Monitor Polski Nr 39

— 1811 —

Poz. 678 i 679

678
UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeƒ wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Êwiadomy roli prawdy historycznej i elementarnej sprawiedliwoÊci w stosunkach polsko-niemieckich: 1) stwierdza, i˝ Polska nie otrzyma∏a dotychczas stosownej kompensaty finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne spowodowane przez niemieckà agresj´, okupacj´, ludobójstwo i utrat´ niepodleg∏oÊci przez Polsk´; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej do podj´cia stosownych dzia∏aƒ w tej materii wobec Rzàdu Republiki Federalnej Niemiec; 2) oÊwiadcza, ˝e Polska nie ponosi ˝adnych zobowiàzaƒ finansowych wobec obywateli Republiki Federalnej Niemiec wynikajàcych z II wojny Êwiatowej i jej nast´pstw; 3) wzywa Rzàd do jak najszybszego przedstawienia opinii publicznej szacunku strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez Paƒstwo Polskie i jego obywateli w wyniku II wojny Êwiatowej; 4) apeluje do w∏adz Republiki Federalnej Niemiec o uznanie bezzasadnoÊci i bezprawnoÊci niemieckich roszczeƒ odszkodowawczych przeciwko Polsce oraz o zaprzestanie kierowania obywateli niemieckich na drog´ sàdowà lub administracyjnà przeciwko Polsce; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej do podj´cia zdecydowanych kroków w sprawie definitywnego uznania przez Republik´ Federalnà Niemiec ewentualnej odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej za szkody poniesione przez obywateli niemieckich wskutek przesiedleƒ i utraty majàtku ludnoÊci po II wojnie Êwiatowej wynikajàcych z postanowieƒ Umowy Poczdamskiej oraz wskutek póêniejszych procesów repatriacyjnych. Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy

679
UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie ∏amania praw cz∏owieka i obywatela na Bia∏orusi Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z niepokojem obserwuje ostatnie wydarzenia na Bia∏orusi, które Êwiadczà o naruszaniu praw cz∏owieka oraz ograniczaniu praw obywateli. Potwierdzajà to równie˝ oceny dokonywane przez Rad´ Europy. Mamy w pami´ci gesty solidarnoÊci wielu narodów z naszà walkà o wolnoÊç w czasach komunizmu w Polsce. Dlatego dzisiaj solidaryzujemy si´ ze wszystkimi, którzy pragnà obecnoÊci Bia∏orusi w gronie paƒstw wolnych i w pe∏ni demokratycznych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a g∏´bokie zaniepokojenie z powodu delegalizacji Bia∏oruskiej Partii Pracy oraz represji wobec innych ugrupowaƒ politycznych, przeÊladowaƒ niezale˝nych zwiàzków zawodowych, niezale˝nego szkolnictwa wy˝szego (Bia∏oruski Uniwersytet Humanistyczny) oraz t∏umienia przez w∏adze wolnoÊci s∏owa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do w∏adz Republiki Bia∏orusi o zaniechanie praktyk dyskryminacji wobec instytucji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w przekonaniu, ˝e jedynie bezwarunkowe poszanowanie norm demokracji oraz niezbywalnych praw i wolnoÊci cz∏owieka i obywatela pozwoli na powrót Bia∏orusi do europejskiej rodziny wolnych narodów.

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy