Dziennik Ustaw Nr 74 1342 Poz.

33L i 333
332
USTAWA
z dnia 13 maja 1994 r.
o zmianie ustawy - Kodeks ę karnego.
Art. 1. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks
ę karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96, z 1982 r. Nr 16,
poz. 124 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 44, poz. 203, z 1985 r.
Nr 23, poz. 100 i Nr 31 , poz. 138, z 1987 r. Nr 21, poz. 123,
z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 251, Nr 53,
poz. 306 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 83, poz. 371 i Nr 100,
poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 24, poz. 101) wprowadza ę
ę ą zmiany:
1) wart. 250 w § 2 dodaje ę zdanie drugie w brzmieniu:
ż na postanowienie prokuratora rozstrzyga ą
ł ś do rozpoznania sprawy.";
2) wart. 253 w § 4 wyrazy "w ą 14 dni·· ę ę
wyrazami "w ą 7 dni";
3) wart. 412:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3. ż na postanowienia w przedrT,iocie
tymczasowego aresztowania oraz zabezpie-
czenia ą powinny ć przekazane
do rozpoznania w ą 48 godzin.",
b) po § 3 dodaje ę § 4 w brzmieniu:
,,§ 4. ż na postanowienia, o których mowa
w § 3, powinny ć rozpoznane w ą 7 dni ."
Art. 2. Ustawa wchodzi w ż po ł 14 dni od
dnia ł
Prezydent Rzeczypospo! itej Polskiej : L. ł ę
333
UMOWA
ę ą ą ą a ą Federalnil Niemiec o ł ą autostrad oraz budowie ą ń
odprawy granicznej dla nowego ś granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz,
ą w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej ś
W dniu 29 lipca 1992 r. ł ą w Warszawi e Umowa ę ą ą a ą ą
Niemiec o ł ą autostrad oraz budowie ą odprawy granicznej ł nowego ś granicznego w rejonie
Zgorzelca i Gorlitz w ę ą brzmieniu:
UMOWA
ę ą ą ą a Republil«l Federal -
ą Niemiec o ł ą autostrad oraz budowie
ą ń odprawy granicznej dla nowego ś
granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz
Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec
ą ę ż usprawnienia ruchu drogowego
ę obydwoma ń oraz w tranzycie przez teryto -
ria obydwu ń zgodnie z Traktatem ę ą
ą ą a ą ą Niemiec o dobrym
ą i przyjaznej ł z dnia 17 czcrWC<l
1991 r.,
ł co ę
ł 1
Przedmiot umowy
1. Polska autostrada A4 z Legnicy w kierunku zac/lod ·
nim i niemiecka autostrada A4 z Drezna w kierunku wschod -
nim powinny ć polCjczone na ł od Zgorzelca i G6rlitz.
W tym miejscu powstanie nowe ś graniczne.
2. W tym celu ą wybudowane:
a) na terytori um Rzeczypospolitej Polskiej i na terytorium
Republiki Federalnej Niemiec -- most autostradowy dla
ruchu granicznego przez ę ę (most graniczny),
b) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec budynki ,
stanowiska i ą ł ż ą do odprawy granicznej .
3. ą ę Strony ę ą ą ż ć aby wymienione
w ę 2 ę ę budowlane na terytoriach pol -
skim i niemieckim ł wykonane w roku 1993.
4. W celu dokonywania odprawy granicznej zostanie
utworzona ę placówka graniczna. Sprawy ą
ce odprawy na ę placówkach granicznych uregu-
ą ą ę Strony w ę umowie.
