You are on page 1of 3

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 28 listopada 2003 r. Nr 53
TREÂå:
Poz.:
POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
838 — z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeƒ . . . . . . . . . . . . . 2649
839 — z dnia 27 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeƒ . . . . . . . . . 2651
840 — z dnia 10 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeƒ . . . . . . . . . . . . . . 2652
841 — z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu orderu . . . . . . . . . . . . . . . 2654
842 — z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeƒ . . . . . . . . . . . . . . 2654

POSTANOWIENIE
843 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie osta-
tecznych ustaleƒ w post´powaniu antydumpingowym przeglàdowym w zwiàzku z przy-
wozem na polski obszar celny zapalniczek pochodzàcych z Chiƒskiej Republiki Ludowej
lub Tajwanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2655

OBWIESZCZENIA:
844 — Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty
do której mo˝na wykonywaç Êwiadczenia przy prowadzeniu niektórych us∏ug z wyjàtkiem
Êwiadczeƒ dla ludnoÊci oraz kwartalnych stawek rycza∏tu od przychodów proboszczów
i wikariuszy, obowiàzujàcych w 2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . 2670
845 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie wy-
kazu jednostek, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo okreÊlo-
nym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2688
846 — Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wy-
sokoÊci normatywu miesi´cznych sp∏at kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2690
847 — Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wskaê-
nika waloryzacji podstawy wymiaru zasi∏ku chorobowego w I kwartale 2004 r. . . . 2690

KOMUNIKATY:
848 — Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwoty
zasi∏ku pogrzebowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691
849 — Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwot
przychodu odpowiadajàcych 70 % i 130 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
oraz kwot granicznych przychodu w 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . 2691
850 — Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwoty
przychodu odpowiadajàcej 30 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia za III kwarta∏
2003 r. og∏oszonego do celów emerytalnych . . . . . . . . . . . . . 2692

838
Rej. 83/2003
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 czerwca 2003 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. 1. Baran Jolanta, 2. Bielawska Gra˝yna Teresa, 3.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, Ca∏a Maria, 4. Gorzkowska Ewa Janina, 5. Koroniak
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 Danuta Maria, 6. Koterba El˝bieta Krystyna, 7. P∏aczek
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Zenon, 8. Rafiƒski Roman Kajetan, 9. Rosicki Bogdan,
Edukacji Narodowej i Sportu, za wzorowe, wyjàtkowo 10. Sroka Teresa Jadwiga, 11. Staniszewski Grzegorz,
sumienne wykonywanie obowiàzków wynikajàcych 12. Szymczak Miros∏aw, 13. Taciak Janusz Jan, 14.
z pracy zawodowej odznaczeni zostajà: Wawrzyniak Jan Józef,
Monitor Polski Nr 53 — 2650 — Poz. 838

