Godina XVIII – Broj 14

Srijeda, 30. 3. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
357
Na osnovu ~lana IV.B.7.a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ
O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZVR[AVANJU BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU Progla{ava se Zakon o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni~kog doma od 25. marta 2011. godine i na sjednici Doma naroda od 26. marta 2011. godine. Broj 01,02-02-157/11 28. marta 2011. godine Predsjednik Sarajevo @ivko Budimir, s. r.

ZAKON
O IZVR[AVANJU BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU I. Op}e odredbe ^lan 1. Ovim zakonom se ure|uje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Bud`et) i njegovo izvr{avanje, prioriteti pla}anja, opseg zadu`ivanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika bud`etskih sredstava (u daljnjem tekstu: korisnika), ovla{tenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), Federalnog ministarstva finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) i federalnog ministra finansija (u daljnjem tekstu: ministar finansija), u izvr{avanju Bud`eta za teku}u godinu, kazne za neispunjenje obaveza te druga pitanja u izvr{avanju Bud`eta. II. Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ^lan 2. Bud`et se sastoji od op}eg i posebnog dijela i plana razvojnih programa.

Op}i dio Bud`eta ~ini Ra~un prihoda i rashoda i Ra~un finansiranja. Posebni dio Bud`eta sastoji se od plana rashoda i izdataka bud`etskih korisnika raspore|enih u teku}e i razvojne programe za teku}u bud`etsku godinu. U bilansi prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primitci te izdaci utvr|eni za finansiranje javnih izdataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) na temelju zakonskih i drugih propisa. U ra~unu finansiranja iskazuju se zadu`ivanja i otplate dugova uzetih radi uravnote`enja salda bilanse prihoda i rashoda Bud`eta. ^lan 3. Ra~un prihoda i rashoda Bud`eta sastoji se od: 1) Prihoda – poreza koji su utvr|eni zakonom, – neporeznih prihoda kao {to su prihodi od poduzetni{tva i imovine, – administrativne i sudske naknade i takse i nov~ane kazne, – prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova bud`etskih korisnika. 2) Rashoda – za zaposlene, kao {to su teku}i izdaci za pla}e, naknade, izdaci za materijal i usluge, – teku}i transferi i pla}anje kamata, – za subvencije, pomo}i i naknade, – kapitalni transferi. U Ra~unu finansiranja iskazuju se primici od finansijske i nefinansijske imovine, inostranih i doma}ih potpora (grantovi) i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za finansijsku i nefinansijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita. ^lan 4. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza, koji se prenosi na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije (u daljnjem tekstu: JRT) vr{i se izme|u korisnika u Federaciji, na osnovu odnosa i kriterija raspodjele utvr|ene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/06, 43/08 i 22/09). III. Izvr{avanje Bud`eta ^lan 5. Sredstva Bud`eta osiguravaju se bud`etskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Bud`eta odre|eni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

Broj 14 – Strana 2

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

^lan 6. Korisnici koriste bud`etska sredstva samo za namjene koje su odre|ene Bud`etom, a u skladu sa svojim godi{njim finansijskim planom i po dinamici, utvr|enoj tromjese~nim i mjese~nim planovima koje odobrava ministar finansija na temelju plana nov~anih tokova, putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRT. ^lan 7. Na osnovu alokacije bud`etskih sredstava i instrukcije Ministarstva finansija, korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih bud`eta Ministarstvu finansija. Korisnici moraju pri ispunjavanju obaveza koje se podmiruju iz Bud`eta uzimati u obzir utvr|enu dinamiku priliva i odliva sredstava. Ministarstvo finansija izvijestit }e bud`etske korisnike o odobrenim operativnim bud`etima. ^lan 8. Korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Bud`eta ako je njihovo pla}anje uskla|eno s mjese~nim planom izvr{avanja. Iznimno, zbog neuskla|enog priliva sredstava u Bud`et prema mjese~nim planovima izdataka, Ministarstvo finansija mo`e izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima. ^lan 9. Ministarstva koja u svom razdjelu sadr`e bud`etske potro{a~ke jedinice-glave, bud`etski su nadle`na za njih i utvr|uju mjese~ne i tromjese~ne ra~unske planove izvr{avanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava. ^lan 10. Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija dostavljati tromjese~ne finansijske planove za izvr{enje Bud`eta 15 dana prije po~etka tromjese~ja. Tromjese~ni planovi su okvirni planovi. Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija i to do 20. u teku}em mjesecu, dostavljati prijedlog mjese~nog ra~unskog plana za sljede}i mjesec po pozicijama utvr|enim bud`etom korisnika. Ako korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog mjese~nog finansijskog plana u roku iz stava 2. ovoga ~lana, mjese~ni plan za tog korisnika utvr|uje Ministarstvo finansija. ^lan 11. Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predvi|eni odobrenim mjese~nim planom izvr{avanja Bud`eta ili izdaci koji zahtijevaju prekora~enje pojedinih pozicija u odobrenom mjese~nom planu izvr{avanja Bud`eta (u daljnjem tekstu: nepredvi|eni izdaci), mogu se podmiriti uz saglasnost Ministarstva finansija. ^lan 12. Bud`et }e se izvr{avati po slijede}im prioritetima: 1. otplate kamata i inozemnog duga FBiH, 2. transfer za bora~ke invalidnine, druga bora~ka davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne `rtve rata, 3. transfer za poljoprivredu i razvojni projekti, 4. transfer za raseljene i izbjegle osobe, 5. pla}e i naknade tro{kova svih zaposlenih, 6. teku}i transferi kantonima i ni`im nivoima vlasti, javnim preduze}ima i kapitalne investicije, 7. ostalo. ^lan 13. Nepredvi|eni bud`etski izdaci koji se pojave tokom bud`etske godine podmiruju se iz sredstava teku}e rezerve utvr|ene Bud`etom. Raspodjelu sredstava odobrava Vlada u skladu sa Odlukom o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz "Teku}e rezerve" Bud`eta Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 9/08), a nakon dobivanja prijedloga Ministarstva finansija.

Bud`etska izdvajanja za teku}u rezervu ne smiju pre}i 3% ukupnih prihoda isklju~uju}i primitke. U{tede koje se ostvare u toku fiskalne godine mogu se prenijeti u Teku}u rezervu Bud`eta do nivoa utvr|enog Zakonom o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10). Premijer mo`e raspolagati sredstvima iz Teku}e rezerve Bud`eta do iznosa od 200.000 KM. Zamjenici premijera mogu raspolagati sredstvima Teku}e rezerve Bud`eta do iznosa od 100.000 KM. Raspodjela sredstava iz stava 6. i 7. ovog ~lana odobravat }e se za nepredvi|ene izdatke bud`etskim korisnicima u skladu sa utvr|enim kriterijima. Izvje{taji o utro{ku finansijskih sredstava iz Teku}e rezerve podnose se Vladi Federacije BiH kvartalno u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvje{tavanju i godi{njem obra~unu bud`eta u Federaciji Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 17/05, 66/08 i 73/08). ^lan 14. Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, pove}a djelokrug ili nadle`nost korisnika {to zahtijeva i pove}ana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove tro{kove osiguravaju se iz Teku}e rezerve Bud`eta, a odobrava ih Vlada. Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadle`nost korisnika, {to zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutro{ena sredstva za njegove izdatke prenose se u Teku}u rezervu Bud`eta ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade. ^lan 15. Korisnicima nije dopu{teno stvarati obaveze, odnosno rashode ili optere}enja bud`etskih pozicija, ako ti rashodi ili optere}enja bud`etskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u operativnom bud`etu za tog korisnika. Rashodi korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih bud`etskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period koji je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva. Ministar finansija ima pravo rje{enjem obustaviti od izvr{enja odluku koja je u suprotnosti s ovim zakonom i Zakonom o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine. ^lan 16. Rashode ili optere}enja bud`etskih pozicija koja se pla}aju iz dozna~enih grantova ili zajmova datih korisnicima ne mogu se realizirati bez instrukcija ministarstva finansija, a na osnovu prethodno dostavljenog zahtjeva korisnika. ^lan 17. Svi javni prihodi koji pripadaju Bud`etu, obavezno se upla}uju na JRT, a koji se nalazi pod isklju~ivim pravom Ministarstva finansija u skladu sa Zakonom o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 58/02, 19/03,79/07). ^lan 18. Neiskori{tene aproprijacije i optere}enja evidentirani na ekonomskim kodovima 611000, 612000, 613000, 616000 i 823000, isti~u 31. januara naredne fiskalne godine. Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova, kao i za finansiranje projekata od posebnog zna~aja za razvoj privrede ili pobolj{anja uspje{nosti. Aproprijacije u svrhu finansiranja vi{egodi{njih kapitalnih projekata prenose se na narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvr|enom u Dokumentu okvirnog bud`eta.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 3

^lan 19. Pogre{no ili vi{e upla}eni prihodi u Bud`et, vra}aju se uplatiocima na teret tih prihoda na osnovu rje{enja koje donosi Ministarstvo finansija u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa Jedinstvenog ra~una Trezora Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 47/04). ^lan 20. Ministarstvo finansija, na prijedlog bud`etskog korisnika, mo`e donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za bud`etskog korisnika, na pozicijama 611000, 611200, 613000, najvi{e do 10% ukupno odobrenih rashoda za bud`etskog korisnika. Prestrukturiranje rashoda iz stava 1. ovog ~lana se mo`e vr{iti samo unutar pozicija 611000, 612000 i 613000 i to jedanput u toku 2011. fiskalne godine. ^lan 21. Sredstva na poziciji "Bruto pla}e i naknade" dozna~avat }e se korisnicima Bud`eta na osnovu Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Zakona o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10), te Zakona o na~inu ostvarivanja u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 50/09). Sredstva sa pozicije "Naknade tro{kova zaposlenih" dozna~avat }e se korisnicima Bud`eta na osnovu, Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Zakona o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10), te Zakona o na~inu ostvarivanja u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 50/09) i Uredbe o naknadama koje nemaju karakter pla}e ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/10), i Op}eg kolektivnog ugovora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/05). ^lan 22. Visina dnevnica, naknada tro{kova za slu`bena putovanja koji nastanu u vezi slu`benih putovanja za sve korisnike koji se finansiraju iz sredstava Bud`eta odre|uje se na osnovu Uredbe o naknadama za slu`bena putovanja ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 9/11). ^lan 23. Korisnicima se osiguravaju sredstva za obavezno osiguranje u skladu sa Zakonom o dru{tvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/ 05). Sredstva za naknadu {tete na imovini koja nije osigurana prema stavu 1. ovog ~lana osiguravaju se u Bud`etu i dozna~avat }e se korisnicima na njihov zahtjev. ^lan 24. Postupak nabavke roba, radova i usluga mora se obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 , 52/05, 8/06, 24/06 , 70/06,12/09 i 60/10). ^lan 25. Sredstva utvr|ena u razdjelu 12. Bud`eta, pozicija "Transfer za politi~ke stranke i koalicije" rasporedit }e na korisnike Vlada, po prethodno utvr|enim kriterijima. Sredstva namijenjena za finansiranje politi~kih subjekata Vlada }e rasporediti tako da 30% od predvi|enog iznosa rasporedi na politi~ke subjekte, koji su zastupljeni u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, u jednakim iznosima, a 70% prema broju poslanika u domovima Parlamenta. Ukoliko je ugovorom izme|u ~lanica koalicije reguliran na~in raspodjele nov~anih sredstava koja pripadaju koaliciji,

sredstva koja na osnovu stava 2. ovog ~lana pripadaju koaliciji Vlada raspore|uje na osnovu odredbi ugovora. Sredstva utvr|ena u razdjelu 12. Bud`eta, pozicija "Transfer za Fondaciju Srebrenica - Poto~ari", rasporedit }e se na korisnike prema programima koje donosi Vlada. ^lan 26. Sredstva utvr|ena u razdjelu 15. Bud`eta, pozicija "Transfer udru`enjima gra|ana i drugim organizacijama" bit }e raspore|ena na korisnike prema programima koje donosi Vlada. ^lan 27. Sredstva utvr|ena u razdjelu 16. Bud`eta, pozicija "U~e{}e Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira me|unarodna zajednica", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 28. Sredstva utvr|ena u razdjelu 17. Bud`eta, pozicije "Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva", "Subvencije javnim preduze}ima - konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH" koriste se po programu koji donosi Vlada. ^lan 29. Sredstva utvr|ena u razdjelu 18 Bud`eta, pozicije "Subvencija javnim preduze}ima" - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Transfer `eljeznicama FBiH, i "Subvencija javnim preduze}ima - JP " B&H Airliens" d.o.o. Sarajevo" tro{it }e se prema programu koji donosi Vlada. ^lan 30. Sredstva utvr|ena u razdjelu 20. Bud`eta, pozicija "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH", "Transfer za Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH", "Teku}i transfer drugim nivoima vlasti-AKAZ" koristi se po programu koji donosi Vlada. Federalno ministarstvo zdravstva }e izvje{tavati Vladu o realizaciji programa lije~enja, u~estalosti oboljenja i drugim va`nim pokazateljima u vezi implementacije programa Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, utvr|enih Odlukom o utvr|ivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene za{tite iz odre|enih specijalisti~kih djelatnosti koje }e se pru`ati osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 08/05, 11/07 i 44/07) kao i realizaciji sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, na na~in i u rokovima predvi|enim Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 30/97, 07/02 i 70/08). ^lan 31. Sredstva utvr|ena u razdjelu 23. Bud`eta, pozicije "Teku}i transferi drugim nivoima vlasti - za rje{avanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja", "U~e{}e Vlade Federacije BiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - za{tita nacionalnih spomenika", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 32. Sredstva utvr|ena u razdjelu 24. Bud`eta, pozicija "Podsticaj za poljoprivredu" i "Podsticaj za veterinarstvo", koriste se po programu koji donosi Vlada. ^lan 33. Sredstva utvr|ena u razdjelu 32. Bud`eta, pozicija "Transfer za pomo} u lije~enju branitelja", "Transfer za podr{ku fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i branitelja", "Transfer za temeljna udru`enja proistekla iz posljednjeg domovinskog rata", "Transfer za obilje`avanje zana~ajnih datuma", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 34. Sredstva utvr|ena u razdjelu 46. Bud`eta - Federalna uprava civilne za{tite, na ekonomski kod 614100 "Teku}i transferi

Broj 14 – Strana 4

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

drugim nivoima vlasti - OP]INE" u iznosu od 1.450.000 KM, koristit }e se po programu koji donosi Vlada. ^lan 35. Sredstva utvr|ena u razdjelu 50. Bud`eta, pozicije "Teku}i transferi drugim nivoima vlasti - Teku}i transferi op}inama i gradovima", "Teku}i transferi pojedincima - isplata stipendija (u~enici starih zanata)", Teku}i transferi pojedincima - isplata inovatorima", "Teku}i transferi neprofitnim organizacijama udru`enja gra|ana" Teku}i transferi neprofitnim organizacijama - obrtni~ke komore FBiH i kantona i obrazovne institucije" i "Subvencije privatnim preduze}ima i poduzetnicima - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta" koriste se po programima koje donosi Vlada. ^lan 36. Sredstva utvr|ena u razdjelu 51. Bud`eta, pozicija "Transfer za implementaciju i uvo|enje u prava neratnih invalida", "Transfer za odvikavanje od ovisnosti", "Transfer Savezu logora{a BiH i partnerskim sudionicima - Projekt provedbe Odluke MSP", "Transfer Hrvatskoj udruzi logora{a Domovinskog rata u BiH", "Transfer-implementacija mjera iz Akcionog plana u okviru Strategije zapo{ljavanja u FBiH (2009-2013)", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 37. Sredstva utvr|ena u razdjelu 52. Bud`eta, pozicija "Transfer za kulturu od zna~aja za Federaciju", "Transfer za udru`enje gra|ana i organizacija iz oblasti kulture", "Transfer za sport od zna~aja za Federaciju", "Transfer za fond za izdava{tvo", "Transfer za kinematografiju", "Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslije|a", "Transfer Fondaciji za muzi~ke, scenske i likovne djelatnosti", "Transfer Fondaciji za bibliote~ku djelatnost", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 38. Sredstva utvr|ena u razdjelu 53. Bud`eta, pozicija "Transfer za raseljena lica i povratnike", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 39. Sredstva utvr|ena u razdjelu 54. Bud`eta, pozicija "Transfer za finansiranje studentskog standarda" "Transfer za finansiranje obrazovanja", "Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa", "Transfer za oblast nauke od zna~aja za Federaciju" i "Transfer za Fond za studentske zajmove", koristit }e se po programu koji donosi Vlada. ^lan 40. Sredstva utvr|ena u razdjelu 61. Bud`eta pozicija "Transfer za razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH", "Transfer za za{titu okoli{a od zna~aja za FBiH", "Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce", "Transfer za sanaciju Po~itelja", "Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebi`at slapovi Kravice i Ko}u{a", "Me|unarodni simpozij sajmovi i turizam", "Transfer za Eko kamp Federacije", "Transfer za preventivna sredstva za akcidente u okoli{u", "Transfer sanacije mlinice na Uni, Trebi`atu, Dre`nici, Vrio{tici, i dr. u FBiH", "Transfer za NP "UNA", NP "Blidinje" i druga za{ti}ena podru~ja", "Akcijski plan Strategije okoli{a" tro{it }e se namjenski prema programu koji donosi Vlada. ^lan 41. Korisnici bud`etskih sredstava su obavezni predlo`iti Vladi programe utro{ka sredstava iz ~l. 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,38.,39. i 40. ovog zakona. Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriterij za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava i naziv korisnika sredstava. Sredstva se ne mogu koristiti prije nego {to Vlada odobri programe. O utro{enim sredstvima iz stava 1. ovog ~lana korisnici izvje{tavaju Ministarstvo finansija, a Ministarstvo finansija

Vladu u skladu sa Zakonom o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine. ^lan 42. Resorna ministarstva koja su nadle`na za nadzor implementacije Razvojno - investicionih projekata iz Aneksa Bud`eta u Federaciji Bosne i Hercegovine, finansiranih iz ino-kreditnih i donatorskih sredstava su du`na kvartalno dostavljati izvje{taje Ministarstvu finansija o utro{ku sredstava obuhva}enih planom za 2011. godinu po projektima. ^lan 43. Resorna ministarstva }e osigurati transparentnost i efikasnost upravljanja finansijama. U svojim programima utro{ka sredstava iz ~l. 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,38.,39. i 40. ovog zakona za finansijska sredstva koja se dodjeljuju na revolving osnovi korisnicima bud`etskih sredstava, nadle`na resorna ministarstva su obavezna regulisati ro~nost povrata finansijskih sredstava na JRT Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 44. Prikupljanje javnih prihoda Bud`eta vr{i se preko ra~una javnih prihoda (depozitni ra~un). Obavljanje platnih transakcija vr{i se preko transakcijskog ra~una koji je sastavni dio JRT, a otvara ga Ministarstvo finansija. Potpisnici naloga platnih transakcija putem ra~una iz st. 1. i 2. ovog ~lana su: a) prvi potpisnik - ministar finansija Federacije BiH, b) drugi potpisnik - premijer Federacije BiH ili jedan od zamjenika premijera Federacije BiH. ^lan 45. Prihodi koje korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se upla}ivati na depozitne ra~une javnih prihoda Bud`eta. Uplate na osnovu ostvarenih vlastitih prihoda korisnika Bud`eta evidentirat }e se kao vlastiti prihod svakog korisnika u Glavnoj knjizi Trezora. U skladu s tim korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela Bud`eta planiraju rashode koji }e biti pokriveni iz vlastitih prihoda. ^lan 46. Donacije i grantovi koji nisu planirani u Bud`etu, a ostvare se u toku godine namjenski }e se usmjeravati odlukom resornog ministarstva. Kori{tenje prihoda po osnovu namjenskih sredstava koji se upla}uju na depozitni ra~un Bud`eta Federacije BiH, u skladu sa Pravilnikom o na~inu uplate javnih prihoda bud`eta i vanbud`etskih fondova na teritoriji Federacije BiH (" Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/09, 46/09, 56/09 i 63/09), a koja se ostvare u toku godine, odobrit }e se odlukom Federalnog ministarstva finansija. IV. Zadu`ivanje i upravljanje dugom ^lan 47. Ministar finansija je, pored upravljanja prihodima i izdacima Ministarstva finansija, odgovoran je u ime Vlade za ra~unovodstvo i unutra{nji nadzor transakcija zadu`enja i duga. Ministarstvo finansija odgovorno je za potpuno i pravovremeno prikupljanje prihoda na JRT u skladu sa Zakonom o Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 58/02, 19/03 i 79/07) i odgovaraju}im provedbenim propisima. ^lan 48. Finansijske obaveze preuzete u ime i za ra~un Federacije u skladu sa zakonom i drugim propisima ~ine dug Federacije i obaveze Federacije. O visini zadu`ivanja Federacije i garancija Federacije odlu~uje Parlament Federacije BiH, na prijedlog Vlade.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 5

^lan 49. Kratkoro~ni dug mo`e nastati samo radi finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka i otplatit }e se u fiskalnoj 2011. godini u kojoj zadu`enje i nastaje i ni u kom vremenskom periodu u toku teku}e fiskalne godine ne}e pre}i 5% ostvarenih prihoda bez primitaka u prethodnoj fiskalnoj godini. U izvanrednim okolnostima, visinu sredstava za finansiranje deficita, nastalog iz gotovinskog toka, a koji ugro`ava funkcionisanje finansijskog sistema u Federaciji BiH, odobrava Parlament Federacije BiH i Vlada Federacije BiH, na prijedlog ministra finansija. ^lan 50. U upravljanju dugovima u Federaciji, Federacija i kantoni zajedno se dogovaraju i odre|uju gornji nivo konsolidiranog duga Federacije. ^lan 51. Za upravljanje dugom nadle`no je Ministarstvo finansija. V. Kaznene odredbe ^lan 52. Odgovorno lice korisnika, nosilac izvr{ne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Bud`et kazni}e se za prekr{aj koji napravi, u skladu sa odredbama ~lana 78. Zakona o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine. VI. Prijelazne i zavr{ne odredbe ^lan 53. Tro{kovi za institucije Federacije koje prelaze na nivo Bosne i Hercegovine u potpunosti }e se prenijeti u bud`et institucija BiH zajedno sa bud`etskim pozicijama Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za ove funkcije. Vlada }e dozna~iti u bud`et institucija BiH iznose predvi|ene u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine i to proporcionalno na mjese~noj osnovi po~ev{i od mjeseca u kojem rashodi na osnovu prijenosa funkcija postanu efektivni. ^lan 54. Bud`etom za 2011. godinu }e se izvr{iti prijenos rashoda na osnovu prijenosa nadle`nosti i funkcija sa entitetskog nivoa na dr`avni nivo. ^lan 55. U slu~aju da drugi zakoni i propisi sadr`e odredbe o na~inu izvr{avanja Bud`eta i pravima i obavezama korisnika bud`etskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivat }e se odredbe ovog zakona. ^lan 56. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjivat }e se na fiskalnu 2011. godinu. Predsjedavaju}a Predsjedavaju}i Doma naroda Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, s. r. Denis Zvizdi}, s. r.

od 25. o`ujka 2011. godine i na sjednici Doma naroda od 26. o`ujka 2011. godine. Broj 01,02-02-157/11 28. o`ujka 2011. godine Predsjednik Sarajevo @ivko Budimir, v. r.

ZAKON
O IZVR[AVANJU PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU I. Op}e odredbe ^lanak 1. Ovim zakonom se ure|uje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Prora~un) i njegovo izvr{avanje, prioriteti pla}anja, opseg zadu`ivanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika prora~unskih sredstava (u daljnjem tekstu: korisnika), ovla{tenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), Federalnog ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija) i federalnog ministra financija (u daljnjem tekstu: ministar financija), u izvr{avanju Prora~una za teku}u godinu, kazne za neispunjenje obveza te druga pitanja u izvr{avanju Prora~una. II. Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ^lanak 2. Prora~un se sastoji od op}eg i posebnog dijela i plana razvojnih programa. Op}i dio Prora~una ~ini Ra~un prihoda i rashoda i Ra~un financiranja. Posebni dio Prora~una sastoji se od plana rashoda i izdataka prora~unskih korisnika raspore|enih u teku}e i razvojne programe za teku}u prora~unsku godinu. U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primitci te izdaci utvr|eni za financiranje javnih izdataka na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) na temelju zakonskih i drugih propisa. U ra~unu financiranja iskazuju se zadu`ivanja i otplate dugova uzetih radi uravnote`enja salda bilance prihoda i rashoda Prora~una. ^lanak 3. Ra~un prihoda i rashoda Prora~una sastoji se od: 1) Prihoda – poreza koji su utvr|eni zakonom, – neporeznih prihoda kao {to su prihodi od poduzetni{tva i imovine, – administrativne i sudske naknade i takse i nov~ane kazne, – prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova prora~unskih korisnika. 2) Rashoda – za zaposlene, kao {to su teku}i izdaci za pla}e, naknade, izdaci za materijal i usluge, – teku}i transferi i pla}anje kamata, – za subvencije, pomo}i i naknade, – kapitalni transferi. U Ra~unu financiranja iskazuju se primici od financijske i nefinancijske imovine, inostranih i doma}ih potpora (grantovi) i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku i nefinancijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita. ^lanak 4. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza, koji se prenosi na Jedinstveni ra~un Riznice Federacije (u daljnjem tekstu: JRR) vr{i se izme|u korisnika u Federaciji, na osnovu odnosa i kriterija raspodjele utvr|ene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/06, 43/08 i 22/09).

Temeljem ~lanka IV.B.7.a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ
O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZVR[AVANJU PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU Progla{ava se Zakon o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupni~kog doma

Broj 14 – Strana 6

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

III. Izvr{avanje Prora~una ^lanak 5. Sredstva Prora~una osiguravaju se prora~unskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Prora~una odre|eni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama. ^lanak 6. Korisnici koriste prora~unska sredstva samo za namjene koje su odre|ene Prora~unom, a sukladno svom godi{njem financijskom planu i po dinamici, utvr|enoj tromjese~nim i mjese~nim planovima koje odobrava ministar financija na temelju plana nov~anih tokova, putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRR. ^lanak 7. Na osnovu alokacije prora~unskih sredstava i instrukcije Ministarstva financija, korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih prora~una Ministarstvu financija. Korisnici moraju pri ispunjavanju obveza koje se podmiruju iz Prora~una uzimati u obzir utvr|enu dinamiku priliva i odliva sredstava. Ministarstvo financija izvijestit }e prora~unske korisnike o odobrenim operativnim prora~unima. ^lanak 8. Korisnici preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Prora~una ako je njihovo pla}anje uskla|eno s mjese~nim planom izvr{avanja. Iznimno, zbog neuskla|enog priliva sredstava u Prora~un prema mjese~nim planovima izdataka, Ministarstvo financija mo`e izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima. ^lanak 9. Ministarstva koja u svom razdjelu sadr`e prora~unske potro{a~ke jedinice-glave, prora~unski su nadle`na za njih i utvr|uju mjese~ne i tromjese~ne ra~unske planove izvr{avanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava. ^lanak 10. Korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostavljati tromjese~ne financijske planove za izvr{enje Prora~una 15 dana prije po~etka tromjese~ja. Tromjese~ni planovi su okvirni planovi. Korisnici su obvezni Ministarstvu financija i to do 20. u teku}em mjesecu, dostavljati prijedlog mjese~nog ra~unskog plana za sljede}i mjesec po pozicijama utvr|enim prora~unom korisnika. Ako korisnik Ministarstvu financija ne podnese prijedlog mjese~nog financijskog plana u roku iz stavka 2. ovoga ~lanka, mjese~ni plan za tog korisnika utvr|uje Ministarstvo financija. ^lanak 11. Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predvi|eni odobrenim mjese~nim planom izvr{avanja Prora~una ili izdaci koji zahtijevaju prekora~enje pojedinih pozicija u odobrenom mjese~nom planu izvr{avanja Prora~una (u daljnjem tekstu: nepredvi|eni izdaci), mogu se podmiriti uz suglasnost Ministarstva financija. ^lanak 12. Prora~un }e se izvr{avati po slijede}im prioritetima: 1. otplate kamata i inozemnog duga FBiH, 2. transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne `rtve rata, 3. transfer za poljoprivredu i razvojni projekti, 4. transfer za raseljene i izbjegle osobe, 5. pla}e i naknade tro{kova svih uposlenika, 6. teku}i transferi kantonima i ni`im nivoima vlasti, javnim poduze}ima i kapitalne investicije, 7. ostalo.

^lanak 13. Nepredvi|eni prora~unski izdaci koji se pojave tokom prora~unske godine podmiruju se iz sredstava teku}e pri~uve utvr|ene Prora~unom. Raspodjelu sredstava odobrava Vlada sukladno Odluci o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz "Teku}e pri~uve" Prora~una Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 9/08), a nakon dobivanja prijedloga Ministarstva financija. Prora~unska izdvajanja za teku}u pri~uvu ne smiju pre}i 3% ukupnih prihoda isklju~uju}i primitke. U{tede koje se ostvare tijekom fiskalne godine mogu se prenijeti u Teku}u pri~uvu Prora~una do razine utvr|ene Zakonom o prora~unima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10). Premijer mo`e raspolagati sredstvima iz Teku}e pri~uve Prora~una do iznosa od 200.000 KM. Zamjenici premijera mogu raspolagati sredstvima Teku}e pri~uve Prora~una do iznosa od 100.000 KM. Raspodjela sredstava iz stavka 6. i 7. ovog ~lanka odobravat }e se za nepredvi|ene izdatke prora~unskim korisnicima sukladno utvr|enim kriterijima. Izvje{}a o utro{ku financijskih sredstava iz Teku}e pri~uve podnose se Vladi Federacije BiH kvartalno sukladno Pravilniku o financijskom izvje{tavanju i godi{njem obra~unu prora~una u Federaciji Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 17/05, 66/08 i 73/08). ^lanak 14. Ako se tijekom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, pove}a djelokrug ili mjerodavnost korisnika {to zahtijeva i pove}ana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove tro{kove osiguravaju se iz Teku}e pri~uve Prora~una, a odobrava ih Vlada. Ako se tijekom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili mjerodavnost korisnika, {to zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutro{ena sredstva za njegove izdatke prenose se u Teku}u pri~uvu Prora~una ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade. ^lanak 15. Korisnicima nije dopu{teno stvarati obveze, odnosno rashode ili optere}enja prora~unskih pozicija, ako ti rashodi ili optere}enja prora~unskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u operativnom prora~unu za tog korisnika. Rashodi korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih prora~unskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period koji je utvrdilo Ministarstvo financija, osim uz suglasnost Ministarstva. Ministar financija ima pravo rje{enjem obustaviti od izvr{enja odluku koja je u suprotnosti s ovim zakonom i Zakonom o prora~unima u Federaciji Bosne i Hercegovine. ^lanak 16. Rashode ili optere}enja prora~unskih pozicija koja se pla}aju iz dozna~enih grantova ili zajmova datih korisnicima ne mogu se realizirati bez instrukcija ministarstva financija, a na osnovu prethodno dostavljenog zahtjeva korisnika. ^lanak 17. Svi javni prihodi koji pripadaju Prora~unu, obvezno se upla}uju na JRR, a koji se nalazi pod isklju~ivim pravom Ministarstva financija sukladno Zakonu o Riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 58/02, 19/03, 79/07). ^lanak 18. Neiskori{tene aproprijacije i optere}enja evidentirani na ekonomskim kodovima 611000, 612000, 613000, 616000 i 823000, isti~u 31. sije~nja naredne fiskalne godine. Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za financiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova, kao i za

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 7

financiranje projekata od posebnog zna~aja za razvoj gospodarstva ili pobolj{anja uspje{nosti. Aproprijacije u svrhu financiranja vi{egodi{njih kapitalnih projekata prenose se na narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvr|enom u Dokumentu okvirnog prora~una. ^lanak 19. Pogre{no ili vi{e upla}eni prihodi u Prora~un, vra}aju se uplatiocima na teret tih prihoda na osnovu rje{enja koje donosi Ministarstvo financija sukladno sa Pravilnikom o procedurama za povrat vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa Jedinstvenog ra~una Riznice Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/04). ^lanak 20. Ministarstvo financija, na prijedlog prora~unskog korisnika, mo`e donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za prora~unskog korisnika, na pozicijama 611000, 611200, 613000, najvi{e do 10% ukupno odobrenih rashoda za prora~unskog korisnika. Prestrukturiranje rashoda iz stavka 1. ovog ~lanka se mo`e vr{iti samo unutar pozicija 611000, 612000 i 613000 i to jedanput u toku 2011. fiskalne godine. ^lanak 21. Sredstva na poziciji "Bruto pla}e i naknade" dozna~avat }e se korisnicima Prora~una na osnovu Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Zakona o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10), te Zakona o na~inu ostvarivanja u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 50/09). Sredstva sa pozicije "Naknade tro{kova zaposlenih" dozna~avat }e se korisnicima Prora~una na osnovu Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Zakona o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10), te Zakona o na~inu ostvarivanja u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 50/09) i Uredbe o naknadama koje nemaju karakter pla}e ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/10), i Op}eg kolektivnog ugovora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/05). ^lanak 22. Visina dnevnica, naknada tro{kova za slu`bena putovanja koji nastanu u vezi slu`benih putovanja za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Prora~una odre|uje se na osnovu Uredbe o naknadama za slu`bena putovanja ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 9/11). ^lanak 23. Korisnicima se osiguravaju sredstva za obvezno osiguranje sukladno Zakonu o dru{tvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/ 05). Sredstva za naknadu {tete na imovini koja nije osigurana prema stavku 1. ovog ~lanka osiguravaju se u Prora~unu i dozna~avat }e se korisnicima na njihov zahtjev. ^lanak 24. Postupak nabavke roba, radova i usluga mora se obavljati sukladno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10). ^lanak 25. Sredstva utvr|ena u razdjelu 12. Prora~una, pozicija "Transfer za politi~ke stranke i koalicije" rasporedit }e na korisnike Vlada, po prethodno utvr|enim kriterijima. Sredstva namijenjena za financiranje politi~kih subjekata Vlada }e rasporediti tako da 30% od predvi|enog iznosa

rasporedi na politi~ke subjekte, koji su zastupljeni u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, u jednakim iznosima, a 70% prema broju zastupnika u domovima Parlamenta. Ukoliko je ugovorom izme|u ~lanica koalicije reguliran na~in raspodjele nov~anih sredstava koja pripadaju koaliciji, sredstva koja na temelju stavka 2. ovog ~lanka pripadaju koaliciji Vlada raspore|uje na temelju odredbi ugovora. Sredstva utvr|ena u razdjelu 12. Prora~una, pozicija "Transfer za Fondaciju Srebrenica - Poto~ari", rasporedit }e se na korisnike prema programima koje donosi Vlada. ^lanak 26. Sredstva utvr|ena u razdjelu 15. Prora~una, pozicija "Transfer udru`enjima gra|ana i drugim organizacijama" bit }e raspore|ena na korisnike prema programima koje donosi Vlada. ^lanak 27. Sredstva utvr|ena u razdjelu 16. Prora~una, pozicija "U~e{}e Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje financira me|unarodna zajednica", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lanak 28. Sredstva utvr|ena u razdjelu 17. Prora~una, pozicije "Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva"i "Subvencije javnim preduze}ima - konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH" koriste se po programu koji donosi Vlada. ^lanak 29. Sredstva utvr|ena u razdjelu 18. Prora~una, pozicije "Subvencija javnim preduze}ima" - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Transfer `eljeznicama FBiH, i "Subvencija javnim preduze}ima - JP " B&H Airliens" d.o.o. Sarajevo" tro{it }e se prema programu koji donosi Vlada. ^lanak 30. Sredstva utvr|ena u razdjelu 20. Prora~una, pozicija "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH", "Transfer za Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH", "Teku}i transfer drugim nivoima vlasti-AKAZ", koristi se po programu koji donosi Vlada. Federalno ministarstvo zdravstva }e izvje{tavati Vladu o realizaciji programa lije~enja, u~estalosti oboljenja i drugim va`nim pokazateljima u svezi implementacije programa Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, utvr|enih Odlukom o utvr|ivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene za{tite iz odre|enih specijalisti~kih djelatnosti koje }e se pru`ati osiguranim osobama na teritoriji Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 08/05, 11/07 i 44/07) kao i realizaciji sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, na na~in i u rokovima predvi|enim Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 30/97, 07/02 i 70/08). ^lanak 31. Sredstva utvr|ena u razdjelu 23. Prora~una, pozicije "Teku}i transferi drugim nivoima vlasti - za rje{avanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja", "U~e{}e Vlade Federacije BiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - za{tita nacionalnih spomenika", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lanak 32. Sredstva utvr|ena u razdjelu 24. Prora~una pozicija "Poticaj za poljoprivredu" i "Poticaj za veterinarstvo", koriste se po programu koji donosi Vlada. ^lanak 33. Sredstva utvr|ena u razdjelu 32. Prora~una, pozicija "Transfer za pomo} u lije~enju branitelja", "Transfer za podr{ku fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i branitelja", "Transfer za temeljna udru`enja proistekla iz posljednjeg domovinskog rata", "Transfer za obilje`avanje zana~ajnih datuma, koristit }e se po programima koje donosi Vlada.

Broj 14 – Strana 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

^lanak 34. Sredstva utvr|ena u razdjelu 46. Prora~una - Federalna uprava civilne za{tite, na ekonomski kod 614100 "Teku}i transferi drugim nivoima vlasti - OP]INE", u iznosu od 1.450.000 KM , koristit }e se po programu koji donosi Vlada. ^lanak 35. Sredstva utvr|ena u razdjelu 50. Prora~una, pozicije "Teku}i transferi drugim nivoima vlasti - Teku}i transferi op}inama i gradovima", "Teku}i transferi pojedincima - isplata stipendija (u~enici starih zanata)", Teku}i transferi pojedincima - isplata inovatorima", "Teku}i transferi neprofitnim organizacijama udru`enja gra|ana" Teku}i transferi neprofitnim organizacijama - obrtni~ke komore FBiH i kantona i obrazovne institucije" i "Subvencije privatnim preduze}ima i poduzetnicima - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta" koriste se po programima koje donosi Vlada. ^lanak 36. Sredstva utvr|ena u razdjelu 51. Prora~una, pozicija "Transfer za implementaciju i uvo|enje u prava neratnih invalida", "Transfer za odvikavanje od ovisnosti", "Transfer Savezu logora{a BiH i partnerskim sudionicima - Projekt provedbe Odluke MSP", "Transfer Hrvatskoj udruzi logora{a Domovinskog rata u BiH", "Transfer-implementacija mjera iz Akcionog plana u okviru Strategije zapo{ljavanja u FBiH (2009-2013)", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lanak 37. Sredstva utvr|ena u razdjelu 52. Prora~una, pozicija "Transfer za kulturu od zna~aja za Federaciju", "Transfer za udru`enje gra|ana i organizacija iz oblasti kulture", "Transfer za sport od zna~aja za Federaciju", "Transfer za fond za izdava{tvo", "Transfer za kinematografiju", "Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslije|a", "Transfer Fondaciji za muzi~ke, scenske i likovne djelatnosti", "Transfer Fondaciji za bibliote~ku djelatnost", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lanak 38. Sredstva utvr|ena u razdjelu 53. Prora~una, pozicija "Transfer za raseljena lica i povratnike", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lanak 39. Sredstva utvr|ena u razdjelu 54. Prora~una, pozicija "Transfer za finansiranje studentskog standarda", "Transfer za finansiranje obrazovanja", "Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa", "Transfer za oblast nauke od zna~aja za Federaciju" i "Transfer za Fond za studentske zajmove", koristit }e se po programu koji donosi Vlada. ^lanak 40. Sredstva utvr|ena u razdjelu 61. Prora~una pozicija "Transfer za razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH", "Transfer za za{titu okoli{a od zna~aja za FBiH", "Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce", "Transfer za sanaciju Po~itelja", "Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebi`at slapovi Kravice i Ko}u{a", "Me|unarodni simpozij sajmovi i turizam", "Transfer za Eko kamp Federacije", "Transfer za preventivna sredstva za akcidente u okoli{u", "Transfer sanacije mlinice na Uni, Trebi`atu, Dre`nici, Vrio{tici, i dr. u FBiH", "Transfer za NP "UNA", NP "Blidinje" i druga za{ti}ena podru~ja", "Akcijski plan Strategije okoli{a" tro{it }e se namjenski prema programu koji donosi Vlada. ^lanak 41. Korisnici prora~unskih sredstava su obvezni predlo`iti Vladi programe utro{ka sredstava iz ~l. 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,38.,39. i 40. ovog zakona. Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriterij za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava i naziv korisnika sredstava. Sredstva se ne mogu koristiti prije nego {to Vlada odobri programe.

O utro{enim sredstvima iz stavka 1. ovog ~lanka korisnici izvje{tavaju Ministarstvo financija, a Ministarstvo financija Vladu sukladno Zakonu o prora~unima u Federaciji Bosne i Hercegovine. ^lanak 42. Resorna ministarstva koja su nadle`na za nadzor implementacije Razvojno - investicionih projekata iz Aneksa Prora~una u Federaciji Bosne i Hercegovine, financiranih iz ino-kreditnih i donatorskih sredstava su du`na kvartalno dostavljati izvje{taje Ministarstvu financija o utro{ku sredstava obuhva}enih planom za 2011. godinu po projektima. ^lanak 43. Resorna ministarstva }e osigurati transparentnost i efikasnost upravljanja financijama. U svojim programima utro{ka sredstava iz ~l. 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,38.,39. i 40. ovog zakona za financijska sredstva koja se dodjeljuju na revolving osnovi korisnicima prora~unskih sredstava, nadle`na resorna ministarstva su obavezna regulisati ro~nost povrata financijskih sredstava na JRR Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine. ^lanak 44. Prikupljanje javnih prihoda Prora~una vr{i se preko ra~una javnih prihoda (depozitni ra~un). Obavljanje platnih transakcija vr{i se preko transakcijskog ra~una koji je sastavni dio JRR, a otvara ga Ministarstvo financija. Potpisnici naloga platnih transakcija putem ra~una iz st. 1. i 2. ovog ~lanka su: a) prvi potpisnik - ministar financija Federacije BiH, b) drugi potpisnik - premijer Federacije BiH ili jedan od zamjenika premijera Federacije BiH. ^lanak 45. Prihodi koje korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se upla}ivati na depozitne ra~une javnih prihoda Prora~una. Uplate na osnovu ostvarenih vlastitih prihoda korisnika Prora~una evidentirat }e se kao vlastiti prihod svakog korisnika u Glavnoj knjizi Riznice. U skladu s tim korisnici su obvezni da prilikom izrade svog dijela Prora~una planiraju rashode koji }e biti pokriveni iz vlastitih prihoda. ^lanak 46. Donacije i grantovi koji nisu planirani u Prora~unu, a ostvare se u toku godine namjenski }e se usmjeravati odlukom resornog ministarstva. Kori{tenje prihoda po osnovu namjenskih sredstava koji se upla}uju na depozitni ra~un Prora~una Federacije BiH, u skladu sa Pravilnikom o na~inu uplate javnih prihoda prora~una i vanprora~unskih fondova na teritoriji Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/09, 46/09, 56/09, 63/09), a koja se ostvare tijekom godine, odobrit }e se odlukom Federalnog ministarstva financija. IV. Zadu`ivanje i upravljanje dugom ^lanak 47. Ministar financija je, pored upravljanja prihodima i izdacima Ministarstva financija, odgovoran u ime Vlade za ra~unovodstvo i unutra{nji nadzor transakcija zadu`enja i duga. Ministarstvo financija odgovorno je za potpuno i pravovremeno prikupljanje prihoda na JRR sukladno Zakonu o Riznici Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 58/02, 19/03 i 79/07) i odgovaraju}im provedbenim propisima. ^lanak 48. Financijske obveze preuzete u ime i za ra~un Federacije sukladno zakonu i drugim propisima ~ine dug Federacije i obveze Federacije.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 9

O visini zadu`ivanja Federacije i garancija Federacije odlu~uje Parlament Federacije BiH, na prijedlog Vlade. ^lanak 49. Kratkoro~ni dug mo`e nastati samo radi financiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka i otplatit }e se u fiskalnoj 2011. godini u kojoj zadu`enje i nastaje i ni u kom vremenskom periodu u toku teku}e fiskalne godine ne}e pre}i 5% ostvarenih prihoda bez primitaka u prethodnoj fiskalnoj godini. U izvanrednim okolnostima, visinu sredstava za financiranje deficita, nastalog iz gotovinskog toka, a koji ugro`ava funkcioniranje financijskog sistema u Federaciji BiH, odobrava Parlament Federacije BiH i Vlada Federacije BiH, na prijedlog ministra financija. ^lanak 50. U upravljanju dugovima u Federaciji, Federacija i kantoni zajedno se dogovaraju i odre|uju gornju razinu konsolidiranog duga Federacije. ^lanak 51. Za upravljanje dugom nadle`no je Ministarstvo financija. V. Kaznene odredbe ^lanak 52. Odgovorno lice korisnika, nositelj izvr{ne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Prora~un kaznit }e se za prekr{aj koji napravi, sukladno odredbama ~lanka 78. Zakona o prora~unima u Federaciji Bosne i Hercegovine. VI. Prijelazne i zavr{ne odredbe ^lanak 53. Tro{kovi za institucije Federacije koje prelaze na razinu Bosne i Hercegovine u potpunosti }e se prenijeti u prora~un institucija BiH zajedno sa prora~unskim pozicijama Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za ove funkcije. Vlada }e dozna~iti u prora~un institucija BiH iznose predvi|ene u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za financiranje institucija Bosne i Hercegovine i to proporcionalno na mjese~noj osnovi po~ev{i od mjeseca u kojem rashodi na osnovu prijenosa funkcija postanu efektivni. ^lanak 54. Prora~unom za 2011. godinu }e se izvr{iti prijenos rashoda na osnovu prijenosa nadle`nosti i funkcija sa entitetskog nivoa na dr`avni nivo. ^lanak 55. U slu~aju da drugi zakoni i propisi sadr`e odredbe o na~inu izvr{avanja Prora~una i pravima i obvezama korisnika prora~unskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivat }e se odredbe ovog zakona. ^lanak 56. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novine Federacije BiH", a primjenjivat }e se na fiskalnu 2011. godinu. Predsjedateljica Predsjedatelj Doma naroda Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, v. r. Denis Zvizdi}, v. r.

Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni~kog doma od 25. marta 2011. godine i na sjednici Doma naroda od 26. marta 2011. godine. Broj 01,02-02-157/11 28. marta 2011. godine Predsjednik Sarajevo @ivko Budimir, s. r.

ZAKON
O IZVR[AVAWU BUXETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU I. Op{te odredbe ^lan 1. Ovim zakonom se ure|uje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (u daqwem tekstu: Buxet) i wegovo izvr{avawe, prioriteti pla}awa, opseg zadu`ivawa i garancija, upravqawe javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika buxetskih sredstava (u daqwem tekstu: korisnika), ovla{tewa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada), Federalnog ministarstva finansija (u daqwem tekstu: Ministarstvo finansija) i federalnog ministra finansija (u daqwem tekstu: ministar finansija), u izvr{avawu Buxeta za teku}u godinu, kazne za neispuwewe obaveza te druga pitawa u izvr{avawu Buxeta. II. Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ^lan 2. Buxet se sastoji od op{teg i posebnog dijela i plana razvojnih programa. Op{ti dio Buxeta ~ini Ra~un prihoda i rashoda i Ra~un finansirawa. Posebni dio Buxeta sastoji se od plana rashoda i izdataka buxetskih korisnika raspore|enih u teku}e i razvojne programe za teku}u buxetsku godinu. U bilansi prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primitci te izdaci utvr|eni za finansirawe javnih izdataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Federacija) na temequ zakonskih i drugih propisa. U ra~unu finansirawa iskazuju se zadu`ivawa i otplate dugova uzetih radi uravnote`ewa salda bilanse prihoda i rashoda Buxeta. ^lan 3. Ra~un prihoda i rashoda Buxeta sastoji se od: 1) Prihoda – poreza koji su utvr|eni zakonom, – neporeznih prihoda kao {to su prihodi od poduzetni{tva i imovine, – administrativne i sudske naknade i takse i nov~ane kazne, – prihoda ostvarenih obavqawem osnovne djelatnosti i ostalih poslova buxetskih korisnika. 2) Rashoda – za zaposlene, kao {to su teku}i izdaci za pla}e, naknade, izdaci za materijal i usluge, – teku}i transferi i pla}awe kamata, – za subvencije, pomo}i i naknade, – kapitalni transferi. U Ra~unu finansirawa iskazuju se primici od finansijske i nefinansijske imovine, inostranih i doma}ih potpora (grantovi) i primqeni krediti i zajmovi, te izdaci za finansijsku i nefinansijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

Na osnovu ~lana IV.B.7.a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O IZVR[AVAWU BUXETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU Progla{ava se Zakon o izvr{avawu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, koji je donio Parlament

Broj 14 – Strana 10

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Srijeda, 30. 3. 2011.

^lan 4. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza, koji se prenosi na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije (u daqwem tekstu: JRT) vr{i se izme|u korisnika u Federaciji, na osnovu odnosa i kriterija raspodjele utvr|ene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/06, 43/08 i 22/09). III. Izvr{avawe Buxeta ^lan 5. Sredstva Buxeta osiguravaju se buxetskim korisnicima (u daqwem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Buxeta odre|eni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama. ^lan 6. Korisnici koriste buxetska sredstva samo za namjene koje su odre|ene Buxetom, a u skladu sa svojim godi{wim finansijskim planom i po dinamici, utvr|enoj tromjese~nim i mjese~nim planovima koje odobrava ministar finansija na temequ plana nov~anih tokova, putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRT. ^lan 7. Na osnovu alokacije buxetskih sredstava i instrukcije Ministarstva finansija, korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih buxeta Ministarstvu finansija. Korisnici moraju pri ispuwavawu obaveza koje se podmiruju iz Buxeta uzimati u obzir utvr|enu dinamiku priliva i odliva sredstava. Ministarstvo finansija izvijesti}e buxetske korisnike o odobrenim operativnim buxetima. ^lan 8. Korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Buxeta ako je wihovo pla}awe uskla|eno s mjese~nim planom izvr{avawa. Iznimno, zbog neuskla|enog priliva sredstava u Buxet prema mjese~nim planovima izdataka, Ministarstvo finansija mo`e izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima. ^lan 9. Ministarstva koja u svom razdjelu sadr`e buxetske potro{a~ke jedinice-glave, buxetski su nadle`na za wih i utvr|uju mjese~ne i tromjese~ne ra~unske planove izvr{avawa izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava. ^lan 10. Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija dostavqati tromjese~ne finansijske planove za izvr{ewe Buxeta 15 dana prije po~etka tromjese~ja. Tromjese~ni planovi su okvirni planovi. Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija i to do 20. u teku}em mjesecu, dostavqati prijedlog mjese~nog ra~unskog plana za sqede}i mjesec po pozicijama utvr|enim buxetom korisnika. Ako korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog mjese~nog financijskog plana u roku iz stava 2. ovoga ~lana, mjese~ni plan za tog korisnika utvr|uje Ministarstvo finansija. ^lan 11. Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predvi|eni odobrenim mjese~nim planom izvr{avawa Buxeta ili izdaci koji zahtijevaju prekora~ewe pojedinih pozicija u odobrenom mjese~nom planu izvr{avawa Buxeta (u daqwem tekstu: nepredvi|eni izdaci), mogu se podmiriti uz saglasnost Ministarstva finansija. ^lan 12. Buxet }e se izvr{avati po slijede}im prioritetima: 1. otplate kamata i inozemnog duga FBiH,

transfer za bora~ke invalidnine, druga bora~ka davawa i invalidnine za neratne invalide i civilne `rtve rata, transfer za poqoprivredu i razvojni projekti, transfer za raseqene i izbjegle osobe, pla}e i naknade tro{kova svih zaposlenih, teku}i transferi kantonima i ni`im nivoima vlasti, javnim preduze}ima i kapitalne investicije, ostalo.

^lan 13. Nepredvi|eni buxetski izdaci koji se pojave tokom buxetske godine podmiruju se iz sredstava teku}e rezerve utvr|ene Buxetom. Raspodjelu sredstava odobrava Vlada u skladu sa Odlukom o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz "Teku}e rezerve" Buxeta Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 9/08), a nakon dobivawa prijedloga Ministarstva finansija. Buxetska izdvajawa za teku}u rezervu ne smiju pre}i 3% ukupnih prihoda iskqu~uju}i primitke. U{tede koje se ostvare u toku fiskalne godine mogu se prenijeti u Teku}u rezervu Buxeta do nivoa utvr|enog Zakonom o buxetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10). Premijer mo`e raspolagati sredstvima iz Teku}e rezerve Buxeta do iznosa od 200.000 KM. Zamjenici premijera mogu raspolagati sredstvima Teku}e rezerve Buxeta do iznosa od 100.000 KM. Raspodjela sredstava iz stava 6. i 7. ovog ~lana odobrava}e se za nepredvi|ene izdatke buxetskim korisnicima u skladu sa utvr|enim kriterijima. Izvje{taji o utro{ku finansijskih sredstava iz Teku}e rezerve podnose se Vladi Federacije BiH kvartalno u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvje{tavawu i godi{wem obra~unu buxeta u Federaciji Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 17/05, 66/08 i 73/08). ^lan 14. Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, pove}a djelokrug ili nadle`nost korisnika {to zahtijeva i pove}ana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za wegove tro{kove osiguravaju se iz Teku}e rezerve Buxeta, a odobrava ih Vlada. Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, umawi djelokrug ili nadle`nost korisnika, {to zahtijeva smawena sredstva, ili se korisnik ukine, neutro{ena sredstva za wegove izdatke prenose se u Teku}u rezervu Buxeta ili na korisnika koji preuzme wegove poslove uz odobrewe Vlade. ^lan 15. Korisnicima nije dopu{teno stvarati obaveze, odnosno rashode ili optere}ewa buxetskih pozicija, ako ti rashodi ili optere}ewa buxetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u operativnom buxetu za tog korisnika. Rashodi korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih buxetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period koji je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva. Ministar finansija ima pravo rje{ewem obustaviti od izvr{ewa odluku koja je u suprotnosti s ovim zakonom i Zakonom o buxetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. ^lan 16. Rashode ili optere}ewa buxetskih pozicija koja se pla}aju iz dozna~enih grantova ili zajmova datih korisnicima ne mogu se realizirati bez instrukcija ministarstva finansija, a na osnovu prethodno dostavqenog zahtjeva korisnika. ^lan 17. Svi javni prihodi koji pripadaju Buxetu, obavezno se upla}uju na JRT, a koji se nalazi pod iskqu~ivim pravom

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 11

Ministarstva finansija u skladu sa Zakonom o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 58/02, 19/03,79/07). ^lan 18. Neiskori{tene aproprijacije i optere}ewa evidentirani na ekonomskim kodovima 611000, 612000, 613000, 616000 i 823000, isti~u 31. januara naredne fiskalne godine. Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansirawe kapitalnih projekata iz posebnih fondova, kao i za finansirawe projekata od posebnog zna~aja za razvoj privrede ili poboq{awa uspje{nosti. Aproprijacije u svrhu finansirawa vi{egodi{wih kapitalnih projekata prenose se na narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvr|enom u Dokumentu okvirnog buxeta. ^lan 19. Pogre{no ili vi{e upla}eni prihodi u Buxet, vra}aju se uplatiocima na teret tih prihoda na osnovu rje{ewa koje donosi Ministarstvo finansija u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa Jedinstvenog ra~una Trezora Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 47/04). ^lan 20. Ministarstvo finansija, na prijedlog buxetskog korisnika, mo`e donijeti odluku o prestrukturirawu rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za buxetskog korisnika ,na pozicijama 611000, 611200, 613000 .najvi{e do 10% ukupno odobrenih rashoda za buxetskog korisnika. Prestrukturirawe rashoda iz stava 1. ovog ~lana se mo`e vr{iti samo unutar pozicija 611000, 612000 i 613000 i to jedanput u toku 2011. fiskalne godine. ^lan 21. Sredstva na poziciji "Bruto pla}e i naknade" dozna~avat }e se korisnicima Buxeta na osnovu Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Zakona o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10), te Zakona o na~inu ostvarivawa u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 50/09). Sredstva sa pozicije "Naknade tro{kova zaposlenih" dozna~avat }e se korisnicima Buxeta na osnovu, Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Zakona o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10), te Zakona o na~inu ostvarivawa u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 50/09) i Uredbe o naknadama koje nemaju karakter pla}e ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/10), i Op}eg kolektivnog ugovora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/05). ^lan 22. Visina dnevnica, naknada tro{kova za slu`bena putovawa koji nastanu u vezi slu`benih putovawa za sve korisnike koji se finansiraju iz sredstava Buxeta odre|uje se na osnovu Uredbe o naknadama za slu`bena putovawa ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 9/11). ^lan 23. Korisnicima se osiguravaju sredstva za obavezno osigurawe u skladu sa Zakonom o dru{tvima za osigurawe u privatnom osigurawu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/ 05).

