Sie sind auf Seite 1von 138

TT Mã LHP Tình Trạng

1 BHKT1114(221)_01 Hủy

2 BHKT1123(221)_02 Hủy

3 BHKT1133(221)_02 Hủy

4 BHKT1150(221)_02 Hủy

5 CNTT1121(221)_01 Hủy

6 CNTT1121(221)_04 Hủy

7 CNTT1128(221)_01 Hủy

8 CNTT1140(221)_02 Hủy

9 CNTT1142(221)_01 Hủy

10 CNTT1166(221)_01 Hủy

11 CNTT1166(221)_02 Hủy

12 CNTT1181(221)_03 Hủy

13 DLKS1143(221)_01 Hủy

14 DTKT1154(221)_01 Hủy

15 DTKT1154(221)_05 Hủy

16 GDTC1104(221)_02 Hủy

17 GDTC1104(221)_03 Hủy

18 GDTC1104(221)_04 Hủy

19 GDTC1104(221)_05 Hủy

20 GDTC1104(221)_10 Hủy

21 GDTC1104(221)_11 Hủy

22 GDTC1104(221)_14 Hủy

23 GDTC1104(221)_15 Hủy

24 GDTC1107(221)_02 Hủy

25 GDTC1107(221)_04 Hủy

26 GDTC1107(221)_05 Hủy

27 GDTC1107(221)_08 Hủy

28 GDTC1107(221)_10 Hủy

29 GDTC1107(221)_11 Hủy

30 GDTC1107(221)_12 Hủy

31 GDTC1107(221)_13 Hủy

32 GDTC1107(221)_14 Hủy

33 GDTC1111(221)_04 Hủy

34 GDTC1111(221)_07 Hủy

35 GDTC1111(221)_09 Hủy
36 GDTC1111(221)_11 Hủy

37 GDTC1112(221)_01 Hủy

38 GDTC1112(221)_04 Hủy

39 GDTC1112(221)_06 Hủy

40 GDTC1112(221)_07 Hủy

41 GDTC1112(221)_09 Hủy

42 GDTC1112(221)_11 Hủy

43 GDTC1128(221)_05_Nu Hủy

44 KHEH1105(221)_01 Hủy

45 KHEH1105(221)_03 Hủy

46 KHMA1102(221)_02 Hủy

47 KHMA1102(221)_03 Hủy

48 KTKE1101(221)_21 Hủy

49 KTKE1101(221)_24 Hủy

50 KTKE1107(221)_V_01 Hủy

51 KTKE1108(221)_01 Hủy

52 KTKI1101(221)_03 Hủy

53 KTKI1105(221)_02 Hủy

54 KTQT1103(221)_VB2_02 Hủy

55 KTQT1106(221)_02 Hủy

56 KTQT1106(221)_07 Hủy

57 KTQT1106(221)_08 Hủy

58 KTQT1106(221)_11 Hủy

59 KTQT1106(221)_V1_02 Hủy

60 KTQT1107(221)_09 Hủy

61 KTQT1107(221)_VB2_02 Hủy

62 KTTC1113(221)_02 Hủy

63 LLDL1102(221)_14 Hủy

64 LLDL1102(221)_VB2_01 Hủy

65 LLNL1107(221)_13 Hủy

66 LLNL1107(221)_29 Hủy

67 LLNL1107(221)_30 Hủy

68 LLNL1107(221)_VB2_01 Hủy

69 LLNL1107(221)_VB2_02 Hủy

70 LUCS1121(221)_01 Hủy

71 LUCS1126(221)_01 Hủy
72 LUCS1126(221)_03 Hủy

73 LUCS1129(221)_02 Hủy

74 LUCS1129(221)_04 Hủy

75 LUCS1136(221)_01 Hủy

76 LUCS1136(221)_03 Hủy

77 LUKD1163(221)_02 Hủy

78 LUKD1164(221)_01 Hủy

79 LUKD1164(221)_02 Hủy

80 LUKD1185(221)_02 Hủy

81 LUKD1193(221)_02 Hủy

82 LUKD1199(221)_03 Hủy

83 MKBH1106(221)_03 Hủy

84 MKBH1110(221)_03 Hủy

85 MKDG1121(221)_02 Hủy

86 MKDG1121(221)_03 Hủy

87 MKDG1121(221)_05 Hủy

88 MKMA1104(221)_V_01 Hủy

89 MKMA1109(221)_01 Hủy

90 MKMA1110(221)_01 Hủy

91 MKMA1110(221)_02 Hủy

92 MKMA1110(221)_03 Hủy

93 MKTT1109(221)_01 Hủy

94 MTKH1103(221)_02 Hủy

95 MTKT1104(221)_03 Hủy

96 NHCK1102(221)_VB2_01 Hủy

97 NHCK1106(221)_02 Hủy

98 NHCO1107(221)_01 Hủy

99 NHCO1107(221)_03 Hủy

100 NHCO1107(221)_04 Hủy

101 NHCO1109(221)_01 Hủy

102 NHCO1109(221)_02 Hủy

103 NHCO1111(221)_01 Hủy

104 NHCO1113(221)_01 Hủy

105 NHCO1119(221)_01 Hủy

106 NHCO1119(221)_02 Hủy

107 NHCO1121(221)_03 Hủy


108 NHLT1103(221)_07 Hủy

109 NHLT1107(221)_04 Hủy

110 NHQT1109(221)_03 Hủy

111 NHQT1112(221)_04 Hủy

112 NHQT1112(221)_06 Hủy

113 NHQT1117(221)_05 Hủy

114 NHQT1117(221)_06 Hủy

115 NHTC1104(221)_VB2_01 Hủy

116 NHTC1108(221)_01 Hủy

117 NHTC1110(221)_03 Hủy

118 NHTC1118(221)_01 Hủy

119 NHTC1118(221)_02 Hủy

120 NHTC1120(221)_02 Hủy

121 NHTC1120(221)_03 Hủy

122 NHTM1103(221)_07 Hủy

123 NHTM1103(221)_08 Hủy

124 NHTM1103(221)_09 Hủy

125 NHTM1103(221)_V_02 Hủy

126 NHTM1107(221)_01 Hủy

127 NHTM1107(221)_02 Hủy

128 NHTM1109(221)_02 Hủy

129 NHTM1114(221)_02 Hủy

130 NHTM1114(221)_03 Hủy

131 NHTM1114(221)_04 Hủy

132 NHTM1114(221)_05 Hủy

133 NHTM1114(221)_06 Hủy

134 NHTM1114(221)_07 Hủy

135 NHTM1120(221)_02 Hủy

136 NHTM1120(221)_04 Hủy

137 NLDS1105(221)_01 Hủy

138 NLKT1116(221)_01 Hủy

139 NLKT1116(221)_02 Hủy

140 NLKT1117(221)_05 Hủy

141 NLQT1103(221)_05 Hủy

142 NLQT1112(221)_01 Hủy

143 NLQT1112(221)_02 Hủy


144 NLQT1120(221)_02 Hủy

145 NNTM1166(221)_01 Hủy

146 NNTM1166(221)_03 Hủy

147 NNTM1167(221)_02 Hủy

148 NNTM1168(221)_02 Hủy

149 NNTM1168(221)_03 Hủy

150 NNTM1169(221)_01 Hủy

151 NNTM1169(221)_04 Hủy

152 PTCC1119(221)_02 Hủy

153 PTCC1119(221)_03 Hủy

154 PTCC1125(221)_01 Hủy

155 PTCC1127(221)_02 Hủy

156 PTCC1127(221)_03 Hủy

157 PTCC1127(221)_04 Hủy

158 PTCC1128(221)_03 Hủy

159 PTCC1128(221)_09 Hủy

160 PTKT1111(221)_03 Hủy

161 PTKT1111(221)_04 Hủy

162 QTCL1101(221)_02 Hủy

163 QTCL1105(221)_02 Hủy

164 QTCL1110(221)_03 Hủy

165 QTKD1116(221)_07 Hủy

166 QTKD1129(221)_02 Hủy

167 QTKD1130(221)_V1_01 Hủy

168 QTKD1135(221)_02 Hủy

169 QTKD1136(221)_02 Hủy

170 QTKD1136(221)_03 Hủy

171 QTTH1108(221)_V_01 Hủy

172 QTTH1128(221)_02 Hủy

173 QTVH1107(221)_V_01 Hủy

174 QTVH1109(221)_01 Hủy

175 QTVH1111(221)_01 Hủy

176 QTVH1111(221)_03 Hủy

177 TKKD1129(221)_02 Hủy

178 TKKD1129(221)_04 Hủy

179 TKKD1129(221)_05 Hủy


180 TKKD1129(221)_11 Hủy

181 TKKD1129(221)_12 Hủy

182 TMKD1128(221)_10 Hủy

183 TMKD1128(221)_11 Hủy

184 TMKD1128(221)_12 Hủy

185 TMKQ1111(221)_01 Hủy

186 TMKT1120(221)_02 Hủy

187 TMKT1137(221)_04 Hủy

188 TMQT1148(221)_02 Hủy

189 TNDC1136(221)_01 Hủy

190 TNDC1139(221)_01 Hủy

191 TNDC1139(221)_02 Hủy

192 TNKT1134(221)_01 Hủy

193 TNKT1142(221)_01 Hủy

194 TNTN1106(221)_01 Hủy

195 TNTN1148(221)_01 Hủy

196 TNTN1148(221)_02 Hủy

197 TOCB1105(221)_01 Hủy

198 TOCB1105(221)_02 Hủy

199 TOCB1105(221)_04 Hủy

200 TOCB1106(221)_04 Hủy

201 TOCB1107(221)_01 Hủy

202 TOCB1110(221)_04 Hủy

203 TOKT1128(221)_03 Hủy

204 TOKT1128(221)_04 Hủy

205 TOKT1142(221)_01 Hủy

206 TOKT1142(221)_03 Hủy


Tên HP Số TC Mã Lớp

Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2(221)_01 3 61A.BHIEM

Chuyên đề Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm(221)_02 3 61B.BHIEM

Quản lý bảo hiểm xã hội 2(221)_02 3 61B.BHIEM

Chuyên đề Bảo hiểm thương mại(221)_02 3 61B.BHIEM

Quản trị mạng(221)_01 3

Quản trị mạng(221)_04 3

Cơ sở lập trình(221)_01 3

Trí tuệ nhân tạo(221)_02 3

Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành(221)_01 3

Xử lý ảnh(221)_01 3

Xử lý ảnh(221)_02 3

Phát hiện tri thức từ dữ liệu(221)_03 3

Quản trị kinh doanh khách sạn(221)_01 3

Kinh tế đầu tư(221)_01 3

Kinh tế đầu tư(221)_05 3

Bóng chuyền 2(221)_02 2

Bóng chuyền 2(221)_03 2

Bóng chuyền 2(221)_04 2

Bóng chuyền 2(221)_05 2

Bóng chuyền 2(221)_10 2

Bóng chuyền 2(221)_11 2

Bóng chuyền 2(221)_14 2

Bóng chuyền 2(221)_15 2

Bóng rổ 2(221)_02 2

Bóng rổ 2(221)_04 2

Bóng rổ 2(221)_05 2

Bóng rổ 2(221)_08 2

Bóng rổ 2(221)_10 2

Bóng rổ 2(221)_11 2

Bóng rổ 2(221)_12 2

Bóng rổ 2(221)_13 2

Bóng rổ 2(221)_14 2

Võ 2 - KARATE(221)_04 2

Võ 2 - KARATE(221)_07 2

Võ 2 - KARATE(221)_09 2
Võ 2 - KARATE(221)_11 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_01 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_04 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_06 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_07 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_09 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_11 2

Bơi(221)_05_Nu 2

Lịch sử kinh tế(221)_01 3

Lịch sử kinh tế(221)_03 3

Kinh tế vĩ mô 2(221)_02 3

Kinh tế vĩ mô 2(221)_03 3

Nguyên lý kế toán(221)_21 3 62B.DLLH

Nguyên lý kế toán(221)_24 3 62.TMDT

Kế toán dự án đầu tư(221)_V_01 3

Kế toán quốc tế(221)_01 3

Kiểm toán căn bản(221)_03 3

Kiểm soát quản lý(221)_02 3

Kế toán quản trị 1(221)_VB2_02 3

Kế toán quản trị 2(221)_02 3

Kế toán quản trị 2(221)_07 3

Kế toán quản trị 2(221)_08 3

Kế toán quản trị 2(221)_11 3 62C.KETOAN

Kế toán quản trị 2(221)_V1_02 3

Phân tích kinh doanh(221)_09 3 62C.KETOAN

Phân tích kinh doanh(221)_VB2_02 3

Kế toán công ty(221)_02 3

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_14 2 62.KTNN

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_VB2_01 2 QTKD62.VB2K62.1

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_13 2 62A.KITOAN

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_29 2 62C.TCDN

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_30 2 62B.MAR

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_VB2_01 2 TCDN62.VB2K62.2

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_VB2_02 2 KTTH62.VB2K62.2

Lịch sử Nhà nước và pháp luật(221)_01 3

Luật tố tụng hành chính(221)_01 3


Luật tố tụng hành chính(221)_03 3

Pháp luật đại cương(221)_02 3 62A.NNA

Pháp luật đại cương(221)_04 3 62C.NNA

Xây dựng văn bản pháp luật(221)_01 3

Xây dựng văn bản pháp luật(221)_03 3

Pháp luật về đầu tư(221)_02 3

Pháp luật kinh doanh quốc tế(221)_01 3

Pháp luật kinh doanh quốc tế(221)_02 3

Pháp luật kinh tế(221)_02 3

Kỹ năng tư vấn pháp luật(221)_02 3

Tội phạm kinh tế(221)_03 3

Quản trị bán lẻ(221)_03 3 61C.MAR

Kỹ năng bán hàng(221)_03 3 61C.MAR

Thẩm định giá thương hiệu và tài sản vô hình(221)_02 3

Thẩm định giá thương hiệu và tài sản vô hình(221)_03 3

Thẩm định giá thương hiệu và tài sản vô hình(221)_05 3

Marketing căn bản(221)_V_01 3 KTTH62.VB2K62.2

Nghiên cứu Marketing(221)_01 3

Quản trị Marketing(221)_01 3

Quản trị Marketing(221)_02 3

Quản trị Marketing(221)_03 3

Quan hệ công chúng(221)_01 3

Kinh tế học biến đổi khí hậu(221)_02 3

Kinh tế và quản lý môi trường(221)_03 3

Thị trường chứng khoán 1(221)_VB2_01 3 TCDN62.VB2K62.2

Phân tích và đầu tư chứng khoán(221)_02 3 61A.TCC

Tài chính công(221)_01 3 61A.KETOAN

Tài chính công(221)_03 3

Tài chính công(221)_04 3 61B.KTQT

Tài chính công 2(221)_01 3

Tài chính công 2(221)_02 3

Thuế(221)_01 3

Thuế quốc tế(221)_01 3

Quản lý tài sản công(221)_01 3

Quản lý tài sản công(221)_02 3

Quản lý thuế(221)_03 3 61A.TCDN


Lý thuyết tài chính tiền tệ 2(221)_07 3 62C.TCDN

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_04 3 62A.BHIEM

Tài chính công ty đa quốc gia(221)_03 3

Thanh toán quốc tế(221)_04 3 61B.NH

Thanh toán quốc tế(221)_06 3 61B.TCDN

Tài chính quốc tế(221)_05 3 62A.TCC

Tài chính quốc tế(221)_06 3 62B.TCC

Tài chính doanh nghiệp 1(221)_VB2_01 3 TCDN62.VB2K62.2

Phân tích tài chính(221)_01 3

Tài chính doanh nghiệp 2(221)_03 3 61A.TCDN

Chuyên đề tự chọn Tài chính doanh nghiệp(221)_01 3 61A.TCDN

Chuyên đề tự chọn Tài chính doanh nghiệp(221)_02 3

Tài chính doanh nghiệp(221)_02 3

Tài chính doanh nghiệp(221)_03 3

Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng(221)_07 3

Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng(221)_08 3

Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng(221)_09 3

Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng(221)_V_02 3

Kế toán ngân hàng(221)_01 3

Kế toán ngân hàng(221)_02 3

Ngân hàng phát triển(221)_02 3 61C.NH

Quản trị rủi ro(221)_02 3

Quản trị rủi ro(221)_03 3

Quản trị rủi ro(221)_04 3

Quản trị rủi ro(221)_05 3

Quản trị rủi ro(221)_06 3

Quản trị rủi ro(221)_07 3 61C.NH

Kế toán ngân hàng (ngoài ngành)(221)_02 3

Kế toán ngân hàng (ngoài ngành)(221)_04 3

Dân số và tài nguyên môi trường(221)_01 3 61A.KTTN

Kinh tế lao động nâng cao(221)_01 3

Kinh tế lao động nâng cao(221)_02 3 61.KTH

Kinh tế nguồn nhân lực(221)_05 3

Quản trị nhân lực(221)_05 3

Quản trị nhân lực quốc tế(221)_01 3

Quản trị nhân lực quốc tế(221)_02 3


Tiếng Anh ngành Quản trị nhân lực(221)_02 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Đọc 4(221)_01 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Đọc 4(221)_03 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Nghe 4(221)_02 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Nói 4(221)_02 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Nói 4(221)_03 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Viết 4(221)_01 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Viết 4(221)_04 3

Chương trình và dự án phát triển 1(221)_02 3

Chương trình và dự án phát triển 1(221)_03 3

Dự báo kinh tế và kinh doanh(221)_01 3

Dự báo kinh tế xã hội 2(221)_02 3

Dự báo kinh tế xã hội 2(221)_03 3

Dự báo kinh tế xã hội 2(221)_04 3

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_03 3 61B.DLLH

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_09 3

Kinh tế phát triển 2(221)_03 3

Kinh tế phát triển 2(221)_04 3

Quản trị đổi mới(221)_02 3

Quản trị chất lượng dịch vụ(221)_02 3

Quản trị năng suất(221)_03 3 61C.QTKD

Quản trị doanh nghiệp(221)_07 3

Kinh tế và quản lý công nghiệp(221)_02 3

Kỹ năng quản trị(221)_V1_01 3 QTKD62.VB2K62.1

Quản trị tác nghiệp(221)_02 3

Quản trị văn phòng(221)_02 3

Quản trị văn phòng(221)_03 3

Khởi sự kinh doanh(221)_V_01 3 QTKD62.VB2K62.1

Thay đổi và phát triển doanh nghiệp(221)_02 3

Đạo đức kinh doanh(221)_V_01 3 QTKD62.VB2K62.2

Giao tiếp kinh doanh(221)_01 3 61B.QTKD

Văn hóa doanh nghiệp(221)_01 3

Văn hóa doanh nghiệp(221)_03 3

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_02 3 61.KTH

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_04 3 61A.KTTN

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_05 3


Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_11 3 62C.KTPT

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_12 3 62D.KTPT

Kinh doanh quốc tế(221)_10 3

Kinh doanh quốc tế(221)_11 3

Kinh doanh quốc tế(221)_12 3

Kinh tế quốc tế 2(221)_01 3

Quản trị doanh nghiệp thương mại 2(221)_02 3

Kinh tế thương mại(221)_04 3

Thương phẩm học hàng hoá(221)_02 3

Đánh giá đất(221)_01 3 61.QLDD

Kinh tế tài nguyên đất(221)_01 3

Kinh tế tài nguyên đất(221)_02 3

Công nghệ chăn nuôi(221)_01 3

Quy hoạch nông thôn(221)_01 3

Kinh tế tài nguyên 1(221)_01 3

Kinh tế tài nguyên rừng(221)_01 3 61A.KTTN

Kinh tế tài nguyên rừng(221)_02 3

Toán cho các nhà kinh tế 1(221)_01 2

Toán cho các nhà kinh tế 1(221)_02 2

Toán cho các nhà kinh tế 1(221)_04 2

Toán cho các nhà kinh tế 2(221)_04 3

Toán rời rạc(221)_01 3

Toán cho các nhà kinh tế(221)_04 3

Kinh tế lượng 2(221)_03 3

Kinh tế lượng 2(221)_04 3

Mô hình toán kinh tế(221)_01 3 61A.KTTN

Mô hình toán kinh tế(221)_03 3 62A.KTTN


SiSoĐ
Thời Khóa Biểu Khoa, Viện, Bộ môn
K
7 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-302 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

1 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-204 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

0 Thứ Ba (7-8) Phòng B-204 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

2 Thứ Năm (7-8) Phòng B-202 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

8 Thứ Hai (7-8) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

0 Thứ Năm (7-8) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

56 Thứ Năm (1-2) Phòng A2-611 Bộ môn Công nghệ thông tin

1 Thứ Bảy (1-2) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

2 Thứ Sáu (7-8) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

1 Thứ Hai (3-4) Phòng A2-611 Bộ môn Công nghệ thông tin

2 Thứ Bảy (7-8) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

3 Thứ Tư (7-8) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

11 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-307 Bộ môn Quản trị khách sạn

1 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế đầu tư

0 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-103 Bộ môn Kinh tế đầu tư

4 Thứ Tư (7-8) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

3 Thứ Sáu (5-6) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

0 Thứ Tư (7-8) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

4 Thứ Hai (7-8) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

3 Thứ Bảy (3-4) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

5 Thứ Sáu (3-4) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

10 Thứ Ba (5-6) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

0 Thứ Sáu (3-4) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

6 Thứ Ba (7-8) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

3 Thứ Bảy (3-4) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

6 Thứ Sáu (5-6) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

1 Thứ Ba (7-8) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

7 Thứ Năm (3-4) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

8 Thứ Hai (1-2) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

6 Thứ Bảy (1-2) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

1 Thứ Sáu (1-2) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

7 Thứ Sáu (3-4) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

8 Thứ Tư (7-8) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

4 Thứ Bảy (1-2) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

4 Thứ Ba (1-2) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất


1 Thứ Sáu (7-8) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

7 Thứ Sáu (5-6) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

2 Thứ Sáu (1-2) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

2 Thứ Ba (7-8) Phòng KTX09 Bộ môn Giáo dục thể chất

2 Thứ Sáu (7-8) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

6 Thứ Bảy (3-4) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

3 Thứ Bảy (1-2) Phòng KTX07 Bộ môn Giáo dục thể chất

3 Thứ Tư (5-6) Phòng BEBOI02 Bộ môn Giáo dục thể chất

1 Thứ Ba (1-2) Phòng C-104 Bộ môn Lịch sử kinh tế

4 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-103 Bộ môn Lịch sử kinh tế

7 Thứ Năm (7-8) Phòng C-307 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

8 Thứ Tư (3-4) Phòng C-308 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

3 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-301 Bộ môn Nguyên lý kế toán

2 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-101 Bộ môn Nguyên lý kế toán

0 Thứ Sáu (9-10) Phòng A2-201 Bộ môn Nguyên lý kế toán

1 Thứ Hai (7-8) Phòng B-203 Bộ môn Nguyên lý kế toán

2 Thứ Tư (7-8) Phòng B-307 Bộ môn Kiểm toán

5 Thứ Ba (5-6) Phòng C-308 Bộ môn Kiểm toán

3 Thứ Năm (9-10) Phòng A2-105 Bộ môn Kế toán quản trị

0 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-101 Bộ môn Kế toán quản trị

0 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-305 Bộ môn Kế toán quản trị

1 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-101 Bộ môn Kế toán quản trị

1 Thứ Tư (7-8) Phòng C-105 Bộ môn Kế toán quản trị

0 Thứ Sáu (9-10) Phòng A2-105 Bộ môn Kế toán quản trị

3 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-105 Bộ môn Kế toán quản trị

2 Thứ Ba (9-10) Phòng A2-105 Bộ môn Kế toán quản trị

1 Thứ Tư (1-2) Phòng C-308 Bộ môn Kế toán tài chính

12 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-203 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1 Thứ Bảy (9-10) Phòng A2-103 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-106 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-304 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Thứ Hai (3-4) Phòng C-207 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2 Thứ Tư (9-10) Phòng A2-109 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

4 Thứ Hai (9-10) Phòng A2-102 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-205 Bộ môn Pháp luật cơ sở

3 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-306 Bộ môn Pháp luật cơ sở


1 Thứ Hai (1-2) Phòng B-307 Bộ môn Pháp luật cơ sở

3 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-304 Bộ môn Pháp luật cơ sở

5 Thứ Hai (3-4) Phòng B-305 Bộ môn Pháp luật cơ sở

0 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-304 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

4 Thứ Tư (3-4) Phòng B-306 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

0 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-102 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

1 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-206 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

0 Thứ Năm (7-8) Phòng A2-101 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

2 Thứ Năm (7-8) Phòng B-306 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

4 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-308 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

2 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-306 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

0 Thứ Hai (7-8) Phòng B-104 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

3 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-107 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

0 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-105 Bộ môn Định giá

0 Thứ Năm (3-4) Phòng B-201 Bộ môn Định giá

0 Thứ Hai (7-8) Phòng B-105 Bộ môn Định giá

4 Thứ Ba (9-10) Phòng A2-102 Bộ môn Marketing

2 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-104 Bộ môn Marketing

9 Thứ Ba (7-8) Phòng A2-103 Bộ môn Marketing

2 Thứ Hai (3-4) Phòng B-104 Bộ môn Marketing

1 Thứ Ba (1-2) Phòng C-203 Bộ môn Marketing

10 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-201 Bộ môn Truyền thông Marketing

0 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-208 Bộ môn Kinh tế và Quản lý biến đổi khí hậu

2 Thứ Năm (7-8) Phòng C-206 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

5 Thứ Sáu (9-10) Phòng A2-109 Bộ môn Thị trường chứng khoán

1 Thứ Ba (7-8) Phòng B-202 Bộ môn Thị trường chứng khoán

4 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-308 Bộ môn Tài chính công

0 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-308 Bộ môn Tài chính công

1 Thứ Hai (5-6) Phòng B-104 Bộ môn Tài chính công

0 Thứ Năm (1-2) Phòng B-202 Bộ môn Tài chính công

0 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-202 Bộ môn Tài chính công

1 Thứ Hai (1-2) Phòng B-204 Bộ môn Tài chính công

1 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-206 Bộ môn Tài chính công

0 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-203 Bộ môn Tài chính công

0 Thứ Ba (1-2) Phòng B-204 Bộ môn Tài chính công

0 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-205 Bộ môn Tài chính công


6 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-307 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

1 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-102 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

7 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-106 Bộ môn Tài chính quốc tế

3 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-107 Bộ môn Tài chính quốc tế

2 Thứ Tư (7-8) Phòng B-305 Bộ môn Tài chính quốc tế

2 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-304 Bộ môn Tài chính quốc tế

6 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-304 Bộ môn Tài chính quốc tế

5 Thứ Ba (9-10) Phòng A2-109 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

2 Thứ Năm (7-8) Phòng B-206 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

3 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-203 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

1 Thứ Hai (7-8) Phòng B-201 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

0 Thứ Năm (3-4) Phòng B-305 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

4 Thứ Tư (3-4) Phòng B-205 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

0 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-307 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

0 Thứ Hai (5-6) Phòng A2-304 Bộ môn Ngân hàng thương mại

0 Thứ Ba (7-8) Phòng A2-304 Bộ môn Ngân hàng thương mại

7 Thứ Tư (1-2) Phòng A2-304 Bộ môn Ngân hàng thương mại

1 Thứ Bảy (9-10) Phòng A2-105 Bộ môn Ngân hàng thương mại

2 Thứ Ba (7-8) Phòng B-303 Bộ môn Ngân hàng thương mại

5 Thứ Hai (1-2) Phòng B-306 Bộ môn Ngân hàng thương mại

3 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-303 Bộ môn Ngân hàng thương mại

2 Thứ Năm (5-6) Phòng B-106 Bộ môn Ngân hàng thương mại

3 Thứ Hai (1-2) Phòng B-206 Bộ môn Ngân hàng thương mại

1 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-303 Bộ môn Ngân hàng thương mại

3 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-106 Bộ môn Ngân hàng thương mại

0 Thứ Ba (5-6) Phòng B-202 Bộ môn Ngân hàng thương mại

8 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-108 Bộ môn Ngân hàng thương mại

1 Thứ Tư (7-8) Phòng C-308 Bộ môn Ngân hàng thương mại

0 Thứ Năm (5-6) Phòng C-206 Bộ môn Ngân hàng thương mại

4 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-207 Bộ môn Tâm lý, Xã hội học và Dân số

0 Thứ Sáu (5-6) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

5 Thứ Ba (3-4) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

3 Thứ Tư (3-4) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

0 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-201 Bộ môn Quản trị nhân lực

1 Thứ Hai (1-2) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị nhân lực

2 Thứ Ba (7-8) Phòng B-201 Bộ môn Quản trị nhân lực


1 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-201 Bộ môn Quản trị nhân lực

0 Thứ Hai (1-2) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

4 Thứ Ba (3-4) Phòng A2-110 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

4 Thứ Năm (7-8) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

1 Thứ Sáu (1-2) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

2 Thứ Ba (1-2) Phòng A2-110 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

0 Thứ Năm (7-8) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

1 Thứ Ba (7-8) Phòng A2-213 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

9 Thứ Tư (3-4) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế công cộng

0 Thứ Năm (5-6) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế công cộng

5 Thứ Tư (3-4) Phòng C-208 Bộ môn Kinh tế công cộng

0 Thứ Ba (7-8) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế công cộng

0 Thứ Tư (3-4) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế công cộng

0 Thứ Tư (7-8) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế công cộng

8 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-202 Bộ môn Kinh tế công cộng

2 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-103 Bộ môn Kinh tế công cộng

2 Thứ Hai (5-6) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế phát triển

0 Thứ Ba (1-2) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế phát triển

2 Thứ Tư (3-4) Phòng B-307 Bộ môn Quản trị chất lượng

1 Thứ Năm (1-2) Phòng B-306 Bộ môn Quản trị chất lượng

2 Thứ Năm (7-8) Phòng B-303 Bộ môn Quản trị chất lượng

5 Thứ Tư (7-8) Phòng C-101 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

0 Thứ Tư (7-8) Phòng C-103 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

5 Thứ Tư (9-10) Phòng A2-103 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

4 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-101 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

