Sie sind auf Seite 1von 15

Sprachniveau

A 2 +

Anne Buscha s Szilvia Szita

Begegnungen
Deutsch als Fremdsprache

Redemittel
DEUTSCH – TSCHECHISCH
zum Integrierten Kurs- und Arbeitsbuch
Sprachniveau A2+

Übersetzung: Reinhold Kettner, Jana Janíčková

SCHUBERT-Verlag
Leipzig
Begegnungen A 2+ Redemittel

Kapitel 1
Etwas über sich selbst erzählen Vyprávět něco sám o sobě
Ich heiße/Mein Name ist … Jmenuji se/mé jméno je …
Ich komme aus … Pocházím z …
Mein Geburtsort ist … Mým rodištěm je …
Ich arbeite als (Produktmanager) bei (Mercedes). Pracuji jako (produktový manager) u (Mercedesu).
Ich bin verheiratet/ledig/geschieden. Jsem ženatý, vdaná/svobodný,-á/rozvedený,-á.
Ich wohne in … Bydlím v …
In meiner Freizeit (lese ich gern Fachzeitschriften). Ve svém volném čase (čtu rád,-a odborné časopisy).

Schule und Ausbildung Škola a vzdělání


Ich bin am … in … geboren. Narodil,-a jsem se … v …
Von … bis … habe ich (die Schule/das Gymnasium) besucht. Od … do … jsem navštěvoval,-a (školu/gymnázium).
Meine Lieblingsfächer waren … Mé oblíbené předměty byly …
Ich habe mich für … interessiert. Zajímal,-a jsem se o …
In (Geschichte) habe ich gute Noten/Zensuren bekommen. V (dějepise) jsem dostal,-a dobré známky.
Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zu … gemacht. Po škole jsem se vyučil,-a …
Von … bis … habe ich an der Universität … studiert. Od … do … jsem studoval,-a na univerzitě …
An der Universität habe ich Vorlesungen und Seminare Na univerzitě jsem chodil,-a na přednášky a semináře.
besucht.
Ich habe (die Schule/die Ausbildung/die Universität) (1998) Dokončil,-a jsem (školu/učení/univerzitu) v roce (1998).
abgeschlossen.
… habe ich ein Praktikum bei … gemacht. … jsem dělal,-a praxi u …

Tagesablauf Průběh dne


Zu Hause: Doma:
 aufstehen  vstávat
 sich duschen  sprchovat se
 sich waschen  mýt se
 sich föhnen  fénovat se
 sich schminken  líčit se
 frühstücken  snídat
Im Büro: V kanceláři:
 Kollegen begrüßen  pozdravit kolegy
 E-Mails lesen und schreiben  číst a psát e-maily
 mit Kunden reden  hovořit s klienty
 Besprechungen haben  mít jednání
 in der Kantine Mittag essen  obědvat v kantýně
 Termine vereinbaren  domlouvat termíny
 Rechnungen schreiben  psát účty/faktury
 Feierabend haben  mít volno po práci
Nach der Arbeit: Po práci:
 einkaufen  nakupovat
 kochen  vařit
 fernsehen  dívat se na televizi
 Bücher lesen …  číst knihy

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 2
Begegnungen A 2+ Redemittel

Kapitel 2
Freizeitaktivitäten allgemein Volnočasové aktivity obecně
Auto fahren jezdit autem
reisen cestovat
lesen číst
fotografieren fotografovat
Münzen sammeln sbírat mince
wandern putovat
Musik hören poslouchat hudbu
Fußball spielen hrát fotbal
im Internet surfen surfovat po internetu
Fremdsprachen lernen učit se cizí jazyky
Freunde besuchen navštěvovat přátele
sich verwöhnen rozmazlovat se
im Garten arbeiten pracovat na zahradě
einkaufen nakupovat
essen gehen jít do restaurace
malen und zeichnen malovat a kreslit
Mitglied in einem Verein sein být členem ve spolku
Sport treiben sportovat
in der Sonne liegen ležet na slunci
etwas unternehmen něco podniknout

Musik Hudba
sich für Musik interessieren zajímat se o hudbu
Interesse an Musik haben bzw. verlieren mít resp. ztratit zájem o hudbu
ein Instrument spielen hrát na hudební nástroj
Klavier üben cvičit na klavír
ein Konzert besuchen navštívit koncert
ins Konzert bzw. in die Oper gehen jít na koncert resp. na operu
Konzerte geben koncertovat
(eine Oper) komponieren komponovat (operu)
Musikstücke schreiben psát hudební kusy
Erfolge feiern slavit úspěchy
Erfolg haben mít úspěch
mit Musik Geld verdienen vydělávat peníze hudbou

Museen Muzea
ein Museum besuchen navštívit muzeum
Wann ist/hat das Museum geöffnet? Kdy je/má muzeum otevřeno?
Wann ist/hat das Museum geschlossen? Kdy je/má muzeum zavřeno?
Wann schließt das Museum? Kdy muzeum zavírá?
Wie viel kostet eine Eintrittskarte? Kolik stojí jedna vstupenka?
Wie lange geht die Ausstellung? Jak dlouho potrvá výstava?

