Sie sind auf Seite 1von 24

Sprachniveau

A2 +

Anne Buscha  Szilvia Szita

Begegnungen
Deutsch als Fremdsprache

Redemittel
Deutsch – Tschechisch

zum Integrierten Kurs- und Arbeitsbuch


Sprachniveau A2+

Übersetzung: Reinhold Kettner, Jana Janíčková


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 1

Kapitel 1

Etwas über sich selbst erzählen Vyprávět něco sám o sobě


Ich heiße/Mein Name ist … Jmenuji se/mé jméno je …
Ich komme aus … Pocházím z …
Mein Geburtsort ist … Mým rodištěm je …
Ich arbeite als (Produktmanager) bei (Mercedes). Pracuji jako (produktový manager) u (Mercedesu).
Ich bin verheiratet/ledig/geschieden. Jsem ženatý, vdaná/svobodný,-á/rozvedený,-á.
Ich wohne in … Bydlím v …
In meiner Freizeit (lese ich gern Fachzeitschriften). Ve svém volném čase (čtu rád,-a odborné časopisy).

Schule und Ausbildung Škola a vzdělání


Ich bin am … in … geboren. Narodil,-a jsem se … v …
Von … bis … habe ich (die Schule/ Od … do … jsem navštěvoval, -a
das Gymnasium) besucht. (školu/gymnázium).
Meine Lieblings­fächer waren … Mé oblíbené předměty byly …
Ich habe mich für … interessiert. Zajímal,-a jsem se o …
In (Geschichte) habe ich gute Noten/Zensuren V (dějepise) jsem dostal,-a dobré známky.
bekommen.
Nach der Schule habe ich eine Ausbildung Po škole jsem se vyučil,-a …
zu … gemacht.
Von … bis … habe ich an der Od … do … jsem studoval,-a na univerzitě …
Universität … studiert.
Ich habe (die Schule/die Ausbildung/die Universität) V roce (2010) jsem dokončil(a) (školu/učení/univerzitu)
(mit der Mittleren Reife/dem Abitur/dem Bachelor (zkouškou ‚Mittlere Reife‘ po 10. školním roce/maturitou/
of Arts/dem Master of Science) (2010) abgeschlossen. bakalářem/titulem Master of Science).
… habe ich ein Praktikum bei … gemacht/absolviert. … jsem dělal,-a praxi u …
Dort habe ich Arbeitserfahrungen/praktische Tam jsem nasbíral(a) pracovní zkušenosti/praktické
Erfahrungen gesammelt. zkušenosti.
Ich beherrsche (Englisch fließend/alle Ovládám (plynule angličtinu/všechny
MS Office-Programme). programy MS Office).
Ich arbeite seit (2018) als (Marketingmanagerin). Pracuji od roku (2018) jako (manažerka marketingu).

Tagesablauf Průběh dne


Zu Hause: Doma:
 aufstehen  vstávat
 sich duschen  sprchovat se
 sich waschen  mýt se
 sich föhnen  fénovat se
 sich schminken  líčit se
 frühstücken  snídat

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 2


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 1

Im Büro: V kanceláři:
 Kollegen begrüßen  pozdravit kolegy
 E-Mails lesen und schreiben  číst a psát e-maily
 mit Kunden reden  hovořit s klienty
 Besprechungen haben  mít jednání
 in der Kantine Mittag essen  obědvat v kantýně
 Termine vereinbaren  domlouvat termíny
 Rechnungen schreiben  psát účty/faktury
 Ideen entwickeln  vyvíjet nápady
 ein Projekt präsentieren  prezentovat projekt
 sich über kleine Erfolge freuen  radovat se z malých úspěchů
 sich über eine Kundin ärgern  zlobit se na klientku
 Feierabend haben  mít volno po práci
Nach der Arbeit: Po práci:
 einkaufen  nakupovat
 kochen  vařit
 fernsehen  dívat se na televizi
 Bücher lesen  číst knihy

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 3


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 2

Kapitel 2

Freizeitaktivitäten allgemein Volnočasové aktivity obecně


Auto fahren jezdit autem
einen Ausflug machen dělat výlet
reisen cestovat
Zeitschriften/Zeitungen/Bücher lesen číst časopisy/noviny/knihy
fotografieren fotografovat
Radio/Musik hören poslouchat rádio/hudbu
wandern jít na pěší túru
Fußball spielen hrát fotbal
im Internet surfen/recherchieren surfovat po internetu/něco vyhledávat na internetu
in sozialen Netzwerken/Medien kommunizieren komunikovat na sociálních sítích/v médiích
Fremdsprachen lernen učit se cizí jazyky
Freunde besuchen navštěvovat přátele
Gäste empfangen přijímat hosty
im Garten arbeiten pracovat na zahradě
einkaufen nakupovat
essen gehen/ausgehen jít na oběd, na večeři/jít ven
Sport treiben sportovat
Partys feiern dělat párty
(Das Fernsehen) liegt/steht auf Platz eins/ (Sledování televize) leží/stojí na prvním místě/
belegt einen Spitzenplatz/ist sehr beliebt. zaujímá přední místo/je velmi oblíbené.

