Sie sind auf Seite 1von 13

DIE PRÜFUNGEN

DES GOETHE-INSTITUTS
GOETHE-INSTITUT
SINAVLARI
PRÜFUNGSORDNUNG
SINAV YÖNETMELIĞI
Stand: 1. April 2016
Son güncelleme: 1 Nisan 2016

Zertifiziert durch
Sertifikasyon
Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 2 / 13

Prüfungsordnung des Goethe-Instituts e.V. Goethe-Institut Sınav Yönetmeliği


Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016

Die Prüfungen des Goethe-Instituts sind zum Nachweis von Goethe-Institut sınavları, yabancı dil olarak ya da ikinci dil
Sprachkenntnissen in Deutsch als Fremdsprache und olarak edinilen Almanca becerilerinin belgelenmesi
Deutsch als Zweitsprache konzipiert und werden an den in amacıyla tasarlanmış olup işbu sınav yönetmeliğinin 2.
§ 2 dieser Prüfungsordnung genannten Prüfungszentren maddesinde belirtilen sınav merkezlerinde dünya çapında
weltweit nach einheitlichen Bestimmungen durchgeführt standart ölçütlere göre uygulanır ve değerlendirilir.
und bewertet.

§1 Grundlagen der Prüfung §1 Genel Hükümler

Diese Prüfungsordnung ist für alle unter § 3 genannten İşbu sınav yönetmeliği, Goethe-Institut’un madde 3’te
Prüfungen des Goethe-Instituts gültig. Es gilt die jeweils belirtilen tüm sınavları için en yeni sürümüyle geçerlidir.
aktuelle Fassung.

Das Goethe-Institut publiziert zu jeder Prüfung einen Goethe-Institut her sınav için, ilgilenen herkesin internet
Modellsatz sowie einen oder mehrere Übungssätze, die für üzerinden erişebildiği ve kullanabildiği bir model seti ve bir
alle Prüfungsinteressierten im Internet einsehbar und ya da birkaç sınav örneği yayınlar. Model seti ve sınav
zugänglich sind. Gültig ist jeweils die zuletzt veröffentlichte örneklerinin en son yayınlanan sürümü geçerlidir.
Fassung. Sınavlar için ayrı ayrı hazırlanan bu set ve örneklerde
In diesen Modell- bzw. Übungssätzen zu den einzelnen sınavın yapısı, içeriği ve değerlendirmesi bağlayıcı bir
Prüfungen sind Aufbau, Inhalt und Bewertung verbindlich biçimde açıklanır.
beschrieben.

Einzelheiten zu den Prüfungen sind den jeweiligen, in ihrer Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiler, yine güncel sürümü
aktuellen Fassung im Internet veröffentlichten Durchfüh- internette yayınlanan uygulama yönergesinden edine
rungsbestimmungen zu entnehmen. Diese Bestimmungen bilinir. Uygulama yönergeleri hukukî açıdan bağlayıcılık
sind rechtsverbindlich. taşımaktadır.

§2 Prüfungszentren des Goethe-Instituts §2 Goethe-Institut Sınav Merkezleri

Die Prüfungen des Goethe-Instituts werden durchgeführt Goethe-Institut sınavları,


von:
 Almanya’da ve yurt dışında bulunan Goethe-Institut’lar
 Goethe-Instituten in Deutschland und im Ausland, tarafından,
 Goethe-Zentren im Ausland,  yurt dışında bulunan Goethe Merkezleri tarafından,
 sowie den Prüfungskooperationspartnern des  ayrıca Goethe-Institut’un Almanya’da ve yurt dışında
Goethe-Instituts in Deutschland und im Ausland. bulunan sınav partnerleri tarafından uygulanır.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 3 / 13

§3 Teilnahmevoraussetzungen §3 Katılım Koşulları

§ 3.1 Die Prüfungen des Goethe-Instituts stehen allen § 3.1 Goethe-Institut sınavları, § 3.2 altında tarif edilen
Prüfungsinteressierten mit Ausnahme von §3.2 zur Verfü- kişiler dışında, herkese açıktır. Alman vatandaşlığı ile sınav
gung und können unabhängig vom Erreichen eines Min- katılımı arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı gibi yaş
destalters und unabhängig vom Besitz der deutschen için de bir alt sınır belirlenmemiştir.
Staatsangehörigkeit abgelegt werden.
Es werden bezüglich des Alters der Prüfungsteilnehmenden Sınav katılımcılarına önerilen yaş kategorileri aşağıda
folgende Empfehlungen gegeben: verilmiştir:

Prüfungen für Jugendliche (ab 10 Jahren): Gençlere yönelik sınavlar (10 yaş üstü):
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1  GOETHE-ZERTİFİKAT A1: FİT İN DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH 2  GOETHE-ZERTİFİKAT A2: FİT İN DEUTSCH 2

Prüfung für Jugendliche (ab 12 Jahren): Gençlere yönelik sınav (12 yaş üstü):
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH  GOETHE-ZERTİFİKAT A2: FİT İN DEUTSCH
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1  GOETHE-ZERTİFİKAT B1

Prüfungen für Erwachsene (ab 16 Jahren): Yetişkinlere yönelik sınavlar (16 yaş üstü):
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1  GOETHE-ZERTİFİKAT A1: START DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: START DEUTSCH 2  GOETHE-ZERTİFİKAT A2: START DEUTSCH 2
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2  GOETHE-ZERTİFİKAT A2
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1  GOETHE-ZERTİFİKAT B1
 GOETHE-ZERTIFIKAT B2  GOETHE-ZERTİFİKAT B2
 GOETHE-ZERTIFIKAT C1  GOETHE-ZERTİFİKAT C1

Prüfungen für Erwachsene (ab 18 Jahren): Yetişkinlere yönelik sınavlar (18 yaş üstü):
 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES  GOETHE-ZERTİFİKAT C2: GROSSES DEUTSCHES
SPRACHDIPLOM SPRACHDİPLOM

