Sie sind auf Seite 1von 8

GrandPrix-Titel der Gruppe „Milk & Honey“ von 1979

Halleluja
Musik und Text: Kobi Oshrat-Ventoora und Shimrit Or
Satz für Frauenchor: Pasquale Thibaut und
Klavierpartitur für Frauenchor
Peter Schnur (www.peter-schnur.de)

Moderato qaa z=[qp ]e


° bb b 4 ∑ ∑ ∑
I+II p
& b4 Ó
œ œ

r
I
II

ti u
Hal - le -

bbbb 44 ∑ ∑ ∑ ∑
Hal - le -
&

t
III ¢

r
Moderato qaa z=[qp ]e

a
b 4
& b bb 4 Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ

p
{
œ œ œ œ œ œ œ œ

e
? bb b 44
Klavier p

b
b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

r o
° bb
u n dÓ
n
5

P
&b b ˙ ˙ ˙ œ
œ œ w r e
ie Note n œ œ ˙ ˙
o p
k on en
lu - jah, sing a song.
o t o
F be∑n v rbot ∑ olgt!
Hal - le - lu - jah,
bbb
a s
D hrei h ve verf
lu - ja, sing ein Lied. Hal - le - lu - ja,

¢ & b ∑ ∑ ∑

b s cŒ tzŒ lic Œlich Œ


b
& b bb Œ œœœ Œ œœœ œœ A œœse œœ ht œœ
Œ œœ Œ
e c œœ Œ œœœ Œ œœœ
ist g strafre
{
œ œ œ œ œ œ
˙ ird ˙
? bb
bb ˙ ˙ ˙ œ nœ ˙
˙ ˙
n d w ˙
° bb b
10 u
& b Œ œ œ œ œ œœ w Ó
œ œ œ œ œœœ œ œ j
œ œ™ œ
we’ll fol - low a - long. With a sim - ple word, a sin - gle word, we

bbbb
wir sin - gen es mit. Him - mel, Land und Meer, Nacht und Wind und
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
¢
b
& b bb Œ œœœ Œ œœ Œ bœœ Œ œœ Œ bœœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
Œ œœ Œ œœ Œ bœœ Œ œœ

{
œ œ œ œ œ
? bb b ˙ ˙ ˙ œ œ ˙
b ˙ ˙ ˙ b˙ ˙
© 1979 Gogly Music Publishers, Israel administered by Artemis Muziekuitgeverij B.V., The Netherlands
This arrangement © 2014 Gogly Music Publishers, Israel administered by Artemis Muziekuitgeverij B.V., The Netherlands
Warner/Chappell Artemis Music Ltd, London W6 8BS · Reproduced by permission of Faber Music Ltd
All Rights Reserved.
Fotokopieren wird
© 2014 by , 34497 Korbach · Tel.: 05631/9370105
strafrechtlich verfolgt! PF3666
2

° bb
15

&b b œ œ œ œ œ œ
œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
bless the sky, the tree, the bird and we’ll fill our heart with joy, Hal - le - lu -

bbbb
je - der Mor - gen, der neu be - ginnt, al - le stim - men mit uns ein: Hal - le - lu -

& ∑ ∑ ∑ ∑
¢
b
& b bb Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ

{
œ œ œ œ
? bb b ˙ ˙ ˙ œ œ
b ˙

r
n˙ ˙ ˙

r t ti u
a
° bb
19
mp
&b b Ó
œ œ ˙ ˙ ˙ œ

p
w œ œ w

b e
jah. Hal - le - lu - jah, sounds of love,

o
ja. Hal - le - lu - ja, Lied der Welt,

bb

r
d˙ œ œ œ
mp

¢& b b ∑ Ó
œ œ ˙
u n
n en
˙ w

P
e r e
k o pi Not
o von ten t!
Hal - le - lu - jah, sounds of love,

o t
Hal - le - lu - ja, Lied der Welt,

b
& b bb Œ œœœ Œ œœœ Œ
˙
a s F Œ œœ enŒ œœ Œbo œœ Œ lœœg
D hreœib hœ ver œ verfo œ