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI nata, 127. Bresiƒska Barbara, 128. Buszka Marzena,
129. Chamera Wies∏awa, 130. Cichowicz Gra˝yna Sta-
15. Brzeziƒska Daniela Genowefa, 16. Buchta Tere- nis∏awa, 131. CieÊlik Hanna Teresa, 132. Cisowska
sa Danuta, 17. Bukowiecka El˝bieta Janina, 18. Ca∏a Maria Jolanta, 133. Comblik Janina Alicja, 134. Cwoj-
Tadeusz Stanis∏aw, 19. Cudak Krystyna, 20. Czaplicka- dziƒska Barbara Anna, 135. Czajka Jolanta, 136. Cza-
-Wojtas Aleksandra Krystyna, 21. Derkacz Ewa Maria, pla Barbara Anna, 137. Czarnecka Katarzyna, 138. Dà-
22. Duszyƒska Hanna Anna, 23. Dzieciàtkowska Ewa, browski Waldemar Andrzej, 139. Dmowska Janina,
24. Dziedzic Bogus∏awa Anna, 25. Gielniak Zofia, 26. 140. Dubownik Wies∏awa, 141. Dzia∏dowski Piotr, 142.
Glanc Krystyna Maria, 27. Granos Dorota Ma∏gorzata, D˝umak Gra˝yna Franciszka, 143. Fija∏kowski Leszek
28. Grzesiak Urszula, 29. Hy∏a Wanda Maria, 30. Jan- Zygmunt, 144. Filipczak Barbara, 145. Froƒska Kata-
kowska Bo˝ena, 31. Jaworska-Jacek Teresa, 32. Ja- rzyna ¸ucja, 146. Gawe∏ Ma∏gorzata, 147. Glapiƒska
worski Józef Pawe∏, 33. Kaczmarek Urszula Alicja, 34. Barbara, 148. Glinka Barbara, 149. Glinka Lucyna Ur-
Kaj Maria Stanis∏awa, 35. Ka∏u˝na Ewa Maria, 36. Ka- szula, 150. Gliwiƒska Gra˝yna Helena, 151. Gomó∏ka
rolak Danuta Maria, 37. Kasendra Lidia, 38. Kawa Bro- Monika Ma∏gorzata, 152. Gradecka Ewa, 153. Graf Mi-
nis∏aw, 39. Kaêmierczak El˝bieta, 40. Korczak Urszula ros∏awa, 154. Gràbczewska Miros∏awa, 155. Grefling
Teresa, 41. Kordon Violetta Longina, 42. KoÊcielniak Marek Feliks, 156. Gruszczyƒska Honorata Urszula,
Halina, 43. Kowal Lorentyna, 44. Krakowiak Urszula 157. Gumu∏a Jolanta, 158. Gzela Ma∏gorzata Renata,
Krystyna, 45. Krulikowska Barbara Zofia, 46. Krzemiƒ- 159. Hanc-Niemczynowicz Maria Magdalena, 160.
ska Barbara, 47. Kurzawa Jerzy Stanis∏aw, 48. Larus Haƒczyk Wies∏awa, 161. Holweger Gra˝yna, 162. Ho-
Andrzej Antoni, 49. Leszczyƒska Jolanta, 50. Lewicki roszkiewicz-Wo∏k Stanis∏awa Ewa, 163. Hudaƒska
Marek, 51. Lipiƒska Danuta Barbara, 52. Liszewska Iwona, 164. HypÊ Henryka, 165. Idziak Jolanta Kata-
Krystyna Kazimiera, 53. ¸akomska Jolanta Teresa, 54. rzyna, 166. Izbicka Anna, 167. Jab∏oƒska Dorota, 168.
¸aszczych Barbara, 55. ¸ysiak-Marek Agnieszka, 56. Jab∏oƒska Ewa Agnieszka, 169. Jagie∏∏owicz Ma∏go-
MatyÊkiewicz Lucyna Maria, 57. Michalak Maria Mag- rzata Barbara, 170. Janiak Ma∏gorzata, 171. Janko-
dalena, 58. Michalak-Wójcik Ewa Maria, 59. Michalska wiak Dorota, 172. Jankowski Jaros∏aw, 173. Janowicz
Maria Józefa, 60. Miko∏ajczyk Maria, 61. Moleska An- Wanda Maria, 174. Jarek Gra˝yna Halina, 175. Jeƒç
na, 62. Myszkowska Teresa, 63. Nawrocka Bernadeta Magdalena Anna, 176. Jóêwiak Danuta, 177. Jóêwiak
Maria, 64. Okunek Pawe∏, 65. Okupna Urszula, 66. Pa- Janina Regina, 178. Juchnowicz Iwona, 179. Juny-
la Ryszard Stanis∏aw, 67. Papierkowska Krystyna Hali- szek-Pinkowska Barbara, 180. Kaczmarek Bo˝ena
na, 68. Paw∏owska Mieczys∏awa Kazimiera, 69. Pie- Aleksandra, 181. Kaczmarek Irena Maria, 182. Kacz-
czyƒska Barbara Antonina, 70. Pijet Miros∏awa, 71. marek Maria Jolanta, 183. Kaczmarek Piotr Pawe∏,
Pingot Teresa Jadwiga, 72. Piotrowska Anna, 73. Pio- 184. Kamiƒska Aleksandra Jolanta, 185. Kamiƒski Ja-
