • . ' . • • • • • '. ' . • 223
212 - ~ , dnla 9 lipca 1971 r. w sprawie p'qysląpienla ' I,zra ela. JaponII ł Iranu do Konwencji .relneJ dotyczącej
międzynarodowego przewozu towarów z zastosowa niem k.a rnetów TIR · (Konwencja TIR), sporządzonej
w Genewie dnia 15 stycznia 1959 I . . 223

203
UMOWA '
~

między · Polską ' Rzecząpospolitą ' Ludową -a 'Zwlązklem .- So:cjallstycznych Republik Radzieckich o współpracy kulturalnej
I naukowej.

podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 1970 r.

, W. Imieniu :Polskhij iRzeczypospolltej Ludowej

. :,-RADA PAŃSTWA
POLSKlEJRZECZYPOSPOLJTEJ LUDOWEJ
.,t ·

,: "'podaje;:dopowszechnej wiadomoś.d:

W dniu 14 gr.udnla H)70 F!':lku>~ła ~'~pi:sienB,.#.'M~~kwje Umowa między "Polską Rze:cząpospolitą LlI(Jową a Zwią~­
,k1ein Socjalistycznych' Repu'Llik 'Radztec~kh> 'o ,: w:ś:p6:tpf6G'y;- kulturalnej I naukowej _o następującym brzmieniu ' do-
, s~ownym: ·
Dziennik Ustaw Nr 22 214 - Poz• .203

UMOWA , COrJIA -mEHIf'E ,


MIĘDZY POLSKĄ RZF;CZĄPOSPOLIT Ą Ll,JDOW Ą l\łElK,1l;Y
nOJIbCKOO HAPO,lJ;HORpECllYBJIHKOH I "

: A ZWIĄZKIEM SOCJALISTYCZNYCH H COł030M ' COBETCKHX COUHAJIHCTIł'lECKIłX


REPUBLIK RADZIECKICH PECnYBJIHK O KY JIbTYPHOM H HĄY'IHOM ­
O WSPOtPRACYKULTURALNEJ I NAUKOWEJ COTPY,lJ;HIł'lECTBE

Rząd P~lskj.ej Rzeczypospolitej Ludowej IIpaSH'reJlbCTBO IIOJlbCKOH HapoAHoH PecnyóJlKlm


i J:I hpaBHTeJlbCTBO COlO3a COBeTCKHx CO~HaJlJ:lCTH'IeCKHX
. Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Pecny6JlHK: ' .
działając zgodnie z zasadami Układu o przy]aZlll, współ­ - ~eHcTByJł B COOTBeTCTBłW C rrpHHl\HrraMH ,n;oroaopa '
pracy i wzajemnej pomocy między Polską Rzecząpospolitą Q )(PY>K6e, COTpy~IDI:'IeCTBe J:I B3aHMHOH rroi\fO~H Me>KAY
Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radziec- IIOJlbCKOH HapoAHOH Pecny6JlJ:lKOH li COro30M COBeTCmX
kich z dnia' 8 kwietnia 1965 roku; . .
dążąc do dalszego rozwoju ·i umocńienia przyjaźni i bra-
CO~HaJlJ:lCTJi'lecKJ:IXPeclIy6JlJ:lK OT 8 arrpeJl1ł 1965 ro~a;
- cTpeMRcb I<; )(aJlbHeHmeMy pa3BKTHIO K yKperrJle- ,
..
terskich stosunków między narodami polskim i radziec- HHIO )(py2K6bl J:l6paTCKJfX OTHowewdi t4e1K.ZtY rrOJlbCKKM
kim, -opartych na zasadach socjalistycznego internacjona~ K COSeTC1O!M Hapo.AaMH. OCHo.BaHHbIX Ha npKHllKrrax CO-
\izmu; lV1aJlKCTH'IeCKoro J.fiłTepHaqHoHaJlli3Ma;
kierując się podstawowymi zasadami budownictwa socja- -.:.. pyKOBo.~CTByJłCb KOpeHHJ>IMJi J:lHTepecaMHCTpoK-
· Iizmu w Polskiej Rzeczypospolitej ludowej i komunizmu TeJlbCTSa coqłlaJlM3Ma B IIHP li KOMlllyHli3Ma BCCCP ,,'
w ZwlązkuSocjalislycznych Republik Radzie_ckichi umoc- J:I yI<penJleHHJł H~eHHoro e,lP1HCTBa Ha OCHose rrpKHllKrroB .
nienia jedn<>ści'ideologicznej w oparciu o zasady marksiz- MapKCH3Ma-JleID1HH3l\1a, a TaK1Keoy)(y'lJ1 y6e~eIriłbIMK
mu-leninizmu, jak również ' w przekonaniu, . że stosunki B . TOM, 'ITO KYJlbTYPHble K Hay<mbIe CBH3~. CJIY1Ka:T 3THM
kulturalne i ,naukowe służą tym Interesom, zbHżają naro- J1HTepecaM,c6JlH1KalOT Hapo~bI 060HX rocy~apCTs H HrpaIOT
dy oblI państw i odgrywają ważną rolę we wzajemnym Ba1KHyro po.7Jb BO B3aHMHOM o6ora~eHID1 HalV10HaJlbHbIX .
wzbogaceni!,! kultur narodowych; . KyJlbTyp;
-korzystając · z osiągniętych - wyników wieloletnich kontak- -'-- HCXO~Jł J:l3 AocTHrHyT~x pe3y-JIbTaTOB MHoroJleT-
tów kulturalnych i nallkowych między _ obu krajami i w ' ID1X I<yJlbTypHbIX 11 Hay'lHblx CBJł3eH Me1K~y OOeHMH ·CTPQ..; \
oparciu o pozytywne doświadczenia realizacji Umowy HaMH H orrHpaHCb tła rrOJlO>KJ1Te;ITbHbIH onbIT, pa60TbI "no : . r
o wspólpracy kulturalnej międży, Polską Rzecząpospolitą BbIITOJlHełf}fro CorJlameHJ1Jl o KyJlbTypHOM COTpYAID1<JeCTBe
Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radziec.: Me~y. IIOJń,CKOH Hapo,11;HOH PecrryoJlJ:lKoii ł1 COI030P4Co-
kich 'z dnia 30 czerwca 1956 r.oku; BeTCI01X CO~J1aJlHCTJi'lecI01X Pecrry6JruK OT 30 J:lIOHSI
1956ro,tta;
- postanowiły . zawrzeć niniejszą Umowę w tym celu wy- - pemHJlH 3aK.mo'IJITb HaCTOR~ee Cor.naweHHe HC
znaczy.ly swych pełnomocników: ' ~H qeJIblO .Ha3Ha'lKJIK CBo.HM.K yrrQJIHo.JoIo..'IeHHbrMH: ·
Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Lud.owej IIpaBKTeJlbCTBO IIOJlbcKo.H HapoAHOH Pecny6JIHJOt; ~
STEFANA JĘDRYCHOWSKIEGO EH,n;PHXOBGKOrO CTe<jJana ' -:- MK1mCTpa ' młOCTPa:HH~~
Ministra Spraw Zagranicznych AeJl UlIP ; - . , .
Polskiej Rzeczypospolitej ludowej
Rząd Związku ' Socjalistycznych Republik ' Radzieckich , IIpaBHTeJlbCTBO C0103a COBeTcKKx CO~HaJlKC:r.H9:eCxHx
ANDRIEJA ANVRIEJEWICZA GROMYKO Pecny6młK rPOMbIKO ' AHApeH AjIJipee13J:1'1l(.'::" .~~~
Ministr.a SprawZSlgranicznych - HHocTpaHHblX~eJ;l CCCP, '. . - _ .' "'.Ąq".
Związku Socjal·istycznychRejJublik Radzieckich, . Koropblen6eJle b6MeHacBóHMH ' riOJlHOMO'lKJl~; ' HaH- '
któ~zy . powymhmie swych , pełnomocnictw uznanych za do- ~eHHbIMH s- ~OJl>KHOH q,opMeH nOJlłloM rr~pH):(Ke; , CQrJJa:,..
b,reisporządzone w należytej formieuzgodni1i, co oastępuje: CH.n~1Cb O HH1KeCJle~ylO~eM: .' ,. . , . L ,

