Sie sind auf Seite 1von 13

Die einzelnen Abschnitte werden nicht aufgeführt, dazu siehe 

OR.
Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen
Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen

 Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen (Art. 1-67 OR)

Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag (Ugovorni nastanak obveza)

1. A. Abschluss des Vertrages I. Übereinstimmende Willensäusserung 1. Im


Allgemeinen (Za ugovor je potrebna suglasnost volja. Može biti izričita ili prešutna)
2. Betreffend Nebenpunkte ( dodatne odredbe – točke u ugovoru)
3. II. Antrag und Annahme 1. Antrag mit Annahmefrist ( Ponuda s rokom važenja)
4. 2. Antrag ohne Annahmefrist a. Unter Anwesenden (Ponuda bez roka važenja)
5. b. Unter Abwesenden (Ponuda data onome tko nije prisutan; rok važenja ponude)
6. Stillschweigende Annahme (Prešutan prihvat)
a) Zusendung unbestellter Sachen (Pošiljka nenaručenih stvari)
7. Antrag ohne Verbindlichkeit, Auskündung, Auslage (Ne postojanje obveze kad je
pošiljatelj isključio odogovornost/ Slanje tarifa, cjenovnika itd. nije
ponuda/Izlaganje robe jest ponuda);
8. Preisausschreiben und Auslobung ( Obećanje nagrade)
9. Widerruf des Antrages und der Annahme (Povlačenje ponude)
10. Beginn der Wirkungen eines unter Abwesenden geschlossenen Vertrages
(Početak djelovanja ugovora sklopljenog među odsutnim osobama);
11. Form der Verträge I. Erfordernis und Bedeutung im Allgemeinen ( Forma ugovora)
12. Schriftlichkeit 1. Gesetzlich vorgeschriebene Form a. Bedeutung ( Pismena forma
ugovora)
13. Erfordernisse ( zahtjevi)
14. Unterschrift (potpis)
15. Ersatz der Unterschrift ( Zamjena potpisa)
16. Vertraglich vorbehaltene Form ( Ugovorno određivanje forme ugovora)
17. C. Verpflichtungsgrund ( Priznanje obveze (duga) – vrijedi i bez navođenja temelja
dugovanja)
18. D. Auslegung der Verträge, Simulation ( Tumačenje ugovora, Simulacija?)
19. E. Inhalt des Vertrages I. Bestimmung des Inhaltes (Sadržaj ugovora može biti u
okviru zakona/ Kad je uređivanje ugovornih odnosa moguće mimo zakonskih
propisa)
20. II. Nichtigkeit (Ništavost/Ništavost samo pojednih odredbi ugovora)
21. III. Übervorteilung ( Prijevara)
22. IV. Vorvertrag (Predugovor)
23. F. Mängel des Vertragsabschlusses I. Irrtum 1. Wirkung (Nedostaci kod sklapanja
ugovora, Zabluda)
24. 2. Fälle des Irrtums (Slučajevi zablude: 1-4)
25. 3. Geltendmachung gegen Treu und Glauben ( Pozivanje na Zabludu?)
26. 4. Fahrlässiger Irrtum ( Zabluda iz nemara…naknada štete u slučaju zablude)
27. 5. Unrichtige Übermittlung ( netočan prijenos, u slučaju prijenosa ponude/prihvata
preko posrednika)
28. II. Absichtliche Täuschung (Namjerna prijevara)
29. III. Furchterregung 1. Abschluss des Vertrages ( sklapanje ugovora izazivanjem
straha)
30. 2. Gegründete Furcht ( Opravdanost straha )
31. IV. Aufhebung des Mangels durch Genehmigung des Vertrages ( ne razumijem
članak!!!!)
32. G. Stellvertretung I. Mit Ermächtigung 1. Im Allgemeinen a. Wirkung der
Vertretung (zastupanje)
33. Umfang der Ermächtigung (Opseg ovlaštenja)
34. 2. Auf Grund von Rechtsgeschäft a. Beschränkung und Widerruf ( Smanjenje I
opoziv ovlaštenja)
35. b. Einfluss von Tod, Handlungsunfähigkeit u.a. (Učinak smrti I poslovne
nesposobnosti)
36. c. Rückgabe der Vollmachtsurkunde ( Obveza povrata potvrde o punomoći)
37. d. Zeitpunkt der Wirkung des Erlöschens der Vollmacht ( Trenutak učinka
djelovanja gašenja punomoći)
38. II. Ohne Ermächtigung 1. Genehmigung (zastupanje drugog bez
punomoći/naknadno odobrenje zastupnaja)
39. 2. Nichtgenehmigung (Neodobravanje/naknada štete)
40. III. Vorbehalt besonderer Vorschriften (Posebni propisi za zastupnike društava,
prokuriste I trgovačke zastupnike)
a) H. Widerruf bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen I. Geltungsbereich
( Opoziv kod prodaje na vratima i sličnim ugovorima)
b) Grundsatz (načelo, tj. kad ugovorač ima pravo na opoziv kupnje)
c) III. Ausnahmen (kad kupac-ugovorač nema pravo opoziva kupnje)
d) Orientierungspflicht des Anbieters ( Obveza obavještavanja o pravu kupca, tj. o
pravo opoziva na ugovor)
e) V. Widerruf 1. Form und Frist (Forma i rok opoziva)
f) 2. Folgen (Poslijedice opoziva)
Zweiter Abschnitt:
Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen (nastanak obveze kroz nedopuštene
radnje)