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 3
Begegnungen A 2+ Redemittel

Fotografieren Fotografování
fotografieren fotografovat
Fotos machen dělat fotografie
Menschen, Gebäude, Landschaften fotografieren fotografovat lidi, budovy, krajiny
sich Fotos ansehen prohlížet si fotografie
die Fotos jemandem zeigen ukázat někomu fotografie
mit einer Digitalkamera/mit einem Fotoapparat fotogra- fotografovat digitálním fotoaparátem/fotoaparátem
fieren

Kino Kino
ins Kino gehen jít do kina
sich einen Film ansehen podívat se na film
einen Film sehen vidět film
einen Lieblingsschauspieler/eine Lieblingsschauspielerin mít oblíbeného herce/oblíbenou herečku
haben
Ein Film läuft im Kino. Film dávají v kině.
Ein Film hat viele Zuschauer. Film má hodně diváků.
einen Film auswählen vybrat film
Der Film handelt von (zwei Mädchen). Film pojednává o (dvou dívkách).
Der Film erzählt die Geschichte (einer großen Liebe). Film vypráví příběh (velké lásky).

Kapitel 3
Wo das Geld bleibt Kam se poděly peníze

Einnahmen: Příjmy:
 das Einkommen  příjem
(das Bruttoeinkommen/das Nettoeinkommen) (hrubý příjem/čistý příjem)
 das Gehalt  plat
 Geld verdienen  vydělávat peníze
Ausgaben: Výdaje:
 Steuern und Sozialversicherungen  daně a sociální pojištění
 Nahrungsmittel und Getränke  potraviny a nápoje
 Kleidung und Schuhe  oděvy a obuv
 Miete und Energie  nájem a energie
 Verkehr  doprava
 Möbel und Haushaltsgeräte  nábytek a domácí spotřebiče
 Freizeit  volný čas
 Gesundheit  zdraví
 Kommunikation  komunikace
 Bildung  vzdělání

Einkaufen Nakupování
Allgemein: Obecně:
 Die Ware ist gut/frisch/billig.  Zboží je dobré/čerstvé/levné.
 Die Verkäufer sind nett.  Prodavači jsou milí.
 Die Beratung ist gut.  Dobře radí.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 4
Begegnungen A 2+ Redemittel

 Die Auswahl ist groß.  Výběr je velký.


 Tag und Nacht einkaufen  nakupovat ve dne v noci
 Preise vergleichen  porovnávat ceny
 die Ware prüfen  zkoušet/zkoumat zboží
 die Ware reklamieren  reklamovat zboží
Im Geschäft: V obchodě:
 Kann ich Ihnen helfen?  Mohu vám pomoci?
 Was kann ich für Sie tun?  Co pro vás mohu udělat?
 Ich möchte bitte …  Chtěl,-a bych prosím …
 Ich hätte gern …  Rád,-a bych …
 Was kostet …?  Kolik stojí … ?
 Ich habe Größe …  Mám velikost …
 Kann ich … mal anprobieren?  Mohu si … vyzkoušet?
 Kann ich … umtauschen?  Mohu … vyměnit?
 Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?  Mohu zaplatit kreditní kartou ?
 … passt mir nicht.  … mi není/nejsou.
 … gefällt mir nicht.  … se mi nelíbí.

Auf der Bank V bance


Geld kann man: Peníze je možno:
 von einem Konto abheben  vybrat z účtu
 auf ein Konto einzahlen  vložit na účet
 für soziale Zwecke spenden  darovat na sociální účely
 wechseln  směnit
 überweisen  převést
 ausgeben  vydat
 sparen  spořit
Auf der Bank kann man: V bance je možné:
 ein Konto eröffnen  otevřít účet
 ein Konto sperren lassen  nechat účet zablokovat
 einen Kredit beantragen  požádat o úvěr
 ein Formular ausfüllen  vyplnit formulář
Am Geldautomaten muss man:  U bankomatu je nutné:
 die Kontokarte einführen  vložit platební kartu
 die Geheimzahl eingeben  zadat PIN
 die Taste „Bestätigung“ drücken  stisknout klávesu ‚potvrdit‘
 den gewünschten Betrag wählen  zvolit požadovanou částku
 die Kontokarte entnehmen  vyjmout platební kartu

Lotto Loto
Lotto spielen hrát loto
im Lotto (viel Geld) gewinnen vyhrát v lotu (mnoho peněz)
an einer Spielrunde teilnehmen účastnit se herního kola
Lotto-Millionär sein být loto milionářem
ein Leben in Saus und Braus führen vést hýřivý život
mit dem Geld etwas Gutes tun použít peníze na něco dobrého

