You are on page 1of 7

Monitor Polski Nr 27 - 599- Poz.

253 i 254

253
ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 1997 r.

w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca § 2. Dowódca Marynarki Wojennej Rzeczypospoli-
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol- tej Polskiej zapewni:
skiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, 1) podanie informacji dotyczących przeprowadzenia
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, ćwiczeń wojskowych w strefie określonej w § 1 do
poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 145) zarządza się, co wiadomości wszystkich użytkowników morza po-
następuje: przez ogłoszenie ich w "Wiadomościach Żeglar­
skich" oraz przez Krajowy Ośrodek Koordynacyjny
§ 1. W celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych
Ostrzeżeń Nawigacyjnych "NAVAREA-PL", co naj-
z użyciem uzbrojenia ogłasza się w dniach od 22 do mniej z 15-dniowym wyprzedzeniem;
23 maja oraz od 10 do 12 września 1997 r. w godzinach
2) ochronę strefy określonej w § 1 podczas przepro-
od 0500 do 02 00 dnia następnego czasu letniego lokalne-
go (od 03 00 do 0000 UTC - czasu uniwersalnego skoor- wadzania ćwiczeń wojskowych .
dynowanego) jako strefę niebezpieczną dla żeglugi § 3. Przepisy § 5 ust. 1-3 zarządzenia Ministra
i rybołówstwa akwen obszarów morskich Rzeczypo- Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie
spolitej Polskiej o współrzędnych geograficznych: stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi
szerokość geograficzna długość geograficzna i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospoli-
północna wschodnia tej Polskiej (Monitor Polski Nr 39, poz. 280, z 1992 r.
Nr 14, poz. 103 i z 1993 r. Nr 15, poz. 124) stosuje się
1) 54°29,00' 16°26,00' odpowiednio.
2) 54°44,20' 15°48,10'
3) 55°00,70' 16°40,90' § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
4) 54°35,40' 16°50,90' nia.

Minister Obrony Narodowej: w z. K. Węgrzyn

254
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 24 kwietnia 1997 r.

w sprawie obwodów głosowania za granicąutworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego


w dniu 25 maja 1997 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja dzie głosowania, jego numerze i siedzibie obwodowej
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo- komisji do spraw referendum najpóźniej w 21 dniu
litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, przed dniem przeprowadzenia referendum.
poz. 640) i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) zarządza się, co § 3. W rozumieniu niniejszego zarządzenia konsu-
następuje: lem jest kierownik urzędu konsularnego, w przypadku
zaś braku w danym państwie takiego urzędu - wyzna-
§ 1. Dla obywateli polskich przebywających za gra- czona przez Ministra Spraw Zagranicznych osoba wy-
nicą zostały
utworzone obwody głosowania, których konująca funkcję konsula.
wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa-
§ 2. Konsul właściwy do powołania obwodowej ko- nia i podlega ogłoszeniu.
misji do spraw referendum zawiadamia osoby upraw-
nione do udziału w referendum o utworzonym obwo- Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati
Monitor Polski Nr 27 - 600- Poz. 254

Załącznik do zarządzenia Ministra Spraw


Zagranicznych z dn ia 24 kwietnia 1997 r.
(poz. 254)

WYKAZ OBWODÓW GlOSOWANIA ZA GRANICĄ

Państwo Nr obwodu Siedziba obwodowej Adres


komis.ii wyborczej
Algieria l - z Algier Ambasada RP, 37 Av. Mustapha Ali
Khodja , EI-Biar, ALGER
Angola 9-z Luanda Ambasada RP, Rua Comandante
N'zaji 21/23, Alvalade, LUANDA
Argentyna 2 - z Buenos Aires Ambasada RP, Calle Alejandro
Maria de Aguado 2870, 1425
BUENOS AIRES
Australia 3-z Sydney Konsulat Generalny RP 10
Trelawney Str. Woollahra NSW,
2025 SYDNEY
4-z Canberra Ambasada RP, 7 Turrana Str.,
Yarralumla , ACT 2600 CANBERRA
164 - z Perth 33 Eighth Ave, Maylands, PERTH
165 - z Adelaida 260 Grand Junction Rd ., Athol Park,
ADELAIDE
8-z Melbourne 1325 Stud Road, Rowville, Victoria
3178, MELBOURNE
Austria 10 - z Wiedeń Ambasada RP, Hietzinger
HauptstraBe 42c, 1130 WIEN
Belgia 11 - z Bruksela Konsulat Generalny, Rue des
Francs 28, 1040 BRUXELLES
Białoruś 156 - z Mińsk Ambasada RP, ,uI.P.Rumiancewa
6, 20034 MIŃSK
166 - z Grodno Konsulat Generalny RP,
Budionnego 48 a, 230023 HRODNA
186 - z Brześć Konsulat RP, ul.Kujbyszewa 34,
BREST
Brazylia 12 - z Brasilia Ambasada RP, SES - Avenida das
Nayoes, Lote 33, 70.423-900
BRASILlA
13 - z Sao Paulo Konsulat Generalny RP, Rua
Gabriel dos Santos, 124, 01231-
901 Santa Cecilia, SAO PAULO
14 - z Rio de Janeiro Biuro Handlowe RP , Praia de
80tafogo 242, 9 andar, RIO DE
JANEIRO
15 - z Kurytyba Konsulat Generalny RP, Rua
Agostinho Leao Junior 234, 80.030-
110 CURITIBA
Bułgaria 16 - z Sofia Ambasada RP, ul. Chan Krum 46,
1000 SOFIA
18 - z Warna Konsulat Generalny RP,
ul.Sławiańska 18, 9000 WARNA
Chile 17 - z Santiago Ambasada RP, Mar dei Plata 2055,
Providencia, SANTIAGO DE CHILE
Chiny 20 - z Pekin Ambasada RP, 1 Ritan Lu
Jianguomenwai, 100600 BEIJING
22 - z Szanghai Konsulat Generalny RP , Jianguo
Monitor Polski Nr 27 - 601- Poz. 254

Xilu 618, SHANGHAI


Chorwacja 65 - z Zagrzeb Ambasada RP, ul.Krlezin Gvozd 3,
10000 ZAGREB
Cypr 37 - z Nikozja Ambasada RP, 55/57 SteJios
Mavrommatis Str., Ayios Dhometios
NICOSIA
Czechy 23 - z Praga Ambasada RP, ul.Valdstejnska 8,
11000 PRAHA 1, Mala Strana
27 - z Mlada Boleslav Kosmonosy, ul.Boleslavska 299,
293 - 06 MLADA BOLESLAV
41 - z Ostrawa Konsulat Generalny RP,
ul.Blahoslavova 4, 70100
OSTRAVA
Dania 43 - z Kopenhaga Ambasada RP, RichelieusAlle 12,
2900 Hellerup KRBENHAV
Egipt 44 - z Kair Ambasada RP, 5 El Aziz Osman
Str., Zamalek, CAIRO
Estonia 45 - z Tallin Ambasada RP, P~mu Mnt, 8,EE
0001 TALLINN
Finlandia 46 - z Helsinki Ambasada RP, Annas Lindgrenin
tie 21, 00570 HELSINKI
Francja 47 - z Paryż I Konsulat Generalny RP, 5 rue de
Talleyrand, 75007 PARIS
167 - z Paryż II Ambasada RP, St Dominique 57
PARIS
50 - z Lille Konsulat Generalny RP, 45
Boulevard Camot, 59800 LlLLE
51 - z Lyon Konsulat Generalny RP, 79 rue
Crillon, 69458 LVON
52 - z Strasburg Konsulat Generalny RP, 2 rue
Geiler, 67000 STRASBOURG
Grecja 53 - z Ateny Ambasada RP, 22 Chrysanthemon
Str. Paleo Psychico, 152-54
ATHENS
168 - z Saloniki Konsulat Honorowy RP, 78
Tsimiski Str., 546-22
THESSALONIKI
Hiszpania 54 - z Madryt Ambasada RP, c.Guisando 23 bis,
28035 MADRID
169 - z Barcelona Konsulat Generalny RP,
Av.DiagonaI593-595,08014
BARCELONA
Holandia 55 - z Haga Ambasada RP, Alexanderstraat 25,
2514 JM DEN HAAG
Indie 56 - z New Delhi Ambasada RP, 50-M Shanti Path,
Chanakyapuri, NEW DELHI 110021
Indonezja 58 - z Dżakarta Ambasada RP, Pusat - 10320 JI.
Diponeaoro 65 INDONESIE
Irak 59 - z Bagdad Ambasada RP, Hay AI-Wihda,
Mahalla 904, Zuqaq 60, House 24
BAGHDAD
Iran 60 - z Teheran Ambasada RP, Africa Expressway,
Pirouz Str. 1/3, 19-174 TEHRAN
Irlandia 62 - z Dublin Ambasada RP, 5, Ailesbury Road,
DUBLIN 4
Izrael 57 - z Tel Aviv Ambasada RP16, Soutine St., TEL-
AVIV64-684
Monitor Polski Nr 27 - 602- Poz. 254

