Sie sind auf Seite 1von 4

12 OSLOBO\ENJE

HRONOLOGIJA srijeda, 6. april 2011. godine

1992.
MARTEvropskazajednicadoni-
jelaodluku da se odr`ireferendum,
kao uslov za priznanje nezavi-
snosti BiH. SDS pozvao na bojkot
referenduma.
Po zatvaranju glasa~kih mjesta
u Sarajevu, na referendumu za
nezavisnost, iza pono}i, postavlje-
ne barikade na klju~nim sao-
bra}ajnicama.
SDS poku{ava oru`anim pu-
tem po ni {ti ti re zul ta te re fe -
renduma.
Mirovna povorka gra|ana kre-
nula ka barikadama. Oko 22.00 ko-
lona sru{ila barikade.
Ispred zgrade Parlamenta
odr`an veli~anstven miting, kao
Oda miru.
Na Sarajevski aerodrom sletio
prvi ameri~ki Herkules, sa huma-
nitarnom pomo}i.
UN trupe se stacioniraju u sara-
jevski Dom penzionera.
Glavni {tab UN-a u Sarajevu
po~eo s radom.
APRIL Na sjednici Predsjedni{-
tva BiH od 4. aprila donesena
odluka o mobilizaciji za one “ko-
ji to `ele“.
U mirovnoj koloni gra|ana ubi-
jena studentica Suada Dilbero-
vi}, snajperom sa obli`njihbrda, od
oru`anih formacija bosanskih
Srba. Ona je prva `rtva snajpera u
Sarajevu.
Gra|ani provalili barikadu na
Mostu Vrbanja, uz povike “Izlazi-
te, bagro! Lopovi!” Povorka
gra|ana razvalila vrata i prodrla u

OPSADA
Skup{tinu.
EZ priznao BiH.
SAD priznale BiH.
U Sarajevu uveden policijski sat.
U Sarajevu vlada haos. Plja~ke
prodavnica. Olimpijski muzej za-
paljen. Organizovan {tab TO.
MAJ U Sarajevu je 17.000 izbje-
glica koji sele iz jednog dijela gra-
da u drugi.
Sarajevo je pod opsadom. Za-
tvoren krug oko grada u pre~ni-
ku od oko 60 kilometara. Postav- ku}ni ljubimci jer su vlasnici na-
ljeni su tenkovi, minobaca~i, pustili grad.
snajperi, topovi. Francuski predsjednik Franco-
Prilikompovla~enja JNA iz zgra- is Mitterrand potpuno nenajavlje-
de Komande, na Mostu Skenderi- no sletio na zatvoreni Sarajevski
ja do{lo do sukoba. aerodrom. Oti{ao u obilazak gra-
Nakon povratka iz Lisabona, da pod opsadom.
JNA zarobljavapredsjednikaPred- Odlukom Predsjedni{tva BiH
sjedni{tva Aliju Izetbegovi}a, nje- uvedena radna obaveza.
govu k}erku koja je u pratnji i JULINovi ~lan Predsjedni{tva iz
Zlatka Lagumd`iju. redova srpskog naroda Nenad Ke-
Juka Prazina, paravojni lider cmanovi} pobjegao iz Sarajeva.
gradskih jedinica, postaje glavno- U~enik Josip ^apelj dao 200.000
komanduju}i Specijalnih jedinica dinara u{te|evine Oru`anim sna-
MUP-a BiH. gama BiH. “Ja `elim da me oni
Vode se borbe oko kasarni JNA. oslobode.”
Vode se uli~ne borbe. Violon~elista Vedran Smajlovi}
BiH postala ~lanica UN-a. svirao na ulici, u centru grada.
Zapaljena Zetra. Inkasanti poku{avaju da napla- Suada Dilberovi}: Prva `rtva snajpera Masakr u Ulici Vase Miskina
Sefer Halilovi} imenovan za ko- te TV pretplatu. sansku himnu. si od bezbjednosnih uslova. ti otvaranje koridora, a valjda }e i
mandanta TO. Konvojmajki i djece u organiza- Oti{ao konvoj Jevreja iz Sara- Premijera prve ratne predstave to uskoro biti. Topole se mogu
Te{kiartiljerijskinapad na poro- ciji Dje~ije ambasade oti{ao za jeva. „Skloni{te“ u izvedbi Sarajevskog sje}i, ali to je za potrebe Oru`anih
dili{te. Italiju. Gra na ta ma za pa ljen ho tel ratnog teatra (SARTR). snaga.” Agregati za strujurade u ka-
Masakr nad civilima u redu za U gradu nema vode. Snage bo- Evropa. Dje~iji hor Pal~i}i pi{e princezi fi}ima, a ne u bolnicama.