trowska El˝bieta Iwona, 74. P∏aczek Stanis∏aw, 75. Po- nusz, 186. Karpiƒska Emilia, 187. Kata Aneta Magda-
krywiecka Alicja Katarzyna, 76. Posadzy-Tomczak Han- lena, 188. Kawka Pawe∏, 189. Kaêmierczak Maria, 190.
na, 77. Pozorska Barbara Stanis∏awa, 78. Rakowicz Kia∏ka W∏adys∏aw Pawe∏, 191. Kledecka Ma∏gorzata
Czes∏aw Kazimierz, 79. Ratajczak Krzysztof Andrzej, Barbara, 192. Klefas Gra˝yna Urszula, 193. Knapkie-
80. Romaszkiewicz Urszula, 81. Rusiecka-Dryga∏a Jo- wicz Jolanta Ewa, 194. Kobuszyƒska Barbara, 195.
lanta Dorota, 82. Ruta Halina, 83. Rutkowski Jaros∏aw, Kochanek Barbara, 196. Kogut W∏odzimierz Edward,
84. Skrzyƒska Mariola Barbara, 85. Sotkiewicz Ewa 197. Kolaƒska Maria Jolanta, 198. Koliƒska Maria
Maria, 86. Stanek Ewa, 87. Stefaniak Barbara, 88. Su- Wanda, 199. Ko∏odziej Ma∏gorzata Agnieszka, 200.
racka Barbara, 89. Szmytkowska El˝bieta Irena, 90. Ko∏odziejski Janusz, 201. Koƒczak Violetta, 202. Ko-
Sznycer Krystyna, 91. Szwankowska Krystyna, 92. To- walczewska Ewa Ma∏gorzata, 203. Koz∏owska Ewa
bo∏a Maria Jolanta, 93. Tomaszak-Zesiuk Irena Barba- Maria, 204. Królikowska Katarzyna Danuta, 205. Kru-
ra, 94. Tomaszewska Halina Maria, 95. Tomczak Jan, szewski Piotr, 206. Krysiƒski Wojciech Jerzy, 207.
96. Trachimowicz Przemys∏aw, 97. Urbaniak Marzen- Krzewina Ewa Ma∏gorzata, 208. Kubera Katarzyna Ali-
na, 98. Wàdo∏owska Danuta Cecylia, 99. W´gierek Jo- na, 209. Kubiak Roman Mariusz, 210. Lis Wioletta
lanta, 100. WiÊniewska Janina Kazimiera, 101. W∏o- Gra˝yna, 211. Lulkiewicz Katarzyna El˝bieta, 212. Ma-
darczyk Maria Ma∏gorzata, 102. Wojciechowska Tere- ciejewska Beata Jadwiga, 213. Maciejewska Maria
sa Jolanta, 103. Wojnarowicz-Kaczorowska Urszula Jolanta, 214. Maciejewska Renata Maria, 215. Maci-
El˝bieta, 104. Woêniak Barbara, 105. Wójciƒska Anna, kowska Wioletta Teresa, 216. MagryÊ Edyta Maria,
106. Zag∏oba Anna Irena, 107. Zagozda Teresa, 108. 217. Makowska Maria, 218. Marek Bo˝ena Ewa, 219.
Zajàczkowska Teresa Maria, 109. Zieleniewski Cze- Markiewicz Halina Zofia, 220. Martenka Alina, 221.
s∏aw, 110. Zwoliƒska Maria, 111. Zych Ewa Maria, Matuszewska Agata Magdalena, 222. Mazurkiewicz
Stanis∏awa Maria, 223. Melniczak Karol, 224. M´kar-
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI ska Anna Teresa, 225. Micha∏ek Miros∏awa Anna, 226.
Mickiewicz Wies∏awa Maria, 227. Mierkiewicz Ewa
112. Bajon Aniela Gertruda, 113. Baranowska Ali- Barbara, 228. Mierzyƒska Czes∏awa Helena, 229. Mi-
cja Stanis∏awa, 114. Baranowski Zbigniew Kazimierz, ko∏ajczyk Renata, 230. Mrotek Gra˝yna, 231. Mueller
115. Baron Leokadia, 116. Barszczewska Teresa, 117. Romualda Maria, 232. Mulkowski Piotr, 233. Neude-
Baska Krzysztof Franciszek, 118. Baszczyk Iwona Ma- ker Edmund Pawe∏, 234. Nicke Izabela, 235. Niemczyk
ria, 119. Bayer Ewa, 120. Belka-Send∏ak Lucyna Ga- Waldemar, 236. Nowaczyk Urszula, 237. Nowicki
briela, 121. Bem Ma∏gorzata, 122. Bia∏ek Teresa, 123. Adam Benedykt, 238. Opara Halina, 239. Osuch Ma∏-
Bier∏a Marzena Barbara, 124. B∏aszczyk Stanis∏awa, gorzata Gra˝yna, 240. Pachocka Teresa, 241. Paszko-
125. Boç-Sosnowska Zofia S∏awomira, 126. Bojar Re- wiak Anna, 242. Pawlik Bogus∏awa, 243. Piàstka
Monitor Polski Nr 53 — 2651 — Poz. 838 i 839

