Sie sind auf Seite 1von 57

CUPRINS

www.cursurigratuite.ro
1. REZUMAT..........................................................................3
1.1. DESCRIEREA PIEŢEI ŞI A ROLULUI FIRMEI......3
1.2. PRODUSELE CE URMEAZĂ A FI OFERITE DE
NOUA FIRMĂ .......................................................................6
1.3.ECHIPA DE CONDUCERE ..........................................6
1.4. PREZENTAREA DATELOR FINANCIARE LA
FIRMA S.C. ELDA S.A.......................................................10
1.5.SUMA NECESARĂ A FI ÎMPRUMUTATĂ ŞI
MODUL DE FOLOSIRE ŞI RESTITUIRE A BANILOR
................................................................................................12
2. ISTORICUL FIRMEI S.C. „RIGA PAN” S.A..............13
2.1. DATA ÎNFIINŢĂRII....................................................13
2.2 SCOPUL FIRMEI S.C. „ RIGA PAN „ S.A................15
3. DESCRIEREA GENERALǍ A AFACERII .................16
3.1 OBIECTIVE. STRATEGIE. TACTICI.......................16
3.2 STRUCTURA PERSONALULUI................................17
3.3 COMPETIŢIA................................................................19
4. STRATEGIA.....................................................................19
5.DESCRIEREA PRODUSELOR ŞI MODUL DE
FOLOSIRE...........................................................................21
5.1 CICLUL PRODUSELOR..............................................21
5.2 DESCRIEREA CLIENŢILOR ŞI A SURSELOR DE
APROVIZIONARE..............................................................23
5.3 SCHIŢA DE AMPLASARE A FIRMEI......................24
5.4 METODA DE PRODUCŢIE FOLOSITĂ...................25
6. STRATEGIA DE MARKETING...................................26
6.1 PIAŢA..............................................................................26
6.2 AVANTAJELE FIRMEI...............................................26
6.3 PIAŢA ŢINTĂ................................................................27
6.4 SEGMENTAREA PIEŢEI ŢINTĂ...............................27
7. INFORMAŢII FINANCIARE........................................29
................................................................................................................................................................................29

CALCULE PREVIZIONARE PE 3 ANI............................................................................................................29

Analiza financiară este activitatea de diagnosticare a stării de performanţă financiară a întreprinderii la


încheierea exerciţiului. Ea îşi propune să stabilească punctele tari şi punctele slabe ale gestiunii financiare,
în vederea fundamentării unei noi strategii de menţinere şi de dezvoltare într-un mediu concurenţial. De
asemenea, analiza financiară face obiectul preocupărilor externe ale partenerilor economici şi financiar-
bancari, pentru fundamentarea unor posibile acţiuni de cooperare cu respectiva întreprindere. Atât
analiza pe plan intern, cât şi cea externă au ca obiectiv determinarea rentabilităţii şi a riscului şi, în final,
a valorii întreprinderii. Sursa de date pentru analiza financiară o constituie documentele contabile de
sinteză: bilanţul, contul de rezultate şi anexa la bilanţ......................................................................................29
1..............................................................................................32
IMOBILIZĂRI NETE (FĂRĂ AMORTIZĂRI) = ..........32
IMOBILIZĂRI NECORPORALE +..................................32
IMOBILIZĂRI CORPORALE +.......................................32
IMOBILIZĂRI FINANCIARE +.......................................32
CREANŢE > 1 AN...............................................................32
5.784.266................................................................................32
6.939.784................................................................................32
6.924.162................................................................................32
2..............................................................................................32
ACTIVE CIRCULANTE =.................................................32
8.466.919................................................................................32
11.196.048..............................................................................32
14.519.519..............................................................................32
................................................................................................................................................................................32
1. REZUMAT

1.1. Descrierea pieţei şi a rolului firmei

În ultimii ani, concurenţa în domeniul produselor de panificaţie a crescut


vertiginos. Datorită ciclului foarte scurt de fabricaţie al acestor produse şi a
cererii relativ stabile, întreprinzătorii privaţi au preferat să investească în
domeniu, astfel încât în prezent există în judeţul Iaşi 176 de brutării, din care
mai mult de jumătate în municipiul Iaşi.
Piaţa S.C. „RIGA PAN” S.A. reprezintă spaţiul economico – geografic
unde ea este prezentă cu produsele sale, cu prestigiul şi influenţa sa.
Societatea produce şi comercializează anual pe piaţa internă peste 7000 de
tone de făină de diverse tipuri, 3000 de tone de pâine în diverse sortimente şi 35
de tone de produse de patiserie.
Piaţa căreia i se adresează S.C. „RIGA PAN” S.A. are un caracter local pe
de o parte şi tradiţional pe de altă parte. Geografic această piaţă e localizată în
oraşul Iaşi, iar din punct de vedere al componenţei este o piaţă tradiţional
universală
Societatea realizează vânzări prin reţeaua de magazine RIGA PAN de pe
raza municipiului Iaşi şi prin intermediul unor firme private. Cu firmele private
de distribuţie vânzarea se face pe bază de comenzi ferme şi contracte.

Reţeaua de distribuţie era constituită în 1993 din 17 magazine proprii de


desfacere.
Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul
maşinilor speciale pentru pâine, aflate în dotarea societăţii. Dacă în urmă cu
câţiva ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distribuţie a produselor, în
prezent scăderea producţiei a redus eficienţa utilizării lor, făcând de dorit
utilizarea unor maşini mai mici.
În 1999 numărul magazinelor proprii a crescut la 21, două treimi din
acestea fiind dotate cu vitrine frigorifice pentru păstrarea alimentelor. Toate
magazinele au fost dotate cu case de marcat şi cântare electronice. Personalul
este calificat şi bine pregătit pentru a asigura un comerţ civilizat.
Magazinele primesc, gestionează şi vând produsele. Actele întocmite în
magazine sunt predate biroului financiar-contabil, iar numerarul încasat se predă
zilnic la casierie, putând fi utilizat chiar în ziua următoare în scopurile stabilite
de societate.
Criteriile de selecţie a modalităţii de distribuţie se bazează pe următoarele:
- plata imediată;
- volumul comenzii;
- relaţia anterioară.
Contractele de livrare practicate de S.C. RIGA PAN S.A. în calitate de
furnizor conţin prevederi asiguratoare referitoare la:
- documentele şi modalităţile de plată;
- recepţia mărfii la sediul firmei;
- garanţie;
- răspunderea contractuală.
S.C. RIGA PAN S.A. a participat la o licitaţie organizată de S.C. ELDA
PAN S.A. Iaşi în decembrie 2002, achiziţionând întreaga afacere ( prin
contractarea de credit bancar ):
- o moară de grâu;
- un atelier de panificaţie;
- o patiserie – pizzerie;
- 17 magazine de desfacere a produselor alimentare.
Vânzările S.C. ELDA PAN S.A. se desfăşurau sub următoarele forme:

- vânzări en gros – 25%;


- vânzări cu amănuntul – 33%;
- vânzări prin reţeaua proprie de magazine – 42%.
Evoluţia vânzărilor zilnice este prezentată în tabelul următor:
VANZARILE MEDII ZILNICE

1998 1999 2000 2001 2002


Vanzari anuale 6415370 9227704 14601927 31936570 7243163
Vanzari zilnice
valori nominale 17576 25281 40005 34251 10263
valori actualizate 123291 140745 78534 47864 31253
Rata inflatiei 60,00% 26,00% 57,50% 151,40% 40,60%

VANZARILE MEDII ZILNICE

150000

100000 valori nominale


50000 valori actualizate

0
98

99

00

01

02
19

19

20

20

20

Cifra zilnică a vânzărilor a înregistrat o tendinţă de creştere în primii 2


ani. În termeni reali, evoluţia a fost ascendentă în perioada 1998- 1999 şi
descendentă în perioada 2000-2001.
Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul
maşinilor speciale pentru pâine, aflate în dotarea societăţii. Dacă în urmă cu
câţiva ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distribuţie a produselor, în
prezent scăderea producţiei a redus eficienţa utilizării lor, făcând de dorit
utilizarea unor maşini mai mici.
În 1999 ea deţinea o treime din piaţa de desfacere a produselor de
panificaţie din judeţ, această cotă este în prezent de aproximativ 20%. Această
evoluţie s-a suprapus pe o scădere generală a consumului, ceea ce a determinat
şi reducerea producţiei unităţii.
Datorită scăderii producţiei unităţii, firma S.C. RIGA PAN S.A. va prelua
această afacere.