hljeb. sanskih Srba dr`e sve rezervoare Nacionalna biblioteka izgorjela Diani o onome {to im se doga|a. Plate ~lanova Predsjedni{tva
JUNI Iseljena najve}a kasarna pod kontrolom. u te{kom artiljerijskom napadu. U gradu haraju glad, bolest, be- BiH - 20 DM po crnom kursu.
JNA Mar{al Tito, u centru grada. Slikari izla`u slike u haustorima. U sarajevskim bolnicama lje- zna|e i smrt. Sarajlije potresa zvuk motorke u
Izgorjela zgrada dnevnog lista AVGUSTU konvoju koji se upu- kari i medicinsko osoblje gladuju. Muslimani i Hrvatibje`e s Grba- zoru, kada se sijekunajboljastabla.
Oslobo|enje pod te{kim artiljerij- tio u Njema~ku s djecom bez rodi- SEPTEMBAR Gradom vlada vice, pla}aju}i Srbima otkup za Velepekara te{ko granatirana.
skim napadima. telja snajperom pogo|ene bebe. epidemija enterokolitisa i dizente- `ivot. Izgorio mlin.
Na barikadi snaga bosanskih Romi iz naseljaButmirodlaze da rije. Odigrana utakmica Sarajevo - Sarajlije pronalaze vodu po-
Srba, pri izlasku iz grada, zaustav- prezime u Italiju. Sru{en talijanski humanitarni UNPROFOR. Rezultat 12:3. mo}u ra{lji i viska.
ljeni bh. olimpijci na putu za Olim- Aerodrom zatvoren zbog gra- avion. OKTOBARGradona~elnikSara- Pojavili se bosanski paso{i u
pijske igre u Barceloni. natiranja. Ministarstvo obrazovanja izda- jevaizdaoproglas: “Gra|ani, ne si- ograni~enom broju.
Po gradu lutaju napu{teni Dino Merlin komponovao bo- lo saop{tenje da upis u {kole zavi- jecite drve}e! Samo treba sa~eka- NOVEMBAR Konvoj sarajev-
OSLOBO\ENJE 13
srijeda, 6. april 2011. godine HRONOLOGIJA

SDS odgovorio
barikadama
na referendum


Sarajlije u
redu za vodu

Branioci
sprije~ili JNA
da zauzme
centar grada


Gra|ani su se na
referendumu izjasnili za
nezavisnu BiH

SARAJEVA
skih Slovenaca napustio Sarajevo.
Slovenci oti{li u Sloveniju.
Ranjenici ~ekaju na izlazak iz
grada.
U sarajevskoj poro|ajnoj klini-
ci poro|aji se obavljaju uz svjetlost
svije}a. Niko im ne dolazi, niko im
ne poma`e.
la. Projekcije se odr`avaju u sara-
jevskim podrumima.
Oslobo|enje posjetila Bianca
Jagger.
Po~eofestivalHare-Kri{na, ratni
festivalmira, uz tradicionalnumu-
ziku, vedski teatar i predavanja.
Na aerodromskoj pisti cvjeta
rajeva: “Imamo ~italaca vi{e ne-
go ika da, iako je uni {te no
130.000 knjiga, dio arhiva i te-
hni~ka oprema.”
Po{ta priklju~ila 30.000 telefona U toku je promjenaimenagrad- MARTJapanposlaokonzervetu- {verc: jedan prelazak piste s 10 kg Vojska bosanskih Srba uvodi
prioritetima, isklju~ivo za lokalnu skih ulica. njevine za humanitarnu pomo} u hrane donosi zaradu od 1.000 aviobombe u napad na grad.
komunikaciju jer veze sa svije- Odr`ana promocija idejnih vrijednosti od 5.000.000 $ - to je nu- DEM. Premijera pozori{ne predstave
tom ne funkcioni{u. rje{enja prvih po{tanskih bh. tricionisti~ki najvrednija hrana za Svega 105 pasa u gradu vakcini- „Alkestis“.