0 Thứ Năm (3-4) Phòng B-307 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

0 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-302 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

4 Thứ Ba (9-10) Phòng A2-103 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

4 Thứ Tư (1-2) Phòng B-307 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

3 Thứ Sáu (9-10) Phòng A2-110 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

2 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-301 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

7 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-307 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

2 Thứ Hai (7-8) Phòng B-303 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

2 Thứ Hai (7-8) Phòng B-101 Bộ môn Thống kê kinh doanh

4 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-107 Bộ môn Thống kê kinh doanh

1 Thứ Ba (7-8) Phòng B-104 Bộ môn Thống kê kinh doanh


7 Thứ Tư (5-6) Phòng C-204 Bộ môn Thống kê kinh doanh

3 Thứ Ba (1-2) Phòng C-202 Bộ môn Thống kê kinh doanh

1 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-307 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

0 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-303 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

0 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-306 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

1 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-204 Bộ môn Kinh tế quốc tế

3 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-307 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

1 Thứ Hai (3-4) Phòng C-104 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

4 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-207 Bộ môn Thương mại quốc tế

0 Thứ Ba (5-6) Phòng B-108 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

1 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-205 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

7 Thứ Hai (5-6) Phòng B-302 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

6 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

1 Thứ Ba (3-4) Phòng B-307 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

4 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

7 Thứ Tư (3-4) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

0 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

3 Thứ Tư (1-2) Phòng A2-102 Bộ môn Toán cơ bản

2 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-308 Bộ môn Toán cơ bản

3 Thứ Năm (1-2) Phòng A2-102 Bộ môn Toán cơ bản

5 Thứ Bảy (1-2) Phòng A2-102 Bộ môn Toán cơ bản

4 Thứ Năm (7-8) Phòng C-104 Bộ môn Toán cơ bản

7 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-307 Bộ môn Toán cơ bản

0 Thứ Năm (3-4) Phòng B-306 Bộ môn Toán kinh tế

1 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-108 Bộ môn Toán kinh tế

4 Thứ Hai (7-8) Phòng B-204 Bộ môn Toán kinh tế

3 Thứ Năm (5-6) Phòng C-203 Bộ môn Toán kinh tế


TT Mã LHP Tình Trạng

1 BHKT1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

2 BHKT1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

3 BHKT1102(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

4 BHKT1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

5 BHKT1109(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

6 BHKT1109(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

7 BHKT1113(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

8 BHKT1113(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

9 BHKT1113(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

10 BHKT1114(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

11 BHKT1114(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

12 BHKT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

13 BHKT1119(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

14 BHKT1119(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

15 BHKT1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

16 BHKT1121(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

17 BHKT1121(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

18 BHKT1123(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

19 BHKT1123(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

20 BHKT1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

21 BHKT1129(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

22 BHKT1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

23 BHKT1133(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

24 BHKT1138(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

25 BHKT1150(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

26 BHKT1150(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

27 BHKT1155(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

28 BHKT1155(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

29 BHKT1155(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

30 CNTT1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

31 CNTT1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

32 CNTT1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

33 CNTT1107(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

34 CNTT1107(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

35 CNTT1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


36 CNTT1112(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

37 CNTT1112(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

38 CNTT1112(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

39 CNTT1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

40 CNTT1121(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

41 CNTT1121(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

42 CNTT1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

43 CNTT1127(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

44 CNTT1128(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

45 CNTT1131(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

46 CNTT1131(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

47 CNTT1131(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

48 CNTT1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

49 CNTT1137(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

50 CNTT1140(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

51 CNTT1140(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

52 CNTT1142(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

53 CNTT1150(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

54 CNTT1150(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

55 CNTT1152(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

56 CNTT1152(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

57 CNTT1154(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

58 CNTT1157(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

59 CNTT1164(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

60 CNTT1165(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

61 CNTT1166(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

62 CNTT1167(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

63 CNTT1168(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

64 CNTT1170(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

65 CNTT1171(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

66 CNTT1181(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

67 CNTT1181(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

68 CNTT1185(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

69 DLKS1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

70 DLKS1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

71 DLKS1114(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


72 DLKS1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

73 DLKS1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

74 DLKS1118(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

75 DLKS1118(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

76 DLKS1128(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

77 DLKS1128(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

78 DLKS1130(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

79 DLKS1130(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

80 DLKS1130(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

81 DLKS1131(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

82 DLKS1131(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

83 DLKS1131(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

84 DLKS1132(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

85 DLKS1136(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

86 DLKS1137(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

87 DLKS1143(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

88 DLLH1130(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

89 DLLH1130(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

90 DLLH1131(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

91 DLLH1134(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

92 DLLH1135(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

93 DLLH1137(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

94 DLLH1137(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

95 DLLH1138(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

96 DLLH1138(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

97 DLLH1140(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

98 DLLH1140(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

99 DLLH1142(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

100 DLLH1142(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

101 DLLH1143(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

102 DLLH1143(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

103 DLLH1143(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

104 DTKT1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

105 DTKT1103(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

106 DTKT1103(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

107 DTKT1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


108 DTKT1116(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

109 DTKT1116(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

110 DTKT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

111 DTKT1119(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

112 DTKT1119(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

113 DTKT1119(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

114 DTKT1122(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

115 DTKT1122(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

116 DTKT1122(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

117 DTKT1130(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

118 DTKT1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

119 DTKT1135(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

120 DTKT1153(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

121 DTKT1153(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

122 DTKT1153(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

123 DTKT1154(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

124 DTKT1154(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

125 DTKT1154(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

126 DTKT1154(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

127 DTKT1155(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

128 DTKT1155(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

129 DTKT1155(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

130 DTKT1155(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

131 DTKT1159(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

132 DTKT1159(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

133 DTKT1159(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

134 DTKT1159(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

135 DTKT1163(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

136 DTKT1163(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

137 DTKT1163(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

138 DTKT1163(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

139 DTKT1164(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

140 DTKT1165(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

141 DTKT1169(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

142 DTKT1169(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

143 DTKT1169(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí


144 DTKT1170(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

145 DTKT1170(221)1_04 Cho Sinh viên đăng kí

146 GDTC1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

147 GDTC1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

148 GDTC1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

149 GDTC1103(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

150 GDTC1103(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

151 GDTC1103(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

152 GDTC1103(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

153 GDTC1103(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

154 GDTC1103(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

155 GDTC1103(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

156 GDTC1103(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

157 GDTC1103(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

158 GDTC1103(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

159 GDTC1103(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

160 GDTC1103(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

161 GDTC1103(221)_14 Cho Sinh viên đăng kí

162 GDTC1103(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

163 GDTC1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

164 GDTC1104(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

165 GDTC1104(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

166 GDTC1104(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

167 GDTC1104(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

168 GDTC1104(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

169 GDTC1104(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

170 GDTC1105(221)_01_ChonNam Cho Sinh viên đăng kí

171 GDTC1105(221)_02_ChonNu Cho Sinh viên đăng kí

172 GDTC1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

173 GDTC1106(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

174 GDTC1106(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

175 GDTC1106(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

176 GDTC1106(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

177 GDTC1106(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

178 GDTC1106(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

179 GDTC1106(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí


180 GDTC1106(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

181 GDTC1106(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

182 GDTC1106(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

183 GDTC1106(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

184 GDTC1106(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

185 GDTC1106(221)_14 Cho Sinh viên đăng kí

186 GDTC1106(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

187 GDTC1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

188 GDTC1107(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

189 GDTC1107(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

190 GDTC1107(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

191 GDTC1107(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

192 GDTC1107(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

193 GDTC1108(221)_01_ChonNam Cho Sinh viên đăng kí

194 GDTC1108(221)_02_ChonNu Cho Sinh viên đăng kí

195 GDTC1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

196 GDTC1109(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

197 GDTC1109(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

198 GDTC1109(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

199 GDTC1109(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

200 GDTC1109(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

201 GDTC1109(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

202 GDTC1109(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

203 GDTC1109(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

204 GDTC1109(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

205 GDTC1109(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

206 GDTC1109(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

207 GDTC1109(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

208 GDTC1109(221)_14 Cho Sinh viên đăng kí

209 GDTC1109(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

210 GDTC1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

211 GDTC1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

212 GDTC1110(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

213 GDTC1110(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

214 GDTC1110(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

215 GDTC1110(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí


216 GDTC1110(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

217 GDTC1110(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

218 GDTC1110(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

219 GDTC1110(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

220 GDTC1110(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

221 GDTC1110(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

222 GDTC1110(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

223 GDTC1110(221)_14 Cho Sinh viên đăng kí

224 GDTC1110(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

225 GDTC1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

226 GDTC1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

227 GDTC1111(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

228 GDTC1111(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

229 GDTC1111(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

230 GDTC1111(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

231 GDTC1111(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

232 GDTC1111(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

233 GDTC1112(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

234 GDTC1112(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

235 GDTC1112(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

236 GDTC1112(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

237 GDTC1112(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

238 GDTC1112(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

239 GDTC1113(221)_01_CHON Cho Sinh viên đăng kí

240 GDTC1113(221)_02_CHON Cho Sinh viên đăng kí

241 GDTC1114(221)_01_CHON Cho Sinh viên đăng kí

242 GDTC1114(221)_02_CHON Cho Sinh viên đăng kí

243 GDTC1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

244 GDTC1115(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

245 GDTC1117(221)_01_ChonNam Cho Sinh viên đăng kí

246 GDTC1117(221)_02_ChonNu Cho Sinh viên đăng kí

247 GDTC1118(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

248 GDTC1118(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

249 GDTC1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

250 GDTC1121(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

251 GDTC1121(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí


252 GDTC1121(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

253 GDTC1123(221)_01_CHON Cho Sinh viên đăng kí

254 GDTC1123(221)_02_CHON Cho Sinh viên đăng kí

255 GDTC1124(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

256 GDTC1124(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

257 GDTC1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

258 GDTC1127(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

259 GDTC1127(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

260 GDTC1127(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

261 GDTC1128(221)_01_Nam Cho Sinh viên đăng kí

262 GDTC1128(221)_02_Nam Cho Sinh viên đăng kí

263 GDTC1128(221)_03_Nam Cho Sinh viên đăng kí

264 GDTC1128(221)_04_Nu Cho Sinh viên đăng kí

265 GDTC1128(221)_06_Nu Cho Sinh viên đăng kí

266 GDTC1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

267 GDTC1129(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

268 KHEH1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

269 KHEH1105(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

270 KHEH1105(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

271 KHMA1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

272 KHMA1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

273 KHMA1112(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

274 KHMA1118(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

275 KHMA1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

276 KHMI1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

277 KHMI1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

278 KHMI1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

279 KHMI1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

280 KTHT1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

281 KTHT1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

282 KTHT1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

283 KTHT1103(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

284 KTHT1103(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

285 KTHT1103(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

286 KTHT1103(221)_V1_01 Cho Sinh viên đăng kí

287 KTKE1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


288 KTKE1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

289 KTKE1101(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

290 KTKE1101(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

291 KTKE1101(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

292 KTKE1101(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

293 KTKE1101(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

294 KTKE1101(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

295 KTKE1101(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

296 KTKE1101(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

297 KTKE1101(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

298 KTKE1101(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

299 KTKE1101(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

300 KTKE1101(221)_14 Cho Sinh viên đăng kí

301 KTKE1101(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

302 KTKE1101(221)_16 Cho Sinh viên đăng kí

303 KTKE1101(221)_17 Cho Sinh viên đăng kí

304 KTKE1101(221)_18 Cho Sinh viên đăng kí

305 KTKE1101(221)_19 Cho Sinh viên đăng kí

306 KTKE1101(221)_20 Cho Sinh viên đăng kí

307 KTKE1101(221)_22 Cho Sinh viên đăng kí

308 KTKE1101(221)_23 Cho Sinh viên đăng kí

309 KTKE1103(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

310 KTKE1107(221)1_01 Cho Sinh viên đăng kí

311 KTKE1107(221)1_02 Cho Sinh viên đăng kí

312 KTKE1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

313 KTKE1108(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

314 KTKE1108(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

315 KTKE1108(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

316 KTKI1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

317 KTKI1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

318 KTKI1101(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

319 KTKI1101(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

320 KTKI1101(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

321 KTKI1101(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

322 KTKI1101(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

323 KTKI1101(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí


324 KTKI1101(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

325 KTKI1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

326 KTKI1108(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

327 KTKI1108(221)1_01 Cho Sinh viên đăng kí

328 KTKI1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

329 KTKI1109(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

330 KTKI1109(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

331 KTKI1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

332 KTKI1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

333 KTKI1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

334 KTKI1115(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

335 KTKI1117(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

336 KTQT1103(221)_VB2_01 Cho Sinh viên đăng kí

337 KTQT1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

338 KTQT1106(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

339 KTQT1106(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

340 KTQT1106(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

341 KTQT1106(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

342 KTQT1106(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

343 KTQT1106(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

344 KTQT1106(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

345 KTQT1106(221)_V1_01 Cho Sinh viên đăng kí

346 KTQT1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

347 KTQT1107(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

348 KTQT1107(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

349 KTQT1107(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

350 KTQT1107(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

351 KTQT1107(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

352 KTQT1107(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

353 KTQT1107(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

354 KTQT1107(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

355 KTQT1107(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

356 KTQT1107(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

357 KTQT1107(221)_VB2_01 Cho Sinh viên đăng kí

358 KTTC1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

359 KTTC1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí


360 KTTC1102(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

361 KTTC1102(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

362 KTTC1106(221)_VB2_01 Cho Sinh viên đăng kí

363 KTTC1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

364 KTTC1107(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

365 KTTC1107(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

366 KTTC1107(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

367 KTTC1107(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

368 KTTC1107(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

369 KTTC1107(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

370 KTTC1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

371 KTTC1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

372 KTTC1111(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

373 KTTC1111(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

374 KTTC1111(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

375 KTTC1111(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

376 KTTC1111(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

377 KTTC1111(221)_V1_01 Cho Sinh viên đăng kí

378 KTTC1112(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

379 KTTC1112(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

380 KTTC1113(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

381 KTTC1113(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

382 KTTC1113(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

383 KTTC1113(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

384 KTTC1113(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

385 KTTC1114(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

386 KTTC1114(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

387 KTTC1114(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

388 KTTC1114(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

389 KTTC1114(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

390 KTTC1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

391 KTTC1115(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

392 _PGS.TS Nguyen Huu Anh Cho Sinh viên đăng kí

393 _GVC Nguyen Quoc Trung Cho Sinh viên đăng kí

394 _TS Tran Thi Nam Thanh Cho Sinh viên đăng kí

395 _TS Pham Minh Hong Cho Sinh viên đăng kí


396 _TS Pham Thi Thuy Cho Sinh viên đăng kí

397 _PGS.TS Pham Duc Cuong Cho Sinh viên đăng kí

398 _PGS.TS Nguyen Thi Phuong Hoa Cho Sinh viên đăng kí

399 _TS To Van Nhat Cho Sinh viên đăng kí

400 _PGS.TS Le Kim Ngoc Cho Sinh viên đăng kí

401 _PGS.TS Tran Van Thuan Cho Sinh viên đăng kí

402 _TS Dang Thuy Hang Cho Sinh viên đăng kí

403 _TS Pham Thanh Long Cho Sinh viên đăng kí

404 _PGS.TS Dinh The Hung Cho Sinh viên đăng kí

405 _TS Bui Thi Minh Hai Cho Sinh viên đăng kí

406 _TS Nguyen Thi My Cho Sinh viên đăng kí

407 _PGS.TS Nguyen Thi Thu Lien Cho Sinh viên đăng kí

408 _TS Pham Xuan Kien Cho Sinh viên đăng kí

409 _TS Ha Thi Phuong Dung Cho Sinh viên đăng kí

410 _PGS.TS Nguyen Thanh Hieu Cho Sinh viên đăng kí

411 _TS Nguyen Thi Mai Anh Cho Sinh viên đăng kí

412 _TS Ta Thu Trang Cho Sinh viên đăng kí

413 _TS Doan Thanh Nga Cho Sinh viên đăng kí

414 _TS Nguyen Thi Mai Chi Cho Sinh viên đăng kí

415 _ThS Han Thi Lan Thu Cho Sinh viên đăng kí

416 _ThS Mai Van Anh Cho Sinh viên đăng kí

417 _PGS.TS Nguyen Ngoc Quang Cho Sinh viên đăng kí

418 _PGS.TS Phan Trung Kien Cho Sinh viên đăng kí

419 _TS Le Thi Nhu Cho Sinh viên đăng kí

420 _TS Phi Van Trong Cho Sinh viên đăng kí

421 _TS nguyen Thi Minh Phuong Cho Sinh viên đăng kí

422 _TS Nguyen Thi Lan Anh Cho Sinh viên đăng kí

423 _PGS.TS Tran Trung Tuan Cho Sinh viên đăng kí

424 _TS Nguyen Ha Linh Cho Sinh viên đăng kí

425 _TS Nguyen Thi Thanh Diep Cho Sinh viên đăng kí

426 _TS Dam Thi Kim Oanh Cho Sinh viên đăng kí

427 _TS Nguyen Duc Dung Cho Sinh viên đăng kí

428 _TS Duong Thi Van Anh Cho Sinh viên đăng kí

429 _ThS Nguyen Phi Long Cho Sinh viên đăng kí

430 _ThS Doan Thi Truc Quynh Cho Sinh viên đăng kí

431 _TS Le Quang Dung Cho Sinh viên đăng kí


432 _ThS Tran Quy Long Cho Sinh viên đăng kí

433 _ThS Tran Quang Chung Cho Sinh viên đăng kí

434 _TS Ha Hong Hanh Cho Sinh viên đăng kí

435 _ThS Nguyen Thu Hang Cho Sinh viên đăng kí

436 _TS Le Ngoc Thang Cho Sinh viên đăng kí

437 _TS Phan Thi Thanh Loan Cho Sinh viên đăng kí

438 _TS Le Quynh Lien Cho Sinh viên đăng kí

439 _TS Duong Thi Chi Cho Sinh viên đăng kí

440 _ThS Pham Thanh Huong Cho Sinh viên đăng kí

441 _ThS Nguyen Phuong Linh Cho Sinh viên đăng kí

442 _ThS Nguyen Phuong Thao Cho Sinh viên đăng kí

443 _ThS Doan Thuy Duong Cho Sinh viên đăng kí

444 _ThS Dang Thi Tra Giang Cho Sinh viên đăng kí

445 _ThS Truong Van Tu Cho Sinh viên đăng kí

446 _TS Nguyen La Soa Cho Sinh viên đăng kí

447 _TS Trinh Quy Trong Cho Sinh viên đăng kí

448 _PGS.TS Pham Quang Cho Sinh viên đăng kí

449 _PGS.TS Pham Thi Bich Chi Cho Sinh viên đăng kí

450 _PGS.TS Tran Manh Dung Cho Sinh viên đăng kí

451 _TS Nguyen Huu Dong Cho Sinh viên đăng kí

452 LLDL1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

453 LLDL1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

454 LLDL1102(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

455 LLDL1102(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

456 LLDL1102(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

457 LLDL1102(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

458 LLDL1102(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

459 LLDL1102(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

460 LLDL1102(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

461 LLDL1102(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

462 LLDL1102(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

463 LLDL1102(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

464 LLDL1102(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

465 LLDL1102(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

466 LLDL1102(221)_16 Cho Sinh viên đăng kí

467 LLDL1102(221)_17 Cho Sinh viên đăng kí


468 LLDL1102(221)_18 Cho Sinh viên đăng kí

469 LLDL1102(221)_19 Cho Sinh viên đăng kí

470 LLDL1102(221)_20 Cho Sinh viên đăng kí

471 LLDL1102(221)_21 Cho Sinh viên đăng kí

472 LLDL1102(221)_22 Cho Sinh viên đăng kí

473 LLDL1102(221)_23 Cho Sinh viên đăng kí

474 LLDL1102(221)_24 Cho Sinh viên đăng kí

475 LLDL1102(221)_25 Cho Sinh viên đăng kí

476 LLDL1102(221)_26 Cho Sinh viên đăng kí

477 LLDL1102(221)_27 Cho Sinh viên đăng kí

478 LLDL1102(221)_28 Cho Sinh viên đăng kí

479 LLDL1102(221)_29 Cho Sinh viên đăng kí

480 LLDL1102(221)_30 Cho Sinh viên đăng kí

481 LLDL1102(221)_31 Cho Sinh viên đăng kí

482 LLDL1102(221)_32 Cho Sinh viên đăng kí

483 LLDL1102(221)_33 Cho Sinh viên đăng kí

484 LLDL1102(221)_34 Cho Sinh viên đăng kí

485 LLDL1102(221)_35 Cho Sinh viên đăng kí

486 LLDL1102(221)_36 Cho Sinh viên đăng kí

487 LLDL1102(221)_37 Cho Sinh viên đăng kí

488 LLDL1102(221)_38 Cho Sinh viên đăng kí

489 LLDL1102(221)_39 Cho Sinh viên đăng kí

490 LLDL1102(221)_40 Cho Sinh viên đăng kí

491 LLDL1102(221)_41 Cho Sinh viên đăng kí

492 LLDL1102(221)_42 Cho Sinh viên đăng kí

493 LLDL1102(221)_43 Cho Sinh viên đăng kí

494 LLDL1102(221)_44 Cho Sinh viên đăng kí

495 LLDL1102(221)_45 Cho Sinh viên đăng kí

496 LLDL1102(221)_46 Cho Sinh viên đăng kí

497 LLDL1102(221)_47 Cho Sinh viên đăng kí

498 LLDL1102(221)_48 Cho Sinh viên đăng kí

499 LLDL1102(221)_49 Cho Sinh viên đăng kí

500 LLDL1102(221)_50 Cho Sinh viên đăng kí

501 LLDL1102(221)_51 Cho Sinh viên đăng kí

502 LLDL1102(221)_52 Cho Sinh viên đăng kí

503 LLDL1102(221)_53 Cho Sinh viên đăng kí


504 LLDL1102(221)_VB2_02 Cho Sinh viên đăng kí

505 LLDL1102(221)_VB2_03 Cho Sinh viên đăng kí

506 LLNL1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

507 LLNL1107(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

508 LLNL1107(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

509 LLNL1107(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

510 LLNL1107(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

511 LLNL1107(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

512 LLNL1107(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

513 LLNL1107(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

514 LLNL1107(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

515 LLNL1107(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

516 LLNL1107(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

517 LLNL1107(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

518 LLNL1107(221)_14 Cho Sinh viên đăng kí

519 LLNL1107(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

520 LLNL1107(221)_16 Cho Sinh viên đăng kí

521 LLNL1107(221)_17 Cho Sinh viên đăng kí

522 LLNL1107(221)_18 Cho Sinh viên đăng kí

523 LLNL1107(221)_19 Cho Sinh viên đăng kí

524 LLNL1107(221)_20 Cho Sinh viên đăng kí

525 LLNL1107(221)_21 Cho Sinh viên đăng kí

526 LLNL1107(221)_22 Cho Sinh viên đăng kí

527 LLNL1107(221)_23 Cho Sinh viên đăng kí

528 LLNL1107(221)_24 Cho Sinh viên đăng kí

529 LLNL1107(221)_25 Cho Sinh viên đăng kí

530 LLNL1107(221)_26 Cho Sinh viên đăng kí

531 LLNL1107(221)_27 Cho Sinh viên đăng kí

532 LLNL1107(221)_28 Cho Sinh viên đăng kí

533 LLNL1107(221)_31 Cho Sinh viên đăng kí

534 LLNL1107(221)_32 Cho Sinh viên đăng kí

535 LLNL1107(221)_33 Cho Sinh viên đăng kí

536 LLNL1107(221)_34 Cho Sinh viên đăng kí

537 LLNL1107(221)_35 Cho Sinh viên đăng kí

538 LLNL1107(221)_VB2_03 Cho Sinh viên đăng kí

539 LLTT1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


540 LLTT1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

541 LLTT1101(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

542 LLTT1101(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

543 LLTT1101(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

544 LLTT1101(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

545 LLTT1101(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

546 LLTT1101(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

547 LLTT1101(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

548 LLTT1101(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

549 LLTT1101(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

550 LLTT1101(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

551 LLTT1101(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

552 LLTT1101(221)_14 Cho Sinh viên đăng kí

553 LLTT1101(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

554 LLTT1101(221)_16 Cho Sinh viên đăng kí

555 LLTT1101(221)_17 Cho Sinh viên đăng kí

556 LLTT1101(221)_18 Cho Sinh viên đăng kí

557 LLTT1101(221)_19 Cho Sinh viên đăng kí

558 LLTT1101(221)_20 Cho Sinh viên đăng kí

559 LLTT1101(221)_21 Cho Sinh viên đăng kí

560 LLTT1101(221)_22 Cho Sinh viên đăng kí

561 LUCS1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

562 LUCS1109(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

563 LUCS1109(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

564 LUCS1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

565 LUCS1125(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

566 LUCS1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

567 LUCS1127(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

568 LUCS1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

569 LUCS1129(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

570 LUCS1132(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

571 LUCS1137(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

572 LUCS1138(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

573 LUCS1138(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

574 LUCS1138(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

575 LUKD1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


576 LUKD1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

577 LUKD1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

578 LUKD1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

579 LUKD1108(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

580 LUKD1108(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

581 LUKD1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

582 LUKD1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

583 LUKD1118(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

584 LUKD1123(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

585 LUKD1123(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

586 LUKD1123(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

587 LUKD1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

588 LUKD1130(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

589 LUKD1131(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

590 LUKD1131(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

591 LUKD1132(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

592 LUKD1163(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

593 LUKD1163(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

594 LUKD1164(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

595 LUKD1168(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

596 LUKD1173(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

597 LUKD1173(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

598 LUKD1173(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

599 LUKD1173(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

600 LUKD1175(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

601 LUKD1176(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

602 LUKD1177(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

603 LUKD1181(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

604 LUKD1181(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

605 LUKD1182(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

606 LUKD1182(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

607 LUKD1183(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

608 LUKD1184(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

609 LUKD1185(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

610 LUKD1186(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

611 LUKD1190(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


612 LUKD1191(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

613 LUKD1193(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

614 LUKD1195(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

615 LUKD1196(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

616 MKBH1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

617 MKBH1106(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

618 MKBH1108(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

619 MKBH1108(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

620 MKBH1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

621 MKBH1109(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

622 MKBH1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

623 MKBH1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

624 MKBH1112(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

625 MKBH1112(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

626 MKBH1112(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

627 MKBH1112(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

628 MKBH1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

629 MKBH1116(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

630 MKBH1116(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

631 MKBH1116(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

632 MKBH1116(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

633 MKBH1116(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

634 MKDG1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

635 MKDG1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

636 MKDG1118(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

637 MKDG1118(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

638 MKDG1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

639 MKDG1120(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

640 MKDG1120(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

641 MKMA1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

642 MKMA1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

643 MKMA1101(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

644 MKMA1101(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

645 MKMA1101(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

646 MKMA1101(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

647 MKMA1104(221)1_01 Cho Sinh viên đăng kí


648 MKMA1104(221)1_02 Cho Sinh viên đăng kí

649 MKMA1104(221)1_03 Cho Sinh viên đăng kí

650 MKMA1104(221)1_04 Cho Sinh viên đăng kí

651 MKMA1104(221)1_05 Cho Sinh viên đăng kí

652 MKMA1104(221)1_06 Cho Sinh viên đăng kí

653 MKMA1104(221)1_07 Cho Sinh viên đăng kí

654 MKMA1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

655 MKMA1105(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

656 MKMA1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

657 MKMA1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

658 MKMA1107(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

659 MKMA1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

660 MKMA1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

661 MKMA1108(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

662 MKMA1110(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

663 MKMA1110(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

664 MKMA1110(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

665 MKMA1110(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

666 MKMA1110(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

667 MKMA1114(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

668 MKMA1114(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

669 MKMA1141(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

670 MKMA1159(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

671 MKMA1159(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

672 MKMA1159(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

673 MKMA1159(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

674 MKMA1164(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

675 MKMA1164(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

676 MKMA1164(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

677 MKMA1164(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

678 MKMA1164(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

679 MKTT1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

680 MKTT1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

681 MKTT1102(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

682 MKTT1102(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

683 MKTT1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


684 MKTT1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

685 MKTT1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

686 MKTT1112(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

687 MKTT1114(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

688 MKTT1125(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

689 MKTT1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

690 MKTT1130(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

691 MKTT1140(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

692 MKTT1145(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

693 MKTT1148(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

694 MKTT1149(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

695 MKTT1150(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

696 MKTT1152(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

697 MKTT1153(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

698 MKTT1153(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

699 MKTT1153(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

700 MKTT1153(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

701 MKTT1156(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

702 MKTT1156(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

703 MTDT1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

704 MTDT1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

705 MTDT1114(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

706 MTDT1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

707 MTDT1120(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

708 MTDT1122(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

709 MTDT1124(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

710 MTDT1125(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

711 MTKH1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

712 MTKH1103(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

713 MTKH1103(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

714 MTKH1103(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

715 MTKH1103(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

716 MTKT1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

717 MTKT1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

718 MTKT1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

719 MTKT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


720 MTKT1119(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

721 MTKT1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

722 MTKT1131(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

723 MTKT1135(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

724 MTKT1135(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

725 MTKT1147(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

726 MTKT1154(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

727 MTKT1155(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

728 MTKT1157(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

729 MTKT1160(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

730 MTKT1162(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

731 NHCK1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

732 NHCK1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

733 NHCK1102(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

734 NHCK1102(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

735 NHCK1102(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

736 NHCK1102(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

737 NHCK1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

738 NHCK1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

739 NHCK1106(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

740 NHCK1106(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

741 NHCK1106(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

742 NHCK1106(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

743 NHCK1106(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

744 NHCK1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

745 NHCK1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

746 NHCK1110(221)_V1_01 Cho Sinh viên đăng kí

747 NHCK1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

748 NHCK1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

749 NHCK1117(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

750 NHCK1118(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

751 NHCO1101(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

752 NHCO1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

753 NHCO1102(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

754 NHCO1102(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

755 NHCO1102(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí


756 NHCO1102(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

757 NHCO1102(221)_VB2_01 Cho Sinh viên đăng kí

758 NHCO1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

759 NHCO1107(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

760 NHCO1107(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

761 NHCO1107(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

762 NHCO1107(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

763 NHCO1109(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

764 NHCO1109(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

765 NHCO1109(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

766 NHCO1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

767 NHCO1111(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

768 NHCO1111(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

769 NHCO1119(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

770 NHCO1119(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

771 NHCO1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