Für Prüfungsteilnehmende, die vor Erreichen des empfoh- Önerilen yaşa gelmeden önce sınav olan ya da yaşı yaş
lenen Alters oder erheblich abweichend vom empfohlenen önerisinden açık bir fark gösteren sınav katılımcılarının, yaş
Alter die Prüfung ablegen, ist ein Einspruch gegen das ile ilgili sorunlardan ötürü, örneğin konuların yaşlarına uygun
Prüfungsergebnis aus Altersgründen z. B. wegen nicht olmamalarından dolayı sınav sonuçlarına itirazları kabul
altersgerechter Themen der Prüfung o. Ä. ausgeschlossen. edilmez.
Die Prüfungsteilnahme ist weder an den Besuch eines Sınava katılabilmek için belli başlı bir dil kursuna devam
bestimmten Sprachkurses noch an den Erwerb eines Zerti- etmiş olma şartı bulunmadığı gibi bir önceki basamağın
fikats auf einer darunterliegenden Stufe gebunden. sertifikasını almış olmak da gerekmez.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 4 / 13

Module, die einzeln oder in Kombination abgelegt werden Birlikte ya da ayrı ayrı olarak verilebilecek sınav modülleri
können, werden im Folgenden ebenso Prüfung bzw. aşağıda yine sınav ya da sınav bölümü olarak
Prüfungsteile genannt. Details hierzu finden sich in den adlandırılacaktır. Bu konuda detaylı bilgiler, ilgili sınavın
jeweiligen Durchführungsbestimmungen. uygulama yönergesinde bulunmaktadır.

§ 3.2 Personen, die nachweislich Zeugnisse des Goethe- § 3.2 Goethe-Institut tarafından verilen sertifikalar üzerinde
Instituts gefälscht haben, sind für die Dauer von einem (1) kanıtlanabilir şekilde sahtecilik yapmış olan kişiler, bu
Jahr ab Kenntniserlangung des Goethe-Instituts von der sahteciliğin Goethe-Institut tarafından fark edildiği tarihi
Fälschung von der Prüfungsteilnahme ausgeschlossen. takip eden bir (1) yıl boyunca sınavlara katılamaz. Bu bir (1)
Diese Sperrfrist von einem (1) Jahr gilt weltweit für die yıl süren yasaklılık süresi, dünyanın dört bir yanında hem
Prüfungsteilnahme sowohl an Goethe-Instituten als auch bei Goethe-Institut’larda hem de Goethe-Institut’un iş birliği
Prüfungskooperationspartnern des Goethe-Instituts. ortaklarında geçerlidir.

§4 Anmeldung §4 Sınav Kaydı

Vor Anmeldung zur Prüfung erhalten die Prüfungsinteres- Sınavla ilgilenenlerin kaydolmadan önce sınavda
sierten ausreichend Möglichkeiten, sich am Prüfungs- beklenenler, sınav yönetmeliği, uygulama yönergeleri ve
zentrum oder via Internet über die Prüfungsanforderungen, sınav sonuçlarının açıklanması konularında internet yoluyla
die Prüfungsordnung und Durchführungsbestimmungen und ya da sınav merkezinde yeterince bilgilenebilmeleri
über die anschließende Mitteilung der Prüfungsergebnisse sağlanır.
zu informieren.

Die Anmeldeformulare erhalten die Prüfungsinteressierten Sınavla ilgilenenler sınav kayıt formlarını yerel sınav
beim örtlichen Prüfungszentrum oder via Internet. Ferner merkezinden ya da internet üzerinden edinebilirler. Kayıt,
kann die Anmeldung online unter ayrıca www.goethe.de/pruefungen adresinden de
www.goethe.de/pruefungen erfolgen bzw. gegebenenfalls yapılabileceği gibi, ilgili sınav merkezinin web sitesi
über die Website des jeweiligen Prüfungszentrums. Berück- üzerinden de yapılabilir. Yalnızca yetkili sınav merkezine
sichtigt werden nur die Anmeldungen, die form- und frist- zamanında ulaşan ve usule uygun olarak yapılmış olan
gerecht beim jeweils zuständigen Prüfungszentrum einge- başvurular değerlendirilir. Sınav katılımcıları (yaşı küçük
hen. Mit der Anmeldung bestätigen die Prüfungsteil- olanlar için velileri) sınava kaydolurken hâlihazırda geçerli
nehmenden (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtig- olan sınav yönetmeliğini ve ilgili sınavın uygulama
ten), dass sie die geltende Prüfungsordnung und die Durch- yönergesini tanıdıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.
führungsbestimmungen der jeweiligen Prüfung zur Kenntnis Sınav yönetmeliği ile uygulama yönergelerinin en son
genommen haben und anerkennen. Prüfungsordnung und sürümlerine internet üzerinden ulaşılabilir.
Durchführungsbestimmungen sind in ihrer jeweils aktuellen
Fassung im Internet zugänglich.

Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf sind Özel gereksinimleri olan sınav katılımcıları durumlarını
Sonderregelungen möglich, sofern der spezifische Bedarf kayıt esnasında uygun bir biçimde belgelediklerinde
bereits bei der Anmeldung durch einen geeigneten Nach- kendilerine özel koşullar sağlanabi- lir.
weis belegt wird. Bu konuda Özel Gereksinimleri Olan Sınav Katılımcıları için
Siehe hierzu die Ergänzungen zu den Durchführungs- Uygulama Yönergeleri Eki’ne bakılabilir (Bedensel
bestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Engelliler).
Bedarf (Personen mit Körperbehinderung).

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 5 / 13

§5 Termine §5 Tarihler

Das Prüfungszentrum bestimmt Ort und Zeit der Anmeldung Kayıt ve sınav tarihleri sınav merkezi tarafından belirlenir.
und der Prüfung. Bei nicht modular ablegbaren Prüfungen Modül biçiminde sunulmayan sınavlarda sınavın yazılı ve
werden mündlicher und schriftlicher Prüfungsteil in der sözlü bölümü genellikle en fazla 14 gün arayla yapılır.
Regel innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen durchgeführt.