Musik Hudba
sich für Musik interessieren zajímat se o hudbu
Interesse an Musik haben bzw. verlieren mít resp. ztratit zájem o hudbu
ein Instrument spielen hrát na hudební nástroj
Klavier üben cvičit na klavír
ein Konzert besuchen navštívit koncert
ins Konzert bzw. in die Oper gehen jít na koncert resp. na operu
Konzerte geben koncertovat
(eine Oper) komponieren komponovat (operu)
Musikstücke schreiben psát hudební kusy
Erfolge feiern slavit úspěchy
Erfolg haben mít úspěch
mit Musik Geld verdienen vydělávat peníze hudbou

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 4


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 2

Museen Muzea
ein Museum besuchen navštívit muzeum
Wann ist/hat das Museum geöffnet? Kdy je/má muzeum otevřeno?
Wann ist/hat das Museum geschlossen? Kdy je/má muzeum zavřeno?
Wann schließt das Museum? Kdy muzeum zavírá?
Wie viel kostet eine Eintrittskarte? Kolik stojí jedna vstupenka?
Wie lange geht die Ausstellung? Jak dlouho potrvá výstava?

Fotografieren Fotografování
fotografieren fotografovat
Fotos machen dělat fotografie
Menschen, Gebäude, Landschaften fotografieren fotografovat lidi, budovy, krajiny
sich Fotos ansehen prohlížet si fotografie
die Fotos jemandem zeigen ukázat někomu fotografie
mit einer Digitalkamera/mit einem fotografovat digitálním fotoaparátem/
Fotoapparat fotografieren fotoaparátem

Kino Kino
ins Kino gehen jít do kina
sich einen Film ansehen podívat se na film
einen Film sehen vidět film
einen Lieblingsschauspieler/eine mít oblíbeného herce/
Lieblingsschauspielerin haben oblíbenou herečku
Ein Film läuft im Kino. Film dávají v kině.
Ein Film hat viele Zuschauer. Film má hodně diváků.
einen Film auswählen vybrat film
Der Film handelt von (zwei Mädchen). Film pojednává o (dvou dívkách).
Der Film erzählt die Geschichte (einer großen Liebe). Film vypráví příběh (velké lásky).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 5


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 3

Kapitel 3

Wo das Geld bleibt Kam se poděly peníze


Einnahmen: Příjmy:
 das Bruttoeinkommen/das Nettoeinkommen  hrubý příjem/čistý příjem
 das Gehalt  plat
 Geld verdienen  vydělávat peníze
Ausgaben: Výdaje:
 Steuern und Beiträge zu Sozialversicherungen  daně a příspěvky na sociální zabezpečení
 Nahrungs- und Genussmittel  potraviny a pochutiny
 Kleidung und Schuhe  oděvy a obuv
 Wohnen und Energie  bydlení a energie
 Verkehr  doprava
 Möbel und Haushaltsgeräte  nábytek a domácí spotřebiče
 Freizeit  volný čas
 Gesundheit  zdraví
 Post und Telekommunikation  pošta a telekomunikace
 Bildungswesen  vzdělávací systém
 Übernachtung und Gaststätten  ubytování a restaurace

Einkaufen Nakupování
Allgemein: Obecně:
 Die Ware ist gut/frisch/billig.  Zboží je dobré/čerstvé/levné.
 Die Verkäufer sind nett.  Prodavači jsou milí.
 Die Beratung ist gut.  Dobře radí.
 Die Auswahl ist groß.  Výběr je velký.
 Tag und Nacht einkaufen  nakupovat ve dne v noci
 Preise vergleichen  porovnávat ceny
 die Ware prüfen  zkoušet/zkoumat zboží
 die Ware reklamieren  reklamovat zboží

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 6


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 3

Im Geschäft: V obchodě:
 Kann ich Ihnen helfen?  Mohu vám pomoci?
 Was kann ich für Sie tun?  Co pro vás mohu udělat?
 Ich möchte bitte …  Chtěl,-a bych prosím …
 Ich hätte gern …  Rád,-a bych …
 Was kostet …?  Kolik stojí … ?
 Ich habe Größe …  Mám velikost …
 Kann ich … mal anprobieren?  Mohu si … vyzkoušet?
 Kann ich … umtauschen?  Mohu … vyměnit?
 Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?  Mohu zaplatit kreditní kartou ?
 … passt mir nicht.  … mi není/nejsou.
 … gefällt mir nicht  … se mi nelíbí.

Konsumverhalten Struktuře spotřeby


ein Produkt in Raten bezahlen splácet produkt na splátky
einen kleinen Betrag an(be)zahlen zaplatit malou zálohu
den Rest Monat für Monat ab(be)zahlen zbytek splácet měsíc za měsícem
Das Konsumverhalten ändert/verändert sich. Konzumní chování se mění.
Tendenzen unterscheiden rozlišovat tendence
im Trend liegen být v trendu
Produkte aus Spaß kaufen, weil man sie besitzen möchte kupovat produkty pro zábavu, protože je chceme vlastnit
auf die Qualität/die Herstellung/die dbát na kvalitu/na výrobu/na
Produktionsbedingungen/den Preis achten produkční podmínky/na cenu
Produkte selbst machen/herstellen sám, sama dělat/vyrábět produkty
Obst und Gemüse anbauen pěstovat ovoce a zelenina

