You are on page 1of 4

TOPICS IN THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY

OF THE LATE OTTOMAN ERA

SELECTED BIBLIOGRAPHY

PRE-NINETEENTH-CENTURY OTTOMAN HISTORY


Imber, Colin. The Ottoman Empire, 1300-1650. London: Palgrave Macmillan, 2002.
Goffman, Daniel. The Ottoman Empire and Early Modern Europe, New Approaches to European History.
New York: Cambridge University Press, 2002.
Kunt, I. Metin. The Sultan's Servants: the Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550-1650.
New York: Columbia University Press, 1983.
Kunt, I. Metin, and Christine Woodhead. Süleyman the Magnificent and his age: the Ottoman Empire in the
early modern world. London ; New York: Longman, 1995.
Abou-El-Haj, Rifa'at 'Ali. Formation of the Modern State: The Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth
Centuries. Albany: State University of New York Press, 1991.
İnalcik, Halil, and Donald Quataert, eds. An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-
1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

OVERVIEW: “THE LONG NINETEENTH CENTURY”:


Ortaylı, İlber. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. 1 ed. İstanbul: Hil Yayınları, 1983.
Akarlı, Engin Deniz. "The Problems of External Pressures, Power Struggles, and Budgetary Deficits in
Ottoman Politics under Abdülhamid II (1876-1909): Origins and Solutions." Ph.D. diss,
Princeton University, 1976.
Shaw, Stanford, and Ezel Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 2. Cambridge:
Cambridge University Press, 1977.

STATE AND SOCIETY: THE LATE EIGHTEENTH CENTURY


Şen, Adil. Osmanlı'da Dönüm Noktası: 3. Selim'in Hayatı ve Islahatları. İstanbul: Fecr Yayınları, 2003.
Shaw, Stanford J. Between Old and New: The Ottoman Empire under Sultan Selim III, 1789-1807.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.
Akçura, Yusuf. Osmanlý Devletinin Daðýlma Devri (XVIII. ve XIX. Asýrlarda). Ankara: Türk Tarih Kurumu,
1988.
Karal, Enver Ziya. Selim III'ün Hat-tý Hümayunlarý - Nizam-ý Cedit, 1789-1807. Ankara: Türk Tarih
Kurumu, 1988.
Quataert, Donald. "Clothing Laws, State, and Society in the Ottoman Empire, 1720-1829." International
Journal of Middle East Studies 29, no. 3 (1997): 403-25.
Şirin, Veli. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusu ve Seraskerlik. İstanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı, 2002.
Levy, Avigdor. "The Officer Corps in Sultan Mahmud II's New Ottoman Army, 1826-39." International
Journal of Middle East Studies 2, no. 1 (1971): 21-39.
Shaw, Stanford J. "The Origins of Ottoman Military Reform: The Nizam-I Cedid Army of Sultan Selim III."
The Journal of Modern History 37, no. 3 (1965): 291-306.
Aksan, Virginia. "Ottoman Military Recruitment Strategies in the Late Eighteenth Century." In Arming the
State: Military Conscription in the Middle East and Central Asia, 1775-1925, edited by Erik
Zürcher, 21-39. New York: I. B. Tauris, 1999.
Beydilli, Kemal. Bir Yeniçerinin Hatıratı. İstanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı, 2003.
Þirvanlý-Fatih-Efendi. Gülzâr-ý Fütûhât (Bir Görgü Tanýðýnýn Kalemiyle Yeniçeri Ocaðý'nýn Kaldýrýlýþý).
Translated by Mehmed Ali Beyhan. Ýstanbul: Kitabevi, 2001.
Aksan, Virginia H. An Ottoman Statesman in War and Peace: Ahmed Resmi Efendi 1700-1783. Leiden; New
York: E.J. Brill, 1995.

ATA 681
2

TANZIMAT AND SOCIAL RESISTANCE:


İnalcık, Halil. Tanzimat ve Bulgar Meselesi (Doktora Tezinin 50. Yılı). İstanbul: Eren Yayınları, 1992.
İnalcık, Halil. "Application of the Tanzimat and its Social Effects (Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal
Tepkileri)." Belleten, no. 28 (1964): 623-49.
Uzun, Ahmet. Tanzimat ve Sosyal Direnişler. İstanbul: Eren Yayınları, 2002.
Altundağ, Şinasi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı, Mısır Meselesi, 1831-1841. Ankara: Türk Tarih
Kurumu, 1988.
Şentürk, Hüdai. Osmanlı Devleti'nde Bulgar Meselesi (1850-1875). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992.
Manna, 'Adel. "Eighteenth- and Nineteenth-Century Rebellions in Palestine." Journal of Palestine Studies
24, no. 1 (1994): 51-66.
Douwes, Dick. "Reorganizing Violence: Traditional Recruitment Patterns and Resistance against
Conscription in Ottoman Syria." In Arming the State: Military Conscription in the Middle East
and Central Asia, 1775-1925, edited by Erik Zürcher, 111-27. New York: I. B. Tauris, 1999.
Moreau, Odile. "Bosnian Resistance to Conscription in the Nineteenth Century." In Arming the State:
Military Conscription in the Middle East and Central Asia, 1775-1925, 129-37. New York: I. B.
Tauris, 1999.
Fahmy, Khaled. "The Nation and Its Deserters: Conscription in Mehmed Ali's Egypt." In Arming the State:
Military Conscription in the Middle East and Central Asia, 1775-1925, 129-37, edited by Erik
Zürcher, 59-77. New York: I. B. Tauris, 1999.
Ýslamoðlu, Huri. "Property as a Contested Domain: A Reevaluation of the Ottoman Land Code of 1858." In
New Perspectives on Property and Land, edited by Roger Owen and Martin P. Bunton, 3-61.
Cambridge MA: Harvard University Press, 2001.
Gerber, Haim. "The Ottoman Land Law of 1858 and Its Consequences." In The Social Origins of the Modern
Middle East, 67-90. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1987.
Uluçay, Çaðatay. XVIII ve XIX. yüzyýllarda Saruhan'da Eþkiyalýk ve Halk Hareketleri. Ýstanbul: Berksoy
Basýmevi, 1955.

ADMINISTRATIVE REFORMS:
Akyıldız, Ali. Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform. İstanbul: Eren Yayınları, 1993.
Seyitdanlıoğlu, Mehmet. Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1994.
Shaw, Stanford J. "The Central Legislative Councils in the Nineteenth Century Ottoman Reform Movement
before 1876." International Journal of Middle East Studies 1, no. 1 (1970): 51-84.
Findley, Carter. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789-1922. Princeton:
Princeton University Press, 1980.
Findley, Carter V. "The Foundation of the Ottoman Foreign Ministry: The Beginnings of Bureaucratic
Reform under Selim III and Mahmud II." International Journal of Middle East Studies 3, no. 4
(1972): 388-416.
Ortaylı, İlber. Tanzimatdan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği. İstanbul: Hil Yayın, 1985.
Devereux, Robert. The First Ottoman Constitutional Period; A Study of the Midhat Constitution and
Parliament. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1963.
Çadýrcý, Musa. "Türkiye'de Muhtarlýk Teþkilatýnýn Kurulmasý Üzerine Bir Ýnceleme." Belleten 34, no.
135 (1970): 409-20.

STATE AND PROVINCIAL SOCIETY:


Çadırcı, Musa. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. Ankara: Türk Tarih
Kurumu Basımevı, 1991.
Anastassiadou, Meropi. Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Şehri: Selanik. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
2001.
Yılmazçelik, İbrahim. XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840). Ankara: Türk Tarih Kurumu,
1995.
Akarlı, Engin Deniz. The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861-1920. Berkeley: University of California
Press, 1993.
Khoury, Dina Rizk. State and Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834. Cambridge: Cambridge
University Press, 1998.

ATA 681
3

Marcus, Abraham. The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the Eighteenth Century. New York:
Columbia University Press, 1989.
Özdemir, Rifat. XIX. Yüzyýlýn Ýlk Yarýsýnda Ankara. Ankara: T.C. Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, 1998.
Douwes, Dick. The Ottomans in Syria: A History of Justice and Oppression. New York: I. B. Tauris, 2000.
Thompson, Elizabeth. "Ottoman Political Reform in the Provinces: The Damascus Advisory Council in
1844-45." International Journal of Middle East Studies 25, no. 3 (1993): 457-75.
Osmanlý Taþra Hayatýna Ýliþkin Olaylar (Beber Bedirî'nin Günlüðü, 1741-1762). Translated by Hasan
Yüksel. Ankara: Akçað Yayýnlarý, 1995.