U gradu se osnivaju banke. maraka. ovaj vid ishrane. sano protiv bjesnila. Djevoj~ica Irma Had`imurato-
DECEMBAR Snage bosanskih Proslavljen pravoslavni Bo`i}. Obnovljen rad srpskoghumani- Procvat pozori{ta u gradu. vi} pogo|ena snajperom. Pod ve-
Srba izvele te`ak napad na Otes. PotpredsjednikVlade BiH Haki- tarnog dru{tva Dobrotvor. Po~ela deratizacija grada. likimpritiskomsvjetskejavnostiiz-
Svaki Sarajlija ima pravo na ja Turajli} ubijen na putu za Sara- U Sarajevu odr`an rock kon- JUNIMasakr na igrali{tu na Do- mje{tena je u Englesku radi li-
0,333 kg hljeba ili 0,174 kg bra{na jevski aerodrom u vozilu UN-a. cert Help Bosnia Now! brinji. Poginulo 13 ljudi. je~enja.
(bra{no dobijaju oni dijelovi gra- Bosanski Srbi bacili granatu U Sarajevu su|enje Borislavu Vojska bosanskih Srba ga|ala SEPTEMBAR Otvorene naro-
da u koje hljeb ne mo`e sti}i). na red za vodu kod Sarajevske Heraku za zlo~ine protiv ~o- ljude u molitvi prilikom d`enaze. dnekuhinje za pre`ivljavanjepen-
Aerodrom zatvoren, Sarajevo pivare. vje~nosti. Sudija: Fahrudin Tefte- Poginulo osam ljudi na groblju zionera.
~eka novi krug humanitarne po- Cijene na sarajevskimpijacama: darija. Budakovi}i. Me{ihat: “Mogu}e je U Sarajevo ulaze ve}e koli~ine
mo}i. jedna penzija = 2 jaja; borac Armi- Te{ki artiljerijski napad na grad. obavljati d`enaze i no}u.” struje. Elektroprivreda pravi plan
Na sjednici Predsjedni{tva BiH je BiH ima platu 20.000 din = 4 ka- U Kamernom teatru 55 odr`ana Dr. Bakir Naka{, ljekar Dr`avne redukcija.
donesena odluka da Alija Izetbe- fe u kafi}u ili kutijacigareta; 1kg ju- Molitva za mir. bolnice u Sarajevu: “Ove godine mi U Sarajevu je cigaretaboljesred-
govi} ostaje predsjednik dok tra- ne}eg mesa = 50 DM APRIL Otvoreno Ko{evsko gro- je lak{e, iako mi je u`asnote{ko. Jer, stvo pla}anja od zraka. Stariji golf
je rat. Havarije u Toplani i Vodovodu. blje, 27 godina nakon zatvaranja, ako ni{ta, sada znam {ta imam, a vrijedi tri {teke cigareta.
Proslavljen Bo`i} u bazi UN- FEBRUARBosanski Srbi grana- zbog nedostatka prostora za ukop {ta mogu o~ekivati, ~ime raspo- Proslavljena jevrejska Nova
PROFOR-a. Vojnici Francuskog tiraju pogrebne povorke, sahrane `rtavaubijenihsnajperima i grana- la`em i znam da }e ovo dugo tra- godina.
bataljona pjevali: “Molimo se za i bolnice u Sarajevu. tama. jati.” Bh. Pen centar primljen u svjet-
mir u Sarajevu.” U gradu vlada ratna hiperin- U Sarajevo stigla Susan Sontag i JULI Glad u Sarajevu. Ba{te i bal- ski Pen centar.
flacija. susrela se sa umjetnicima i intele- koni jedini izvori hrane. Pojava pauka na ulicama Sara-
1993. Obustavljeni letovi UNHCR-a.
Po~eo rad srednjih {kola u mje-
ktualcima.
U Sarajevo stigla Joan Baez.
Cijene na pijacama: Ulje - 30
DEM; 1 kg bra{na - 10 DEM ili dvi-
jeva koji odnosi “nepropisno
parkirane automobile“ izaziva
JANUAR U 1992. godini pro- snim zajednicama, poslovnim Odr`ana uskr{nja misa u sara- je kutije cigareta. odu{evljenje Sarajlija. Oni gleda-
sje~ni Sarajlija je `ivio na hljebu. prostorima, stanovima. jevskoj Katedrali. Objavljen Dnevnik sarajevske ju spektakl.
