Sie sind auf Seite 1von 6

ÌÒÊ ×Ü× Í»®ª·½» Ó¿²«¿´

ÌÒÊ -»®·»-
ÍÛÎÊ × ÝÛ Ó ß Ò Ë ß Ô
îÌÒÊéð
íÌÒÊéð
íÌÒÊéê

m
co
ÐñÒæ ðÞÌÒÊðóÙðïðð
s.
ogl
ta
ca
ep

× Ò ÜË ÍÌ Î× ß Ô
ÛÒ Ù× Ò ÛÍ
̸·- Í»®ª·½» Ó¿²«¿´ ¸¿- ¾»»² ¼»ª»´±°»¼ º±® ¬¸» »¨½´«-·ª» «-» ±º -»®ª·½» ¿²¼ ®»°¿·® °®±º»--·±²¿´- -«½¸ ¿-
Ç¿²³»® ¿«¬¸±®·¦»¼ Ü·-¬®·¾«¬±®- ¿²¼ Ç¿²³¿® ¿«¬¸±®·¦»¼ Ü»¿´»®-ò ׬ ·- ©®·¬¬»² ©·¬¸ ¬¸»-» °®±º»--·±²¿´- ·²
³·²¼ ¿²¼ ³¿§ ²±¬ ½±²¬¿·² ¬¸» ²»½»--¿®§ ¼»¬¿·´ ±® -¿º»¬§ -¬¿¬»³»²¬- ¬¸¿¬ ³¿§ ¾» ®»¯«·®»¼ º±® ¿ ²±²ó
°®±º»--·±²¿´ ¬± °»®º±®³ ¬¸» -»®ª·½» ±® ®»°¿·® °®±°»®´§ ¿²¼ ñ ±® -¿º»´§ò д»¿-» ½±²¬¿½¬ ¿² ¿«¬¸±®·¦»¼ Ç¿²³¿®
®»°¿·® ±® -»®ª·½» °®±º»--·±²¿´ ¾»º±®» ©±®µ·²¹ ±² §±«® Ç¿²³¿® °®±¼«½¬ò

m
co
Ü·-½´¿·³»®-æ
s.

ß´´ ·²º±®³¿¬·±²ô ·´´«-¬®¿¬·±²- ¿²¼ -°»½·º·½¿¬·±²- ·² ¬¸·- ³¿²«¿´ ¿®» ¾¿-»¼ ±² ¬¸» ´¿¬»-¬ ·²º±®³¿¬·±² ¿ª¿·´¿¾´»
og

¿¬ ¬¸» ¬·³» ±º °«¾´·-¸·²¹ò ̸» ·´´«-¬®¿¬·±²- «-»¼ ·² ¬¸·- ³¿²«¿´ ¿®» ·²¬»²¼»¼ ¿- ®»°®»-»²¬¿¬·ª» ®»º»®»²½»
ª·»©- ±²´§ò Ó±®»±ª»®ô ¾»½¿«-» ±º ±«® ½±²¬·²«±«- °®±¼«½¬ ·³°®±ª»³»²¬ °±´·½§ô ©» ³¿§ ³±¼·º§ ·²º±®³¿¬·±²ô
·´´«-¬®¿¬·±²-ô ¿²¼ ñ ±® -°»½·º·½¿¬·±²- ¬± »¨°´¿·² ¿²¼ ñ ±® »¨»³°´·º§ ¿ °®±¼«½¬ô -»®ª·½»ô ±® ³¿·²¬»²¿²½»
·³°®±ª»³»²¬ò É» ®»-»®ª» ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ³¿µ» ¿²§ ½¸¿²¹» ¿¬ ¿²§ ¬·³»ò
l
ta

Ç¿²³¿® ¿²¼ ¿®» ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ- ±º Ç¿²³¿® ݱòô Ô¬¼ò ·² Ö¿°¿²ô ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ¿²¼ ñ
±® ±¬¸»® ½±«²¬®·»-ò
ca

ß´´ η¹¸¬- λ-»®ª»¼æ


Ò± °¿®¬ ±º ¬¸·- °«¾´·½¿¬·±² ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ ±® «-»¼ ·² ¿²§ º±®³ ¾§ ¿²§ ³»¿²- ó ¹®¿°¸·½ô »´»½¬®±²·½ô ±®
ep

³»½¸¿²·½¿´ô ·²½´«¼·²¹ °¸±¬±½±°§·²¹ô ®»½±®¼·²¹ô ¬¿°·²¹ô ±® ·²º±®³¿¬·±² -¬±®¿¹» ¿²¼ ®»¬®·»ª¿´ -§-¬»³- ó
©·¬¸±«¬ ¬¸» ©®·¬¬»² °»®³·--·±² ±º Ç¿²³¿® ݱòô Ô¬¼ò
w îððë Ç¿²³¿® ݱò Ô¬¼ò