§6 Entscheidung über die Teilnahme §6 Başvuruların Kabulü

§ 6.1 Über die Teilnahme und ihre Modalitäten entschei- § 6.1 Başvuruların kabul edilip edilemeyeceği ve sınav
det das Prüfungszentrum. Die Entscheidung über die Teil- katılımının ne şekilde gerçekleşeceği sınav merkezi
nahme wird den Prüfungsinteressierten unter Angabe des tarafından karara bağlanır. Sınavın hangi günde nerede
Prüfungstages und Prüfungsortes mitgeteilt. Anmeldungen yapılacağı sınavla ilgilenenlere kabul ile birlikte bildirilir.
können nur berücksichtigt werden, sofern ausreichend Başvuruların kabul edilmesi için kontenjanın yeterli olması
Plätze vorhanden sind. Dafür ist in der Regel die zeitliche gerekir. Kontenjanların doldurulmasında genellikle
Reihenfolge der Anmeldung ausschlaggebend. Ein Anspruch başvuruların ne zaman hangi sırayla yapıldığı gözetilir.
auf Teilnahme an der Prüfung entsteht erst mit Erhalt der Katılımcı ancak başvurusu yazılı olarak kabul edildiğinde
schriftlichen Zusage. Nicht zugelassene Prüfungsinteressier- sınava katılım hakkını edinmiş olur. Sınavla ilgilenenler
te werden unverzüglich über die Entscheidung unter sınava kabul edilmediğinde karar kendilerine derhal
Angabe der Ablehnungsgründe schriftlich unterrichtet. gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirilir.

§ 6.2 Zugelassene Prüfungsteilnehmende sind berechtigt, § 6.2 Sınava kabul edilen katılımcılar, sınavın tüm
alle Prüfungsteile abzulegen. bölümlerine katılma hakkına sahiptirler.

§7 Prüfungsgebühr und Gebührenerstattung §7 Sınav Ücreti ve Ücretin İadesi

§ 7.1 Die Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigen § 7.1 Ücretlendirme, hâlihazırda geçerli olan yerel ücret
lokalen Gebührenordnung. An der Prüfung kann nur teil- tarifesine göre yapılır. Sınava katılabilmek için sınav
nehmen, wer die Prüfungsgebühr vollständig bei der ücretinin kayıt esnasında tamamen ödenmiş olması
Anmeldung zur Prüfung entrichtet hat. gerekmektedir.

§ 7.2 Gilt eine Prüfung aus Krankheitsgründen als nicht § 7.2 Katılımcı hastalık nedeniyle sınava katılmamış
abgelegt (vgl. § 13), wird die Prüfungsgebühr für den sayıldığında (bk. § 13) sınav ücreti – gerektiğinde işlem
nächsten Prüfungstermin – ggf. unter Einbehaltung einer ücreti düşüldükten sonra - bir sonraki sınav tarihi için
Verwaltungsgebühr – gutgeschrieben. katılımcının alacağı olarak kaydedilir.

§ 7.3 Wird einem Einspruch stattgegeben (vgl. § 21), so gilt § 7.3 Bir itiraz kabul edildiğinde (bk. § 21) katılımcı sınava
die Prüfung als nicht abgelegt und die Prüfungsgebühr wird katılmamış sayılır; sınav ücreti sınav merkezi tarafından
vom Prüfungszentrum gutgeschrieben oder erstattet. katılımcının alacağı olarak kaydedilir ya da iade edilir.

§ 7.4 Wird ein/-e Teilnehmende/-r von der Prüfung § 7.4 Katılımcı sınavdan çıkarıldığı takdirde (bk. §12) sınav
ausgeschlossen (vgl. § 12), wird die Prüfungsgebühr nicht ücreti iade edilmez.
zurückerstattet.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 6 / 13

§8 Prüfungsmaterialien §8 Sınav Malzemeleri

Die Prüfungsmaterialien werden ausschließlich in der Prü- Sınav malzemeleri ancak ve ancak sınav esnasında ve
fung und nur in der Form verwendet, in der sie von der yalnızca Goethe-Institut Genel Merkezi tarafından
Zentrale des Goethe-Instituts ausgegeben werden. Die Prü- dağıtıldığı biçimde kullanılır. Sınav metinleri ne anlatım
fungstexte werden weder in ihrem Wortlaut noch in ihrer açısından değiştirilebilir ne de sıralama açısından; teknik
Anordnung verändert; ausgenommen von dieser Bestim- hataların ya da eksiklerin düzeltilmesi bu kuralın dışındadır.
mung ist die Korrektur technischer Fehler oder Mängel.

§9 Ausschluss der Öffentlichkeit §9 Kapalı Oturum

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Sınavlar halka açık değildir.

Ausschließlich Vertreter des Goethe-Instituts sind aus Yalnızca Goethe-Institut görevlileri, kalite yönetimi
Gründen der Qualitätssicherung (vgl. § 27) berechtigt, auch amacıyla (bk. § 27)
unangemeldet den Prüfungen beizuwohnen. Sie dürfen -gerekirse önceden haber vermeksizin- sınava girebilirler
jedoch nicht in das Prüfungsgeschehen eingreifen. fakat sınav sürecine müdahalede bulunamazlar.
Eine solche Hospitation ist im Protokoll über die Durch-
führung der Prüfung unter Angabe des Zeitraums zu doku- Yapılan denetimler, saat ve süre ile birlikte sınavın
mentieren. uygulanmasına ilişkin tutanağa kaydedilir.