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 7


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 3

Auf der Bank V bance


Geld kann man: Peníze je možno:
 von einem Konto abheben  vybrat z účtu
 auf ein Konto einzahlen  vložit na účet
 für soziale Zwecke spenden  darovat na sociální účely
 wechseln  směnit
 überweisen  převést
 ausgeben  vydat
 sparen  spořit
Auf der Bank kann man: V bance je možné:
 ein Konto eröffnen/sperren lassen  otevřít účet/nechat účet zablokovat
 einen Kredit beantragen  požádat o úvěr
 ein Formular ausfüllen  vyplnit formulář
Am Geldautomaten muss man: U bankomatu je nutné:
 die Kontokarte einführen  vložit platební kartu
 die Geheimzahl eingeben  zadat PIN
 die Taste „Bestätigung“ drücken  stisknout klávesu ‚potvrdit‘
 den gewünschten Betrag wählen  zvolit požadovanou částku
 die Kontokarte entnehmen  vyjmout platební kartu

Lotto Loto
Lotto spielen hrát loto
im Lotto (viel Geld) gewinnen vyhrát v lotu (mnoho peněz)
an einer Spielrunde teilnehmen účastnit se herního kola
Lottomillionär sein být loto milionářem
ein Leben in Saus und Braus führen vést hýřivý život
mit dem Geld etwas Gutes tun použít peníze na něco dobrého
den kompletten Gewinn spenden darovat celou výhru (na dobročinnou akci)
Geld ausgeben utrácet peníze

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 8


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 4

Kapitel 4

Arbeit allgemein Práce obecně


arbeiten als … bei … pracovat jako … u …
sich um eine Stelle bewerben ucházet se o místo
bei einer Firma kündigen dát výpověď ve firmě
eine interessante Arbeit haben mít zajímavou práci
Die Arbeitszeit geht von … bis … Pracovní doba je od … do …
Pause machen dělat pauzu
in der Kantine essen jíst v kantýně
monatlich Gehalt bekommen dostávat plat měsíčně
über eine Gehaltserhöhung reden/sprechen hovořit/mluvit o zvýšení platu
sich mit einem Kollegen streiten hádat se s kolegou
sich über einen Erfolg freuen radovat se z úspěchu
sich über den Service beschweren stěžovat si na servis

Bürotätigkeiten Činnosti v kanceláři


mit Kollegen über dienstliche Probleme reden hovořit s kolegy o služebních problémech
E-Mails öffnen/lesen/beantworten/löschen/ otevírat/číst/odpovídat na/rušit/
schreiben/weiterleiten psát/postupovat e-maily
Dokumente lesen číst dokumenty
mit Kunden und Kollegen telefonieren telefonovat s klienty a kolegy
Termine vereinbaren sjednávat termíny
Dienstreisen machen/organisieren jezdit na/organizovat služební cesty
an Besprechungen/Sitzungen teilnehmen účastnit se porad/jednání
Protokolle schreiben psát protokoly
ein Computerproblem haben/lösen mít/řešit problém s počítačem
Rechnungen schreiben/bezahlen psát/platit účty/faktury
eine Excel-Tabelle ausfüllen vyplnit tabulku v Excelu
ein Produkt vorstellen/präsentieren představovat/prezentovat produkt

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 9


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 4

Telefonieren Telefonování

 Guten Tag, (Name) hier.  Dobrý den, u telefonu (jméno).


Guten Tag. Hier ist (Name). Dobrý den. U telefonu (jméno).
Könnte ich bitte Herrn/Frau … sprechen? Mohl,-a bych prosím mluvit s panem/paní … ?
Ich möchte gerne Herrn/Frau … sprechen. Rád,-a bych mluvil,-a s panem/paní … .
 Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie.  Okamžik, prosím. Přepojím vás.
Wie war Ihr Name? Jaké je vaše jméno?
Wie ist Ihr Name? Jaké je vaše jméno?
Könnten Sie Ihren Namen buchstabieren? Mohl,-a byste hláskovat vaše jméno?
 (Name), was kann ich für Sie tun?/Worum geht es?  (Jméno), co pro vás mohu udělat?/O co se jedná?
 Ich möchte gern einen Termin vereinbaren.  Rád,-a bych si domluvil,-a termín.
Ich würde gerne mit Ihnen einen Termin Rád,-a bych si s vámi domluvil,-a termín.
vereinbaren.
Es geht um einen Termin. Jedná se o termín.
Ich würde Ihnen gerne unser neues Produkt Rád,-a bych vám prezentoval,-a náš nový produkt.
präsentieren.
Es geht um unsere neuen Produkte. Jedná se o naše nové produkty.
 Geht es am (Dienstag, dem fünften März)  Šlo by to v (úterý, pátého března)
um (11.00 Uhr)? v (11.00 hodin)?
Passt es Ihnen am (Dienstag, dem fünften März) Hodí se vám (úterý, pátého března)
um (11.00 Uhr)? v (11.00 hodin)?
Würde es Ihnen am … passen? Hodilo by se vám to v …?
Hätten Sie nächste Woche Zeit? Měl,-a byste čas příští týden?
 Nein, das tut mir leid. Am … habe ich  Ne, je mi líto. V … bohužel nemám čas.
leider keine Zeit.
Ja, der … um … passt mir. Ano, … v … se mi to hodí.
Ja, am … würde es mir passen. Ano, v … by se mi to hodilo.
Ja, am … um … geht es/habe ich Zeit. Ano, v … v … by to šlo/mám čas.
Ich hätte am … Zeit. Měl,-a bych čas v … .