n˙˙ ™
™ Œ œœ Œ œœ
~~~~~~~

{
œ œ
c
Ó Abs ˙ etzl
ic lich
? bb b ˙
b ˙
g e s ˙ recht˙ ˙ ˙
ist straf
˙ ˙

w ird
und
° bb
24

&b b Ó œ œ ˙ ˙ Œ œ œ œ œ œœ ww
œ
Ó
œœ n œœ
Hal - le - lu - jah, the sun - shine a - bove. Hal - le -

bbb Ó
das die We - ge des Le - bens er - hellt. Hal - le -

¢ & b Œ Ó
œ œ ˙ ˙ œœ œœœœ w œ œ
Hal - le - lu - jah, the sun - shine a - bove. Hal - le -
das die We - ge des Le - bens er - hellt. Hal - le -

b
& b bb Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ œ
œœ œœ
Œ œœ Œ œœ Œ bœœ Œ œœ
œ œ
Œ bœœ Œ œœ

{
œ œ œ œ œ œ
? bb b ˙ ˙ ˙ ˙
b ˙ œ œ ˙ ˙ ˙
˙
3

° bb
29

& b b ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙ Œ œœ œœ œœ œœ œ
˙ n˙ œ
lu - jah, the bells will go ring - ing and ding - ing from
lu - ja, so klingt und so singt es in un - se - ren

& bbbb Œ
¢ ˙ ˙ nœ œ œ œ œ œ ˙ ˙
œ œ œ œ œ
lu - jah, the bells will go ring - ing and ding - ing from
lu - ja, so klingt und so singt es in un - se - ren

b
& b bb Œ œœœ Œ œœœ Œ œ Œ œœœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ
nn œœœ

r
{
œ œ œ œ œ

ti u
? bb b ˙ n˙ ˙ n˙ ˙
b ˙

t
˙ n˙

p a r
° bb b œ ##
nnnn #
33
œ œ ˙ Œ œœ

e
& b œ œ œ ˙ œœ œœ w
w

o b
dawn ’til night, Hal - le - lu - jah.

r
bbb
œ œ eœn u w
nd nnnn##
#
Her - zen mit, Hal - le - lu - ja.

& b Œ

P
¢ œ œ œ ˙
p i e r oten
t o k o nN
o v o oten t!
dawn ’til night, Hal - le lu jah.

F
- -

s n
ŒDa œœ reiŒbe œœ verŒb œœerfolŒ
g
Her - zen mit, Hal - le - lu - ja.

#
b
& b bb Πnnnn##
œch œch
Œ
œœœ œœœ
b s z l i c h vœ œœ

{
œ
A ge˙set chtli
ist strafre ˙
? bb b ˙ #
b nnnn##
˙ ˙
ird
˙
w
° ### Ó
36
mf und
& ˙˙ œœ Ó œœ œœ
œ œ ˙˙ ˙˙ œ œ w
Hal - le - lu - jah, day by day. Hal - le -
Hal - le - lu - ja, tönt es laut, Hal - le -
### mf

¢& Ó
Ó
œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ w œ œ
Hal - le - lu - jah, day by day. Hal - le -
Hal - le - lu - ja, tönt es laut, Hal - le -
### 3
& œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ

{
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ###
mf

œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
œ œ œ
4

° ###
41

& ˙˙ ˙˙ Œ œœ œœ œœ œ Ó
œ œ œœ ww œ œ
lu - jah, don’t throw it a - way. Fly and

###
lu - ja, wo - hin man auch schaut. Blu - men

& Œ Ó
¢ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ w œ œ
lu - jah, don’t throw it a - way. Fly and
lu - ja, wo - hin man auch schaut. Blu - men

### Œ
Œ Œ œœ Œ œœ Œ nœœ Œ œœ Œ nœœ œœ

r
& œœ œœ œ œ œ œ œœ

{
œ œ œ œ œ

ti u
? ### ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
˙ ˙

t
˙

p a r
° ###
45

e
& œœ œœ œœ œœ nœœ œœ ‰ j œœ œœ œœ œœ œ
œœ nbœœ œœ œœ œ #œœ
œJ œ

b
œ œ

r o
n d
spread your wings, have a try, be free a - gain like a but - ter - fly, come a -

u
Son - nen - schein, Wald und Feld und je - der Vo - gel am Him - mels - zelt, al - le
### ‰ j ren

P
œ piœe œ œ otœenœ œ œ
& œ œ œ œ
o nN
¢ œ œ œ œ œ œ
o t o k o oten t!
œ œ œ
F n v
DasŒ hreibeŒ h verbŒ verfolgŒ
spread your wings, have a try, be free a - gain like a but - ter - fly, come a -
Son - nen - schein, Wald und Feld und je - der Vo - gel am Him - mels - zelt, al - le

###
& Œ Œ nœ Œ nœœœ bscœœœ t z l ic œœœ lich œœœ œœ Œ œœ
œœ œœ A gese cht
{
œ œ œ
? ### ˙ i s t ˙trafre
˙ n˙ ˙
i r d s #˙ ˙
˙

n d w
u
° ###
49

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ó œ
œœ œ w œ
long and sing with us: Hal - le - lu - jah. Hal - le -

###
sin - gen die - ses Lied: Hal - le - le - ja. Hal - le -

& Ó
¢ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ w
long and sing with us: Hal - le - lu - jah. Hal - le -

### Œ
sin - gen die - ses Lied: Hal - le - le - ja. Hal - le -

& œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ #˙˙˙ ™™™


