Sie sind auf Seite 1von 64

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

¡Ù·ÓȤϷ ™Ù¿Ë ÷ڛÎÏÂÈ· ∫·fiÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶·Û›ÛË

°ÂÚÌ·ÓÈο
Deutsch - ein Hit!
∞’ °Àª¡∞™π√À

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡


∞£∏¡∞
Deutsch - ein Hit!

°ÂÚÌ·ÓÈο
∞’ °Àª¡∞™π√À
™À°°ƒ∞º∂π™ ¡Ù·ÓȤϷ ™Ù¿Ë
ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
÷ڛÎÏÂÈ· ∫·fiÙË
ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘
ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶·Û›ÛË
ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ™·ÈÚ›‰Ô˘


∂ÈÎ. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
√Ï˘Ì›· ∫·Â˙¿ÓÔ˘
ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ÈÌÈÏ›· °ÎÏÈ¿ÙË-∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘
ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °ÎÈfiη˜


™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜

ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ ¡Ù¿ÁÎÌ·Ú ™¤ÊÊÂÚ


ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜)

À¶∂À£À¡∏ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™


∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ ∞ÓÓ¤Ù ºÒÛ‚ÈÓÎÂÏ
ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜)

À¶∂À£À¡∏ ∆√À À¶√∂ƒ°√À §ˆÚÂÏ¿Ë ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∆fiÙÛË


ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∂•øºÀ§§√ °ÂˆÚÁ›·-∆Úˆ¿˜ °·˙ÂÙÔÔ‡ÏÔ˘


∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜

¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™ µπµ§π√™À¡∂ƒ°∞∆π∫∏ ∞.∂.¶.∂.∂.

°ã ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:


«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹


˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘


∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘


°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

¡Ù·ÓȤϷ ™Ù¿Ë ÷ڛÎÏÂÈ· ∫·fiÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶·Û›ÛË

∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™ ∂∫¶∞π¢∂À∆◊ƒπ∞ «∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫∏ ∞°ø°∏»

Deutsch - ein Hit!

°ÂÚÌ·ÓÈο
∞’ °Àª¡∞™π√À

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡


∞£∏¡∞
Vorwort

∞Á·ËÙ¤ Ì·ıËÙ‹, ·Á·ËÙ‹ Ì·ı‹ÙÚÈ·!

∫·ÏÒ˜ ‹Ïı˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ηÈ


Ù˘ ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›ÓÂ, ÙˆÓ ËÚÒˆÓ
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ÂÚ›-
Ô˘ ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ËÏÈΛ· Î·È ı· ÛÔ˘
ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜
ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ Î·È Ë ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›ÓÂ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Î·È Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ, ·fi ŒÏÏËÓ· ·Ù¤Ú· Î·È ∞˘ÛÙÚȷ΋ ÌËÙ¤Ú·. Œ¯Ô˘Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÂËÚ·-
Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi. •¤ÚÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ
Ôχ ηϿ Ò˜ Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÂȘ ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋
ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÌÈÏÈ¤Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ
∂Ï‚ÂÙ›·, ÙÔ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ, ·ÏÏ¿ ηÈ
Û ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÚË Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ÙÔ˘ µÂÏÁ›Ô˘.
ª¤Û· ·fi ÔÏϤ˜ fiÌÔÚʘ ÂÈÎfiÓ˜, ¯ÚÒÌ·Ù·, ʈÙÔÁÚ·-
ʛ˜ Î·È ·È¯Ó›‰È· ı· ÛÔ˘ Ì¿ıÔ˘Ó Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ‰È·ÛÎÂ-
‰·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ
ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓfiÊˆÓˆÓ Ï·ÒÓ.
¶¿Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ fiÏ˘
Î·È ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ô˘ ÙÚ·‚‹¯ÙËÎ·Ó ÂΛ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¶·Ú¿ÓÙÈ, ÛÔ˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ÙfiÛÔ
˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ·, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı¤ÏÂȘ Ó· Ì¿ıÂȘ ÙÈ
¤¯Ô˘Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó Ô ∞Ó‰Ú¤·˜, Ë ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›Ó ηÈ
Ë ·Ú¤· ÙÔ˘˜.
3
Inhaltsverzeichnis

Kommunikation Textsorten

Einstieg Collage – Sachtexte

1 Erste Bekanntschaft Wie heißt du?


Wie alt bist du?
Dialoge – Reim – Zeitungstexte –
Landkarte
Wo wohnst du?
Woher kommst du?
2 Die Familie Das ist mein(e) ... / Das sind meine ...
Meine Mutter ist/heißt …
Dialoge – Formular
Reim - Hörtext

3 Hobbys Sein / Ihr Hobby ist ...


Kommt ihr ...? -
Dialoge – Zeitungstexte
Lied
Nein, wir ... Sachtext
Er … gern. Preisausschreiben
Sie findet … super .

4 Spielend lernen Plateau – Kapitel Lernkarten – Schülerzeitung

5 Alles fertig für die


Schule?
Was ist das? Das ist ein(e)...
Das ist kein(e) ...
Postkarte – Dialoge- Stundenplan –
Fotogeschichte – Sachtext – Brief
Ich brauche einen, eine, ein ... Du nimmst
meinen, meine, mein ... Wann hast du
Deutsch? - Wie oft hast du Deutsch? - Wie
lange dauert der Unterricht? Wie spät ist es?

6 Schule und Alltag Wo ist euer Computerraum?


Im zweiten Stock.
Dialoge – Gebäudequerschnitt
Fotogeschichte
Ich muss heute lange arbeiten. Zeugnis
Sie darf die AG nicht verpassen.
Du kannst um 13.30 Uhr nach
Hause gehen.
Sprechen Sie Spanisch?
Komm an die Tafel! Lest den Dialog!

7 Guten Appetit! Ich mag Wurst


Ich möchte Fisch essen.
Dialoge – Speisekarte – Rezept –
Sachtext – Collage
Ich hätte gern einen Salat.
Bratwurst schmeckt sehr gut.
Die Peperoni ist scharf.
Ich will ins Kino gehen.
Obst kaufe ich in Spanien ein,
weil es besser schmeckt.

8 Tschüss Carmen! Plateau – Kapitel Lernkarten – Schülerzeitung –


Fotogeschichte

9 Endlich Ferien! Kannst du nach Spanien kommen?


Danke für die Einladung.
Dialoge- Flugpläne – Postkarte –
Sachtexte – Internet-Texte
Leider kann ich nicht kommen.
Wie komme ich nach Paros?

4
Inhaltsverzeichnis

Grammatik Wortschatz Strategien / Landeskunde


Sprachmittlung
Wörter griechischer Herkunft
W-Fragen
Ja/Nein Fragen
Länder, Städte
Zahlen 1-20
internationale Wörter in
einem Text suchen
1
Verb: 1. und 2. Person Singular Begrüßung

Artikel: der, die, das / die


Verb 3. Person Singular und Plural
Verwandtschaftsbezeichnungen
Zahlen 20-100
im Wörterbuch nachschlagen
Freizeit in Berlin
2
Possessivpronomen mein(e) / dein(e) Berufe Sprachmittlung
Personalpronomen er, sie, es / sie lokale Angaben
der Hauptsatz, die Konjunktion und
das Alphabet
Verb: 1. und 2. Person Plural
Verb: haben
Hobbys
Sportarten
SOS-Strategie
Typisch deutsch?
3
unregelmäßige Verben Musik Typisch griechisch?
Verben auf –eln Berufe Lesestrategien
Possessivpronomen sein(e) / ihr(e)
(Singular und Plural) Pluralformen
Wiederholung Übungsanweisungen
Rechenarten
Projekt: eine Lernkartei für
den Wortschatz anfertigen
4
unbestimmter Artikel, seine Negation
im Nominativ und Akkusativ
Wochentage
Schulfächer
Wann und wie lernst du?
Sprachmittlung
5
Possessivpronomen mein(e), dein(e), Schulsachen
sein(e), ihr(e), ihr(e) im Akkusativ am Montag
Wann ...? Am Montag / In der ersten Adjektive zur
Stunde. Wie oft ...? Zweimal in der Woche. Personenbeschreibung
Wie lange...? Von ... bis ... Wie viele...? Zwölf.
unregelmäßige Verben, offizielle Uhrzeit
Possessivpronomen euer(e), unser(e)
im Nominativ und Akkusativ
Schulräume
Wörter rund um “Schule“
Schule in Deutschland
6
Modalverben dürfen, können, müssen im Erdgeschoss, im ersten Stock
Höflichkeitsform, Possessivpronomen heute, jetzt, um halb sieben
Ihr(e), bestimmter Artikel im Akkusativ
Imperativ
Verben mit Akkusativ
unregelmäßige Verben
offizielle Uhrzeit
Modalverb wollen
mögen
Speisen
Getränke
Wörter in Paaren lernen
Sprachmittlung 7
möchte Adjektive zur qualitativen
trennbare Verben Beschreibung
Komparativ / Vergleichssatz Tageszeiten
weil-Sätze Mengenangaben
unregelmäßige Verben Verben rund um das “Kochen“
temporale Angaben
Wiederholung eine Lernkartei für die
Grammatik anfertigen 8
selbst Übungen machen
Verben kategorisieren
Wann...? im Juli
Wohin ...?
die Monate
Sommerkleidung, Utensilien,
ZAO-Prinzip
GlÔbalverständnis 9
Präpositionen: nach, auf Reiseziele
modale Angaben Transportmittel
Stellung der Angaben: Zeit, Art, Ort
temporale Angaben: Anfang Juli,
heute Morgen
5
6
Einstieg - ÂÈÛ·ÁˆÁ‹

∆· °ÂÚÌ·ÓÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜

ÕÎÔ˘Û ÙËÓ Î·Û¤Ù· Î·È ÚfiÛÂÍ ÙËÓ ÚÔÊÔÚ¿!