41. A. Haftung im Allgemeinen I. Voraussetzungen der Haftung (Opća obveza naknade


štete)
42. II. Festsetzung des Schadens (Tko zahtjeva naknadu štete, mora je dokazat. Ukoliko
nije moguće bročajno dokazati iznos štete, onda će sud odrediti iznos štete. Naknada štete za
životinje)
43. III. Bestimmung des Ersatzes ( Procjena od strane suca, koji će ocjeniti okolnosti i visinu
štete; Ozlijeđivanje ili prouzrokovanje smrti; Određivanje naknade štete u vidu rente)
44. Herabsetzungsgründe ( Razlozi za smanjenje određivanja visine štete)
45. V. Besondere Fälle 1. Tötung und Körperverletzung a. Schadenersatz bei Tötung
(Naknada troškova pogreba u slučaju smrti; Ako smrt ne nastupi odmah, snosit će troškove
liječenja i radne nesposobnosti; Ako je umrli bio izdržavatelj;)
46. b. Schadenersatz bei Körperverletzung (Naknada štete u slučaju tjelesne povrede)
47. c. Leistung von Genugtuung
48. nema članka;
49. Bei Verletzung der Persönlichkeit (Povreda osobnosti)
50. VI. Haftung mehrerer 1. Bei unerlaubter Handlung (Odgovornost više osoba)
51. 2. Bei verschiedenen Rechtsgründen (Odgovrnsot kod različith osnova – redoslijed)
52. VII. Haftung bei Notwehr, Notstand und Selbsthilfe (Odgovornost u nuždi)
53. VIII. Verhältnis zum Strafrecht ( Nevezanost sudova kazneni – građanski)
54. B. Haftung urteilsunfähiger Personen ( Odgovornost osobe nesposobne za rasuđivanje)
55. C. Haftung des Geschäftsherrn (Odgovrnost poslovođe)
56. D. Haftung für Tiere I. Ersatzpflicht (Odgovornost za životinje)
57. II. Pfändung des Tieres (Kad životinja poruzrokuje štetu na nekretnini/tuđem posjedu)
58. E. Haftung des Werkeigentümers I. Ersatzpflicht (Odgovornost vlasnika zgrade)
59. II. Sichernde Massregeln
59.a F. Haftung für Signaturschlüssel (Odgovornost za Singaturschlussel **?)
60. G. Verjährung (zastara)
61. H. Verantwortlichkeit öffentlicher Beamter und Angestellter (odgovornost javnih
službenika i namještenika)