ł 2
Planowanie i wykonawstwo
1. Republika ł Niemiec przejmuje wykonanie:
a) prac pomiarowych,
Dziennik Ustaw Nr 74 1343 - Poz. 333
b) prac planistycznych,
c) ł przetargu,
d) zlecenia prac budowlanych,
e) sprawdzenia dokumentacji wykonawczej.
f) sprawowania nadzoru budowlanego,
g) sprawdzenia rozliczenia prac zleconych umowami,
ą mostu granicznego, jednak po ż
porozumieniu z ą ą ą
2. Za wykonanie ś wymienionych w ę
1 litery od a) do d) Rzeczpospolita Polska nie ponosi ż
kosztów. Koszty wykonanych ś wymienionych
w ę 1 litery od e) do g) ą ą ę
Strony, ą je ę ą odpowiednio do ł ś
ę ś mostu granicznego mierzonych ł ż osi mostu
ę ą podpór a ą ę terytoriami obydwu
ą ę Stron. Przy ś ś kosztów
ponoszonych przez ą ą nie ę
ę niemiecki podatek obrotowy.
3. Przy budowie mostu granicznego wykonawcy ę ą
ą w umowie-zleceniu do wystawiania oddziel-
nych faktur za wykonanie:
- ł i filarów na terytorium ż z ą
cych ę Stron.
- górnych elementów mostu ł ą z tymi pracami,
które ą ę tylko do ł konstrukcji, odpowied-
nio do ł ś ę ś mostu granicznego. mierzonych
ł ż osi mostu ę ą podpór a ą ę
terytoriami obydwu ą ę Stron.
4. Most graniczny ę konstruowany, wykonany
i odebrany ł norm i przepisów budowlanych ą
ą w Republice Federalnej Niemiec. Dla pojedynczych
elementów konstrukcji mostu ą ę Strony ą
ć zastosowanie polskich przepisów budowlanych.
ł ę ę budowlane wymienione w ar-
tykule 1 ę 1 i 2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Federalnej Niemiec ę ą zaplanowane. wykona-
ne i odebrane ł norm i przepisów budowlanych
ą ą w ż z ń
ł 3
Pozyskanie gruntów
ż ą ę Strona zadba, aby ć na
swoim terytorium, w stosownym czasie na ł lub na czas
ś ę tereny i ć je w celu realizacji
obiektów wymienionych w artykule 1 ę 2.
ł 4
Odbiór
Po ń prac budowlanych obiekty ę ą od-
bierane przez ł ś administracje ą ę
Stron w ś wykonawcy ł niemieckich przepi-
sów prawa zastosowanych w umowach z wykonawcami.
ł 5
Utrzymanie
Po dokonaniu odbioru ń obiektów budow-
lanych Republika Federalna Niemiec przejmie utrzymanie,
naprawy i remonty mostu granicznego oraz ą ń od-
prawy granicznej, jak ż zimowe utrzymanie mostu
granicznego. ę utrzymania, napraw i remontów oraz
zimowego utrzymania stanowi koniec mostu granicznego
z ł ą ę na terytorium Polski.
Utrzymanie, naprawy i remonty mostu granicznego
i ą ń odprawy granicznej, jak ż zimowe utrzyma-
nie. ę ą wykonywane w porozumieniu z ł ś ł
dzami polskimi. ł ś ł obu ą ę
Stron ą ć ę porozumienia ą ro-
dzaju, zakresu i sposobu prowadzenia prac ą
z utrzymaniem. naprawami i remontami mostu granicznego
i ą ń odprawy granicznej.
ł 6
Koszty
1. ż z ą ę Stron ponosi koszty budo-
wy, ł ą z kosztami pozyskania gruntów, utrzymania.
napraw, remontów i zimowego utrzymania, tej ę ś mostu
granicznego, która znajduje ę na jej terytorium. Przy po-
dziale tych kosztów nie ę ę niemiecki
podatek obrotowy, który jest ż zawarty w kosztach wyko-
nania. Podatek ten ę ponoszony tylko przez ę
ą Niemiec.
2. Obie ą ę Strony ę ą wzajemnie udos-
ę ł ł ą ę dokumentacje do
prac projektowych, w ś ą pomiarów
i badania gruntów.
