Sie sind auf Seite 1von 5

G�NE�

Ate� Grubu
Aslan Burcunun Y�neticisi
Ko� Burcunda y�celiyor, Aslan� da en g��l� konumda (Ko�lar G�ne�� in �zel
yeteneklerini daha �ok ortaya koyuyorlar)
Kova� da zararl�, g��s�zd�r. Terazi� de d��k konumda

G��l�, Lider, i� bitirici, �nde olmaktan ho�lanan, kendini g�stermekten ho�lanan


biri yapar.Bulundu�u evde g�ne� parl�yor. G�ne� 6. Evde olumsuz a��lara maruz
de�ilse �ok uzun bir ya�am, �ok iyi bir sa�l�k verir. Kalbimizi ve Omurili�imizi
temsil ediyor. Babal�k, �ocukluk.Tiyatro ve oyunlarda yarat�c�l�k. Zodyak� taki
turunu 1 y�lda tamamlar. Bir bur�ta ortalama 30 g�n kal�r.

�Astroloji�nin Geli�imi� �Y�kselen Bur� ve Y�kselen Bur� Bulunmas�

AY

Su grubu.
Yenge� Burcunun y�neticisidir.
Bo�a� da y�celir, g��l�d�r.
O�lak Burcunda zararl�d�r.
Akrep Burcunda d��kt�r.

Duygular�m�z� ifade etme �eklimiz, do�urganl���m�z� g�sterir. �li�kilerimizde �ok


�nemlidir. Ay burcumuz kar�� taraf�n horoskopuna a�� yapt���nda evlilik, ili�kiler
ba�l�yor. Ay Burcumuzun sextil, ��gen ve kavu�um yapt���nda daha iyi anla��yoruz.
Ay burcumuz hangi bur�taysa o ki�ilerle do�al �ekim verir. Yak�nlar�m�z�n o bur�tan
olma ihtimali vard�r. Ay burcumuz olumsuz a��lar al�yorsa bizler ta��nmalar
ya��yoruz, ev sat�lmas�, elimizden mal�m�z�n gitmesi, olumlu a��larda ise ev alma,
mal m�lk sahibi daha kolay olabiliyoruz. KADIN ���N Sa�l��� belirler. ERKEK
���N T�m kad�nlarla olan ili�kileri hakk�nda bilgi verir. Ayr�ca e�inin karakterini
verir. Sindirim Sistemi, mide, g���s ve sinir sistemimizle alakal�d�r.

MERK�R

Hava Grubu
�kizler ve Ba�ak burcunun y�neticisidir.
Ba�ak, �kizler Kova bur�lar�nda y�celir.
Bal�k Burcunda d��kt�r.
Yay burcunda zararl�d�r.

�ocuklar�n e�itim hayat� i�in Merk�r� e bakmak gerekir. Her t�rl� konu�ma, yaz�,
yolculuk, mant�k, anlay� ve g�r�� temsil eder. Akl�m�z�, dilimizi nas�l
kullan�yoruz? Zekam�z� nelere y�nlendiriyoruz? nas�l konu�uyoruz? Tatl� dilli
miyiz, ac� s�zl� m�y�z? T�m bunlar� anlayabiliriz. Merk�r� � Yay ya da Bal�k ise
onlar� �d�lle sevindirin., azarlamaya gelmez. Merk�r� � ikizler olan ki�i �abuk
��renir. �abuk s�k�l�r. �ok h�zl�, �ok seri olurlar. O ki�iyi sabitlemek �d�lle
olacakt�r. Tarihteki ki�ilere bakt���m�zda bir�ok icat��n�n, ad�ndan s�z ettiren
bulu��ular�n Merk�r� �n�n bal�k oldu�unu g�r�yoruz. Onlar Merk�r�� di�er bur�larda
olan ki�ilere g�re denemekten b�kmayan, s�k�lmayan ki�ilerdir. Yapmak istedi�i ya
da kafas�na takt��� �eyi bulana kadar denemeye devam edecektir. Be� y�z kere de
olsa denemekten b�kmaz. En sonunda da bulur. V�cudumuzda kalsiyumla ilgili,
kalsiyum da kemiklerimizin geli�iminde �ok �nemlidir.