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 10


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 4

Aus Geschäftsbriefen Z obchodních dopisů


ein Angebot machen/schreiben/prüfen/ dělat/psát/prověřovat/
annehmen/ablehnen přijmout/odmítnout nabídku
einen Auftrag schreiben/senden/erhalten/bestätigen psát/poslat/obdržet/potvrdit zakázku
eine Bestellung schreiben/aufgeben psát/zadat objednávku
Produkte anbieten/bestellen/liefern nabízet/objednávat/dodávat produkty
Einen Auftrag/Eine Bestellung schreiben: Napsat zakázku/objednávku:
 Vielen Dank für Ihre E-Mail/Ihr Schreiben vom …  Velmi děkujeme za váš e-mail/váš dopis ze dne …
 Wir haben Ihr Angebot geprüft.  Vyhodnotili jsme vaši nabídku.
 Wir möchten hiermit folgende Bestellung aufgeben …  Tímto bychom chtěli zadat následující objednávku …
 Die Lieferung erwarten wir bis zum …  Dodávku očekáváme do …
 Wir bitten um eine Bestätigung des Auftrags.  Prosíme o potvrzení zakázky.
 Mit freundlichen Grüßen  S pozdravem/s přátelským pozdravem

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 11


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 5

Kapitel 5

Reisen allgemein Cestování obecně


eine Reise auswählen/buchen vybrat/objednat zájezd
in einem (4-Sterne-) Hotel wohnen/übernachten bydlet/přenocovat ve (4-hvězdičkovém) hotelu
Das Hotel liegt direkt (am Strand), Hotel leží přímo (u pláže),
(15) km (vom Strand) entfernt. je vzdálen (15) km (od pláže).
Das Hotel bietet/verfügt über (einen Wellnessbereich). Hotel nabízí/má (wellness centrum).
Alle Zimmer sind (komfortabel) eingerichtet. Všechny pokoje jsou (komfortně) zařízeny.
Ich reise am liebsten mit (dem Auto). Cestuji nejraději (autem).
Ich finde im Urlaub (die Landschaft/das Wetter) (Krajina/počasí) mi připadají být na dovolené
besonders wichtig. zvlášť důležité.
Wir fahren jedes Jahr nach …/in die … Jezdíme každý rok do …

Ein Gespräch über eine Reise Vést rozhovor o cestování a


und Reisewünsche führen o cestovních přáních

 Ich habe gehört, Sie waren im Urlaub.  Slyšel(a) jsem, že jste byli na dovolené.
 Ja, wir waren (zwei Wochen) in (Spanien), auf  Ano, byli jsme (dva týdny) ve (Španělsku), na
(den Kanarischen Inseln). (Kanárských ostrovech).
 Toll! Wir planen gerade unseren nächsten Urlaub.  Skvěle! Zrovna plánujeme naši příští dovolenou.
Wir wissen aber noch nicht, wohin wir reisen. Ale ještě nevíme, kam pojedeme.
 Ich kann Ihnen (Griechenland/die Ostsee)  Mohu vám doporučit (Řecko/Baltické moře).
empfehlen.
Dort ist es (nicht so warm). Tam (není tak teplo).
(Deutschland) hat einen großen Vorteil: … (Německo) má velkou výhodu: …
 Gibt es dort auch schöne Hotels?  Mají tam i hezké hotely?
 Ja, wir haben in einem sehr schönen Hotel  Ano, bydleli jsme ve velice hezkém hotelu
direkt am Strand gewohnt. Das war gar nicht přímo u pláže. Nebyl ani tak drahý.
so teuer.
Wir haben für … Tage … Euro pro Person bezahlt. Za … dnů jsme zaplatili … eur za osobu.
Wenn Sie mal im Internet recherchieren, Když budete hledat na internetu, určitě najdete
dann finden Sie sicher viele Informationen o tom hotelu mnoho informací.
über das Hotel.
 Ich sehe mir das heute Abend auf jeden Fall  V každém případě se na to podívám dnes večer na
mal im Netz an. Danke für den Tipp. netu. Děkuji za tip.

Ärger im Verkehr Nepříjemnosti při dopravě


im Stau stehen stát v zácpě
(Das Flugzeug) hat Verspätung. (Letadlo) má zpoždění.
(einen Zug) verpassen zmeškat (vlak)

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 12


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 5

Wetter Počasí
Es ist (teilweise) sonnig. Je (částečně) slunečno.
Die Sonne scheint. Slunce svítí.
Es ist (teilweise) bewölkt. Je (částečně) zataženo.
In … regnet es (leicht/stark). V… prší (lehce/silně).
Heute Abend erwarten wir (ein) Gewitter. Dnes večer očekáváme bouřku.
Es ist stürmisch. Fouká silný vítr.
Die Temperaturen liegen bei …/zwischen … Teploty leží kolem …/mezi … a … stupni.
Die Tageshöchsttemperatur beträgt … Nejvyšší denní teplota činí …

Städtereisen Cestování do měst


ein Museum besuchen navštívit muzeum
in die Oper/ins Theater gehen jít do opery/do divadla
in einem Restaurant essen jíst ve restauraci
im Stadtpark spazieren gehen projít se v městském parku
mit dem Helikopter über die Stadt fliegen letět vrtulníkem nad městem
eine Stadtrundfahrt machen dělat okružní jízdu městem
durch die Stadt laufen chodit městem
in den Zoo gehen jít do zoo
Andenken kaufen koupit suvenýry
Postkarten schreiben psát pohlednice
abends in eine Bar/eine Disco gehen jít večer do baru/na diskotéku
Sehenswürdigkeiten besichtigen navštívit památky
Ein Tagesprogramm planen: Plánovat denní program:
 Ich würde (heute Vormittag) gerne  (Dnes dopoledne) bych šel/šla rád,-a
(ins Museum gehen). (do muzea).
 Wie wäre es mit (einem Museumsbesuch)?  Co třeba (jít do muzea)?
 Wir könnten doch (ins Museum gehen).  Mohli bychom (jít do muzea).
 Ich schlage vor, (dass wir ins Museum gehen).  Navrhuji, (abychom šli do muzea).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 13