Dritter Abschnitt: Die Entstehung aus ungerechtfertigter Bereicherung (neopravdano


bogaćenje)
62. A. Voraussetzung I. Im Allgemeinen ( Opće odredbe)
63. II. Zahlung einer Nichtschuld (plaćanje neduga)
64. B. Umfang der Rückerstattung I. Pflicht des Bereicherten (Opseg povrata)
65. II. Ansprüche aus Verwendungen (Zahtjevi zbog upotrebe)
66. C. Ausschluss der Rückforderungen (Isključenje zahtjeva za povrat)
67. D. Verjährung (zastara)
 Zweiter Titel: Die Wirkung der Obligationen – učinci obveza (Art. 68-113 OR)
Erster Abschnitt: Die Erfüllung der Obligationen
68. A. Allgemeine Grundsätze I. Persönliche Leistung (Osobno ispunjenje neophodno je
samo u slučaju ako se radi o osobnoj obvezi)
69. II. Gegenstand der Erfüllung 1. Teilzahlung (Djelimično izvršenje obveze)
70. 2. Unteilbare Leistung( Nedjeljive obveze)
71. 3. Bestimmung nach der Gattung (Obveze određene po rodu)
72. 4. Wahlobligation (Pravo izbora)
73. 5. Zinse (Kamate)
74. B. Ort der Erfüllung (Mjesto ispunjenja)
75. C. Zeit der Erfüllung I. Unbefristete Verbindlichkeit (Vrijeme ispunjnja – Obveze bez
roka)
76. II. Befristete Verbindlichkeit 1. Monatstermin ( Određivanje termina na mjesečnoj razini;
Termin za najamninu)
77. 2. Andere Fristbestimmung (Drugi vidovi određivanja rokova)
78. 3. Sonn und Feiertage (Ako rokovi padaju na vikend ili praznik)
79. III. Erfüllung zur Geschäftszeit ( Ispunjnje obveza za vrijeme radnog vremena)
80. IV. Fristverlängerung (Produljenje roka)
81. V. Vorzeitige Erfüllung (Prijevremeno ispunjenje)
82. VI. Bei zweiseitigen Verträgen 1. Ordnung in der Erfüllung (Redoslijed ispunjenja
obveza kod dvostranih ugovora; Strana može zahtjevati ispunjenje ugovora jedino ako je
ispunila svoju obvezu)
83. 2. Rücksicht auf einseitige Zahlungsunfähigkeit ( Nespososbnost jedne strane za
izvršenje ugovora, druga strana može sačekati dok ne bude osigurana, ili u suprotnom odstupit
od ugovora)
84. D. Zahlung I. Landeswährung (Plaćanje u nacionalnoj valuti)
85. II. Anrechnung 1. Bei Teilzahlung (Prijeboj – ovaj članak mi nije jasan u potpunosti)
86. Bei mehreren Schulden a. Nach Erklärung desSchuldners oder des Gläubigers (Činidbe
s više obveza)
87. b. Nach Gesetzesvorschrift ( Prijeboj – prema zakonskim propisima – nije mi najjasniji
ovaj članak)
88. III. Quittung und Rückgabe des Schuldscheines 1. Recht des Schuldners (Prilikom
plaćanja, dužnik ima pravo na račun i povrat zadužnice; Ukoliko se radi o dodatnim obvezama
vezanim za plaćanje, dužnik ima pravo na „predbilježbu“)
89. 2. Wirkung (nejasan članak)
90. 3. Unmöglichkeit der Rückgabe ( nejasan članak)
91. E. Verzug des Gläubigers I. Voraussetzung (Kašenjnje Vjerovnika)
92. II. Wirkung 1. Bei Sachleistung a. Recht zur Hinterlegung (Ako vjerovnik kasni, Dužnik je
ovlašten stvar na trošak vjerovnika deponirati)
93. b. Recht zum Verkauf (Pravo na prodaju – ako je po prirodi stvar nemoguće deponirati ili
je kvarljiva)
94. c. Recht zur Rücknahme (Ponovno uzimanje deponirane stvari)
95. 2. Bei andern Leistungen ( Kod drugih obveza, ako Vjerovnik kasni, Dužnik može
odustati od ugovora)
96. F. Andere Verhinderung der Erfüllung (nejasan članak)
Zweiter Abschnitt: Die Folgen der Nichterfüllung
97. A. Ausbleiben der Erfüllung I. Ersatzpflicht des Schuldners 1. Im Allgemeinen
( Izostanak ispunjenja obveze – opće)
98. 2. Bei Verbindlichkeit zu einem Tun oder Nichttun ( Ako je dužnik bio obvezan na
određeno činjene ili ne činjenje, pored prava na naknadu štete, Vjerovnik može sam izvršiti
radnju i zahtijevati naknadu troškova; Može zahtjevati prestanak protupravnog stanja)
99. II. Mass der Haftung und Umfang des Schadenersatzes 1. Im Allgemeinen (Opseg
odgovornosti i nakande štete)
100. Wegbedingung der Haftung (Ništavost odredbe kojom se isključuje odgovornost zbog
grube nepažnje ili namjernog ponašanja; Čak može biti poništeno i isključenje od odgovornosti
za laku nepažnju; Ostaju važiti odredbe za ugovor o osiguranju)
101. 3. Haftung für Hilfspersonen ( Odgovornost za punomoćnika)
102. B. Verzug des Schuldners I. Voraussetzung (Zakašnjenje dužnika; Stupa u zakašnjenje
po opomeni Vjerovnika; Ako je ispunjenje određeno rokom..)
103. II. Wirkung 1. Haftung für Zufall (Učinci za kašnjnje; Naknada štete zbog kašnjenja)
104. 2. Verzugszinse a. Im Allgemeinen (Kamate za kašnjenje - 5%)
105. b. Bei Zinsen, Renten, Schenkungen (Kamate za kašnjenje kod…?)
106. 3. Weiterer Schaden (Naknada štete preko one isplaćene u vidu kamata
107. 4. Rücktritt und Schadenersatz a. Unter Fristansetzung (U slučaju kašnjenja u izvršenju
dvostranih ugovora, strana koja je ispunila svoju obvezu ima pravo dati naknadi rok, ali i
zahtijevati nakon tog roka, kako naknadu štete, tako i raskid ugovora)
108. b. Ohne Fristansetzung (Kad nije potrebno davati naknadni rok za izvršenje)
109. c. Wirkung des Rücktritts ( Učinci raskida ugovora: nije dužan izvršiti svoju obvezu,
vraća primljeno i dobiva natrag dano, te ima pravo na naknadu štete, ako su ispunjeni uvjeti)
Dritter Abschnitt: Beziehungen zu dritten Personen

