Sie sind auf Seite 1von 48

Analiza dokumentacije PUO

zahtjeva za okolinske
dozvole
Sanda Midzic –Kurtagić
CARDS EPA
DOKUMENTI ZA JAVNOST
• Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole
• Zahtjev za PPUO
• Studija PUO
OSNOVNI PRINCIPI

Koji su osnovni principi koji moraju biti


ispoštovani u dokumentaciji?
IPPC
I-integralna
P-prevencija
P-zagaĎenje
C-kontrola
OSNOVNI PRINCIPI
"Integracija "
dozvola ili SPUO mora uzeti u obzir SVE okolinske
efekte jednog postrojenja, tj.:

• Emisije u zrak, vodu i otpad koji se generira,


• Buku,
• Sirovine, način i efikasnost njihova korištenja,
• Utjecaj na vodu, zrak, zemljište, stanovništvo, floru i
faunu, pejzaţ, kulturno historijske vrijednosti
• MeĎuodnos gore navedenih faktora
OSNOVNI PRINCIPI
“Prevencija ”
Spriječiti nastanak zagaĎenja
Spriječiti nesreće
OSNOVNI PRINCIPI
“Kontrola”
Vršiti praćenje kvaliteta emisija na
identificiranim emisionim mjestima
Vršiti praćenje stanja okoliša
Vršiti praćenje potrošnje resursa
Vršiti praćenje učinkovitosti radnog procesa
OSNOVNI PRINCIPI
Šta je predmet odnosno za što se radi PUO ili izdaje
dozvola?
Dozvola-?
Za industrijski pogon i postrojenje- tehnološke i tehničke cjeline, pomoćni
objekti, uključujući i opremu za smanjenje uticaja
PPUO i PUO-?
Za industrijski pogon i postrojenje- tehnološke i tehničke cjeline, pomoćni
objekti, uključujući i opremu za smanjenje uticaja. Procjena se daje u fazi
gradnje, eksploatacije i zatvaranja objekta.
OSNOVNI PRINCIPI
• Ne regulira postavljanjem graničnih vrijednosti kroz
podzakonske akte, nego uvoĎenjem cjelovitog koncepta,
koji se odnosi na sprječavanje ili minimiziranje
zagaĎenja kroz:

– Prevenciju na mjestu nastanka, koja je prioritet


– Odabir sirovina
– Primjenu dobrih praksi upravljanja proizvodnjom
– Monitoringom

• bazirano na najboljim raspoloţivim tehnikama (BAT),


OSNOVNI PRINCIPI

GRANIČNE VRIJEDNOSTI?
Članom 87. je regulirano donošenje standarda
kvaliteta okoliša u skladu sa BAT, a posebno:
uspostavljanje graničnih vrijednosti emisija za
zagaĎujuće materije; odreĎivanje tehnoloških i
operativnih zahtjeva za pogone i postrojenja i
odreĎivanje zahtjeva za mjerenje, monitoring,
podnošenje izvještaja.

8.
OSNOVNI PRINCIPI
ULAZ IZLAZ
PROIZVODNI proizvod
sirovine PROCES i
OTPAD

60- 80-
te te
RAZRJEĐIVANJE RECIKLIRANJE

70-
te 90-
‘END-OF-PIPE’ te
PREVENCIJA
TEHNOLOGIJE ČISTIJA
PROIZVODNJA
OSNOVNI PRINCIPI
Proizvod
PROCES
Sirovine Obrada
Otpad
otpada
STARE DOZVOLE: OGRANIČENJE
EMISIJA-tretman na kraju procesa
SKUPLJA PROIZVODNJA