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 6

Kapitel 6

Tiere Zvířata
(oft) in den Zoo gehen (často) chodit do zoo
gegen/für das Konzept des Zoos sein být proti konceptu/pro koncept zoologických zahrad
ein Lieblingstier haben mít oblíbené zvíře
(Affen/Fische/Bären) mögen mít rád(a) (opice/ryby/medvědy)
sich für (wilde/giftige) Tiere interessieren zajímat se o (divoká/jedovatá) zvířata
Angst vor (Spinnen) haben mít strach z (pavouků)
das giftigste/gefährlichste/schnellste/größte/ být nejjedovatější/nejnebezpečnější/nejrychlejší/
älteste/längste Tier sein největší/nejstarší/nejdelší zvíře
(nicht) bedrohlich aussehen (ne)vypadat hrozivě
das wirksamste/tödlichste Gift haben mít nejúčinnější/nejsmrtelnější jed
an einem Gift/durch ein Tier sterben zemřít na otravu/být zabit(a) zvířetem
in menschenleeren Gebieten leben žít v liduprázdných oblastech
Eine Biene/Mücke kann Menschen stechen. Včela/Komár může štípat lidi.
allergisch auf (ein Gift) reagieren alergicky reagovat (na jed)
Haustiere: Domácí zvířata:
 Freund und Begleiter des Menschen sein  být přítelem a společníkem člověka
 gegen (Krankheiten)/bei (Misserfolgen) helfen  pomáhat proti (nemocem)/při (neúspěchu)
 gut gegen (Einsamkeit, Stress) sein  být dobrý proti (samotě/stresu)
 eine positive Wirkung auf (unser Leben/  mít pozitivní vliv na (náš život/
unsere Gefühle) haben naše pocity)
 die Stimmung beeinflussen  ovlivňovat náladu
 Ärger leichter bewältigen  snadno zvládat zlost
 zu einer höheren emotionalen Intelligenz führen  vést k vyšší emoční inteligenci

Empfehlungen Doporučení
Bei (Kopfschmerzen/Schlafstörungen) sollten Sie/ Při (bolestech hlavy/nespavosti) byste/
solltest du (viel Wasser trinken). bys měl,-a (pít hodně vody).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 14


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 6

Menschen: Aussehen Lidé: vzhled


jemand hat … Někdo má
 (lange) Haare  (dlouhé) vlasy
 rote, graue, schwarze, (dunkel)blonde Haare  zrzavé, šedé, černé, (tmavě) blond vlasy
 ein (rundes) Gesicht  (kulatý) obličej
 eine (große) Nase  (velký) nos
 (kleine) Ohren  (malé) uši
 (blaue) Augen  (modré) oči
 (rote) Lippen  (červené) rty
 einen (schwarzen) Bart  (černé) vousy
 einen (langen) Hals  (dlouhý) krk
 (lange) Arme und Beine  (dlouhé) paže a nohy
 (große) Hände und Füße  (velké) ruce a chodidla
 einen (muskulösen) Körper  (svalnaté) tělo
 eine schlanke, normale, kräftige, sportliche Figur …  štíhlou, normální, silnou, sportovní postavu.
jemand … Někdo ...
 lächelt  se usmívá
 schaut freundlich/grimmig (in die Kamera)  se s úsměvem/zachmuřeně dívá (do kamery).

Menschen: Charakter Lidé: charakter


jemand ist … Někdo je
 humorvoll  vtipný(á)
 empathisch/einfühlsam  empatický(á)/schopen, schopna vcítit se
 konfliktfähig  schopen, schopna konfliktu
 intelligent/klug  inteligentní/chytrý(á)
 geduldig  trpělivý(á)
 optimistisch  optimistický(á)
 pessimistisch  pesimistický(á)
 tolerant  tolerantní
 fleißig  pilný(á)
 faul  líný(á)
 ehrlich  upřímný(á)
 treu  věrný(á)
 zuverlässig  spolehlivý(á)
 ordentlich  pořádný(á)
 chaotisch  chaotický(á)
 freundlich  přátelský(á)
 höflich  zdvořilý(á)
 hilfsbereit  ochoten/ochotna pomoci
 pünktlich  dochvilný(á)
 gewissenhaft  svědomitý(á)