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 5
Begegnungen A 2+ Redemittel

den kompletten Gewinn spenden darovat celou výhru (na dobročinnou akci)
Geld ausgeben utrácet peníze

Kapitel 4
Arbeit allgemein Práce obecně
arbeiten als … bei … pracovat jako … u …
sich um eine Stelle bewerben ucházet se o místo
bei einer Firma kündigen dát výpověď ve firmě
eine interessante Arbeit haben mít zajímavou práci
Die Arbeitszeit geht von … bis … Pracovní doba je od … do …
Pause machen dělat pauzu
in der Kantine essen jíst v kantýně
monatlich Gehalt bekommen dostávat plat měsíčně
über eine Gehaltserhöhung reden/sprechen hovořit/mluvit o zvýšení platu
sich mit einem Kollegen streiten hádat se s kolegou
sich über einen Erfolg freuen radovat se z úspěchu
sich über den Service beschweren stěžovat si na servis

Bürotätigkeiten Činnosti v kanceláři


mit Kollegen über dienstliche Probleme reden hovořit s kolegy o služebních problémech
E-Mails öffnen/lesen/beantworten/löschen/schreiben/ otevírat/číst/odpovídat na/rušit/psát/postupovat e-maily
weiterleiten
Dokumente lesen číst dokumenty
mit Kunden und Kollegen telefonieren telefonovat s klienty a kolegy
Termine vereinbaren sjednávat termíny
Dienstreisen machen/organisieren jezdit na/organizovat služební cesty
an Besprechungen/Sitzungen teilnehmen účastnit se porad/jednání
Protokolle schreiben psát protokoly
ein Computerproblem haben/lösen mít/řešit problém s počítačem
Rechnungen schreiben/bezahlen psát/platit účty/faktury
ein Produkt vorstellen/präsentieren prezentovat produkt

Telefonieren Telefonování
s Guten Tag, (Name) hier. s Dobrý den, u telefonu (jméno).
Guten Tag. Hier ist (Name). Dobrý den. U telefonu (jméno).
Könnte ich bitte Herrn/Frau … sprechen? Mohl,-a bych prosím mluvit s panem/paní … ?
Ich möchte gerne Herrn/Frau … sprechen. Rád,-a bych mluvil,-a s panem/paní … .
Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie. Okamžik, prosím. Přepojím vás.
Wie war Ihr Name? Jaké je vaše jméno?
Wie ist Ihr Name? Jaké je vaše jméno?
Könnten Sie Ihren Namen buchstabieren? Mohl,-a byste hláskovat vaše jméno?
(Name), was kann ich für Sie tun?/Worum geht es? (Jméno), co pro vás mohu udělat?/O co se jedná?
Ich möchte gern einen Termin vereinbaren. Rád,-a bych si domluvil,-a termín.
Ich würde gerne mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Rád,-a bych si s vámi domluvil,-a termín.
Es geht um einen Termin. Jedná se o termín.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 6
Begegnungen A 2+ Redemittel

Ich würde Ihnen gerne unser neues Produkt Rád,-a bych vám prezentoval,-a náš nový produkt.
präsentieren.
Es geht um unsere neuen Produkte. Jedná se o naše nové produkty.
Geht es am (Dienstag, dem fünften März) um (11.00 Uhr)? Šlo by to v (úterý, pátého března) v (11.00 hodin)?
Passt es Ihnen am (Dienstag, dem fünften März) um Hodí se vám (úterý, pátého března) v (11.00 hodin)?
(11.00 Uhr)?
Würde es Ihnen am … passen? Hodilo by se vám to v …?
Hätten Sie nächste Woche Zeit? Měl,-a byste čas příští týden?
Nein, das tut mir leid. Am … habe ich leider keine Ne, je mi líto. V … bohužel nemám čas.
Zeit.
Ja, der … um … passt mir. Ano, … v … se mi to hodí.
Ja, am … würde es mir passen. Ano, v … by se mi to hodilo.
Ja, am … um … geht es/habe ich Zeit. Ano, v … v … by to šlo/mám čas.
Ich hätte am … Zeit. Měl,-a bych čas v … .