VW
Mercedes

Ludwig van Wolfgang


Porsche Beethoven Amadeus
BMW Mozart

Johann Sebastian Bach

Miele Sigmund Freud


Siemens
Johann Wolfgang von Goethe

Bosch

Albert Einstein

°ÓˆÚ›˙ÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ;


™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË!
7
8
M
Muussiikk

PPhhyyssiikk

A
Assttrroonnoom
miiee
PPhhiilloossoopphhiiee

Musik
miiee
CChheem m aattiikk
h
th ee m
M
Maa t
i ee
eeooggrraaff i
GG
l ooggiiee
oo l

Narzisse,
eecchhnn

Hyazinthe
Anemone,
TT
∂ÏÏËÓÔÁÂÓ›˜ ϤÍÂȘ

Theater
Panther, Leopard
Löwe,
PPssy
ycchh
oollo
oggi
iee
Einstieg - ÂÈÛ·ÁˆÁ‹

∆· ‹ÍÂÚ˜ ·˘Ù¿;

™ÙÔ Internet ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· 24% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜


·fi 100.000 ÁÂÚÌ·Ófiʈӷ Websites. ŒÓˆÛ˘ ÌÈÏÔ‡Ó Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ˆ˜ ÌËÙÚÈ΋
ÁÏÒÛÛ·.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 40% ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ √ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘


ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi °ÂÚÌ·Ó›· ¤˙ËÛ ·fi ÙÔ 1920 ¤ˆ˜ ÙÔ 1923 ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ,
Î·È ∞˘ÛÙÚ›·. fiÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÙËÓ «∞ÛÎËÙÈ΋».

∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ™ÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÏÏËÓÈÎÔ›


·fi 60.000 ‚È‚Ï›· ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ÛÙ·ıÌÔ› ÙËÏÂfiÚ·Û˘: ÙÔ KALIMERA TV Î·È ÙÔ
HELLAS TV Berlin.

™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 340 ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 4.000
Î·È ·ÓÒٷٷ ȉڇ̷ٷ. ÁÏÒÛÛ˜. ∆· ÁÂÚÌ·ÓÈο Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÈÔ
‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜.

∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÌÈÏȤٷÈ


ÛÙËÓ √ÌÔÛÔӉȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·,
ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜,
ÛÙÔ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜
∂˘ÚÒ˘ (Luxemburg / Norditalien /
Ostbelgien / Ostfrankreich).
™˘ÓÔÏÈο 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ
ÌÈÏÔ‡Ó ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.

∂Û‡ ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂȘ Ó· Ì¿ıÂȘ ÁÂÚÌ·ÓÈο;


9
Einheit 1 ∂ÓfiÙËÙ· 1

Ich, meine Familie und unsere Hobbys


∂ÁÒ, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Ù· ¯fiÌÈ Ì·˜

Lektion 1
Erste Bekanntschaft
¶ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›·. ª·ı·›Óˆ Ó· ÌÈÏÒ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘.
ª·ı·›Óˆ Ó· Û˘˙ËÙÒ Ì οÔÈÔÓ

Lektion 2
Die Familie
∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ª·ı·›Óˆ Ó· ÌÈÏÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘
Î·È Ó· ÚˆÙÒ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÛÔ˘.

Lektion 3
Hobbys
ª·ı·›Óˆ Ó· ÌÈÏÒ ÁÈ· Ù· ¯fiÌÈ ÌÔ˘ Î·È Ó· ÚˆÙÒ Ì ÙÈ
·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜.

10
Lektion

Erste Erste Bekanntschaft

1
Bekanntschaft
¶ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›·

ª·ı·›Óˆ:
Guten Tag!
Ich heiße ¡· Ϥˆ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘, ÙÔÓ ÙfiÔ
Andreas. ηÙÔÈΛ·˜, ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹
Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÔ˘:

Carmen Martinez.
¡· ÚˆÙÒ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘, ÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜, ÙËÓ Und woher Wie heißt du?
ηٷÁˆÁ‹, Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· ÛÔ˘: kommst du?

Ja, Emser Ich komme aus


Wohnst
Straße 15. der Türkei.
du hier?

Ich wohne in
Berlin-Wilmersdorf.
Wo wohnst
du?

11
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

Berlin
Hauptstadt
a der Bundesr epublik
Deutschland

der Bundestag die Siegessäule

das Brandenburger
Tor

die Mauer

Berlin Tegel

Emser Straße 15

AB: 1.
12
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

1. ∏ ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›Ó ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ


ÙÔ˘ µÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙËÓ πÛ·Ó›‰·
Ê›ÏË Ù˘, Carmen.∆· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
Û˘Ó·ÓÙËı› ÔÙ¤. Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌfiÓÔ E-Mails, fiÙ·Ó Ù·
Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Û ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

ª.-C.: Entschuldigung, kommst du aus Spanien?


C.: Ja.
ª.-C.: Heißt du Carmen Martinez?
C.: Nein.

2. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ Ë ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›Ó ‹ıÂÏ ӷ ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î¿ÔÈÔÓ


¿ÏÏÔ / ¿ÏÏË Ê›ÏÔ / Ê›ÏË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. ªÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ̷˙› Ù˘
ÌÈÎÚÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜; b
England Italien Österreich Griechenland

Jack Collins Tonia Bertini Peter Müller Maria Agranioti

3. ¶ÔÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È¿ÏÔÁÔ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Â‰Ò;

............................................ .............................................
Heißt du Carmen?

13
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

4. ∏ ª·Ú›·–ÃÚÈÛÙ›ÓÂ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· „¿¯ÓÂÈ ÙËÓ Carmen ...

M.-C.: Hallo, bist du Carmen?

b
C.: Ja, und du?
Bist du Maria-Christine?
M.-C.: Ja, ich bin Maria-Christine.
Willkommen in Berlin!
C.: Vielen Dank.

5. ™Î¤„Ô˘ fiÙÈ ‰¤¯ÂÛ·È ÙËÓ Carmen ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªÂ ÔÈ¿ ÏfiÁÈ· ÙËÓ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂȘ; ∫fiÏÏËÛ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ Ì›· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÔ˘.

.................................
................................

AB: 2., 3.
14
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

6. ∏ Carmen ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤·:

C.: Hallo, ich bin Carmen. Bist du


Andreas?
A.: Ja, ich bin der Bruder von
Maria-Christine. Kommst du

b
aus Madrid, Carmen?
C.: Ja, aber ich wohne in
Barcelona.

7. H Carmen ÁÓˆÚ›˙ÂÈ
ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ ʛϘ
ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È Ù˘ ª·Ú›·-
ÃÚÈÛÙ›ÓÂ. ¶·›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜.

der Freund die Freundin von der Freund


8. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ Û˘ÛÙ‹ÓÂÛ·È ÛÙËÓ Carmen. von Andreas
Salzburg / Berlin
Maria-Christine
Athen / Berlin
von Andreas
München / Berlin
Ich bin/ ich heiße .........................
Ich komme aus ............................
Ich wohne in ................................

9. Verb: 1. und 2. Person Singular - ƒ‹Ì·: ·’ Î·È ‚’ ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡


c
kommen wohnen heißen sein
komm e wohn e heiß e bin (!)
ich
du komm st wohn st heiß t bist (!)

AB: 4.,5.,6.,7.
15
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

10. ∏ ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ Carmen Ó· οÓÔ˘Ó


Ì›· ‚fiÏÙ·, ÁÈ· Ó· Ù˘ ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. µÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ
ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ¤Ó· Ó·Úfi.
M.-C.: Hallo!
Ali: Guten Tag, Maria-Christine! Wie geht’s?
M.-C.: Danke, gut. Und dir?
Ali: Alles o.k.
M.-C.: Das ist meine Freundin. Sie wohnt jetzt bei uns.
Ali: Aha, wie heißt du denn?
C.: Carmen. Und du?
Ali: Ich heiße Ali. Ich komme aus der Türkei. Woher kommst du?
C: Ich komme aus Spanien. Ich wohne in Barcelona.
Wie alt bist du, Ali?
Ali: Vierzehn (14). Und du?
C.: Ich bin fünfzehn (15) Jahre alt, so wie Maria-Christine. Wo
wohnst du?
Ali: Ich wohne hier, Emser Straße 15.

b
Deutschland

die Schweiz

Spanien

die Türkei

Österr eich
Liechtenstein

16
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

11. in…, aus…


W o wohnst du? ?
W o?
W oher kommst du? ?
W oher?
c
Ich wohne in Spanien. Ich komme aus Spanien.
Ich wohne in der Türkei. ! Ich komme aus der Türkei. !
Ich wohne in der Schweiz. in Ich komme aus der Schweiz. aus

12. W-Fragen (ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜)


Wie heißt du? - Ich heiße Ali.
Wie alt bist du? - Ich bin vierzehn Jahre alt.
Wo wohnst du? - Ich wohne in Berlin.
Woher kommst du? - Ich komme aus der Türkei.