Pore|enja radi, prosje~ni Evro- Progla{eni najbolji sportisti u MAJApel Skup{tine grada svije- djevoj~ice Zlate Filipovi}. Velepekara nema nafte ni za
pljanin u jednoj godini pojede 55 BiH ‘92. godine: {ahisti Vesna Ba- tu za pomo} u hrani. Promovisansloganopsade “S ci- transport, a kamoli za rad agre-
kg hljeba, a prosjek Sarajlije u ‘92. {agi} i Ivan Sokolov. Drogasti`e u grad iz Posu{ja, Ze- garetom nikad nisi sam.” gata.
godini je 180 kg hljeba. Otvoreno prvo ratno kino Oba- nice, Splita. AVGUST Biblioteka Grada Sa- OKTOBAR Izvr{ni odbor Grada
14 HRONOLOGIJA OPSADE OSLOBO\ENJE
srijeda, 6. april 2011. godine

Avenija snajpera
dobio odluku o pove}anju stana- 120 DEM, 21. marta 40 DEM. I da- Sarajlije love ribu u Miljacki da Na sarajevskim krovovima ni~u
rina od prvog oktobra. 1994. lje se na pijacama mo`e kupovati bi pre`ivjeli. ba{te za pre`ivljavanje.
Papa poslao mirovnu poruku: JANUARBarbaraHendrix, oper- za cigarete i vr{iti robna razmjena. Ogromni redovi ispred hrvatske Ministar spoljnih poslova Ve-
“Bosanci, niste sami!” nadiva, odr`alanovogodi{njikon- Povodom razvoja doga|aja u ambasade za vize. like Britanije Douglas Hurd i mi-
Sarajevskizra~nimost je najdu`a cert u Sarajevu, u znak solidarnos- Sarajevu, Yasushi Akashi izjavlju- Iz Visokog stigao autobus sa 87 nistar spoljnih poslova Francus-
akcija te vrste u istoriji. Traje 467 ti s napa}enim gradom. je: “Vidim svjetlo na kraju tunela.” putnika. ke Alain Juppe stigli u Sarajevo
dana - ovaj zra~ni most je du`i od Masakri civila u raznim dijelovi- Madelaine Albright u Sarajevu: Salman Rushdie (The Guardi- povodom otvaranja Francuske
berlinskog. ma grada. “Budu}nost Amerike i va{a bu- an): “PostojiSarajevo kao ideja, za- ambasade.
U gradu ~este eksplozije plina U toku opsade grada Kamerni du}nost su nerazdvojive. Ova ce- mi{ljeno Sarajevo, ~ije razaranje Bosanski Srbi zatvorili “plave
zbog nestru~nog instaliranja. teatar 55 izveo 652 multimedijal- remonija to mora svima pokazati.” ~ini izgnanicima sve nas.” puteve“ oko Sarajeva.
Otvoren filmski festival u Sara- na projekta, u prosjeku dva dne- APRIL Povodom 110 godina Novi gradona~elnik Sarajeva AVGUST Uobi~ajena slika na
jevu. Brojni gosti ostali u Anconi, vno. Elektrodistribucije BiH, uklju~ena Tarik Kupusovi} ide u Veneciju sarajevskim ulicama: tramvaj sto-
nisu se mogli prevesti avionima Penzioneri }e dobiti bra{no uli~na rasvjeta u Titovoj ulici, Fer- na bratimljenje gradova. Vodi sa ji, putnici ~itaju novine, a snajpe-
UN-a. Slogan festivala: “Ni{ta vam umjesto penzija. hadiji i na Trgu oslobo|enja. sobomsedmerodjecerazli~itihna- rista s brda bije po Marijin-Dvoru.
ne mo`emo obe}ati.” Masakr djece na sanjkanju u C Sarajevo zasuto projektilima. cionalnosti. Svi ~ekaju da pucnjava stane. Pu-
Jevrejska apoteka u Sarajevu fazi, na Alipa{inom Polju. Saop{tenje Osnovnog suda II: Uli~ni {tandovi sa knjigama ko- tnici pri ulasku u tramvaj biraju
izdala gra|anima 10.000.000 FEBRUARMasakr civila na Do- razvodi idu kao na traci. U ve}ini jevi{enisuroba - to je bio svijetma- “najbolje“ mjesto u tramvaju, ono
lijekova. brinji, na fudbalskom igrali{tu. slu~ajeva tu`ene strane su `ene. {te u vremenu strave. Jedna enci- “gdje je najmanja mogu}nost za
NOVEMBAR Grad nedjeljama Masakr na pijaci Markale u Ako su supru`nici razdvojeni dvi- klopedijako{tala1 jaje, a danasen- pogodak“ - to je sarajevski rulet.
