Sie sind auf Seite 1von 4

ªÊÈ

È;ÂÆȿ
ȿžƺ
º ¢ȐÅ
źͺ œ
œ ­ǷÇ
ÇÀ
========
============
============
=============
============= ======= ȈȣȣȞIJĮțIJȚțȒ İʌȚIJȡȠʌȒ.
============= İ
ǹȁīǼǺȇǹ ǹ
3
1) ǻȓȞİIJĮ
ĮȚ ȩIJȚ Į= țĮȚ
ț ȕ= 2 . īȚĮ IJȚȢ IJȚȝȑȑȢ ĮȣIJȑȢ:
2
Į) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȘȞ
IJ IJȚȝȒ IJȘȢȢ ʌĮȡȐıIJĮı ıȘȢ Į2+ȕ2
ȕ) ȃĮ İȟȘ
ȘȖȒıİIJİ ȖȚĮ
ĮIJȓ Į 2 +ȕ 2 ! 2 .
Ȗ) ȃĮ ıȣȖȖțȡȓȞİIJİ IJȠȞȞ ĮȡȚșȝȩ Į 2 +ȕ 2 ȝİ IJȘȘȞ IJȚȝȒ IJȠȣ ȕ .
į) ȃĮ ȖȡȐ
ȐȥİIJİ ıİ ȝȓȓĮ ıİȚȡȐ IJȚȢ ʌȠıȩIJȘIJİȢ Į, ȕ, + 2 Įʌȩ IJȘ ȝȚțȡȩIJİȡȘ
Į 2 +ȕ ȝ ȝȝȑȤȡȚ IJȘ ȝİȖȖĮȜȪIJİȡȘ.
ȝȠȓ ǹ= 3  2 , Ǻ= 3+
2) ǻȓȞȠȞIJIJĮȚ ȠȚ ĮȡȚșȝ + 2 , ī= 2  3 țĮȚȚ ǻ= 3  2 .
Į) ȃĮ İȟȘȘȖȒıİIJİ ȖȚĮ ĮIJȓ ȩȜȠȚ ĮȣIJȠȓ ȠȚ ĮȡȚșȝȠȠȓ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȚ IJȠ
Ƞȣ 1 ĮȜȜȐ ȝȝȚțȡȩIJİȡȠȚ IJȠȣ
IJ 5.
ȕ) ȃĮ IJȠȠʌȠșİIJȒıİIJİ ıİ ȝȚĮ ıİȚȡȐ,
ı Įʌȩ IJIJȠȞ ȝȚțȡȩIJIJİȡȠ ʌȡȠȢ IJȠȞ
IJ ȝİȖĮȜȪIJIJİȡȠ, IJȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ
ĮȣIJȠȪȢ įȚȚțĮȚȠȜȠȖȫȞIJĮȢ IJȘȞ İʌȚȜ ȜȠȖȒ ıĮȢ.
Ȗ) Ȃİ ȕȐ ȐıȘ IJĮ ʌȡȠȠȘȖȠȪȝİȞĮ ȞĮ ȕȡİȓIJİ ʌʌȠȚȠȢ Įʌȩ IJȠȣȢ IJ ĮȡȚșȝȠȪȢ ǹ, Ǻ, ī , ǻ, ǹ2+ǻ2 İȓȞĮȚ
ȝİȖĮȜȪIJİİȡȠȢ.
3) Ȉİ ȑȞĮĮ İȣșȪȖȡĮȝ ȝȝȠ IJȝȒȝĮ ǹǼ ǹ țĮIJĮıțțİȣȐȗȠȣȝİ IJȡȓĮ IJ ıȘȝİȓĮ
Į Ǻ, ī, ǻ IJȠȠ İȣșȪȖȡĮȝȝȝȠ IJȝȒȝĮ
ȑȤİȚ ȤȦȡȚȚıIJİȓ ıİ 4 IJȝ
ȝȒȝĮIJĮ, ȩʌȦ ȦȢ ijĮȓȞİIJĮȚȚ ıIJȠ ʌĮȡĮț țȐIJȦ ıȤȒȝĮĮ.