Agnieszka Romualda, 244. Pielesiak Bo˝ena Maria, Ma∏gorzata, 287. TanaÊ El˝bieta Barbara, 288. Tar-
245. Pietrzak Andrzej, 246. Pietrzak Halina Teresa, czyƒski Janusz, 289. Tetlak Edmund, 290. Tomalak
247. Pisarska Anna, 248. P∏ytnik Ma∏gorzata, 249. Po- Ma∏gorzata, 291. Traczuk Beata Jadwiga, 292. TrybuÊ
laƒska-Ciechanowska Ewa Katarzyna, 250. Po∏omska- Ma∏gorzata, 293. Tylak Barbara, 294. Ufland Zofia,
-Wojtasik Maria Bo˝ena, 251. Preuss Ryszard, 252. 295. Ulatowska Teresa, 296. Waldman Barbara El˝bie-
Pruchnicki Janusz, 253. Puszczyƒska Krzysztofia, 254. ta, 297. Warczak Dorota, 298. Warda Andrzej, 299.
Radojewski Jerzy, 255. Radziszewski Edmund An- Wawrzyniak Maria Jolanta, 300. Weso∏owska Zofia,
drzej, 256. Rewers Maria, 257. Rossa Maria Barbara, 301. Wichrzyƒska Barbara, 302. Wilkanowska
258. Rozwalka Janina, 259. Ró˝ycka Bo˝ena, 260. Ruc- Agnieszka Maria, 303. WiÊniewska Izabela Maria, 304.
ka Ewa Gizela, 261. Rybczyƒska Edyta, 262. Rybicka Witkowska Maria Gra˝yna, 305. Wojtaszek Marian,
Kornelia Maria, 263. Rzeêniczak Maria Wanda, 264. 306. Wojtczak Ewa, 307. Wolniewicz Teresa, 308. Wol-
Sielecka Beata Maria, 265. Sieroƒ Janusz Wiktor, 266. ny Zygmunt Józef, 309. Wolska Ewa, 310. Woêniak
Skowronek Danuta Maria, 267. Skrodzka Krystyna Dorota, 311. Woêniak Ma∏gorzata Ewa, 312. Woênicka
El˝bieta, 268. Skrzypczak Adam Stanis∏aw, 269. Wies∏awa Jadwiga, 313. Wójtowicz Bogus∏aw Da-
Smarz Alicja Maria, 270. Sobczak Ma∏gorzata, 271. riusz, 314. Wulbach Ewa, 315. Wysocka Ma∏gorzata
Sójka Danuta Janina, 272. Stachowska Alicja Maria, Renata, 316. Wysocka Wies∏awa, 317. Zamkowska-
273. Stachowska El˝bieta, 274. Staszak Irena Maria, -Bloduch Danuta Maria, 318. Zbora∏a Emilia, 319.
275. Stolarek Maryla Janina, 276. Stolarczyk Danuta, Zeissel Magdalena Bogna, 320. Zieliƒska Ewa, 321.
277. Stryjak Miros∏aw Jan, 278. Suliga Edyta El˝bieta, Zió∏kowska Alicja.
279. Szczepanik Danuta Wies∏awa, 280. Szewczyk
Piotr, 281. Sznabel Alina, 282. Szolek El˝bieta Teresa,
283. Szpurka Barbara Maria, 284. Szymczak Dorota,
285. Âledziƒska ˚anetta, 286. Âwita∏a-Jarnecka Maria Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

839
Rej. 129/2003
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 czerwca 2003 r.

o nadaniu orderów i odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, polskiego boksu
poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, KRZY˚EM OFICERSKIM
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ORDERU ODRODZENIA POLSKI
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostajà:
4. Antkiewicz Aleksy, 5. Kukier Henryk Jerzy,
za wybitne zas∏ugi dla rozwoju przemys∏u w∏ókienni-
czego, za osiàgni´cia w pracy naukowej
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏eczno-
KRZY˚EM KOMANDORSKIM Z GWIAZDÑ Êci lokalnej
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
KRZY˚EM KAWALERSKIM
1. ¸uczyƒski Witold Wojciech, ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz 6. Dominik Henryk, 7. Ko∏tuniewski Mieczys∏aw


rozwoju regionu Warmii i Mazur Jan, 8. Matecki Zbigniew Apolinary, 9. Stodolna Irena,

KRZY˚EM KOMANDORSKIM za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokal-


ORDERU ODRODZENIA POLSKI nej:
2. Teresiak Adolf,
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz rozwoju
regionu Warmii i Mazur 10. Troszczyƒski Czes∏aw,

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

3. Paku∏a Pawe∏, 11. Mielcarek Bogdan Marian,