110. A. Eintritt eines Dritten ( Uvjeti za prijelaz prava na osobu koja plati vjerovniku
potraživanje)
111. B. Vertrag zu Lasten eines Dritten (Odgvornost za naknadu štete, u slučaju da se
nekom obeća da će treće lice izvršiti određenu činidbu)
112. C. Vertrag zugunsten eines Dritten I. Im Allgemeinen ( Ugovor u korist trećeg)
113. II. Bei Haftpflichtversicherung (Ugovor o osiguranju???..polovica osiguranih sredstava)

Dritter Titel: Das Erlöschen der Obligationen


114. A. Erlöschen der Nebenrechte (Gašenjem glavne obveze, gase se i sporedne)
115. B. Aufhebung durch Übereinkunft (Obveza se može ugasiti neformalnim dogovorom,
bez obzira koja je forma obvezna ili ugovorena)
116. C. Neuerung I. Im Allgemeinen (Novacija se ne pretpostavlja, mora biti
ugvorena/predviđena)
117. II. Beim Kontokorrentverhältnis (kod tekućeg računa?)
118. D. Vereinigung (Sjedinjenje)
119. E. Unmöglic-hwerden einer Leistung (Obveza se gasi kad njezino izvršenje posane
nemoguće)
120. F. Verrechnung I. Voraussetzung 1. Im Allgemeinen (Prijeboj – kompenzacija);
121. 2. Bei Bürgschaft ( Kompenzacija kod jamstva)
122. 3. Bei Verträgen zugunsten Dritter ( Kompenzacija kod ugovora u korist trećeg)
123. 4. Im Konkurse des Schuldners (Kompenzacija u slučaju stečaja dužnika)
124. II. Wirkung der Verrechnung (Djelovanje prijeboja/kompenzacije; Stupa na snagu tek
izjavom o prijeboju);
125. III. Fälle der Ausschliessung (Slučajevi kad se ne može primijeniti institut kompenzacije)
126. IV. Verzicht (Odricanje od kompenzacije unaprijed);
127. G. Verjährung I. Fristen 1. Zehn Jahre (ZASTARA, 10 godina je opći zastarni rok)
128. 2. Fünf Jahre (5 godišnji zastarni rok: 1-3; najam, zalog, kamate naimovinu, dostava
namjenica, ugostiteljstvo; obrtinišstvo, trgovina na mlao, zubari, odjvetničke uslge, prokuristi itd)
129. 3. Unabänderlichkeit der Fristen (Ne mogu se produžiti rokovi koji su propisani
zakonom);
130. 4. Beginn der Verjährung a. Im Allgemeinen ( Početak zastare)
131. b. Bei periodischen Leistungen (Kod periodičnih činidbi)
132. 5. Berechnung der Fristen (Računanje rokova)
133. II. Wirkung auf Nebenansprüche (Sa zastarom glavnog potraživanja, zastarijevaju i
pripadajuća sporedna)
134. III. Hinderung und Stillstand der Verjährung (Mirovanje zastarjevanja)
135. IV. Unterbrechung der Verjährung 1. Unterbrechungsgründe (Prekida zastarijevanja: 1)
po priznanju/plaćanju; 2) tužbom i drugom procesnom radnjom;
136. 2. Wirkung der Unterbrechung unter Mitverpflichteten (Učinak prekida zastare)
137. 3. Beginn einer neuen Frist a. Bei Anerkennung und Urteil (Početak novog računanja
rokova zastare)
138. b. Bei Handlungen des Gläubigers (Početak novih rokova radnjom vjerovnika)
139.
140. VI. Verjährung bei Fahrnispfandrecht (Zastara kod založnog prava; )