§ 10 Ausweispflicht § 10 Kimlik Kontrolü

Das Prüfungszentrum ist verpflichtet, die Identität der Sınav merkezi, sınav katılımcılarının kimliklerini kuşkuya
Prüfungsteilnehmenden zweifelsfrei festzustellen. Diese yer bırakmayacak biçimde belirlemek zorundadır. Sınav
weisen sich vor Prüfungsbeginn und gegebenenfalls zu katılımcıları sınavdan önce ve gerektiğinde sınav sürecinin
jedem beliebigen Zeitpunkt während des Prüfungsablaufs başka herhangi bir zamanında da fotoğraflı resmî bir kimlik
mit einem offiziellen Bilddokument aus. Das Prüfungs- göstermek zorundadırlar. Sınav merkezi, ne tür fotoğraflı
zentrum hat das Recht, über die Art des Bilddokuments zu kimliklerin kabul edileceğine karar verme ve kimlik tespiti
entscheiden und weitere Maßnahmen zur Klärung der için ek önlemler alma hakkına sahiptir.
Identität durchzuführen.

§ 11 Aufsicht § 11 Gözetmenlik

Durch mindestens eine qualifizierte Aufsichtsperson wird Sınavlarda düzenin sağlanması için en az bir nitelikli
sichergestellt, dass die Prüfungen ordnungsgemäß durchge- gözetmen görevlendirilir. Sınav katılımcıları ancak birer
führt werden. Die Prüfungsteilnehmenden dürfen den birer sınav salonundan çıkabilirler; bir katılımcının dışarı
Prüfungsraum nur einzeln verlassen. Dies wird im Protokoll çıkması, saat ve dışarıda bulunduğu süre ile birlikte sınavın
über die Durchführung der Prüfung unter Angabe des uygulanmasına ilişkin tutanağa kaydedilir. Sınavı erken
konkreten Zeitraums vermerkt. Teilnehmende, die die bitirenler, sınav bitmeden önce sınav salonuna tekrar
Prüfung vorzeitig beenden, dürfen den Prüfungsraum giremezler.
während der Prüfung nicht mehr betreten.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 7 / 13

Die Aufsichtsperson gibt während der Prüfung die nötigen Gözetmen, sınav esnasında organizasyon ile ilgili gereken
organisatorischen Hinweise und stellt sicher, dass die bilgileri verir, katılımcıların tek başlarına çalışmalarını ve
Teilnehmenden selbstständig und nur mit den erlaubten sınavda bulundurulmaması gereken yardımcı araçlar (bk. § 12)
Arbeitsmitteln (vgl. § 12) arbeiten. Die Aufsichtsperson ist kullanmamalarını sağlar. Gözetmen yalnızca sınavın
nur zur Beantwortung von Fragen zur Durchführung der uygulanmasına ilişkin soruları yanıtlamaya izinlidir. Sınav
Prüfung befugt. Fragen zu Prüfungsinhalten dürfen von içeriklerini konu alan soruları yanıtlamaya ya da yorumlamaya
ihm/ihr weder beantwortet noch kommentiert werden. izinli değildir.

§ 12 Ausschluss von der Prüfung § 12 Sınavdan Çıkarılma

Von der Prüfung wird ausgeschlossen, wer in Zusammen- Sınav ile ilgili olarak kopya çeken, bulundurulmaması gereken
hang mit der Prüfung täuscht, unerlaubte Hilfsmittel mit- yardımcı araçlar getiren, kullanan ya da başkalarına temin
führt, verwendet oder sie anderen gewährt oder sonst eden veya davranışlarıyla sınav düzenini başka bir biçimde
durch sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablauf der bozan katılımcılar sınavdan çıkarılır. Bu durumda başarı
Prüfung stört. In diesem Fall werden die Prüfungsleistungen değerlendirmesi yapılmaz. Sınavda bulundurulmaması gereken
nicht bewertet. Als unerlaubte Hilfsmittel gelten fachliche yardımcı araçlardan kasıt, sınav konusuna yönelik olan, fakat
Unterlagen, die weder zum Prüfungsmaterial gehören noch sınav malzemelerinde yer almayan ve uygulama
in den Durchführungsbestimmungen vorgesehen sind (z. B. yönergelerinde öngörülmeyen dokümanlardır (örneğin
Wörterbücher, Grammatiken, vorbereitete Konzeptpapiere sözlükler, gramer kitapları, önceden hazırlanmış müsveddeler
o. Ä.). Technische Hilfsmittel, wie Mobiltelefone, Mini- vb.). Cep telefonu, mini bilgisayar ya da kayıt işlevi olan diğer
computer oder andere zur Aufzeichnung oder Wiedergabe cihazlar gibi teknik araçlar ne hazırlık odasına ne de sınav
geeignete Geräte, dürfen weder in den Vorbereitungsraum odasına getirilemez.
noch in den Prüfungsraum mitgenommen werden.
Das Prüfungszentrum hat das Recht, die Einhaltung der Sınav merkezi, yukarıda belirtilen kurallara uyulması için
oben genannten Bestimmungen zu überprüfen bzw. durch- gereken denetimleri yapma ve uygun önlemler alma hakkına
zusetzen. Zuwiderhandlungen führen zum Prüfungsaus- sahiptir, buna aykırı davranan sınav katılımcıları sınavdan
schluss. Bereits der Versuch von Prüfungsteilnehmenden, çıkarılır. Sınav katılımcılarının, gizli tutulması gereken sınav
vertrauliche Prüfungsinhalte Dritten zugänglich zu machen, içerikleri üçüncü kişilere aktarma girişiminde bulunmaları
führt zum Ausschluss von der Prüfung. sınavdan çıkarılmaları için yeterli bir nedendir.
Stellt sich nach Beendigung der Prüfung heraus, dass Katılımcının sınavdan çıkarılmasını gerektiren suç unsurları
Tatbestände für einen Ausschluss gegeben sind, so ist die ancak sınavdan sonra ortaya çıktığında sınav komisyonu (bk. §
Prüfungskommission (vgl. § 17) berechtigt, die Prüfung als 17) sınavı başarmamış olarak değerlendirme ve şayet
nicht bestanden zu bewerten und das ggf. ausgestellte verilmişse sertifikayı geri isteme hakkına sahiptir. Sınav
Zertifikat zurückzufordern. Die Prüfungskommission muss komisyonu karar vermeden önce ilgili kişiyi dinlemelidir.
den/die Betroffene/-n anhören, bevor sie eine Entscheidung Kararsız kalındığında Goethe-Institut Genel Merkezine
trifft. In Zweifelsfällen wird die Zentrale des Goethe- başvurulup karar verilmesi istenir.
Instituts verständigt und um Entscheidung gebeten.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 8 / 13

