Sie sind auf Seite 1von 4

0121023030 456789

7 9 6 89  1


!"#$%&'

()*+,-./01234563734568393:;

<*=)>+?+>./013=.@A013=.A.
BC-@+/D)*3@)3./1E3>.AF1-1E3=.A.3.=G+>./013,)A.G3H
IJKLMNOPQLMRMSQTKTULMJOVMLMUSJTWNLXYOMZT[LM\]^M_M\]^`aMOMNbQSPOMTQSUTLKLQSNKSMLcdJMLMUSJTWNLXYOMTNUTeLMOMLNO
USMLUOXYOMOPTWTNLfMOghMNOMeLJOMUSMPSiTJYOhMOMLNOMULMbfKTQLMPSiTJYOjMkQMNbQSPOMSNKPSMcLPlNKSJSJMTNUTeLMOMLNOMULMbfKTQLMPSLcPOiLXYOj
kQMScJTfONMJOVPSJePTKOMmnoMTNUTeLMgQLMQgULNXLMSUTKOPTLfMUSJUSMLMbfKTQLMPSiTJYOMOgMPSLcPOiLXYOj
pqrstuvwxyzt{z|tvuxz}vwztuvxvt~qztuzxtv€‚|vqtwztƒsuvxrv„srztwstƒs{sqv…

