You are on page 1of 36

OBRE I

EDINA KADIĆ

OSNOVNI PODACI O LOKALITETU
 Selo Obre nalazi se na Raskršću nedaleko od Kaknja

 U neolitsko doba plodna dolina veoma pogodna za
zemljoradnju i stočarstvo, sa gustom šumom na istočnoj
strani doline, koja je pružala izvrsne uslove za lov.

 Ustanovljeno je da je naselje Obre I imalo dosta ovalan
oblik.

 Rasprostiralo se na površini od 22 000 m² do 25 000 m².

 Naselje je bilo otvoreno i bez fortifikacija.

impresso kultura (stariji neolitik)  FAZA III i IV: protokakanjska i kakanjska kultura (srednji neolitik) . Mogu se izdvojiti četiri stratuma / faze naselja i to:  FAZA I i II: starčevačko .

) (5300 – 4990.g.n.) Starčevačko – impresso I Kakanj I (Proto Kakanj I) Starčevačko – impresso II Kakanj II (Stariji Kakanj) . pr.e.n.g. HRONOLOGIJA  STARIJI NEOLITIK  SREDNJI NEOLITIK (6230 – 5990. pr.e.

. juna do 25. a ukupna otkopana površina iznosila je 450 m². na oko pola metra pronađen sloj sa primjesom gara. dr.zatim 1967 – 1969 do 1970. Tu su otvorene 3 sonde. septembra do 5.g. Povijest istraživanja  1960.  Istraživanja su vršena u periodu od 1963 – 1965. za koje je utvrđeno da pripadaju starčevačkoj i kakanjskoj kulturi.godine. Prvi nalazi neolitskog materijala u selu Obre. augusta 1968. prilikom sondažnih radova na lokalitetu Obre II. Tom prilikom bile su otvorene sonde IV – VII.  U periodu od 12. oktobra vršena su sondažna iskopavanja. crveno pečeno lijepa i keramičkih fragmenata. koji ne iznio na vidjelo postojanje jedne nove kulture. izvršeno je na Raskršću veliko sistematsko iskopavanje.  1965..g.  Od 25. a samu treću sondu otvorila je prof. Maria Gimbutas.

dr.  Čitavim iskopavanjima rukovodili su sa jugoslavenske strane prof. Alojz Benac. dr.a sa američke prof. U ovim iskopavanjima učestvovao je veliki broj američkih I jugoslavenskih arheologa i antropologa. . Maria Gimbutas.

.

.

. Starčevačko – impresso kulturna grupa Nastambe i ognjišta  Centralni dio naselja Obre I obuhvatalo je površinu od oko 5000 m². .  Zapažanja prilikom iskopavanja I i II stratuma: . .ostaci nešto lijepa.nisu primjećeni nikakvi kompaktniji ostaci podnica.nedostatak jama za stupove.  Tokom istraživanja otkopana je površina od oko 606 m².

 Ognjišta su bila od kamenih oblutaka. . premazana ilovačom. Na njima su ležali žrvnjevi i neka koštana oruđa. Pronađeni samo ostaci od 3 ognjišta I 2 žrvnjišta.  Žrvnjišta su bila od kamenih ploča ili većih oblutaka. Nalazila su se izvan koliba.

4) ukopana su dojenčad u zgrčenom položaju. Dakle. otkriveno je ukupno 8 grobnih cjelina. a svi kosturi su različito ukopani. kosti su također pripadala dojenčadi. . Prva četiri groba sadržavala su kompaktnije kosture.  U prva četiri groba (1 . dok su se ostala četiri nalazila rasuta po grobu (dijelovi lubanje i trupa).g. Pogrebni ritus  Tokom iskopavanja 1968.  U druga četiri groba (5 -8).g. nije postojala jedinstvena orijentacija za sve ukope. pomiješana sa životinjskim kostima i nekim predmetima. Tu se ne radi o pravim grobovima nego o jednom posebnom grobnom ritualu. i 1970.

Položaj grobova od 1 – 4 faze .

dva “sunčeva diska”.  GROB 7 – dječji trup položen na podlogu od kamenih oblutaka. jedan od pečene zemlje. a drugi od kamena. posebno grob 8. . Oko nje nalazila se velika količina keramički fragmenata. Posebnu pažnju zaslužuju grobne cjeline 8 i 7. opkoljen velikom kamenom pločom.