Aus Geschäftsbriefen Z obchodních dopisů


ein Angebot machen/schreiben/prüfen/annehmen/ab- dělat/psát/prověřovat/přijmout/odmítnout nabídku
lehnen
einen Auftrag schreiben/senden/erhalten/bestätigen psát/poslat/obdržet/potvrdit zakázku
eine Bestellung schreiben/aufgeben psát/zadat objednávku
Produkte anbieten/bestellen/liefern nabízet/objednávat/dodávat produkty
Einen Auftrag/Eine Bestellung schreiben: Napsat zakázku/objednávku:
 Vielen Dank für Ihr Schreiben vom …  Děkujeme za váš dopis ze dne …
 Wir haben Ihr Angebot geprüft.  Vyhodnotili jsme vaši nabídku.
 Wir möchten hiermit folgende Bestellung aufgeben …  Tímto bychom chtěli zadat následující objednávku …
 Die Lieferung erwarten wir bis zum …  Dodávku očekáváme do …
 Wir bitten um eine Bestätigung des Auftrags.  Prosíme o potvrzení zakázky.
 Mit freundlichen Grüßen  S pozdravem/s přátelským pozdravem

Kapitel 5
Reisen allgemein Cestování obecně
eine Reise auswählen/buchen vybrat/objednat zájezd
in einem (4-Sterne-) Hotel wohnen/übernachten bydlet/přenocovat ve (4-hvězdičkovém) hotelu
Das Hotel liegt direkt (am Strand)/(15) km (vom Strand) Hotel leží přímo (u pláže)/je vzdálen (15) km (od pláže).
entfernt.
Das Hotel bietet/verfügt über (einen Wellnessbereich). Hotel nabízí/má (wellness centrum).
Alle Zimmer sind (komfortabel) eingerichtet. Všechny pokoje jsou (komfortně) zařízeny.
Ich reise am liebsten mit (dem Auto). Cestuji nejraději (autem).
Ich finde im Urlaub (die Landschaft/das Wetter) besonders (Krajina/počasí) mi připadají být na dovolené zvlášť
wichtig. důležité.
Wir fahren jedes Jahr nach (Griechenland)/in die (Schweiz). Jezdíme každý rok do (Řecka/Švýcarska).

Auf dem Reisebüro V cestovní kanceláři


s Wohin möchten Sie reisen? s Kam byste chtěl,-a,-i cestovat?
Wissen Sie schon, wann Sie fahren wollen? Víte již, kdy chcete jet?
Wie würde Ihnen … gefallen? Jak by se vám líbilo … ?

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 7
Begegnungen A 2+ Redemittel

Waren Sie schon mal …? Byl,-a,-i jste již někdy …. ?


Ich möchte/würde gerne nach …/in die … fahren. Chtěl,-a bych jet do …/Rád,-a bych jel,-a do …
s Es gibt zur Zeit sehr günstige Angebote … s V současné době máme velmi výhodné nabídky …
Ich empfehle Ihnen eine Reise nach … Doporučuji vám cestu do …
Wie viel kostet die Reise/das Hotel? Kolik stojí cesta/hotel?
s Die Reise/das Hotel kostet … s Cesta/hotel stojí …
Ist der Preis inklusive (Halbpension/Vollpension)? Cena je včetně (polopenze/plné penze)?
Wie viel Sterne hat das Hotel? Kolik má hotel hvězdiček?
Wo liegt das Hotel? Kde hotel leží?
Gibt es (einen Swimmingpool/ein Restaurant)? Má (bazén/restauraci)?
Hat das Hotel etwas Besonderes zu bieten? Nabízí hotel něco zvláštního?
s Das Hotel hat/liegt/bietet/verfügt über … s Hotel má/leží/nabízí/disponuje …

Ärger im Verkehr Nepříjemnosti při dopravě


im Stau stehen stát v zácpě
(Das Flugzeug) hat Verspätung. (Letadlo) má zpoždění.
(einen Zug) verpassen zmeškat (vlak)

Wetter Počasí
Es ist (teilweise) sonnig. Je (částečně) slunečno.
Die Sonne scheint. Slunce svítí.
Es ist (teilweise) bewölkt. Je (částečně) zataženo.
In … regnet es (leicht/stark). V… prší (lehce/silně).
Heute Abend erwarten wir (ein) Gewitter. Dnes večer očekáváme bouřku.
Es ist stürmisch. Fouká silný vítr.
Die Temperaturen liegen bei …/zwischen … und … Grad. Teploty leží kolem …/mezi … a … stupni.
Die Tageshöchsttemperatur beträgt … Nejvyšší denní teplota činí …

Städtereisen Cestování do měst


ein Museum besuchen navštívit muzeum
in die Oper/ins Theater gehen jít do opery/do divadla
in einem „berühmten“ Restaurant essen jíst ve ‚slavné‘ restauraci
im Stadtpark spazieren gehen projít se v městském parku
mit dem Helikopter über die Stadt fliegen letět vrtulníkem nad městem
eine Stadtrundfahrt machen dělat okružní jízdu městem
durch die Stadt laufen chodit městem
in den Zoo gehen jít do zoo
Andenken kaufen koupit suvenýry
Postkarten schreiben psát pohlednice
abends in eine Bar/eine Disco gehen jít večer do baru/na diskotéku
Sehenswürdigkeiten besichtigen navštívit památky
Ein Tagesprogramm planen: Plánovat denní program:
 Ich würde (heute Vormittag) gerne (ins Museum gehen).  (Dnes dopoledne) bych šel/šla rád,-a (do muzea).
 Wie wäre es mit (einem Museumsbesuch)?  Co třeba (jít do muzea)?
 Wir könnten doch (ins Museum gehen).  Mohli bychom (jít do muzea).
 Ich schlage vor, (dass wir ins Museum gehen).  Navrhuji, (abychom šli do muzea).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 8
Begegnungen A 2+ Redemittel