Sredstva za naknadu {tete na imovini koja nije osigurana prema stavu 1. ovog ~lana osiguravaju se u Buxetu i dozna~avat }e se korisnicima na wihov zahtjev. ^lan 24. Postupak nabavke roba, radova i usluga mora se obavqati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 , 52/05, 8/06, 24/06 , 70/06,12/09 i 60/10). ^lan 25. Sredstva utvr|ena u razdjelu 12. Buxeta, pozicija "Transfer za politi~ke stranke i koalicije" rasporedit }e na korisnike Vlada, po prethodno utvr|enim kriterijima. Sredstva namijewena za finansirawe politi~kih subjekata Vlada }e rasporediti tako da 30% od predvi|enog iznosa rasporedi na politi~ke subjekte, koji su zastupqeni u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, u jednakim iznosima, a 70% prema broju poslanika u domovima Parlamenta. Ukoliko je ugovorom izme|u ~lanica koalicije reguliran na~in raspodjele nov~anih sredstava koja pripadaju koaliciji, sredstva koja na osnovu stava 2. ovog ~lana pripadaju koaliciji Vlada raspore|uje na osnovu odredbi ugovora. Sredstva utvr|ena u razdjelu 12. Buxeta, pozicija "Transfer za Fondaciju Srebrenica - Poto~ari", rasporedit }e se na korisnike prema programima koje donosi Vlada. ^lan 26. Sredstva utvr|ena u razdjelu 15. Buxeta, pozicija "Transfer udru`ewima gra|ana i drugim organizacijama" bit }e raspore|ena na korisnike prema programima koje donosi Vlada. ^lan 27. Sredstva utvr|ena u razdjelu 16. Buxeta, pozicija "U~e{}e Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira me|unarodna zajednica", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 28. Sredstva utvr|ena u razdjelu 17. Buxeta, pozicije "Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodwi i prestrukturirawu industrije i rudarstva", "Subvencije javnim preduze}ima - konsolidacija rudnika ugqa u Federaciji BiH" koriste se po programu koji donosi Vlada. ^lan 29. Sredstva utvr|ena u razdjelu 18 Buxeta, pozicije "Subvencija javnim preduze}ima" - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Transfer `eqeznicama FBiH, i "Subvencija javnim preduze}ima - JP " B&H Airliens" d.o.o. Sarajevo" tro{it }e se prema programu koji donosi Vlada. ^lan 30. Sredstva utvr|ena u razdjelu 20. Buxeta, pozicija "Transfer za Zavod zdravstvenog osigurawa i reosigurawa FBIH", "Transfer za Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH", "Teku}i transfer drugim nivoima vlasti-AKAZ" koristi se po programu koji donosi Vlada. Federalno ministarstvo zdravstva }e izvje{tavati Vladu o realizaciji programa lije~ewa, u~estalosti oboqewa i drugim va`nim pokazateqima u vezi implementacije programa Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, utvr|enih Odlukom o utvr|ivawu prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene za{tite iz odre|enih specijalisti~kih djelatnosti koje }e se pru`ati osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 08/05, 11/07 i 44/07) kao i realizaciji sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, na na~in i u rokovima predvi|enim Zakonom o zdravstvenom osigurawu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 30/97, 07/02 i 70/08).

Broj 14 – Strana 12

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

^lan 31. Sredstva utvr|ena u razdjelu 23. Buxeta, pozicije "Teku}i transferi drugim nivoima vlasti - za rje{avawe problema Roma u oblasti stambenog zbriwavawa", "U~e{}e Vlade Federacije BiH u sufinansirawu kantonalnih i lokalnih zajednica - za{tita nacionalnih spomenika", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 32. Sredstva utvr|ena u razdjelu 24. Buxeta, pozicija "Podsticaj za poqoprivredu" i "Podsticaj za veterinarstvo", koriste se po programu koji donosi Vlada. ^lan 33. Sredstva utvr|ena u razdjelu 32. Buxeta, pozicija "Transfer za pomo} u lije~ewu braniteqa", "Transfer za podr{ku fondaciji za stambeno zbriwavawe RVI i braniteqa", "Transfer za temeqna udru`ewa proistekla iz posqedweg domovinskog rata", "Transfer za obiqe`avawe zana~ajnih datuma", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 34. Sredstva utvr|ena u razdjelu 46. Buxeta - Federalna uprava civilne za{tite, na ekonomski kod 614100 "Teku}i transferi drugim nivoima vlasti - OP]INE" u iznosu od 1.450.000 KM , koristit }e se po programu koji donosi Vlada. ^lan 35. Sredstva utvr|ena u razdjelu 50. Buxeta, pozicije "Teku}i transferi drugim nivoima vlasti - Teku}i transferi op}inama i gradovima", "Teku}i transferi pojedincima isplata stipendija (u~enici starih zanata)", Teku}i transferi pojedincima - isplata inovatorima", "Teku}i transferi neprofitnim organizacijama - udru`ewa gra|ana" Teku}i transferi neprofitnim organizacijama - obrtni~ke komore FBiH i kantona i obrazovne institucije" i "Subvencije privatnim preduze}ima i poduzetnicima Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta" koriste se po programima koje donosi Vlada. ^lan 36. Sredstva utvr|ena u razdjelu 51.Buxeta, pozicija "Transfer za implementaciju i uvo|ewe u prava neratnih invalida", "Transfer za odvikavawe od ovisnosti", "Transfer Savezu logora{a BiH i partnerskim sudionicima - Projekt provedbe Odluke MSP", "Transfer Hrvatskoj udruzi logora{a Domovinskog rata u BiH", "Transfer-lmplementacija mjera iz Akcionog plana u okviru Strategije zapo{qavawa u FBiH (2009-2013)", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 37. Sredstva utvr|ena u razdjelu 52. Buxeta, pozicija "Transfer za kulturu od zna~aja za Federaciju", "Transfer za udru`ewe gra|ana i organizacija iz oblasti kulture", "Transfer za sport od zna~aja za Federaciju", "Transfer za fond za izdava{tvo", "Transfer za kinematografiju", "Transfer za obnovu kulturnog i graditeqskog naslije|a", "Transfer Fondaciji za muzi~ke, scenske i likovne djelatnosti", "Transfer Fondaciji za bibliote~ku djelatnost", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 38. Sredstva utvr|ena u razdjelu 53. Buxeta, pozicija "Transfer za raseqena lica i povratnike", koristit }e se po programima koje donosi Vlada. ^lan 39. Sredstva utvr|ena u razdjelu 54. Buxeta, pozicija "Transfer za finansirawe studentskog standarda" "Transfer za finansirawe obrazovawa", "Transfer za implementaciju Bolowskog procesa", "Transfer za oblast nauke od zna~aja za Federaciju" i "Transfer za Fond za studentske zajmove", koristit }e se po programu koji donosi Vlada.

^lan 40. Sredstva utvr|ena u razdjelu 61. Buxeta pozicija "Transfer za razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH", "Transfer za za{titu okoli{a od zna~aja za FBiH", "Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce", "Transfer za sanaciju Po~iteqa", "Transfer za sanaciju doweg toka rijeke Trebi`at slapovi Kravice i Ko}u{a", "Me|unarodni simpozij sajmovi i turizam", "Transfer za Eko kamp Federacije","Transfer za preventivna sredstva za akcidente u okoli{u", "Transfer sanacije mlinice na Uni, Trebi`atu, Dre`nici, Vrio{tici, i dr. u FBiH", "Transfer za NP "UNA", NP "Blidiwe" i druga za{ti}ena podru~ja", "Akcijski plan Strategije okoli{a" tro{it }e se namjenski prema programu koji donosi Vlada. ^lan 41. Korisnici buxetskih sredstava su obavezni predlo`iti Vladi programe utro{ka sredstava iz ~l. 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,38.,39. i 40. ovog zakona. Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriterij za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava i naziv korisnika sredstava. Sredstva se ne mogu koristiti prije nego {to Vlada odobri programe. O utro{enim sredstvima iz stava 1. ovog ~lana korisnici izvje{tavaju Ministarstvo finansija, a Ministarstvo finansija Vladu u skladu sa Zakonom o buxetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. ^lan 42. Resorna ministarstva koja su nadle`na za nadzor implementacije Razvojno -investicionih projekata iz Aneksa Buxeta u Federaciji Bosne i Hercegovine, finansiranih iz ino-kreditnih i donatorskih sredstava su du`na kvartalno dostavqati izvje{taje Ministarstvu finansija o utro{ku sredstava obuhva}enih planom za 2011. godinu po projektima. ^lan 43. Resorna ministarstva }e osigurati transparentnost i efikasnost upravqawa finansijama. U svojim programima utro{ka sredstava iz ~l. 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,38.,39. i 40. ovog zakona za finansijska sredstva koja se dodjequju na revolving osnovi korisnicima buxetskih sredstava, nadle`na resorna ministarstva su obavezna regulisati ro~nost povrata finansijskih sredstava na JRT Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 44. Prikupqawe javnih prihoda Buxeta vr{i se preko ra~una javnih prihoda (depozitni ra~un). Obavqawe platnih transakcija vr{i se preko transakcijskog ra~una koji je sastavni dio JRT, a otvara ga Ministarstvo finansija. Potpisnici naloga platnih transakcija putem ra~una iz st. 1. i 2. ovog ~lana su: a) prvi potpisnik - ministar finansija Federacije BiH, b) drugi potpisnik - premijer Federacije BiH ili jedan od zamjenika premijera Federacije BiH. ^lan 45. Prihodi koje korisnici ostvaruju obavqawem vlastite djelatnosti moraju se upla}ivati na depozitne ra~une javnih prihoda Buxeta. Uplate na osnovu ostvarenih vlastitih prihoda korisnika Buxeta evidentirat }e se kao vlastiti prihod svakog korisnika u Glavnoj kwizi Trezora. U skladu s tim korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela Buxeta planiraju rashode koji }e biti pokriveni iz vlastitih prihoda. ^lan 46. Donacije i grantovi koji nisu planirani u Buxetu, a ostvare se u toku godine namjenski }e se usmjeravati odlukom resornog ministarstva.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 13

Kori{tewe prihoda po osnovu namjenskih sredstava koji se upla}uju na depozitni ra~un Buxeta Federacije BiH, u skladu sa Pravilnikom o na~inu uplate javnih prihoda buxeta i vanbuxetskih fondova na teritoriji Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/09, 46/09, 56/09 i 63/09), a koja se ostvare u toku godine, odobrit }e se odlukom Federalnog ministarstva finansija. IV. Zadu`ivawe i upravqawe dugom ^lan 47. Ministar finansija je, pored upravqawa prihodima i izdacima Ministarstva finansija, odgovoran je u ime Vlade za ra~unovodstvo i unutra{wi nadzor transakcija zadu`ewa i duga. Ministarstvo finansija odgovorno je za potpuno i pravovremeno prikupqawe prihoda na JRT u skladu sa Zakonom o Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 58/02, 19/03 i 79/07) i odgovaraju}im provedbenim propisima. ^lan 48. Finansijske obaveze preuzete u ime i za ra~un Federacije u skladu sa zakonom i drugim propisima ~ine dug Federacije i obaveze Federacije. O visini zadu`ivawa Federacije i garancija Federacije odlu~uje Parlament Federacije BiH , na prijedlog Vlade. ^lan 49. Kratkoro~ni dug mo`e nastati samo radi finansirawa deficita nastalog iz gotovinskog toka i otplatit }e se u fiskalnoj 2011. godini u kojoj zadu`ewe i nastaje i ni u kom vremenskom periodu u toku teku}e fiskalne godine ne}e pre}i 5% ostvarenih prihoda bez primitaka u prethodnoj fiskalnoj godini. U izvanrednim okolnostima, visinu sredstava za finansirawe deficita, nastalog iz gotovinskog toka, a koji ugro`ava funkcionisawe finansijskog sistema u Federaciji BiH, odobrava Parlament Federacije BiH i Vlada Federacije BiH, na prijedlog ministra finansija. ^lan 50. U upravqawu dugovima u Federaciji, Federacija i kantoni zajedno se dogovaraju i odre|uju gorwi nivo konsolidiranog duga Federacije. ^lan 51. Za upravqawe dugom nadle`no je Ministarstvo finansija. V. Kaznene odredbe ^lan 52. Odgovorno lice korisnika, nosilac izvr{ne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Buxet kazni}e se za prekr{aj koji napravi, u skladu sa odredbama ~lana 78. Zakona o buxetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. VI. Prijelazne i zavr{ne odredbe ^lan 53. Tro{kovi za institucije Federacije koje prelaze na nivo Bosne i Hercegovine u potpunosti }e se prenijeti u buxet institucija BiH zajedno sa buxetskim pozicijama Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za ove funkcije. Vlada }e dozna~iti u buxet institucija BiH iznose predvi|ene u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansirawe institucija Bosne i Hercegovine i to proporcionalno na mjese~noj osnovi po~ev{i od mjeseca u

kojem rashodi na osnovu prijenosa funkcija postanu efektivni. ^lan 54. Buxetom za 2011. godinu }e se izvr{iti prijenos rashoda na osnovu prijenosa nadle`nosti i funkcija sa entitetskog nivoa na dr`avni nivo. ^lan 55. U slu~aju da drugi zakoni i propisi sadr`e odredbe o na~inu izvr{avawa Buxeta i pravima i obavezama korisnika buxetskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjewivat }e se odredbe ovog zakona. ^lan 56. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjewivat }e se na fiskalnu 2011. godinu. Predsjedavaju}a Predsjedavaju}i Doma naroda Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, s. r. Denis Zvizdi}, s. r.

358
Na osnovu ~lana IV.B.7.a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine donosim

UKAZ
O PROGLA[ENJU BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU Progla{ava se Bud`et Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni~kog doma od 25. marta 2011. godine i na sjednici Doma naroda od 26. marta 2011. godine. Broj 01,02-14-157/11 28. marta 2011. godine Predsjednik Sarajevo @ivko Budimir, s. r.

BUD@ET
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU ^lan 1. Bud`et Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sastoji se od:
OPIS I Prihodi, primici i financiranje II Prihodi i primici III Rashodi i izdaci IV Deficit V Financiranje MMF-STAND BY TRAN[A III i IV WB DPL Evropska komisija IV tran{a MMF-a VI tran{a MMF-a Bud`et za 2010. godinu 1.863.333.532 1.445.918.034 1.863.333.532 417.415.498 417.415.498 312.000.000 87.000.000 18.415.498 Bud`et za 2011. godinu 1.699.318.442 1.446.379.822 1.699.318.442 252.938.620 252.938.620 0 0 58.674.900 82.000.000 112.263.720

Broj 14 – Strana 14

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 15

Broj 14 – Strana 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 17

Broj 14 – Strana 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 19

Broj 14 – Strana 20

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 21

Broj 14 – Strana 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 23

Broj 14 – Strana 24

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 25

Broj 14 – Strana 26

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 27

Broj 14 – Strana 28

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 29

Broj 14 – Strana 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 31

Broj 14 – Strana 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 33

Broj 14 – Strana 34

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 35

Broj 14 – Strana 36

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 37

Broj 14 – Strana 38

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 39

Broj 14 – Strana 40

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 41

Broj 14 – Strana 42

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 43

Broj 14 – Strana 44

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 45

Broj 14 – Strana 46

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 47

Broj 14 – Strana 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 49

Broj 14 – Strana 50

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 51

Broj 14 – Strana 52

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 53

Broj 14 – Strana 54

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 55

Broj 14 – Strana 56

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 57

Broj 14 – Strana 58

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 59

Broj 14 – Strana 60

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 61

Broj 14 – Strana 62

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 63

Broj 14 – Strana 64

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 65

Broj 14 – Strana 66

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 67

Broj 14 – Strana 68

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 69

Broj 14 – Strana 70

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 71

Broj 14 – Strana 72

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 73

Broj 14 – Strana 74

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 75

Broj 14 – Strana 76

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 77

Broj 14 – Strana 78

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 79

Broj 14 – Strana 80

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 81

Broj 14 – Strana 82

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 83

Broj 14 – Strana 84

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 85

Broj 14 – Strana 86

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 87

Broj 14 – Strana 88

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 89

Broj 14 – Strana 90

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 91

Broj 14 – Strana 92

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 93

Broj 14 – Strana 94

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 95

Broj 14 – Strana 96

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 97

Broj 14 – Strana 98

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 99

Broj 14 – Strana 100

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 101

Broj 14 – Strana 102

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 103

Broj 14 – Strana 104

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 105

Broj 14 – Strana 106

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 107

Broj 14 – Strana 108

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 109

Broj 14 – Strana 110

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 111

Broj 14 – Strana 112

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 113

Broj 14 – Strana 114

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 115

Broj 14 – Strana 116

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 117

Broj 14 – Strana 118

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 119

Broj 14 – Strana 120

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 121

^lan 4. Bud`etskim korisnicima za koje u ovom Bud`etu nisu predvi|ena sredstva ili su predvi|ena u nedovoljnom iznosu, a kod kojih se uka`e neodlo`na potreba u sredstvima, predvi|ena je teku}a rezerva. Sredstva iz teku}e rezerve, po prethodno podnesenom zahtjevu, odobrava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U teku}e rezerve izdvojit }e se 0,330% ukupnih izdataka Bud`eta. ^lan 5. Kapitalni projekti finansirani iz vanjskih kreditnih sredstava su sastavni dio Bud`eta. ^lan 6. Ovla{}uje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija da izvr{i tehni~ke ispravke u tekstu Bud`eta. ^lan 7. Ovaj Bud`et stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjivat }e se za fiskalnu 2011. godinu. Predsjedavaju}a Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, s. r. Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Denis Zvizdi}, s. r.

UKAZ
O PROGLA[ENJU PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU Progla{ava se Prora~un Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupni~kog doma od 25. o`ujka 2011. godine i na sjednici Doma naroda od 26. o`ujka 2011. godine. Broj 01,02-14-157/11 28. o`ujka 2011. godine Predsjednik Sarajevo @ivko Budimir, v. r.

PRORA^UN
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU ^lanak 1. Prora~un Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sastoji se od:
OPIS I Prihodi, primici i financiranje II Prihodi i primici III Rashodi i izdaci IV Deficit V Financiranje MMF-STAND BY TRAN[A III i IV WB DPL Evropska komisija IV tran{a MMF-a VI tran{a MMF-a Prora~un za 2010. godinu 1.863.333.532 1.445.918.034 1.863.333.532 417.415.498 417.415.498 312.000.000 87.000.000 18.415.498 Prora~un za 2011. godinu 1.699.318.442 1.446.379.822 1.699.318.442 252.938.620 252.938.620 0 0 58.674.900 82.000.000 112.263.720

Temeljem ~lanka IV.B.7.a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine donosim

Broj 14 – Strana 122

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 123

Broj 14 – Strana 124

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 125

Broj 14 – Strana 126

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 127

Broj 14 – Strana 128

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 129

Broj 14 – Strana 130

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 131

Broj 14 – Strana 132

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 133

Broj 14 – Strana 134

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 135

Broj 14 – Strana 136

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 137

Broj 14 – Strana 138

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 139

Broj 14 – Strana 140

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 141

Broj 14 – Strana 142

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 143

Broj 14 – Strana 144

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 145

Broj 14 – Strana 146

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 147

Broj 14 – Strana 148

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 149

Broj 14 – Strana 150

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 151

Broj 14 – Strana 152

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 153

Broj 14 – Strana 154

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 155

Broj 14 – Strana 156

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 157

Broj 14 – Strana 158

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 159

Broj 14 – Strana 160

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 161

Broj 14 – Strana 162

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 163

Broj 14 – Strana 164

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 165

Broj 14 – Strana 166

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 167

Broj 14 – Strana 168

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 169

Broj 14 – Strana 170

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 171

Broj 14 – Strana 172

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 173

Broj 14 – Strana 174

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 175

Broj 14 – Strana 176

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 177

Broj 14 – Strana 178

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 179

Broj 14 – Strana 180

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 181

Broj 14 – Strana 182

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 183

Broj 14 – Strana 184

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 185

Broj 14 – Strana 186

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 187

Broj 14 – Strana 188

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 189

Broj 14 – Strana 190

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 191

Broj 14 – Strana 192

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 193

Broj 14 – Strana 194

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 195

Broj 14 – Strana 196

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 197

Broj 14 – Strana 198

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 199

Broj 14 – Strana 200

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 201

Broj 14 – Strana 202

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 203

Broj 14 – Strana 204

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 205

Broj 14 – Strana 206

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 207

Broj 14 – Strana 208

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 209

Broj 14 – Strana 210

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 211

Broj 14 – Strana 212

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 213

Broj 14 – Strana 214

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 215

Broj 14 – Strana 216

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 217

Broj 14 – Strana 218

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 219

Broj 14 – Strana 220

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 221

Broj 14 – Strana 222

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 223

Broj 14 – Strana 224

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 225

Broj 14 – Strana 226

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 227

Broj 14 – Strana 228

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 229

^lanak 4. Prora~unskim korisnicima za koje u ovom Prora~unu nisu predvi|ena sredstva ili su predvi|ena u nedovoljnom iznosu, a kod kojih se uka`e neodlo`na potreba u sredstvima, predvi|ena je teku}a pri~uva. Sredstva iz teku}e pri~uve, po prethodno podnesenom zahtjevu, odobrava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U teku}e pri~uve izdvojit }e se 0,330% ukupnih izdataka Prora~una. ^lanak 5. Kapitalni projekti financirani iz vanjskih kreditnih sredstava su sastavni dio Prora~una. ^lanak 6. Ovla{}uje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija da izvr{i tehni~ke ispravke u tekstu Prora~una. ^lanak 7. Ovaj Prora~un stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjivat }e se za fiskalnu 2011. godinu. Predsjedateljica Predsjedatelj Doma naroda Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, v. r. Denis Zvizdi}, v. r.

na sjednici Doma naroda od 26. marta 2011. godine, prilikom usvajanja Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, donio

ODLUKU
O USVAJANJU FINANSIJSKIH PLANOVA VANBUD@ETSKIH FONDOVA ZA 2011. GODINU I. Usvaja se Finansijski plan Federalnog zavoda za zapo{ljavanje za 2011. godinu i procjena plana za 2012. i 2013. godinu. II. Usvaja se Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu. III. Usvaja se Finansijski plan Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. IV. Planovi iz ta~. I, II i III ove Odluke objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". PF broj 01,02-14-157/11-1 26. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, s. r. Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Denis Zvizdi}, s. r.

359
Na osnovu ~lana 152. Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu ~lana 143. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavni~kog doma od 25. marta 2011. godine i

Broj 14 – Strana 230

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

FINANSIJSKI PLAN
FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2011. GODINU

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 231

Broj 14 – Strana 232

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 233

Broj 14 – Strana 234

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 235

Broj 14 – Strana 236

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 237

Broj 14 – Strana 238

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

FINANSIJSKI PLAN
FONDA SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 239

Broj 14 – Strana 240

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 241

Broj 14 – Strana 242

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 243

Broj 14 – Strana 244

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 245

Broj 14 – Strana 246

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 247

Broj 14 – Strana 248

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
360
Na osnovu ~lana 18. stav 1. alineja 3., ~lana 21. stav 1. ~lana 45. stav 1. Zakona o fondu za za{titu okoli{a Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donosi

UREDBU
O POSEBNIM NAKNADAMA ZA OKOLI[ KOJE SE PLA]AJU PRI REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA ^lan 1. Ovom uredbom propisuju se jedini~ne naknade i korektivni koeficijenti za obra~un posebne naknade za okoli{ koja se pla}a pri registraciji motornih vozila. ^lan 2. Jedini~na naknada (No) za pojedine vrste vozila iznosi: 1) osobni automobili 15 KM, 2) autobusi 60 KM, 3) teretni automobili 90 KM, 4) kombinirani automobili 30 KM, 5) mopedi 6 KM, 6) motocikli 10 KM, 7) radni strojevi 25 KM, 8) radna vozila 30 KM, 9) traktori 10 KM. ^lan 3. (1) Posebna naknada se obra~unava prema izrazu PN = No x Kk, u kojem je: N - iznos naknade u KM, No- osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila, (u daljnjem tekstu: jedini~na naknada), Kk- korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, zapremini ili snazi motora i starosti vozila, (2) Korektivni koeficijent (Kk) za svako pojedino vozilo odre|uje se i izra~unava prema izrazu: Kk= K1 x K2 x K3 u kojem je: K1 - korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva, K2- korektivni koeficijent ovisan o zapremini motora, K3- korektivni koeficijent ovisan o starosti vozila, a dobiveni umno`ak mno`i se s jedini~nom naknadom za pojedinu vrstu vozila iz ~lana 2. ove uredbe. ^lan 4. Korektivni koeficijent (K1) u zavisnosti od vrste motora i pogonskog goriva iznosi za: 1) otto motor dvotaktni (motorni benzin, plin) 2,0 2) otto motor ~etverotaktni (motorni benzin, plin) 1,0 3) rotacijski motor (motorni benzin, plin) 1,5 4) diesel motor (dizelsko gorivo, biodizel) 1,0 5) elektromotor (elektri~na struja) 0,2 6) motor na pogon alternativnim gorivima (vodik, bioalkohol) 0,2. ^lan 5. Korektivni koeficijent (K2) u zavisnosti od radnog obima motora iznosi za: 1) motor radnog obujma manjeg od 50 cm³ 0,80 2) motor radnog obujma od 51 do 250 cm³ 0,85 3) motor radnog obujma od 251 do 750 cm³ 0,90 4) motor radnog obujma od 751 do 1400 cm³ 0,95 5) motor radnog obujma od 1401 do 2000 cm³ 1,00 6) motor radnog obujma od 2001 do 4000 cm³ 1,20

7) motor radnog obujma od 4001 do 8000 cm³ 1,40 8) motor radnog obujma od 8001 do 12000 cm³ 1,60 9) motor radnog obujma od 12001 do 16000 cm³ 1,80 10) za motor radnog obujma ve}eg od 16001 cm³ 2,00. Korektivni koeficijent (K2) za vozila pokretana elektromotorom ili alternativnim pogonskim gorivima iznosi 1,00. ^lan 6. Korektivni koeficijent (K3) u zavisnosti od starosti vozila iznosi za: 1) vozilo starosti od 0 do 5 godina 0,90 2) vozilo starosti od 6 do 8 godina 0,95 3) vozilo starosti od 9 do 10 godina 1,00 4) vozila starosti od 11 do 15 godina 1,10 5) vozila starosti od 16 do 20 godina 1,20 6) vozilo starosti od 21 do 30 godina 1,40 7) vozilo starosti iznad 30 godina 1,60 8) vozilo starosti iznad 30 godina ("oldtimer") uz potvrdu o povijesnoj vrijednosti vozila koju izdaje nadle`no udru`enje 0,10. ^lan 7. Obra~un naknade vr{i se na osnovu podataka o vozilu i obvezniku pla}anja upisanim u isprave vozila, odnosno knji`icu vozila ili saobra}ajnu dozvolu. ^lan 8. Naknada se obra~unava i pla}a jednom godi{nje prilikom registracije vozila i upla}uje 30% na ra~un Fonda za za{titu okoli{a Federacije BiH i 70% kantonalnim fondovima za za{titu okoli{a (ukoliko su uspostavljeni), odnosno bud`eta kantona. ^lan 9. Registracija vozila prema odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobra}aja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06 i 44/07) i Pravilnika o registraciji vozila ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/07, 41/07 i 54/07) obavlja se nakon {to je upla}ena naknada u skladu s ovom uredbom. Dokaz da je pla}ena naknada uslov je za pristupanje registraciji vozila. ^lan 10. Do isteka roka od dvije godine od dana stupanja na snagu ove uredbe obra~unavat }e se i napla}ivati samo jedini~na naknada iz ~lana 2. ove uredbe. Ni`e razine vlasti (op}ine, gradovi, `upanije/kantoni) su u roku od 6 mjeseci du`ni uskladiti svoje akte s ovom uredbom. ^lan 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 267/11 9. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na osnovi ~lanka 18. stavak 1. alineja 3., ~lanka 21. stavak 1. ~lanka 45. stavak 1. Zakona o fondu za za{titu okoli{a Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. o`ujka 2011. godine, donosi

UREDBU
O POSEBNIM NAKNADAMA ZA OKOLI[ KOJE SE PLA]AJU PRI REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA ^lanak 1. Ovom uredbom propisuju se jedini~ne naknade i korektivni koeficijenti za obra~un posebne naknade za okoli{ koja se pla}a pri registraciji motornih vozila.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 8)

Broj 14 – Strana 249

^lanak 2. Jedini~na naknada (No) za pojedine vrste vozila iznosi: 1) osobni automobili 15 KM, 2) autobusi 60 KM, 3) teretni automobili 90 KM, 4) kombinirani automobili 30 KM, 5) mopedi 6 KM, 6) motocikli 10 KM, 7) radni strojevi 25 KM, 8) radna vozila 30 KM, 9) traktori 10 KM. ^lanak 3. (1) Posebna naknada se obra~unava prema izrazu PN = No x Kk, u kojem je: N - iznos naknade u KM, No- osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila, (u daljnjem tekstu: jedini~na naknada), Kk- korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, zapremini ili snazi motora i starosti vozila, (2) Korektivni koeficijent (Kk)za svako pojedino vozilo odre|uje se i izra~unava prema izrazu: Kk= K1 x K2 x K3 u kojem je: K1 - korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva, K2- korektivni koeficijent ovisan o zapremini motora, K3- korektivni koeficijent ovisan o starosti vozila, a dobiveni umno`ak mno`i se s jedini~nom naknadom za pojedinu vrstu vozila iz ~lanka 2. ove uredbe. ^lanak 4. Korektivni koeficijent (K1) u zavisnosti od vrste motora i pogonskog goriva iznosi za: 1) otto motor dvotaktni (motorni benzin, plin) 2,0 2) otto motor ~etverotaktni (motorni benzin, plin) 1,0 3) rotacijski motor (motorni benzin, plin) 1,5 4) diesel motor (dizelsko gorivo, biodizel) 1,0 5) elektromotor (elektri~na struja) 0,2 6) motor na pogon alternativnim gorivima (vodik, bioalkohol) 0,2. ^lanak 5. Korektivni koeficijent (K2) u zavisnosti od radnog obima motora iznosi za: 1) motor radnog obujma manjeg od 50 cm³ 0,80 2) motor radnog obujma od 51 do 250 cm³ 0,85 3) motor radnog obujma od 251 do 750 cm³ 0,90 4) motor radnog obujma od 751 do 1400 cm³ 0,95 5) motor radnog obujma od 1401 do 2000 cm³ 1,00 6) motor radnog obujma od 2001 do 4000 cm³ 1,20 7) motor radnog obujma od 4001 do-8000 cm³ 1,40 8) motor radnog obujma od 8001 do 12000 cm³ 1,60 9) motor radnog obujma od 12001 do 16000 cm³ 1,80 10) za motor radnog obujma ve}eg od 16001 cm³ 2,00. Korektivni koeficijent (K2) za vozila pokretana elektromotorom ili alternativnim pogonskim gorivima iznosi 1,00. ^lanak 6. Korektivni koeficijent (K3) u zavisnosti od starosti vozila iznosi za: 1) vozilo starosti od 0 do 5 godina 0,90 2) vozilo starosti od 6 do 8 godina 0,95 3) vozilo starosti od 9 do 10 godina 1,00 4) vozila starosti od 11 do 15 godina 1,10 5) vozila starosti od 16 do 20 godina 1,20 6) vozilo starosti od 21 do 30 godina 1,40 7) vozilo starosti iznad 30 godina 1,60

vozilo starosti iznad 30 godina ("oldtimer") uz potvrdu o povijesnoj vrijednosti vozila koju izdaje nadle`no udru`enje 0,10. ^lanak 7. Obra~un naknade vr{i se na osnovu podataka o vozilu i obvezniku pla}anja upisanim u isprave vozila, odnosno knji`icu vozila ili saobra}ajnu dozvolu. ^lanak 8. Naknada se obra~unava i pla}a jednom godi{nje prilikom registracije vozila i upla}uje 30% na ra~un Fonda za za{titu okoli{a Federacije BiH i 70% kantonalnim fondovima za za{titu okoli{a (ukoliko su uspostavljeni), odnosno prora~unima kantona. ^lanak 9. Registracija vozila prema odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobra}aja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06 i 44/07) i Pravilnika o registraciji vozila ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/07, 41/07 i 54/07) obavlja se nakon {to je upla}ena naknada u skladu s ovom uredbom. Dokaz da je pla}ena naknada uvjet je za pristupanje registraciji vozila. ^lanak 10. Do isteka roka od dvije godine od dana stupanja na snagu ove uredbe obra~unavat }e se i napla}ivati samo jedini~na naknada iz ~lanka 2. ove uredbe. Ni`e razine vlasti (op}ine, gradovi, `upanije/kantoni) su u roku od 6 mjeseci du`ni uskladiti svoje akte s ovom uredbom. ^lanak 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 267/11 9. o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 18. stav 1. alineja 3., ~lana 21. stav 1. ~lana 45. stav 1. Zakona o fondu za za{titu okoli{a Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donosi

UREDBU
O POSEBNIM NAKNADAMA ZA OKOLI[ KOJE SE PLA]AJU PRI REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA ^lan 1. Ovom uredbom propisuju se jedini~ne naknade i korektivni koeficijenti za obra~un posebne naknade za okoli{ koja se pla}a pri registraciji motornih vozila. ^lan 2. Jedini~na naknada (No) za pojedine vrste vozila iznosi: 1) osobni automobili 15 KM, 2) autobusi 60 KM, 3) teretni automobili 90 KM, 4) kombinovani automobili 30 KM, 5) mopedi 6 KM, 6) motocikli 10 KM, 7) radni strojevi 25 KM, 8) radna vozila 30 KM, 9) traktori 10 KM. ^lan 3. (1) Posebna naknada se obra~unava prema izrazu PN = No x Kk, u kojem je: N - iznos naknade u KM, No- osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila,

Broj 14 – Strana 250

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

(u daqwem tekstu: jedini~na naknada), Kk- korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, zapremini ili snazi motora i starosti vozila, (2) Korektivni koeficijent (Kk) za svako pojedino vozilo odre|uje se i izra~unava prema izrazu: Kk= K1 x K2 x K3 u kojem je: K1 - korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva, K2- korektivni koeficijent ovisan o zapremini motora, K3- korektivni koeficijent ovisan o starosti vozila, a dobiveni umno`ak mno`i se s jedini~nom naknadom za pojedinu vrstu vozila iz ~lana 2. ove uredbe. ^lan 4. Korektivni koeficijent (Kk) u zavisnosti od vrste motora i pogonskog goriva iznosi za: 1) otto motor dvotaktni (motorni benzin, plin) 2,0 2) otto motor ~etverotaktni (motorni benzin, plin) 1,0 3) rotacijski motor (motorni benzin, plin) 1,5 4) diesel motor (dizelsko gorivo, biodizel) 1,0 5) elektromotor (elektri~na struja) 0,2 6) motor na pogon alternativnim gorivima (vodik, bioalkohol) 0,2. ^lan 5. Korektivni koeficijent (K2) u zavisnosti od radnog obima motora iznosi za: 1) motor radnog obujma maweg od 50 cm³ 0,80 2) motor radnog obujma od 51 do 250 cm³ 0,85 3) motor radnog obujma od 251 do 750 cm³ 0,90 4) motor radnog obujma od 751 do 1400 cm³ 0,95 5) motor radnog obujma od 1401 do 2000 cm³ 1,00 6) motor radnog obujma od 2001 do 4000 cm³ 1,20 7) motor radnog obujma od 4001 do 8000 cm³ 1,40 8) motor radnog obujma od 8001 do 12000 cm³ 1,60 9) motor radnog obujma od 12001 do 16000 cm³ 1,80 10) za motor radnog obujma ve}eg od 16001 cm³ 2,00. Korektivni koeficijent (K2) za vozila pokretana elektromotorom ili alternativnim pogonskim gorivima iznosi 1,00. ^lan 6. Korektivni koeficijent (K3) u zavisnosti od starosti vozila iznosi za: 1) vozilo starosti od 0 do 5 godina 0,90 2) vozilo starosti od 6 do 8 godina 0,95 3) vozilo starosti od 9 do 10 godina 1,00 4) vozila starosti od 11 do 15 godina 1,10 5) vozila starosti od 16 do 20 godina 1,20 6) vozilo starosti od 21 do 30 godina 1,40 7) vozilo starosti iznad 30 godina 1,60 8) vozilo starosti iznad 30 godina ("oldtimer") uz potvrdu o povijesnoj vrijednosti vozila koju izdaje nadle`no udru`ewe 0,10. ^lan 7. Obra~un naknade vr{i se na osnovu podataka o vozilu i obvezniku pla}awa upisanim u isprave vozila, odnosno kwi`icu vozila ili saobra}ajnu dozvolu. ^lan 8. Naknada se obra~unava i pla}a jednom godi{we prilikom registracije vozila i upla}uje 30% na ra~un Fonda za za{titu okoli{a Federacije BiH i 70% kantonalnim fondovima za za{titu okoli{a (ukoliko su uspostavqeni), odnosno buxeta kantona. ^lan 9. Registracija vozila prema odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06 i 44/07) i Pravilnika

o registraciji vozila ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/07, 41/07 i 54/07) obavqa se nakon {to je upla}ena naknada u skladu sa ovom uredbom. Dokaz da je pla}ena naknada uslov je za pristupawe registraciji vozila. ^lan 10. Do isteka roka od dvije godine od dana stupawa na snagu ove uredbe obra~unava}e se i napla}ivati samo jedini~na naknada iz ~lana 2. ove uredbe. Ni`i nivoi vlasti (op{tine, gradovi, `upanije/kantoni) su u roku od 6 mjeseci du`ni uskladiti svoje akte s ovom uredbom. ^lan 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 267/11 9. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

361
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\ENJE GENERALNIH MJERA RADI PREVENCIJE POVREDA UTVR\ENIH U PRESUDI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BRANIMIR \OKI] PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE I. Usvaja se Akcioni plan za sprovo|enje generalnih mjera radi prevencije povreda utvr|enih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimir \oki} protiv Bosne i Hercegovine koji se nalazi u prilogu ove Odluke i ~ini njen sastavni dio. II. Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno pravobranila{tvo, Federalno ministarstvo prostornog ure|enja i Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadle`nosti. III. Ova odluka stupa narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 264/11 16. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

AKCIONI PLAN
za sprovo|enje generalnih mjera radi prevencije povreda utvr|enih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branislav \oki} protiv Bosne i Hercegovine aplikacija br. 6518/04 - presuda od 27.05.2010. godine, kona~na 04.10.2010. godine. 1. Izvr{iti analizu stanja u predmetima uvidom u postoje}e spise predmeta o dodjeli stanova, uvidom u spise povrata stanova i drugu dokumentaciju gdje su podnosioci zahtjeva izjavljivali da su otkupili stanove, te na osnovu sa~injene analize, utvrditi broj slu~ajeva kao {to je slu~aj \oki}. Nosilac aktivnosti: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 251

Rok: (3) tri mjeseca. 2. Poduzeti aktivnosti kako bi se utvrdio broj predmeta u kojima se vode postupci pred nadle`nim upravnim i sudskim organima, koji su kao slu~aj \oki} Nosilac aktivnosti: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH i Federalno pravobranila{tvo/pravobraniteljstvo Rok: (3) tri mjeseca. 3. Po izvr{enoj analizi iz prethodnih ta~aka, identificirati pojedina~ne predmete u kojima nedostaje dokumentacija, te spisak predmeta dostaviti zastupnici Vije}a ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Nosilac aktivnosti: Organi iz ta~. 1. i 2. Akcionog plana. Rok: (1) jedan mjesec. 4. Na osnovu spiska predmeta iz ta~ke 3. akcionog plana, zatra`iti upotpunu dokumentacije od nadle`nih organa Republike Srbije i Republike Crne Gore, te nakon pribavljene dokumentacije, istu proslijediti Slu`bi za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH. Nosilac aktivnosti: Zastupnica Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Rok: (3) tri mjeseca. 5. Priprema Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo prostornog ure|enja. Rok: (1) mjesec od okon~anja prethodnih aktivnosti. 6. Priprema Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo prostornog ure|enja. Rok: (1) mjesec nakon razmatranja Prednacrta Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 7. Priprema prijedloga Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo prostornog ure|enja. Rok: (1) mjesec nakon dostavljanja eventualnih primjedaba i sugestija na Nacrt Zakona od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

362
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O NA^INU OBRAZOVANJA I UTVR\IVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD RADNIH TIJELA OSNOVANIH OD STRANE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I RUKOVODITELJA FEDERALNIH ORGANA DR@AVNE SLU@BE I. Ovom odlukom utvr|uje se na~in obrazovanja radnih tijela (komisija, koordinacija, odbora, timova i sli~no), kriteriji, na~in ostvarivanja i visina nov~ane naknade za ~lanove, stru~ne i tehni~ke osobe radnih tijela. Pod radnim tijelima iz stava I. ove ta~ke podrazumijevaju se: Radna tijela koja formira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) na prijedlog premijera i zamjenika premijera, a ~iji ~lanovi mogu biti izabrani du`nosnici, nosioci izvr{nih funkcija, savjetnici i dr`avni slu`benici. Vlada Federacije mo`e

obrazovati radna tijela i samostalno kao i u slu~aju kad je radno tijelo du`na obrazovati na osnovu posebnog propisa. Radna tijela koja formira Vlada Federacije na prijedlog resornih ministara, a ~iji ~lanovi su predstavnici jednog ili vi{e organa dr`avne slu`be. Radna tijela koja samostalno formira rukovoditelj federalnog organa dr`avne slu`be (u daljnjem tekstu: rukovoditelj) po potrebi ili na osnovu posebnih propisa, a ~iji ~lanovi su predstavnici jednog ili vi{e organa dr`avne slu`be. ^lanovi radnih tijela iz stava 2. ove ta~ke mogu biti i stru~njaci koji nisu u radnom odnosu u organima dr`avne slu`be, a predlo`eni su zbog svoje stru~nosti kao vanjski saradnici. II. Radna tijela se formiraju radi: izrada radnih verzija zakona i podzakonskih akata, prikupljanje odgovaraju}ih podataka i izrada analiza, predlaganje kadrovskih imenovanja odnosno postavljenja, provo|enje redovnog godi{njeg popisa stalnih sredstava, obaveza i potra`ivanja, provo|enje postupka javnih nabavki, davanje informacija i mi{ljenja, i vr{enje drugih poslova i zadataka utvr|enih aktom o formiranju radnog tijela. III. Aktom o formiranju radnog tijela iz ta~ke II. ove odluke mogu se odrediti stru~na, odnosno tehni~ka lica koja }e obavljati stru~ne, odnosno administrativno-tehni~ke poslove za potrebe radnog tijela. Akt o formiranju radnog tijela mora da sadr`i slijede}e podatke i to: ime i prezime predsjednika radnog tijela, imena i prezimena ~lanova, naziv organa dr`avne slu`be u kojem je ~lan radnog tijela zaposlen, imena i prezimena stru~nih odnosno tehni~kih lica za obavljanje stru~nih odnosno administrativnotehni~kih poslova za potrebe radnog tijela, poslove i zadatke radnog tijela i pravo na naknadu ~lanova i stru~nim i tehni~kim licima radnog tijela. Akt o formiranju radnog tijela mora sadr`avati i vrijeme u kojem radno tijelo treba zavr{iti poslove i zadatke, a ukoliko je za poslove i zadatke potrebno produ`enje vremena rada radnog tijela, ono se mo`e produ`iti isklju~ivo dodatnom odlukom Vlade Federacije uz obrazlo`enje rukovodioca organa. Smatra se da su poslovi i zadaci radnog tijela izvr{eni nakon prihvatanja izvje{taja od strane Vlade Federacije ili rukovoditelja koji je obrazovao radno tijelo. IV. Za utvr|ivanje visine naknade za ~lanove radnog tijela uzimaju se u obzir slijede}i kriteriji: slo`enost oblasti za koju se obrazuje radno tijelo, stru~nost, broj zavr{enih predmeta, potreba prakti~nog rada na terenu, obuhvat razli~itih oblasti, obim poslova i zadatka, broj odr`anih sjednica za stalna radna tijela, uz uvjet da se odr`i najmanje jedna sjednica mjese~no i dr. ^lanovi radnog tijela ostvaruju naknadu samo pod uvjetom da su poslove i radne zadatke za koje su zadu`eni aktom o osnivanju radnog tijela obavljali poslije redovnog radnog vremena, sa izuzetkom inventurne komisije koja mo`e raditi i u radno vrijeme. V. Za u~e{}e u radu radnih tijela ~lanovima radnih tijela pripada maksimalna mjese~na naknada za rad u svim radnim tijelima do visine jedne i pol (1,5) osnovice za obra~un pla}e.

Broj 14 – Strana 252

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Naknada se ispla}uje po izvr{enju datog zadatka i isklju~uje pravo na prekovremeni rad. Naknadu ~lanovima, stru~nim i tehni~kim licima radnih tijela, posebnim rje{enjem utvr|uje: za radna tijela iz ta~ke I. stav 2. alineja 1. ove Odluke sekretar Vlade Federacije, a ispla}uju se iz sredstava Sekretarijata Vlade Federacije,

ODLUKU
O NA^INU OBRAZOVANJA I UTVR\IVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD RADNIH TIJELA OSNOVANIH OD STRANE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I RUKOVODITELJA FEDERALNIH ORGANA DR@AVNE SLU@BE I. Ovom Odlukom utvr|uje se na~in obrazovanja radnih tijela (povjerenstava, koordinacija, odbora, timova i sli~no), kriteriji, na~in ostvarivanja i visina nov~ane naknade za ~lanove, stru~ne i tehni~ke osobe radnih tijela. Pod radnim tijelima iz stavka I. ove to~ke podrazumijevaju se: Radna tijela koja formira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) na prijedlog premijera i zamjenika premijera, a ~iji ~lanovi mogu biti izabrani du`nosnici, nositelji izvr{nih funkcija, savjetnici i dr`avni slu`benici. Vlada Federacije mo`e obrazovati radna tijela i samostalno kao i u slu~aju kad je radno tijelo du`na obrazovati na temelju posebnog propisa. Radna tijela koja formira Vlada Federacije na prijedlog resornih ministara, a ~iji ~lanovi su predstavnici jednog ili vi{e organa dr`avne slu`be. Radna tijela koja samostalno formira rukovoditelj federalnog organa dr`avne slu`be (u daljnjem tekstu: rukovoditelj) po potrebi ili na temelju posebnih propisa, a ~iji ~lanovi su predstavnici jednog ili vi{e organa dr`avne slu`be. ^lanovi radnih tijela iz stavka 2. ove to~ke mogu biti i stru~njaci koji nisu u radnom odnosu u organima dr`avne slu`be, a predlo`eni su zbog svoje stru~nosti kao vanjski suradnici. II. Radna tijela se formiraju radi: izrada radnih verzija zakona i podzakonskih akata, prikupljanje odgovaraju}ih podataka i izrada analiza, predlaganje kadrovskih imenovanja odnosno postavljenja, provedbe redovitog godi{njeg popisa stalnih sredstava, obveza i potra`ivanja, provedbe postupka javnih nabava, davanje informacija i mi{ljenja, i vr{enje drugih poslova i zadataka utvr|enih aktom o formiranju radnog tijela. III. Aktom o formiranju radnog tijela iz to~ke II. ove Odluke mogu se odrediti stru~ne, odnosno tehni~ke osobe koje }e obavljati stru~ne, odnosno administrativno-tehni~ke poslove za potrebe radnog tijela. Akt o formiranju radnog tijela mora da sadr`i slijede}e podatke i to: ime i prezime predsjednika radnog tijela, imena i prezimena ~lanova, naziv organa dr`avne slu`be u kojem je ~lan radnog tijela uposlen, imena i prezimena stru~nih odnosno tehni~kih osoba za obavljanje stru~nih odnosno administrativno-tehni~kih poslova za potrebe radnog tijela, poslove i zadatke radnog tijela i pravo na naknadu ~lanova i stru~nim i tehni~kim osobama radnog tijela. Akt o formiranju radnog tijela mora sadr`avati i vrijeme u kojem radno tijelo treba zavr{iti poslove i zadatke, a ukoliko je za poslove i zadatke potrebno produ`enje vremena rada radnog tijela, ono se mo`e produ`iti isklju~ivo dodatnom odlukom Vlade Federacije uz obrazlo`enje rukovoditelja organa. Smatra se da su poslovi i zadaci radnog tijela izvr{eni nakon prihvatanja izvje{}a od strane Vlade Federacije ili rukovoditelja koji je obrazovao radno tijelo.

za radna tijela iz ta~ke I. stav 2. alineja 2. i 3. ove Odluke rukovoditelj organa dr`avne slu`be, a ispla}uju se iz sredstava organa dr`avne slu`be. Protiv rje{enja iz stava 3. ove ta~ke mo`e se podnijeti prigovor donosiocu rje{enja u roku od osam dana od dana prijema rje{enja. Stru~nim licima iz ta~ke III. stav 1. ove odluke, pripada naknada u iznosu od 80% od iznosa mjese~ne naknade koja se utvrdi u rje{enju za jednog ~lana radnog tijela. Tehni~kim licima iz ta~ke III. stav 1. ove. odluke, pripada naknada u iznosu od 70% od iznosa mjese~ne naknade koja se utvrdi u rje{enju za jednog ~lana radnog tijela. VI. Sekretar Vlade Federacije i rukovoditelji federalnih organa du`ni su Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija dostavljati tromjese~ne izvje{taje o visini ispla}enih naknada za ~lanove radnih tijela na koje se ova odluka primjenjuje. VII. Danom stupanja na snagu ove Odluke sekretar Vlade Federacije, odnosno rukovoditelji organa dr`avne slu`be koji obrazuju radna tijela du`ni su akte o obrazovanju tih radnih tijela uskladiti sa ovom Odlukom. VIII. Ograni~enja maksimalne mjese~ne naknade iz ta~ke V ove odluke ne primjenjuje se na radna tijela koja se finansiraju od uplata fizi~kih ili pravnih osoba, a u skladu sa ~lanom 41. stav 3. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10). IX. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o na~inu obrazovanja i visini naknade za rad stru~nih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09). X. Zadu`uju se svi organi da u roku od 30 dana usklade svoja rje{enja o imenovanju radnih tijela sa ovom odlukom. XI. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 269/11 9. marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

-

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. o`ujka 2011. godine, donosi

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 253

IV. Za utvr|ivanje visine naknade za ~lanove radnog tijela uzimaju se u obzir slijede}i kriteriji: slo`enost oblasti za koju se obrazuje radno tijelo, stru~nost, broj zavr{enih predmeta, potreba prakti~nog rada na terenu, obuhvat razli~itih oblasti, obujam poslova i zadatka, broj odr`anih sjednica za stalna radna tijela, uz uvjet da se odr`i najmanje jedna sjednica mjese~no i dr. ^lanovi radnog tijela ostvaruju naknadu samo pod uvjetom da su poslove i radne zadatke za koje su zadu`eni aktom o osnivanju radnog tijela obavljali poslije redovitog radnog vremena, s iznimkom inventurnog povjerenstva koje mo`e raditi i u radno vrijeme. V. Za sudjelovanje u radu radnih tijela ~lanovima radnih tijela pripada maksimalna mjese~na naknada za rad u svim radnim tijelima do visine jedne i pol (1,5) osnovice za obra~un pla}e. Naknada se ispla}uje po izvr{enju datog zadatka i isklju~uje pravo na prekovremeni rad. Naknadu ~lanovima, stru~nim i tehni~kim osobama radnih tijela, posebnim rje{enjem utvr|uje: za radna tijela iz to~ke I. stavak 2. alineja 1. ove Odluke tajnik Vlade Federacije, a ispla}uju se iz sredstava Sekretarijata Vlade Federacije, za radna tijela iz to~ke I. stavak 2. alineja 2. i 3. ove Odluke - rukovoditelj organa dr`avne slu`be, a ispla}uju se iz sredstava organa dr`avne slu`be. Protiv rje{enja iz stavka 3. ove to~ke mo`e se podnijeti prigovor donositelju rje{enja u roku od osam dana od dana prijama rje{enja. Stru~nim osobama iz to~ke III. stavak 1. ove Odluke, pripada naknada u iznosu od 80% od iznosa mjese~ne naknade koja se utvrdi u rje{enju za jednog ~lana radnog tijela. Tehni~kim osobama iz ta~ke III. stavak 1. ove Odluke, pripada naknada u iznosu od 70% od iznosa mjese~ne naknade koja se utvrdi u rje{enju za jednog ~lana radnog tijela. VI. Tajnik Vlade Federacije i rukovoditelji federalnih organa du`ni su Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija dostavljati tromjese~na izvje{}a o visini ispla}enih naknada za ~lanove radnih tijela na koje se ova Odluka primjenjuje. VII. Danom stupanja na snagu ove Odluke tajnik Vlade Federacije, odnosno rukovoditelji organa dr`avne slu`be koji obrazuju radna tijela du`ni su akte o obrazovanju tih radnih tijela uskladiti s ovom Odlukom. VIII. Ograni~enja maksimalne mjese~ne naknade iz to~ke V. ove Odluke ne primjenjuje se na radna tijela koja se financiraju od uplata fizi~kih ili pravnih osoba, a sukladno ~lanku 41. stavak 3. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10). IX. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o na~inu obrazovanja i visini naknade za rad stru~nih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09). X. Zadu`uju se svi organi da u roku od 30 dana usklade svoja rje{enja o imenovanju radnih tijela sa ovom odlukom.

XI. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 269/11 9. o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O NA^INU OBRAZOVAWA I UTVR\IVAWU VISINE NAKNADE ZA RAD RADNIH TIJELA OSNOVANIH OD STRANE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I RUKOVODITEQA FEDERALNIH ORGANA DR@AVNE SLU@BE I Ovom odlukom utvr|uje se na~in obrazovawa radnih tijela (komisija, koordinacija, odbora, timova i sli~no), kriteriji, na~in ostvarivawa i visina nov~ane naknade za ~lanove, stru~ne i tehni~ke osobe radnih tijela. Pod radnim tijelima iz stava I ove ta~ke podrazumijevaju se: Radna tijela koja formira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vlada Federacije) na prijedlog premijera i zamjenika premijera, a ~iji ~lanovi mogu biti izabrani du`nosnici, nosioci izvr{nih funkcija, savjetnici i dr`avni slu`benici. Vlada Federacije mo`e obrazovati radna tijela i samostalno kao i u slu~aju kad je radno tijelo du`na obrazovati na osnovu posebnog propisa. Radna tijela koja formira Vlada Federacije na prijedlog resornih ministara, a ~iji ~lanovi su predstavnici jednog ili vi{e organa dr`avne slu`be. Radna tijela koja samostalno formira rukovodilac federalnog organa dr`avne slu`be (u daqwem tekstu: rukovodilac) po potrebi ili na osnovu posebnih propisa, a ~iji ~lanovi su predstavnici jednog ili vi{e organa dr`avne slu`be. ^lanovi radnih tijela iz stava 2. ove ta~ke mogu biti i stru~waci koji nisu u radnom odnosu u organima dr`avne slu`be, a predlo`eni su zbog svoje stru~nosti kao vawski saradnici. II Radna tijela se formiraju radi: izrada radnih verzija zakona i podzakonskih akata, prikupqawe odgovaraju}ih podataka i izrada analiza, predlagawe kadrovskih imenovawa odnosno postavqewa, provo|ewe redovnog godi{weg popisa stalnih sredstava, obaveza i potra`ivawa, provo|ewe postupka javnih nabavki, davawe informacija i mi{qewa, i vr{ewe drugih poslova i zadataka utvr|enih aktom o formirawu radnog tijela. III. Aktom o formirawu radnog tijela iz ta~ke II ove odluke mogu se odrediti stru~na, odnosno tehni~ka lica koja }e obavqati stru~ne, odnosno administrativno-tehni~ke poslove za potrebe radnog tijela. Akt o formirawu radnog tijela mora da sadr`i slijede}e podatke i to: ime i prezime predsjednika radnog tijela, imena i prezimena ~lanova, naziv organa dr`avne slu`be u kojem je

Broj 14 – Strana 254

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

~lan radnog tijela zaposlen, imena i prezimena stru~nih odnosno tehni~kih lica za obavqawe stru~nih odnosno administrativno-tehni~kih poslova za potrebe radnog tijela, poslove i zadatke radnog tijela i pravo na naknadu ~lanova i stru~nim i tehni~kim licima radnog tijela. Akt o formirawu radnog tijela mora sadr`avati i vrijeme u kojem radno tijelo treba zavr{iti poslove i zadatke, a ukoliko je za poslove i zadatke potrebno produ`ewe vremena rada radnog tijela, ono se mo`e produ`iti iskqu~ivo dodatnom odlukom Vlade Federacije uz obrazlo`ewe rukovodioca organa. Smatra se da su poslovi i zadaci radnog tijela izvr{eni nakon prihvatawa izvje{taja od strane Vlade Federacije ili rukovodilac koji je obrazovao radno tijelo. IV Za utvr|ivawe visine naknade za ~lanove radnog tijela uzimaju se u obzir slijede}i kriteriji: slo`enost oblasti za koju se obrazuje radno tijelo, stru~nost, broj zavr{enih predmeta, potreba prakti~nog rada na terenu, obuhvat razli~itih oblasti, obim poslova i zadatka, broj odr`anih sjednica za stalna radna tijela, uz uslov da se odr`i najmawe jedna sjednica mjese~no i dr. ^lanovi radnog tijela ostvaruju naknadu samo pod uslovom da su poslove i radne zadatke za koje su zadu`eni aktom o osnivawu radnog tijela obavqali poslije redovnog radnog vremena, sa izuzetkom inventurne komisije koja mo`e raditi i u radno vrijeme. V Za u~e{}e u radu radnih tijela ~lanovima radnih tijela pripada maksimalna mjese~na naknada za rad u svim radnim tijelima do visine jedne i pol (1,5) osnovice za obra~un plate. Naknada se ispla}uje po izvr{ewu datog zadatka i iskqu~uje pravo na prekovremeni rad. Naknadu ~lanovima, stru~nim i tehni~kim licima radnih tijela, posebnim rje{ewem utvr|uje: za radna tijela iz ta~ke I stav 2. alineja 1. ove Odluke sekretar Vlade Federacije, a ispla}uju se iz sredstava Sekretarijata Vlade Federacije, za radna tijela iz ta~ke I stav 2. alineja 2. i 3. ove Odluke - rukovodilac organa dr`avne slu`be, a ispla}uju se iz sredstava organa dr`avne slu`be. Protiv rje{ewa iz stava 3. ove ta~ke mo`e se podnijeti prigovor donosiocu rje{ewa u roku od osam dana od dana prijema rje{ewa. Stru~nim licima iz ta~ke III stav 1. ove odluke, pripada naknada u iznosu od 80% od iznosa mjese~ne naknade koja se utvrdi u rje{ewu za jednog ~lana radnog tijela. Tehni~kim licima iz ta~ke III stav 1. ove odluke, pripada naknada u iznosu od 70% od iznosa mjese~ne naknade koja se utvrdi u rje{ewu za jednog ~lana radnog tijela. VI Sekretar Vlade Federacije i rukovodioci federalnih organa du`ni su Federalnom ministarstvu finansija Federalnom ministarstvu financija dostavqati tromjese~ne izvje{taje o visini ispla}enih naknada za ~lanove radnih tijela na koje se ova odluka primjewuje. VII Danom stupawa na snagu ove Odluke sekretar Vlade Federacije, odnosno rukovodioci organa dr`avne slu`be koji obrazuju radna tijela du`ni su akte o obrazovawu tih radnih tijela uskladiti sa ovom Odlukom. VIII Ograni~ewa maksimalne mjese~ne naknade iz ta~ke V ove odluke ne primjewuje se na radna tijela koja se finansiraju od uplata fizi~kih ili pravnih osoba, a u skladu sa ~lanom 41.

stav 3. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10). IX Danom stupawa na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o na~inu obrazovawa i visini naknade za rad stru~nih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodioca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09). X Zadu`uju se svi organi da u roku od 30 dana usklade svoja rje{ewa o imenovawu radnih tijela sa ovom odlukom. XI Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 269/11 9. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

363
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1. sjednici odr`anoj 22. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O PRESTANKU VA@ENJA ODLUKE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE V. BROJ 191/2011 OD 9. 3. 2011. GODINE I. Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 191/2011 od 9. 3. 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 11/11), prestaje da va`i. II. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 272/11 22. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

364
Na osnovu ~lana 19. stava 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici odr`anoj 24. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O SUFINANSIRANJU NAJNI@IH PENZIJA OSTVARENIH POD POVOLJNIJIM UVJETIMA, ^IJI JE IZNOS U ISPLATI ZA MART 2011. GODINE MANJI OD IZNOSA NAJNI@E PENZIJE PO ZAKONU O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I. U cilju za{tite penzionera ~iji je iznos penzija ostvaren pod povoljnijim uvjetima u isplati manji od iznosa najni`e penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 4/09), odobrava se sufinansiranje istih i sredstva za te namjene osigurat }e se u iznosu od 311.344,00 KM.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 255

II. Pravo na razliku sredstava iz ta~ke I. ove Odluke, imaju penzioneri ~iji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima u isplati u mjesecu aprilu 2011. godine manji od iznosa najni`e penzije ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju. III. Isplata razlike penzije izvr{it }e se uz redovnu isplatu penzija za mjesec mart 2011. godine. V. Potrebna sredstva za namjene iz ta~ke I. ove Odluke, u iznosu od 311.344,00 KM, osigurat }e se iz teku}ih transfera utvr|enih u Odluci o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine, a koji su planirani za finansiranje isplate penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima. V. Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija/financija, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, svako u okviru svoje nadle`nosti. VI. O realizaciji utro{enih sredstava Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje }e, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, podnijeti izvje{taj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. VII. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 276/11 24. marta /o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1. sjednici odr`anoj 22. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA I. Imenuje se Komisija za administrativna pitanja u sljede}em sastavu: 1. DESNICA RADIVOJEVI], federalni ministar prostornog ure|enja, predsjednik 2. ZORAN MIKULI], federalni ministar pravde, ~lan 3. ADIL OSMANOVI], federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, ~lan 4. VJEKOSLAV ^AMBER, federalni ministar rada i socijalne politike, ~lan 5. RUSMIR MESIHOVI], federalni ministar zdravstva, ~lan 6. SANJIN HALIMOVI], federalni ministar razvoja poduzetni{tva i obrta, ~lan 7. ISMET TRUMI], sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ~lan 8. @ELJKO SILA\I, direktor Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i uskla|enost sa propisima Evropske unije, ~lan 9. SANELA JAKUBOVI], v.d. direktorica Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, ~lan. II. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 271/11 22. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

365
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1. sjednici odr`anoj 22. marta 2011. godine, donosi

367
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1. sjednici odr`anoj 22. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O OVLA[TENJU POTPISNIKA IZ OBLASTI FINANSIJSKIH POSLOVA I. Do dono{enja Zakona o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potpisnicima naloga platnih transakcija putem ra~una javnih prihoda i transakcijskog ra~una koji je sastavni dio Jedinstvenog ra~una Trezora Federacije Bosne i Hercegovine ovla{}uje: a) Prvi potpisnik - federalni ministar finansija/financija ili osoba koju je federalni ministar finansija/financija ovlastio, b) Drugi potpisnik - premijer Federacije Bosne i Hercegovine. II. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 270/11 22. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

RJE[ENJE
O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA OPERATIVNOG PLANA RADA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Imenuje se Radna grupa za izradu Prijedloga operativnog plana rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 100 dana, do kraja 2011. godine i za mandatni period Vlade u sljede}em sastavu: – DESNICA RADIVOJEVI], zamjenik premijera i federalni ministar prostornog ure|enja, predsjednik – JERKO IVANKOVI] LIJANOVI], zamjenik premijera i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, – DAMIR MA[I], federalni ministar obrazovanja i nauke, – VJEKOSLAV ^AMBER, federalni ministar rada i socijalne politike, – ADIL OSMANOVI], federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, – BRANKA \URI] @ILI], federalna ministrica okoli{a i turizma i – HARIS ABASPAHI], savjetnik premijera.

