Sie sind auf Seite 1von 3

Test 1: Kapitel 1 / PERFEKT 1 Gruppe A

Name: _________________________________
Vorname: _________________________________
Klasse: _________________________________
Insgesamt: _____ / 50

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

CD1•1
1 Posłuchaj dwukrotnie nagrania i podkreśl, kogo dotyczą podane informacje. (__ / 5 p.)

1 Christian Eva … wohnt in Hamburg.


2 Christian Eva … geht in die Klasse 9a.
3 Christian Eva … ist nicht auf Facebook.
4 Christian Eva … schreibt Kommentare im Internet.
5 Christian Eva … mag Bücher.

ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO

2 Przeczytaj tekst i zakreśl, które zdania są zgodne z jego treścią (R), a które – nie (F).
(__ / 5 p.)

Das sind Carola und Bernd. Sie wohnen in Wien. Bernd kommt aus Graz. Carola kommt aus
Salzburg. Er ist zwanzig Jahre alt. Sie ist neunzehn. Sie studieren in Wien. Carola mag
Reisen und Bücher. Sie findet auch Jazzmusik okay. Bernd findet Jazz langweilig, aber er
mag Rockmusik. Carola und Bernd gehen jeden Tag ins Internet und liken gern Videos.
Kommentare schreiben sie aber nicht.

1 Carola und Bernd wohnen in Österreich. R F


2 Bernd kommt aus Salzburg. R F
3 Carola ist 19 Jahre alt. R F
4 Bernd mag Jazz. R F
5 Carola und Bernd sind jeden Tag online. R F

CZĘŚĆ LEKSYKALNO-GRAMATYCZNA

3 Uzupełnij słownie elementy podanego adresu e-mailowego. (____ / 4 p.)

peter_wolf@t-online.de

Peter 1 ___________ wolf 2 ___________ t 3 ___________ online 4 ___________ de


Test 1: Kapitel 1 / PERFEKT 1 Gruppe A

4 Zapisz słownie podane liczby. (____ / 4 p.)

a 11 – _____________________________________________________________
b 26 – _____________________________________________________________
c 34 – _____________________________________________________________
d 79 – _____________________________________________________________

5 Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach. (___ / 6 p.)

Patrick 1 ______________ (pochodzi) aus Berlin, aber er wohnt 2 ______________ (w)


Dortmund. Patrick 3 ______________ (uważa) Internet super. Patrick ist auf Facebook. Dort
4 ______________ (pisze) er oft Kommentare. Auf Pinterest hat er viele 5 ______________
(katalogów). Patrick ist sehr 6 ______________ (miły).

6 Zakreśl właściwą formę czasownika sein. (____ / 6 p.)

1 Ich ist / bist / bin Victoria Keller.


2 Wer ist / sind / bist Sie?
3 Du ist / bist / bin Max Klein.
4 Wir seid / ist / sind Schüler.
5 Sind / Bin / Seid ihr auch Schüler?
6 Bist / Sind / Ist du Thomas?

7 Utwórz pytania. Pamiętaj o odmianie czasownika. (____ / 6 p.)

1 kommen / Carl / Polen / aus / ?


_____________________________________________________________
2 wie alt / Monika / sein / ?
_____________________________________________________________
3 Elke / du / heißen / ?
_____________________________________________________________
4 woher / Sie / kommen / ?
_____________________________________________________________
5 Sport / Laura / mögen / ?
_____________________________________________________________
6 wo / du / wohnen / ?
_____________________________________________________________

8 Wpisz ja, nein lub doch. (____ / 4 p.)

1
• Bist du nicht auf Facebook?
■ ________, ich bin auf Facebook.
Test 1: Kapitel 1 / PERFEKT 1 Gruppe A

2
• Magst du Sport?
■________, ich mag Sport.

3
• Wohnt ihr in Berlin?
■________, wir wohnen in Hannover.

4
• Chattest du nicht?
■_________, ich chatte.

TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ

9 Napisz pięć zdań o sobie zgodnie z podanymi punktami.


W wypowiedzi:
– podaj imię i nazwisko oraz wiek;
– podaj miejsce zamieszkania i adres;
– wyraź opinię o swojej koleżance / swoim koledze (dwie cechy charakteru);
– wyraź opinię o muzyce rockowej i książkach;
– wymień dwie czynności, które wykonujesz w internecie.
(____ / 10 p.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Das könnte Ihnen auch gefallen