H†3<*>1=13‡ `RKOUOJMUSMKSJKSM\ ^‹MSMUSZTNTX‰SJMcLPLMKSJKSJMQSe¾NTeOJ
ˆjˆMIJKLMSJcSeTZTeLXYOMeOVPSMZgNUTX‰SJMUSMLXOMeLPVONOMcLPLMWSPLXYO USMcPOUgKOJMUSMLXO
SPLfMLcfTeLX‰SJMŠgSMPSŠgSPSQMLKRM^‹MŒJTMmŽM̀LoMQ‘NTQO IJcSeTZTeLXYOM\^ ]M_M\^ ]`McLPLM̄gNUTUOJMhM³NiSJKTQSNKOhM°LP–
PSJTJKlNeTLM’MKPLXYOj VONMSMLXOMUSMVLT[LMfTWLMcLPLMLcfTeLXYOMWSPLfhMS
“M”•\MˆM–M”JMWPLgJMLVPLNWTUOJMcOPMSJKLMSJcSeTZTeLXYOMPScPSJSNKLQMQLKSPTLTJ
¿TWLMUSMeOVLfKOMcLPLMLfKLMPSJTJKlNeTLMSQMKSQcSPLKgPLJMSfSiLULJ
ŠgSMJYOMLUSŠgLUOJMcLPLMQONKLWSQMeOQMOgKPLJMZgNUTX‰SJMUSMLXOMOgMLXOMZOP—LUO IJ cSeTZTeLXYOM\^ŽˆM_M\^Žˆ`McLPLMcSXLJMZgNUTULJhMLXOMSMfTWLh
cSXLJMcOPMJOfULWSQMcOPMZgJYOjM“YOMJSMcPSKSNUSMJgWSPTPMŠgSMKOULJMSJJLJMNOKLJ ÀS ŠgTJTKOJM°OQgNJhMcLPLMkJOM³NUgJKPTLfMÁSPLf
cOJJgSQMOMQSJQOMWPLgMUSMJOfULVTfTULUSMOgMŠgSMLMQSJQLMJOfULWSQ IJcSeTZTeLXYOM\±^M_M\±^`McLPLM̄gNUTX‰SJMUSM³NiSJKTQSNKOhM\XO
KReNTeLJMcOUSQMJSPMgJLULJMSQMKOULJMLJMcSXLJMZgNUTULJjM˜MPSJcONJLVTfTULUSMUO SM¿TWLhMÀSŠgTJTKOJM°OQgNJhMcLPLM³NUbJKPTLMÁSPLf
eOQcPLUOPMUSiSMSJKLVSfSeSPMcOPMJTMQSJQOMgQLMKReNTeLMUSMJOfULWSQMLUSŠgLULj kJLP
ˆj]M™šPTOJMWPLgJMSMUgLJMefLJJSJMUSMcSXLJMZgNUTULJMUSMLXOMJYO †3Ã1-@+/D)*3Ä)A.+*3@)3<-µA),.
eOVSPKLJhMeONZOPQSMTNUTeLUOMLVLT[OjM\MNOKLMSMefLJJSMUSJS—LULJMUSiSQ  jˆMI[eSKOMcLPLMZgNUTXYOMUSMLXOhMQLKSPTLfMZOPNSeTUO
JSPMSJcSeTZTeLUOMcSfOMeOQcPLUOPj LMS JKLMSJcSeTZTeLXYOMUSiSMSJKLPMSQMeONZOPQTULUSMeOQMOJMPSŠgTJTKOJMUS
ˆj]jˆM›xv~tœžM–M\cSNLJMLNšfTJSMŠg‘QTeLj IJ c S eTZTeLXYOM\^ŽˆM_M\^Žˆ`hMTNefgTNUOMŠgLfŠgSPMPS–MJgcfSQSNKLP
ˆj]j]M›xv~tœŸM–MKPLKLUOMeOQMeLfOPhMQLJMNYOMKSJKLUOMQSeLNTeLQSNKSj PS Šg TJTKOJMŠgSMJYOMTNUTeLUOJMNOMcSUTUOMUSMeOQcPLjM̄LfÅLMSQ
ˆj]j M›xv~t¡¢£¤£t¥¦ž§Ÿ£§¨M–M•SJKLUOMQSeLNTeLQSNKShMQLJ egQcPTPMOJMPSŠgTJTKOJMWSPLTJMULMIJcSeTZTeLXYOM\^ŽˆM_
NYOMKPLKLUOMKSPQTeLQSNKSj \^Žˆ`MeONJKTKgTMNYOMeONZOPQTULUSMeOQMLMSJcSeTZTeLXYOjMÆSNKPO
ˆj]jM›xv~qt¢£¤£M©ˆ–]‹ªM«t¢§¤§M©‹–]‹ªM«t¬£¤¢ eLJOMUSMeONZfTKOMSNKPSMOJMPSŠgTJTKOJMUSJKLMSJcSeTZTeLXYO
©Ž–]‹ªM«tst¬£¦£M©Ž–]^ªM–MKPLKLUOMeOQM‚v­zxtst„s‚v|®vwz SMIJcSeTZTeLXYOM\^ŽˆM_M\^Žˆ`hMSJKLMSJcSeTZTeLXYOMUSiSMcPR–
KSJKLUOj i LTfj
ˆj]jM̄gNUTX‰SJMUSMLXOM°fLJJSMˆMSM°fLJJSM]MUSiSQMJSPMSJcSeTZTeLULJMSQ  j]M̄gNUTUOJMUSMTNiSJKTQSNKOMUSMLXOMZOPNSeTUOJMcLPLMSJKLMSJcSeTZTeLXYO
USMLeOPUOMeOQM±j]j USiSMSJKLPMSQMeONZOPQTULUSMeOQMOJMPSŠgTJTKOJMULMIJcSeTZTeLXYOM\±^M_
ˆj M”JMiLfOPSJMTNUTeLUOJMSQMgNTULUSJM²³MOgMgNTULUSJMfTVPL–cOfSWLUL
USiSQMJSPMeONJTUSPLUOJMJScLPLULQSNKSMeOQOMcLUPYOjM”JMiLfOPSJMTNUTeLUOJMSQ \± TN U
^`hMTNefgTNUOMŠgLTJŠgSPMPSŠgTJTKOJMJgcfSQSNKLPSJMŠgSMJYO
TeLUOMNOMcSUTUOMUSMeOQcPLjM”MNYOMegQcPTQSNKOMUO
eLULMJTJKSQLMcOUSMNYOMJSPMSŠgTiLfSNKSMS[LKOaMcOPKLNKOhMeLUL PSŠgTJTKOJMeOQgNJMUSMSJcSeTZTeLXYOM\±^M_M\±^`MeONJKT–
JTJKSQLMUSiSMJSPMgJLUOMTNUScSNUSNKSQSNKSMUOMOgKPOjM°OQVTNLNUO TNUTeLMNYOMeONZOPQTULUSMeOQMSJKLMSJcSeTZTeLXYOjMIQMeLJOMUSMeON
iLfOPSJMUOJMUOTJMJTJKSQLJMcOUSQMPSJgfKLPMSQMNYOMeONZOPQTULUS eONZfTKOMSNKPSMOJMPSŠgTJTKOJMUSJKLMSJcSeTZTeLXYOMS
eOQMOMcLUPYOj ZTeLXYOM\±^M_M\±^`hMIJcSeTZTeLXYOM\±^M_M\±^`MUSiS
5†3(1>C´)-µ1*3¶)?)A)->+.@1* cPSiLfSeSPj
]jˆM·vwx¸sqt¹º»¼½t] dž3È-?1A´./D)*3=.A.3=)@+@1*
jˆMSUTUOJMUSMQLKSPTLfMJOVMSJKLMSJcSeTZTeLXYOMUSiSQ
ˆMIJKLMSJcSeTZTeLXYOMSJKšMJOVMLM—gPTJUTXYOMUOM°OQTKlM\²•`M\‹ˆMJOVPSM\XOh TN efgLMLJMJSWgTNKSJMTNZOPQLX‰SJMNLMJSŠÉlNeTLMLUSŠgLULj
\XOM³NO[TUšiSfMSM¿TWLJMÀSfLeTONLULJMSMRMPSJcONJLVTfTULUSMUTPSKLMUOM²gVeOQTKl
\‹ˆjˆŽMSQM̄gNUTUOJMj  jˆjˆMÊgLNKTULUSh
IUTXYOMLKgLfMLcPOiLULMSQMˆËMUSMOgKgVPOMUSM]‹‹ŽjMgVfTeLUOMSQMNOiSQVPOMUSM]‹‹ŽjM”PTWTNLfQSNKS jˆj]MIJcSeTZTeLXYOhMWPLgMmˆh]ohMSMefLJJSMmM±j]oh
LcPOiLUOMSQMˆ±‹ˆjMÌfKTQLMSUTXYOMLNKSPTOPMLcPOiLULMSQM]‹‹MeOQOM\]^M_M\]^`M–M‹jMƔ³Í jˆj MÆSJePTXYOMUOMZgNUTUOMcOPMNbQSPOMUSMcLUPYOMOg
ˆ‹jˆ]‹M_M\‹‹]^Î\‹‹]^`–‹Žj
LPLMcLUP‰SJM\²•`MPSZSPSNeTLUOJhMiTJTKSMOMJTKSMULM\²•`hMÏÏÏjLJKQjOPWhMOg U SJSNÅLNUOh
]M
SNKPSMSQMeONKLKOMeOQMOM\KSNUTQSNKOMLOM°fTSNKSMULM\²•`MSQMJSPiTeSÐLJKQjOPWjMLPLMÑ|}xzt¹~v­twvt¹º»¼  jˆjM”cX‰SJMNLMSJcSeTZTeLXYOhMS
³NZOPQLX‰SJMUSMiOfgQSMUSMuvwx¸sqMhMeONJgfKSMLMcšWTNLMUSMPSJgQOMUOMUOegQSNKOMUOMcLUPYOMSQ
OMJTKSMULM\²•`j