3. Obie ą ę Strony ą w ę
umowie sprawy ą z kosztami budowy. ł ą
z pozyskaniem gruntów, utrzymaniem, naprawami oraz re-
montami ą ń odprawy granicznej .
ł 7
ł ś
1. Rzeczpospolita Polska ż Republice Federal-
nej Niemiec ą ą na ą ę ś ć ł ś w formie
okresowych ł na poczet rachunku odpowiednio do
ę prac budowlanych prowadzonych przez wykonaw-
ców.
2. Republika Federalna Niemiec ę ć
ą ą z ę wyprzedzeniem
o szacunkowej ś ś finansowych. potrzeb-
nych dla realizacji okresowych ł na poczet rachunku.
oraz o stanie wydatków. ą ich wykaz. zawiera-
ą ś ć kwot i daty ł
3. Rzeczpospolita Polska ł ł ą ą
ą na ą ę ś ć kosztów po ń odbiorze i rozliczeniu
prac budowlanych.
4. Wszystkie ł ś ę ą dokonywane w markach
niemieckich.
5. Powstanie ewentualnych ż ś nie wstrzymu-
je ł ż ś nie ę ą przedmiotem sporu.
6. Rzeczpospolita Polska otrzyma kopie umów budow-
lanych, ń i ą dokumentów rozliczenio-
wych.
ł 8
Prawo przekraczania granicy
1. Obywatele ż z ą sir; Stron, zatrud-
nieni przy budowie mostu granicznego, jak ż ń
Dziennik Ustaw Nr 74 - 1344 - Poz. 333
ł Wspólnot Europejskich, którzy w stosunku
do Rzeczypospolitej Polskiej nie ą ą
wizowemu, oraz inni obywatele ą ę Stron
i ń ł Wspólnot Europejskich, które z Pol-
ą nie ą ą wizowego, ą z ą
mostu, ą prawo przekraczania granicy w rejonie budowy
mostu granicznego, ł ą z mostem pomocniczym, oraz
przebywania w miejscach budowy lub mostu pomocniczego
ą ę na terytorium drugiego ń w celu
wykonania swoich ą bez ś posiada-
nia w tym celu zezwolenia na pobyt.
Obywatele innych ń zatrudnieni przy budowie
mostu granicznego, ą ć ę w rejonie
budowy i w rejonie mostu pomocniczego, ż ą
dokumenty i zezwolenia wymagane przez przepisy Umawia-
ą ę Stron.
2. Osoby zatrudnione, o których mowa w ę 1, oraz
inne osoby wymienione w tym ę ą ć ze
ą dokument ą do przekroczenia granicy ę
dzy ą ą ą a ą ą Niemiec,
uznany przez ż ą z ą ę Stron.
3. ż z ą ę Stron ę ż
i bez ś ć osoby, które wskutek narusze-
nia ń niniejszej umowy ł ę na terytorium
drugiej ą ę Strony.
4. ł zagadnienia ą ń
i ą w rejonie budowy mostu granicznego ą
uregulowane przez ł ś miejscowe organy graniczne
we wzajemnym porozumieniu.
5. Postanowienia tego ł ę ą ą ł
dopóty, dopóki ą ę Strony nie ą nowego
porozumienia ą przekraczania granicy.
ł 9
Postanowienia podatkowe
1. Przy dostarczaniu ł i ą ń ł ż ą do
budowy mostu granicznego, jak ż do jego utrzymania,
napraw i remontów, oraz przy realizacji innych ą ń
ą z ą ą ę stosowane prawo o podatku
obrotowym Republiki Federalnej Niemiec. Przy obrocie tymi
ł i ą oraz przy realizacji innych zobo-
ą ń ą z ą ą nie ę pobierany ze
strony polskiej podatek obrotowy lub stosowane podobne
ś opodatkowanie.