366
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,

Broj 14 – Strana 256

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 4.

Srijeda, 30. 3. 2011.

II. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 273/11 22. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

368
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1. sjednici odr`anoj 22. marta 2011. godine, donosi

BRANKA \URI] @ILI], federalna ministrica okoli{a i turizma, ~lan 5. MILORAD BAHILJ, federalni ministar trgovine, ~lan. II. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 275/11 22. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
370
Na osnovu ~lana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU ^LANOVA EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJE]A ISPRED VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Za ~lanove Ekonomsko-socijalnog vije}a ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se: 1. NERMIN NIK[I], premijer Federacije Bosne i Hercegovine, 2. ANTE KRAJINA, federalni ministar finansija, 3. ERDAL TRHULJ, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, 4. ENVER BIJEDI], federalni ministar prometa i komunikacija, 5. JERKO IVANKOVI] LIJANOVI], zamjenik premijera i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, 6. VJEKOSLAV ^AMBER, federalni ministar rada i socijalne politike i 7. ZUKAN HELEZ, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata. II. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 274/11 22. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE I. Imenuje se Komisija za provo|enje postupaka javnih nabavki za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Komisija) u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u sastavu: – SEAD BRAJLOVI], predsjednik – EDITA BALAVAC, ~lan – MUAMER ]ULUM, ~lan – VITKA BO[NJAK, ~lan – JASMINA SUHONJI], ~lan – MARICA MARKOVI], sekretar II. Komisija }e provoditi postupke javnih nabavki na osnovu pojedina~nih odluka o javnim nabavkama u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10). III. Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada, izradi metodologiju za ocjenu ponuda, pripremi i obezbijedi tendersku dokumentaciju, organizuje i provede javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni prispjele ponude, sa~ini izvje{taje o radu, da preporuku za dodjelu ugovora i pripremi nacrte ugovora u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. IV. Sekretar Komisije nema pravo glasa. Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnika sa sastanaka Komisije, izvje{taji o radu Komisije i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije. V. ^lanovi Komisije iz ta~ke I. ovog rje{enja i sekretar Komisije, du`ni su ~uvati kao poslovnu tajnu sve podatke i saznanja koja steknu u radu Komisije o ~emu su du`ni potpisati izjavu o ~uvanju poslovne tajne, kao i izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e. VI. Za u~estvovanje u radu Komisije, predsjedniku, ~lanovima i sekretaru pripada naknada u skladu sa va`e}im federalnim propisima, o ~emu }e se donijeti posebno rje{enje.

369
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1. sjednici odr`anoj 22. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA KOMISIJE ZA RJE[AVANJE STATUSNIH PITANJA ^LANOVA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I NJIHOVIH SAVJETNIKA I. U Komisiju za rje{avanje statusnih pitanja ~lanova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika imenuju se: 1. DAMIR MA[I], federalni ministar obrazovanja i nauke, predsjednik 2. PREDRAG KURTE[, federalni ministar unutra{njih poslova, ~lan 3. SALMIR KAPLAN, federalni ministar kulture i sporta, ~lan

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 257

VII. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 08-34-402/11 24. februara 2011. godine Mostar Ministar Mr. sc. Vahid He}o, s. r.

VII. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 08-34-402/11 24. velja~e 2011. godine Ministar Mostar Mr. sc. Vahid He}o, v. r.

Na temelju ~lanka 56. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 7. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

Na osnovu ~lana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA JAVNE NABAVE I. Imenuje se Povjerenstvo za provo|enje postupaka javnih nabava za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u sastavu: – SEAD BRAJLOVI], predsjedatelj – EDITA BALAVAC, ~lan – MUAMER ]ULUM, ~lan – VITKA BO[NJAK, ~lan – JASMINA SUHONJI], ~lan – MARICA MARKOVI], tajnik II. Povjerenstvo }e provoditi postupke javnih nabava na osnovu pojedina~nih odluka o javnim nabavama sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10). III. Zadatak Povjerenstva je da utvrdi plan rada, izradi metodologiju za ocjenu ponuda, pripremi i osigura tendersku dokumentaciju, organizira i provede javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni prispjele ponude, sa~ini izvje{}a o radu, da preporuku za dodjelu ugovora i pripremi nacrte ugovora sukladno zakonskim i podzakonskim aktima. IV. Tajnik Povjerenstva nema pravo glasa. Zadatak tajnika Povjerenstva su administrativni poslovi, priprema zapisnika sa sastanaka Povjerenstva, izvje{}a o radu Povjerenstva i drugi poslovi po zahtjevu predsjedatelja Povjerenstva. V. ^lanovi Povjerenstva iz to~ke I. ovog rje{enja i tajnik Povjerenstva, du`ni su ~uvati kao poslovnu tajnu sve podatke i saznanja koja steknu u radu Povjerenstva o ~emu su du`ni potpisati izjavu o ~uvanju poslovne tajne, kao i izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponuditelje. VI. Za sudjelovanje u radu Povjerenstva, predsjedatelju, ~lanovima i tajniku pripada naknada sukladno va`e}im federalnim propisima, o ~emu }e se donijeti posebno rje{enje.

RJE[EWE
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE I Imenuje se Komisija za provo|ewe postupaka javnih nabavki za 2011. godinu (u daqwem tekstu: Komisija) u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u sastavu: – SEAD BRAJLOVI], predsjednik – EDITA BALAVAC, ~lan – MUAMER ]ULUM, ~lan – VITKA BO[WAK, ~lan – JASMINA SUHOWI], ~lan – MARICA MARKOVI], sekretar II Komisija }e provoditi postupke javnih nabavki na osnovu pojedina~nih odluka o javnim nabavkama u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10). III Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada, izradi metodologiju za ocjenu ponuda, pripremi i obezbijedi tendersku dokumentaciju, organizuje i provede javno otvarawe blagovremeno prispjelih ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude, sa~ini zapisnik o otvarawu ponuda, ocijeni prispjele ponude, sa~ini izvje{taje o radu, da preporuku za dodjelu ugovora i pripremi nacrte ugovora u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. IV Sekretar Komisije nema pravo glasa. Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnika sa sastanaka Komisije, izvje{taji o radu Komisije i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije. V ^lanovi Komisije iz ta~ke I ovog rje{ewa i sekretar Komisije, du`ni su ~uvati kao poslovnu tajnu sve podatke i saznawa koja steknu u radu Komisije o ~emu su du`ni potpisati izjavu o ~uvawu poslovne tajne, kao i izjavu o nepristrasnosti i povjerqivosti u odnosu na ponu|a~e. VI Za u~estvovawe u radu Komisije, predsjedniku, ~lanovima i sekretaru pripada naknada u skladu sa va`e}im federalnim propisima, o ~emu }e se donijeti posebno rje{ewe. VII Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 08-34-402/11 24. februara 2011. godine Ministar Mostar Mr sc. Vahid He}o, s. r.

Broj 14 – Strana 258

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
371
Na osnovu ~lana 1. Uredbe o nastavku obavljanja pru`anja usluga u zra~noj plovidbi u okviru funkcija Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/11), a u vezi sa Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 39/09), federalni ministar prometa i komunikacija donosi

Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, a zbog posebnih uslova rada i odgovornosti." ^lan 4. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od datuma promjene visine osnovice cijene rada. Broj 01-02-53-3/11 16. marta 2011. godine Ministar Mostar Nail [e}kanovi}, s. r.

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVR\IVANJU POSLOVA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNU AVIJACIJU-FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO ZA KOJE SE PLA]E UVE]AVAJU ZBOG POSEBNIH USLOVA RADA I ODGOVORNOSTI ^lan 1. U Pravilniku o utvr|ivanju poslova Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za koje se pla}e uve}avaju zbog posebnih uslova rada i odgovornosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 28/02, 26/03, 13/06, 85/07 i 23/08), u ~lanu 5. Tablica sa koeficijentima se mijenja i glasi:
"Grupa Koeficijent Uve}anje koeficijenta za djelatnike koji imaju zvanje instruktora 0,41 0,41 0,47 0,47 0,55 0,55 0,55 0,55 0,41 0,51 0,55 0,76 0,55 0,55 0,55 0,55 0,84 0,92 0,92 1 a ARO Operator 1 b Zrakoplovni meteo tehni~ar - motritelj II a [ef ureda preduzletnog informiranja (ARO ured) II b NOTAM operator II c Tehni~ar AFTN/CIDIN i EAD sistema II d Tehni~ar radarsko-ra~unarskih sistema II e Tehni~ar energeti~ar II f Tehni~ar radionavigacijskih i telekomunikacijskih sistema II g Tehni~ar dokumentacije II h Sinopti~ar II i Sistem in`enjer III a Aerodromski kontrolor zra~nog prometa III b [ef Me|unarodnog NOTAM ureda BiH IV a [ef odsjeka tehnike kontrole zra~nog prometa IV b [ef odsjeka meteorologije kontrole zra~nog prometa IV d [ef odsjeka AFTN/CIDIN i EAD sistem IV c Prilazni proceduralni kontrolor zra~nog prometa V a Prilazni radarski kontrolor zra~nog prometa VI a Na~elnik centra kontrole zra~nog prometa 2,23 2,23 2,63 2,63 2,98 2,98 2,98 2,98 2,00 2,79 2,98 3,78 2,98 2,98 2,98 2,98 4,62 5,10 4,78

Na temelju ~lanka 1. Uredbe o nastavku obavljanja pru`anja usluga u zra~noj plovidbi u okviru funkcija Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/11), a u vezi sa Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 39/09), federalni ministar prometa i komunikacija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVR\IVANJU POSLOVA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO/ FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNU AVIJACIJU ZA KOJE SE PLA]E UVE]AVAJU ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA I ODGOVORNOSTI ^lanak 1. U Pravilniku o utvr|ivanju poslova Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo/Federalne direkcije za civilnu avijaciju za koje se pla}e uve}avaju zbog posebnih uvjeta rada i odgovornosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 28/02, 26/03, 13/06, 85/07 i 23/08), u ~lanku 5. Tablica sa koeficijentima se mijenja i glasi:
"Grupa Koeficijent Uve}anje koeficijenta za djelatnike koji imaju zvanje instruktora 0,41 0,41 0,47 0,47 0,55 0,55 0,55 0,55 0,41 0,51 0,55 0,76 0,55 0,55 0,55 0,55 0,84 0,92 0,92

1 a ARO Operator 1 b Zrakoplovni meteo tehni~ar - motrilac II a [ef ureda preduzletnog informisanja (ARO ured) II b NOTAM operator II c Tehni~ar AFTN/CIDIN i EAD sistema II d Tehni~ar radarsko-ra~unarskih sistema II e Tehni~ar energeti~ar II f Tehni~ar radionavigacijskih i telekomunikacijskih sistema II g Tehni~ar dokumentacije II h Sinopti~ar II i Sistem in`injer III a Aerodromski kontrolor zra~nog prometa III b [ef Me|unarodnog NOTAM ureda BiH IV a [ef odsjeka tehnike kontrole zra~nog prometa IV b [ef odsjeka meteorologije kontrole zra~nog prometa IV d [ef odsjeka AFTN/CIDIN i EAD sistem IV c Prilazni proceduralni kontrolor zra~nog prometa V a Prilazni radarski kontrolor zra~nog prometa VI a Na~elnik centra kontrole zra~nog prometa

2,23 2,23 2,63 2,63 2,98 2,98 2,98 2,98 2,00 2,79 2,98 3,78 2,98 2,98 2,98 2,98 4,62 5,10 4,78

^lan 2. U ~lanu 10. u tre}em redu rije~i: "koeficijent 3,54" zamjenjuju se rije~ima: "koeficijent 4,78". ^lan 3. Iza ~lana 10a. dodaje se novi ~lan 10b. i glasi: "^lan 10b. U slu~aju nedostatka sredstava u Bud`etu Federacije BiH namijenjenih za pla}e i naknade tro{kova zaposlenih, poseban dodatak }e se ispla}ivati sa posebnog transakcijskog ra~una

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
III b [ef Me|unarodnog NOTAM ureda BiH IV a [ef odsjeka tehnike kontrole zra~nog prometa IV b [ef odsjeka meteorologije kontrole zra~nog prometa IV d [ef odsjeka AFTN/CIDIN i EAD sistem IV c Prilazni proceduralni kontrolor zra~nog prometa V a Prilazni radarski kontrolor zra~nog prometa VI a Na~elnik centra kontrole zra~nog prometa 2,98 2,98 2,98 2,98 4,62 5,10 4,78

Broj 14 – Strana 259
0,55 0,55 0,55 0,55 0,84 0,92 0,92

^lanak 2. U ~lanku 10. u tre}em redu rije~i: "koeficijent 3,54" zamjenjuju se rije~ima: "koeficijent 4,78". ^lanak 3. Iza ~lanka 10a. dodaje se novi ~lanak 10b. i glasi: "^lanak 10b. U slu~aju nedostatka sredstava u Prora~unu Federacije BiH namijenjenih za pla}e i naknade tro{kova zaposlenih, poseban dodatak }e se ispla}ivati sa posebnog transakcijskog ra~una Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju, a zbog posebnih uvjeta rada i odgovornosti." ^lanak 4. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od datuma promjene visine osnovice cijene rada. Broj 01-02-53-3/11 16. o`ujka 2011. godine Ministar Mostar Nail [e}kanovi}, v. r.

^lan 2. U ~lanu 10. u tre}em redu rije~i: "koeficijent 3,54" zamjewuju se rije~ima: "koeficijent 4,78". ^lan 3. Iza ~lana 10a. dodaje se novi ~lan 10b. i glasi: "^lan 10b. U slu~aju nedostatka sredstava u Buxetu Federacije BiH namijewenih za plate i naknade tro{kova zaposlenih, poseban dodatak }e se ispla}ivati sa posebnog transakcijskog ra~una Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, a zbog posebnih uslova rada i odgovornosti." ^lan 4. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjewuje se od datuma promjene visine osnovice cijene rada. Broj 01-02-53-3/11 16. marta 2011. godine Ministar Mostar Nail [e}kanovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 1. Uredbe o nastavku obavqawa pru`awa usluga u vazdu{noj plovidbi u okviru funkcija Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/11), a u vezi sa Zakonom o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 39/09), federalni ministar prometa i komunikacija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVR\IVAWU POSLOVA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNU AVIJACIJU-FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO ZA KOJE SE PLATE UVE]AVAJU ZBOG POSEBNIH USLOVA RADA I ODGOVORNOSTI ^lan 1. U Pravilniku o utvr|ivawu poslova Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za koje se plate uve}avaju zbog posebnih uslova rada i odgovornosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 28/02, 26/03, 13/06, 85/07 i 23/08), u ~lanu 5. Tablica sa koeficijentima se mijewa i glasi:
"Grupa Koeficijent Uve}awe koeficijenta za djelatnike koji imaju zvawe instruktora 0,41 0,41 0,47 0,47 0,55 0,55 0,55 0,55 0,41 0,51 0,55 0,76

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA
372
Na osnovu ~lana 11. Pravilnika o uslovima za lica koja vr{e energetsko certificiranje objekata ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 28/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja donosi

RJE[ENJE
O IZMJENI RJE[ENJA O IMENOVANJU STRU^NOG ODBORA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I. U rje{enju Federalnog ministarstva prostornog ure|enja broj 05-34-983/10 od 08.07.2010. godine i broj 05-34-983/10-1 od 25.02.2011. godine u ta~ki I podta~ka 5) rije~i: "ASIFA VRABAC" zamjenjuju se rije~ima: "ADNAN EFENDI]". II. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Po ovla{tenju Vlade Federacije Broj 05-34-983/10-2 Bosne i Hercegovine 16. marta/o`ujka 2011. godine Sekretar Ministarstva Sarajevo Adnan Efendi}, s. r.

1 a ARO Operator 1 b Zrakoplovni meteo tehni~ar motrilac II a [ef ureda preduzletnog informisawa (ARO ured) II b NOTAM operator II c Tehni~ar AFTN/CIDIN i EAD sistema II d Tehni~ar radarsko-ra~unarskih sistema II e Tehni~ar energeti~ar II f Tehni~ar radionavigacijskih i telekomunikacijskih sistema II g Tehni~ar dokumentacije II h Sinopti~ar II i Sistem in`iwer III a Aerodromski kontrolor zra~nog prometa

2,23 2,23 2,63 2,63 2,98 2,98 2,98 2,98 2,00 2,79 2,98 3,78

373
Na osnovu ~lana 70. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 30. Uredbe o ure|enju gradili{ta,

Broj 14 – Strana 260

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

obaveznoj dokumentaciji na gradili{tu i sudionicima u gra|enju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/09), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja donosi

RJE[ENJE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJE[ENJA O IMENOVANJU STRU^NOG ODBORA ZA POSLOVE OCJENE VALIDNOSTI DOKUMENTACIJE NEOPHODNE ZA IZDAVANJE OVLA[TENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA I IZVO\ENJA RADOVA I. U rje{enju Federalnog ministarstva prostornog ure|enja broj 05-34-1205/09 od 11.08.2009. godine, broj 05-34-1205-1/09 od 10.09.2009. godine, broj 05-34-1205-2/09 od 02.06.2010. godine i broj 05-34-1205-3/09 od 16.09.2010. godine u ta~ki I podta~ka 1) rije~i: "FERID BU^O, dipl. ing. gra|." zamjenjuju se rije~ima: "OBHO\A[ SALKO, mr. sci.". Iza ta~ke 7) dodaju se nove ta~ke 8) i 9) koje glase: "8) FERID BU^O, dipl. ing. gra|.- ~lan 9) FAHRUDIN SOLAK, dipl. ing. ma{. - ~lan " II. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Po ovla{tenju Vlade Federacije Broj 05-34-1205-4/09 Bosne i Hercegovine 16. marta/o`ujka 2011. godine Sekretar Ministarstva Sarajevo Adnan Efendi}, s. r.
(Sl-301/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/ BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG/ DOMOVINSKOG RATA
374
Na osnovu ~lana 55. Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata donosi

PRAVILNIK
O RADU LJEKARSKIH KOMISIJA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^ENJE ZDRAVSTVENOG STANJA U POSTUPKU PO ZAKONU O PROVO\ENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORI[TENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILA^KO-INVALIDSKE ZA[TITE ^lan 1. Ovim Pravilnikom utvr|uje se djelokrug, postupak, na~in rada i druga pitanja u vezi rada Ljekarskih komisija Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja u postupku po Zakonu o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite (u daljnjem tekstu: Ljekarska komisija Instituta) koje daju kontrolni nalaz i mi{ljenje o: procentu vojnog invaliditeta, ortopedskom dodatku, dodatku za njegu i pomo} od drugog lica, sposobnosti za privre|ivanje, uzro~no-posljedi~noj vezi iz ~lana 4. stav 1. i ~lana 21. stav 6. Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10).

^lan 2. Ljekarska komisija Instituta daje nalaz i mi{ljenje u skladu sa: Zakonom o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite (u daljnjem tekstu: Zakon o provo|enju kontrole), Zakonom o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, Pravilnikom o na~inu i postupku vr{enja revizije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/10), Pravilnikom o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, Pravilnikom o utvr|ivanju procenta vojnog invaliditeta sa Listom, Pravilnikom o ortopedskom dodatku vojnih invalida i Pravilnikom o dodatku za njegu i pomo} od strane drugog lica vojnih invalida ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/04). ^lan 3. U skladu sa propisima iz ~lana 2. ovog Pravilnika Ljekarska komisija Instituta vr{i provjeru (kontrolu) utvr|enog procenta vojnog invaliditeta, stepena ortopedskog dodatka, stepena dodatka za njegu i pomo} od drugog lica, sposobnosti za privre|ivanje i uzro~no-posljedi~ne veze. Provjera (kontrola) u smislu stava 1. ovog ~lana predstavlja provjeru da li je nalaz i mi{ljenje koji je predmet kontrole zasnovan na izvornoj medicinskoj dokumentaciji koja se nalazi u spisima predmeta, te da li je nalaz i mi{ljenje koji je predmet kontrole dat u skladu sa propisima iz ~lana 2. ovog Pravilnika. ^lan 4. Ukoliko Ljekarska komisija Instituta nakon pregleda korisnika prava posumnja u vjerodostojnost, odnosno istinitost izvorne medicinske dokumentacije ili ostale medicinske dokumentacije na osnovu koje je korisnik prava ostvario pravo na stalno mjese~no nov~ano primanje (vojnu invalidninu, porodi~nu invalidninu, penziju, ortopedski dodatak ili dodatak za njegu i pomo} drugog lica) zatra`i}e od Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), provjeru validnosti medicinske dokumentacije ili }e (ukoliko procijeni da je to cjelishodnije) uputiti korisnika prava na dodatne specijalisti~ke ili po potrebi bolni~ke pretrage. ^lan 5. Izvornom medicinskom dokumentacijom smatra se medicinska dokumentacija koja poti~e neposredno po zadobijanju rane, povrede ili oboljenja, s tim da se za oboljenje uzima medicinska dokumentacija koja poti~e iz vremena slu`be u Oru`anim snagama ili iz perioda od 90 dana od dana otpu{tanja iz Oru`anih snaga, odnosno ako se radi o psihi~kom oboljenju iz perioda pripadnosti Oru`anim snagama, a najdalje do 31.12.1997. godine. Ostala medicinska dokumentacija u smislu ~lana 4. ovog Pravilnika smatra se medicinska dokumentacija o lije~enju o{te}enja organizma iz stava 1. ovog ~lana od dana ranjavanja ili povrede, odnosno od dana kada je prvi put lije~en od bolesti. ^lan 6. Ljekarska komisija Instituta daje kontrolni nalaz i mi{ljenje na pismeni zahtjev Federalnog ministarstva - Sektora za upravno rje{avanje i du`na je izjasniti se o svim ~injenicima i okolnostima navedenim u zahtjevu Federalnog ministarstva, na osnovu va`e}ih propisa iz ~lana 2. ovog Pravilnika i u skladu sa na~elima medicinske struke. Ukoliko ljekarska komisija Instituta da druga~iji nalaz i mi{ljenje u pogledu visine procenta vojnog invaliditeta, stepena ortopedskog dodatka, stepena dodatka za njegu i pomo} drugog lica, sposobnosti za privre|ivanje ili uzro~no-posljedi~noj vezi, u odnosu na raniji nalaz i mi{ljenje koji je premet kontrole, obavezna je dati detaljno obrazlo`enje razloga za izmjenu nalaza i mi{ljenja. Smatra se da je nalaz i mi{ljenje iz stava 2. ovog ~lana potpun i obrazlo`en ukoliko se ljekarska komisija izjasni pojedina~no o svakom o{te}enju po kojem je ranije utvr|en procent vojnog invaliditeta uz potpun opis stanja, vidnih tragova ranjavanja ili povrede, funkcionalnog stanja i drugih ~injenica i okolnosti koje

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 261

su sa medicinskog stanovi{ta od zna~aja za davanje nalaza i mi{ljenja. Pri utvr|ivanju procenta invaliditeta ne uzimaju se u obzir o{te}enja organizma koja nastaju kao posljedica starenja, zanimanja ili materijalnog stanja. ^lan 7. Ljekarska komisija Instituta daje nalaz i mi{ljenje na osnovu obaveznog neposrednog pregleda korisnika prava i isklju~ivo na osnovu postoje}e vjerodostojne medicinske dokumentacije, u smislu ~lana 5. ovog Pravilnika, koja se nalazi u spisu predmeta na osnovu koje je korisniku prava ranije utvr|en procenat vojnog invaliditeta. Ljekarska komisija Instituta daje nalaz i mi{ljenje na {tampanim obrascima br. 1., 2., 3. i 4. koji su sastavni dio ovog Pravilnika. Ako Ljekarska komisija Instituta ocijeni da je za davanje potpunog nalaza i mi{ljenja po postoje}oj medicinskoj dokumentaciji u spisu predmeta, potrebno pribaviti nove dodatne specijalisti~ke nalaze, uputit }e korisnika prava u odgovaraju}u zdravstvenu ustanovu radi pribavljanja tih nalaza. Uputnica data u skladu sa prethodnim stavom mo`e poslu`iti samo za pribavljanje tra`enog nalaza lije~nika odgovaraju}e specijalnosti ili klini~kog ispitivanja u tom cilju, a izuzetno ukoliko je to nu`no i za hospitalizaciju i zadr`avanje na daljnjem medicinskom ispitivanju. Uputnica se mo`e izdati samo za zdravstvene ustanove sa kojima Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja i Federalno ministarstvo sklopi odgovaraju}i pismeni sporazum. ^lan 8. U predmetima li~ne invalidnine u kojima je vojni invaliditet cijenjen po osnovu pogor{anja oboljenja u skladu sa ~lanom 11. Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, ne mo`e se u postupku kontrole utvrdit ve}i procenat invaliditeta od onog koji je utvr|en kona~nim rje{enjem koji je predmet kontrole. ^lan 9. Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja }e imenovati Ljekarske komisije iz ~lana 1. ovog Pravilnika u svojim odjeljenjima u skladu sa ~lanom 5. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07). Prilikom imenovanja ljekarske komisije, Institut }e obezbijediti paritetnu zastupljenost bo{nja~kog i hrvatskog naroda. Ljekarske komisije Instituta iz stava 1. ovog ~lana ~ine dva ~lana i to ljekari specijalisti. ^lan 10. Radu Ljekarske komisije Instituta u postupku provjere mogu prisustvovati predstavnici udru`enja branila~ke populacije kojima je ovla{tenje za prisustvo radu Ljekarskih komisija Instituta, izdato od strane Federalnog ministarstva, a na prijedlog udru`enja. Ovla{teni predstavnici branila~ke populacije nemaju pravo odlu~ivanja i u~estvovanja u radu Ljekarske komisije Instituta.

^lan 11. Ukoliko se korisnik prava ne odazove na pregled po pozivu Instituta u roku od 30 dana od dana prijema poziva, Institut }e dostaviti Federalnom ministarstvu Nalaz i mi{ljenje (obrazac 3.) uz kopiju pismenog dokaza o uru~enom pozivu, radi privremene obustave isplate priznatog prava, a predmet }e zadr`ati radi daljnjeg pozivanja. Ukoliko se korisnik prava ne odazove na pregled po ponovljenom pozivu u roku od 90 dana od dana prijema prvog poziva, Institut }e predmet vratiti Federalnom ministarstvu - Sektoru za upravno rje{avanje na nadle`no postupanje, uz prilaganje Nalaza i mi{ljenja (obrazac 4.) i pismenih dokaza o uru~enju poziva. ^lan 12. Nalaz i mi{ljenje Ljekarska komisija Instituta }e dati najkasnije u roku od 8 dana od dana pregleda korisnika prava, odnosno dostave eventualno potrebnih dodatnih specijalisti~kih nalaza. Nalaz i mi{ljenje na obrascima 3. i 4. Ljekarska komisija Instituta }e dati odmah nakon isteka rokova iz ~lana 11. ovog Pravilnika. ^lan 13. Ljekarske komisije Instituta daju nalaz i mi{ljenje u tri primjerka, i to: jedan u spis predmeta, jedan za arhivu Instituta i jedan za stranku. Institut }e Federalnom ministarstvu dostaviti dva primjerka nalaza i mi{ljenja, a Federalno ministarstvo }e nalaz i mi{ljenje Ljekarske komisije Instituta dostaviti stranci uz rje{enje, uz obavijest o datoj saglasnosti, odnosno uz obavijest o prestanku isplate. Protiv nalaza i mi{ljenja ne mo`e se izjaviti pravni lijek. Pravni lijek mo`e se izjaviti protiv upravnog akta donesenog na osnovu nalaza i mi{ljenja. ^lan 14. Tro{kove rada Ljekarske komisije Instituta, tro{kove pribavljanja potrebnih dodatnih medicinskih nalaza po uputi Ljekarske komisije Instituta snosi Federalno ministarstvo iz sredstava Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine propisanih ~lanom 16. Zakona o provo|enju kontrole. ^lan 15. Ukoliko ovim Pravilnikom nije druga~ije propisano primjenjivat }e se odredbe Pravilnika o radu ljekarskih komisija iz ~lana 2. ovog Pravilnika. ^lan 16. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-41-5455/10 7. februara/velja~e 2011. godine Ministar Sarajevo Zahid Crnki}, s. r.

Broj 14 – Strana 262

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 263

Broj 14 – Strana 264

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 265

Broj 14 – Strana 266

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 267

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i o zahtjevu Kantonalnog suda u Tuzli, za utvr|ivanje ustavnosti Kolektivnih ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa amandmanima LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj 2. februara 2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvr|uje se da su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/00) i Kolektivni ugovor o pravima o obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/07), u odnosu na postojanje ovla{tenja na strani Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za zaklju~enje tih ugovora, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Obrazlo`enje 1. U ovom ustavnosudskom predmetu Kantonalni sud u Tuzli (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) u postupku rje{avanja po `albama Rudnika mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i na presude Op{tinskog suda u @ivinicama i Op{tinskog suda u Tuzli u vezi sa primjenom Kolektivnih ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovori), predo~io je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev u svojstvu ustavnog pitanja u smislu ~lana IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, smatraju}i da se, prije dono{enja odluke o izjavljenim `albama po prvostepenim presudama, treba ocijeniti ustavnost pomenutih Kolektivnih ugovora. 2. U zahtjevu je navedeno da je Rudnik mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i, kao tu`ena strana u predmetima u kojima su donesene prvostepene presude, podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti Kolektivnih ugovora, iz razloga {to nije u~estvovao u njihovom zaklju~ivanju, niti je tra`eno njihovo mi{ljenje, nego su zaklju~eni izme|u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata s ciljem da se reguli{u radni odnosi u oblasti rudarstva. Oblast rudarstva je u zajedni~koj nadle`nosti federalne vlasti i kantona, a u konkretnom slu~aju prilikom zaklju~ivanja Kolektivnih ugovora nije bilo dogovaranja izme|u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Tuzlanskog kantona, niti je Vlada Tuzlanskog kantona dala punomo} za pregovaranje, zaklju~ivanje i potpisivanje, a niti je naknadno pristupila navedenim Kolektivnim ugovorima. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine reguli{e pitanje podijeljene nadle`nosti izme|u federalne vlasti i kantona, a ~lanom III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine regulisano je da je u zajedni~koj nadle`nosti federalne vlasti i kantona, izme|u ostalog, kori{tenje prirodnih bogatstava, dok je ~lanom III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisan na~in ostvarivanja zajedni~ke nadle`nosti izme|u federalne vlasti i kantona. Na osnovu izlo`enog, po mi{ljenju podnosioca zahtjeva, ovo predstavlja "ustavno pitanje" koje je potrebno rije{iti prije odlu~ivanja po `albama u kojima se postavlja pitanje primjene navedenih Kolektivnih ugovora kao materijalnih propisa. 3. Podnosilac zahtjeva predla`e da se utvrdi da li su Kolektivni ugovori zaklju~eni u skladu sa odredbama ~lana III.2.i) i ~lana III.3. Ustava Federacije Bosne i Hecegovine i da li je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, zaklju~uju}i Kolektivne ugovore, prethodno trebala zatra`iti saglasnost Tuzlanskog kantona.

4. Stranke u ovom postupku, na osnovu ~lana 39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/95 i 37/03), su: Kantonalni sud u Tuzli kao ovla{teni podnosilac zahtjeva, stranke u redovnim sudskim postupcima povodom kojih se postavlja ustavno pitanje: \erzi} [evala, Deli} Zuhreta, Kurti} Alija, Lapandi} Me{an, Deli} Emin, svi iz Banovi}a, Senad Bra{nji} iz Srebrenika i Kamberovi} Mehmed iz @ivinica kao tu`itelji i Rudnik mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i kao tu`eni u parni~nim postupcima pred Op{tinskim sudom u @ivinicama i Op{tinskim sudom u Tuzli, te potpisnici Kolektivnih ugovora, odnosno ugovorne strane. 5. Ustavni sud Federacije je, u skladu sa ~lanom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, zatra`io od stranaka u postupku odgovor na zahtjev i o~itovanje o navodima iz zahtjeva. Na ovo tra`enje dostavljeni su odgovori stranaka, kako slijedi: Rudnik mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i je istakao da prihvata navode iz zahtjeva, ali `eli posebno ukazati na to koliko su sporni Kolektivni ugovori neuskla|eni sa realno{}u i ekonomskim pokazateljima koji omogu}avaju kakvu takvu ekonomi~nost poslovanja rudnika. Prihvatani su bez ikakve analize ekonomskog stanja rudnika i nerealni su, imaju}i u vidu da rudnici uglja ne posluju na slobodnom tr`i{tu, nego su njihove cijene administrativno odre|ene, tj. ograni~ene u vezi sa isporukom termoelektranama kao najve}im potro{a~ima. Od ukupno 2700 radnika samo se oko 270 opredijelilo za tu`be, od kojih su neki i odustali. Nadalje, prilikom zaklju~ivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika iz oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/00) nije bila ispo{tovana ustavna i zakonska procedura za zaklju~ivanje kolektivnih ugovora, u smislu ~lana 112. stav 2. Zakona o radu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 43/9, 32/00 i 29/03). Samostalni sindikat radnika rudnika u Bosni i Hercegovini i Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine su morali tra`iti punomo} od Sindikata tu`enog, da bi mogli pregovarati o zaklju~enju kolektivnog ugovora, a resorno ministarstvo je moralo tra`iti punomo} od poslodavca. U predmetnom slu~aju takva punomo} nije data. Prete`nim dijelom se odgovor zasniva na stavu o nezakonitosti u pogledu legitimacije potpisnika za zaklju~enje Kolektivnih ugovora. Tako|e navode da je oblast rudarstva, odnosno kori{tenje prirodnih bogatstava, u zajedni~koj nadle`nosti federalne vlasti i kantona, te smatraju da se neustavnost ogleda i u tome {to u konkretnom slu~aju Vlada Tuzlanskog kantona nije nikada dala saglasnost, niti ovla{tenje da u njeno ime Kolektivne ugovore zaklju~i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Drugim rije~ima, saradnja u pogledu nadle`nosti koje se ti~u kori{tenja prirodnih bogatstava izme|u federalne vlasti i Tuzlanskog kantona je u cijelosti izostala. U tom smislu podsje}aju na presudu Ustavnog suda Federacije broj U-28/08 od 24. septembra 2009. godine. Advokati Zajedni~ke advokatske kancelarije iz Tuzle A. Kunosi}-Ferizovi} i Mirjana [arkinovi}, kao punomo}nici tu`ilaca Deli} Zuhrete, Kamberovi} Mehmeda i Deli} Emira, svi iz Banovi}a, u odgovoru isti~u da navodima podnosioca zahtjeva i Rudnika mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i nije dovedena u pitanje primjena Kolektivnih ugovora, {to i jeste bio razlog usvajanja tu`benih zahtjeva u prvostepenim postupcima. U konkretnom slu~aju se radi o rudniku u ve}inskoj svojini Federacije Bosne i Hercegovine, a predmetni Kolektivni ugovori u ~lanu 2. stav 1. propisuju: "Prema odredbama ovog ugovora, poslodavci su privredna dru{tva sa dr`avnim, odnosno ve}inskim dr`avnim kapitalom, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine iz oblasti proizvodnje i pripreme uglja i drugih usluga unutar dru{tva, koja zaposlenima daju posao na osnovu ugovora o radu u skladu sa zakonom". U skladu s tim Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u svojstvu vlasnika rudnika potpisala ugovor u ime poslodavca, te on, shodno tome, obavezuje sve rudnike u dr`avnom, odnosno ve}inskom

Broj 14 – Strana 268

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

dr`avnom vlasni{tvu, pa s tim i RMU "Banovi}i"d.d. Banovi}i.Napominju da se ovdje ne radi o Granskom kolektivnom ugovoru iz ~lana 112. stav 2. Zakona o radu (za koji treba saglasnost svakog sindikata), ve} da se potpisani Kolektivni ugovori odnose na samo jednu oblast, oblast rudarstva. U ime uposlenika potpisnici su Samostalni sindikat radnika rudnika u Bosni i Hercegovini i Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se smatraju jednim istim sindikatom na razli~itim nivoima i koji imaju ovla{tenja za zaklju~ivanje kolektivnih ugovora u skladu sa svojim statutima. Advokat Softi} ]amil iz Banovi}a, kao punomo}nik tu`ioca \erzi} [evale, Kurti} Alije i Lapandi} Me{ana, u odgovoru isti~e da je Skup{tina RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i na sjednici 31.05.2010. godine (prije pokretanja inicijative za ocjenu ustavnosti Kolektivnih ugovora) odobrila Sporazum o na~inu i roku izmirenja potra`ivanja zaposlenika po osnovu prava iz Kolektivnog ugovora. Na osnovu odredbe Granskog kolektivnog ugovora i ovog sporazuma zaklju~eni su Sporazumi o poravnanju potra`ivanja zaposlenika sa oko 2500 zaposlenika, me|u kojima je bilo i desetine zaposlenika koji su povukli tu`be. Predmet svih pojedina~no zaklju~enih sporazuma je "utvr|ivanje visine i na~ina izmirenja svih neizmirenih obaveza Dr`ave prema zaposlenim po osnovu prava iz Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine" (odnosi se na Kolektivni ugovor koji je objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 49/00). ^lanom 1. stav 2. alineja 1. ranijeg Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/00), te ~lanom 39. va`e}eg Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/05 i 62/08), utvr|eno je ko su u~esnici u zaklju~ivanju tih ugovora, kao i postupak njihovog zaklju~ivanja i nijednom odredbom nije propisana obaveza tra`enja saglasnosti od strane kantona. Presuda Ustavnog suda Federacije U-28/08 od 24.09.2009. godine, na koju se poziva RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, ne mo`e se primjenjivati na konkretan pravni odnos. Ista presuda se odnosi na Kolektivni ugovor iz oblasti zdravstva, organizovanog kao javna ustanova. Na osnovu zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti, zdravstvo je u najve}em svom dijelu kantonalni resurs, ali kada je rije~ o rudarstvu, na osnovu zakona i podzakonskih akata iz oblasti rudarstva, ova oblast se nijednim svojim dijelom ne mo`e smatrati kantonalnim resursom pa, na osnovu ~lana III.2. h) i 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ove Kolektivne ugovore su zaklju~ili ovla{teni subjekti. Bra{nji} Senad je tako|e u svom odgovoru istakao da osporava zahtjev podnosioca zahtjeva, a i iznena|uje ga, jer je od inicijatora zahtjeva dobio poziv 25.06.2010. godine da se javi u Rudnik "Mramor" u Mramoru radi razgovora o mogu}nosti potpisivanja Sporazuma o izmirenju potra`ivanja po osnovu prava po Kolektivnom ugovoru. Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, po ovla{tenju premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pismeno je obavijestio Ustavni sud Federacije da je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/00) zaklju~en na osnovu ovla{tenja za zaklju~ivanje granskih kolektivnih ugovora sadr`anog u ~lanu 1. ranijeg Op}eg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, dok je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/07 i 6/08) zaklju~en na osnovu ovla{tenja za zaklju~ivanje granskih kolektivnih ugovora sadr`anog u ~lanu 39. va`e}eg Op}eg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa navedenim, Kolektivne ugovore su zaklju~ili predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. S obzirom da odredbama navedenih op}ih

kolektivnih ugovora nije predvi|eno u~e{}e predstavnika kantona prilikom zaklju~ivanja granskih kolektivnih ugovora, Tuzlanski kanton nije pristupio, nije dao saglasnost, niti je u~estvovao u zaklju~ivanju Kolektivnih ugovora. U skladu sa navedenim, smatraju da Kolektivni ugovori nisu protivni Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Samostalni sindikat radnika rudnika uglja Bosne i Hercegovine dostavio je izja{njenje u vezi sa zahtjevom, za koji smatra da je neosnovan, kao i navodi RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i. Sindikalna organizacija RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i predstavlja posebnu organizaciono-teritorijalnu jedinicu u sastavu Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja Bosne i Hercegovine ili Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da njihovo u~e{}e nije bilo potrebno, s obzirom da su ~inu pregovaranja i zaklju~ivanju ve} pristupili njihovi predstavnici koji djeluju u okviru nekog od ovih samostalnih sindikata, kojem ta sindikalna organizacija pripada. S obzirom da u konkretnom slu~aju poslodavci u oblasti rudarstva nisu organizovani u posebno udru`enje, kao predstavnik vlasnika ve}inskog kapitala ovla{tenje za zaklju~enje ovog ugovora ima prvenstveno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, shodno odredbama ~lana 112. Zakona o radu. U ovom slu~aju, za oblast rudarstva nadle`nost i ovla{tenje ima posebno resorno ministarstvo, a to je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, koje istupa u ulozi unije poslodavaca. Stoga punomo} Vlade Tuzlanskog kantona nije uop{te bila potrebna, s obzirom da se ve}inski dio kapitala RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i nalazi upravo u dr`avnom vlasni{tvu. 6. U ovom predmetu odr`ana je javna rasprava dana 02.02.2011. godine, na kojoj su, izuzev podnosioca zahtjeva i Senada Bra{nji}a, pristupile sve stranke u redovnim sudskim postupcima, odnosno njihovi punomo}nici, kao i punomo}nici stranaka koje su zaklju~ile Kolektivne ugovore: Samostalni sindikat radnika rudnika uglja Bosne i Hercegovine, Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine i predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Na javnoj raspravi prisutne stranke su su{tinski, uz dodatnu argumentaciju i obja{njenja, ostale kod ve} ranije iznijetih pismenih navoda, a punomo}nici obje sindikalne organizacije su dodatno osporile, kao neutemeljene, tvrdnje o nedostatku legitimacije na njihovoj strani za zaklju~enje Kolektivnih ugovora. 7. Ustavni sud Federacije smatra da je nu`no ista}i da se isklju~ivo kroz postupak pokrenut zahtjevom ovla{tenog suda, dakle, kroz ustavno pitanje, mo`e razmatrati ustavnost i ovih, u naj{irem smislu rije~i, op{tih pravnih akata, kao {to su predmetni Kolektivni ugovori, ukoliko su relevantni za dono{enje sudske odluke u postupku pred podnosiocem zahtjeva. Stoga je konkretizovano ustavno pitanje podnosioca zahtjeva u pogledu utvr|ivanja ustavnosti Kolektivnih ugovora u okviru nadle`nosti ovog suda. 8. Pritom, tako|e, nu`no je ista}i da se Ustavni sud Federacije nije upu{tao u ocjenu zakonskog legitimiteta za zaklju~enje Kolektivnih ugovora na strani konkretnih sindikalnih organizacija, koje je elaborirano od strane ve}ine stranaka u ovom ustavnosudskom postupku. Naime, ono se mo`e razmotriti isklju~ivo u vezi sa relevantnim odredbama Zakona o radu, te Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i ranijeg Op{teg kolektivnog ugovora, jer je u pitanju ocjena zakonitosti koja je u isklju~ivoj nadle`nosti redovnih sudova. 9. Ustavni sud Federacije je utvrdio slijede}e relevantne ~injenice: RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i registriran je kao dioni~arsko dru{tvo sa ve}inskim kapitalom Federacije Bosne i Hercegovine kao osniva~a. Shodno navedenom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o vr{enju ovla{tenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima po osnovu dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/00), sa listom privrednih dru{tava prema kojima vr{i ovla{tenja po navedenom osnovu, na kojoj se pod rednim brojem

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 269

V.19. nalazi RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, nad kojim ovla{tenje vr{i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. U skladu sa tim, Federacija Bosne i Hercegovine putem ovla{tenog ministarstva imenuje predsjednika i ~lanove Upravnog odbora, te vr{i druga ovla{tenja i obaveze kao vlasnik kapitala koje su taksativno navedene u ~lanu 2. pomenute uredbe. Nadalje, obavljaju}i du`nost ve}inskog vlasnika, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi Odluku o prenosu udjela Federacije Bosne i Hercegovine u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/09). U navedenoj odluci se, zbog posebnosti vlasni~ke strukture RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, propisuje da }e se posebnim aktom regulisati prenos dionica. Nadalje, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obra~unatim, a neupla}enim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/08) finansijska sredstva po osnovu dospjelih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te poreza na pla}u, }e biti obezbije|ena iz bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine. Druge poreske obaveze se tako|e konsoliduju, te se utvr|uje na~in njihovog izvr{enja zaklju~no sa 2015. godinom. Napominjemo i ~injenicu da je zaklju~en i Sporazum o na~inu izmirenja potra`ivanja zaposlenika po osnovu prava iz Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva (odnosi se na Kolektivni ugovor objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 49/00), u ~ijem kreiranju i usvajanju su u~estvovali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ovla{teno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Nadzorni odbor RMU "Banovi}i" d.d.Banovi}i, a zaklju~en je izme|u RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i putem ovla{tenog lica, direktora i predstavnika Sindikata zaposlenika i Sindikalne organizacije RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i. Kona~no, nije neva`no pomenuti da Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10), dono{enjem kojeg je prestao da va`i preuzeti zakon koji je ure|ivao ovu oblast u SRBiH, u ~lanu 7. razgrani~ava upravljanje mineralnim sirovinama, te propisuje da upravljanje mineralnim sirovinama navedenim u ta~.1., 2. i 3. ~lana 7. pomenutog zakona vr{i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, {to je relevantno i za RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i. Relevantne odredbe Zakona o radu, te Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ranije va`e}eg Op{teg kolektivnog ugovora, koje sustavno govore o ovla{tenjima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u odjeljku koji se bavi kolektivnim ugovaranjem, u konkretnom slu~aju nije nu`no posebno analizirati, ali ih je Ustavni sud Federacije svakako uzeo u obzir pri odlu~ivanju u ovom predmetu. 10. Ustavni sud Federacije je tako|e imao u vidu ~injenicu da je ustavno pitanje postavljeno u kontekstu odlu~ivanja podnosioca zahtjeva po konkretnim sudskim sporovima u kojima se rje{ava o pojedina~nim imovinskim zahtjevima radnika. Pritom, navodi RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, ~iji punomo}nik je elaborirao primjenjivost, odnosno finansijsku neodr`ivost prvenstveno ranije zaklju~enog kolektivnog ugovora, nisu potkrijepljeni relevantnim i dovoljnim dokazima, niti su, u konkretnom slu~aju, od su{tinskog zna~aja. Ustavni sud Federacije podsje}a da je, iako je u nekim slu~ajevima nu`no upu{tati se i u pitanje finansijske utemeljenosti pojedinih zakonskih rje{enja, in concreto, obim prava i obaveza stranaka u kolektivnim ugovorima i u smislu finansijske odr`ivosti prvenstveno obaveza samih ugovara~a. Predvi|eni su i zakonski na~ini za izmjenu kolektivnog ugovora, a u prilog tome govori i sam direktor RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i u izja{njenju da je "noviji", odnosno drugi osporeni kolektivni ugovor znatno bolji, odnosno realniji. Evidentno je da se manji broj zaposlenka RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i odlu~io sudskim putem zatra`iti za{titu svojih prava prema spornim Kolektivnim ugovorima. Ustavni sud Federacije napominje da je odluka o podno{enju tu`bi li~no, gra|ansko pravo svakog radnika ponaosob i predstavlja njegovu

zagarantovanu li~nu dispoziciju, a sudska za{tita materijalnih prava iz radnog odnosa zastarjeva u zakonskom roku. Stoga, imaju}i u vidu i naprijed navedeni Sporazum o na~inu izmirenja potra`ivanja uposlenika, kao i protek vremena relevantnog za podno{enje zahtjeva za sudsku za{titu, ne mo`e se prihvatiti kao utemeljen stav RMU "Banovi}i" d.d.Banovi}i da bi ih ovakav ishod ustavnosudskog postupka doveo u finansijski kolaps. 11. Ustavni sud Federacije je donio odluku kao u izreci, uzimaju}i u obzir naprijed navedeno, iz slijede}ih razloga: Evidentno je da je oblast kori{tenja prirodnih bogatstava u sferi zajedni~ke nadle`nosti federalne vlasti i kantona (odredba ~lana III.2.h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine). ^lanom III.3.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine je propisano da: "U skladu sa potrebama, nadle`nosti iz ~lana III.2. mogu biti ostvarene zajedni~ki ili odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti". ^injenica je da oblast rudarstva, pa i kreiranje uslova za kontinuirani, nesmetani proces rada u ovoj temeljnoj grani privrede, a u koje svakako spada i ure|enje radnih odnosa zaposlenika putem zaklju~ivanja kolektivnih ugovora koji reguli{u prava i obaveze poslodavaca i zaposlenika, jeste jedan od temeljnih uslova za provo|enja politike i osiguranje infrastrukturalnog ure|enja iz oblasti energetike. To je, pak, u isklju~ivoj nadle`nosti Federacije Bosne i Hercegovine (odredba ~lana III.1.f) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine). Imaju}i u vidu poziciju federalne vlasti kao ve}inskog vlasnika RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, citirane ustavne odredbe je za konkretno ustavno pitanje nu`no protuma~iti na na~in da je federalna vlast ovla{tena samostalno i ure|ivati i dogovarati uslove za nesmetan proces rada, {to ne isklju~uje i materiju radnih odnosa koja je regulisana osporenim Kolektivnim ugovorima. Stoga, bez obzira na predmet Kolektivnih ugovora, koji jeste prete`no iz domena socijalne politike (radni odnosi), imaju}i u vidu naprijed navedeno, stoje ustavna ovla{tenja na strani federalne vlasti da "prema potrebama" koje su ovdje ~injeni~no utvr|ene mo`e i samostalno djelovati. Stoga federalna vlast, kao ve}inski vlasnik, nije postupila suprotno duhu i odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kada je samostalno zaklju~ila Kolektivne ugovore. 12. Ustavni sud Federacije ukazuje strankama u postupku da u konkretnom slu~aju nije relevantno pozivanje na presudu ovog suda broj U-28/08 od 24.09.2009. godine. Naime, predmet odlu~ivanja u citiranoj odluci je bio kolektivni ugovor kojim se rje{ava pitanje radnih odnosa (domen socijalne politike u zajedni~koj nadle`nosti Federacije i kantona), u oblasti zdravstva (tako|e zajedni~ka nadle`nost Federacije i kantona). Su{tinska, pak, ~injeni~na razlika se ogleda u tome da je u navedenom slu~aju tretirana oblast zdravstva, koja se finansira prete`nim dijelom iz bud`eta kantona, u kojoj Federacija Bosne i Hercegovine ne nastupa sa vlasni~kim pravima i obavezama poslodavca kao u ovom ustavnosudskom predmetu. Iz toga proizilazi i ustavnopravno druga~iji tretman vr{enja zajedni~ke nadle`nosti koji podrazumijeva vr{enje ovla{tenja Federacije i kantona u skladu sa ~lanom III.2.b) i 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, {to u tom slu~aju nije postojalo u odnosu na Zeni~ko-dobojski kanton. 13. Ustavni sud Federacije je ovu presudu donio jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi}, mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr. Faris Vehabovi}, sudije Suda. Predsjednica Ustavnog suda Broj U-26/10 2. februara 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Kata Senjak, s. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i o zahtjevu Kantonalnog suda u Tuzli, za utvr|ivanje ustavnosti Kolektivnih ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka IV.C.10.(4) Ustava Federacije

Broj 14 – Strana 270

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Bosne i Hercegovine, u svezi sa amandmanima LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj 2. velja~e 2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvr|uje se da su Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/00) i Kolektivni ugovor o pravima o obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/07), u odnosu na postojanje ovlasti na strani Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za zaklju~enje tih ugovora, sukladni sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Obrazlo`enje 1. U ovom ustavnosudskom predmetu Kantonalni sud u Tuzli (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) u postupku rje{avanja po `albama Rudnika mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i na presude Op}inskog suda u @ivinicama i Op}inskog suda u Tuzli u svezi primjene Kolektivnih ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovori), predo~io je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev u svojstvu ustavnog pitanja u smislu ~lanka IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, smatraju}i da se prije dono{enja odluke o izjavljenim `albama po prvostepenim presudama treba ocijeniti ustavnost pomenutih Kolektivnih ugovora. 2. U zahtjevu je navedeno da je Rudnik mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i, kao tu`ena strana u predmetima u kojima su donesene prvostepene presude, podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti Kolektivnih ugovora iz razloga {to nije u~estvovao u njihovom zaklju~ivanju, niti je tra`eno njihovo mi{ljenje, nego su zaklju~eni izme|u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata s ciljem da se reguliraju radni odnosi u oblasti rudarstva. Oblast rudarstva je u zajedni~koj nadle`nosti federalne vlasti i kantona, a u konkretnom slu~aju prilikom zaklju~ivanja Kolektivnih ugovora nije bilo dogovaranja izme|u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Tuzlanskog kantona, niti je Vlada Tuzlanskog kantona dala punomo} za pregovaranje, zaklju~ivanje i potpisivanje, a niti je naknadno pristupila navedenim Kolektivnim ugovorima. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine regulira pitanje podijeljene nadle`nosti izme|u federalne vlasti i kantona, a ~lankom III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine regulirano je da je u zajedni~koj nadle`nosti federalne vlasti i kantona, izme|u ostalog, kori{tenje prirodnih bogatstava, dok je ~lankom III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisan na~in ostvarivanja zajedni~ke nadle`nosti izme|u federalne vlasti i kantona. Na temelju izlo`enog, po mi{ljenju podnositelja zahtjeva, ovo predstavlja "ustavno pitanje" koje je potrebno rije{iti prije odlu~ivanja o `albama u kojima se postavlja pitanje primjene navedenih Kolektivnih ugovora kao materijalnih propisa. 3. Podnositelj zahtjeva predla`e da se utvrdi da li su Kolektivni ugovori zaklju~eni sukladno sa odredbama ~lanka III.2.i) i ~lanka III.3. Ustava Federacije Bosne i Hecegovine i da li je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, zaklju~uju}i Kolektivne ugovore, prethodno trebala zatra`iti suglasnost Tuzlanskog kantona. 4. Stranke u ovom postupku, na temelju ~lanka 39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/95 i 37/03) su: Kantonalni sud u Tuzli kao ovla{teni podnositelj zahtjeva, stranke u redovnim sudskim postupcima povodom kojih se postavlja ustavno pitanje: \erzi} [evala, Deli} Zuhreta, Kurti} Alija, Lapandi} Me{an, Deli} Emin, svi iz Banovi}a, Senad Bra{nji} iz Srebrenika i Kamberovi} Mehmed iz @ivinica kao tu`itelji i Rudnik mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i kao

tu`eni u parni~nim postupcima pred Op}inskim sudom u @ivinicama i Op}inskim sudom u Tuzli, te potpisnici Kolektivnih ugovora, odnosno ugovorne strane. 5. Ustavni sud Federacije je, sukladno sa ~lankom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, zatra`io od stranaka u postupku odgovor na zahtjev i o~itovanje o navodima iz zahtjeva. Na ovo tra`enje su dostavljeni odgovori stranaka, kako slijedi: Rudnik mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i je istakao da prihvata navode iz zahtjeva, ali `eli posebno ukazati na to koliko su sporni Kolektivni ugovori neuskla|eni sa realno{}u i ekonomskim pokazateljima koji omogu}avaju kakvu takvu ekonomi~nost poslovanja rudnika. Prihvatani su bez ikakve analize ekonomskog stanja rudnika i nerealni su, imaju}i u vidu da rudnici uglja ne posluju na slobodnom tr`i{tu, nego su njihove cijene administrativno odre|ene, tj. ograni~ene u svezi isporuke termoelektranama kao najve}im potro{a~ima. Od ukupno 2700 radnika samo se oko 270 opredijelilo za tu`be, od kojih su neki i odustali. Nadalje, prilikom zaklju~ivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika iz oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/00) nije bila ispo{tovana ustavna i zakonska procedura za zaklju~ivanje kolektivnih ugovora, u smislu ~lanka 112. stavak 2. Zakona o radu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 43/9, 32/00 i 29/03). Samostalni sindikat radnika rudnika u Bosni i Hercegovini i Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine su morali tra`iti punomo} od Sindikata tu`enog da bi mogli pregovarati o zaklju~enju kolektivnog ugovora, a resorno ministarstvo je moralo tra`iti punomo} od poslodavca. U predmetnom slu~aju takva punomo} nije data. Prete`nim dijelom se odgovor zasniva na stavu o nezakonitosti u pogledu legitimacije potpisnika za zaklju~enje Kolektivnih ugovora. Tako|e navode da je oblast rudarstva, odnosno, kori{tenje prirodnih bogatstava, u zajedni~koj nadle`nosti federalne vlasti i kantona, te smatraju da se neustavnost ogleda i u tome {to u konkretnom slu~aju Vlada Tuzlanskog kantona nije nikada dala suglasnost niti ovlast da u njeno ime Kolektivne ugovore zaklju~i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Drugim rije~ima, suradnja u pogledu nadle`nosti koje se ti~u kori{tenja prirodnih bogatstava izme|u federalne vlasti i Tuzlanskog kantona je u cijelosti izostala. U tom smislu podsje}aju na presudu Ustavnog suda Federacije broj U-28/08 od 24. septembra 2009. godine. Odvjetnici Zajedni~ke odvjetni~ke kancelarije iz Tuzle A. Kunosi}-Ferizovi} i Mirjana [arkinovi}, kao punomo}nici tu`itelja Deli} Zuhrete, Kamberovi} Mehmeda i Deli} Emira, svi iz Banovi}a, u odgovoru isti~u da navodima podnositelja zahtjeva i Rudnika mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i nije dovedena u pitanje primjena Kolektivnih ugovora, {to i jeste bio razlog usvajanja tu`benih zahtjeva u prvostepenim postupcima. U konkretnom slu~aju se radi o rudniku u ve}inskoj svojini Federacije Bosne i Hercegovine, a predmetni Kolektivni ugovori u ~lanku 2. stavak 1. propisuju: "Prema odredbama ovog ugovora, poslodavci su privredna dru{tva sa dr`avnim, odnosno ve}inskim dr`avnim kapitalom, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine iz oblasti proizvodnje i pripreme uglja i drugih usluga unutar dru{tva, koja zaposlenima daju posao na osnovu ugovora o radu sukladno sa zakonom". Sukladno s tim Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u svojstvu vlasnika rudnika potpisala ugovor u ime poslodavca, te on, shodno tome, obvezuje sve rudnike u dr`avnom, odnosno ve}inskom dr`avnom vlasni{tvu, pa s tim i RMU "Banovi}i"d.d. Banovi}i. Napominju da se ovdje ne radi o Granskom kolektivnom ugovoru iz ~lanka 112. stavak 2. Zakona o radu (za koji treba suglasnost svakog sindikata), ve} da se potpisani Kolektivni ugovori odnose na samo jednu oblast, oblast rudarstva. U ime uposlenika potpisnici su Samostalni sindikat radnika rudnika u Bosni i Hercegovini i Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se smatraju jednim istim sindikatom na razli~itim nivoima i koji imaju ovlasti za zaklju~ivanje kolektivnih ugovora sukladno sa svojim statutima.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 271

Odvjetnik Softi} ]amil iz Banovi}a, kao punomo}nik tu`itelja \erzi} [evale, Kurti} Alije i Lapandi} Me{ana u odgovoru isti~e da je Skup{tina RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i na sjednici 31.05.2010. godine (prije pokretanja inicijative za ocjenu ustavnosti Kolektivnih ugovora) odobrila Sporazum o na~inu i roku izmirenja potra`ivanja zaposlenika na temelju prava iz Kolektivnog ugovora. Na temelju odredbe Granskog kolektivnog ugovora i ovog sporazuma zaklju~eni su Sporazumi o poravnanju potra`ivanja zaposlenika sa oko 2500 zaposlenika, me|u kojima je bilo i desetine zaposlenika koji su povukli tu`be. Predmet svih pojedina~no zaklju~enih sporazuma je utvr|ivanje visine i na~ina izmirenja svih neizmirenih obveza Dr`ave prema zaposlenim na temelju prava iz Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (odnosi se na Kolektivni ugovor koji je objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 49/00). ^lankom 1. stavak 2. alineja 1. ranijeg Op}eg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/00), te ~lankom 39. va`e}eg Op}eg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/05 i 62/08), utvr|eno je tko su u~esnici u zaklju~ivanju tih ugovora, kao i postupak njihovog zaklju~ivanja i nijednom odredbom nije propisana obveza tra`enja suglasnosti od strane kantona. Presuda Ustavnog suda Federacije U-28/08 od 24.09.2009. godine na koju se poziva RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i ne mo`e se primjenjivati na konkretan pravni odnos. Ista presuda se odnosi na Kolektivni ugovor iz oblasti zdravstva, organizovanog kao javna ustanova. Na temelju zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti, zdravstvo je u najve}em svom dijelu kantonalni resurs, ali kada je rije~ o rudarstvu, na temelju zakona i podzakonskih akata iz oblasti rudarstva ova oblast se ni jednim svojim dijelom ne mo`e smatrati kantonalnim resursom, pa, na temelju ~lanka III.2. h) i 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ove Kolektivne ugovore su zaklju~ili ovla{teni subjekti. Bra{nji} Senad je tako|e u svom odgovoru istaknuo da osporava zahtjev podnositelja zahtjeva, a i iznena|uje ga, jer je od inicijatora zahtjeva dobio poziv 25.06.2010. godine da se javi u Rudnik "Mramor" u Mramoru radi razgovora o mogu}nosti potpisivanja Sporazuma o izmirenju potra`ivanja na temelju prava po Kolektivnom ugovoru. Ured za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, po ovla{tenju premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pismeno je obavijestio Ustavni sud Federacije da je Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/00) zaklju~en na temelju ovlasti za zaklju~ivanje granskih kolektivnih ugovora sadr`anog u ~lanku 1. ranijeg Op}eg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, dok je Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/07 i 6/08) zaklju~en na temelju ovlasti za zaklju~ivanje granskih kolektivnih ugovora sadr`anog u ~lanku 39. va`e}eg Op}eg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Sukladno sa navedenim, Kolektivne ugovore su zaklju~ili predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. S obzirom da odredbama navedenih op}ih kolektivnih ugovora nije predvi|eno u~e{}e predstavnika kantona prilikom zaklju~ivanja granskih kolektivnih ugovora, Tuzlanski kanton nije pristupio, nije dao suglasnost, niti je u~estvovao u zaklju~ivanju Kolektivnih ugovora. Sukladno sa navedenim, smatraju da Kolektivni ugovori nisu protivni Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Samostalni sindikat radnika rudnika uglja Bosne i Hercegovine dostavio je izja{njenje u svezi sa zahtjevom, za koji smatra da je neutemeljen, kao i navodi RMU "Banovi}i" d.d.