 226  5 6 626  12


0121023030 456789
7 9 6 89  1
!"#$%"&'()*"+'&,$*"-%&"%./'0%(1'&"%2%0'3'"4*"564%."-'&/%"4*0$%7
89:;<=>?@ABACDEFAGH@I<HJ@=9HJKLAMMANJ<<AOJ<P9<AQ<=RILASTAN9UA8VMMLAWIX@A89HX?9?9YZIHLASCA[\]^_][`[LAaX@Jb9XAcH=b9Xd

efghijkl
˜£Ž"¦"˜£Ž§"¨"©“
\dd̀AmIno=X=@9XAY9p:KIpIH@J<IXAbIXIqJb9XLA=HYKo=Hb9 v˜™š›˜"£"+',6&6/*&"-'"/0%()*
:Jb<rIXAbIAJYI=@Jst9d y<JoA E<Jst9
9<sJL
S9H@9AbIA<IHb=pIH@9LCK9H>JpIH@9AIp mIbost9AbI
p=HLAZX=
ž
]A:9Kd ¤<IJL
p=HL ‘FSJ’ ‘`MApp’L p=HLŸ
u7"v0%/%$'4/*"vw0$63* ZX=A‘FSJ’ p=HLŸA  

`dAE9bJXAJXA:IsJXAxoHb=bJXAbIAy<JoXAz_]LA{M_|MA}\`_]M`~LA{`_|` y<JoAc_{M_|M {MA‘\`’ |MA‘]M`’ ]] |M


}\`M_]\M~LAVM_|{A}\^`_]`M~AIAVM_\MA}\^`_]V`~AbIRIpAXI< ‘\`_]M`’
@<J@Jb9A@I<p=YJpIH@IA:9<A<IY9=pIH@9AY9p:KI@9LAH9<pJK=Jst9LAH9<pJK=Jst9AI y<J‘o\A{`M__]|MM`’ {MA‘\`’ |MA‘]M`’ ]\ |`
@€p:I<JA9oA@€p:I<JAIA@€p:I<JdACApIH9XAnoIAbIA9o@<JAx9<pJ y<JoA{`_|` {`A‘\`M’ |`A‘]\M’ ]\ |`
IX:IY=x=YJb9AH9A=Hno<=@9LAY9H@<J@9A9oA:Ib=b9LA9XAxoHb=b9XA:9bIpAXI< ‘\`M_]\M’
y<JoAVM_|{ VMA‘\^`’ |{A‘]`M’ ]] |M
@<J@Jb9A@I<p=YJpIH@IA:9<AnoJKnoI<AopA9oAY9pP=HJst9AbIX@IX ‘\^`_]`M’
@<J@JpIH@9XA:9<A9:st9Ab9AxJP<=YJH@Id D<=IAVM_\M VMA‘\^`’ \MA‘]V`’ ]] |M
`ddATA@<J@JpIH@9A@<p=Y9AbIRIAXI<A<IJK=Jb9AJ:‚XAJXAxoHb=srIXA@I<Ip ‘\^`_]V`’A ¥