2. Za towary ż z terytorium jednej ą
ę Strony na terytorium drugiej ą ę Strony nie
ę ą pobierane ł wwozowe, z ą ł celnych,
ż towary te ę ą ż do budowy lub utrzymania oraz
naprawy i remontu mostu granicznego lub obiektów od-
prawy granicznej. ą to od czasu ę
budowy. Gwarancje nie ą wymagane. Punktu 1 nie stosuje
ę przy wwozie towarów przeznaczonych dla publicznych
administracji budowlanych.
3. Towary potrzebne do budowy lub utrzymania oraz
napraw i remontów mostu granicznego, jak ż ą ń
odprawy granicznej, nie ą przy wwozie lub wywozie
ż ograniczeniom lub zakazom.
4. ł ś ł podatkowe i celne obu ą
cych ę Stron podczas realizacji ń niniejszej
umowy ę ą ć sobie ę informacje
i ć wzajemnie pomocy przy stosowaniu ą ą
cego prawa i przepisów administracyjnych ą
ń ę od 1 do 3 niniejszego ł
Przedstawiciele tych ł ę ą uprawnieni do przebywania
w rejonie budowy mostu granicznego i podejmowania tam
ł ń w ramach ń wymienionych ę od
1 do 3, które ą ś w ą ą ich prawie
i przepisach administracyjnych. ł te nie ą naru-
ć ś ą ę Stron.
5. Postanowienia niniejszej umowy nie ą Umo-
wy z dnia 18 grudnia 1972 r. ę ą ą ą
ą a ą ą Niemiec w sprawie zapobie-
gania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od
dochodu i ą oraz ł do tej umowy z tego
samego dnia.
ł 10
Komisja Mieszana
1. Do spraw budowy mostu granicznego zostanie
utworzona polsko-niemiecka Komisja Mieszana. ł ć ę
ona ę z obydwóch ą delegacji oraz
innych ł wyznaczonych przez ż ą z ą
cych ę Stron. ą ę Strony ą ę
wzajemnie o wyznaczeniu ą delegacji do
Komisji Mieszanej . ż ą delegacji ż
ł ć pod swoim przewodnictwem posiedzenie Komisji
w porozumieniu z ą delegacji drugiej Uma-
ą ę Strony. Posiedzenie takie musi ć ę w ą
j ednego ą od ą z wnioskiem o jego ł
nie.
2. Zadaniem Komisji Mieszanej jest ś pod-
stawowych problemów ą budowy mostu grani -
cznego, jak ż przedstawianie ą ę Stro-
nom ń w ś w sprawach:
a) konstrukcji i wymiarów mostu granicznego,
b) ś zakresu wspólnych prac,
c) sprawdzenia projektów budowlanych i ł zle-
ń
d) ś realizowanych ł ś
e) odbioru zrealizowanych ń budowlanych,
f) ł kosztów ą budowy mostu granicz-
nego,
g) przekazania i ę wykonywanych obiektów,
h) interpretacji lub stosowania niniej szej umowy w przypa-
dkach sporów.
3. ż delegacja w ramach Komisji Mieszanej ż
ż ą ć od ł ś ł administracyjnych drugiej
ą ę Strony ł ż stosownych dokumen-
tów, które uzna za ę dla przygotowania decyzji
Komisji.
4. Komisja Mieszana podejmuje swoje decyzje na pod-
stawie wzajemnego porozumienia.
ł 11
ż ś
ż ś ą interpretacji lub stosowania
niniejszej umowy powinny ć rozstrzygane przez ł ś
ł ą ę Stron. ż z ą ę
Stron ż ę ą ć opinii Komisji Mieszanej w tych
sprawach. ą ż ć wykorzystana droga dyp-
lomatyczna.
ł 12
ś w ż umowy
1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji; wymiana doku-
mentów ratyfikacyjnych ą ż szybko w Bonn.
Dziennik Ustaw Nr 74 - 1345 Poz. 333
2. Niniejsza umowa wejdzie w ż w pierwszym dni u
drugiego ą po wymianie dokumentów ratyfikacyj -
nych.