Artykul l
.
Umawiające się Strony będą sprzyjać dalszemu rozwo- • .llorosaimsaIOIWfecą CTOPOHbl OY~'1T co~eĄCTBOBaTL
jowi ip()g/ębianiu współpracy \Ił dziedzinie. niwki, . ;;zkol~ ,11;a JlbH ełimeMy ' pa3aHTHt<> K · yrJly6J1eHHIO COTpy,11;HH'IeC'J"Ba,
nklwa wyżs~ego,óświaty, kultury, IiIcra!ury i wydawni~t~,. B 06JlaCTK Hay.KK, BbIcmero o6pa30BaHJ1Jł, npocB~łmJUł, ~- ,
plastyki, prasy, muzyki, teatru, filmu, radia i telewiiji, pracy KVJlbTypbI, JlHTepaTypbl H H3~aTeJlbCKOrO - ~eJla, M306pa3H;.1 - "
kulturall1o"oświatowej, . .ochrony zdrowia, opieki spolccz_nej TeJłhHOrO HCKyccTBa, rre'Iani, MY3bIKH, TeaTpa,KHH(), pa-'
i rehabilitacji inwalidów; sportu i turystyki. ,ltKO li "ęJlęBH~eH~, KYJIbTYPHo-,npocęeTJ1TeJlbHOłi ., pa6OTbI,
3.n;pasoóxpafieHI1Jł, CO~HaJlbHOró 06ecne'leHHJł, BOcCTaHOB.- ' ,
JleHł1Jł ' Tpyp.ocnoc06Hoc1'l1 HHBa:rIHp'OB, .cnopTfł 11 TypH3Ma.

Artykuł 2
- ..
Umawiające s·ię Strony będą systematycznie zapoznawać '.llorosapvmalOIQl1eCH ' CTOpdH'hI6Y~YT CHCTeMa1'l1'1eCKH -
ludzi ' pracy swoich krajów ~ budowniclwem socjalizmu - IN ·3·{ aKOMI1Tb Tpy~RmI1X'CR CSOI1XCTpaH CO CTpOHTeJlbCTBOM
Polskiej Rzeczypo~p()litej lud()wej . i hudownictwem komuniz- cOJ{l1am13Ma B IIRP 11 . KOMMYID13Ma B CCCP: c rrOJlHTH-
mu w Związku Socjalisty<:,znych Republik Radzieckich, z ży­ 'IeCKOH, 9KO~OMI1'1eCI<O~11 KyJlbTypHOH 'KI13HblO UX Hapo- .
ciem politycznym, ekonomicznym i knlłnralnym ich narodów ,11;OB, . a TaK}ICeC rrpąKTHKoij H. pe3yJlbTaTaMH COTPY)(IDl,.
oraz z , praktyką i rezultatami współpracy między obu kra- 'IecTBa Me:>K~y OOel1MH CTpaHaMK. .
jami.
Dzieńnik: Ustaw Nr , 22 ~ 215 ~ Poz. 203

Artykuł 3 CTaTbR 3
Umawiające się Strony, ,w , oparciu o zasady braterskiej ,n:oroBapJ1BaIO~J1eCR CTOPOHbI, OCHOBbIBaRCb Ha rrpJ1H-
pomocy wzajemnej, będą, wszechstronnie rozWijać" ipoglębiać lĘJ1nax 6paTCKOM B3al1MOnOMO~J1, 6Y,D;YT BceMepHopa3BJ1-
wspÓłpracę w dziedzinie ,nauk ścislych, technicznych, biolo- BaTb J1 yr~y6~RTb COTpy,D;HM~eCTBO B 06~aCTJ1 eCTeCTBeH-
gicznych, r!)lniczych,medycznych i społecznych, w interesie HbIX, TeXHM~eCKJ1X, 6J10~OrJ1~eCKJ1X; ce~hCKox03RMcTBeH­
pomyślnego wykonania zadań budownictwa komunistycznego HbIX, Me,D;J1IJ;J1HCKJ1X J1 06ru;eCTBeHHbIX HayK B J1HTepecax
i socjalistycznego. ycneuIHoro peIlIeHHR 3a,D;aQ KOMMyHJ1CTJ1~eCKOro J1 cQlĘHa­
W tym celu będą one: ~HCTH~ecKoro cTproiTe~bCTBa. C nOM n;e~hlO OHJ1 6y,D;yT:

,~ rożwijać kooperację i specjalizację w poszczególnych - pa3BHBaTb KOOnepan;J1IO ' J1 ctren;Ha~H3an;J11O B OT-


dziedzinach na uki; ,D;e~hHbIX 06~aCTRX HayIrn; .
- prowadzić dwustronne i wielostronne badania nauko- - npOBO,D;HTb ,D;BYCTOpoHHHe H MHoroCTopoHIiHe Hay~­
we, tworzyć wspólne naukowo-badawcze organa koordyna- Hble HCC~e,D;OBaHHR, C03,D;aBaTb COBMeCTHble Hay~HO-J1CC~e­
cyjne i zespoły redakcyjne; ,D;OBaTe~hCKHe KOOp,D;J1ID1pylOru;He opralibl H pe,D;aKn;J10HHble
,- Ko~~eKTHBbI; ,
. .::..,. okazywać poparcie dla wydawani.a wspólnych zbio- - OKa3blBaTb CO,D;eMCTBHe B ny6~HKan;ID[ COBMeCTHbIX
rów' artykułów i oddzielnych ,prac naukowych; ,~, ' C60pID1KOB CTaTeM J1 OT,D;e~bHbIX Hay~Hblx pa:6oT;
-.:... okazywać pomoc w tworzeniu wspólnych instytutów • - OKa3bIBaTb nOMep)KKy B C03,D;aHHJ1 COBMeCTHbIX
naukowo-badawczych i laboratoriów naukowych oraz w opra- .Hay.':lHo-HCC~e,D;OBaTe~bCIrnX J1HCTHTyTOB H Hay~Hblx JIa6o-
cowywaniu i realizacji innych efektywnych - dwustronnych paTopHM, a ,T aK)Ke B pa3pa6oTKe H BHe,D;peHHJ1 ,D;pyrHx
, i wielostrqnnych - form współpracy, mających ,n a celu roz- sg>cpeKTHBHbIX ,D;ByCTOpOHID1X H MHOrOcTOpoHHMXcpOpM
wój działalri'ości naukowej; COTpy,D;HH~eCTBa, HanpaBJIeHHbIX Hapa3BHrue Hay~HoH
,D;eRTeJIbHocru ;
-' popierać rozwój współpracy w dziedzinie nauk sp 0- -'- CO,D;eMCTBOBaTb pa3BHTHlO COTpy,D;ID1~ecTBa B 06JIa-
łecznych, .wspólne ' opracowywanie problemów, związanych cm 06ru;eCTBeHHblx HaYK: ćOB~ecTHOH pa3pa6oTKe np06-
z budownictwem komunistycznym i socjalistycznym, oraz JIeM, CBR3aHHblX c KOMMyHHCru~ecIrnM H COn;HaJIHCTH~ec­
.powoływanie -komisji -roboc,z,)'ch i , stałych , grup do tych za- KHM ' CTPOHTe~hCTBOM, C03,D;aID11O Pa60'lHX KOr.rnCCHH J1nO-
,'gadnień; , CTORHHbIX pa6o~Hx rpynn no 9THM BonpocaM; ,
. _ \ wymieniać ' doświ<lde;zenia z dziedziny kształtowania - 06MeHMBaTbcR onbITOM , no HHTepHan;HOHaJIbHoMY,
świadomości ludzi pracy w duchu internacjonalizmu, koordy- BOCIIJ1TaHMIO TPY,D;R~HXCR, KOO'PAHHHpoBaTb,D;eRTe~bHOCTh,
,nować działalność. prowadzoną dla wypracowania efektyw- HanpaBJIeHHylO Ha Bbrpa60TKy scpcpeKTHBHblX Mep, nO ,D;aJIb-
,n.y~h )I!et9d dalszej .propagandy nauki marksistowsko-Ieni- HeMIlIeH nponaraH,D;e MapKCHCTCKO-JIeHHHCKOro y~eHHn
·powskieJ i, aktywnego przpciwdziałania przenikaniu ideologii l1 aKTHBHoMy llpOTHBO,D;eHCTBHIO npOHMKHOBeHHIO 6yp-
burżuazyjnej; , 2Kya3HoH H,D;eoJIOrHH;
. ;. -:- ' ~szechstronnie popierać , lozszerzanie , i pogłębi anię - BceMepHO CO,D;eHCTBOBaTb paCIlIHpeHJlIÓ - if yrJIy6JIe~ '
,bezpośredniej współpracy międży akademiami nauk, in5ty- HHIO HenOCpe,D;CTBeHHoro COTpY,D;HHqeCTBa . Me)KAyaKa,D;ę­
. 'i' tutami naukowo-badąwczymi. i organizacjaminauko,wymi; ' MJ1RMH HayK, Hay~HO";HCCJIe,D;OBaTeJIbCKJ1MH HHCTHTyTaMK
H Hay~HbIMH OpraHM3aQHRMH; " _
'~popięraĆ wymianę, uczpnych, pracowników nauk()~ - nOOIn;pRTb 06MeH yqeHbIMH, Hay~HbIMH ' pa6OTHHKa-
" f, wyci}' t 's pecjalistów w ,celu przeprowadZenia prac .ąaukow(): MH H cnen;HamfCTaMH ,D;JIR npoBe,lteHHR a:ay~HÓ-J1CCJIe,D;~
bądawczych, wygłoszenia. wykład(l.w i ,Wyinian.y 'doświadczeń; JSaTeJILCKOH pa6OTLI, ~TeHHJł JIeKlĘHH, 06MeHa OllbITQM;
:' "::' ." 'ok!lzVw~Ć ,. p'Ópar.cie i wsze1:h~tronrią . p()moc fQZW:Ojow i ,' ..-;.. OK'a3I:;IBaTb CO,D;eHCTBHeH BCecropoHHIOIO nOMO~
bĆ@an nauKOWych z dziedziny ,,' histo{ii i "kultur.y . narodó~ ' B 'pa3BHrul1 ' Hay~HbIx HCCJIe,D;OBaHHH B 06.naCTH HCTOp~
~drugiej Strony. "
H KyJILTypbl Hapo,D;OB ,lĘpyroH CTOpoHbl.
, o ,