Japonia 63 - z Tokio Ambasada RP, .Oak Homes" 4-5-


14, Takanawa, Minato-ku, TOKYO
108
Jordania 66 - z Amman Ambasada RP, Jabal Amman,
Third Circle, Mai Zeyadeh Street,
AMMAN
Jugosławia 64 - z Belgrad Ambasada RP, Kneza Milośa 38,
11.000 BEOGRAD
170 - z Skopje Dziuro Dziukovicza 50, SKOPJE
Kanada 67 - z Ottawa Ambasada RP, 443 Daly Avenue,
OTTAWA 2, ONTARIO K1N 6H3
68 - z Montreal Konsulat Generalny RP, 1500
avenue des Pins ouest,
MONTREAL, QUEBEC H3G 1B4.

69 - z Toronto Konsulat Generalny RP, 2603


Lakeshore Blvd. West, TORONTO,
ONTARIO M8V 1G5
70 - z Vancouver Konsulat Generalny RP, 1177
West Hastings Street, Suite 1600,
VANCOUVER, B.C. V6E 2K3;
Kazachstan 171 - z Ałmaty Ambasada RP, ul.Walichanowa 9,
AŁMATY

Kenia 177 -z Nairobi Ambasada RP, Kabarnet Road,


NAIROBI
Ko1umhia 78 - z Bogota Ambasada RP. Calle 104a, N° 23-
48. BOGOTA
Kostaryka 79 - z San Jose Ambasada RP w SAN JOSE.
Avenida 9, Calle 33 N° 3307 SAN
JOSE
Koreańska Republika 71 - z Phenian Ambasada RP. Tedongang-
Ludowo- Munsudon. PHENIAN
Demokratyczna
Republika Korei 72 - z Seul Ambasada RP, 1-72 DONGBINGO-
DONG, YONGSAN-GU, SEOUL
172 - z Bupyong 159-215/1 Galsan-Dong Incheon.
BUPYONG
173 - z Chollapukdo 12 Dong. 15-88 Soryong-Don9.
CHOLLAPUKDO
Kuba 174 - z Hawana Ambasada RP, 5ta Avenida
No.4407. Miramar. LA HABANA
Kuwejt 99 - z Kuwejt Ambasada RP. Jabriya. Area 8.
Street No. 20. Villa # 377, KUWAIT
Liban 80 - z Bejrut Ambasada RP Rue Sourati. irnm.
Nassif. BEYROUTH
,Libia
, , 73 - z Trypolis Ambasada RP. 61 Ben Ashour Str.•
G.S.P.L.A.J, TRI POLIS I