PROCES Proizvod
Sirovine Obrada
Otpad
otpada
NOVE DOZVOLE: SMANJENJE
UPOTREBE SIROVINA I EMISIJA,
prevencija -JEFTINIJA PROIZOVODNJA
OSNOVNI PRINCIPI
DOZVOLA
ZAHTJEV
•ime i adresa operatora •Granične vrijednosti emisija za
•plan tehnički opis pogona i zagaĎujuće tvari
postrojenja •Uvjete za zaštitu zraka, tla,
•osnovne i pomoćne tvari, i ostale voda, biljnog i ţivotinjskog
supstance i energije koje se koriste svijeta
u procesu •Mjere za upravljanje otpadom
•izvori emisija koji proizvodi pogon i
•prirode i količine emisija i postrojenje
identifikacija utjecaja na okoliš
•Mjere za minimiziranje
•mjere za usklaĎivanje obaveze
operatora prekograničnog zagaĎenja
•mjere planirane za monitoring •Sustav samomonitoringa uz
•alternativna rješenja odreĎivanje metodologije i
•kopija drugih suglasnosti učestalosti mjerenja i
•netehnički saţetak •Mjere vezane za uvjete rada u
izvanrednim situacijama
OSNOVNI PRINCIPI

• Zakon nalaţe da se objekti (spisak pogona i


postrojenja definirani posebnim podzakonskim
aktom) mogu izgraditi i pustiti u pogon samo ako
imaju okolinsku/ekološku dozvolu.
• Ako ostali zakoni koji su na snazi zahtijevaju
izdavanje drugih dozvola za te objekte, ove dozvole
će biti zajedno izdate, što znači, da će one biti
usklaĎene i u saglasnosti sa okolinskom/ekološkom
dozvolom.
• Postojeći objekti imaju duţnost da poduzmu sve
neophodne aktivnosti kako bi pribavili
okolinske/ekološke dozvole prije 2008. godine.
PUO procedura – prethodna procjena -
Šta je prethodna procjena?
Prethodnom procjenom se utvrĎuje potreba za
provoĎenje kompletne procedure PUO i izrade
Studije utjecaja na okoliš za projekte koji se
nalaze na “listi pogona i postrojenja za koja se
utvrĎuje da li je potrebno provesti proceduru
PUO”.
KONTROLA- PUO
Uz zahtjev za PPUO se prilaţe:
Formalna
kontrola
sadržaja
•opis projekta sa informacijama o lokaciji, namjeni i
veličini pogona i postrojenja;

•opis mjera predviĎenih kako bi se spriječile, smanjile


ili ukoliko je moguće sanirale značajne nepovoljne
posljedice;

•podaci koji su potrebni za identificiranje i procjenu


osnovnih uticaja na okoliš;

•opis alternativnih rješenja i izabrane alternative;

•izvod iz planskog akta odnosnog područja,


•netehnički rezime.
PUO procedura
– definiranje sadržaja studije i nosioca izrade studije -

