\

i
{',
,;
l \ ,
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Warszawa, ń 1974 r.
Nr 42
TR ESC:
Paz.:
UMOWY Ę
.25D - Umowa ę ą ą ą ą a , ą ą Niemiec o ubezpieczeniu spo- ,
, Iccznym p,racowników wysIanych ś na obszar drugiego ń podpisana w Warszawie ,
dnia . 25 kwietnia 1973 r. ' 1 481
251 ' - ś ą 'z dnia 10 ź 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów, ratyfikacyj-
nydi Umowy ę ą ą Ł ą a ą ą Niemiec o ubezpiecze-'
niu spolecznympraC'ownikpw wysIanych ś na obszar drugiego ń podpisanej w War-
szawie dnia 25 kwietnia ) 973 r. . ' • 4e4
252 - Umowa podstawowa o WSpólpT,acy ę ą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
i ą RepublIki Wenezueli, podpisana 'w lC6ilCdS Dnia 14 maja 1973 r. : ' , ' 485
253 - ś ą z dnia 16 ź 1974 r. w sprawie ś w tycie tJmowy podstawowej
o ł kulturalnej ę ą Polskiej RzeczypospoliteLLudowej I ą Republiki We-
nezueli, podpisanej w Caracas d)lia 14 maja 1973 r. • ' 486
OS WrA DCZ' ENI A Ą
254 - z dnia 22 ź 1974. r. w sprawie ą - Republiki Federalnej Nieml!!c ,do Konwencji
o obywatelstwie ę Ż w Nowym Jorku dnia 20 lutego 19;i7 r.
255 - z dnia 2-3 ź 1974 r. w sprawie ' uczestnictwa szeregu ń w Konwencji ń
487
o stosunkacbd ą Ż ' WIedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. • 487
256 - 7 dnia 23 ź 1'974 r. w sprawie ą Kanady do Konwencji celnej ą cza-
. sowego przywozu ź naukow-ego, "sporz-qd2enej. w Brukseli dnia 1\ czerwca 1968 r; • 487
257 - 7 dnia , 23 ź 1974 r. ą ą Niemieckiej ,Republiki Demokratycznej do
ą konwencjI w ł ł handlu niewolnikami oraz Instytucji
i praktyk ż do ą w Genewie dnia 7 ż ś 1956 1". • 488
250
UMOWA
/
ę ą ą ą ą a ą ą Niemiec. o ube7pleczenlu ł pracowników
ł ś na obszar drugiego ń
pódpis'ana w ,Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA Ń
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
podaj e do powszechnej ś
\V dniu 25 kwietnia 1973 roku ł podpisana w Warszawie Umowa ę ą ą ą ą
' a ą ą Niemiec b ubezpieczeniu ł pracowników ł ś na obszar dru-
giego ń w ę ą brzmieniu ł
UMOWA
ę ą ą ą ą a ą
ą Nil'mler o ł
-pracowników w yslany(h przf' ś na obszar drugiego
ń
I \
Polska \ Rzer zpospolita Ludowa i Repuhl ika Federalna
Niemiec" kier owa ne pragnieniem ż wzajemnej
ł i uregulowa-nia problemów ł ą ę
, w dziedzinie ń ł ł co ę
puje:
ł 1
Dla celów stosowania niniejszej Umowy ż po-
ę ą
,
Dziennik Ustaw Nr 42 _ >0' 482 - 1'.9Z.

1) .. prawne" , . I",;
. 'przepisy ą ą w dziedzinach' o/)'mieriionych
w artykule 2, a w ś ,
- w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: ustawy, jak
ż ą oraz wszystkie inne prze-
, pisy wykonawcze do ustaw;
- w Republice Federalnej , Niemiec: ustawy, ą
dzenia, statuty i przepisy wykonawcze; ,
ł 4
1. .Pracownicy ł ą ą przepisom pr.awnym
ń ł ą przez okres 24 ę ą
od daty przybycia na obszar ń zatrudnienia, tak jak
by . byli zatrudnieni na obszarze ń ł ą
oJhes ten jest ł ż ż ą ,to przepisy prawo.
ne ń ł ą
2) ł ś ł
- dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
P.racy, ł i Spraw Socjalnych,
2. ' Do tych pracowników ł nie stosuje ę
- pr.zepisów ń zatrudnienia przez 'okres 24 ę
Ministra ą od daty ich przybycia na obszar tego ń
- dla Republiki Federalnej Niemiec -Federalnego ,
Ministra Pracy i Spraw Socjalnych;
3) "I'ra.eownik ł
pracownik wysIany ś przez swego praco-
ę na obszar drugiej ą ę Strony
i wynagradzany przez tego ą ę
4) ń ł ą
ń na obszarze którego ma ą ę pra-
codawca pracownika ł
5) ń zatrudnienia"
ń na ' obszar którego pracownik ł ł
6) "Instytucje ł ą
instytucje, które ę ą ustalone przez ł ś ł
ą ę Stron.