Arfyktit •.r" CTaTbR 4,


, , Umawiające ' się · Strony będą popierać' rea:lizację ' śzero­ ,D;oroaapHBalOIn;HeCH CTOPoHbl 6YAYT , ,CO,D;eHCTB~BaTD
kiego' programp '\współpracy '; i wymiany ,doświadczeń : y.j 'dzie. OCYlQecTBJIeHHIO uiHpoKOH iiporpaMMbI . COTpYJvrn~ecTBa '
'd zinie szkolnictwa wyższe'go i średniego zawodowego, ' oświa­ H 06MeHa onblTOM B OOJIaCTH BblCIlIero H ' cpe,lUłero cne'-
ty"szkolenia: za,wodowo-techni<;znego. n;HaJIbHOrO 06pa30Ba:HH~, ' npoCBern;eHHR, npo<ł>ecC'HoHaJIL';'
WJ}!P1 celu będą one: HÓ-TeXłrnąeCKoró o6y~eHHR. C 9To~ QeJIhlO OHH 6y~yT: .
". " ;_::~ś:pfż,y.jać nawiązyw ahi u ,i ,- poglębiani u' bezpośredni~ j
o o
- cnocotScTBOBaTb YCTaHoB.ireHHIO J.i yr3Iy6JIE~IlliIO He-
wspOłptaty ~ między wyższyml uczelniami, szkołami średnimi nÓCpe,D;CTBeHHoro COTpy,D;HH~eCTBa Me)K,lty BbIClIlI1MH, cpe,D;-
.!; " i - średn,imiżawoabwytrii oraz poszc;zegÓlnymi katedrami, in- HHMH H Cpe,D;HHMH cnen;l1aJIbHbIMH yąe6HbIMH 3aBe,D;eHHH-
stytucjami naukowo-badawczymi w dziedzinie pracy nauko- MI1 H OT,D;e~bHbIMH Kacpe,D;paMH, HayąHo-wccJie,D;OBaTe~L­
wo-dydaktycznej' i naukowej , oraz wdrażaniu najbardziej no- CKHMH HHCTI1TyTaMH, B OOJIaCTH y~Ie6Ho-BocnHTaTeJIbHOK
woczesnych ,metod niluczanj,p, a także bezpośrednjej współ- H Hay~Hoi1 pa60Tbl H BHe,ltpeHHH Iial160JIee cOBpeMeHHblx
/, pracy między organi7acjami spolecznymiłychzakładów na- MeTO,ltOB o6y~eHHJI, a TaK)Ke Me)K,D;Y o6ru;ecTBeHHb1MI1 opra-
ukowych i instytutów, między redakc:jami czasopism nal,lko- HH3aQl1S1Ml1 '3TJ1X y~e6HbIX 3aB'e,D;eHHtł H HHC1'HTyTOB, Me)K-
wych i pedagogicznych; ,r
,D;y pe,ltaKlV1RMI1 Hay~Hblx Hhe,D;arOrH~eCKMX }KypHaJIOB;
,, '- popierać wymianę wykładowców; a' pried1:i ';\-vs z ~s'tkim ;: - COAęi1:CTBO!3aTb o5MeHY npeno.n;aBaTemiMI1 Hnpem-
wykładowców nauk społecznych, ' pedagogów-języ k6znawc6w ,D;e ' stera npęno.a.aBareJISlMH o5m;eCTBeHHbIX HaYK; ne.n;aro-
i wykładowców literatury dla " podejmowania pracy w sz~6~ raMM-R3hIKoBe.n;aMH H JIJ.1TepaTYPÓBe.n;aMI1 .n;JIa pa60ThI
łach wyższych i średnich drugiej Strony, dla podnoszenia B BbICIlIMX H Cpe,D;HJ1X y~e6,HbIX 3aBC,D;eHHiIX APyroM C1'd-
I