772 NHCO1121(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

773 NHCO1121(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

774 NHCO1121(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

775 NHCO1121(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

776 NHCO1121(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

777 NHCO1121(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

778 NHCO1121(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

779 NHLT1103(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

780 NHLT1103(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

781 NHLT1103(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

782 NHLT1103(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

783 NHLT1103(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

784 NHLT1103(221)_VB2_01 Cho Sinh viên đăng kí

785 NHLT1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

786 NHLT1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

787 NHLT1106(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

788 NHLT1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

789 NHLT1107(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

790 NHLT1107(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

791 NHLT1107(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí


792 NHLT1107(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

793 NHLT1107(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

794 NHLT1107(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

795 NHLT1107(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

796 NHLT1107(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

797 NHLT1107(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

798 NHLT1107(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

799 NHLT1107(221)_14 Cho Sinh viên đăng kí

800 NHLT1107(221)_15 Cho Sinh viên đăng kí

801 NHLT1107(221)_16 Cho Sinh viên đăng kí

802 NHLT1107(221)_17 Cho Sinh viên đăng kí

803 NHLT1107(221)_18 Cho Sinh viên đăng kí

804 NHLT1107(221)_19 Cho Sinh viên đăng kí

805 NHLT1107(221)_20 Cho Sinh viên đăng kí

806 NHQT1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

807 NHQT1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

808 NHQT1109(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

809 NHQT1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

810 NHQT1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

811 NHQT1112(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

812 NHQT1112(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

813 NHQT1112(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

814 NHQT1112(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

815 NHQT1117(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

816 NHQT1117(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

817 NHQT1117(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

818 NHQT1117(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

819 NHTC1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

820 NHTC1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

821 NHTC1102(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

822 NHTC1102(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

823 NHTC1102(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

824 NHTC1102(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

825 NHTC1102(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

826 NHTC1102(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

827 NHTC1102(221)_VB2_01 Cho Sinh viên đăng kí


828 NHTC1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

829 NHTC1103(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

830 NHTC1103(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

831 NHTC1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

832 NHTC1104(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

833 NHTC1104(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

834 NHTC1104(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

835 NHTC1104(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

836 NHTC1104(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

837 NHTC1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

838 NHTC1105(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

839 NHTC1105(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

840 NHTC1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

841 NHTC1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

842 NHTC1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

843 NHTC1110(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

844 NHTC1110(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

845 NHTC1110(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

846 NHTC1110(221)_V1_01 Cho Sinh viên đăng kí

847 NHTC1112(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

848 NHTC1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

849 NHTC1120(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

850 NHTC1120(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

851 NHTC1120(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

852 NHTC1120(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

853 NHTC1120(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

854 NHTC1120(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

855 NHTC1120(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

856 NHTM1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

857 NHTM1102(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

858 NHTM1102(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

859 NHTM1102(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

860 NHTM1102(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

861 NHTM1102(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

862 NHTM1102(221)_VB2_01 Cho Sinh viên đăng kí

863 NHTM1103(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí


864 NHTM1103(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

865 NHTM1103(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

866 NHTM1103(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

867 NHTM1103(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

868 NHTM1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

869 NHTM1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

870 NHTM1104(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

871 NHTM1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

872 NHTM1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

873 NHTM1108(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

874 NHTM1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

875 NHTM1111(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

876 NHTM1114(221)_V1_01 Cho Sinh viên đăng kí

877 NHTM1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

878 NHTM1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

879 NHTM1122(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

880 NHTM1122(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

881 NHTM1123(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

882 NLDS1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

883 NLDS1105(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

884 NLKT1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

885 NLKT1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

886 NLKT1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

887 NLKT1106(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

888 NLKT1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

889 NLKT1109(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

890 NLKT1109(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

891 NLKT1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

892 NLKT1115(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

893 NLKT1115(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

894 NLKT1117(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

895 NLKT1117(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

896 NLKT1117(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

897 NLKT1117(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

898 NLKT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

899 NLQT1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


900 NLQT1103(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

901 NLQT1103(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

902 NLQT1103(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

903 NLQT1103(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

904 NLQT1103(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

905 NLQT1103(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

906 NLQT1103(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

907 NLQT1103(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

908 NLQT1103(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

909 NLQT1103(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

910 NLQT1103(221)_13 Cho Sinh viên đăng kí

911 NLQT1103(221)_14 Cho Sinh viên đăng kí

912 NLQT1103(221)_VB2_04 Cho Sinh viên đăng kí

913 NLQT1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

914 NLQT1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

915 NLQT1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

916 NLQT1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

917 NLQT1112(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

918 NLQT1112(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

919 NLQT1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

920 NLQT1115(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

921 NLQT1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

922 NLQT1116(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

923 NLQT1117(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

924 NLQT1118(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

925 NLQT1118(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

926 NLQT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

927 NLQT1119(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

928 NLQT1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

929 NLXH1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

930 NLXH1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

931 NLXH1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

932 NNKC1103.1(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

933 NNKC1126(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

934 NNKC1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

935 NNKC1129(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí


936 NNTM1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

937 NNTM1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

938 NNTM1101(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

939 NNTM1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

940 NNTM1103(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

941 NNTM1103(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

942 NNTM1103(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

943 NNTM1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

944 NNTM1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

945 NNTM1108(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

946 NNTM1108(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

947 NNTM1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

948 NNTM1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

949 NNTM1111(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

950 NNTM1111(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

951 NNTM1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

952 NNTM1133(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

953 NNTM1133(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

954 NNTM1133(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

955 NNTM1161(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

956 NNTM1161(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

957 NNTM1161(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

958 NNTM1161(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

959 NNTM1166(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

960 NNTM1166(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

961 NNTM1167(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

962 NNTM1167(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

963 NNTM1167(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

964 NNTM1168(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

965 NNTM1168(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

966 NNTM1169(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

967 NNTM1169(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

968 PTCC1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

969 PTCC1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

970 PTCC1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

971 PTCC1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


972 PTCC1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

973 PTCC1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

974 PTCC1119(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

975 PTCC1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

976 PTCC1121(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

977 PTCC1121(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

978 PTCC1121(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

979 PTCC1122(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

980 PTCC1122(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

981 PTCC1122(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

982 PTCC1126(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

983 PTCC1126(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

984 PTCC1126(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

985 PTCC1126(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

986 PTCC1128(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

987 PTCC1128(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

988 PTCC1128(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

989 PTCC1128(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

990 PTCC1128(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

991 PTCC1128(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

992 PTCC1128(221)_11 Cho Sinh viên đăng kí

993 PTCC1128(221)_12 Cho Sinh viên đăng kí

994 PTCC1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

995 PTCC1129(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

996 PTCC1129(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

997 PTCC1129(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

998 PTKT1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

999 PTKT1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1000 PTKT1102(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1001 PTKT1102(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1002 PTKT1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1003 PTKT1105(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1004 PTKT1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1005 PTKT1109(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1006 PTKT1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1007 PTKT1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí


1008 PTKT1117(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1009 PTKT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1010 PTKT1119(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1011 PTKT1119(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1012 PTKT1123(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1013 PTKT1126(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1014 PTKT1126(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1015 PTKT1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1016 PTKT1127(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1017 PTKT1127(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1018 PTKT1127(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1019 PTKT1128(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1020 PTKT1128(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1021 PTKT1128(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1022 PTKT1128(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1023 PTKT1128(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1024 QLCN1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1025 QLCN1105(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1026 QLKT1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1027 QLKT1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1028 QLKT1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1029 QLKT1105(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1030 QLKT1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1031 QLKT1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1032 QLKT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1033 QLKT1119(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1034 QLKT1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1035 QLKT1120(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1036 QLKT1125(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1037 QLKT1126(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1038 QLKT1126(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1039 QLKT1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1040 QLKT1127(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1041 QLXH1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1042 QLXH1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1043 QLXH1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


1044 QLXH1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1045 QLXH1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1046 QLXH1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1047 QLXH1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1048 QLXH1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1049 QLXH1122(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1050 QTCL1101(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1051 QTCL1101(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1052 QTCL1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1053 QTCL1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1054 QTCL1104(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1055 QTCL1104(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1056 QTCL1104(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1057 QTCL1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1058 QTCL1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1059 QTCL1111(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

1060 QTKD1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1061 QTKD1108(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1062 QTKD1108(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1063 QTKD1108(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1064 QTKD1108(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

1065 QTKD1108(221)_VB2_01 Cho Sinh viên đăng kí

1066 QTKD1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1067 QTKD1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1068 QTKD1111(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1069 QTKD1111(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1070 QTKD1114(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1071 QTKD1114(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1072 QTKD1114(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1073 QTKD1114(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1074 QTKD1114(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1075 QTKD1116(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1076 QTKD1116(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

1077 QTKD1118(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1078 QTKD1118(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1079 QTKD1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


1080 QTKD1121(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1081 QTKD1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1082 QTKD1130(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1083 QTKD1130(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1084 QTKD1131(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1085 QTKD1131(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1086 QTKD1132(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1087 QTKD1132(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1088 QTKD1132(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1089 QTKD1133(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1090 QTKD1133(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1091 QTKD1133(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1092 QTKD1134(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1093 QTKD1134(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1094 QTKD1135(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1095 QTKD1136(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1096 QTKD1137(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1097 QTTH1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1098 QTTH1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1099 QTTH1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1100 QTTH1104(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1101 QTTH1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1102 QTTH1116(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1103 QTTH1116(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1104 QTTH1116(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1105 QTTH1116(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1106 QTTH1116(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

1107 QTTH1116(221)_VB2_01 Cho Sinh viên đăng kí

1108 QTTH1128(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1109 QTTH1128(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1110 QTTH1128(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1111 QTTH1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1112 QTTH1129(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1113 QTTH1129(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1114 QTTH1131(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1115 QTTH1131(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí


1116 QTTH1131(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1117 QTTH1131(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1118 QTTH1132(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1119 QTTH1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1120 QTTH1133(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1121 QTVH1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1122 QTVH1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1123 QTVH1108(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1124 QTVH1108(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1125 QTVH1108(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1126 QTVH1109(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1127 QTVH1109(221)_V1_01 Cho Sinh viên đăng kí

1128 QTVH1110(221)_V_01 Cho Sinh viên đăng kí

1129 QTVH1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1130 TIHT1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1131 TIHT1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1132 TIHT1104(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1133 TIHT1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1134 TIHT1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1135 TIHT1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1136 TIHT1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1137 TIHT1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1138 TIHT1117(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1139 TIHT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1140 TIHT1119(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1141 TIHT1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1142 TIHT1120(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1143 TIKT1122(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1144 TIKT1125(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1145 TIKT1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1146 TIKT1127(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1147 TIKT1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1148 TIKT1129(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1149 TIKT1132(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1150 TIKT1132(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1151 TIKT1132(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí


1152 TIKT1132(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1153 TIKT1133(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1154 TIKT1135(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1155 TKKD1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1156 TKKD1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1157 TKKD1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1158 TKKD1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1159 TKKD1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1160 TKKD1118(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1161 TKKD1118(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1162 TKKD1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1163 TKKD1128(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1164 TKKD1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1165 TKKD1129(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1166 TKKD1129(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

1167 TKKD1129(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

1168 TKKD1129(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

1169 TKKD1129(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

1170 TKKD1129(221)_10 Cho Sinh viên đăng kí

1171 TKKT1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1172 TKKT1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1173 TKKT1113(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1174 TKKT1117(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1175 TKKT1118(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1176 TKKT1118(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1177 TKKT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1178 TKKT1123(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1179 TKKT1126(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1180 TKKT1126(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1181 TMKD1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1182 TMKD1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1183 TMKD1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1184 TMKD1108(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1185 TMKD1108(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1186 TMKD1108(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1187 TMKD1112(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


1188 TMKD1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1189 TMKD1123(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1190 TMKD1123(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1191 TMKD1123(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1192 TMKD1124(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1193 TMKD1125(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1194 TMKD1125(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1195 TMKD1125(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1196 TMKD1126(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1197 TMKD1126(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1198 TMKD1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1199 TMKD1127(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1200 TMKD1128(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1201 TMKD1128(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1202 TMKD1128(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1203 TMKD1128(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1204 TMKD1128(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

1205 TMKD1128(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

1206 TMKD1128(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

1207 TMKD1128(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

1208 TMKD1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1209 TMKD1129(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1210 TMKQ1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1211 TMKQ1103(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1212 TMKQ1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1213 TMKQ1105(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1214 TMKQ1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1215 TMKQ1106(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1216 TMKQ1107(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1217 TMKQ1107(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1218 TMKQ1107(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1219 TMKQ1107(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1220 TMKQ1107(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1221 TMKQ1107(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

1222 TMKQ1107(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

1223 TMKQ1107(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí


1224 TMKQ1107(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

1225 TMKQ1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1226 TMKQ1118(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1227 TMKQ1118(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1228 TMKQ1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1229 TMKQ1121(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1230 TMKQ1122(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1231 TMKQ1122(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1232 TMKQ1123(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1233 TMKQ1123(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1234 TMKQ1123(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1235 TMKQ1123(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1236 TMKQ1123(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1237 TMKQ1123(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

1238 TMKQ1124(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1239 TMKQ1125(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1240 TMKQ1125(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1241 TMKT1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1242 TMKT1105(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1243 TMKT1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1244 TMKT1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1245 TMKT1112(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1246 TMKT1112(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1247 TMKT1112(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1248 TMKT1112(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1249 TMKT1114(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1250 TMKT1116(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1251 TMKT1116(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1252 TMKT1116(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1253 TMKT1116(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1254 TMKT1116(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

1255 TMKT1116(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

1256 TMKT1116(221)_08 Cho Sinh viên đăng kí

1257 TMKT1116(221)_09 Cho Sinh viên đăng kí

1258 TMKT1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1259 TMKT1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


1260 TMKT1121(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1261 TMKT1121(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1262 TMKT1123(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1263 TMKT1124(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1264 TMKT1128(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1265 TMKT1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1266 TMKT1129(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1267 TMKT1129(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1268 TMKT1129(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1269 TMKT1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1270 TMKT1133(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1271 TMKT1133(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1272 TMKT1133(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1273 TMKT1135(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1274 TMKT1135(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1275 TMKT1135(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1276 TMKT1137(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1277 TMKT1137(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1278 TMKT1137(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1279 TMKT1139(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1280 TMKT1139(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1281 TMKT1140(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1282 TMKT1143(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1283 TMKT1144(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1284 TMKT1145(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1285 TMQT1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1286 TMQT1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1287 TMQT1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1288 TMQT1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1289 TMQT1115(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1290 TMQT1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1291 TMQT1119(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1292 TMQT1119(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1293 TMQT1119(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1294 TMQT1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1295 TMQT1120(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí


1296 TMQT1124(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1297 TMQT1124(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1298 TMQT1125(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1299 TMQT1125(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1300 TMQT1125(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1301 TMQT1125(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1302 TMQT1125(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1303 TMQT1125(221)_06 Cho Sinh viên đăng kí

1304 TMQT1125(221)_07 Cho Sinh viên đăng kí

1305 TMQT1131(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1306 TMQT1132(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1307 TMQT1132(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1308 TMQT1132(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1309 TMQT1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1310 TMQT1134(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1311 TMQT1134(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1312 TMQT1135(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1313 TMQT1138(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1314 TMQT1138(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1315 TMQT1139(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1316 TMQT1141(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1317 TMQT1143(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1318 TMQT1144(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1319 TMQT1144(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1320 TMQT1144(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1321 TMQT1148(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1322 TMQT1150(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1323 TMQT1150(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1324 TMQT1150(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1325 TMQT1150(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1326 TMQT1151(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1327 TNBD1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1328 TNBD1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1329 TNBD1102(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1330 TNBD1102(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1331 TNBD1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


1332 TNBD1104(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1333 TNBD1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1334 TNBD1109(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1335 TNBD1109(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1336 TNBD1113(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1337 TNBD1113(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1338 TNBD1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1339 TNBD1115(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1340 TNBD1116(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1341 TNBD1119(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1342 TNBD1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1343 TNBD1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1344 TNBD1133(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1345 TNDC1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1346 TNDC1122(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1347 TNDC1126(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1348 TNDC1130(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1349 TNDC1132(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1350 TNDC1132(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1351 TNDC1137(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1352 TNDC1142(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1353 TNDC1142(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1354 TNDC1143(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1355 TNDC1144(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1356 TNDC1144(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1357 TNDC1149(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1358 TNKT1103(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1359 TNKT1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1360 TNKT1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1361 TNKT1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1362 TNKT1111(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1363 TNKT1121(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1364 TNKT1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1365 TNKT1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1366 TNKT1135(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1367 TNKT1138(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


1368 TNKT1138(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1369 TNKT1140(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1370 TNKT1141(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1371 TNTN1108(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1372 TNTN1111(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1373 TNTN1111(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1374 TNTN1115(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1375 TNTN1126(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1376 TNTN1126(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1377 TNTN1129(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1378 TNTN1132(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1379 TNTN1132(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1380 TNTN1144(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1381 TNTN1144(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1382 TNTN1147(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1383 TOCB1105(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1384 TOCB1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1385 TOCB1106(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1386 TOCB1106(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1387 TOCB1107(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1388 TOCB1107(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1389 TOCB1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1390 TOCB1110(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1391 TOCB1110(221)_03 Cho Sinh viên đăng kí

1392 TOKT1101(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1393 TOKT1101(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1394 TOKT1104(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1395 TOKT1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1396 TOKT1106(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1397 TOKT1110(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1398 TOKT1113(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1399 TOKT1114(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1400 TOKT1124(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1401 TOKT1127(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1402 TOKT1133(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1403 TOKT1138(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


1404 TOKT1140(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1405 TOKT1142(221)_02 Cho Sinh viên đăng kí

1406 TOKT1142(221)_04 Cho Sinh viên đăng kí

1407 TOKT1142(221)_05 Cho Sinh viên đăng kí

1408 TOKT1144(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1409 TOTC1105(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1410 TOTC1106(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1411 TOTC1109(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí

1412 TOTC1120(221)_01 Cho Sinh viên đăng kí


Tên HP Số TC Mã Lớp

Bảo hiểm thương mại 1(221)_01 3 62A.BHIEM

Bảo hiểm thương mại 1(221)_02 3 62B.BHIEM

Bảo hiểm thương mại 1(221)_03 3 62C.BHIEM

Đề án môn học - Bảo hiểm(221)_01 2 61A.BHIEM

Đề án môn học - Bảo hiểm(221)_02 2 61B.BHIEM

Đề án môn học - Bảo hiểm(221)_03 2 61C.BHIEM

Quản trị kinh doanh bảo hiểm 1(221)_01 3 62A.BHIEM

Quản trị kinh doanh bảo hiểm 1(221)_02 3 62B.BHIEM

Quản trị kinh doanh bảo hiểm 1(221)_03 3 62C.BHIEM

Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2(221)_02 3 61B.BHIEM

Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2(221)_03 3 61C.BHIEM

Bảo hiểm xã hội 1(221)_01 3 62A.BHIEM

Bảo hiểm xã hội 1(221)_02 3 62B.BHIEM

Bảo hiểm xã hội 1(221)_03 3 62C.BHIEM

Tiếng Anh ngành Bảo hiểm(221)_01 3 62A.BHIEM

Tiếng Anh ngành Bảo hiểm(221)_02 3 62B.BHIEM

Tiếng Anh ngành Bảo hiểm(221)_03 3 62C.BHIEM

Chuyên đề Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm(221)_01 3

Chuyên đề Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm(221)_03 3 61C.BHIEM

Chuyên đề thực tập - Kinh tế Bảo hiểm(221)_01 10 60.KTBH.A

Chuyên đề thực tập - Kinh tế Bảo hiểm(221)_02 10 60.KTBH.B

Quản lý bảo hiểm xã hội 2(221)_01 3 61A.BHIEM

Quản lý bảo hiểm xã hội 2(221)_03 3 61C.BHIEM

Chuyên đề thực tập - Bảo hiểm xã hội(221)_01 10 60.BHXH

Chuyên đề Bảo hiểm thương mại(221)_01 3

Chuyên đề Bảo hiểm thương mại(221)_03 3 61C.BHIEM

Đầu tư trong bảo hiểm(221)_01 3

Đầu tư trong bảo hiểm(221)_02 3 61B.BHIEM

Đầu tư trong bảo hiểm(221)_03 3 61C.BHIEM

Chuyên đề tự chọn - Công nghệ thông tin(221)_01 3 61A.CNTT

Chuyên đề tự chọn - Công nghệ thông tin(221)_02 3 61B.CNTT

Hệ điều hành(221)_01 3 62.KHMT

Hệ điều hành(221)_02 3 62A.CNTT

Hệ điều hành(221)_03 3 62B.CNTT

Hóa học đại cương(221)_01 3


Kiến trúc máy tính(221)_01 3 62.KHMT

Kiến trúc máy tính(221)_02 3 62A.CNTT

Kiến trúc máy tính(221)_03 3 62B.CNTT

Nguyên lý ngôn ngữ lập trình(221)_01 3

Quản trị mạng(221)_02 3

Quản trị mạng(221)_03 3

Chuyên đề thực tập - Công nghệ thông tin(221)_01 10 60.CNTT.A

Chuyên đề thực tập - Công nghệ thông tin(221)_02 10 60.CNTT.B

Cơ sở lập trình(221)_02 3 62.TOKT

Lập trình hướng đối tượng(221)_01 3 62.KHMT

Lập trình hướng đối tượng(221)_02 3 62A.CNTT

Lập trình hướng đối tượng(221)_03 3 62B.CNTT

Lập trình ứng dụng(221)_01 3

Phân tích nghiệp vụ(221)_01 3 61.KHMT

Trí tuệ nhân tạo(221)_01 3

Trí tuệ nhân tạo(221)_03 3

Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành(221)_02 3

Công nghệ WEB(221)_01 3

Công nghệ WEB(221)_02 3

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(221)_01 3 62A.CNTT

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(221)_02 3 62B.CNTT

Mạng kết nối vạn vật(221)_01 3

Phát triển ứng dụng di động(221)_01 3

Thiết kế và lập trình WEB(221)_01 3 61.TMDT

Thiết kế WEB(221)_01 3 61A.CNTT

Xử lý ảnh(221)_03 3

Điện toán đám mây(221)_01 3

An toàn và bảo mật thông tin(221)_01 3

Chuyên đề thực tập - Khoa học máy tính(221)_01 10 60.KHMT

Chuyên đề tự chọn - Khoa học máy tính(221)_01 3 61.KHMT

Phát hiện tri thức từ dữ liệu(221)_01 3

Phát hiện tri thức từ dữ liệu(221)_04 3 61B.HTQL

Vật lý đại cương 2(221)_01 3

Chuyên đề thực tập - Quản trị khách sạn(221)_01 10 60.QTKS.A

Chuyên đề thực tập - Quản trị khách sạn(221)_02 10 60.QTKS.B

Quản trị nghiệp vụ ăn uống(221)_01 3 62.QTKS


Quản trị nghiệp vụ buồng khách sạn(221)_01 3 62.QTKS

Quản trị nghiệp vụ lễ tân khách sạn(221)_01 3 62.QTKS

Tâm lý và giao tiếp trong du lịch(221)_01 3 61A.DLLH

Tâm lý và giao tiếp trong du lịch(221)_02 3 61B.DLLH

Du lịch văn hóa(221)_01 3 61A.DLLH

Du lịch văn hóa(221)_02 3 61B.DLLH

Quản trị du lịch MICE(221)_01 3 61.QTKS

Quản trị du lịch MICE(221)_02 3 61A.DLLH

Quản trị du lịch MICE(221)_03 3 61B.DLLH

Kinh doanh du lịch trực tuyến(221)_01 3 61.QTKS

Kinh doanh du lịch trực tuyến(221)_02 3 61A.DLLH

Kinh doanh du lịch trực tuyến(221)_03 3 61B.DLLH

Giám sát khách sạn(221)_01 3 61.QTKS

Đạo đức trong kinh doanh du lịch và khách sạn(221)_01 3 62.QTKS

Đề án chuyên ngành Quản trị khách sạn(221)_01 2 62.QTKS

Quản trị kinh doanh khách sạn(221)_02 3

Du lịch sinh thái(221)_01 3 61A.DLLH

Du lịch sinh thái(221)_02 3 61B.DLLH

Lịch sử Văn minh thế giới(221)_01 3

Chuyên đề thực tập - Quản trị du lịch(221)_01 10 60.QTDL

Chuyên đề thực tập - Quản trị lữ hành(221)_01 10 60.QTLH

Đề án ngành QTDV Du lịch và Lữ hành(221)_01 2 62A.DLLH

Đề án ngành QTDV Du lịch và Lữ hành(221)_02 2 62B.DLLH

Điều hành chương trình du lịch(221)_01 3 62A.DLLH

Điều hành chương trình du lịch(221)_02 3 62B.DLLH

Hướng dẫn du lịch(221)_01 3 62A.DLLH

Hướng dẫn du lịch(221)_02 3 62B.DLLH

Thiết kế chương trình du lịch(221)_01 3 62A.DLLH

Thiết kế chương trình du lịch(221)_02 3 62B.DLLH

Tiếng Anh ngành du lịch và khách sạn(221)_01 3 62.QTKS

Tiếng Anh ngành du lịch và khách sạn(221)_02 3 62A.DLLH

Tiếng Anh ngành du lịch và khách sạn(221)_03 3 62B.DLLH

Chuyên đề thực tập - Kinh tế đầu tư(221)_01 10 60.KTDT.A

Chuyên đề thực tập - Kinh tế đầu tư(221)_02 10 60.KTDT.B

Chuyên đề thực tập - Kinh tế đầu tư(221)_03 10 60.KTDT.C

Thị trường vốn(221)_01 3 61A.KTDT


Thị trường vốn(221)_02 3 61B.KTDT

Thị trường vốn(221)_03 3 61C.KTDT

Kinh tế học cho người ra quyết định đầu tư(221)_01 3 61.QLDA

Kinh tế học cho người ra quyết định đầu tư(221)_02 3 61A.KTDT

Kinh tế học cho người ra quyết định đầu tư(221)_03 3 61B.KTDT

Kinh tế học cho người ra quyết định đầu tư(221)_04 3 61C.KTDT

Đề án môn học - Kinh tế đầu tư(221)_01 2 61A.KTDT

Đề án môn học - Kinh tế đầu tư(221)_02 2 61B.KTDT

Đề án môn học - Kinh tế đầu tư(221)_03 2 61C.KTDT

Chuyên đề thực tập - Quản lý dự án(221)_01 10 60.QLDA

Đấu thầu(221)_01 3 61.QLDA

Đề án - Quản lý dự án(221)_01 2 61.QLDA

Đấu thầu trong đầu tư(221)_01 3 61A.KTDT

Đấu thầu trong đầu tư(221)_02 3 61B.KTDT

Đấu thầu trong đầu tư(221)_03 3 61C.KTDT

Kinh tế đầu tư(221)_02 3 61A.KTNNL

Kinh tế đầu tư(221)_03 3 62.DOTHI

Kinh tế đầu tư(221)_04 3 62.KTH

Kinh tế đầu tư(221)_06 3 62A.KTNNL

Lập dự án(221)_01 4 62.QLDA

Lập dự án(221)_02 4 62A.KTDT

Lập dự án(221)_03 4 62B.KTDT

Lập dự án(221)_04 4 62C.KTDT

Phân tích lợi ích chi phí trong đầu tư(221)_01 3 61B.KTDT

Phân tích lợi ích chi phí trong đầu tư(221)_02 3 61A.KTDT

Phân tích lợi ích chi phí trong đầu tư(221)_03 3 61C.KTDT

Phân tích lợi ích chi phí trong đầu tư(221)_04 3 61.QLDA

Quản lý dự án(221)_01 4 62.QLDA

Quản lý dự án(221)_02 4 62A.KTDT

Quản lý dự án(221)_03 4 62B.KTDT

Quản lý dự án(221)_04 4 62C.KTDT

Quản lý hợp đồng(221)_01 3

Quản lý nhân lực dự án(221)_01 3

Thẩm định dự án đầu tư (trong Ngành)(221)_01 3 61A.KTDT

Thẩm định dự án đầu tư (trong Ngành)(221)_02 3 61B.KTDT

Thẩm định dự án đầu tư (trong Ngành)(221)_03 3 61C.KTDT


Thẩm định dự án đầu tư(221)_V_01 3 KTTH62.VB2K62.1

Thẩm định dự án đầu tư(221)1_04 3 61A.KETOAN

Giáo dục thể chất 1(221)_01 2

Giáo dục thể chất 1(221)_02 2

Bóng chuyền 1(221)_01 2

Bóng chuyền 1(221)_02 2

Bóng chuyền 1(221)_03 2

Bóng chuyền 1(221)_04 2

Bóng chuyền 1(221)_05 2

Bóng chuyền 1(221)_06 2

Bóng chuyền 1(221)_07 2

Bóng chuyền 1(221)_08 2

Bóng chuyền 1(221)_09 2

Bóng chuyền 1(221)_10 2

Bóng chuyền 1(221)_11 2

Bóng chuyền 1(221)_12 2

Bóng chuyền 1(221)_13 2

Bóng chuyền 1(221)_14 2

Bóng chuyền 1(221)_15 2

Bóng chuyền 2(221)_01 2

Bóng chuyền 2(221)_06 2

Bóng chuyền 2(221)_07 2

Bóng chuyền 2(221)_08 2

Bóng chuyền 2(221)_09 2

Bóng chuyền 2(221)_12 2

Bóng chuyền 2(221)_13 2

Bóng chuyền 3(221)_01_ChonNam 2

Bóng chuyền 3(221)_02_ChonNu 2

Bóng rổ 1(221)_01 2

Bóng rổ 1(221)_02 2

Bóng rổ 1(221)_03 2

Bóng rổ 1(221)_04 2

Bóng rổ 1(221)_05 2

Bóng rổ 1(221)_06 2

Bóng rổ 1(221)_07 2

Bóng rổ 1(221)_08 2
Bóng rổ 1(221)_09 2

Bóng rổ 1(221)_10 2

Bóng rổ 1(221)_11 2

Bóng rổ 1(221)_12 2

Bóng rổ 1(221)_13 2

Bóng rổ 1(221)_14 2

Bóng rổ 1(221)_15 2

Bóng rổ 2(221)_01 2

Bóng rổ 2(221)_03 2

Bóng rổ 2(221)_06 2

Bóng rổ 2(221)_07 2

Bóng rổ 2(221)_09 2

Bóng rổ 2(221)_15 2

Bóng rổ 3(221)_01_ChonNam 2

Bóng rổ 3(221)_02_ChonNu 2

Võ 1 - KARATE(221)_01 2

Võ 1 - KARATE(221)_02 2

Võ 1 - KARATE(221)_03 2

Võ 1 - KARATE(221)_04 2

Võ 1 - KARATE(221)_05 2

Võ 1 - KARATE(221)_06 2

Võ 1 - KARATE(221)_07 2

Võ 1 - KARATE(221)_08 2

Võ 1 - KARATE(221)_09 2

Võ 1 - KARATE(221)_10 2

Võ 1 - KARATE(221)_11 2

Võ 1 - KARATE(221)_12 2

Võ 1 - KARATE(221)_13 2

Võ 1 - KARATE(221)_14 2

Võ 1 - KARATE(221)_15 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_01 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_02 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_03 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_04 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_05 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_06 2
Võ 1 - TAEKWONDO(221)_07 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_08 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_09 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_10 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_11 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_12 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_13 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_14 2