Ergänze!

™ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜


ÙÔ Ú‹Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË _______________ ı¤ÛË.
√È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ϤÁÔÓÙ·È “ÌÂÚÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜”.

13. Ja / Nein - Fragen (ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜)

Heißt du Carmen? - Ja, ich heiße Carmen.


Kommst du aus Spanien? - Ja, ich komme aus Spanien.
Wohnst du in Berlin? - Nein, ich wohne in Barcelona.
Bist du vierzehn Jahre alt? - Nein, ich bin fünfzehn Jahre alt.

Ergänze!

ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì _________,


Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ja ‹ Nein! √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È “ÔÏÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜”.

AB: 8., 9., 10., 11., 12.


17
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

14. °È· Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Ë Carmen ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ Ali ¤ÚÂ ӷ ı˘ÌËı› ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ηÈ
ÛΤÊÙÂÙ·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ›¯Â Ì¿ıÂÈ.

b 1
eins

4
2
zwei

5
3
drei

6
Hei, hei, hei!

Hexenklecks!
vier fünf sechs

7 8
Gute Nacht!
sieben acht

9 10
Auf Wiederseh’n!
neun und zehn

1 3

16 11 18
drei - zehn
12 elf
18

sechzehn (!)
zwölf 20 achtzehn

0 zwanzig
15
19
14 17
vierzehn null siebzehn (!) neunzehn
fünfzehn
Ergänze!

‰ÂηÙÚ›· dreizehn thirteen


‰Âη٤ÛÛÂÚ· ______________ ______________
‰Âη¤ÓÙ ______________ ______________
∞µ: 13., 14.
18
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

15. √ ∞Ó‰Ú¤·˜, Ë ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›ÓÂ Î·È Ë Carmen ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜. °È·
Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó, ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÁÂÚÌ·ÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο. ∏ Carmen ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ôχ ηϿ

d
Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ï¤ÍÂȘ Ô˘
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ͤÚÂÈ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ ·fi Ù· ÚÒÙ·
Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ. ∂Û‡ ÔȘ ϤÍÂȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ; ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ¤ Ù˜.

Machst du Videospiele mit dem a Ohne Musik ist es langweilig. c


Computer? Surfst du im Internet? Was Viele Teenager wollen nicht ohne
kannst du mit einem Computer Musik leben. Denn nicht nur der
machen? Du kannst mit ihm schreiben Alltag ist ohne Musik langweilig.
oder Musik machen, Haushaltsgeräte Auch Partys, Discos, Geburtstage
überprüfen und sogar das Auto und Ferien funktionieren ohne
steuern. Dank Internet kannst du deine Musik nicht so gut. Deshalb haben
Einkaufsliste direkt in den Supermarkt
schicken oder neue Freunde finden.
Aber verbringe nicht zuviel Zeit vor
3 Teenager oft ein Gerät dabei, mit
dem sie Musik hören können: ein
Radio, einen MP3-Player, einen CD-
dem Computer: Die Realität ist nicht Player oder einen Walkman. Oder sie
virtuell. Und viel schöner als ein Videospiel. singen selber.

Was sind Speedskates? b


Speedskates sind Inlineskates mit
2 5 Rollen. Gute Skates kosten 1000 Euro. Wo
kann man speedskaten? Man kann viele
Speedskater auf der Straße sehen. Die
Profis fahren auf den Straßen Marathons.
Man kann auch auf speziellen Bahnen
1
speedskaten. In einer ovalen Arena
brauchen Profis für 300 Meter 17 Sekunden. Die
Team-Rennen auf den Bahnen sind sehr dramatisch.

√È Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂȘ Û ‚ÔËıÔ‡Ó


Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙÔ ÓfiËÌ· ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ™Ô˘ ı˘Ì›-
˙Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ϤÍÂȘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‹ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, .¯. Musik - ÌÔ˘ÛÈ΋ -
music. ŸÙ·Ó ‰È·‚¿˙ÂȘ ÁÂÚÌ·ÓÈο ΛÌÂÓ·, „¿¯ÓÂ
ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ. ∂›Ó·È ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· Ó· “·ÓÔ›ÍÂȘ”
¤Ó· ΛÌÂÓÔ.

16. H Carmen ϤÂÈ ÛÙËÓ ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›Ó fiÙÈ ‰È¿‚·Û ÙÚ›· ¿ÚıÚ·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ·
·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·. ¶ÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÔÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ı¤Ì·;

Musik Sport Computer

∞µ: 15.,16., 17.


19
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

17. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ Î·È Ë ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›Ó οÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ· Ì ÙËÓ Carmen. £¤ÏÔ˘Ó Ë Carmen Ó·
ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÔÈ· Ì·Á·˙È¿ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ; ¶ÔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È;
∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜:

d 1 3

...
die Bank

... ...
die Post der Supermarkt

4 5

. . . der Handy-Laden . . . die Apotheke

die Apotheke ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ

20
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

Grammatik
1. Verben (Ú‹Ì·Ù·)

wohnen heißen sein


ich wohn-e heiß-e bin ( ! )
du wohn-st heiß-t ( ! ) bist ( ! )
ÙÔ ›‰ÈÔ: kommen

2. W-Fragen (ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜)

Wie heißt du? - Ich heiße .... (fiÓÔÌ·)


Wie alt bist du? - Ich bin .... Jahre alt. (ËÏÈΛ·)
Wo wohnst du? - Ich wohne in ... (fiÏË / ¯ÒÚ·)
Woher kommst du? - Ich komme aus ... (fiÏË / ¯ÒÚ·)

3. Ja / Nein - Fragen (ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜)

Bist / Heißt du Andreas?


Wohnst du in Berlin?
Ja, ... / Nein, ...
Kommst du aus Deutschland?
Bist du 15 Jahre alt?

21
Lektion

1
Erste Bekanntschaft

Wortschatz
1. Nomen (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο)

a. Länder: (¯ÒÚ˜)
Deutschland - Griechenland - Spanien - Italien - England - Österreich

ÃÒÚ˜
¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ! ·ÏÏ¿: die Türkei, die Schweiz

b. Städte: (fiÏÂȘ)
Berlin - Barcelona - Madrid - München - Athen - Salzburg

c. Andere Nomen: (¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο)


der Freund der Name
die Freundin der Vorname
der Bruder die Telefonnummer
die Adresse

2. Zahlen: (·ÚÈıÌÔ›)
1: eins 11 : elf
2: zwei 12 : zwölf
3: drei 13 : dreizehn 5. Ausdrücke: (ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ)
4: vier 14 : vierzehn a. begrüßen: (¯·ÈÚÂÙÒ)
5: fünf 15 : fünfzehn Guten Tag! - Hallo! - Willkommen!
6: sechs 16 : sechzehn b. Andere Ausdrücke:
7: sieben 17 : siebzehn Wie geht’s? - Danke, gut.
8: acht 18 : achtzehn Und dir? - Alles o.k.
9: neun 19 : neunzehn Entschuldigung!
10 : zehn 20 : zwanzig Vielen Dank!

3. Verben: (Ú‹Ì·Ù·) 6. Lokale Angaben: (ÙÔÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›)


kommen, heißen, wohnen, sein hier, bei uns

4. Fragewörter: 7. Temporale Angaben


(ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ / ÌfiÚÈ·) (¯ÚÔÓÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›)
Wo? Woher? Wie? Wie alt? jetzt

22
Lektion

Die Die Familie

2
Familie ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
ª·ı·›Óˆ:

N· ÌÈÏÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Ó· ÚˆÙÒ ÁÈ· ÙË


‰È΋ ÛÔ˘:

Wer ist
Das ist mein ...
das?
Das sind meine ...

¡· ÌÈÏÒ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜: Meine Mutter


Meine Mutter heißt Regina.
heißt Monika.

Wie ist deine


Handynummer?

∆Ô˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 100:

23
Lektion

2
Die Familie

..

a 1. Die Familie Alexiou

D e u t s c h l and
Osterreich
der Großvater
die Großmutter

der Vater

die Mutter

der Bruder

die Schwester

die Geschwister
Griechenland
die Eltern
die Tante
der Opa
die Schweiz die Oma
der Onkel
der Cousin die Großeltern
die Cousine
die Zwillinge
das Baby

Sei nicht dumm und merk dir bloß:


Nomen schreibt man immer groß!
£˘Ì‹ÛÔ˘! ∆· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
¿ÓÙ· ÌÂ ÎÂÊ·Ï·›Ô!

