Sie sind auf Seite 1von 20

DRVENE KONSTRUKCIJE – FORMULE I TABLICE 

1. DJELOVANJA 
1.35 · 1.5 · , ·  

L – udaljenost među čvorovima 

·  

P – zamjenska sila u čvoru 

2. MATERIJALI 
, · , /  

, , · , , /  

, , · , , /  

γM = 1.3 za drvo ili 1.1 za čelik u spojnim sredstvima 

kmod   (tablica 8   str. 437) 

ρk  (tablica 10   str. 438) 

3. STATIČKE VRIJEDNOSTI  y
 
z
 

· ·
                 
12 12

                 

, ,
,                           ,  

 
2

 
 

 
 

 
 

 
6

 
DOKAZI NOSIVOSTI ELEMENATA KONSTRUKCIJE 
1. VLAK PARALELNO SA VLAKANCIMA 

1.1.  JEDNODJELNI PRESJEK  

,
, ,   , , … /  

0.8 · …  

1.2. DVODJELNI PRESJEK 
1.5 · ,
, ,   , , … /  

0.8 · …  

2. TLAK PARALELNO SA VLAKANCIMA – BEZ DOKAZA STABILNOSTI  
 
,
, ,   , , … /  

3. TLAK OKOMITO NA VLAKANCA 
,
, ,   , · , , … /  
 
 Koeficijent kc,90 
 

  l1 > 150 mm 
l1 ≤ 150 mm 
  a ≥ 100 mm a < 100 mm 
l > 150 mm  1 1 1 
150 150
150 mm > l ≥ 15 mm  1  1   1 ·  
170 17000
l < 15 mm  1  1.8  1  
125

   

 
4. TLAK POD KUTOM NA VLAKANCA 
, ,
, ,   , · , , … /  
 
 Koeficijent kc,α 

1
,  
, ,
·
, ,

5. SAVIJANJE 
, , , ,
· 1 
, , , ,

, , , ,
· 1 
, , , ,

 Koeficijent oblika poprečnog presjeka elementa naprezanog savijanjem km 
 
km = 0.7 za pravokutne poprečne presjeke 
km = 1 za sve ostale poprečne presjeke 

, ,
, ,                 , ,  

, , , , ,  

Y os je jača os. 

6. VLAK PARELENO SA VLAKANCIMA I SAVIJANJE 
 
, , , , , ,
· 1 
, , , , , ,

, , , , , ,
· 1 
, , , , , ,

7. TLAK PARELENO SA VLAKANCIMA I SAVIJANJE – BEZ DOKAZA STABILNOSTI 
 
, , , , , ,
· 1 
, , , , , ,

, , , , , ,
· 1 
, , , , , ,

 
8. TLAK PARELENO SA VLAKANCIMA S IZVIJANJEM 

, ,
120                120 
0.289 · 0.289 ·

, ,
                     
0.289 · 120 0.289 · 120

Vrijednost λy i λz od 120 je ograničenje vitkosti štapa za glavne nosive elemente kod kojih 
konstrukcija ne omogućuje pouzdanu točnost proračuna vitkosti.  

Za λ ≤ 30 vrijedi λrel,y ≤ 0.5 i kc = 1 pa dokaz stabilnosti nije potreban. 

, , , , , , , ,
, ·                 , ·  
, , · , , , · ,

0.5 · 1 · , 0.5 ,  

0.5 · 1 · , 0.5 ,  

βc = 0.2    ‐ za puno drvo 

βc = 0.1    ‐ za ljepljeno lamelirano drvo 

1 1
,                  ,  
, ,

Dokaz nosivosti i stabilnosti 

, , , · , ,                 , , , · , ,  

9. SAVIJANJE S BOČNIM IZVIJANJEM 
Ukoliko vrijedi h < 1.5b nije potrebna provjera na bočno izvijanje. 

· · , ,
, ·  
· ,

lef = a  ‐ odgovara razmaku poprečnih pridržanja nosača (raspon polja 
stabilizacijskog veza) za djelovanje u ravnini (vertikalna djelovanja) 

 
lef = ls ≈ l  ‐ odgovara razmaku viličastih ukrućenja na ležajevima nosača za 
djelovanja izvan ravnine (poprečna djelovanja). Između ovih točaka 
nosač je neukrućen 

,
,  
,

      1                                       , 0.75


1.56 0.75 · ,                       0.75 , 1.4
1  
                                 , 1.4
,