Kalsiyum azald���nda sinirlerimiz hassasla��yor. Sinir sistemimizi temsil eder.


A��z, dilimiz, Beyin, sinir sistemi, Paratroid bezi, �n hipofiz bezinin salg�s�nda
Merk�r s�z sahibidir. Merk�r �ok fazla olumsuz a�� yap�yorsa ki�i sinir sistemine
ba�l� hastal�klar, fel� yatk�nl���, a��r� hassasl�k, zona, uykusuzluk, Menopoz ve
andropozun �iddetli ge�mesine sebep oluyor. Di�er insanlara g�re biraz daha fazla
y�r�y� yapmal�, kafan�z� da��tacak konular� bulmal�s�n�z. Zodyak� taki turunu
ortalama 88 g�nde tamamlar. Bir bur�ta 15 g�n kal�r.

VEN�S

Toprak Grubu
Bo�a ve Terazi� nin y�neticisidir.
Bal�k� ta y�celir. En d��k Ba�ak Burcunda.
Akrep ve Ko� ta Zararl�d�r.

Astroloji bir kodlama gibidir. Genetik haritas� gibi d��nebiliriz. �ocuklar�m�z�n


haritalar�nda mutlaka anne baba yerle�imlerinden vard�r. Ven�s��m�z�n bulundu�u
bur� bizim en �ok hayat�m�za �ekti�imiz ki�ilerdir. Ven�s sevgiyi ya�ama
bi�imimizdir. Ven�s g�ne� kavu�umlar�n� haritalardan g�rebiliyoruz ama ayn� bur�ta
kavu�um �ok nadir oluyor. Bu durum ger�ekle�ti�inde maddi �anslar getiriyor. Eline
att��� bir�ok �eyden para kazan�r. Ven�s� �n kavu�umlar�n� seviyoruz. Topluma
hitabet yetene�i verir. �eytan t�y� verir. Toplum taraf�ndan merhamet g�sterilir.
A��r gezegenlerin etkilerini azalt�yor.

Sevgi gezegenidir. �li�kiler gezegeni. Parasal simgeleri g�sterir. �zel ili�kileri


y�netiyor. Evlilik, ortakl�k, fiziksel g�zellik, duygular�m�z, kad�nlar, l�ks ya�am
bu gezegenin konular�d�r. Erke�in partneri ya da partneriyle olan ili�kisini
g�sterir. Bir erke�in �apk�n olup olmad���n� bu gezenden anlayabiliriz. Ven�s� �
�ok �nde olan kad�n ev i�i yapmay� sevmez. Hayatta ba�ka �eyler i�in zaman
harcamal�y�z der. Ven�s, g�ne�� ten en fazla 48 derece uzakla��r. Genelde
Ven�s��m�z kom�u bur�lar�m�zda yer al�r. En fazla iki bur� atlayabilir. D�t��� ve
zararl� oldu�u konumlarda baz� sorunlar ��kar�r.

B�breklerimiz, bo�az ve �st solunum yollar�, troit problemleri, g�zellik ve


yak��kl�l�k Ven�s� ten gelir. Y�celdi�i bir bur�taysa, 1. Evdeyse, olumlu a��lar
yap�yorsa hem ge� ya�lan�yor hem de g�zel ya�lan�yor. Kilo almada da Ven�s etkili.
Olumsuz a�� yap�yorsa obezite gibi sorunlar ya�atabilir. 1,5 y�lda bir Retro
hareketi yap�yor. Retro� da do�an bir �ocuk sevgiye dayal� problemler
ya�ayabiliyor. B�y�k bir a�k�n aray��nda olacakt�r. Zodyak� taki turunu 266
g�nde tamamlar. Bir bur�ta 22 g�n kal�r.

