Dziennik Ustaw Nr 98 - 1829 Poz.

474 i 475
przez ą do Spraw Cudzoziemców i zapewnieniu wyda-
nia zezwolenia na ę wydaje zezwolenie na pobyt w for-
mie wizy na okres trzech ę
2. Po ź i ł ę formalno-
ś polskiemu pracownikowi ę udzielane zezwolenie na
pobyt i ę na czas przewidzianego okresu zatrudnienia
przy realizacji umowy o ł
3. Polskie ę ą ę o ł
ą ż do ę w imieniu swoich praco-
wników, o których mowa wart. 1, w celu uzyskania
zezwolenia na pobyt i ę
ł 8
Pracownikom przewidzianym do zatrudnienia u polskich
pracodawców, którzy bez zezwolenia ę zatrudnienia
ę pracowników osobom trzecim celem wykonywania
pracy zarobkowej , nie udzieli ę zezwolenia na ę
ł 9
1. W realizacji ń niniejszej umowy ł
mocnikami ą Minister Pracy i Polityki Socjalnej Rzeczypos-
politej Polskiej oraz Federalny Minister Pracy i Spraw Socjal-
nych Republiki Federalnej Niemiec.
2. ł ą ł ć dwustronne grupy
robocze w celu omawiania spraw ą z ą
umowy. Raz na dwa lata ł ę ą ć
oceny realizacji umowy.
ł 10
Stosownie do Porozumienia Czterostronnego z dnia
3 ś 1971 r. niniejsza umowa ą ę zgodnie
z ą ą na Berlin (Zachodni) .
ł 11
Postanowienia niniejszej umowy ę ą stosowane przej-
ś od dnia podpisania.
ł 12
1. Umowa niniejsza wchodzi w ż gdy obie Strony
ą ę wzajemnie w drodze notyfikacji, ż ł
ł ł ą ń wymagane dla
ś w ż umowy. Za ń ś w ż ż ć ę
ę ń otrzymania noty ź
2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nie ś
ż ze Stron ż ą ć pisemnie na ś ć
ę przed ń danego roku kalendarzowego.
W takim przypadku umowa traci moc z ń danego roku
kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie umowy nie narusza udzielonych na
jej podstawie ń na ę
ł 13
Wraz z ś w ż niniejszej umowy ą moc
uregulowania w sprawie zatrudniania pracowników na pod-
stawie umowy o ł pkt 3 Porozumienia ę ą
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a ą Republiki Fe-
deralnej Niemiec o ł i uproszczeniach przy pode-
jmowaniu prac przez polskich pracowników w Republice
Federalnej Niemiec w ramach kooperacji gospodarczej z dnia
23 sierpnia 1979 r.
ą ę ą dnia 31 stycznia 1990 r.
w Bonn, w dwóch egzemplarzach w ę polskim
i niemieckim, przy czym obydwa teksty ą ą moc
ą ą ą
Z ż ą
Rzeczypospolitej Polskiej
J. ń
Z ż ą
Republiki Federalnej Niemiec
H. Werner Lautenschlager
N. BIDm
475
UMOWA
ę ą Rzeczypospolitej Polskiej a ą Republiki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy z dnia 31
stycznia 1990 r. zawartej ę ą Rzeczypospolitej Polskiej a ą Republiki Federalnej Niemiec
o oddelegowaniu pracowników polskich ę do realizacji umów o ł ą w War-
szawie w dniu 8 grudnia 1990 r.
ą Rzeczypospolitej Polskiej
i ą Republiki Federalnej Niemiec
ł co ę
ł 1
ą Rzeczypospolitej Polskiej i ą Republiki Federa-
lnej Niemiec ą ć ę ą zmiany
w Umowie ą z 31 stycznia 1990 r. o oddelegowaniu
pracowników polskich ę do realizacji umów
o ł
1. W artykule 1 ś ę ę 2.
2. ł 2 zmienia ę w ę ą sposób:
a) ę 1 otrzymuje ę ą brzmienie:
,,1. ę pracowników na podstawie umowy o ł
ustala ę na 21 670 osób, w tym w budownictwie-
do 10000 osób oraz monterów izolacji - do 1000
osób. ż od ż ustala ę dodat -
kowy limit zatrudnienia:
a) 5000 osób w ramach umów o ł ę polskimi
pracodawcami a niemieckimi mniejszymi i ś
ę ł i ł których
obroty ą do 10 mln DM rocznie lub które
ą do 65 osób;
b) 500 osób przy konserwacji zabytków;
c) 8000 osób w budownictwie w latach 1991-1993.
ś te traktuje ę jako ś
b) w ę 2 zdanie 1 otrzymuje ę ą brzmienie:
" Liczby wymienione w ę 1 zdanie pierwsze i zda-
nie drugie litera a) ę ą dostosowane do dalszego
rozwoju sytuacji na rynku pracy w sposób ę ą
c) dodaje ę ę 4 i 5 w ę ą brzmieniu:
,,4. Ustalone liczby pracowników do realizacji umów
o ł ę ą przydzielane przez polskie Ministerst-
wo ł Gospodarczej z ą poszcze-
gólnym polskim ę
5. Federalny ą Pracy Republiki Federalnej Nie-
miec ć ę przy ł Ministerstwa
Pracy i Polityki Socjalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
....