Kasnije je dio podnice bio prekriven kamenim pločama na kojem se i dalje ložila vatra. Tako se  Dječje kosti pokazuju da dobio pravi kameni tumulus. kamenih oblutaka. U početku dobro uglačana podnica ilovače na kojem se jedan period ložila vatra. neka vrsta debelim pokrovom od neolitskog svetilišta. Nakon određenog vremena  Tu je postojalo kultno taj čitav prostor prekriven je mjesto. . se u Obrima I vjerovatno vršilo žrtvovanje djece zbog prosperiteta naselja. GROB 8 – mjesto tačno osmišljeno za vršenje nekih kultnih radnji.

7 kalupastog tipa. oružja. samo jedna pljosnatog oblika.  Specifikum ove grupe su fino uglačane i lijepo izrađene spatule od kosti. i nakita pronađeno je :  8 kamenih glačanih sjekira. . privjesak od tamnog ćilibara sa rupom za vješanje.  Od nakita nalazimo: nakitni predmet u obliku torquesa. Materijalna kultura  U I I II fazi od kamenog i koštanog oruđa. i jedna oblikovana sjekira od jelenjeg roga.  Malobrojna šila i glačalice. poluobrađen predmet od školjke.

.

 U I i II fazi zastupljeni su sljedeći keramički izrazi: .javlja se tremolo ukras . . . Keramika  Vidljivo je miješanje keramičkih elemenata stračevačke grupe. Noge I platforma su uglavnom ukrašeni inkrustiranim motivima izvedeni crvenom bojom. .impresso keramika jadranskog tipa.ostala gruba keramika tipa Starčevo.trakasta bojena keramika.bojena keramika starčevačkog tipa. .obična gruba keramika.barbotinska keramika tipa Starčevo.monohromna (poluglačana) keramika. Pojava žrtvenika na četiri noge. . sa elementima jadranske – impresso kulture. .

.

.

 Plastika – veoma rijetka.jedne oštećene ljudske statue. Sve se svodi na dva odvojena nalaza: .jednog dijela antropomorfne vaze. . .

kultu mrtvih (žrtvovanje djece). .žrtvenicima. i .plastičnim izrađevinama.heliolatrijskom kultu . Duhovni život Obra I starčevačko – impresso kulture ogleda se u nekoliko vidova: . . .

 Najznačajniji objekt bila je Kuća 1. a zidovi od drvenih oblica ili poluoblica oblijepljeni ilovačom. Zanimljiva je zbog toga što je imala dvije razvojne faze. Podloga im je od kamenih oblutaka premazani ilovačom.  Pronađeno 9 vanjskih ognjišta kružnog oblika.  Sve kuće su bile jednodijelne osim jedne. stariju i mlađu. koji su vjerovatno predstavljali neku spremnicu kuće.  Uz kuću K 1 pronađeni ostaci nekih prateći objekata. koja je imala dvije zasebne prostorije.  Na uglovima kuća ustanovljene rupe za stupove. .  Podnice kuća su od nabijene ilovače ili tankih kamenih ploča. Protokakanjska i kakanjska kutura (III i IV faza) Nastambe i ognjišta  U III fazi naselja pronađeno je 5 nadzemnih kuća.

.

 Najčešće glačalice su bile one izrađene od uzduž prepolovljene. . u III fazi pronađeno svega tri. veće životinjske kosti. privjesak od veprova zuba.  Od koštanih alatki i oružja najbrojnija su šila i glačalice. oružje.  Krajem ove faze javljaju se prvi veliki noževi.  Nakit predstavljaju pojedinačni primjerci: koštani prsten. oštećen veći privjesak od veprova zuba. a javljaju se neka kombinivana oruđa (nožić i strugač istovremeno). Materijalna kultura (oruđe. nakit)  Kamene sjekire veoma rijetke. U III fazi nožići su pravilno obrađeni. nepravilan privjesak od kosti. Veoma važna pojava su šila sa lijepo obrađenom glavom. sa retušom na obje strane.  Kremeno oruđe u III I IV fazi doživjet će svoj pravi procvat.

viši lonci zaobljenog profila. Zatim javljaju se još: kanelirani barbotin.barbotinska keramika tipa Starčevo. razna plastična ispupčenja. plastične trake. :) . prskani barbotin. kupe. .  Za protokakanju fazu od ornamenata karakterističan je tzv. te razni ritoni. zdjele zaobljenog profila.  Od oblika javljaju se: trbušasti lonci sa manje izvijenim vratom. Keramika III faze - protokakanjska ili Kakanj I faza  Dijeli se na tri osnova tipa: . bikonične zdjele.monohromna keramika.obična gruba keramika . zastupljen na gruboj keramici. kupe sa izvijenim gornjim dijelom. trbušasti sud sa cilindričnim vratom. tzv. ružica motiv itd. konične zdjele.

.