MARS

Ate� grubu, sava� gezegeni


Ko� ve Akrep� in y�neticisi
O�lak� ta y�celiyor
Yenge� te D��yor, Terazide G��s�z

Kad�nlar i�in Hayat�m�zdaki erkekler hakk�nda �ok bilgi verir. Mar� s�n bulundu�u
burca g�re �zelliklerde erkekleri hayat�m�za �ekeriz. Ve yine hangi bur�taysa o
bur� ki�ileri en �ok kavga etti�imiz, �abuk kavga etti�imiz ki�ileridir.

Mars� �m�z g��l�yse hayatta ba��m�za ne gelirse gelsin sava�abiliriz. Sava�ma


g�c�m�z �ok y�ksek oluyor. Mars� � g��l� olan biri hac� yatmaz gibi ayakta kalmay�
ba�arabiliyor.Erkekte �- Ay, Ven�s. Kad�nda�- G�ne�, Mars s�z sahibidir. Mars,
�iddet, sava�, sex, �fke, ihtiras, canl�l�k, g��l� sa�l�k, d�rt�ler, liderlik,
erkekler gibi konular� temsil eder. Herhangi bir bur�ta fazla kalsayd� d�nya� y�
bitirirdi. Sava�� �n hakim oldu�u bir d�nya olurdu. Neyse ki k�sa kal�yor. Zevk
i�in bile �ld�rmeler olabilirdi. 2 y�lda bir RETRO hareketi yap�yor. Kaslar,
Cinsel salg� bezleri, alyuvarlar, idrar yollar�, �reme organlar�m�z, adrenalin
(mars k�k�rt�lm�sa) ba��m�z, b�brek �st� bezlerimiz. Mars g��s�zse ba���kl�k
sistemi d��kt�r. Bel so�uklu�u, Hepatit, Aids,kan bas�nc�, ate�li hastal�klar Mars�
�n etkisindedir. Kesikler ve yan�klar. Zodyak� taki turunu 22 ayda tamaml�yor. Bir
bur�ta ortalama 45 g�n kal�yor.

J�P�TER

Ate� Grubu
Yay Burcunun Y�neticidir. Bal�k Burcunun 2. y�neticisidir.
Yenge� te Y�celir.
O�lak� ta d��k, �kizlerde Zararl�d�r.

J�piter gezegeni ku�kusuz Astroloji de en sevilen gezegenlerden biridir. �ans,


bereket, bolluk, inan�, y�ksek e�itim, yolculuklar, sezgilerle alakal� s�z
sahibidir. Karaci�er, bacaklar�n �st k�sm� ve �eker hastal��� yatk�nl���
olu�abilir.

Ad�n� roma mitolojisindeki tanr�lardan alan J�piter b�y�kl���, muhte�em


g�r�nt�s� ve bilinen 67 uydusu ile astronomi ve astroloji ile ilgilenenlerin her
zaman ilgisini �ekmi� ve bilinenden daha fazla a���a ��kmam� bilgiye sahiptir.
Osmanl� d�neminde Astrolojiye yo�un bir ilgi oldu�u ve �a��n en �nl� alimlerinin
astroloji ile ilgilendi�i bilinmektedir. J�piter� in Ke�finden itibaren
horoskoplarda �zel izlenen J�piter bizlere �ans� nereden elden edece�imizi en k�sa
yoldan g�sterir. Astroloji ile alakal� hi�bir bilginiz de olmasa bulundu�u burcu
bilmeniz bile size �ans kap�lar�n� aralar. Do�um horoskopunuzda J�piter�iniz
hangi bur�ta ise o bur� ki�ileri size di�er ki�ilerden daha �ok �ans sunar. Ge�mi�
devirlerde ki�iler J�piter�lerinin bulundu�u bur�tan olan ki�ilerden alt�n sikkeler
alarak �ans rit�eli ger�ekle�tirirlermi�. J�piter�inizin bulundu�u bur�lardan bozuk
para veya alt�n hediye al�rsan�z size bolluk ve bereket getirecektir.