Kapitel 6

Tiere Zvířata
Ich gehe (oft) in den Zoo. Chodím (často) do zoo.
Mein Lieblingstier ist … Moje oblíbené zvíře je …
Ich habe Angst vor … Mám strach z …
Tiere können laufen, kriechen, krabbeln, galoppieren, Zvířata mohou běhat, plazit se, lézt, cválat, skákat.
springen.
Haustiere können gegen (Krankheiten) helfen. Domácí zvířata mohou pomáhat proti (nemocem).
Haustiere sind gut gegen (Einsamkeit/Stress). Domácí zvířata jsou dobrá proti (samotě/stresu).
Haustiere können eine positive Wirkung auf (unser Leben/ Domácí zvířata mohou mít pozitivní vliv na (náš život/naše
unsere Gefühle) haben. pocity).
Ein Gepard kann schnell laufen. Gepard může rychle běhat.
Ein Frosch kann weit springen. Žába může skákat daleko.
Eine Schlange kriecht. Had se plazí.
Eine Spinne krabbelt. Pavouk leze.
Ein Pferd kann galoppieren. Kůň může cválat.
Ein Fisch schwimmt. Ryba plave.
Eine Biene kann fliegen und stechen. Včela může létat a bodnout.

Empfehlungen Doporučení
Bei (Kopfschmerzen/Schlafstörungen) sollten Sie/solltest du Při (bolestech hlavy/nespavosti) byste/bys měl,-a (pít hodně
(viel Wasser trinken). vody).

Menschen: Aussehen Lidé: vzhled


Jemand hat Někdo má
 (lange) Haare  (dlouhé) vlasy
 ein (rundes) Gesicht  (kulatý) obličej
 eine (große) Nase  (velký) nos
 (kleine) Ohren  (malé) uši
 (blaue) Augen  (modré) oči
 (rote) Lippen  (červené) rty
 einen (schwarzen) Bart  (černé) vousy
 einen (langen) Hals  (dlouhý) krk
 einen (muskulösen) Körper  (svalnaté) tělo
 (lange) Arme und Beine  (dlouhé) paže a nohy
 (große) Hände und Füße.  (velké) ruce a chodidla.
Jemand ist Někdo je
 groß/klein  velký,-á/malý,-á
 dick/dünn/schlank/normal  tlustý,-á/hubený,-á/štíhlý,-á/normální
 blond/dunkelhaarig/rothaarig  světlý,-á/tmavovlasý,-á/zrzavý,-á
 hübsch/sportlich/muskulös.  hezký,-á/sportovní/svalnatý,-á.

Menschen: Charakter Lidé: charakter


Jemand ist Někdo je
 lustig  veselý,-á
 aggressiv  agresivní

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 9
Begegnungen A 2+ Redemittel

 treu  věrný,-á
 ernst  vážný,-á
 dumm  hloupý,-á
 klug  chytrý,-á
 ruhig  klidný,-á
 lieb  milý,-á
 ordentlich  pořádný,-á
 neugierig  zvědavý,-á
 kreativ  kreativní
 chaotisch  chaotický,-á
 freundlich  přátelský,-á
 hilfsbereit  ochoten, ochotna pomoci
 egoistisch  sobecký,-á
 geduldig  trpělivý,-á
 optimistisch  optimistický,-á
 pessimistisch  pesimistický,-á
 faul  líný,-á
 fleißig  pilný,-á
 tolerant  tolerantní

Menschen: Beziehungen Lidé: vztahy


Partnersuche: Hledání partnera:
 einen Partner fürs Leben suchen  hledat partnera pro život
 (im Internet) Kontakt herstellen/aufnehmen  navázat kontakt (na internetu)
 einen Traummann/eine Traumfrau haben/suchen  mít/hledat muže/ženu svých snů
 etwas über sich selbst erzählen  vyprávět něco o sobě
 Träume und Vorlieben beschreiben  popsat sny a záliby
 in einer Partnerschaft (etwas) wichtig finden  v partnerském vztahu považovat (něco) za důležité
 Der Partner sollte (einen ähnlichen Beruf) haben.  Partner by měl mít (podobné povolání).
 Das wichtigste Kriterium ist für mich (der Charakter).  Nejdůležitějším kritériem je pro mne (charakter).
 (Das Alter) spielt für mich keine/eine geringere Rolle.  (Věk) pro mne nehraje žádnou/pro mne hraje menší roli.
 Über die Liebe entscheidet nur das Herz.  O lásce rozhoduje pouze srdce.
Wenn alles gut geht: Pokud se všechno podaří:
 Das Herz schlägt höher.  Srdce bije rychleji.
 sich verlieben in …  zamilovat se do …
 jemanden lieben  někoho milovat
 zusammenleben mit …  žít společně s …
 jemanden heiraten  někoho si vzít
 verheiratet sein  být ženatý, vdaná
 eine glückliche Ehe führen  mít šťastné manželství
Wenn es schlecht gelaufen ist: Pokud se to nepodařilo:
 sich von jemandem trennen  s někým se rozejít
 sich scheiden lassen  nechat se rozvést
 geschieden sein  být rozvedený,-a