Banovi}i. Sindikalna organizacija RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i predstavlja zasebnu organizacijsko-teritorijalnu jedinicu u sklopu Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja Bosne i Hercegovine ili Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da njihovo u~e{}e nije bilo potrebito s obzirom da su ~inu pregovaranja i zaklju~ivanju ve} pristupili njihovi predstavnici koji djeluju u okviru nekog od ovih Samostalnih sindikata, kojem ta Sindikalna organizacija pripada. S obzirom da u konkretnom slu~aju poslodavci u oblasti rudarstva nisu organizovani u zasebno udru`enje, kao predstavnik vlasnika ve}inskog kapitala ovlast za zaklju~enje ovog ugovora ima prvenstveno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, shodno odredbama ~lanka 112. Zakona o radu. U ovom slu~aju, za oblast rudarstva, nadle`nost i ovlast ima zasebno resorno ministarstvo, a to je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, koje istupa u ulozi unije poslodavaca. Stoga punomo} Vlade Tuzlanskog kantona nije uop}e bila potrebita, s obzirom da se ve}inski dio kapitala RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i nalazi upravo u dr`avnom vlasni{tvu. 6. U ovom predmetu odr`ana je javna rasprava dana 02.02.2011. godine, na kojoj su, izuzev podnositelja zahtjeva i Senada Bra{nji}a, pristupile sve stranke u redovnim sudskim postupcima, odnosno njihovi punomo}nici, kao i punomo}nici stranaka koje su zaklju~ile Kolektivne ugovore: Samostalni sindikat radnika rudnika uglja Bosne i Hercegovine, Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine i predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Na javnoj raspravi prisutne stranke su su{tinski, uz dodatnu argumentaciju i obja{njenja, ostale kod ve} ranije iznijetih pismenih navoda, a punomo}nici obje sindikalne organizacije su dodatno osporile kao neutemeljene tvrdnje o nedostatku legitimacije na njihovoj strani za zaklju~enje Kolektivnih ugovora. 7. Ustavni sud Federacije smatra da je nu`no ista}i da se isklju~ivo kroz postupak pokrenut zahtjevom ovla{tenog suda, dakle, kroz ustavno pitanje, mo`e razmatrati ustavnost i ovih, u naj{irem smislu rije~i, op}ih pravnih akata, kao {to su predmetni Kolektivni ugovori, ukoliko su relevantni za dono{enje sudske odluke u postupku pred podnositeljem zahtjeva. Stoga je konkretizovano ustavno pitanje podnositelja zahtjeva u pogledu utvr|ivanja ustavnosti Kolektivnih ugovora u okviru nadle`nosti ovog suda. 8. Pritom, tako|e je nu`no ista}i da se Ustavni sud Federacije nije upu{tao u ocjenu zakonskog legitimiteta za zaklju~enje Kolektivnih ugovora na strani konkretnih sindikalnih organizacija, koje je elaborirano od strane ve}ine stranaka u ovom ustavnosudskom postupku. Naime, isto se mo`e razmotriti isklju~ivo u svezi sa relevantnim odredbama Zakona o radu, te Op}eg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i ranijeg Op}eg kolektivnog ugovora, jer je u pitanju ocjena zakonitosti, koja je u isklju~ivoj nadle`nosti redovnih sudova. 9. Ustavni sud Federacije je utvrdio slijede}e relevantne ~injenice: RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i registriran je kao dioni~arsko dru{tvo sa ve}inskim kapitalom Federacije Bosne i Hercegovine kao osniva~a. Shodno navedenom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o vr{enju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima po temelju dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/00) sa listom privrednih dru{tava prema kojima vr{i ovlasti po navedenom osnovu, na kojoj se pod rednim brojem V.19. nalazi RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i nad kojim ovlast vr{i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. U skladu sa tim, Federacija Bosne i Hercegovine putem ovla{tenog ministarstva imenuje predsjednika i ~lanove Upravnog odbora, te vr{i druge ovlasti i obveze kao vlasnik kapitala koje su taksativno navedene u ~lanu 2. navedene uredbe. Obavljaju}i du`nost ve}inskog vlasnika, nadalje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi Odluku o prijenosu udjela Federacije Bosne i Hercegovine u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i

Broj 14 – Strana 272

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/09). U navedenoj odluci se, zbog posebnosti vlasni~ke strukture RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, propisuje da }e se posebnim aktom regulirati prijenos dionica. Nadalje, Zakonom o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obra~unatim, a neupla}enim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/08) financijska sredstva po temelju dospjelih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te poreza na pla}u, }e biti obezbije|ena iz prora~una Federacije Bosne i Hercegovine. Druge poreske obveze se tako|e konsolidiraju, te se utvr|uje na~in njihovog izvr{enja zaklju~no sa 2015. godinom. Napominjemo i ~injenicu da je zaklju~en i Sporazum o na~inu izmirenja potra`ivanja zaposlenika po temelju prava iz Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva (odnosi se na Kolektivni ugovor objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 49/00), u ~ijem kreiranju i usvajanju su u~estvovali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ovla{teno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Nadzorni odbor RMU "Banovi}i" d.d.Banovi}i, a zaklju~en je izme|u RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i putem ovla{tenog lica, direktora i predstavnika Sindikata zaposlenika i Sindikalne organizacije RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i. Kona~no, nije neva`no pomenuti da Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10), dono{enjem kojeg je prestao da va`i preuzeti zakon koji je ure|ivao ovu oblast u SRBiH, u ~lanku 7., razgrani~ava upravljanje mineralnim sirovinama, te propisuje da upravljanje mineralnim sirovinama navedenim u to~.1., 2. i 3. ~lanka 7. pomenutog zakona vr{i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, {to je relevantno i za RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i. Relevantne odredbe Zakona o radu, te Op}eg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ranije va`e}eg Op}eg kolektivnpog ugovora, koje sustavno govore o ovlastima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u odjeljku koji se bavi kolektivnim ugovaranjem, u konkretnom slu~aju nije nu`no zasebno analizirati, ali ih je Ustavni sud Federacije svakako uzeo u obzir pri odlu~ivanju u ovom predmetu. 10. Ustavni sud Federacije je tako|e imao u vidu ~injenicu da je ustavno pitanje postavljeno u kontekstu odlu~ivanja podnositelja zahtjeva po konkretnim sudskim sporovima u kojima se rje{ava o pojedina~nim imovinskim zahtjevima radnika. Pritom, navodi RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, ~iji punomo}nik je elaborirao primjenjivost, odnosno financijsku neodr`ivost prvenstveno ranije zaklju~enog kolektivnog ugovora, nisu potkrijepljeni relevantnim i dovoljnim dokazima, niti su, u konkretnom slu~aju, od su{tinskog zna~aja. Ustavni sud Federacije podsje}a da je, iako je u nekim slu~ajevima nu`no upu{tati se i u pitanje financijske utemeljenosti pojedinih zakonskih rje{enja, in concreto, obim prava i obveza stranaka u kolektivnim ugovorima i u smislu financijske odr`ivosti prvenstveno obveza samih ugovara~a. Predvi|eni su i zakonski na~ini za izmjenu kolektivnog ugovora, a u prilog tome govori i sam direktor RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i u izja{njenju da je "noviji", odnosno drugi osporeni kolektivni ugovor znatno bolji, odnosno realniji. Evidentno je da se manji broj zaposlenka RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i odlu~io sudskim putem zatra`iti za{titu svojih prava prema spornim Kolektivnim ugovorima. Ustavni sud Federacije napominje da je odluka o podno{enju tu`bi li~no, gra|ansko pravo svakog radnika ponaosob i predstavlja njegovu zagarantovanu osobnu dispoziciju, a sudska za{tita materijalnih prava iz radnog odnosa zastarjeva u zakonskom roku. Stoga, imaju}i u vidu i naprijed navedeni Sporazum o na~inu izmirenja potra`ivanja uposlenika, kao i protek vremena relevantnog za podno{enje zahtjeva za sudsku za{titu, ne mo`e se prihvatiti kao utemeljen stav RMU "Banovi}i" d.d.Banovi}i da bi ih ovakav ishod ustavnosudskog postupka doveo u financijski kolaps. 11. Ustavni sud Federacije je donio odluku kao u izreci, uzimaju}i u obzir naprijed navedeno, iz slijede}ih razloga:

Evidentno je da je oblast kori{tenja prirodnih bogatstava u sferi zajedni~ke nadle`nosti federalne vlasti i kantona (odredba ~lanka III.2.h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine). ^lankom III.3.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine je propisano da: "U skladu sa potrebama, nadle`nosti iz ~lanka III.2. mogu biti ostvarene zajedni~ki ili odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti". ^injenica je da oblast rudarstva, pa i kreiranje uvjeta za kontinuirani, nesmetani proces rada u ovoj temeljnoj grani privrede, a u koje svakako spada i ure|enje radnih odnosa zaposlenika putem zaklju~ivanja kolektivnih ugovora koji reguli{u prava i obveze poslodavaca i zaposlenika, jeste jedan od temeljnih uvjeta za provo|enje politike i osiguranje infrastrukturalnog ure|enja iz oblasti energetike. To je, pak, u isklju~ivoj nadle`nosti Federacije Bosne i Hercegovine (odredba ~lanka III.1.f) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine). Imaju}i u vidu poziciju federalne vlasti kao ve}inskog vlasnika RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, pomenute ustavne odredbe je za konkretno ustavno pitanje nu`no protuma~iti na na~in da je federalna vlast ovla{tena samostalno i ure|ivati i dogovarati uvjete za nesmetan proces rada, {to ne isklju~uje i materiju radnih odnosa koja je regulirana osporenim Kolektivnim ugovorima. Stoga, bez obzira na predmet Kolektivnih ugovora koji jeste prete`no iz domena socijalne politike (radni odnosi), imaju}i u vidu naprijed navedeno, stoje ustavne ovlasti na strani federalne vlasti da "prema potrebama" koje su ovdje ~injeni~no utvr|ene mo`e i samostalno djelovati. Stoga federalna vlast, kao ve}inski vlasnik, nije postupila suprotno duhu i odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kada je samostalno zaklju~ila Kolektivne ugovore. 12. Ustavni sud Federacije ukazuje strankama u postupku da u konkretnom slu~aju nije relevantno pozivanje na presudu ovog suda broj U-28/08 od 24.09.2009. godine. Naime, predmet odlu~ivanja u citiranoj odluci je bio kolektivni ugovor kojim se rje{ava pitanje radnih odnosa (domen socijalne politike u zajedni~koj nadle`nosti Federacije i kantona), u oblasti zdravstva (tako|e zajedni~ka nadle`nost Federacije i kantona). Su{tinska, pak, ~injeni~na razlika se ogleda u tome da je u navedenom slu~aju tretirana oblast zdravstva, koja se financira prete`nim dijelom iz prora~una kantona, u kojoj Federacija Bosne i Hercegovine ne nastupa sa vlasni~kim pravima i obvezama poslodavca kao u ovom ustavnosudskom predmetu. Iz toga proizilazi i ustavnopravno druga~iji tretman vr{enja zajedni~ke nadle`nosti, koji podrazumijeva vr{enje ovlasti Federacije i kantona sukladno sa ~lankom III.2.b) i 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, {to u tom slu~aju nije postojalo u odnosu na Zeni~ko-dobojski kanton. 13. Ustavni sud Federacije je ovu presudu donio jednoglasno, u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi}, mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr. Faris Vehabovi}, suci Suda. Predsjednica Broj U-26/10 Ustavnog suda Federacije 2. velja~e 2011. godine Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Kata Senjak, v. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i o zahtjevu Kantonalnog suda u Tuzli, za utvr|ivawe ustavnosti Kolektivnih ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa amandmanima LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj 2. februara 2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvr|uje se da su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 273

broj 49/00) i Kolektivni ugovor o pravima o obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/07), u odnosu na postojawe ovla{tewa na strani Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za zakqu~ewe tih ugovora, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Obrazlo`ewe 1. U ovom ustavnosudskom predmetu Kantonalni sud u Tuzli (u daqwem tekstu: podnosilac zahtjeva) u postupku rje{avawa po `albama Rudnika mrkog ugqa "Banovi}i" d.d. Banovi}i na presude Op{tinskog suda u @ivinicama i Op{tinskog suda u Tuzli u vezi sa primjenom Kolektivnih ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Kolektivni ugovori), predo~io je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev u svojstvu ustavnog pitawa u smislu ~lana IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, smatraju}i da se prije dono{ewa odluke o izjavqenim `albama po prvostepenim presudama treba ocijeniti ustavnost pomenutih Kolektivnih ugovora. 2. U zahtjevu je navedeno da je Rudnik mrkog ugqa "Banovi}i" d.d. Banovi}i, kao tu`ena strana u predmetima u kojima su donesene prvostepene presude, podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti Kolektivnih ugovora, iz razloga {to nije u~estvovao u wihovom zakqu~ivawu, niti je tra`eno wihovo mi{qewe, nego su zakqu~eni izme|u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata s ciqem da se reguli{u radni odnosi u oblasti rudarstva. Oblast rudarstva je u zajedni~koj nadle`nosti federalne vlasti i kantona, a u konkretnom slu~aju prilikom zakqu~ivawa Kolektivnih ugovora nije bilo dogovarawa izme|u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Tuzlanskog kantona, niti je Vlada Tuzlanskog kantona dala punomo} za pregovarawe, zakqu~ivawe i potpisivawe, a niti je naknadno pristupila navedenim Kolektivnim ugovorima. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine reguli{e pitawe podijeqene nadle`nosti izme|u federalne vlasti i kantona, a ~lanom III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine regulisano je da je u zajedni~koj nadle`nosti federalne vlasti i kantona, izme|u ostalog, kori{tewe prirodnih bogatstava, dok je ~lanom III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisan na~in ostvarivawa zajedni~ke nadle`nosti izme|u federalne vlasti i kantona. Na osnovu izlo`enog, po mi{qewu podnosioca zahtjeva, ovo predstavqa "ustavno pitawe" koje je potrebno rije{iti prije odlu~ivawa po `albama u kojima se postavqa pitawe primjene navedenih Kolektivnih ugovora kao materijalnih propisa. 3. Podnosilac zahtjeva predla`e da se utvrdi da li su Kolektivni ugovori zakqu~eni u skladu sa odredbama ~lana III. 2.i) i ~lana III.3. Ustava Federacije Bosne i Hecegovine i da li je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, zakqu~uju}i Kolektivne ugovore, prethodno trebala zatra`iti saglasnost Tuzlanskog kantona. 4. Stranke u ovom postupku, na osnovu ~lana 39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/95 i 37/03), su: Kantonalni sud u Tuzli kao ovla{teni podnosilac zahtjeva, stranke u redovnim sudskim postupcima povodom kojih se postavqa ustavno pitawe: \erzi} [evala, Deli} Zuhreta, Kurti} Alija, Lapandi} Me{an, Deli} Emin, svi iz Banovi}a, Senad Bra{wi} iz Srebrenika i Kamberovi} Mehmed iz @ivinica kao tu`iteqi i Rudnik mrkog ugqa "Banovi}i" d.d. Banovi}i kao tu`eni u parni~nim postupcima pred Op{tinskim sudom u @ivinicama i Op{tinskim sudom u Tuzli, te potpisnici Kolektivnih ugovora, odnosno ugovorne strane.

5. Ustavni sud Federacije je, u skladu sa ~lanom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, zatra`io od stranaka u postupku odgovor na zahtjev i izja{wavawe o navodima iz zahtjeva. Na ovo tra`ewe su dostavqeni odgovori stranaka, kako slijedi: Rudnik mrkog ugqa "Banovi}i" d.d. Banovi}i je istakao da prihvata navode iz zahtjeva, ali `eli posebno ukazati na to koliko su sporni Kolektivni ugovori neuskla|eni sa realno{}u i ekonomskim pokazateqima koji omogu}avaju kakvu takvu ekonomi~nost poslovawa rudnika. Prihvatani su bez ikakve analize ekonomskog stawa rudnika i nerealni su, imaju}i u vidu da rudnici ugqa ne posluju na slobodnom tr`i{tu, nego su wihove cijene administrativno odre|ene, tj. ograni~ene u vezi sa isporukama termoelektranama kao najve}im potro{a~ima. Od ukupno 2700 radnika samo se oko 270 opredijelilo za tu`be, od kojih su neki i odustali. Nadaqe, prilikom zakqu~ivawa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika iz oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/00) nije bila ispo{tovana ustavna i zakonska procedura za zakqu~ivawe kolektivnih ugovora, u smislu ~lana 112. stav 2. Zakona o radu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 43/9, 32/00 i 29/03). Samostalni sindikat radnika rudnika u Bosni i Hercegovini i Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine su morali tra`iti punomo} od Sindikata tu`enog, da bi mogli pregovarati o zakqu~ewu kolektivnog ugovora, a resorno ministarstvo je moralo tra`iti punomo} od poslodavca. U predmetnom slu~aju takva punomo} nije data. Prete`nim dijelom se odgovor zasniva na stavu o nezakonitosti u pogledu legitimacije potpisnika za zakqu~ewe Kolektivnih ugovora. Tako|e navode da je oblast rudarstva, odnosno kori{tewe prirodnih bogatstava, u zajedni~koj nadle`nosti federalne vlasti i kantona, te smatraju da se neustavnost ogleda i u tome {to u konkretnom slu~aju Vlada Tuzlanskog kantona nije nikada dala saglasnost, niti ovla{tewe da u weno ime Kolektivne ugovore zakqu~i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Drugim rije~ima, saradwa u pogledu nadle`nosti koje se ti~u kori{tewa prirodnih bogatstava izme|u federalne vlasti i Tuzlanskog kantona je u potpunosti izostala. U tom smislu podsje}aju na presudu Ustavnog suda Federacije broj U-28/08 od 24. septembra 2009. godine. Advokati Zajedni~ke advokatske kancelarije iz Tuzle A. Kunosi}-Ferizovi} i Mirjana [arkinovi}, kao punomo}nici tu`ilaca Deli} Zuhrete, Kamberovi} Mehmeda i Deli} Emira, svi iz Banovi}a, u odgovoru isti~u da navodima podnosioca zahtjeva i Rudnika mrkog ugqa "Banovi}i" d.d. Banovi}i nije dovedena u pitawe primjena Kolektivnih ugovora, {to i jeste bio razlog usvajawa tu`benih zahtjeva u prvostepenim postupcima. U konkretnom slu~aju se radi o rudniku u ve}inskoj svojini Federacije Bosne i Hercegovine, a predmetni Kolektivni ugovori u ~lanu 2. stav 1. propisuju: "Prema odredbama ovog ugovora, poslodavci su privredna dru{tva sa dr`avnim, odnosno ve}inskim dr`avnim kapitalom, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine iz oblasti proizvodwe i pripreme ugqa i drugih usluga unutar dru{tva, koja zaposlenima daju posao na osnovu ugovora o radu u skladu sa zakonom". U skladu s tim Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u svojstvu vlasnika rudnika potpisala ugovor u ime poslodavca, te on, shodno tome, obavezuje sve rudnike u dr`avnom, odnosno ve}inskom dr`avnom vlasni{tvu, pa s tim i RMU "Banovi}i"d.d. Banovi}i. Napomiwu da se ovdje ne radi o Granskom kolektivnom ugovoru iz ~lana 112. stav 2. Zakona o radu (za koji treba saglasnost svakog sindikata), ve} da se potpisani Kolektivni ugovori odnose na samo jednu oblast, oblast rudarstva. U ime uposlenika potpisnici su Samostalni sindikat radnika rudnika u Bosni i Hercegovini i Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se smatraju jednim istim sindikatom na razli~itim nivoima i koji imaju ovla{tewa za zakqu~ivawe kolektivnih ugovora u skladu sa svojim statutima.

Broj 14 – Strana 274

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Advokat Softi} ]amil iz Banovi}a, kao punomo}nik tu`ilaca \erzi} [evale, Kurti} Alije i Lapandi} Me{ana, u odgovoru isti~e da je Skup{tina RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i na sjednici 31.05.2010. godine (prije pokretawa inicijative za ocjenu ustavnosti Kolektivnih ugovora) odobrila Sporazum o na~inu i roku izmirewa potra`ivawa zaposlenika po osnovu prava iz Kolektivnog ugovora. Na osnovu odredbe Granskog kolektivnog ugovora i ovog sporazuma zakqu~eni su Sporazumi o poravnawu potra`ivawa zaposlenika sa oko 2500 zaposlenika, me|u kojima je bilo i desetine zaposlenika koji su povukli tu`be. Predmet svih pojedina~no zakqu~enih sporazuma je utvr|ivawe visine i na~ina izmirewa svih neizmirenih obaveza Dr`ave prema zaposlenim po osnovu prava iz Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (odnosi se na Kolektivni ugovor koji je objavqen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 49/00). ^lanom 1. stav 2. alineja 1. ranijeg Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/00), te ~lanom 39. va`e}eg Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/05 i 62/08), utvr|eno je ko su u~esnici u zakqu~ivawu tih ugovora, kao i postupak wihovog zakqu~ivawa i nijednom odredbom nije propisana obaveza tra`ewa saglasnosti od strane kantona. Presuda Ustavnog suda Federacije U-28/08 od 24.09.2009. godine, na koju se poziva RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, ne mo`e se primjewivati na konkretan pravni odnos. Ista presuda se odnosi na Kolektivni ugovor iz oblasti zdravstva, organizovanog kao javna ustanova. Na osnovu zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti, zdravstvo je u najve}em svom dijelu kantonalni resurs, ali kada je rije~ o rudarstvu, na osnovu zakona i podzakonskih akata iz oblasti rudarstva ova oblast se ni jednim svojim dijelom ne mo`e smatrati kantonalnim resursom, pa, na osnovu ~lana III.2. h) i 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ove Kolektivne ugovore su zakqu~ili ovla{teni subjekti. Bra{wi} Senad je teko|e u svom odgovoru istakao da osporava zahtjev podnosioca zahtjeva, a i iznena|uje ga, jer je od inicijatora zahtjeva dobio poziv 25.06.2010. godine da se javi u Rudnik "Mramor" u Mramoru radi razgovora o mogu}nosti potpisivawa Sporazuma o izmirewu potra`ivawa po osnovu prava po Kolektivnom ugovoru. Ured za saradwu i zastupawe pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, po ovla{tewu premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pismeno je obavijestio Ustavni sud Federacije da je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/00) zakqu~en na osnovu ovla{tewa za zakqu~ivawe granskih kolektivnih ugovora sadr`anog u ~lanu 1. ranijeg Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, dok je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/07 i 6/08) zakqu~en na osnovu ovla{tewa za zakqu~ivawe granskih kolektivnih ugovora, sadr`anog u ~lanu 39. va`e}eg Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa navedenim, Kolektivne ugovore su zakqu~ili predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Samostalnog sindikata radnika rudnika ugqa Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. S obzirom da odredbama navedenih op{tih kolektivnih ugovora nije predvi|eno u~e{}e predstavnika kantona prilikom zakqu~ivawa granskih kolektivnih ugovora, Tuzlanski kanton nije pristupio, nije dao saglasnost, niti je u~estvovao u zakqu~ivawu Kolektivnih ugovora. U skladu sa navedenim, smatraju da Kolektivni ugovori nisu protivni Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Samostalni sindikat radnika rudnika ugqa Bosne i Hercegovine dostavio je izja{wewe u vezi sa zahtjevom, za koji smatra da je neosnovan, kao i navodi RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i. Sindikalna organizacija RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i predstavqa posebnu organizaciono-teritorijalnu jedinicu u okviru Samostalnog sindikata radnika rudnika ugqa Bosne i Hercegovine ili Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da wihovo u~e{}e nije bilo potrebno s obzirom da su ~inu pregovarawa i zakqu~ivawu ve} pristupili wihovi predstavnici koji djeluju u okviru nekog od ovih samostalnih sindikata, kojem ta Sindikalna organizacija pripada. S obzirom da u konkretnom slu~aju poslodavci u oblasti rudarstva nisu organizovani u posebno udru`ewe, kao predstavnik vlasnika ve}inskog kapitala ovla{tewe za zakqu~ewe ovog ugovora ima prvenstveno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, shodno odredbama ~lana 112. Zakona o radu. U ovom slu~aju, za oblast rudarstva, nadle`nost i ovla{tewe ima posebno resorno ministarstvo, a to je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, koje istupa u ulozi unije poslodavaca. Stoga punomo} Vlade Tuzlanskog kantona nije uop{te bila potrebna, s obzirom da se ve}inski dio kapitala RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i nalazi upravo u dr`avnom vlasni{tvu. 6. U ovom predmetu odr`ana je javna rasprava dana 02.02.2011. godine, na kojoj su, izuzev podnosioca zahtjeva i Senada Bra{wi}a, pristupile sve stranke u redovnim sudskim postupcima, odnosno wihovi punomo}nici, kao i punomo}nici stranaka koje su zakqu~ile Kolektivne ugovore: Samostalni sindikat radnika rudnika ugqa Bosne i Hercegovine, Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine i predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Na javnoj raspravi prisutne stranke su su{tinski, uz dodatnu argumentaciju i obja{wewa, ostale kod ve} ranije iznijetih pismenih navoda, a punomo}nici obje sindikalne organizacije su dodatno osporile kao neosnovane tvrdwe o nedostatku legitimacije na wihovoj strani za zakqu~ewe Kolektivnih ugovora. 7. Ustavni sud Federacije smatra da je nu`no ista}i da se iskqu~ivo kroz postupak pokrenut zahtjevom ovla{tenog suda, dakle, kroz ustavno pitawe, mo`e razmatrati ustavnost i ovih, u naj{irem smislu rije~i, op{tih pravnih akata, kao {to su predmetni Kolektivni ugovori, ukoliko su relevantni za dono{ewe sudske odluke u postupku pred podnosiocem zahtjeva. Stoga je konkretizovano ustavno pitawe podnosioca zahtjeva u pogledu utvr|ivawa ustavnosti Kolektivnih ugovora u okviru nadle`nosti ovog suda. 8. Pritom, tako|e, nu`no je ista}i da se Ustavni sud Federacije nije upu{tao u ocjenu zakonskog legitimiteta za zakqu~ewe Kolektivnih ugovora na strani konkretnih sindikalnih organizacija, koje je elaborirano od strane ve}ine stranaka u ovom ustavnosudskom postupku. Naime, ono se mo`e razmotriti iskqu~ivo u vezi sa relevantnim odredbama Zakona o radu, te Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i ranijeg Op{teg kolektivnog ugovora, jer je u pitawu ocjena zakonitosti, koja je u iskqu~ivoj nadle`nosti redovnih sudova. 9. Ustavni sud Federacije je utvrdio slijede}e relevantne ~iwenice: RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i registrovan je kao dioni~arsko dru{tvo sa ve}inskim kapitalom Federacije Bosne i Hercegovine kao osniva~a. Shodno navedenom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o vr{ewu ovla{tewa i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima po osnovu dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/00), sa listom privrednih dru{tava prema kojima vr{i ovla{tewa po navedenom osnovu, na kojoj se pod rednim brojem V.19. nalazi RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, nad kojim ovla{tewe vr{i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. U

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 275

skladu sa tim, Federacija Bosne i Hercegovine putem ovla{tenog ministarstva imenuje predsjednika i ~lanove Upravnog odbora, te vr{i druga ovla{tewa i obaveze kao vlasnik kapitala, koje su taksativno navedene u ~lanu 2. navedene uredbe. Obavqaju}i du`nost ve}inskog vlasnika, nadaqe, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi Odluku o prenosu udjela Federacije Bosne i Hercegovine u rudnicima ugqa u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/09). U navedenoj odluci se, zbog posebnosti vlasni~ke strukture RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, propisuje da }e se posebnim aktom regulisati prenos dionica. Nadaqe, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika ugqa u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obra~unatim, a neupla}enim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/08), finansijska sredstva po osnovu dospjelih doprinosa za penzijsko i invalidsko osigurawe, te poreza na pla}u }e biti obezbije|ena iz buxeta Federacije Bosne i Hercegovine. Druge poreske obaveze se tako|e konsoliduju, te se utvr|uje na~in wihovog izvr{ewa zakqu~no sa 2015. godinom. Napomiwemo i ~iwenicu da je zakqu~en i Sporazum o na~inu izmirewa potra`ivawa zaposlenika po osnovu prava iz Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva (odnosi se na Kolektivni ugovor objavqen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 49/00), u ~ijem kreirawu i usvajawu su u~estvovali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ovla{teno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Nadzorni odbor RMU "Banovi}i" d.d.Banovi}i, a zakqu~en je izme|u RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i putem ovla{tenog lica, direktora i predstavnika Sindikata zaposlenika i Sindikalne organizacije RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i. Kona~no, nije neva`no pomenuti da Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10), dono{ewem kojeg je prestao da va`i preuzeti zakon koji je ure|ivao ovu oblast u SRBiH, u ~lanu 7., razgrani~ava upravqawe mineralnim sirovinama, te propisuje da upravqawe mineralnim sirovinama navedenim u ta~.1., 2. i 3. ~lana 7. navedenog zakona vr{i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, {to je relevantno i za RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i. Relevantne odredbe Zakona o radu, te Op{teg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ranije va`e}eg Op{teg kolektivnog ugovora koje sistemski govore o ovla{tewima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u odjeqku koji se bavi kolektivnim ugovarawem, u konkretnom slu~aju nije nu`no posebno analizirati, ali ih je Ustavni sud Federacije svakako uzeo u obzir pri odlu~ivawu u ovom predmetu. 10. Ustavni sud Federacije je tako|e imao u vidu ~iwenicu da je ustavno pitawe postavqeno u kontekstu odlu~ivawa podnosioca zahtjeva po konkretnim sudskim sporovima u kojima se rje{ava o pojedina~nim imovinskim zahtjevima radnika. Pritom, navodi RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, ~iji punomo}nik je elaborirao primjewivost, odnosno finansijsku neodr`ivost prvenstveno ranije zakqu~enog kolektivnog ugovora, nisu potkrijepqeni relevantnim i dovoqnim dokazima, niti su, u konkretnom slu~aju, od su{tinskog zna~aja. Ustavni sud Federacije podsje}a da je, iako je u nekim slu~ajevima nu`no upu{tati se i u pitawe finansijske utemeqenosti pojedinih zakonskih rje{ewa, in concreto, obim prava i obaveza stranaka u kolektivnim ugovorima i u smislu finansijske odr`ivosti prvenstveno obaveza samih ugovara~a. Predvi|eni su i zakonski na~ini za izmjenu kolektivnog ugovora, a u prilog tome govori i sam direktor RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i u izja{wewu da je "noviji", odnosno drugi osporeni kolektivni ugovor znatno boqi, odnosno realniji. Evidentno je da se mawi broj zaposlenka RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i odlu~io sudskim putem zatra`iti za{titu svojih prava prema spornim Kolektivnim ugovorima. Ustavni sud Federacije napomiwe da je odluka o podno{ewu

tu`bi li~no, gra|ansko pravo svakog radnika ponaosob i predstavqa wegovu zagarantovanu li~nu dispoziciju, a sudska za{tita materijalnih prava iz radnog odnosa zastarjeva u zakonskom roku. Stoga, imaju}i u vidu i naprijed navedeni Sporazum o na~inu izmirewa potra`ivawa uposlenika, kao i protek vremena relevantnog za podno{ewe zahtjeva za sudsku za{titu, ne mo`e se prihvatiti kao utemeqen stav RMU "Banovi}i" d.d.Banovi}i da bi ih ovakav ishod ustavnosudskog postupka doveo u finansijski kolaps. 11. Ustavni sud Federacije je donio odluku kao u izreci, uzimaju}i u obzir naprijed navedeno, iz slijede}ih razloga: Evidentno je da je oblast kori{tewa prirodnih bogatstava u sferi zajedni~ke nadle`nosti federalne vlasti i kantona (odredba ~lana III.2.h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine). ^lanom III.3.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine je propisano da: "U skladu sa potrebama, nadle`nosti iz ~lana III.2. mogu biti ostvarene zajedni~ki ili odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti". ^iwenica je da oblast rudarstva, pa i kreirawe uslova za kontinuirani, nesmetani proces rada u ovoj osnovnoj grani privrede, a u koje svakako spada i ure|ewe radnih odnosa zaposlenika putem zakqu~ivawa kolektivnih ugovora koji reguli{u prava i obaveze poslodavaca i zaposlenika, jeste jedan od osnovnih uslova za provo|ewa politike i osigurawe infrastrukturalnog ure|ewa iz oblasti energetike. To je, pak, u iskqu~ivoj nadle`nosti Federacije Bosne i Hercegovine (odredba ~lana III.1.f) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine). Imaju}i u vidu poziciju federalne vlasti kao ve}inskog vlasnika RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, navedene ustavne odredbe je za konkretno ustavno pitawe nu`no protuma~iti na na~in da je federalna vlast ovla{tena da samostalno i ure|uje i dogovara uslove za nesmetan proces rada, {to ne iskqu~uje i materiju radnih odnosa, koja je regulisana osporenim Kolektivnim ugovorima. Stoga, bez obzira na predmet Kolektivnih ugovora, koji jeste prete`no iz domena socijalne politike (radni odnosi), imaju}i u vidu naprijed navedeno, stoje ustavna ovla{tewa na strani federalne vlasti da "prema potrebama" koje su ovdje ~iweni~no utvr|ene mo`e i samostalno djelovati. Stoga federalna vlast, kao ve}inski vlasnik, nije postupila suprotno duhu i odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kada je samostalno zakqu~ila Kolektivne ugovore. 12. Ustavni sud Federacije ukazuje strankama u postupku da u konkretnom slu~aju nije relevantno pozivawe na presudu ovog suda broj U-28/08 od 24.09.2009. godine. Naime, predmet odlu~ivawa u navedenoj odluci je bio kolektivni ugovor kojim se rje{ava pitawe radnih odnosa (domen socijalne politike u zajedni~koj nadle`nosti Federacije i kantona), u oblasti zdravstva (tako|e zajedni~ka nadle`nost Federacije i kantona). Su{tinska pak, ~iweni~na razlika se ogleda u tome da je u navedenom slu~aju tretirana oblast zdravstva, koja se finansira prete`nim dijelom iz buxeta kantona, u kojoj Federacija Bosne i Hercegovine ne nastupa sa vlasni~kim pravima i obavezama poslodavca kao u ovom ustavnosudskom predmetu. Iz toga proizilazi i ustavnopravno druga~iji tretman vr{ewa zajedni~ke nadle`nosti, koji podrazumijeva vr{ewe ovla{tewa Federacije i kantona u skladu sa ~lanom III.2.b) i 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, {to u tom slu~aju nije postojalo u odnosu na Zeni~ko-dobojski kanton. 13. Ustavni sud Federacije je ovu presudu donio jednoglasno, u sastavu: mr Kata Sewak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi}, mr Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr Faris Vehabovi}, sudije Suda. Broj U-26/10 2. februara 2011. godine Sarajevo Predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Mr Kata Sewak, s. r.

Broj 14 – Strana 276

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i o ustavnom pitanju koje je predo~io Kantonalni sud u Tuzli, za utvr|ivanje ustavnosti Odluke o komunalnim taksama, koju je donijelo Op}insko vije}e Srebrenik, na osnovu ~lana IV.C.10(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa Amandmanima LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj 2. februara 2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvr|uje se da je ~lan 12. stav 3. Odluke o komunalnim taksama ("Slu`beni glasnik Op}ine Srebrenik", broj 10/05) u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Utvr|uje se da Odluka o komunalnim taksama, u dijelu koji se odnosi na Tarifu komunalnih taksi, ~lan 22. Tarifni broj 2. nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Op}ine Srebrenik". Obrazlo`enje Kantonalni sud u Tuzli (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) u postupku rje{avanja upravnog spora broj 03 0 U 00 1316 09 U tu`itelja "Premier World Sport" d.o.o. ^itluk, protiv rje{enja tu`enog Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Sarajevo broj 07 15 980/08 od 28.11.2008. godine, na temelju ~lana IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, predo~io je dana 16.8.2010. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) ustavno pitanje u vezi sa utvr|ivanjem ustavnosti Odluke o komunalnim taksama (u daljnjem tekstu: osporena odluka), koju je donijelo Op}insko vije}e Srebrenik. U zahtjevu podnosioca izme|u ostalog se navodi da se ovo ustavno pitanje predo~ava Ustavnom sudu Federacije iz razloga {to je ~lanom II.2.(1).c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano da sve osobe na teritoriji Federacije u`ivaju pravo na jednakost pred zakonom, a da je u Tarifi komunalnih taksi, koja je sastavni dio osporene odluke, visina godi{nje takse za isticanje tvrtke propisana u bitno razli~itim iznosima, za razli~ite djelatnosti, bez bilo kakvih realno utvr|enih kriterija (npr. podru~je grada gdje je istaknuta firma, dimenzije-veli~ina istaknute firme, i sl.), {to upu}uje na neuskla|enost osporene odluke sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Na temelju izlo`enog podnosilac zahtjeva je predlo`io da Ustavni sud Federacije, nakon odr`avanja javne rasprave, donese presudu kojom }e utvrditi da osporena odluka nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije, na osnovu ~lana 16. a u vezi sa ~lanom 39. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/95 i 37/03), pozvao je "Premier World Sport" d.o.o. ^itluk, Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija Sarajevo i Op{tinsko vije}e Srebrenik da, kao stranke u postupku, dostave odgovor na zahtjev i na naknadno precizirani zahtjev Kantonalnog suda u Tuzli, za ocjenu ustavnosti osporene odluke. Op}insko vije}e Srebrenik, putem Slu`be za bud`et, poduzetni{tvo i nadzor, u odgovoru na zahtjev istakli su mi{ljenje da je osporena odluka u skladu sa zakonskim propisima. Svoju odluku temelje na osnovama Zakona o komunalnim taksama ("Slu`beni list SR.BiH", broj 21/77, 35/88 i 26/89), u kome je u ~lanu 12. stav 2. propisano da se, izuzetno, komunalna taksa za istaknutu firmu mo`e propisivati u razli~itoj visini u zavisnosti od vrste djelatnosti. Isti~u da je Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni list Federacije BiH", broj 49/06) propisano da jedinice lokalne samouprave, u zakonom propisanim okvirima, donose propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivanju. Jedinicama lokalne samouprave pripadaju, izme|u ostalog, lokalne takse i naknade ~ije iznose utvr|uje vije}e u skladu sa zakonom.

Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija Sarajevo i "Premier World Sport" d.o.o. ^itluk nisu Ustavnom sudu Federacije dostavili tra`eni odgovor. Ustavni sud Federacije odr`ao je javnu raspravu 10.11.2010. godine, na koju je samo pristupila, kao zakonska zastupnica podnosioca zahtjeva, Indira Had`imehmedovi}, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli. Pozvani predstavnici drugih stranaka se nisu odazvali pozivu. Zastupnica podnosioca zahtjeva je na javnoj raspravi izmijenila zahtjev, zbog ~ega je javna rasprava odlo`ena. Kona~ni zahtjev je naknadno precizirala podnescima od 17.11. i 22.12.2010. godine, predla`u}i da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom }e utvrditi da ~lan 12. stav 3. osporene odluke i ~lan 22. Tarife o komunalnim taksama, Tarifni broj 2., koja je sastavni dio osporene odluke, nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavak javne rasprave Ustavni sud Federacije odr`ao je 02.02.2011. godine, na koju nije pristupio niko od uredno pozvanih stranaka. Ustavni sud Federacije odlu~io je kao u izreci ove presude iz slijede}ih razloga: Amandmanom VIII. ta~ka d) na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da je u isklju~ivoj nadle`nosti Federacije "dono{enje propisa o finansijama i finansijskim institucijama i fiskalna politika Federacije". Na osnovu ovog ustavnog ovla{tenja Federacija je donijela Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/06, 43/06 i 22/09). ^lanom 13. ovoga Zakona propisano je da jedinicama lokalne samouprave - op}inama, pored ostalog, pripadaju javni prihodi i to: naknade i takse u skladu sa propisima jedinice lokalne samouprave (~lan 13 c), drugi prihodi predvi|eni zakonom i drugim propisima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave (~lan 13 h), te da op}inska vije}a donose propise kojima se utvr|uje visina i naknada po osnovu kori{tenja i ure|enja zemlji{ta, kao i visina drugih naknada, nov~anih kazni i taksi u njihovoj nadle`nosti (~lan 13. stav 3.) ^lanom VI.4.c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da op}insko vije}e, pored ostalog, "usvaja bud`et i donosi druge propise o oporezivanju i na drugi na~in osigurava potrebno finansiranje, koje nisu osigurali kantonalna ili federalna vlast". Zakonom o na~elima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, pored ostalog, propisano je da: "u zakonom propisanim okvirima jedinice lokalne samouprave donose propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivanju (~lan 36.), te da jedinicama lokalne samouprave pripadaju, "izme|u ostalog", lokalne takse i naknade ~ije iznose utvr|uje vije}e, u skladu sa zakonom" (~lan 37.). Ustavni sud Federacije je stanovi{ta da ~injenica {to je osporenu odluku donijelo Op}insko vije}e Srebrenik, pozivanjem na ranije va`e}i Zakon o komunalnim taksama, nije od zna~aja da bi ona bila zbog toga u nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, mada taj zakon ne mo`e biti osnov za dono{enje odluke o komunalnim taksama. Polaze}i od gore navedenih ustavnih i zakonskih odredbi, Ustavni sud Federacije ocijenio je da je, u konkretnom slu~aju, Op}insko vije}e Srebrenik ovla{teno da donosi propise - odluke o uvo|enju naknada i taksi na svom podru~ju i da propisuje kako uvjete pla}anja, tako istovremeno i sankcije za nepla}anje. Takav je upravo ~lan 12. osporene odluke, kojim je u stavu 1. propisano da se prijava za razrez komunalne takse podnosi do 28. februara teku}e godine, prema stanju na dan prvog januara godine za koju se vr{i razrez poreza. Stavom 2. ovog ~lana je propisano da eventualno nastale promjene u poslovanju poreskog obveznika poslije prvog januara teku}e godine poreski obveznik je du`an prijaviti narednog dana po njihovom nastanku, a u stavu 3. ovoga ~lana propisana je sankcija za nepostupanje po stavu 1.i 2. ovoga ~lana u 50% pove}anju taksene tarife od propisane. Stoga, stav 3. ~lana 12. osporene odluke nije u nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, jer upravo ovaj stav

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 277

treba da djeluje destimuliraju}e na nepostupanje taksenih obveznika po prva dva stava ovog ~lana. Ustavni sud Federacije ovakvu odredbu smatra opravdanom i u javnom interesu radi ostvarivanja svrhe osporene odluke. Me|utim, kada su u pitanju dijelovi osporene odluke koji se odnosi na ~lan 22. Tarife komunalnih taksi, Tarifni broj 2. osporene odluke, Ustavni sud Federacije utvrdio je da ona u tom dijelu nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, ~lanom II.2.(1).c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da sve osobe na teritoriji Federacije u`ivaju pravo jednakosti pred zakonom. U konkretnom slu~aju, ~lanom 22. Tarife komunalnih taksi, Tarifni broj 2., visina godi{nje takse odre|ena je u bitno razli~itim iznosima, isklju~ivo i zavisno od vrste djelatnosti koju tvrtka obavlja, bez bilo kakvih realno utvr|enih kriterija za razli~ito utvr|enu visinu komunalnih taksi (kao npr. podru~je grada (kvarta) u kome je istaknuto ime tvrtke, veli~ina istaknutog imena tvrtke i sl.). Zbog toga Ustavni sud Federacije cijeni da, s obzirom na na~in kako je to propisano osporenom odlukom, imaoci tvrtki nisu u jednakom polo`aju pri utvr|ivanju visine komunalne takse po tom osnovu, a {to po ocjeni Ustavnog suda Federcije nije u skladu sa pomenutim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisana jednakost osoba pred zakonom. S obzirom na navedeno, Ustavni sud Federacije odlu~io je kao u izreci presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi}, mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr. Faris Vehabovi}, sudije Suda. Predsjednica Broj 31/10 Ustavnog suda 2. februara 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Kata Senjak, s. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i o ustavnom pitanju koje je predo~io Kantonalni sud u Tuzli, za utvr|ivanje ustavnosti Odluke o komunalnim taksama koju je donijelo Op}insko vije}e Srebrenik, na temelju ~lanka IV.C.10(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u svezi sa Amandmanima LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj 2. velja~e 2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvr|uje se da je ~lanak 12. stavak 3. Odluke o komunalnim taksama ("Slu`beni glasnik Op}ine Srebrenik", broj 10/05) sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Utvr|uje se da Odluka o komunalnim taksama, u dijelu koji se odnosi na Tarifu komunalnih taksa, ~lanak 22. Tarifni broj 2. nije sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Op}ine Srebrenik". Obrazlo`enje Kantonalni sud u Tuzli (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) u postupku rje{avanja upravnog spora broj 03 0 U 00 1316 09 U tu`itelja "Premier World Sport" d.o.o.^itluk, protiv rje{enja tu`enog Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Sarajevo broj 07 15 980/08 od 28.11.2008. godine, na temelju ~lanka IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, predo~io je dana 16.8.2010. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) ustavno pitanje u svezi utvr|ivanja ustavnosti Odluke o komunalnim taksama (u daljnjem tekstu: osporena odluka) koju je donijelo Op}insko vije}e Srebrenik. U zahtjevu podnositelja izme|u ostalog se navodi da se ovo ustavno pitanje predo~ava Ustavnom sudu Federacije iz razloga, {to je ~lankom II.2.(1).c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine

propisano da sve osobe na teritoriji Federacije u`ivaju pravo na jednakost pred zakonom, a da je u Tarifi komunalnih taksa, koja je sastavni dio osporene odluke, visina godi{nje takse za isticanje tvrtke propisana u bitno razli~itim iznosima, za razli~ite djelatnosti, bez bilo kakvih realno utvr|enih kriterija (npr. podru~je grada gdje je istaknuta firma, dimenzije-veli~ina istaknute firme i sl.), {to upu}uje na neuskla|enost osporene odluke sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Na temelju izlo`enog podnositelj zahtjeva je predlo`io da Ustavni sud Federacije, nakon odr`avanja javne rasprave, donese presudu kojom }e utvrditi da osporena odluka nije sukladna sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije, temeljem ~lanka 16., a u svezi sa ~lankom 39. stavak 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/95 i 37/03), pozvao je "Premier World Sport" d.o.o. ^itluk, Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija Sarajevo i Op}insko vije}e Srebrenik da, kao stranke u postupku, dostave odgovor na zahtjev i na naknadno precizirani zahtjev Kantonalnog suda u Tuzli, za ocjenu ustavnosti osporene odluke. Op}insko vije}e Srebrenik, putem Slu`be za prora~un, poduzetni{tvo i nadzor, u odgovoru na zahtjev istakli su mi{ljenje da je osporena odluka u skladu sa zakonskim propisima. Svoju odluku temelje na osnovama Zakona o komunalnim taksama ("Slu`beni list SR.BiH", broj 21/77, 35/88 i 26/89), u kome je u ~lanku 12. stavak 2. propisano da se, izuzetno, komunalna taksa za istaknutu firmu mo`e propisivati u razli~itoj visini u zavisnosti od vrste djelatnosti. Isti~u da je Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni list Federacije BiH", broj 49/06) propisano da jedinice lokalne samouprave, u zakonom propisanim okvirima, donose propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivanju. Jedinicama lokalne samouprave pripadaju, izme|u ostalog, lokalne takse i naknade ~ije iznose utvr|uje vije}e u skladu sa zakonom. Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija Sarajevo i "Premier World Sport" d.o.o. ^itluk nisu Ustavnom sudu Federacije dostavili tra`eni odgovor. Ustavni sud Federacije odr`ao je javnu raspravu 10.11.2010. godine, na koju je samo pristupila, kao zakonska zastupnica podnositelja zahtjeva, Indira Had`imehmedovi}, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli. Pozvani predstavnici drugih stranaka se nisu odazvali pozivu. Zastupnica podnositelja zahtjeva je na javnoj raspravi izmijenila zahtjev, zbog ~ega je javna rasprava odlo`ena. Kona~ni zahtjev je naknadno precizirala podnescima od 17.11. i 22.12.2010. godine, predla`u}i da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom }e utvrditi da ~lanak 12. stavak 3. osporene odluke i ~lanak 22. Tarife o komunalnim taksama, Tarifni broj 2., koja je sastavni dio osporene odluke, nije sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavak javne rasprave Ustavni sud Federacije odr`ao je 02.02.2011. godine, na koju nije pristupio niko od uredno pozvanih stranaka. Ustavni sud Federacije odlu~io je kao u izreci ove presude iz slijede}ih razloga: Amandmanom VIII. to~ka d) na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da je u isklju~ivoj nadle`nosti Federacije "dono{enje propisa o financijama i financijskim institucijama i fiskalna politika Federacije". Na temelju ovoga ustavnog ovla{tenja Federacija je donijela Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/06, 43/06 i 22/09). ^lankom 13. ovoga Zakona propisano je da jedinicama lokalne samouprave - op}inama, pored ostalog, pripadaju javni prihodi i to: naknade i pristojbe sukladno sa propisima jedinice lokalne samouprave (~lanak 13 c), drugi prihodi predvi|eni zakonom i drugim propisima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave (~lanak 13h), te da op}inska vije}a donose propise kojima se utvr|uje visina i naknada po osnovu kori{tenja