Dziennik Ustaw Nr 22 216 - Poz. 203

. kwalifikacji, wygłaszania , wykładów i .odczytów, przeprowa- pOHbI, ~JISł nOBbIWeHJ1R KBaJIH<pJ1Kar(liJ1, 'ITeHJ1R JIeK~J1M
dzania konsultacji itd,; H ~OKJIa~OB, npOBe~eHJ1Sł KOHCYJIb~a~J1~ H T.~.;
- wzajemnie umożliwiać pełne · i częściowe kształcenie -:- B3aJ1MHO npe~OCTaBJISłTb B03MO>KHOCTb ~JIR nOJI-
' studentów i aspirantów w uniwersytetach i innych uczelniach Horo J1 'IaCTJ1'IHOrO o6y'IeHJ1Sł CTYAeHTOB H aCIIJ1pa:HTOB
Wyższych obu krajów; " B yHMBepcJ1TeTaX J1 By3ax 06eJ1x CTpaH; . '
- współpracować w dziedzinie kształcenia kadr nauko- - cOTpy~iiJ1'IaTb B OOJIaCTli nó~rOTOBKH Hay'IHBlx
· wych, szczególnie ' stwarzać warunki dla przygotowa~ia prac Ka~pOB, B 'Ia:CTHOCTJ1, co~eMCTBOBaTb' B 'no~rOTOBKe ~OKTOp~
doktorskich i kandydackich oraz ,ich obrony w tlrugim kraju; CKł1X J1 'KaHMAaTCKJ1X MccepTan;H:t1: H J1X 3a~J1Te B J\Pyrot{
CTpaHe;
- wzajemnie uznawać dyplomy ukończeniauniwersy- - B3aJ1MHO npli3A:aBaTb ~J1nJIOMbI 06 OKOH'IaHJ1J1 YHJ1-
. tetów i innych szkół wyższych, świadectwa o ukoń"zimiu BepooTeTOB H By30B. cBli~e'reJIbcTBa05 OKOHfIaHHJ1 cpe~­
szkół średnich, a także dyplomy potwierdzające uzyskanie HJ1X WKOJI, a TaK>Ke ~J1nJIOMbI,nO~TBep>K~aIO~J1e npJ1CBoe-
stopni naukowych w zakresie i na warunkach określonych HJ1e HaY'IHOM CTeneHK B 06JIacTRx H Ha y-CJIOBJ1SłX, onpe-
w dwustronnym lub wielostronnym porozumieniu; AeJIeHHbIX 'B ,u;BycTopoHHeM J1JIJ1 MHorocTopoHHeM CorJIa-
.- llleHJ1SłX; .'
- umożliwj ać . wykładowcom, pracownikom naukowym - npe~OCTaBJIRTb B03MO}!{HOCTb npeno~aBaTeJIRM.
katedr, młodym specjalistom, którzy ukończyli uniwersytet Hay'IHbIM pa6OTID1KaM Kaq,e~p, MOJI9~bIM 'cne~J1amlcTaM. ,
' lub inną szkołę wyższą, wyjazdy służbowe do kraju Strony OKOH'IJ1BWJ1M yHJ1BepCJ1TeT J1JIJ1 By3, Bble3}!{aTb B KOMaH-
drugiej, w celu podwyższenia . kwalifikacji, specjalizacji i z.e- ~l1poB~y B ~pyryIOCTPaHy ~JIR nOBblmeID1Sł KBaJIJ1<pJtKa-
brania materiałów naukowych; . D ; J 1 J 1 , cne~J1aJlJ13a~J1J1 J1coopa Hay'IHbIX MaTepJ1aJIOB;
- rozszerzać wymianę studentów uniwersytetów 't iri- _ pacllmpRTb 06MeHcTy~eHTaMJ1 yID1BepCJ1TeTOB
nych ' szkół wyższych, uczniów szkół średnich ogólnokształ- H B}'30B, Y'ia~J1MHCSł cpe~HJ1X H cnen;J1aJIbHbIx I WKOJI
cących i szkół zawodowych · oraz techników,' celem odbycia J1 TeXHJ1KyMoB ~JISł npoxO}!{~ęID1Sł npoJ13BO~CTBeH{ł0-03Ha-
praktyk zapoznawczych i zawodowych, uczęszczania na ~ur- KOMJ1TeJIbHOM npaKTJ1KJ1, nOCe~eID1R R3bIKOBbIX KypcOB,
sy językowe, seminaria i wyjazdów w celach studyjnych; .. CeMJ1HapOB J1 · ~JISł noe3~OK B y'Ie6HbIX n;eJISłX;
- 'popierać naJ.lczanie języka, literatury, historii i gElO- -:- noo~pSłTb npenO~aBaID1e R3bIKa, JIJ1TepaTypbI,
grani drugiej Strony w swoich szkołach wyższych, szkołach HCTOPIDl J1 reorpaq,HH ~pyroM C~poHbI B CBOWX By3ax,
· średnich wszystkich ty{tów, o pełnym i niepełnym 'progra- cpe~ID1x WKOJtax Bcex THIIOB, HenOJIHbIX cpe.zvrnx WKOJIaX
· mie nauczania, i innych zakładach naukowych; H ~pyrnx y'Ie6HbIX 3aBe~eHJ1.HX;
- popierać powstawanie katedr (wydzięłów) odpowied- ..:- co~eMcTBoBaTb C03~aHJ1IO Kaq,e~p (OT~eJIemm)
' nió polonistyki i języków narodów Związku Socjalistycznych COOTBeTcTBeHHO R3bIKOB Hapo~oB CCCP H' nOJIOHJ:fCTJ1~
Republik' Rad~ieckich w swoich wyższych \lczelniach; " B CBOJ1X By3ax;
- zapewniać systematyczne uzgadnianie materiału nau- - 05ecne'lJ1BaTb CHCreMaTJ1'IecKQe COrJIaCOBaHK~
kowego, zaw~rtego w podręcznikacą literatury, historii i ge- Y'le6HOro MarepJ1aJIa, co~ep}!{a~erOCR B y'Ie6HJ1KaX no JIH..
ografii w działach dotyczących obu krajów, oraz okazywaćreparype, J1CTOpHJ1 H' reorpacpHH B rJIaBaX, KaCaI01LVfXCJI
pomoc .w opracowaniu materiału naukowego o drugim kraju, 06eJ1x cTPaH, a TaK}!{e OKa3bIBaTb nOMO~b B COCTaBJIeHHK
8 także powoływać, w razie konieczności, komisje mieszane y'Ie6Horo MaTepJłaJIao ~pyrOM CTpaHe, C03~aBaTb, B CJIy-
, dla wykonania tych zadań. '1ae He06xo~KMOCTJ1, CMewaHHble KOMHCCID'I '~JISł OCy~ecTB­
JIeHKR .:lTJ1X 3a,l\a'l.

Ar.tyku.ł 5 CTaTbR 5

Umawiające się Strony: .D:oroBapHBaIOlIU1ecR CTOpoHbI:


- skupią szczególną uwagę na wymianie doświadczeń - coCpe~OTO'IaT oco6oe BHJ1MaHKe Ha 06Meiie onblTOM
.ł przeprowadzaniu wspólnych prac naukowo-badawczych z H npOBe~eHHH COBMeCTHbIX HayqHO-J1CCJIe~OBaT€JIbCKHX
dziedziny ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabili,tacji pa60T B OOJIaCTH 3~paBooxpaHeHKSł, cor(J1aJIbHoro ooecne-
inwalidów, doskonalenia kadr medycznych, higieny socjalnej '1eHJ1R H BoCĆTaHOBJIeimSł Tpy ~oGnoc06HocTJ1 HHBaJIli~oB, '
oraz organizacji służby zdrowia, chorób sercowo-krążeni o- nO~roTOBKJ1 J1 YCOBepIlleHCTBOBaHJ1Sł Me~J1D;J1HCKHX Ka~poB, ,
'Wych, reumatologii, Qnkologf, wirusologii i innych aktual- COn;J1aJIbHOM rnrJ1eHbl li OpraHJ13an;HH 3~paBooxpaHeHHJJ;
nych problem'ówl cep~eqHo-cocY~ł1CTbIX 3a6oJIeBaID1M J1 pe.BMaTOJIOrJ1J1, OH-
KOJIOrJ1J1, BJI1pycOJIonm H ,l\pyrJ1X aKTyaJIbHbIX np05JIeM;
- będą popierać umocnienie rozszerzenie bezpośred. :- - 6y~yT co~eMCTBOBaTb .yKpenJIelllilO H pa3BHTHIQ He-
niej współpracy między instytucjami medycznymi obu kra- . nOCpe,l\CTBeHHoró COTpy,l\HJ1'IeCTBa Me:>K,Ay Me,ZJ.J1n;HHCKliMH
jów, opracowującymi tę samą tematykę. y'Ipe}!{~eHJ1SłMJ1 o6eJ1x CTpaH, pa3paoaTblBaIOIIU1Mli aHaJIO-
l'J1'1ayIO rrpOOJIeMaTJ1xy. /

Artykuł 6.

Umawiające się Strony będą popierać rozwijać nastę- .D:oroBapJ1BaIO~KecR CTOpOHbI OY~YT nOMe'p}!{KBaTh
pujące przedsięwzięcia z dziedziny kultury: H nOO~pSil'b CJIe~~IOlIU1e MepónpJ1SłTliR B 06JIaCTli XYo!lb-
TypbI:
- bezpośrednie kontakty między organami kierowniczy- - Henocpe~CTBeHHble CBSł3J1 Me}K~y pyK.oBO~Sł~K,M.K
mi w dziedzinie kultury, / litera,tury, wydawnictw, wszystk~ch OpraHaMJ1 B OOJIaCTJ1. KyJIbrypbI, JIJ1Tepa1ypbI li li3~Te.nb­
rodzajów sztuki, bibliotekarstwa, muzeów, archiwów, ochro- , CKoro ,l\eJIa, Bcex iH1,l\OB J1CKYCCTB, 6J16JIJ10Te'IHoro ~eJIa,
ny zabytków, a także ~iędzy instytutall).i i szkołami, stowa- My3eeB, apXJ1BOB, oxpaHbI naM.SłTHJ1KOB, a TaK}I(e Me~y
rzyszeniami twórców, towarzystwami dp spraw popularyza- HIiCTJ1TyTaMJ1 li WKOJIaMli, TBOpqeCKHMH COI03~MH, 06~e-
(