ȉĮ IJȝȒȝĮ ĮIJĮ ıIJĮ ȠʌȠȠȓĮ ȤȦȡȓıIJȘȘțİ IJȠ ǹǼ ȑȑȤȠȣȞ IJȘȞ İȟȒȢ


İ ȚįȚȩIJȘIJIJĮ: ȀȐșİ IJȝȝȒȝĮ İȓȞĮȚ țĮIJȐ 2cm
ȝİȖĮȜȪIJİİȡȠ Įʌȩ IJȠ ĮȝȑıȦȢ
Į ʌȡȠ
ȠȘȖȠȪȝİȞȩ IJIJȠȣ.
Į) ǹȞ IJȠ IJȝȒȝĮ ǹǺ ȑȤİȚ ȝȒțȠȢ x cm ȃĮ İțțijȡȐıİIJİ IJȠ Ƞ ȝȒțȠȢ IJȠȣȣ ǹǼ ȝİ IJȘ ȕȕȠȒșİȚĮ IJȠȣ ȣ x.
ȕ) ǹȞ IJȠ ȝȒțȠȢ IJȠȣ IJȝȒȝĮIJȠȢ
IJ ǹǼ
ǹ İȓȞĮȚ 36ccm ȞĮ ȣʌȠȜȜȠȖȓıİIJİ IJȠ ȝȒțȠȢ
ȝ IJȠȣ IJIJȝȒȝĮIJȠȢ ǻǼ.
ǻ
4) ȂȓĮ İIJIJĮȚȡİȓĮ įȚȑșșİıİ ȑȞĮ Įȡ
ȡȤȚțȩ țİijȐȜȜĮȚȠ ȖȚĮ ȞĮ ĮȖȠȡȐıİȚ IJȠ ȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȝȩ IJȘȢ. ȉĮ ȑȟȠįȐ IJȘȢ
y ȖȚĮ ĮȖȠȠȡȐ Ȓ ĮȞĮȞȑȑȦıȘ IJȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
İ IJȘȢ İIJĮȚȡİȓȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȩȝİȞȘ įİİțĮİIJȓĮ įȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ
IJȘȞ ıȣȞȐȡIJȘıȘ y=-00,2t+20.000 ıİ İȣȡȫ. ȉ ȉȠ t İțijȡȐȗİİȚ ȑIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ İIJĮȚȡİȓĮȢ.
ĮĮ) ȃĮ ȕȡİȓIJIJİ ʌȩıȠ țȩı ıIJȚıİ ıIJȘȞ İİIJĮȚȡİȓĮ Ƞ ĮȡȤȚțȩȢ
Į
İİȟȠʌȜȚıȝȩȢȢ. ȃĮ įȚțĮȚȠ ȠȜȠȖȒıİIJİ IJIJȘȞ ĮʌȐȞIJȘ ȘıȒ ıĮȢ
ȝȝİ ȕȐıȘ IJȘ ȖȡĮijȚțȒ ʌĮ ĮȡȐıIJĮıȘ.

ȩ șĮ ʌȡȑʌİȚȚ ȞĮ įȚĮșȑııİȚ Ș İIJĮȚȡİȓĮ IJȠȞ


ȕȕ) ȉȚ ʌȠıȩ
ʌʌȑȝʌIJȠ ȤȡȡȩȞȠ ȖȚĮ ıȣȞIJȒȡȘıȘȘ țĮȚ ĮȞĮ ĮȞȑȦıȘ
İİȟȠʌȜȚıȝȠȪ
Ȫ;