AB: 1.
24
Lektion

2
Die Familie

2. ∏ Carmen ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È Ù˘ ª·Ú›· - ÃÚÈÛÙ›ÓÂ.

M.-C.: Carmen, A.: Und das ist meine


das ist mein Vater. Mutter.
Er heißt Dimitris. Sie heißt Regina.
Herr A: Guten Abend, Frau A.: Hallo Carmen.
Carmen! Wie geht es dir?
C.: Guten Abend, C.: Danke, gut,
Herr Alexiou. Frau Alexiou.
M.-C.: Mein Vater kommt A.: Meine Mutter
aus Griechenland. Er ist kommt aus
Ingenieur bei BMW. Österreich,
C.: Aha! aus Salzburg.
Sie ist Sekretärin.
Ergänze!

a. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙË ı›· ÙÔ˘ der Vater er


ÛÙËÓ Carmen. ∆È Ï¤ÓÂ;
die Mutter ____
meine Tante - Elena - aus Griechenland - Ärztin

b. ∏ ª·Ú›· - ÃÚÈÛÙ›ÓÂ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ ıÂ›Ô Ù˘ ÛÙËÓ Carmen:


mein Onkel - Hubert - aus der Schweiz - Informatiker

c. ∏ ∂ϤÓË Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÛÙËÓ Carmen:


meine Mutter - Katerina - aus Griechenland - Verkäuferin

d. O Stefan Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Carmen:


mein Vater - Fritz - aus Österreich - Lehrer

25
Lektion

2
Die Familie

4. ∏ Carmen ‚ϤÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ƒˆÙ¿ÂÈ ÙÔÓ
∞Ó‰Ú¤· ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÚfiÛˆ· ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜.

C.: Wer ist das auf dem Foto?

M.-C.: Das sind meine


Großeltern in Österreich. C.: Und wer ist das hier?
Links ist mein Opa und
rechts ist meine Oma. In der M.-C.: Das sind meine
Mitte sind mein Cousin und Großeltern in Griechen-
mein Onkel. Mein Onkel land. Sie wohnen auf
heißt Hubert und wohnt in Paros.Links ist meine
der Schweiz. Und das ist das Tante.Sie wohnt in
Baby. Es heißt Willi. Athen.

Ergänze!
die Großeltern sie

das Baby ____

5. Possessivpronomen: 1. Person Singular - ÎÙËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·: 1Ô ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡:


Ergänze!

c der Vater
____ Vater
die Mutter
____ Mutter
das Baby
mein Baby
die Großeltern
meine Großeltern

Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ ÌÔ˘

AB: 2., 3.
26
Lektion

2
Die Familie

6. ¢È¿‚·Û ͷӿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 25 Î·È 26. Unterstreiche!


Unterstreiche die Verben! Ergänze die Tabelle! ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ!

er, sie, es
kommen wohnen heißen sein
c
sie komm en heiß en

7. ist oder sind: Ergänze!


Das ______ meine Tante. Das ______ meine Großeltern.
Das ______ mein Onkel. Das ______ mein Vater und meine Mutter.

·˘Ùfi˜ ·˘ÙÔ›
das ist ·˘Ù‹ Â›Ó·È das sind ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ
·˘Ùfi ·˘Ù¿

8. º¤Ú ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ.
Wer ist wo auf dem Foto?
das Foto

in
links der rechts
Mitte
Wie heißt er/ sie? - Wie heißen sie?

Wo wohnt er / sie? - Wo wohnen sie?

Woher kommt er / sie? - Woher kommen sie?

Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·: das Foto


∆· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ Á¤ÓÔ˜ ÛÙ·
ÂÏÏËÓÈο Î·È ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ı·›-
ÓÂȘ ¿ÓÙ· ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì·˙› Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘!

AB: 4., 5., 6.


27
Lektion

2
Die Familie

9. Der Hauptsatz (Ë Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË)

Das ist meine Familie.

c Sie kommt aus Deutschland.

Mein Onkel heißt Hubert und (er) wohnt in der Schweiz.

Ergänze! To und Û˘Ó‰¤ÂÈ ‰‡Ô ·ÚȘ ÚÔ-


∆Ô Ú‹Ì· ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· Ù¿ÛÂȘ. ŸÙ·Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Î·È ÛÙȘ
ÚfiÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ, ‰Â ¯ÚÂÈ¿-
ÛÙË ___________ ı¤ÛË. ˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ.

10. °Ú¿„ ·fi Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ·.


™¯ËÌ¿ÙÈÛ ÌÂÙ¿ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì und.

Sie heißt Regina. ____________________

und
Er heißt Dimitris.
____________________

Sie heißt Elena. ____________________


AB: 7.,8.
28
Lektion

2
Die Familie

11. ∏ ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Carmen ηÈ
Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ë Carmen Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ª·˙›
Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ‰‹ÏˆÛË. Ergänze!

Goethe-Gymnasium
b
Schülerkartei

Angaben zur Person


SEKRETARIAT
Familienname: ..........................................
M.-C.: Carmen, wo ist dein Foto?
Vorname: ..........................................
C.: Hier.
Alter: ..........................................
M.-C.: Wie schreibt man Martinez?
Heimatadresse: ..........................................
C.: M - A - R - T - I - N - E - Z.
.............................................................................. M.-C.: Aha. Und wie ist deine
Name der Gastfamilie: .............................. Adresse in Spanien?
Adresse der Gastfamilie: .................................. C.: Calle Fernando 41, Barcelona
.............................................................................. 08002.

Telefon: 3591482 M.-C.: Ach ja! Schreibt man Calle

E-Mail-Adresse: .......................................... mit C oder mit K?

Klasse der Gastschülerin: 9b C.: Mit C.


M.-C.: Ok.

12. Possessivpronomen: 2. Person Singular- ÎÙËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·: ‚’ ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡:


Ergänze!

ich mein Vater meine Adresse mein Foto meine Großeltern


c
du dein Vater ____ Adresse ____ Foto deine Großeltern

AB: 9., 10., 11., 12., 13.


29
Lektion

2
Die Familie

13. Alphabet mit Rhythmus


∆Ô ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÌÂ Ú˘ıÌfi.
ÕÎÔ˘Û ÙËÓ Î·Û¤Ù· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰· Î·È ÂÛ‡.

°Ú¿„ ÎÈ ÂÛ‡ ÌÈ· ϤÍË Û Schreibschrift!

AB: 14.
30
Lektion

2
Die Familie

14. Die Zahlen von 20-100


√È ·ÚÈıÌÔ› ·fi ÙÔ 20 ¤ˆ˜ ÙÔ 100:
22 zweiundzwanzig b
20 21 einundzwanzig (!)
zwanzig
50 ........zig

30 dreißig (!)
40 ........zig 60 sech ......

70 sieb........ 80 .................
90 .................
100 hundert
¶Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi ÙÔ 21 ¤ˆ˜ ÙÔ 99;
£˘Ì¿Û·È; 2 3
1 3

_________ und ________


dreizehn

15. Carmen fragt: Wie ist deine Handy-Nummer?


Hör zu und ordne zu!
Ordne zu!
0174 - 2106395 Eleni ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ!
0177 - 7441527 Oliver
0178 - 3375219 Stefan
0172 - 8258695 Andreas
0172 - 3936892 Maria-Christine AB: 15., 16., 17.

31
Lektion

2
Die Familie

16. ÕÎÔ˘Û ÙÒÚ· ÂÊÙ¿ ÌÈÎÚ¿ ΛÌÂÓ·. µÚ˜ ÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û οı ÂÈÎfiÓ·:

Hörtext Bild b
1 a
2

c
f

d
g

32
Lektion

2
Die Familie

17. 濯ӈ ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi!