74 - z Zawia Polimex Cekop S.A. Zawia


75 - z Homs PEBK Dromex, AI-Homs
77 - z Benghazi Konsulat Generalny RP, Wadi
Hatita. House No 8, Western
Fwayhat, BENGHAZI
Litwa 158 - z Wilno Konsulat Generalny RP, Smelio g-
ve 20 A, MTP VILNIUS
Łotwa 160 - z Ryga Ambasada RP, Elizabetes iela 2.
RIGA, LV-1340
Monitor Polski Nr 27 - 603- Poz. 254

Maroko 81 - z Rabat Ambasada RP, 23 Rue Oqbah,


RABAT
82 - z Casablanca Konsulat Generalny RP, 9, rue
d'Alger, CASABLANCA
Meksyk 100 - z Meksyk Ambasada RP, Calle Cracovia 40,
Colonia San Angel, 01000 MEXICO
Mołdowa 175 - z Kiszyniów Ambasada RP, str. Neaga 50/2,
CHISINAU
Nigeria 84 - z Lagos Ambasada RP, 10, Idejo Street,
Victoria Island, LAGOS
Norwegia 85 - z Oslo Ambasada RP, Olav Kyrres plass 1,
0244 OSLO 2
Nowa Zelandia 87 - z Wellington Ambasada RP, 17, Upland Rd.,
Kelbum, WELLINGTON
127 - z Auckland 1 McDonald St. Momingside,
AUC KLAN D
Peru 89 - z Lima Ambasada RP, Avenida Salaverry
1978, Jesus Marla, Miraflores,
LIMA 11
Portugalia 90 - z Lizbona Ambasada RP, Avenida das
Descobertas 2,1400 LISBOA
Republika Federalna 91 - z Monachium Konsulat Generalny, Ismaninger
Niemiec StraBe 62 a, 81675 MONCHEN
92 - z Kolonia Ambasada RP, Lindenallee 7, 51
Marienburg, 50968 KOLN
93 - z Berlin Przedstawicielstwo Ambasady
RP, Unter den 'Linden 72/74, 10117
BERLIN
94 - z Hamburg Konsulat Generalny RP,
GrOndgensstraBe 20,22309
HAMBURG
96 - z Lipsk Konsulat Generalny RP
Poetenweg 51, 04155 LEIPZIG
Republika 97 - z Pretoria Ambasada RP, 14 Amos Street,
Południowej Afryki Colbyn, PRETORIA 0083
Rosja 143 - z Moskwa Ambasada RP, ul. Klimaszkina 4,
123557 MOSKWA
150 - z Magnitogorsk ul.Prospekt Lenina 32, 455012
MAGNITOGORSK
176 - z Małojarosławiec Kałużskaja Obłast',
ul.Maskowskaja 58,
MALOJAROSŁAWIEC
178 - z Niżnyj Nowgorod ul.Bukietowa BA, NIZNIJ
NOWGOROD
179 - z Szack Tulskaja Obłast', Lenińskij Rejon,
ul.Polewoja 2, SZACK
180 - z Nowyj Urengoj Mikrorejon Wostocznyj Dom 2/2,
NOWYJ URENGOJ
159 - z St. Petersburg Konsulat Generalny RP, ul. 5
Sowietskaja 12/14, ST.
PETERSBURG
Rumunia 101 - z Bukareszt Ambasada RP, AI.Alexandru 23,
BUCURESTI
Słowacja 36 - z Bratysława Ambasada RP ul. Hummelova 4,
81497 BRATYSŁAWA
Słowenia 181 - z Lublana Ambasada RP, Cesta XV /18
Monitor Polski Nr 27 - 604- Poz. 254