ȖȖ) ȆȠȚȠ ȑIJȠ


ȠȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ Ș İIJĮȚȡȡİȓĮ ĮȞĮȝȑȞȞİIJĮȚ ȞĮ
ȝȝȘȞ ȑȤİȚ țĮĮȞȑȞĮ ȑȟȠįįȠ ȖȚĮ ĮȖȠȡȡȐ țĮȚ ıȣȞȞIJȒȡȘıȘ
İİȟȠʌȜȚıȝȠȪȪ;
ȈȘȝİȓȦı ıȘ: ȅȚ IJȚȝȑȢȢ ʌȠȣ ijĮȓȞȠȞȞIJĮȚ ıIJȠȞ ȐȐȟȠȞĮ yǯy șĮĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȠȜȜĮʌȜĮııȚĮıIJȠȪȞ İʌ ʌȓ 10.000.
5) Ȉİ ȝȓĮ
Į ıȤȠȜȒ Ƞ țĮ ĮșȘȖȘIJȒȢ ıȣȞȘșȓȗİȚ
ı țĮĮȚ İȟİIJȐȗİȚ IJȠȣȢ
IJ ijȠȚIJȘIJIJȑȢ IJȠȣ ȝİ 550 İȡȦIJȒıİȚȚȢ ȈȦıIJȠȪ
ȁȐșȠȣȢ. īȚĮ țȐșİ ȈȦıIJȒ
Ȉ ĮʌȐȐȞIJȘıȘ Ƞ ij ijȠȚIJȘIJȒȢ ʌĮ ĮȓȡȞİȚ 2 ȕĮșȝȠȪȢ țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȜȐșȠȢ
Ȝ IJȠȣ
ĮijĮȚȡİȓIJĮĮȚ 1 ȕĮșȝȩȢȢ. īȚĮ ȞĮ ʌİİȡȐıİȚ IJȠ ȝȐȐșȘȝĮ Ƞ ijȠ ȠȚIJȘIJȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ʌ ȞĮ ʌʌȐȡİȚ IJȠȣȜȐ
ȐȤȚıIJȠȞ 60
ȕĮșȝȠȪȢ ıIJȘȞ İȟȑIJĮı ıȘ. DzȞĮȢ ijȠȠȚIJȘIJȒȢ ıȣȖȖțȑȞIJȡȦıİ 767 ȕĮșȝȠȪȢȢ.
Į) ǹȞ ȠȚ İȡȦIJȒıİȚȢȢ ʌȠȣ ĮʌȐȞIJIJȘıİ ıȦıIJȐȐ İȓȞĮȚ x ʌȩıİȢ șĮ İȓȞȞĮȚ ȠȚ İȡȦIJIJȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȐȞIJȘıİ
ȜȐșȠȢ;
ȕ) Ȉİ ʌȩı
ıİȢ İȡȦIJȒıİİȚȢ ĮʌȐȞIJȘı ıİ ıȦıIJȐ;
Ȗ) Ȉİ ʌȩȩıİȢ İȡȦIJȒı ıİȚȢ IJȠȣȜȐȤȤȚıIJȠȞ șĮ ʌʌȡȑʌİȚ ȑȞĮȢȢ ijȠȚIJȘIJȒȢ ȞĮ ĮʌĮȞIJȒȒıİȚ ıȦıIJȐ Ȑ ȫıIJİ ȞĮ
ʌİȡȐıİȚ IJIJȠ ȝȐșȘȝĮ;
ǼȊȀȁǼ
ǼǿǻǾȈ ǹǯ 10
04 IJ.4/16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ȆȡȠIJİȚȞȩȝİȞĮ șȑȝĮIJĮ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
į) Ȉİ ʌȩıİȢ İȡȦIJȒıİȚȢ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌĮȞIJȒıİȚ ȜĮȞșĮıȝȑȞĮ ȫıIJİ ȞĮ ȝȘįİȞȚıIJİȓ
ıIJȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȝȐșȘȝĮ;
6) ȅ ț. ȂĮȞȫȜȘȢ ȑȤİȚ ȕȚȕȜȚȠʌȦȜİȓȠ țĮȚ įȚĮșȑIJİȚ ȑȞĮ ȕȚȕȜȓȠ ȝİ ȝȣșȚıIJȠȡȒȝĮIJĮ IJȠȣ ǿȠȣȜȓȠȣ ǺİȡȞ
ıİ 2 İțįȩıİȚȢ ǹ țĮȚ Ǻ. Ǿ ȝȓĮ ȑțįȠıȘ ǹ ʌȦȜİȓIJĮȚ 12€ IJȠ țȐșİ ȕȚȕȜȓȠ țĮȚ Ș ȑțįȠıȘ Ǻ ʌȦȜİȓIJĮȚ
8€ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ. ȈȒȝİȡĮ Ƞ ț. ȂĮȞȫȜȘȢ ʌĮȡĮIJȘȡİȓ ȩIJȚ ʌȠȪȜȘıİ ĮȡțİIJȐ ȕȚȕȜȓĮ Įʌȩ IJȚȢ 2 ĮȣIJȑȢ
İțįȩıİȚȢ țĮȚ ȑȤİȚ İȚıʌȡȐȟİȚ Įʌȩ IJȚȢ įȪȠ İțįȩıİȚȢ ıȣȞȠȜȚțȐ 180€ ĮȜȜȐ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮIJĮȜȐȕİȚ
IJȚ ʌȠıȩIJȘIJĮ Įʌȩ țȐșİ ȑțįȠıȘ ʌȠȪȜȘıİ. ȉȠ ȝȩȞȠ ʌȠȣ ȖȞȦȡȓȗİȚ İȓȞĮȚ ȩIJȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮțȡȚȕȩIJİȡȘ
ȑțįȠıȘ Ǻ ʌȠȪȜȘıİ 7 ȕȚȕȜȓĮ ȜȚȖȩIJİȡĮ Įʌȩ IJĮ ȕȚȕȜȓĮ IJȘȢ ȑțįȠıȘȢ ǹ.