Broj 14 – Strana 278

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

i ure|enja zemlji{ta, kao i visina drugih naknada, nov~anih kazni i pristojbi u njihovoj nadle`nosti (~lanak 13.stavak 3.) ^lankom VI.4.c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da op}insko vije}e, pored ostalog, "usvaja prora~un i donosi druge propise o oporezivanju i na drugi na~in osigurava potrebno financiranje, koje nisu osigurali kantonalna ili federalna vlast". Zakonom o na~elima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, pored ostalog, propisano je da: "u zakonom propisanim okvirima jedinice lokalne samouprave donose propise o naknadama i pristojbama, kao provedbene propise o oporezivanju (~lanak 36.), te da jedinicama lokalne samouprave pripadaju, "izme|u ostalog", lokalne pristojbe i naknade ~ije iznose utvr|uje vije}e, sukladno sa zakonom" (~lanak 37.). Ustavni sud Federacije je stajali{ta da ~injenica {to je osporenu odluku donijelo Op}insko vije}e Srebrenik, pozivanjem na ranije va`e}i Zakon o komunalnim taksama, nije od zna~aja da bi ona bila zbog toga u nesuglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, mada taj zakon ne mo`e biti temelj za dono{enje odluke o komunalnim taksama. Polaze}i od, gore navedenih ustavnih i zakonskih odredbi, Ustavni sud Federacije ocijenio je da je, u konkretnom slu~aju, Op}insko vije}e Srebrenik ovla{teno donositi propise - odluke o uvo|enju naknada i taksi na svom podru~ju i propisivati kako uvjete pla}anja, tako istovremeno i sankcije za nepla}anje. Takav je upravo ~lanak 12. osporene odluke, kojim je u stavku 1. propisano da se prijava za razrez komunalne takse podnosi do 28. velja~e teku}e godine, prema stanju na dan prvog sije~nja godine za koju se vr{i razrez poreza. Stavkom 2. ovog ~lanka je propisano da eventualno nastale promjene u poslovanju poreskog obveznika, poslije prvog sije~nja teku}e godine, poreski obveznik je du`an prijaviti narednog dana po njihovom nastanku, a u stavku 3.ovoga ~lanka propisana je sankcija za nepostupanje po stavku 1.i 2. ovoga ~lanka u 50% pove}anju taksene tarife od propisane. Stoga, stavak 3. ~lanka 12. osporene odluke nije u nesuglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, jer upravo ovaj stavak treba da djeluje destimuliraju}e na nepostupanje taksenih obveznika po prva dva stavka ovog ~lanka. Ustavni sud Federacije ovakvu odredbu smatra opravdanom i u javnom interesu radi ostvarivanja svrhe osporene odluke. Me|utim, kada su u pitanju dijelovi osporene odluke, koji se odnose na ~lanak 22. Tarife komunalnih taksi, Tarifni broj 2. osporene odluke, Ustavni sud Federacije utvrdio je da ona u tom dijelu nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, ~lankom II.2.(1).c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da sve osobe na teritoriji Federacije u`ivaju pravo jednakosti pred zakonom. U konkretnom slu~aju, ~lankom 22. Tarife komunalnih taksi, Tarifni broj 2., visina godi{nje takse odre|ena je u bitno razli~itim iznosima, isklju~ivo i zavisno od vrste djelatnosti koju tvrtka obavlja, bez bilo kakvih realno utvr|enih kriterija za razli~ito utvr|enu visinu komunalnih taksi (kao npr. podru~je grada (kvarta) u kome je istaknuto ime tvrtke, veli~ina istaknutog imena tvrtke i sl.). Zbog toga Ustavni sud Federacije cijeni da, s obzirom na na~in kako je to propisano osporenom odlukom, imaoci tvrtki nisu u jednakom polo`aju pri utvr|ivanju visine komunalne takse po tom osnovu, a {to po ocjeni Ustavnog suda Federcaije nije u skladu sa pomenutim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je propisana jednakost osoba pred zakonom. S obzirom na navedeno, Ustavni sud Federacije odlu~io je kao u izreci presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi}, mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr. Faris Vehabovi}, suci Suda. Predsjednica Broj 31/10 Ustavnog suda Federacije 2. velja~e 2011. godine Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Kata Senjak, v. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i o ustavnom pitawu koje je predo~io Kantonalni sud u Tuzli, za utvr|ivawe ustavnosti Odluke o komunalnim taksama, koju je donijelo Op{tinsko vije}e Srebrenik, na osnovu ~lana IV.C.10(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa Amandmanima LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj 2. februara 2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvr|uje se da je ~lan 12. stav 3. Odluke o komunalnim taksama ("Slu`beni glasnik Op{tine Srebrenik", broj 10/05) u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Utvr|uje se da Odluka o komunalnim taksama, u dijelu koji se odnosi na Tarifu komunalnih taksi, ~lan 22. Tarifni broj 2. nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Op{tine Srebrenik". Obrazlo`ewe Kantonalni sud u Tuzli (u daqwem tekstu: podnosilac zahtjeva) u postupku rje{avawa upravnog spora broj 03 0 U 00 1316 09 U tu`iteqa "Premier World Sport" d.o.o. ^itluk, protiv rje{ewa tu`enog Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Sarajevo broj 07 15 980/08 od 28.11.2008 godine, na temequ ~lana IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, predo~io je dana 16.8.2010. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Ustavni sud Federacije) ustavno pitawe u vezi sa utvr|ivawem ustavnosti Odluke o komunalnim taksama (u daqwem tekstu: osporena odluka), koju je donijelo Op{tinsko vije}e Srebrenik. U zahtjevu podnosioca izme|u ostalog se navodi da se ovo ustavno pitawe predo~ava Ustavnom sudu Federacije iz razloga {to je ~lanom II.2.(1).c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano da sve osobe na teritoriji Federacije u`ivaju pravo na jednakost pred zakonom, a da je u Tarifi komunalnih taksi, koja je sastavni dio osporene odluke, visina godi{we takse za isticawe tvrtke propisana u bitno razli~itim iznosima, za razli~ite djelatnosti, bez bilo kakvih realno utvr|enih kriterija (npr. podru~je grada gdje je istaknuta firma, dimenzije-veli~ina istaknute firme, i sl.), {to upu}uje na neuskla|enost osporene odluke sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Na temequ izlo`enog podnosilac zahtjeva je predlo`io da Ustavni sud Federacije, nakon odr`avawa javne rasprave, donese presudu kojom }e utvrditi da osporena odluka nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije, na osnovu ~lana 16. a u vezi sa ~lanom 39. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/95 i 37/03), pozvao je "Premier World Sport" d.o.o. ^itluk, Federalno ministarstvo financija/ Federalno ministarstvo finansija Sarajevo i Op{tinsko vije}e Srebrenik da, kao stranke u postupku, dostave odgovor na zahtjev i na naknadno precizirani zahtjev Kantonalnog suda u Tuzli, za ocjenu ustavnosti osporene odluke. Op{tinsko vije}e Srebrenik, putem Slu`be za buxet, poduzetni{tvo i nadzor, u odgovoru na zahtjev istakli su mi{qewe da je osporena odluka u skladu sa zakonskim propisima. Svoju odluku temeqe na osnovama Zakona o komunalnim taksama ("Slu`beni list SR.BIH", broj 21/77, 35/88 i 26/89), u kome je u ~lanu 12. stav 2. propisano da se, izuzetno, komunalna taksa za istaknutu firmu mo`e propisivati u razli~itoj visini u zavisnosti od vrste djelatnosti. Isti~u da je Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 279

list Federacije BiH", broj 49/06) propisano da jedinice lokalne samouprave, u zakonom propisanim okvirima, donose propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivawu. Jedinicama lokalne samouprave pripadaju, izme|u ostalog, lokalne takse i naknade ~ije iznose utvr|uje vije}e u skladu sa zakonom. Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija Sarajevo i "Premier World Sport"d.o.o. ^itluk nisu Ustavnom sudu Federacije dostavili tra`eni odgovor. Ustavni sud Federacije odr`ao je javnu raspravu 10.11.2010. godine, na koju je samo pristupila, kao zakonska zastupnica podnosioca zahtjeva, Indira Haximehmedovi}, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli. Pozvani predstavnici drugih stranaka se nisu odazvali pozivu. Zastupnica podnosioca zahtjeva je na javnoj raspravi izmijenila zahtjev, zbog ~ega je javna rasprava odlo`ena. Kona~ni zahtjev je naknadno precizirala podnescima od 17.11. i 22.12.2010. godine, predla`u}i da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom }e utvrditi da ~lan 12. stav 3. osporene odluke i ~lan 22. Tarife o komunalnim taksama, Tarifni broj 2., koja je sastavni dio osporene odluke, nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavak javne rasprave Ustavni sud Federacije odr`ao je 2.02.2011. godine, na koju nije pristupio niko od uredno pozvanih stranaka. Ustavni sud Federacije odlu~io je kao u izreci ove presude iz slijede}ih razloga: Amandmanom VIII. ta~ka d) na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da je u iskqu~ivoj nadle`nosti Federacije "dono{ewe propisa o finansijama i finansijskim institucijama i fiskalna politika Federacije". Na osnovu ovog ustavnog ovla{tewa Federacija je donijela Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/06, 43/06 i 22/09). ^lanom 13. ovoga Zakona propisano je da jedinicama lokalne samouprave - op{tinama, pored ostalog, pripadaju javni prihodi i to: naknade i takse u skladu sa propisima jedinice lokalne samouprave (~lan 13 c), drugi prihodi predvi|eni zakonom i drugim propisima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave (~lan 13 h), te da op{tinska vije}a donose propise kojima se utvr|uje visina i naknada po osnovu kori{tewa i ure|ewa zemqi{ta, kao i visina drugih naknada, nov~anih kazni i taksi u wihovoj nadle`nosti (~lan 13.stav 3.) ^lanom VI.4.c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da op{tinsko vije}e, pored ostalog, "usvaja buxet i donosi druge propise o oporezivawu i na drugi na~in osigurava potrebno finansirawe, koje nisu osigurali kantonalna ili federalna vlast". Zakonom o na~elima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, pored ostalog, propisano je da: "u zakonom propisanim okvirima jedinice lokalne samouprave donose propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivawu (~lan 36.), te da jedinicama lokalne samouprave pripadaju, "izme|u ostalog", lokalne takse i naknade ~ije iznose utvr|uje vije}e, u skladu sa zakonom" (~lan 37.). Ustavni sud Federacije je stanovi{ta da ~iwenica {to je osporenu odluku donijelo Op{tinsko vije}e Srebrenik, pozivawem na ranije va`e}i Zakon o komunalnim taksama, nije od zna~aja da bi ona bila zbog toga u nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, mada taj zakon ne mo`e biti osnov za dono{ewe odluke o komunalnim taksama. Polaze}i od gore navedenih ustavnih i zakonskih odredbi, Ustavni sud Federacije ocijenio je da je, u konkretnom slu~aju, Op{tinsko vije}e Srebrenik ovla{teno da donosi propise odluke o uvo|ewu naknada i taksi na svom podru~ju i da propisuje kako uslove pla}awa, tako istovremeno i sankcije za nepla}awe. Takav je upravo ~lan 12. osporene odluke, kojim je u stavu 1. propisano da se prijava za razrez komunalne takse podnosi do 28. februara teku}e godine, prema stawu na dan

prvog januara godine za koju se vr{i razrez poreza. Stavom 2. ovog ~lana je propisano da eventualno nastale promjene u poslovawu poreskog obveznika poslije prvog januara teku}e godine poreski obveznik je du`an prijaviti narednog dana po wihovom nastanku, a u stavu 3.ovoga ~lana propisana je sankcija za nepostupawe po stavu 1.i 2. ovoga ~lana u 50% pove}awu taksene tarife od propisane. Stoga, stav 3. ~lana 12. osporene odluke nije u nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, jer upravo ovaj stav treba da djeluje destimuliraju}e na nepostupawe taksenih obveznika po prva dva stava ovog ~lana. Ustavni sud Federacije ovakvu odredbu smatra opravdanom i u javnom interesu radi ostvarivawa svrhe osporene odluke. Me|utim, kada su u pitawu dijelovi osporene odluke koji se odnosi na ~lan 22. Tarife komunalnih taksi, Tarifni broj 2. osporene odluke, Ustavni sud Federacije utvrdio je da ona u tom dijelu nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, ~lanom II.2.(1).c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da sve osobe na teritoriji Federacije u`ivaju pravo jednakosti pred zakonom. U konkretnom slu~aju, ~lanom 22. Tarife komunalnih taksi, Tarifni broj 2., visina godi{we takse odre|ena je u bitno razli~itim iznosima, iskqu~ivo i zavisno od vrste djelatnosti koju tvrtka obavqa, bez bilo kakvih realno utvr|enih kriterija za razli~ito utvr|enu visinu komunalnih taksi (kao npr. podru~je grada (kvarta) u kome je istaknuto ime tvrtke, veli~ina istaknutog imena tvrtke i sl.).Zbog toga Ustavni sud Federacije cijeni da, s obzirom na na~in kako je to propisano osporenom odlukom, imaoci tvrtki nisu u jednakom polo`aju pri utvr|ivawu visine komunalne takse po tom osnovu, a {to po ocjeni Ustavnog suda Federcaije nije u skladu sa pomenutim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisana jednakost osoba pred zakonom. S obzirom na navedeno, Ustavni sud Federacije odlu~io je kao u izreci presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr Kata Sewak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi}, mr Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr Faris Vehabovi}, sudije Suda. Predsjednica Broj 31/10 Ustavnog suda Federacije 2. februara 2011. godine Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr Kata Sewak, s. r.

JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA/SUDACA I TU@ILACA/ TU@ITELJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka 9. Zakona o Centru za edukaciju sudija i tu`ilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 21/03), ~lana 11. stav 2. ta~ka 6. Zakona o arhivskoj gra|i Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02) i ~lana 13. Uredbe o organizovanju i na~inu vr{enja arhivskih poslova u organima uprave i slu`bama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/03), VD direktora Centra za edukaciju sudija i tu`ilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SASTAVLJANJE POPISA BEZVRIJEDNE REGISTRATURNE GRA\E I. Imenuje se Komisija za sastavljanje popisa bezvrijedne registraturne gra|e u sastavu: 1. ADELA ^OMI], predsjednik Komisije,

Broj 14 – Strana 280 2. 3. RAMIZ [AHI], ~lan i NED@AD BRLJEVAC, ~lan.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

II. Komisija iz ta~ke I ovog Rje{enja }e, saglasno listi kategorija i rokovima ~uvanja registraturne gra|e, u roku od 15.02.2011. godine do 15.05.2011. godine sa~initi popis bezvrijedne registraturne gra|e, te u saradnji sa slu`benikom nadle`nog Arhiva provesti postupak provjere u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima i sastaviti zapisnik na osnovu kojeg }e nadle`ni arhiv izdati rje{enje za uni{tenje bezvrijedne registraturne gra|e. III. Za rad Komisije, predsjedniku i ~lanovima Komisije pripada pravo na naknadu u skladu sa Zakonom o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Odlukom o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), o ~emu }e se donijeti posebno rje{enje. IV. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-48-160-01/11 V.D. direktora 15. februara/velja~e 2011. godine Radoslav Marjanovi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka 9. Zakona o Centru za edukaciju sudija i tu`ilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 21/03), ~lana 11. stav 2. ta~ka 6. Zakona o arhivskoj gra|i Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02) i ~lana 13. Uredbe o organizovanju i na~inu vr{enja arhivskih poslova u organima uprave i slu`bama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/03), VD direktora Centra za edukaciju sudija i tu`ilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine donosi

IV. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-48-160-02/11 V.D. direktora 23. februara/velja~e 2011. godine Radoslav Marjanovi}, s. r.
(Sl-309/11-F)

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO
Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11.05.2005. godine, ta~ke III. Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09) i Rje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijacijuzrakoplovstvo donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ^lan 1. Imenuje se Komisija za provo|enje ponovnog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku robe - rezervnih dijelova za ure|aj za neprekidno napajanje (UPS DIGYS 40 kV) kao i njegovo servisiranje za potrebe Centra kontrole zra~nog prometa Sarajevo/Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD), u sljede}em sastavu: 1. ZARFA MURTI], predsjednik Komisije, 2. AMIR D@EKO, ~lan 3. GORANA LAKI^EVI], ~lan Za sekretara Komisije imenuje se ANA CVITANOVI]. ^lan 2. Imenovana lica iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`na su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 3. Zadatak Komisije je da u skladu sa ~lanom 34. stav 1. ta~ka b) Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) utvrdi najni`u cijenu tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, sa~ini izvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora direktoru Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnika sa sastanka Komisije, izvje{taj o radu Komisije, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije. ^lan 4. Rok za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. je 15.04.2011. godine. ^lan 5. Predsjednik i njihovi ~lanovi iz ~lana 1. ovog Rje{enje du`ni su potpisati izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog Rje{enje, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 6. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. Broj 10-1-27-63-423-2/11 25. marta/o`ujka 2011. godine Direktor Mostar Amadeo Mandi}, s. r.
(Sl-315/11-F)

RJE[ENJE
O IMENOVANJU ^LANA KOMISIJE ZA SASTAVLJANJE POPISA BEZVRIJEDNE REGISTRATURNE GRA\E I. TANJA BJELJAC se imenuje za ~lana Komisija za sastavljanje popisa bezvrijedne registraturne gra|e. II. Imenovana }e u Komisiji iz ta~ke I. ovog Rje{enja, saglasno listi kategorija i rokovima ~uvanja registraturne gra|e, u roku od 15. 02. 2011. godine do 15. 05. 2011. godine sa~initi popis bezvrijedne registraturne gra|e koja se odnosi na finansije i finansijsko poslovanje Centra, te zajedno sa ostalim ~lanovima Komisije, a u saradnji sa slu`benikom nadle`nog arhiva provesti postupak provjere u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima i sastaviti zapisnik na osnovu kojeg }e nadle`ni arhiv izdati rje{enje za uni{tenje bezvrijedne registraturne gra|e iz ove oblasti. III. Za rad Komisije, predsjedniku i ~lanovima Komisije pripada pravo na naknadu u skladu sa Zakonom o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Odlukom o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), o ~emu }e se donijeti posebno rje{enje.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 281

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO
Na osnovu ~lana 7. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`bene glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) u daljnjem tekstu: Zakon, zatim ~lana 5. i 6. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hrcegovine ("Slu`bene glasnik BiH", broj 3/05) u daljnjem tekstu: Uputstvo, i Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE I. Imenuje se Komisija za provo|enje postupka javne nabavke usluga osiguranja imovine i uposlenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo - putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, u slijede}em sastavu: 1. SENAD VELI] - predsjedavaju}i, 2. Dr. sci. BO[KO GA^E[A- ~lan, 3. ELMA [ABOTI] - ~lan. II. Za predsjedavaju}eg Komisije imenuje se VELI] SENAD, koji usmjerava rad Komisije i osigurava po{tivanje odredaba Zakona i Uputstva. III. Predsjedavaju}i Komisije }e odrediti jednog ~lana Komisije koji }e obavljati administrativne poslove za Komisiju, pripremati zapisnike sa sastanaka Komisije, izvje{taj o radu Komisije i druge poslove koje zahtijeva predsjedavaju}i Komisije. IV. Imenovane osobe du`ne su u provo|enju postupka javne nabavke postupati u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`bene glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09). V. Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, otvori prispjele ponude, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni prispjele ponude, sa~ini izvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in propisan Zakonom o javnim nabavkama BiH, provedbenim propisima i op}im aktima iz oblasti javne nabavke. VI. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-49-522-1/10 16. marta/o`ujka 2011. godine Direktor Sarajevo Dr. sci. Mustafa \elilovi}, s. r.
(Sl-313/11-F)

2. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda od po~etka godine do kraja januara/sije~nja je 0,014. 3. Koeficijent prosje~nog mjese~nog rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda od po~etka godine do kraja januara/sije~nja je 0,014. 4. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda u mjesecu januaru/sije~nju 2011. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 0,037. 5. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena u mjesecu januaru/ sije~nju 2011. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,014. 6. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena od po~etka godine do kraja januara/sije~nja je 0,014. 7. Koeficijent prosje~nog mjese~nog rasta potro{a~kih cijena od po~etka godine do kraja januara/sije~nja je 0,014. 8. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena u januaru/sije~nju 2011. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 0,026. Broj 14 Direktor 21. marta/o`ujka 2011. godine Dervi{ \ur|evi}, s. r. Sarajevo

KOEFICIJENTI
RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U FEBRUARU/VELJA^I 2011. GODINE 1. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda u mjesecu februaru/velja~i 2011. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,005. 2. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda od po~etka godine do kraja februara/velja~e je 0,019. 3. Koeficijent prosje~nog mjese~nog rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda od po~etka godine do kraja februara/velja~e je 0,009. 4. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda u mjesecu februaru/velja~i 2011. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 0,042. 5. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena u mjesecu februaru/ velja~i 2011. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,005. 6. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena od po~etka godine do kraja februara/velja~e je 0,019. 7. Koeficijent prosje~nog mjese~nog rasta potro{a~kih cijena od po~etka godine do kraja februara/velja~e je 0,009. 8. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena u februaru/velja~i 2011. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 0,030. Broj 15 21. marta/o`ujka 2011. godine Direktor Sarajevo Dervi{ \ur|evi}, s. r.

VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~kodobojskog kantona - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni~kodobojskog kantona", broj 7/10), a u skladu sa ~lanom 26. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), u vezi sa ~lanom 129. stav 2. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 5/04, 20/07 i 19/09), Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona, na 3. sjednici odr`anoj 17. marta 2011. godine, donosi

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI
RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U JANUARU/SIJE^NJU 2011. GODINE 1. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda u mjesecu januaru/sije~nju 2011. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,014.

RJE[ENJE
O RAZRJE[ENJU ^LANA [KOLSKOG ODBORA MJE[OVITE SREDNJE [KOLE TE[ANJ I. Razrje{ava se ~lanstva u [kolskom odboru Mje{ovite srednje {kole Te{anj

Broj 14 – Strana 282 –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

IBRAHIMKADI] SENAD, ~lan - iz reda roditelja. II. Rje{enje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 02-34-7700/11 17. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Zenica Fikret Plevljak, s. r. Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~kodobojskog kantona - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 7/10) i ~lana 25. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), u vezi sa ~lanom 129. stav 2. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 5/04, 20/07 i 19/09), a nakon provedenog postupka za izbor od strane Vije}a roditelja od 17.02,2011. godine, Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona, na 3. sjednici odr`anoj 17. marta 2011. godine, donosi

dobojskog kantona", broj 7/10), i ~lana 25. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94). u vezi sa ~lanom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj {koli ("Slu`bene novine Zeni~kodobojskog kantona", broj 5/04 i 20/07), a nakon provedenog postupka izbora od strane Vije}a roditelja Osnovne {kole "Novi [eher", Novi [eher, Maglaj za imenovanje u [kolski odbor ~lana iz reda roditelja od 15.10.2010. godine, Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona, na 3. sjednici odr`anoj 17. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O KONA^NOM IMENOVANJU ^LANA [KOLSKOG ODBORA OSNOVNE [KOLE "NOVI [EHER", NOVI [EHER, MAGLAJ I. U [kolski odbor Osnovne {kole "Novi [eher", Novi [eher, Maglaj na period do kraja mandata u [kolskom odboru, imenuje se: – SMAJUKOVI] RAMIZ, ~lan - iz reda roditelja. II. Rje{enje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 02-38-7956/11 17. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Zenica Fikret Plevljak, s. r.
(Sl-312/11-F)

RJE[ENJE
O KONA^NOM IMENOVANJU ^LANA [KOLSKOG ODBORA MJE[OVITE SREDNJE [KOLE TE[ANJ I. U [kolski odbor Mje{ovite srednje {kole Te{anj, na period do isteka mandata [kolskom odboru, imenuje se: – \ULBI] AGO, ~lan - iz reda roditelja. II. Rje{enje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 02-34-7701/11 17. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Zenica Fikret Plevljak, s. r.
(Sl-306/11-F)

JKP "KOMRAD" D.O.O. BIHA]
Na osnovu ~lana 17. Poslovnika o radu Skup{tine broj 228-S-03/07 od 16.02.2007. godine, odredaba ~lana 26. alineja 12., ~lana 77. Statuta JKP "Komrad" d.o.o. Biha} ("Slu`beni glasnik op}ine Biha}", broj 5/06, 15/08 i 8/10) i Odluke o predlaganju kandidata za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju Nadzornog odbora JKP "Komrad" d.o.o. Biha} broj 0-728/11 od 09.03.2011. godine, na prvoj sjednici Skup{tine, odr`anoj 18. marta 2011. godine, donosi se slijede}a

Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~kodobojskog kantona-Pre}i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni~kodobojskog kantona", broj 7/10), a u skladu sa ~lanom 26. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BIH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), u vezi sa ~lanom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj {koli ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 5/04 i 20/07), Vlada Zeni~ko dobojskog kantona, na 3. sjednici odr`anoj 17. marta 2011. godine, donosi

ODLUKA
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JKP "KOMRAD" D.O.O. BIHA] I. Imenuje se Odbor za reviziju JKP "Komrad" d.o.o. Biha} u sastavu: 1. HAMLAT ALIBEGOVI], predsjednik 2. JASMINA MULI], ~lan 3. EMINA ME[I], ~lan II. Predsjednik i ~lanovi Odbora za reviziju imenuju se za vrijeme od ~etiri godine, s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. III. Ovla{}uje se Uprava JKP "Komrad" d.o.o. Biha} da u ime JKP "Komrad" d.o.o. Biha} zaklju~i ugovor o anga`manu za rad u Odboru za reviziju, u skladu sa Statutom Preduze}a i odlukom Skup{tine o visini naknade za rad u Odboru za reviziju. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 861/O-3/11 Predsjednik Skup{tine 18. marta/o`ujka 2011. godine Elvir Had`i}, s. r.
(Sl-311/11-F)

RJE[ENJE
O RAZRJE[ENJU ^LANA [KOLSKOG ODBORA OSNOVNE [KOLE "NOVI [EHER", NOVI [EHER, MAGLAJ I. Razrje{ava se ~lanstva u [kolskom odboru Osnovne {kole "Novi [eher", Novi [eher, Maglaj: - ME[I] KASIM, ~lan - iz reda roditelja. II. Rje{enje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 02-38-7957/11 17. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Zenica Fikret Plevljak, s. r. Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~kodobojskog kantona-Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni~ko-

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 14 – Strana 283

SADR@AJ
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
357 Zakon o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik) 1 Zakon o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik) 5 Zakon o izvr{avawu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (srpski jezik) 9 358 Bud`et Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik) 13 Prora~un Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik) 121 359 Odluka o usvajanju finansijskih planova vanbud`etskih fondova za 2011. godinu 229 za koje se pla}e uve}avaju zbog posebnih uslova rada i odgovornosti (bosanski jezik) 258 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvr|ivanju poslova u Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo/Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju za koje se pla}e uve}avaju zbog posebnih uvjeta rada i odgovornosti (hrvatski jezik) 258 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvr|ivawu poslova u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju-Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo za koje se plate uve}avaju zbog posebnih uslova rada i odgovornosti (srpski jezik) 259

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
360 Uredba o posebnim naknadama za okoli{ koje se pla}aju pri registraciji motornih vozila (bosanski jezik) Uredba o posebnim naknadama za okoli{ koje se pla}aju pri registraciji motornih vozila (hrvatski jezik) Uredba o posebnim naknadama za okoli{ koje se pla}aju pri registraciji motornih vozila (srpski jezik) 361 Odluka o usvajanju Akcionog plana za sprovo|enje generalnih mjera radi prevencije povreda utvr|enih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimir \oki} protiv Bosne i Hercegovine 362 Odluka o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be (bosanski jezik) Odluka o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be (hrvatski jezik) Odluka o na~inu obrazovawa i utvr|ivawu visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditeqa federalnih organa dr`avne slu`be (srpski jezik) 363 Odluka o prestanku va`enja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 191/2011 od 9. 3. 2011. godine 364 Odluka o sufinansiranju najni`ih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, ~iji je iznos u isplati za mart 2011. godine manji od iznosa najni`e penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine 365 Rje{enje o ovla{tenju potpisnika iz oblasti finansijskih poslova 366 Rje{enje o imenovanju Komisije za administrativna pitanja 367 Rje{enje o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga operativnog plana rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 368 Rje{enje o imenovanju ~lanova Ekonomsko-socijalnog vije}a ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 369 Rje{enje o imenovanju predsjednika i ~lanova Komisije za rje{avanje statusnih pitanja ~lanova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika 248 248 249

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA
372 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o imenovanju Stru~nog odbora za energetsku efikasnost 259 373 Rje{enje o izmjenama i dopunama Rje{enja o imenovanju Stru~nog odbora za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovla{tenja za obavljanje poslova projektovanja i izvo|enja radova 259

250

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENOOSLOBODILA^KOG/DOMOVINSKOG RATA
374 Pravilnik o radu ljekarskih komisija Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja u postupku po Zakonu o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite 260

251

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
252 Presuda broj U-26/10 (bosanski jezik) Presuda broj U-26/10 (hrvatski jezik) Presuda broj U-26/10 (srpski jezik) Presuda broj 31/10 (bosanski jezik) Presuda broj 31/10 (hrvatski jezik) Presuda broj 31/10 (srpski jezik) 267 269 272 276 277 278

253 254

JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA/SUDACA I TU@ILACA/TU@ITELJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Rje{enje o imenovanju Komisije za sastavljanje popisa bezvrijedne registraturne gra|e 279 Rje{enje o imenovanju ~lana Komisije za sastavljanje popisa bezvrijedne registraturne gra|e 280

254 255 255 255 256 256

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ ZRAKOPLOVSTVO
Rje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke Rje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke 280 281 u 281 Federaciji BiH u 281

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Koeficijenti rasta cijena u januaru/sije~nju 2011. godine Koeficijenti rasta cijena u februaru/velja~i 2011. godine Federaciji BiH

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
370 Rje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke (bosanski jezik) 256 Rje{enje o imenovanju Povjerenstva za javne nabave (hrvatski jezik) 257 Rje{ewe o imenovawu Komisije za javne nabavke (srpski jezik) 257

VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
Rje{enje o razrje{enju ~lana [kolskog odbora Mje{ovite srednje {kole Te{anj Rje{enje o kona~nom imenovanju ~lana [kolskog odbora Mje{ovite srednje {kole Te{anj Rje{enje o razrje{enju ~lana [kolskog odbora Osnovne {kole "Novi [eher", Novi [eher, Maglaj Rje{enje o kona~nom imenovanju ~lana [kolskog odbora Osnovne {kole "Novi [eher", Novi [eher, Maglaj 281 282 282 282

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
371 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvr|ivanju poslova u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju-Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo

JKP "KOMRAD" D.O.O. BIHA]
Odluka o imenovanju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju JKP "Komrad" d.o.o. Biha} 282

Broj 14 – Strana 284

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 30. 3. 2011.

Izdava~: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Fehim [kalji} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, Web izdanje: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku

Godina XVIII - Broj 14

Srijeda, 30. 3. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

SLU@BENE OBJAVE
RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 31. 1. 2011. GODINE LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA I5 I VI[E DANA SA PREKIDIMA RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

NAZIV AGAU DOO SARAJEVO AGRODENIVET FISH SPORT DOO BREZA AGROPROM ZZ SIBOVSKA PRNJAVOR AMARO SZR FRIZERSKI SALON VL JEVRIC AZRA SARA ANTONIC PROM DOO ^ELINAC ASIM KOMERC DOO BU@IM AUTO PRODAJA KEBIC DOO SANSKI MOST AUTOLIMAR ZGOSCA VL GANIBEGOVIC ESAD KAKANJ AUTOMEHANICARSKA RADNJA VL ZUBIC SABIT TATE AUTOPREVOZNIK KRSTO JOKIC BIJELJINA AZONE SUR TIP CAFFE BAR VL ENES SABANOVIC BOSCANIN DOO KOSTAJNICA BRANITELJ HNK JASENICA RODOC MOSTAR BRKA ZZ BR^KO CAFFE SLASTICARNICA AFET DZELADINI LIVNO CAFFEETERIA CREMANO UR CAFFE BAR VL TURSIC S COMPANY EUROGRAND DOO SARAJEVO DADI TR VLASNIK HAZEMA KURTOVIC DENDI SZR VL HLPKA JANKO SARAJEVO DIM TRADE DOO GRUDE DRVORED DOO SREBRENIK EKODRVO DOO BIHA] EURO PROSPEKT DOO PECENEG ILOVA PRNJAVOR EUROSTAR DOO LAKTA[I GOLD GAMES ELECTRONIC SPIELE DOO BIHA]

SJEDI[TE SARAJEVO BREZA PRNJAVOR SARAJEVO ^ELINAC BU@IM SANSKI MOST KAKANJ VISOKO BIJELJINA HAD@I]I KOSTAJNICA MOSTAR BR^KO LIVNO SREBRENIK SARAJEVO VELIKA KLADU[A SARAJEVO GRUDE SREBRENIK BIHA] PRNJAVOR LAKTA[I BIHA]

ADRESA KOLODVORSKA 11 A 6 APRIL 26 SIBOVSKA BB ADIJA MULABEGOVICA BB ZIVOJINA MISICA BB ZMAJA OD BOSNE 4 JEZERNICE BB ZGOSCANSKA BB KRIZ 3 RAJE BANJICICA 125 HADZELI 131 BRANKA COPICA BB PUT ZA ALUMINIJSKI KOMBINAT BB BRKA BB STJEPANA RADICA BR 8 1 MARTA BB ALIPASINA 19 IBRAHIMA MRZLJAKA BB MARSALA TITA 21 BILI BRIG 1 MEHMEDA IBRAHIMOVICA VAKU BB BIHA]KIH BRANILACA 27 PECENEG ILOVA BB MAGLAJANI BB BIHA]KIH BRANILACA BR 1

TRANSAKCIJSKI RA^UN 1610000046600072 1610650002210075 1610450036020017 1610000020140024 1610450021830081 1610350012830038 1610350032610084 1610550019340086 1610150002820036 1610850010280077 1610000086160067 1610450020810029 1610200009220045 1610600001900017 1610200017790092 1610500004310084 1610000007690074 1610350009630008 1610000035630051 1610200047800049 1610500000150045 1610350018920086 1610450026420024 1610450017010054 1610350016380044

Broj 14 - Strana 2
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO TE[ANJ BUGOJNO SARAJEVO [AMAC DERVENTA ZENICA TREBINJE VISOKO ZENICA PRNJAVOR @EP^E KAKANJ ^ITLUK BANJA LUKA MAGLAJ VUKOSAVLJE BANJA LUKA SREBRENIK ZAVIDOVI]I SANSKI MOST BIHA] TE[ANJ ILIJA[ CAZIN SARAJEVO VELIKA KLADU[A CAZIN SREBRENIK TESLI] PRNJAVOR @EP^E TESLI] GRA^ANICA @EP^E BANJA LUKA ZAGREBACKA 27 LIJESNICA BB DONJEVAKUFSKA BB SAFETA ZAJKE 269 CRKVINA BB DERVENTSKIH OSLOBODILACA SP 34 FRA GRGE MARTICA 15 DJOKA PUTICE 1 VISOKO CRKVICE LAMELA C 1 C 2 BB LAZE LAZAREVICA BB STJEPANA RADICA BR 2 ZGOSCANSKA BB VIONICA BB JEVREJSKA BB NOVI SEHER BB VUKOSAVLJE BB RADE RADICA 48 16 MUSLIMANSKE 35 KRIVAJSKA BB DONJI KAMENGRAD 42 DR IRFANA LJUBIJANKICA BB BOBARE BR 22 126 ILIJA[KE BRIGADE 94 SARAJEVSKA BB ALEJA BOSNE SREBRENE BB GORNJI PURICI BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000086480070 1610400000490035 1610550014340027 1610000046540029 1610450055810054 1610450053050016 1610000025320018 1610200054800054 1610150003080093 1610550007830066 1610450056880061 1610750001700044 1610650003160093 1610200030860066 1610450029740043 1610550017370016 1610450034490036 1610450056120066 1610500001410075 1610550012670075 1610350015680092 1610350024960082 1610400000140059 1610000048720007 1610350024630088 1610000007260073 1610350004750035 1610350013060025 1610500002310041 1610400010880093 1610450023020077 1610750003610071 1610400010400040 1610250010000068 1610750002430066 1610450013210079 1610200038350018 1610200049140007 1610450027060030 1610200023120048 1610200054440087 1610850011260068 1610450005100006 1610450005100103 1610200034870046 1610450014210052 1610450011470093 1610450053400089 1610450038810028 1610450024850079

GRBAVICA UDRUZENJE BOCARSKI KLUB HM COMPANY DOO MAGLAJ I C P DOO BUGOJNO INTERINVEST DOO SARAJEVO JABUKA DRAGSTOR VL VASILJEVIC SLAVICA [AMAC KING SUR KAFE BAR VL LATINOVIC S DERVENTA LIGNO CHEM DOO ZENICA MAGISTRA DOO TREBINJE MEDZLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ODBOR VISOKO MERLIN SUR PIZZERIA VL ORUC RIFET ZENICA MILKO MJ DOO PRNJAVOR MINEL DOO @EP^E MODENA TR VL HARACIC SEMAID MOKADA DOO ^ITLUK MONTGRAF DOO BANJA LUKA MULTI BOX TR VL IVICA SAINOVIC NOVI SEHER MAG NESO ZTR VL GOJKOVIC BOSKO VUKOSAVLJE OAZA STR VL IVIC MERLINA BANJALUKA OS COMERC DOO SREBRENIK PANINVEST DOO ZAVIDOVI]I PEKARA VL HALILOVIC SEFKO ZPR SANSKI MOST PET SHOP EXOTIC SP VL ELVIS ALIJAGIC BIHA] PLANJAX DOO TE[ANJ POKLON SOP ILIJA[ STR VL MESETOVIC MEHO PROBEST DOO CAZIN PROFI SUR VL PELAK ALBIN SARAJEVO RIZVAN Z PROMET DOO VELIKA KLADU[A SABAH SPR VLASNIK GJIBEGJI SHEFKI SANCO DOO SREBRENIK SANJA SZTR VL TESIC NADA TESLI] SATIMA EXPORT IMPORT DOO PRNJAVOR SETING DOO @EP^E SIGNUM DOO TESLI] SIRBEGOVIC DOO GRA^ANICA SLOGA S DOO @EP^E SMILJIC DOO BANJA LUKA SP SOLING DOO ^ITLUK SPORT CAFFE BAR SUR VL STANKO SUSAK S BRIJEG SRDA DOO GRADI[KA TEHNICAR TRGOVINA [IROKI BRIJEG TERMOKLIMA DOO MOSTAR TWINS TR VL SLAVICA SMILJANIC ZVORNIK UNA IGP AD KOZARSKA DUBICA UNA IGP AD KOZARSKA DUBICA UNIT INT DOO MOSTAR UNIVER EXPORT DOO KOZARSKA DUBICA VANS COMPANY DOO LAKTA[I VASA KNJIGA DOO BANJA LUKA VEB DOO DERVENTA VETERINARSKA STANICA AD SRBAC

IZETA NANICA 57 CEHAJE BB GOMJENICA MILOSA KONDICA 40 BISTRICA BB KRAJISKA 15 PATRIOTSKE LIGE BB LUKE BB PATRIJARHA MAKARIJA SOKOLOV 10 ^ITLUK KRALJA TOMISLAVA 114 [IROKI BRIJEG A MIHANOVICA BB GRADI[KA [IROKI BRIJEG MOSTAR ZVORNIK KOZ. DUBICA KOZ. DUBICA MOSTAR KOZ. DUBICA LAKTA[I BANJA LUKA DERVENTA SRBAC VOJVODE MISICA 49 STJEPANA RADICA 56 SPLITSKA 22 RK ZVORNICANKA SVETOSAVSKA 5 A SVETOSAVSKA 5 A HUSNIJE REPCA BB STEFANA DECANSKOG 6 SVETOSAVSKA 45 SAVE MRKALJA 13 POP JOVICINA BB DANKA MITROVA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
76. YOUWON DOO SARAJEVO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO HASANA BRKICA 26

Broj 14 - Strana 3
1610000042620065

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 30 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

NAZIV 10 OKTOBAR DD SANSKI MOST 29 SUR BIFE VL BORIC ZELJKO TESLI] 6 NOVEMBAR DOO CAZIN A GROUP DOO @EP^E ABS S TR VL JASMIN SULJIC BOSANSKA KRUPA ADI POLJOPRIV DJELAT VL BEGANOVIC EDINA KLJU^ ADVOKAT HASANBEGOVIC SERIF BIHA] ADVOKAT SILIC SELVIRA BIHA] AF GRADNJA DOO ZA OBAV POSL VISOKOGRAD ORA[JE AGRA DOO BIHA] AGRO CO DOO GRA^ANICA AHMEDSPAHIC DOO BREZA AHMEDSPAHIC DOO BREZA ALBATROS EXPORT IMPORT DOO BOSANSKA KRUPA ALFA COMPUTERS STR KOMISION VL IKIC SASA DERV ALG GROUP DOO TUZLA ZA MEDJ TRANSPORT ROB TER ANDREA CAFFE BAR VL MIRJANA STOJKIC MOSTAR APIS DOO BIJELJINA AQUARIUS DOO BANJA LUKA ARKA COMMERCE DOO NOVI GRAD AROMA COMMERCE DOO @EP^E ASCINICA SUR ASCINICA I BUREG VL FAZLIC EMIR ASSYRIAN DOO SARAJEVO AUTO MARKO DOO MRAKODOL KOSTAJNICA AUTOCENTAR BALIC DOO BIHA] AUTOPREVOZNIK JADRAN BEGIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK OMERAGIC JASMIN AUTOPREVOZNIK SP MARIC MILE PRIJEDOR AUTOPREVOZNIK VELAGIC FAHRET SARAJEVO B I T DOO LJUBU[KI B MUJANIC DOO BIHA] B2 MARINE DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET ORA[JE BETA GRUP DOO BROD BETON COMPANY DOO BR^KO BH KRAJINADRVO DOO BOSANSKA KRUPA BH PELETE DOO SARAJEVO BIG BEN SUR PIZZE I FAST FOOD IKANOVIC JASMIN BIG TRUCK DOO BIHA] BIKERS SUR CAFFE BAR VL SRECKO BRKIC VITINA BISTRO KOD GIZDE UR VL DIZDAREVIC MERSUD BOSA

SJEDI[TE SANSKI MOST TESLI] CAZIN @EP^E BOS. KRUPA KLJU^ BIHA] BIHA] ORA[JE BIHA] GRA^ANICA BREZA BREZA BOS. KRUPA DERVENTA TUZLA MOSTAR BIJELJINA BANJA LUKA NOVI GRAD @EP^E ILIJA[ SARAJEVO KOSTAJNICA BIHA] MOSTAR KAKANJ PRIJEDOR SARAJEVO LJUBU[KI BIHA] ORA[JE BOS. BROD BR^KO BOS. KRUPA SARAJEVO SARAJEVO BIHA] LJUBU[KI BOS. KRUPA

ADRESA MUSECAZIMA CATICA BR 24 KARADJORDJEVA BB BAJRICI BB ULICA PRVA BB BOSANSKA BB HAD@I]I BB 501 SLAVNE BRIGADE 13 502 VITESKE BRIGADE 16 XIV ULICA BR 65 ORA[JE IVANA FRANE JUKICA 3 TPC EVROPA BB NERKESI BB NERKESI BB UNSKA 48 A SVETOG SAVE SP 50

TRANSAKCIJSKI RA^UN 1610350014050007 1610400011590036 1610350007330041 1610750006270005 1610350021570029 1610350037840033 1610350018240019 1610350031550068 1610800004690018 1610350012230093 1610250028860069 1610150001130005 1610150001130005 1610350004800087 1610450042090083

BOSANSKA POLJANA BB TUZLA 1610250016700052 KRALJA TOMISLAVA BB PUT ZA PAVLOVICA MOST BB KRALJA ALFONSA XIII BR 49 VIDOVDANSKA BB ZELJEZNO POLJE BB HASIMA SPAHICA BB BRACE BEGICA 38 MRAKODOL BB PRITOKA BB MILE BUDAKA 98 DUMANAC 4 RUDI CAJEVCA BB ANDREJA ANDREJEVICA 88 PREDGRADJE BB HASANA KJAFIJE BB AUTOCESTA BB ORA[JE KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB DUBRAVE BB LJUSINA BB VISNJIK 28 KRANJCEVICEVA 6 PUT V KORPUSA RIPAC BB VITINA BB KOLODVORSKA BB 1610200008680046 1610850002540059 1610450012850015 1610450042470032 1610750000180054 1610000048330067 1610000079930048 1610450045410005 1610350026610052 1610200057160064 1610650002130050 1610450035960071 1610000065550089 1610200040350061 1610350002210090 1610800006060046 1610550020010065 1610600008000056 1610350013820020 1610000070760056 1610000063640062 1610350030120094 1610200036880080 1610350035970067

Broj 14 - Strana 4
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BOS. BROD LJUBU[KI BIJELJINA CAZIN BIJELJINA BR^KO LAKTA[I SANSKI MOST KISELJAK [AMAC TRAVNIK @EP^E BANJA LUKA CAZIN CAZIN TESLI] SARAJEVO DOBOJ KISELJAK BANJA LUKA LIVNO BR^KO SANSKI MOST LJUBU[KI KOZ. DUBICA BUGOJNO PRIJEDOR MOSTAR SARAJEVO BANJA LUKA SARAJEVO LAKTA[I MOSTAR MOSTAR MOSTAR SANSKI MOST GRADI[KA @EP^E KISELJAK BIHA] BANJA LUKA SANSKI MOST ZENICA CAZIN MOSTAR BIHA] GRA^ANICA DARIVALACA KRVI ANTE RUKAVIN 32 KRAJISKIH BRIGADA BB A STEPINCA BB SREMSKA BB PUSKARI BB STEFANA DECANSKOG BR 10 8 MART BR 4 KRISKOVCI BB PRIJEDORSKA BB RADANOVICI BB UGAO JOVANA C I DZ D MIHAJLOVICA ERIKA BRANDISA 2 BEGOV HAN BB KNJAZA MILOSA 64 MALA LISA MALA LISA BB CECAVA BB HUMSKA 2 [AMACKI PUT BB BILALOVAC BB JEVREJSKA BB LAMELA L1 LOKAL 5 ZABRISCE BB BRACE KOBICA BR 6 PRIJEDORSKA BB LAMELA 1B S RADICA 29 KNINSKA BB CAUSLIJE BB IVE ANDRICA BB VUKOVARSKA BR 9 RADICEVA 15 KNJAZA MILOSA BB ASIMA FERHATOVICA 404 CARA DUSANA 155 BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB CAPLJE BB VUKA KARADZICA 4 STJEPANA TOMASEVICA BB HRASTOVI BB CERIMA REMICA 235 VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA BR 3 KRKOJEVCI BB FRA IVANA JUKICA 2 KRIVAJA BR 42 TRZACKA RASTELA CA SMRCENJACI 13 SAFVET BEGA BASAGICA 29 STJEPAN POLJE BARE BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610350006550064 1610400005840070 1610200005730082 1610850002420070 1610350021700009 1610850004220002 1610600004670046 1610450007620066 1610350014650049 1610700007680048 1610450048410021 1610550007330031 1610550020260034 1610450043330034 1610350038170027 1610350017870061 1610400008630081 1610000050270067 1610450038320081 1610700006400036 1610450037620032 1610200040420095 1610800003460058 1610350013840002 1610200057040075 1610450043970040 1610550015110013 1610450045050038 1610200009460023 1610000009240037 1610450028680027 1610000001540080 1610450035590016 1610000047970003 1610200009530057 1610550004650018 1610350036450023 1610450049800031 1610750005410003 1610700005030008 1610350033820062 1610450056300098 1610350021610090 1610550001560083 1610350006910031 1610200009610082 1610350003150020 1610250025480007

BLU LEJDI SZR FRIZ SALON VL OSMANOVIC INDIRA BLU SPED DOO BOSANSKI BROD BOKSA SZTR VL MIRKO BOKSIC LJUBU[KI BONI LUX DOO BIJELJINA BORIC DOO CAZIN BORIK 2 SZTR VL ZORAN BOSKOVIC BIJELJINA BOS TR VL BLAZANOVIC SVJETLANA BR^KO BUKARA DOO LAKTA[I CAFFE BAR KOKTEL VL JAKUPOVIC OSMAN CAFFE BAR PIRAMIDA VL ADISA KARAVDIC KISELJAK CALCIO CAFE VL IGNJATOVIC ZELJKO [AMAC CARA DOO TRAVNIK CARSIJA TRGOVINSKA RADNJA VL ELVIR ZGRCO CASTELLO SUR MOTEL VL MARKOVIC DARIO BLUKA CAZA OBRT VL DZAKULIC ELMIR CAZIN CAZA UR CAFFE BAR VL AMIR CORALIC CAZIN CECAVATRANS SAP VL GACIC ZARKO TESLI] CENTAR SZR PEKARA VL KAJDOMCAJ KADA CESTE MOSTOVI ASFALT DOO MODRI^A CICAK PROIZVODJAC UGLJA KISELJAK CICIBAN STR VL BABIC MILAN BANJA LUKA COKA DOO LIVNO COMPANY PAUK DOO BR^KO CONDOR COMPANY DOO SANSKI MOST CUDOVISTE SUR CAFFE BAR VL A HERCEG LJUBU[KI DA CAPO ROSTILJNICA VL CIBIC MILICA K DUBICA DADO TRADE DOO BUGOJNO DAJANA STR VL MILJATOVIC DARKO PRIJEDOR DAL DOO MOSTAR DARDANIJA DOO SARAJEVO DARTA TRGOVINA DOO TP BANJA LUKA DEMARS DOO SARAJEVO DENTINA DOO LAKTA[I DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DID DOO SANSKI MOST DIJANA STR VL ILISEVIC STOJANKA GRADI[KA DINO CAFFE SLASTICARNA VL DIJANA SEHIC DINO MESNICA VL ELDIN SELMAN KISELJAK DINO TR VL BEHIC EDINA BIHA] DIONYSOS GIROS SUR VL DZEPINA SVJETLANA BL DIVEL DOO SANSKI MOST DOM ZDRAVLJA JAVNA USTANOVA ZENICA DOMOGRAD PUSKAR DOO CAZIN DOMOGRADNJA DOO MOSTAR DOMOTEHNA DOO BIHA] DSP COMPANY DOO DRUS ZA PERADARS I TRG GRACAN

Srijeda, 30. 3. 2011.
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KALESIJA ZAVIDOVI]I SARAJEVO MODRI^A PRIJEDOR BOS. KRUPA KLJU^ MODRI^A BR^KO KAKANJ BIHA] KISELJAK SARAJEVO TUZLA SARAJEVO KISELJAK DOBOJ ISTOK TESLI] BUSOVA^A PROZOR RAMA BANJA LUKA TESLI] VITEZ VOGO[]A TUZLA ORA[JE KOTOR VARO[ ^ITLUK GRUDE GORA@DE I. SARAJEVO BIHA] TUZLA KLJU^ SARAJEVO BERKOVICI BIHA] BIHA] BIHA] MOSTAR ZAVIDOVI]I LAKTA[I MOSTAR BOS. KRUPA TESLI] ^ITLUK SANSKI MOST TE[ANJ BU@IM G RAINCI BB KALESIJA KRIVAJSKA BB NUSRETA SISICA DEDE 16 SVETOSAVSKA BB KRIVAJA BR 1 MAHMIC SELO 153 510 BBR BB MILOSA CRNJANSKOG BB TINA UJEVICA BB BR^KO 311 BRDSKE BRIGADE BB UL BU@IMSKA BR 23 ZANATSKI CENTAR BB KOLODVORSKA 12 BAJRAMA MALKOCEVICA 1 SEHERCEHAJINA CIKMA 1 BRNJACI 102 MALA BRIJESNICA BB GORNJI RUZEVIC TESLI] GAVRINE KUCE BB BOROVNICA BB MILOVANA GLISICA 27 HILANDARSKA BB TRZNICA POSLOVNI CENTAR 96 IGMANSKA 77 MITRA TRIFUNOVICA UCE 21 TOLISA IVE ANDRICA 51 CARA DUSANA BB MEDJUGORJE BB DR FRANJE TUDJMANA BB KULINA BANA 17 NIKOLE TESLE 33 IRFANA LJUBIJANKICA 13 DONJI DOLOVI BB SOLINA DO BR 22 LUKE BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 19 BIOGRAD BB CERAVACKA BRDA 136 ZAGREBACKA BR 57 DARIVALACA KRVI 39 RUDARSKA 123A PODUBRAVLJE BB JABLAN BB K PETRA KRESIMIRA IV SPC RONDO JEZERSKI 287 SNJEGOTINA GORNJA BB NERETVANSKA BB POBRIJEZJE BB JELAH BB UL 505 VITESKE BRIGADE BB

Broj 14 - Strana 5
1610250010980059 1610550010290083 1610000053220031 1610450035070096 1610450014370005 1610350009160043 1610350037870006 1610450034130069 1610600003890069 1610650000840047 1610350008000020 1610700003960098 1610000066800031 1610250019880003 1610000062830015 1610700001050098 1610400008010057 1610400008150028 1610550006900030 1610550016370043 1610450021770038 1610400009570011 1610700003830021 1610000072100014 1610250008770011 1610800000930007 1610450044750017 1610200024480085 1610200059530065 1610300001200080 1610000067820083 1610350018030014 1610250019440011 1610350033000024 1610000026890060 1610200046780094 1610350031980069 1610350026580079 1610350005950022 1610200054980086 1610750005910038 1610450054320037 1610200058120073 1610350029390072 1610400012150017 1610200007950024 1610350011900002 1610400005220046 1610350035760062

DVA LAVA DOO G RAINCI KALESIJA E BIH O PLASTIKA RECIKLAZA DOO ZAVIDOVI]I EFFEKT DOO SARAJEVO EKO STAN DOO MODRI^A EKO TURIZAM DOO PRIJEDOR EL GRADNJA DOO BOSANSKA KRUPA ELVEDIN POLJ DJ VL DZANANOVIC IBRAHIMA KLJU^ EM PRO MD DOO MODRI^A EURO TRADE DOO BR^KO EUROBEST M DOO KAKANJ EUROING DOO BIHA] EXPO TRADE DOO KISELJAK EXTREM INZINJERING DOO SARAJEVO FARMACIJA DOO TUZLA FARMASEJ DOO SARAJEVO FEROTOM DOO KISELJAK FESMA DOO MALA BRIJESNICA DOBOJ ISTOK FINESTRA SZR VL MARKOVIC BUDIMIR TESLI] FONTANA DOO BUSOVA^A FORTUNA DOO PROZOR RAMA FRONT STAGE DOO BANJALUKA GACIC INSTAL SZTR VL GACIC VEDRAN GANIK DOO VITEZ GIN DOO SARAJEVO GIPROM DOO TUZLA GLORIA PLET DOO TOLISA ORA[JE GOGA STR VL FILIPOVIC GORDANA KOTOR VARO[ GOGO TRAVEL 77 DOO ^ITLUK GONDOLA SUR VL MARIO ZORIC GRUDE GORING DOO GORA@DE GRADNJA LORD DOO ISTOCNO NOVO SARAJEVO GREEN RIVER DOO PUTNICKA AGENCIJA BIHA] HADAN DOO ZA TRGOVINU I USLUGE TUZLA HALILOVIC DOO KLJU^ HIDROGRADNJA DD SARAJEVO HLADNJACA DOO BERKOVICI I T S DOO BIHA] IB AGENCIJA DOO BIHA] ILMA DOO BIHA] IMD DOO MOSTAR INA TRGOVACKA RADNJA VL ESAD ALIC IVANCICA DOO LAKTA[I JEANS WEST TR VL S PAVLOVIC MOSTAR

132. JEZERSKI TRANSPORT DOO BOS. KRUPA 133. JOVIC DOO BANJA LUKA PJ MLJEKARA DTD TESLI] 134. KAKTUS DOO ^ITLUK 135. KAMENOREZACKA RADNJA VL ISLAMCEVIC M IS 136. KARDAN DOO TE[ANJ 137. KESEROVIC DOO BU@IM

Broj 14 - Strana 6

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ORA[JE @EP^E LIVNO TUZLA SRBAC KOSTAJNICA SARAJEVO BANJA LUKA BIHA] LAKTA[I BIHA] CAZIN MOSTAR LAKTA[I CAZIN MOSTAR GRADI[KA SARAJEVO I. SARAJEVO GLAMO^ DERVENTA KAKANJ SRBAC KAKANJ BOS. KRUPA SARAJEVO MOSTAR I. SARAJEVO TUZLA BIHA] SANSKI MOST BIJELJINA BANJA LUKA @IVINICE PELAGI]EVO CAZIN CAZIN PRIJEDOR VITEZ ZENICA SRBAC ILID@A TESLI] SARAJEVO PRIJEDOR ILID@A UGLJARA 90 C ORA[JE PREKO BR 2 OBRTNICKA 6 15 MAJA 2 7 DANKA MITROVA 78 PETRA PECIJE 3 HIMZE POLOVINE DO BROJA 22 PETRA RADJENOVICA 25 GRABESKA BB INDUSTRIJSKA ZONA BB SULEJMAN VELICANSTVENI BR 25 BEGOVE KAFANE VUKOVARSKA 21 KARADJORDJEVA BB BOLNICKA BB RASTANI BB UL S KRILA SLOBODE BB BRANILACA17 STEFANA NEMANJE 19 ANTE STARCEVICA 8 KNINSKA BB SELIMA EF MERDANOVIC PETRA KOCICA BB SEHIDA BB OTOKA CARSIJA BB ZABRDJE 5 B KNEZA TRPIMIRA 3 KASINDOLSKOG BATALJONA 100 MEHE AZAPAGICA 95 HUSINO EDHEMA MULABDICA 104 BANJALUCKA 2 IVE ANDRICA BB NASELJE INTERGAJ JOVANA RASKOVICA 77 SJEVER 1 UL KLADU[A BB BRACE SEHIDA BB BRACE SEHIDA BB JAKUPOVICI KOZARAC DONJA DUBRAVICA BB SKOLSKA 10 VASE PELAGICA 17 BLAZUJ 116 ZANATSKI CENTAR BRAVADZILUK 17 DRAGE LUKICA BB EMIRA BOGUNICA CARLIJA 14

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610250026190047 1610750004780085 1610200050050061 1610250029290070 1610450047860031 1610450023340080 1610000067790013 1610450026980005 1610350034710037 1610450031290006 1610350014400080 1610350018710081 1610200011160045 1610450027640090 1610350015280064 1610200048510089 1610450056330071 1610200010300043 1610000086400045 1610200045210052 1610450047530037 1610650003530051 1610450027190010 1610650001190023 1610350010500098 1610000031380093 1610200011370050 1610000079090028 1610250008440017 1610350023990082 1610350029960044 1610850011100018 1610450027400015 1610250029440032 1610600006710053 1610350036590091 1610350036590188 1610450016970090 1610700007770064 1610550012480052 1610450007440034 1610000066590026 1610400008960075 1610000039350098 1610450037130085 1610000034020045