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 10
Begegnungen A 2+ Redemittel

Lob und Kritik Chvála a kritika


Lob: Chvála:
 Das gefällt mir gut.  To se mi moc líbí.
 Das hast du/haben Sie prima gemacht!  To jsi/jste udělal,-a dobře!
 Mach/Machen Sie weiter so!  Jen tak dál!
 Das finde ich ganz toll.  To mi připadá být báječné.
 Ich bin begeistert!  Jsem nadšený,-á!
Kritik: Kritika:
 Vielleicht solltest du/sollten Sie das nächste Mal …  Možná bys/byste příště měl,-a …
 Könntest du/Könnten Sie bitte das nächste Mal …?  Mohl,-a bys/byste příště …?
 Was hast du/haben Sie denn gemacht?  Co jsi/jste to udělal,-a?
 Hör/Hören Sie sofort damit auf!  Okamžitě s tím přestaň/přestaňte!
 Mach/Machen Sie das nie wieder!  Už to nikdy nedělej/nedělejte!

Kapitel 7
Wohnen Bydlení
Traumwohnung: Vysněný byt:
 Ich würde gern in einem eigenen Haus/in einer großen  Rád,-a bych bydlel,-a ve vlastním domě/ve velké
Villa/in einer Penthousewohnung/in einem Reihen- vile/v bytě ve střešní nástavbě/v řadovém domě/v bytě/
haus/in einer Wohnung/in einem Hochhaus/auf einem ve výškové budově/na statku.
Bauernhof wohnen.
 Ich brauche (unbedingt) (vier) Zimmer, einen (sonnigen)  (Bezpodmínečně) potřebuji (čtyři) pokoje, (slunný) bal-
Balkon, einen Garten, eine (helle) Küche, ein (großes) kon, zahradu, (světlou) kuchyni, (velkou) koupelnu.
Badezimmer.
 Ich möchte gern auf der Terrasse im Freien sitzen.  Chtěl,-a bych sedět venku na terase.
 Die Wohnung/Das Haus sollte in einer Großstadt/in ei-  Byt/dům by měl být/ležet ve velkoměstě/v maloměstě/v
ner Kleinstadt/im Stadtzentrum/am Stadtrand/auf dem centru města/na kraji města/na venkově/v zeleni.
Land/im Grünen sein/liegen.
 Der Arbeitsplatz/Gute Einkaufsmöglichkeiten/Schule  Pracoviště/Dobré možnosti nákupu/Škola a školka/
und Kindergarten/Öffentliche Verkehrsmittel sollte/ Veřejné dopravní prostředky by nemělo,-a,-y být příliš
sollten nicht so weit weg/in der Nähe sein. daleko/by mělo,-a,-y být v blízkosti.
Wohnformen: Způsoby bydlení:
 allein/in einer Großfamilie/mit der Familie/in einer  bydlet samostatně/ve velké rodině/s rodinou/ve spolu-
Wohngemeinschaft/im Studentenwohnheim wohnen bydlení/na koleji

Hausarbeit Domácí práce


Kleinere Arbeiten: Drobnější práce:
 aufräumen  uklízet
 umräumen  přestavovat nábytek
 sauber machen  čistit
 Wäsche waschen  prát prádlo
 bügeln  žehlit
 Staub saugen  vysávat prach
 das Geschirr spülen  mýt nádobí
 die Glühlampe wechseln  vyměnit žárovku

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 11
Begegnungen A 2+ Redemittel

 ein Bild aufhängen  pověsit obraz


 die Fenster putzen  umýt okna
Größere Arbeiten: Větší práce:
 die Wände neu streichen  nově vymalovat stěny
 den Garten in Ordnung bringen  dát do pořádku zahradu
 ein Holzregal bauen  sestavit dřevěný regál
 die Waschmaschine reparieren  opravit pračku
 eine Garage bauen  postavit garáž
 ein neues Waschbecken anbauen  přimontovat nové umyvadlo
 das Wohnzimmer tapezieren  vytapetovat obývací pokoj
 eine neue Steckdose anbringen  zapojit novou zásuvku
 das Dach reparieren  opravit střechu