A. •¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ, ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿˜ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ϤÍÂȘ
ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ˙¢Á¿ÚÈ· ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÚÒÙË ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi; ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ:

a) Bruder - Cousin
b) Tante - Schwester
c) Opa - Vater

¶ÔÈÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ Ϥ͢ Û ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ; ______________________________
d
B. ¶ÔÈÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ Ϥ͢ Û ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ Ϥ͈Ó; ___________________

d) Opa - Oma
e) Oma - Onkel
f) Foto - Freund

C. æ¿Í ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ. ¶ÔȤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ;

Neffe _________ Kind _________ Frau _________ Sohn _________


Nichte _________ Mann _________ Tochter _________

D. ™ÙÔ ÏÂÍÈÎfi ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ:

Vater (m) Mutter (f) Foto (n)

Á¤ÓÔ˜ Á¤ÓÔ˜ Á¤ÓÔ˜

m = maskulin = der f = feminin = _____ n = neutrum = _____

µÚ˜ Î·È ÁÚ¿„ ٷ ¿ÚıÚ· ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ:

________ Neffe ________ Kind ________ Frau ________ Sohn

________ Nichte ________ Mann ________ Tochter

33
Lektion

2
Die Familie

18. ∂›Ó·È ™¿‚‚·ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›ÓÂ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Carmen Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜
Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ.
µÚ˜ Ù· ̤ÚË ÛÙÔ ¯¿ÚÙË (ÛÂÏ. 4/5 ÙÔ˘ Arbeitsbuch).
∂Û‡ Ô‡ ı· ‹ıÂϘ Ó· ·˜;

d
Tierpark

Schloss
Charlottenburg

Grunewaldturm

V olkspark
Zoologischer
Garten W annsee

34
Lektion

2
Die Familie

Grammatik
1. Verben (Ú‹Ì·Ù·)
wohnen heißen sein
ich wohn - e heiß - e bin (!)
du wohn - st heiß - t (!) bist (!)
er / sie / es wohn - t heiß - t ist (!)
sie wohn - en heiß - en sind (!)
ÙÔ ›‰ÈÔ: kommen
schreiben

2. Possessivpronomen (ÎÙËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·)

der Vater die Mutter das Foto die Eltern


ich mein Vater meine Mutter mein Foto meine Eltern
du dein Vater deine Mutter dein Foto deine Eltern

3. Der Hauptsatz (Ë Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË)

Das ist meine Mutter.


∆Ô Ú‹Ì· ÛÙËÓ
·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙË
‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË!
Sie kommt aus Deutschland.

4. und (ηÈ)

Mein Vater heißt Dimitris und (er) kommt aus Griechenland

35
Lektion

2
Die Familie

Wortschatz
1. Nomen und ihre Artikel: (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘˜)
a) die Familie: (Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·)
der Opa / der Großvater die Oma / die Großmutter das Baby
der Vater die Mutter das Kind
der Bruder die Schwester
der Onkel die Tante
der Cousin die Cousine
der Sohn die Tochter
der Neffe die Nichte
der Mann die Großeltern
die Eltern
die Zwillinge
die Geschwister
b) Berufe: (Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·)
der Ingenieur, der Informatiker, der Lehrer
die Verkäuferin, die Sekretärin, die Ärztin

c) Andere Nomen: (¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο)


das Alphabet, das Foto

2. Zahlen: (·ÚÈıÌÔ›)
10 zehn 60 sechzig
20 zwanzig 70 siebzig
30 dreißig 80 achtzig
40 vierzig 90 neunzig
3. Verben: (Ú‹Ì·Ù·)
schreiben
50 fünfzig 100 hundert

4. Fragewörter:
(ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ)
5. begrüßen: (¯·ÈÚÂÙÒ)
Guten Abend!
wer?

6. lokale Angaben: (ÙÔÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›)


links, rechts, in der Mitte

7. Ausdrücke: (ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ)
Wie geht es dir?

36
Lektion

Hobbys Hobbys

3
ª·ı·›Óˆ:
¡· ÌÈÏÒ ÁÈ· Ù· ¯fiÌÈ ÌÔ˘ Î·È Ó· ÚˆÙÒ Ì ÙÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜:

Sein Hobby
ist Fußball.

Ich koche gern.

¡· ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÌÔ˘:

Kommt
ihr auch zum ...
Wasserklops?

¡· ÚˆÙÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó· Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘:

¡· ·Ó·˙ËÙÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ:

37
Lektion

3
Hobbys

1. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ·Ê›Û˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘
·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. ¢È¿‚·Û ÙÈ ÚˆÙ¿ÂÈ Ë Carmen ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁfi
ÙÔ˘˜.

a C.:
A.:
C.:
Ah, das ist Pink. Sie ist Sängerin. Sie singt. Aber wie heißt die Musikgruppe?
Das sind die Scorpions. Sie machen Rockmusik.
Und wer ist das in der Mitte?
A.: ...

.
ik
us
m
ck
Ro
n
he
ac
m
e
Si
de
r R
en
nf
ah
rer

.
gt
sin
Sie
di
e
Fu
ßb
l.

al
al

lm

e
ßb

die Sä
pp ngerin
an

u
Fu

gr
ns

ik
n

s
Mu
ch
le
ie

af

die
sp

Er s
e

pie der Ba
Si

lt B sket ballsp 1.
ask ieler el
etb orm
all.
äh rt F
AB: 1. Er f
38
Lektion

3
Hobbys

2. ™ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‘Star“ Ë Carmen ‰È·‚¿˙ÂÈ:

Die Scorpions
Pink ist Sängerin. Sie ist jung,
b
hat viel Energie und singt super Lieder.
Die Jugendlichen
sind eine
finden Pink toll. Sie
deutsche Band.
ist sehr beliebt. Ihr
Sie kommen
Hobby ist Tanzen.
aus Hannover. Sie machen Rock-Musik.
Ihr Lied Wind of Change“ ist eine

Hymne. Der Sänger heißt Klaus Meine. Das ist Justin Randall Timberlake. Er
Francis Buchholz, Mathias Jabs und kommt aus Memphis. Seine Hobbys sind
Rudolf Schenker spielen Gitarre, Basketball und Tanzen. Er ist Sänger und
Hermann Rarebele spielt Schlagzeug. er ist auch Schauspieler. Mädchen finden
Ihr Hobby? Fußball! Filme mit Justin Timberlake toll.

3. ¢È¿‚·Û ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓ·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο


Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂȘ ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi;
c
Ergänze!

Singular Plural Singular Plural Singular Plural

das Hobby die _______ der Film die _______ das Lied die _______

4. ¶ÔÈ· ηٿÏËÍË ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi; Ordne zu!

die Frau, die Frauen 4 1 - _ “er


der Basketball, die Basketbälle 5 - nen
die Mutter, die Mütter
2 -e
der Sänger, die Sänger 4 -en
der Mann, die Männer
die Gitarre, die Gitarren 7 -s
die Sängerin, die Sängerinnen 3 -
das Hobby, die Hobbys 6 -“e
der Film, die Filme
das Lied, die Lieder 8 -_“
10 - er
9 -n

5. ºÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ê›Û· Ì ‰¤Î· ÛًϘ ÁÈ· οı هÔ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡.
KÚÂÌ¿ÛÙ ÙË ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì·ı·›ÓÂÙ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi,
Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘
Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÙ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ·Ê›Û·. AB: 2.,3.
39
Lektion

3
Hobbys

b 6. H Carmen ı¤ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. µÔ‹ıËÛ¤ ÙËÓ Ó· ‚ÚÂÈ ÙȘ
χÛÂȘ. Ergänze!

5
2

4
3

1. Justin R. Timberlake: Seine Hobbys


en!
ewinn sind ............... und Tanzen.
P r eis e zu g o rp ions
Tolle du die Sc 2. Sein Beruf ist ...............
e st ! Wie
Möcht ch mit 3. Pink: Ihr Hobby ist ...............
s eh en? Ma S rpio
c o ns,
live du die 4. Ihr Beruf ist ...............
n ns t Pink?
gut ke e und 5. Die “Scorpions”: sie sind eine Band, ein Sänger und vier
T im berlak
Justin Musiker. Ihr Hobby ist ................

7. Possessivpronomen: 3. Person Singular und Plural - ÎÙËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·:


Á’ ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡. Ergänze!

der Basketball die Gitarre das Schlagzeug die Hobbys


er / es ______ Basketball seine Gitarre sein Schlagzeug ______ Hobbys
sie / sie (Pl.) ihr Basketball ihre Gitarre ______ Schlagzeug ihre Hobbys

c
4.,5.,6.,7. ihre Gitarre ihre Gitarre

40
Lektion

3
Hobbys

C.:
8. ∏
Ô˘ ‰È¿‚·ÛÂ.
b
Carmen ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙË ª·Ú›· - ÃÚÈÛÙ›Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi

Guck mal, Maria-Christine! Hier ist Pink. Die finde ich toll!
M.-C.: Ja, ich finde sie auch gut. Übrigens: Wir machen auch Musik.
C.: Was heißt “wir“?
M.-C.: Na, Andreas, Stefan, Oliver und ich. Wir sind eine Band. Stefan
singt, Oliver spielt Keyboard, Andreas spielt Schlagzeug und ich
spiele Gitarre.
C.: Das ist super. Tanzt ihr auch?
M.-C.: Nur Stefan tanzt. Wir haben heute Probe im Jugendclub.
Kommst du mit, Carmen?
C.: Ja, klar!
9. Im Jugendclub:

a.
Wir”

Hey ihr Leute, hört mal zu:


Uns’re Musik, die ist der Clou!

Klassik und Schlager sind doch oll

Aber rappen, das ist toll!

Wir machen Texte, die sind der Hit,


Steht auf und macht doch alle mit!

Rappen ist für uns das Leben


Kann es etwas Bess’res geben?

41
Lektion

3
Hobbys

b.M.-C.: Na, Carmen, wie findest du das Lied? Sind wir


eine gute Gruppe?
C.: Ihr seid einfach klasse! Ich höre gern Rap.
Kommen wir morgen auch hierher?
St.: Nein, morgen spielen wir Basketball.
C.: Hm, Basketball finde ich nicht so gut. Aber ich
fahre gern Skateboard!
St.: O.k., dann gehen wir zum Wasserklops. Habt ihr
Lust?
C.: Na klar.
M.-C.: Tolle Idee!
St.: Gut. Bis morgen. Tschüs!