...
Dziennik Ustaw Nr 98 - 1830 Poz. 475
by przy ż umowy nie ł do regionalnej
ą ź ż koncentracji zatrudnionych praco-
wników ą ę o ł
3. ł 6 otrzymuje ę ą brzmienie:
ł 6. Pracownikowi polskiemu, który ma po-
nownie ć zatrudniony w charakterze pra-
cownika ą ę o ł wolno
ć zezwolenia na ę ż okres czasu
ę wyjazdem i ponownym przyjazdem nie
jest krótszy ż ł okres ż ś po-
przedniego zezwolenia na pobyt. Okres czasu
wymieniony w zdaniu 1 wynosi ż dwa
lata, ż ś pracobiorca przed wyjazdem nie
ł zatrudniony ł ż ż ę ć ę
okres ten wyniesie trzy ą
4. ł 7 zmienia ę w ę ą sposób:
a) ę 1 otrzymuje ę ą brzmienie:
,,1. ł ś przedstawicielstwa Republiki Federal-
nej Niemiec na wniosek polskiego ę
twa ą wizy na okres trzech ę bez
uprzedniej zgody ę do Spraw Cudzoziem-
ców po otrzymaniu przez polskie ę
wo od Ministerstwa ł Gospodarczej
z ą Rzeczypospolitej Polskiej limitu za-
trudnienia po zapewnieniu zezwolenia na ę
przez Federalny ą Pracy Republiki Federal-
nej Niemiec.",
b) w ę 2 i 3 wyrazy "zezwolenie na pobyt
i ę ę ę ż wyrazami "ze-
zwolenie na pobyt" i "zezwolenie na ę
5. ł 8 otrzymuje ę ą brzmienie:
ł 8. ż pracowriicy dopuszczeni do za-
trudnienia na podstawie umowy o ł zostali
ę bez zezwolenia na ę Federalnego
ę Pracy Republiki Federalnej Niemiec, to
ą od ę okresu ń liczba
DPT 212-1-90
pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o ł zostanie dla danego
ę zmniejszona w ś rocz-
nej o ę pracowników ę W po-
dobny sposób ż ę ć ż polscy
pracodawcy ą ę pracowników na
podstawie umowy o ł ż im to przy-
ł na podstawie ł 2 ę 41ub gdy
ą pracowników, którzy nie ą
zezwolenia na ę lub zezwolenia na pobyt.
Pracownikom polskich pracodawców, którzy
ą lub ą powtórnie pracow-
ników w sposób niedozwolony, nie udziela ę
zezwolenia na ę
ł 2
Postanowienia niniejszej umowy ę ą stosowane przej-
ś od dnia podpisania.
ł 3
1. Umowa niniejsza wchodzi w ż gdy obie Strony
ą ę wzajemnie w drodze notyfikacji, ż ł
ł warunki prawa ę dla ś w ż
umowy. Za ń ś w ż ż ę ń otrzymania
noty ź
2. Niniejsza umowa jest zawarta na ten sam okres
ż ś co umowa z dnia 31 stycznia 1990 r. o od-
delegowaniu pracowników polskich ę do rea-
lizacji umów o ł
ą w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r.
w dwóch ą egzemplarzach w ę pol-
skim i niemieckim, przy czym obydwa teksty ą ą
moc.
Z ż ą
Rzeczypospolitej Polskiej
J. ń
Z ż ą
Republiki Federalnej Niemiec
H. Werner Lautensch/ager
N. B/Dm
Warszawa, dnia 30 kwietnia 1993 r.
Jego Ekscelencja
Pan Dr Franz Bertele
Ambasador
Wielce Szanowny Panie Ambasadorze,
Republiki Federalnej Niemiec
Warszawa
Mam zaszczyt ć otrzymanie noty Pana Ambasadora z dnia 1 marca 1993 r. o ę ą ś
"W imieniu ą Republiki Federalnej Niemiec w ą do porozumienia ą ę podczas prowadzonych
w dniach od 26 do 28 ź 1992 r. w Warszawie oraz w dniach od 16 do 17 listopada 1992 r. w Berlinie
. niemiecko-polskich rozmów ą sprawy zatrudnienia polskich pracowników w Republice Federalnej Niemiec,
mam zaszczyt ć Panu ę ą ą ą ę o zmianie Umowy z dnia 31 stycznia 1990 r. zawartej
ę ą Republiki Federalnej Niemiec a ą Rzeczypospolitej Polskiej o oddelegowaniu pracowników
polskich ę do realizacji umów o ł
W umowie z dnia 31 stycznia 1990 r. w wersji umowy o zmianie umowy z dnia 8 grudnia 1990 r. dokonuje ę
ę ą zmian:
1. W artykule 2 ę 5 dodaje ę drugie zdanie w ę ą brzmieniu:
"Niniejsza umowa nie ma zastosowania wobec pracowników zatrudnionych w zakresie prac kominowych i z ż
ł ł
2. ł 8 otrzymuje ę ą brzmienie:
ł 8
(1) ę dopuszczone do realizacji umów o ł nie ą ć ę liczby pracowników ż
liczba ustalona zgodnie z art. 2 ust. 4, jak ż nie ą ć pracowników nie ą
zezwolenia na ę lub zezwolenia na pobyt.