nema struju, vodu, plin, humani- centru Sarajeva. 66 mrtvih, 197 jegodine i ako je adresadrugogsu- ciklopedija ko{ta 5 jaja. Od zatvaranja“plavihputeva“ ci-
tarnu pomo}. ranjenih. pru`nika nepoznata, tu`itelj auto- U Sarajevu redukcije vode. jene na pijaci sko~ile 100%.
GeorgeSoros u posjetiSarajevu.
Masakr nad u~enicima u Sara-
jevu. Obustavljena nastava dok
se ne donesu mjere za{tite.
Ponovo masakr nad gra|ani-
ma Sarajeva.
Uvedena pravila za odr`avanje
nastave. [kolski sat traje 15 minu-
ta. Od 24. decembra do 1. marta,
djeca }e imati raspust. Ionako ne-
ma grijanja.
Izlo`ba sarajevskih slikara Svje-
doci postojanja u Umjetni~koj ga-
leriji BiH.
DECEMBAR Opresa otvorila
trafike u gradu pod sloganom
“@ivot ~ine male stvari“. Hicima s brda spaljena je Vije}nica U ratnim razaranjima sru{en je i neboder Oslobo|enja
U gradu kra|a struje na razne Gradona~elnik Sarajeva Muha- matski dobija razvod. Upu}en apel gra|anima: “Ne pe- Odigrana hiljadita predstava
na~ine: postavljaju se divlji pri- med Kre{evljakovi} obilazi pijacu Umro Branko Mikuli}. rite }ilime, ne zalijevajte ba{te!” “Pokretnog pozori{ta“.
klju~ci, podzemni kablovi, pri- - mjesto masakra. Pogo|eniputnici u sarajevskom Otvo re na prva ben zin ska Odr`ana modna revija s mode-
klju~enja na prioritete i trafo- Po naredbi MUP-a sve pijace u tramvaju. pumpa. lima od gline i germe. Kreatorica
stanice. gradu su zatvorene. Gradska vlada donijela odluku JUNI Bob Dole, lider ameri~kih Snje`ana Hufnagl.
Fabrika duhana Sarajevo paku- NATO uputio ultimatum bo- o zabrani alkohola, poker-apara- republikanaca, stigao u Sarajevo, SEPTEMBAR Potvr|en Papin
je cigarete u listove knjiga. Sada su sanskim Srbima: artiljerija se mo- ta, igara na sre}u, videoigara, `ive Sarajlije vodu dobijaju no}u dolazak. Na ulicama Sarajeva
na redu Prilozi za istoriju bh. rapovu}i 20 km od Sarajeva. 21. fe- muzike- svega{to stvarabuku i re- zbog smanjene potro{nje struje. postavljeni plakati s Papinim li-
knji`evnosti. bruar je dan D za povla~enje te- meti mir gra|ana. U zgradi zapaljene Nacionalne kom i porukom “Niste sami, s va-
U sarajevskoj Katedrali odr`an {kog naoru`anja bosanskih Srba. Odr`an performans na Miljac- biblioteke odsviran Mozartov ma smo!”
sve~ani bo`i}ni koncert. Ponovo uspostavljen zra~ni ki: u rijeku porinut splav sa zasta- Requiem. DirigovaoZubinMehta, Papanijedo{ao. UNPROFORni-
U gradu nema struje, vode, so- most. vom. Ba~ene i boce s porukama: pjevao Carreras, odaju}i po{tu je mogao garantovati sigurnost.
li za hljeb. Vra}a se `ivot u grad. Ljudi {eta- “Ovo nije zid! Zdravo, Evropo, mi poginulimSarajlijama i poginulim Rastu cijene na pijaci. Banane
Festival Sarajevska zima pri- ju ulicama, djeca se igraju. smo svijet!” {irom BiH. ko{taju 6 DM.