• Postupak definiranje sadrţaja studije i nosioca


izrade studije se u praksi takoĎer zove
prethodnom procjenom
• Ukoliko je ustanovljeno da je PUO obavezna,
podnosi se zahtjev nadleţnom ministarstvu,
direktno, bez da prolazi kroz prethodnu
procjenu.
• Provode se konsultacije sa javnošću radi
definisanja obima i sadrţaja Studije
KONTROLA- PUO
– Opis projekta sa informacijama o lokaciji,namjeni i
veličini pogona i postrojenja;
1.Kontrola
sadržaja – Opis okoliša koji bi mogao biti ugroţen projektom
– Opis mogućih značajnih uticaja projekta na okoliš
Slijedi • uticaj na stanovništvo
logičan • uticaj na floru, faunu , vodu, zrak, zemljište
sadržaj • uticaj na klimatske faktore
studije i
zahtjeva za
• uticaj na materijalna dobra, uključujući
PPUO
kulturno-historijsko i arheološko nasljeĎe
• uticaj na pejzaţ
• meĎuodnos gore navedenih faktora
– Opis mjera predviĎenih kako bi se spriječile,
smanjile ili ukoliko je moguće sanirale značajne
nepovoljne posljedice;
– Opis alternativnih rješenja i izabrane alternative
– Ne-tehnički rezime
– Izvod iz planskog akta odnosnog područja,
KONTROLA- PUO
•Naslovna strana
2.Kontrola
-Za što se
podnosi zahtjev?
•Naslov: Zahtjev za prethodnu
procjenu uticaja na okoliš za pogon i
postrojenje (navesti puni naziv
pogona i postrojenja)
•Ime i adresa operatora postrojenja
KONTROLA- PUO
3.Kontrola
prostorno planske Izvod iz planskog akta odnosnog područja-
dokumentacije
ključni i eliminacioni formalni faktor
Ako u podnesku nema izvoda iz planskog
akta, ne bi ga trebalo uzeti u proceduru
Šta treba sadrţi akt- ucrtanu lokaciju –
zemljišnu česticu sa namjenom površine.
Ako namjena zemljišta nije za privredu ili
ako je riječ o infrastrukturnim objektima, isti
nije upisan u prostorni plan, onda je izlišno
dalje voditi postupak!
KONTROLA- PUO
4.Opis –U opisu lokacije treba navesti sve pokazatelje, koji su
projekta sa bitni sa aspekta uticaja pogona i postrojenja na okoliš, a
informacija to su najmanje:
ma o
lokaciji,na –tačna lokacija (ime naselja, općine), vlasništvo nad
mjeni i
veličini
parcelom, ukupna površina, sa mapom.
pogona i –namjena lokacije iz regulacionog plana ili druge
postrojenja
; prostorno-planske dokumentacije (u prilogu dati izvod iz
planskog akta),
–okruţenost lokacije naseljem,
–opremljenost lokacije komunalnom infrastrukturom
(vodosnabdijevanje, kanalizacija, oprema za dispoziciju
otpada i servis prikupljanja otpada)
–Ceste-ima li priključak, kategorija ceste na koju se
priključuje, cestovna suglasnost
KONTROLA- PUO
–Navesti za koje pogone i postrojenja se podnosi zahtjev, te
4.Opis
projekta opisati njihovu namjenu i kapacitet.
sa –pod pogonima se podrazumijevaju, kako pogon za obradu
informaci otpada, tako i ostali prateći objekti, uključujući npr. objekt sa
jama o kancelarijskim dijelom, kotlovnicu, deponiju, skladište i sl.
lokaciji,n Priloţiti mapu rasporeda pogona.
amjeni i
veličini –pod postrojenjima se podrazumijevaju sve mašine i ureĎaji,
pogona i koji se nalaze u proizvodnom pogonu, a koji su neophodni u
postrojen procesu proizvodnje.
ja; –Navesti i osnovne i pomoćne sirovine, koje će se koristiti u
procesu proizvodnje. Po mogućnosti kvantificirati.
–prirodne resurse koji će se koristiti, uključujući vodu i vrste
energenta, specificirajući način vodosnabdjevanja i
skladištenja energenta (npr. loţ ulja). Po mogućnosti
kvantificirati.
–Dokaz- idejni projekti ili izvodi iz projekata sa shemama!!!
KONTROLA- PUO
–Dokaz- idejni projekti ili izvodi iz projekata sa shemama!!!
4.Opis
projekta Industrijska postrojenja
sa –Idejni projekt graĎevinskog dijela svih objekata
informaci
jama o
–Tehnološki projekt postrojenja
lokaciji,n –Tehničko-tehnološki projekti pratećih pogona – kotlovnica i
amjeni i sl..
veličini –Projekt kanalizacije i vodosnabdijevanja
pogona i
postrojen –Projekt ureĎenja i rekonstrukcije cesta
ja;
KONTROLA- PUO
5. Opis Kod opisa okoliša treba podrobno opisati
okoliša koji
bi mogao biti
sljedeće:
ugrožen
projektom –karakteristike zemljišta na mikrolokaciji
(poljoprivredno, šumsko...)
–flora i fauna na mikrolokaciji,
–klimatske karakteristike na mikrolokaciji,
–vodne pojave na uţem području, kao i oko
lokacije
–hidrogeološke, geološke i inţenjersko-
geološke karakteristike mikrolokacije.
KONTROLA- PUO
6. –Navesti koje su očekivane prirode emisija opasnih
Identificiranje materija u zrak, vodu ili zemljište, koje vrste proizvoda i
i procjena nusproizvoda obrade otpada nastaju i kako se sa njima
osnovnih postupa, da li se očekuje emisija buke i sl.
uticaja na
okoliš –Označiti svako emisiono mjesto na tehnološkoj shemi i
grafičkom prikazu pogona i postrojenja, i to emisije u
zrak, emisije u vodu, otpad, buka
–Za svako, na shemi označeno emisiono mjesto
potrebno je dati opis prirode i količine očekivanih
emisija.
KONTROLA- PUO
6.
Identificiranje
Dati procjenu utjecaja u fazi
i procjena
osnovnih
gradnje, eskploatacije i zatvaranja
uticaja na
okoliš
bojekta!
–Opis mogućih značajnih uticaja projekta na okoliš
• uticaj na stanovništvo
• uticaj na floru, faunu , vodu, zrak,
zemljište
• uticaj na klimatske faktore
• uticaj na materijalna dobra, uključujući
kulturno-historijsko i arheološko nasljeĎe
• uticaj na pejzaţ
• meĎuodnos gore navedenih faktora
Faza Utjecaj Mjera ublažavanja
gradnje