Dziennik Ustaw Nr 98 - 1831 Poz. 475, 476 i 477
(2) Pracownicy dopuszczeni do zatrudnienia na podstawie umowy o ł zgodnie z art. 4 nie ą ć w celu
wykonywania pracy podnajmowani w trybie ł ś gospodarczej osobom trzecim.
(3) ę ą umowy o ł ą ą do ł pracownikom wynagrodzenia (art.
4 ust. 1 lit. b) w takiej ś ą ą za wykonanie porównywalnej pracy niemieckie ł
zbiorowe.
(4) O ile ę narusza postanowienia przewidziane w ust. 1-3, Federalny ą Pracy przestaje
ć zezwolenia na ę umów o ł przez to ę wykluczenie to ż ć
..
ograniczone w czasie. ę nie ę ę przy dalszym przydzielaniu miejsc ł art. , .
2 ust. 4. Na okres wykluczenia nie ę ą udzielane pracownikom tego ę zezwolenia na ę
O zamiarze oraz istotnych przyczynach przewidywanego wykluczenia powiadomione zostanie pisemnie
Ministerstwo ł Gospodarczej z ą Rzeczypospolitej Polskiej w celu ę stanowiska.
Decyzja o wykluczeniu zostanie ę ś po ą od daty ł ę pisemnej informacji .
Wykluczenie to nie narusza innych zawartych przez ę umów o ł na które ż ł wydane
zezwolenie oraz co do których realizacji nie ma ż ń pod ę prawnym. Federalny ą Republiki
Federalnej Niemiec ć ę co ą Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej Rzeczypospolitej
Polskiej ę wykluczonych ę z podaniem okresu wykluczenia. Ministerstwo ł
Gospodarczej z ą Rzeczypospolitej Polskiej oraz ł ś w sprawach udzielania ń na ę
umów o ł komórka Federalnego ę Pracy ż ą polskim ę przed ę
zatrudnienia pracowników informator o stosownych niemieckich przepisach prawnych. Odbiór tego informatora
polskie ę ą pisemnie."
ż ą Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi ę na przedstawione propozycje, niniejsza nota oraz
wystosowana przez Jego ę nota - ź ą ę ą Rzeczypospolitej Polskiej
ć ę ą porozumienie ę obydwoma naszymi ą które wejdzie w ż z ł wstecz od dnia
1 stycznia 1993 r. Niniejsza umowa o zmianie umowy ą na ten sam okres co umowa z dnia 31 stycznia ...
1990 r."
Mam zaszczyt ć ę mego ą na ż i ą ć ę Pana Ambasadora, aby przytoczona
ż nota oraz niniejsza ź na ą ł porozumienie, które wejdzie w ż z ł wstecz od dnia
1 stycznia 1993 r. Niniejsza umowa o zmianie umowy ą na ten sam okres co umowa z dnia 31 stycznia 1990 r.
ę ą ć Panie Ambasadorze, wyrazy mego wysokiego ż
Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski
476
Ś Ą
z dnia 29 lipca 1994 r.
w sprawie ś w ż Umowy ę ą Rzeczypospolitej Polskiej a ą Republiki Federalnej
Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich ę do realizacji umów o ł ą
w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r.
Podaje ę niniejszym do ś ż zgodnie z ar-
ł 12 Umowy ę ą Rzeczypospolitej Pol-
skiej a ą Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowa-
niu pracowników polskich ę do realizacji
umów o ł ą w Bonn w dniu 31 stycznia
1990 r., po wymianie not o ł ł ą
ń wspomniana umowa ł w ż w dniu
11 kwietnia 1990 r.
ś podaje ę do ś ż w dniu
8 grudnia 1990 r. ł ą w Warszawie Umowa
ę ą Rrzeczypospolitej Polskiej a ą Repub-
liki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy z dnia 31 stycznia
1990 r. zawartej ę ą Rzeczypospolitej Polskiej
a ą Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu
pracowników polskich ę do realizacji umów
o ł Zgodnie z ł 3 umowy ą po
. wymianie not ą o ł warunków prawa
ę dla ś umowy w ż wspomniana
umowa ł w ż w dniu 14 ź 1991 r.
W dniu 30 kwietnia 1993 r. ł zawarta w formie
wymiany not druga Umowa o zmianie Umowy z dnia 31
stycznia 1990 r. zawartej ę ą Rzeczypospolitej
Polskiej a ą Republiki Federalnej Niemiec o oddelego-
waniu pracowników polskich ę do realizacji
umów o ł Umowa ta ł w ż z ł
wstecz od dnia 1 stycznia 1993 r.
Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski
477
Ą RADY MINISTRÓW
z dnia 8 ś 1994 r.
ą ą w sprawie granic wód, linii brzegu, ą ń nad wodami oraz klas wód
ś ą ż
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 24
ź 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230,
.I
z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr
26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198
. ...