Võ 1 - TAEKWONDO(221)_15 2

Võ 2 - KARATE(221)_01 2

Võ 2 - KARATE(221)_02 2

Võ 2 - KARATE(221)_03 2

Võ 2 - KARATE(221)_05 2

Võ 2 - KARATE(221)_06 2

Võ 2 - KARATE(221)_08 2

Võ 2 - KARATE(221)_10 2

Võ 2 - KARATE(221)_12 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_02 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_03 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_05 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_08 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_10 2

Võ 2 - TAEKWONDO(221)_12 2

Võ 3 - KARATE(221)_01_CHON 2

Võ 3 - KARATE(221)_02_CHON 2

Võ 3 - TAEKWONDO(221)_01_CHON 2

Võ 3 - TAEKWONDO(221)_02_CHON 2

Bóng đá 1(221)_01 2

Bóng đá 1(221)_02 2

Bóng đá 3(221)_01_ChonNam 2

Bóng đá 3(221)_02_ChonNu 2

Bóng bàn 1(221)_01 2

Bóng bàn 1(221)_02 2

Cầu lông 1(221)_01 2

Cầu lông 1(221)_02 2

Cầu lông 1(221)_03 2


Cầu lông 1(221)_04 2

Cầu lông 3(221)_01_CHON 2

Cầu lông 3(221)_02_CHON 2

Tennis 1(221)_01 2

Tennis 1(221)_02 2

Cờ vua(221)_01 2

Cờ vua(221)_02 2

Cờ vua(221)_03 2

Cờ vua(221)_04 2

Bơi(221)_01_Nam 2

Bơi(221)_02_Nam 2

Bơi(221)_03_Nam 2

Bơi(221)_04_Nu 2

Bơi(221)_06_Nu 2

Khiêu vũ thể thao(221)_01 2

Khiêu vũ thể thao(221)_02 2

Kinh tế Việt Nam(221)_01 3 61A.KTNNL

Lịch sử kinh tế(221)_02 3

Lịch sử kinh tế(221)_04 3

Kinh tế vĩ mô 2(221)_01 3 62A.KTNNL

Chuyên đề thực tập - Kinh tế học(221)_01 10 60.KTHOC

Phân tích kinh tế vĩ mô 1(221)_01 3 61.KTH

Chuyên đề ứng dụng phân tích định lượng trong kinh tế học 2(221)_01 3 61.KTH

Kinh tế học nguồn thu ngân sách chính phủ(221)_01 3 61.KTH

Kinh tế vi mô 2(221)_01 3 62.DOTHI

Kinh tế vi mô 2(221)_02 3 62.TOKT

Phân tích kinh tế vi mô 2(221)_01 3 61.KTH

Chuyên đề Những vấn đề cập nhật về kinh tế vi mô(221)_01 3 61.KTH

Hệ thống thông tin kế toán 1(221)_01 3 62A.KITOAN

Hệ thống thông tin kế toán 1(221)_02 3 62B.KITOAN

Hệ thống thông tin kế toán(221)_01 3 61A.KITOAN

Hệ thống thông tin kế toán(221)_02 3 61B.KITOAN

Hệ thống thông tin kế toán(221)_03 3 62A.KETOAN

Hệ thống thông tin kế toán(221)_04 3 62B.KETOAN

Hệ thống thông tin kế toán(221)_V1_01 3

Nguyên lý kế toán(221)_01 3 62A.HTQL


Nguyên lý kế toán(221)_02 3 62A.NNA

Nguyên lý kế toán(221)_03 3 62A.QTKD

Nguyên lý kế toán(221)_04 3 62B.HTQL

Nguyên lý kế toán(221)_05 3 62B.NNA

Nguyên lý kế toán(221)_06 3 62B.QTKD

Nguyên lý kế toán(221)_07 3 62C.NNA

Nguyên lý kế toán(221)_08 3 62C.QTKD

Nguyên lý kế toán(221)_09 3 62D.QTKD

Nguyên lý kế toán(221)_10 3 62E.QTKD

Nguyên lý kế toán(221)_11 3 62A.KTDT

Nguyên lý kế toán(221)_12 3 62B.KTDT

Nguyên lý kế toán(221)_13 3 62C.KTDT

Nguyên lý kế toán(221)_14 3 62.KTH

Nguyên lý kế toán(221)_15 3 62A.KTPT

Nguyên lý kế toán(221)_16 3 62B.KTPT

Nguyên lý kế toán(221)_17 3 62C.KTPT

Nguyên lý kế toán(221)_18 3 62D.KTPT

Nguyên lý kế toán(221)_19 3 62.LOGIS

Nguyên lý kế toán(221)_20 3 62A.DLLH

Nguyên lý kế toán(221)_22 3 62A.QTNL

Nguyên lý kế toán(221)_23 3 62B.QTNL

Kế toán công(221)_V_01 3 KTTH62.VB2K62.1

Kế toán dự án đầu tư(221)1_01 3 61A.KETOAN

Kế toán dự án đầu tư(221)1_02 3 61C.KETOAN

Kế toán quốc tế(221)_02 3 61A.KETOAN

Kế toán quốc tế(221)_04 3 61B.KETOAN

Kế toán quốc tế(221)_05 3 61C.KETOAN

Kế toán quốc tế(221)_06 3 61D.KETOAN

Kiểm toán căn bản(221)_01 3 62A.KETOAN

Kiểm toán căn bản(221)_02 3 62A.KITOAN

Kiểm toán căn bản(221)_04 3 62B.KITOAN

Kiểm toán căn bản(221)_05 3

Kiểm toán căn bản(221)_06 3

Kiểm toán căn bản(221)_07 3 62B.KETOAN

Kiểm toán căn bản(221)_08 3 62C.KETOAN

Kiểm toán căn bản(221)_09 3 62D.KETOAN


Kiểm toán căn bản(221)_V_01 3 KTTH62.VB2K62.2

Kiểm soát quản lý(221)_01 3

Kiểm toán tài chính 1(221)_V_01 3

Kiểm toán tài chính 1(221)1_01 3 61A.KETOAN

Kiểm toán tài chính 2(221)_01 3

Kiểm toán tài chính 2(221)_02 3 61B.KITOAN

Kiểm toán tài chính 2(221)_03 3 61A.KITOAN

Đề án môn học - Kiểm toán(221)_01 2 61A.KITOAN

Đề án môn học - Kiểm toán(221)_02 2 61B.KITOAN

Kiểm toán nội bộ(221)_01 3 61A.KITOAN

Kiểm toán nội bộ(221)_02 3 61B.KITOAN

Kiểm toán tài chính(221)_01 3 62A.TCC

Kế toán quản trị 1(221)_VB2_01 3 KTTH62.VB2K62.2

Kế toán quản trị 2(221)_01 3

Kế toán quản trị 2(221)_03 3 62A.KETOAN

Kế toán quản trị 2(221)_04 3 62B.KETOAN

Kế toán quản trị 2(221)_05 3 62C.KETOAN

Kế toán quản trị 2(221)_06 3 62D.KETOAN

Kế toán quản trị 2(221)_09 3 62A.KETOAN

Kế toán quản trị 2(221)_10 3 62B.KETOAN

Kế toán quản trị 2(221)_12 3 62D.KETOAN

Kế toán quản trị 2(221)_V1_01 3 KTTH62.VB2K62.1

Phân tích kinh doanh(221)_01 3 62A.KETOAN

Phân tích kinh doanh(221)_02 3 62A.KETOAN

Phân tích kinh doanh(221)_03 3 62A.KITOAN

Phân tích kinh doanh(221)_04 3 62B.KETOAN

Phân tích kinh doanh(221)_05 3 62B.KITOAN

Phân tích kinh doanh(221)_06 3 62C.KETOAN

Phân tích kinh doanh(221)_07 3 62D.KETOAN

Phân tích kinh doanh(221)_08 3 62B.KETOAN

Phân tích kinh doanh(221)_10 3 62D.KETOAN

Phân tích kinh doanh(221)_11 3 62A.KITOAN

Phân tích kinh doanh(221)_12 3 62B.KITOAN

Phân tích kinh doanh(221)_VB2_01 3 KTTH62.VB2K62.1

Đề án môn học - Kế toán(221)_01 2 61A.KETOAN

Đề án môn học - Kế toán(221)_02 2 61B.KETOAN


Đề án môn học - Kế toán(221)_03 2 61C.KETOAN

Đề án môn học - Kế toán(221)_04 2 61D.KETOAN

Kế toán tài chính 1(221)_VB2_01 3 KTTH62.VB2K62.2

Kế toán tài chính 2(221)_01 3 62A.KETOAN

Kế toán tài chính 2(221)_02 3 62A.KITOAN

Kế toán tài chính 2(221)_03 3 62B.KITOAN

Kế toán tài chính 2(221)_04 3 62B.KETOAN

Kế toán tài chính 2(221)_05 3 62C.KETOAN

Kế toán tài chính 2(221)_06 3 62D.KETOAN

Kế toán tài chính 2(221)_V_01 3 KTTH62.VB2K62.1

Phân tích báo cáo tài chính(221)_01 3 62.QLDA

Phân tích báo cáo tài chính(221)_02 3 62A.KTDT

Phân tích báo cáo tài chính(221)_03 3 62B.KTDT

Phân tích báo cáo tài chính(221)_04 3 62C.KTDT

Phân tích báo cáo tài chính(221)_05 3 61D.KETOAN

Phân tích báo cáo tài chính(221)_06 3 61A.KITOAN

Phân tích báo cáo tài chính(221)_07 3 61C.KETOAN

Phân tích báo cáo tài chính(221)_V1_01 3

Tiếng Anh ngành Kế toán(221)_01 3

Tiếng Anh ngành Kế toán(221)_02 3 61B.KETOAN

Kế toán công ty(221)_01 3 61A.KETOAN

Kế toán công ty(221)_03 3 61B.KETOAN

Kế toán công ty(221)_04 3 61B.KITOAN

Kế toán công ty(221)_05 3 61C.KETOAN

Kế toán công ty(221)_06 3 61D.KETOAN

Kế toán tài chính 3(221)_01 3 61A.KITOAN

Kế toán tài chính 3(221)_02 3 61B.KETOAN

Kế toán tài chính 3(221)_03 3 61B.KITOAN

Kế toán tài chính 3(221)_04 3 61C.KETOAN

Kế toán tài chính 3(221)_05 3 61D.KETOAN

Thực tập kế toán(221)_01 3 61A.KITOAN

Thực tập kế toán(221)_02 3 61B.KITOAN

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Nguyen Huu Anh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_GVC Nguyen Quoc Trung 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Tran Thi Nam Thanh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Pham Minh Hong 10
Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Pham Thi Thuy 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Pham Duc Cuong 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Nguyen Thi Phuong Hoa 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS To Van Nhat 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Le Kim Ngoc 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Tran Van Thuan 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Dang Thuy Hang 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Pham Thanh Long 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Dinh The Hung 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Bui Thi Minh Hai 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Nguyen Thi My 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Nguyen Thi Thu Lien 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Pham Xuan Kien 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Ha Thi Phuong Dung 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Nguyen Thanh Hieu 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Nguyen Thi Mai Anh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Ta Thu Trang 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Doan Thanh Nga 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Nguyen Thi Mai Chi 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Han Thi Lan Thu 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Mai Van Anh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Nguyen Ngoc Quang 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Phan Trung Kien 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Le Thi Nhu 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Phi Van Trong 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS nguyen Thi Minh Phuong 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Nguyen Thi Lan Anh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Tran Trung Tuan 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Nguyen Ha Linh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Nguyen Thi Thanh Diep 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Dam Thi Kim Oanh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Nguyen Duc Dung 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Duong Thi Van Anh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Nguyen Phi Long 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Doan Thi Truc Quynh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Le Quang Dung 10


Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Tran Quy Long 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Tran Quang Chung 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Ha Hong Hanh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Nguyen Thu Hang 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Le Ngoc Thang 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Phan Thi Thanh Loan 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Le Quynh Lien 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Duong Thi Chi 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Pham Thanh Huong 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Nguyen Phuong Linh 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Nguyen Phuong Thao 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Doan Thuy Duong 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Dang Thi Tra Giang 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_ThS Truong Van Tu 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Nguyen La Soa 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Trinh Quy Trong 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Pham Quang 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Pham Thi Bich Chi 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_PGS.TS Tran Manh Dung 10

Chuyên đề thực tập - Ngành Kế toán Kiểm toán_TS Nguyen Huu Dong 10

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_01 2 61.QTKS

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_02 2 61.TNMT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_03 2 61A.CNTT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_04 2 61A.DLLH

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_05 2 61A.KHQL

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_06 2 61A.KTTN

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_07 2 61B.CNTT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_08 2 61B.DLLH

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_09 2 61B.HTQL

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_10 2 61B.KHQL

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_11 2 61B.KTTN

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_12 2 61B.QTNL

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_13 2 62A.BHIEM

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_15 2 62.LOGIS

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_16 2 62A.BDS

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_17 2 62A.KDQT


Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_18 2 62A.KETOAN

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_19 2 62A.LUKT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_20 2 62B.BDS

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_21 2 62B.KDQT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_22 2 62B.KETOAN

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_23 2 62B.LUKT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_24 2 62C.KETOAN

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_25 2 62D.KETOAN

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_26 2 62B.BHIEM

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_27 2 62C.BHIEM

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_28 2 62A.HTQL

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_29 2 62B.HTQL

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_30 2 62A.KDTM

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_31 2 62B.KDTM

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_32 2 62C.KDTM

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_33 2 62D.KDTM

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_34 2 62A.KTPT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_35 2 62B.KTPT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_36 2 62C.KTPT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_37 2 62D.KTPT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_38 2 62.LUAT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_39 2 62A.NH

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_40 2 62B.NH

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_41 2 62C.NH

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_42 2 62A.DLLH

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_43 2 62B.DLLH

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_44 2 62.QTKS

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_45 2 62A.QTKD

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_46 2 62B.QTKD

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_47 2 62C.QTKD

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_48 2 62D.QTKD

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_49 2 62E.QTKD

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_50 2 62A.QTNL

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_51 2 62B.QTNL

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_52 2 62A.TKKT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_53 2 62B.TKKT


Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_VB2_02 2 TCDN62.VB2K62.1

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(221)_VB2_03 2 KTTH62.VB2K62.1

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_01 2 62A.KTQT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_02 2 62B.KTQT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_03 2 62A.MAR

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_04 2 62.DOTHI

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_05 2 62.KHMT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_06 2 62.KTH

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_07 2 62.QLDA

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_08 2 62.TMDT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_09 2 62.TNMT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_10 2 62.TOKT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_11 2 62A.CNTT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_12 2 62A.KHQL

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_14 2 62A.KTDT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_15 2 62A.KTNNL

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_16 2 62A.KTTN

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_17 2 62A.NNA

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_18 2 62A.TCC

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_19 2 62A.TCDN

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_20 2 62B.CNTT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_21 2 62B.KHQL

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_22 2 62B.KITOAN

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_23 2 62B.KTDT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_24 2 62B.NNA

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_25 2 62B.TCC

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_26 2 62B.TCDN

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_27 2 62C.KTDT

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_28 2 62C.NNA

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_31 2 62C.MAR

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_32 2 62D.MAR

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_33 2 62.QHCC

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_34 2 62.QLC

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_35 2 62.QLDD

Chủ nghĩa xã hội khoa học(221)_VB2_03 2 QTKD62.VB2K62.2

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_01 2 61.KHMT


Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_02 2 61.KTH

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_03 2 61.TOKT

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_04 2 61A.BHIEM

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_05 2 61A.KDTM

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_06 2 61A.KTNNL

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_07 2 61A.NNA

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_08 2 61A.TCC

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_09 2 61A.TKKT

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_10 2 61B.BHIEM

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_11 2 61B.KTDT

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_12 2 61B.KTPT

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_13 2 61B.NNA

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_14 2 61B.TCC

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_15 2 61B.TCDN

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_16 2 61B.TKKT

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_17 2 61C.BHIEM

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_18 2 61C.KDTM

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_19 2 61C.KTPT

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_20 2 61C.NNA

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_21 2 61D.KDTM

Tư tưởng Hồ Chí Minh(221)_22 2 61D.KTPT

Tiếng Anh pháp lý 1(221)_01 3 62.LUAT

Tiếng Anh pháp lý 1(221)_02 3 62A.LUKT

Tiếng Anh pháp lý 1(221)_03 3 62B.LUKT

Tiếng Anh pháp lý 2(221)_01 2

Luật Hợp đồng(221)_01 3 61.LUAT

Luật tố tụng hình sự(221)_01 3 61.LUAT

Luật tố tụng hình sự(221)_03 3

Pháp luật đại cương(221)_01 3 62.KHMT

Pháp luật đại cương(221)_03 3 62B.NNA

Pháp luật về quyền con người(221)_01 3 61.LUAT

Luật tố tụng dân sự(221)_02 3

Luật dân sự 2(221)_01 3 62.LUAT

Luật dân sự 2(221)_02 3 62A.LUKT

Luật dân sự 2(221)_03 3 62B.LUKT

Công pháp quốc tế(221)_01 3 62A.KTQT


Công pháp quốc tế(221)_02 3 62B.KTQT

Luật lao động(221)_01 3 62A.LUKT

Luật lao động(221)_02 3 62A.QTNL

Luật lao động(221)_03 3 62B.LUKT

Luật lao động(221)_04 3 62B.QTNL

Luật thương mại 1(221)_01 3 62A.LUKT

Luật thương mại 1(221)_02 3 62B.LUKT

Pháp luật kinh doanh(221)_V_01 3 KTTH62.VB2K62.2

Tư pháp quốc tế(221)_01 3 61A.LUKT

Tư pháp quốc tế(221)_02 3 61.LUAT

Tư pháp quốc tế(221)_03 3 61B.LUKT

Chuyên đề thực tập - Luật kinh doanh(221)_01 10 60.LUKD

Chuyên đề thực tập - Luật kinh doanh quốc tế(221)_01 10 60.LUQT

Đề án môn học - Luật thương mại(221)_01 2 61A.LUKT

Đề án môn học - Luật thương mại(221)_02 2 61B.LUKT

Đề án môn học - Luật thương mại quốc tế(221)_01 2

Pháp luật về đầu tư(221)_01 3

Pháp luật về đầu tư(221)_03 3 61B.KTDT

Pháp luật kinh doanh quốc tế(221)_03 3 62B.KDQT

Pháp luật hàng hải và bảo hiểm quốc tế(221)_01 3 61A.LUKT

Luật sở hữu trí tuệ(221)_01 3 62A.LUKT

Luật sở hữu trí tuệ(221)_02 3 62B.LUKT

Luật sở hữu trí tuệ(221)_03 3 61A.LUKT

Luật sở hữu trí tuệ(221)_04 3 61B.LUKT

Pháp luật trong Thương mại điện tử(221)_01 3 62.TMDT

Pháp Luật cạnh tranh(221)_01 3 61B.LUKT

Pháp luật chứng khoán(221)_01 3 61B.LUKT

Pháp luật giao dịch điện tử(221)_01 3 61A.LUKT

Pháp luật giao dịch điện tử(221)_02 3 61B.LUKT

Pháp luật hải quan Việt Nam(221)_01 3

Pháp luật hải quan Việt Nam(221)_04 3

Pháp luật hôn nhân và gia đình(221)_02 3

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm(221)_02 3

Pháp luật kinh tế(221)_01 3

Pháp luật môi trường(221)_01 3 62.TNMT

Pháp luật về các biện pháp khắc phục trong thương mại(221)_01 3 61A.LUKT
Luật WTO(221)_01 3 61A.LUKT

Kỹ năng tư vấn pháp luật(221)_01 3 61.LUAT

Luật hàng hải quốc tế(221)_01 3 61.LOGIS

Luật thương mại(221)_01 3 62.LUAT

Chuyên đề thực tập - Quản trị bán hàng(221)_01 10 60.MKBH

Quản trị bán lẻ(221)_02 3

Quản trị kênh phân phối(221)_04 3 61D.MAR

Quản trị kênh phân phối(221)_05 3 61E.MAR

Quản trị quan hệ khách hàng(221)_01 3

Quản trị quan hệ khách hàng(221)_03 3 61C.NH

Kỹ năng bán hàng(221)_01 3 61A.MAR

Kỹ năng bán hàng(221)_02 3

Marketing khách hàng tổ chức(221)_01 3 61.QHCC

Marketing khách hàng tổ chức(221)_03 3

Marketing khách hàng tổ chức(221)_04 3 61C.MAR

Marketing khách hàng tổ chức(221)_06 3 61E.MAR

Marketing công nghệ số(221)_01 3

Marketing công nghệ số(221)_02 3

Marketing công nghệ số(221)_03 3 62A.MAR

Marketing công nghệ số(221)_04 3 62B.MAR

Marketing công nghệ số(221)_05 3 62C.MAR

Marketing công nghệ số(221)_06 3 62D.MAR

Chuyên đề thực tập - Thẩm định giá(221)_01 10 60.DINHGIA

Nguyên lý căn bản về thẩm định giá(221)_01 3 61D.MAR

Thẩm định giá sản phẩm xây dựng và bất động sản(221)_02 3

Thẩm định giá sản phẩm xây dựng và bất động sản(221)_05 3

Quản trị giá(221)_01 3

Quản trị giá(221)_02 3 61D.MAR

Quản trị giá(221)_03 3 61A.MAR

Hành vi người tiêu dùng(221)_01 3 62A.MAR

Hành vi người tiêu dùng(221)_02 3 62B.MAR

Hành vi người tiêu dùng(221)_03 3 62C.MAR

Hành vi người tiêu dùng(221)_04 3 62D.MAR

Hành vi người tiêu dùng(221)_05 3

Hành vi người tiêu dùng(221)_06 3

Marketing căn bản(221)1_01 3 62A.BHIEM


Marketing căn bản(221)1_02 3 62B.BHIEM

Marketing căn bản(221)1_03 3 62C.BHIEM

Marketing căn bản(221)1_04 3 62A.KETOAN

Marketing căn bản(221)1_05 3 62B.KETOAN

Marketing căn bản(221)1_06 3 62C.KETOAN

Marketing căn bản(221)1_07 3 62D.KETOAN

Marketing căn bản - E(221)_01 3

Marketing căn bản - E(221)_02 3

Marketing chiến lược(221)_01 3 61C.MAR

Marketing dịch vụ(221)_01 3 61.QHCC

Marketing dịch vụ(221)_02 3

Marketing quốc tế(221)_01 3 62A.KDQT

Marketing quốc tế(221)_02 3 62B.KDQT

Marketing quốc tế(221)_03 3 61C.MAR

Quản trị Marketing(221)_05 3 62.QHCC

Quản trị Marketing(221)_06 3 62A.MAR

Quản trị Marketing(221)_07 3 62B.MAR

Quản trị Marketing(221)_08 3 62C.MAR

Quản trị Marketing(221)_09 3 62D.MAR

Chuyên đề thực tập - Quản trị Marketing(221)_01 10 60.MKQT.A

Chuyên đề thực tập - Quản trị Marketing(221)_02 10 60.MKQT.B

Marketing công(221)_01 3 62.QHCC

Marketing xã hội(221)_01 3 61A.MAR

Marketing xã hội(221)_02 3 61B.MAR

Marketing xã hội(221)_03 3 61C.MAR

Marketing xã hội(221)_05 3 61E.MAR

Quản trị sản phẩm(221)_01 3 61A.MAR

Quản trị sản phẩm(221)_02 3 61B.MAR

Quản trị sản phẩm(221)_03 3 61C.MAR

Quản trị sản phẩm(221)_04 3 61D.MAR

Quản trị sản phẩm(221)_05 3 61E.MAR

Truyền thông Marketing tích hợp(221)_01 3 62A.MAR

Truyền thông Marketing tích hợp(221)_02 3 62B.MAR

Truyền thông Marketing tích hợp(221)_03 3 62C.MAR

Truyền thông Marketing tích hợp(221)_04 3 62D.MAR

Chuyên đề thực tập - Truyền thông Marketing(221)_01 10 60.MKTT


Quản trị doanh nghiệp truyền thông(221)_01 3 61.QHCC

Quản trị doanh nghiệp truyền thông(221)_02 3 61D.MAR

Quản trị quảng cáo(221)_01 3 61C.MAR

Quản trị thương hiệu(221)_01 3

Chuyên đề thực tập - Quan hệ công chúng(221)_01 10 60.QHCC

Hành vi công chúng(221)_01 3 62.QHCC

Kế hoạch hoá Quan hệ công chúng(221)_01 3 61.QHCC

Quản trị khủng hoảng(221)_01 3 61.QHCC

Xúc tiến bán(221)_01 3 62.QHCC

Chiến lược sáng tạo trong truyền thông(221)_01 3 61.QHCC

Đề án ngành Quan hệ công chúng(221)_01 3 61.QHCC

Diễn thuyết trước công chúng(221)_01 3 61.QHCC

Mỹ học đại cương(221)_01 3 61.QHCC

Phương tiện và thông điệp truyền thông(221)_01 3 61A.MAR

Phương tiện và thông điệp truyền thông(221)_02 3 61C.MAR

Phương tiện và thông điệp truyền thông(221)_03 3 61D.MAR

Phương tiện và thông điệp truyền thông(221)_04 3 61E.MAR

Xúc tiến và Tổ chức sự kiện(221)_01 3 61D.MAR

Xúc tiến và Tổ chức sự kiện(221)_02 3 61A.MAR

Chuyên đề thực tập - Kinh tế và quản lý đô thị(221)_01 10 60.DOTHI

Đề án môn học - Kinh tế và quản lý đô thị(221)_01 2 61.DOTHI

Quy hoạch vùng và đô thị(221)_01 3 61.DOTHI

Quản lý đô thị(221)_01 3 61.TNMT

Quản lý đô thị(221)_02 3 62.QLDD

Đô thị và biến đổi khí hậu(221)_01 3 61.DOTHI

Quản lý dự án đô thị(221)_01 3 61.DOTHI

Quản lý hành chính nhà nước ở đô thị(221)_01 3 61.DOTHI

Kinh tế học biến đổi khí hậu(221)_01 3

Kinh tế học biến đổi khí hậu(221)_03 3 61A.KTTN

Kinh tế học biến đổi khí hậu(221)_04 3 61.TNMT

Kinh tế học biến đổi khí hậu(221)_05 3 61B.KTQT

Kinh tế học biến đổi khí hậu(221)_07 3 61.DOTHI

Địa lý kinh tế(221)_01 3 62.TNMT

Kinh tế và quản lý môi trường(221)_01 3 61A.KHQL

Kinh tế và quản lý môi trường(221)_02 3 61B.KHQL

Quản lý tài nguyên và môi trường(221)_01 3


Quản lý tài nguyên và môi trường(221)_02 3 62.TNMT

Chuyên đề thực tập - Quản lý tài nguyên và môi trường(221)_01 10 60.QLTNMT

Đề án môn học - Quản lý tài nguyên và môi trường(221)_01 2 61.TNMT

Phân tích chi phí - lợi ích(221)_01 3 61.TNMT

Phân tích chi phí - lợi ích(221)_02 3 62A.KTTN

Thực địa kiến thức Ngành(221)_01 2 61.TNMT

Kinh doanh và môi trường(221)_01 3 61.TNMT

Lượng giá tài nguyên và môi trường(221)_01 3 61.TNMT

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp(221)_01 3 62.TNMT

Quy hoạch tài nguyên và môi trường(221)_01 3 61.TNMT

Truyền thông môi trường(221)_01 3 62.TNMT

Thị trường chứng khoán 1(221)_01 3 62A.NH

Thị trường chứng khoán 1(221)_02 3 62A.TCDN

Thị trường chứng khoán 1(221)_03 3 62B.TCDN

Thị trường chứng khoán 1(221)_04 3 62C.TCDN

Thị trường chứng khoán 1(221)_05 3 62B.NH

Thị trường chứng khoán 1(221)_06 3 62C.NH

Chuyên đề thực tập - Thị trường chứng khoán(221)_01 10 60.TTCK

Phân tích và đầu tư chứng khoán(221)_01 3 61A.NH

Phân tích và đầu tư chứng khoán(221)_03 3 61A.TCDN

Phân tích và đầu tư chứng khoán(221)_04 3 61B.NH

Phân tích và đầu tư chứng khoán(221)_05 3 61B.TCC

Phân tích và đầu tư chứng khoán(221)_06 3 61B.TCDN

Phân tích và đầu tư chứng khoán(221)_07 3 61C.NH

Thị trường chứng khoán 2(221)_01 3 61A.TCDN

Thị trường chứng khoán 2(221)_02 3 61B.TCDN

Thị trường chứng khoán 2(221)_V1_01 3

Các khoản đầu tư thay thế(221)_01 3 61B.TCDN

Chứng khoán phái sinh(221)_01 3 61B.TCDN

Thị trường chứng khoán(221)_01 3

Thị trường chứng khoán nợ(221)_01 3 61B.TCDN

Tài chính công(221)_08 2

Tài chính công 1(221)_02 3 62A.TCC

Tài chính công 1(221)_03 3 62A.TCDN

Tài chính công 1(221)_04 3 62B.TCC

Tài chính công 1(221)_05 3 62B.TCDN


Tài chính công 1(221)_06 3 62C.TCDN

Tài chính công 1(221)_VB2_01 3 TCDN62.VB2K62.2

Chuyên đề thực tập - Tài chính công(221)_01 10 60.TCCO

Tài chính công(221)_02 3 61A.KTQT

Tài chính công(221)_05 3 61C.KETOAN

Tài chính công(221)_06 3 61D.KETOAN

Tài chính công(221)_07 3 61B.KITOAN

Tài chính công 2(221)_03 3 61B.NH

Tài chính công 2(221)_04 3 61B.TCC

Tài chính công 2(221)_06 3 61A.TCDN

Thuế(221)_02 3

Thuế(221)_03 3 61B.KITOAN

Thuế(221)_04 3 61C.KDTM

Quản lý tài sản công(221)_03 3 62A.TCC

Quản lý tài sản công(221)_04 3 62B.TCC

Quản lý thuế(221)_01 3 61A.NH

Quản lý thuế(221)_02 3 61A.TCC

Quản lý thuế(221)_04 3 61B.NH

Quản lý thuế(221)_05 3 61B.TCC

Quản lý thuế(221)_06 3 61B.TCDN

Quản lý thuế(221)_07 3 61C.NH

Quản lý thuế(221)_08 3 62A.TCC

Quản lý thuế(221)_09 3 62B.TCC

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2(221)_02 3 62A.NH

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2(221)_03 3 62A.TCDN

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2(221)_04 3 62B.NH

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2(221)_05 3 62B.TCDN

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2(221)_06 3 62C.NH

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2(221)_VB2_01 3 TCDN62.VB2K62.2

Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_01 2

Ngân hàng trung ương(221)_01 3 61A.NH

Ngân hàng trung ương(221)_02 3 61B.TCC

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_01 3 62.DOTHI

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_02 3 62.KTNN

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_03 3 62.LUAT

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_05 3 62A.DLLH


Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_06 3 62A.KHQL

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_07 3 62A.KITOAN

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_09 3 62A.KTNNL

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_10 3 62A.KTQT

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_11 3 62A.KTTN

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_12 3 62A.TKKT

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_13 3 62B.DLLH

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_14 3 62B.KHQL

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_15 3 62B.KITOAN

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_16 3 62B.KTQT

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_17 3 62B.TKKT

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_18 3 62.QLC

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_19 3 62.QTKS

Lý thuyết tài chính tiền tệ(221)_20 3 62.TOKT

Chuyên đề thực tập - Tài chính quốc tế(221)_01 10 60.TCQT

Tài chính công ty đa quốc gia(221)_01 3 61B.TCC

Tài chính công ty đa quốc gia(221)_02 3 61C.NH

Tài chính quốc tế 2(221)_01 3

Tài chính quốc tế 2(221)_02 3

Thanh toán quốc tế(221)_01 3 61A.NH

Thanh toán quốc tế(221)_02 3 61A.TCC

Thanh toán quốc tế(221)_03 3 61A.TCDN

Thanh toán quốc tế(221)_05 3 61B.TCC

Tài chính quốc tế(221)_01 3

Tài chính quốc tế(221)_02 3 61A.KTQT

Tài chính quốc tế(221)_03 3

Tài chính quốc tế(221)_04 3 61B.KTQT

Quản trị tài chính(221)_01 3

Quản trị tài chính(221)_02 3 62.QLDA

Quản trị tài chính(221)_03 3 62A.QTKD

Quản trị tài chính(221)_04 3 62B.QTKD

Quản trị tài chính(221)_05 3 62C.QTKD

Quản trị tài chính(221)_06 3 62D.QTKD

Quản trị tài chính(221)_07 3 62E.QTKD

Quản trị tài chính(221)_08 3

Quản trị tài chính(221)_VB2_01 3 QTKD62.VB2K62.2


Quản trị tài chính trong du lịch và khách sạn(221)_01 3 61.QTKS

Quản trị tài chính trong du lịch và khách sạn(221)_02 3 61A.DLLH

Quản trị tài chính trong du lịch và khách sạn(221)_03 3 61B.DLLH

Tài chính doanh nghiệp 1(221)_02 3 62A.NH

Tài chính doanh nghiệp 1(221)_03 3 62A.TCDN

Tài chính doanh nghiệp 1(221)_04 3 62B.NH

Tài chính doanh nghiệp 1(221)_05 3 62B.TCDN

Tài chính doanh nghiệp 1(221)_06 3 62C.NH

Tài chính doanh nghiệp 1(221)_07 3 62C.TCDN

Chuyên đề thực tập - Tài chính doanh nghiệp(221)_01 10 60.TCDN.A

Chuyên đề thực tập - Tài chính doanh nghiệp(221)_02 10 60.TCDN.B

Chuyên đề thực tập - Tài chính doanh nghiệp(221)_03 10 60.TCDN.C

Phân tích tài chính(221)_02 3 61B.BHIEM

Tài chính doanh nghiệp 2(221)_01 3 61A.NH

Tài chính doanh nghiệp 2(221)_02 3 61A.TCC

Tài chính doanh nghiệp 2(221)_04 3 61B.NH

Tài chính doanh nghiệp 2(221)_05 3 61B.TCC

Tài chính doanh nghiệp 2(221)_06 3 61C.NH

Tài chính doanh nghiệp 2(221)_V1_01 3 TCDN62.VB2K62.1

Thẩm định tài chính dự án(221)_01 3 61A.TCDN

Tài chính doanh nghiệp(221)_01 3 61.TOKT

Tài chính doanh nghiệp(221)_04 3 61C.BHIEM

Tài chính doanh nghiệp(221)_05 3 62A.MAR

Tài chính doanh nghiệp(221)_06 3 62A.TCC

Tài chính doanh nghiệp(221)_07 3 62B.MAR

Tài chính doanh nghiệp(221)_08 3 62B.TCC

Tài chính doanh nghiệp(221)_09 3 62C.MAR

Tài chính doanh nghiệp(221)_10 3 62D.MAR

Ngân hàng thương mại 1(221)_02 3 62A.NH

Ngân hàng thương mại 1(221)_03 3 62A.TCDN

Ngân hàng thương mại 1(221)_04 3 62B.NH

Ngân hàng thương mại 1(221)_05 3 62B.TCDN

Ngân hàng thương mại 1(221)_06 3 62C.NH

Ngân hàng thương mại 1(221)_07 3 62C.TCDN

Ngân hàng thương mại 1(221)_VB2_01 3 TCDN62.VB2K62.2

Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng(221)_03 3 62A.NH


Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng(221)_04 3 62B.NH

Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng(221)_05 3 62C.NH

Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng(221)_06 3

Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng(221)_V_01 3 TCDN62.VB2K62.1

Chuyên đề thực tập - Ngân hàng(221)_01 10 60.NHTM.A

Chuyên đề thực tập - Ngân hàng(221)_02 10 60.NHTM.B

Chuyên đề thực tập - Ngân hàng(221)_03 10 60.NHTM.C

Chuyên đề Marketing ngân hàng(221)_01 3 61A.NH

Chuyên đề Marketing ngân hàng(221)_02 3 61B.NH

Chuyên đề Marketing ngân hàng(221)_03 3 61C.NH

Ngân hàng phát triển(221)_01 3 61A.NH

Ngân hàng thương mại 2(221)_V_01 3 TCDN62.VB2K62.1

Quản trị rủi ro(221)_V1_01 3 TCDN62.VB2K62.1

Kế toán ngân hàng (ngoài ngành)(221)_01 3 61A.KETOAN

Ngân hàng thương mại(221)_01 3 61.TOKT

Tài chính vi mô(221)_01 3 61A.NH

Tài chính vi mô(221)_02 3 61B.NH

Đề án Ngân hàng(221)_01 3 61B.NH

Dân số và phát triển(221)_01 3 62.KTH

Dân số và tài nguyên môi trường(221)_02 3 61B.KTTN

Chuyên đề thực tập - Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực(221)_01 10 60.KTNL

Đề án môn học - Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực(221)_01 2 61A.KTNNL

Phát triển nguồn nhân lực(221)_01 3 61B.QTNL

Phát triển nguồn nhân lực(221)_02 3 61A.KTNNL

Quan hệ lao động(221)_01 3 61A.KTNNL

Quan hệ lao động(221)_02 3 61A.QTNL

Quan hệ lao động(221)_03 3 61B.QTNL

Kinh tế lao động(221)_01 3 62.DOTHI

Kinh tế lao động(221)_02 3 62.KTH

Kinh tế lao động(221)_03 3 62A.KTNNL

Kinh tế nguồn nhân lực(221)_01 3 62A.KTPT

Kinh tế nguồn nhân lực(221)_02 3 62B.KTPT

Kinh tế nguồn nhân lực(221)_03 3 62C.KTPT

Kinh tế nguồn nhân lực(221)_04 3 62D.KTPT

Quản lý nguồn nhân lực công(221)_01 3 61A.KTNNL

Quản trị nhân lực(221)_01 3


Quản trị nhân lực(221)_02 3

Quản trị nhân lực(221)_03 3

Quản trị nhân lực(221)_04 3 62.QTKS

Quản trị nhân lực(221)_06 3

Quản trị nhân lực(221)_07 3 62A.QTNL

Quản trị nhân lực(221)_08 3

Quản trị nhân lực(221)_09 3 62B.QTNL

Quản trị nhân lực(221)_10 3

Quản trị nhân lực(221)_11 3 62A.KTDT

Quản trị nhân lực(221)_12 3

Quản trị nhân lực(221)_13 3 62C.KTDT

Quản trị nhân lực(221)_14 3

Quản trị nhân lực(221)_VB2_04 3 QTKD62.VB2K62.2

Chuyên đề thực tập - Quản trị nhân lực(221)_01 10 60.QTNL.A

Chuyên đề thực tập - Quản trị nhân lực(221)_02 10 60.QTNL.B

Quản trị nhân lực chiến lược(221)_01 3 61A.QTNL

Quản trị nhân lực chiến lược(221)_02 3 61B.QTNL

Quản trị nhân lực quốc tế(221)_03 3 62A.KDQT

Quản trị nhân lực quốc tế(221)_04 3 62B.KDQT

Tổ chức và định mức lao động 1(221)_01 3 62A.QTNL

Tổ chức và định mức lao động 1(221)_02 3 62B.QTNL

Tổ chức và định mức lao động 2(221)_01 3 61A.QTNL

Tổ chức và định mức lao động 2(221)_02 3 61B.QTNL

Tuyển dụng nhân lực(221)_01 3 61A.QTNL

Đề án môn học - Quản trị nhân lực(221)_01 2 61A.QTNL

Đề án môn học - Quản trị nhân lực(221)_02 2 61B.QTNL

Quản trị thù lao lao động(221)_01 3 61A.QTNL

Quản trị thù lao lao động(221)_02 3 61B.QTNL

Tiếng Anh ngành Quản trị nhân lực(221)_01 3

Tâm lý học lao động(221)_01 3 62A.KTNNL

Tâm lý học đại cương(221)_01 3 61.QHCC

Xã hội học(221)_01 3 62A.KTNNL

Tiếng Anh 3 - cấp độ 1(221)_01 3

Ngoại ngữ 2.2 (Tiếng Pháp 2)(221)_01 3

Ngoại ngữ 2.2 (Tiếng Trung 2)(221)_01 3

Ngoại ngữ 2.2 (Tiếng Trung 2)(221)_02 3


Chuyên đề thực tập - Tiếng Anh thương mại(221)_01 10 60.TATM.A

Chuyên đề thực tập - Tiếng Anh thương mại(221)_02 10 60.TATM.B

Chuyên đề thực tập - Tiếng Anh thương mại(221)_03 10 60.TATM.C

Ngữ âm - âm vị học(221)_01 2

Ngữ âm - âm vị học(221)_02 2

Ngữ âm - âm vị học(221)_03 2

Ngữ âm - âm vị học(221)_04 2

Thực hành Biên dịch 2(221)_01 2

Thực hành Biên dịch 2(221)_02 2

Thực hành Biên dịch 2(221)_03 2

Thực hành Biên dịch 2(221)_04 2

Thực hành Phiên dịch 2(221)_01 2

Thực hành Phiên dịch 2(221)_02 2

Thực hành Phiên dịch 2(221)_03 2

Thực hành Phiên dịch 2(221)_04 2

Từ vựng học(221)_01 2

Từ vựng học(221)_02 2

Từ vựng học(221)_03 2

Từ vựng học(221)_04 2

Chuyên đề Kinh doanh Quốc tế - E(221)_01 3

Chuyên đề Kinh doanh Quốc tế - E(221)_02 3

Chuyên đề Kinh doanh Quốc tế - E(221)_03 3

Chuyên đề Kinh doanh Quốc tế - E(221)_04 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Đọc 4(221)_02 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Đọc 4(221)_04 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Nghe 4(221)_01 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Nghe 4(221)_03 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Nghe 4(221)_04 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Nói 4(221)_01 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Nói 4(221)_04 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Viết 4(221)_02 3

Tiếng Anh - Kỹ năng Viết 4(221)_03 3

Kinh tế công cộng 1(221)_01 3

Chiến lược phát triển(221)_01 3 61C.KTPT

Chiến lược phát triển(221)_02 3 61D.KTPT

Chuyên đề thực tập - Kế hoạch(221)_01 10 60.PTKH.A


Chuyên đề thực tập - Kế hoạch(221)_02 10 60.PTKH.B

Quy hoạch phát triển(221)_01 3

Chương trình và dự án phát triển 1(221)_04 3

Kinh tế công cộng 2(221)_01 3 62A.KTPT

Kinh tế công cộng 2(221)_02 3 62B.KTPT

Kinh tế công cộng 2(221)_03 3 62C.KTPT

Kinh tế công cộng 2(221)_04 3 62D.KTPT

Kinh tế và chính sách phát triển vùng(221)_01 3 61B.KTPT

Kinh tế và chính sách phát triển vùng(221)_02 3 61C.KTPT

Kinh tế và chính sách phát triển vùng(221)_03 3 61D.KTPT

Dự báo kinh tế xã hội 1(221)_01 3 62A.KTPT

Dự báo kinh tế xã hội 1(221)_02 3 62B.KTPT

Dự báo kinh tế xã hội 1(221)_03 3 62C.KTPT

Dự báo kinh tế xã hội 1(221)_04 3 62D.KTPT

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_01 3 61A.DLLH

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_04 3 62.TNMT

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_06 3 62.QLC

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_07 3 62A.KHQL

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_08 3 62A.KTPT

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_10 3 62B.KTPT

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_11 3 62C.KTPT

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội(221)_12 3 62D.KTPT

Theo dõi và đánh giá phát triển(221)_01 3 61A.KTPT

Theo dõi và đánh giá phát triển(221)_02 3 61B.KTPT

Theo dõi và đánh giá phát triển(221)_03 3 61C.KTPT

Theo dõi và đánh giá phát triển(221)_04 3 61D.KTPT

Kinh tế phát triển 1(221)_01 3 62A.KTPT

Kinh tế phát triển 1(221)_02 3 62B.KTPT

Kinh tế phát triển 1(221)_03 3 62C.KTPT

Kinh tế phát triển 1(221)_04 3 62D.KTPT

Chuyên đề thực tập - Kinh tế phát triển(221)_01 10 60.PTKT.A

Chuyên đề thực tập - Kinh tế phát triển(221)_02 10 60.PTKT.B

Kế hoạch kinh doanh(221)_01 3

Kế hoạch kinh doanh(221)_02 3

Kinh tế phát triển 2(221)_01 3 61A.KTPT

Kinh tế phát triển 2(221)_02 3 61B.KTPT


Chính sách phát triển(221)_01 3 61A.KTPT

Kế hoạch hóa phát triển 1(221)_01 3 61B.KTPT

Kế hoạch hóa phát triển 1(221)_02 3 61C.KTPT

Kế hoạch hóa phát triển 1(221)_03 3 61D.KTPT

Cân đối vĩ mô trong nền kinh tế(221)_01 3 61B.KTPT

Kinh tế học so sánh(221)_01 3 61A.KTPT

Kinh tế học so sánh(221)_02 3 61B.KTPT

Kinh tế học thể chế(221)_01 3 61A.KTPT

Kinh tế học thể chế(221)_02 3 61B.KTPT

Kinh tế học thể chế(221)_03 3 61C.KTPT

Kinh tế học thể chế(221)_04 3 61D.KTPT

Kinh tế phát triển(221)_01 3 62.DOTHI

Kinh tế phát triển(221)_02 3 62.KTH

Kinh tế phát triển(221)_03 3 62.TNMT

Kinh tế phát triển(221)_04 3 62A.KHQL

Kinh tế phát triển(221)_05 3 62B.KHQL

Quản lý công nghệ(221)_01 3

Quản lý công nghệ(221)_02 3 61B.KHQL

Chính sách kinh tế(221)_01 3 61A.KHQL

Chính sách kinh tế(221)_02 3 61B.KHQL

Chuyên đề thực tập - Quản lý kinh tế(221)_01 10 60.QLKT.A

Chuyên đề thực tập - Quản lý kinh tế(221)_02 10 60.QLKT.B

Quản lý chương trình và dự án(221)_01 3 61A.KHQL

Quản lý chương trình và dự án(221)_02 3 61B.KHQL

Đề án môn học - Khoa học quản lý(221)_01 2 61A.KHQL

Đề án môn học - Khoa học quản lý(221)_02 2 61B.KHQL

Lập kế hoạch(221)_01 3 62A.KHQL

Lập kế hoạch(221)_02 3 62B.KHQL

Quản lý sự thay đổi và đổi mới(221)_01 3 61A.KHQL

Tâm lý quản lý(221)_01 3 61.LUAT

Tâm lý quản lý(221)_02 3 61.QLC

Lý thuyết tổ chức và thiết kế tổ chức(221)_01 3 61A.KHQL

Lý thuyết tổ chức và thiết kế tổ chức(221)_02 3 61B.KHQL

Chính sách công(221)_01 3 61.QLC

Chính sách công(221)_02 3

Chuyên đề thực tập - Quản lý công(221)_01 10 60.QLCO


Khu vực công và quản lý công(221)_01 3 62.QLC

Quản lý dịch vụ công(221)_01 3 61.QLC

Đề án môn học - Quản lý công(221)_01 2 61.QLC

Lãnh đạo học(221)_01 3 61B.KHQL

Quản lý giáo dục(221)_01 3 61.QLC

Quản lý tổ chức công(221)_01 3 62.QLC

Quản trị đổi mới(221)_03 3 62C.KTPT

Quản trị đổi mới(221)_04 3 62D.KTPT

Quản trị chất lượng(221)_01 3 62A.QTKD

Quản trị chất lượng(221)_02 3 62B.QTKD

Quản trị chất lượng(221)_03 3 62C.QTKD

Quản trị chất lượng(221)_04 3 62D.QTKD

Quản trị chất lượng(221)_05 3 62E.QTKD

Quản trị chất lượng dịch vụ(221)_01 3 61E.QTKD

Chuyên đề thực tập - Quản trị chất lượng(221)_01 10 60.QTCL

Quản trị quá trình kinh doanh(221)_V_01 3 QTKD62.VB2K62.2

Quản trị tác nghiệp 1(221)_02 3 62A.QTKD

Quản trị tác nghiệp 1(221)_03 3 62B.QTKD

Quản trị tác nghiệp 1(221)_04 3 62C.QTKD

Quản trị tác nghiệp 1(221)_05 3 62D.QTKD

Quản trị tác nghiệp 1(221)_06 3 62E.QTKD

Quản trị tác nghiệp 1(221)_VB2_01 3 QTKD62.VB2K62.1

Chuyên đề thực tập - Quản trị doanh nghiệp(221)_01 10 60.QTDN.A

Chuyên đề thực tập - Quản trị doanh nghiệp(221)_02 10 60.QTDN.B

Chuyên đề thực tập - Quản trị doanh nghiệp(221)_03 10 60.QTDN.C

Chuyên đề thực tập - Quản trị doanh nghiệp(221)_04 10 60.QTDN.DC

Quản trị chiến lược 2(221)_01 3 61A.QTKD

Quản trị chiến lược 2(221)_02 3 61B.QTKD

Quản trị chiến lược 2(221)_03 3 61C.QTKD

Quản trị chiến lược 2(221)_04 3 61D.QTKD

Quản trị chiến lược 2(221)_05 3 61E.QTKD

Quản trị doanh nghiệp(221)_03 3

Quản trị doanh nghiệp(221)_06 3

Quản trị điều hành dự án(221)_01 3 61A.QTNL

Quản trị điều hành dự án(221)_02 3 61B.QTKD

Quản trị tác nghiệp 2(221)_01 3 61D.QTKD


Quản trị tác nghiệp 2(221)_02 3 61E.QTKD

Kinh tế và quản lý công nghiệp(221)_01 3 62B.KHQL

Kỹ năng quản trị(221)_01 3 61A.QTKD

Kỹ năng quản trị(221)_02 3

Nghiên cứu kinh doanh(221)_01 3 61A.QTKD

Nghiên cứu kinh doanh(221)_02 3 61D.QTKD

Quản trị chiến lược(221)_01 3

Quản trị chiến lược(221)_02 3 62A.QTNL

Quản trị chiến lược(221)_03 3 62B.QTNL

Quản trị chuỗi cung ứng(221)_02 3 61B.QTKD

Quản trị chuỗi cung ứng(221)_03 3 61C.QTKD

Quản trị chuỗi cung ứng(221)_04 3 61D.QTKD

Quản trị công ty(221)_01 3 61D.QTKD

Quản trị công ty(221)_02 3 61E.QTKD

Quản trị tác nghiệp(221)_01 3

Quản trị văn phòng(221)_01 3 61A.QTKD

Tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh(221)_01 3 61E.QTKD

Quản trị kinh doanh 1(221)_01 3

Chuyên đề thực tập - QTKD Tổng hợp(221)_01 10 60.KDTH.A

Chuyên đề thực tập - QTKD Tổng hợp(221)_02 10 60.KDTH.B

Chuyên đề thực tập - QTKD Tổng hợp(221)_03 10 60.KDTH.C

Kiểm soát(221)_02 3 61C.QTKD

Quản trị chi phí kinh doanh(221)_02 3 62A.QTKD

Quản trị chi phí kinh doanh(221)_03 3 62B.QTKD

Quản trị chi phí kinh doanh(221)_04 3 62C.QTKD

Quản trị chi phí kinh doanh(221)_05 3 62D.QTKD

Quản trị chi phí kinh doanh(221)_06 3 62E.QTKD

Quản trị chi phí kinh doanh(221)_VB2_01 3 QTKD62.VB2K62.1

Thay đổi và phát triển doanh nghiệp(221)_01 3 61B.QTKD

Thay đổi và phát triển doanh nghiệp(221)_03 3 61A.QTKD

Thay đổi và phát triển doanh nghiệp(221)_05 3 61C.QTKD

Quản trị kinh doanh 1 - E(221)_01 3 62A.NNA

Quản trị kinh doanh 1 - E(221)_02 3 62B.NNA

Quản trị kinh doanh 1 - E(221)_03 3 62C.NNA

Phương pháp tối ưu trong kinh doanh(221)_01 3 61A.QTKD

Phương pháp tối ưu trong kinh doanh(221)_02 3 61B.QTKD


Phương pháp tối ưu trong kinh doanh(221)_03 3 61E.QTKD

Phương pháp tối ưu trong kinh doanh(221)_04 3 61C.QTKD

Ra quyết định kinh doanh(221)_03 3 61C.QTKD

Tạo lập doanh nghiệp khởi nghiệp(221)_01 3 61A.QTKD

Tạo lập doanh nghiệp khởi nghiệp(221)_02 3 61E.QTKD

Đổi mới và sáng tạo(221)_01 3 61A.QTKD

Đổi mới và sáng tạo(221)_02 3 61D.QTKD

Đổi mới và sáng tạo(221)_03 3 61E.QTKD

Đổi mới và sáng tạo(221)_04 3 61C.QTKD

Đổi mới và sáng tạo(221)_05 3 61B.QTKD

Giao tiếp kinh doanh(221)_02 3

Giao tiếp kinh doanh(221)_V1_01 3 QTKD62.VB2K62.1

Quản trị đa văn hóa(221)_V_01 3 QTKD62.VB2K62.2

Văn hóa doanh nghiệp(221)_02 3

Kỹ nghệ phần mềm(221)_01 3

Kỹ nghệ phần mềm(221)_02 3

Kỹ nghệ phần mềm(221)_03 3

Lập trình nâng cao(221)_01 3

Tin học ứng dụng(221)_01 2

Chuyên đề thực tập - Hệ thống thông tin quản lý(221)_01 10 60.TIHT

Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định(221)_01 3 61A.HTQL

Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định(221)_02 3 61B.HTQL

Hệ thống thông tin quản lý trong logistics(221)_01 3 62.LOGIS

Kế toán máy(221)_01 3 62A.HTQL

Kế toán máy(221)_02 3 62B.HTQL

Quản trị doanh nghiệp tin học(221)_01 3 61B.HTQL

Quản trị doanh nghiệp tin học(221)_02 3 61A.HTQL

Tri thức kinh doanh(221)_01 3 61B.HTQL

Chuyên đề thực tập - Tin học kinh tế(221)_01 10 60.TIKT

Quản trị dự án hệ thống thông tin(221)_01 3 61A.HTQL

Quản trị dự án hệ thống thông tin(221)_02 3 61B.HTQL

Hệ thống thương mại điện tử(221)_01 3 61A.HTQL

Hệ thống thương mại điện tử(221)_02 3

Marketing trực tuyến(221)_01 3 61A.HTQL

Marketing trực tuyến(221)_02 3 61B.HTQL

Marketing trực tuyến(221)_03 3 62A.HTQL


Marketing trực tuyến(221)_04 3 62B.HTQL

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất(221)_02 3 61B.HTQL

Phát triển phần mềm mã nguồn mở và ứng dụng(221)_01 3 61A.HTQL

Lý thuyết thống kê 2(221)_01 3 62A.TKKT

Lý thuyết thống kê 2(221)_02 3 62B.TKKT

Chuyên đề thực tập - Thống kê kinh doanh(221)_01 10 60.TKKD

Thống kê đầu tư và xây dựng(221)_01 3

Thống kê doanh nghiệp(221)_01 3

Thống kê bảo hiểm(221)_01 3

Thống kê bảo hiểm(221)_02 3 61B.BHIEM

Những nguyên lý cơ bản của khai phá dữ liệu(221)_01 3

Thống kê du lịch(221)_01 3 61.QTKS

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_01 3 61.DOTHI

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_03 3 61A.KTNNL

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_06 3 62.QLC

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_07 3 62.QLDA

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_08 3 62.KTH

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_09 3 62A.KTPT

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(221)_10 3 62B.KTPT

Chuyên đề thực tập - Thống kê kinh tế(221)_01 10 60.TKKT

Thống kê kinh tế(221)_01 3

Thống kê dân số(221)_01 3

Thống kê tài chính(221)_01 3

Thống kê thương mại(221)_01 3

Thống kê thương mại(221)_03 3

Thống kê xã hội(221)_01 3

Thiết kế điều tra(221)_01 3 62A.TKKT, 62B.TKKT

Tiếng Anh ngành Thống kê kinh tế(221)_01 3

Tiếng Anh ngành Thống kê kinh tế(221)_02 3

Chuyên đề thực tập - QTKD Quốc tế(221)_01 10 60.KDQT.A

Chuyên đề thực tập - QTKD Quốc tế(221)_02 10 60.KDQT.B

Kinh doanh quốc tế II(221)_01 3 61A.KTQT

Kinh doanh quốc tế II(221)_02 3 61B.KTQT

Kinh doanh quốc tế II(221)_03 3 62A.KDQT

Kinh doanh quốc tế II(221)_04 3 62B.KDQT

Quản trị doanh nghiệp có vốn FDI 2(221)_01 3 61A.KDQT


Nghiệp vụ ngoại thương 2(221)_01 3 61B.KDQT

Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế(221)_01 3 61A.KTQT

Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế(221)_02 3

Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế(221)_03 3

Chuyên đề thực tập - Kinh doanh quốc tế(221)_01 10

Đấu thầu quốc tế(221)_01 3 61A.KTQT

Đấu thầu quốc tế(221)_02 3 61B.KTQT

Đấu thầu quốc tế(221)_03 3 61B.KDQT

Đề án ngành Kinh doanh quốc tế(221)_01 2 61A.KDQT

Đề án ngành Kinh doanh quốc tế(221)_02 2 61B.KDQT

Kinh doanh dịch vụ quốc tế(221)_01 3 61A.KDQT

Kinh doanh dịch vụ quốc tế(221)_02 3 61B.KDQT

Kinh doanh quốc tế(221)_01 3

Kinh doanh quốc tế(221)_03 3 62A.KDTM

Kinh doanh quốc tế(221)_04 3 62B.KDTM

Kinh doanh quốc tế(221)_05 3 62C.KDTM

Kinh doanh quốc tế(221)_06 3 62D.KDTM

Kinh doanh quốc tế(221)_07 3 62A.NH

Kinh doanh quốc tế(221)_08 3 62B.NH

Kinh doanh quốc tế(221)_09 3

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và hành vi(221)_01 3 62A.KDQT