. Dziennik Ustaw Nr 22 - 211 - Poz. 203

ł
cji wiedzy, organizacjami i instytucjami kultury L sztuki, or- CTBaMH no pacnpocTpaHemuo 3HaHI1H, OpraHl13a.lV1RMH
gani'zacjami spolecznymi i mlodzieżowym ~' wojewódzI wami, H yqpe:>K,D,eHHHMH KyJJbTYPbl H l1CKyc'CTBa, 06~ecTBeHHbI-
obwodami i mldstami, utrzymującymi .stale przyjacielskie .MM n ' MOJJO,D,eJI<lłhIMH OpraHl13a~I1RMI1, 06JJaCTRMl1, Boesop;-
kon'takty, przedstawicielami in.teligentji twórczej, działacza- .. CTBaMI1 l1 ropo,D,aMH, nOMep:>KHBaIOI~HMI1 nOCTORHHble p;py_
mi kułlury obu krajów; :>KecK~te CBR311, a TaK:>Ke npep;crasHTeJIRMl1 TBOp'łeCKOH J1H-
TeJJJJYrre~l1.Ji1, p;eHTeJJS'IMI1 KyJIbTypbI 06eHx CTpaH;
- wszelkie efEiktywne formy współpracy Vi dziedzinie - Bce 9cjxpeKTl1BHble €POPMbI cOTpy,D,Hl1qeCTSaS 06-
kultury, włąr:zaJąc w to organizację 'festfwali sztuki, dni JIaCTM KyJJbTypbI, BKJJIO'iaH opraHH3a~111O q,eCTMSaJJeH
kultury" spotkań i dyskusji na aktuałńe tematy idel?\\,o·arty- J1CKyCCTB, AHeH KyJJbTypbl, BCTpe'i, P;I1CKyCCI1H nO aKTyaJJb-
stycznej HblM Hp;ei1Ho-xYP;O:>KecTBeHHblM np06JJeM~M; .
- współpracę w dziedzinie przygotowania pracown ików - COTpy,D,HI1'iecTBO B nop;roTosKe H nOBbnneHl1n KBa-
sztuki i tłumaczy literatury pięknej oraz podnoszenia ' ich JIl1qmKa~11 pa6OTHI1KOB I1CKyCCTB, nepeBOp;'iI1KOB xyp;o-
kwalifikacji; :>!:{eCTBeHHOH JBITepa Typbl;
- współpracę między organizacjami wydawniczymi -'" COTpyp;Hl1'ieCTBO Me:>Kp;y l13p;aTeJIbCKI1MJ1 OpraHl13a-
i kSięgalskłmi, współpracę w dZiedzini!l, wzajemnych pro,e- ~HHMJf K 'opraHl13a~RMI1 KHl1roTOp·roSJJI1, B3al1MllbIH nepe-
kładów · najcenniejszych. pozYCJi z zakresu lil.eratury p i ęknej, BOA HaH60nee HHTepecHblx KHHr B OOJJaCT~ xy,D,O:>KeCTSeH-
młodzieżowej, dziecięcej, naukowej i popularnonaukowej HOH; MOJJOp;e:>KHOH, p;eTCKOH, Ha ,Y'łHOH H Hay'iHcrnonyJJHp-
,kraju drugiej Strony; HOH JlJfTepaTypbJ p;pyroH eropoHbl;
. ....;.. wydawanie i popuJa,r yzowanie prac poświęconych hi- - H3p;aHl1e J1 nonYJlSlpH3a~HlOpa60T, nOCBJI~eHHbJX
storii, kulturze i współcz~snemu życiu kraju drugiej Strony; H CropHH , KyJIbType H COBpeMeHHOH :>Kl13HH p;pyroH ' C'ro-
poHbJ;
- wydawanie wspólnych prac na aktualne tematy - H3p;aHHe COBMecTHblX paGoT .no aKTyaJJbHbIM npo6-
współczesnOści ; JleMaM COB.peMeHHOCTJ1;
- 'wzajemne rozpowszechnjanie f propagandę literatury - B3al1MHOe pacnpocTPaHeHHe H nponaraHp;y JBłTepa­
drugiej Strony, organizację wysta~ i dekad książki; TypbI APyroH CropoHbI, OpraHJ1::la~111O BblCTaBOK H p;eKap;
KHl1m;
- przeglądy, wykonywanie 'i propagandę utwOrÓw - . nOKa3, HCnOJlHeHHe H nponaraHp;y My3bIKaJlbHbIX
i wydawnictw muzycznych, sztuk tea,tralnych oraz pokazy npol13Be,o;-eHl1H H H3p;auIDł, .TeaTpaJJbHbIX lIbec, p;eMOHCTpa-
filmów, prac plastycznych, organizację wystaw artystycz- ,I
~111O q,mJJbMOS, npoH3sep;eHI1H 11306pa3HTeJJbBOrO HCKyC-
nych; , CTBa, OpraHl13aql11O xyp;O:>KeCTBenHblX BhICTaBOK; )
- ' wzajemne zapraszanie i orgariizowanie występów za- - B3aHMlłoe npl1r JJaIlleHl1e H opraHH-3a~HIO raCTpOJJei1:
wodowych i amatorskich zespołów artystycznych, występy npocpeCCl10HaJJbHbIX H caMo,n,eRTeJJbHblX xy p;Ó:>KeCTBeHHbIX
artystów indywidualnych; ' KOJlJJeKTl1BOS, BbICTynJleBHR OTp;eJlbHbIX AeHTeJJeH
J1CKyCCTB;
~ - pogłębiani.e współpracy w dziedzinie pracy kultural- - yrJlyGJleHl1e ' COTpyp;HI1'ieCTBa B OOJJaCTl1 KyJJbTyp-
no-oświatowej i twórczej oraz efektywnej propagandy osią.g­ HO-BocnHTaTeJlblIOH H TBOp'ieCKOH pa60Thl J1 9cpcpeKTl1BHOif
ilięć ' z dziedziny kultury obu kraJów. nponaraHp;bI p;OCTH}KeHl1H B OOJlaCTH Ky JIąTypbI o6eJ.1x
CTPaH.

( Artykuł 1

Umawiające się Strony będą: · ,n;orOBap~BalO~HecSl CTOpOHbI 6y,!\yT:


- . stwarzać nieodzowne warunk f dla szerokiego rozpow- - c03~aBaTb Heo6xop;~MbIe yCJJOBJ1J1 'p;JJSI llIl1pOKOrO
szechniania i popularyzowania filmów drugiej Strony; pacnpocTpaBeHHSl H nonyJlSlpH3~HH <pHJJbMOB p;pyroif
/ CTOpOHbJ;
. ....,... .popierać wspólną produkcję filmów wzajemne - CO,D,ej;jcTBOBaTb coaMeCTHo~y rrpoI13BO~CTBy · cpWJJb-
śWiadczenie · usług; MOB .H B3aHMHoMy OKa3aHl11O yCJlyr;
_ ~ brać udział w organizowanych w kraju drugiej Stro- ....,. . npl1HIo1MaTb y'iaCTHe BopraHI13yeMbIX ~pyroH CTO-
' ny'" krajowych ' i międzynarodowych festiwalach filmowych; POBO,H Ha~110HaJJbHbIX H Me}Kp;yHapop;HbIX . KMHocpeCTI1-
aaJJHX;
- popierać wymianę pracowników filmu i specjalistów . - noo~pSlTb 06MeH KJ1Hopa60THl1KaMH H cneQl1aJlH- .
'z dziedziny kinematografii; CTaMH B OOJJaCTW KHHO.;
- popierać wymianę,. doświadczeń w zakresie progra- - cnoc06CTBOnaTb .OOMeny OllbITOMB 06JJaCnl npo-
't now'a nia,ekonomiki i techniki filmowej oraz współpracę fil- rpaMMl1pOBaHI1Sl, 9KOHbMI1Kl1 11 Kl1H01'.eXHI1K-H, H corpYAHu.-
mowych organizacji naukowo-badawczych. 'ieCTBy Ha 'y'iHO-HCCJJe~OBaTeJJ hCKWX KI1HOOpraHW3a~HiL

Artykuł 8

Umawiające się Strony umożliwią obywatelom drugiej ,n;oroBap~BalOll~l1eCR CTOPOHbl B COOTBCTCTBI1H c 3a-
"Stron? korzystanie; zgodnie z ustawodawstwem swoich kra- KOHO~aTeJJhCTBOM CBO~X CTpaH iIpellOCTaBSlT rpa~~aHaM
jów, .z bibliotek publicznych, archiwów, m.uzeów · i .. innych ~pyroi1 CTOPOHbl B03MO:>KHOCTb nO C ell~eHI1H Ol10JJJlOTeK 06-
tego typu' instytucji, w celu wykorzystania znajdujących się ~ero nOJJb30BUHI1H, apXI1BOB, My3eea 11 ~pyntX no~o6HhIX
Y/. niCh kołekcji i zbiorów do ·pracynaukowo~badawczej. yqpe:>KlIeHI1H B QeJJSlX I1CnOJJb30BaH:1Sl ~MeE(}UII1XCR B HI1X
KOJJJJeKQl1i1 ~ co6paHHi1 ~JJSI Hay'łHO-KCCJJe,D,OBaTeJJbCKOif
pa60TbI.
/

