Sie sind auf Seite 1von 1

“ÜMUMİ VƏ TƏTBİQİ RİYAZİYYAT” KAFEDRASININ

“RİYAZİYYAT-1” FƏNNİNİN I KOLLOKVİUM TESTLƏRİNİN CAVABLARI

QRUP :319İ

1. A 21. E 41. A
2. B 22. E 42. E
3. E 23. A 43. E
4. C 24. C 44. A
5. D 25. D 45. E
6. A 26. E 46. A
7. C 27. D 47. D
8. A 28. D 48. D
9. E 29. C 49. A
10. A 30. D 50. B
11. C 31. E 51. A
12. C 32. E 52. C
13. A 33. B 53. C
14. D 34. A 54. E
15. C 35. C 55. B
16. E 36. A 56. C
17. A 37. B 57. D
18. B 38. C 58. E
19. C 39. E 59. C
20. C 40. C 60. A

Tərtib etdi dos. R.B. Zamanova

Kafedra müdiri prof. M.C.Mahmudov

Das könnte Ihnen auch gefallen