10. Verb: 1. und 2. Person Plural - ƒ‹Ì·: ·’ Î·È ‚’ ÚfiÛˆÔ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡


Ergänze!
ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜

c
machen tanzen
Ó¤Ô˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ
ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ 8. Î·È 9.b. wir mach _ tanz en

ihr mach t tanz _

haben sein
ich habe ich ________
du hast du ________
er / sie / es hat er / sie / es ________
wir ________ wir sind
ihr seid
ihr ________
sie ________
sie haben

8., 9., 10., 11., 12.,


42
Lektion

3
Hobbys

11. To ·fiÁÂ˘Ì· Ù· ·È‰È¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Route 66.

C.: Ihr habt wirklich nette Freunde. Macht ihr


immer Musik zusammen?
b
A.: Nicht immer. Jeder hat noch andere Hobbys.
Stefan spielt gern Fußball, aber Basketball
findet er nicht gut. Er ist ein Hertha BSC-Fan.
C.: Oliver auch?
A.: Na ja, Oliver spielt nicht so gern Fußball. Er
findet Sport doof. Er spielt gern am Computer.
Das mache ich auch gern in meiner Freizeit.
C.: Sag mal, wo ist eigentlich Eleni? Kommt sie
auch ins Route 66?
M.-C.: Nein, sie kommt nicht. Sie ist zu Hause und
kocht für uns.
C.: Das finde ich aber nett! Kocht sie gern?
M.-C.: Ja, Kochen ist ihr Hobby.
C.: Gut, dann trinken wir jetzt nur eine Cola.

µÚ˜ Û ÔÈfi ÚfiÛˆÔ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ë Î¿ı ÚfiÙ·ÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ·!


............... spielt gern Fußball. ............... findet Basketball nicht gut.
............... spielen gern am Computer. ............... spielt nicht gern Fußball.
............... kocht gern. ............... findet Sport doof.

12. ŒÙÛÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ‹ ÙÈ ‰Â ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ:

Ich fahre gern Skateboard. Ich spiele nicht gern Basketball.


Ich finde Fussball gut. Ich finde Kochen nicht gut.
...super / toll / spitze ...doof / blöd / langweilig

AB: 13.
43
Lektion

3
Hobbys

13. Das Fotoalbum


a c

b b d

°˘ÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ∂ϤÓ˘


Ë ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›ÓÂ Î·È Ë Carmen
οıÔÓÙ·È ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ÎÔÈÙ¿Ó ÙÔ
¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ.
°È· ÔÈfiÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Ë ª·Ú›·-ÃÚÈÛÙ›ÓÂ;
µÚ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·.
Ordne zu!

1. Sie arbeiten gern im Garten.

2. Er taucht gern.

3. Sie tanzt gern.

4. Sie schwimmt gern und er angelt gern.

5. Er spielt gern Basketball.

6. Sie fahren gern Ski.

7. Es schläft gern.

AB: 14., 15., 16., 17., 18.


44
Lektion

3
Hobbys

e
b
f g

14. ŒÚ¢ӷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.


£¤Ì·: «√È ·Á·Ë̤Ó˜ ·Û¯Ôϛ˜ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ»:
- ªÂ ÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È;
- ∆È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó;
ÈÚÈÛÙ›Ù Û 3 ÔÌ¿‰Â˜.
µÚ›Ù ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜
(ÎÂÊ. 1, 2, 3).
°Ú¿„Ù ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÎÔÏÏ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.
ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·fi οı ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË.
∏ ÂÚÒÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ‹ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙÔ ¯·ÚÙ›, .¯.
Wer spielt gerne Basketball?
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. .¯.
Zehn Schüler spielen gern Basketball. Fünf Schüler finden Fußball toll.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯fiÌ˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙȘ ÛÂÏ. 152-153

fahr en arbeiten angeln


ich fahr e ich arbeite ich angle
du fährst du arbeitest du angelst
er, sie _______ er, sie _______ er, sie _______

Grammatiküberblick

45
Lektion

3
Hobbys

15. Lesen und Verstehen: ∫·Ù·ÓfiËÛË ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘:


∏ Carmen ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙË
°ÂÚÌ·Ó›·. ŸÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘, ı· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ
ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘. ¶·›ÚÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÌÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ηÈ

d ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÚıÚÔ. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ›ӷÈ
Û‚ËṲ̂ÓÔ˜. ¢È¿‚·Û ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ ¿ÚıÚÔ. ∆È Ù›ÙÏÔ ı· ¤‚·˙˜;

Lesestrategie:
Titel:
globales Lesen
Nach einer Studie des Augustinus-Gymnasiums Weiden treffen sich die Jugendlichen in Deutschland
in ihrer Freizeit am liebsten mit ihren Freunden. Sehr gern machen sie auch Sport und hören Musik.
Viele Jugendliche gehen in die Disco und ins Kino, selten ins Theater. Sie sehen fern oder lesen in
ihrer Freizeit Bücher und Zeitschriften. Manche Jugendliche spielen am Computer. Meistens machen
sie das am Wochenende zu Hause.
Auf Platz eins der beliebtesten Sportarten bei den
Jugendlichen steht das Radfahren. Auf Platz zwei
folgt dann Fußball und auf Platz drei Schwimmen.
Dann folgen Sportarten wie Basketball, Aerobic,
Volleyball, Jogging, Tennis oder Tischtennis.
Leider haben die Jugendlichen nur wenig Zeit
Sport zu machen.
Sehr beliebte Treffs bei Jugendlichen sind Kinos,
Sportstätten und Jugendclubs. Nicht so gern tref-
fen sich die Jugendlichen in der Bibliothek, bei
Burger King und in Teestuben.

46
Lektion

3
Hobbys

H Carmen Í·Ó·‰È·‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘
ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó.
¢È¿‚·Û ÙÒÚ· ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ
·Á·Ë̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ Ë Carmen; ™ËÌ›ˆÛ ÙȘ ÌÂ
à ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘ ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

______
______
Ski fahren
lesen
______ fernsehen
______ angeln
d
______ Sport machen ______ klettern
______ Musik hören ______ in die Disco gehen Lesestrategie:
______ ins Kino gehen ______ sich mit Freunden treffen
______ tanzen selektives Lesen
______ am Computer spielen ______ im Garten arbeiten
______ ins Konzert gehen ______ CD sammeln

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Carmen ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ


ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ‰‡Ô Ï›ÛÙ˜:
·) Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·
‚) Ì ٷ ÛËÌ›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿
ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.
ªÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ ›‰ÈÔ;

a. Lesestrategie:
Die beliebtesten detailliertes Lesen
Sportarten
der Jugendlichen b.
1. Radfahren
Treffpunkte für
2. ________________
Jugendliche
3. ________________
4. ________________ 1. Kinos
5. ________________ 2. ________________
6. ________________ 3. ________________
7. ________________ 4. ________________
8. ________________ 5. ________________
9. ________________ 6. ________________

47
Lektion

3
Hobbys

16. O Stefan Â›Ó·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂÈ ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. √ Stefan ‹ıÂÏÂ
¿ÓÙ· Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê› Ì·˙› Ù˘. 濯ÓÂÈ ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ì ÙȘ
·ÁÁÂϛ˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ì ÙÔ Stefan.

a. ¶ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ÛÙÔÓ Stefan ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÎÔ¤Ï·;

d
Hi! ªÂ ϤÓ µ›Î˘ Î·È Â›Ì·È 14 ¯ÚfiÓˆÓ.
°ÂÈ· Û·˜! ªÂ ϤÓ £¤Ïˆ Ó· ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê‹Ûˆ Ì ÎÔÚ›ÙÛÈ· ηÈ
ª·ÚÈϤӷ Î·È Â›Ì·È 11 ·ÁfiÚÈ· 14 ¯ÚfiÓˆÓ. ªÈÏ¿ˆ English und
¯ÚfiÓˆÓ. £¤Ïˆ Ó· Deutsch Î·È ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋
·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê‹Ûˆ Ì ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ì ·ÁˆÓ›·!
Î·È ·ÁfiÚÈ· ¿Óˆ ÙˆÓ 11. ∆· ¯fiÌÈ µ›Î˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘
ÌÔ˘ Â›Ó·È Ô ¯ÔÚfi˜ Î·È Ë ª·ÏÏÈ·Ú¿ÎË 12 ∆.∫. 851 00 ƒfi‰Ô˜
Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. ªÈÏ¿ˆ Î·È ·ÁÁÏÈο!
™·˜ ÂÚÈ̤ӈ!
Sie spricht
ª·ÚÈϤӷ ¶··ıˆÌ¿ Englisch
∫Ú‹Ù˘ 11 ∆.∫. 121 32 und Deutsch!
¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-∞ı‹Ó·

∆Ô fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘
Â›Ó·È ¶fiË Î·È Â›Ì·È
Hi! ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÕÓÓ· Î·È Â›Ì·È 13 ¯ÚfiÓˆÓ. 12 ¯ÚfiÓˆÓ. £¤Ïˆ Ó·
£¤Ïˆ Ó· ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê‹Ûˆ Ì ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê‹Ûˆ Ì ·ÁfiÚÈ·
·fi 10-15 ¯ÚfiÓˆÓ. T· ¯fiÌÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚fiÏÂ˚ Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∆·
Î·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ∂›Ì·È Ê·Ó Ù˘ B. Spears. ¯fiÌÈ ÌÔ˘ ›ӷÈ: (ÎÈı¿Ú·), ¯ÔÚfi˜ ηÈ
ªÈÏ¿ˆ ·ÁÁÏÈο Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈο! °Ú¿„Ù ‚fiÏÂ˚. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÌÔ˘ ›ӷÈ:
ÌÔ˘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: ¶fiË £ˆÌ¿
ÕÓÓ· ∫·Ó¿ÎË ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ 115
¶·¿ÊË 200 ∆.∫. 165 62 °Ï˘Ê¿‰·
∆.∫. 544 53 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

b. √ Stefan ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ÁÚ¿ÌÌ·.