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và hành vi(221)_02 3 62B.KDQT

Chính sách kinh tế đối ngoại 1(221)_01 3 61A.KTQT

Chính sách kinh tế đối ngoại 1(221)_02 3 61B.KTQT

Chuyên đề thực tập - Kinh tế quốc tế(221)_01 10 60.KTQT.A

Chuyên đề thực tập - Kinh tế quốc tế(221)_02 10 60.KTQT.B

Đề án chuyên ngành - Kinh tế quốc tế(221)_01 2 61A.KTQT

Đề án chuyên ngành - Kinh tế quốc tế(221)_02 2 61B.KTQT

Hội nhập kinh tế quốc tế(221)_01 3 62A.KDQT

Hội nhập kinh tế quốc tế(221)_02 3 62A.KTDT

Hội nhập kinh tế quốc tế(221)_03 3 62B.KTDT

Hội nhập kinh tế quốc tế(221)_04 3 62C.KTDT

Hội nhập kinh tế quốc tế(221)_05 3 62A.KTQT

Hội nhập kinh tế quốc tế(221)_06 3 62B.KTQT

Hội nhập kinh tế quốc tế(221)_07 3 62.LOGIS

Hội nhập kinh tế quốc tế(221)_08 3 62.QLC


Hội nhập kinh tế quốc tế(221)_09 3 62.TMDT

Kinh tế quốc tế 2(221)_02 3

Chính sách quản lý Công ty đa quốc gia(221)_01 3 61A.KTQT

Chính sách quản lý Công ty đa quốc gia(221)_02 3 61B.KTQT

Chính sách kinh tế đối ngoại(221)_01 3

Chính sách kinh tế đối ngoại(221)_03 3

Chuyên đề đàm phán kinh tế quốc tế(221)_01 3 61A.KTQT

Chuyên đề đàm phán kinh tế quốc tế(221)_02 3 61B.KTQT

Kinh tế quốc tế(221)_01 3 61A.KDQT

Kinh tế quốc tế(221)_02 3 61B.KDQT

Kinh tế quốc tế(221)_03 3

Kinh tế quốc tế(221)_04 3 62B.TCC

Kinh tế quốc tế(221)_05 3 62A.KHQL

Kinh tế quốc tế(221)_06 3 62B.KHQL

Kỹ năng chuyên ngành bằng tiếng anh(221)_01 3 61B.KDQT

Nền kinh tế thế giới(221)_01 3 62A.KTQT

Nền kinh tế thế giới(221)_02 3 62B.KTQT

Chuyên đề thực tập - QTKD Thương mại(221)_01 10 60.KDTM.A

Chuyên đề thực tập - QTKD Thương mại(221)_02 10 60.KDTM.B

Kinh tế thương mại 2(221)_01 3

Kinh tế thương mại 2(221)_02 3

Quản trị doanh nghiệp thương mại 1(221)_01 3 62A.KDTM

Quản trị doanh nghiệp thương mại 1(221)_02 3 62B.KDTM

Quản trị doanh nghiệp thương mại 1(221)_03 3 62C.KDTM

Quản trị doanh nghiệp thương mại 1(221)_04 3 62D.KDTM

Kinh doanh thương mại(221)_01 3 62.TMDT

Giao dịch và đàm phán kinh doanh(221)_02 3

Giao dịch và đàm phán kinh doanh(221)_03 3

Giao dịch và đàm phán kinh doanh(221)_04 3 62.LOGIS

Giao dịch và đàm phán kinh doanh(221)_05 3

Giao dịch và đàm phán kinh doanh(221)_06 3 62A.KDTM

Giao dịch và đàm phán kinh doanh(221)_07 3 62B.KDTM

Giao dịch và đàm phán kinh doanh(221)_08 3 62C.KDTM

Giao dịch và đàm phán kinh doanh(221)_09 3 62D.KDTM

Quản trị doanh nghiệp thương mại 2(221)_01 3

Kinh doanh Logistics(221)_01 3 61A.KDQT


Kinh doanh Logistics(221)_02 3 61B.KDQT

Kinh doanh Logistics(221)_03 3 62.LOGIS

Chuyên đề thực tập - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng(221)_01 10 60.LOGISTICS

Đề án chuyên ngành - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng(221)_01 2

Logistics trong doanh nghiệp(221)_01 3 61.LOGIS

Bao bì và thương hiệu hàng hóa(221)_01 3 61A.KDTM

Bao bì và thương hiệu hàng hóa(221)_02 3 61B.KDTM

Bao bì và thương hiệu hàng hóa(221)_03 3 61C.KDTM

Bao bì và thương hiệu hàng hóa(221)_04 3 61D.KDTM

Đề án chuyên ngành Kinh doanh thương mại(221)_01 2 61A.KDTM

Đề án chuyên ngành Kinh doanh thương mại(221)_02 2 61B.KDTM

Đề án chuyên ngành Kinh doanh thương mại(221)_03 2 61C.KDTM

Đề án chuyên ngành Kinh doanh thương mại(221)_04 2 61D.KDTM

Định mức kinh tế kỹ thuật(221)_01 3

Định mức kinh tế kỹ thuật(221)_02 3

Định mức kinh tế kỹ thuật(221)_03 3 61A.KDTM

Kinh tế thương mại(221)_01 3

Kinh tế thương mại(221)_02 3 62A.KHQL

Kinh tế thương mại(221)_03 3 62B.KHQL

Nghiệp vụ mua bán hàng hoá ở DNTM(221)_01 3

Nghiệp vụ mua bán hàng hoá ở DNTM(221)_02 3

Quản trị doanh nghiệp Logistics(221)_01 3

Quản trị kinh doanh thương mại(221)_01 3 61B.KDQT

Quản trị vận hành Logistics(221)_01 3 61.LOGIS

Quản trị vận tải đa phương thức(221)_01 3 61.LOGIS

Chuyên đề thực tập - Hải quan(221)_01 10 60.HAIQUAN

Chuyên đề thực tập - Thương mại quốc tế(221)_01 10 60.TMQT

Kinh tế hải quan 2(221)_01 3

Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế 2(221)_01 3

Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế 2(221)_02 3

Thương mại quốc tế 1(221)_01 3 62A.KDTM

Thương mại quốc tế 1(221)_02 3 62B.KDTM

Thương mại quốc tế 1(221)_03 3 62C.KDTM

Thương mại quốc tế 1(221)_04 3 62D.KDTM

Thương mại quốc tế 2(221)_01 3

Thương mại quốc tế 2(221)_02 3


Nghiệp vụ hải quan(221)_01 3 61.LOGIS

Nghiệp vụ hải quan(221)_02 3 61A.KDQT

Thương mại điện tử(221)_01 3

Thương mại điện tử(221)_02 3

Thương mại điện tử(221)_03 3 62.LOGIS

Thương mại điện tử(221)_04 3 61A.KDTM

Thương mại điện tử(221)_05 3 61B.KDTM

Thương mại điện tử(221)_06 3 61C.KDTM

Thương mại điện tử(221)_07 3 61D.KDTM

Chuyên đề thực tập - Thương mại điện tử(221)_01 10 60.TMDT

Thương mại điện tử căn bản(221)_01 3 62.TMDT

Thương mại điện tử căn bản(221)_02 3 62A.KDQT

Thương mại điện tử căn bản(221)_03 3 62B.KDQT

Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế(221)_01 3

Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hóa quốc tế(221)_01 3

Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hóa quốc tế(221)_02 3

Chiến lược kinh doanh điện tử(221)_01 3 61.TMDT

Chuyên đề cập nhật Thương mại quốc tế(221)_01 3

Chuyên đề cập nhật Thương mại quốc tế(221)_02 3

Đề án ngành Thương mại điện tử(221)_01 2 61.TMDT

Kho ngoại quan(221)_01 3

Mạng xã hội(221)_01 3 61.TMDT

Nghiệp vụ Kinh doanh xuất nhập khẩu(221)_01 3 61.LOGIS

Nghiệp vụ Kinh doanh xuất nhập khẩu(221)_02 3

Nghiệp vụ Kinh doanh xuất nhập khẩu(221)_03 3

Thương phẩm học hàng hoá(221)_01 3 61.LOGIS

Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế 1(221)_01 3 62A.KDTM

Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế 1(221)_02 3 62B.KDTM

Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế 1(221)_03 3 62C.KDTM

Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế 1(221)_04 3 62D.KDTM

Thương mại quốc tế(221)_01 3 61.TMDT

Chuyên đề thực tập - Kinh doanh bất động sản(221)_01 10 60.KDBDS.A

Chuyên đề thực tập - Kinh doanh bất động sản(221)_02 10 60.KDBDS.B

Đầu tư và tài chính bất động sản(221)_01 3 61A.BDS

Đầu tư và tài chính bất động sản(221)_02 3 61B.BDS

Định giá bất động sản 1(221)_01 3 61A.BDS


Định giá bất động sản 1(221)_02 3 61B.BDS

Thị trường bất động sản(221)_01 3 62.QLDD

Thị trường bất động sản(221)_02 3 62A.BDS

Thị trường bất động sản(221)_03 3 62B.BDS

Kinh doanh bất động sản 1(221)_01 3 61A.BDS

Kinh doanh bất động sản 1(221)_02 3 61B.BDS

Môi giới bất động sản(221)_01 3 61A.BDS

Môi giới bất động sản(221)_02 3 61B.BDS

Quản lý bất động sản(221)_01 3 61.QLDD

Cơ sở quy hoạch đô thị và nông thôn(221)_01 3 61B.BDS

Định giá bất động sản(221)_01 3 61.QLDD

Tiếng Anh ngành Bất động sản(221)_01 3 61A.BDS

Tiếng Anh ngành Bất động sản(221)_04 3 61A.BDS

Chuyên đề thực tập - Quản lý đất đai(221)_01 10 60.QLDD

Đo đạc địa chính(221)_01 3 61.QLDD

Những nguyên lý cơ bản về địa chính(221)_01 3 62.QLDD

Quản lý nhà nước về đất đai 1(221)_01 3 62.QLDD

Quy hoạch sử dụng đất(221)_01 3

Quy hoạch sử dụng đất(221)_02 3

Đề án môn học - Quản lý đất đai(221)_01 2 61.QLDD

Quản lý Nhà nước về đất đai(221)_01 3 61.TNMT

Quản lý Nhà nước về đất đai(221)_02 3 61.QLC

Quản lý nhà nước về đất đai 2(221)_01 3 61.QLDD

Quản lý nhà nước về đất đai và bất động sản(221)_01 3 62A.BDS

Quản lý nhà nước về đất đai và bất động sản(221)_02 3 62B.BDS

Hệ thống thông tin đất đai(221)_01 3 61.QLDD

Chuyên đề thực tập - Kinh tế nông nghiệp và PTNT(221)_01 10 60.KTNN

Kinh tế nông nghiệp 1(221)_01 3 62.KTNN

Kinh tế nông nghiệp 2(221)_01 3 61.KTNN

Kinh tế nông thôn(221)_01 3 62.KTNN

Kinh tế nông thôn(221)_03 3

Quy hoạch phát triển nông nghiệp(221)_01 3 61.KTNN

Quy hoạch phát triển nông thôn(221)_01 3

Cơ khí và công nghệ sau thu hoạch(221)_01 3

Công nghệ trồng trọt(221)_01 3

Kinh tế nông nghiệp(221)_01 3


Kinh tế nông nghiệp(221)_02 3

Kinh tế và quản lý phát triển cộng đồng(221)_01 3 62.KTNN

Quản trị kinh doanh nông nghiệp 2(221)_01 3 61.KTNN

Quản lý tài nguyên 1(221)_01 3 62A.KTTN

Tiếng Anh ngành Kinh tế tài nguyên(221)_01 3 62A.KTTN

Tiếng Anh ngành Kinh tế tài nguyên(221)_02 3 62A.KTTN

Chuyên đề thực tập - Kinh tế tài nguyên(221)_01 10 60.KTTN.A

Quản lý tài nguyên 2(221)_01 3 61A.KTTN

Quản lý tài nguyên 2(221)_02 3 61B.KTTN

Thị trường tài nguyên và sản phẩm tài nguyên(221)_01 3 62A.KTTN

Chính sách tài nguyên(221)_01 3 61A.KTTN

Chính sách tài nguyên(221)_02 3 61B.KTTN

Kinh tế năng lượng(221)_01 3 61A.KTTN

Kinh tế năng lượng(221)_02 3 61B.KTTN

Kinh tế tài nguyên nước(221)_01 3

Toán cho các nhà kinh tế 1(221)_03 2

Toán cho các nhà kinh tế 2(221)_01 3

Toán cho các nhà kinh tế 2(221)_02 3

Toán cho các nhà kinh tế 2(221)_03 3

Toán rời rạc(221)_02 3

Toán rời rạc(221)_03 3 62.KHMT

Toán cho các nhà kinh tế(221)_01 3

Toán cho các nhà kinh tế(221)_02 3

Toán cho các nhà kinh tế(221)_03 3

Kinh tế lượng 1(221)_01 3 62A.BDS

Kinh tế lượng 1(221)_02 3 62B.BDS

Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1(221)_01 3 62.TOKT

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1(221)_01 3

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1(221)_02 3

Thống kê toán(221)_01 3

Tối ưu hóa 2(221)_01 2

Chuyên đề thực tập - Toán kinh tế(221)_01 10 60.TOKT

Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính(221)_01 3 61.TOKT

Kinh tế lượng I(221)_01 3 62.TOKT

Đề án môn học - Toán kinh tế(221)_01 2 61.TOKT

Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh(221)_01 3 61.TOKT


Mô hình I/O(221)_01 3 62.TOKT

Mô hình toán kinh tế(221)_02 3 61B.KTTN

Mô hình toán kinh tế(221)_04 3 62A.TKKT

Mô hình toán kinh tế(221)_05 3 62B.TKKT

Tối ưu hóa(221)_01 3 62.TOKT

Chuyên đề thực tập - Toán tài chính(221)_01 10 60.TOTC

Cơ sở toán tài chính(221)_01 3 62.TOKT

Mô hình phân tích, định giá tài sản tài chính 2(221)_01 3 61.TOKT

Quản trị rủi ro định lượng 1(221)_01 3 61.TOKT


SiSoĐ
Thời Khóa Biểu Khoa, Viện, Bộ môn
K
45 Thứ Hai (5-6) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

53 Thứ Ba (1-2) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

45 Thứ Tư (3-4) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

39 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP009 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

26 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP010 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

48 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP011 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

46 Thứ Năm (5-6) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

47 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

44 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

54 Thứ Tư (5-6) Phòng B-205 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

55 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-301 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

45 Thứ Ba (5-6) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

52 Thứ Tư (1-2) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

46 Thứ Năm (3-4) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

34 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

46 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

47 Thứ Hai (3-4) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

41 Thứ Hai (7-8) Phòng B-206 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

60 Thứ Tư (3-4) Phòng B-301 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

30 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP010 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

27 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP011 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

55 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-208 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

60 Thứ Năm (3-4) Phòng B-302 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

27 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP001 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

44 Thứ Ba (7-8) Phòng B-208 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

58 Thứ Hai (3-4) Phòng B-302 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

60 Thứ Tư (7-8) Phòng B-302 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

27 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-204 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

35 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-201 Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm

50 Thứ Năm (7-8) Phòng C-105 Bộ môn Công nghệ thông tin

53 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-104 Bộ môn Công nghệ thông tin

42 Thứ Tư (1-2) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

45 Thứ Hai (1-2) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

53 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

16 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-108 Bộ môn Công nghệ thông tin
52 Thứ Bảy (1-2) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

58 Thứ Năm (1-2) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

54 Thứ Sáu (5-6) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

43 Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-611 Bộ môn Công nghệ thông tin

30 Thứ Sáu (5-6) Phòng A2-610 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Tư (1-2) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

56 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP002 Bộ môn Công nghệ thông tin

37 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP003 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng A2-611 Bộ môn Công nghệ thông tin

51 Thứ Ba (3-4) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

58 Thứ Sáu (1-2) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

53 Thứ Bảy (5-6) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

58 Thứ Năm (7-8) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

57 Thứ Tư (7-8) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Ba (3-4) Phòng A2-611 Bộ môn Công nghệ thông tin

12 Thứ Hai (7-8) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Hai (1-2) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

18 Thứ Ba (7-8) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Ba (1-2) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Tư (5-6) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Năm (5-6) Phòng A2-611 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Bảy (7-8) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Hai (5-6) Phòng A2-611 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

28 Thứ Năm (3-4) Phòng A2-601 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-611 Bộ môn Công nghệ thông tin

55 Thứ Tư (3-4) Phòng A2-611 Bộ môn Công nghệ thông tin

39 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP024 Bộ môn Công nghệ thông tin

56 Thứ Hai (1-2) Phòng A2-101 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Ba (1-2) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-602 Bộ môn Công nghệ thông tin

16 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-303 Bộ môn Công nghệ thông tin

32 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP052 Bộ môn Quản trị khách sạn

23 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP053 Bộ môn Quản trị khách sạn

47 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-410 Bộ môn Quản trị khách sạn


48 Thứ Tư (5-6) Phòng A2-410 Bộ môn Quản trị khách sạn

56 Thứ Hai (5-6) Phòng A2-410 Bộ môn Quản trị khách sạn

59 Thứ Năm (5-6) Phòng B-108 Bộ môn Quản trị khách sạn

54 Thứ Hai (3-4) Phòng B-204 Bộ môn Quản trị khách sạn

52 Thứ Hai (7-8) Phòng B-108 Bộ môn Quản trị khách sạn

60 Thứ Năm (3-4) Phòng B-204 Bộ môn Quản trị khách sạn

45 Thứ Tư (3-4) Phòng B-204 Bộ môn Quản trị khách sạn

62 Thứ Tư (5-6) Phòng B-208 Bộ môn Quản trị khách sạn

59 Thứ Tư (3-4) Phòng B-202 Bộ môn Quản trị khách sạn

54 Thứ Hai (3-4) Phòng B-206 Bộ môn Quản trị khách sạn

47 Thứ Ba (7-8) Phòng B-206 Bộ môn Quản trị khách sạn

60 Thứ Ba (5-6) Phòng B-201 Bộ môn Quản trị khách sạn

50 Thứ Ba (1-2) Phòng B-208 Bộ môn Quản trị khách sạn

50 Thứ Năm (5-6) Phòng A2-410 Bộ môn Quản trị khách sạn

46 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP008 Bộ môn Quản trị khách sạn

13 Thứ Ba (5-6) Phòng B-303 Bộ môn Quản trị khách sạn

61 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-206 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-202 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-306 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

39 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP051 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

28 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP054 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

55 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP035 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

53 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP036 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-301 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

49 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-101 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

58 Thứ Tư (3-4) Phòng C-301 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

52 Thứ Năm (5-6) Phòng B-101 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

56 Thứ Ba (3-4) Phòng C-301 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

53 Thứ Ba (5-6) Phòng B-101 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

53 Thứ Sáu (5-6) Phòng A2-410 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

57 Thứ Hai (3-4) Phòng C-301 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

60 Thứ Tư (5-6) Phòng B-101 Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

33 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP012 Bộ môn Kinh tế đầu tư

29 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP013 Bộ môn Kinh tế đầu tư

4 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP014 Bộ môn Kinh tế đầu tư

53 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-101 Bộ môn Kinh tế đầu tư


55 Thứ Tư (1-2) Phòng B-101 Bộ môn Kinh tế đầu tư

60 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế đầu tư

59 Thứ Hai (7-8) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế đầu tư

55 Thứ Tư (1-2) Phòng B-305 Bộ môn Kinh tế đầu tư

55 Thứ Hai (5-6) Phòng B-308 Bộ môn Kinh tế đầu tư

56 Thứ Năm (5-6) Phòng B-303 Bộ môn Kinh tế đầu tư

54 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP018 Bộ môn Kinh tế đầu tư

55 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP019 Bộ môn Kinh tế đầu tư

54 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP020 Bộ môn Kinh tế đầu tư

52 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP040 Bộ môn Kinh tế đầu tư

59 Thứ Tư (7-8) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế đầu tư

35 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP001 Bộ môn Kinh tế đầu tư

53 Thứ Năm (3-4) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế đầu tư

53 Thứ Năm (1-2) Phòng B-301 Bộ môn Kinh tế đầu tư

54 Thứ Tư (5-6) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế đầu tư

60 Thứ Tư (3-4) Phòng C-302 Bộ môn Kinh tế đầu tư

60 Thứ Hai (7-8) Phòng C-205 Bộ môn Kinh tế đầu tư

60 Thứ Ba (3-4) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế đầu tư

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-205 Bộ môn Kinh tế đầu tư

43 Thứ Năm (1-3) Phòng C-303 Bộ môn Kinh tế đầu tư

58 Thứ Tư (5-7) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế đầu tư

57 Thứ Hai (1-3) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế đầu tư

49 Thứ Hai (6-8) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế đầu tư

53 Thứ Ba (1-2) Phòng B-304 Bộ môn Kinh tế đầu tư

50 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-305 Bộ môn Kinh tế đầu tư

56 Thứ Hai (5-6) Phòng B-101 Bộ môn Kinh tế đầu tư

58 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-308 Bộ môn Kinh tế đầu tư

45 Thứ Hai (1-3) Phòng C-303 Bộ môn Kinh tế đầu tư

52 Thứ Bảy (5-7) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế đầu tư

55 Thứ Năm (1-3) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế đầu tư

49 Thứ Năm (6-8) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế đầu tư

56 Thứ Sáu (7-8) Phòng A2-103 Bộ môn Kinh tế đầu tư

56 Thứ Bảy (7-8) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế đầu tư

48 Thứ Ba (1-2) Phòng B-101 Bộ môn Kinh tế đầu tư

54 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-101 Bộ môn Kinh tế đầu tư

59 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-101 Bộ môn Kinh tế đầu tư


56 Thứ Bảy (9-10) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh tế đầu tư

59 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-203 Bộ môn Kinh tế đầu tư

36 Thứ Hai (1-2) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (1-2) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (1-2) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (3-4) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (1-2) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Bảy (1-2) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (7-8) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (3-4) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (5-6) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (7-8) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (1-2) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (5-6) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (7-8) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (1-2) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (3-4) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (5-6) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (7-8) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (5-6) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

35 Thứ Ba (3-4) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (3-4) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

9 Thứ Sáu (7-8) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

18 Thứ Sáu (1-2) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

32 Thứ Sáu (1-2) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

27 Thứ Hai (5-6) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

18 Chủ Nhật (7-8) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

21 Chủ Nhật (1-2) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (7-8) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (3-4) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (7-8) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

34 Thứ Hai (7-8) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (3-4) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

35 Thứ Ba (5-6) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Sáu (3-4) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (1-2) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất


36 Thứ Tư (5-6) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

34 Thứ Năm (1-2) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (3-4) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (5-6) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

35 Thứ Năm (7-8) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

34 Thứ Sáu (1-2) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

17 Thứ Năm (7-8) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (1-2) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (5-6) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

19 Thứ Tư (5-6) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

20 Thứ Ba (1-2) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

11 Thứ Năm (5-6) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

24 Thứ Sáu (7-8) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

18 Chủ Nhật (7-8) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

22 Chủ Nhật (1-2) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (1-2) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (3-4) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (1-2) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (7-8) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (1-2) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (3-4) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (5-6) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (7-8) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Sáu (1-2) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (5-6) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (7-8) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (1-2) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (3-4) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Bảy (1-2) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Bảy (1-2) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (1-2) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (3-4) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (5-6) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (7-8) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (1-2) Phòng KTX07 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (1-2) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất


36 Thứ Ba (5-6) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (5-6) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

37 Thứ Ba (3-4) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (7-8) Phòng KTX07 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (1-2) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (3-4) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (5-6) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (7-8) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Bảy (1-2) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

35 Thứ Ba (1-2) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

14 Thứ Bảy (3-4) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

19 Thứ Sáu (5-6) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

10 Thứ Ba (5-6) Phòng KTX07 Bộ môn Giáo dục thể chất

32 Thứ Năm (5-6) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

33 Thứ Tư (5-6) Phòng KTX06 Bộ môn Giáo dục thể chất

25 Thứ Năm (1-2) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

24 Thứ Năm (7-8) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (3-4) Phòng KTX07 Bộ môn Giáo dục thể chất

15 Thứ Ba (7-8) Phòng KTX08 Bộ môn Giáo dục thể chất

34 Thứ Tư (5-6) Phòng KTX07 Bộ môn Giáo dục thể chất

20 Thứ Sáu (3-4) Phòng KTX05 Bộ môn Giáo dục thể chất

9 Thứ Hai (3-4) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

12 Thứ Hai (5-6) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

40 Chủ Nhật (1-2) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

12 Chủ Nhật (3-4) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

23 Chủ Nhật (1-2) Phòng KTX04 Bộ môn Giáo dục thể chất

14 Chủ Nhật (3-4) Phòng KTX02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (1-2) Phòng BONGDA001 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (1-2) Phòng BONGDA001 Bộ môn Giáo dục thể chất

31 Chủ Nhật (7-8) Phòng KTX03 Bộ môn Giáo dục thể chất

12 Chủ Nhật (1-2) Phòng BONGDA001 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (1-2) Phòng KTX01 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Sáu (3-4) Phòng BONGBAN001 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (3-4) Phòng CAULONG001 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (1-2) Phòng CAULONG001 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (5-6) Phòng CAULONG001 Bộ môn Giáo dục thể chất


36 Thứ Ba (1-2) Phòng CAULONG001 Bộ môn Giáo dục thể chất

22 Chủ Nhật (3-4) Phòng CAULONG001 Bộ môn Giáo dục thể chất

1 Chủ Nhật (1-2) Phòng CAULONG001 Bộ môn Giáo dục thể chất

34 Thứ Sáu (1-2) Phòng TENNIS001 Bộ môn Giáo dục thể chất

28 Thứ Ba (1-2) Phòng TENNIS001 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Năm (3-4) Phòng A2-305 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Ba (3-4) Phòng A2-305 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (1-2) Phòng A2-305 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Sáu (1-2) Phòng A2-305 Bộ môn Giáo dục thể chất

15 Thứ Ba (5-6) Phòng BEBOI01 Bộ môn Giáo dục thể chất

14 Thứ Tư (5-6) Phòng BEBOI01 Bộ môn Giáo dục thể chất

14 Thứ Sáu (5-6) Phòng BEBOI01 Bộ môn Giáo dục thể chất

15 Thứ Ba (5-6) Phòng BEBOI02 Bộ môn Giáo dục thể chất

14 Thứ Sáu (5-6) Phòng BEBOI02 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Tư (1-2) Phòng SANH_HAM_B2 Bộ môn Giáo dục thể chất

36 Thứ Hai (1-2) Phòng SANH_HAM_B2 Bộ môn Giáo dục thể chất

48 Thứ Tư (7-8) Phòng B-208 Bộ môn Lịch sử kinh tế

14 Thứ Năm (7-8) Phòng C-103 Bộ môn Lịch sử kinh tế

14 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-104 Bộ môn Lịch sử kinh tế

60 Thứ Tư (3-4) Phòng C-204 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

31 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP015 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

63 Thứ Ba (7-8) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng A2-611 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

63 Thứ Tư (7-8) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

59 Thứ Năm (7-8) Phòng C-205 Bộ môn Kinh tế vi mô

59 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-307 Bộ môn Kinh tế vi mô

62 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế vi mô

63 Thứ Năm (7-8) Phòng B-101 Bộ môn Kinh tế vi mô

57 Thứ Năm (5-6) Phòng C-105 Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

56 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-106 Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

58 Thứ Ba (3-4) Phòng C-308 Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

51 Thứ Ba (7-8) Phòng C-308 Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

60 Thứ Tư (1-2) Phòng B-102 Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

60 Thứ Tư (7-8) Phòng B-102 Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

15 Thứ Hai (9-10) Phòng A2-201 Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

43 Thứ Tư (5-6) Phòng C-104 Bộ môn Nguyên lý kế toán


56 Thứ Hai (5-6) Phòng B-304 Bộ môn Nguyên lý kế toán

38 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-303 Bộ môn Nguyên lý kế toán

39 Thứ Năm (1-2) Phòng C-104 Bộ môn Nguyên lý kế toán

20 Thứ Hai (7-8) Phòng B-304 Bộ môn Nguyên lý kế toán

25 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-302 Bộ môn Nguyên lý kế toán

46 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-304 Bộ môn Nguyên lý kế toán

58 Thứ Hai (3-4) Phòng C-307 Bộ môn Nguyên lý kế toán

24 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-303 Bộ môn Nguyên lý kế toán

58 Thứ Ba (3-4) Phòng C-302 Bộ môn Nguyên lý kế toán

47 Thứ Năm (5-6) Phòng C-202 Bộ môn Nguyên lý kế toán

44 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-107 Bộ môn Nguyên lý kế toán

53 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-201 Bộ môn Nguyên lý kế toán

54 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-202 Bộ môn Nguyên lý kế toán

55 Thứ Tư (1-2) Phòng C-203 Bộ môn Nguyên lý kế toán

34 Thứ Tư (7-8) Phòng C-204 Bộ môn Nguyên lý kế toán

33 Thứ Hai (7-8) Phòng C-203 Bộ môn Nguyên lý kế toán

59 Thứ Năm (3-4) Phòng C-204 Bộ môn Nguyên lý kế toán

22 Thứ Tư (3-4) Phòng C-105 Bộ môn Nguyên lý kế toán

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-301 Bộ môn Nguyên lý kế toán