KONTROLA- Priprema
lokacije za
gradnju
Na vode i zemljište:
Zagađenje površinskih voda i
zemljišta kao rezultat odlaganja
građevinskog i drugih vrsta
Građevinski otpad, bez rasipanja, utovariti na
transportna sredstva, i odvesti na odlagalište. Za
ostale otpatke, postaviti kontejner za otpatke i
redovno organizirati odvoz na najbliže odlagalište.
otpada duž trase i prosipanja Zabraniti mijenjanje ulja i sipanje goriva na lokalitetu,

PUO ulja ili goriva iz radne


mehanizacije
Degradacija zemljišta kao
posljedica kao posljedica
već to provoditi na obližnjoj benzinskog pumpi.
Preporučena trasa omogućava pristup građevinskim
mašinama korištenjem postojećih šumskih putova, te
je potrebno zabraniti kretanje vozila izvan njih.
prisustva teških mašina i
6. iskopavanja
Identificiran
Priprema Na šumsku vegetaciju: Mjere prevencije moguće je izvesti samo u smislu
je i procjena lokacije za Potpuno uništenje šumske izbjegavanja sječe šume što implicira podizanje
osnovnih gradnju vegetacije duž trase žičare stubova iznad kote vrhova šume, što dovodi u pitanje
racionalnost i sigurnost objekta.
utjecaja na
Stoga se predlaže izmjena trase kako je opisano u
okoliš zaključnim razmatranjima u poglavlju 5.

Priprema Na zrak: Zagađenje zraka Koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju.


lokacije za gasovima, kao proizvod Radnici trebaju koristiti zaštitnu opremu na radu.
gradnju sagorijevanja goriva u motoru
angažirane mehanizacije
Zagađenje zraka uzrokovano
povećanom koncentracijom
prašine u zraku

Priprema Estetsko narušavanje: Građevinski otpad ne gomilati na lokaciji gradnje, već


lokacije za Estetsko narušavanje bez rasipanja, utovariti na transportna sredstva i
gradnju uzrokovano nepropisnim odvesti na odlagalište. Za ostale otpatke, postaviti
odlaganjem iskopanog kontejner za otpatke i redovno organizirati odvoz na
materijala najbliže odlagalište.

Priprema Buka proizvedena radom Radnici trebaju koristiti zaštitnu opremu na radu.
lokacije za mašina. Aktivnosti provoditi u predviđenim radnim satima, bez
gradnju produžavanja, da se ne bi uznemirilo lokalno
stanovništvo.

Obilježavanje Nema negativnih utjecaja.


i iskolčavanje
trase i
temelja

Zemljani Na zemljište: Degradacija Provesti mjere rekultivacije, nakon završetka radova.


radovi – zemljišta kao posljedica kao
iskop temelja posljedica prisustva teških
Utjecaj Značaj utjecaja Mjera ublažavanja
(neznatan/značajan/ veoma značajan)

KONTROLA- Buka nastala radom i


pokretanjem žičare kao
i ostalim pratećim
aktivnostima
Neznatan Primijeniti tehničke mjere izolacije
objekata u kojima su smješteni
pogonski agregati.