ECONOMY AND SOCIETY:


Pamuk, Şevket. Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-19113. 2 ed. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, 1994.
Quataert, Donald. Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908:
Reactions to European Economic Penetration. New York: New York University Press, 1983.
Akyıldız, Ali. Para Pul Oldu: Osmanlı'da Kağıt Para, Maliye ve Toplum. İstanbul: İletişim Yayınları, 2003.
Güran, Tevfik. 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı. İstanbul: Eren Yayıncılık, 1998.
Kıray, Emine. Osmanlı'da Ekonomik Yapı ve Dıţ Borçlar. İstanbul: İletişim Yayınları, 1993.
Pamuk, Şevket. A Monetary History of the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Cezar, Yavuz. Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, XVII. Yüzyıldan Tanzimat'a Malî Tarih.
İstanbul: Alan Yayıncılık, 1986.
Eldem, Vedat. Osmanlı İmparorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik. İstanbul: Türk Tarih
Kurumu, 1994.

POPULATION MOVEMENTS AND DEMOGRAPHIC CHANGE:


Karpat, Kemal H. Ottoman Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics, Turkish and
Ottoman studies. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985.
Saydam, Abdullah. Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997.
İpek, Nedim. Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994.
Karpat, Kemal H. "Ottoman Population Records and the Census of 1881/82-1893." International Journal of
Middle East Studies 9, no. 3 (1978): 237-74.
Shaw, Stanford J. "The Ottoman Census System and Population, 1831-1914." International Journal of
Middle East Studies 9, no. 3 (1978): 325-38.
Shaw, Stanford J. "The Population of Istanbul in the Nineteenth Century." International Journal of Middle
East Studies 10, no. 2 (1979): 265-77.
Toprak, Zafer. "Tarihsel Nüfusbilim Açýsýndan Ýstanbul'un Nüfusu ve Toplumsal Topoðrafyasý." Dünü ve
Bugünüyle Toplum ve Ekonomi 3 (1992): 109-20.
Aydýn, Mahir. "Sultan II. Mahmud Döneminde Yapýlan Nüfus Tahrirleri." Paper presented at the Sultan II.
Mahmud ve Reformlarý Semineri: 28-30 Haziran 1990, Ýstanbul 1990.
Karal, Enver Ziya. Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Ýlk Nüfus Sayýmý 1831. Ankara: T.C. Baþbakanlýk Devlet
Ýstatistik Enstitüsü, 1997.

OTTOMAN STATE AND NON-MUSLIM COMMUNITIES:


Levy, Avigdor. The Jews of the Ottoman Empire. Princeton, N.J.: Darwin Press, 1994.
Braude, Benjamin, and Bernard Lewis. Christians and Jews in the Ottoman empire: the functioning of a
plural society. New York: Holmes & Meier Publishers, 1982.
Stathis, Pinelopi, ed. 19.Yüzyýl Ýstanbul'unda Gayrimüslimler. Ýstanbul: Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý, 1999.

OTTOMAN EMPIRE AND GREAT POWERS:


Karaca, Ali. Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899). İstanbul: Eren Yayıncılık, 1993.
Ortaylı, İlber. Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu. İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.
Özyüksel, Murat. Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları. İstanbul:
Araba, 1988.

ATA 681
4

EDUCATION FOR THE EMPIRE:


Fortna, Benjamin. Imperial Classroom: Islam, The State, and Education in the Late Ottoman Empire.
Oxford: Oxford University Press, 2002.
Somel, Selçuk Akşin. The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, 1839-1908:
Islamization, Autocracy, and Discipline. Leiden: Brill Academic Publishers, 2001.
Kodaman, Bayram. Abdülhamid Dönemi Eğitim Sistemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1990.

UNIFYING THE EMPIRE: RAILROADS:


Engin, Vahdettin. Rumeli Demiryolları. İstanbul: Eren Yayınları, 1993.
Özyüksel, Murat. Hicaz Demiryolu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
Gülsoy, Ufuk. Hicaz Demiryolu. İstanbul: Eren Yayınları, 1994.

OTTOMAN POLICY IN EASTERN ANATOLIA AND THE ARAB LANDS:


Çetinsaya, Gökhan. "Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908." Ph.D., University of Manchester, 1994.
Marufoğlu, Sinan. Osmanlı Döneminde Kuzey Irak. İstanbul: Eren Yayınları, 1998.

THE BALKANS:
Adanir, Fikret, and Suraiya Faroqhi, eds. The Ottomans and the Balkans: A Discussion of Historiography:
Brill Academic Publishers, Incorporated, 2002.
Babuna, Aydýn. Geçmiþten Günümüze Boþnaklar. Translated by Hayati Torun. Ýstanbul: Tarih Vakfý Yurt
Yayýnlarý, 2000.
Brown, L. Carl. Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East. New York:
Columbia University Press, 1996.

ATA 681