138. KING DOO ZA PROIZV I PROD ALUM AMBAL GRADJE 139. KISELJAK DOO @EP^E 140. KOD HUSE CEVABDZINICA VL ENEZ CAR LIVNO 141. KODA JR UDRUZENJE TUZLA 142. KOLARIC SAM AUTOM RAD VL KOLARIC SAMIR SRBAC 143. KOVACEVIC TRANSPORT DOO KOSTAJNICA 144. KRUG SUR BUFFET VL SKENDEROVIC ARMIN 145. KUCA LEPOTE NIKOLETA DOO BANJA LUKA 146. KUMITE DOO BIHA] 147. KUPRESAK DOO LAKTA[I 148. L K W DOO BIHA] 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. LARISA TR VL DURAKOVIC LEJLA LASER DOO EXPORT IMPORT MOSTAR LAV DOO LAKTA[I LEIDI UR ASCINICA VL CATAKOVIC SEAD CAZIN LIDER DOO MOSTAR LOGISTIK DOO GRADI[KA LOK OSIGURANJE DD SARAJEVO LUKAS SUR KAFE BAR VL ELEK LJILJANA I ILID@A LUMIX DOO GLAMO^ LUNA GAS DOO DERVENTA M A N AUTOLIMAR VL MIJOC ALMEDIN M&N KOMERC DOO SRBAC MACRO SPED DOO DR ZA PREVOZ TRGOVINU I USLUGE MAJA TR VL MUSTEDANAGIC NAILA MAJORKA DOO SARAJEVO MAMUT DOO MOSTAR MARABU DOO ISTOCNA ILID@A

166. MARIO M DOO TUZLA 167. MARKET NEIRA TR VL FATE SELIMANOVIC BIHA] 168. MEDIAGRAF DOO SANSKI MOST 169. MEDICAMENT DOO BIJELJINA 170. MELEM 3 APOTEKA VL TOMIC DRAGAN BANJA LUKA 171. MERASE COMERC DOO @IVINICE 172. MERI TEX DOO PELAGI]EVO 173. MES TRADE DOO CAZIN 174. MES TRADE DOO CAZIN 175. MESICI TRADE DOO JAKUPOVICI KOZARAC PRIJEDOR 176. MESOPROMET PERICA SOR VL IVAN MISKOVIC VITEZ 177. METALURG CITY CENTER DOO ZENICA 178. METPLAST DOO SRBAC 179. MISA STR VL SKRIJELJ NAIL ILID@A 180. MLADEN SZR VL VIDOVIC MLADEN TESLI] 181. MOCART KALIPSO DOO SARAJEVO 182. MOCO STR VL GRBIC VELIMIR PRIJEDOR 183. MODA MIX STR VL MUZAFEROVIC HASNA ILID@A

Srijeda, 30. 3. 2011.
184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BR^KO MODRI^A ILID@A BU@IM MOSTAR VELIKA KLADU[A PRIJEDOR [AMAC GRADI[KA MODRI^A [IROKI BRIJEG LAKTA[I VISOKO BIHA] [AMAC ^ITLUK BIJELJINA TESLI] ^APLJINA ZVORNIK MOSTAR ORA[JE PRNJAVOR [IROKI BRIJEG ILIJA[ VOGO[]A ZAVIDOVI]I LJUBU[KI KOTOR VARO[ @EP^E SARAJEVO TUZLA BIJELJINA SARAJEVO MOSTAR BIJELJINA SARAJEVO MOSTAR ILID@A GRADI[KA CAZIN GORA@DE TESLI] LIVNO KLJU^ INDUSTRIJSKA ZONA BB CARA DUSANA 90 PUT FAMOSA 38 HRASNICA DOBRO SELO BB ZAGREBACKA 2 HAMDIJE POZDERCA 13 MILOSA OBRENOVICA BB CARA DUSANA 45 VIDOVDANSKA BB VIDOVDANSKA BB ZORICEVINA BB SVETOSAVSKA BB TRN TABHANSKA BB JASIKA PLITVICKA BB PISARI BB BLIZNE GOMILE BB RAJE BANJICICA 7 SVETOG SAVE BB DRACEVO BB GRBAVCI KARDINALA STEPINCA BB LEDARA IVE ANDRICA 38 UL MILOSA TODICA BB FRANJEVACKA 6 126 ILIJA[KE BRIGADE BB IGMANSKA BB ZLATNIH LJILJANA BB VELJACI BB MASLOVARE BB LJUBATOVICI BB JUKICEVA 78 A SARACEVICA ACE DRUSTVENI DOM MAJEVICKA 131 SAFETA ZAJKE 165 KNEZA DOMAGOJA 11 DJURE JAKSICA BR 1 TEREZIJE BB KRALJA ZVONIMIRA 18 OSIK 16 A ZELENA PIJACA BB GRADI[KA CUPRIJA BB CAZIN MUHIDINA MASICA MUNJE 2 GORNJI TESLI] STJEPANA RADICA 12 OSLOBODILACA 88

Broj 14 - Strana 7
1610600000300002 1610450052360055 1610000000960020 1610350016990077 1610200056620065 1610350032140022 1610450013350050 1610600000540077 1610450035860064 1610450031660061 1610200022180021 1610450020480035 1610150006950005 1610350020570056 1610450052910045 1610200035580086 1610850009760060 1610400010030082 1610200037850080 1610250026410043 1610200012490012 1610800002030084 1610400005640056 1610200055950086 1610000048870066 1610000018650007 1610550002510004 1610200041910015 1610450007380088 1610750007040088 1610000033360057 1610250008870018 1610850001350063 1610000023920017 1610200015720015 1610850001250056 1610000058950015 1610200049610069 1610000077350042 1610450014110045 1610350039180088 1610300002760034 1610400010330006 1610200043260061 1610350032700003

MODING JUNIOR DOO BRKA BR^KO MODRI^A MPI AD MODRI^A MONDEX DOO SARAJEVO MUKI TR VL MURADIF DIZDAREVIC BU@IM MY CAFFE CLUB UR VL ZDRAVKO ANIC MOSTAR NA DI TR VL BEGANOVIC DZEVAD VELIKA KLADU[A NAS DOM STR VL TRUBARAC DUSANKA PRIJEDOR NOVA FORMA DOO [AMAC NOVA TI KOZM SALON VL KONDIC DIJANA GRADI[KA NP DOO MODRI^A ODVJETNICKI URED IVANKOVIC [IROKI BRIJEG OGI ZORA DOO LAKTA[I OGNJISTE SZRP VL BABIC EMIRA VISOKO OMERMERC DOO BIHA] PC MEDI DOO PISARI [AMAC PEHAR & CO DOO ^ITLUK PEKARA BUDUCNOST SZPR VL SKENDER DACAJ PEKARICA SZTR VL STEVANOVIC VANJA TESLI] PIKAN PYNKI DOO ^APLJINA PILANA MARKOVIC DOO SA PO GRBAVCI ZVORNIK PINCOM DOO MOSTAR

205. PIRIJA DOO TOLISA ORA[JE 206. PLUS TRADE DOO PRNJAVOR 207. POD BRIJEGOM SUR VL M MARUSIC [IROKI BRIJEG 208. POINT SUR CAFFE BAR VL FAZLIC EMIR ILIJA[ 209. POLET GRAFICKO DIONICKO DRUSTVO SARAJEVO 210. POROBIC DOO ZAVIDOVI]I 211. PRIMAR DOO LJUBU[KI 212. PRIMULA DOO KOTOR VARO[ 213. PRODUKT SEER DOO @EP^E 214. PROELAART DOO SARAJEVO 215. PROING GRADJEVINAR DOO GORNJA TUZLA 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. PROMMETAL DOO BIJELJINA PT COMPANY DOO SARAJEVO PUMA SECURITY DOO MOSTAR RANKOM INZENJERING DOO BIJELJINA RIN FAMILY UDRUZENJE SARAJEVO ROLOGRAF DOO MOSTAR RR SUR CAFFE BAR I FAST FOOD VL ALIBASIC VELI RUBIN SZR VL OZEGOVIC DANIJEL GRADI[KA SABAH 2 SPR VL GJIBEXHI QAZIM CAZIN SABIX PRODUKT DOO GORA@DE SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK DOSENOVIC DALIBOR SAN STR VL RAHMO MILAK LIVNO SANICA CAFFE SLAST BUREG VL MAMUTI DZEVAT

Broj 14 - Strana 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRAVNIK ZENICA BANJA LUKA BUGOJNO GRA^ANICA GRADI[KA GRA^ANICA BOS. OTOKA MOSTAR @EP^E SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO MODRI^A MOSTAR SANSKI MOST GRADI[KA PRNJAVOR LJUBU[KI LAKTA[I BANJA LUKA TE[ANJ ORA[JE SARAJEVO OLOVO TE[ANJ BIHA] @EP^E TREBINJE PRIJEDOR GRADI[KA HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA GRADI[KA [IROKI BRIJEG PRIJEDOR ZENICA ^ITLUK PALE ORA[JE LUKAVAC GORA@DE PRNJAVOR BOSANSKA BB PSC KAMBEROVICA POLJE BB VLADIKE PLATONA 3 TERZICI III 4 22 DIVIZIJE 34A VUKA STEFANOVICA KARADZICA BB LIPA BB UL OTOCKIH HEROJA BB TRG IVANA KRNDELJA BR 1 VASARISTE 19 VRBOVSKA 142 PATRIOTSKE LIGE 41 ALIPASINA BB ZETRA SVETOSAVSKA BB KNEZA VISEVICA MIHAJLA HUMS 43 A VRHPOLJE BB PUT SRPSKE VOJSKE 45 MAGISTRALNI PUT BB STUBE BB SVETOSAVSKA BB GLAMO^ANI MAJKE JUGOVICA 22 KRASEVO BB JUG I BB ORA[JE AVDE HUME BB OLOVSKE LUKE BB KRASEVO BB JABLANSKA 86 ULICA PRVA BB NEMANJINA BR 7 AKADEMIKA JOVANA RASKOVICA 3 ROVINE 133 MISEVICI BB PROTE BAKOVICA 6 DO 8 KASINDOLSKOG BATALJONA 1 MISE STUPARA 6 KOZINCI BB TRN BB BREZICANSKI PUT BB GORAZDANSKA 32 MEDJUGORJE BB SRPSKIH RATNIKA BR 31 II ULICA BB MACAN MARIJE 1 31 DRINSKE UDARNE BRIGADE 71 JEFIMIJINA 5

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610550008170051 1610550010800012 1610450035100069 1610550015080040 1610250008150084 1610450026450094 1610250002950011 1610350035780044 1610200049040097 1610750006720085 1610000050700068 1610000057630039 1610000078850050 1610450042390007 1610200049790004 1610350015810072 1610450013510003 1610450024940095 1610200048460037 1610450049680042 1610450011300052 1610400005480006 1610800004550047 1610000079030082 1610000076020075 1610400004780054 1610350006430075 1610750002610098 1610450042910024 1610450016910047 1610450018520053 1610000064560010 1610000058210002 1610000054680075 1610450029020012 1610450031100080 1610200023420069 1610450021920097 1610550003680018 1610200007420016 1610000088760055 1610800002560092 1610250016080028 1610300004410004 1610450043110038

229. SANILLA TRG RADNJA VL ODOBASIC SANILA TRAVNIK 230. SANREMO CAFFE BAR VL CAHUT NEDZAD ZENICA 231. SARITA STR VL STOJICEVIC BORKA BANJA LUKA 232. SARMAK DOO BUGOJNO 233. SEMING DOO GARACANICA 234. SIRIJUS 1 STR VL GOJKOVIC RANKO GRADI[KA 235. SIRIUS ZR VL BRKIC DAMIR GRA^ANICA 236. SLAP UR RESTORAN VL SULJKANOVIC SANEL BOSANSK 237. SMART GROUP DOO MOSTAR 238. SOBO BAU DOO @EP^E 239. SPARS KOSARKASKI KLUB UDRUZENJE SARAJEVO 240. SPECIJALNA OLIMPIJADA U BOSNI I HERCEGOVINI U 241. SPORTLAND DOO SARAJEVO 242. ST GEORGE TR BUTIK VL ZELINCEVIC ZIVKO MODRIC 243. STAN GRAD DOO MOSTAR 244. STOLARIJA CEHIC ZR VL CEHIC MUHIDIN S MOST 245. STOLARIJA TOMIC DOO GRADI[KA 246. SUMA RM PRODUKT DOO PRNJAVOR 247. SUNCE SZR OPTIKA VL L MARJANOVIC LJUBU[KI 248. SURTOV LASER DOO LAKTA[I 249. TANJA STR VL MIHALJCIC MARIJA 250. TELESOFT COMPUTERS DOO TE[ANJ 251. TERMO PLIN DOO ZA PROMET I USLUGE ORA[JE 252. TIM SUR KONOBA VL REKA DZEVDZET 253. TIMA DOO OLOVO 254. TIZZIANA STR VL DOBRIC SEFIKA 255. TOBACCO DOO BIHA] 256. TRANS RENO DOO @EP^E 257. TREBINJE RESORT DOO TREBINJE 258. TREND TR VL VUJCIC SRDJAN PRIJEDOR 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. UG LJEVCANSKI POLJOPRIVREDNICI GRADI[KA UGURLU DOO SARAJEVO UNA SUR TIPA RESTORAN VL SEHIC FAHRUDIN UNIGRAD DOO SARAJEVO UNIQUE BLUE DOO BANJA LUKA V STYLE SZTR VL IVASTANIN VESNA GRADI[KA VARDA DOO [IROKI BRIJEG VELEPROMET AD PRIJEDOR VELIC CO DOO ZENICA VENECIJA DOO ^ITLUK VENERA TRADE MARKETING DOO VETERINARSKA STANICA DOO ORA[JE VIJENAC RUDNIK KRECNJAKA DOO LUKAVAC VULKAN UR BK VL HADZIC SAUDIN GORA@DE

273. Z&S SZR VL DJURIC MILENKO PRNJAVOR

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA PRIJEDOR GRADI[KA SARAJEVO TE[ANJ @EP^E BANJA LUKA VISOKO MLADENA STOJANOVICA BB MILANA TEPICA M1 L E VIDOVDANSKA BB ZC D BORKOVIC ANTUNA BRANKA SIMICA 6 KRASEVO

Broj 14 - Strana 9
1610450018550026 1610450029260087 1610450049640078 1610000007640022 1610400001060007

274. ZAPLANJE DOO BANJA LUKA 275. ZAVARIVAC DOO PRIJEDOR 276. ZELENA JABUKA STR VL DIMIC S GRADI[KA 277. ZLATNA PALMA DOO SARAJEVO 278. ZOKA SALON NAMJESTAJA STR VL BEJIC MARINA 279. ZOVKO OIL DOO @EP^E 280. ZRMANJA STR VL GAGIC MILENA BANJA LUKA 281. ZVIJEZDA GP DD VISOKO

GOLIJESNICA BB 1610750003160088 KRALJA A I KARADJORDJEVICA 1610450039370009 47 ULICA JALIJA BR 55 1610150000040016

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 90 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

NAZIV 15 JANUAR AUTO MOTO KLUB UG VEL KLADU[A 17 SEPTEMBAR DD BOSANSKA KRUPA 2 OKTOBAR DD TUZLA 22 SUR VL KAJKUT LJUBINKO BANJA LUKA 23 SZ FRIZERSKA RADNJA VL ALIDZIKOVIC MIRZA 27 JUNI DOO CAZIN 2B DOO [IROKI BRIJEG 2M CAFFE BAR VL SAMIRA MUJAGIC KISELJAK 3 D UR KAFE BAR VL VESELINOVIC RADE PRIJEDOR 3 DZI TR VL JUSIC DZEVAD CAZIN 3 H DOO SARAJEVO 3 K GRAPH DOO VITEZ 3 M DOO GRADA^AC 3 SUR VL CULOV DZEVAD GORA@DE 37 JEDINSTVO DOO BIHA] 4 ASA DOO POSU[JE 5 PLUS STR VL SONJA JEFTIC BIJELJINA 58 DOO SARAJEVO 7 MAJ MIMIN DOO VELIKA KLADU[A A & D SZR VL MIRSAD IBRAHIMOVIC VITEZ A & V MARKET SP VL BRANKO BESLEMOVIC BR^KO A A SZR FRIZERSKI SALON VL STANA DAVIDOVIC A B TRGOVINA DOO KAKANJ A D ZUCO DOO LUKAVAC A EMM HRAST SZR VL REMZIJA ZVEKIC A GRADNJA DOO BIHA] A JEDAN RENT DOO MOSTAR A M A R DOO BUSOVA^A A M A R DOO BUSOVA^A A M DJUZELIC DOO CAZIN A M DOO BIHA] A PRESS DOO NIGP BANJALUKA A R VODENICA DOO VISOKO

SJEDI[TE VELIKA KLADU[A BOS. KRUPA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO CAZIN [IROKI BRIJEG KISELJAK PRIJEDOR CAZIN VOGO[]A VITEZ GRADA^AC GORA@DE BIHA] POSU[JE BIJELJINA SARAJEVO VELIKA KLADU[A VITEZ BR^KO BIJELJINA KAKANJ LUKAVAC @EP^E BIHA] MOSTAR BUSOVA^A BUSOVA^A CAZIN BIHA] BANJA LUKA VISOKO

ADRESA TRG AHMETA MRZLJAKA 7 UL 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB KULINA BANA BR 3 KARANOVAC 180 HUSREFA REDZICA 9 CUPRIJA BB TRN BB GROMILJAK BB ILIJE BURSACA 62 BEGOVE KAFANE BB KOBILJA GLAVA 56 KRALJA TVRTKA 178 DONJE LEDENICE BB GRADA^AC MUHIDINA MASICA MUNJE BB ALEJA BB LJUDEVITA POSAVSKOG 2 NEZNANIH JUNAKA 6 VLADISLAVA SKARICA 10 PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE 34 S VITEZ ZAIMA MUSANOVICA BR 1 27 MARTA 16 311 LAHKE BRIGADE ARMIJE BIH BB BEGOV HAN BB PLJESEVICKA BR 77 KARDINALA STEPINCA BB KACUNI BB KACUNI BB OSTROZAC BB BIHA]KIH BRANILACA 51 GRCKA 20 PODVINCI BB

TRANSAKCIJSKI RA^UN 1610350021980048 1610350011310048 1610250007520069 1610450047510055 1610000060170081 1610350012630024 1610200023660047 1610700005980026 1610450042560048 1610350020190010 1610000027780035 1610700000250042 1610250012490058 1610300002060082 1610350002770071 1610200049910090 1610850009180097 1610000008210091 1610350006000074 1610700004960071 1610600007350059 1610850008780069 1610650001960009 1610250020740005 1610750005810031 1610350013690040 1610200037070006 1610550005260051 1610700004090078 1610350013290012 1610350024530081 1610450000400065 1610150007030030

Broj 14 - Strana 10
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN BIHA] TUZLA SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA OD@AK GRA^ANICA @EP^E CAZIN VITEZ VELIKA KLADU[A MOSTAR [IROKI BRIJEG BIHA] GRADA^AC GRADA^AC NOVI GRAD BANJA LUKA TUZLA BIHA] MOSTAR SARAJEVO BR^KO MOSTAR TUZLA @IVINICE SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO DRVAR OLOVO SREBRENIK BIHA] VI[EGRAD ZENICA VISOKO VISOKO MOSTAR VELIKA KLADU[A DOBOJ BIHA] BOS. KRUPA SARAJEVO KLADANJ SANSKI MOST SANSKI MOST NURIJE POZDERCA 59 BOSANSKA BR 25 SICKO POLJE BB TUZLA MULA MUSTAFE BASESKIJE 6 MULA MUSTAFE BASESKIJE 6 BULEVAR ZIVOJINA MISICA 25 PROLETERSKA 208 OD@AK RASLJEVA BB OSMANA DJIKICA BB DONJA KOPRIVNA BB PC 96 VITEZ ZAVNOBIH A 1 BISCE POLJE BB TRN BB DR IRFANA LJUBIJANKICA 40 M. TITA BB M. TITA BB DONJE VODICEVO BB STEVANA PRVOVENCANOG BB STUPINE B7 2 25 DR IRFAN LJUBIJANKIC 82 MLADENA BALORDE 48 SAFETA ZAJKE 53 PAJE JOVANOVICA BR 2 IVANA KRNDELJA 11 A UL SLATINA BR 9 TRZ CENT SLATINA 16 TUZLANSKOG ODREDA BOK BR 1 POSL TRG BARCELONE 2 MUJE PASICA 55 ZMAJA OD BOSNE 4 HRVATSKIH BRANITELJA 161 SARAJEVSKA BB HASANA KIKICA BB OZIMICE I LAMELA IV 32 KRALJA PETRA BB BUL KULINA BANA 28 KRALJA TVRTKA DONJE MOSTRE 13 TRG HUSNIJE REPCA 5 V KORPUS 23 SVETOG SAVE 24 POVELJA KULINA BANA 6 PATRIOTSKE LIGE TRG BARCELONE 1 STARIC BB CAPLJE 71 KLJU^KA BR 106

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610350014220048 1610350012320012 1610250023140076 1610000010990014 1610000010990111 1610450001400038 1610250025600093 1610500002350005 1610750000030092 1610350006850085 1610700000360040 1610350033290054 1610200008540075 1610200019550060 1610350024690034 1610500001940083 1610800000010059 1610450057350026 1610450046390093 1610250009460069 1610350022260087 1610200039660003 1610000054400036 1610600002720055 1610200038320045 1610600004530075 1610250019030089 1610000022230083 1610200001150033 1610000058770080 1610200046060063 1610000060880024 1610500000080011 1610350008010011 1610300003460083 1610550010450036 1610150003030041 1610150002580058 1610200051420089 1610350017330062 1610450053210066 1610350015150084 1610350014150014 1610000072400035 1610250005650006 1610350023540002 1610350038320086

A S T DOO CAZIN AA KAPITAL BROKERS BROK DILERSKA KUCA DD AB BATA DOO TUZLA AB TECHNICS DOO SARAJEVO AB TECHNICS DOO SARAJEVO ABACUS SISTEMI DOO BANJALUKA ABAZIJA DOO ZA PRO PROMET TRANT I USLU OD@AK ABEMIX STR VL IMSIROVIC ABID GRA^ANICA ABLEZER AUTOPRIJEVOZNIK VL ELVIR TURSIC @EP^E ABM DOO CAZIN ABRAMOVIC COMMERCE DOO VITEZ AC INVEST DOO VELIKA KLADU[A ACCOM HERC DOO MOSTAR ACG DOO [IROKI BRIJEG ACL DOO BIHA] ACM DOO GRADA^AC ACM DOO GRADA^AC ACO STR VL DJURDJEVIC RADMILA NOVI GRAD ACO STR VL SRDIC SLAVKO BANJA LUKA ACTIO DOO TUZLA AD AL TR VL AIDA KORICIC BIHA] AD COMPANY DOO MOSTAR ADA STR TRAFIKA VL MARIC BELKISA SARAJEVO ADAC PETROL DOO BR^KO ADAR DOO MOSTAR ADDE DOO TUZLA ADE ZEKO GRADNJA DOO ZA GRADJENJE @IVINICE ADEA CAFFE BAR SUR VL MUZAFEROVIC ADMIR ADEL TR VL SNJEZANA MARIC MOSTAR ADENT DOO SARAJEVO ADF DOO DRVAR ADI COMERCE TR VL HADZIABDIC ADMIR ADITEX DOO SREBRENIK ADLER DOO BIHA] ADMIRALKOMERC DOO ADNA STR VL KURTOVIC SAMIR ZENICA ADO STR VL CABARAVDIC ADNAN ADO TRANS DJL VISOKO ADRIATIC YACHTING DOO MOSTAR ADUT BISTRO VL IZET BEHRIC VELIKA KLADU[A ADVOKAT BRANKO RISTIC DOBOJ ADVOKAT KEKIC DJEMAL BIHA] ADVOKAT VELIC SEMSUDIN BOSANSKA KRUPA AE STR VL NEZOVIC ESAD AF KOMERC DOO KLADANJ AF LINE DOO SANSKI MOST AFRIKA CAFFE BAR VL ALAGIC HUSEJIN SANSKI MOS

Srijeda, 30. 3. 2011.
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TE[ANJ GRADA^AC KOSTAJNICA NOVI GRAD BANJA LUKA VISOKO POSU[JE [IROKI BRIJEG GRA^ANICA TREBINJE KAKANJ KLJU^ SANSKI MOST KOSTAJNICA [IROKI BRIJEG BIHA] NOVO GORA@DE TRAVNIK DOBOJ LJUBINJE KONJIC DOBOJ CAZIN BR^KO GRA^ANICA BREZA GRA^ANICA KAKANJ VISOKO SARAJEVO LUKAVAC VELIKA KLADU[A BOS. KRUPA SARAJEVO SARAJEVO GRA^ANICA SARAJEVO VISOKO UGLJEVIK ILID@A SARAJEVO BIHA] CAZIN DERVENTA LIVNO [IROKI BRIJEG RADUSA SARAJEVSKA BB SVETOSAVSKA 90 IVE ANDRICA BB VIDOVDANSKA 51 NASELJE LUKE B 1 L 3 13 IVANA MAZURANICA 8 KRANJCEVICEVA 16 RUDARSKA 73 VINOGRADI BB VELIKI TRNOVCI BB BILJANI BB INDUSTRIJSKA ZONA BB SVETOSAVSKA 1 TRN BB OMERA NOVLJANINA BR.1 USTIPRACA BB MEHMED PASE KUKAVICE 18 KOLUBARSKA BB SVETOSAVSKA 20 KOLONIJA BB KRNJINSKIH SRPSKIH BRIGADA BB CAZINSKI BRIGADA BR 12 BOSNE SREBRENE 10 KORICA HAN BB GRA^ANICA NERKESI BB DONJA LOHINJA BB ZGOSCANSKA BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB DZEMALA BIJEDICA 160 OSTROLUCANINA LUKE BB HUSE CEHICA BB STARI GRAD BB FERDE HAUPTMANA BB HRVATIN 51 LIPA NAHOREVSKA 101 LUKE BB CIRILA I METODIJA BB TVORNICKA 3 ESADA PASALICA 6 CAMILA SIJERCICA BB TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB TRG OSLOBODJENJA BB KRALJA TVRTKA BB FRA D MANDICA 1

Broj 14 - Strana 11
1610400008060012 1610250015300051 1610450035760057 1610450043470005 1610450007540041 1610150003600013 1610200050670085 1610200024280071 1610250004770022 1610200035610059 1610650001230084 1610350035070004 1610350012570078 1610450021600094 1610200024200046 1610350002900051 1610300003640018 1610550007200051 1610450025410060 1610200035220022 1610200043310016 1610450031880057 1610350017040032 1610600004650064 1610250011650038 1610150001130005 1610250020780066 1610650002140041 1610150001740038 1610000000720042 1610250006660067 1610350027910046 1610350005550091 1610000079660097 1610000062020065 1610250010210073 1610000080870075 1610150005450094 1610850004640012 1610000066450055 1610000002750058 1610350004810078 1610350034200011 1610450030830032 1610200050970009 1610200019600015

AFRODITA DOO TE[ANJ AG INZENJERING DOO GRADA^AC AGAREVIC STR VL AGAREVIC RABIJA KOSTAJNICA AGENCIJA COLOSEUM VL BOSANCIC MARIJA N GRAD AGENCIJA HERA SR VL PRASTALO SLAVICA BANJALUK AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU ROBA SARA AGRAM CAFFE SUR VL JAGODA CRNOGORAC POSU[JE AGRAR COMMERCE PO [IROKI BRIJEG AGRICOLA DOO GRA^ANICA AGRO EKO DOO TREBINJE AGRO MRAVA MINI FARMA VL ZUBACA MIRALEM AGRO SAN TR VL ZAHIROVIC MIRNES KLJU^ AGRO SIEBEN DOO SANSKI MOST AGROBILJE ZADRUGA KOSTAJNICA SA P O AGROGOSTUSA DOO [IROKI BRIJEG AGROKRAJINA DD BIHA] AGRONIK DOO NOVO GORA@DE AGROOPREMA DOO TRAVNIK AGROPOLJE DOO DOBOJ AGROS DOO LJUBINJE AGROS F1 DOO KONJIC AGROSAD ZTR VL MILJANOVIC LAZIC DOBOJ AGROSTAR DOO CAZIN AGROUNIA DOO BR^KO AGROZEM PZ GRA^ANICA AHMEDSPAHIC DOO BREZA AHMETAS TR VL AHMETASEVIC HASIBA D LOHINJA GR AI FA DOO KAKANJ AIDA FRIZERSKI SALON VL OMERHODZIC SENADA AIS SPEDITRANS DOO SARAJEVO AJAMERC DOO LUKAVAC AJDINOVIC DOO VELIKA KLADU[A AJLA CE DOO BOSANSKA KRUPA AJLA STR VL BJELAK MEMSUD AJLA STR VL DELIC ELDINA SARAJEVO AJLA TR VL BAJRIC MIRALEM GRA^ANICA AJNUR STR NA MALO VL CANKUSIC NAZIF SARAJEVO AKE STR VL BABEROVIC ALMIR VISOKO AKROPOLIS SUR PICERIJA VL VASILIJE PRELIC AKTER DOO SARAJEVO AKVASAN DOO SARAJEVO AL BI TEX DOO BIHA] ALADIN TR KIOSK VL MUSIC SULTE ALAS RIBARNICA STR VL DARADAN M DERVENTA ALBERO DOO LIVNO ALBIM DOO [IROKI BRIJEG

Broj 14 - Strana 12
127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ORA[JE LUKAVAC BANOVI]I VELIKA KLADU[A BANJA LUKA GORA@DE BIJELJINA TREBINJE BR^KO ZVORNIK KLJU^ LIVNO ILIJA[ @IVINICE KLJU^ BIJELJINA BIJELJINA [AMAC BANJA LUKA ZVORNIK TESLI] LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR PRNJAVOR BOS. BROD SARAJEVO SARAJEVO PRIJEDOR OD@AK SANSKI MOST ^ITLUK KALESIJA BR^KO SARAJEVO BOS. KRUPA BIHA] BREZA VELIKA KLADU[A BIJELJINA MOSTAR SARAJEVO SANSKI MOST PRIJEDOR BOS PETROVAC XI ULICA 76 ORA[JE BOKAVICI BB HUSINSKE BUNE 5 TRNOVI BB PAVE RADANA 9 RUZDIJE ISLAMAGICA BB GOLO BRDO DESET SKOJEVACA BB BANJALUCKA BB INDUSTRIJSKA ZONA BB KARAKAJ NASELJE 17 VKB BB SPLITSKA 10 BOSNASKI PUT 231 MLINISTE BB @IVINICE BRANILACA BIH 171 VELIKA OBARSKA 291 BIJELJINA POPOVI BB NJEGOSEVA 9 PAVE RADANA 20 BRACE JUGOVIC STADION 3C SVETOG SAVE A SIMICA BB MUFTIJE DZABIC 10 TE[ANJSKA 24 A POTOCI BB TRG SRPSKIH BORACA BB TRG CARA DUSANA 8 GORNJI VELESICI 97 GORNJI VELESICI 97 NARODNOG FRONTA 26 NOVI GRAD BB SEHOVCI BR 1 KRALJA TOMISLAVA BB SPRECANSKA BB BROD BR 55 ABDURAHMANA SIRIJE 10 UL UNSKA BB MESE SELIMOVICA BB BIHA] POTKRAJ BB KUDICI BB SEMBERSKIH RATARA BB TRG IVANA KRNDELJA 1 TEREZIJE BB DONJI KAMENGRAD 29 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 19 V KORPUSA 34

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610800003020066 1610250019390056 1610250017650070 1610350020320087 1610450012580064 1610300003050064 1610850007770008 1610200005430061 1610850002550050 1610850000590068 161035002246000 4 1610200017550017 1610150003040032 1610500001890031 1610350025820084 1610850000320020 1610450002640086 1610450036900098 1610450010160011 1610850008280034 1610400002970034 1610200031430038 1610000058640003 1610000024430043 1610200002820082 1610450027110082 1610450041760089 1610000005790038 1610000005790135 1610450047850040 1610800004210062 1610350013230066 1610200045010038 1610800000090084 1610600002570093 1610000042320044 1610350034530005 1610350022270078 1610150007170098 1610350034370052 1610850007010013 1610200044260034 1610000021640032 1610350012250075 1610450033500054 1610350008190043

ALBIN KOCIC SAMOSTALNI PRIJEVOZNIK ORA[JE ALDER SZSR VL BECIRBASIC SEJFUDIN LUKAVAC ALDI TR VL VEJZOVIC SENIJA BANOVI]I ALDIN TR VL RAHMANA DIZDAREVIC ALDJO COMPANY DOO BANJA LUKA ALDO DOO GORA@DE ALEA SZR VL ZIJAH HORIC GOLO BRDO BIJELJINA ALEK DOO TREBINJE ALEKO TRADE TP DOO BR^KO ALEKSANDRIJA DOO ZVORNIK ALEM SP VL.HOTI] HASAN ALEN BUFFET SUR STIPO TOMAS LIVNO ALEN VL ALIC ALEN ILIJA[ ALERGY COMPANY DOO @IVINICE ALES BOY DOO KLJU^ ALEX KOMERC DOO BIJELJINA ALEX PETROL DOO BIJELJINA ALFA LUJIC DOO [AMAC ALFA MARKETING DOO BANJA LUKA ALFA UR KAFE BAR VL ASCERIC ZORICA ZVORNIK ALFAPROM JOKIC DOO TESLI] ALFATEL DOO LJUBU[KI ALIC TRADE DOO SARAJEVO ALIJA HODZIC ALHOS DD SARAJEVO ALIMAN DOO MOSTAR ALJASKA SUR VL SLAVISA BLAGOJEVIC PRNJAVOR ALJKO SUR CEVABDZINICA BUREKDZINICA VL MUSLIU ALJOVIC PROMET DOO SARAJEVO ALJOVIC PROMET DOO SARAJEVO ALKA POGREBNI PREVOZ VL SOFILJ ZORAN PRIJEDOR ALKON DOO ZA PROMET I USLUGE OD@AK ALKOR BOSNA DOO SANSKI MOST ALL STAR DOO ^ITLUK ALLEKO COMPANY DOO KALESIJA ALMA ALDIN SP VL HAJRIJA DZANOVIC BR^KO ALMA STR VL TIRAK MUZAFER SARAJEVO ALMA TR VL JASMINA AVDAGIC ALMATEX DOO BIHA] ALMINA STR VL SULJAGIC ZAHID BREZA ALMORS DOO VELIKA KLADU[A ALOKS SZBR VL MILANKO DJOKIC BIJELJINA ALPA DOO MOSTAR ALPE JADRAN DOO SARAJEVO ALPELLA DOO SANSKI MOST ALPHA BETS COM DOO PRIJEDOR ALPIKA DOO BOSANSKI PETROVAC

Srijeda, 30. 3. 2011.
173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TREBINJE TUZLA NOVI GRAD KAKANJ @IVINICE @EP^E MOSTAR BUGOJNO SANSKI MOST ILIJA[ ORA[JE VITEZ KISELJAK BIHA] GRADI[KA GRADI[KA VOGO[]A BANJA LUKA BIHA] GRA^ANICA BIHA] ILID@A TESLI] ZENICA SARAJEVO BOS. OTOKA ZAVIDOVI]I FOJNICA KLJU^ SARAJEVO SARAJEVO BU@IM TE[ANJ VISOKO CAZIN ILID@A ^ITLUK LUKAVAC TUZLA VELIKA KLADU[A ZENICA SARAJEVO SANSKI MOST [IROKI BRIJEG MOSTAR DOBOJ NIKSICKI PUT BB FO^ANSKA BB IZA BR 54 SVODNA BB BILJESEVO 13 SUHA BB STJEPANA RADICA 45 @EP^E DUBROVACKA BB PODGAJ BB REDAK BB 126 ILIJA[KE BRIGADE 70 VIII ULICA 75 S.BILA ZANATSKI CENTAR BB BOSANSKA 15 KARADJORDJEVA 7 KARADJORDJEVA 3 IGMANSKA 76 MOTIKE BR 334 HASAN PASE PREDOJEVICA BB SULTAN MEHMEDA II FATIHA BB PRITOKA BB TRG OTESKOG BATALJONA 109 IV RAJSEVA ADOLFA GOLDBERGERA 6 RAJLOVACKA 2 OTOCKOG BATALJONA 2 MEHMEDA SPAHE BB OSTRUZNICA BB OSLOBODILACA BR 57 B DZEMALA ^ELI]A 8 C DZENETICA CIKMA 12 GENERALA IZETA NANICA BB LEPENICA CARSIJSKA BR 25 CUPRIJA BB PUT FAMOSA 38 VIONICA BB KRUSEVICA BB S KARAMEHMEDOVICA BR 17 BARAKE MALA KLADU[A M S SERDAREVICA 1 SAFETA HADZICA 177A SEIKOVACA BB TRNSKA CESTA BB AKADEMIKA IVANA ZOVKE 9 BRESTOVO BB

Broj 14 - Strana 13
1610200053080050 1610250010500006 1610450016990072 1610650002970070 1610250027580057 1610550006740077 1610200008650073 1610550015380061 1610350029200049 1610000073830009 1610800000110066 1610700000420083 1610700004590016 1610350018230028 1610450045020065 1610450045030056 1610000068940045 1610450038960087 161035003335009 7 1610250021690023 1610350021540056 1610350013470044 1610400010500047 1610550009540079 1610000027890033 1610350026130096 1610750000070056 1610700006470070 1610350016710038 1610000034190086 1610000033440082 1610350003760053 1610400001440053 1610150000500087 1610350014820090 1610000050750023 1610200030420074 1610250022080060 1610250006610015 1610350016980086 1610550010370011 1610000071130014 1610350010570035 1610200041390095 1610200046830049 1610450041620021

ALPINA STR VL NEDJO CUK TREBINJE ALTUM DOO TUZLA ALUPLAST DOO NOVI GRAD ALUSHI DOO KAKANJ ALUX ZR VL TRESTIC ELVIS @IVINICE AM BH ABEL COMPANIY DOO @EP^E AM KLUB SAL ZAB VL MARIO POLIC MOSTAR AM KOMERC CONSUL DOO BUGOJNO AM PROM DOO SANSKI MOST AM SAN STR VL KOZIC ALMIR AM SPED DOO ORA[JE AM&D AUTORADIONICA VL ANDRIJA PESA VITEZ AMADEUS KAVANA KISELJAK VL RADOVAN VUCIC AMAI UR KAFFE BAR VL JASMIN MORIC BIHA] AMANTAS SR VLASNIK KRK ENESA GRADI[KA AMANTAS STR VL KRK ENESA GRADI[KA AMAR GIGANT STR TRAFIKA VL LJUBOVIC MIRELA AMARO SUR VL JOSIC SRECKO BANJA LUKA AMARO UR BISTRO VL.VUKOVI] IRMAN AMATERI DOO GRA^ANICA AMB COMPANY DOO BIHA] AMB COMPANY DOO SARAJEVO AMBALAZA SZR VL HUSEINBASIC SEFIK RAJSEVA AMBER DOO ZENICA AMC DOO SARAJEVO AMD OR VL NEDZAD PASALIC BOSANSKA OTOKA AMERISA PLUS TR VL HUSEIN DELIC ZAVIDOVI]I AMEX STR VL JASMINA MERUSIC FOJNICA AMG MONT DOO KLJU^ AMI RUZ DOO SARAJEVO AMICIZIA DOO SARAJEVO AMINA CO DOO BU@IM AMINA STR VL BEDAK MELVA AMINA TR VISOKO VL MUZAFERIJA EMIRA AMIR TR VL KAPIC ISMIR CAZIN AMIX DOO ILID@A AMMARI DOO ^ITLUK AMON RAA DOO LUKAVAC AMPEX KOMERC DOO TUZLA AMRA E TR VL RIZAH CERIMOVIC V KLADU[A AMRA TRADE DOO ZENICA AMZAJ STR VL AMZAI AMZA AN JAPRASPED DOO SANSKI MOST AN PINA DOO [IROKI BRIJEG ANA K ZEN FRIZ SALON VL Z KRTALIC MOSTAR ANA SZR VL VETMIC RADOJICA BRESTOVO DOBOJ

Broj 14 - Strana 14
219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRIJEDOR BANJA LUKA KONJIC KEVLJANI BB STEVANA PRVOVJENCANOG 1 V BORASA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610450047130009 1610450010420068 1610200044640080 1610450046270007 1610200016520071 1610200016530062 1610200034280092 1610550008550097 1610200049310048 1610350010400091 1610450021680022 1610350035530075 1610200035830055 1610200013970038 1610600006640019 1610200031670016 1610850008570064 1610000049260006 1610600002300045 1610200006330027 1610350018190064 1610200041150020 1610000047990082 1610750004440003 1610250013620011 1610450030610036 1610550004200035 1610250007580015 1610200025280044 1610350019480067 1610350029430036 1610000073320080 1610200008760071 1610800003790052 1610200008770062 1610550001680072 1610200032080035 1610200044900040 1610250020650086 1610200008780053 1610200017560008 1610200013990020 1610000000040072 1610150007240035 1610550012280038 1610350033480077

ANA TR VL RATKOVIC MIRA PRIJEDOR ANAKONDA DOO BANJA LUKA ANANIX TRGOVACKA RADNJA VL A KADIC KONJIC ANDI STR VL UZELAC GORAN DERVENTA ANDRIC DOO POSU[JE ANDRIC GRADITELJSTVO DOO TOMISLAVGRAD ANDRO COMMERCE EXPORT IMPORT DOO LJUBU[KI ANELA STR VL SISIC EDINA ZENICA ANES TR VL AMIR GADARA MOSTAR ANGORA DOO SANSKI MOST ANGROCENTAR AD JEZERO ANI 10 UR CAFFE SLASTICAR VL BEHARIC SAMIR BO ANI PEH DOO MOSTAR ANIK DOO ^APLJINA ANISS PROM SP VL HASKOVIC ARMELA BR^KO ANITA DOO LIVNO ANKO DOO ZVORNIK ANSOFT DOO SARAJEVO ANTARIS DOO BR^KO ANTAS DOO ^ITLUK ANTIKA Z R VL DJEVAD MISTRIC KLJU^ ANTONIO BENZ DOO PROZOR RAMA ANTONY COMPANY DOO SARAJEVO ANTUKIC DOO @EP^E APATIN TR VL KAMARIC NIHADA GRA^ANICA APETITOS SUR BIFE VL KANJUH VLADIMIR DOBOJ APEX DOO ZENICA APOLLO TRANS DOO TUZLA APOLO DOO NOVI TRAVNIK APOLO M UR CAFFE BAR VL MERIM BEGANOVIC APOTEKA REDZIC PZU BU@IM APPLE HAIR AND BEAUTY STUD BY SEJLA VL TORLAK APRO FLORAMI DD MOSTAR APROVET DOO SKARIC KBR 19 [AMAC AQUA 3 DOO GRAHOVO AQUA TECH DOO ZENICA AQUAMARIN SOR VL SOFIJA PAVLOVIC MOSTAR AQUAMARIN TRGOVACKA RAD VL S PAVLOVIC MOSTA AQUARIUS DOO TUZLA AQUARIUS FAVORIT DOO MOSTAR AQUAVOD DOO LIVNO ARA STR SPASA RAIC ^APLJINA ARA STR VL DALAC FUAD SARAJEVO ARAL DOO BUSOVA^A ARAL DOO BUSOVA^A ARAL TR VL ALIJAGIC SANDA SANSKI MOST

DERVENTA OSINJSKIH BRIGADA 24 POSU[JE RAKITNO BB TOMISLAVGRAD MRKODOL BB LJUBU[KI ZENICA MOSTAR SANSKI MOST JEZERO BOS. KRUPA MOSTAR ^APLJINA BR^KO LIVNO ZVORNIK SARAJEVO BR^KO ^ITLUK KLJU^ PROZOR ILID@A @EP^E GRA^ANICA DOBOJ ZENICA TUZLA NOVI TRAVNIK CAZIN BU@IM SARAJEVO MOSTAR [AMAC BOS GRAHOVO ZENICA MOSTAR MOSTAR TUZLA MOSTAR LIVNO ^APLJINA SARAJEVO BUSOVA^A BUSOVA^A SANSKI MOST ZRINSKO FRANKOPANSKA BB MARSALA TITA BB MARSALA TITA 40 DONJI KAMENGRAD 23 JEZERO BB TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB VUKOVARSKA 12 ANTE STARCEVICA BR 17 JOVANA S POPOVICA BR 7 BILO POLJE BB VUKA KARADJICA 150 DUGA LOKAL 2 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 NIKOLE TESLE 1 KRALJA TOMISLAVA 42 UL BRANILACA BIH BR 22 PODBOR 65 STUPSKA BB LUPOGLAV BB MEHMEDA AHMETBEGOVICA 14 KRALJA ALEKSANDRA BB ARMIJE BIH BB M FIZOVICA FISKA 15 KASAPOVICI BB IZETA NANICA BB IZETA NANICA 55 PETRAKIJINA 6 ANTE STARCEVICA 77 SKARIC K BR 19 [AMAC MARSALA TITA 18 FRA IVANA JUKICA 1 K BRANIMIRA PRC RONDO BB KNEZA BRANIMIRA 6 P C RONDO ISMETA MUJEZINOVICA 26 RODOC BB KULINA BANA 10 TRG KRALJA TOMISLAVA KOVACI 45 KAONIK BB BUSOVA^A KAONIK BB BUSOVA^A PRIJEDORSKA 117

Srijeda, 30. 3. 2011.
265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
^ITLUK NOVI GRAD BIHA] SARAJEVO SARAJEVO TRAVNIK BOS. KRUPA RUDARSKA 103 BRANKA COPICA 8 BOSANSKI KRALJEVA OZIMICE I TO 16 ZMAJA OD BOSNE 84 TERAZIJA BB KALIBUNAR BB SEHIDSKA BB DONJI RUZEVIC SULEJMANA TOPICA BB SOKAK 82 KNINSKA BB BOSANSKA 141 KOSEVO 3 DUPOVCI 56 ISEVICA SOKAK 4 B STJEPANA RADICA 39B MESE SELIMOVICA 4 JOSIPA BANA JELACICA BB GRABLJE 23 UL BIHA]KIH BRANILACA BR 3 PATRIOTSKE LIGE 24 TOPUZOVO POLJE 86 RADNICKA BB UL TABHANSKA 1 ATIFA SAPCANINA 1 BOSANSKA BB VITKOVCI VITKOVCI RADNICKA 16 DJURE JAKSICA BB NERKESI 38 M TITA 73 IRFANA LJUBIJANKICA 168 SKUCANI VAKUF 124 PRVOMAJSKA BB MATUZICI GAZIHUSREFBEGOVA BB TEREZIJE BB SKENDERIJA MASARIKOVA 48 SPIONICA CENTAR BB ZARKA VUKOVICA BB TUZLA DJURE SALAJA 19 SPLITSKA BR 2 SVETOG SAVE BB CUPRIJA BB LASVANSKA BB UL 1 MARTA 5 TUZLA

Broj 14 - Strana 15
1610200031170078 1610450044220009 1610350000930078 1610000020110051 1610000009900025 1610550008500045 1610350024720007 1610550016540084 1610350018050093 1610350022220026 1610450038460052 1610550012450079 1610000028690089 1610000055250047 1610000004710040 1610200025960014 1610850009870058 1610700005210040 1610550008990089 1610350021940084 1610000052600007 1610150005940041 1610350016860097 1610150005310026 1610800003370042 1610000026560066 1610400008380015 1610400008390006 1610000002790022 1610450030090019 1610150000090068 1610200002840064 1610350005740017 1610350021080082 1610450007790010 1610400001100068 1610350024620097 1610000018680077 1610000014390058 1610500002780006 1610250014420067 1610450045060029 1610200008810026 1610850006210054 1610350009000090 1610700000470038 1610250017590027

ARAP DOO ^ITLUK ARAPOVIC ERMIN SZGR VL ARAPOVIC ERMIN N GRAD ARCHING DOO BIHA] ARCOBALENO DOO SARAJEVO ARDI DOO SARAJEVO AREAS DOO TRAVNIK ARENA DISCO CLUB VL SABIDA BOSNIC BOS. KRUPA ARES SUR KAFE BAR VL JASAREVIC ADEM ARGE PROM DOO VELIKA KLADU[A

TESLI] VELIKA KLADU[A ARI ALD PROM DOO BOS. KRUPA BOS. KRUPA ARIES DOO DERVENTA DERVENTA ARMANI CAFFE VL SOJTARIC SANEL TRAVNIK TRAVNIK ARMEN DOO SARAJEVO SARAJEVO ARMIX WASH DOO SARAJEVO HAD@I]I ARNO DOO SARAJEVO SARAJEVO ARON DOO MOSTAR MOSTAR ARS SOP STR VL PERICA TANACKOVIC BIJELJINA BIJELJINA ART DECOR CVJECARNA VL JADRANKA KISELJAK KAPETANOVIC ART DOO BUSOVA^A BUSOVA^A ART MORRIS DOO BIHA] BIHA] SARAJEVO VISOKO BOS. KRUPA VISOKO OD@AK BREZA TESLI] TESLI] SARAJEVO PRNJAVOR BREZA MOSTAR BIHA] SANSKI MOST NOVI TRAVNIK DOBOJ JUG BIHA] SARAJEVO ZENICA SREBRENIK TUZLA PRIJEDOR MOSTAR BRATUNAC CAZIN VITEZ TUZLA

ART SUR TIPA FAST FOOD VL SALIHOVIC EMIR ARTEF DOO VISOKO AS AL DOO BOSANSKA KRUPA AS COMPUTERS DOO VISOKO AS DOO PROIZV USLUZNO PODUZECE OD@AK AS JASMIN DOO BREZA AS KOMERC STR VL DUJAKOVIC DRAGO TESLI] AS KOMERC SUR KAFE BAR VL DUJAKOVIC DRAGO TES AS SPECIJAL DOO SARAJEVO AS VUKOVIC DOO PRNJAVOR ASA DOO BREZA ASA SUR PICERIJA VL AMINA CISIC MOSTAR ASAD TR VL SABIC ADIS ASC COMPANY DOO SANSKI MOST ASCIC DOO EXPORT IMPORT NOVI TRAVNIK ASCINICA SUR VL MURATOVIC HAZEMA ASK KEY CENTAR VL SAMIR KULENOVIC BIHA] ASKAN DOO SARAJEVO ASKO PROMET DOO ZENICA ASLAN DOO SREBRENIK ASMAD COMPANY DOO TUZLA ASMIR DOO PRIJEDOR ASPID DOO MOSTAR ASPRESA EXPORT DOO BRATUNAC ASPROM DOO CAZIN ASSI DOO VITEZ ASTAR VL SULJIC ADMIR GRADJE DJELATNOST TUZLA

Broj 14 - Strana 16
312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADA^AC NOVI GRAD BANJA LUKA SANSKI MOST BIJELJINA [IROKI BRIJEG KLJU^ PRIJEDOR PRIJEDOR ^APLJINA VISOKO BR^KO LJUBINJE SARAJEVO NOVI TRAVNIK BANJA LUKA ORA[JE SRBAC SANSKI MOST BR^KO [IROKI BRIJEG LJUBU[KI TRAVNIK NOVI TRAVNIK MOSTAR ^ITLUK VELIKA KLADU[A LIVNO ZENICA TRAVNIK TRAVNIK BIHA] DOBOJ BR^KO VITEZ SARAJEVO BIHA] ZVORNIK GRADA^AC [IROKI BRIJEG SANSKI MOST BU@IM KISELJAK @EP^E KOZ. DUBICA SARAJEVO BRACE KIKICA BB GRADA^AC MASLOVARE BB SIMEUNA DJAKA BB 7 KORPUS BB STEFANA DECANSKOG BR 203 TRN BB [IROKI BRIJEG UL BRANILACA BIH BB PETRA PRERADOVICA 7 STEPE STEPANOVICA BB PRIJEDOR ANTE STARCEVICA ALIJE IZETBEGOVICA 1 DUBRAVE TRZ ARIZONA BR XII LOK 21 CRNOGORSKI PUT BB MIS IRBINA 10 RATANJSKA BB TRG KRAJINE 1 III ULICA BB ORA[JE PRVOMAJSKA BB HAMZIBEGOVA 21 MOSTARSKA BR 128 KOCERIN 7 BANA JELACICA BB DONJE PUTICEVO BB NEVIC POLJE BB TEKIJA 51C KRALJA TOMISLAVA BB TRNOVI BR 88 ZUPANA ZELIMIRA BB MARIJANOVICA PUT 80 MOSTARSKA BB MOSTARSKA BB DR IRFAN LJUBIJANKIC BR 149 MAKLJENOVAC BB BULEVAR MIRA ZGRADA DELTA II VITEZ 12 HAMDIJE CEMERLICA 1 A BIJELO BRDO BB KARAKAJ BB H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC H STJEPANA BB PRIJEDORSKA 56 D UL GENERALA IZETA NANICA 29 HANPLOCA BB LUPOGLAV BB VOJVODE PUTNIKA 55 DOBRINJSKE BOLNICE BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610250014070091 1610450043740053 1610450027870077 1610350009880074 1610850001830019 1610200031030010 1610350016200012 1610450017280005 1610450017290093 1610200014010002 1610150006020066 1610600005890015 1610200008820017 1610550006720095 1610200025290035 1610450000840057 1610800000150030 1610450001110008 1610350023620027 1610600003030067 1610200019700022 1610200005630075 1610700007240056 1610700005430036 1610200001810021 1610200006390070 1610350009830022 1610200017580087 1610550005830023 1610550008010098 1610700000170017 1610350010800022 1610450029100037 1610600007090002 1610700000510002 1610000039520042 1610350027660077 1610850008000092 1610250012610047 1610200019720004 1610350030860010 1610350024410092 1610700004870055 1610750006620078 1610450039760046 1610000065980090

ASTER COM DOO GRADA^AC ASTER STR VL MAJKIC MIROSLAV NOVI GRAD ASTRA CO DOO BANJA LUKA ASTRA E DOO SANSKI MOST ASTRA PROM DOO BIJELJINA ASTRA SPORT DOO [IROKI BRIJEG ATEA DOO KLJU^ ATINA FIS STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR ATINA STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR ATLANTIC SUR CAFFE BAR MARKO RAJIC ^APLJINA ATLANTIS TRAVEL AGENCY DOO VISOKO ATLAS TRADE DOO BR^KO ATLAS WOOD COMPANY DOO LJUBINJE ATLETSKI SAVEZ BIH SARAJEVO ATOLI DOO NOVI TRAVNIK ATOM DOO BANJALUKA ATOM DOO ORA[JE ATRACO DOO SRBAC ATTAR DOO SANSKI MOST AUPRO AUTOMATIZACIJA I PROIZVODNA TEHNIKA BRC AUREA INVEST DOO [IROKI BRIJEG AURO DOO LJUBU[KI AUROSPED DOO TRAVNIK AUTO CENTAR FISIC DOO N TRAVNIK AUTO FLORIDA DOO MOSTAR AUTO GAGA DOO ^ITLUK AUTO HAZARD DOO VELIKA KLADU[A AUTO KLUB DOO LIVNO AUTO KUCA AGIC DOO ZENICA AUTO KUCA TRAVNIK DOO TRAVNIK AUTO KUCA TRAVNIK DOO TRAVNIK AUTO KUCA ZP DOO BIHA] AUTO MASTER DOO DOBOJ AUTO MERTZ DOO BR^KO AUTO MLAKIC DOO VITEZ AUTO SENDY DOO SARAJEVO AUTO SERVIS BLIC DOO BIHA] AUTO SERVIS SR PROD AUTOD VL MILOS BLAGOJEVIC AUTO SHOP TR VL COSIC SANJIN GRADA^AC AUTO SKOLA KOLOVOZ VL BRUNO ZELJKO S BRIJEG AUTO SKOLA N M VL HALILIC RUSMIR SAN MOST AUTO SKOLA START VL VESNA SAHINOVIC AUTO SPED DOO KISELJAK AUTO TAXI VL MARIJAN KRESIC @EP^E AUTO TIM STR VL BABIC TATJANA KOZARSKA DUBICA AUTO TRADER MAGAZIN DOO SARAJEVO

Srijeda, 30. 3. 2011.
358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BR^KO LUKAVAC POSU[JE [IROKI BRIJEG ^APLJINA BIHA] ZENICA NOVI GRAD MODRI^A MOSTAR [IROKI BRIJEG ^APLJINA TE[ANJ BIHA] MOSTAR VITEZ SARAJEVO NOVI GRAD KAKANJ KAKANJ MOSTAR NOVI GRAD KAKANJ MOSTAR VISOKO BIHA] VISOKO PRIJEDOR SARAJEVO KAKANJ KAKANJ KONJIC VISOKO KAKANJ BIHA] OSMACI KISELJAK [IROKI BRIJEG @EP^E [IROKI BRIJEG ZENICA ILIJA[ DERVENTA GRUDE TINA UJEVICA 10 M BRIGADA BB BROCANAC BB FRA DIDAKA BUNTICA BR 27 TINA UJEVICA BB 5 KORPUSA 26 ZMAJA OD BOSNE 1 NJEGOSEVA BB NOVOSADSKA 42 BISCE POLJ BB VISOKA GLAVICA BB GABELA POLJE RADUSA BB KOSTELA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB STJEPANA RADICA BB HALILOVICI BB KEJ VOJVODE STEPE 311 LAHKE BRIGADE OMERA MASLICA 14 OPINE BB RAVNICE BB OMERA MASLICA 32 KONAK 20 RASIDOVICA 84 ESREFA KOVACEVICA H 2 4 BREDVE 8 GORNJI ORLOVCI BB TRG NEZAVISNOSTI 17 ZGOSCANSKA 40 BREZANI BB MUSLIMANSKE BRIGADE 20 GORANI 4 KOPRIVNICA 1 JABLANSKA 235 MAHALA OSMACI HAN PLOCA BB STROSMAJEROVA BB @EP^E LJUTI DOLAC BB ZMAJA OD BOSNE 1 29 FEBRUARA BB 1 MAJA 179 POCRTE 189

Broj 14 - Strana 17
1610600000410097 1610250023820046 1610200019730092 1610200004950105 1610200045670026 1610350004370086 1610550006130044 1610450039940078 1610450033390056 1610200047980081 1610200019750074 1610200014070045 1610400008950084 1610350033250090 1610200024160082 1610700000520090 1610000040770081 1610450039590005 1610650002910027 1610650000820065 1610200001360038 1610450042310079 1610650000660015 1610200000840021 1610150002520015 1610350026660007 1610150001990007 1610450038010069 1610000025520032 1610650001980088 1610650003340028 1610200054830027 1610150001570094 1610650000830056 1610350027310004 1610600002240002 1610550013740082 1610200019810020 1610750000250088 1610200019830002 1610550004090037 1610000046320033 1610450033510045 1610200037580032

