Sie sind auf Seite 1von 1

Edition April 2019

FORM 6(a)
INYANDIKO ISABA IHEREREKANYA RY’UBURENGANZIRA K’UBUTAKA
RISHINGIYE KURI CYAMUNARA YAKOZWE MU RWEGO RWO KURANGIZA
KU GAHATO URUBANZA CYANGWA INDI NYANDIKOMPESHA
Umwirondoro
Njyewe/Twebwe: .....…………………………………………………………………………………………………………………...........
Irangamimerere: …………………………….…………………………………………………………………..........................................
Indangamuntu/Pasiporo: …………………..………………………………………………………………………………………..........
Aderesi: Akarere ka…………………….…. Umurenge wa ……………………………Akagari ka ……………………............
Umudugudu wa ………………................Telefoni : …………………………………….E-mail:…………………………...............

Cyangwa
Isosiyete/ONG/Ishyirahamwe ry’umwuga/Idini/Koperative/Ibindi……………………………………………..........
Njyewe (Uhagarariye mu buryo bwemewe n'amategeko):………………………………….............................................
Indangamuntu/Pasiporo: ……......………………………………………………………………………………………………………..
Aderesi: Akarere ka…………………….…. Umurenge wa ……………………………Akagari ka ……………………............
Umudugudu wa ………………................Telefoni: ……………………………………….. E-mail:................................................

Ndasaba gukora ihererekanya ry’uburenganzira k’ubutaka rishingiye ku bugure muri cyamunara


ishingiye cyemezo cy’urukiko

Amakuru ku kibanza/Isambu
Nimero y'ikibanza/isambu (UPI): …………………………....................................
Umujyi wa Kigali/Intara: ………………………………………..................
Akarere: …………………………………………………...
Umurenge: …………………………………….……………..
Akagari: …………………………………….……………..

Ibisobanuro k'ubusabe………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

Ibisabwa:
Kopi y’ibiranga uwaguze/abaguze muri cyamunara
Inyandikompesha n’inyandikomvaho y’igurisha muri cyamunara
Icyemezo cy’irangamimerere
Ibyangombwa by’ubutaka bwatejwe cyamunara1 (Iyo uwaterejwe cyamunara atagize ubushake
bwo kubisubiza umuhesha w'inkiko abigaragaza mu nyandikomvugo ya cyamurana).
Inyandiko y’ubwumvikane yakorewe imbere ya Noteri igaragaza imigabane buri muntu afite mu
gihe mu bagomba kwandikwa ku butaka harimo abanyamahanga bafatanyije ubutaka
n’Abanyarwanda cyangwa iyo ari isosiyete y’ubucuruzi, umuryango cyangwa ishyirahamwe
bifite ubuzima gatozi abanyamahanga bafitemo imigabane

…………………………….. ………………………………………………………………………………
Itariki y'ubusabe Umukono w'usaba (w'abasaba)

Byakiriwe kandi bisuzumwa na: ………………………………...................................................................................................

Icyo ashinzwe:……………………………………………………………………………………………………………………………..................................

Itariki: ………………………………………………………
Kashe
Umukono: …………………………………………………

1 Bitewe n’imitungire y’ubutaka, ibyangombwa by’ubutaka bishobora kuba kimwe muri ibi bikurikira:
 Amasezerano y’ubukode burambye, icyemezo cy’iyandikisha ry’ubukode bw’igihe kirekire n’ igishushanyo cyerekana ingano y’ubutaka
 Icyemezo cy’inkondabutaka
 Icyemezo cy’Iyandikisha ry’Impapurompamo ngenankomyi,
 Icyemezo cy’iyandikisha ry’ibice by’isangiramutungo ku nyubako

Das könnte Ihnen auch gefallen