48
Lektion

3
Hobbys

SOS - Strategie
17. ªÂ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ SOS ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙÚ›· ‚‹Ì·Ù·. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›˜ Ó·
‚ÚÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ¤Ó·Ó ηÓfiÓ·.

1. Schritt: Sammeln (Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ)

·. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛ ٷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ


ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 Î·È 3 Î·È ÛËÌ›ˆÛ¤ Ù· ‰Ò:
d
________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________

2. Schritt: Ordnen (Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ)


‚. ∆·ÍÈÓfiÌËÛ ٷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
Ï›ÛÙ˜:

Er ist ... Sie ist ...


_______________ Sekretärin
_______________ Ärztin
Schauspieler ____________
_______________
_______________
_______________
_______________

3. Schritt: Systematisieren – Regel finden (‡ÚÂÛË Î·ÓfiÓ·)


Á. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÒÚ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ
·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·!

∆· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó


·ÚÛÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ
ηٿÏËÍË _________, ÂÓÒ ·˘Ù¿ Ô˘ ¯·Ú·-
ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ıËÏ˘Îfi ÚfiÛˆÔ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË _________!

49
Lektion

3
Hobbys

d 18. ∆ypisch deutsch? / Typisch griechisch?

singen picknicken

joggen

Ski fahren Rad fahren telefonieren

spazieren gehen Kaffee trinken

50
Lektion

3
Hobbys

Grammatik
1. Plural (ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜: ‰¤Î· ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È)

-e -“e -n -en -nen


das Schlagzeug der Fußball die Gitarre die Frau die Freundin
die Schlagzeuge die Fußbälle die Gitarren die Frauen die Freundinnen
-er -“er -“ - -s
das Kind der Mann der Vater der Schauspieler die Oma
die Kinder die Männer die Väter die Schauspieler die Omas

ŸÏ· Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ


ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ die.

2. Possessivpronomen (ÎÙËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·)


der Ball die Gitarre das Foto die Freunde
ich mein Ball meine Gitarre mein Foto meine Freunde
du dein Ball deine Gitarre dein Foto deine Freunde
er / es sein Ball seine Gitarre sein Foto seine Freunde
sie / sie (Pl.) ihr Ball ihre Gitarre ihr Foto ihre Freunde

3. Verben (Ú‹Ì·Ù·)

regelmäßige Verben (ÔÌ·Ï¿ Ú‹Ì·Ù·) unregelmäßige Verben (·ÓÒÌ·Ï· Ú‹Ì·Ù·)


machen arbeiten tanzen angeln fahr en sein haben
ich mach - e arbeit - e tanz - e angl - e (!) fahr - e bin (!) habe
du mach - st arbeit - est (!) tanz - t (!) angel - st fähr - st (!) bist (!) hast (!)
er/sie/es mach - t arbeit - et (!) tanz - t angel - t fähr - t (!) ist (!) hat (!)
wir mach - en arbeit - en tanz - en angel - n fahr - en sind (!) haben
ihr mach - t arbeit - et tanz - t angel - t fahr - t seid (!) habt
sie mach - en arbeit - en tanz - en angel - n fahr - en sind (!) haben
ÙÔ ›‰ÈÔ: hören finden sammeln schlafen
spielen klettern
singen
tauchen
kochen
schwimmen
gehen
trinken

51
Lektion

3
Hobbys

W ortschatz
1. Nomen (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο)
a. Berufe d. Musik e. Ander e Nomen
der Rennfahrer die Sängerin
die Musikgruppe der Film
der Basketballspieler die Band die Probe
der Schauspieler der Jugendclub die Disco
der Sänger die Rockmusik das Theater
b. Musikinstrumente (ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·) das Lied das Kino
die Gitarre das Schlagzeug das Keyboard die Freizeit
c. Sport
die Fußballmannschaft
der Basketball
der Fußball

2. Verben (Ú‹Ì·Ù·)
a. Hobbys /Sportarten b. Ander e Verben
Musik / Sport machen kochen
Musik hören (Cola) trinken
singen schlafen
Fußball / Basketball spielen gehen
tanzen arbeiten
Skateboard / Ski fahren
tauchen, schwimmen, angeln
sammeln, klettern
fernsehen
das Radfahren
Gitarre / Schlagzeug / Keyboard spielen, am Computer spielen

3. Ausdrücke (ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ)
a. etwas (nicht) ger n machen / (nicht) gut finden b. Ander e Ausdrücke
(‰ÂÓ) ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ (Ó· οӈ οÙÈ) (¿ÏϘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ)
Ja, klar! - Na klar.
Ich …………… gern (……..). Bis morgen.
Ich finde ……….. gut. Hast du / Habt ihr Lust?
super / toll / spitze Kommst du mit?
Sag mal, ...
Ich …………… nicht gern (……..). zu Hause
Ich finde ……….. nicht gut. für uns
doof / blöd / langweilig Guck mal!
Tolle Idee!

4. Temporale Angaben (¯ÚÔÓÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›)


immer, selten

52
Lektion

Spielend Spielend lernen

4
lernen
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒ...

Ì·ı·›Óˆ...

Î·È ·›˙ˆ

53
Lektion

4
Spielend lernen

P r o j e k t 1 : Wir machen eine

ºÙÈ¿ÍÙ ÙËÓ ÚÒÙË Û·˜ Û¯ÔÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙ·

Schülerzeitung ÁÂÚÌ·ÓÈο Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ


Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ Û·˜! √ ηıËÁËÙ‹˜/ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ¿
Û·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó.

1 Ô ‚ ‹ Ì · : µÚ›Ù fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· fiÓÔÌ· ÁÈ· ÙËÓ


ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜! µ¿ÏÙ ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜
Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ!
Kla
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Die Schüler sse A
S
e der Klass
it e A1
Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓfiÊˆÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ (ı˘Ì¿ÛÙ fiÛ˜ e
1
Î·È ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜;) ÛÙȘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ‰È‡ı˘ÓÛÂȘ:
http://www.schulweb.de/de/schulzeitungen/intro.html
www.europaschule.at
www.schulnetz.ch

2 Ô ‚ ‹ Ì · : ∆ÒÚ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘


ÚÂfiÚÙÂÚ. ¶¿ÚÙÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙÂ:

ñ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘


- Woher kommst du? ñ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ηÈ
- Wo wohnst du? ñ Ù· ¯fiÌÈ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
- Wie ist deine Adresse? ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ
- Wie alt bist du? ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ:
- Wie heißen deine Eltern?
- Hast du Geschwister?
- Wie heißt dein Bruder / deine Schwester?
- Was machst du in deiner Freizeit?
- Hast du ein Hobby?
- Machst du gern Sport?
- Was ist dein Traumberuf?
- ...

54
Lektion

4
Spielend lernen

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹/Ù˘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿˜ Û·˜ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ∂¿Ó
ı¤ÏÂÙÂ, Û˘ÌÏËÚÒÛÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ .¯. ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ·‰ÂÚÊÒÓ ‹ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ¿ÏψÓ
Û˘ÁÁÂÓÒÓ.

NAME:
HERKUNFTSLAND:
WOHNORT:
ADRESSE:
ALTER:
NAME VATER:
NAME MUTTER:
GESCHWISTER:
NAME BRUDER:
NAME SCHWESTER:
HOBBY(S):
TRAUMBERUF:
........................... :

¢ÒÛÙ ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹/ÛÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÙÔÓ ›Ó·Î·, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ
Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘/Ù˘ ÒÛÙ ӷ ÁÚ¿„ÂÙÂ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ/·˘Ù‹Ó ¤Ó· ¿ÚıÚÔ. ¶.¯.:

Das ist Herr / Frau .................. . Er / Sie ist ....................... .


..............................................