Wird ein/-e Prüfungsteilnehmende/-r aus einem der in Bu maddede belirtilen nedenlerden birine dayanarak sınavdan
diesem Paragrafen genannten Gründe von der Prüfung çıkarılan bir katılımcının sınavı tekrarlaması, sınavdan
ausgeschlossen, kann die Prüfung in der Regel frühestens çıkarıldığı gün üzerinden en erken üç ay geçmeden genellikle
nach drei Monaten, vom Tag des Prüfungsausschlusses an söz konusu olamaz.
gerechnet, wiederholt werden.
Täuscht oder versucht ein/-e Prüfungsteilnehmende/-r in Katılımcı sınav ile ilgili olarak sahtecilikte ya da sahtecilik
Zusammenhang mit der Prüfung über ihre/seine Identität zu girişiminde bulunursa katılımcının kendisi ve sahteciliğe
täuschen, so werden diese/-r und alle an der Identitätstäu- katılan tüm kişiler sınavdan çıkartılır.
schung beteiligten Personen von der Prüfung ausgeschlos-
sen. Sınavdan Çıkarılma gerçekleştiğinde, Goethe-Institut
Erfolgt der Ausschluss, so verhängt das Goethe-Institut, tarafından somut olayın koşulları değerlendirilir ve sahte
nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls, für die an kimlik ibrazı yapan ve bunda yardım eden kişilere Goethe-
der Identitätstäuschung beteiligten Personen eine Sperrung Institut sınavlarının tümüne bir yıl süreyle yasak getirilir.
zur Ablegung von Prüfungen im Rahmen des Prüfungsport- Bu konuda § 16’ya da bakın.
folios des Goethe-Instituts von einem Jahr. Siehe auch § 16.

§ 13 Rücktritt von der Prüfung bzw. Abbruch der § 13 Sınavdan Vazgeçme ve Sınavı Terk
Prüfung
Yasal vazgeçme hakkı mevcut olsa bile şu noktalar
Unbeschadet des gesetzlichen Widerrufsrechts gilt Folgen- geçerlidir: Katılımcı sınavdan vazgeçebilir, ancak ödemiş
des: Die Möglichkeit zum Rücktritt von der Prüfung besteht; olduğu sınav ücretinin iadesini talep edemez. Eğer sınav
es besteht jedoch kein Anspruch auf Rückerstattung von katılımcısı sınav başlamadan önce vazgeçerse sınava
bereits entrichteten Prüfungsgebühren. Erfolgt der Rücktritt katılmamış sayılır; sınav başladıktan sonra vazgeçerse
vor Prüfungsbeginn, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt. sınavı başarmamış sayılır.
Wird die Prüfung nach Beginn abgebrochen, so gilt die
Prüfung als nicht bestanden. Eğer sınav katılımcısı hastalık dolayısıyla sınava
Wird eine Prüfung nicht begonnen oder nach Beginn ab- başlamadığını ya da başlamış olan sınavı bu yüzden terk
gebrochen und werden dafür Krankheitsgründe geltend ge- ettiğini öne sürerse o zaman ilgili sınav merkezine derhal
macht, sind diese unverzüglich durch Vorlage eines ärzt- bunu doğrulayan bir doktor raporu getirilmelidir. Bu
lichen Attests beim zuständigen Prüfungszentrum nachzu- durumda sınav merkezi nasıl bir yol izleneceğini Goethe-
weisen. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen trifft Institut Genel Merkezi ile görüştükten sonra karara
das Prüfungszentrum nach Rücksprache mit der Zentrale bağlayacaktır.
des Goethe-Instituts.
Hinsichtlich der Prüfungsgebühren gilt § 7.2. Sınav ücretlerine ilişkin § 7.2 geçerlidir.

§ 14 Mitteilung der Prüfungsergebnisse § 14 Sınav sonuçlarının açıklanması

Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse erfolgt in der Regel Sınav sonuçları genellikle sınavı uygulayan sınav merkezi
über das Prüfungszentrum, an dem die Prüfung abgelegt tarafından açıklanır. Sonucun daha önce bireysel olarak
wurde. Eine individuelle vorzeitige Ergebnismitteilung ist öğrenilmesi mümkün değildir.
nicht möglich.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 9 / 13

§ 15 Zertifizierung § 15 Sertifikalandırma

Das Zeugnis ist von dem/der Prüfungsverantwortlichen und Sertifika sınav sorumlusu ile sınav görevlilerinden
einem/einer Prüfenden unterschrieben (vgl. § 17). Im Falle biri tarafından imzalanır (madde 17’ye bkz.). Sertifika
des Zeugnisverlusts kann innerhalb von 10 Jahren eine kaybedildiğinde 10 yıl içerisinde yeniden düzenlenebilir.
Ersatzbescheinigung ausgestellt werden. Die Ausstellung Kayıp nedeniyle yeniden düzenlenen sertifikalar ücrete
einer Ersatzbescheinigung ist kostenpflichtig. Die Prüfungs- tabidir.
leistungen werden in Form von Punkten und gegebenenfalls Sınav sonuçları puan ve gerektiğinde buna tekabül eden
sich daraus ableitenden Prädikaten dokumentiert. Das Prü- derece ile belgelenir.
fungszentrum weist bei Nichtbestehen auf die Bedingungen Katılımcı sınavda başarısız olduğunda sınav merkezi
zur Wiederholung der Prüfung hin. Die Teilnahme an einer sınavın hangi koşullarda tekrarlanabileceği konusunda
abgelegten, aber nicht bestandenen Prüfung wird unter bilgi verir. Katılımcının sınava katılmış, fakat sınavı
Nennung der erhaltenen Punktwerte auf Wunsch bestätigt. başarmamış olması durumunda istek üzerine aldığı, puan ile
belgelenir.