1.2. Produsele ce urmează a fi oferite de noua firmă


În urma realizării unor chestionare, produsele cele mai căutate de clienţi
sunt:
- făina albă tip 650;
- făina albă tip 480;
- gris;
- tărâţe;
- franzela “Neptun” (0,500 kg/buc.);
- franzela “Pariziana” (0,400 kg/buc.);
- colac moldovenesc (1 kg/buc.);
- colăcei moldoveneşti (0,1 kg/buc.);
- pateuri (0,050 kg/buc.);
- saleuri – vrac;
- minipateuri cu brânză – vrac;
- minipateuri cu ciuperci – vrac;
- batoane cu lapte (0,100 kg/buc.);
- cozonac cu stafide şi cacao (0,800 kg/buc.).
Se remarcă faptul că ponderea cea mai mare o au produsele alimentare de
bază, caracterizate printr-o cerere puţin elastică în raport cu preţul, ceea ce a
determinat o scădere mai puţin accentuată a consumului în condiţii de inflaţie.

1.3.Echipa de conducere
Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere care decide
asupra activităţii societăţii şi adoptă politica economică şi comercială.
Societatea este administrată de Consiliul de Administraţie, compus din 7
persoane alese de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de patru ani.
Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte, care are şi calitatea de
director general.

Gestiunea societăţii este verificată Comisia de Cenzori, formată din trei


membri aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor.
 Directorul general al societăţii este ajutat de directorul executiv tehnic şi

de directorul executiv economic.


 Directorul tehnic este conducătorul direcţiei producţie.

Directorul economic (şeful direcţiei economice) are în subordine


următoarele compartimente:

 biroul financiar-contabilitate-preţuri;
 oficiul de calcul;
 biroul aprovizionare.
S.C. COMPAN S.A. are 230 de angajaţi, cu funcţii şi calificări
corespunzătoare, definite în fişa postului.

Compartimentul activităţii de producţie este subordonat directorului


general şi îndrumă, conduce şi răspunde de activitatea de producţie, având
următoarele atribuţii:

• asigură desfăşurarea activităţii compartimentelor funcţionale din subordinea


sa în scopul realizării programelor de producţie si a reparării dotării;
• ia măsuri pentru elaborarea si respectarea indicatorilor tehnici si tehnologici
cu privire la programarea, pregătirea şi urmărirea producţiei;
• asigură respectarea normelor de tehnică a securităţii şi protecţia muncii, ia
măsuri împotriva celor care nu le respecta;
• răspunde de activitatea de organizare a producţiei şi muncii în scopul
creşterii productivităţii muncii, reducerii costurilor, creşterii rentabilităţii şi
beneficiului societăţii.

Compartimentul comercial are atribuţiile:

• asigură fundamentarea propunerilor pentru organigrama unităţii, schemei de


personal, a atribuţiilor fiecărui sector de activitate, a veniturilor şi
cheltuielilor pentru activitatea de baza şi a altor activităţi, a tarifelor pentru
prestaţii etc.;
• asigura contractele pentru prestaţii, întocmeşte facturi pentru activitatea de
bază, asigura analizele economice pe secţii privind realizarea veniturilor şi
cheltuielilor şi îndeplinirea sarcinilor de către conducere;
• elaborează planul de prestaţii, venituri şi cheltuieli al unităţii pe structuri şi
activităţi (de bază şi alte activităţi).
ADUNAREA GENERLĂ A ACŢIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DIRECTORUL GENERAL - PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

CONTABIL ŞEF
DIRECTOR TEHNIC

Prot. PIS Adm.


Moara Atel.3 Pizza At. mecanic PSI muncii
Of. juridic Paza secret
Cont Fin Of. calcul CFG.PR

Achiziţii-prestări măciniş grâu


BIROU A.D.T.C.
Lab. Transporturi Comerţ
C.T.C.
Aprovizionare - Magazii Vânzări- Magazii
Magazine

Parc Auto 100 102 103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 116 122 124 131 132 138 322 PIZZA
1.4. Prezentarea datelor financiare la firma S.C. ELDA S.A.

EVOLUTIA PROFITULUI CURENT

1998 1999 2000 2001 2002


Profitul din exploatare 1134823 1569744 1896960 5583800 3415143
Venituri financiare 95890 124152 105205 328965 47386
Cheltuieli financiare 13592 49013 41099 715929 1019403
Profit curent
val. nominale 1217121 1644883 1961066 5196836 2443126
val.actualizate 6351581 6812594 5156905 5435890 2443126
Rata inflatiei 60,00% 26,00% 57,50% 151,40% 4,60%

EVOLUTIA PROFITULUI CURENT

8000000

6000000

4000000 val. nominale


val.actualizate
2000000

0
1998 1999 2000 2001 2002
EVOLUTIA PROFITULUI NET

1998 1999 2000 2001 2002


Profitul curent 1217121 1644883 1961066 5196836 2443126
Rezultat exceptional -19963 -22245 -144790 -21124 -284488
Impozit pe profit 0 0 0 0 846764
Profit net
val. nominale 1197158 1622638 1816276 5175712 1311874
val.actualizate 8397561 9033432 6419962 7277051 1311874
Rata inflatiei 60,00% 26,00% 57,50% 151,40% 40,60%

EVOLUTIA PROFITULUI NET

10000000
8000000
6000000 val. nominale
4000000 val.actualizate
2000000
0
1998 1999 2000 2001 2002
1.5.Suma necesară a fi împrumutată şi modul de folosire şi
restituire a banilor
Suma necesară a fi împrumutată pentru dezvoltarea noii afaceri( S.C.

ELDA S.A.)= 241 242ε

COSTURI Costuri Contribuţia Contribuţie proprie


totale publică
(EURO) (EURO)

Costuri ale proiectului, 241.242 62.500 În natură În numerar


din care: (EURO) (EURO)
136.242 42.500

1. Investiţii

1.1. Echipamente 91.070 52.500 38.570 0

1.2. Construcţia sau 71.475 0 71-475 0


renovarea clădirilor

1.3. Altele cheltuieli de 26.197 0 26.197 0


investiţii

SUB-TOTAL 1. 188.742 0 0 0

2. Cheltuieli directe

2.1. Chirii ale clădirii 0 0 0 0


şi/sau echipamentelor

2.2. Cheltuieli cu 0 0 0 0
personalul

2.3. Deplasări, cazare, 0 0 0 0


diurne

2.4. Materii prime şi 40.000 0 0 40.000


materiale

2.5. Consumabile şi alte 0 0 0 0


achiziţii

2.6. Promovare 12.500 10.000 0 2.500

2.7. Alte cheltuieli 0 0 0 0


directe

SUB-TOTAL 2 52.500 10.000 0 42.500

3. Cheltuieli eligibile 0 0 0 0
finanţate exclusiv de
beneficiar

4. Rezerva (max. 5%) 0 0 0 0


din buget

COSTURI TOTALE 241.242 62.500 136.242 42.500


ALE PROIECTULUI

2. ISTORICUL FIRMEI S.C. „RIGA PAN” S.A.

2.1. Data înfiinţării

S. C. RIGA PAN S.A. a luat fiinţă în decembrie 1992. Este persoană


juridică română, are forma juridică de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu legile române şi statutul ei. Societatea nu are
filiale sau sucursale în ţară sau străinătate.
Sediul societăţii este în Iaşi, str. Şoseaua Păcurari nr. 26. S.C. .RIGA PAN
S.A. are codul fiscal R3911847 şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub
numărul J22-464-1993.
Capitalul social iniţial al societăţii a fost de 78.215.000 lei, fiind împărţit în
15.643 acţiuni cu o valoare nominală de 5000 lei. Capitalul social actual este de
2.052.537.000 lei, divizat în 125.144 acţiuni a 16.401 lei fiecare. De la înfiinţare
până în prezent numărul acţionarilor a scăzut de la 2.132 la 1.318 datorită
concentrării deţinerilor de acţiuni.

