Sie sind auf Seite 1von 1

Edition May 2018

FORM 19
INYANDIKO ISABA GUKOSORA CYANGWA GUHINDURA AMAKURU KU
BANTU MURI REGISITIRI Y’UBUTAKA
Umwirondoro
Njyewe/Twebwe: .....…………………………………………………………………………………………………………………...........
Irangamimerere: …………………………….…………………………………………………………………..........................................
Indangamuntu/Pasiporo: …………………..………………………………………………………………………………………..........
Aderesi: Akarere ka…………………….…. Umurenge wa ……………………………Akagari ka ……………………............
Umudugudu wa ………………................Telefoni : ………………………………………... E-mail: ……................……………...

Ndasaba gukosora/guhindura amakuru ku bantu banditse ku byangombwa by’ubutaka:

Amakuru ku kibanza/Isambu
Nimero y'ikibanza/isambu (UPI): …………………………..................................
Umujyi wa Kigali/Intara: ………………………………………................
Akarere: …………………………………………………...
Umurenge: …………………………………….……………..
Akagari: …………………………………….……………..

Ibisobanuro k'ubusabe………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

Ibisabwa
Ibyangombwa by'ubutaka1
 Iyo hasabwa gukosora izina cyangwa nomero y’indangamuntu: Kopi y’ibiranga
nyir’ubutaka
 Iyo hasabwa guhindura izina: Kopi y’Igazeti ya Leta igaragaza guhindura izina na kopi
y’indangamuntu nshya
 Iyo hasabwa gukosora/guhindura aho umuntu atuye: Icyemezo kigaragaza aho umuntu
atuye gitangwa n’Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Umurenge w’aho atuye
 Iyo ari ugukosora regisitiri y’ubutaka havanwamo abantu banditswe mu gihe
cy’iyandikisha rusange ry’ubutaka: Inyandiko y’ubwumvikane iriho imikono y’abarebwa
n’ikibazo bose yakorewe imbere ya noteri mu by’ubutaka n’icyemezo cy’Ubuyobozi
bw’Akagari gihamya ayo makuru

…………………………….. ………………………………………………………………………………
Itariki y'ubusabe Umukono w'usaba (w'abasaba)

Byakiriwe kandi bisuzumwa na: ……………………………….............................................................

Icyo ashinzwe: .................................................................................................

Itariki: ………………………………………………………
Kashe
Umukono: …………………………………………………

1 Bitewe n’imitungire y’ubutaka, ibyangombwa by’ubutaka bishobora kuba kimwe muri ibi bikurikira:
 Amasezerano y’ubukode burambye, icyemezo cy’iyandikisha ry’ubukode bw’igihe kirekire n’ igishushanyo cyerekana ingano y’ubutaka
 Icyemezo cy’inkondabutaka
 Icyemezo cy’Iyandikisha ry’Impapurompamo ngenankomyi,
 Icyemezo cy’iyandikisha ry’ibice by’isangiramutungo ku nyubako

Das könnte Ihnen auch gefallen