Rozna dolina, 61113 LUBLANA


182 - z Banja Vrucica Banja Vrucica kfTreslic

St. Zjednoczone 111 - z Waszyngton Ambasada RP, 2640 16th Street,


Ameryki Północnej N.W., WASHINGTON
114-z Chicago I Konsulat Generalny, 1530 North
Lake Shore Dńve, CHICAGO,
ILLlNOIS 60610
115 - z Chicago II 5844 North Milwaukee Ave.,
CHICAGO, ILLlNOIS 60646
116 - z Chicago III 3620 W . Wolfram Street,
CHICAGO, ILLlNOIS 60618
187 - z Chicago IV 4808 S. Archer Ave., CHICAGO,
ILLlNOIS 60632
117 - z Detroit 11333 Joseph Campau Ave.,
HAMTRAMCK, MICHIGAN 48212
121 - z Los Angeles Konsulat Generalny RP, 12400
Wilshire Blvd., Suite 555, , LOS
ANGELES, Califomia 90025
124 - z Nowy Jork I Konsulat Generalny RP, 233
Madison Ave., NEW YORK, N.Y.
10016
125 - z Nowy Jork II 261 Driggs Avenue, NEW YORK,
N.Y.10016
128 - z Passaic New Jersey, 1 -3 Monroe Street,
PASSAIC
129 - z New Britain Connecticut, 112 Grove Street,
NEWBRITAIN
130 -z Perth Amboy New Jersey, 281 Grace Street,
PERTHAMBOY
183 - z Boston 2 Faneuil Hall, 3rd Floor, BOSTON
Syria 102 - z Damaszek Ambasada RP, rue Georges
Haddad, DAMASZEK
Szwecja 103 - z Sztokholm Konsulat Generalny RP,
Prastgfrdsgatan 5, 172 32
Sundbvberg, STOCKHOLM
104 - z Malmo Konsulat Generalny RP, Adolf
Fredńksgatan 13,217 74 MALMO
184 - z Geteborg ul. Byfogdegatan 3, GO TE BORG
Tajlandia 106 - z Bangkok Ambasada RP, Sń-Yukhon
Building, 8 A Sukhumvit Road, Soi 5
10110 BANGKOK
Tunezja 107 - z Tunis Ambasada RP, 4 rue Sophonisbe,
Notre-Dame, 1002 TUNIS
Turcja 108 - z Ankara Ambasada RP, AtatUrk Bulvań 241,
Kavaklidere PK 20, 06650 ANKARA
109 - z Stambuł Konsulat Generalny RP, BUyUk
Ciftlik Sok., YUcel Apt.5n Ni~anta~i
STANBUL
Ukraina 151 - z Kijów Konsulat Generalny RP,
ul.Jarosławiw Wał 12, 252034
KYJIW
161 - z Lwów Konsulat Generalny RP, ul.Jwana
Franko 110, LWIW
116 - z Charków Konsulat Generalny RP, Artioma
16, CHARKIW
Monitor Polski Nr 27 - 605- Poz. 254

Urugwaj 133 - z Montevideo Ambasada RP, Jorge Canning


2389, C.P. 11600 MONTEVIDEO
Wenezuela 142 - z Caracas Ambasada RP, Urb. Las Mercedes,
Avenida Nicolas Copemico,
Apartado Chacao 62293, CARACAS
Węgry 134 - z Budapeszt Ambasada RP, Urb. Las Mercedes,
Avenida Nicolas Copemico,
Apartado Chacao 62293
BUDAPEST
Wielka Brytania 138 - z Londyn Konsulat Generalny RP, 73 New
Cavendish Street, LONDON W1 N
7RB
139 - z Edynburg Konsulat Generalny RP, 2 Kinnear
Road, EDINBURGH E3H 5PE
Włochy 140 - z Rzym Ambasada RP, via P.P.Rubens 20,
Monti Parioli 00197 ROMA
141 - z Mediolan Konsulat Generalny RP, Corso
Vercelli, 56, 20145 MILANa
Zair 162 - z Kinshasa Ambasada RP, 63, Avenue de la
Justice, KINSHASA 1, BP 8553
Zjednoczone Emiraty 163 - z Abu Zabi Ambasada RP wABU ZABI,
Arabskie P.O.Box 2334
185 - z Dubai Arbift Tower, 17th f1oor, DUBAI