re|uje projekcije crtanih filmova MART Otvaraju se ~etiri putna MAJ Cijene za vo`nju taksijem Sarajlije idu na kurseve stranih Na sarajevskim ulicama pono-
za djecu. pravca u i iz Sarajeva. u Sarajevu. Od centra do bolnice jezika. Interlingua Service radi to- vo postavljeni kontejneri za za{ti-
Otvorena kuhinja za javne i kul- Najavljeno otvaranje grada, re- Ko{evo - konzerva ribe; od centra kom cijele opsade. tu od snajpera.
turne radnike. UNPROFOR im agovalapijaca. Cijene na pijacama do naselja Otoka - 1 litar ulja i 1 kg JULI Otvorena ameri~ka am- U gradu potraga za drvima:
dao hranu. su pale. Kilogram kafe 7. marta bio {e}era. basada u Sarajevu. vre}a grabovine 20 DM.
OSLOBO\ENJE
srijeda, 6. april 2011. godine HRONOLOGIJA OPSADE 15
OKTOBAR Prikazan film Bo- Maja \oki}. Od udara granate poginuo mla- Bosanski Srbi tra`e od Michaela mene kad UNHCRprekinehuma-
sna francuskog filozofa Bernard- Prvi korpus oslobodio najvi{i disarajevskiintelektualac i novinar Steinera 1.000 mrtva~kih sanduka nitarnu pomo}.”
Henrija Lévya. vrh Treskavice. Karim Zaimovi}. i 10.000 kutija za pakovanje stvari Engleski princ Charles u posje-
U Narodnom pozori{tu izvede- Uspostavljena satelitska veza Masakr na pijaci Markale: 35 da bi napustilidijeloveteritorije (na ti Sarajevu.
na premijera predstave Romeo i Sarajevo - Barcelona - Svijet ubijenih, 90 ranjenih. UN nisu kojima su groblja) koji }e pripasti Po~ela “mirna reintegracija Sa-
Julija u dje~ijoj izvedbi. Reditelji- kao donacija grada Barcelone pozvale NATO. Istraga u toku. Federaciji. rajeva“. U Vogo{}i Srbi zakr~ili put
ca: Olja Kosti}. Sarajevu. Rezultatistrage UN-a: granatu su Srbi otkopavaju mrtve da ih no- prema Palama. [to nisu ponijeli,
Nema nafte u gradu. Stigle mi- MAJ Donatori ne dopremaju ispalili bosanski Srbi. se sa sobom pri povla~enju. zapalili su.
nimalne koli~ine u grad, za potre- naftu. Autobusi ne rade. Tramva- NATO krenuo sa serijom napa- Odr`ana pono}na bo`i}na mi- Premami{ljenjusarajevskihsre-
be UN-a. ji idu na kratkoj relaciji od ^engi}- da na srpske polo`aje. sa u Katedrali. dnjo{kolaca, na pitanje kakve ih
Igmanski put nije za{ti}en, Vile do Alipa{inog Polja. U toku NATO akcija No}ni let. profesije~ekaju, najzastupljenije su
ga|aju ga bosanski Srbi. Masakr na Butmiru. Vojnici Armije BiH na Mojmilu prodaja droge ili ubijanje po ugo-
Odlukom Pape, Vinko Pulji} Kod zgrade UNIS-a ubijen fran- cijelu no} pratili NATO spektakl. 1996. voru.
postaje kardinal. cuski vojnik. SEPTEMBARZahtjev UN-a bo- JANUAR Bono Vox, vo|a grupe Federalnapolicijapreuzelavlast
NOVEMBAR Prosje~na plata u Humanitarnapomo}smanjena sanskimSrbima: uklanjanjeartilje- U2, do~ekao Novu godinu u Sara- u Rajlovcu, Reljevu, Dobro{e-
gradu 2 DEM, a mjese~no jednoj za 50%. rije oko Sarajeva na daljinu od 20 jevu. vi}ima, Ahatovi}ima, Ned`ari}ima,
porodici treba 350 DEM. Op{ti napad na Sarajevo. km u pre~niku, prestanak grana- Budu}nostBosne ne zavisisamo Aerodromskom Naselju.