, , , ,
· 1 
· , , · , ,

, , , ,
· 1 
· , , · , ,

10. SAVIJANJE S BOČNIM IZVIJANJEM I TLAK II S VLAKANCIMA S IZVIJANJEM 
 

, , , , , ,
· 1 
, · , , · , , · , ,

, , , , , ,
· 1 
, · , , · , , · , ,

11. POSMIK 
, 1.5 · · ,  
·

kv = 1  ‐ za nosače oslabljene na gornjem rubu   

10

 
SPOJEVI 
 

1. ZASJEK 

2. PROJEKTNE NOSIVOSTI ŠTAPASTIH SPAJALA RD 
 Projektna vrijednost čvrstoće tlaka po omotaču rupe u drvu 

, · , , /  

1.3 

 Zabijani čavli – bez predbušenja rupa 
.
, , 0.082 · · /  

11

 
 Bušeni čavli, vijci, trnovi – sa predbušenjem rupa 

, , 0.082 · 1 0.01 · · /  

 Vijci, trnovi – utjecaj kuta vlakanaca i spojnog sredstva 
 

, ,
, , /  
· sin2 cos2

1.35 0.015 ·            –    

α – kut koji zatvaraju smjer vlakana i i smjer sile. 

 
 Projektna vrijednost momenta tečenja spojnog sredstva (čelik) 

,
,  

1.1 

 Okrugli čavli 
.
, 180 ·  

 Vijci 

0.8 · , ·
,  
6

Karakteristična vlačna 
Klasa čvrstoće 
čvrstoća fu,k [N/mm2] 
3.6 300
4.6 i 4.8 400
5.6 i 5.8 500
 

 Trnovi 

0.8 · , ·
,  
6

Karakteristična vlačna 
Klasa čvrstoće 
čvrstoća fu,k [N/mm2] 
S 235 360
S 275 430
S 355 510
 

   

12

 
a. JEDNOREZNE VEZE DRVO ‐ DRVO I DRVO ‐ MATERIJAL NA OSNOVI DRVA 
                 
,
, , ·

b. DVOREZNE VEZE DRVO ‐ DRVO I DRVO ‐ MATERIJAL NA OSNOVI DRVA 

Projektna vrijednost nosivosti spojnog sredstva Rd u dvoreznoj vezi je ∑ = 2∙minRd 

c. JEDNOREZNE VEZE ČELIČNI LIM ‐ DRVO 
 Jednorezne veze sa tankim čeličnim limovima (t ≤ 0.5d) 

 
 
 
 Jednorezne veze sa debelim čeličnim limovima (t ≥ d) 

13

 
 

d. DVOREZNE VEZE ČELIČNI LIM ‐ DRVO 
 Dvorezne veze sa utisnutim čeličnim limom ­ paziti na t1 !!! 

Projektna vrijednost nosivosti spojnog sredstva Rd u dvoreznoj vezi je ∑ = 2∙minRd 

 Dvorezne veze sa obostranim tankim čeličnim limovima (t ≤ 0.5d) 

Projektna vrijednost nosivosti spojnog sredstva Rd u dvoreznoj vezi je ∑ = 2∙minRd 

   

14

 
 Dvorezne veze sa obostranim debelim čeličnim limovima (t ≥ d) 

Projektna vrijednost nosivosti spojnog sredstva Rd u dvoreznoj vezi je ∑ = 2∙minRd 

   

15

 
1. ČAVLI 
 Najmanja debljina drva u koje se čavli zabijaju:  


, 13 · 30 ·  
400

nt – broj utisnutih limova  m – reznost spoja

 Najmanja debljina dijela drvenog presjeka s utisnutim čeličnim limovima u 
kojem je vrh čavla (zadnje drvo veze) prema oznakama na slikama: 
 
 Mimoilazni raspored čavala (s preklapanjem) 
 
, 4·  
 
 Nasuprotni raspored čavala (bez preklapanja) 
 
, 4·  
 Najmanja dubina upuštanja čavala u zadnje drvo veze: 

, 8 ·                glatki čavli 

, 6 ·                posebni čavli 

16

 
 Potrebni broj čavala: 
 
∑ ,
 
 Broj redova čavala (po visini presjeka): 
 
