You are on page 1of 36

OBRE I

EDINA KADIĆ

OSNOVNI PODACI O LOKALITETU
 Selo Obre nalazi se na Raskršću nedaleko od Kaknja

 U neolitsko doba plodna dolina veoma pogodna za
zemljoradnju i stočarstvo, sa gustom šumom na istočnoj
strani doline, koja je pružala izvrsne uslove za lov.

 Ustanovljeno je da je naselje Obre I imalo dosta ovalan
oblik.

 Rasprostiralo se na površini od 22 000 m² do 25 000 m².

 Naselje je bilo otvoreno i bez fortifikacija.

Mogu se izdvojiti četiri stratuma / faze naselja i to:  FAZA I i II: starčevačko .impresso kultura (stariji neolitik)  FAZA III i IV: protokakanjska i kakanjska kultura (srednji neolitik) .

e.) (5300 – 4990.g.n.e.) Starčevačko – impresso I Kakanj I (Proto Kakanj I) Starčevačko – impresso II Kakanj II (Stariji Kakanj) .n.g. pr. pr. HRONOLOGIJA  STARIJI NEOLITIK  SREDNJI NEOLITIK (6230 – 5990.

Tu su otvorene 3 sonde. koji ne iznio na vidjelo postojanje jedne nove kulture. dr. izvršeno je na Raskršću veliko sistematsko iskopavanje. .  Istraživanja su vršena u periodu od 1963 – 1965. Maria Gimbutas.g.zatim 1967 – 1969 do 1970. na oko pola metra pronađen sloj sa primjesom gara. oktobra vršena su sondažna iskopavanja..  U periodu od 12. augusta 1968. crveno pečeno lijepa i keramičkih fragmenata.godine. juna do 25. prilikom sondažnih radova na lokalitetu Obre II. Prvi nalazi neolitskog materijala u selu Obre.  Od 25. Povijest istraživanja  1960.g. a ukupna otkopana površina iznosila je 450 m². Tom prilikom bile su otvorene sonde IV – VII. a samu treću sondu otvorila je prof.  1965. za koje je utvrđeno da pripadaju starčevačkoj i kakanjskoj kulturi. septembra do 5.

.a sa američke prof. U ovim iskopavanjima učestvovao je veliki broj američkih I jugoslavenskih arheologa i antropologa. dr. dr.  Čitavim iskopavanjima rukovodili su sa jugoslavenske strane prof. Alojz Benac. Maria Gimbutas.

.

.

.nedostatak jama za stupove.  Tokom istraživanja otkopana je površina od oko 606 m².  Zapažanja prilikom iskopavanja I i II stratuma: .nisu primjećeni nikakvi kompaktniji ostaci podnica.ostaci nešto lijepa. . Starčevačko – impresso kulturna grupa Nastambe i ognjišta  Centralni dio naselja Obre I obuhvatalo je površinu od oko 5000 m². .

Na njima su ležali žrvnjevi i neka koštana oruđa. . premazana ilovačom.  Žrvnjišta su bila od kamenih ploča ili većih oblutaka. Pronađeni samo ostaci od 3 ognjišta I 2 žrvnjišta.  Ognjišta su bila od kamenih oblutaka. Nalazila su se izvan koliba.

otkriveno je ukupno 8 grobnih cjelina. Dakle.g. kosti su također pripadala dojenčadi.  U prva četiri groba (1 . i 1970. a svi kosturi su različito ukopani. nije postojala jedinstvena orijentacija za sve ukope. Prva četiri groba sadržavala su kompaktnije kosture. Tu se ne radi o pravim grobovima nego o jednom posebnom grobnom ritualu.4) ukopana su dojenčad u zgrčenom položaju.  U druga četiri groba (5 -8). dok su se ostala četiri nalazila rasuta po grobu (dijelovi lubanje i trupa). Pogrebni ritus  Tokom iskopavanja 1968. pomiješana sa životinjskim kostima i nekim predmetima.g. .

Položaj grobova od 1 – 4 faze .

jedan od pečene zemlje. a drugi od kamena.  GROB 7 – dječji trup položen na podlogu od kamenih oblutaka. . opkoljen velikom kamenom pločom. dva “sunčeva diska”. Oko nje nalazila se velika količina keramički fragmenata. Posebnu pažnju zaslužuju grobne cjeline 8 i 7. posebno grob 8.