Obiectul de activitate conform statutului este reprezentat de:


a. producţia, inclusiv aprovizionarea şi importul pentru producţie şi
desfacere pe piaţa internă şi externă a produselor obţinute prin
prelucrarea industrială a cerealelor, a produselor de panificaţie şi
pastelor făinoase;
b. comercializarea cu ridicata şi amănuntul a produselor şi mărfurilor
alimentare şi nealimentare de orice fel prin magazine proprii sau
închiriate, concesionate sau în locuri special amenajate – pieţe, târguri
precum şi în sistem ambulant, prin tonete, rulote, automagazine şi
altele de acest fel;
c. operaţiuni de import-export, exclusiv cele prevăzute la punctul a.,
produse şi servicii, operaţiuni specializate de comerţ exterior (leasing,
intermediere, lohn, depozit, magazine, licitaţii, cooperare, gaj, ipotecă,
barter, reprezentanţă), precum şi oricare alt gen de servicii de comerţ
exterior;
d. prestări de servicii în domeniul:
- transportul de mărfuri şi persoane în trafic intern şi internaţional;
- intermedieri mobiliare şi imobilare în sistem de comision sau
consignaţie şi reprezentanţă comercială;
- intermedieri şi cumpărări de active şi acţiuni de către acţionarii S.C.
RIGA PAN S.A.;
- intermedierea cumpărării de active şi acţiuni de către acţionarii
salariaţi şi îi reprezentarea acestora faţă de terţi în astfel de acţiuni.
e. Concesionarea de terenuri arabile şi creditarea proprietarilor de
terenuri pentru producţia de cereale;
f. În realizarea obiectului de activitate societatea comercială efectuează
orice alte operaţiuni privind dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea
capacităţii de producţie, cumpărarea de active şi acţiuni, având dreptul
de a cumpăra, închiria sau a dobândi prin alte mijloace şi de a obţine
orice fel şi orice drepturi, privilegii sau orice avantaj asupra sau în
legătură cu orice proprietăţi şi orice construcţii, clădiri, locuinţe,
ateliere, magazine, depozite, capacităţi de producţie, maşini,
echipamente, instalaţii, motoare, material rulant, mijloace auto şi orice
proprietate imobiliară sau drepturi de orice fel.
Baza materială a societăţii este compusă din următoarele active principale:

- o moară de grâu – construită în 1912, a ajuns prin modernizări


succesive la o capacitate de măciniş de 124 de tone în 24 de ore;
utilajele sunt de provenienţă românească (15 valţuri tip Topleţ) şi
turcească (umidificatoare, maşini de gris).
În urma procesului de măcinare se pot obţine toate tipurile de făină,
diferenţiate în funcţie de conţinutul în cenuşă şi substanţe minerale;
- cele 21 magazine de desfacere a produselor alimentare sunt răspândite
în tot oraşul.

2.2 Scopul firmei S.C. „ RIGA PAN „ S.A.


Scopul firmei este de a produce şi comercializa produsele de panificaţie
proprii.
Aspirăm să dobândim o reputaţie pe piaţă ca fabricant şi distribuitor de
produse de panificaţie. Putem obţine acest lucru prin dezvoltarea promptă a
produselor, înţelegerea clară a tendinţelor şi nevoilor de pe piaţă, comercializare
şi îmbuteliere inovatoare şi profitabile.
Pentru a ne atinge obiectivul, S.C. RIGA PAN S.A. are nevoie de capital,
talent managerial, facilităţi mai mari şi mai eficiente.

3. DESCRIEREA GENERALǍ A AFACERII

3.1 Obiective. Strategie. Tactici


Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final, va fi realizat pe
piaţă consumatorului şi este orientat persoanelor de toate vârstele.
Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele.
Pentru ai determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de
întreprindere, conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea
deosebită a serviciilor prestate, preţul convenabil. Produsele firmei vor ti
distribuite direct consumatorului.

Preţurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor,


reieşind din costurile de producţie şi din alte cheltuieli.
Reclama produselor va fi efectuată prin intermediul reţelei mass-media,
foi volante, standuri luminescente şi pe automobilele care livrează produsele
firmei
3.2 Structura personalului
Structura personalului pe compartimente era la 31.12.2002 următoarea:

ATELIERE, BIROURI SI COMPARTIMENTE NR. SALARIATI PONDERE


Ateliera moara 41 19.2
Atelier panificatie 67 31.6
Atelier Patty-Bar 11 3.2
Compartimentul comert 66 29.4
Birou financiar-contabil 5 2.1
Compartiment transport 16 5.8
Personal auxiliar 24 8.7
TOTAL SALARIATI 230 100

STRUCTURA PE COMPARTIMENTE
Ateliera moara

10% Atelier panificatie

7% Atelier Patty-Bar
18%
2% Compartimentul comert

29% Birou financiar-contabil


29%
5%
Compartiment transport

Personal auxiliar

Din tabel se poate remarca ponderea importantă a personalului care


lucrează în cadrul compartimentelor de producţie şi comercializare, care au un
rol esenţial în activitatea societăţii.
În ceea ce priveşte structura personalului în funcţie de gradul de calificare,
aceasta se prezintă ca în tabelul următor:
CATEGORIA DE PERSONAL NR. SALARIATI PONDERE
Muncitori calificati 126 48
Muncitori necalificati 22 12
Personal studii medii 96 37
Personal studii superioare 10 3
din care:
I. ingineri tehnologi 4
II. economisti 5
III. jurist 1
TOTAL SALARIATI 230 100

STRUCTURA PERSONALULUI DUPA CALIFICARE

Muncitori calificati

4%
Muncitori necalificati
38% 49%
Personal studii medii

9%
Personal studii
superioare

Se remarcă preponderenţa categoriilor muncitori calificaţi (48%) şi


personal cu studii medii (37%). Această structură de personal este adecvată
specificului activităţii societăţii.

Structura personalului în funcţie de domeniul de activitate se prezintă


astfel:
DOMENIUL DE ACTIVITATE NUMAR SALARIATI PONDERE
Productie 142 65
Comert 66 27
TESA 22 8
TOTAL 230 100
STRUCTURA PERSONALULUI DUPA DOMENIUL
DE ACTIVITATE

8%
27% Productie
Comert
65% TESA

Se observă preocuparea pentru sporirea ponderii personalului direct


productiv, corelată cu reducerea cheltuielilor administrative.
Fluxurile de informaţii sunt următoarele:
secţii de producţie/ birou de aprovizionare  (rapoarte de producţie, de
gestiune, avize etc.)  compartimentul financiar-contabil  (verificare,
avizare)  oficiul de calcul  (prelucrare, centralizare)  compartimentul
financiar-contabil  note contabil

3.3 Competiţia
Selectarea furnizorilor firmei se face pe următoarele criterii:
- calitatea produselor;
- preţul oferit;
- facilităţile de plată;
- distanţă.

4. STRATEGIA

Strategia reprezintă acele mutaţii organizaţionale şi manageriale folosite


pentru atingerea obiectivelor prin promovarea misiunii firmei.
Odată cu achiziţionarea firmei S.C. ELDA S.A., S.C. RIGA PAN S.A. va
opta pentru o diversificare a produselor, concretizată în fabricarea unui nou
produs – pizza- .
Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o
strategie îndreptată spre:
- -ridicarea calităţii produsului;
- -lărgirea sortimentului produsului;
- -ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
- -stabilirea unii preţ convenabil pentru toate păturile sociale.

Se remarcă faptul că ponderea cea mai mare o au produsele alimentare de


bază, caracterizate printr-o cerere puţin elastică în raport cu preţul, ceea ce a
determinat o scădere mai puţin accentuată a consumului în condiţii de inflaţie.
Unele din produse fac parte din clasa bunurilor Giffen, cererea lor crescând în
condiţiile scăderii veniturilor. Acest fapt constituie, în condiţiile unei rate a
inflaţiei ridicate şi ale scăderii veniturilor reale, un avantaj potenţial pentru
societate. În acelaşi timp, ciclul de fabricaţie foarte scurt favorizează adaptarea
rapidă a preţurilor de desfacere la variaţiile costurilor materiilor prime.

Societatea realizează vânzări prin reţeaua de magazine RIGA PAN de pe


raza municipiului Iaşi şi prin intermediul unor firme private. Cu firmele private
de distribuţie vânzarea se face pe bază de comenzi ferme şi contracte.
Ca avantaje ale implementării acestei strategii:
 datorită loialităţii clienţilor şi a disponibilităţii lor de a
accepta preţuri mai mari, firma poate obţine profituri mai mari;
 aceeaşi loialitate a clienţilor asigură firmei o poziţie forte în
faţa competitorilor, o mai mare flexibilitate în relaţiile cu furnizorii.
5.DESCRIEREA PRODUSELOR ŞI MODUL DE FOLOSIRE

5.1 Ciclul produselor

Produsele fabricate :
- făina albă tip 650;
- făina albă tip 480;
- gris;
- tărâţe;
- franzela “Neptun” (0,500 kg/buc.);
- franzela “Pariziana” (0,400 kg/buc.);
- colac moldovenesc (1 kg/buc.);
- colăcei moldoveneşti (0,1 kg/buc.);
- pateuri (0,050 kg/buc.);
- saleuri – vrac;
- minipateuri cu brânză – vrac;
- minipateuri cu ciuperci – vrac;
- batoane cu lapte (0,100 kg/buc.);
- cozonac cu stafide şi cacao (0,800 kg/buc.).

Procesul tehnologic a producerii pâinii consta din 5 etape principale:

• Cernerea fainii si pregătirea maielei;


• Malaxarea aluatului;
• Divizarea si dospirea aluatului;
• Coacerea;
• Răcirea si transportarea produselor gata.