-.
Dziennik Ustaw Nr 22 .\ - , 218 -

r.
Artykuł 9

Umawiające się Strony będą wzajemnie informować się .n;oroBapHBalO'n.\~e<!Jl CTOpoHbJ 6YAYT B3aHMHO. HHcpoP-
. o osiągnięciach w dziedzinie nanki, szkolnictwa, literatury _MJ1POBl;lTb APyr . ,npyra o AOCTHlKeHHJlX B oó.iIaCTH . HayKH,
i .sztuki ize wszech miar popierać ich szeroką popularyza- '0 6pa30BaHHJl, JIH'repaTypbI H HCKycCTBa ' H BCeMJ1 CpE!,lĘ­
cję i propagandę wśród społeczeństw swoich krajów. CTBaMH COAeHCTBOBaTb HX ' IIIHpoKOH nony JIJłpH3a~HJf'
W tym celu .obie Strony będą udzielać poparCia: . H nponaraHAe CpeAH HaCeJIeHHJl CBOHX CTpaH. B 9TJłX ~e­
JIJlxo6e CTOpoHbI 6Yl1.yT nOO~pJlTb:
- współpracy i pogłębianiu bezpośrednich kontaktów - COTpYlJ.HH'leCTBO H yrJIy6JIeHHe HenocpeACTBeHHbIX
między związkami ' dziennikarzy, agencjami prasowymi, re- CBJl3eH Me2KAyopraHH3a~J1JlMJ1 2KypHaJIJ1CTOB, areHTCTBa-
dakcjami naukowych, artystycznych i, innych, czasopism ' MJ1 ne'laTM, peAaK~JlMM Hay'lHblX, xy~02KeCTBeHHblX
i dzienników obu krajów; H APyrnx ra3eT M iKypHaJIOBo6eMX CTpaH;
- wymianie dziennikarzy i korespondentów; - 06Mea 2KYPHaJIHCTaMM H KoppeCnOHAeHTaMJ1;
, - publikowaniu materiałów o życiu politycznym,eko- - ony6JIHKOBaHHe MaTepHaJIOB o nOJIHTM'le<!KOH, 3KO-
nomicznym, naukowym i kultural l1 ym drugiego kraju: HOMJ1'leCKOH, HaY'lHOH H KyJIbTypHOH 2KM3HH APyroH cTpa-.
.,
HbJ;
- przesyłaniu ' artykułów, fotografii i innych materiałów, - HarrpaBJIeHJ1e CTaTeH, <pOTOCHHMKOB M APyrMX Ma-
wzajemnemu ich publikowaniu w prasie centralnej, republi- TepMaJIOB, B3aMMHylO MX ny6JIMKa~HIO B ~eHTpaJIbHOH, pec-
kańskiej, obwodowej, wojewódzkiej i specjalisty: znej; ny6JIMKaHCKOH, 06JIaCTHoH, . BoeBOA::KOH M Cne~HaJI:bHojł
npecce; .
-- 'współpracy w dziedzinie kształcenia i doskonalenia - COTPYl1.HH'leCTBO B nOArOTOBKe M nOBbIIIIeHMM npo~
kwalifikacji zawodowych .dziennikarzy; <peccMOHaJIbHOrO MaCTepCTBa 2KypHaJIHCTOB;
I
- wymianie wydawnictw jednorazowych i periodycz- - olSMeH OTAeJIbHblMM M nepJ10AH'leCKHMM M3AaHHJl- .
nych, pomocy. naukowych, filmów naukowych, a także róż~ MJ1, HarJIJlAHblMH noc06HJlMH, y'le6HblMJf <pHJIbMaMJf, a TaK-
nych informacyjnych materiałów ' i dokumentów między in- 2Ke npO'lHMJł MH<popMa~HOHHblMH MaTepHaJIaMM .M AOKY-
stytucjami naukowymi, szkolnictwa i kultury oraz związkami ' MeHTaMM Me2KAV Hay'lHblMJf, y'le5HblMM H KyJIbTypHbIMJf
twórczymi; y'ipe2KAeHJ1JlMM H TBOp'ieCkI:fMH COI03aMH;
- wydawaniu czasopism ,w językach drugiej Strony, - J13AaHHe 2KypHaJIOB Ha Jl3.b JKaX APyroH CTOpOHbl,
przeznaczonych do kolportażu na jej terytorium: \ npeAHa3Ha'leHHblX l1.JIJl pacrrpo::-rpaHeHHJl Ha e€ 'TeppJi,-
TOpID1.

Artykuł 10

Umawiające się Strony będą popierać ścisłą ' współpracę .n;oro.BapHBaro~Me<!Jl CTOpOłn.1 6YAYT nOAAep2KMBaTb
w dziedzinie radia i telewizji,
Vf tym także między poszcze- . TeCHoe COTpYAHH'leCTBO B 06JIaCTM paAHO ,H TeJIeBMA~HHJl,
gólnymi rozgłośniami i ośrodkami telewizyjnymi. W tym a TaK2Ke Me1KAY OTAeJIbHbl~H paAJ10CTaH~JlMJf H TeJIe-
celu obie Strony będą: IWHTpaMM. C nOH ~eJIblO o.6e CTOPOHbI 6YAYT: ,
I
- re.alizować wspólne audycje radiowe i telewizyjne, COBMeCTHble paAHO- M TeJIeBM3HOH-
ocy~eCTBJIJłTb
poświęcone przyja źni polsko-radzieckiej i współpracy mię­
Hble nepeAa'lH,nOCi3Jl~eHHble COBeTCKO-nOJIbCKOH l1.Py2K6e
dzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i ZWIązkiem Socjalistycz- ki COTPYAHH'leCTBy Me2Kl1..Y CCCP M IIRP; ,
nych Republik Radzieckich; ' .
- realizOwać wspólną produkcję filmów telewizyjnych, - ocy~eCTBJIJlTb COBMeCTHoe rrpOM3BOACTBO TeJIe~J1'- .
dzi.ałalhość telewizyjnych grup operatorów filmowych w obu.
3HOHHblX .cpHJIbMOB, AeJlTeJIhHOCTb TeJIeBH3HoHHbIX . C'be.-
krajach, a także systematyczną wymianę delegacji i pracow- MO'lHbIX rpynn B 06eJ1x CTpaHax, a Ta!{>KeCHcTervi'aTM'le<!-
ników radia i telewizji w celu llrzygotowania programów ra- KMH 06MeH AeJIera~HJłMH H pa60THJ.1KaMH pa,l\JfO ' H 'TeJIt;-
diowych i telewizyjnych, omówienia problemów współprac;y
BMAeHHJl AJIJl nOAroToBKJ1 paAHO- M TeJIenporpaMM" 06cy~~
i wymiany doświ~dczeń;
AeiIJ1Jl BonpocoB COTPYAHM'leCTBl;l H 06MeHa onblToM pa-
OOrhl; .
prowadzić aktywną wymianę programów radiowych BeCTJ.1 aKTY1BHbIH 06MeH paAMO- H TeJIenporpaMMa- :
i telewizyjnych, kronik i filmów ,.telewizyjnych o . Życiu obu . MJ:f, XPOHJ1KOH H Te.iIeq,HJIhMaMH . 02KH3HH ,06eHx CTPaH '
'krajów, w celu ich maksymaJnegg wykorzystania w audy- c ~eJIblO HX MaKCMMaJIbHOrO HCnOJIb30BaHHJl B TeJIe- H pa-
cjach telewizyjnych i ra<;liowych; , AHonepeAa'lax;
~ systematycznie .organizować wzajemnie wi-eczory, dni,
- CMCTeMaTJł'leCKf1 npOBoAHTb B3aMMHble Be'lepai :
dekady telewizji i radia, a takźe prżeglądy filmów i sztuk ,ll;HH, AeKaAbI TeJIeBHAeHHR li pa,ll;HO, a TaK2Ke npocMoTpl:?I
telewizyjqych; . TeJIeBH3HOHHbIX <pHJIbMOB M nhec;
- współpracować w dziedzinie ' telewizji kolorowej. COTpYAHJ1'laTb B opJIaCTJf ~BeTHOro
,-
Artykuł 11

