Sie sind auf Seite 1von 3

10.

DOMAĆA ZADAĆA

1. Koliko atoma molibdena stane na duljinu 1 m ako je radijus atoma 139 pm?

2. Kalij kristalizira kao prostorno centrirana kocka. Duljina stranice elementarne ćelije je 533,4 pm.
Izračunaj: a) masu elementarne ćelije kalija; b) gustoću kalija (g/cm3); c) polumjer atoma kalija (u pm).

3. Bakar ima kubičnu kristalnu rešetku čija je stranica 0,361 nm. Gustoća bakra je 8,92 g/cm 3. Koliko
atoma bakra sadrži elementarna ćelija bakra i o kojoj se vrsti kubične rešetke radi?

4. Samo jedan metal ima primitivnu kubičnu slagalinu – polonij. Izračunaj gustoću i polumjer atoma
polonija ako je duljina brida njegove jedinične ćelije 334 pm.

5. Na temelju podataka za natrij koji ima BCC slagalinu, i bakar s FCC slagalinom, izračunaj postotak
ispunjenosti prostora elementarnih ćelija (FGSA) atomima natrija, odnosno bakra.
Brid elementarne ćelije natrija je 429 pm, a polumjer njegova atoma je 185,8 pm.
Brid elementarne ćelije bakra je 361,47 pm, a polumjer njegova atoma je 127,8 pm.

6. Jednom je metalu elementarna ćelija BCC slagalina. Gustoća tog metala je 7,92 g cm-3, a duljina
brida elementarne ćelije iznosi 286 pm. Koji je to metal?

7. Atom plemenitog plina neona ima polumjer 158 pm. Neon kristalizira pri – 249 oC kao plošno
centrirana kubična slagalina. Koliki je brid njegove elementarne ćelije?

ZADACI – VRSTE KRISTALA I NJIHOVA SVOJSTVA

1. Podaci o talištu i vrelištu nekih metala dani su u tablici:


Metal Talište / oC Vrelište / oC
kalij 63 760
željezo 1535 2750
iridij 2450 4500
živa -38,9 357
a) Prikaži EK prvih dvaju metala.
b) Građa elementarnih ćelija kalija i željeza su iste. Zašto željezo ima znatno više talište i vrelište od
kalija?
c) Živa je pri sobnoj temperaturi jedini metal u tekućem stanju. Kakva je jakost metalne veze u živi s
obzirom na njezino talište i vrelište?
d) Iz podataka u tablici za prva tri metala odredi u kojem je od njih metalna veza: (1) najjača, (2)
najslabija.

2. Razmisli o svojstvima sljedećih tvari (kristala): I2, KCl, Na, Mg3N2. Koja/koje od njih:
a) vodi struju tek rastaljena
b) uopće ne vodi struju
c) vodi struju u čvrstom stanju
d) ima najviše talište
e) ima najniže talište
f) slabo se otapa u vodi
g) kala se

1
3. Razmisli o svojstvima kristala: Zn, CaO, NaBr, KCl, N2. Koja/koje od njih:
a) nije uopće topljiva u vodi
b) ima najniže vrelište
c) ima najviše vrelište
d) kala se
e) vodi struju tek rastaljena
f) vodi struju i rastaljena i čvrsta
g) uopće ne vodi struju
h) slabo se otapa u vodi

4. Pronađi na internetu koja se „kemijska bolest“ naziva kositrena kuga ili muzejska bolest? Kositar se
često rabi u raznim legurama. Pronađi s kojim se elementima legira i koja su svojstva tih legura.

5. Gotovo u svakom kućanstvu nalaze se različite tvari koje imaju kristalnu građu. Neke od njih su: sol,
šećer, modra galica, sumpor, kalijev permanganat (hipermangan), razni metali (zlato, srebro, bakar,
aluminij, željezo, cink), grafit, urea, naftalen, jod, ...
Navedene tvari razvrstaj na: a) molekulske, b) ionske, c) kristale metala, d) kovalentne kristale.