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 15


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 6

Menschen: Beziehungen Lidé: vztahy


Partnersuche: Hledání partnera:
 (großen/keinen) Wert legen auf:  klást (velký)/(ne)klást (žádný) důraz na:
Ehrlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit, Humor, upřímnost, věrnost, spolehlivost, humor,
Empathie, ähnliche Interessen/Werte, empatii, podobné zájmy/hodnoty,
Konfliktfähigkeit schopnost konfliktu
Zusammenleben: Žít spolu:
 sich verlieben in …  zamilovat se do …
 jemanden lieben  někoho milovat
 zusammenleben mit …  žít společně s …
 jemanden heiraten  někoho si vzít
 verheiratet sein  být ženatý, vdaná
 eine glückliche Ehe/Partnerschaft führen  mít šťastné manželství/partnerství
 sich von jemandem trennen  s někým se rozejít
 sich scheiden lassen  nechat se rozvést
 geschieden sein  být rozvedený,-á
Gründe für glückliche Beziehungen: Důvody pro šťastné vztahy:
 die Gegensätzlichkeit/die Gleichheit/die Ähnlichkeit  protikladnost/rovnost/podobnost
 sich (positiv) auf eine Partnerschaft auswirken  mít (pozitivní) vliv na partnerství
 eine Be­ziehung (negativ) beeinflussen  mít (negativní) vliv na vztah
 eine Frage beantworten  zodpovědět otázku
 Paare/Teilnehmer befragen  dotazovat páry/účastníky
 Die Resultate/Untersuchungsergebnisse sind  Závěry/Výsledky průzkumu nejsou překvapující.
nicht überraschend.
 die besten Chancen auf eine glückliche  mít nejlepší šance na šťastné partnerství
Partnerschaft haben
 Es gibt eine Ähnlichkeit bei bestimmten Eigenschaften.  Existuje podobnost u určitých vlastností.
 Zur Verträglichkeit/Gewissenhaftigkeit gehören/  Ke snášenlivosti/svědomitosti patří
zählen (Freundlichkeit, Ordentlichkeit). (přívětivost/pořádkumilovnost).
 Interessen und Werte spielen eine wichtige Rolle.  Zájmy a hodnoty hrají důležitou roli.
 Nachteile haben  mít nevýhody
 zu einem anderen Ergebnis kommen  dojít k jinému výsledku
 gegenseitiger Respekt/respektvolles Verhalten  vzájemný respekt/uctivé chování
 andere mit ihren Stärken und Schwächen akzeptieren  akceptovat druhé s jejich silnými a slabými stránkami
 auf Augenhöhe miteinander kommunizieren  komunikovat spolu jako rovný s rovným

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 16


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 6

Ärger und Freude Zlost a radost


sich über Müll auf der Straße ärgern rozčilovat se kvůli odpadkům na ulici
sich freuen radovat se
unfreundliche Mitmenschen nepřátelští spoluobčané
aggressive Autofahrer agresivní řidiči aut
Bedienungsanleitungen návody k obsluze
Werbung reklama
Unpünktlichkeit nedochvilnost
menschliches Verhalten lidské chování

Lob und Kritik Chvála a kritika


Lob: Chvála:
 Das gefällt mir gut.  To se mi moc líbí.
 Das hast du/haben Sie prima gemacht!  To jsi/jste udělal,-a dobře!
 Mach/Machen Sie weiter so!  Jen tak dál!
 Das finde ich ganz toll.  To mi připadá být báječné.
 Ich bin begeistert!  Jsem nadšený,-á!
Kritik: Kritika:
 Vielleicht solltest du/sollten Sie das nächste Mal …  Možná bys/byste příště měl,-a …
 Könntest du/Könnten Sie bitte das nächste Mal …?  Mohl,-a bys/byste příště …?
 Was hast du/haben Sie denn gemacht?  Co jsi/jste to udělal,-a?
 Hör/Hören Sie sofort damit auf!  Okamžitě s tím přestaň/přestaňte!
 Mach/Machen Sie das nie wieder!  Už to nikdy nedělej/nedělejte!

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 17


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 7

Kapitel 7

Wohnen Bydlení
Traumwohnung: Vysněný byt:
 Ich würde gern …  Rád,-a bych bydlel,-a …
in einem eigenen Haus ve vlastním domě
in einer großen Villa ve velké vile
in einer Penthousewohnung v bytě ve střešní nástavbě
in einem Reihenhaus v řadovém domě
in einer Wohnung v bytě
in einem Hochhaus ve výškové budově
auf einem Bauernhof … wohnen. na statku.
 Ich brauche (unbedingt) …  (Bezpodmínečně) potřebuji …
(vier) Zimmer, (čtyři) pokoje,
einen (sonnigen) Balkon, (slunný) balkon,
einen Garten, eine (helle) Küche, zahradu, (světlou) kuchyni,
ein (großes) Badezimmer … (velkou) koupelnu …
 Ich möchte gern …  Chtěl, -a bych …
auf der Terrasse im Freien sitzen … sedět venku na terase …
 Die Wohnung/Das Haus sollte …  Byt/dům by měl být ležet …
in einer Großstadt ve velkoměstě
in einer Kleinstadt v maloměstě
im Stadt­zentrum v centru města
am Stadtrand na kraji města
auf dem Land na venkově
im Grünen … sein/liegen. v zeleni.
 Der Arbeitsplatz  Pracoviště
Gute Einkaufsmöglichkeiten Dobré možnosti nákupu
Schule und Kindergarten Škola a školka
Öffentliche Verkehrsmittel … sollte/sollten nicht so Veřejné dopravní prostředky by nemělo,-a,-y být příliš
weit weg/in der Nähe sein. daleko/by mělo,-a,-y být v blízkosti.
Wohnformen: Způsoby bydlení:
 allein  bydlet samostatně
 in einer Großfamilie  ve velké rodině
 mit der Familie  s rodinou
 in einer Wohngemeinschaft  ve spolubydlení
 im Studentenwohnheim … wohnen  na koleji