In genere sectorul de panificaţie este caracterizat prin întreprinderi cu


procese tehnologice preponderent semi-automatizate. In afara ca acest moment
contribuie la creşterea flexibilităţii si eficientei producţiei, el permite menţinerea
standardelor de calitate. Desigur situaţia este diferita pentru brutăriile mici,
specializate in pâine proaspătă.
Inovaţiile substanţiale ale întreprinderilor de panificaţie cer modificări ale
procesului de producţie. Dezvoltarea şi perfecţionarea ambalajelor nu este larg
răspândită la noi în ţară.
Neajunsurile tehnologice în comparaţie cu practicile internaţionale
Prin utilizarea materialelor speciale de ambalare, este posibil de a
perfecţiona produsele atât in termeni de calitate cât şi durata de păstrare. O
tehnica nouă pentru conservarea produselor de panificaţie este atmosfera
modificată, larg răspândită pentru pâine (dar nu în ţara noastră).
Firma noastră produce pâine din faină de grâu, un asortiment larg de
produse de panificaţie şi covrigărie, biscuiţi, produse din gofre, diverse tipuri de
paste făinoase şi pizza. Astăzi aproape 1000 de întreprinderi sunt cumpărători ai
noştri. Pentru comoditatea cumpărătorilor producţia se eliberează în ambalaje.
Se utilizează diferite materiale de ambalaj: carton, polipropilena. Împreună cu
beneficiarii elaborăm tipuri speciale de ambalaj conform cerinţelor clienţilor
noştri.
Toată producţia se fabrică în stricta corespundere cu cerinţele standardelor de
stat cu utilizarea componentelor naturale curate biologic. Tehnologia de
fabricare a producţiei, calitatea ei se verifică permanent de către organele de
control corespunzătoare ale ţarii. În condiţiile concurentei înalte S. C. RIGA
PAN S.A. nu numai că a supravieţuit, dar şi-a stabilit prioritatea sa pe piaţa
IAŞULUI. La întreprindere permanent se caută noi domenii de activitate.
Este creata baza comercială, ce execută cererile pentru partide de producţie cu
ridicata, atât fabricate de către întreprindere, cât şi de alţi furnizori de mărfuri
alimentare.
Tehnologii firmei noastre depun toată abilitatea şi experienţa pentru calitatea
înaltă şi gustul bun al producţiei noastre de pe masa clienţilor noştri.

5.2 Descrierea clienţilor şi a surselor de aprovizionare


Principalii clienţi ai S.C. COMPAN S.A. sunt următorii:
S.C. ALFA COMPLEX S.R.L. Paşcani
S.C. ALIMENTARA S.A. Iaşi
S.C. GRIGOSTAR S.R.L. Iaşi
S.C. PAGA S.R.L. Iaşi
S.C. TABI-IMPEX S.R.L. Iaşi
S.C. ALIMENT-GELY Iaşi
S.C. CESA S.R.L. Iaşi
S.C. RADU OLMER S.R.L. Iaşi
S.C. FAMILIAL S.R.L. Iaşi
S.C. TOP CARMIS S.R.L. Iaşi
S.C. LAVI RAL S.R.L. Iaşi
S.C. GRSM S.R.L. Iaşi
S.C. TUDOR S.R.L. Iaşi
S.C. PROMPT MIX S.R.L. Iaşi
S.C. KAVALA S.R.L. Iaşi
S.C. FLORIDAN S.R.L. Iaşi
S.C. SIMONA S.R.L. Iaşi

Plata furnizorilor se face în termen de 30 de zile pentru furnizorii fără


contract şi în funcţie de data scadenţei stabilite, pentru cei cu contract.

Principalii furnizori ai societăţii sunt:


DENUMIRE FURNIZORI PRODUSE/SERVICII VALOARE
(mil. lei lunar)
S.C. VINIFRUCT S.A. Sare, amelioratori 20
S.C. AGROMEC S.A. făină 60
S.C. ROMPAN S.A. Iaşi drojdie 40
S.C. DISCRET S.A. Iaşi amelioratori 40
S.C. UNIREA S.A. Iaşi ulei, margarină 10

S.C. ZEELANDIA S.A. Iaşi ingredienţi pentru 5


patiserie
S.C. COCA COLA S.A. Iaşi băuturi răcoritoare 25
S.C. LACTIS S.A. Iaşi brânzeturi 1
S.C. KOSAROM S.A. Paşcani preparate carne 25
S.C. BUCOVINA S.A. sortimente lapte 20
Suceava
S.C. CONEL S.A. Iaşi energie electrică 70
S.C. TERMOFICARE S.A. energie termică 20
Iaşi
S.C. ROMGAZ S.A. Iaşi gaz metan 28
S.C. ROMTELECOM S.A. convorbiri telefonice 7
Iaşi

5.3 Schiţa de amplasare a firmei


S.C. RIGA PAN S.A.
N N
Bl. T6

Grădiniţa
Bl. T7 nr. 15
INPROIECT
Alimen
tara
RIGA
PAN

Şoseaua Păcurari

Farmacia
LONGA VIT
5.4 Metoda de producţie folosită
Procesul tehnologic de obţinere a făinii cuprinde:
1. Pregătirea boabelor;
2. Măcinarea propriu-zisă.
Pregătirea boabelor respectă următoarele operaţii:
 separarea impurităţilor mai mici sau mai mari decât boabele de grâu;
 separarea prafului şi a altor impurităţi de acest gen;
 decojirea parţială a boabelor;
 condiţionarea (tratamentul hidrotermic) boabelor, urmată de un repaos pentru
echilibrarea umidităţii în zona periferică a boabelor.

Măcinarea propriu-zisă respectă următoarele operaţii:


 măcinişul inferior din care se obţine 97,5%-99,5% din masa iniţială, restul
fiind pierderi;
 măcinişul superior care se aplică maselor purificate rezultând: crupe(particule
mari), grişuri(particule intermediare), făină, tărâţe.

Procesul tehnologic de obţinere a pâinii cuprinde:


1. formarea loturilor omogene de făină;
2. cernerea făinii;
3. dozarea făinii;
4. dozarea apei şi a drojdiei pentru prepararea maielei;
5. prepararea maielei;
6. frământarea maielei;
7. fermentarea maielei;
8. prepararea aluatului;
9. frământarea aluatului;
10.fermentarea aluatului;
11.dozarea aluatului;
12.predospirea bucăţilor de aluat;
13.dospirea finală a aluatului;
14.pregătirea cuptorului;
15.pregătirea bucăţilor de aluat;
16. coacerea aluatului;

17.răcirea pâinii;
18.depozitarea pâinii;
19.ambalarea pâinii;
20.livrarea către clienţi.

6. STRATEGIA DE MARKETING

6.1 Piaţa
Aşa cum am afirmat, piaţa firmei S.C. RIGA PAN S.A. are un caracter
local pe de o parte, şi tradiţional pe de altă parte. Geografic această piaţă e
localizată în oraşul Iaşi, iar din punct de vedere al componenţei este o piaţă
tradiţional universală.

6.2 Avantajele firmei


 datorită loialităţii clienţilor şi a disponibilităţii lor de a
accepta preţuri mai mari, firma poate obţine profituri mai mari;
 aceeaşi loialitate a clienţilor asigură firmei o poziţie forte în
faţa competitorilor, o mai mare flexibilitate în relaţiile cu furnizorii.

6.3 Piaţa ţintă


În cazul nostru este greu de delimitat o piaţă ţintă. Orice persoană este
client al nostru, consumator de pâine. Totuşi pentru specialităţile noastre
(covrigi, batoane, saleuri, pateuri ) principalii clienţi ai noştri sunt copiii şi
adolescenţii (marea majoritate a magazinelor noastre sunt amplasate în jurul
grădiniţelor, a liceelor).
Premisa esenţială a identificării unei ţinte de comunicare eficiente o
constituie analiza corespunzătoare a pieţei şi a elementelor sale componente.
Ţinta noastră comercială răspunde la întrebarea: CARE SUNT CLIENŢII
NOŞTRI POTENŢIALI?, iar ţinta de comunicare răspunde la întrebarea: CUI
TREBUIE SǍ NE ADESǍM PENTRU A VINDE SAU A FACE SǍ SE VÂNDǍ
PRODUSELE NOASTRE?