141. VII. Verzicht auf die Verjährung (Odricanje zastare)


142. VIII. Geltendmachung ( Na zastaru sud ne pazi po službenoj dužnosti)

Vierter Titel: Besondere Verhältnisse bei Obligationen

1.Erster Abschnitt: Die Solidarität (146-163)


143. A. Solidarschuld I. Entstehung (Nastanak solidarnog jamstva)
144. II. Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner1. Wirkung a. Haftung der Schuldner
(Odgovornost dužnika, pravo izbora vjerovnika)
145. b. Einreden der Schuldner (Prigovori dužnika)
146. c. Persönliche Handlung des Einzelnen (Radnje jednog dužnika ne mogu otežat položaj
drugog)
147. 2. Erlöschen der Solidarschuld ( Izvršenjem obveze od strane jednog dužnika,
oslobađaju se i ostali)
148. III. Verhältnis unter den Solidarschuldnern 1. Beteiligung (Odnos između solidarnih
dužnika – jednak dio obveze; Pravo regresa u slučaju izvršenja preko obveze;
149. 2. Übergang der Gläubigerrechte (Prijelaz vjerovnikovih prava na solidarnog dužnika koji
je stekao pravo regresa)
150. B. Solidarforderung ( Nastanak solidarnog dužništva; Činidba prema jednom solidarnom
vjerovniku oslobađa ostale; Pravo izbora solidarnog dužnika)

2. Zweiter Abschnitt: Die Bedingungen


151. A. Aufschiebende Bedingung I. Im Allgemeinen (Odložni uvjet);
152. II. Zustand bei schwebender Bedingung ( Stanje kod odložnog uvjeta)
153. III. Nutzen in der Zwischenzeit (Koristi koje nastupe u međuvremenu)
154. B. Auflösende Bedingung (Raskidni uvjet)
155. C. Gemeinsame Vorschriften I. Erfüllung der Bedingung (Ispunjenje uvjeta ??-nejasno)
156. II. Verhinderung wider Treu und Glauben (Sprječavanje nastanka uvjeta. Smatra se da
je već nastao)
157. III. Unzulässige Bedingungen (Nedopušteni uvjeti. Oni koji imaju za cilj nemoralne
radnje)