55 Thứ Hai (7-8) Phòng C-303 Bộ môn Nguyên lý kế toán

40 Thứ Ba (7-8) Phòng C-303 Bộ môn Nguyên lý kế toán

61 Thứ Hai (9-10) Phòng A2-101 Bộ môn Nguyên lý kế toán

56 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-207 Bộ môn Nguyên lý kế toán

60 Thứ Tư (3-4) Phòng A2-102 Bộ môn Nguyên lý kế toán

60 Thứ Năm (1-2) Phòng B-103 Bộ môn Nguyên lý kế toán

54 Thứ Năm (5-6) Phòng C-307 Bộ môn Nguyên lý kế toán

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-101 Bộ môn Nguyên lý kế toán

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-301 Bộ môn Nguyên lý kế toán

60 Thứ Năm (5-6) Phòng C-101 Bộ môn Kiểm toán

60 Thứ Ba (5-6) Phòng C-106 Bộ môn Kiểm toán

60 Thứ Tư (3-4) Phòng C-106 Bộ môn Kiểm toán

51 Thứ Năm (3-4) Phòng B-103 Bộ môn Kiểm toán

22 Thứ Hai (5-6) Phòng B-306 Bộ môn Kiểm toán

58 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-101 Bộ môn Kiểm toán

56 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-105 Bộ môn Kiểm toán

55 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-105 Bộ môn Kiểm toán


8 Thứ Bảy (9-10) Phòng A2-102 Bộ môn Kiểm toán

40 Thứ Ba (1-2) Phòng C-308 Bộ môn Kiểm toán

70 Thứ Năm (9-10) Phòng A2-201 Bộ môn Kiểm toán

60 Thứ Ba (3-4) Phòng B-204 Bộ môn Kiểm toán

15 Thứ Tư (9-10) Phòng A2-201 Bộ môn Kiểm toán

60 Thứ Hai (5-6) Phòng B-207 Bộ môn Kiểm toán

61 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-308 Bộ môn Kiểm toán

67 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP016 Bộ môn Kiểm toán

69 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP017 Bộ môn Kiểm toán

57 Thứ Tư (3-4) Phòng B-308 Bộ môn Kiểm toán

57 Thứ Tư (1-2) Phòng B-308 Bộ môn Kiểm toán

46 Thứ Ba (7-8) Phòng B-101 Bộ môn Kiểm toán

28 Thứ Năm (9-10) Phòng A2-102 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-308 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Ba (5-6) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Tư (1-2) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Tư (5-6) Phòng C-105 Bộ môn Kế toán quản trị

34 Thứ Năm (1-2) Phòng C-105 Bộ môn Kế toán quản trị

35 Thứ Ba (7-8) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Tư (3-4) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Năm (3-4) Phòng C-105 Bộ môn Kế toán quản trị

25 Thứ Ba (9-10) Phòng A2-101 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán quản trị

34 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Tư (5-6) Phòng C-106 Bộ môn Kế toán quản trị

29 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán quản trị

30 Thứ Năm (1-2) Phòng C-107 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-105 Bộ môn Kế toán quản trị

29 Thứ Hai (1-2) Phòng C-105 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Hai (3-4) Phòng C-105 Bộ môn Kế toán quản trị

32 Thứ Tư (7-8) Phòng C-106 Bộ môn Kế toán quản trị

36 Thứ Năm (3-4) Phòng C-107 Bộ môn Kế toán quản trị

18 Thứ Sáu (9-10) Phòng A2-101 Bộ môn Kế toán quản trị

51 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP012 Bộ môn Kế toán tài chính

58 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP013 Bộ môn Kế toán tài chính


67 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP014 Bộ môn Kế toán tài chính

60 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP015 Bộ môn Kế toán tài chính

48 Thứ Sáu (9-10) Phòng A2-102 Bộ môn Kế toán tài chính

60 Thứ Tư (5-6) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán tài chính

59 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-106 Bộ môn Kế toán tài chính

58 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-106 Bộ môn Kế toán tài chính

58 Thứ Năm (3-4) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán tài chính

58 Thứ Năm (7-8) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán tài chính

57 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-101 Bộ môn Kế toán tài chính

56 Thứ Tư (9-10) Phòng A2-101 Bộ môn Kế toán tài chính

55 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-206 Bộ môn Kế toán tài chính

55 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-106 Bộ môn Kế toán tài chính

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-201 Bộ môn Kế toán tài chính

44 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-201 Bộ môn Kế toán tài chính

55 Thứ Tư (7-8) Phòng C-301 Bộ môn Kế toán tài chính

60 Thứ Hai (1-2) Phòng B-308 Bộ môn Kế toán tài chính

60 Thứ Năm (5-6) Phòng B-306 Bộ môn Kế toán tài chính

18 Thứ Ba (9-10) Phòng A2-201 Bộ môn Kế toán tài chính

55 Thứ Tư (3-4) Phòng B-304 Bộ môn Kế toán tài chính

40 Thứ Ba (7-8) Phòng B-304 Bộ môn Kế toán tài chính

59 Thứ Hai (1-2) Phòng B-103 Bộ môn Kế toán tài chính

57 Thứ Hai (5-6) Phòng C-307 Bộ môn Kế toán tài chính

53 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-207 Bộ môn Kế toán tài chính

56 Thứ Ba (3-4) Phòng B-101 Bộ môn Kế toán tài chính

56 Thứ Ba (7-8) Phòng C-301 Bộ môn Kế toán tài chính

60 Thứ Năm (1-2) Phòng C-307 Bộ môn Kế toán tài chính

48 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-308 Bộ môn Kế toán tài chính

53 Thứ Năm (5-6) Phòng C-308 Bộ môn Kế toán tài chính

60 Thứ Hai (3-4) Phòng B-103 Bộ môn Kế toán tài chính

57 Thứ Hai (5-6) Phòng C-206 Bộ môn Kế toán tài chính

61 Chủ Nhật (12-14) Phòng VP001 Bộ môn Kế toán tài chính

7 Chủ Nhật (12-14) Phòng VP002 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP004 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP001 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP046 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP038 Bộ môn Kế toán tài chính


0 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP040 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP009 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP007 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP045 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP003 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP015 Bộ môn Kế toán tài chính

0 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP018 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP039 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP002 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP016 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP036 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP008 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP041 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP023 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP006 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP033 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP044 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP019 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP034 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP051 Bộ môn Kế toán tài chính

3 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP052 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP005 Bộ môn Kế toán tài chính

5 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP012 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP027 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP043 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP035 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP032 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP014 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP029 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP037 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP017 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP028 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP021 Bộ môn Kế toán tài chính

0 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP053 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP049 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP025 Bộ môn Kế toán tài chính


4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP059 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP058 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP022 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP056 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP024 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP042 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP026 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP020 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP057 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP054 Bộ môn Kế toán tài chính

0 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP055 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP050 Bộ môn Kế toán tài chính

2 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP048 Bộ môn Kế toán tài chính

1 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP060 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP031 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP047 Bộ môn Kế toán tài chính

4 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP010 Bộ môn Kế toán tài chính

0 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP011 Bộ môn Kế toán tài chính

1 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP013 Bộ môn Kế toán tài chính

0 Chủ Nhật (10-10) Phòng VP030 Bộ môn Kế toán tài chính

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-204 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Ba (3-4) Phòng C-304 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

59 Thứ Hai (7-8) Phòng C-105 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

62 Thứ Tư (7-8) Phòng B-202 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-307 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Ba (3-4) Phòng B-107 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

61 Thứ Tư (3-4) Phòng C-104 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

61 Thứ Ba (1-2) Phòng B-201 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

59 Thứ Ba (7-8) Phòng C-104 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Hai (5-6) Phòng C-304 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-103 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

59 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-203 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Tư (5-6) Phòng C-102 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Tư (7-8) Phòng C-206 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-103 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Tư (7-8) Phòng C-104 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
60 Thứ Hai (5-6) Phòng C-101 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Năm (1-2) Phòng C-207 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-103 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-104 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Ba (1-2) Phòng C-101 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Năm (5-6) Phòng C-204 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Ba (5-6) Phòng C-105 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Tư (1-2) Phòng C-105 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Năm (1-2) Phòng C-102 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-102 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-104 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Hai (1-2) Phòng C-104 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Năm (5-6) Phòng C-107 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-201 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-107 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-107 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-201 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Hai (1-2) Phòng C-203 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Ba (3-4) Phòng C-203 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Ba (7-8) Phòng C-204 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Tư (3-4) Phòng C-205 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-203 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-204 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-206 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

59 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-201 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Hai (3-4) Phòng C-304 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-307 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Ba (1-2) Phòng C-306 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Ba (5-6) Phòng C-204 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Tư (1-2) Phòng C-207 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

61 Thứ Tư (5-6) Phòng C-303 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-304 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Năm (7-8) Phòng C-303 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-304 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Hai (7-8) Phòng C-307 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-308 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
20 Thứ Ba (9-10) Phòng A2-108 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

59 Thứ Năm (9-10) Phòng A2-101 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60 Thứ Năm (7-8) Phòng C-204 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

60 Thứ Năm (1-2) Phòng C-205 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

25 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-207 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

48 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-205 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

59 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-104 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

54 Thứ Tư (5-6) Phòng C-203 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

59 Thứ Ba (3-4) Phòng C-206 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

55 Thứ Sáu (5-6) Phòng A2-101 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

55 Thứ Ba (5-6) Phòng C-302 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

39 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-305 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

55 Thứ Tư (1-2) Phòng C-104 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

48 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-104 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

46 Thứ Hai (5-6) Phòng C-202 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

26 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-204 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

57 Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-101 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

46 Thứ Tư (5-6) Phòng B-304 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

59 Thứ Tư (3-4) Phòng C-304 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

59 Thứ Năm (3-4) Phòng B-101 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

54 Thứ Năm (5-6) Phòng C-104 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

53 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-106 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

51 Thứ Hai (1-2) Phòng C-107 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

50 Thứ Ba (1-2) Phòng C-107 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

43 Thứ Tư (1-2) Phòng B-105 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

54 Thứ Tư (5-6) Phòng C-304 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

56 Thứ Năm (5-6) Phòng C-303 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

42 Thứ Ba (7-8) Phòng C-304 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

45 Thứ Tư (7-8) Phòng B-304 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

33 Thứ Hai (5-6) Phòng C-207 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

50 Thứ Ba (1-2) Phòng C-208 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

50 Thứ Năm (1-2) Phòng C-302 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

42 Thứ Hai (1-2) Phòng C-302 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

53 Thứ Hai (7-8) Phòng C-206 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

7 Thứ Bảy (9-10) Phòng A2-110 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

60 Thứ Ba (7-8) Phòng C-302 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


62 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-102 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Năm (1-2) Phòng B-208 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

62 Thứ Hai (3-4) Phòng B-201 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Tư (3-4) Phòng B-203 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Hai (1-2) Phòng B-108 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-208 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Ba (1-2) Phòng B-203 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Tư (1-2) Phòng B-301 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Hai (7-8) Phòng B-202 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Năm (7-8) Phòng C-301 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-103 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-303 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-202 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

61 Thứ Ba (5-6) Phòng B-304 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Tư (5-6) Phòng B-301 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

61 Thứ Ba (3-4) Phòng B-301 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Tư (7-8) Phòng B-203 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-104 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-208 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Năm (3-4) Phòng B-205 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-104 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

60 Thứ Ba (1-2) Phòng C-205 Bộ môn Pháp luật cơ sở

54 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-205 Bộ môn Pháp luật cơ sở

59 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-202 Bộ môn Pháp luật cơ sở

7 Thứ Tư (1-2) Phòng A2-110 Bộ môn Pháp luật cơ sở

57 Thứ Hai (5-6) Phòng B-303 Bộ môn Pháp luật cơ sở

34 Thứ Tư (7-8) Phòng B-207 Bộ môn Pháp luật cơ sở

35 Thứ Sáu (1-2) Phòng A2-102 Bộ môn Pháp luật cơ sở

36 Thứ Năm (3-4) Phòng C-103 Bộ môn Pháp luật cơ sở

10 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-304 Bộ môn Pháp luật cơ sở

49 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-302 Bộ môn Pháp luật cơ sở

32 Thứ Hai (7-8) Phòng B-306 Bộ môn Pháp luật cơ sở

51 Thứ Hai (1-2) Phòng C-206 Bộ môn Pháp luật cơ sở

60 Thứ Ba (3-4) Phòng C-205 Bộ môn Pháp luật cơ sở

60 Thứ Tư (5-6) Phòng C-206 Bộ môn Pháp luật cơ sở

60 Thứ Năm (1-2) Phòng C-204 Bộ môn Pháp luật kinh doanh
60 Thứ Ba (5-6) Phòng C-203 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-205 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Tư (7-8) Phòng C-303 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Hai (5-6) Phòng C-204 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-303 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Hai (1-2) Phòng C-207 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Ba (5-6) Phòng C-202 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

52 Thứ Tư (9-10) Phòng A2-102 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

40 Thứ Tư (7-8) Phòng B-206 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

28 Thứ Năm (5-6) Phòng B-207 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

56 Thứ Năm (3-4) Phòng A2-103 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

31 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP027 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

38 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP026 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

62 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP025 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

59 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP026 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

8 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

61 Thứ Năm (7-8) Phòng A2-102 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Hai (1-2) Phòng B-104 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

59 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-202 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Năm (5-6) Phòng B-206 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Tư (1-2) Phòng C-205 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-206 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Hai (5-6) Phòng B-206 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

58 Thứ Ba (1-2) Phòng B-307 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Bảy (7-8) Phòng A2-101 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

59 Thứ Bảy (3-4) Phòng A2-103 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

59 Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-103 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Ba (5-6) Phòng B-206 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

54 Thứ Tư (3-4) Phòng A2-103 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Ba (3-4) Phòng B-207 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

18 Thứ Tư (7-8) Phòng B-308 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

38 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-307 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Năm (7-8) Phòng B-305 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

9 Thứ Tư (1-2) Phòng B-306 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Năm (5-6) Phòng C-302 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-206 Bộ môn Pháp luật kinh doanh
60 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-206 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

55 Thứ Hai (1-2) Phòng B-304 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

30 Thứ Hai (5-6) Phòng B-208 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

44 Thứ Năm (1-2) Phòng C-206 Bộ môn Pháp luật kinh doanh

34 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP045 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

32 Thứ Hai (3-4) Phòng B-108 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

58 Thứ Hai (1-2) Phòng B-201 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

58 Thứ Ba (5-6) Phòng B-106 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

59 Thứ Tư (1-2) Phòng B-106 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

37 Thứ Năm (3-4) Phòng B-202 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

61 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-105 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

56 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-105 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

58 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-108 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

58 Thứ Năm (1-2) Phòng B-105 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

15 Thứ Năm (7-8) Phòng B-104 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

40 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-106 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

60 Thứ Tư (3-4) Phòng B-305 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

60 Thứ Tư (7-8) Phòng B-303 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

60 Thứ Năm (7-8) Phòng C-207 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-207 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-207 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-208 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing

8 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP070 Bộ môn Định giá

30 Thứ Ba (1-2) Phòng B-105 Bộ môn Định giá

25 Thứ Tư (3-4) Phòng B-105 Bộ môn Định giá

59 Thứ Năm (3-4) Phòng B-108 Bộ môn Định giá

62 Thứ Ba (5-6) Phòng C-205 Bộ môn Định giá

47 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-305 Bộ môn Định giá

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-106 Bộ môn Định giá

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-207 Bộ môn Marketing

40 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-207 Bộ môn Marketing

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-207 Bộ môn Marketing

59 Thứ Hai (1-2) Phòng C-208 Bộ môn Marketing

59 Thứ Hai (5-6) Phòng C-103 Bộ môn Marketing

39 Thứ Ba (1-2) Phòng C-103 Bộ môn Marketing

60 Thứ Tư (3-4) Phòng C-103 Bộ môn Marketing


52 Thứ Hai (1-2) Phòng C-102 Bộ môn Marketing

10 Thứ Ba (3-4) Phòng C-102 Bộ môn Marketing

15 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-101 Bộ môn Marketing

28 Thứ Hai (3-4) Phòng C-101 Bộ môn Marketing

44 Thứ Hai (7-8) Phòng C-101 Bộ môn Marketing

23 Thứ Ba (3-4) Phòng C-101 Bộ môn Marketing

59 Thứ Năm (1-2) Phòng B-308 Bộ môn Marketing

60 Thứ Năm (3-4) Phòng B-308 Bộ môn Marketing

35 Thứ Năm (7-8) Phòng B-302 Bộ môn Marketing

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-108 Bộ môn Marketing

60 Thứ Hai (5-6) Phòng B-203 Bộ môn Marketing

62 Thứ Ba (1-2) Phòng C-106 Bộ môn Marketing

60 Thứ Hai (5-6) Phòng C-106 Bộ môn Marketing

60 Thứ Hai (7-8) Phòng B-302 Bộ môn Marketing

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-205 Bộ môn Marketing

51 Thứ Tư (7-8) Phòng C-207 Bộ môn Marketing

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-207 Bộ môn Marketing

52 Thứ Năm (5-6) Phòng C-207 Bộ môn Marketing

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-208 Bộ môn Marketing

5 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP055 Bộ môn Marketing

28 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP056 Bộ môn Marketing

53 Thứ Hai (5-6) Phòng C-205 Bộ môn Marketing

42 Thứ Hai (5-6) Phòng B-105 Bộ môn Marketing

64 Thứ Ba (3-4) Phòng B-105 Bộ môn Marketing

60 Thứ Ba (7-8) Phòng B-106 Bộ môn Marketing

30 Thứ Tư (5-6) Phòng B-107 Bộ môn Marketing

58 Thứ Năm (5-6) Phòng B-105 Bộ môn Marketing

57 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-105 Bộ môn Marketing

33 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-106 Bộ môn Marketing

53 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-106 Bộ môn Marketing

52 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-107 Bộ môn Marketing

60 Thứ Ba (7-8) Phòng C-207 Bộ môn Truyền thông Marketing

59 Thứ Tư (3-4) Phòng C-207 Bộ môn Truyền thông Marketing

60 Thứ Tư (5-6) Phòng C-207 Bộ môn Truyền thông Marketing

57 Thứ Năm (1-2) Phòng C-208 Bộ môn Truyền thông Marketing

30 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP076 Bộ môn Truyền thông Marketing


60 Thứ Năm (1-2) Phòng B-203 Bộ môn Truyền thông Marketing

60 Thứ Tư (3-4) Phòng B-106 Bộ môn Truyền thông Marketing

47 Thứ Tư (3-4) Phòng B-101 Bộ môn Truyền thông Marketing

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-308 Bộ môn Truyền thông Marketing

1 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP038 Bộ môn Truyền thông Marketing

59 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-206 Bộ môn Truyền thông Marketing

53 Thứ Năm (7-8) Phòng B-208 Bộ môn Truyền thông Marketing

58 Thứ Hai (7-8) Phòng B-208 Bộ môn Truyền thông Marketing

60 Thứ Tư (5-6) Phòng C-205 Bộ môn Truyền thông Marketing

53 Thứ Hai (1-2) Phòng B-203 Bộ môn Truyền thông Marketing

52 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP037 Bộ môn Truyền thông Marketing

48 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-208 Bộ môn Truyền thông Marketing

41 Thứ Ba (1-2) Phòng B-108 Bộ môn Truyền thông Marketing

45 Thứ Ba (5-6) Phòng B-105 Bộ môn Truyền thông Marketing

39 Thứ Tư (7-8) Phòng B-107 Bộ môn Truyền thông Marketing

48 Thứ Năm (1-2) Phòng B-201 Bộ môn Truyền thông Marketing

30 Thứ Năm (7-8) Phòng B-105 Bộ môn Truyền thông Marketing

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-105 Bộ môn Truyền thông Marketing

60 Thứ Tư (5-6) Phòng B-106 Bộ môn Truyền thông Marketing

7 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP022 Bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị

58 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP021 Bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị

57 Thứ Hai (5-6) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị

43 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-108 Bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-208 Bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị

57 Thứ Năm (5-6) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị

57 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị

57 Thứ Tư (5-6) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị

43 Thứ Tư (1-2) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế và Quản lý biến đổi khí hậu

12 Thứ Ba (7-8) Phòng B-207 Bộ môn Kinh tế và Quản lý biến đổi khí hậu

51 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-204 Bộ môn Kinh tế và Quản lý biến đổi khí hậu

58 Thứ Tư (5-6) Phòng B-105 Bộ môn Kinh tế và Quản lý biến đổi khí hậu

56 Thứ Sáu (7-8) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế và Quản lý biến đổi khí hậu

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-302 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

49 Thứ Tư (1-2) Phòng C-307 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

59 Thứ Năm (5-6) Phòng C-304 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

17 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-201 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường
60 Thứ Hai (5-6) Phòng C-302 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

10 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP044 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

38 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP029 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

42 Thứ Tư (7-8) Phòng B-201 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

59 Thứ Tư (3-4) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

33 Thứ Bảy (14-16) Phòng VP001 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

40 Thứ Ba (7-8) Phòng B-108 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

38 Thứ Hai (7-8) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

59 Thứ Tư (5-6) Phòng C-302 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

43 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-201 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

57 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-305 Bộ môn Kinh tế Quản lý tài nguyên và Môi trường

32 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-208 Bộ môn Thị trường chứng khoán

46 Thứ Ba (3-4) Phòng C-303 Bộ môn Thị trường chứng khoán

44 Thứ Ba (5-6) Phòng C-304 Bộ môn Thị trường chứng khoán

27 Thứ Tư (3-4) Phòng C-307 Bộ môn Thị trường chứng khoán

40 Thứ Hai (1-2) Phòng C-301 Bộ môn Thị trường chứng khoán

44 Thứ Hai (5-6) Phòng C-208 Bộ môn Thị trường chứng khoán

8 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP071 Bộ môn Thị trường chứng khoán

47 Thứ Hai (1-2) Phòng B-202 Bộ môn Thị trường chứng khoán

51 Thứ Tư (7-8) Phòng B-205 Bộ môn Thị trường chứng khoán

57 Thứ Hai (7-8) Phòng B-106 Bộ môn Thị trường chứng khoán

55 Thứ Tư (1-2) Phòng B-203 Bộ môn Thị trường chứng khoán

36 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-305 Bộ môn Thị trường chứng khoán

59 Thứ Ba (3-4) Phòng B-108 Bộ môn Thị trường chứng khoán

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-203 Bộ môn Thị trường chứng khoán

60 Thứ Hai (7-8) Phòng B-301 Bộ môn Thị trường chứng khoán

61 Thứ Ba (9-10) Phòng A2-210 Bộ môn Thị trường chứng khoán

60 Thứ Tư (3-4) Phòng B-207 Bộ môn Thị trường chứng khoán

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-207 Bộ môn Thị trường chứng khoán

60 Thứ Năm (1-2) Phòng C-304 Bộ môn Thị trường chứng khoán

47 Thứ Năm (7-8) Phòng B-301 Bộ môn Thị trường chứng khoán

35 Thứ Hai (9-10) Phòng A2-105 Bộ môn Tài chính công

58 Thứ Ba (1-2) Phòng C-303 Bộ môn Tài chính công

33 Thứ Tư (1-2) Phòng C-304 Bộ môn Tài chính công

58 Thứ Ba (5-6) Phòng C-303 Bộ môn Tài chính công

56 Thứ Tư (7-8) Phòng C-304 Bộ môn Tài chính công


45 Thứ Năm (1-2) Phòng B-101 Bộ môn Tài chính công

6 Thứ Bảy (9-10) Phòng A2-109 Bộ môn Tài chính công

7 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP059 Bộ môn Tài chính công

59 Thứ Hai (1-2) Phòng B-107 Bộ môn Tài chính công

59 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-101 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-305 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Tư (7-8) Phòng B-101 Bộ môn Tài chính công

62 Thứ Năm (7-8) Phòng B-106 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-203 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Ba (3-4) Phòng B-203 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-308 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-308 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Hai (5-6) Phòng B-108 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-303 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-303 Bộ môn Tài chính công

63 Thứ Ba (1-2) Phòng B-106 Bộ môn Tài chính công

57 Thứ Tư (5-6) Phòng B-203 Bộ môn Tài chính công

51 Thứ Ba (7-8) Phòng B-107 Bộ môn Tài chính công

60 Thứ Năm (1-2) Phòng B-207 Bộ môn Tài chính công

38 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-301 Bộ môn Tài chính công

40 Thứ Tư (1-2) Phòng B-108 Bộ môn Tài chính công

56 Thứ Hai (3-4) Phòng C-308 Bộ môn Tài chính công

48 Thứ Hai (7-8) Phòng C-304 Bộ môn Tài chính công

54 Thứ Hai (7-8) Phòng C-208 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-303 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

57 Thứ Ba (1-2) Phòng C-301 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

54 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-304 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

60 Thứ Ba (5-6) Phòng C-208 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

6 Thứ Năm (9-10) Phòng A2-109 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

17 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

61 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-204 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

60 Thứ Ba (3-4) Phòng B-304 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

30 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-205 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

35 Thứ Ba (7-8) Phòng C-103 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

28 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-205 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

14 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-301 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ
38 Thứ Năm (7-8) Phòng C-102 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

44 Thứ Hai (5-6) Phòng C-105 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

44 Thứ Hai (1-2) Phòng C-205 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

60 Thứ Tư (1-2) Phòng C-204 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

57 Thứ Năm (1-2) Phòng A2-101 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

41 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-304 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

30 Thứ Hai (7-8) Phòng C-301 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

57 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-105 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

51 Thứ Ba (3-4) Phòng C-106 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

51 Thứ Tư (5-6) Phòng C-107 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

53 Thứ Hai (3-4) Phòng B-102 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

56 Thứ Năm (5-6) Phòng C-301 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

49 Thứ Ba (1-2) Phòng C-207 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

24 Thứ Hai (7-8) Phòng C-308 Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

29 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP063 Bộ môn Tài chính quốc tế

24 Thứ Hai (7-8) Phòng B-103 Bộ môn Tài chính quốc tế

60 Thứ Năm (5-6) Phòng B-304 Bộ môn Tài chính quốc tế

6 Thứ Tư (1-2) Phòng B-202 Bộ môn Tài chính quốc tế

26 Thứ Tư (5-6) Phòng B-204 Bộ môn Tài chính quốc tế

62 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-106 Bộ môn Tài chính quốc tế

60 Thứ Hai (5-6) Phòng B-202 Bộ môn Tài chính quốc tế

60 Thứ Năm (7-8) Phòng B-201 Bộ môn Tài chính quốc tế

60 Thứ Hai (1-2) Phòng B-207 Bộ môn Tài chính quốc tế

60 Thứ Hai (1-2) Phòng C-307 Bộ môn Tài chính quốc tế

36 Thứ Ba (1-2) Phòng B-107 Bộ môn Tài chính quốc tế

18 Thứ Hai (5-6) Phòng C-308 Bộ môn Tài chính quốc tế

60 Thứ Ba (5-6) Phòng B-104 Bộ môn Tài chính quốc tế

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-105 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-206 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Tư (3-4) Phòng C-303 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Tư (7-8) Phòng C-302 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-307 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

61 Thứ Năm (7-8) Phòng C-302 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-302 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Hai (7-8) Phòng C-103 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Hai (9-10) Phòng A2-110 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
58 Thứ Năm (3-4) Phòng B-206 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

47 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-202 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-201 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Năm (7-8) Phòng C-208 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

40 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-304 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

43 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-301 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

29 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-304 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

44 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-208 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

58 Thứ Hai (1-2) Phòng B-101 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

49 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP060 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

11 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP061 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

23 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP062 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

31 Thứ Tư (1-2) Phòng B-204 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

62 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-106 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Năm (5-6) Phòng B-202 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

52 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-108 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

61 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-203 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

30 Thứ Hai (3-4) Phòng B-202 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

31 Thứ Sáu (9-10) Phòng A2-108 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

53 Thứ Ba (7-8) Phòng B-203 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

22 Thứ Hai (1-2) Phòng B-208 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

57 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-301 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Hai (7-8) Phòng C-207 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-308 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Ba (3-4) Phòng C-207 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

55 Thứ Năm (7-8) Phòng C-304 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Ba (5-6) Phòng C-207 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

60 Thứ Tư (1-2) Phòng C-208 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

51 Thứ Ba (7-8) Phòng C-208 Bộ môn Ngân hàng thương mại

57 Thứ Hai (3-4) Phòng B-101 Bộ môn Ngân hàng thương mại

54 Thứ Tư (1-2) Phòng C-301 Bộ môn Ngân hàng thương mại

53 Thứ Hai (5-6) Phòng C-303 Bộ môn Ngân hàng thương mại

52 Thứ Tư (5-6) Phòng C-208 Bộ môn Ngân hàng thương mại

15 Thứ Ba (1-2) Phòng C-304 Bộ môn Ngân hàng thương mại

12 Thứ Hai (9-10) Phòng A2-109 Bộ môn Ngân hàng thương mại

40 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-208 Bộ môn Ngân hàng thương mại
39 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-301 Bộ môn Ngân hàng thương mại

17 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-208 Bộ môn Ngân hàng thương mại

30 Thứ Hai (3-4) Phòng A2-304 Bộ môn Ngân hàng thương mại

23 Thứ Bảy (9-10) Phòng A2-108 Bộ môn Ngân hàng thương mại

21 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP028 Bộ môn Ngân hàng thương mại

9 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP029 Bộ môn Ngân hàng thương mại

2 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP030 Bộ môn Ngân hàng thương mại

51 Thứ Hai (5-6) Phòng B-106 Bộ môn Ngân hàng thương mại

33 Thứ Ba (3-4) Phòng B-106 Bộ môn Ngân hàng thương mại

26 Thứ Tư (5-6) Phòng B-108 Bộ môn Ngân hàng thương mại

50 Thứ Tư (1-2) Phòng B-302 Bộ môn Ngân hàng thương mại

33 Thứ Tư (9-10) Phòng A2-108 Bộ môn Ngân hàng thương mại

26 Thứ Năm (9-10) Phòng A2-108 Bộ môn Ngân hàng thương mại

55 Thứ Tư (1-2) Phòng C-206 Bộ môn Ngân hàng thương mại

38 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-206 Bộ môn Ngân hàng thương mại