6.4 Segmentarea pieţei ţintă

CRITERII GRUPURI TIPICE


Demografice
Vârstă Toate categoriile
Sex Masculin, feminin
Mărimea familiei >=1
Venit <500.000; 500.000-1.000.000;etc.
Ocupaţie Toate
Rasă Albi, negri, etc.
Religie Ortodocşi, catolici, etc.
Geografice Locuitorii judeţului Iaşi
Psihografice
Clase sociale Toate categoriile
Stil de viaţă Nu are importanţă semnificativă
7. INFORMAŢII FINANCIARE

CALCULE PREVIZIONARE PE 3 ANI


Analiza financiară este activitatea de diagnosticare a stării de performanţă
financiară a întreprinderii la încheierea exerciţiului. Ea îşi propune să stabilească
punctele tari şi punctele slabe ale gestiunii financiare, în vederea fundamentării
unei noi strategii de menţinere şi de dezvoltare într-un mediu concurenţial. De
asemenea, analiza financiară face obiectul preocupărilor externe ale partenerilor
economici şi financiar-bancari, pentru fundamentarea unor posibile acţiuni de
cooperare cu respectiva întreprindere. Atât analiza pe plan intern, cât şi cea
externă au ca obiectiv determinarea rentabilităţii şi a riscului şi, în final, a valorii
întreprinderii. Sursa de date pentru analiza financiară o constituie documentele
contabile de sinteză: bilanţul, contul de rezultate şi anexa la bilanţ.
Structura bilanţului se apropie tot mai mult de o prezentare funcţională (pe
activităţi) a datelor contabile, în detrimentul unei prezentări după criteriile
financiare de lichiditate şi exigibilitate. De aceea este necesară o tratare
prealabilă a datelor contabile pentru adaptarea lor la criteriile care permit o
analiză financiară semnificativă. În acest sens sunt utile detalierile care se fac în
anexa la bilanţ privind lichiditatea activelor, îndeosebi a creanţelor şi
exigibilitatea pasivelor, mai cu seamă a datoriilor întreprinderii. Se ajunge astfel
la construcţia unui “bilanţ financiar”, în care clasamentul posturilor de activ şi
de pasiv se face exclusiv după criteriile de lichiditate şi exigibilitate.
Pentru a respecta cât mai fidel criteriul lichidităţii, activele fixe se prezintă
în următoarea succesiune:
1. imobilizările
2. imobilizările necorporale neamortizabile (de exemplu fondul de
comerţ), care au o lichiditate foarte slabă;
3. imobilizările corporale neamortizabile (terenurile) care au, de
asemenea, o lichiditate slabă;
4. imobilizările necorporale amortizabile (brevete, licenţe, cheltuieli de
înfiinţare etc.) devin lichide pa măsura repartizării cheltuielilor
ocazionate de acestea asupra mai multor perioade de gestiune;
5. imobilizările corporale amortizabile, care devin lichide pe măsura
amortizării lor;
6. participaţiile, sub formă de acţiuni sau părţi sociale pe care
întreprinderea le deţine în permanenţă pentru a controla o altă societate
sau pentru a exercita, în cadrul acesteia, o influenţă predominantă.
7. alte imobilizări financiare (dobânzi calculate şi cu scadenţă amânată,
împrumuturi de la terţi, depozite şi cauţiuni).
Activele circulante sunt mai lichide decât activele fixe, putând fi rapid
transformate în monedă. Durata recuperării capitalurilor băneşti alocate în aceste
active este mai scurtă şi de aceea ele mai sunt numite şi decalaje de plăţi
nefavorabile.
Structura pasivului, după criteriul exigibilităţii, grupează posturile de pasiv în
două mari categorii:

- capitalurile proprii;
- datoriile.
Capitalurile proprii au o exigibilitate nulă, întrucât capitalul mobilizat de la
acţionari sau conservat prin reinvestirea profiturilor este definitiv la dispoziţia
întreprinderii, pe toată durata ei de viaţă.

Analiza datoriilor, în funcţie de gradul lor de exigibilitate, are o mare


importanţă pentru evaluarea riscului financiar pe care îl implică îndatorarea
întreprinderii. Gruparea în datorii financiare (pe termen lung şi mediu) şi datorii
de exploatare (pe termen scurt) se face în funcţie de scadenţa obligaţiilor de
plată
Pentru S.C RIGA PAN S.A., bilanţurile financiare pe anii 2003, 2004 şi
2005 se prezintă astfel:
ACTIV - mii lei -
Nr. Elemente de Anul Anul Anul
Crt. calcul 2003 2004 2005
1 Imobilizări 0 13.395 5.928
necorporale
2 Imobilizări 5.085.850 6.048.520 6.036.391
corporale
3 Imobilizări 568.041 568.041 568.041
financiare
4 Stocuri 5.355.197 8.263.269 7.931.502
5 Creanţe 662.264 1.669.887 4.223.086
6 Creanţe > 1 213.285 309.828 313.802
an
7 Creanţe < 1 448.979 1.360.059 3.909.284
an
8 Titluri de 3.920 32.880 853.594
plasament
9 Disponibilităţ 462.090 1.419.000 1.684.346
i băneşti
10 Conturi de 63.481 120.840 140.793
regularizare
şi asimilate

ACTIV CORECTAT
- mii lei -
Nr. Elemente de Anul Anul 2004 Anul 2005
Crt. calcul 2003
Imobilizări
1 5.784.26 6.939.784 6.924.162
nete (fără
6
amortizăr
i) =
Imobilizări
necorpora
le +
Imobilizări
corporale
Capitaluri +proprii = 6632450 Capitaluri proprii =

Imobilizări 6632450
Provizioane pentru riscuri şi Datorii pe termen mediu şi
financiare
cheltuieli = 0 lung = 0
Datorii + = 5614960 (în Datorii pe termen scurt =
Creanţe
totalitate > 1scurt)
pe termen 5614960
Conturi dean regularizări = 0
Pasiv
2 Active 8.466.91 11.196.048 14.519.519 Pasiv
circulante 9 corectat
=
Stocuri +
Analiza
Creanţe <
financiară
1an +
urmăreşte să
Titluri de
evidenţieze, pe de
plasament +
o parte,
Disponibilităţ
modalităţile de
i băneşti +
realizare a
Conturi de
echilibrului
regularizare
financiar pe
şi asimilate
(cheltuieli
înregistrate în
avans)
termen lung şi pe termen scurt (obiectiv al analizei pe bază de bilanţ) şi, pe de
altă parte, treptele de acumulare bănească, de rentabilitate ale activităţii
întreprinderii (obiectiv al analizei pe baza contului de profit şi pierderi). Bilanţul
sintetizează starea patrimonială a întreprinderii la un moment dat, în timp ce
contul de rezultate sintetizează rezultatul fluxurilor economice şi financiare de
intrare, de prelucrare şi de ieşire, pe perioada considerată. Informaţia comună,
care se întâlneşte în cele două documente de sinteză, este rezultatul net (profitul
sau pierderea), ca o reflectare a rentabilităţii întreprinderii (intrări, prelucrări,
ieşiri) şi a noii stări patrimoniale a acesteia.

Diferenţa dintre activul total şi datoriile totale contractate dă o primă şi


principală evaluare a întreprinderii la data încheierii exerciţiului. Această ecuaţie
fundamentală a bilanţului redă situaţia netă a întreprinderii, respectiv averea netă
a acţionarilor (activul neangajat în datorii).

SITUAŢIA NETĂ = ACTIV – DATORII

Din desfăşurarea ciclului de exploatare vor rezulta următoarele consecinţe


financiare:

- întreprinderea va putea obţine amânări la plata furnizorilor (credite


furnizor), ceea ce reprezintă un mijloc de finanţare din afară;
- din momentul cumpărării materiilor prime şi până în momentul
vânzării produselor finite, întreprinderea îşi va imobiliza o parte din
capitalul său în stocuri create în fazele ciclului de exploatare (materii
prime, producţie neterminată, produse finite), astfel că acestea
generează un prim, şi cel mai important, necesar de finanţare a
activelor circulante;
- întreprinderea se va afla deseori în situaţia de a acorda amânări la plată
clienţilor (credite clienţi), astfel că trebuie să finanţeze şi aceste sume
aflate în curs de încasare.
Necesarul financiar al exploatării reprezintă diferenţa dintre capitalul
imobilizat în stocuri şi formarea creanţelor clienţi şi finanţarea înglobată în
datoriile către furnizori, pe de altă parte. Nevoia de fond de rulment este
expresia realizării echilibrului pe termen scurt dintre necesarul şi resursele de
capitaluri circulante:

NECESAR DE FD. DE RULMENT=ALOCĂRI CICLICE-SURSE


CICLICE

=(Stocuri +Creanţe)- Datorii de exploatare

EVOLUTIA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT

2003 2004 2005


Stocuri 977789 5756870 5330615
Creante 1852713 1338702 736872
Datorii de exploatare 1554006 5898472 5614960
Necesarul de fond
de rulment
valori nominale 1276496 1197100 452527
val. actualizate 4515599 1683123 452527
Rata inflatiei 57,50% 151,60% 40,60%
NECESARUL DE FOND DE RULMENT

5000000
4000000
3000000
valori nominale
2000000 val. actualizate
1000000
0
2003 2004 2005

Necesarul de fond de rulment va înregistra valori pozitive, dar


descrescătoare, ceea ce indică o evoluţie favorabilă societăţii (un echilibru între
durata încasărilor şi cea a plăţilor.)