3. Dritter Abschnitt:
Haft- und Reugeld. Lohnabzüge. Konventionalstrafe

158. A. Haft- und Reugeld (nejasno??!!?)


159. NEMA ČLANKA;
160. C. Konventionalstrafe I. Recht desGläubigers1. Verhältnis der Strafe zur
Vertragserfüllung (Ugovorna kazna: u slučaju neizvršenja, u sluačaju zakašnjenja)
161. 2. Verhältnis der Strafe zum Schaden ( Ugovorna kazna može se zahtijevati i kad šteta
nije nastupila; Ako šteta prelazi ugovornu kaznu, može se zahtijevati razlika)
162. 3. Verfall von Teilzahlungen (Posebno ugovaranje da u slučaju odustanka od ugovora,
djelimično plaćanje ostaje vjerovniku, prosuđivat će se po pravilu ugovorne kazne)
163. II. Höhe, Ungültigkeit und Herabsetzung der Strafe ( Visina ugovorne kazne i
nesrazmjerno visoko postavljena ugovorna kazna)
Fünfter Titel:
Die Abtretung von Forderungen und die Schuldübernahme
164. A. Abtretung von Forderungen I. Erfordernisse 1. Freiwillige Abtretung a. Zulässigkeit
(cesija, definicija)
165. b. Form des Vertrages (Forma ugovora o cesiji-ustupanju)
166. 2. Übergang kraft Gesetzes oder Richterspruchs (Prijelaz po zakonu ili sudskoj
odluluci ???)
167. II. Wirkung der Abtretung 1. Stellung des Schuldners a. Zahlung in gutem Glauben
(Plaćanje starom vjerovniku; Ako je dužnik bio u dobroj vjeri, smatra se da je oslobođen od
obveze)
168. b. Verweigerungder Zahlung und Hinterlegung (Izbjegavanje plaćanja i ostava??)
169. c. Einreden des Schuldners (Prigovori dužnika)
170. 2. Übergang der Vorzugs- und Nebenrechte, Urkunden und Beweismittel (Prijelaz
Vorzug ?, sporednih prava, dokaza i potvrda)
171. 3. Gewährleistung a. Im Allgemeinen (Jamstva: za potraživanje i za sposobnost plaćnja
dužnika)
172. . Bei Abtretung zahlungshalber ( Nejasno ??!)
173. c. Umfang der Haftung (Opseg jamstva ??)
174. III. Besondere Bestimmungen (Ako su zakonom propisane posebne odredbe, iste će
važiti)
175. B. Schuldübernahme I. Schuldner und Schuldübernehmer (Preuzimanje duga)
176. II. Vertrag mit dem Gläubiger 1. Antrag und Annahme (Nastanak preuzimanja duga
nastupa po dogovoru/sporazumu strana)
177. 2. Wegfall des Antrags ( Otpadanje zahtjeva ??; Određivanje vremenskog roka za
preuzimanje;…)
178. III. Wirkung des Schuldnerwechsels 1. Nebenrechte (Učinci promjene dužnika:
Sporedna prava ostaju nepromjenjena, osim u slučaju da se radi o obvezama vezanim za
osobu)
179. 2. Einreden (Prigovori za novog i starog dužnika)
180. IV. Dahinfallen des Schuldübernahmevertrages ( Slučaj da ugovor o preuzimanju duga
bude proglašen kao nevažeći)
181. V. Übernahme eines Vermögens oder eines Geschäftes (preuzimanje imovine ili
posla/Poslovanja)
182. NEMA članka;
183. VII. Erbteilung und Grundstückkauf

Zweite Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse


Sechster Titel: Kauf und Tausch (Art. 184-238 OR)
Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

o Sechster Titel: Kauf und Tausch (Art. 184-238 OR)