PUO Emisije zagađujućih


materija u zrak kao
posljedica rada
termičkih motora i
Značajan ukoliko se ne primjene mjere
ublažavanja
Termički motori u međustanicama
trebaju biti ugrađeni sa takvim
ispušnim sistemom koji
osigurava da u ispušnim
sagorijevanja u plinovima ne može biti štetnih
6. kotlovnici elemenata više od dozvoljenih po
propisima.
Identificiran
Predlaže se izgradnja kotlovnica
je i procjena na plin uz prethodno izvođenje
osnovnih plinovoda iz Hrasnice, duž trase
žičare. Na ovaj način bi se svelo
utjecaja na zagađenje na minimum, a i
okoliš otvorila bi se mogućnost
uvođenja plinovoda za cijeli
Olimpijski centar.

Emisije zagađujućih Značajan ukoliko se ne primjene mjere U narednim fazama razvoja ove
materija u vode kao ublažavanja projektne ideje neophodno je
posljedica ispuštanja projektirati potpunu odvodnju
fekalnih voda te otpadnih voda u skladu sa
rasipanja ulja i maziva tehničkim standardima i mjerama
kod redovnog remonta. zaštite okoliša. O ovom segmentu
se treba povesti posebna pažnja
imajući na umu kakve sve
negativne i nesagledive
posljedice mogu biti od
nepropisno izvedene
kanalizacijske mreže u visoko
karstificiranim područjima.
Dopuniti projektnu dokumentaciju
sa aspektom odvodnje otpadnih
voda i to na način da se omogući
priključak na kanalizaciju u
Hrasnici i kanalizaciju u Velikom
polju.
Preporučuje se korištenje
ekološki prihvatljivi lubrikanata
(EPL) na bazi biljnih (jestivih) ulja,
sintetičkih estera i poliglikola,
KONTROLA- PUO
6. Opis mjera –Mjere sprječavanje emisija u zrak
predviĎenih –Mjere za sprječavanje i minimiziranje otpada
kako bi se
spriječile, –Mjere za sprječavanje i smanjenje količine nastale
smanjile ili otpadne vode
ukoliko je –Mjere za sprječavanje buke
moguće
sanirale –Mjere zaštite stanovništva u naseljima i/ili mjere zaštite
značajne poljoprivrednog zemljišta, i sl.
nepovoljne
posljedice –Mjere prevencije i minimizacije
Mjere ujecaja!!!!!!
prevencije i
minimizacije –tačno opisati kako će se provoditi
ujecaja!!!!!!
predloţena mjera dajući odgovore na
pitanja «Ko?» «Gdje?» i «Kako?».
KONTROLA- PUO
Poglavlje 7. –Plan monitoringa treba sadrţavati
Opis mjera
planiranih za informaciju o mjestima na kojima se vrši
monitoring
emisija
monitoring (emisiona mjesta iz mape
unutar emisija), zatim parametrima koja će se
područja i/ili
njihov utjecaj ispitivati, graničnim vrijednostima
emisija i učestalosti ispitivanja (jednom
godišnje, jednom u pola godine,
kvartalno i sl.). Obaveza Investitora je
da izvještaj o mjerenju emisija dostavlja
Federalnom ministarstvu.
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
ZAHTJEV
• 1.Kontrola •ime i adresa operatora
sadrţaja •plan tehnički opis pogona i
postrojenja
•osnovne i pomoćne tvari, i ostale
supstance i energije koje se koriste
u procesu
•izvori emisija
•prirode i količine emisija i
identifikacija utjecaja na okoliš
•mjere za usklaĎivanje obaveza
operatora
•mjere planirane za monitoring
•alternativna rješenja
•kopija drugih suglasnosti
•netehnički saţetak
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE
• Naslovan INTEGRALNE OKOLINSKE
strana: DOZVOLE
• ime i adresa Postrojenje za proizvodnju
operatora betona
• Za koji se
pogon
podnosi ZAHTJEV ZA IZDAVANJE
dozvola INTEGRALNE OKOLINSKE
DOZVOLE
Postrojenje za proizvodnju
betona
Za razliku od zahtjeva za ELBA –Werk, Ettingen
PPUO- ovdje se mora tačno EBCD 105
navesti pogon i postrojenje Lokacija: Briješće
navoĎenjem imena
proizvoĎača ili navesti
tehničke karakteristike
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