2· ,

Bez predbušenja rupa 
S predbušenjem 
Najmanji dopušteni razmaci čavala  Puno i ljepljeno  Puno drvo  rupa (utisnuti 
lamelirano drvo  420 < ρk < 500 
limovi) 
ρk ≤ 420 (kg/m3) (kg/m3) 
a1 
međusobno  Za d < 5 mm  4 3 · |cos | ·
i u smjeru  5 5 · |cos | ·  
(II)    7 8 · |cos | ·   Množiti s 0.7 za 
vlakanaca  Za d ≥ 5 mm  veze s utisnutim 
(razmak  5 7 · |cos | · limom 
stupaca) 
a2  3 |sin | ·  
međusobno   
i okomito 
5·   7·   Množiti s 0.7 za 
na vlakanca 
(razmak  veze s utisnutim 
redaka)  limom 

a3,t 
od  7 5 · cos ·  
opterećeno  
g ruba drva  10 5 · cos ·   15 5 · cos ·   Množiti s 0.7 za 
II sa  veze s utisnutim 
vlakancima  limom 
   
a3,c 
od  7·  
neoptereće  
nog ruba  10 ·   15 ·   Množiti s 0.7 za 
drva II sa  veze s utisnutim 
vlakancima  limom 
   
a4,t 
od  3 4 · sin ·  
opterećeno  
g ruba drva  5 5 · sin ·   7 5 · sin ·   Množiti s 0.7 za 
 na  veze s utisnutim 
vlakanca    limom 
 
a4,c 
od  3·  
neoptereće  
nog ruba  5·   7·   Množiti s 0.7 za 
drva  na  veze s utisnutim 
vlakanca    limom 
 
 

17

 
Najmanji dopušteni razmaci vijaka 

a1 
međusobno i 
II s pravcem 
u smjeru (II) 
vlakanaca drva  4 3 · |cos | ·  
vlakanaca 
(razmak stupca) 
(razmak 
stupaca) 

a2 
međusobno i 
 na pravac 
okomito na 
vlakanaca drva  4·  
vlakanca 
(razmak redova) 
(razmak 
redaka) 

a3,t 
od 
opterećenog 
‐90° ≤ α ≤ 90°  7·   80   
ruba drva II 
sa vlakancima 
 
a3,c 
od  150° ≤ α ≤ 210° 4·  
neopterećeno
g ruba drva II 
sa vlakancima  90° ≤ α ≤ 150°  1 6 · |sin | ·  
  210° ≤ α ≤ 270° (ali ≥ 4d) 
a4,t 
od 
opterećenog  2 2 · sin ·  
0° ≤ α ≤ 180° 
ruba drva   (ali ≥ 4d) 
na vlakanca 
   
a4,c 
od 
neopterećeno
Svi ostali α  3·  
g ruba drva  
na vlakanca 
   
   

18

 
Najmanji dopušteni razmaci trnova 

a1 
međusobno i 
II s pravcem 
u smjeru (II) 
vlakanaca drva  3 4 · |cos | ·  
vlakanaca 
(razmak stupca) 
(razmak 
stupaca) 

a2 
međusobno i 
 na pravac 
okomito na 
vlakanaca drva  3·  
vlakanca 
(razmak redova) 
(razmak 
redaka) 

a3,t 
od 
opterećenog 
‐90° ≤ α ≤ 90°  7·   80   
ruba drva II 
sa vlakancima 
 
a3,c 
od  150° ≤ α ≤ 210° 3·  
neopterećeno
g ruba drva II 
sa vlakancima  90° ≤ α ≤ 150°  , ·| | 
  210° ≤ α ≤ 270° (ali ≥ 3d) 
a4,t 
od 
opterećenog  2 2 · sin ·  
0° ≤ α ≤ 180° 
ruba drva   (ali ≥ 3d) 
na vlakanca 
   
a4,c 
od 
neopterećeno
Svi ostali α  3·  
g ruba drva  
na vlakanca 
   
 

   

19

 
KONTROLA UPORABLJIVOSTI 
1. STALNO DJELOVANJE 
5 , · ,
, · 1.20 ·  
48 , · , ·

, , · 1  

kdef – paziti na vrstu drva (LLN ili PD – razredi vlažnosti) 

2. PROMJENJIVO DJELOVANJE 
5 , · ,
, · 1.20 ·  
48 , · , ·

, , · 1  

kdef – paziti na vrstu drva (LLN ili PD – razredi vlažnosti) 

3. UVJETI 

GREDA  KONZOLA 

   
300 150

   
200 100

   

   

20