Ȃİ ʌȠȚȠȞ IJȡȩʌȠ ȝʌȠȡİȓ Ƞ ț. ȂĮȞȫȜȘȢ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİȚ ʌȩıĮ ȕȚȕȜȓĮ ȝİ ȝȣșȚıIJȠȡȒȝĮIJĮ IJȠȣ
ǿȠȣȜȓȠȣ ǺİȡȞ ʌȠȪȜȘıİ Įʌȩ țȐșİ ȑțįȠıȘ;
3
7) ǻȓȞȠȞIJĮȚ ȠȚ ıȣȞĮȡIJȒıİȚȢ y= x+1 țĮȚ y=0,75x-2 IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ȖȡĮijȚțȑȢ ʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ ıİ ȑȞĮ
4
ıȪıIJȘȝĮ ĮȟȩȞȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ įȪȠ ʌȜȐȖȚİȢ İȣșİȓİȢ ʌȠȣ ijĮȓȞȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡĮțȐIJȦ ıȤȒȝĮ.
Į) ȆȠȚĮ Įʌȩ IJȚȢ įȪȠ İȣșİȓİȢ İȓȞĮȚ Ș ȖȡĮijȚțȒ
ʌĮȡȐıIJĮıȘ IJȘȢ ȝȚĮȢ ıȣȞȐȡIJȘıȘȢ țĮȚ ʌȠȚĮ IJȘȢ ȐȜȜȘȢ;
ȕ) ȃĮ İȟȘȖȒıİIJİ ȖȚĮIJȓ ȠȚ İȣșİȓİȢ İ1 țĮȚ İ2 İȓȞĮȚ
ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ.
Ȗ) ǹȞ Ș țĮIJĮțȩȡȣijȘ İȣșİȓĮ İ3 ʌȠȣ ʌİȡȞȐ Įʌȩ IJȠ
ıȘȝİȓȠ ȝİ IJİIJȝȘȝȑȞȘ 4 IJȠȣ ȐȟȠȞĮ xǯx țȩȕİȚ IJȚȢ įȪȠ
İȣșİȓİȢ ıIJĮ ıȘȝİȓĮ ǹ țĮȚ Ǻ ȞĮ ȕȡİȓIJİ IJȚȢ
ıȣȞIJİIJĮȖȝȑȞİȢ IJȦȞ įȪȠ ıȘȝİȓȦȞ ǹ, Ǻ.
į) ȆȩıȠ ĮʌȑȤȠȣȞ IJĮ įȪȠ ĮȣIJȐ ıȘȝİȓĮ ǹ, Ǻ ȩIJĮȞ Ș
ȝȠȞȐįĮ ȝȑIJȡȘıȘȢ ıIJȠ ıȪıIJȘȝĮ ĮȟȩȞȦȞ İȓȞĮȚ IJȠ 1cm
8) DzȤȠȣȝİ țĮIJĮȖȡȐȥİȚ ȠȡȚıȝȑȞĮ ȗİȪȖȘ IJȚȝȫȞ ıİ ȑȞĮȞ ʌȓȞĮțĮ IJȚȝȫȞ ȖȚĮ įȣȠ ĮȞIJȚıIJȡȩijȦȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ ʌȠıȐ x, y. O ǺĮıȓȜȘȢ ʌĮȡĮIJȘȡİȓ IJȠ ȖȡȐijȘȝĮ țĮȚ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ ȩIJȚ țȐIJȚ įİȞ ʌȐİȚ țĮȜȐ ȝİ
IJȚȢ IJȚȝȑȢ IJȠȣ ʌȓȞĮțĮ
x y Į) Ȃİ ȕȐıȘ IJȘ ȖȡĮijȚțȒ ʌĮȡȐıIJĮıȘ țĮȚ
8 1,5 IJĮ ıȘȝİȓĮ ǹǺīǻ ȞĮ İȟȘȖȒıİIJİ ȖȚĮIJȓ
ıIJȠȞ ʌȓȞĮțĮ IJȚȝȫȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮ ȗİȪȖȠȢ
5 2,4
ʌȠȣ įİȞ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ
10 1,3
ʌȠıȐ x, y.
15 0,8
ȕ) ȃĮ įȚȠȡșȫıİIJİ IJȘȞ IJİIJĮȖȝȑȞȘ IJȠȣ
ȗİȪȖȠȣȢ ĮȣIJȠȪ ȫıIJİ ȞĮ ĮȞȒțİȚ ıIJȘ
ȖȡĮijȚțȒ ʌĮȡȐıIJĮıȘ.
9) ȉȑııİȡĮ ʌĮȣıȓʌȠȞĮ țĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȘȞ ĮȖȠȡȐ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ İȓįȠȣȢ ijĮȡȝȐțȠȣ.
ȈIJȠ țȣțȜȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ Ƞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȢ ȑȤİȚ ȟİȤȐıİȚ ȞĮ ȕȐȜİȚ
IJȠ ʌȠıȠıIJȩ țȐșİ ijĮȡȝȐțȠȣ țĮȚ ȑȤİȚ ȕȐȜİȚ ĮʌȜȫȢ IJȘ ȖȦȞȓĮ țȐșİ
ʌİȡȚȠȤȒȢ.
Į) ȃĮ ȕȡİȓIJİ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ʌȠȣ țĮȜȪʌIJİȚ țȐșİ ijȐȡȝĮțȠ