6. Navedene tvari razvrstaj na kristalne (KT) i amorfne (AT): kalcit, dijamant, šećerna vuna, opal, bakelit,
jod, stiropor, pleksiglas, amonijev klorid, vosak, mramor, modra galica, željezo, staklo, kuhinjska sol,
kalijev permanganat, zlato, PVC.
Ako ti tvari nisu poznate, potraži objašnjenje na internetu ili postavi pitanje e-školi kemija.

7. Izdvoji tvari koje su pri sobnoj temperaturi kristalne: staklo, šećer, voda, živa, kalij, grafit, jod, klor,
plastika.

8. Izdvoji netočne tvrdnje:


a) Volumen kocke jednak je trostrukoj duljini brida.
b) Plošna dijagonala izračuna se iz Pitagorina poučka.
3
c) Prostorna dijagonala kocke iznosi √a.
a
d) Polumjer atoma u prostorno centriranoj kocki iznosi 4 √3.
e) Volumen kocke jednak je duljini brida podignutoj na treću potenciju.

9. S koliko je istovrsnih atoma okružen atom u jednostavnoj kubičnoj slagalini?

10. Pogledaj kristalnu strukturu joda i odgovori na pitanja:


a) Je li jod ionski, atomski ili molekulski kristal?
b) Kojom su vrstom kemijske veze povezani atomi joda u molekuli joda?
c) Zašto jod sublimira?

11. Prikazana je projekcija plohe FCC. Odgovori:


a) Što označava isprekidana crta?
b) Ako je zadan polumjer atoma s r i brid kocke s a, pokaži računom kakav je odnos r i a, te
duljine zadane crte.

12. Neki mineral kristalizira u kubičnoj jediničnoj ćeliji, a sadrži kalcijeve ione u vrhovima kocke, oksidne
ione u centru svake plohe i titanijev ion u geometrijskom središtu kocke.
a) Kako glasi formula spoja?
b) S koliko je oksidnih iona okružen titanijev ion, odnosno koliko je KB titanijeva iona?

2
13. Kako će se udružiti (ili asocirati) molekule vode u tekućem agregatnom stanju? Nacrtaj i objasni! Jesu
li molekule vode u vodenoj pari povezane vodikovom vezom?

14. Tijekom rasta kristala ne mijenjaju se:


a) kutovi između susjednih ploha
b) razmaci između paralelnih ploha
c) površine ploha

15. Među sljedećim tvarima odaberi one koje tvore molekulske kristale: a) srebrov bromid; b) sumpor; c)
ugljikov dioksid; d) natrijev hidroksid; e) kalcijev oksid; f) grafit; g) jod; h) dijamant; i) voda; j) fuleren

molekulski kristali:

16. Za primjere u prethodnom zadatku odredi kojoj vrsti kristala pripadaju.

ionski:
atomski (kovalentni):
metalni:

17. Koje se od sljedećih tvrdnji odnose na građu ili neko svojstvo dijamanta, a koje na građu ili svojstva
grafita? a) najtvrđi je mineral; b) dobar je vodič elektriciteta i topline; c) izolator je; d) svaki je atom
ugljika vezan s četiri susjedna atoma ugljika kovalentnom vezom; e) prostorni raspored atoma ugljika
u kristalu je tetraedarski; f) svaki atom ugljika vezan je kovalentnom vezom s tri susjedna atoma
ugljika; g) atomi paralelnih slojeva povezani su van der Waalsovim silama.

dijamant:
grafit:

18. Dijamant ima kubičnu kristalnu strukturu duljine brida jedinične ćelije 356,69 pm. Gustoća dijamanta
pri 25 °C iznosi 3,513 g cm-3 . Na osnovi tih podataka izračunaj broj atoma ugljika u jediničnoj ćeliji
dijamanta.

19. Primjeri polimorfije su:


a) različite kristalne strukture leda;
b) rompski i monoklinski sumpor;
c) modra galica i bakrov(II) sulfat;
d) natrijev klorid i kalijev klorid;
e) kalcijev karbonat i kalcijev sulfat;
f) kalcit i aragonit

Das könnte Ihnen auch gefallen