U početku dobro uglačana podnica ilovače na kojem se jedan period ložila vatra. kamenih oblutaka. GROB 8 – mjesto tačno osmišljeno za vršenje nekih kultnih radnji. neka vrsta debelim pokrovom od neolitskog svetilišta. Tako se  Dječje kosti pokazuju da dobio pravi kameni tumulus. Nakon određenog vremena  Tu je postojalo kultno taj čitav prostor prekriven je mjesto. . se u Obrima I vjerovatno vršilo žrtvovanje djece zbog prosperiteta naselja. Kasnije je dio podnice bio prekriven kamenim pločama na kojem se i dalje ložila vatra.

privjesak od tamnog ćilibara sa rupom za vješanje. . 7 kalupastog tipa. oružja. i nakita pronađeno je :  8 kamenih glačanih sjekira. Materijalna kultura  U I I II fazi od kamenog i koštanog oruđa.  Malobrojna šila i glačalice. samo jedna pljosnatog oblika. poluobrađen predmet od školjke.  Od nakita nalazimo: nakitni predmet u obliku torquesa. i jedna oblikovana sjekira od jelenjeg roga.  Specifikum ove grupe su fino uglačane i lijepo izrađene spatule od kosti.

.

Pojava žrtvenika na četiri noge.bojena keramika starčevačkog tipa.javlja se tremolo ukras . . . Keramika  Vidljivo je miješanje keramičkih elemenata stračevačke grupe.ostala gruba keramika tipa Starčevo. . Noge I platforma su uglavnom ukrašeni inkrustiranim motivima izvedeni crvenom bojom. sa elementima jadranske – impresso kulture.  U I i II fazi zastupljeni su sljedeći keramički izrazi: .impresso keramika jadranskog tipa.obična gruba keramika.barbotinska keramika tipa Starčevo. .trakasta bojena keramika.monohromna (poluglačana) keramika. . .

.

.

. Sve se svodi na dva odvojena nalaza: . .jedne oštećene ljudske statue. Plastika – veoma rijetka.jednog dijela antropomorfne vaze.

kultu mrtvih (žrtvovanje djece).žrtvenicima. . Duhovni život Obra I starčevačko – impresso kulture ogleda se u nekoliko vidova: .heliolatrijskom kultu . .plastičnim izrađevinama. . i .

 Sve kuće su bile jednodijelne osim jedne.  Na uglovima kuća ustanovljene rupe za stupove.  Uz kuću K 1 pronađeni ostaci nekih prateći objekata. stariju i mlađu. Protokakanjska i kakanjska kutura (III i IV faza) Nastambe i ognjišta  U III fazi naselja pronađeno je 5 nadzemnih kuća. a zidovi od drvenih oblica ili poluoblica oblijepljeni ilovačom. koji su vjerovatno predstavljali neku spremnicu kuće. koja je imala dvije zasebne prostorije. Zanimljiva je zbog toga što je imala dvije razvojne faze.  Podnice kuća su od nabijene ilovače ili tankih kamenih ploča.  Pronađeno 9 vanjskih ognjišta kružnog oblika. Podloga im je od kamenih oblutaka premazani ilovačom. .  Najznačajniji objekt bila je Kuća 1.

.

 Kremeno oruđe u III I IV fazi doživjet će svoj pravi procvat. veće životinjske kosti. nepravilan privjesak od kosti. oružje. sa retušom na obje strane. u III fazi pronađeno svega tri.  Od koštanih alatki i oružja najbrojnija su šila i glačalice.  Nakit predstavljaju pojedinačni primjerci: koštani prsten. nakit)  Kamene sjekire veoma rijetke. U III fazi nožići su pravilno obrađeni.  Najčešće glačalice su bile one izrađene od uzduž prepolovljene. Materijalna kultura (oruđe. a javljaju se neka kombinivana oruđa (nožić i strugač istovremeno). oštećen veći privjesak od veprova zuba. privjesak od veprova zuba.  Krajem ove faze javljaju se prvi veliki noževi. . Veoma važna pojava su šila sa lijepo obrađenom glavom.

 Od oblika javljaju se: trbušasti lonci sa manje izvijenim vratom. ružica motiv itd. prskani barbotin. tzv. kupe sa izvijenim gornjim dijelom. zdjele zaobljenog profila. :) . . viši lonci zaobljenog profila. trbušasti sud sa cilindričnim vratom. konične zdjele.obična gruba keramika . plastične trake. te razni ritoni. Keramika III faze - protokakanjska ili Kakanj I faza  Dijeli se na tri osnova tipa: . bikonične zdjele. Zatim javljaju se još: kanelirani barbotin.barbotinska keramika tipa Starčevo.monohromna keramika.  Za protokakanju fazu od ornamenata karakterističan je tzv. kupe. zastupljen na gruboj keramici. razna plastična ispupčenja.