Umawiające się Strony będą zapraszać uczonych, przed- .n;oroBapMBalO~HeCJl CTOp'oHbl 6YAYT rrpHrJIamaTb Y'lę­
stawicieli kultury; sztuki, szkolnictwa i sportu na . organizo- HblX, rrpeACTaBJ.1TeJIeHKyJlbTypbl, HCKycCTBa, 06pa30BaHJ1J1
, wane · na tery~orium swojego kraju kongresy, konferencje, M cnOP'l'a Ha opraHH3yeMble Ha TepPHTÓpJrn CBoeH CTpaHbI
festiwale i inne imprezy, zarówno · o charakterze krajowym, Ko~~p.eCCbl, .,Kq!łcpepe~HH, . ą>e<!TJłBaJIH H APyrf1e Mepo-
" jak ' i międzynarodowym. npHJłPłJl RaK BHyTpeHHero; TaK. M Me2KAyHapoAHoro ~a-,
paKTepa.
, r

Dzienn,ik Ustąw Nr 22 ' - 219 - . Poz. 203

Artykuł 12 CTaTb1l 12-


Umawiające się Strony będą popularyzować wśród sp 0- . ,I(oro,aapHB,aIOlUH,eC1I CTOPOHbI 6YAYT nonyJI1JpH3Hpo-
. łeczeńśtw' ,sw.oich krajów trauycje polsko"rosy jskich i pol- BaTb cpep;tI o6mecTBeHHocTH CBOHX CTpaH Tpap;HqHH pyc-
( ' sko-radżieckich ' związków kulturalnych i naukowych, a' t~ k- , CKo':nOJlbCKHX. H COBeTCKO-nOJIbCKHX KyJIbTypHbIX H Hay'l-
żę otilczać qC;ią , miejsca związane z działalnością wybitnych HbIX CB1I3eM, .a TaK1f{e '1THTb naM1ITHble MęCTa" CB1I3aHHble
przedstawfeieli ob~ państw, . k~órzy wI1! e~1i swój wk.ład do c p;e1lTeJIbHOCTbIO Bblp;aIOll.(HXC1I npep;CTaBHTeJIeH o60HX
rozwoju i umocnienia tych związkÓw. ' rocyp;apCTB, .BHeCn:lY1X CBOM BKJIap; B pa3BHTHe , H yKpenJIe-
· HY1e 3THX CBH3eii. '

' ArtYłmł 13 CTaTb1l 13


Umawiające się Strony będą wzajemnie popierać popu- ,I(oPOBapHBaIOmHeC1I CTOpOHbI 6YP;YT B3aHMHO cop;et1.-
laryzację ·na swoim terytori um ósiągnięć kulturalnych dr~­ · CTBOBaTb nonyJIHpH3aqHH Ha CBoeH TeppHTÓpl1H KyJIbTyp-
giej Strony, wykorzystując, między innymi, w tych celach · HblX p;OCTH)KeHHM p;pyroH. CTOpoHbI, HCnOJIb3y1l, B '1aCT-
działalność przedsiębiorstw handlu zagranicznego i. współpra- , ~ HOCTH, B 3TH X QeJI1IX p;e1lTeJIbHOCTb BHelllHeTop~OBbIX opra-
. cę oopowiednich instytucji na zasadach komercyjnych. lUl3aQHH H COTPYP;HHqecTBO COOTBeTCTByWll.(HX y'lpe)K,l\e-
lUlM Ha KOMMep'leCKOH OCHOBe.
I'

Artykuł 14 CTaTb1l 14
Umawiające się Strony ' wypracują taki sy stem" ~chrony ,I(oroBapHBarolUHeC1I CTOpOHbI Bblpa60'I'aIOT TaKyIO
prawautorsk'ich, "który dopomoże szerokiej ' popularyzacji-
dóbr kulturalnych obu Stron w zakresie i na \varunkach
określonych . VI dwustronnym lub wielostronnym ' porozumie-
· cHcTeMy oxpaHbI aBTOpCKHX npaB, KOTOpa1l 6yp;eT cnoc06-
cTBoBa~b llHiPOKOii nonyJI1IpH3aqHH KyJIbTypHbIx qeH-
HOCTeM 06eHX CTOpOH B 06JIaCT1IX H Ha yCJIOBH1IX, onpep;e-
.,
niu. JIeHHbIX B p;ByCTopoHHeM HJIH MHorocTOpoHHeM COrJIaIIIe-
HHHX.

Artykuł 15 CTaTb1l 15
Umawiające się Strony będą dążyć do dalszego rozwoju ,I(oroBapHsaIOmHeC1I CTOpOHbI 6yp;yT cTpeMHTC1I
kontaktów między orga~izacjami- sportowymi i ich organami K p;UJIbHeHIIIeMy pa3BY1THIO CB1I3eH Me)Kp;y cnopTHBHbIMH
kierowniczymi w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i tury- opraHH3aQHRMH H HX PYKOBOp;1ImHMH opraHaM11 B o6JIacTJiI"
. styki, przeprowadzania zawodów i spotkań, bezpośredniej cpH3HQeCKOH KyJIbTypbI, cnopTa H TypH3Ma, npOBep;eHHIO
współpracy między stowarzyszeniami sportowymi, wymiany copeBHOBałIY1H H BCTpe:9:, Hertocpep;CTBeHHOMY COTpyP;HJF
sportowców i trenerów, informacji naukowo-me todycznej z '1ecTBy Me)KP;Y cnopTHBHbIMH 06meCTBaMH, .o6MeHy .cnOPTc- ·
. dziedziny kultury fizycznej i sportu, a także doświadczeń, MeHaMH H TpeHepaMH, Hay'lHO-MeTOp;H'IeCKOM HHcpopMa-
żdobyty,ch na zawodach międzynarodpwych. QY1eH B 06JIaCTH cpH3Ky iIbTypbl H cnopTa, a TaK:>Ke onblTOM,
npHo6peTeHHbIM Ha Me:>IrJJ;yHapop;HbIX copeBHOBaHH1IX.

Artykuł 16 CTaTb1l 16
Umawiające sięStrony będą: ' ,I(oroBapHBaIOlUHecH CTOpOHbl 6yp;yT:
- popierać
rozwój bezpośredni<;h kont-aktów między" - cop;eHcTBoBaTb pa3BHTHIO Henocpep;CTBeHHblx CB1I-
. z~iązkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi i ko- 3eH Me)KP;Y npocpcOI03HbIMH, MOJIOp;e)KHbIM~, )KeHCKY1MH
biecymi, towarzystwami wiedzy . powszechnej i innymi orga- opraHH3aQHSlMH, o6meCTBaMJ1 no pacnpocTpaHeHHIO 3Ha-
niiatjaniispółecźnymi obu Stronj · HHH Y1 p;pyrHMH o6mecTBeHHbIMH opraHH3aQH1IMY1 ó6eHx
CTOpOH;
-:-:-szeroko" wykorzystywać możliwości turystyki w .celu -- IIIHpOKO HCnOJIb30BaTb B03MO)KHOCTH TYpH3Ma
podniesienia efektywnrlśei współpracy naukowej i kultural- B qe.JISlX nOBblIIIeHH1I 3cpcpeKTHBHOCTH Hay'lHoro H KyJIb-
nej, włączając
I
wzajemną
. ,
organizację specjalistycznych wy- TypHoro 'COTpyp;HH'IeC'l'Ba, BKJIlO'Ia1l opraHH3aqHIO B3aHM-
cieczek turystycznych , grup." HbIX noe3p;OK cneqHaJIH3HpOBaHHbIX TypHCTCKHX rpynn.
. ......
Artykuł 11
, ",
CTaTb1l 17 .
Strony będą uazielać poparcia Towarzystwu Przyjaźni CTOpOHbI 6YP;YT OKa3bIBaTb cop;eHcTBHe 0611~eCTBy
Polsko~ Radzieckjej i Towarzystwu Przyj a żni Radziecko-Pol-
cOBeTCKO-nOJIbCKOM P;PY)K6bI H 06lUecTBy nOJIbCKO-COBeT-
ski'e j w , ich, dziąlalności w kierunku dalszego umocnienia CKOM P;PymubI B HX pa60Te no p;aJIbHeHIIIeMy yKpenJI.eHHIO
przyjażnimiędzy narodami polskim i radzieckim, a także w
P;PY)K6bI Me)KP;Y COBeTCKHM H nOJIbCKtlM Hapop;aMH, a TaK-
kierunkusierokiego zapozriania społecze'ństw obu krajów
)Keno IIIJ.1pOKOMy 03HaKOMJIeHHIO 'o6meCTB~HHOCTI1 06eHx
I zósit19niileiarhi budownictwa ' socjalistyc'lnego w ' Polskiej ' CTpaH c p;OCTtI)KeHHSlMHB CTpOHTeJIbCTBe coqY1aJIH3Ma '
Rzeczypospolitej Ludowej i komunistycznego w Związku
B llHP H KOMMyHH3Ma B CCCp.
Socjalistycznych Republik Radzieckich. '