·· ÌÒÊ ×Ü× Í»®ª·½» Ó¿²«¿´


ÌÒÊ ×Ü× Í»®ª·½» Ó¿²«¿´
ÌßÞÔÛ ÑÚ
ÝÑÒÌÛÒÌÍ
п¹»
ײ¬®±¼«½¬·±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïóï

m
Ç¿²³¿® É¿®®¿²¬·»-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îóï
Í¿º»¬§òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íóï
co
Ù»²»®¿´ Í»®ª·½» ײº±®³¿¬·±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìóï
л®·±¼·½ Ó¿·²¬»²¿²½» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëóï
s.
Û²¹·²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êóï
Ú«»´ ͧ-¬»³ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éóï
og

ݱ±´·²¹ ͧ-¬»³ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò èóï


Ô«¾®·½¿¬·±² ͧ-¬»³ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çóï
l

ͬ¿®¬»® Ó±¬±® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïðóï


ta

ß´¬»®²¿¬±® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïïóï


ca

Û´»½¬®·½ É·®·²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïîóï


Ì®±«¾´»-¸±±¬·²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïíóï
ep

ÌÒÊ ×Ü× Í»®ª·½» Ó¿²«¿´ ···


ÌßÞÔÛ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ

m
co
s.
og

̸·- п¹» ײ¬»²¬·±²¿´´§ Ô»º¬ Þ´¿²µ


l
ta
ca
ep

·ª ÌÒÊ ×Ü× Í»®ª·½» Ó¿²«¿´


ÌÒÊ ×Ü× Í»®ª·½» Ó¿²«¿´
Í»½¬·±² ï

×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒ
̸·- Í»®ª·½» Ó¿²«¿´ ¼»-½®·¾»- ¬¸» -»®ª·½»
°®±½»¼«®»- º±® ¬¸» ÌÒÊ -»®·»- ·²¼·®»½¬ ·²¶»½¬·±²
»²¹·²»-ò ̸»-» »²¹·²»- ¿®» ½»®¬·º·»¼ ¾§ ¬¸» ËòÍò

m
ÛÐßô Ý¿´·º±®²·¿ ßÎÞ ¿²¼ñ±® ¬¸» çéñêèñÛÝ Ü·®»½¬·ª»
º±® ·²¼«-¬®·¿´ «-»ò
co
д»¿-» «-» ¬¸·- ³¿²«¿´ º±® ¿½½«®¿¬»ô ¯«·½µ ¿²¼ -¿º»
-»®ª·½·²¹ ±º ¬¸» »²¹·²»ò Í·²½» ¬¸» ¼·®»½¬·±²- ·² ¬¸·-
³¿²«¿´ ¿®» º±® ¿ ¬§°·½¿´ »²¹·²»ô -±³»
s.
-°»½·º·½¿¬·±²- ¿²¼ ½±³°±²»²¬- ³¿§ ¾» ¼·ºº»®»²¬
º®±³ §±«® »²¹·²»ò λº»® ¬± ¬¸» ¼±½«³»²¬¿¬·±²
og

-«°°´·»¼ ¾§ ¬¸» ±°¬·±²¿´ »¯«·°³»²¬ ³¿²«º¿½¬«®»®


º±® -°»½·º·½ -»®ª·½» ·²-¬®«½¬·±²-ò
Ç¿²³¿® °®±¼«½¬- ¿®» ½±²¬·²«±«-´§ «²¼»®¹±·²¹
l
ta

·³°®±ª»³»²¬ò ̸·- Í»®ª·½» Ó¿²«¿´ ³·¹¸¬ ²±¬


¿¼¼®»-- °±--·¾´» º·»´¼ ³±¼·º·½¿¬·±²- ¬± ¬¸»
»¯«·°³»²¬ò ݱ²¬¿½¬ ¿² ¿«¬¸±®·¦»¼ Ç¿²³¿®
ca

·²¼«-¬®·¿´ »²¹·²» ¼»¿´»® ±® ¼·-¬®·¾«¬±® º±® ¿²-©»®- ¬±


¿²§ ¯«»-¬·±²- ®»´¿¬·²¹ ¬± º·»´¼ ³±¼·º·½¿¬·±²-ò
ep

ÌÒÊ ×Ü× Í»®ª·½» Ó¿²«¿´ ïóï


Buy now
Yanmar TNV Series 2TNV70, 3TNV70, 3TNV76 Industrial Engines for JCB
Service Manual PDF
With Instant Download

Das könnte Ihnen auch gefallen