x9=A:I<p=@=b9A<IXx<=J<AbJA@Ip:I<J@o<JAbIARJJpIH@9A:J<JAJPJ=U9 aX:IY=x=noIAJA8KJXXIAA9oA8KJXXIA]LAJKpAbJAbIX=>HJst9Ab9A><JoA‘RI<A[d]’
ž¢
ŒoJHb9AJXAPJ<<JXAbIA@IX@IAG8GAXt9AoXJbJXAIpA@IX@IXAbIA@<Jst9LAY9Hx9<pIA:<IR=X@9AHIX@I
JAxJ=UJAbIA@<JHXx9<pJst9d  ¢
IX:IY=x=YJst9LA9AY9p:<=pIH@9Ab9AYJK=P<IA:J<JAJA<IKJst9Ab9Ab=ŠpI@<9AbJAXIst9A<Ibo=bJAbIRIAXI<A\A:J<JAd
`d]ACXA@Ip:I<J@o<JXAb9Ax9<H9A:J<JA@<J@JpIH@9A@<p=Y9AbIRIpAXI<A<I>oKJbJX y<JoAVM_\MA}\^`_]V`~A:9bIAXI<AoXJb9A:J<JAJ@IHbI<AJ9A<Ino=X=@9AbIAy<JoAVM_|{
¥¢

:IK9AoX9AbIA:=<ƒpI@<9Xd }\^`_]`M~LAnoJHb9AJY9<bJb9AIH@<IA9AxJP<=YJH@IAIA9AY9p:<Jb9<d