184. A. Rechte und Pflichten im Allgemeinen (Definicija ugovora o kupoprodaji)
185. B. Nutzen und Gefahr (Prelazak koristi I opasnosti od stvari na kupca)
186. C. Vorbehalt der kantonalen Gesetzgebung (Podložnost kantonalnom zakonodavstvu)
187. Zweiter Abschnitt: Der Fahrniskauf: A. Gegenstand ( Kupnja na rizik??)
188. B. Verpflichtungen Des Verkäufers I. Übergabe 1. Kosten der Übergabe (Troškovi
predaje stvari padaju na kupca)
189. 2. Transportkosten (Troškovi transporta)
190. 3. Verzug in der Übergabe a. Rücktritt im kaufmännischen Verkehr (Ostavka u trgovački
promet);
191. b. Schadenersatzpflicht und Schadenberechnung ( Pravo zahtjeva na nakanadu štete)
192. II. Gewährleistung Des veräusserten Rechtes 1. Verpflichtung zur Gewährleistung
( Jamstvo prodanog prava 1. Obaveza jamstva)
193. 2. Verfahren a. Streitverkündung (Postupak – najava spora)
194. b. Herausgabe ohne richterliche Entscheidung ( Obveza na garanciju ?? nije baš
najjasnije)
195. 3. Ansprüche des Käufers a. Bei vollständiger Entwehrung (Ako je “obrana” (provjeri ovu
riječ: Entwehrung) dovršena, kupoprodajni ugovor se otkazuje da razmotri i kupac ima pravo
zatražiti: 1-4)
196. b. Bei teilweiser Entwehrung (kod djelimične odbrane ..nije baš najjasniji članak)
196. a. c. Bei Kulturgütern (za kulturna dobra)
197. III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache 1. Gegenstand der Gewährleistung a.
Im Allgemeinen (Opće odredbe o odgovornosti za nedostatke stvari)
198. b. Beim Viehhandel (Kod prodaje goveda)
199. 2. Wegbedingung (Kad ne važi isključenje odgovornosti)
200. 3. Vom Käufer gekannte Mängel (Kad su od strane kupca bili poznati nedostaci)
201. 4. Mängelrüge a. Im Allgemeinen ( Prigovor – općenito)
202. b. Beim Viehhandel (kod trgovine stokom)
203. 5. Absichtliche Täuschung (Namjerna prijevara)
204. 6. Verfahren bei Übersendung von anderem Ort (Postupak kod prijenosa s drugog
mjesta)
205. 7. Inhalt der Klage des Käufers a. Wandelung oder Minderung (Sadržaj tužbe kupca:
izmjena I smanjenje)
206. b. Ersatzleistung ( Usluga zamjene -nije baš najjasnije)
207. c. Wandelung bei Untergang der Sache (Izmjene kod propasti stvari)
208. 8. Durchführung der Wandelung a. Im Allgemeinen (Provedba promjene – opće; Nakon
raskida ugovora o kupnji- povrat stvari i povrat novca)
209. b. Bei einer Mehrheit von Kaufsachen (Kad je kupljeno više stvari-kad od više stvari
samo neke imaju materijalne nedostatke)
210. 9. Verjährung (Zastara-prigovor za materijalne nedostatke, po isteku 5/10 godina;
pogledaj I druge rokove)
211. C. Verpflichtungen des Käufers I. Zahlung des Preises und Annahme der Kaufsache
(Obveza kupca: plaćanje I preuzimanje stvari)
212. II. Bestimmung des Kaufpreises (određivanje cijene)
213. III. Fälligkeit und Verzinsung des Kaufpreises (Kašnjenje I plaćanje zateznih kamata)
214. IV. Verzug des Käufers 1. Rücktrittsrecht des Verkäufers ( Kašnjnje kupca- pravo
prodavatelja na odustanak od ugovora/zahtjev za povrat stvari)
215. 2. Schadenersatz und Schadenberechnung (naknada štete)
216. Dritter Abschnitt: Der Grundstückkauf A. Formvorschriften (defincija ugovora o
kupoprodaji nekretnine)
216. a) Abis. Befristung und Vormerkung (Rokovi za pravo prvokupa, povrata???)
b) Ater. Vererblichkeit und Abtretung (naprijed navedeni ugovori „Vokaufs, kaufs,
Ruckkaufsrechte su nasljediti, ali se ne mogu ustupati;
c) Aquater. Vorkaufsrechte I. Vorkaufsfall (Pretprodaja---Vorkaufsfall)
d) II. Wirkungen des Vorkaufsfalls, Bedingungen (učinci preprodaje, uvjeti)
e) III. Ausübung,Verwirkung (izvršavanje, gubitak)
217. B. Bedingter Kauf und Eigentumsvorbehalt (Uvjetovana kupnja i pridržaj vlasništva
218. C. Landwirtschaftliche Grundstücke (poljoprivredno zemljište)
219. D. Gewährleistung (jamstvo-garancije)
220. E. Nutzen und Gefahr (Koristi i opasnosti)
221. F. Verweisung auf den Fahrniskauf (Odredbe o kupovini zemljišta primjenjuju se
odredbe Fahrniskaufa??)