Alocările permanente (în imobilizări) vor fi, în principiu, acoperite din


surse permanente (capitaluri proprii şi datorii financiare). Cu cât sursele
permanente vor fi mai mari decât necesităţile permanente de alocare a fondurilor
băneşti, cu atât întreprinderea va dispune de o marjă de securitate, care o va
pune la adăpost de evenimente neprevăzute.

Acest surplus de surse permanente, degajat de ciclul de finanţare al


investiţiilor, poate fi “rulat” pentru reînnoirea stocurilor şi creanţelor. Această
utilizare potenţială a marcat şi denumirea lui, şi anume aceea de fond de
rulment. El este expresia realizării echilibrului financiar pe termen lung şi a
contribuţiei acestuia la înfăptuirea echilibrului finanţării pe termen scurt.

FOND DE RULMENT=SURSE PERMANENTE-ALOCĂRI


PERMANENTE

Evoluţia fondului de rulment evidenţiază o creştere a acestuia, urmată de


o uşoară scădere. Totuşi, valoarea sa se menţine pozitivă, în concordanţă cu
cerinţele gestiunii financiare. (O parte din capitalurile permanente trebuie să
acopere nevoile ciclice – temporare – reînnoibile permanent în cadrul ciclurilor
de exploatare ale întreprinderii).

Mărimea calculată anterior reprezintă fondul de rulment net. În legătură


cu fondul de rulment se mai pot calcula următoarele mărimi:

- fondul de rulment brut, care cuprinde toate elementele de active


circulante susceptibile de a fi transformate în bani într-un termen mai
mic de un an;
- fondul de rulment propriu, care reprezintă excedentul capitalului
propriu faţă de activele imobilizate şi arată autonomia de care dispune
o întreprindere în finanţarea investiţiilor în active circulante. În cazul
S.C. RIGA PAN S.A., fondul de rulment propriu coincide cu fondul de
rulment net, deci societatea nu va avea datorii pe termen lung.
EVOLUTIA FONDULUI DE RULMENT

2003 2004 2005


Capitaluri permanente 3735492 6366874 6632450
Imobilizari 2128497 3539670 5894605
Fond de rulment
valori nominale 1606995 2827204 737845
val. actualizate 5684738 3975049 4264874
Rata inflatiei 57,50% 151,60% 40,60%

EVOLUTIA FONDULUI DE RULMENT

6000000
5000000
4000000
3000000 valori nominale
2000000 val. actualizate
1000000
0
2003 2004 2005
Nevoia de fond de rulment reprezintă nevoile temporare, dar reînnoibile
permanent în cadrul ciclurilor de exploatare succesive ale întreprinderii.
Mărimea sa trebuie să fie egală sau inferioară fondului de rulment; în caz contrar
calitatea necorespunzătoare a activităţii de exploatare conduce la un dezechilibru
financiar care va afecta exerciţiile financiare viitoare sau care pune în pericol
integritatea capitalurilor proprii.

Diferenţa dintre fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment


reprezintă trezoreria netă, care trebuie să aibă o valoare pozitivă:

FR=NFR+TN

Trezoreria netă este expresia cea mai concludentă a desfăşurării unei


activităţi eficiente. Înregistrarea unei trezorerii nete pozitive în cadrul mai
multor exerciţii succesive demonstrează succesul întreprinderii în viaţa
economică şi posibilitatea plasării rentabile a disponibilităţilor băneşti pentru
întărirea poziţiei ei pe piaţă.
EVOLUTIA TREZORERIEI NETE

2003 2004 2005


Fond de rulment 1606995 2827204 737845
Necesar de fond
de rulment 1276496 1197100 452527
Trezoreria neta
valori nominale 330499 1630104 564238
val. actualizate 1169139 2291926 ######
Rata inflatiei 57,50% 151,60% 40,60%

TREZORERIA NETA

3000000
2500000
2000000
1500000 valori nominale
1000000 val. actualizate
500000
0
2003 2004 2005

Se observă că trezoreria netă va avea valori pozitive, în concordanţă cu


cerinţele gestiunii financiare. Mărimea sa va varia de la un an la altul, în funcţie
de evoluţia activităţii societăţii.

Ratele şi ceilalţi indicatori folosesc la fixarea diagnosticului financiar al


întreprinderii.

Prin definiţie, diagnosticul este o apreciere făcută asupra unei


întreprinderi sau asupra unei activităţi a acesteia.
Diagnosticul financiar nu constituie decât o parte a diagnosticului
întreprinderii. O apreciere globală a situaţiei financiare şi performanţelor impune
un diagnostic multidimensional asupra:

- potenţialului tehnologic;
- potenţialului comercial;
- raporturilor umane;
- organizării şi sistemului de gestiune;
- situaţiei şi performanţelor financiare.
Diagnosticul financiar are ca obiective: măsurarea rentabilităţii
capitalurilor întreprinderii şi aprecierea condiţiilor de echilibru economic şi
financiar, pentru a evalua gradul de risc (economic, financiar şi de faliment) al
întreprinderii.

Diagnosticul rentabilităţii se realizează prin intermediul a două categorii


de rate de eficienţă:

- rate de rentabilitate economică;


- rate de rentabilitate financiară.
Diagnosticul riscului urmăreşte măsurarea variabilităţii rezultatelor
întreprinderii la modificarea poziţiei întreprinderii (a cifrei de afaceri şi a
structurii cheltuielilor ei fixe şi variabile) la modificarea structurii capitalurilor
(proprii şi împrumutate) şi a variabilităţii solvabilităţii întreprinderii, a
capacităţii acesteia de a-şi onora, la scadenţă, obligaţiile faţă de terţi. În
ansamblul activităţii ei, întreprinderea comportă trei riscuri:

- de exploatare (economic);
- de finanţare (financiar);
- de faliment.
Situaţia întreprinderii va fi apreciată ca pozitivă dacă, în urma
diagnosticului ei financiar, rezultă o rentabilitate acoperitoare pentru riscurile pe
care investitorii (acţionari şi împrumutători) şi le-au asumat prin alocarea
capitalurilor lor în activele întreprinderii.
Diferenţa dintre fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment reprezintă
trezoreria netă, care trebuie să aibă o valoare pozitivă:

FR=NFR+TN

Trezoreria netă este expresia cea mai concludentă a desfăşurării unei


activităţi eficiente. Înregistrarea unei trezorerii nete pozitive în cadrul mai
multor exerciţii succesive demonstrează succesul întreprinderii în viaţa
economică şi posibilitatea plasării rentabile a disponibilităţilor băneşti pentru
întărirea poziţiei ei pe piaţă.

TREZORERIA NETA

2500000
2000000
1500000
valori nominale
1000000 val. actualizate
500000
0
2003 2004 2005

Se observă că trezoreria netă are valori pozitive, în concordanţă cu


cerinţele gestiunii financiare. Mărimea sa variază de la un an la altul, în funcţie
de evoluţia activităţii societăţii.

.
Întreaga activitate desfăşurată de întreprindere va cuprinde două categorii
de operaţiuni: de gestiune şi de capital. Operaţiunile de gestiune sunt cele mai
însemnate şi cu caracter recurent, repetitiv în viaţa economică a întrepriderii. Ele
cuprind mai departe operaţiuni de exploatare a patrimoniului spre realizarea de
produse şi servicii vandabile, operaţiuni financiare operaţiuni excepţionale,
accidentale şi în afara activităţii curente. Rezultatul operaţiilor de gestiune îl
constituie cash-flow-ul de gestiune, format din profitul net, amortizare şi
dobânzi:

CF gest. = EBE+Ven. fin+/- Rezultat excepţional – Impozit

EVOLUTIA CASH-FLOW-ULUI DE GESTIUNE

2003 2004 2005


Excedentul brut
de exploatare 2011043 5795473 3467715
Venituri financiare 105205 328965 47386
Rezultat exceptional -144790 -21124 -284488
Impozit 0 0 846764
Cash-flow de gestiune
val. nominale 1971458 6103314 2383849
val.actualizate 6974024,789 8581259,48 4253749
Rata inflatiei 57,50% 151,60% 40,60%

EVOLUTIA CASH-FLOW-ULUI DE
GESTIUNE

10000000
8000000
6000000
val. nominale
4000000
val.actualizate
2000000
0
2003 2004 2005
La nivelul întreprinderii, cash-flow-ul disponibil este determinat de
gestiune, după finanţarea creşterii economice, respectiv după deducerea
variaţiilor, la sfârşitul anului, ale imobilizărilor (ΔIMO) şi ale stocurilor şi
creanţelor (nete de datoriile de exploatare aferente=ΔNFR):