Sich erholen Odpočinout si


Im Garten kann man: Na zahradě je možno:
 auf der Wiese liegen  ležet na louce
 sich sonnen  opalovat se
 sich vom Stress erholen  odpočinout si od stresu
 sein eigenes Gemüse anbauen  pěstovat vlastní zeleninu

Gesunde Ernährung Zdravá výživa


sich gesund ernähren zdravě se stravovat
viel Obst und Gemüse essen jíst hodně ovoce a zeleniny
Gemüse: Zelenina:
 … enthält kaum Kalorien und Fett.  … neobsahuje skoro žádné kalorie a tuky.
 … stärkt das Immunsystem.  … posiluje imunitní systém.
 … steigert die Leistungsfähigkeit.  … zvyšuje schopnost výkonu.
 … versorgt den Organismus mit lebenswichtigen Wirk-  … zásobuje organizmus životně důležitými látkami.
stoffen.
Gemüse kann man: Zeleninu je možno:
 waschen/schneiden/in Wasser kochen/mit Salz und Zu-  Umýt/krájet/vařit ve vodě/kořenit solí a cukrem/smíchat
cker würzen/mit einer Soße vermischen/mit Petersilie s omáčkou/posypat petrželí/zjemnit šlehačkou
bestreuen/mit Sahne verfeinern

Im Restaurant V restauraci
Etwas bestellen: Něco objednat:
 Ich hätte gern …  Rád,-a bych …
 Ich möchte …  Chtěl,-a bych …
 Ich nehme …  Dám si …
 Ich trinke …  K pití si dám …
 Könnte ich bitte noch (ein Bier) haben?  Mohl,-a bych prosím dostat ještě (jedno pivo)?
Etwas reklamieren: Něco reklamovat:
 Haben Sie meine Bestellung vergessen?  Nezapomněl,-a jste na moji objednávku?
 Das Essen ist kalt.  Jídlo je studené.
 Könnte ich bitte noch (etwas Salz) haben?  Mohl,-a bych prosím dostat ještě (trochu soli)?
Wünsche: Přání:
 Guten Appetit! (zum Essen)  Dobrou chuť! (k jídlu)

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 12
Begegnungen A 2+ Redemittel

 Prost! (zum Bier)  Na zdraví! (k pivu)


 Zum Wohl! (zum Wein)  Na zdraví! (k vínu)
Nach dem Essen: Po jídle:
 Das Essen war hervorragend/köstlich/sehr gut.  Jídlo bylo vynikající/výborné/velmi dobré.
 Wir möchten dann zahlen.  Chtěli bychom zaplatit.
 Wir hätten gern die Rechnung.  Rádi bychom účet.

Kapitel 8
Zeitungen/Zeitschriften Noviny/časopisy
regelmäßig eine Zeitung/eine Zeitschrift lesen číst pravidelně noviny/časopis
Die Zeitschrift erscheint (täglich/wöchentlich/monatlich). Časopis vychází (denně/týdně/měsíčně).
Die Zeitung informiert/berichtet über … Noviny informují/podávají zprávy o …
In dieser Zeitung findet man Informationen/Berichte V těchto novinách jsou informace/zprávy o …
über …
Die Zeitung beschäftigt sich mit …/enthält folgende Ru- Noviny se zabývají …/obsahují následující rubriky …
briken … (Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Ausland, Kultur). (politika, hospodářství, věda, zahraničí, kultura).

Nachrichten Zprávy
Aus der Wirtschaft/Innenpolitik: Z hospodářství/vnitřní politiky:
 Verhandlungen führen  vést jednání
 Die Gewerkschaften organisieren einen Streik.  Odbory organizují stávku.
 für bessere Arbeitsbedingungen streiken  stávkovat za lepší pracovní podmínky
 mehr Geld fordern  požadovat více peněz
 Steuern erhöhen  zvýšit daně
 den Finanzhaushalt sanieren  sanovat finanční rozpočet
 Geld ausgeben/sparen  vydávat/spořit peníze
 einen Betrieb umstrukturieren  reorganizovat podnik
 Mitarbeitern kündigen  dát výpověď zaměstnancům
 Arbeitsplätze schaffen  vytvářet pracovní místa
 ein Angebot machen/unterbieten  udělat nabídku/levnější nabídku
 eine Sonderaktion starten  nastartovat zvláštní akci
Außenpolitik: Zahraniční politika:
 Der Außenminister reist heute nach …  Ministr zahraničních věcí dnes cestuje do …
 ein Vier-Augen-Gespräch führen  vést rozhovor mezi čtyřma očima
 Die Gesprächsthemen sind …  Témata rozhovoru jsou …
Katastrophen: Katastrofy:
 der Bombenanschlag  bombový útok
 der Flugzeugabsturz/Ein Flugzeug ist abgestürzt.  pád letadla/Letadlo se zřítilo.
 Überschwemmungen  záplavy
 Erdbeben  zemětřesení
 Häuser werden zerstört.  Domy jsou zničeny.
 Menschen kommen ums Leben/sterben.  Lidé přijdou o život/zemřou.
 Menschen werden verletzt.  Lidé jsou zraněni.
 Jemand überlebt ein Unglück.  Někdo přežije neštěstí.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 13
Begegnungen A 2+ Redemittel