ȕ) ǹȞ Ș ȘȝİȡȒıȚĮ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌȫȜȘıȘ ʌĮȣıȓʌȠȞȦȞ İȓȞĮȚ 600


ȝȠȞȐįİȢ, ʌȩıİȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌȦȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ țȐșİ ijȐȡȝĮțȠ;

īǼȍȂǼȉȇǿǹ
1) ȈIJȠ IJİIJȡȐȖȦȞȠ ǹǺīǻ ȣʌȐȡȤȠȣȞ 36 ıȘȝİȓĮ IJȠʌȠșİIJȘȝȑȞĮ ıİ 6
ıİȚȡȑȢ țĮȚ 6 ıIJȒȜİȢ. ȀȐșİ ıȘȝİȓȠ ĮʌȑȤİȚ 1cm Įʌȩ IJȠ İʌȩȝİȞȠ Ȓ IJȠ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ ıIJȘ ıİȚȡȐ Ȓ ıIJȘ ıIJȒȜȘ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞȒțİȚ.

Į) ȃĮ İȟȘȖȒıİIJİ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ IJȡȩʌȠ ȖȚĮIJȓ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ǹī IJȠȣ


IJİIJȡĮȖȫȞȠȣ ǹǺīǻ ȑȤİȚ ȝȒțȠȢ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ IJȦȞ 7cm.

ǼȊȀȁǼǿǻǾȈ ǹǯ 104 IJ.4/17


----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ȆȡȠIJİȚȞȩȝİȞĮ șȑȝĮIJĮ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ȕ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȘȞ ĮʌȩıIJĮıȘ ǹǼ.
Ȗ) ǹȞ ȝİ țȑȞIJȡȠ IJȠ ǹ țĮȚ ĮțIJȓȞĮ ǹǼ ȖȡȐȥȠȣȝİ ȑȞĮȞ țȪțȜȠ ȞĮ İȟȘȖȒıİIJİ ȖȚĮIJȓ șĮ ʌİȡȐıİȚ Įʌȩ
ȐȜȜĮ 3 ıȘȝİȓĮ İț IJȦȞ 36 ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJȠ ıȤȒȝĮ.