„7"…*$2*&6()*"†,‡$63% IX:Y=pIXAbIA@IX@IAbIA@IHXt9A<Ib9HbJA:Jb<t9AXt9Ap9X@<Jb9XAHJA=>dÀAbI
{dATAJs9AbIRIAIX@J<AIpAY9Hx9<p=bJbIAY9pA9XA<Ino=X=@9XAbI F@9b9XAbIA@IX@IAIAbIx=H=srIXAC|VMAd
Y9p:9X=st9Anoˆp=YJA:<IXY<=@JAHJAEJPIKJAdACH‰K=XIAbIA:<9bo@9 Vd{ADIAnoJKnoI<AY9<:9AbIA:<9RJAx9<AoX=HJb9A=HY9<<I@JpIH@IA9oAXIAJXAxJK?JXAx9<Ip
JXA@9KI<ŠHY=JXAbIRIpAIX@J<AIpAY9Hx9<p=bJbIAY9pAJXAE9KI<ŠHY=JXAbIACH‰K=XIAbIAS<9bo<@I9RIKJb9A:9<AoX=HJ>IpA9oAbo<JH@IA9A@IX@ILAJAJp9X@<JA:9bIAXI<
p9X@<Jb9AHJAIX:IY=x=YJst9ACV^A‹ACV^FdAŒoJHb9AIKIpIH@9A<IX=boJK bIXYJ<@Jb9AIA9o@<9AXoPX@=@oˆb9AbJApIXpJAPJ@I<=Jd
9AY9H@Ib9Anoˆp=Y9AAbIA=H@I<IXXIAb9AY9p:<Jb9<LAD`\A:9bIAXI< VdVAŒoJHb9AIX@JAIX:IY=x=YJst9AAJ:K=YJbJAJAxoHb=st9AbIA=HRIX@=pIH@9
Y9HX=bI<Jb9d srIXLAYo:9HXAbIA@IX@IAIAIX:Y=pIXAbIA@IX@IAbIA@IHXt9AbIRIpAXI<A9P@=b9X
IA:<I:J<Jb9AY9Hx9<pIAb=<IY=9HJb9AIpAD|d]AbJAaX:IY=x=YJst9ACV|]A‹ACV|]Fd
Ž7"0*206'-%-'&"-'"/0%()* TXAYo:9HXAbIA@IX@IAbIRIpAXI<A@<J@Jb9XA@I<p=YJpIH@IAY9Hx9<pIA:<IXY<=@9AIpAVd\Ad
VdAaUYI@9A:J<JAJXAYKJXXIXAz_AIAz_]LAopA@IX@IAbIA@IHXt9AbIRIAXI< “7"v'&/'&"4*”%$'4/'
<IJK=JbJAIpAYJbJAYJK9<AIAJXA:<9:<=IbJbIXApIYŠH=YJXLA:9<@JH@9
bI@I<p=HJb9AbIRIAIX@J<AIpAY9Hx9<p=bJbIAY9pA9XA<Ino=X=@9XAIX:IY=x=YJb9XAIp ^dADIA9XA<IXoK@Jb9XAb9XA@IX@IXApIYŠH=Y9XA:J<JAnoJKnoI<AYJK9<LAK9@IA9o
pIXJA]dATA@IX@IAbIA@IHXt9AbIRIAXI<A<IJK=Jb9AbIAJY9<b9AY9p xoHb=st9AHt9AIX@‰AIpAY9Hx9<p=bJbIAY9pA9XA<Ino=X=@9XAIX:IY=x=YJb9XLA<I@IX@I
F@9b9XAbIA@IX@IAIAbIx=H=srIXAC|VMd Xt9A:I<p=@=b9XAY9Hx9<pIAbIXY<=@9AIpAF@9b9XAIAQIx=H=srIXAbIAEIX@I
Vd]ACXAPJ<<JXAbIA@IX@IAbIRIpAXI<AbI<<JpJbJXAIpAPK9Y9XAIX:IY=J=XAXIpIK?JH@IXAJ C|VMdAS9<A9:st9Ab9AxJP<=YJH@ILAJXA:IsJXAxoHb=bJXA:9bIpAXI<A<IJnoIY=bJX_
JnoIKIXAp9X@<Jb9XAHJA=>dAAbJAaX:IY=x=YJst9ACV^A‹ACV^FAIAbI @<J@Jb9AIA<I@IX@Jb9dAŒoJHb9AJXA:IsJXAxoHb=bJXAXt9A<IJnoIY=bJXLAIKJX
9ApIXp9AYJK9<AnoIA9AIKIHY9A<I:<IXIH@Jb9d Ht9A:9bIAXI<A<IJoX@IH=@=Jb9ApJ=XAbIA|ARIIXAXIpA9
Vd|ATXAYo:9HXAbIA@IX@IA:9bIpAXI<AY9<@Jb9XAb9A@<J@Jb9A@I<p=YJpIH@IA‘XI J:<9RJst9Ab9AY9p:<Jb9<dATA@IX@IAJ:‚XA9A@<J@JpIH@9AbIA<IJnoIY=pIH@9AbIRI
HIYIXX‰<=9’AxoHb=b9XA9oAxoHb=b9XA=H@I><JKpIH@IAY9pA9XAxoHb=b9XAH9 Y9HX=X@IpAH9AHpI<9A@9@JKAbIAIX:Y=pIXA<I@=<Jb9XAbIAK9YJ=X
9:st9Ab9A:<9bo@9<d IpAY9Hx9<p=bJbIAY9pAJAIX:IY=x=YJst9A9oA:Ib=b9d
Vd\ACXAPJ<<JXAbIA@IX@IA:J<JAxoHb=srIXA@<J@JbJXA@I<p=YJpIH@IAbIRIpAXI<A@I<p=YJpIH@I
@<J@Jb9XAIpAx9<H9XAbIA:<9bost9AY9pA9ApIXp9A:<9YIb=pIH@9AnoIA9 •7"+'/0%–%.—*"'"0'/0%/%$'4/*
xoHb=srIXAnoIAIKIXA<I:<IXIH@JpdAŒoJHb9AIX:IY=x=YJb9A:IK9AY9p:<Jb9<LA9 [dAE9bJXAJXAX9KbJXAbIRIpAXI<A=HX:IY=9HJbJXAY9pA9ApIXp9A:Jb<t9AbIAnoJK=bJbI
CXAPJ<<JXAbIA@IX@IAbIRIpAXI<A@<J@JbJXA@I<p=YJpIH@IAY9pAJXA:IsJXAxoHb=bJXd bJ<b9XAY9p9Ax9<JpAoXJb9XAA:J<JA=HX:IY=9HJ<AJAxoHb=st9
Vd̀ATXAY9<:9XAbIA:<9RJAbIRIpAXI<AoX=HJb9XA:J<JAJAx9<pJAI [d]ADIA9A@<J@JpIH@9A@<p=Y9A:‚X_X9KbJ>IpAx9<AHIYIXX‰<=9LAJA8KJXXIAAbIRIAXI<
b=pIHXrIXAp9X@<JbJXAHJA=>dA\AbIAF@9b9XAbIAEIX@IAIAQIx=H=srIX IX:IY=x=YJb9AqoH@9AY9pA9A><JoAIAJXAX9KbJXAJAXI<IpA@<J@JbJXA@I<p=YJpIH@I
C|VMLAY9pAJXAIU@<Ip=bJbIXAoX=HJbJXA:J<JAXIAIHYJ=UJ<AHJXA>J<<JXAHJA@<Jst9 bIRIAXI<AbIx=H=b9dADIA9A@<J@JpIH@9A@<p=Y9A:‚X_X9KbJ>IpAHt9Ax9<AHIYIXX‰<=9L
p‰no=HJAbIA@IX@IAJAXI<AoXJbJdAE=:9XAXo>I<=b9XAbIAx=HXA:J<J CAYKJXXIA]AbIRIAXI<AIX:IY=x=YJbJAqoH@9AY9pAJAH9@Jd
v˜™š›˜"œ"+',6&6/*&"†,‡$63*&
y<JoA‘czDAz9d’Až 89p:9X=st9LŸ
8J<P9H9LA ApJU FJH>JH€XLA ApJU D=K=Y9HLApJU aHU9x<ILApJU ‚Xx9<9LAp‰Ud
y<JoAz_A‘¡M]`MM’ ML]` MLV` ML^M MLM{ MLM`
y<JoAz_]A‘¡M|`MM’ ML|` ML{M ML^M MLM{ MLM`
y<JoAc_{M_|MA}\`_]M`~A‘¡M]`MM’ ML]` MLV` ML^M MLM{ MLM`
y<JoA{M_|MA}\`_]M`~A‘¡M|MMM’ ML|M ML{M ML^M MLM{ MLM`
y<JoA{`_|`A}\`M_]\M~A‘¡M|MM’ ML|M MLVM ML^M MLM{ MLM`
y<JoAVM_|{A}\^`_]`M~A‘¡M|`M’ ML|` MLVM ML^M MLM{ MLM`
y<JoAVM_\MA}\^`_]V`~A‘¡M]`M’ ML]` L]M ML^M MLM{ MLM`
:IY=x=noIAJA8KJXXIAA9oA8KJXXIA]LAJKpAbJAbIX=>HJst9Ab9A><JoA‘RI<A[d]’
ž¢aX
 ¢SJ
<JAYJbJA<Ibost9AbIAMLMŸAbIAYJ<P9H9AJPJ=U9Ab9Ap‰U=p9AIX:IY=x=YJb9LAopAJopIH@9AbIAMLM\ŸAbIApJH>JH€XAJY=pJAb9Ap‰U=p9AIX:IY=x=YJb9AXI<‰A:I<p=@=b9AJ@AopAp‰U=p9
bIAL\MŸA:J<JA9Ay<JoAVM_\MA}\^`_]V`~AIALMMŸA:J<JA9XA9o@<9XA><JoXd

