Sie sind auf Seite 1von 2

ThŠm V¡ng

Chu Ti‰n

b b 2 Œ ‰‰ j ‰ œ #œ ‰‰ j œ œ œ
& 4 œ œ œ
3 3 3

œ œ
3
ChiŠu mÜa bên thŠm v¡ng, l¥ng nghe xót xa dâng

bb ‰ ‰ œj œ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ
5

& œ
3

3
J
3 3

vŠ. Ngày qua, ki‰p hoang vu. M¶t Ç©i sao mãi h»ng

bb œ ‰ ‰ œ #œ œ ‰ ‰ j œ œ œ œ
9

& œ
3 3 3

œ œ œ
3
h©. ñ‹ chiŠu nay bên thŠm v¡ng, mình tôi ÇÙng trong quånh

b b ˙ œ ‰ ‰ j ‰ œ ‰ ‰ j
13

& œ œ #œ
3 3 3

œ œ
hiu. TØng cÖn mÜa lånh buÓt, ch®t

b œ œ œ ‰ ‰ œj œ ‰ œ œ œ
&b œ ‰ ‰ œ
17

œ
3

3
J
3 3
nghe tái tê tâm hÒn. Ngày mai bi‰t ra sao? M¶ng

b œ œ œ
&b œ œ ‰ ‰ j ‰ œ #œ œ ‰
21

œ
3 3 3

œ œ œ
3

Ç©i nhÜ t¡t trong chiŠu. Nhìn qua bao ngày tháng, còn låi

b
& b œ. œ œ œ œ nn# œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ
25

˙
3

J
3 3
Çây héo h¡t Çôi môi mŠm. ñK. CÖn mÜa nào không

# ‰ ‰ Jœ œ œ ‰ ‰ œj œ œ
& œ ‰ œ œ œ
29 3

œ
3

3 3
dÙt. CÖn mê nào không thÙc. Ngày dài rÒi së qua
2

# œ œ
‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
3 3

œ
33 3

& œ
3

œ œ
Çi. Cho tôi vŠ trong n¡ng ban mai. Cho tôi vŠ phÓ xá thênh

# ‰ œ
nbb
œ œ ‰ ‰ j
37 3

& œ ˙ œ
3
3

œ œ œ œ
thang. Cho tôi vŠ v§i nh»ng thÜÖng yêu. Gi†t

bb ‰ œ #œ œ ‰ ‰ j œ œ œ œ ‰ ‰ œj
41

& œ œ
3 3 3

œ
3
mÜa rÖi tØng ti‰ng, tܪng nhÜ bܧc chân em vŠ. Gªi

b b œ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ œ. œ œ œ œ ‰ ‰ j
œ
45

&
3

3
J œ
3 3

em nh»ng tin yêu, còn låi trong bao n‡i nh†c nh¢n. Và

bb ‰ œ ‰ ‰ j œ œ œ œ
49

& œ œ ˙
3


3

œ
3

bao nhiêu m¶ng ܧc, còn nhÜ khép kín bên thŠm.

b
&b œ Œ
53

Das könnte Ihnen auch gefallen