2) Ȉİ ȠȡșȠȖȫȞȚȠ IJȡȓȖȦȞȠ ǹǺī (ǹ=900) ȚıȤȪİȚ ǹǺ<ǹī<Ǻī țĮȚ IJĮ ȝȑIJȡĮ IJȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ IJȠȣ İȓȞĮȚ
5cm, xcm, 13cm ıİ ĮȪȟȠȣıĮ ıİȚȡȐ.
Į) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ x.
ȕ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ ȘȝȓIJȠȞȠ IJȘȢ ȖȦȞȓĮȢ Ǻ
Ȗ) ȃĮ ijȑȡİIJİ IJȠ ȪȥȠȢ ǹǻ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJĮ įȪȠ IJȝȒȝĮIJĮ ǻǺ țĮȚ ǻī.

3) ȂȓĮ ȝȚțȡȒ ȡȩįĮ ĮțIJȓȞĮȢ 10cm ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ ʌİȡȚıIJȡȑijİIJĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞIJȚȠ ȑįĮijȠȢ ȝȑȤȡȚ ȞĮ ijIJȐıİȚ
Ș țĮIJĮțȩȡȣijȘ ĮțIJȓȞĮ IJȘȢ ȞĮ ȟĮȞĮȕȡİșİȓ ʌȐȜȚ ȖȚĮ ʌȡȫIJȘ ijȠȡȐ ıİ țĮIJĮțȩȡȣijȘ șȑıȘ.
ȀĮIJȐ IJȘ įȚĮįȡȠȝȒ IJȘȢ ĮȣIJȒ ʌİȡȞȐ Įʌȩ ȝȓĮ İȞįȚȐȝİıȘ șȑıȘ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ĮțIJȓȞĮ ıȤȘȝĮIJȓȗİȚ
ȖȦȞȓĮ 300 ȝİ IJȘȞ ȞȠȘIJȒ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ İȣșİȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȞȐ Įʌȩ IJȠ țȑȞIJȡȠ.

ȈȘȝİȓȦıȘ: ȃĮ șİȦȡȒıİIJİ ȩIJȚ ʌ=3,14 țĮȚ ȠȚ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ ıĮȢ ȞĮ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ȝİ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ


İțĮIJȠıIJȠȪ.
Į) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ ȝȒțȠȢ IJȘȢ įȚĮįȡȠȝȒȢ
ʌȠȣ șĮ įȚĮȞȪıİȚ Ƞ țȪțȜȠȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ
ȝȑȤȡȚ IJȘȞ IJİȜȚțȒ IJȠȣ șȑıȘ.

ȕ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ ȝȒțȠȢ IJȘȢ įȚĮįȡȠȝȒȢ


IJȠȣ țȪțȜȠȣ Įʌȩ IJȘȞ İȞįȚȐȝİıȘ șȑıȘ ȝȑȤȡȚ
ĮȡȤȚțȒ șȑıȘ İȞįȚȐȝİıȘ șȑıȘ IJİȜȚțȒ șȑıȘ IJȘȞ IJİȜȚțȒ.

3) ȈIJȠ ʌĮȡĮțȐIJȦ ıȤȒȝĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮ țȪțȜȠȢ ȤȦȡȚıȝȑȞȠȢ ıİ 4 IJȩȟĮ. ȀȐșİ IJȩȟȠ ȑȤİȚ ȝȑIJȡȠ ıİ
ȝȠȓȡİȢ ȩʌȦȢ ijĮȓȞİIJĮȚ ıIJȠ ıȤȒȝĮ.
Į) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȘȞ IJȚȝȒ IJȠȣ x ıİ ȝȠȓȡİȢ.
ȕ) ȃĮ İȟȘȖȒıİIJİ ȖȚĮIJȓ IJȠ IJȡȓȖȦȞȠ ǹīǻ įİȞ İȓȞĮȚ ȚıȩʌȜİȣȡȠ.
Ȗ) ȃĮ İȟȘȖȒıİIJİ ȖȚĮIJȓ IJĮ ıȘȝİȓĮ Ǻ,ȅ,ǻ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȓįȚĮ
İȣșİȓĮ.
į) ǹȞ Ș ĮțIJȓȞĮ IJȠȣ țȪțȜȠȣ İȓȞĮȚ 6cm ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠȞ ȝȒțȠȢ
IJȘȢ ȤȠȡįȒȢ ǹī.