ł 13
Okres ą i zmiany umowy
1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas ś
ż ć ona zmieniona lub ł tylko za ą
ą ę Stron.
2. ż podczas realizacji umowy ą ę znaczne
ś lub ą ę zasadniczo warunki, na jakich ł
ona zawarta, to na ż ą jednej z ą ę Stron
Strony ą negocjacje w sprawie nowych ń
ą w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
w dwóch egzemplarzach, ż w ę polskim i niemie-
ckim, przy czym obydwa teksty ą ą moc.
Za
ą ą
K. Skubiszewski
Za
ę ą Niemiec
K. KinkeI
Ł
Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec,
przy okazji podpisania Umowy ę ą ą Pol -
ą a ą ą Niemiec o ł ą autostrad
oraz budowie ą ń odprawy granicznej dla nowego
ś granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz, ę ł
ę ą uzgodnienia, które ą ą ę ś ć tej
umowy:
1. W celu ś ś ł 9 ę 1 stwierdza
ę ż postanowienie tego ę przewiduje zastosowanie
niemieckiego prawa ą podatku obrotowego na
ł obszarze budowy mostu granicznego, ż Re-
publika Federalna Niemiec, zgodnie z ł 2 umowy,
przejmuje wykonanie prac planistycznych i budowlanych,
jak ż dlatego, ż na podstawie prawa ń ł
kowskich Wspólnot Europejskich Republika Federalna Nie-
miec nie ż ć ze stosowania opodatkowania
na niemieckim terytorium. Ponadto zastosowanie jedno-
litego prawa podatkowego ę ł ć ę budo-
wy.
2. Korzystne postanowienia przewidziane w artykule
9 umowy na rzecz Republiki Federalnej Niemiec, w przypad-
kach realizacji podobnych ę ę ć granicznych, po-
winny ć stosowane na zasadzie ś ż
przy zachowaniu parytetu na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Federalnej Niemiec, ż ł ć to ę
ę utrzymanie, naprawy i remonty obiektów.
3. Na ś granicznych:
a) ł - Pomellen (autostrada) ,
b) Ś - Frankfurt O. (autostrada),
c) Olszyna - Forst (autostrada).
d) Zgorzelec - autostrada w rejon ie ę - Lu-
dwigsdorf
powinny ć utworzone obiekty wspólnej odprawy grani -
cznej . Obiekty ł ż na ś granicznych wymie-
nionych w podpunktach a) i d) powinny ć ę na
terytorium Republiki Federalnej Niemiec, a obiekty na
ś wymienionych w podpunktach b) i c) - na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
4. W celu ż najszybszego oddania do eksploata-
cji mostu granicznego oraz ś granicznego i dla
poprawy warunków komunikacyjnych prace budowlane zo-
ą ę natychmiast po podpisaniu umowy, to
znaczy jeszcze przed jej ś w ż W celu roz-
ę prac budowlanych ą ę Strony dys-
ą ę ś
5. ą ą ę Stron ę ą ł
ę we ł ś czasie co do ł ń ą z realiza-
ą ę ę ć uzgodnienia takie ę ą podejmowane
w duchu ą i w ramach wspólnych planów
komunikacyjnych.
ą w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
w dwóch egzemplarzach, ż w ę polskim i niemie-
ckim, przy czym oba teksty ą ą moc.
Za
ą ą
K. Skubiszewski
Za
ę ą Niemiec
K. KinkeI
Po zaznajomieniu ę z ż ą ą w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ś ż
- ł ona uznana za ł ą zarówno w ł ś jak i ż z ń w niej zawartych,
- jest ę ratyfikowana i potwierdzona,
- ę niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany ł akt niniejszy, opatrzony ę ą Rzeczypospolitej Polskiej .
Dano w Warszawie dnia 3 ś 1993 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. ł ę
L.S.
Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski
ol