§ 15.1 Nicht-modulare Prüfungen § 15.1 Modüllü olmayan sınavlar

Prüfungsteilnehmende, die unten stehende Prüfungen in Aşağıdaki sınavların tüm bölümlerine katılan ve sınavı
allen Teilen abgelegt und bestanden haben, erhalten ein başaran katılımcılar tek nüsha olarak hazırlanan bir
Zeugnis in einfacher Ausfertigung: sertifika alırlar:
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1  GOETHE-ZERTİFİKAT A1: FİT İN DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1  GOETHE-ZERTİFİKAT A1: START DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH 2  GOETHE-ZERTİFİKAT A2: FİT İN DEUTSCH 2
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH  GOETHE-ZERTİFİKAT A2 FİT İN DEUTSCH
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: START DEUTSCH 2  GOETHE-ZERTİFİKAT A2: START DEUTSCH 2
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2  GOETHE-ZERTİFİKAT A2
 GOETHE-ZERTIFIKAT B2  GOETHE-ZERTİFİKAT B2
 GOETHE-ZERTIFIKAT C1  GOETHE-ZERTİFİKAT C1

§ 15.2 Modulare Prüfungen § 15.2 Modüllü sınavlar

Prüfungsteilnehmende, die ein Modul oder mehrere Module  GOETHE-ZERTIFIKAT B1


der Prüfungen  GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 SPRACHDIPLOM
 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES
SPRACHDIPLOM

abgelegt und bestanden haben, erhalten je ein Zeugnis über sınavlarında bir veya birkaç modüle katılan ve bu modülleri
das oder die abgelegte(n) Modul(e) in einfacher Ausferti- başaran katılımcılar her başarılan modül için tek nüsha
gung. Werden alle vier Module an einem Prüfungsort und olarak hazırlanan bir sertifika alırlar. Eğer dört modül aynı
einem Prüfungstermin abgelegt und bestanden, haben die sınav yerinde ve aynı sınav tarihinde yazılıp başarıldıysa,
Prüfungsteilnehmenden alternativ das Recht auf ein einzi- katılımcıların tek nüsha olarak hazırlanan ve tüm sınavı
ges Zeugnis in einfacher Ausfertigung, das alle vier Module kapsayan bir sertifika almaya hakları vardır. Ayrıntıları
ausweist. Werden zu einem späteren Zeitpunkt ein oder sınav merkezi ayarlar. Daha sonraki bir tarihte bir veya
mehrere Module erneut abgelegt, sind die dafür erhaltenen birden fazla modüle tekrar katılacak olursa, daha önce
Zeugnisse mit bereits zuvor erworbenen kombinierbar. alınan sertifikalar yeni alınanlarla birleştirilebilir.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 10 / 13

Sofern es die organisatorischen Möglichkeiten am Prü- Sınav merkezinin teknik olanakları dâhilinde GOETHE-
fungszentrum erlauben, kann beim GOETHE-ZERTIFIKAT B1 ZERTIFIKAT B1 için talep edildiği takdirde bütün modüllerin
auf Wunsch zusätzlich ein Gesamtzeugnis ausgestellt bir yıl içinde tek bir sınav merkezinden alındığını ve sınav
werden, das das Bestehen aller vier Module innerhalb tarih ve notlarını gösteren genel bir sertifika düzenlenebilir.
eines Jahres an einem Prüfungszentrum bescheinigt sowie Ayrıntılar sınav merkezi tarafından belirlenir.
die einzelnen Ergebnisse und Prüfungstermine ausweist.
Näheres regelt das Prüfungszentrum.

§ 16 Wiederholung der Prüfung § 16 Sınavın Tekrarlanması

Die in § 15.1 und 15.2 genannten Prüfungen können als § 15.1 ve 15.2'de sözü edilen sınavlar bir bütün olarak
Ganzes beliebig oft wiederholt werden; für die in § 15.2 istendiği kadar tekrarlanabilir; § 15.2'de belirtilen modüler
genannten modularen Prüfungen besteht darüber hinaus sınavlarda ise tek modül olarak tekrar edilmesi ve istendiği
die Möglichkeit, auch einzelne Module beliebig oft zu kadar tekrar edilmesi mümkündür.
wiederholen.
Vom Prüfungszentrum können bestimmte Fristen für einen Sınav merkezi, sınavın ne zaman tekrarlanabileceği
Wiederholungstermin festgelegt werden. Ein Rechtsan- konusunda belli başlı süreler belirleyebilir. Belli bir tarihte
spruch auf einen bestimmten Prüfungstermin besteht nicht. sınav olmak gibi bir hak söz konusu olamaz. Bu konuda §
Siehe auch § 12. 12’ye de bakın.

§ 17 Prüfungskommission § 17 Sınav Komisyonu

Für die Abnahme und ordnungsgemäße Durchführung der Sınavın düzenlenmesi ve kurallara uygun olarak
Prüfung beruft das Prüfungszentrum eine Prüfungskommis- uygulanması için sınav merkezi iki sınav görevlisinden
sion ein, die sich aus zwei Prüfenden zusammensetzt, von oluşan bir sınav komisyonu oluşturur; üyelerden biri
denen in der Regel eine/-r der/die Prüfungsverantwortliche genellikle ilgili sınav merkezinin sınav sorumlusudur.
des jeweiligen Prüfungszentrums ist.