J�piter�inizin olumsuz a�� yapt��� bur�larla maddi i�lere girmemeniz, korunman�za


yard�m eder. Yak�n ili�kide oldu�umuz herkesle enerji transferi i�indeyiz. E�iniz,
�ocuklar�n�z, ebeveynleriniz veya evinizde ki yard�mc�n�z ile J�piter uyumu varsa
ya da o ki�inin J�piter�i sizin para evinizde ise maddi olarak �ok y�kse�e ��kar
hi� beklemedi�iniz �anslar elde edersiniz. J�piter gezegeni Zodyak� taki turunu
12 y�lda tamamlar. Bir bur�ta yakla��k olarak 11 ay ile 12 ay aras� kal�r. J�piter
gezegeninin haritam�zdaki bulundu�u ev ve a��lar� hayat�m�zdaki �ans ve
�anss�zl�klar� analiz etmemizde fayda sa�larken haritam�zdaki bulundu�u bur�ta
ki�isel kimli�imize etkilerde bulunur.

�ncelikle J�piter gezegeninin sa�l�m�z �zerindeki etkilerini de k�saca sizlerle


payla�mak isterim. Pankreastaki ins�lin salg�s� ve karaci�eri y�netir. Ya�lar�n
yak�m� ve kilo e�ilimimiz de J�piter gezegeninin a��lar�na ba�l�d�r. Horoskoptaki
sert J�piter a��lar�, do�u�tan hassas bir karaci�er, y�ksek kolesterol, egzama,
kurde�en, kan zehirlenmeleri, y�ksek kan bas�nc�, kalp b�y�mesi ve dengesiz ins�lin
salg�lanmas�na neden olur. �eker hastal���, damar sertli�inde de J�piter
gezegeninin izlerine rastlar�z. J�piter gezegeni olumsuz a�� yapan ki�ilerin fazla
ya�l� ve �ekerli yiyeceklerden ka��nmas� ve ins�lin salg�s�n� art�racak
karbonhidratlardan uzak durmak gerekir.

SATURN

Toprak Grubu
O�lak Burcunun y�neticisi, Kova Burcunun 2. y�neticisi
Terazi burcunda y�celiyor.
Ko� burcunda d��yor (Hi�bir �ey bekledi�iniz zamanda olmaz)
Yenge� Burcunda zararl�, g��s�z.

K�s�tlama, engelleme, disiplin, Sert ��retmen, Bir olaydan al�nacak dersi


kafan�za vura vura ��retir. Saturn�m�z hangi bur�taysa o ki�ilerle �ncelikle ortak
i�ler yapmak s�k�nt�lara sebep olabilir. Yine Saturn burcumuz ile ayn� olan
ki�ilerle evlilikten uzak durmaya �al�al�m. A��r s�rlar�n�z� Saturn Burcunuzdaki
insanlara vermeyin kendinize saklay�n. En a��r dersleri Saturn Burcumuz hangi
bur�taysa o ki�ilerden al�r�z.

Cilt ve Safrakesemiz, kemikler, di�ler, mineral tuzlar�, Romaltizmal hastal�klara


yatk�nl�k durumu ya�anabilir. Adrenalin salg�s� yine Saturn� �n a��lar� ile
alakal�d�r. B�y�meyi d�zenleyen �n hipofiz bezlerinin d�zeni, Dalak� �n �al�mas�
Saturn a��lar�yla alakal�d�r. Bozuk Saturn ya da olumsuz Saturn yerle�imleri
nedeniyle vitamin ve mineralleri v�cut almakta zorluk �ekiyor. �ok fazla sa�l�k
sorunu ��karabiliyor. Saturn o y�zden �ok fazla incelenmelidir. Hangi hastal�klar
gelecek ya da olacak, iyi bakmak gereklidir. Kanser, Aids gibi sinsi ilerleyen
hastal�klar, bunlar yine zorlu Saturn a��lar�yla ��kabilir. Zay�fl�k, Verem,
Artrit, Zat�rre, Nezle, So�uk Alg�nl���, B�brek ta�lar� Saturn a��lar�yla aktive
olurlar. Ya�am enerjimiz G�ne�le beraber Saturn le de ilgilidir. Saturn olumsuz
�al��yorsa mutluluk hormonu az �al��yor demektir. Psiko Somatik hastal�klar,
depresyon yine saturn� �n olumsuz a��lar�nda ��k�yor. O y�zden pozitif olmak, mutlu
olmaya �al�mak, enerjimizi �eken insanlardan uzak durmak Saturn� � yenmek i�in �ok
�nemlidir. �z�nt�ler, Ac� ve depresyon Saturn� � daha aktif hale getiriyor. Saturn
adrenalini azaltmaya �al��nca hezeyen, korkular daha fazla ortaya ��k�yor.