.

razna plastiča ispupčenja. klasični ritoni kakanjskog tipa.  Od oblika javljaju se: tanjuri sa izvijenim obodom. rijetko ružice.  Ornamenti: plastične trake sa otiscima prsta ili nekog grubog predmeta.monohromna keramika. tulipanaste kupe. . bikonične i konične zdjele. itd. a za monohromnu keramiku karakteristični su rebrasti ukrasi. tanjuri sa zakošenim ili zaravnjenim obodom. loptaste vaze sa cilindričnim vratom.  U IV fazi razlikujemo 2 osnovne keramičke vrste: . tzv. Keramika IV faze Kakanj II  Potpuni nestanak barbotinske keramike. .gruba keramika.

.

 A. Benac tvrdi da su ritoni na 4 noge i oblici njihovih nogu u kakanjskoj kulturi čisto jadranskog porijekla.da potječu iz središnje Albanije. bili su rašireni na prostoru središnje Grčke i Tesalije. Kultne posude .  Kada se želi ukazati na izvorno porijeklo i područje ritona u pretpovijesno vrijeme.RITONI  Velika kuturna nepoznanica u kakanjskoj kulturi su kultne posude na četiri noge – ritoni. .da potječu iz Dalmacije.  Ritoni i kult koji su predstavljali. . i naravno u središnjoj Bosni. u središnjoj Albaniji.da potječu iz Grčke. . preovladavaju 3 mišljenja: . sjvernoj i središnjoj Italiji. u istočnoj jadranskoj zoni.

 4. Ritoni protokakanjske faze / Kakanj I  U ovoj fazi kakanjske kulture mogu se izdvojiti četiri posebna tipa: 1) dosta primitivan tip (4).  Ritoni su najčešće bili ukrašeni štrafiranim trakama. . 2) tesalski tip (2). 3) daniloidni tip (1). a rijeđe štrafiranim trouglovima ili snopovima urezanih linija. 4) kakanjski tip (3).

poznatiji kao kakanjski riton. Ritoni IV faze – Kakanj II  Prepoznatljiva po obliku masivnijeg ritona na koničnim nogama. Na ritonima dominira ornament “bodljikave žice” . S njom su bili presvučeni donji dio ručke. unutrašnjost recipijenta i donja površina ritona.  Mnogo veća upotreba crvene boje koja se otire.

 Rodovsko uređenje nesumljivo je držalo do kultova koji su se odnosili na plodnosta i rađanje. ali se sigurno zna da nisu korištene u praktične svrhe.  Najvjerovatnija pretpostavka je da su bili vezani za kult plodnosti. Prema njoj medvjedica predstavlja simbol smrti i regeneracije (obnavljanja).  M.  Crvena boja simbolizira “boju života” odnosno određeno kult životne vječnosti. Tačnu namjenu ritona nije moguće utvrditi. što nam pokazuje crvena boja. Gimbutas u ovim ritonima vidi lik medvjedice. . Taj simbol bio je povezan sa “Božicom Majkom”.

 Uzgajali su goveda.  Zemljoradnja mnogo manje razvijena. Ekonomski aspekt  Arheološkim iskopavanjima ustanovilo se da je glavno zanimanje stanovnika naselja Obre I u sve četiri faze bilo stočarstvo.  Nalazi spodylusa I nakita od ćilibara svjedoće o trgovini ove kulture sa ostalim neolitičkim kulturama. ovce i koze. Riječ je najvjerovatnije o naturalnoj razmjeni. posebno uzgoju krupnije stoke. . zatim zemljoradnja i lov. u kojoj su stanovnici Obra I davali neke životinjske proizvode (kožu) u zamjenu za proizvode koji se nisu mogli naći u tom području.  Mnogo više pažnje posvećivali stočarstvu.

g. koja su najvjerovatnije žrtvovana prilikom osnivanja samog naselja. . Namjena im nije u potpunosti razjašnjena. Zaključak  Selo Obre I nalazi se na Raskršću. nedaleko od rijeke Trstionice koja se ulijeva u Bosnu  U prapovijesti plodna dolina okružena šumom.e.)  Nalazi 8 dječji ukopa u I I II fazi naselja.  III I IV fazu naselja karakterišu kultne posude na četiri noge – ritoni. Najvjerovatnija pretpostavka je da su bili vezani uz kult plodnosti.g. što je pogodovalo spajanju dviju kultura.n.  Četiri faze naselja Obre I: starčevačko – impresso I i II faza (5230 – 5990. zna se da su bile korištene u neke kultne radnje.e. pr.  Nalazilo se na krajnjoj granici starčevačko – impresso kompleksa. neolitički kult Velike Majke.n.) Kakanj I i II odnosno III i IV faza ( 5300 – 4900. pr.

HVALA NA PAŽNJI! :) .