AUTO TRGOVINA DOO ORA[JE PJ BR^KO AUTO TRGOVINA TNM VL MORANKIC AHMET LUKAVA AUTOCENTAR BASIC DOO POSU[JE AUTOCENTAR DOO [IROKI BRIJEG AUTOCOLOR STR VL ANAMARIJA JURKOVIC ^APLJINA AUTOCOMERC DD BIHA] AUTOGAS DOO ZENICA AUTOGOL KAFE BAR VL MUSTIC SANEL NOVI GRAD AUTOKOMERC MD ZTR VL KUZMIC GORAN MODRI^A AUTOKUCA FLAR LIJANOVICI DOO MOSTAR AUTOKUCA LIJANOVICI DOO [IROKI BRIJEG AUTOLIMARSKA RADIONICA SZR ^ELI] JURICA CAPLJ AUTOLIMARSKA RADNJA VL IZUDIN SUBASIC TE[ANJ AUTOLUNA DOO BIHA] AUTOMAT KLUB DOO MOSTAR AUTOMEHANICAR IVICA ZEC VITEZ AUTOPRESTIZ DOO SARAJEVO AUTOPREVOZ LICINA VL LICINA MILAN NOVI GRAD AUTOPREVOZNIK BECIRHODZIC ENES KAKANJ AUTOPREVOZNIK CEHAJIC ADMIR AUTOPREVOZNIK DERVO CRNALIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK DJURASINOVIC DRAGAN NOVI GRAD AUTOPREVOZNIK HUSIKA ALMIR AUTOPREVOZNIK IBRAHIM MAKSUMIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK JUSIC EDIN AUTOPREVOZNIK KALER B VL BRKIC RAMO BIHA] AUTOPREVOZNIK KARDAS MIDHAT AUTOPREVOZNIK MATIJAS RADENKO PRIJEDOR AUTOPREVOZNIK MEKIC SUAD SARAJEVO AUTOPREVOZNIK MUSIJA MEDZID AUTOPREVOZNIK MUSIJA NIHAD KAKANJ AUTOPREVOZNIK NEDZAD GRCIC KONJIC AUTOPREVOZNIK SAHETA NIJAZ AUTOPREVOZNIK TRAKO SUAD AUTOPREVOZNIK VEZIRA HRNJICA BIHA] AUTOPREVOZNIK ZAHIROVIC DENIJAL OSMACI AUTOPRIJEVOZNIK EDIM HASIC KISELJAK AUTOPRIJEVOZNIK SLOBODAN MUSA [IROKI BRIJEG AUTOPRIJEVOZNIK TAHIR MUSLIC @EP^E AUTOPRIJEVOZNIK TOMAS GRLE [IROKI BRIJEG AUTOREMONT DOO ZENICA AUTOSERVIS DD ILIJA[ AUTOSERVIS DJEKIC SZR VL DJEKIC G DERVENTA AUTOSIGNUM DOO GRUDE

Broj 14 - Strana 18
402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO DOBOJ JUG KLJU^ ILID@A SARAJEVO SARAJEVO KLJU^ MOSTAR TE[ANJ SARAJEVO VOGO[]A PALE GRUDE LIPAC LJUBU[KI POSU[JE [AMAC SARAJEVO PRNJAVOR SREBRENIK KLJU^ CAZIN DERVENTA SANSKI MOST GORA@DE VISOKO SREBRENIK DOBOJ VISOKO LIVNO BR^KO TE[ANJ CAZIN [IROKI BRIJEG GRADA^AC GRADA^AC KOSTAJNICA VISOKO KLADANJ BANJA LUKA MRKONJI] GRAD BIJELJINA NOVI GRAD TUZLA MOSTAR BREZA VISOKO BR^KO MARKA MARULICA 5 MATUZICI BB BILJANI BB BUNICA 13 KROMOLJ 12 ZELENIH BERETKI DO 22 OSLOBODILACA BB SANICA KOCINE 146 C JELAH BB TRG SOLIDARNOSTI 4 SVRAKE II 1 VOGO[]A MAGISTRALNI PUT 1C PALE DRINOVCI PLOCA 463 LIPAC BB HRASLJANI VITALJINA BB OBILAZNICA BB TISINA BB DALMATINSKA 2 ZANATSKI CENTAR 1 ORMANICA BB 17 VL BBR 19 CORALICI BB CARA LAZARA BB ZELJEZNICKA BB 25 NOVEMBAR BB BRANILACA BB SPIONICA BB STANARI BB MLADIH MUSLIMANA BR 11 FRA EUGENA MATICA 11 LIVNO JOVANA DUCICA BR 1 ZIBE GALIJASEVIC CORALICI BB TRN BB H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC REUFA HUSEINAGICA BB TAVIJA 14 25 APRILA BR2 CENTAR BB SLAVKA RODICA BR 1 SIME SOLAJE BB GAVRILA PRINCIPA 20 KNEZA LAZARA BB ZLOKOVAC 6A TUZLA SPLITSKA BB MAHALSKI DOM BB NASELJE LUKE 5

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000042980032 1610400004130057 1610350033740037 1610000046140098 1610000017840057 1610000005080095 1610350036470005 1610200044320077 1610400001370019 1610000069400019 1610000043480067 1610000065080027 1610200042030004 1610400003560085 1610200044160027 1610200019850081 1610450039920096 1610000003460098 1610450029910084 1610500000920031 1610350031440070 1610350005890076 1610450053680031 1610350015400053 1610000082270076 1610150002280037 1610500002870022 1610450032110044 1610150003970068 1610200017660015 1610600003080022 1610400001640067 1610350007520064 1610200019870063 1610250011940068 1610250022300056 1610450025190064 1610150005630029 1610600002310036 1610450033940046 1610450036310047 1610850008370050 1610450017530071 1610250014480013 1610200025610038 1610150003430069 1610150005670090

AUTOUNION DOO SARAJEVO AVDIC MERC DOO DOBOJ JUG AVDIC MOL FASAD ZR VL AVDIC NERMIN KLJU^ AVIANO SHOP DOO SARAJEVO AVINGA STR VL BICIC SALIHA AVIO EXPRESS DOO SARAJEVO AVLIJA UR CAFFE BAR PIZZERIA VL BLAZEVIC HALI AVOKADO DOO MOSTAR AZ EN DOO JELAH AZAP DOO SARAJEVO AZRA STR VL CAKAL RAMIZ VOGO[]A B & B VUCKO DOO PALE B I TRANS DOO ZA PRIJEVOZ GRUDE B L KOMERC DOO B M G KOMPANI DOO LJUBU[KI B TANK DOO POSU[JE B&B DISKO BAR VL PUPCEVIC ILIJA TISINA [AMAC B4B DOO SARAJEVO BABALOO SUR VL POPADIC PREDRAG PRNJAVOR BABIC DOO ORMANICA SREBRENIK BABOVIC TR VL BABOVIC SANELA KLJU^ BABY SAN DOO CAZIN BACK STAGE SUR VL MAKSIMOVIC SINISA DERVENTA BAHTIC COMMERCE DOO SANSKI MOST BAHTO TRANS DOO GORA@DE BAJADERA VL VEHABOVIC NEDZAD BAJAS DOO SREBRENIK BAJIC PROMET DOO STANARI DOBOJ BAJJN DOO VISOKO BAJKA DOO LIVNO BAJNICA DOO BR^KO BAKAM STR VL AJANOVIC NADA BAKI I SZR VL JUSIC MURAT CORALICI CAZIN BALDI DOO [IROKI BRIJEG BALET DOO GRADA^AC BALINJERA CO DOO GRADA^AC BALJ ZPTUZ KOSTAJNICA BALKAN AUTO DOO VISOKO BALKAN DOO KLADANJ BALKAN LEGNA DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA BALKANIKA NACIONALNA KUCA SUR VL ZEC BOJAN BALTAZAR SUR PICERIJA VL ALEKSANDAR BUKARAC BALTIC PROM DOO NOVI GRAD BALZAK DOO TUZLA BAM COMPANI DOO MOSTAR BAM DJL BREZA BAMBOO STR KNJIZARA VL BECIRHODZIC A VISOKO BAMBULA DOO BR^KO

DR SAFETA MURATOVICA BR 4 1610600007600028

Srijeda, 30. 3. 2011.
450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO CAZIN BANOVI]I BIJELJINA VITEZ [IROKI BRIJEG VOGO[]A VITEZ TUZLA BOS. KRUPA MOSTAR LIVNO VITEZ LJUBU[KI PRIJEDOR BIJELJINA SARAJEVO BIJELJINA GRA^ANICA BIHA] MOSTAR BIJELJINA ZAVIDOVI]I MOSTAR MOSTAR [IROKI BRIJEG LJUBU[KI BUGOJNO SARAJEVO VITEZ BIHA] ZAVIDOVI]I LIVNO GRA^ANICA BOS. KRUPA ZAVIDOVI]I DRVAR PRIJEDOR BANJA LUKA LAKTA[I BIJELJINA MOSTAR SARAJEVO KAKANJ AVDE SMAJLOVICA 29 PECIGRAD BB 29 NOVEMBRA BB MESE SELIMOVICA 27

Broj 14 - Strana 19
1610000053230022 1610350007360014 1610250021140033 1610850011170052

BANAS SZTR VL SMAILBEGOVIC ADNAN BANJAC DOO CAZIN BANOVI]I TRANS DOO BANOVI]I BAR KAFE SUR KAFE BAR VL SVJETLAN VUJADINOVIC BARAC STR VL MARINKO BARAC BARBARA STR VL VJEKOSLAV MILICEVIC S B BARCIC KOMPANI PJ KOMPJUTERSKI CENTAR LAPTOP BARE SUR VL ABDULAH BESO VITEZ BAROK ASCINICA UR VL FEHRATOVIC BEHARA TUZLA BARON DOO BOSANSKA KRUPA BARUN CAFFE SUR PEHAR DAMIR MOSTAR BASIC VULKANIZERSKA RADNJA ADEM BASIC LIVNO BASKET CAFFE SUR VL LATIFA POJAVNIK VITEZ BASKET SNECK BAR SUR BILIC ZELJKO LJUBU[KI BASKET TIME DOO PRIJEDOR BATO PROM DOO BIJELJINA BAU TEHNIKA SZD VL PASIC AMER SARAJEVO BAUKOMPANIJA AG DOO VELIKA OBARSKA BAUWERKER DOO TRG NA VEL I MALO GRA^ANICA BAUWESEN KRAMPE DOO BIHA] BAZ VELMO DOO MOSTAR BAZAR STR VL JEFA BLAGOVCANIN BIJELJINA BAZAR TR VL MULABDIC EKREM ZAVIDOVI]I BAZAR ZLATARSKA TR VL MUSTAFA SEMIC BBH MANAGEMENT DOO MOSTAR BBM DISCONT STR S B IVANKA MANDIC BBM INDUSTRIE DOO LJUBU[KI BEAUTY CENTAR FRIZERSKI SALON VL KARADZA AZR BEBA SZR VULKANIZER I PRAO VL VILIC IGBALA BEDEM COMPANY DOO VITEZ BEDEM EM DOO BIHA] BEDEM TR VL MAHMUTOVIC DERVIS ZAVIDOVI]I BEGLUK MARKET STR EMIRA BURZA LIVNO BEGOS DOO GRA^ANICA BEHAR PREVOZ DOO BOSANSKA KRUPA BEHAR UR BISTRO VL MUHAREM MUHAREMOVIC BEK PROM DOO DRVAR BEL AUTO DOO PRIJEDOR BEL SZR VL HOTIC EMIR BANJA LUKA BELAVISTA DOO LAKTA[I BELGAUTO DOO BIJELJINA BELLA ITALIA PIZZERIA VL BRANO PANDZA MOSTAR BELMA STR VL GAZIBARA BELMA SARAJEVO BELMA SZFR VL SKELEDZIJA ELDIN

STARA BILA VITEZ 1610700000570045 FRA DIDAKA BUNTICA [IROKI 1610200033440072 BRIJEG JOSANICKA 33 1610000008970086 KRUSCICA 258 HADZI HASANAGE PASICA 4 TUZLA 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB AKADEMIKA IVANA ZOVKE BR 12 SPLITSKA 10 JOSIPA KUREVIJE 4 S S ANTICA 7 VUKA KARDZICA BOGDANA ZERAJICA 1 BIJELJINA BEHDZETA MUTEVELICA 95 VELIKA OBARSKA BIJELJINA UL PODRINJSKA 5 KAMENICA BB BISCE POLJE BB STEFANA DECANSKOG 124 14 APRIL 18 M TITA 34 BIJELO POLJE LIVAC BB FRA D BUNTICA 97 HUMAC BR 1 NUGLE II SAFVET BEGA BASAGICA 38 A KRUSCICA BB IVANA FRANE JUKICA BB DONJI JUNUZOVICI BB KALAJDZINICA 1 SKVER BB MAHMIC SELO 159 A ZLATNIH LJILJANA BB HRVATSKIH BRANITELJA 21 RUDI CAJAVECA 5 BRACE POTKONJAKA 109 KARADJORDJEVA BB LAKTA[I LJELJENCA KNEZA VISESLAVA BB OLIMPIJSKA 8 UL 7 MUSLIMANSKE BB 1610700000580036 1610250012530022 1610350004260088 1610200007520023 1610200017700076 1610700003180024 1610200005700012 1610450013140045 1610850000390054 1610000012830007 1610850000110015 1610250015430031 1610350013770065 1610200026470040 1610850007580082 1610550011530034 1610200003170058 1610200042630046 1610200019910027 1610200005710003 1610550013140040 1610000053000035 1610700002430020 1610350012120095 1610550011800082 1610200017730049 1610250005750013 1610350014690013 1610750004500046 1610200047450073 1610450000740050 1610450039230038 1610450020430080 1610850005270027 1610200009040013 1610000003630042 1610650001300021

Broj 14 - Strana 20
494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN VELIKA KLADU[A @IVINICE SREBRENIK KISELJAK SANSKI MOST SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO NOVI TRAVNIK [IROKI BRIJEG KLJU^ BIJELJINA SARAJEVO @EP^E ILID@A KONJIC ^APLJINA SARAJEVO KISELJAK ILIJA[ ZENICA PRNJAVOR KAKANJ BR^KO SREBRENIK MOSTAR SANSKI MOST @IVINICE VELIKA KLADU[A SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR GRADA^AC VISOKO ^ITLUK TREBINJE TUZLA BIHA] MOSTAR BIHA] BIHA] KAKANJ ORA[JE NOVI GRAD CUPRIJA BB VRNOGRAC POLJICE 53 PODGAJEVI 44 SPIONICA BB PARZEVICI BB HASANA KIKICA BB SANSKI MOST BISTRIK MEDRESA 37 A KRALJA ZVONIMIRA 2 CAZINSKA 90 HANUMICA BB KNESPOLJE BB UL INDUSTRIJSKA ZONA VELAGIC BB STEFANA DECANSKOG 7 PATRIOTSKE LIGE BB BEREK BB BUTMIRSKA CESTA 1 ZUKICI BB GRABOVINE NEDIMA FILIPOVICA 11 SPRAT 6 ZANATSKI CENTAR E 36 BOSANSKI PUT 166 TE[ANJSKA 44 TRG SRPSKIH BORACA BB M TITA 5 NASELJE BROD BR 62 D SREBRENIK BB MARSALA TITA 189 BARE 35 PASAGE GOGICA BB POLJE BB KEMALA KAPETANOVICA 21 POZEGINA 34 KALAJDZICA 2 MEDJIDJA DONJA BB OZRAKOVICI BB NERETVANSKA BB LOZIONA BB TRZNI CENTAR PASAZ BB IRFANA LJUBIJANKICA 88 M TITA 60 IRFAN LJUBIJANKIC 91 ANTIFASISTICKOG OTPORA BR 1 BJELE VODE BB UGLJARA BR138 ORA[JE

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610350031450061 1610350024150035 1610250016740016 1610500003840022 1610000027350034 1610350009890065 1610000050350092 1610200009050004 1610000010340017 1610600004160020 1610200019920018 1610350016820036 1610850003430034 1610000034390003 1610750000320025 1610000034440055 1610200040950006 1610200037270020 1610000041990050 1610700005220031 1610000038790020 1610550000030005 1610450040980015 1610650000420037 1610600004960076 1610500002270077 1610000040840018 1610350018120030 1610250007980043 1610350026870012 1610000028260088 1610000067360012 1610200056990023 1610250022120024 1610150006820025 1610200033720014 1610200037780046 1610250006890054 1610350004120020 1610200002590095 1610350007180079 1610350003980049 1610650001410019 1610800005370085

BELMA TREID CO DOO CAZIN BELMIN CAFFE BAR VL IBRADZIC NISVET BELMIN COMMERCE DOO @IVINICE BELS DOO SREBRENIK BEM AGENCIJA ZA ADM TEH POS VL MARKOVIC BRANK BEMASA DOO SANSKI MOST BEMI SZD VL RADIC VESELIN SARAJEVO BEMIX AQUARIUS DOO MOSTAR BENID DOO SARAJEVO BENISAL DOO NOVI TRAVNIK BENKO DOO [IROKI BRIJEG BENVILLE LTD DOO KLJU^ BEO SYSTEM DOO BIJELJINA BERBIR DOO SARAJEVO BEREK STR VL SALIHA ODZACKIC @EP^E BERINEX DOO SARAJEVO BERIX SZR VL BAJRO ALIHODZIC KONJIC BERNARDA STR VL STOJAKA DUGANDZIC ^APLJINA BERNARDEENO SD VL TOLIC BERNARDA SARAJEVO BEROSI DOO KISELJAK BESA EXPORT IMPORT DOO ILIJA[ BEST PRODUKT DOO ZENICA BEST STR BUTIK VL BANIC ZELJKA PRNJAVOR BETA DOO KAKANJ BETIS DOO BR^KO BETON PROMET BJELIC SZD VL BJELIC MUSTAFA BEVANDA DOO MOSTAR BEZISTAN TR VL SABINA ALAGIC SANSKI MOST BH DOXA DOO @IVINICE BH INZINJERING DOO VELIKA KLADU[A BH SPORTSKE NOVINE DOO SARAJEVO BIBA VL OSMANOVIC KEMAL SARAJEVO BIBER&SO KONOBA UR VL F CUSTOVIC MOSTAR BIBERKIC DOO GRADA^AC BICAN GRADNJA SZR VL SECEROVIC SABIT VISOKO BICIKL DOO ^ITLUK BIFE 365 SUR VL RADE NINKOVIC TREBINJE BIG TIC DOO TUZLA BIH SKONADINO DOO BIHA] BIH STR VL SABAHUDIN RASLJANIN MOSTAR BIHA]KA GRADJANSKA ALTERNATIVA BIHA] BIHA]KI TRANSPORT DD BIHA] BIJELE VODE FARMA VL HASAGIC FUAD BIKE SPORT STR UGLJARA BR 138 VL NADA MILICIC BILJANA STR VL JOVANOVIC DRAGA NOVI GRAD

PETRA KOCICA ROBNA PIJACA 1610450040430025 SANA

Srijeda, 30. 3. 2011.
539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
[IROKI BRIJEG DOBOJ BIHA] BANJA LUKA ZENICA ^ITLUK LAKTA[I GRA^ANICA POSU[JE GLAMO^ KAKANJ DOBOJ SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST TUZLA BIHA] SANSKI MOST KLJU^ KLADANJ SANSKI MOST BOS. KRUPA VISOKO SARAJEVO [IROKI BRIJEG BANJA LUKA [IROKI BRIJEG BANJA LUKA KISELJAK BOS PETROVAC BOS PETROVAC VITEZ ZENICA VITEZ BIHA] KISELJAK LIVNO DRVAR BR^KO DOBOJ JUG MOSTAR VITEZ I. SARAJEVO BR^KO BR^KO BIJELJINA NOVI TRAVNIK GRADA^AC A MIHANOVICA 2 SVETOG SAVE 3 RK BEOGRAD LOKAL 6 MATE VUKOVICA BB GRABESKA BR 4 ALEJA SVETOG SAVE BB BLATUSA 3 CERIN BB DOSITEJEVA 2 LETINAC BB POKLECANI BB IVE LOLE RIBARA BB TICICI BB SRPSKIH SOKOLOVA 65 KOLODVORSKA 11 A II KOLODVORSKA 11 A II PRVOMAJSKA 108 DR IVANA RIBARA PIJACA ISTOK BB REPUSINE BB HAMZIBEGOVA BB KRASULJE 77 16 MUSLIMANSKE BRIGADE KLADANJ DONJI KAMENGRAD BB KOLODVORSKA 1 PODGRAJANI BB ZMAJA OD BOSNE 63 NJIVICE 23 SUBOTICKA 43 TRN BB MILESEVSKA 66 PARZEVICKA BB SAFETA HIDICA BB DOBRO SELO BB RIJECKA BB BLATUSA 20 KRALJA TVRTKA BB GRABESKA BB BRNJACI BB VICUKE BODROZE 17 POTOCI BB DRAGANA VESELICA 42 MATUZICI BB 2 BOJNE RUDNICKE BB KRUSCICA BB VITEZ HRESA BB POTOCARI BB POTOCARI BB VOJVODE PETRA BOJOVICA 237 MEHMEDA SPAHE 1 SARAJEVSKA BB GRADA^AC

Broj 14 - Strana 21
1610200037560050 1610450028000057 1610350004850042 1610450031750077 1610550016100092 1610200007570075 1610450017860065 1610250019620043 1610200009120038 1610200040800044 1610650001670076 1610450027460058 1610000006420053 1610000006420150 1610350023670079 1610250018210051 1610350013390019 1610350011880020 1610350035580030 1610250011440033 1610350020710027 1610350016020077 1610150004580004 1610000040750002 1610200038720073 1610450039030024 1610200019970070 1610450000870030 1610700004740075 1610350010290093 1610350032260011 1610700000610009 1610550007480090 1610700000620097 1610350031910035 1610700004600007 1610200046280059 1610450004380072 1610600002400149 1610450027600029 1610200009170090 1610700002800075 1610000056940078 1610000030450057 1610400003390044 1610850010260095 1610700000630088 1610250011410060

BILJNA LJEKARNA STR VL ANITA PRLIC [IROKI B BIM STR VL BIJELIC BORKA DOBOJ BIMES DD BIHA] BIN STR VL DJURIC LJILJANA BANJA LUKA BINA DOO ZENICA BIO TVORNICA OBUCE DOO ^ITLUK BIOHRANA SZR VL ANDRIC BUDIMIR LAKTA[I BIOTERM DOO ZA PROIZV PROM I USLUGE GRA^ANICA BIP COMMERCE DOO POSU[JE BIR STR VL GROZDA BELENZADA GLAMO^ BIRNO TR VL KARAMOVIC BIRNAS BIRO COM DOO DOBOJ BIRO OSIGURANJA BIH SARAJEVO BIRO OSIGURANJA BIH SARAJEVO BIRO PAPIR DOO SANSKI MOST BISER TR VL KARIC NUSRETA TUZLA BISPED DOO BIHA] BISTRO ADI VL ZUKIC SANDA SANSKI MOST BISTRO BISTRO VL ALICIC ZARFINA KLJU^ BISTRO COMPANY DOO KLADANJ BISTRO KOD NECKE VL MULALIC NEDZAD SAN MOST BISTRO TUNEL UR VL SAHINOVIC VERDINA B KRUPA BISTRO VISOCANKA SUR VISOKO BIT DOO SARAJEVO BIT SZR VL DAMIR ZELENIKA [IROKI BRIJEG BITLANT SERVIS SOD VL DJAKIC STOJAN BLUKA BIVAL DOO [IROKI BRIJEG BIZE DOO BANJA LUKA BIZON MESARSKA RADNJA VL ELDIN DZINO BJELAJ DOO BOSANSKI PETROVAC BJELJAVINA DOO BOSANSKI PETROVAC BLANC STR VL JOSIPA BONIC VITEZ BLATUSA SUR FAST FOOD ZENICA VL SISIC SEDZIDA BLAZ DOO VITEZ BLED DOO BIHA] BLUE STAR DOO KISELJAK BM RIS LOVOTURS DOO DRVAR BMBM PPP POTOCI DRVAR BMD SOCK DC DOO BR^KO BMS MONT DOO DOBOJ JUG BMT DOO MOSTAR BMT DOO VITEZ BMV ZICER DOO SARAJEVO BMW KOMERC DOO BR^KO BMW KOMERC DOO BR^KO BN SZTR PRZION KAFE RAD BR 4 VL DARKO RIKERT BNT KOVACNICA DD NOVI TRAVNIK BO EX DOO GRADA^AC

Broj 14 - Strana 22
587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO BANJA LUKA POSU[JE GRA^ANICA TUZLA BIJELJINA ZVORNIK LAKTA[I @EP^E ORA[JE BR^KO VISOKO KISELJAK BANJA LUKA @EP^E @EP^E MOSTAR FOJNICA HRENOVICA BOS. KRUPA BANJA LUKA BANJA LUKA TRAVNIK BR^KO @EP^E D DUBRAVE GRUDE TE[ANJ BOS GRAHOVO SANSKI MOST BIHA] SARAJEVO BIHA] SARAJEVO SARAJEVO BIHA] PRNJAVOR DOBOJ JUG MAGLAJ SARAJEVO GRADA^AC VISOKO SARAJEVO SARAJEVO ZENICA VELIKA KLADU[A BARDAKCIJE 19 TROMEDJA 4B BATIN BB POSU[JE CENTAR BB MEME SULJETOVICA 5 DIMITRIJA TUCOVICA 38 DONJI SEPAK SVETOSAVSKA 16 ULICA PRVA BB STJEPANA RADICA 71 A JEVREJSKA BR 3 BRANILACA 51 BANJSKA BB CARA LAZARA 31 POSLOVNI CENTAR XP BB TRZNA BR 4 KRALJA TOMISLAVA 11 A BOSANSKA BB HRENOVICA BB TRG OSLOBODJENJA BB VLADIKE PLATONA 6 VLADIKE PLATONA 6 TVORNICKA BB BREZIK 117 ULICA PRVA BB RASKRSCE BB DRAGICINA BB POTOCANI BB RADNICKO NASELJE BB PRIJEDORSKA BR 26 V KORPUSA 24 SALKE LAGUMDZIJE 12 RIBIC BB TITOVA 7 SARACI 77 CAVKICKA 12 RAJKA MALESEVICA 25 MATUZICI BB TRZNI CENTAR BB HAMZE HUME 2 SARAJEVSKA BB NASELJE LUKE EMERIKA BLUMA 9 A MIS IRBINA 8 CRKVICE 60 HUSE CEHICA 31

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000066060018 1610450037470070 1610200033990062 1610800000330062 1610250009050050 1610850009850076 1610850004310018 1610450029170071 1610750000390059 1610800000370026 1610600005970040 1610150004350017 1610700005300056 1610450036850046 1610750005540080 1610750000410041 1610200025430006 1610550004550011 1610300000220089 1610350011680006 1610450009230072 1610450031170017 1610700003040053 1610600005150002 1610750000420032 1610250006370037 1610200020020025 1610400007770079 1610200034100060 1610350009850004 1610350034840017 1610000022680066 1610350001550005 1610000014870014 1610000039140093 1610350034610030 1610450054080059 1610400011410004 1610550010940080 1610000030760069 1610250013630002 1610150004610074 1610000017760032 1610000024950060 1610550006380013 1610350013750083

BOA SUR CAFFE BAR VL HASANOVIC SATKA SARAJEVO BOBA STR VL KASAPOVIC PETAR BANJA LUKA BOBAN PILCOMMPANY DOO POSU[JE BODY COMPANY DOO GRA^ANICA BOHER DOO TUZLA BOJAN S STR VL RADOJKA STANKOVIC BIJELJINA BOJANIC TR VL MILADIN BOJANIC DONJI SEPAK BOLAGO DOO LAKTA[I BOLERO I KIOSK STR VL MIRNESA HUSEINAGIC BOLJI ZIVOT SUR VL LJUBICA ANDJIC ORA[JE BOLL EX COM DOO BR^KO BONACA VL FRLJAK SENAD BONDAGS DOO KISELJAK BONI SUR VL PRILIPLIJA ENES BANJA LUKA BONIC TRADE DOO @EP^E BONITA STR VL EDIB MUSLIC @EP^E BONTA DOO MOSTAR BOORD EXPORT IMPORT DOO FOJNICA BOR DOO HRENOVICA BOR DOO B KRUPA BORAC FUDBALSKI KLUB BANJA LUKA BORAC SFP DOO BANJA LUKA BORAC SIP DD TRAVNIK BORADOS TR VL PETROVIC BORISA BR^KO BORAS ZABAVNI SALON VL ANITA BORAS @EP^E BORIK TR VL FILIPOVIC GORAN D DUBRAVE BORMIS DOO GRUDE BOS MAK DOO TE[ANJ BOS TIMBER COMPANY DOO B GRAHOVO BOSANCICA DOO SANSKI MOST BOSANSKA HASTANA OBRT VL TOLIC IVICA BIHA] BOSANSKA IDEALNA FUTURA HUMAN ORGANIZACIJA BOSANSKI FARMER DOO BIHA] BOSANSKOHERCEGOVACKE SUME BIH BOSANSKOPODRINJSKA RAZVOJNA FONDACIJA SARAJE BOSHER DOO BIHA] BOSILJAK STR VL MILIJA[EVIC RADANA PRNJAVOR BOSKAT DOO DOBOJ JUG BOSNA DOO MAGLAJ BOSNA KOSARKASKI KLUB UDRUZENJE SARAJEVO BOSNA PLET DOO GRADA^AC BOSNA RUKOMETNI KLUB VISOKO BOSNA STAMBENA ZADRUGA SARAJEVO BOSNA UDRUZENJE KLUB RITMICKE GIMNASTIKE BOSNA VE DOO ZENICA BOSNAFUNGH DOO VELIKA KLADU[A

Srijeda, 30. 3. 2011.
633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. BOSNAGRAF DD VISOKO BOSNAPLAST DOO BIJELJINA BOSNAPLOD DD BR^KO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VISOKO BIJELJINA BR^KO SARAJEVO SARAJEVO BIHA] SARAJEVO BIHA] ZENICA KALESIJA ZENICA SANSKI MOST BOS GRAHOVO KAKANJ SANSKI MOST LJUBINJE BANJA LUKA ZVORNIK BANJA LUKA BANJA LUKA LAKTA[I SARAJEVO KNEZEVO SANSKI MOST GRADA^AC KLJU^ KOZ. DUBICA KAKANJ BOS PETROVAC SARAJEVO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG PRIJEDOR CAZIN BOS PETROVAC GRADI[KA UGLJEVIK ILIJA[ PALE ^APLJINA NOVI GRAD VITEZ SARAJEVSKA BB ZIVOJINA MISICA 14 BR^KO DISTRIKT SEMBERSKA BB PEHLIVANUSA 3 III SPRAT ENVERA SEHOVICA 34 PREKOUNJE BLOK B KOLODVORSKA 11 A DZEMALUDINA CAUSEVICA 2 KRALJA TVRTKA I BR 1 DONJE VUKOVIJE PREVE ZENICKE BRIGADE 21A HUSIMOVCI BB SANSKI MOST BASTASI BB VINSKI PUT BB HASANA KIKICA BR 17 SVETOSAVSKA BB DESPOTA KONSTANTINA DRAGASA 9 CAUSEVAC BB JUG BOGDANA BR 74 DRVARSKA 21 DRUGOVICI BB HERCEG STJEPANA 2 BOKANI BB TRNOVA BB H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC BRANILACA BIH 67 KNEZICA CATICI B JEDINSTVA 11 GAJ BB AZIZE SACIRBEGOVIC 40 KOCERIN KOCERIN OMLADINSKI PUT 184 CUPRIJA BB BRAVSKO BB PUT SRPSKE VOJSKE BB MODRAN BB PODLUGOVI BB PODKORAN BB TREBIZAT ^APLJINA KEJ KRAJISKIH BRIGADA 29 KRUSCICA BB

Broj 14 - Strana 23
1610150002960007 1610850005450059 1610600004420077 1610000007810063 1610000050190042 1610350004830060 1610000040970095 1610350007730069 1610550000700081 1610250007350028 1610150003470033 1610350010370021 1610200051820020 1610650001110095 1610350014420062 1610200005580023 1610450046060002 1610850005950094 1610450018170077 1610450018080061 1610450010620082 1610000009770045 1610450031720007 1610350032130031 1610250014170098 1610350033150083 1610450025460015 1610650000780004 1610350033610057 1610000026020067 1610200020040007 1610200020060086 1610450042750071 1610350007420057 1610350032230038 1610450013010065 1610850008070029 1610150001060068 1610000069480044 1610200014230095 1610450039960060 1610700004010053 1610300005280094 1610200016610087 1610200016620078 1610350032480007

BOSNAPUTEVI GP DD SARAJEVO BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO BOSNJACKA STRANKA PRAVA BIHA] BOSOIL DOO SARAJEVO BOSOIL DOO SARAJEVO PODRUZNICA BIHA] BOSONA DOO ZENICA BOSPROM TR VL JUKANOVIC MIRALEM KALESIJA BOSS KOMERC DOO ZENICA BOSS PAK DOO SANSKI MOST BOSWOOD DOO BOSANSKO GRAHOVO BOTARIA DOO PODRUZNICA KAKANJ BOUTIQUE SLON SP SANSKI MOST BOVEL DOO LJUBINJE BOZIC SOD VL BOZIC SLAVISA BANJA LUKA BOZUR STARTING DOO ZVORNIK BOZUR STR VL CVIJIC ZIVKA BANJALUKA BPM GROUP DOO BANJA LUKA BRACA DJUKIC DOO LAKTA[I BRACA MULIC COMPANY DOO SARAJEVO BRACA PANIC DOO KNEZEVO BRACA SADICI ZR VL SADIC FARUK SANSKI MOST BRACA TURBIC SAMOST MESARSKA RADNJA GRADAC BRACO KOMPJUTERS TR VL ERMIN MULAHMETOVIC BRACO SR VL SOLDAT MIRJANA KNEZICA BRACO UG RADNJA CAFFE VL BOJIC LJUBAN BRACO ZR VULKANIZER I BRZI SERVIS GVERO RANKO BRAJEVIC TRADE DOO SARAJEVO BRAJO STR VL RADICA IVANKOVIC BRAMIX STR VL BRANKO MIKULIC [IROKI BRIJEG BRANE TR VL VUJINOVIC MAJA PRIJEDOR BRAVO CAFFE BAR UR VL MALIC AMIRA CAZIN BRAVSKO O Z P O BOSANSKI PETROVAC BRAZDA PROMET DOO GRADI[KA BRCANKA STR VL SPOMENKA ZEKIC UGLJEVIK BREZA DOM DOO SARAJEVO BREZA STR VL BREZO DRAGOMIR PALE BRIDGE SUR DRAGAN BOROVAC ^APLJINA BRIJEST ZZ NOVI GRAD BRIKET PROMET OBRTNA RADNJA VL RASIM LIVNJAK BRIKETIRKA DOO GORA@DE BRISNIK DOO TOMISLAVGRAD BRIZANKIC STR ZDRAVKO PRANJIC TOMISLAVGRAD BRKIC KAMENOREZACKA RADNJA VL BRKIC VEHBIJA

GORA@DE BRACE POSVANDZIC 29 TOMISLAVGRAD STJEPANA RADICA 6 TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA BB KLJU^ KULINA BANA 14

Broj 14 - Strana 24
679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRA^ANICA BANJA LUKA ^ITLUK @EP^E KRE[EVO BOS. BROD BR^KO GRA^ANICA KONJIC BIJELJINA CAZIN BOS. KRUPA ZAVIDOVI]I VISOKO KISELJAK TUZLA [IROKI BRIJEG TUZLA TE[ANJ TUZLA SARAJEVO SANSKI MOST ZAVIDOVI]I LIVNO TUZLA TUZLA LIVNO BR^KO SANSKI MOST MEDJUGORJE TESLI] VISOKO CAZIN PALE BUGOJNO NEVESINJE VELIKA KLADU[A BOS. KRUPA BOS. KRUPA VELIKA KLADU[A BOS. OTOKA BOS. KRUPA BOS. KRUPA KLJU^ BOS. KRUPA BIJELJINA MEDRESA 2 VELJKA MLADJENOVICA BB NERETVANSKA BARE BB 111 XP BRIGADE BB POLJE BB DONJA MOCILA BB ARIZONA TRZNICA BB SULTANA MEHEMDA BB ZELJEZNICKA 2 NEZNANIH JUNAKA BR 24 STIJENA 71 PATRIOTSKE LIGE BB POTKLECE BB OZRAKOVICI 47 1 ZABRDJE BB ALEJA BOSANSKIH VLADARA15 FRA D BUNTICA SAKIBA KUNOSICA BB JELAH VJEKOSLAVA TUNJICA 15 TEREZIJE BB BANJALUCKA BR 115 MEHMED PASE SOKOLOVICA BB KALAJDZINICA 1 SABANA ZAHIROVICA 7 SABANA ZAHIROVICA 7 PODGRADINA BB CVIJETE ZUZORIC 20 3 PRIJEDORSKA 50 MEDUGORJE BB STEVANA SINDJELICA BB DONJE MOSTRE BB OSREDAK BB MAGISTRALNI PUT 1C ZLATNIH LJILJANA 1 MILOSA OBILICA BB UL 15 APRIL BB SEHIDSKA BB PATRIOTSKE LIGE BB MARSALA TITA DILETACIJA C OTOCKIH HEROJA BB PISTALINE BB KOLODVORSKA BB OSLOBODILACA BB ZELJEZNICKA BB SRPSKE VOJSKE 17

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610250002890065 1610450015900083 1610200024140003 1610750000440014 1610000045810007 1610450015360084 1610600006450093 1610250012800070 1610200046310032 1610850008530003 1610350007380093 1610350021160010 1610550008830039 1610150006830016 1610700006440097 1610250009440087 1610200020100050 1610250006760074 1610400002740047 1610250001670096 1610000019790048 1610350015900088 1610550012390036 1610200029920039 1610250002720024 1610800000430069 1610200017780004 1610600002740037 1610350010560044 1610200006540032 1610400005120039 1610150005930050 1610350016490042 1610000067100052 1610550012860098 1610200049690094 1610350025650043 1610350028270013 1610350030390045 1610350028800021 1610350019330008 1610350025400074 1610350019800070 1610350031820019 1610350029980026 1610850010900004

BROKOKA DOO GRA^ANICA BROMEX DOO BANJA LUKA BROTNJO NOGOMETNI KLUB ^ITLUK BSK SUR VL IVICA MARKOVIC @EP^E BT DOO KRE[EVO BTL DOO BOSANSKI BROD BU BU XIN DOO BR^KO BU BU XIN DOO EXPORT IMPORT GRA^ANICA BUBALO RESE DOO KONJIC BUBAMARA STR VL NADA MILESIC BIJELJINA BUDO S DOO CAZIN BUFFET KORZO UR VL HARBAS ALMAZA BOS. KRUPA BUILDING DOO ZAVIDOVI]I BUKI PROM DOO VISOKO BUKOVICA FUDBALSKI KLUB ZABRDJE KISELJAK BULEVAR SAHOVSKI KLUB TUZLA BULJE DOO [IROKI BRIJEG BULJUBASIC COMMERCE DOO TUZLA BULL DOG UR NOCNI BAR VL SEJDINOVIC IBRO BUMERANG DOO TUZLA BUREGDZINICA BDJ SUR VL DJINDJIC BRANKICA BURNIC KOMERC DOO SANSKI MOST BURZA DOO ZAVIDOVI]I BURZINA BASTA STR VL RUSMIR BURZA BUSIS TRADE DOO TUZLA BUSIS TRADE DOO TUZLA BUSKO BLATO COMMERCE DOO LIVNO BUSTO INTER COMPANY DOO BR^KO BUTIK B W JEAS STORE VL ARNAUTOVIC EMIR BUTIK S STR VL RUZICA CVITKOVIC MEDJUG BUTIK ZENA STR VL DJURIC EDINA C I L E SZR VL BEGIC ERMIN VISOKO C KERANOVIC DOO CAZIN C PROVEX DOO PALE C&C 2 STR VL AMIR MLIVO BUGOJNO CABLING DOO NEVESINJE CAFFE BAR 10 VL ASMIR LATIC VELIKA KLADU[A CAFFE BAR CENTAR A VLTATAREVIC EMINA B KRUPA CAFFE BAR EKI UR VL BALICEVAC ARIJANA CAFFE BAR FENIX VL SIDIK KASUPOVIC V KLADU[A CAFFE BAR PIZZERIA MAK UR VL BESIC ALIJA CAFFE BAR SERIF UR VL SERIF HADZIPASIC CAFFE BAR SPACE BAR VL ASMIRA MAKIC BOS. KRUPA CAFFE BAR SRNDAC VL BOSNIC ELKAZ KLJU^ CAFFE BAR WAITH HORS UR VL GAKOVIC RIFET CAFFE CITY 1 SUR KAFE BAR RAD BR 2 VL SASA K

Srijeda, 30. 3. 2011.
725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST MOSTAR TUZLA TUZLA TUZLA GRADI[KA VISOKO SARAJEVO BANJA LUKA MOSTAR NEUM PRNJAVOR BR^KO BANJA LUKA ZVORNIK SARAJEVO POSU[JE KAKANJ NOVI TRAVNIK ILID@A VELIKA KLADU[A LJUBU[KI DERVENTA BR^KO ILID@A SOKOLAC TUZLA VELIKA KLADU[A ZVORNIK ZENICA POSU[JE KLADANJ ZENICA BANJA LUKA SARAJEVO KRE[EVO BIHA] HAD@I]I BOS. KRUPA POSU[JE [IROKI BRIJEG TESLI] NOVI TRAVNIK BUGOJNO NASELJE 17 VKB 46 L2 SPLITSKA 60 BOKS NA TRZNICI STUPINE B7 LAMELA II LOKAL 7 TUZLA 18 HRVATSKE BRIGADE BB DO BR 41 TURALIBEGOVA TRZNI CENTAR PAS 22 VLADE MILOSEVICA 32 PODVISOKI BR 84 KOSEVO 26 MARKA LIPOCVA 57 ZAGREBACKA 13 DUZI 11 ZANATSKI CENTAR 1 BR^KO DISTRIKT SATOROVICI KRALJA ALFONSA XIII 14 BRACE JUGOVIC B 17 FALETICI 57 ZAOBILAZNICA BB ZGOSCANSKA BB NEVIC POLJE 38 BOSANSKIH GAZIJA 6 I MUSLIMANSKE POLJE 50 ZRINSKO FRANKOPANSKA 76 CARA LAZARA BB KLEBICA BR 6 GLADNO POLJE DO BROJA 29 JOVE JANKOVICA BB SLATINA BR 5 TUZLA DONJA SLAPNICA BB SRPSKIH JUNAKA BB MARSALA TITA TRZNI CENTAR BB ZAVELIMSKA BB XVI MUSLIMANSKE BRIGADE BB CRKVICE KOMPLEKS ZENICA VIDOVDANSKA 53 PLOCA 13 OBALA 2 ISLAMOVAC BR 5 JAPALACI 61 TARCIN ZALUG BB VINJANI BB FRA D.BUNTICA 2 A KRAJISKA BB ROSTOVO BB N TRAVNIK NUGLE II BB

Broj 14 - Strana 25
1610350019610047 1610200009240027 1610250014890032 1610250016100010 1610250008180057 1610450036690093 1610150005440006 1610000065180034 1610800000450051 1610200025020084 1610200042480084 1610450049050027 1610600004430068 1610450009650082 1610850005930015 1610000055080006 1610200054450078 1610650000860029 1610200025470067 1610000037330073 1610350013490026 1610200005740073 1610450054240012 1610600008100063 1610000043300035 1610000073600022 1610250028120056 1610350011630051 1610850008840015 1610550011090042 1610200047100097 1610250016810050 1610200017810074 1610450033550009 1610000050800075 1610700004970062 1610350004450014 1610000074670029 1610350006360041 1610200047890065 1610200020170084 1610400007960005 1610700003260049 1610550012700048

CAFFE MAK VL ALMIR MALOCIC SANSKI MOST CAFFE MARA SUR VL TADIC MARA MOSTAR CAKI COMPANY DOO TUZLA CALIMERO TR TRGOVKA VL BEGOVIC ENA TUZLA CALL TRADE DOO TUZLA CALYPSO RONING DOO GRADI[KA CAMASTRA DOO VISOKO CAMASTRA DOO VISOKO PODRUZNICA SARAJEVO CAMELIA DOO BANJA LUKA CAMIC DOO MOSTAR CAMO DOO NEUM CAMPARI SUR VL VRHOVAC SANELA PRNJAVOR CANDIC COMERZ DOO BR^KO CANDY COMPANY DOO BANJA LUKA CANE DOO ZVORNIK CANPU DOO SARAJEVO CANTA STR VL BLAZENKA JUKIC POSU[JE CAPPONE BIFE VL KAPO NIJAZ CAPY DOO NOVI TRAVNIK CAR NETWORK DOO SARAJEVO CAR WASH PICO DOO VELIKA KLADU[A CARESOS DOO LJUBU[KI CARIBIC PICERIJA SUR VL NENIC MIRKO DERVENTA CARLOFON DOO BR^KO CARPET DOO SARAJEVO CARTIEER SZTR BAKMAZ DRAGANA CASA UR KONOBA VL MULALIC MIRZA TUZLA CASANOVA NOCNI BAR VL NUHANOVIC HASIM KLADU CASPER UR KAFE BAR VL SLAVISA NIKOLIC ZVORNIK CASSABO BUTIK VL TODOROVIC GORDNA ZENICA CASTO & MOCA DOO POSU[JE CAVKUNOVIC TR VL CAVKUNOVIC SENIJA KLADANJ CDA UNIVERZAL DOO ZENICA CE SHOP DOO BANJA LUKA CEKER STR VL MURATOVIC BAHRA SARAJEVO CELIK TVORNICA OTKIV I KOVA ALATA DOO KRE[EVO CELIKOVIC E DOO BIHA] CELO SOD VL JAPALAK ENVER CEMALOVIC DOO BOS. KRUPA CENDO DOO POSU[JE CENTAR A STR [IROKI BRIJEG DANKO SABLJIC CENTAR AM DOO TESLI] CENTAR ROSTOVO STR VL KARAC NIHAD CENTAR SUR CAFFE BAR VL ISO DJOPA BUGOJNO

Broj 14 - Strana 26
769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITEZ LJUBU[KI BIHA] SARAJEVO KAKANJ TUZLA ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I TUZLA BOS. KRUPA BIHA] BANJA LUKA GRA^ANICA SANSKI MOST BOS. KRUPA VITEZ BIHA] BOS PETROVAC @EP^E GRA^ANICA SANSKI MOST [AMAC TESLI] ^ITLUK MOSTAR CAZIN GORA@DE SANSKI MOST [AMAC [AMAC GORA@DE POSU[JE TOMISLAVGRAD TRAVNIK TE[ANJ I. SARAJEVO VITEZ BIHA] VOGO[]A SARAJEVO MOSTAR BANJA LUKA SARAJEVO MILI]I KRALJA TVRTKA -HOTEL B.B. HUMAC BB SALIHA MUSANOVICA 6 KURTA SCHORKA 18 DONJI KAKANJ HASANA KIKICA 13 RIBNICA 143 RIBNICA 143 BOSNE SREBRENE 56 RADNICKA BB UL BOSANSKIH SEHIDA 29 IVANA GORANA KOVACICA 56 PATRIOTSKE LIGE BB GRA^ANICA PRIJEDORSKA 81 SEHIDSKA BB KULINA BANA B.B. RIPAC @ABARE 3 UL GAJ BB STJEPANA RADICA BR 68 BRANILACA KULE GRADA BB SANSKA BB NIKOLE SIMICA UCE BR 16 OBUDOVAC DJULIC KRALJA TVRTKA 21 KNEZA DOMAGOJA BB GNJILAVAC 151 M TITA BB PRIJEDORSKA ULICA BR 31 OBUDOVAC BB OBUDOVAC BB ALIJE HODZICA 90 MELJAKUSA 2 BORCANI BB BOSANSKA 20 HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA JE VUKA KARADZICA 100 STARA BILA BB EFENDIJE OMERA NOVLJANINA 1 JOSANICKA BR 61 JUKICEVA 80 KRALJA TOMISLAVA 13 VIDOVDANSKA BB KRANJCEVICEVA 33 VUKA STEFANOVICA KARADZICA 7A

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610700000760068 1610200005750064 1610350013460053 1610000031230034 1610650000390064 1610250008780002 1610550009760075 1610750005970081 1610250013510013 1610350002410007 1610350022120019 1610450015880004 1610250010730090 1610350036880024 1610350022240008 1610700000770059 1610350027720023 1610350021030030 1610750000480075 1610250005690067 1610350018520058 1610450039670030 1610400011850093 1610200006570005 1610200009280088 1610350007750051 1610300005100062 1610350009800049 1610600007190009 1610800003890059 1610300001040030 1610200016660042 1610200030660052 1610550008220006 1610400007900059 1610000042460015 1610700003200006 1610350003450041 1610000054580068 1610000075940050 1610200031340022 1610450010140029 1610000042660029 1610850010120027

CENTAR ZA PODUZETNISTVO INVESTICIJE DOO VITEZ CENTRA COMMERCE DOO LJUBU[KI CENTRALA S DOO BIHA] CENTROTRANS TRANSPORT ROBE DD SARAJEVO CENTROTURS DOO KAKANJ CENTURY 21 TTD DOO TUZLA CEPEL DOO ZAVIDOVI]I CEPEL DOO ZAVIDOVI]I CEPT CENTAR ZA PROM I RAZ POSL VL CURO AIDA CESKO UG KONJICKI KLUB CESTOGRADNJA DOO BIHA] CETOJEVIC KOMERC DOO BANJA LUKA CETVORKA STR VL DJULIC KEMIJA GRA^ANICA CEVABDZINICA BOJIC ALIJA VL BOJIC SABINA SANS CEVABDZINICA KOD ZINE VL ZILKA BAJREKTAREVIC CHARLIE SUR VL VLATKO GRABOVAC VITEZ CHELLI SAB DOO BIHA] CHERRY DOO BOSANSKI PETROVAC CHERRY DOO @EP^E CHROMOPLAST ZZ GRA^ANICA CICAK RESTORAN VL JAKUPOVIC ENES SANSKI MOST CICAN PROM DOO OBUDOVAC CIKEC SUR KAFE BAR VL G GABRIJELA TESLI] CILIC INTERIJER DOO ^ITLUK CINA CAFFE SUR VL SLAVKO DJINKIC MOSTAR CINGI LINGI SUR VL OMANOVIC RASEMA CAZIN CIPA UR GRILL VL CIZMIC ZEHRID GORA@DE CIRKON ZR VL AVDIC AMELA CIRKULAR DOO OBUDOVAC CIRKULAR DOO OBUDOVAC CIRO COMPANY DOO GORA@DE CIRO STR POSU[JE VL S IVANKOVIC CISTOCA STOJKIC DOO TOMISLAVGRAD CITADELA CAFFE PIZZERIJA VL NEDIM BE TRAVNIK CITADELA DOO TE[ANJ CITOFARM DOO ISTOCNO NOVO SARAJEVO CITRON DOO STARA BILA VITEZ CITRUS DOO BIHA] CITY LOOK SZR FRIZER SALON VL ZULIC NIHADA CITY NERJOVAJ DOO SARAJEVO CLASIC CRO DOO MOSTAR CLEVER DOO BANJA LUKA CLEVER DOO BANJALUKA POSLOVNA JEDINICA SARAJE CLUB DV SZR IGRAONICA VL DRASKO PRODANOVIC

Srijeda, 30. 3. 2011.
813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
POSU[JE CAZIN ILID@A [IROKI BRIJEG MOSTAR MODRI^A GORA@DE BIHA] ILIJA[ KISELJAK MOSTAR TE[ANJ BANJA LUKA GRADI[KA BIHA] [AMAC SARAJEVO ^APLJINA [IROKI BRIJEG MOSTAR TE[ANJ BIHA] [IROKI BRIJEG KULEN VAKUF I. SARAJEVO GRADA^AC DOMALJEVAC LJUBU[KI BOS. KRUPA MOSTAR SANSKI MOST GRADA^AC GRADA^AC SARAJEVO VELIKA KLADU[A BR^KO VIR BB CUPRIJA BB DRAGANA KULIDZANA 4 KNESPOLJE BB FRANJEVACKA 75 TRG JOVANA RASKOVICA BB ZAIMA IMAMOVICA BB UL HUSREFA REDZICA 3 BOSANSKI PUT 103 TOPOLE 14 VRANJEVICI 3 0 M TITA 106 JELAH JAROSLAVA PLECITIJA 17 KOZARSKIH BRIGADA 9 BIHA]KIH BRANILACA BR 1 KRALJA ALEKSANDRA KARADJ 12 H. KRESEVLJAKOVICA 60 ZVIROVICI FRA D BUNTICA 59 FRA DIDAKA BUNTICA 109 TITOVA BB 502 VITESKE BRIGADE 3 A TRN BB MAHMUT PASE KULENOVICA 3 GORNJI KOTORAC 25 HADZIEFENDINA BB SV.ANE 2 TESKERA BB 511 S BRDSKE BRIGADE BB BUNA BB SABICA SOKAK BB KEREP BB GRADA^AC KEREP TREBEVICKA 87 HUSE CEHICA BB

Broj 14 - Strana 27
1610200016670033 1610350025760041 1610000034110061 1610200020240021 1610200009290079 1610450040400052 1610300001790034 1610350006120063 1610000007820054 1610150001390062 1610200004750091 1610400004190003 1610450006050024 1610450036170076 1610350015110023 1610450037770091 1610000021830055 1610200014350084 1610200020250012 1610200009310061 1610400006200037 1610350004590082 1610200020280082 1610350006380023 1610000028480084 1610800002780088 1610800002770097 1610200035070060 1610350015610058 1610200009320052 1610350032420061 1610250011910095 1610250025530059 1610000040260055 1610350024120062 1610600003440086 1610000012960084 1610450001040071 1610250009730020 1610000019700032 1610200016690015 1610450032270094 1610350022910084 1610450012220097 1610000048280015

CMA DOO POSU[JE CO HERMES DOO CAZIN COBA DOO SARAJEVO COBEKS DOO [IROKI BRIJEG COCAJ PEKARNICA STR VL REXHE COCAJ MOSTAR COCIC KOMERC DOO MODRI^A COCO UGOSTITELJSKA RADNJA VL ALIKADIC ELMA COKO SZR KOVACKO BRAVARSKA COKO VL SAFICSERI COLAK DOO SARAJEVO COLE COMMERCE DOO KISELJAK COLIC TR VL ISMETA COLIC MOSTAR COLING DOO COLLER DOO BANJALUKA COLONIA TRGOVINA VL MATIC ZORICA GRADI[KA COLOR MIX DOO BIHA] COLOR PLUS TR VL SORMAZ RENATA [AMAC COLOR TRADE DOO SARAJEVO COMALL SZR PERO MARKO MILICEVIC ^APLJINA COMEX STOJIC DOO [IROKI BRIJEG COMFORT DOO MOSTAR COMMERCE SOFIC DOO TE[ANJ COMMPANY DALAS DOO BIHA] COMPAL DOO [IROKI BRIJEG COMPANIJA HORIC DOO COMPANY DMD DOO ISTOCNO SARAJEVO COMPANY HAPPY DOO GRADA^AC COMPANY HAPPY DOO PJ COMPANY PAUK DOMALJEV COMPANY JELAVIC 96 DOO LJUBU[KI COMPANY KADIC DOO BOS. KRUPA COMPANY PERIC DOO MOSTAR CONAR DOO SANSKI MOST CONDOR PANSION VL UDVINCIC EDIN GRADA^AC CONDOR UR REST VL CANDIC ELVIR KEREP GRADA^AC CONFIDENTAL PROVIDER DOO SARAJEVO CONSULTERRA DOO VELIKA KLADU[A CONTAL DOO BR^KO CONTINENT DOO SARAJEVO CONTREL DOO BANJALUKA CONTROL PROM DOO BANOVI]I CONVEX DOO SARAJEVO CONYTEX DOO TOMISLAVGRAD CONZOS DOO PRIJEDOR COOL BUTIK TR CRNOLIC JASNA KLJU^ COOLPACK DOO I. SARAJEVO COOLPACK DOO ISTOCNO SARAJEVO

REJSA DZEMALUDINA CAUSEVICA 13 SARAJEVO MUSTAFE BEHMENA 61 BANJA LUKA GUNDULICEVA 6 BANOVI]I BRDSKE BRIGADE 18 SARAJEVO ANTE BABICA 7/9 TOMISLAVGRAD LETKA BB PRIJEDOR ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB KLJU^ 17 VKB BB I. SARAJEVO SRPSKIH PALIH BORACA 52 VOJKOVICI I. SARAJEVO SRPSKIH PALIH BORACA 52 VOJKOVICI

Broj 14 - Strana 28
858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA VITEZ [IROKI BRIJEG @EP^E MOSTAR ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I DOBOJ JUG BANJA LUKA TRAVNIK ZENICA SARAJEVO ILID@A MOSTAR LJUBU[KI SARAJEVO [IROKI BRIJEG BOS. KRUPA LIVNO PRIJEDOR LJUBU[KI MOSTAR TE[ANJ GRADI[KA [IROKI BRIJEG ZVORNIK POSU[JE POSU[JE BIJELJINA ILID@A KONJIC KONJIC KLJU^ @EP^E MOSTAR SARAJEVO UGLJEVIK KOZ. DUBICA CAZIN SARAJEVO NOVI TRAVNIK DERVENTA BUGOJNO MOSTAR MOSTAR KNJAZA MILOSA 83 PC 96 FRA D MANDICA BB 111 XP BRIGADE BB CRNICA BB RADNICKA BR 4 RADNICKA BR 4 MATUZICI DOBOJ JUG BRONZANI MAJDAN BB ZENJAK 21 10 PATRIOTSKE LIGE BB DZEMALA BIJEDICA 160 MALA ALEJA 67 CIM MASICI BR 17 SS ANTICA BB PETRAKIJINA 24 RASNO 98 PISTALINE 216 BILA BB KOPRIVNA 158 FRA MATIJE DIVKOVICA BB VUKOVARSKA 18A VUKOVO BB KOZARSKIH USTANIKA 36 FRA D BUNTICA 59 ZTC ZLATICA L 3 TRG FRA RUFINA SILICA BB VRANIC BB DUSANA BARANJINA BR 37 LEPENICKA 101 MARSALA TITA BB TRG DRZAVNOSTI 21 HANLOVSKA BB BISTRICA BB SLOBODNA CARINSKA ZONA KOLODVORSKA 13 BAZENI DONJI JELOVAC BB CAZINSKIH BRIGADA BB MARKA MARULICA 23 KRALJA TVRTKA 1 JASIKOVACA 57 SEHITLUCI 5 RAFAELA BOBANA 21 VUKOVARSKA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610450008660003 1610700000780050 1610200020310055 1610750000520039 1610600003660082 1610550008680077 1610750003280077 1610400008090082 1610450026250080 1610550009210085 1610550012060042 1610000079480065 1610000048180008 1610200009370007 1610200052920097 1610000031830076 1610200028060064 1610350026910073 1610200037660057 1610450002410002 1610200007710046 1610200009400077 1610400010740025 1610450011440023 1610200020320046 1610850007960031 1610200025420015 1610200020330037 1610850008630010 1610000015690052 1610200048900029 1610200048080088 1610350030370063 1610750000550012 1610200003140085 1610000011210010 1610850008820033 1610450040630039 1610350005830033 1610000057730046 1610700005360002 1610450023630013 1610000028760026 1610200009420059 1610200009430050