• Naslovan Postrojenje za proizvodnju betona ELBA –Werk, Ettingen


EBCD 105, sljedećih tehničkih karakteristika:

strana: Kapacitet betonare 120 m3/sat


Jednoosovinska prisilna miješalica ES 2250
Broj agregata 5
• ime i Broj vibratora u silosu agregata 2
adresa Vaga za agregat 500 kg
operatora Silosi za cement
Pužni transporter
2x 100 t
2x kapaciteta 90t/sat
• Za koji se Vaga za cement 1000 kg
pogon Vaga za vodu
Broj aditiva
600 kg
2
podnosi Vaga za aditive 50 kg
dozvola Ispusna visina betonare 4.5 m
Kompresor 500/220
Za razliku od zahtjeva za
PPUO- ovdje se mora tačno
navesti pogon i postrojenje
navoĎenjem imena
proizvoĎača ili navesti
tehničke karakteristike
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

• plan tehnički Za ovo poglavlje se trebaju dati projekti


opis pogona ili izvodi iz projekata.

i postrojenja To su jedini dokumenti kojim se


dokazuje za što se daje dozvola

Ako njih nema- podnesak nije


prihvatljiv!
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

• osnovne i pomoćne
tvari, i ostale Potrebno je specificirati sve osnovne i
supstance i pomoćne tvari!
energije koje se
koriste u procesu
Za svaku priložiti odgovarajući
certifikat!
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

• osnovne i pomoćne
tvari, i ostale U procesu pripreme betonske mješavine koriste se
supstance i sljedeće osnovne i pomoćne tvari:
energije koje se •agregat
koriste u procesu •cement
•aditivi
•voda
•električna energija
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

• osnovne i pomoćne
tvari, i ostale Agregat koji je formiran u zrnatoj formi skladišti se na deponiji
supstance i prema veličini zrna i transportira se kamionom ili utovarivačem u
energije koje se radni aktivni boks prema granulacijama koje su predviĎene u
koriste u procesu proizvodnji ( 0-4; 4-8; 8-16; i 16-32. mm). Agregat se nabavlja sa
kamenoloma "Duboki do"-
Rakovica i prema stručnom mišljenju (Prilog br 3), upotrebljiv je za
pripremu mješavine betona sa stanovišta sadržaja štetnih
kemijskih komponenti.
Cement se dobavlja iz tvornice cementa Kakanj, i prema atestu
(Prilog br. 4). je u skladu sa zahtjevima i standardima JUS
B.C1.011.
Od aditiva se koriste:
•usporivač vezivanja betona i plastifikator
•Zimski dodatak sa učinkom antifriza i ubrzivača
Navedeni aditivi ne sadrže kloride (Prilog 5).
Voda se koristi iz sistema za javno vodosnabdijevanje.
Postrojenje se napaja električnom energijom, dok se za
zagrijavanje prostorija za smještaj radnika koristi plin. Transportna
vozila će pogonsko gorivo uzimati iz mobilnih cisterni za naftu.
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

izvori emisija
prirode i količine
emisija i
identifikacija
utjecaja na okoliš
OBAVEZNA
SHEMA SA
NAZNAČENIM
EMISIONIM
MJESTIMA
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
• Zašto?
izvori emisija

OBAVEZNA
SHEMA SA
NAZNAČENIM
• Za emisiona mjesta se
EMISIONIM
MJESTIMA
propisuju granične
vrijednosti emisija i
Karta se daje za specificiraju mjere
sve vrste emisija
prevencije
• Emisiona mjesta su
predmet monitoringa
• Emisiona mjesta su
predmet inspekcije
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Slijed i logika:
izvori emisija
Emisiono mjesto
OBAVEZNA SHEMA SA Piroda i količina emisija
NAZNAČENIM EMISIONIM
MJESTIMA Mjere prevencije
Monitoring
Karta se daje za sve vrste emisija