222. Vierter Abschnitt: Besondere Arten des Kaufes: Četvrti odsjek: A. Kauf nach Muster
(Kupovina po uzorku)
223. B. Kauf auf Probe oder auf Besicht I. Bedeutung (kupnja na probnu)
224. II. Prüfung beim Verkäufer (Provjera kod kupca kod kupnje na probu)
225. III. Prüfung beim Käufer;
226-229. nema članaka;
230. II. Anfechtung (Pobijanje)
231. III. Gebundenheit des Bietenden 1. Im Allgemeinen ( Zavisnost ponuditelja-vezanost za
uvjete dražbe…)
232. 2. Bei Grundstücken (Kod prodaje nekretnina…)
233. IV. Barzahlung (Plaćanje u gotovini)
234. V. Gewährleistung (Jamstvo kod prinudne naplate)
235. VI. Eigentumsübergang (Prijelaz vlasništva)
236. VII. Kantonale Vorschriften (Kantonalni propisi)

237-238: Fünfter Abschnitt: Der Tauschvertrag (UGOVOR O ZAMJENI- odredbe su opće,


pročitano)

239-252: Siebter Titel: Die Schenkung (Art. 239-252 OR) (UGOVOR O POKLONU –
odredbe su opće, pročitano)

253- 274 Achter Titel: Die Miete (Art. 253-274g OR) (UGOVOR O NAJMU – odredbe su
opće, pročitano)

274-304 Achter Titel bis  : Die Pacht (Art. 275-304 OR) (UGOVOR O ZAKUPU – odredbe
su opće, pročitano)

!!!!!!!!!!!!!!!!
o Neunter Titel: Die Leihe (Art. 305-318 OR)
o Zehnter Titel: Der Arbeitsvertrag (Art. 319-362 OR)
o Elfter Titel: Der Werkvertrag (Art. 363-379 OR)
o Zwölfter Titel: Der Verlagsvertrag (Art. 380-393 OR)
o Dreizehnter Titel: Der Auftrag (Art. 394-418v OR)
o Vierzehnter Titel: Die Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419-424 OR)
o Fünfzehnter Titel: Die Kommission (Art. 425-439 OR)
o Sechzehnter Titel: Der Frachtvertrag (Art. 440-457 OR)
o Siebzehnter Titel: Die Prokura und andere Handlungsvollmachten (Art. 458-465 OR)
o Achtzehnter Titel: Die Anweisung (Art. 466-471 OR)
o Neunzehnter Titel: Der Hinterlegungsvertrag (Art. 472-491 OR)
o Zwanzigster Titel: Die Bürgschaft (Art. 492-512 OR)
o Einundzwanzigster Titel: Spiel und Wette (Art. 513-515a OR)
o Zweiundzwanzigster Titel: Der Leibrentenvertrag und die Verpfründung (Art. 516-529 OR)
o Dreiundzwanzigster Titel: Die einfache Gesellschaft (Art. 530-551 OR)
 Dritte Abteilung: Die Handelsgesellschaften und die Genossenschaft
o Vierundzwanzigster Titel: Die Kollektivgesellschaft (Art. 552-593 OR)
o Fünfundzwanzigster Titel: Die Kommanditgesellschaft (Art. 594-619 OR)
o Sechsundzwanzigster Titel: Die Aktiengesellschaft (Art. 620-763 OR)
o Siebenundzwanzigster Titel: Die Kommanditaktiengesellschaft (Art. 764-771 OR)
o Achtundzwanzigster Titel: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Art. 772-827 OR)
o Neunundzwanzigster Titel: Die Genossenschaft (Art. 828-926 OR)
 Vierte Abteilung: Handelsregister, Geschäftsfirmen und kaufmännische Buchführung
o Dreissigster Titel: Das Handelsregister (Art. 927-943 OR)
o Einunddreissigster Titel: Die Geschäftsfirmen (Art. 944-956 OR)
o Zweiunddreissigster Titel: Die kaufmännische Buchführung (Art. 957-964 OR)
 Fünfte Abteilung: Die Wertpapiere
o Dreiunddreissigster Titel: Die Namens-, Inhaber- und Ordrepapiere (Art. 965-1155 OR)
o Vierunddreissigster Titel: Anleihensobligationen (Art. 1156–1186 OR)

Das könnte Ihnen auch gefallen