Kultur: Kultura:
 Eine Ausstellung/Buchmesse wird eröffnet.  Je otevřena výstava/Je otevřen knižní veletrh.
 Kunstwerke werden gezeigt.  Jsou vystavována umělecká díla.
 Lesungen finden statt.  Konají se (autorská) čtení.
 Veranstaltungen werden geplant/durchgeführt.  Jsou plánovány/uskutečněny akce.
 Besucher werden erwartet.  Jsou očekáváni návštěvníci.
Sport: Sport:
 ein Spiel/einen Wettkampf gewinnen/verlieren  vyhrát/prohrát hru/zápas
 Meister werden  stát se mistrem
 eine Medaille holen/gewinnen  přivézt/vyhrát medaili
 sich über einen Sieg freuen  radovat se z vítězství
 einen Sieg feiern  oslavovat vítězství

Umwelt Životní prostředí


Das Klima verändert sich. Klima se mění.
Die Temperaturen steigen/werden extremer. Teploty stoupají/stávají se extrémnějšími.
Die Naturkatastrophen nehmen zu/haben sich verdoppelt. Přibývá přírodních katastrof./Přírodní katastrofy se
zdvojnásobily.
Der Energieverbrauch steigt. Zvyšuje se spotřeba energií.
Alternative Energien können helfen. Alternativní energie mohou pomoci.
Die Luftverschmutzung nimmt zu. Zvyšuje se znečištění ovzduší.
Es gibt immer mehr Verpackungsabfälle. Je stále více odpadu z obalů.
Der Müll bereitet Probleme. Odpad působí problémy.
Einige Tier- und Pflanzenarten sind bedroht. Jsou ohroženy některé druhy zvířat a rostlin.

Meinungsäußerung Vyjádření názoru


Allgemein: Obecně:
 Ich bin der Meinung/Ansicht, dass …  Jsem toho mínění/názoru, že …
 Meiner Meinung nach …  Podle mého názoru …
 Ich glaube/denke/meine, dass …  Domnívám se/myslím/míním, že …
Zustimmung: Souhlas:
 Ich bin ganz/völlig deiner/Ihrer Meinung.  Jsem zcela/naprosto tvého/vašeho názoru.
 Das finde ich auch.  Také myslím.
 Ich denke darüber genauso.  Myslím si o tom totéž.
 Ich bin damit/mit dem Vorschlag einverstanden.  Souhlasím s tím/s návrhem.
 Ich bin für (Ihren Vorschlag).  Jsem pro (váš návrh).
 Ich bin dafür.  Jsem pro.
Ablehnung: Odmítnutí:
 Ich bin ganz/völlig anderer Meinung.  Jsem zcela/naprosto jiného názoru.
 Ich kann dir/Ihnen nicht zustimmen.  Nemohu s tebou/s vámi souhlasit.
 Ich bin damit nicht einverstanden.  Nesouhlasím s tím.
 Ich bin gegen (Ihren Vorschlag).  Jsem proti (vašemu návrhu).
 Ich bin dagegen.  Jsem proti.

Erfindungen und Technik Vynálezy a technika


etwas erfinden vynalézt něco
Etwas wurde (1941) erfunden. Něco bylo vynalezeno v roce (1941).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 14
Begegnungen A 2+ Redemittel

eine Gebrauchs- bzw. Bedienungsanleitung lesen číst návod k použití/k obsluze

Ein Gerät/einen Apparat kann man benutzen/anschlie- Přístroj/aparát je možno používat/zapojit/programovat/


ßen/programmieren/aufladen/bedienen/ein- und aus- nabít/obsluhovat/zapnout a vypnout/používat.
schalten/verwenden.

Die meisten Geräte haben einen Knopf/eine Taste/einen Většina přístrojů má knoflík/klávesu/vypínač/dveře.
Schalter/eine Tür.

Wichtige Wörter aus der deutschen Politik (fakultativ) Důležitá slova z německé politiky (volitelně)
der Deutsche Bundestag německý spolkový sněm
das Grundgesetz/die Verfassung základní zákon/ústava
der Bundeshaushalt spolkový rozpočet
die Bundeswehr spolková obrana
der Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin spolkový kancléř/spolková kancléřka
die Koalition (Parteien, die die Regierung bilden) koalice (strany, které tvoří vládu)
die Opposition opozice

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 15