CFD=CF gest. – ΔIMO -ΔNFR

ΔIMO+ΔNFR=creşterea economică

EVOLUTIA CASH-FLOW-ULUI DISPONIBIL

2003 2004 2005


CF de gestiune 1971458 6103314 2383849
IMO1 2128497 3539670 5894605
IMO0 1833866 2128497 3539670
Amortizare 114648 212033 76046
NFR1 1276496 1197100 452527
NFR0 721071 1276496 1197100
CF disponibil
val. nominale 1006754 4559504 1236287
val. actualizate 3561388 6410663 1526387
Rata inflatiei 57,50% 151,60% 40,60%

EVOLUTIA CASH-FLOW-ULUI
DISPONIBIL

8000000

6000000

4000000 val. nominale


val. actualizate
2000000

0
2003 2004 2005
Dacă bilanţul exprimă starea patrimonială la care s-a ajuns la încheierea
exerciţiului, contul de rezultate exprimă, în parte, cum s-a ajuns la respectiva
stare patrimonială finală. Contul de profit şi pierderi sintetizează deci fluxurile
economice, respectiv cheltuielile şi veniturile perioadei de gestiune .

Pe baza contului de rezultate se pot determina o serie de indicatori valorici


privind volumul şi rentabilitatea activităţii întreprinderii. Construcţia în trepte a
indicatorilor, pornind de la cel mai cuprinzător (producţia exerciţiului +adaosul
comercial) şi încheind cu cel mai sintetic (profitul net al exerciţiului), a sugerat
denumirea de cascadă a soldurilor intermediare de gestiune. Fiecare sold
intermediar reflectă rezultatul gestiunii financiare, la treapta respectivă de
acumulare.

Relaţiile de calcul ale soldurilor intermediare de gestiune sunt


următoarele:

1. Valoarea adăugată = Producţia exerciţiului


- Consumuri externe (de la terţi)
2. Excedentul brut de exploatare = Valoarea adăugată
+ Subvenţii de exploatare

- Cheltuieli de personal

- Impozite, taxe, vărsăminte asimilate

3. Profitul din exploatare = Excedent brut din exploatare


+ Reluări asupra provizioanelor

+ Alte venituri (din exploatare)

- Amortizări şi provizioane calculate

- Alte cheltuieli

4. Profitul curent = Profitul din exploatare


+ Venituri financiare

- Cheltuieli financiare

5. Profitul net = Profitul curent

+ Rezultatul excepţional

- Participarea salariaţilor

- Impozitul pe profit

Vom urmări în continuare evoluţia acestor indicatori în cazul S.C. RIGA


PAN S.A. pentru perioada analizată.

Evoluţia valorii adăugate

2003 2004 2005


Cifra de afaceri 6415370 9227704 14601927
Productia stocata 3291090 4621393 6672155
Consumuri de la terti 7333917 10858217 16850646
Valoarea adaugata
val. nominale 2372543 2990880 4423436
val.actualizate 17243574 17985236 16352584
Rata inflatiei 60,00% 26,00% 57,50%

EVOLUTIA VALORII ADAUGATE

20000000

15000000

10000000 val. nominale


val.actualizate
5000000

0
2003 2004 2005
Valoarea adăugată exprimă creşterea de valoare rezultată din utilizarea
factorilor de producţie, îndeosebi a factorilor muncă şi capital, peste valoarea
materialelor, energiei şi serviciilor cumpărate de la terţi. Această valoare
adăugată reprezintă sursa de acumulări băneşti din care se face remunerarea
participanţilor direcţi şi indirecţi la activitatea economică a întreprinderii:

- personalul, prin salarii, indemnizaţii şi cheltuieli sociale;


- statul, prin impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
- creditorii, prin dobânzi şi comisioane plătite;
- acţionarii, prin dividende plătite;
- întreprinderea, prin capacitatea de autofinanţare.
Se observă că în cazul studiat valoarea adăugată s-a menţinut la un nivel
relativ constant în termeni reali.

EVOLUTIA EXCEDENTULUI BRUT DE EXPLOATARE

2003 2004 2005


Valoarea adaugata 2990880 4423436 11728335
Subventii de exploatare 129749 0 0
Cheltuieli cu personalul 1445529 2361503 5142927
Impozite si taxe 72278 50890 789935
Excedentul brut de exploatare
val. nominale 1602822 5138931 5795473
val.actualizate 8354608 8954137 7985376
Rata inflatiei 26,00% 57,50% 151,60%

EVOLUTIA EXCEDENTULUI BRUT DE


EXPLOATARE

10000000
8000000
6000000
val. nominale
4000000
val.actualizate
2000000
0
Excedentul brut de exploatare
2003 2004 2005 exprimă acumularea brută din activitatea de
exploatare, ştiind că amortizarea şi provizioanele sunt doar cheltuieli calculate,
nu şi plătite. De aceea, până la solicitarea lor (pentru investiţii, riscuri sau
cheltuieli), amortizarea şi provizioanele calculate se regăsesc în acumulările
băneşti ale întreprinderii. Excedentul brut de exploatare exprimă capacitatea
potenţială de autofinanţare a investiţiilor (din amortizări, provizioane şi profit),
de achitare a datoriilor către bugetul statului şi de remunerare a investitorilor de
capital (acţionarii şi creditorii). Excedentul brut de exploatare al S.C. RIGA
PAN S.A. a înregistrat mărimi relativ constante în termeni reali, societatea
având o bună capacitate de a-şi remunera acţionarii şi de a restitui creditele
bancare.

2003 2004 2005


Excedentul brut
de exploatare 1265491 1602822 5795473
Alte venituri
din exploatare 816 58438 360
Amortizari 131484 91516 212033
Alte cheltuieli
de exploatare 0 0 0
Profit din exploatare
val. nominale 1134823 1569744 5583800
val.actualizate 7966648 13735298 1864523
Rata inflatiei 60,00% 26,00% 151,60%

EVOLUTIA PROFITULUI DIN


EXPLOATARE

10000000
8000000
6000000
val. nominale
4000000
val.actualizate
2000000
0
2003 2004 2005
Profitul de exploatare exprimă mărimea absolută a rentabilităţii activităţii
de exploatare, prin deducerea tuturor cheltuielilor (plătibile şi a celor calculate)
din veniturile exploatării (încasabile şi a celor calculate).

Pentru calculele financiare de rentabilitate se calculează profitul înainte de


dobânzi şi impozit (earning before interests and taxes = EBIT). Acesta este
diferenţa dintre veniturile totale şi cheltuielile totale (de exploatare, financiare şi
excepţionale) cu excepţia dobânzilor şi a impozitului pe profit.

EVOLUTIA PROFITULUI INAINTE DE DOBANZI SI IMPOZIT


2003 2004 2005
Venituri totale 21386952 50082046 53800221
Cheltuieli totale 19570674 44906333 41641583
Dobanzi 99754 -263768 -859097
EBIT
val. nominale 1716524 5439481 13017735
val. actualizate 6067369,92 7647910,3 5647212
Rata inflatiei 57,50% 151,40% 40,60%

EVOLUTIA PROFITULUI INAINTE DE


DOBANZI SI IMPOZIT

15000000

10000000 val. nominale


val. actualizate
5000000

0
2003 2004 2005

Se observă o evoluţie asemănătoare cu cea a profitului din exploatare, fără


influenţa dobânzilor bancare.

Profitul înainte de dobânzi şi impozit are, după deducerea impozitului pe


profit (EBIT-Impozit) o semnificaţie deosebită. Aceasta exprimă potenţialul
(contabil) de remunerare a acţionarilor cu dividende şi a creditorilor (a băncilor)
cu dobânzi. Mărimea reală a acestei remunerări este dată de cash flow-ul
disponibil (CFD) după operaţiunile de capital, de creştere economică a
întreprinderii. În cazul S.C. RIGA PAN S.A., această mărime coincide cu
profitul înainte de dobânzi şi profit.

În cazul stocurilor, durata de rotaţie se determină după relaţia:

Stoc mediu
Durata de rotatie a stocurilor = ×365
Cifra de afaceri

Durata de rotaţie a stocurilor în cazul analizat va înregistrat o evoluţie


descrescătoare în primul an, după care – începând din 2004 – a crescut destul de
mult.