§ 18 Protokoll über die Durchführung der Prüfung § 18 Sınavın Uygulanmasına İlişkin Tutanak

Über den Verlauf der Prüfung wird ein Protokoll angefertigt. Sınavın uygulanmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir. Sınav
Darin werden die Daten zur jeweiligen Prüfung (Prüfungs- bilgileri (sınav katılımcıları, sınav merkezi, sınav tarihi ve
teilnehmende/-r, Prüfungszentrum, Prüfungstermin u. a.) saati vs.) ile sınav boyunca meydana gelen olaylar tutanağa
einschließlich Uhrzeit und besondere Vorkommnisse wäh- bağlanır
rend der Prüfung festgehalten.

§ 19 Befangenheit § 19 Sınav Görevlisinin Reddi

Die Besorgnis der Befangenheit eines/einer Prüfenden kann Eğer katılımcı sınav görevlisinin tarafsızlığından kuşku
der/die Prüfungsteilnehmende nur unverzüglich und nur duyarsa kuşkusunu derhal, en geç ise sözlü sınav
vor Beginn der mündlichen Prüfung vorbringen. başlamadan önce dile getirmelidir.
Die Entscheidung über die Mitwirkung des/der Prüfenden
trifft der/die Prüfungsverantwortliche. Sınav görevlisinin sınava katılıp katılmayacağına sınav
sorumlusu karar verir.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 11 / 13

§ 20 Bewertung § 20 Değerlendirme

Die Prüfungsleistungen werden von zwei Prüfenden/Bewer- Katılımcıların sınav başarısı iki sınav görevlisi tarafından
tenden voneinander unabhängig bewertet. Im schriftlichen birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Yazılı sınav
Prüfungsteil werden nur solche Markierungen bzw. Texte bölümünün değerlendirilmesinde yalnızca kabul edilen
bewertet, die mit zulässigen Schreibwerkzeugen erstellt kalemlerle (siyah ya da mavi renkli tükenmez kalem, dolma
wurden (Kugelschreiber, Füller, Faser- oder Gelstifte in kalem, keçeli kalem ya da jel kalem ile) yapılmış olan
Schwarz oder Blau). Die Einzelheiten sind den jeweiligen işaretler ya da yazılmış olan metinler dikkate alınır.
Durchführungsbestimmungen zu entnehmen. Ayrıntılar ilgili sınavın uygulama yönergesinde verilmiştir.
In der mündlichen Prüfung hat mindestens einer der beiden İki sınav görevlisinden en az biri son altı ayda kursuna
Prüfenden keine/-n Prüfungsteilnehmende/-n im letzten katılmış olan sınav katılımcılarının sözlü sınavlarında görev
vor der Prüfung von der/dem Prüfungsteilnehmenden alamaz. İstisnalar Goethe-Institut Genel Merkezi tarafından
besuchten Kurs unterrichtet. Ausnahmeregelungen bedürfen onaylanmalıdır.
der Genehmigung durch die Zentrale des Goethe-Instituts.

§ 21 Einsprüche § 21 İtiraz

Ein Einspruch gegen das Prüfungsergebnis ist innerhalb Sınav sonucuna yönelik itirazlar, sınav sonuçları
von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnis- açıklandıktan sonra iki hafta içerisinde sınavın yapıldığı
ses schriftlich bei der Leitung des Prüfungszentrums, an sınav merkezinin yönetimine yazılı olarak bildirilmelidir.
dem die Prüfung abgelegt wurde, zu erheben. Gerekçesi belirtilmeyen ya da gerekçesi yeterince açıklayıcı
Unbegründete oder nicht ausreichend begründete Anträge olmayan itirazlar Goethe-Institut tarafından reddedilebilir.
kann das Goethe-Institut zurückweisen. Der bloße Hinweis Gerekçede yalnızca belli bir puan sayısına ulaşılmamış
auf eine nicht erreichte Punktzahl ist als Begründung nicht olduğu belirtilmişse bu gerekçe yeterince açıklayıcı değildir.
ausreichend.

Der/Die Prüfungsverantwortliche entscheidet darüber, ob İtirazın kabul edilip edilmeyeceği sınav sorumlusu
dem Einspruch stattgegeben wird. In Zweifelsfällen wendet tarafından karara bağlanır. Sınav sorumlusu kararsız
er/sie sich an die Zentrale des Goethe-Instituts und diese kaldığında Goethe-Institut Genel Merkezine başvurur ve
entscheidet darüber. Die Entscheidung über die Bewertung kararı onlara bırakır. Sınav değerlendirmesi hakkında
ist endgültig und nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist aus- verilen bu karar kesindir, karara itiraz edilmesi mümkün
geschlossen. değildir. Yargı yolu kapalıdır.

Ein Einspruch gegen die Durchführung der Prüfung ist Sınavın uygulanmasına yönelik itirazlar, sınav yapıldıktan
unmittelbar nach Ablegen der Prüfung bei der Leitung des hemen sonra sınavı uygulayan sınav merkezinin
zuständigen Prüfungszentrums, an dem die Prüfung abge- yönetimine bildirilmelidir. Sınav sorumlusu ilgili tüm
legt wurde, zu erheben. Der/Die Prüfungsverantwortliche kişilerin görüşünü aldıktan sonra itirazın kabul edilip
holt die Stellungnahmen aller Beteiligten ein, entscheidet edilmeyeceğini karara bağlar, yapılan işlem hakkında bir
über den Einspruch und verfasst eine Aktennotiz über den rapor düzenler. Sınav sorumlusu kararsız kaldığında
Vorgang. In Zweifelsfällen entscheidet die Zentrale des Goethe-Institut Genel Merkezi karar verir. İtiraz kabul
Goethe-Instituts. Wird einem Einspruch stattgegeben, so gilt edildiği takdirde sınav ücreti açısından madde 7.3
hinsichtlich der Prüfungsgebühren § 7.3. geçerlidir.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 12 / 13