ł 2
1. Niniejsza Umowa
- w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej praw-
ę o:
a) ubezpieczeniu na wypadek choroby i ń
b) zaopatrzeniu emerytalnym pracowników, ł ą
ze specjalnymi systemami dla górników i kolejarzy
oraz specjalnym systemem rent z ł wypadków
przy pracy i chorób zawodowych,
c) IJbezpieczeniu rodzinnym;
- w Republice Federalnej Niemiec ż prawne Q:
a) ubezpieczeniu chorobowym,
b) ubezpieczeniu od wypadków, .
c) ubezpieczeniu emerytalnym.
2. Niniejsza Umowa ę ł zastosowanie rów-
ż do wszystkich przepisów prawnych, którymi przepisy
prawne , wymienione w ę 1 ą skodyfikowane,
zmienione lub ł ' . '
3. Nie ą przepisami pr.awnymi w rozumieniu ę 11
a) umowy jednej z ą ę zawarte z ń
stwami trzecimi lub przepisy prawne wydane dla sto-
sowania tych umów,
b) przepisy wydane przez ę ę ń ą
której ł jest jedna IZ ą ę Stron.
ł 3
ą ubezpieczenia pracownika ś ę
ł priepisów prawnych ą ę Strony" na któ- .
rej 'obszarze pracownik jest zatrudnioriy, o ile ł 4""
do 6 nie ą inaczej.
3. Okres, o którym mowa w ę 2, ż ć na
wniosek pracodawcy, za ą zainteresowanego pracow-
nika, ł ż przez ł ś ą ł ę ń za,trud-
nienia.W okresie ł ż stosuje ę postanowienia
ę 1. .
4. / Wniosek Q ł ż ż ł ż ć ł ś
ł ń ł ą ł ta
sek ł ś ł ń zatrudnienia zestwierdze-
niem, ż zainteresowany pracownik ł ę na ł
ż
ł 5
Niniejsza ' Umowa nie dotyczy osób, któr,e ą
Konwencji ń z dnia 18 kwietnia 1961 roku o sto-
sunkach dyplomatycznych.
ł 6
1. ł ś ł ą na wniosek pracodawcy
ć ą od stosowania ł 3 do , 5 ' do po-
szczególnych pracowników lub grupy pracowników.
2. Wniosek, Q którym mowa w ę l, ż
ż ć ł ś ł tej ą ę Strony,
na obszarze której pracodawca ma ą ę
3. Pracodawca lub ł ś ł wymieniona w·
ę 2 stwierdza, ż zainteresowany pracownik ż
ę na ą uregulowanie ł ę 1.
ł 1
1. Pracownicy ł do których na podstawie art y- '
ł 4 nie stosuje ę przepisów prawnych Republiki Pede-
ral'nej Niemiec, ą prawo, bez ę na ich wiek
i ś ć zarobku, ć ę (prawo ą
w celu korzystania ze ś ń rzeczowych w przypad-
ku choroby i ń we ł ś dla miejsca ich
pobytu "AlIgemeine Ortskrankenkasse", ł ą
ą ł ę Ubezpieczenie obejmuje ż ł
rodzin, którzy ą na obszarze Republiki Federal- '
nej Niemiec.
2. Wniosek o ą ż ł ż ć w ą
3 tygodni od daty przybycia na' obszar Republiki Federal-
nej Niemiec; Ubezpieczenie trwa przez ł okres pobytu.
Przepisy dotycz,\ce okresu wyczekiwania na ś
nie ą zastosowania.
3. Pracownicy ł którzy skorzystali z prawa
ą ł ę 1 i ulegli wypadkowi przy
pracy, ą podczas ich pobytu na obszarze 'Republiki
Federalnej, Niemiec ś rzeCzowe od ł ś dla
miejsca ,poi;J,ytu ę Ortskrankenkasse", tak jak
gqyi;)y podlegali przepisom prawnym Republiki Federalnej
Niemiec.