Emisiono mjesto - Priroda i količina emisija- Mjere prevencije- Monitoring


Emisiono mjesto - Priroda i količina emisija- Mjere prevencije- Monitoring
Emisiono mjesto - Priroda i količina emisija- Mjere prevencije- Monitoring
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
prirode i količine emisija Izvori buke sa predmetne lokacije su:
i identifikacija utjecaja •Buka postrojenja
na okoliš •Unutarnji pogonski prijevoz.
Izvori vanjske buke (odnosno sporedni izvori) koji kumulativno doprinose
Za svako emisiono razini buke u okruţenju su:
mjesto treba dati •Buka koja potječe iz tvorničke proizvodnje u okolici;
opis prirode i •Ţeljeznička linija i cesta koje su nedaleko od postrojenja;
količine emisija i Na osnovu mjerenja razine buke na sličnim postrojenjima izlazi da je
identifikacija maksimalna buka 80 do 82 dB (sa 10-metarskom razinom emisije uzimajući
utjecaja na okoliš u obzir impulsnu buku od 5 sekundi) uz očekivanu vanjsku buku od 50 do
53 dB (Prilog 6). Dozvoljeni nivo vanjske buke u slučaju planiranja novih
Ponovo se ističe objekata za industrijsko područje, prema Zakonu o zaštiti od Buke ( Sl.list
vaţnost da Kantona Sarajevo, 10/99) uznosi 70 dB.
Na osnovu mjerenja utvrĎeno je da je očekivana buka na uhu opsluţivača
investitor traţi postrojenja izmeĎu 67 i 73 dB (A). Uz predviĎene mjere postavljanja
dozvolu za razdjelnog zida izmeĎu postrojenja i naselja te saĎenja zelenog pojasa i
konkretno uzimajući u obzir i razdaljinu, izlazi da će buka u okolnim stambenim
objektima biti u dozvoljenim granicama.
postrojenje Mjerena je razina zvučnoga tlaka postrojenja za miješanje kod više radnih
Bez toga ne bi ciklusa koji su slijedili jedan za drugim, koji su se sastojali od doziranja,
miješanja i predaje betona u miješalicu transportnoga betona. Buka
mogao dati automiješalice ulazi kod ovoga mjerenja u buku postrojenja.
ovakve podatke Mjerenja su provedena prema taktnom maksimalnom postupku u taktnom
vremenu od 5 sekundi. Stvaranje srednje vrijednosti uslijedilo je interno, u
samome mjeraču razine zvuka.
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja
Na temelju stručnih saznanja, tehnoloških
dostignuća i preporuka datih u BAT dokumentu
investitor je predvidio mjere prevencije i
minimiziranje utjecaja na okoliš koje se po
Mjere nisu samo svom karakteru mogu svrstati u sljedeće
tehničke grupacije:
•Urbanističko -tehničke mjere (ureĎenje
objekata i potrebne infrastrukture, kao i
ureĎenje hortikulture)
•Tehnološke mjere za prevenciju i
minimiziranje emisija
•Mjere dobrog gospodarenja, itd…

Informacije i najboljim raspoloţivim tehnikama koje su okolišno


prihvatljive i ekonomski isplative nalaze se u BAT-ovima
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja
Investitor je u pripremi zahtjeva koristio specifikaciju
najboljih raspoloživih tehnika za ovu vrstu
postrojenja preporučenu od strane Environmental
OBAVEZNO Protection Authority (Australia)/ Department of
KONSULTIRATI Environment and Heritage of Commonwelth
BAT! Government. (ISBN 0 7347 0446 1). Naziv
korištenog BAT dokumenta: Emission Estimation
Technique Manual: Concrete Batching and
ČL 87! Concrete Product Manufacturing.
odreĎivanje
tehnoloških i
operativnih
zahtjeva za
Informacije i najboljim raspoloţivim tehnikama
pogone i
koje su okolišno prihvatljive i ekonomski isplative
postrojenja i
nalaze se u BAT-ovima
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja
Mjere sprječavanja emisija u zrak
• Sprečavanje emisije prašine sa silosa
• Sprječavanje emisije prašine sa miješalice i vage za
Mjere cement
sprječavanja za • Sprječavanje emisije prašine od skladištenja i
svaki utjecaj transporta agregata
• Sprječavanje emisije prašine sa radne površine
• Sprječavanje emisije prašine pri transportu