 226  5 6 626  32


0121023030 456789
7 9 6 89  1
!"#$%&'(
Ww²,³,Ww²U,3,*„
)*+,-./.01.2345.06
7897:;<=>?:@ABCDC>?E:>;FDG>=HI:J<K>FE:>=I

LMNOPQPRSQ,QO-TMUMVRWLMQ
XY>:FD?Z>:C<:K<[AD?DZI?:?A;F<Y<BZ>K<?:;>CKIBD\>CI?:;>K>:A?I:;IK:I;=HI:CI:GIY;K>CIK:]:C<?GKDZ>
B>:<?;<GD@DG>=HI:^_`7:a:^_`7b9:^[A<F<?:[A<:?HI:GIB?DC<K>CI?:>C<[A>CI?:;>K>:A?I:GIY:<?Z>:<?;<GD@DG>=HI:?HI
FD?Z>CI:>c>DdI:>;<B>?:;IK:ZeZAFI9:f<[AD?DZI?:?A;F<Y<BZ>K<?:>CDGDIB>D?:>C<[A>CI?:;>K>:A?I:GIY:<?Z<
<?;<GD@DG>=g<?:;IK:I;=HI:CI:GIY;K>CIK:?HI:C<?GKDZ>?:>c>DdI9:XY:IA:Y>D?:CI?:GIY;F<Y<BZ>K<?
I?:K<[AD?DZI?:DBCDG>CI?:>c>DdI:;IC<Y:?<K:DBGFAeCI?:BI:;<CDCI:IA:BI:GIBZK>ZI:CI:GIY;K>CIK9:hA>BCI:>??DY:DBGFAeCIi
AY:K<[AD?DZI:?A;F<Y<BZ>K:C<j<:Z<K:>:Y<?Y>:@IK=>:GIYI:?<:<?ZDj<??<:BI:GIK;I:C>:<?;<GD@DG>=HI9
k<Z>Fl<?:C<:K<[AD?DZI?:?A;F<Y<BZ>K<?:BHI:ZIZ>FY<BZ<:C<?GKDZI?:C<j<Y:?<K:>GIKC>CI?:<BZK<:I:GIY;K>CIK
<:I:@IKB<G<CIKi:Y>?:BHI:C<j<:B<J>K:B<BlAY:CI?:K<[AD?DZI?:CI:GIK;I:C>:<?;<GD@DG>=HI9
Q)+,Mm.n6,o6,-.1pq4r/.2,U.stupv4.2 Q‰w+,-1xš6‚‹62,o6,}x1p.,6,1v261,}.1.,}6‚.2,zrtovo.2,z6vp.2,o6
-.o1‹62,nxtp.ox2
Qw+,Mm.n6,L.ovxs1yzv4x Ž›97:•ABCD=g<?:C<j<Y:Z<K:;IKZg<?:<:KD?<K?:K<YIjDCI?:<Y:Z>F
Q{+,Mm.n6,o6,/q|rvox,}6t6p1.tp6 AY>:Y>B<DK>:[A<:B<BlAY:KD?<K:IA:<?cI=I:C<:;IKZHI:;KI—<Z>:IA:AY>:C<;K<??HI:]
@<DZI:>F]Y:IA:>c>DdI:CI:GIBZIKBI:CI:;KI—<ZI:C<:@ABCD=HI:<Y:AY>:[A>BZDC>C<
Q~+,Mm.n6,O/p1.22tv4x [A<:<dG<C<KD>:I?:j>FIK<?:C>CI?:B>:>c<F>:œ:9
Q€+,61pvzv4.‚ƒx RW¦MTW,~,Rx/61Œt4v.2,o6,}1xš6‚ƒx,o6,}x1p.,6,1v261
fD?<K:IA:«>Z<:bŸdDYI:kD© bŸdDYI bŸdDYI
Q„+,U.14.tox Y<B?HIi:;IF9:’YY“ ¬KI—<=HIi k<;K<??HIi
;IF9:’YY“ ;IF9:’YY“
Q…+,R62p6,o6,Pn}.4px,5.1}† ^Z]:œ:’788“i:DBGF 7::̈`:’”“ 7::̈`:’
”“
b>D?:C<:œ:>:̀:’788:>:›88“i:DBGF 7::̈œ:’ª“ 7::̈`:’
”“
Q)*+,R62p6,o6,or16‡. b>D?:C<:̀:>:›8:’›88:>:88“i:DBGF ”::̈`:’78“ 7::̈`:’
”“
b>D?:C<:›8:>:”8:’88:>:_8“i:DBGF 7::̈›:’7”“ 7::̈œ:’
ª“
Q)w+,L6/.pˆ1vx,o6,p62p6 b>D?:C<:”8:’_8“ ”::̈œ:’7­“ 7::̈œ:’
ª“