3 Ô ‚ ‹ Ì · : ÈÚÈÛÙ›Ù Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜
‹ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. √È Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙÔ
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

.............. kommt aus Sein/Ihr Bruder –


.............. und wohnt in Seine/Ihre Schwester
.............. . Er/Sie ist heißt .............. und
........ Jahre alt. Die er/sie ist ........ Jahre alt.
Eltern von .............. .............. hört Musik
heißen .............. . und macht gern Sport.
Er/sie spielt gern
Basketball und Fußball.
Er/sie ............ .

55
Lektion

4
Spielend lernen

√È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ/ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔÈ
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, fiˆ˜
ʈÙÔÁڷʛ˜ ‹ ÛΛÙÛ·!

™Â ÔÏϤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜


¤Ó· ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ. ŸÛÔÈ ı¤ÏÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÂÈϤÍÂÙ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÙÚ›· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ Deutsch – ein Hit! ϤÍÂȘ Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó·
ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ, .¯.:

1. Die ................ von Andreas und Maria-Christine schwimmt gern. 1 3

2. Das ................ Willi schläft gern.


2

3.

4 Ô ‚ ‹ Ì · : ∞ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ fiÏ· Ù· ¿ÚıÚ· Î·È ÙÔ ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, Ù· ÎÔÏÏ¿Ù Û ¯·ÚÙ› ∞4 ηÈ
ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù·
ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.

Redaktion: Klasse ........................


Reporter: die Schüler der Klasse ...........................................
Journalist(en): ................................................................................
Fotograf(en): ................................................................................
Grafiker(-): ................................................................................

ªÔÚ›Ù ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ‹ Ó· ʈÙÔÙ˘‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û ¿ÏϘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜, ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‹ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜.

56
Lektion

4
Spielend lernen

P r o j e k t 2 : Wir lernen und wiederholen Wörter, Ausdrücke und Grammatik.


Wir machen eine Lernkartei:

ÀÏÈο ηٷÛ΢‹˜:
¶¿ÚÙ ÙÔ
❍ ¤Ó· ¯¿ÚÙÈÓÔ ÎÔ˘Ù›
❍ ÷ÚÙfiÓÈ
¯·ÚÙfiÓÈ Î·È
Îfi„Ù ÌÈÎÚ¤˜ οÚÙ˜ ›‰ÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ™ÙȘ οÚÙ˜ ·˘Ù¤˜ ı·
ÁÚ¿ÊÂÙ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ Ì·ı·›ÓÂÙÂ. ÈڛÛÙÂ
ÙÔ ¯¿ÚÙÈÓÔ ÎÔ˘Ù›, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Lernkartei Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·
ÎÔÏÏÒÓÙ·˜ fiÚıÈ· ÙÚ›· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ Û ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ
̤۷ ÛÙÔ ÎÔ˘Ù›. ™ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÌ‹Ì· ı· ‚¿˙ÂÙ ÙȘ οÚÙ˜ Ì ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
Ì¿ıÂÙÂ. ∂¿Ó ‰˘ÛÎÔχÂÛÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ, ÙȘ ÙÔÔıÂÙ›ÙÂ
ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‚¿ÏÙ Û ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ fiÛ˜ ϤÍÂȘ ¤¯ÂÙ ̿ıÂÈ
ηϿ. ªÂ ÙË Lernkartei ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÙ ·ÙÔÌÈο ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ‹ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

∆È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ¿Óˆ ÛÙȘ οÚÙ˜;

™ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ οÚÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ ÙË Ï¤ÍË


ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È ÛÙËÓ ›Ûˆ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ Ù˘
ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο.

der Bruder Ô ·‰ÂÚÊfi˜

¶Ò˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙÂ ÙÔ Projekt;

1. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ 5 Ì·ıËÙÒÓ. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Lernkartei.

2. H οı ÔÌ¿‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ú‹Ì·Ù·, ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. Ô˘ ıˆÚ›
ÛËÌ·ÓÙÈο, .¯.:
Bruder, Vater, Sänger, Musik, ...
wohnen, kommen, fahren, sein, haben ...
Tut mir Leid ...

3. °Ú¿„Ù ÙË Ï¤ÍË ‹ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ Ù˘. ™ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÛËÌÂÈÒÛÙ ηÈ
οÔÈ· ¿ÏÏ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, .¯.:
ñ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È ÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi, ·Ó Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
ñ ÙÔ ‚’ ‹ Î·È ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜

57
Lektion

4
Spielend lernen

- ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ï¤ÍË


- ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·
- ¿ÏϘ ϤÍÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿
- ÔÙȉ‹ÔÙ ۷˜ ‚ÔËı¿ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÙ ÙË Ï¤ÍË ÛÙË ÌÓ‹ÌË Û·˜ .¯.:

angeln
kommen der Opa
.................
................. .................
ich angle!
Woher kommst du? der Opa + die Oma
du angelst!
Ich komme aus Athen. die Großeltern

spielen gut
der Sänger
................. .................
.................
Fußball/Basketball/ toll!
die Sängerin
Gitarre/Schlagzeug super!
spitze!

fahren
................. spielen
die Gitarre, -n du fährst .................
................. er, sie es fährt! Ich spiele gern ...
Ski fahren Ich spiele nicht gern ...
Skateboard fahren

4. ŸÛÔ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ‡ÏË, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ ÙË Lernkartei, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÚÔÛı¤ÙÂÙ ηÈÓÔ‡ÚȘ


οÚÙ˜ Î·È Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· ÙȘ οÚÙ˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ̿ıÂÈ Î·Ï¿. ¶fiÙ ̛·
ϤÍË ıˆÚÂ›Ù·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Lernkartei, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ
·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ¯ˆÚÈÛÙ¿.

58
Lektion

4
Spielend lernen

Projekt 3:
Spiele für die Klasse

A. Buchstabenspiel
¡· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ηÚÙԇϘ ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È Ó·
ÁÚ¿„ÂÙ Û οı ηÚÙԇϷ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘
·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. ¡· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ηÚÙԇϘ Î·È ÁÈ· ä –
ö – ü. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÂÙ¿ ÙȘ ηÚÙԇϘ ·fi ÙËÓ
·Ó¿Ô‰Ë Î·È ·Ó·Î·ÙÂ̤Ó˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È.
ÈÚÈÛÙ›Ù Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ì ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi
·ÈÎÙÒÓ. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË
οÚÙ· Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ‚ϤÂÈ
¿Óˆ ÛÙËÓ Î¿ÚÙ·. ŸÔÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÌÈ·
ϤÍË Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î¿ÚÙ·.
¶ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· Ì·˙¤„ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜;

µ. Memory
ºÙÈ¿ÍÙ ηÚÙԇϘ Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·, Û ÌÏÂ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ, fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ.
™ÙȘ ÌÏ ηÚÙԇϘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÛÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ
·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó.

7+4 = elf
+ = plus

13 - 8 = fünf - = minus

: = (geteilt) durch
15 : 5 = drei
x = mal
2Ã9 = achtzehn

∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ηÚÙԇϘ ·Ó¿Ô‰· ÛÙÔ


ÙÚ·¤˙È (¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙȘ ÌÏ οÚÙ˜ ·fi ÙȘ
ÎfiÎÎÈÓ˜). ∫¿ı ·›ÎÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ
Î·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ Ì›· οÚÙ· ÌÏÂ
Î·È Ì›· οÚÙ· ÎfiÎÎÈÓË. ŸÙ·Ó Ë ·ÚÈıÌËÙÈ΋
Ú¿ÍË Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·,
ÔÈ ‰‡Ô οÚÙ˜ Â›Ó·È ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘. ŸÔÈÔ˜ ‚ÚÂÈ
Ù· ÈÔ ÔÏÏ¿ ˙¢Á¿ÚÈ·, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ.

59
Lektion

4
Spielend lernen

4. Übungsanweisungen
Welche Aktivitäten zeigen die Fotos? ¶ÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ
ʈÙÔÁڷʛ˜; Ordne zu! ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ!

1. Ergänze!
a

2. Unterstreiche!
b

3. Verbinde!
c

4. Kreuze an!
d

5. Schreib(e)!
e

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Lösungen:

60
Lektion

4
Spielend lernen

f
6. Lies!
(¢È¿‚·ÛÂ!)

g
7. Fragt und antwortet!
(ƒˆÙ‹ÛÙÂ Î·È ··ÓÙ‹ÛÙÂ!)

h
8. Finde! / Such!
(µÚ˜! / æ¿ÍÂ!)

i
9. Spielt Dialoge!

10. Hör zu!


j
(ÕÎÔ˘ÛÂ!)

Pantomimenspiel
❐ ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÛËÎÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì›· ·fi ÙȘ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.
❐ ŸÔÈÔ˜ Ì·ÓÙ¤„ÂÈ ÚÒÙÔ˜ Î·È ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛËÎÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ
›Ó·Î·.
❐ ¶·›ÍÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÓÔȯÙfi. ªÂÙ¿ ÎÏ›ÛÙ ÙÔ, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù fiÛÔ Î·Ï¿ ¤¯ÂÙ ̿ıÂÈ ÙȘ
ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.

61

Das könnte Ihnen auch gefallen