Pogo|en tramvaj: jedan putnik Sarajevo: nema prevoza, slab tiranja civilnih objekata i obusta- od IFOR-a i visoke politike ve} i od MARTGlavni grad BiH Sarajevo
ubijen, {est ranjenih. pritisak plina, nedovoljno vode. va svih borbenih aktivnosti. toga ho}e li pre`ivjeti Djed Mraz. zvani~no su deblokirali pripadni-
U ratnom kinu Apolo odr`ani JUNI Bra{no stoji na Sarajev- Srbi granatirali Sarajevo. Granatiran tramvaj u Sarajevu: ci Federalne policije u pratnji
Dani {vicarskog filma. skom aerodromu. UN nisu u mo- Srbi po~eli s povla~enjem neko- jedna osoba ubijena, devetnaest IFOR-a i me|unarodnih kolega.
Sarajevo zasuto granatama. gu}nosti da ga dopreme u grad. liko sati prije isteka ultimatuma. putnika ranjeno. Policija je prvastiglaputemkojivo-
Otvorena Francuska biblioteka Dio Igmanskog puta Srbi dr`e pod Doma}instva u Sarajevudobija- Zatvoren“zra~nimost“ nakon tri di iz Sarajeva u Visoko i time otvo-
u Sarajevu. stalnom paljbom. 300 metara pu- ju struju svaki ~etvrti dan. i po godine, najdu`i u istoriji. Sa- rila glavni grad BiH.
DECEMBAR Srbi postavili pro- ta je kriti~no. Gra na te u Sa ra je vu: osam rajevski “zra~ni most“ obavio Avdo Hebib, ministar MUP-a
tivavionskeraketnesisteme u oko- Izdata zabrana okupljanja. Uve- ranjenih. 13.000 letova i dopremio 167.677 Federacije, vo`njom slobodnim
lini Sarajeva.
Sarajevo: bosanski Srbi zatvori- 
li ventile na plinovodu. August
Raketni napad na Predsjedni{- 1995,
tvo BiH. masakr na
Dijete ubijeno metkom iz snaj- Markalama
pera.
Papa primio sarajevski zbor
“Trebevi}“.
Novi krug humanitarne pomo}i
u gradu: 1 kg ri`e, 200 grama gra-
ha, 150 grama ulja, jedan mesni 
narezak od 340 grama, 2 kg bra{na. Pregovori
Potpisan sporazum o prekidu u Daytonu
vatre na ~etiri mjeseca i sedam donijeli
dana. su mir
U humanitarnojpomo}igra|ani
dobivaju biskvit star 50 godina. 
Papa je tokom
1995. rata poru~ivao
Bosancima i
JANUAR Soros fondacija plati- Hercegovcima
la cijepljenje pasa protiv bjesnila. da nisu sami
Veoma uspje{na akcija Elektro-
distribucije o pravednoj raspo- 
djeli 100 KW po doma}instvu. Mirnom
U pripremi pokretanje Grad- reintegracijom
skog voza od Alipa{inog Polja do oslobo|ena je
@eljezni~ke stanice. Grbavica i
Na balu Roma izabrana Miss - ostali
Lindita Tatri. okupirani
ApelKruga99: Zaustavitezlo~ine dijelovi
nad ^e~enima. Sarajeva
Obilje`eno 1.000 dana opsade deno ogla{avanje op{te opasnos- Otvorena prodavnica Beneton. tona humanitarne pomo}i. U~es- putevima na simboli~an na~in
Sarajeva. ti bar dva puta dnevno. OKTOBAR Rusija }e pustiti plin tvovalo 20 zemalja. Avioni su pre- otvorio putne komunikacije koje
FEBRUAR Udari granata i snaj- Kriza s vodom u gradu. Prekinut i priznati Bosnu i Hercegovinu. vezli hiljade novinara. od Sarajeva vode ka Zenici i Tuzli.
pera po gradu. dotok vode s Ba~eva. Dogovorenprekidvatre od utor- U gradskim parkovima i na ze- Tom prilikom Avdo Hebib je izja-
Snajperi ga|aju tramvaj. Plan isporuke struje: svaki tre}i ka, 10. oktobra. lenim povr{inama Sarajeva ove vio: “Poru~ujemosvimgra|anima
Transportno preduze}e GRAS dan za doma}instva. Papa izgara od `elje da posjeti godine se ne}e mo}i sijati ba{te. da je Sarajevo deblokirano. Ovo je
nema sredstava da isplati dug za Gradska vlada naru~ila od Vra- Sarajevo. IFOR kontorli{e vodu, struju i plin. trenutak koji ulazi u istoriju.”