\ .
;
, ,
"
\
Dziennik Ustaw Nr 42 ..,... 483 , Poz. 250

ł 8
1. Pracownicy ł do lctórych na podstawie arty-
ł 4 nie stosuje ę przepisów prawnych Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej, ą prawo w przypadku choroby
i ń ć ze ś ń rzeczowych, _zgod-
'nie' z, przepisami ą zasady korzystania z tych
ś ń przez cudzoziemców. -
2. _ Ś ń o których mowa w ę l .. ą
ł ł ł ż zdrowia.
3. Postanowienia ę l i 2 ą zastosowanie rów-
ż do ł rodzin, którzy ą na obszarze
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
ł 9
Postanowienia ł 7 i 8 stosuje ę odpowiednio
do pracowników ę porozumieniem przewidzianym
w artykule 6 oraz do cz/onków ,ich rodzin.
ł 10
1. Pracownicy ł ą w razie wypadków
przy pracy ą pomoc ł przepisów prawnych
ń zatrudnienia, tak jak gdyby podlegali tym przepi--
som.
2. Pracodawcy ł pracowników ą
ą ł ć w dziedzinie ń pracy i za-
pobiegania wypadkom przy pracy z ł ś w tych
, sprawach instytuc'jami i organizacjami ń zatrudnie-
nia.
ł 11
1. Dla stosowania niniejszej Umowy ł ś ł
l) ą ć potrzebne do tego ś
ą ę ś ę ą
3) ą ę wzajemnie o ą ą ustawodaw-
stwie w dziedzinie ubezpieczenia ł jak rów-
ż o wszelkich ż zmianach.
2. Wszelkie ś ą stosowania lub in-
terpretacji ' niniejszej Umowy, ę ą rozstrzygane przez
ł ś ł w drodze wzajemnego porozumienia.
ł 12
Instytucje ł ą ń ą ę ś
wzajemnie i ą ie ą ł 11, w ra-
mach ich ł ś ś I z ł ł ś ł ś
,ki administracyjne dla stosowania niniejszej Umowy.
ł 13
1. ł i instytucje ą sobie wzajemnie
w ę potrzeby za ś instytucji ł ą
wych - ł pomocy ę I prawnej przy\ sto-
sowaniu ń nini ejszej Umowy, jak ż przy,
rozstrzyganiu ż spornych ą z ą
2. Pisma, a w ś wnioski, " ś
j ś ł nie ą bye zwracane ' zt.egG powo- '
du, ż ą ą w ę ę drugiej
ą ę Strony.
3. Wyroki , decyzje lub inne pisma ą ć ę
ne listem ą za zwrotnym potwierdzeniem ódbio-
ru, ś osobie, która przebywa na obsz-arze dru-
giej ą ę Strony.
ł 14
' Dowody, dokumenty oraz inne pisma, ł
przy stosowaniu niniejszej Umowy, nie ą legali-
zacji przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub ę
konsularne,
ł 15
Stosownie do Czterostronnego porozumienia z dnia
3 ś 1971 roku niniejsza Umowa ę ę ą
ć zgodnie z ustalonymi procedurami na Berlin (Zachodni).
ł 16
Umowa niniejsza zawarta jest na czas ś
ż ć ona wypowiedziana pisemnie przez ż ą z Uma-,
ą ę Stron, nie ź jednak ż na ś ć mie-
ę przed ł danego roku kale,ndarzowegol Vf ta-
kim przypadku utraci moc w ń tego roku.
ł 17
1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji. Dokumenty
ratyfikacyjne ą wymienione w aonn tak szybko, jak
to ę ż -
2. Umowa wchodzi w ż w pierwszym dniu drugie-
go ą po ł tego ą w którym doku-
menty ratyfikacyjne ą wymienione.
ą ę ą w Warszawie W dniu
25 kwietnia 1973 roku w dwóch ł ż w ę
zykach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty
ą ą moc. .
W imieniu
PolskieJ Rzeczypospolitej
Ludowej
H. ł ń
ł
ł 1
W 'imieniu
Republiki Federalnej
Niemiec
H. Ruete
ł ś ł obu ą ę Stron przeka-
ż ą sobie wykaz instytucji ł ą ustalonych zgodni.
z ł l punkt 6 UmoWy.