4) ȅȚ įȪȠ ȝȚțȡȩIJİȡȠȚ țȪțȜȠȚ IJȠȣ ıȤȒȝĮIJȠȢ ȑȤȠȣȞ įȚĮȝȑIJȡȠȣȢ ǹǺ țĮȚ Ǻī. Ǿ ǹī İȓȞĮȚ įȚȐȝİIJȡȠȢ
IJȠȣ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȣ țȪțȜȠȣ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȑȤİȚ ʌİȡȓȝİIJȡȠ 4ʌ cm.
Į) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȘȞ ĮțIJȓȞĮ IJȠȣ ȝİȖȐȜȠȣ țȪțȜȠȣ.
ȕ) ȉȠ Ǻī İȓȞĮȚ IJȡȚʌȜȐıȚȠ IJȠȣ ǹǺ. ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȚȢ įȚĮȝȑIJȡȠȣȢ
IJȦȞ įȪȠ ȝȚțȡȩIJİȡȦȞ țȪțȜȦȞ.
Ȗ) ȃĮ ĮʌȠįİȓȟİIJİ ȩIJȚ IJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȦȞ ʌİȡȚȝȑIJȡȦȞ IJȦȞ įȪȠ
ȝȚțȡȩIJİȡȦȞ țȪțȜȦȞ İȓȞĮȚ ȓıȠ ȝİ IJȘȞ ʌİȡȓȝİIJȡȠ IJȠȣ ȝİȖȐȜȠȣ
țȪțȜȠȣ.
į) ǹȞ IJȠ IJȝȒȝĮ Ǻī ȒIJĮȞ IJİIJȡĮʌȜȐıȚȠ Įʌȩ IJȠ ǹǺ șĮ ȓıȤȣİ IJȠ
ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ IJȘȢ İȡȫIJȘıȘȢ ȕ);
௫ାହ ௫ିଵ
5) ȉȠ IJȡȓȖȦȞȠ ǹǺī IJȠȣ ʌĮȡĮțȐIJȦ ıȤȒȝĮIJȠȢ İȓȞĮȚ ȚıȠıțİȜȑȢ ȝİ ޿߀ ൌ ޿߁ ൌ țĮȚ ߀߁ ൌ .
ଶ ଶ
ଷ௫ାଵ
ȆȡȠİțIJİȓȞȠȣȝİ IJȘȞ ȕȐıȘ Ǻī țĮIJȐ IJȝȒȝĮ ߁߃ ൌ țĮȚ ıȤȘȝĮIJȓȗȠȣȝİ IJȠ ȠȡșȠȖȫȞȚȠ ǻǼǽǾ,

௫ିଵ
ȫıIJİ ߃߄ ൌ .

ǼȊȀȁǼǿǻǾȈ ǹǯ 104 IJ.4/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ȆȡȠIJİȚȞȩȝİȞĮ șȑȝĮIJĮ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Į) ȃĮ İțijȡȐıİIJİ ȝİ IJȘȞ ȕȠȒșİȚĮ IJȠȣ ‫ ݔ‬IJȠ ȝȒțȠȢ IJȠȣ
ǻǼ.

ȕ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ ‫ݔ‬, ĮȞ IJȠ IJȡȓȖȦȞȠ ǹǺī țĮȚ IJȠ


ȠȡșȠȖȫȞȚȠ ǻǼǽǾ ȑȤȠȣȞ ȓıİȢ ʌİȡȚȝȑIJȡȠȣȢ.

Ȗ) AȞ ‫ ݔ‬ൌ ͷ, ȞĮ ıȣȖțȡȓȞİIJİ IJĮ İȝȕĮįȐ (ǹǺī) țĮȚ


(ǻǼǽǾ).

6) ȈIJȘȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ İȚțȩȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮ ȠȡșȠȖȫȞȚȠ ǹǺī IJȡȓȖȦȞȠ ȖȚĮ IJȠ ȠʌȠȓȠ ȖȞȦȡȓȗȠȣȝİ ȝİ
ȕİȕĮȚȩIJȘIJĮ IJȠ ȝȑIJȡȠ IJȘȢ ȠȟİȓĮȢ ȖȦȞȓĮȢ ǹ țĮȚ IJȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ ǹǺ (ıİ cm). Ǿ ʌȜİȣȡȐ Ǻī (ıİ cm)
įİȞ İȓȞĮȚ ȕȑȕĮȚȠ ȩIJȚ ȑȤİȚ ȝİIJȡȘșİȓ ıȦıIJȐ.