50 Thứ Năm (1-2) Phòng B-302 Bộ môn Ngân hàng thương mại

59 Thứ Tư (7-8) Phòng B-108 Bộ môn Ngân hàng thương mại

44 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP039 Bộ môn Ngân hàng thương mại

54 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-203 Bộ môn Tâm lý, Xã hội học và Dân số

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-305 Bộ môn Tâm lý, Xã hội học và Dân số

28 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP023 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

54 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP022 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

35 Thứ Hai (5-6) Phòng A2-201 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

54 Thứ Ba (3-4) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

52 Thứ Năm (3-4) Phòng B-105 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

52 Thứ Hai (3-4) Phòng B-301 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

47 Thứ Ba (5-6) Phòng B-308 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

46 Thứ Ba (7-8) Phòng C-205 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

52 Thứ Tư (1-2) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

46 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-204 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

55 Thứ Ba (7-8) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

61 Thứ Năm (1-2) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

34 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-204 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

61 Thứ Tư (5-6) Phòng B-207 Bộ môn Quản trị nhân lực


60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-307 Bộ môn Quản trị nhân lực

60 Thứ Năm (5-6) Phòng B-208 Bộ môn Quản trị nhân lực

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-207 Bộ môn Quản trị nhân lực

19 Thứ Năm (5-6) Phòng C-205 Bộ môn Quản trị nhân lực

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-303 Bộ môn Quản trị nhân lực

61 Thứ Ba (1-2) Phòng B-306 Bộ môn Quản trị nhân lực

60 Thứ Hai (1-2) Phòng C-308 Bộ môn Quản trị nhân lực

20 Thứ Hai (7-8) Phòng B-305 Bộ môn Quản trị nhân lực

12 Thứ Năm (1-2) Phòng B-305 Bộ môn Quản trị nhân lực

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-303 Bộ môn Quản trị nhân lực

23 Thứ Hai (3-4) Phòng B-304 Bộ môn Quản trị nhân lực

61 Thứ Ba (5-6) Phòng B-107 Bộ môn Quản trị nhân lực

60 Thứ Tư (9-10) Phòng A2-110 Bộ môn Quản trị nhân lực

37 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP057 Bộ môn Quản trị nhân lực

31 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP058 Bộ môn Quản trị nhân lực

54 Thứ Ba (1-2) Phòng B-202 Bộ môn Quản trị nhân lực

45 Thứ Tư (7-8) Phòng B-204 Bộ môn Quản trị nhân lực

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-106 Bộ môn Quản trị nhân lực

59 Thứ Ba (7-8) Phòng C-105 Bộ môn Quản trị nhân lực

56 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-206 Bộ môn Quản trị nhân lực

50 Thứ Năm (1-2) Phòng C-308 Bộ môn Quản trị nhân lực

58 Thứ Tư (1-2) Phòng B-201 Bộ môn Quản trị nhân lực

40 Thứ Năm (5-6) Phòng B-201 Bộ môn Quản trị nhân lực

45 Thứ Năm (3-4) Phòng B-301 Bộ môn Quản trị nhân lực

41 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP030 Bộ môn Quản trị nhân lực

50 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP031 Bộ môn Quản trị nhân lực

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-202 Bộ môn Quản trị nhân lực

41 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-204 Bộ môn Quản trị nhân lực

52 Thứ Năm (1-2) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị nhân lực

39 Thứ Năm (7-8) Phòng B-304 Bộ môn Tâm lý, Xã hội học và Dân số

45 Thứ Tư (3-4) Phòng B-108 Bộ môn Tâm lý, Xã hội học và Dân số

43 Thứ Ba (3-4) Phòng C-204 Bộ môn Tâm lý, Xã hội học và Dân số

21 Thứ Bảy (5-6) Phòng A2-110 Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên

23 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-110 Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên

33 Thứ Năm (5-6) Phòng A2-110 Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên

36 Thứ Sáu (5-6) Phòng A2-110 Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên
39 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP064 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

38 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP065 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

34 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP066 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

33 Thứ Tư (1-2) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

35 Thứ Tư (3-4) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

31 Thứ Sáu (1-2) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

34 Thứ Sáu (3-5) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

34 Thứ Hai (5-6) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

13 Thứ Hai (7-8) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

33 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

33 Thứ Ba (7-9) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

14 Thứ Ba (1-2) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

35 Thứ Ba (3-4) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

31 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

33 Thứ Tư (3-5) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

24 Thứ Hai (1-2) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

35 Thứ Hai (3-4) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

22 Thứ Tư (7-8) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

35 Thứ Tư (5-7) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

35 Thứ Ba (3-4) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

18 Thứ Ba (1-2) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

35 Thứ Tư (5-6) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

15 Thứ Tư (7-8) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

35 Thứ Tư (3-4) Phòng A2-110 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

24 Thứ Năm (1-2) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

25 Thứ Năm (5-6) Phòng A2-303 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

11 Thứ Sáu (1-2) Phòng A2-110 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

23 Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

23 Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-110 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

35 Thứ Ba (3-4) Phòng A2-213 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

29 Thứ Năm (5-6) Phòng A2-304 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

35 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-213 Bộ môn Tiếng Anh thương mại

15 Thứ Hai (1-2) Phòng A2-110 Bộ môn Kinh tế công cộng

42 Thứ Năm (1-2) Phòng B-108 Bộ môn Kinh tế công cộng

39 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế công cộng

45 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP006 Bộ môn Kinh tế công cộng


37 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP007 Bộ môn Kinh tế công cộng

11 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế công cộng

28 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế công cộng

55 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế công cộng

52 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế công cộng

44 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-204 Bộ môn Kinh tế công cộng

45 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế công cộng

60 Thứ Năm (1-2) Phòng B-106 Bộ môn Kinh tế công cộng

42 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế công cộng

39 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế công cộng

60 Thứ Ba (3-4) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế công cộng

31 Thứ Ba (7-8) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế công cộng

47 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế công cộng

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế công cộng

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-202 Bộ môn Kinh tế công cộng

28 Thứ Tư (1-2) Phòng B-208 Bộ môn Kinh tế công cộng

61 Thứ Hai (5-6) Phòng C-301 Bộ môn Kinh tế công cộng

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế công cộng

47 Thứ Năm (3-4) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế công cộng

56 Thứ Năm (7-8) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế công cộng

60 Thứ Ba (7-8) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế công cộng

60 Thứ Hai (3-4) Phòng C-204 Bộ môn Kinh tế công cộng

59 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế công cộng

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế công cộng

39 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế công cộng

35 Thứ Hai (3-4) Phòng B-106 Bộ môn Kinh tế công cộng

52 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế phát triển

54 Thứ Hai (7-8) Phòng C-202 Bộ môn Kinh tế phát triển

49 Thứ Năm (7-8) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế phát triển

51 Thứ Tư (3-4) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế phát triển

48 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP017 Bộ môn Kinh tế phát triển

46 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP018 Bộ môn Kinh tế phát triển

54 Thứ Hai (1-2) Phòng B-302 Bộ môn Kinh tế phát triển

58 Thứ Năm (7-8) Phòng B-204 Bộ môn Kinh tế phát triển

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế phát triển

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế phát triển


60 Thứ Năm (3-4) Phòng B-303 Bộ môn Kinh tế phát triển

47 Thứ Hai (1-2) Phòng B-106 Bộ môn Kinh tế phát triển

44 Thứ Ba (5-6) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế phát triển

51 Thứ Tư (1-2) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế phát triển

60 Thứ Tư (3-4) Phòng B-208 Bộ môn Kinh tế phát triển

62 Thứ Ba (3-4) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế phát triển

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-306 Bộ môn Kinh tế phát triển

54 Thứ Tư (3-4) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế phát triển

54 Thứ Ba (1-2) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế phát triển

44 Thứ Tư (5-6) Phòng B-104 Bộ môn Kinh tế phát triển

41 Thứ Năm (3-4) Phòng B-106 Bộ môn Kinh tế phát triển

60 Thứ Tư (7-8) Phòng C-205 Bộ môn Kinh tế phát triển

60 Thứ Hai (3-4) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế phát triển

59 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-302 Bộ môn Kinh tế phát triển

60 Thứ Hai (7-8) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế phát triển

60 Thứ Ba (1-2) Phòng C-105 Bộ môn Kinh tế phát triển

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-307 Bộ môn Quản lý công nghệ

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-308 Bộ môn Quản lý công nghệ

54 Thứ Năm (1-2) Phòng B-102 Bộ môn Quản lý kinh tế

59 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-307 Bộ môn Quản lý kinh tế

30 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP042 Bộ môn Quản lý kinh tế

17 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP043 Bộ môn Quản lý kinh tế

45 Thứ Ba (1-2) Phòng C-307 Bộ môn Quản lý kinh tế

48 Thứ Tư (5-6) Phòng C-308 Bộ môn Quản lý kinh tế

41 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP023 Bộ môn Quản lý kinh tế

30 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP024 Bộ môn Quản lý kinh tế

46 Thứ Tư (7-8) Phòng C-102 Bộ môn Quản lý kinh tế

56 Thứ Năm (1-2) Phòng C-106 Bộ môn Quản lý kinh tế

54 Thứ Sáu (1-2) Phòng A2-103 Bộ môn Quản lý kinh tế

37 Thứ Ba (7-8) Phòng B-301 Bộ môn Quản lý kinh tế

50 Thứ Tư (3-4) Phòng B-201 Bộ môn Quản lý kinh tế

53 Thứ Hai (1-2) Phòng B-102 Bộ môn Quản lý kinh tế

59 Thứ Ba (5-6) Phòng C-307 Bộ môn Quản lý kinh tế

60 Thứ Ba (3-4) Phòng B-201 Bộ môn Quản lý xã hội

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-208 Bộ môn Quản lý xã hội

23 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP039 Bộ môn Quản lý xã hội


59 Thứ Ba (5-6) Phòng C-301 Bộ môn Quản lý xã hội

61 Thứ Năm (3-4) Phòng B-203 Bộ môn Quản lý xã hội

44 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP027 Bộ môn Quản lý xã hội

60 Thứ Tư (1-2) Phòng B-304 Bộ môn Quản lý xã hội

46 Thứ Hai (3-4) Phòng B-203 Bộ môn Quản lý xã hội

30 Thứ Tư (5-6) Phòng C-301 Bộ môn Quản lý xã hội

33 Thứ Tư (1-2) Phòng B-207 Bộ môn Quản trị chất lượng

22 Thứ Tư (7-8) Phòng B-306 Bộ môn Quản trị chất lượng

55 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-306 Bộ môn Quản trị chất lượng

42 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-302 Bộ môn Quản trị chất lượng

42 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-207 Bộ môn Quản trị chất lượng

46 Thứ Hai (7-8) Phòng C-302 Bộ môn Quản trị chất lượng

44 Thứ Hai (1-2) Phòng C-304 Bộ môn Quản trị chất lượng

33 Thứ Ba (5-6) Phòng B-305 Bộ môn Quản trị chất lượng

11 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP046 Bộ môn Quản trị chất lượng

12 Thứ Ba (9-10) Phòng A2-110 Bộ môn Quản trị chất lượng

57 Thứ Hai (3-4) Phòng C-302 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

37 Thứ Hai (7-8) Phòng C-204 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

45 Thứ Ba (1-2) Phòng C-302 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

46 Thứ Ba (5-6) Phòng C-206 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

42 Thứ Tư (1-2) Phòng C-302 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

13 Thứ Năm (9-10) Phòng A2-103 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

10 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP047 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

19 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP048 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

16 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP049 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

4 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP050 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

48 Thứ Hai (5-6) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

52 Thứ Năm (7-8) Phòng B-207 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

54 Thứ Ba (7-8) Phòng B-302 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

60 Thứ Tư (1-2) Phòng B-303 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

23 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-306 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

26 Thứ Tư (5-6) Phòng B-305 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

56 Thứ Ba (3-4) Phòng C-105 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

58 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-201 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

57 Thứ Hai (3-4) Phòng A2-110 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

54 Thứ Hai (1-2) Phòng B-303 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp
60 Thứ Tư (5-6) Phòng B-306 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

60 Thứ Ba (5-6) Phòng C-104 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

44 Thứ Hai (7-8) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-308 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

46 Thứ Năm (7-8) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

59 Thứ Năm (1-2) Phòng B-303 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-104 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

60 Thứ Ba (7-8) Phòng C-206 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

60 Thứ Tư (1-2) Phòng C-303 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

56 Thứ Ba (5-6) Phòng B-207 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

40 Thứ Hai (3-4) Phòng B-105 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-303 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-303 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

56 Thứ Ba (1-2) Phòng B-207 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-105 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

56 Thứ Năm (5-6) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

43 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-305 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

20 Thứ Tư (7-8) Phòng A2-110 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

36 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP033 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

20 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP034 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

4 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP035 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

15 Thứ Ba (1-2) Phòng B-305 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

52 Thứ Năm (3-4) Phòng C-302 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

43 Thứ Năm (5-6) Phòng C-106 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

44 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-302 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

48 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-206 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

44 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-302 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

13 Thứ Sáu (9-10) Phòng A2-103 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

58 Thứ Hai (7-8) Phòng B-207 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

60 Thứ Năm (3-4) Phòng B-304 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

41 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-304 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

39 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-304 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

44 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-304 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

26 Thứ Ba (7-8) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

41 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-207 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp
36 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-207 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

50 Thứ Tư (1-2) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

43 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-305 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

55 Thứ Ba (5-6) Phòng B-205 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

57 Thứ Hai (5-6) Phòng B-305 Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

43 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-205 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

42 Thứ Ba (1-2) Phòng B-303 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

38 Thứ Năm (5-6) Phòng B-305 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

50 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-306 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

55 Thứ Tư (5-6) Phòng A2-110 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

48 Thứ Hai (1-2) Phòng B-305 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

16 Thứ Hai (9-10) Phòng A2-103 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

3 Thứ Năm (9-10) Phòng A2-110 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

25 Thứ Ba (7-8) Phòng B-305 Bộ môn Văn hóa kinh doanh

60 Thứ Năm (3-4) Phòng A2-611 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

60 Thứ Năm (1-2) Phòng A2-602 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng A2-602 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

40 Thứ Sáu (7-8) Phòng A2-610 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

22 Thứ Bảy (3-4) Phòng A2-609 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

38 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP005 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng A2-602 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

47 Thứ Bảy (3-4) Phòng A2-602 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

60 Thứ Ba (1-2) Phòng A2-611 Bộ môn Tin học kinh tế

58 Thứ Ba (7-8) Phòng A2-601 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

60 Thứ Tư (3-4) Phòng A2-601 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

56 Thứ Ba (3-4) Phòng A2-602 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

60 Thứ Hai (5-6) Phòng A2-602 Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

60 Thứ Bảy (7-8) Phòng A2-611 Bộ môn Tin học kinh tế

25 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP067 Bộ môn Tin học kinh tế

56 Thứ Bảy (5-6) Phòng A2-602 Bộ môn Tin học kinh tế

42 Thứ Hai (3-4) Phòng A2-602 Bộ môn Tin học kinh tế

60 Thứ Tư (5-6) Phòng A2-602 Bộ môn Tin học kinh tế

60 Thứ Hai (3-4) Phòng A2-601 Bộ môn Tin học kinh tế

60 Thứ Ba (5-6) Phòng A2-602 Bộ môn Tin học kinh tế

60 Thứ Tư (3-4) Phòng A2-602 Bộ môn Tin học kinh tế

53 Thứ Hai (7-8) Phòng C-104 Bộ môn Tin học kinh tế


60 Thứ Ba (3-4) Phòng C-103 Bộ môn Tin học kinh tế

61 Thứ Năm (3-4) Phòng A2-602 Bộ môn Tin học kinh tế

60 Thứ Năm (5-6) Phòng A2-602 Bộ môn Tin học kinh tế

45 Thứ Tư (5-6) Phòng C-307 Bộ môn Thống kê kinh doanh

53 Thứ Ba (3-4) Phòng C-307 Bộ môn Thống kê kinh doanh

37 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP072 Bộ môn Thống kê kinh doanh

60 Thứ Ba (5-6) Phòng B-301 Bộ môn Thống kê kinh doanh

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-301 Bộ môn Thống kê kinh doanh

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-208 Bộ môn Thống kê kinh doanh

55 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-205 Bộ môn Thống kê kinh doanh

50 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-301 Bộ môn Thống kê kinh doanh

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-204 Bộ môn Thống kê kinh doanh

58 Thứ Bảy (5-6) Phòng A2-102 Bộ môn Thống kê kinh doanh

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-302 Bộ môn Thống kê kinh doanh

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-301 Bộ môn Thống kê kinh doanh

58 Thứ Tư (3-4) Phòng C-206 Bộ môn Thống kê kinh doanh

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-201 Bộ môn Thống kê kinh doanh

44 Thứ Hai (3-4) Phòng C-203 Bộ môn Thống kê kinh doanh

10 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-204 Bộ môn Thống kê kinh doanh

33 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP073 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

60 Thứ Năm (1-2) Phòng B-104 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-301 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

60 Thứ Năm (5-6) Phòng B-301 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

60 Thứ Hai (5-6) Phòng B-301 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

59 Thứ Năm (1-2) Phòng B-307 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

60 Thứ Hai (1-2) Phòng B-301 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

100 Thứ Ba (7-8) Phòng A2-102 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

45 Thứ Ba (1-2) Phòng B-301 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

33 Thứ Tư (7-8) Phòng B-301 Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

16 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP031 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

15 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP032 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

52 Thứ Tư (1-2) Phòng B-107 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

45 Thứ Năm (5-6) Phòng B-104 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

58 Thứ Tư (1-2) Phòng C-107 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

59 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-104 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

59 Thứ Hai (3-4) Phòng B-207 Bộ môn Kinh doanh quốc tế


52 Thứ Hai (5-6) Phòng B-204 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-107 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-301 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

60 Thứ Tư (3-4) Phòng B-302 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

4 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

60 Thứ Năm (1-2) Phòng B-107 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

44 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-104 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

42 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-206 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

49 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP033 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

53 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP034 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

56 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-105 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

57 Thứ Ba (5-6) Phòng B-204 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

0 Thứ Hai (3-4) Phòng B-306 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

60 Thứ Hai (5-6) Phòng C-107 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

60 Thứ Ba (1-2) Phòng C-201 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

61 Thứ Ba (7-8) Phòng C-107 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

60 Thứ Tư (3-4) Phòng C-107 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

59 Thứ Tư (7-8) Phòng C-208 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

57 Thứ Năm (1-2) Phòng C-301 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

44 Thứ Năm (5-6) Phòng C-208 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

60 Thứ Năm (1-2) Phòng C-101 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng C-105 Bộ môn Kinh doanh quốc tế

58 Thứ Tư (5-6) Phòng B-202 Bộ môn Kinh tế quốc tế

54 Thứ Ba (1-2) Phòng B-302 Bộ môn Kinh tế quốc tế

26 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP019 Bộ môn Kinh tế quốc tế

23 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP020 Bộ môn Kinh tế quốc tế

56 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP002 Bộ môn Kinh tế quốc tế

44 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP003 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Hai (1-2) Phòng C-101 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Ba (7-8) Phòng C-106 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Tư (3-4) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Tư (5-6) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-204 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-107 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-301 Bộ môn Kinh tế quốc tế


60 Thứ Hai (5-6) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh tế quốc tế

44 Thứ Hai (5-6) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế quốc tế

53 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-208 Bộ môn Kinh tế quốc tế

56 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-302 Bộ môn Kinh tế quốc tế

50 Thứ Tư (3-4) Phòng B-303 Bộ môn Kinh tế quốc tế

37 Thứ Ba (1-2) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế quốc tế

50 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế quốc tế

41 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-105 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Năm (3-4) Phòng B-207 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Năm (5-6) Phòng B-204 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-306 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-205 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Ba (7-8) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Tư (1-2) Phòng C-106 Bộ môn Kinh tế quốc tế

61 Thứ Năm (1-2) Phòng B-304 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Ba (1-2) Phòng C-204 Bộ môn Kinh tế quốc tế

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-205 Bộ môn Kinh tế quốc tế

26 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP036 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

19 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP037 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

17 Thứ Hai (3-4) Phòng B-307 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

38 Thứ Ba (5-6) Phòng B-306 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

51 Thứ Ba (5-6) Phòng C-107 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

55 Thứ Tư (1-2) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

46 Thứ Tư (7-8) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

48 Thứ Năm (3-4) Phòng C-106 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

55 Thứ Tư (7-8) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-305 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Tư (5-6) Phòng B-307 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Năm (3-4) Phòng C-206 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Ba (3-4) Phòng C-104 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-107 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Hai (1-2) Phòng C-201 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Hai (7-8) Phòng C-107 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Ba (3-4) Phòng C-107 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

48 Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-102 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Tư (1-2) Phòng B-206 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại
59 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-204 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Hai (3-4) Phòng C-206 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

46 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP025 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

2 Chủ Nhật (11-13) Phòng VP040 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

54 Thứ Ba (3-4) Phòng B-202 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Năm (1-2) Phòng B-204 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Năm (7-8) Phòng B-108 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

61 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-203 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

60 Thứ Hai (3-4) Phòng B-205 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

55 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP004 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

56 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP005 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

54 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP006 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

59 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP007 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

48 Thứ Ba (1-2) Phòng B-206 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

59 Thứ Tư (5-6) Phòng B-206 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

48 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-208 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

46 Thứ Ba (3-4) Phòng B-306 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

45 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-102 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

50 Thứ Hai (1-2) Phòng C-106 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

29 Thứ Ba (3-4) Phòng B-308 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

33 Thứ Tư (5-6) Phòng B-308 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

35 Thứ Ba (7-8) Phòng B-105 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

50 Thứ Tư (5-6) Phòng B-303 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

59 Thứ Ba (5-6) Phòng B-208 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

57 Thứ Sáu (7-8) Phòng B-105 Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

27 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP004 Bộ môn Thương mại quốc tế

29 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP075 Bộ môn Thương mại quốc tế

10 Thứ Năm (3-4) Phòng B-208 Bộ môn Thương mại quốc tế

28 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-302 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Năm (5-6) Phòng B-302 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng C-107 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng C-201 Bộ môn Thương mại quốc tế

21 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-107 Bộ môn Thương mại quốc tế

61 Thứ Hai (3-4) Phòng C-106 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-302 Bộ môn Thương mại quốc tế

22 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-302 Bộ môn Thương mại quốc tế


60 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-106 Bộ môn Thương mại quốc tế

61 Thứ Ba (3-4) Phòng B-208 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Hai (5-6) Phòng A2-601 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Năm (5-6) Phòng A2-601 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-601 Bộ môn Thương mại quốc tế

54 Thứ Bảy (3-4) Phòng A2-701 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Hai (7-8) Phòng A2-611 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Ba (7-8) Phòng A2-611 Bộ môn Thương mại quốc tế

56 Thứ Tư (1-2) Phòng A2-701 Bộ môn Thương mại quốc tế

58 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP074 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Năm (7-8) Phòng A2-611 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng A2-611 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Tư (5-6) Phòng A2-611 Bộ môn Thương mại quốc tế

27 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-306 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Ba (3-4) Phòng B-302 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Tư (5-6) Phòng B-302 Bộ môn Thương mại quốc tế

58 Thứ Ba (5-6) Phòng B-203 Bộ môn Thương mại quốc tế

43 Thứ Hai (3-4) Phòng B-303 Bộ môn Thương mại quốc tế

59 Thứ Ba (5-6) Phòng B-302 Bộ môn Thương mại quốc tế

56 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP038 Bộ môn Thương mại quốc tế

11 Thứ Hai (3-4) Phòng B-208 Bộ môn Thương mại quốc tế

41 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-207 Bộ môn Thương mại quốc tế

59 Thứ Năm (7-8) Phòng B-103 Bộ môn Thương mại quốc tế

53 Thứ Năm (3-4) Phòng A2-102 Bộ môn Thương mại quốc tế

51 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-307 Bộ môn Thương mại quốc tế

60 Thứ Tư (7-8) Phòng B-106 Bộ môn Thương mại quốc tế

48 Thứ Tư (7-8) Phòng C-107 Bộ môn Thương mại quốc tế

58 Thứ Năm (1-2) Phòng C-201 Bộ môn Thương mại quốc tế

41 Thứ Năm (7-8) Phòng C-107 Bộ môn Thương mại quốc tế

51 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-107 Bộ môn Thương mại quốc tế

51 Thứ Năm (5-6) Phòng B-308 Bộ môn Thương mại quốc tế

53 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP008 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

18 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP009 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

54 Thứ Ba (7-8) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

55 Thứ Tư (1-2) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

60 Thứ Tư (5-6) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh doanh bất động sản
60 Thứ Năm (3-4) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

49 Thứ Bảy (3-4) Phòng C-208 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

49 Thứ Ba (5-6) Phòng C-103 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

41 Thứ Tư (1-2) Phòng C-103 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

60 Thứ Sáu (7-8) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

56 Thứ Hai (3-4) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

49 Thứ Bảy (5-6) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

47 Thứ Bảy (1-2) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

60 Thứ Tư (5-6) Phòng B-201 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng B-201 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

56 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-306 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

38 Thứ Năm (5-6) Phòng B-203 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

36 Thứ Ba (3-4) Phòng B-205 Bộ môn Kinh doanh bất động sản

29 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP041 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

52 Thứ Hai (5-6) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

46 Thứ Ba (3-4) Phòng C-208 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

58 Thứ Hai (3-4) Phòng C-208 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

42 Thứ Ba (3-4) Phòng B-303 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

60 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-302 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

52 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP028 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

60 Thứ Năm (7-8) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

61 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-305 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

52 Thứ Năm (5-6) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

46 Thứ Tư (5-6) Phòng C-103 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

51 Thứ Năm (1-2) Phòng C-103 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

53 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-108 Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính

19 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP016 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

47 Thứ Tư (7-8) Phòng C-203 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

28 Thứ Ba (5-6) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

60 Thứ Hai (7-8) Phòng C-106 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

60 Thứ Bảy (1-2) Phòng B-306 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

41 Thứ Tư (5-6) Phòng B-103 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

37 Thứ Năm (5-6) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

34 Thứ Hai (5-6) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

25 Thứ Hai (1-2) Phòng B-105 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

55 Thứ Năm (5-6) Phòng C-103 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
40 Thứ Sáu (1-2) Phòng C-103 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

43 Thứ Năm (7-8) Phòng C-106 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

36 Thứ Sáu (5-6) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

60 Thứ Bảy (3-4) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

40 Thứ Hai (1-2) Phòng C-204 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

26 Thứ Hai (3-4) Phòng C-205 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

28 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP021 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

48 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

21 Thứ Tư (7-8) Phòng B-105 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

58 Thứ Ba (3-4) Phòng A2-101 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

43 Thứ Năm (3-4) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

36 Thứ Hai (7-8) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

43 Thứ Hai (3-4) Phòng B-107 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

33 Thứ Năm (7-8) Phòng B-102 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

59 Thứ Ba (1-2) Phòng B-308 Bộ môn Kinh tế tài nguyên

30 Thứ Hai (5-6) Phòng B-307 Bộ môn Toán cơ bản

31 Thứ Ba (5-6) Phòng B-307 Bộ môn Toán cơ bản

22 Thứ Ba (1-2) Phòng A2-101 Bộ môn Toán cơ bản

14 Thứ Bảy (7-8) Phòng B-308 Bộ môn Toán cơ bản

11 Thứ Sáu (3-4) Phòng C-103 Bộ môn Toán cơ bản

60 Thứ Hai (3-4) Phòng C-103 Bộ môn Toán cơ bản

11 Thứ Hai (1-2) Phòng A2-102 Bộ môn Toán cơ bản

60 Thứ Năm (5-6) Phòng B-307 Bộ môn Toán cơ bản

22 Thứ Ba (1-2) Phòng A2-102 Bộ môn Toán cơ bản

60 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-103 Bộ môn Toán kinh tế

60 Thứ Hai (1-2) Phòng C-103 Bộ môn Toán kinh tế

47 Thứ Tư (7-8) Phòng C-307 Bộ môn Toán kinh tế

58 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-303 Bộ môn Toán kinh tế

59 Thứ Ba (5-6) Phòng C-201 Bộ môn Toán kinh tế

16 Thứ Năm (7-8) Phòng B-308 Bộ môn Toán kinh tế

6 Thứ Hai (3-4) Phòng B-308 Bộ môn Toán kinh tế

18 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP068 Bộ môn Toán kinh tế

52 Thứ Tư (3-4) Phòng B-206 Bộ môn Toán kinh tế

54 Thứ Ba (7-8) Phòng C-307 Bộ môn Toán kinh tế

51 Chủ Nhật (11-11) Phòng VP032 Bộ môn Toán kinh tế

52 Thứ Bảy (3-4) Phòng B-206 Bộ môn Toán kinh tế


34 Thứ Sáu (3-4) Phòng B-205 Bộ môn Toán kinh tế

45 Thứ Ba (3-4) Phòng B-305 Bộ môn Toán kinh tế

47 Thứ Bảy (5-6) Phòng C-307 Bộ môn Toán kinh tế

48 Thứ Năm (3-4) Phòng B-102 Bộ môn Toán kinh tế

56 Thứ Năm (7-8) Phòng C-308 Bộ môn Toán kinh tế

12 Chủ Nhật (9-9) Phòng VP069 Bộ môn Toán tài chính

18 Thứ Sáu (1-2) Phòng B-205 Bộ môn Toán tài chính

47 Thứ Bảy (7-8) Phòng C-306 Bộ môn Toán tài chính

50 Thứ Ba (3-4) Phòng B-206 Bộ môn Toán tài chính

Das könnte Ihnen auch gefallen