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 18


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 7

Hausarbeit Domácí práce


Kleinere Arbeiten: Drobnější práce:
 aufräumen  uklízet
 umräumen  přestavovat nábytek
 sauber machen  čistit
 Wäsche waschen  prát prádlo
 bügeln  žehlit
 Staub saugen  vysávat prach
 das Geschirr spülen  mýt nádobí
 die Glühlampe wechseln  vyměnit žárovku
 ein Bild aufhängen  pověsit obraz
 die Fenster putzen  umýt okna
Größere Arbeiten: Větší práce:
 die Wände neu streichen  nově vymalovat stěny
 den Garten in Ordnung bringen  dát do pořádku zahradu
 ein Holzregal bauen  sestavit dřevěný regál
 die Waschmaschine reparieren  opravit pračku
 eine Garage bauen  postavit garáž
 ein neues Waschbecken anbauen  přimontovat nové umyvadlo
 das Wohnzimmer tapezieren  vytapetovat obývací pokoj
 eine neue Steckdose anbringen  zapojit novou zásuvku
 das Dach reparieren  opravit střechu

Sich erholen Odpočinout si


Im Garten kann man: Na zahradě je možno:
 auf der Wiese liegen  ležet na louce
 sich sonnen  opalovat se
 sich vom Stress erholen  odpočinout si od stresu
 sein eigenes Gemüse anbauen  pěstovat vlastní zeleninu

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 19


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 7

Gesunde Ernährung Zdravá výživa


sich gesund ernähren zdravě se stravovat
viel Obst und Gemüse essen jíst hodně ovoce a zeleniny
Gemüse: Zelenina:
 enthält kaum Kalorien und Fett  neobsahuje skoro žádné kalorie a tuky.
 stärkt das Immunsystem  posiluje imunitní systém.
 steigert die Leistungs­fähigkeit  zvyšuje schopnost výkonu.
 versorgt den Organismus mit lebenswichtigen  zásobuje organizmus životně důležitými
Wirkstoffen látkami
Gemüse kann man: Zeleninu je možno:
 waschen  umýt
 schneiden  krájet
 in Wasser kochen  vařit ve vodě
 mit Salz und Zucker würzen  kořenit solí a cukrem
 mit einer Soße vermischen  smíchat s omáčkou
 mit Petersilie bestreuen  posypat petrželí
 mit Sahne verfeinern  zjemnit šlehačkou

Im Restaurant V restauraci
Etwas bestellen: Něco objednat:
 Ich hätte gern …  Rád,-a bych …
 Ich möchte …  Chtěl,-a bych …
 Ich nehme …  Dám si …
 Ich trinke …  K pití si dám …
 Könnte ich bitte noch (ein Bier) haben?  Mohl,-a bych prosím dostat ještě (jedno pivo)?
Etwas reklamieren: Něco reklamovat:
 Haben Sie meine Bestellung vergessen?  Nezapomněl,-a jste na moji objednávku?
 Das Essen ist kalt.  Jídlo je studené.
 Könnte ich bitte noch (etwas Salz) haben?  Mohl,-a bych prosím dostat ještě (trochu soli)?
Wünsche: Přání:
 Guten Appetit! (zum Essen)  Dobrou chuť! (k jídlu)
 Prost! (zum Bier)  Na zdraví! (k pivu)
 Zum Wohl! (zum Wein)  Na zdraví! (k vínu)
Nach dem Essen: Po jídle:
 Das Essen war hervorragend/köstlich/sehr gut.  Jídlo bylo vynikající/výborné/velmi dobré.
 Wir möchten dann zahlen.  Chtěli bychom zaplatit.
 Wir hätten gern die Rechnung.  Rádi bychom účet.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 20


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 8

Kapitel 8

Zeitungen/Zeitschriften Noviny/časopisy

regelmäßig eine Zeitung/eine Zeitschrift lesen číst pravidelně noviny/časopis


Die Zeitschrift erscheint (täglich/wöchentlich/ Časopis vychází (denně/týdně/
monatlich). měsíčně).
Die Zeitung informiert/berichtet über … Noviny informují/podávají zprávy o …
In dieser Zeitung findet man Informationen/Berichte V těchto novinách jsou informace/zprávy
über … o…
Die Zeitung beschäftigt sich mit …/ Noviny se zabývají …/
enthält folgende Rubriken: (Politik, Wirtschaft, obsahují následující rubriky … (politika, hospodářství,
Wissenschaft, Ausland, Kultur). věda, zahraničí, kultura).

Nachrichten Zprávy

Aus der Wirtschaft/Innenpolitik: Z hospodářství/vnitřní politiky:


 Verhandlungen führen  vést jednání
 Die Gewerkschaften organisieren einen Streik.  Odbory organizují stávku.
 für bessere Arbeitsbedingungen streiken  stávkovat za lepší pracovní podmínky
 mehr Geld fordern  požadovat více peněz
 Steuern erhöhen  zvýšit daně
 den Finanzhaushalt sanieren  sanovat finanční rozpočet
 Geld ausgeben/sparen  vydávat/spořit peníze
 einen Betrieb umstrukturieren  reorganizovat podnik
 Mitarbeitern kündigen  dát výpověď zaměstnancům
 Arbeitsplätze schaffen  vytvářet pracovní místa
 ein Angebot machen/unterbieten  udělat nabídku/levnější nabídku
 eine Sonderaktion starten  nastartovat zvláštní akci
Außenpolitik: Zahraniční politika:
 Die Außenministerin reist heute nach …  Ministryně zahraničí dnes cestuje do …
 ein Vier-Augen-Gespräch führen  vést rozhovor mezi čtyřma očima
 die Gesprächsthemen sind …  Témata rozhovoru jsou …
Katastrophen: Katastrofy:
 der Bombenanschlag  bombový útok
 der Flugzeugabsturz/Ein Flugzeug ist abgestürzt.  pád letadla/Letadlo se zřítilo.
 Überschwemmungen  záplavy
 Erdbeben  zemětřesení
 Häuser werden zerstört.  Domy jsou zničeny.
 Menschen kommen ums Leben/sterben.  Lidé přijdou o život/zemřou.
 Menschen werden verletzt.  Lidé jsou zraněni.
 Jemand überlebt ein Unglück.  Někdo přežije neštěstí.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 21


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 8

Kultur: Kultura:
 Eine Ausstellung/Buchmesse wird eröffnet.  Je otevřena výstava/Je otevřen knižní veletrh.
 Kunstwerke werden gezeigt.  Jsou vystavována umělecká díla.
 Lesungen finden statt.  Konají se (autorská) čtení.
 Veranstaltungen werden geplant/durchgeführt.  Jsou plánovány/uskutečněny akce.
 Besucher werden erwartet.  Jsou očekáváni návštěvníci.
Sport: Sport:
 ein Spiel/einen Wettkampf gewinnen/verlieren  vyhrát/prohrát hru/zápas
 Meister werden  stát se mistrem
 eine Medaille holen/gewinnen  přivézt/vyhrát medaili
 sich über einen Sieg freuen  radovat se z vítězství
 einen Sieg feiern  oslavovat vítězství

Umwelt Životní prostředí


Das Klima verändert sich. Klima se mění.
Die Temperaturen steigen/werden extremer. Teploty stoupají/stávají se extrémnějšími.
Die Naturkatastrophen nehmen zu/haben Přibývá přírodních katastrof./Přírodní katastrofy se
sich verdoppelt. zdvojnásobily.
Der Energieverbrauch steigt. Zvyšuje se spotřeba energií.
Alternative Energien können helfen. Alternativní energie mohou pomoci.
Die Luftverschmutzung nimmt zu. Zvyšuje se znečištění ovzduší.
Es gibt immer mehr Verpackungsabfälle. Je stále více odpadu z obalů.
Der Müll bereitet Probleme. Odpad působí problémy.
Einige Tier- und Pflanzenarten sind bedroht. Jsou ohroženy některé druhy zvířat a rostlin.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 22


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 8

Meinungsäußerung Vyjádření názoru


Allgemein: Obecně:
 Ich bin der Meinung/Ansicht, dass …  Jsem toho mínění/názoru, že …
 Meiner Meinung nach …  Podle mého názoru …
 Ich glaube/denke/meine, dass …  Domnívám se/myslím/míním, že …
Zustimmung: Souhlas:
 Ich bin ganz/völlig deiner/Ihrer Meinung.  Jsem zcela/naprosto tvého/vašeho názoru.
 Das finde ich auch.  Také myslím.
 Ich denke darüber genauso.  Myslím si o tom totéž.
 Ich bin damit/mit dem Vorschlag einverstanden.  Souhlasím s tím/s návrhem.
 Ich bin für (Ihren Vorschlag).  Jsem pro (váš návrh).
 Ich bin dafür.  Jsem pro.
Ablehnung: Odmítnutí:
 Ich bin ganz/völlig anderer Meinung.  Jsem zcela/naprosto jiného názoru.
 Ich kann dir/Ihnen nicht zustimmen.  Nemohu s tebou/s vámi souhlasit.
 Ich bin damit nicht einverstanden.  Nesouhlasím s tím.
 Ich bin gegen (Ihren Vorschlag).  Jsem proti (vašemu návrhu).
 Ich bin dagegen.  Jsem proti.

Erfindungen und Technik Vynálezy a technika


etwas erfinden vynalézt něco
etwas wurde (1941) erfunden Něco bylo vynalezeno v roce (1941).
eine Gebrauchs- bzw. Bedienungsanleitung lesen číst návod k použití/k obsluze
ein Gerät/einen Apparat kann man: Přístroj/aparát je možno:
 benutzen  používat
 anschließen  zapojit
 programmieren  programovat
 aufladen  nabít
 bedienen  obsluhovat
 ein- und ausschalten  zapnout a vypnout
 verwenden  používat.
die meisten Geräte haben: Většina přístrojů má:
 einen Knopf  knoflík
 eine Taste  klávesu/
 einen Schalter  vypínač
 eine Tür dveře.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 23


Begegnungen A2+ Redemittel | Kapitel 8

Wichtige Wörter aus der Důležitá slova z


deutschen Politik (fakultativ) německé politiky (volitelně)
der Deutsche Bundestag německý spolkový sněm
das Grundgesetz/die Verfassung základní zákon/ústava
der Bundeshaushalt spolkový rozpočet
die Bundeswehr spolková obrana
der Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin spolkový kancléř/spolková kancléřka
die Koalition (Parteien, die die Regierung bilden) koalice (strany, které tvoří vládu)
die Opposition opozice

© SCHUBERT-Verlag Leipzig | Alle Rechte vorbehalten. 24

Das könnte Ihnen auch gefallen