~~~~~~

{ ? ### ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙
Ó
5

° ###
53
j
œœ ‰ Œ œ œ œ
& ˙˙ Ó œœ œœ ˙˙
˙˙ w ˙˙
J
lu - jah, sounds of love, Hal - le - lu - ja,

###
lu - ja, Lied der Welt, das die We - ge

¢ & j‰ Œ Ó ∑ Ó
˙ ˙ œ œ œ ˙ ˙
lu - jah, Hal - le - lu - ja,
lu - ja, das die We - ge

## j
& # Œ œœœ Œ œœœ œœ ‰ Œ Ó Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ

r
{
>œ œ œ œ œ œ œ

ti u
? ### j
œ> ‰ Œ Ó ˙

t
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
˙

p a r
e
° ### Œ
58

& œœ œœ œœ œ œœ ww Ó ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

b
œœ œœ # œœ

r o
u n d
the sun -shine a - bove. Hal - le - lu - jah, the bells will go

###
n en ˙

P
e
des Le - bens er - hellt. Hal - le - lu - ja, so klingt und so

¢& Œ
Ó
p e r
œi œ ˙ot
œœœœœœ w
t o o
k on en N #œ œ œ œ œ œ

s o
F ben v rbot olgt!
a
the sun-shine a - bove. Hal - le - lu - jah, the bells will go

i e f
ŒD œœ cŒhrneœœ Œ iœcœh v Œ œœ Œverœœ Œ œœ Œ
des Le - bens er - hellt. Hal - le - lu - ja, so klingt und so
###
Aœ bs gœesetzl œ chtliœch œ ## œœ
& Œ œœ Œ œœ Œ nœœ
œ
œœœ

{
œ œ œ
? ### ˙ ˙ ˙ is˙t ˙strafre ˙ ˙ #˙
˙
w i r d #˙

un d
° ### ˙
63

& ˙ ˙ Œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ˙ Œ œœ œœ œœ
#˙ œ œ œ œ ˙
ring - ing and ding - ing from dawn ’til night, Hal - le - lu -

###
singt es in un - se - ren Her - zen mit, Hal - le - lu -

& Œ Œ
¢ ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ
ring - ing and ding - ing from dawn ’til night, Hal - le - lu -
singt es in un - se - ren Her - zen mit, Hal - le - lu -
##
&# Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœ
œ
Œ œœ
œ

{
œ œ œ œ
? ### ˙ #˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
6

° ### nnnbb Ó
67
f
& w w œ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ
œœ w
jah. Hal - le - lu - jah, hand in hand,
ja. Hal - le - lu - ja, dan - ke - schön,

### nnnbb Ó f

¢ & w œ œ ˙ ˙ ˙ œ œœ w
jah. Hal - le - lu - jah, hand in hand,
ja. Hal - le - lu - ja, dan - ke - schön,

r
### Πnnnbb 3
& œœ Œ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœ Œ œœ

ti u
œ œ

{
œ œ œ œ œ œ œ
? ### nnnbb
f

t
˙ ˙ ˙ ˙

r
˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

e p a
° bÓ
72

&b œœ Œ œœ œœ œœ œ

b
œœ ˙˙ ˙˙ œ œ œœ ww

r o
Hal - le - lu - jah,

u n d all o - ver the land.

Πren

P
œ œ oœtenœ œ œ w

für die Wun - der, die täg - lich ge - scheh’n.

¢ & b
œ ˙ ˙ p
o nN i e
œ
o t o k o oten t!
F n v
as reibe verb erfolg
Hal - le - lu - jah, all o - ver the land.

D
für die Wun - der, die täg - lich ge - scheh’n.

b œœœ Œ cœœœh Œ iœœœch Œ v œœœ bœœœ œœ


&b Œ œœ
œ
Œ œœ
œ
Œ
s
Ab gesetz cht˙lic l h Œ Œ œ

{? bb
˙ œ œ ˙
˙ i s t ˙ trafre
w i r d s
˙ ˙

un d
° bÓ
76

œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙
&b œœ #œœ ˙˙ ˙˙ œœ ˙ #˙
Hal - le - lu - jah, let’s try from the start
Hal - le - lu - ja, wir wol - len uns freu - en,
b
¢& b Ó œ œ ˙ ˙ #œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
Hal - le - lu - jah, let’s try from the start
Hal - le - lu - ja, wir wol - len uns freu - en,

b œœ
& b Œ bœœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œ
#n œœœ
Œ œœœ Œ œœ
œ
Œ
œ

{
œ
? bb ˙ ˙ ˙ n˙ ˙ #˙
˙ n˙
7

#
nn## ##
° bŒ œ œ ˙
80
œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ
&b œ œœ œ œ œ ˙ Œ œ w
w
and sing it with all our hearts, Hal - le - lu - jah.
#
bb Πnn## ##
und mit uns die gan - ze Welt, Hal - le - lu - ja.