 Ornamenti: plastične trake sa otiscima prsta ili nekog grubog predmeta.  Od oblika javljaju se: tanjuri sa izvijenim obodom. Keramika IV faze Kakanj II  Potpuni nestanak barbotinske keramike.monohromna keramika. itd. loptaste vaze sa cilindričnim vratom.gruba keramika. . rijetko ružice.  U IV fazi razlikujemo 2 osnovne keramičke vrste: . razna plastiča ispupčenja. tulipanaste kupe. . tzv. tanjuri sa zakošenim ili zaravnjenim obodom. bikonične i konične zdjele. a za monohromnu keramiku karakteristični su rebrasti ukrasi. klasični ritoni kakanjskog tipa.

.

preovladavaju 3 mišljenja: .  Kada se želi ukazati na izvorno porijeklo i područje ritona u pretpovijesno vrijeme. sjvernoj i središnjoj Italiji. bili su rašireni na prostoru središnje Grčke i Tesalije. Benac tvrdi da su ritoni na 4 noge i oblici njihovih nogu u kakanjskoj kulturi čisto jadranskog porijekla. u istočnoj jadranskoj zoni.  Ritoni i kult koji su predstavljali.  A.da potječu iz Grčke. .da potječu iz središnje Albanije. . . u središnjoj Albaniji.RITONI  Velika kuturna nepoznanica u kakanjskoj kulturi su kultne posude na četiri noge – ritoni.da potječu iz Dalmacije. i naravno u središnjoj Bosni. Kultne posude .

.  Ritoni su najčešće bili ukrašeni štrafiranim trakama. a rijeđe štrafiranim trouglovima ili snopovima urezanih linija. Ritoni protokakanjske faze / Kakanj I  U ovoj fazi kakanjske kulture mogu se izdvojiti četiri posebna tipa: 1) dosta primitivan tip (4).  4. 2) tesalski tip (2). 4) kakanjski tip (3). 3) daniloidni tip (1).

S njom su bili presvučeni donji dio ručke. poznatiji kao kakanjski riton. unutrašnjost recipijenta i donja površina ritona. Na ritonima dominira ornament “bodljikave žice” . Ritoni IV faze – Kakanj II  Prepoznatljiva po obliku masivnijeg ritona na koničnim nogama.  Mnogo veća upotreba crvene boje koja se otire.

 Tačnu namjenu ritona nije moguće utvrditi. . Prema njoj medvjedica predstavlja simbol smrti i regeneracije (obnavljanja). Gimbutas u ovim ritonima vidi lik medvjedice. ali se sigurno zna da nisu korištene u praktične svrhe.  M.  Crvena boja simbolizira “boju života” odnosno određeno kult životne vječnosti.  Rodovsko uređenje nesumljivo je držalo do kultova koji su se odnosili na plodnosta i rađanje. što nam pokazuje crvena boja.  Najvjerovatnija pretpostavka je da su bili vezani za kult plodnosti. Taj simbol bio je povezan sa “Božicom Majkom”.

ovce i koze. zatim zemljoradnja i lov. Ekonomski aspekt  Arheološkim iskopavanjima ustanovilo se da je glavno zanimanje stanovnika naselja Obre I u sve četiri faze bilo stočarstvo. posebno uzgoju krupnije stoke.  Mnogo više pažnje posvećivali stočarstvu. . u kojoj su stanovnici Obra I davali neke životinjske proizvode (kožu) u zamjenu za proizvode koji se nisu mogli naći u tom području.  Uzgajali su goveda.  Nalazi spodylusa I nakita od ćilibara svjedoće o trgovini ove kulture sa ostalim neolitičkim kulturama.  Zemljoradnja mnogo manje razvijena. Riječ je najvjerovatnije o naturalnoj razmjeni.

neolitički kult Velike Majke.n. nedaleko od rijeke Trstionice koja se ulijeva u Bosnu  U prapovijesti plodna dolina okružena šumom.e. Najvjerovatnija pretpostavka je da su bili vezani uz kult plodnosti. pr. pr.g.  III I IV fazu naselja karakterišu kultne posude na četiri noge – ritoni. zna se da su bile korištene u neke kultne radnje.n. koja su najvjerovatnije žrtvovana prilikom osnivanja samog naselja.  Nalazilo se na krajnjoj granici starčevačko – impresso kompleksa.e. Zaključak  Selo Obre I nalazi se na Raskršću. što je pogodovalo spajanju dviju kultura.  Četiri faze naselja Obre I: starčevačko – impresso I i II faza (5230 – 5990.g. Namjena im nije u potpunosti razjašnjena. .) Kakanj I i II odnosno III i IV faza ( 5300 – 4900.)  Nalazi 8 dječji ukopa u I I II fazi naselja.

HVALA NA PAŽNJI! :) .