Artykuł 18
CTaTb1l18
' Umaw.i ające się Str~ny będą: ,I(oronapHBaIOlUI1eC1I CTOpoHbl Oyp;yT:
. - sprzyjać dalszemu doskonaleniu wielos'tromiej w~,pół~ - CO.Ae~CTBOBaTb p;aJIbHeHweMy ' COBepIIIeHCTBOBaHHIO
pracy naukowej i kulturalnej' między bajami wspóJri~ty s'o- MHorOCTOpOHHero KyJIbTypHoro H Hay'lHoro COTpyp;HH'Ie-
cjaJistycznejj CTBa Me)KP;Y CTpaHaMjof· COQHaJlJ1CTHQecKoro CO,l\py)KecTBa;
' .ł . .

c.
.'-
Dziennik Usta vi NI: 22 - 220 Poz. 203.

- wymieniać , informacje na . temat realizacji kontaktów - 06MeHJ1BaTbcsi J1HcPoPMa~J1eW 06 oCYIUeCTBJle H1U1 .


kulturalnych i naukowych z krajami trzecimi; KyJlbTYPHbIX J1 HayqHbIX CBSJ3etf c TpeTbJ1MH cTpaHaMH;
~ konsultować się w - sprawie swego uczestnictwa w ~ KOHcyJlbTJ1poila'TbcSJ OTHOCJ1TeJlbHO YQaCTJ1SJ B Me.>K-
międzynarodowych naukowych i kulturalnych kongresach , ~YHapo.ńHblx HayQHblX J1 KyJlbTypłQ.IX KOHrpeccax J1 KOą-.
i kbnferEmcjach. <i5epe~PUlX. . .

Artykuł 19 CTaTbSJ 19

W celu realizacji niniejszej Umowy będą opracowywane B ~eJlSJx BbInOJlHeHJ1SJ HaCTOllIUero COrnallIeHJ1l1 6Y~YT
I podpisywane: . pa3pa6aTbIBaThcSJ J1 nO,l\nJ1CbIBaTbCSJ:
- międzyrządowe ..plany współpracy kulturalnej j nau- . - MC.>Krocy~apcTBeHHbIe nJlaHbI KyJlbTypHoro J1 Hay\{'-
kowej; HOro cOTpy~HJ1qecTBa;
- plany robocze (prot.okóły) o współpracy między po- - pa60Qwe nJl a HbI (IIpOT€lKOJlbI)COTpy~HJ1'1eCTBa
szczególnymi ministerstwami, instytucjami centralnymi i or- MelK~y OT~eJlbHbIMl1 MJ1HJ1CTepcTSaMH, Be~OMCTBaMK
ganizacjami w celu konkretyzacji p~zedsięwzięl:; p,r zewidzia- H OpraHJ13aQltRMJt B ~eJlRX KOHKpeTJ13a~J1 MeponpKSJTHK;
nych w .planach międzyrządo~ych •. ,. npe.ztYCMaTpJ1BaeMbIX Me.>Krocy~apCTBeHHblMJ1 IInaHaMJ1.

Artykuł 20 CTaTbR 20 .
. /.
Z dniem wejścia w. życie niniejszej Umowy traci moc C BCTynJIeHHeM' B CJtJly HaCTOll~ero C;OrJlallIeHJ1R npe-
Umowa o współpracy . kulturalnej między Polską Rzecząpo­ Kpa~aeT ~etfCTBKe COrJlallIeHJ1e MelKAY npaBHTeJlbCTBaMH
spolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Ra- nOJlbCKOW Hapo~How Pecny6m1KJ1 K ColO3a: COBeTCKJ1X
dzieckich z dnia. 30 czerwca 1956 roku. CO~aJlJ1CTJ11IeCKJ1X Pecny6JlJ1K O KyJlbTypHpM COTpy,!{łDl­
'IeCTBe OT 30 J1IOHR 1956 ro~a.

Artykuł 21

Niniejsza · Umowa podlega ratyfikacji i wchodzi w życie Itą.CTORIUee . COrJlallIeHJ1e nO~Jle.>KJ1T paTJ1cpJ1Kag~J1 ..
w dniu wymianY' dokumentów ratyfikacyjnych. Wymiana do- H BCTynaeT B CJ1JI.Y B ~eHb 06MeHa paTJ1iPJ1Ka~KOHHbIMJ1
kumentów ratyHkacyjnych nastąpi w Warszawie. rpaMOTaMJ1. 06MeH paTJ1cPJ1Ka~KOHHbłMJ1 rpaMOTaMJ1 6y-
, . ,
~eT npow3Be~eH B BapllIaBe.
Umowa zostaje zawarta na okres dziesięciu ·)at i ulega COrJlallIeHUe 3aKJlIOQaeTCSJ Ha CpoK B ~ecllTb JleT J1 6y-
automatycznemu przedłużaniu każdorazowo na dalsze pięć ~eT. npO~JleBaTbCR Ka.>K~bltf pa3 Ha CJleJl~yI01Wfe nRTb JleT,
lat, jeżeli żadna z . Umawiających się Stron nie wypowie jej eCJrn HJ1 O~Ha J13 ,ZJ;orOBapJ1BaIOIUJ1XCSJ eropoH He 3aRlnł'l'
w drodze notyfikacji na sześć ,miesięcyprzed upływem odpo- o CBoeM OTKa3e' OT Hero nyTeM J13Be~eHJ1SJ 3a llIecTb MOCR-,
Wiedniego okresu. ~eB ~o J1CTeQeHJ1l1 COOTBeTCTByIOIUero CpOKa.

Na dowód czego pełnomocnicy Umawiających się Stron B nO~TBep}K~eHKe BbIllIeJt3JlOlKeHHOro ynOJlHOMO'leH-


podpisali . niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami. Hble ,lI;oroBapJ1BaIOIUKXcH ,CTOPOH nO~nHcaJlJ1 HaCTORIUee
COrJlallIeHJ1e U CKpenHJlJ1 ero CBOJ1MJ1 neQaTRMJ1.

Sporządzono w Moskwie, dnia 14 grudnia 1970 roku VI. COBepllIeHo BMoc~e «14» ~eKa6pSJ 1970 ro~a B ~ByX
dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, . 3K3eMnJlRpaX, Ka.>K~bltf Ha nOJlbCKOM J1 pyCCKOM R3b1KaX,
przy czym obydwa teksty posiadają jednakowq moc. npJ1'1eM 06a TeKCTa J1MeIOT O~J1HaKoByIO CJfJly.

Z UPOWAL:NIENIA RZĄDU OT HMEHJ1 IIPABJ1TEJIhCTBA


POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ ~O~hCKOn HAPO,ZJ;HOn
-j:.- LUDOWEJ PECIIYB~HKJ1
S. Jędrychowski S. Jędrychowski

Z UPOW AL:NIENIA RZĄDU OT J1MEHJ1 IIP ABJ1TE~h.cTBA


ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH COI03A COBETCl.{J1X CÓ:UJ1A~J1CTJ1qECKJ1X -, /
REPUBLIK RADZIECKICH PECIIYBJH1K .
A. fPOMblKO A. fpoMblKo /

Po zaznajomieniu się z powyższą ' Umo'wą Rada Państwa uzn~ła ją i uznaje za słuszną ,zarówno w całości, jak i każ-
<te z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana · i pot~ierdzona, oraz przyrzeka, że
• będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzo ny pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 10 maja 1971 roku.


Przewodniczący Rady Państwa: J. Cyrankiewicz

z:. S,

.; . /