Zodyak� taki turunu ort. 29-30 y�lda tamamlar. Bir bur�ta ortalama 2 y�l 9 ay
kal�r. Bu s�re birka� ay azalabilir de.

URAN�S

D�sal bir gezegendir. Hava grubu.


Y�neticisi Kova Burcudur.Ko� Burcunda g��l�d�r.
Akrep Burcunda y�celiyor.
Bo�a Burcunda d��yor, Aslan Burcunda zararl�d�r.

De�i�imler, devrimler, olmad�k i�ler, yenilikler, ani olaylar, beklenmeyen bir�ok


�ey h�zla gelir ya da biti� karar� ald�r�r. Zekan�n en �st halidir. �htilalci
gezegendir. Devrim gezegenidir. Bir�ok trafik kazas�nda Uran�s vard�r. Uran�s�
�n�z ne kadar hareketliyse horoskobunuz da o kadar dahiyane fikirlere
sahipsinizdir. 20 derece ev�- 4-5 y�lda ge�er. 45 derece ev�- 10 y�lda ge�er.
Bir Bur�ta ortalama 7 y�l kal�yor. Zodyak� taki turunu 84 y�lda tamamlar.

NEPT�N

Su Grubu
Bal�k Burcunun y�neticidir.
Yenge� Burcunda y�celiyor, g��l�d�r.
Ba�ak Burcu ve O�lak Burcunda g��s�z.

Hayaller gezegeni, sisler gezegenidir. Bilinmezler gezegenidir. Aldatmalar,


aldanmalar, B�y�ler, d��nce g�c�, telepati, ba�kalar�n� etkileme, telepati
yetene�imizi anlat�r.

Sa�l�kla ilgili Hipofiz Bezi, G�da zehirlenmelerinde, alkol, uyu�turucu,


ba��ml�l�klar daha fazlad�r. Olumsuz a�� yap�yorsa s�k s�k alerjik reaksiyonlar,
Her t�r zehirlenme daha fazla olur. Nept�n� � �ok hassas olan bir ki�i k�yafetten
bile mikrop kapabilir. Uyku durumu, unutkanl�k durumu, Alzheimer, Demans gibi
hastal���nda etkisi vard�r.

Zararl� bir gezegendir fakat hayallerimizi de getirebilir, Hayal k�r�kl�klar�n�


da getirebilir. Kand�ran da olabiliriz, kand�r�lan da olabiliriz. Kendimizi de
kand�rabiliriz. Nept�n� �n olumsuz a��lar� yoksa �ifa verebilme �zelli�i kat�yor.
Zodyak�taki turunu 165 y�lda tamamlar, �mr�m�z yetmez. Bir bur�ta 14 y�l kal�r.

PLUTO

Su Grubudur.
Akrep Burcunun y�neticisidir.
Aslan Burcunda y�celir.
Kova Burcunda d��yor.
Bo�a burcunda zararl�d�r, g��s�zd�r.

D�nya �zerindeki etkileri �ok olan bir gezegendir. Zorlay�c� bir gezegendir. Y�kan,
yeniden yap�land�ran, s�n�rlar� a�t�rmak. Zodyak� taki turunu 248 y�lda
tamaml�yor.12-32 y�l aras� bir bur�ta kalabilir.

Das könnte Ihnen auch gefallen