Į) Ȃİ IJȘ ȕȠȒșİȚĮ IJȠȣ ʌȓȞĮțĮ


IJȡȚȖȦȞȠȝİIJȡȚțȫȞ ĮȡȚșȝȫȞ ȞĮ İȟȘȖȒıİIJİ
ȖȚĮIJȓ Ș ȝȑIJȡȘıȘ IJȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ Ǻī įİȞ İȓȞĮȚ
ıȦıIJȒ.

ȕ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȘȞ ȣʌȠIJİȓȞȠȣıĮ ǹī


IJȠȣ IJȡȚȖȫȞȠȣ ȝİ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ İțĮIJȠıIJȠȪ.

7) Ȃİ ȕȐıȘ IJȚȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȓȡȞİIJİ Įʌȩ IJȚȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ ıIJȠ ȠȡșȠȖȫȞȚȠ IJȡȓȖȦȞȠ ĮȡȚıIJİȡȐ:
Į) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȘȞ İij490
ȕ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ ȪȥȠȢ ǹǻ IJȠȣ
ȚıȠıțİȜȠȪȢ IJȡȚȖȫȞȠȣ ǹǺī ȩIJĮȞ Ș ȕȐıȘ
IJȠȣ İȓȞĮȚ ȓıȘ ȝİ 24cm.
Ȗ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ İȝȕĮįȩȞ IJȠȣ
IJȡȚȖȫȞȠȣ ǹǺī.

8) Ȉİ ȑȞĮ ȘȝȚțȪțȜȚȠ įȚĮȝȑIJȡȠȣ ǹǺ=10cm ȑȤȠȣȝİ İȖȖȡȐȥİȚ ȑȞĮ ȠȡșȠȖȫȞȚȠ ʌĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮȝȝȠ


ȪȥȠȣȢ 3 cm.
Į) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ ȝȒțȠȢ īǻ IJȠȣ ȠȡșȠȖȦȞȓȠȣ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȠȣ
ȕ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ İȝȕĮįȩȞ IJȠȣ ȠȡșȠȖȦȞȓȠȣ
ʌĮȡĮȜȜȘȜȠȖȡȐȝȝȠȣ.
Ȗ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİIJİ IJȠ İȝȕĮįȩȞ IJȠȣ ȖȡĮȝȝȠıțȚĮıȝȑȞȠȣ
ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ȘȝȚțȣțȜȓȠȣ, įȘȜĮįȒ ĮȣIJȠȪ ʌȠȣ ȕȡȓıțİIJĮȚ
ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ȘȝȚțȣțȜȓȠȣ țĮȚ IJȠȣ ǽīǻǼ.
9) ȈIJȠ ʌĮȡĮțȐIJȦ ıȤȒȝĮ ȖȞȦȡȓȗȠȣȝİ ȩIJȚ IJȠ ȝȒțȠȢ IJȠȣ țȪțȜȠȣ ሺߍǡ ߍ޿ሻ İȓȞĮȚ 25,12cm țĮȚ ȩIJȚ IJȠ
İȝȕĮįȩȞ IJȠȣ țȣțȜȚțȠȪ įȓıțȠȣ ሺߍǡ ߍ߁ሻ İȓȞĮȚ 28,26cm2.

Į) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİȚȢ IJȚȢ ĮțIJȓȞİȢ IJȦȞ įȪȠ țȪțȜȦȞ.

ȕ) ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİȚȢ IJȘȞ ʌİȡȓȝİIJȡȠ țĮȚ IJȠ İȝȕĮįȩȞ IJȠȣ


ȝȚțIJȩȖȡĮȝȝȠȣ ıȤȒȝĮIJȠȢ ǹǺǻī ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȤȡȦȝĮIJȚıȝȑȞȠ ıIJȠ
ıȤȒȝĮ.

ǻȓȞİIJĮȚ ȩIJȚ ߨ ؆ ͵ǡͳͶ.

ǼȊȀȁǼǿǻǾȈ ǹǯ 104 IJ.4/19

Das könnte Ihnen auch gefallen