& Œ
¢ œ œ œ ˙ œ œ œ w
œ œ œ œ œ
and sing it with all our hearts, Hal - le - lu - jah.
und mit uns die gan - ze Welt, Hal - le - lu - ja.
#
b
&b Œ œœ Œ œœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœ Œ œœ
œ œ Œ œœ Œ œœ nn## ##
œ œ œ œ

{
r
? bb ˙ ˙ #
nn## ##

ti u
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙

a r t
° #### Ó

p
84 ff
& # œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ

e
œ œ œ w

o b
Hal - le - lu - jah, sounds of love,

r
d
Hal - le - lu - ja, Lied der Welt,
#### Ó
u n
ff

˙en
& #

P
œ
¢ œ ˙ ˙
e r
pi Not
œn œ œ w
e
k o
to von oten t!
F o
Hal - le - lu - jah, sounds of love,

a s b e n erb folg
Hal - le - lu - ja, Lied der Welt,

#### i
Œ D œœ Œ hreœœ Œ h vœœ Œ vœœer Œ
œ sc œ lic œ ch œ
3

& # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ Œ œœ


Ab gesetz chtli
œ œ

{
œ œ œ œ œ
? ####
i˙st str˙afre ˙
ff

#œ ˙ ˙ ˙
ird
œ œ œ
w
und
° #### Ó
88

& # œœ œœ ˙˙ ˙˙ Œ œœ œœ œœ œ
œ œ œœ ww
Hal - le - lu - jah, the sun - shine a bove.

####
das die We - ge des Le - bens er - hellt.

¢& # Ó
Œ
œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ w
Hal - le - lu - jah, the sun - shine a bove.
das die We - ge des Le - bens er - hellt.

#### Œ nœœ œœ
& #Œ œœ
œ
Œ œœ
œ
Œ œœœ Œ œœœ Œ œœ
œ
Œ œœ
œ œ Œ œ

{ ? ####
#˙ œ œ ˙
˙ ˙
˙ ˙ ˙
8

° #### ™
92

& # ™Ó œœ ‹œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Hal - le - lu - jah, the bells will go

#### ™ Ó
Hal - le - lu - ja, so klingt und so

& # ™ ˙
¢ œ œ ˙ nœ œ œ œ œ œ
Hal - le - lu - jah, the bells will go
Hal - le - lu - ja, so klingt und so
#### ™
& # ™Œ nœœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ # œœœ Œ œœœ

{
r
‹œ œ

ti u
? #### ™™ ˙ ˙ ˙ #˙
# ˙ #˙

a r t
° #### ˙

p
œ œ ˙
95
˙ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ
1.

& #˙ ‹˙ Œ œ œ œ ˙ Œ

e
œ

o b
ring - ing and ding - ing from dawn ’til night, Hal - le - lu -

####

r
d
singt es in un - se - ren Her - zen mit, Hal - le - lu -

nœun œ œ ˙
& # Œ Œ
#˙ ˙ œ œ œ

P
e ten
¢ œ
œ œ œ œ
p i e r o
t o k o n N
o o oten t!
ring - ing and ding - ing from dawn ’til night, Hal - le - lu -

F n v
Dœœœ as Œ hreibœœœe hŒ verœœœb vŒerfoœœœlg
singt es in un - se - ren Her - zen mit, Hal - le - lu -

#### œœ œœ Œ œœ
& #Œ œœ Œ Œ Œ
1.

œ œ
b s c tzlic lich œ œ

{ ? #### ˙
#
‹˙ ˙ A gese ˙ cht
i˙st strafre
ir d
˙ ˙
˙

w
° #### w
99 2. und> > > > U
˙˙
fff
& #w ™™ Ó ˙˙ ˙˙ w
w w
w
> > u
> >
jah. Hal - le - lu - jah!
ja. Hal - le - lu - ja!

## U
& # ##
fff
™™ Ó
¢ w >˙ >˙ >˙ w
>
w
jah. Hal - le - lu - jah!
ja. Hal - le - lu - ja!

#### 2.
˙˙ U
& #Œ œœ Œ œœ ™™ Ó ˙˙˙ ˙˙ w
w w
w
œ œ >˙ >˙ w w

{
> >
? #### ˙ ™™
fff
U
# ˙ w w
w w w w
> w
> w

Das könnte Ihnen auch gefallen