ł 2
1. ł z ł ustawowego ubezpieczenia emery-
talnego Republiki Federalnej Niemiec, które po dniu
31 grudnia 1969 roku do ś Vi ż Umowy ł
ł przez polskich pracodawców za ' pracowników
ł ę ą na wniosek Instytucji ł ą Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej ,zwrócone przez ę
ł ą ą Republiki Federalnej Niemiec.
2. , Zwrot ł ę za ś ś
ł ą Polskiej. Rzeczypospolitej Ludowej, Zwraca .
ona ł pracownikowi, o ile on sam te ł ł
a w innych przypadkach - pracodawcy.
::. .
"
/'
ł Ustaw Nr 42
= 484 -
Poz. 250 i 25t"
3. ż pracownicy ł korzystali z ustawowych -
ś ń ubezpieczenia emerytalnego, wydatki z tego ty-
ł odlicza ę od kwot ą zwrotowi.
4. Z ą ł kwot ą zwrotowi do
instytucji ł ą Polskiej Rzeczypospolitej Ludpwej
ą w stosunku do instytucji ń rentowych
Republiki Federalnej Niemiec wszelkie roszczenia z ł
tych ł jak ż z ł okresów zatrudnienia,
za które ł te ł
ł 3
W stosunku do pracowników ł którzy w
dniu ś w ż Umowy ą zatrudnieni na obszarze
drugiej ą ę Strony, termin ś w arty-
kule 4 ę l i 2 oraz w artykule 7 ę 2 Umowy bieg-
nie od tego dnia.
ł 4
ż w ś ł 4 do 6 Umowy pracownik nie
podlega: .

sów o dodatkach na dzieci (Kindergeld) ani ż przepi-
sów ą z ustawy o Funduszu Aktywizacji
(Arbeitsf6rderungsgesetz) ą ą uisz-
czania ł ł kosztów (Beitrags-und Um-
lagei>flicht) oraz ś ń
ł 5
UmGwami \v rozumieniu ł 2 ę 3 lit-era a
Umowy ą ż wielostronne konwencje, które obo-
ą ą jedn!} z ą ę Stron.
ł 6
Niniejszy ł stanowi ą ę Umowy
ę ą ą ą ą a ą Fede-
ą Niemiec o ubezpieczeniu ł pracowników:
ł ś na obszar drugiego ń Wcho-
dzi on w ż Vi dniu ś w ż Umowy i ą
zuje tak ł jak Umowa.
ł ą w Warszawie w dniu 25 kwietnia
1973 roku w dwóch ł ż w ę pol- ·
skim i niemieckim, ' przy czym obydwa teksty ą jedna-
- przepisom prawnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
to nie stosuje ę do niego ani do jego pracodawcy
przepisów o odszkodowaniach z ł wypadków przy
pracy i chorób zawodowych,
. ą moc.
prupisom prawnym Republiki · Federalnej Niemiec, to
nie stosuje ę do niego ani do jego przepi-
W imieniu
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej
H. ł ń
\ W ę
Republiki Federalnej
Niemiec
H. Ruete
Po zaznajomieI)iu' ę z ż ą ą Rada ń ł jll l uznaje za ł zarówno w ł ś jak
I ż z ń w niej zawartych; ś ż jest ona ę ratyfikowana l potwierdzona, oraz przy-
rzeka, ż ę niezmiennie zachowywana. '
Na dowód czego wydany ł Akt niniejszy, opatrzony ę ą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
I?anó w Warszawie, dnia 14 ś 1973 roku.
ą Rady ń H. ł ń
L. S.
Minister Spraw Zagranicznych: S. Ghszowski
251
OSWlADCZENIE Ą
z dnia 10 ź 1974 r.
w sprawie wymiany dokumentówl'atyflkacy}nych ' Umowy ę ą ą ą ą a ą
ą NieIJliec o ube,zpieczeniu ł pracowników ł ś na obSzar drugiego ń
podpisanej w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r.
Podaje ę niniejszym do ś ż zgodnie z ar-
ł 17 Umowy ę ą ą ą Ludo-
ą a ą ą Niemiec o 'ubezpieczeniu spo-
ł pracowników ł ś na
drugiego ń podpisanej w Warszawie dnia 25 kwiet-
nia 1973 r., ą ł w Bonn dnia 26 lipca 1974 r.wymia-
na ratyfikacyjnych wymienionejumówy.
ż umowa ł w ż dnia 1 ś
.19711 r.
Minister $praw Zagranicznych: w .z. J. Czy rek
\
/
.i
. . . .,.
; .
.
'.

,.
I'
,