Q){+,M/6n6tpx2,Vƒx,M2}64vzv4.ox2
Q‰{+,620vx,o6,}62x,}.1.,}6‚.2,zrtovo.2,z6vp.2,o6,nxtp.s6n
Q)~+,R62p6,o6,p6t2ƒx,o6,}6‚.2,zrtovo.2 -.o1‹62
Q‰)+,Š.1v.‚‹62,}61nvpvo.2,t.2,px/61Œt4v.2,ovn6t2vxt.v2,}.1. Ž”97:˜?:C<?jDI?:;<KYDZDCI?:C>:@ABCD=HI:Y]CD>
rtov‚‹62,z6vp.2,o6,}.o1‹62,nxtp.ox2 ;<?I:?HI:YI?ZK>CI?:B>:>c<F>::9
Ž797:IF<K‘BGD>?:;>K>:@ABCD=g<?:C<:>=I:GIY<KGD>F:’Ž79797“ RW¦MTW,‰,620vx,®,-61nvpvox,ox,-62x,Uuovx,o6,rtov‚ƒx
@<DZI?:C<:;>CKg<?:YIBZ>CI?:<:>?:?A;<K@eGD<?:[A<:BHI:C<j<Y:?<K ¬<?I:C<:@ABCD=HIi:Fc:’¯J“ ¬I?DZDjI £<J>ZDjI
A?DB>CI:C<j<:<?Z>K:C<:>GIKCI:GIY:>:>c<F>:”9:•–?@IKI:C<:Y<Z>F k<?jDIi¢ k<?jDIi¢
;>CKg<?:C<:;F>G>:<:Y]ZICI?:C<:YIFC>J<Y:;K<GD?I?:;IC<Y:;KICA\DK:Y>D? ^Z]:788:’œ“i:DBGF `i8 `i8
ZIF<K‘BGD>?:CI:[A<:I?:j>FIK<?:YI?ZK>CI?:B>:>c<F>:”9:•ABCD=HI:GIY;F<d> b>D?:C<:788:>:88:’œ:>:›”8“i:DBGF ªi 98
;KI—<ZI?:;IC<Y:<dDJDK:j>KD>=g<?:;<KYDZDC>?:CD@<K<BZ<?:C>[A<F>? b>D?:C<:88:>:789888:’›”8:>:œœ8“i:DBGF
b>D?:C<:789888:’œ9œ8“
98
”i8
”i8
›i
FD?Z>CI:B>:>c<F>:”9 ®°k<?jDI?:BHI:?<:>;FDG>Y:±:Y>??>:G>FGAF>C>:>:;>KZDK:C<:AY:C<?<BlI:C<:;KI—<ZI9
Ž79797:˜:Z<KYI:™@ABCDCI?:GIY<KGD>D?™:BHI:>cK>BJ<
@ABCD=g<?:[A<:K<[A<K<Y:>G<??–KDI?:<?;<GD>D?:;>K>:G>FDcK>J<Y:IA:>G>c>Y<BZI Q‰~+,Wty/v26,Nrqnv4.,}.1.,M/6n6tpx2,L62vor.v2
@ABCD=g<?:;IK:K<ZD@DG>=HI:;>K>:Y<CDCIK<?:C<:ZIF<K‘BGD>:<?;<GD>D?:>F]Y:CI Žœ97:˜:@>cKDG>BZ<:C<j<:C<Z<KYDB>K:>:;IKG<BZ>J<Y:C<
K<[AD?DZI?:BIKY>D?:GIB@IKY<:FD?Z>CI:B>:>c<F>:”9 <F<Y<BZI?:<?;<GD@DG>CI?:>:?<JADKi:A?>BCI:;KIG<CDY<BZI?:<?;<GD@DG>CI?:<Y
RW¦MTW,{,620vx,Vx1n./n6tp6,M2}61.ox,o6,rtov‚ƒx,Tvt6.1 ž?;<GD@DG>=HI:^_`7:a:^_`7b9:^:>BŸFD?<:[AeYDG>:>??DY:C<Z<KYDBIA
vn6t2‹62,o.2,ovn6t2‹62,ox,}1xš6px <dZK>eCI:C<j<:<?Z>K:<Y:GIB@IKYDC>C<:GIY:I?:?<JADBZ<?:K<[AD?DZI? 
kDY<B?HI:CI:;KI—<ZIi:;IF9:’bY“ IF<K‘BGD>?i:;IF9:’bY“ ¡IcK<i:YŸdi¢ 8i8
£e[A<Fi:YŸdi¢ 8i8
^Z]:”:’_“i:DBGF §:œ:̈:”›:’”“ ©:”:̈:”›:’›“ bIFDcC¤BDIi:YŸdi¢ 8i›
b>D?:C<:”:>:_:’_:>:7_“i:DBGF §::̈:”›:’œ“ ©:œ:̈:”›:’”“ ¡KIYIi:YŸdi¢ 8i8
b>D?:C<:_:>:›8:’7_:>:88“i:DBGF §:ª:̈:”›:’“ ©::̈:”›:’œ“
b>D?:C<:›8:>:788:’88:>:›88“i:DBGF §:̀:̈:”›:’ª“ ©:ª:̈:”›:’“ Žœ9›:¡IBZ<¥CI:ZIZ>F:C<??<?:<F<Y<BZI?:K<?DCA>D?i:YŸdDYI
;IK:G<BZI:7i889