DURATA DE ROTATIE A STOCURILOR

2003 2004 2005


Stoc mediu 824379 878949,5 3367329,5
Cifra de afaceri 6415370 14601927 31936570
Durata de rotatie (zile) 46,90 21,97 38,48

DURATA DE ROTATIE A STOCURILOR


(zile)
50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
2003 2004 2005
Determinarea lichidităţii se face pe baza mai multor indicatori:

- lichiditatea curentă (globală) se calculează după relaţia:


Active circulante
Lichiditat ea curenta =
Obligatii curente

LIC HID ITA TE A C URE NTA

2003 2004 2005


A ctive circulante 147583731437398714625
Obligatii curente 780570 15540065898472
Lichidita te a cure nta 1,89 2,02 1,48

LICHIDITATEA CURENTA

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2003 2004 2005

Indicatorul lichidităţii globale – “current ratio” în literatura anglo-saxonă


– reflectă posibilitatea tuturor componentelor patrimoniale curente ale
întreprinderii de a se transforma într-un termen scurt în lichidităţi pentru a
satisface obligaţiile de plată exigibile. Unul din principiile fundamentale ale
echilibrului financiar al întreprinderii este acela potrivit căruia activele curente
trebuie să aibă permanent o valoare mai mare decât obligaţiile sau pasivele
curente. Prin urmare, indicatorul lichidităţii globale trebuie să aibă o mărime
supraunitară. În cazul S.C. RIGA PAN S.A. se observă că această condiţie va fi
îndeplinită în toţi anii.
Active circulante - Stocuri
Lichiditat ea in sens larg =
Datorii curente

LICHIDITATEA GENERALA (IN SENS LARG)


2003 2004 2005
Creante din exploatare, alte creante
si disponibilitati banesti 952552 1478741 2165950
Datorii din exploatare, alte datorii
si credite bancare curente 780570 1121674 1554006
Lichidita te a ge ne ra la 1,220 1,318 1,394

LICHIDITATEA GENERALA

1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
2003 2004 2005

Se observă o evoluţie favorabilă a indicatorului în toţi cei 3 ani.

Lichiditatea în sens larg este cunoscută şi sub numele de lichiditate


intermediară (sau de “quick test” sau “acid test” în literatura anglo-saxonă). Se
apreciază că acest raport a trebui să tindă spre o mărime unitară, deoarece orice
operaţie de transformare a stocurilor în mijloace băneşti impune anumite
cheltuieli (de publicitate, transport, vânzare etc.), care, în condiţiile unei
lichidităţi subunitare, ar prejudicia echilibrul economic al întreprinderii.

Şcoala financiară clasică apreciază că indicatorul lichidităţii intermediare


trebuie să fie de cel puţin 0,5, valoarea optimă fiind 1. Este ceea ce se numeşte
“regula prudenţei financiare” (de unde şi denumirea de “lichiditate financiară”
dată lichidităţii intermediare). Se observă că în cazul S.C. RIGA PAN S.A.,
indicatorul se va situa la valorile optime.

- lichiditatea imediată, calculată astfel:

Disponibil itati banesti


Lichiditat ea imediata =
Datorii pe termen scurt

LICHIDITATEA IMEDIATA

2003 2004 2005


Disponibilitati banesti 117397 637030 412186
Datorii pe termen scurt 627554 780570 1121674
Lichiditatea imediata 0,187 0,816 0,367

LICHIDITATEA IMEDIATA

0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
2003 2004 2005

Lichiditatea imediată va înregistra o evoluţie relativ constantă, cu excepţia


anului 2004, în care sumele depuse de acţionari în contul măririi capitalului
social vor determina creşterea sa accentuată. În anul următor, aceste
disponibilităţi vor fi folosite pentru activitatea curentă şi de investiţii a
întreprinderii.
RAPORTULDINTRECAPITALULPROPRIUSIPASIVELETOTALE

2003 2004 2005


Capital propriu 1179988 2971043 3735492
Pasivetotale 1960558 4092717 5289498
Raport 0,60 0,73 0,71

RAPORTULDINTRECAPITALUL
PROPRIUSI PASIVELETOTALE

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2003 2004 2005
Băncile solicită în general un nivel al acestui raport de peste 20-30%.
Această condiţie va fi îndeplinită în cazul studiat pe întreaga perioadă.

RENTABILITATEA FINANCIARA (ROE)

2003 2004 2005


Profit net 1197159 1816278 5175712
Capitaluri proprii 1179988 3735492 6366874
ROE 1,01 0,49 0,81

RENTABILITATEA FINANCIARA

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
2003 2004 2005

Rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) mai este cunoscută şi sub


numele de rentabilitate financiară. Ea măsoară randamentul capitalurilor proprii,
deci al plasamentului financiar pe care acţionarii l-au făcut prin cumpărarea
acţiunilor întreprinderii. Rentabilitatea financiară remunerează proprietarii
întreprinderii prin distribuirea de dividende către aceştia şi prin creşterea
rezervelor, care, în fapt, reprezintă o creştere a averii proprietarilor. Această rată
este influenţată de modalitatea de procurare a capitalurilor şi de aceea este
sensibilă la structura financiară, respectiv la situaţia îndatorării întreprinderii.
Este de dorit ca rata rentabilităţii financiare să fie mai mare decât rata
medie a dobânzii de piaţă pentru a face atractive acţiunile întreprinderii.

O modalitate de sintetizare a diagnosticului strategic al întreprinderii este


reprezentată de analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats),
care cuprinde pe de o parte analiza mediului (analiza externă) iar pe de altă parte
analiza activităţii proprii (analiza internă).

Analiza mediului (analiza externă) scoate în evidenţă tendinţele pe plan


macroeconomic, oportunităţile şi constrângerile ce se întrevăd, precum şi
impactul acestora asupra rentabilităţii societăţii.

Oportunităţi:

-cerere relativ constantă pentru produsele de bază, un avantaj în condiţiile


recesiunii economice;

-elasticitate redusă a cererii faţă de preţ şi elasticitate negativă faţă de venit;

-mediu economic mai favorabil întreprinderilor cu ciclu scurt de fabricaţie.

Constrângeri:

-reducerea veniturilor reale şi a consumului populaţiei;

-creşterea puternică a concurenţei;

-oscilaţiile foarte mari la preţurile materiilor prime şi calitatea


necorespunzătoare a acestora (de ex. grâu), precum şi fărâmiţarea proprietăţilor
agricole;
-costul foarte ridicat al resurselor financiare, care îngreunează activitatea de
investiţii;

-blocajul financiar şi dificultăţile în găsirea unor parteneri în condiţii


satisfăcătoare de plată;

-preţurile foarte ridicate ale produselor şi serviciilor regiilor autonome (energie


electrică, gaz, apă etc.);

-fiscalitatea foarte ridicată şi existenţa evaziunii fiscale.

Analiza activităţii proprii (analiza internă) trebuie să identifice punctele


tari şi punctele slabe ale acesteia.

Puncte tari:

-experienţa îndelungată în domeniu şi existenţa unui personal bine format;

-existenţa unei reţele proprii de distribuţie şi diversificarea produselor desfăcute


prin intermediul acesteia;

-existenţa unui acţionariat relativ stabil;

-producţia reprezentată de produse de bază, cu o cerere relativ stabilă;

-potenţialul de producţie ridicat;

-ciclul foarte redus de fabricaţie şi calitatea produselor;

-rentabilitatea ridicată în toţi anii de funcţionare;

-echilibrul financiar solid şi solvabilitatea ridicată;

-conturarea mai precisă în ultima perioadă a strategiei de vânzări;

-reputaţia firmei şi ponderea ridicată pe piaţa locală;

-inexistenţa restanţelor în plăţile faţă de bugetul statului şi cel al asigurărilor


sociale;
-controlul strict al cheltuielilor şi al fluxurilor de încasări şi plăţi.

Puncte slabe:

-capacităţi de producţie şi transport mai greu de adaptat la reducerea


consumului;

-activitatea de marketing insuficient dezvoltată;

-diversificarea insuficientă a producţiei;

-lichiditatea în scădere;

-scăderea ponderii pe piaţa locală şi lipsa extinderii pe alte pieţe.

Pentru valorificarea la maximum a oportunităţilor şi punctelor tari şi


evitarea constrângerilor şi eliminarea punctelor slabe ar fi de recomandat
următoarele măsuri (unele din ele deja în atenţia societăţii):

- controlul strict al cheltuielilor şi supravegherea permanentă a stării de


lichiditate;
- ridicarea calităţii produselor şi în primul rând o adaptare mai bună la
nevoile clientului;
- o politică de vânzări mai agresivă şi consolidarea poziţiei de lider pe
piaţă;
- urmărirea mai atentă a evoluţiei concurenţei;
- stabilirea de relaţii mai stabile cu furnizorii şi clienţii şi afirmarea clară
a cerinţelor faţă de aceştia;
- educarea personalului în direcţia orientării spre ridicarea calităţii şi a
urmăririi cerinţelor clienţilor