struju Elektrodistribuciji. Smatra- niceizradubetonskihplo~akoje}e Ponovo otvorena pijaca Mar- “Seoba mrtvih du{a“ s reintegri- U Ilija{u istaknuta dr`avna obi-
ju da nije momenat za napla}iva- se po potrebi postavljati na opa- kale. sanih podru~ja Sarajeva. Poduze- lje`ja BiH.
nje karata za vo`nju te zato nema- snim mjestima u gradu. NOVEMBAR U Daytonu po~eli tnici iz Srbije za ekshumaciju tije- Horor na Grbavici: kru`e
ju ni prihoda. Snage bosanskih Srba bacile mirovni pregovori. la tra`e 800 DEM. plja~ka{i, ljudi zabarikadirani u
Ambasador SAD-a Victor Jako- aviobombu na RTV dom. Potpisan mirovni sporazum u Prvi privatni civilni avion sletio svoje stanove. Zapaljena {kola na
vich na Krugu 99: “U BiH se brane JULI Deratizacija grada para- Daytonu: BiH kao cjelovita dr`ava na Sarajevski aerodrom. Grbavici.
principi zapadne civilizacije.” finskim kockama. U Sarajevu s dva entiteta i zajedni~kim insti- Umro veliki ruski pjesnik Josif Oslobo|eni Had`i}i mirnom
MARTOd Skenderije do Elektro- pod opsadom preovla|uju Ratus tucijama. Sarajevo ostaje nepodi- Brodski. Tokom rata napisao pje- reintegracijom.
privrede tramvaje }e pratiti tran- ratus (crni pacov) i Ratus norve- jeljeno. Dogovoreno izru~enje ra- smu o Bosni. Oslobo|ena Ilid`a, 12. marta,
sporter UN-a radi za{tite. ginus (sivi pacov). Otrov je efika- tnih zlo~inaca. FEBRUAR Opasnost od neek- mirnom reintegracijom.
Pojavilo se alpsko mlijeko u san i u uni{tavanju malih ku}nih Dio UNPROFOR-a }e se po- splodiranih mina. Mirnom reintegracijom oslo-
mljekarama. mi{eva. Jedan par mo`e izroditi vu}i, a drugi dio snaga UN-a pre- Most Bratstvo i jedinstvo bi}e bo|ena Grbavica. Potom, oslo-
Od zatvaranja puta preko aero- 800 pacova. farbati opremu i u}i u sastav NA- otvoren svaki drugi dan od 8.30 do bo|eni Vraca, Faleti}i, [picasta
dromacijene na pijacamarastu. Na Divlja~ko ubijanje civila. Ubije- TO snaga pod imenom IFOR. 16 sati. Gra|ani mogu s li~nom stijena, Gornje Biosko.
pijaci ono {to je jeftinije kupuje no 12, ranjeno 67. Chirac tra`i garancije bezbje- kartom i}i na Grbavicu. Centrotrans tranzit sklanja kon-
onaj ko je br`i i ko ima sitannovac. Posljednjikrughumanitarnepo- dnosti za srpsko stanovni{tvo u Filip Andronik u{ao u knjigu tejnere sa ulicaSarajeva. Bilo je 380
Ukinuti letovi za Split. mo}i podijeljen 9. jula: 400 grama Sarajevu. Guinnessovih rekorda za 1996. objekata “za za{titu“ - automobi-
APRIL U Londonu umrla Irma graha, 300 gramagra{ka, 200 grama DECEMBAR Sarajevo: pucnji u godinu: na Dobrinji II bio je naju- la, trolejbusa, autobusa, beton-
Had`imuratovi}, djevoj~ica po- ri`e, 2 decilitra ulja, 1 kg bra{na. tramvaj. porniji skuplja~ od humanitarnih skih plo~a.
go|enasnajperom, a izmje{tena u Hrana u{la u grad “alternati- BosanskiSrbidemontirajufabri- lan~-paketa, naljepnica na konzer- (Priredio Muharem BAZDULJ,
London da bi se spasila. vnim putem“ - kroz tunel. ke prilikom povla~enja. vama, sitnica iz humanitarne po- prema op{irnijoj hronologiji
Vijest o jo{ jednoj `rtvi snajpera AVGUST Bicikl ponovo u modi Bosanski Srbi pale ku}e na mo}i. Skupio je 2.900 komada iz Edukacijskog paketa
oti{la u svijet. Ubijena djevojka u Sarajevu. Grbavici. ne~ega. “Presta}u skupljati uspo- “Opsada Sarajeva“)