Informacije i najboljim raspoloţivim tehnikama


koje su okolišno prihvatljive i ekonomski isplative
nalaze se u BAT-ovima
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja

Ponovo se ističe
vaţnost da
investitor traţi
dozvolu za
konkretno
postrojenje
Dokaz: shema!!!!!
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja U cilju sprječavanja emisije prašine na silosima za skladištenje
cementa predviĎena je ugradnja 2 filtarska ureĎaja marke «Elba»
tip EBCD 105, sljedećih karakteristika:
1.Filtar je izveden sa motoričnim čišćenjem za diskontinuirani rad
2.Čišćenje se izvodi putem elektrovibratora
3.Zaštitni poklopac pokretiv-otvoriv, zaštita od oborina
4.Površina filtara 20 m2
5.Frekvencija 50 Hz, snaga 014 kW
Mjere
6.Dimenzije 760x760x1250 mm
sprječavanja
emisije prašine na 7.Okvirna teţina 140 kg
silosima za •Filtri su proizvedeni u Njemačkoj i izvedeni prema standardima i
skladištenje EKO kriterijima EWG kako slijedi: EG Niederspanungsrichtlinien
cementa 73/23/EWG DIN EN 292; DIN EN 294; DIN 349; DIN EN 60 204-
1.
•Garancija učinka filtra na sadrţaj prašine manje od 20 mg/m3.
Prema zakonu o Zaštiti zraka Kantona Sarajevo, Sl. Novine br.
10/99 granične vrijednosti polutanata za ukupan prah iznosi 50
mg/m3.
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja
Imajući u vidu da se uz zapadnu i istočnu granicu
lokacije nalaze manji objekti na udaljenosti cca 5m od
ograde, projektom je predviĎeno da se pojas uz ogradu
na zapadnoj i istočnoj strani u širini od 3 m hortikultuno
uredi pojasom niskog raslinja (visine do 0,5 m) iza
čega, uz zid boksova za smještaj agregata, slijedi pojas
visokog drveća (3-4 godine stara zimzelena stabla) u
cilju vizualne zaštite.
Zaštita Ove barijere, pored predviĎenih tehničko-tehnoloških
stanovništva u mjera za sprječavanje nastanka buke i prašine,
naseljima predstavljaju dodatnu zaštitu. Uz zeleni pojas projektom
je predviĎeno pozicioniranje skladišta agregata i to
zadnjim zidom, visine 3 m prema ogradi (vidi tlocrt-
Prilog br 1). Zid će se izvesti na estetski zadovoljavajući
način uz upotrebu pastelnih boja i obloga od zvučno
apsorbirajućih materijala. Time se u vizualno zatvara
pogled na radni plato, što upotpunjuje mjere zaštite.
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Monitoring
Gdje-koji parametri- kako često - kome se izvještava

PredviĎa se mjerenje buke na lokalitetu u skladu sa Zakonom o


zaštiti od buke , Sl. novine kantona Sarajevo 10/99 na
sljedećim mjernim mjestima:
Za svako
•Na rubu parcele na izlazu sa lokacije- istok
emisiono mjesto •U unutrašnjosti stambenog objekta na zapadnoj strani
Mjerenje buke će u skladu sa Članom 22. Zakona vršiti pravno
lice registrirano za obavljanje ove djelatnosti i u skladu sa
propisima o mjerenju buke navedenim u članovima 23-26
Zakona.
Učestalost mjerenja buke 1 put godišnje sa minimalnim
razmakom izmeĎu dva mjerenja od 8 mjeseci.

Izvještaj o mjerenju dostavit će se nadleţnom federalnom


organu.
KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Monitoring
Gdje-koji parametri- kako često - kome se izvještava

Mjerenje emisije prašine na


emisionom mjestu "skladište
cementa" obavit će se jednom u
Za svako dvije godine s minimalnim
emisiono mjesto razmakom izmeĎu dva mjerenja od
1 godine i 6 mjeseci. Mjerenje će
vršiti pravno lice registrirano za
obavljanje ove djelatnosti. Izvještaj
o mjerenju dostavit će se
nadleţnom federalnom organu.