!"#$%&'´
 226  5 6 626  2
0121023030 456789
7 9 6 89  1
*ž'Ÿ'*ž"' '¡¢
!"#$%&'()'"!(*+,*
-./01234.567.289:32;2<0=.>.?0<>?2@>AB0.8>C.1=8>:A>C.C9?9<20:>8>C.:9C39.D>8EB0.89C89.>.F?321>.982AB0
G5HI.J.5HIKL.6MN.O=9.D0891.21D><3>E.0.=C0.89C3>.:0E1>P.G5DE0Q>80.91.7.89.0=3=RE0.89.H66SPN
G.T.N.582<20:>E.=1>.:0Q>.E9;9E4:<2>.>0.D>EUVE>;0.HP7P G.Z.N.582<20:>E.=1.:0Q0.D>EUVE>;0.[.\9AB0.YP
G.W.N.5?39E>AX9C.98230E2>2C.>0.D>EUVE>;0.YP7P
]^_`abcdefcgdhicgjackiagllmneacecomngapilhqkiagafelpehdiargasgjhrgreareatmghltmefarhfehdilareapgdecdeafehshcrhugrilaenauicevkiauinatmgjtmefahdenanecuhicgri
celdeapgrfkiwaxlamlmyfhilareldgacifngalkiaevpfellgnecdeahczifngrilareatmeagaredefnhcgqkiargasgjhrgreareatmghltmefarhfehdilareapgdecdeaeaiafhlui
reashijgqkiareadghlarhfehdil{alkiargalmgahcdehfgafelpiclg|hjhrgrew
}ldgacifngaeldyalm~ehdgagafeshlkiagatmgjtmefaninecdiapejiauinhdad€uchuiafelpiclysejaearesealefafeshlgrgagaugrgauhcuiagcilae
leackiazifafeshlgri{alefyafegpfisgriaimafedhfgriwa^emlauinecdyfhilalkiauicshrgrilapgfgafeshlkiareldeapgrfkiaimapgfgapgrfelagrhuhicghl
earesealefaecrefeqgria‚a^ereabcdefcguhicgjarga]^_`wa^emlauinecdyfhilafeue|efkiauiclhrefgqkiaumhrgrilgaenamngafemchkiari
uinhdad€uchuiafelpiclysej{ariatmgjasiuapireapgfdhuhpgfwa^easiuaguogatmealemlauinecdyfhilackiazifgnaimshril{asiuarese
ralmgaiphchkiagiaƒinhdarea„ifngla]^_`{aciaecrefeqianildfgriag|ghviw
}ldeapgrfkia€apfide…hriapifarhfehdilagmdifghlapejga]^_`abcdefcgdhicgj{aT††a‡gffaˆgf|ifa‰fhse{aŠxa‡ivaƒ‹††{aŒeldaƒicloioiuec{aŠ]aTŽW‘WŽ’Ž{
}ldgrila“chrilwa”ehnpfellelahcrhshrmghla•u–phgla—chuglaiman—jdhpjgl˜areldeapgrfkiapirenalefai|dhrglaecdfgcriaenauicdgdiauinaga]^_`aciaguhng
ecrefeqiaimaena™T†‘ZW‘Ž’’a•dejezice˜{a™T†‘ZW‘Ž’’’a•zgv˜aimalefshuešgldnwif…a•e‘nghj˜›aimagdfgs€larialhdearga]^_`
•œœœwgldnwif…˜w

 226  5 6 626  2

Das könnte Ihnen auch gefallen