§ 22 Einsichtnahme § 22 Sınav Kâğıtlarının İncelenmesi

Prüfungsteilnehmende (Minderjährige in Begleitung eines/ Tüm sınav tamamlandıktan sonra sınav katılımcısı (yaşı
einer Erziehungsberechtigten) können auf Antrag nach Ab- küçük ise veli eşliğinde) dilekçe vererek sınav sorumlusu
schluss der gesamten Prüfung in Anwesenheit des/der Ver- huzurunda başarısız olduğu sınavı inceleyebilir. Bu
antwortlichen für Prüfungen Einsicht in nicht bestandene inceleme sırasında ilgili cevap ve değerlendirme formları ve
Prüfungen nehmen. Bei der Einsichtnahme werden die değerlendirme şablonu gösterilir. Katılımcı inceleme
jeweiligen Antwort- und Bewertungsbögen und die Bewer- esnasında fotokopi almaya, özet ya da suret çıkarmaya
tungsschablone vorgelegt. Hierbei dürfen keine Auszüge, izinli değildir. İncelemede aday soru kâğıtlarının içeriği
Kopien oder Abschriften angefertigt werden. Es wird keine gösterilmez. Bire bir danışmanlık hizmeti talep edilemez.
Einsicht in die Kandidatenblätter mit den Aufgaben ge-
währt. Es besteht kein Anspruch auf ein individuelles
Beratungsgespräch.

§ 23 Verschwiegenheit § 23 Sır Saklama Yükümlülüğü

Die Mitglieder der Prüfungskommission bewahren über alle Sınav komisyonu üyeleri sınav ile ilgili tüm işlemleri ve
Prüfungsvorgänge und Prüfungsergebnisse gegenüber sınav sonuçlarını üçüncü kişilerden gizli tutmakla
Dritten Stillschweigen. yükümlüdürler.

§ 24 Geheimhaltung § 24 Gizlilik

Alle Prüfungsunterlagen sind vertraulich. Sie unterliegen Tüm sınav belgeleri gizlidir ve kilit altında tutulur.
der Geheimhaltungspflicht und werden unter Verschluss
gehalten.

§ 25 Urheberrecht § 25 Telif Hakları

Alle Prüfungsmaterialien sind urheberrechtlich geschützt Tüm sınav malzemelerinin fikrî hakları saklıdır. Sınav
und werden nur in der Prüfung verwendet. Eine darüber malzemeleri yalnızca sınavlarda kullanılabilir. Malzemelerin
hinausgehende Nutzung, insbesondere die Vervielfältigung sınav dışı kullanımı, özellikle malzemelerin çoğaltılması,
und Verbreitung sowie öffentliche Zugänglichmachung dağıtımı ve yayınlanması için her halükarda Goethe-Institut
dieser Materialien ist nur mit Zustimmung der Zentrale des Genel Merkezinin izni gerekir.
Goethe-Instituts gestattet.

§ 26 Archivierung § 26 Arşivleme

Die Prüfungsunterlagen der Prüfungsteilnehmenden werden Sınav katılımcılarının sınav belgeleri sınav tarihinden
12 Monate, gerechnet vom Prüfungstermin an, unter Ver- başlayarak 12 ay süre ile saklanır, sonra uygun yöntemlerle
schluss aufbewahrt und dann fachgerecht entsorgt. imha edilir.
Das Dokument über das Gesamtergebnis bzw. das Ergebnis
des jeweiligen Moduls wird 10 Jahre lang aufbewahrt und Toplam sonuçları ya da ilgili modülün sonucunu içeren
dann fachgerecht entsorgt. belge 10 yıl süre ile saklanır, sonra uygun yöntemlerle imha
edilir.

Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016


Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 13 / 13

§ 27 Qualitätssicherung § 27 Kalite yönetimi

Die gleichbleibend hohe Qualität der Prüfungsdurchführung Sınavın hep aynı yüksek kalitede uygulanması, yazılı ve sözlü
wird durch regelmäßige Kontrollen der schriftlichen und sınavların düzenli olarak denetlenmesi ve sınav belgelerinin
mündlichen Prüfung im Rahmen von Hospitationen sowie incelenmesi yoluyla sağlanır.
durch Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen sicherge-
stellt. Sınav katılımcısı bu denetimleri kabul ettiğini beyan eder (bk.
Der/Die Prüfungsteilnehmende erklärt sich damit einver- § 11).
standen (vgl. § 11).

§ 28 Datenschutz § 28 Verilerin Korunması

Alle an der Durchführung der Prüfung Beteiligten sind zur Sınavın uygulanmasına katılan herkes uygulanması gereken
Geheimhaltung und zur Einhaltung der anwendbaren Daten- veri koruma mevzuatına uymak zorundadır.
schutz-Vorschriften verpflichtet.

§ 29 Schlussbestimmungen § 29 Son Hükümler

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. April 2016 in Kraft und İşbu sınav yönetmeliği 1 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe
gilt für Prüfungsteilnehmende, deren Prüfung nach dem girer ve sınavı
1. April 2016 stattfindet. 1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılan sınav katılımcıları
için geçerlilik kazanır.
Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den
einzelnen Sprachversionen der Prüfungsordnung ist für den Sınav yönetmeliğinin farklı dillerde hazırlanmış sürümleri
unstimmigen Teil die deutsche Fassung maßgeblich. arasında dil açısından uyuşmazlıklar olduğunda
uyuşmazlığın giderilmesi için Almanca sürüm temel alınır.

Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: Özel Gereksinimleri olan Sınav Katılımcıları İçin Uygulama
Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf (Personen Yönergeleri Eki (Bedensel Engelliler)
mit Körperbehinderung)

Legende zu Formatierungen:
VERSAL: Prüfungsnamen und Prüfungsteile (z. B. GOETHE-ZERTIFIKAT B1)
kursiv: Dokumentenbezeichnungen, Eigennamen, Verweise (z. B. Protokoll über die Durchführung der Prüfung)

© 2016 Goethe-Institut e.V.


Bereich 41 – Prüfungen
www.goethe.de/pruefungen
Stand: 1. April 2016 Son güncelleme: 1 Nisan 2016

Das könnte Ihnen auch gefallen