COOPER DOO ZA TRGOVINU BANJALUKA CORNADA DOO VITEZ CORONA ELEKTRO DOO [IROKI BRIJEG CORSO ASCINICA VL SAMIRA KAFEDZIC @EP^E COSIC PROM DOO MOSTAR COSMOS COMPUTERS SZR VL FARUK SKEJIC COSMOS COMPUTERS SZR VL FARUK SKEJIC COSTOVIC STR VL COSTOVIC SENAD DOBOJ JUG COUNTRY DOO BANJA LUKA COVIC KNJIG SERVIS VL COVIC BRANKA TRAVNIK COYOTTE CAFFE BAR VL NESLANOVIC ERNARD ZENICA CRAS DOO SARAJEVO CREATIVA DOO ILID@A CREDO DOO MOSTAR CREMISIMO STR VL DENIS JURKOVIC LJUBU[KI CREPOLJSKO LOVACKO DRUSTVO UG SARAJEVO CRISTIAN GRADNJA DOO [IROKI BRIJEG CRNI BOR DOO BOSANSKA KRUPA CRNI VRH DOO LIVNO CRNOMARKOVIC DOO PRIJEDOR CRO HERC BENZ DOO LJUBU[KI CROHERC AG DOO MOSTAR CROM STR VL MUJO SUBASIC TE[ANJ CRVENI SIGNAL AD ZA AUTO OBUKU GRADI[KA CS SPORT DOO [IROKI BRIJEG CUBE SALON ZAB IG INTE IGRA VL MINJA BOSKOVIC CUBIC DOO POSU[JE CUK TRADE DOO POSU[JE CULT OF PS ZABAVNE IGRE ZA DJECU VL M STANCIC CUM CALL COMPANY DOO ILID@A CUP II SUR VL NURDIN JASARI KONJIC CUP SUR VL P JASARI KONJIC CUPO CAFFE BAR VL AJKIC SAMIRA KLJU^ CURIC DOO @EP^E CURICORP DOO MOSTAR CURRY ZUR VL JOVANOVIC S I BAJROVIC D CVELE SUR BIFE VL CVIJETIN BENOVIC UGLJEVIK CVIJIC MARKET STR VL CVIJIC BRANKO K DUBICA CVJECARA LU SZR VLASNIK SEHIC RAZIJA CAZIN CVJETIC STR VL GASANOVIC NEVENKA SARAJEVO D & D DOO NOVI TRAVNIK D DIJANA DOO DERVENTA D ORO DOO BUGOJNO D&B DOO MOSTAR D&D COLIC DOO MOSTAR

Srijeda, 30. 3. 2011.
903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DERVENTA MOSTAR BIHA] ORA[JE DRVAR MOSTAR GORA@DE MOSTAR PRNJAVOR VOGO[]A KOZ. DUBICA GORA@DE SARAJEVO SARAJEVO BOS. KRUPA DOBOJ BANJA LUKA VITEZ VITEZ GLAMO^ ILIJA[ VITEZ MRKONJI] GRAD DERVENTA ZAVIDOVI]I GORA@DE GRA^ANICA [IROKI BRIJEG MOSTAR POSU[JE GRA^ANICA VISOKO [IROKI BRIJEG MOSTAR PRIJEDOR BANJA LUKA BIHA] OSMACI MOSTAR ORA[JE BIJELJINA ^ITLUK @EP^E PRIJEDOR KOZ. DUBICA DERVENTSKI LUG 223 CIM GARANACKA 5 VELIKA GATA BB VIDOVICE KRALJA TOMISLAVA 14 TRG IVANA KRNDELJA 20 IBRA CELIKA BR 2 MLADENA BALORDE 39C SARINCI STARA CESTA JEZERA 32 DOSTOJEVSKOG BR 14 KOZ. DUBICA MRAVINJAC BB ZMAJA OD BOSNE 4 TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA PATRIOTSKE LIGE BB VOJVODE MISICA 18 VASIJILA OSTROSKOG 1 MALI MOSUNJ 105 KRALJA PETRA KRESIMIRA BB TRG BANA JELACICA 40 126 ILIJA[KE BRIGADE 11 KRALJA TVRTKA BB SIME SOLAJE 7 BOSANSKI LUZANI 141 ZAVIDOVICKI PUT BB OSANICA MODRAN BB BRANILACA KULE GRADA LJUTI DOLAC KRALJA TOMISLAVA 5 VINJANI MUJICI BB GORNJA ORAHOVICA GRAC HUSE MUZAFERIJE 20 LJUBOTICI 157 KNEZA VISESLAVA 13 UL 1 MAJA BR 63 MISIN HAN BB CERAVACKA BRDA 99 SARCI BB CAPARDE TRG IVANA KRNDELJA BB UGLJARA ORA[JE DUSANA RADOVICA BR 4 VI GORNJI HAMZICI BB ULICA PRVA BB SVALE BB DJACKA BR 5

Broj 14 - Strana 29
1610450035220058 1610200009440041 1610350004510057 1610800000580031 1610200044000074 1610200003670093 1610000079330006 1610200001340056 1610450027260044 1610000048640079 1610450015210025 1610300003230096 1610000007210021 1610000017640043 1610350034210002 1610450037890080 1610450010180090 1610700006320011 1610700000810023 1610200033950098 1610000045440049 1610700000820014 1610450044560091 1610450032980037 1610750000580082 1610300005070089 1610250005900072 1610200020370098 1610200009470014 1610200020340028 1610250015220123 1610150002770081 1610200020380089 1610200044030047 1610450015720051 1610450053600006 1610350018130021 1610850006850060 1610200003430018 1610800000590022 1610850003410052 1610200030530072 1610750000600064 1610450020020061 1610450033770005

D&N SZR AUTOLIMAR VL JEVTIC GORAN DERVENTA DABID SOR DRAGAN KNEZOVIC MOSTAR DACO COMERC DOO BIHA] DACO DOO VIDOVICE DACO GOSTIONICA VL SLAVKO TRIKIC DRVAR DADA TR VL VEDAD BASIC MOSTAR DADO 2 UR FAST FOOD VL CENGIC MUHAMED GORAZD DADO ASCINICA SUR VL DAUD BADZAK MOSTAR DADO BOBA STR VL DUJAKOVIC BRANE PRNJAVOR DADO MARKET STR VL MEMOVIC ADES VOGO[]A DADO PRODUKT DOO KOZARSKA DUBICA DADO TR VL SALISPAHIC DZEHVA DAENET DOO SARAJEVO DAH COMPANY DOO SARAJEVO DAHLIA TR VL SAHINOVIC JASMIN DAK VECI DOO DOBOJ DAKIC EXPORT IMPORT DOO BANJA LUKA DALI EXPORT IMPORT DOO VITEZ DALIJA STR VL JOSIPA GAZIBARIC GUCANIN VITEZ DAMA DOO GLAMO^ DAMA STR VL DURANOVIC OMER ILIJA[ DAMBI SALON NAMJESTAJA STR VL DRAGAN GARIC DAMBO SZTR VL UBOVIC SLAVICA MRKONJI] GRAD DAMHEM DOO DERVENTA DAMI KOMERC DOO ZAVIDOVI]I DAMIR TOURS DOO GORA@DE DAMPEX DOO GRA^ANICA DAMS DOO [IROKI BRIJEG DAN DE DOO MOSTAR DAN GRADJ RADNJA VL GORAN MARIC POSU[JE DAN I NOC CAFFE BAR VL DIENST HAZEMA G ORAHO DANA DOO VISOKO DANCO SZD [IROKI BRIJEG GOJKO LJUBIC DANIELA COMPANY DOO MOSTAR DANIX SZTR VL MRDJA BORISLAV PRIJEDOR DANKA STR VL PRASTALO DANKA BANJA LUKA DANKO AUTO SKOLA VL DANKO JURIC BIHA] DANVEL DOO CAPARDE DAORSON COMMERCE DOO MOSTAR DAR EX DOO ORA[JE DAR STR VL SINISA PLAKALOVIC BIJELJINA DARGO DOO ^ITLUK DARIO 2 STR VL DARIO DRAGICEVIC @EP^E DARNELA KOMERC DOO PRIJEDOR DAROTEKA MIMA STR VL ILIC AZRA K DUBICA

Broj 14 - Strana 30
948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA ILID@A [IROKI BRIJEG BANJA LUKA BR^KO BR^KO LJUBINJE SARAJEVO GORA@DE GRADI[KA GACKO BANJA LUKA VI[EGRAD TRIVE AMELICE 39 EMIRA BOGUNICA CARLIJA 18 FRA GRGE MARTICA 24 BULEVAR VOJVODE S STEPANOVICA 85 KREPSIC 119 PERE KITICA 1 SVETOSAVSKA BB VELIKI CURCILUK 8 FERIDA DIZDAREVICA 10 NIKOLE TESLE BB TRG SAVE VLADISLAVICA 2 KOLA BB UZICKOG KORPUSA BB ASKA BORICA 30 E S KULENOVICA BB DALMATINSKA BB KOSOVKE DJEVOJKE 8 LACINA VILA NERETVA 5 8 MARTA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLIDINJSKA 1 SOVICI BB GRUDE AHMET PASE BUDIMLIJE BR 30 SUMATAC BR 235 ILIJE GARASANINA 9 DRINSKA 152 SEFICA 9 KNEZA MILOSA BB 311 LAHKE BRIGADE 14 LASICKE MEGARE 65 KOZARSKA BB BOSANSKA 15 CIFLUK BR 13 SOKO DELICI BB GRA^ANICA ZMAJA OD BOSNE 74 JELICA 3 SARAJEVO FERHADIJA 15 HASANA KJAFIJE PRUSCAKA TO 15 IRFANA LJUBIJANKICA 200 MESE SELIMOVICA 16 JOVANA CVIJICA BR.6 KARAVDICA 20/3 REPUSINE BR.2 STJEPANA RADICA 14 TITOVA BB OD@AK KOZARDSKA 50 A STEPINCA 26 MJEDENICA 23 MLADENA BALORDE 35

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610450036220031 1610000006670022 1610200020390080 1610450042830096 1610600005610073 1610600002780098 1610200005140031 1610000028230018 1610300003040073 1610450009200002 1610200009500084 1610450025360008 1610300003030082 1610550009240058 1610450026840034 1610200025410024 1610450010050013 1610200050710049 1610500000990065 1610200009510075 1610200009520066 1610200031420047 1610250019710059 1610350004770017 1610450026490058 1610000035290066 1610200027420058 1610850009240043 1610650000010018 1610000018990089 1610450020260039 1610550009690041 1610700007490025 1610250010970068 1610000021720057 1610000040510024 1610000003250093 1610350024180008 1610350016850009 1610850000990096 1610800000610004 1610150000170093 1610350001740028 1610700002770005 1610800005680097 1610450013460048 1610200005770046 1610000032970020 1610200049330030

DASA STR VL DJEKIC DARIJA BANJA LUKA DATA PROJEKT DOO SARAJEVO DATO DOO [IROKI BRIJEG DAVID SZTR VL KNEZEVIC SASA BANJA LUKA DAZ STJEPANOVIC DOO BR^KO DBD VOCAR DOO BR^KO DBD VOCAR DOO BR^KO PJ DBD VOCAR LJUBINJE DBK DOO SARAJEVO DC GORA@DE DD GORA@DE DD COMPANY LJOLJIC DOO GRADI[KA DD STR VL MIOLJKA PUSARA GACKO DD STR VL GAJIC LJILJA BANJA LUKA DD TREJD PP ZA TRGOVINU I USLUGE VI[EGRAD DE EL DOO ZENICA DE MI STR VL GRBIC MILKA NOVI GRAD DE PO ZID DOO POSU[JE DE WIL DOO BANJA LUKA DEA BUTIK VL DEJANA RADULOVIC MOSTAR DEADONIS 2001 DOO GRADA^AC DEBORA DOO MOSTAR DECOP DOO POSU[JE DEDA COM DOO GRUDE DEGASA DOO GRA^ANICA DEIDA DOO VELIKA KLADU[A

ZENICA NOVI GRAD POSU[JE BANJA LUKA MOSTAR GRADA^AC MOSTAR POSU[JE GRUDE GRA^ANICA VELIKA KLADU[A DEJVI STR VL SKORIC GORDANA BANJA LUKA BANJA LUKA DEKO DOMUS DOO SARAJEVO SARAJEVO DEKO DOO MOSTAR MOSTAR DEL CAPO SUR KAFE BAR VL IGOR GAGIC BIJELJINA BIJELJINA DEL TRANS DOO KAKANJ KAKANJ DELFIN COM DOO SARAJEVO SARAJEVO DELIC & JR DOO OMARSKA PRIJEDOR DELIC TR VL DELIC AMIR TRAVNIK TRAVNIK DELICIJA DOO TRAVNIK TRAVNIK DELIJA DOO SOKO GRA^ANICA GRA^ANICA DELIKATES 88 STR VL MUSTAFA SALCINOVIC SARAJEVO DELIKATES AMNA SUPERMARKET STR VL SARAJEVO SALCINOVIC DELIKATES SLATKI BUTIK VL SALCINOVIC SARAJEVO SABAN DELIKATES TR VL ZDENKA SAJE BIHA] BIHA] BIHA] BIJELJINA BIJELJINA VISOKO BIHA] VITEZ OD@AK PRIJEDOR LJUBU[KI SARAJEVO MOSTAR

DELIKOMAT DOO BIHA] DELKA DOO BIJELJINA DELLTA COMPANY DOO BIJELJINA DELTA EXPORT IMPORT DOO VISOKO DELTA & VA DOO BIHA] DELTA DOO VITEZ DELTA DOO ZA PROIZV PROMET I USLUGE OD@AK DELTA STR VL RODIC VUKASIN PRIJEDOR DELTRA DOO LJUBU[KI DEMEXIM DOO SARAJEVO DEMIA DOO MOSTAR

Srijeda, 30. 3. 2011.
997. 998. 999. 1000.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADA^AC BILECA NOVI GRAD BR^KO ILID@A VITEZ GRA^ANICA ZENICA KLJU^ SREBRENIK SREBRENIK BIHA] SRBAC SRBAC GRADI[KA ORA[JE ORA[JE [IROKI BRIJEG VISOKO TESLI] VITEZ VISOKO TUZLA SANSKI MOST ZVORNIK BIHA] DOBOJ MOSTAR GRADA^AC SARAJEVO SARAJEVO BIHA] PRIJEDOR [IROKI BRIJEG SREBRENIK BANJA LUKA VELIKA KLADU[A HAD@I]I MOSTAR GRA^ANICA SARAJEVO [IROKI BRIJEG VELIKA KLADU[A BANJA LUKA VELIKA KLADU[A LIVNO LAKTA[I ^APLJINA MOSTAR VUCKOVCI CRVENO BRDO BB PODOSOJE BB RADNICKA 38 BIJELA BR 108 BR^KO DISTRIKT DOGLODI BR 73 A HRVATSKIH BRANITELJA BB AHMET PASE BUDIMLIJE 9A ZELJEZARSKA 1 BRANILACA BIH 56 TINJA BB TINJA BB ALEKSE SANTICA BR:1 DANKA MITROVA 18 DANKA MITROVA 18 MAJORA DRAGUTINA GAVRILOVIC BB UGLJARA 162B ORA[JE UGLJARA 90 C ORA[JE G MAMICI BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB UGODNOVIC BUHINE KUCE BB HAZIMA DEDICA 4 ISMETA MUJEZINOVICA 26 BANJALUCKA 87 A RADNICKA BR 7 JEZERO SRBLJANI BB BIHA] VIDOVDANSKA BB KNEZA MISLAVA BB HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA BB DERVISA NUMICA 18 A MARKA MARULICA 1 SPRAT 5 IVAN FRANE JUKICA 23 KOZARSKA BB KNESPOLJE BB SPIONICA D BB JAROSLAVA PLECITIJA 17 IBRAHIMA MRZLJAKA BB MRDJANA DJOKE 60 BISCE POLJE BB STJEPAN POLJE BB POLJE BB MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 383 TRN BB KUMARICA PODZVIZD BB STUDENICKA 1 HUSE CEHICA BR 13 BEGOVACA BB KOBATOVCI BB HRVATSKIH BRANITELJA BISCE POLJE BB

Broj 14 - Strana 31
1610250021780039 1610200034750057 1610450044690071 1610800003240062 1610000012340060 1610700000850084 1610250015540029 1610000056920096 1610350037640019 1610250011220037 1610500001350032 1610350002740098 1610450034180024 1610450034180121 1610450027420094 1610800005410049 1610250026200038 1610200020410062 1610150001400053 1610400007470058 1610550012120085 1610150006320087 1610250007040016 1610350008390057 1610850008300016 1610350011490080 1610450028130037 1610200009540048 1610250000150009 1610000007390053 1610000021680093 1610350002390025 1610450033720050 1610200020420053 1610500000490030 1610450008980006 1610350011550026 1610000062690044 1610200003400045 1610250015340015 1610000025400043 1610200020440035 1610350025740059 1610450010520075 1610350026600061 1610200030370022 1610450053320064 1610200014390048 1610200043210009

DEMIRX TRANSPORTI DOO GRADA^AC DENDA PROMET DOO BILECA DENDI STR VL VELETANLIC DENISA DENI COMPANI DOO BIJELA BR^KO DISTRIKT

1001. DENI STR VL ZEJNELAGIC DENIS SARAJEVO 1002. DENI SUR VL LUCA VIDOVIC VITEZ 1003. DENIM CAFFE BAR VL ILJAZOVIC ZAJIM GRA^ANICA 1004. DENIS TOYS DOO ZENICA 1005. DENIS TR VL KRIVIC ELVISA KLJU^ 1006. DENOKOM DOO SREBRENIK 1007. DENOKOM DOO SREBRENIK 1008. DENTEX DOO BIHA] 1009. DEODRVEX DOO SRBAC 1010. DEODRVEX DOO SRBAC 1011. DER FLIESENMANN STR VL BANJAC MIROSLAV GRADIS 1012. DERBY SUR VL JELENA ZARIC UGLJARA 1013. DERBY SUR VL MARIO KOBAS UGLJARA 1014. DERMORAD DOO [IROKI BRIJEG 1015. DEVIBO DOO VISOKO 1016. DEVIC BROJ 2 STR VL DEVIC ZORAN 1017. DG S DOO VITEZ 1018. DHC DOO VISOKO 1019. DIAL DOO TUZLA 1020. DICLAS DOO SANSKI MOST 1021. DID TR VL MILE KRUNIC ZVORNIK 1022. DID UR BISTRO VL CAUSEVIC SAMIR BIHA] 1023. DIGICOM DOO DOBOJ 1024. DIGITATA DOO MOSTAR 1025. DIGITEL TELEKOM COMPANY DOO GRADA^AC 1026. DIGITRON INTER DOO SARAJEVO 1027. DIJA VALTER DOO SARAJEVO 1028. DIJAMANT DOO BIHA] 1029. DIJANA TR VL UMICEVIC DIJANA PRIJEDOR 1030. DIL INVEST DOO [IROKI BRIJEG 1031. DILCE DOO SREBRENIK 1032. DIMIT COMPANY DOO BANJA LUKA 1033. DINAMO 3 CEVABDZINICA BUREGDZINICA VL MURATI 1034. DINO STR VL ORUC EDIN TAR^IN HAD@I]I 1035. DINO SZR VL IZIDIN SEJDIHOVIC MOSTAR 1036. DINO TR VL BASIC NEDIM ST POLJE GRA^ANICA 1037. DINY STR VL SEHO MEVZETA SARAJEVO 1038. DIP DOO [IROKI BRIJEG 1039. DIRA GRADNJA VL REFIK KANTAREVIC VEL KLADU[A 1040. DIS SZR VL GARIC NAMKA BANJA LUKA 1041. DISCO KLUB 3M VL FADILA MUJAKIC 1042. DISKO KLUB F1 VL RATKO PUDJA 1043. DISKONT HEINEKEN PTR VL SKENDERIJA S KOBATOVC 1044. DISKONT STR MARINA NJAVRO ^APLJINA 1045. DISKOTEKA BRIDDGE DOO MOSTAR

Broj 14 - Strana 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST MOSTAR MOSTAR LIVNO PALE CAZIN BIHA] SARAJEVO VITEZ MOSTAR ZVORNIK ZVORNIK ZVORNIK TREBINJE KOZ. DUBICA @IVINICE @IVINICE PRNJAVOR BU@IM BOS. KRUPA @EP^E ILID@A BR^KO ^APLJINA ZVORNIK LIVNO BOS. KRUPA PRIJEDOR BIJELJINA DRVAR SARAJEVO ZENICA DOBOJ PRNJAVOR LJUBU[KI BANJA LUKA PALE PALE SARAJEVO [IROKI BRIJEG LJUBU[KI VOGO[]A SARAJEVO BIHA] BIHA] PRIJEDORSKA 69 BRACE FEJICA 67 MOSTARSKOG BATALJONA 1 MISI BB SRPSKIH RATNIKA 44 KLISA BB UL IRFANA LJUBIJANKICA BR 155 TEREZIJE BB KRUSCICA BB DRACEVICE BB MAJEVICKA 35 MAJEVICKA 35 MAJEVICKA 35 NIKSICKI PUT 1 DJACKA BB MAGISTRALNI PUT BB MALINE MAGISTRALNI PUT BB MALINE VOJVODE STEPE BB POMAJDAN BB BU@IM LJUSINA BB BEGOV HAN BB STUPSKA BB STEVANA SINDJELICA 1 GABELA PILICA BB ZVORNIK SRDEVICI BB PATRIOTSKE LIGE BB KOZARSKA 111 LOZNICKA BR 41 A TITOVA 11 ZMAJA OD BOSNE HOLIDAY INN 4 SPR 8 MOKUSNICE 10 VOJVODE MISICA BR 7 BOZE TATAREVICA 13 PROLOG BB NJEGOSEVA 51 MESE SELIMOVICA BB MESE SELIMOVICA BB SPLITSKA 45 KOCERIN BB A SIMICA BB KRIVOGLAVCI 2 VOGO[]A HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 PUT 5 KORPUSA BB UL TERITORIJALNE ODBRANE 363A PO

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610350019710054 1610200058130064 1610200058190010 1610200016710094 1610000052010053 1610350007140018 1610350011070070 1610000072970007 1610700000290006 1610200002960053 1610250008670004 1610600001100058 1610800000680038 1610200031230024 1610450046580019 1610250008590076 1610250008590173 1610450032630061 1610350016630013 1610350024190096 1610750004130088 1610000044450067 1610250009710038 1610200014410030 1610850002920008 1610200026830007 1610350031870071 1610450037960017 1610850004370061 1610200050330003 1610000026850096 1610550016340070 1610450029970030 1610450000440029 1610200045660035 1610450004850037 1610000031810094 1610400003670083 1610000005690031 1610200020480096 1610200047590044 1610000031980038 1610000063790024 1610350000340027 1610350022770016

1046. DISKOTEKA CAMEL VL SINANOVIC SEFIK S MOST 1047. DISNEY TR VL TAJMA GOSTO MOSTAR 1048. DISNEYLAND DJEC BUTIK VL DJ TREBOVIC MOSTAR 1049. DIVA DOO LIVNO 1050. DIVKO DOO PALE 1051. DIVX DOO CAZIN 1052. DIZDAREVIC R DOO BIHA] 1053. DJECIJI BUTIK PIPI STR NA MALO VL PAMUKCIC AL 1054. DJELILOVIC DOO VITEZ 1055. DJENO STR VL ELDIN CORIC MOSTAR 1056. DJOLE DOO ZVORNIK 1057. DJOLE DOO ZVORNIK 1058. DJOLE DOO ZVORNIK 1059. DJOLE KAFE BAR SUR VL SLOBODANKA SEKARIC TRE 1060. DJOLE ROSTILJNICA VL UZELAC DJORDJE KOZ DUB 1061. DJUG AUTO DOO @IVINICE 1062. DJUG AUTO DOO @IVINICE 1063. DJUKARIC DOO PRNJAVOR 1064. DJULIC TRANS DOO BU@IM 1065. DJULIO DOO BOSANSKA KRUPA 1066. DJULISTAN KRCMA CEVABDZINICA VL N HECIMOVIC 1067. DJURIC COMPANY DOO SARAJEVO 1068. DJURIC PROMET DOO BR^KO 1069. DK&VK KOMERC DOO ^APLJINA 1070. DLLD AGROPROMET DOO PILICA ZVORNIK 1071. DM STRUJA COMMERCE DOO LIVNO 1072. DM TR BUTIK VL MUSTEDANAGIC DANIJELA B KRUPA 1073. DM ZPD ZA KNJIG USL VL RATKOVIC GORDANA 1074. DMG DOO BIJELJINA 1075. DMM DOO DRVAR 1076. DMP DOO SARAJEVO 1077. DMP DRUS ZA ZAPOSLJ INVALIDNIH LICA DOO ZENIC 1078. DOBOJPROM DOO DOBOJ 1079. DOBRA GODINA DOO PRNJAVOR 1080. DODIG TRANSPORT DOO LJUBU[KI 1081. DOJC M SZTR VL DOJCINOVIC MARIO BANJALUKA 1082. DOKS DOO PALE 1083. DOKS DOO PALE 1084. DOKUMENT SERVIS DOO SARAJEVO 1085. DOLAC PROMET DOO [IROKI BRIJEG 1086. DOLCE VITA STR VL MARIJA MATIC LJUBU[KI 1087. DOLJO DOO SARAJEVO 1088. DOLLY BELL SALON CVIJECA VL DELAHMET HAJRIJA 1089. DOM ZDRAVLJA ZU BIHA] 1090. DOMACA RADINOST NAZIK LOKMA VL INDIRA ZULIC

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BANJA LUKA BIHA] SARAJEVO GORA@DE SARAJEVO GRADA^AC DOMALJEVAC @IVINICE OD@AK TESLI] GRADA^AC ^APLJINA BIJELJINA PALE ZVORNIK ^ITLUK MOSTAR KOZ. DUBICA PALE GLAMO^ GLAMO^ BJELJINA SANSKI MOST TE[ANJ MOSTAR TRAVNIK TRAVNIK I. SARAJEVO LJUBU[KI ILID@A LIVNO BUGOJNO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG TE[ANJ VELIKA KLADU[A DOBOJ BIHA] BR^KO ILIJA[ ZVORNIK SRBAC ZENICA TESLI] CAMILA SALIHODZICA 25 BUL VOJVODE STEPE STEPANOVICA 27 MESE SELIMOVICA 79 DZEMALA ^ELI]A 16 HIMZE CUREVCA 23 DOBRINJSKA 85 VUCKOVCI BB J J STROSMAJERA 19 XVI MUSLIMANSKE BB DZEMALA BIJEDICA 5 OD@AK KARADJORDJEVA BB HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA BB RUDJERA BOSKOVICA SRPSKE VOJSKE KRUG BOLNICE MOKRO BB DRINJACA BB G M OGRADJENIK KRALJA TVRTKA 14A NOVOSADSKA 1 REPCA BB SPLITSKA BB SPLITSKA BB LJELJENCA BB BULEVAR 7 KORPUSA LAMELA A BB DOBRO POLJE BB RUDE HROZNICEKA 39 LAGERSKA BB LAGERSKA BB KASINDO 2A RADISICI BB ISMETA ALAJBEGOVICA SERBE 30 KNEZA MUTIMIRA 34 VESELA BB FRA DOMINIKA MANDICA 1 LJUBOTICI BB ALIPASE HECIMOVICA BB HASIMA OKANOVICA 32 ZELENA PIJACA OBJEKAT F BR2 BIHA]KIH BRANILACA 1 DUBRAVE BB VRATUSA BB VUKA KARADZICA BB DUGO POLJE BB FRA GRGE MARTICA 11 HILANDARSKA BB

Broj 14 - Strana 33
1610350025250015 1610450044950031 1610350027140060 1610000016980055 1610300004340067 1610000017120026 1610500003260059 1610800003960093 1610250024770064 1610800003930023 1610400007650090 1610250017550063 1610200014450091 1610850009700017 1610000050000019 1610850000560095 1610200046140088 1610200043900067 1610450027820025 1610000068050070 1610200045900013 1610750004430012 1610850001670066 1610350030240083 1610400002030007 1610200009620073 1610000034660051 1610550003740061 1610000029550091 1610200043170045 1610000038030025 1610200029040055 1610550013020051 1610200032800066 1610200020580006 1610400000470053 1610350013650076 1610450028760052 1610350016170039 1610600005100047 1610000070000061 1610850007080047 1610450040260081 1610550001090021 1610400011160035

1091. DOMACA RADINOST SP VL ALAGIC FUAD BIHA] 1092. DOMACA RADINOST VL JOVIC CEDOMIR BANJA LUKA 1093. DOMACA RADINOST VL NADZA ALAGIC BIHA] 1094. DOMITA IMPEX DOO SARAJEVO 1095. DOMUS DOO GORA@DE 1096. DONG FANG DOO SARAJEVO 1097. DONLIC COMERC DOO GRADA^AC 1098. DOORS DOO DOMALJEVAC 1099. DORION TR VL HABIBOVIC JASMINKA @IVINICE 1100. DOUBLE I DOO OD@AK 1101. DR KOVACEVIC VL KOVACEVICTESLI] 1102. DR TINJIC SUADA SPEC ORD ZA GIN I AKUS GRADAC 1103. DRAGAN STR DRAGAN CEMERAS ^APLJINA 1104. DRAGANA SUR OBJEKAT BRZE HRANE VL DRAGANA S 1105. DRAMON DOO PALE 1106. DRAZ DOO ZVORNIK 1107. DRINA STR VL DRINA GAGRO ^ITLUK 1108. DROP IN CAFFE CAFE BAR VL ZELJKO PERIC MOSTAR 1109. DRVENICA VR VL DRVENICA MILORAD KOZ. DUBICA 1110. DRVNI CENTAR MAESTRO SZTR VL STANISIC RADOVAN 1111. DRVO DOO GLAMO^ 1112. DRVO DOO GLAMO^ 1113. DRVO KOMERC DOO LJELJENCA BJELJINA 1114. DRVO SANA DOO SANSKI MOST 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. DRVO STIL DOO TE[ANJ DRVOEXPORT DOO MOSTAR DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE DRVOSTIL DOO I. SARAJEVO DRVOSTIL EXPORT IMPORT DOO LJUBU[KI DT DIREKTNA TRGOVINA DOO SARAJEVO

1122. DTP STR VL JELA SISKO LIVNO 1123. DUBOKA DOO BUGOJNO 1124. DUBOVIC STR VL IVAN MANDIC [IROKI BRIJEG 1125. DUBRAVAL DOO [IROKI BRIJEG 1126. DUCAN STR VL BUKVIC ADMIR 1127. DUCAN TR VL GRAHOVIC ELVIRA VELIKA KLADU[A 1128. DUDI NO1 DOO DOBOJ 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. DUGA HB DOO BIHA] DUGA MZ DOO BR^KO DUGA STR VL CAKAL VEHADA ILIJA[ DUGA TR VL GORDANA KOSTIC ZVORNIK DUGOPOLJKA ZZ SA PO DUGO POLJE SRBAC DUHAN DD ZENICA DUJIC DOO TESLI]

Broj 14 - Strana 34

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ORA[JE TREBINJE BUGOJNO BIHA] ULICA III BB ORA[JE

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610800006070037 1610200050490053 1610550013350045 1610350005240079 1610150006780061 1610000043800070 1610450006350045 1610200016740067 1610350022130010 1610700000920021 1610350023940030 1610150007180089 1610350031620005 1610200016750058 1610550000770018 1610400005490094 1610000072670083 1610550011460097 1610350025230033 1610600003860096 1610250021150024 1610200007760098 1610450018480089 1610200014480064 1610750004290041 1610400004370035 1610450045220079 1610350005720035 1610200020650040 1610350026330013 1610350005270052 1610000036190032 1610000011970005 1610000029000004 1610000047230087 1610200038660030 1610350005230088 1610700000940003 1610000057820062 1610450013440066 1610500002220025 1610000018130087 1610150000310064 1610000052090078 1610300001520083

1136. DULEX MOBIL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE ORA[JE 1137. DUNJA STR VL NOVKA VUJOVIC TREBINJE 1138. DUR PROMEX TUD DOO BUGOJNO 1139. DURAK KOMERC DOO BIHA] 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. DURAN STR VL DURAN MAHMUT VISOKO DURIKOM DOO SARAJEVO DUSPARA DJO POSU[JE DUVANJSKO POLJE DOO TOMISLAVGRAD DVA JARANA DOO VEL KLADU[A

1145. DVA SOFERA CAFE GRILL SUR VL SENAD KARALIC 1146. DVOJKA S SZR VL SEAD SELIMANOVIC BIHA] 1147. DZAKOVAC SZR VL DZAKOVAC ABDULAH VISOKO 1148. DZAKULIC OBRT VL DZAKULIC HAMDIJA CAZIN 1149. DZALE DOO TOMISLAVGRAD 1150. DZAMPO COMPUTING DOO ZENICA 1151. DZANA STR MJESOVITE ROBE VL LJEVAKOVIC SEMSO 1152. DZANE STR VL BALICEVAC DZENANA 1153. DZENEX STR VL HALILOVIC SELMA ZENICA 1154. DZENI MERC TR VL DZEBIC MIRSAD VEL KLADU[A 1155. DZIBA KOMERC DOO BR^KO 1156. DZIDIC COMPANY DOO GRADA^AC 1157. DZIP CO DOO ^ITLUK 1158. DZM COMMERCE DOO BANJALUKA 1159. DZONO PROMET EXPORT IMPORT PP ^APLJINA 1160. DZUHERA NOVI SEHER DOO MAGLAJ 1161. DZUNGLA DOO DOBOJ 1162. DZUNGLA DOO DOBOJ 1163. E FAVORIT DOO BU@IM 1164. E PARTNER DOO [IROKI BRIJEG 1165. E S MASINE DOO BIHA] 1166. E TVORNICA RASTAVLJACA I KABLOVSKIH GLAVA DD 1167. E&M&A SZR BRIJACNICA VL DURIC MIRELA SARAJEVO 1168. EARTH SCIENCE INSTITUTE DOO SARAJEVO 1169. EBROKERS DOO SARAJEVO 1170. ECN DOO SARAJEVO 1171. ECO HERC SZD VL MARIO PRIMORAC LJUBU[KI 1172. ECO STOLARIJA DOO VELIKA KLADU[A 1173. ECO VITEZIT DOO VITEZ 1174. ECOBIH DOO SARAJEVO 1175. ECONOMIC STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR 1176. ED PETROL DOO SREBRENIK 1177. EDEKA COMERC DOO ILID@A 1178. EDEN DOO BREZA 1179. EDEN STR VOGO[]A VL RAMIC EDIN 1180. EDI TR VL KOVAC ENIDA GORA@DE

TINA S 91 TERZICI I 10 SULEJMANA VELICANSTVENOGA BB VISOKO DONJA ZIMCA 58 VOGO[]A KOBILJA GLAVA 22 POSU[JE BROCANAC BB TOMISLAVGRAD DOMAGOJEVA BB VELIKA BARAKE 127 KLADU[A VITEZ TRAVNICKA 4 BIHA] VISOKO CAZIN EDHEMA MULABDICA BB MULICI 47 VILENJACA BB

TOMISLAVGRAD LATICE BB ZENICA CRKVICE 52 A TE[ANJ TREPCE BB SARAJEVO ZENICA VELIKA KLADU[A BR^KO GRADA^AC ^ITLUK BANJA LUKA ^APLJINA MAGLAJ DOBOJ DOBOJ BU@IM [IROKI BRIJEG BIHA] BIHA] SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A LJUBU[KI VELIKA KLADU[A VITEZ SARAJEVO PRIJEDOR SREBRENIK ILID@A BREZA VOGO[]A GORA@DE HAJRUDINA SABANIJE 51 LONDZA BB TODOROVSKA SLAPNICA 111 ZAIMA MUSANOVICA BB KADIC MAHALA BB TROMEDJA BB VELJKA MLADJENOVICA BB PODGRADINA NOVI SEHER BB NIKOLE PASICA BB NIKOLE PASICA BB GENERALA IZETA NANICA 7 HERCEG STJEPANA 22 ANTIFASISTICKOG OTPORA 3 JABLANSKA BB HAMIDA BESIREVICA 16 PATRIOTSKE LIGE 30 VILSONOVO SETALISTE 10 PUT FAMOSA BB MOSTARSKA VRATA 67 SUMATAC 118 TVORNICKA BR 1 ALEJA BOSNE SREBRENE BB STEPE STEPANOVIC 69 UL HAZIMA VIKALA BB HRASNICKA 54 ZUPCA BB KOBILJA GLAVA BB OSANICA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1181. EDI INVEST DOO SREBRENIK

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SREBRENIK KLADANJ GORA@DE KONJIC SANSKI MOST BOS. KRUPA VISOKO BIHA] BIHA] SARAJEVO MOSTAR BOS. KRUPA BIHA] SARAJEVO KISELJAK KRE[EVO BIJELJINA BIJELJINA KLJU^ SARAJEVO TOMISLAVGRAD KISELJAK DOBOJ @EP^E BIHA] MOSTAR HAD@I]I NOVI GRAD [AMAC BIHA] DOBOJ VISOKO ILID@A KNE@EVO SARAJEVO KALESIJA BIHA] SARAJEVO DOBOJ JUG VISOKO GORA@DE VELIKA KLADU[A VELIKA KLADU[A @IVINICE I. SARAJEVO 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB KLADANJSKE BRIGADE 71 KLADANJ ZDRAVSTVENIH RADNIKA BB STARA CARSIJA BB PRIJEDORSKA 25 DANA NEZAVISNOSTI BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB ZEGAR BB DARIVALACA KRVI 9 RADNICKA 19 ULICA VIII 2 511 SBBR BB IZACIC BB TRIGLAVSKA 29 JOSIPA BANA JELACICA BB KRE[EVO 23 AGROTRZNI CENTAR BLOK II BR 275 AGROTRZNI CENTAR BLOK II BR 275 VELECEVO BB SKENDERIJA CIKMA 2 MIJATA TOMICA BB LUG BB KRNJINSKIH SRPSKIH BRIGADA 135 LJESKOVICA BB IRFANA LJUBIJANKICA 167 PUT ZA OPINE BB VRANCICI BB PIONIRSKA 33 2 GAVRILA PRINCIPA BB UL EVLIJE CELEBIJE BB PODNOVLJE BB PODVISOKI BR 24 MOSTARSKO RASKRSCE BB GAVRILA PRINCIPA BB BOLNICKA 28 CENTAR BB RADOSLAVA LOPASICA 27 DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A DOBOJ JUG MATUZICI BB GORNJE ROSULJE 62 43 DRINSKE BRIGADE BB MARJANOVAC 18 MEJKANOVICI BR 30 M TITA BB SPASOVDANSKA 8

Broj 14 - Strana 35
1610500004290005 1610250012070048 1610300001310078 1610200039810062 1610350011950054 1610350023260060 1610150001800081 1610350026450002 1610350031020060 1610000006070077 1610200002780021 1610350015000025 1610350030360072 1610000023660057 1610550013340054 1610700003360056 1610600001790019 1610850000460088 1610350034590048 1610000024810089 1610200016770040 1610700006100015 1610450039340036 1610750003210043 1610350005180036 1610200038340027 1610000057370079 1610450019130086 1610450039280090 1610350023980091 1610450023660083 1610150004640047 1610000041130048 1610450009110083 1610000019740093 1610800000780045 1610350022150089 1610000057610057 1610400002910088 1610150002160048 1610300001440058 1610350024840093 1610350018970041 1610250022650032 1610000081350031

1182. EDIKOM DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET KLADANJ 1183. EDINPORT DOO GORA@DE 1184. EDITA STR VL EDITA MUHIBIC KONJIC 1185. EDITOR DOO SANSKI MOST 1186. EDMIR TR VL ESADA SARKIC BOS. KRUPA 1187. EDNA FRIZERSKA RADNJA VL CURT EDNA 1188. EDNA TR VL KADA SALIHAGIC BIHA] 1189. EDO & AS VL HADZIPASIC EDHEM I DEDIC AHMET 1190. EDO STAKLOREZACKA RADNJA VL MURADBEGOVIC ES 1191. EDO SZR VL EDID HEBIBOVIC MOSTAR 1192. EDWIN TR VL REKIC SUVADA BOS. KRUPA 1193. EDY UR CAFFE BAR VL RAKOVIC EDIS BIHA] 1194. EDZIX 2000 USLUZNA ZADRUGA SARAJEVO 1195. EFEKTA TR VL BORKO PECIREP KISELJAK 1196. EGG COMMERCE DOO KRE[EVO 1197. EHOM COMMERCE DOO BIJELJINA 1198. EHOM COMMERCE DOO BIJELJINA 1199. EKIC KROVOPOKRIVAC VL KRIVIC EDIN KLJU^ 1200. EKIS DOO SARAJEVO 1201. EKO BENZ DOO TOMISLAVGRAD 1202. EKO BRIKET DOO KISELJAK 1203. EKO CESMA SZTR VL KURTOVIC DRAGAN DOBOJ 1204. EKO DD @EP^E 1205. EKO DOM DOO BIHA] 1206. EKO KIRMICO DOO MOSTAR 1207. EKO MILK I VOCE OD VL DUBRAVIC ENES HAD@I]I 1208. EKO PAM DOO NOVI GRAD 1209. EKO PAM DOO [AMAC 1210. EKO SP VL JASMINA SELIMI BIHA] 1211. EKO SZR VL STOKIC DRAGICA PODNOVLJE DOBOJ 1212. EKOS STR VL KESO SULEJMAN VISOKO 1213. EKOSISTEM SZR VL SERIFOVIC MUHIDIN ILID@A 1214. EKSSTAN PO KNE@EVO 1215. EL EM STR VL ZELJKOVIC EMIRA SARAJEVO 1216. EL KROJ DOO KALESIJA 1217. EL UMMA DOO BIHA] 1218. ELAMI DOO SARAJEVO 1219. 1220. 1221. 1222. ELAN PROM DOO DOBOJ JUG ELD EM DJL VISOKO ELDAR SUR VL MRGUDA HASO GORA@DE ELDIN TR VL CATIC ISMET

1223. ELDIN TR VL EKREM MEKANOVIC VELIKA KLADU[A 1224. ELDO TR VL TURSUNOVIC ENISA @IVINICE 1225. ELECTRONIC SZUTR VL LUBURA SINISA

Broj 14 - Strana 36

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VISOKO ^ELINAC VELIKA KLADU[A BIHA] TESLI] BR^KO PRIJEDOR GORA@DE MOSTAR BIHA] ILID@A BIHA] BIHA] BIHA] MOSTAR JAJCE ZVORNIK ZENICA DOBOJ BIHA] PRIJEDOR DRVAR LJUBU[KI LAKTA[I DRVAR POSU[JE TOMISLAVGRAD MODRI^A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADU[A BIHA] VELIKA KLADU[A DERVENTA DERVENTA SANSKI MOST KISELJAK BIHA] KAKANJ GRA^ANICA BU@IM VELIKA KLADU[A MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO LUKE BR C-4 VOJVODE MISICA 14 IBRE MILJKOVICA UCE BB BORISA KRAJGERA 23 BIHA] HILANDARSKA BB DR FRIDMAN BR 17 PETRA PETROVICA NJEGOSA 6 GAMAL ABDEL GANEMA BB POTOCI BORACA BB CAMILA SALIHODZICA BR 88 BOJNICKA BB GRABESKA BB DR IRFAN LJUBIJANKIC 3 UMIHANE CUVEDINE BR 14 BIHA] M TITA BB SKELA BB RK ZVORNICANKA STAND 307 ALIJE IZETBEGOVICA 73 CARA DUSANA 5 AP V KORPUSA BB M P ZIMONJICA BB JOLE MARICA 49 LISICE BB KARADJORDJEVA 46 A POTOCI BB DALMATINSKA BB ANTE STARCEVICA BB SVETOSAVSKA BB ALEJA LIPA 56 KUNDURDZILUK 39 RAJLOVACKA CESTA BB RUDJERA BOSKOVICA 103 IVE MARINKOVICA 11 IZACIC BB I MUSLIMANSKE BRIGADE BR 66 1 MAJA BB 1 MAJA BB REDAK BB PALESKA CUPRIJA VV H KJAFIJE BB 29 NOVEMBAR BB BRANILACA GRADA BB UL 505 VITESKE BRIGADE BB TODOROVO 83 MUJE PASICA BR 20 CUMURIJA 1 MUHAMEDA EF PANDZO 37

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610150000660040 1610450050320048 1610350028950080 1610350000750046 1610400011860084 1610600008210061 1610450026400042 1610300003130089 1610200048040027 1610350000320045 1610000019620007 1610350021820095 1610350029690093 1610350015510051 1610200003450097 1610700003350065 1610850008320095 1610550006750068 1610450027840007 1610350023830032 1610450048710042 1610200052850063 1610200005800019 1610450010970058 1610450000730059 1610200050190032 1610200038820080 1610450044720044 1610000054800064 1610000017430038 1610000067760040 1610000027950076 1610350032490095 1610350017230055 1610350010860065 1610400002560015 1610450044860015 1610350011580096 1610700007290011 1610350002220081 1610650002150032 1610250015550020 1610350034070031 1610350022760025 1610200003640023 1610000041140039 1610000042770027

1226. ELEDAM DJL VISOKO 1227. ELEGANS SZR FRIZ KOZMET SALON VL ZEBIC D 1228. ELEKTRO AD ICAN VL ICANOVIC AMIR V KLADU[A 1229. ELEKTRO COMMERCE DOO BIHA] 1230. ELEKTRO GACIC BOS DOO TESLI] 1231. ELEKTRO RAD DOO BR^KO 1232. ELEKTRO UNIVERZAL STR VL DESNICA D PRIJEDOR 1233. ELEKTROAKUSTIK DOO GORA@DE 1234. ELEKTRON JUKIC DOO MOSTAR 1235. ELEKTROUNIVERZAL DOO BIHA] 1236. ELEMENTAR DOO SARAJEVO 1237. ELHANA DOO BIHA] 1238. ELI & COMPANY DOO BIHA] 1239. ELI SAN TR BUTIK VL KECALOVIC ELINA BIHA] 1240. ELI SZR VL HASRETA REPESA MOSTAR 1241. ELING ZL DIONICKO DRUSTVO JAJCE 1242. ELITE TR VL DESA BACIC ZVORNIK 1243. ELIZ STR VL BIOGRADLIJA FAHRA ZENICA 1244. ELKOMONT STZR RADNJA BR 1 VL MOCIC D DOBOJ 1245. ELLA TR VL ARFADZAN EDITA BIHA] 1246. ELLA TRGOVACKA RADNJA VL K DRAGAN PRIJEDOR 1247. ELLAS STR VL MARINA SOBAT DRVAR 1248. ELLIS DOO LJUBU[KI 1249. ELMO DOO LAKTA[I 1250. ELOX MONT DOO DRVAR 1251. ELPI SAM ELEK INST RADNJA VL I PETRIC POSU[JE 1252. ELPID DOO TOMISLAVGRAD 1253. ELPROM SM DOO MODRI^A 1254. ELRO DOO SARAJEVO 1255. ELSI SZTR VL KAVAZOVIC ALEN SARAJEVO 1256. ELVAN DOO SARAJEVO 1257. ELVEDIN PMB DOO SARAJEVO 1258. ELVER ELEKTRONIK DOO VELIKA KLADU[A 1259. ELVIN TR KIOSK VL SKALIC SUADA BIHA] 1260. ELVIS DOO VELIKA KLADU[A 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. EM COMPANY DOO DERVENTA EM COMPANY DOO DERVENTA EM ENTERIJER DOO SANSKI MOST EM MARKET TRG RADNJA VL ELMA MUTAP KISELJAK EM S GUSIC DOO BIHA] EM TR VL PENJIC EMINA EMAL AD DOO GRA^ANICA EMANA TR VL KESEROVIC ALMIR BU@IM EMBRION DOO VELIKA KLADU[A

1270. EMELA TR VL EDINA PRGUDA MOSTAR 1271. EMERALD INVESTMENT DOO SARAJEVO 1272. EMI SUR CAFFE BAR I INTERNET CLUB VL CENGIC E

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO TRAVNIK TE[ANJ BANJA LUKA KAKANJ BR^KO BR^KO TUZLA SANSKI MOST BIHA] TUZLA SARAJEVO ILID@A TRAVNIK FO^A ZENICA ILID@A SIPOVO KONJIC CAZIN CAZIN SANSKI MOST NOVI GRAD SREBRENIK VOGO[]A ZENICA ZENICA GORA@DE BR^KO GRADA^AC SARAJEVO CAZIN SARAJEVO VELIKA KLADU[A DOBOJ TESLI] TESLI] SARAJEVO TREBINJE @EP^E BR^KO ZENICA SANSKI MOST MOSTAR VISOKO M TITA 32 BOSANSKA BB JELAH BB BRANKA POPOVICA 312 ZGOSCANSKA BB ZAIMA MUSANOVICA BB EVLIJA CELEBIJA 16 IVANA RIBARA BB DO BR 5 INDUSTRIJSKA ZONA BB HARMANSKI SOKAK BB BIHA] STUPINE B8 MUHAMEDA HAVAIJE USKUFIJA 19 TVORNICKA 3 BOSANSKA 21 USTIKOLINA BB SARAJEVSKA 102 STUPSKO BRDO BB CUKLIC BB KOLONIJA 64 RASIMA DELICA 12 RASIMA DELICA 12 SEJKOVACA BB BRANKA COPICA 8 BABUNOVICI BB BRACE KRSO 20 GORAZDANSKA 26 GORAZDANSKA 26 MRAVINJAC PAJE JOVANOVICA BR 4 POREBRICE BB GRADA^AC RADICEVA 5 GNJILAVAC BB TRG ZLATNIH LJILJANA 6 STABANDZA BB OSJECANI BB CARA LAZARA BB BANJA VRUCICA CARA LAZARA BB BANJA VRUCICA PAVLA LUKACA 16B DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI BB ULICA PRVA BB MAOCA BB PEHARE BB HASANA KIKICA 74 TRG REPUBLIKE BR 3 STUPARICI BB

Broj 14 - Strana 37
1610000022640005 1610550010330047 1610400000990070 1610450017190086 1610650002020052 1610600006510039 1610600002030094 1610250023530016 1610350020260044 1610350009760085 1610250004690094 1610000002140025 1610000003170068 1610550007550027 1610300006080053 1610550005390031 1610000011610038 1610450042270018 1610200054360062 1610350000210047 1610350006240052 1610350030530016 1610450043870033 1610500002640035 1610000042400069 1610550004170062 1610600004000067 1610300003360076 1610600007510012 1610500004120061 1610000001420091 1610350023050055 1610000013040012 1610350014600094 1610450050160095 1610400008790034 1610400011550072 1610000029660089 1610200039480068 1610750005360048 1610250001500055 1610550014710082 1610350034220090 1610200048960072 1610150004080066

1273. EMINA SUR BUREGDZ CEVABDZ VL OMANOVIC NIJAZ 1274. EMINA TR VL EMINA DAGOJA TRAVNIK 1275. EMIR TEX DOO TE[ANJ 1276. EMMSA S DOO BANJA LUKA 1277. EMONA CAFFE BAR VL ALIC MIRSAD 1278. EMS & STAHL DOO BR^KO 1279. EMS DOO BR^KO 1280. EN EM TRGOVI RADNJA VL HODZIC NUSRETA TUZLA 1281. ENCOM ALU FERO PLAST DOO S MOST 1282. ENDI TR VL HADZIC NAHID BIHA] 1283. ENERGO GROUP DOO TUZLA 1284. ENERGODATA PROJEKT COMPUTERS DOO SARAJEVO 1285. ENERGOINVEST TERMOAPARATI TAT DD SARAJEVO 1286. ENI DOO TRAVNIK 1287. ENIGMA CAFFE BAR VL OD@AK AJSA USTIKOLINA 1288. ENIS TRANS DOO ZENICA 1289. ENKA MERC DOO SARAJEVO 1290. ENTERIJER PROTIC SSR VL PROTIC MIRKO SIPOVO 1291. ERBA VITA DOO KONJIC 1292. ERC PROMET DOO CAZIN 1293. ERC SPED DOO CAZIN 1294. ERG INZENJERING DOO SANSKI MOST 1295. ERKO SZGD VL ARAPOVIC SEVAL NOVI GRAD 1296. ERMI TRANSPORT DOO SREBRENIK 1297. ERMIR KOMERC STR VL FAZLIC SAMIR VOGO[]A 1298. EROL KOMPANI DOO ZENICA 1299. EROL KOMPANI DOO ZENICA 1300. ERVIN TR VL DUZEL NERMIN GORA@DE 1301. ES APOTEKA SP VL ENES SMAJLOVIC BR^KO 1302. ESAL TRGOVACKA RADNJA VL MASIC MONETA 1303. ESAP ENTERPRISE DOO SARAJEVO 1304. ESO SVR VL ESAD BADIC CAZIN 1305. ESOPROM STR VL KUC ESAD SARAJEVO 1306. ESTELA COMPANY DOO VELIKA KLADU[A 1307. ESTETIKA SD VL BLAGOJEVIC DRAGISA DOBOJ 1308. ESTRADA SUR SNEK BAR VL BORIC DRASKO TESLI] 1309. ESTRADA SUR SNEK BAR VL BORIC ZELJKO TESLI] 1310. ETA ENG COMPANY DOO SARAJEVO 1311. ETAGE KAFE SUR VL SONJA VUCUREVIC TREBINJE 1312. ETAS DOO @EP^E 1313. ETOS PROMET 2 MAOCA DOO BR^KO 1314. EURO A D DOO ZENICA 1315. EURO BAZAR DOO SANSKI MOST 1316. EURO BEN DOO MOSTAR 1317. EURO BIH INTERNACIONAL DOO VISOKO

Broj 14 - Strana 38

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRUDE SARAJEVO TESLI] CAZIN [IROKI BRIJEG KONJIC SARAJEVO SANSKI MOST PRIJEDOR BR^KO POSU[JE BR^KO BIHA] [AMAC BR^KO BANJA LUKA BANJA LUKA LIVNO MODRI^A I. SARAJEVO POSU[JE SANSKI MOST ^ITLUK BANJA LUKA BOS GRAHOVO SARAJEVO ZVORNIK GRADI[KA BANJA LUKA SARAJEVO KOTOR VARO[ VITEZ ILIJA[ MOSTAR CAZIN ^APLJINA BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR KONJIC TE[ANJ TE[ANJ BIHA] DOBOJ MOSTAR SARAJEVO OD@AK BIJELJINA HV HRVATINICA BB ALIJE NAMETKA 1A DONJI RUZEVIC LOJICKA BB LJUBOTICI BB [IROKI BRIJEG BUTUROVIC POLJE ANTUNA HANGIJA 37 HUSIMOVCI BB GORNJI ORLOVCI BB PLAZULJSKA BB ^ITLUK BB MIROSLAVA KRLEZE BR 22 IVANA FRANE JUKICA 16 CRKVINA BB BANJALUCKA BB DUNAVSKA 1C SRPSKA 5 GABRIJELA JURKICA BB MILOSEVAC BB DRUGE SARAJEVSKE BRIGADE 27 B JUKICA NJIVE BB HAMZIBEGOVA BR 1 INDUSTRIJSKA ZONA BB SOLUNSKA BR 43 PRZINE BB CICIN HAN 41 NASELJE BIRAC ARCIBALDA RAJSA 128 OGRANAK STEPE STEPANOVICA BB JOSIPA VANCASA 32 CARA DUSANA BB KRALJA TVRTKA BB MAKLJEN BB USKRC BROJ 21 KULA BB TREBIZAT 273 NJEGOSEVA 77 TODORA SVRAKICA 6 FRANJEVACKA 6 E RODOC BB 4 MUSLIMANSKE BRIGADE MEKIS BB 25 NOVEMBRA 8 KAJE POPOVICA HADZIABDICA MAH 30 JUG BOGDANA BR 73 KURLUK BR 1

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610200020680013 1610000034530071 1610400009680009 1610350020120073 1610200020690004 1610200004020069 1610000044460155 1610350010000063 1610450040020006 1610600001620075 1610200016810004 1610600006880094 1610350022590081 1610450049560053 1610600004520084 1610450022210030 1610450009640091 1610200016820092 1610450029520047 1610000055180013 1610200052280091 1610350007820085 1610200007800062 1610450034090008 1610200044390014 1610000010230019 1610600003050049 1610450004820064 1610450020390019 1610000025410034 1610450029040091 1610700001020028 1610150004630056 1610200003080042 1610350034760089 1610200014550098 1610450030490047 1610000071900097 1610000041750072 1610200026480031 1610200050540008 1610400006650020 1610400000020070 1610350000440034 1610450028290087 1610200004340072

1318. EURO CAFFE BAR VL SUZANA CORLUKA GRUDE 1319. EURO CODE DOO SARAJEVO 1320. EURO FASADE SZD VL SIVIC SALIH TESLI] 1321. EURO FRUIT DOO CAZIN 1322. EURO GAL DOO [IROKI BRIJEG 1323. EURO HAS DOO KONJIC 1324. EURO HOMME SZD VL HEKALO SAMER SARAJEVO 1325. EURO KOKA SPD VL JUSIC CAMIL SANSKI MOST 1326. EURO LOOK DOO PRIJEDOR 1327. EURO OIL COMPANY DOO BR^KO 1328. EURO OIL DOO POSU[JE 1329. EURO OPTIK DOO BR^KO 1330. EURO PEKARA SZR VL ALI MEMCAJ BIHA] 1331. EURO PETROL DOO CRKVINA [AMAC 1332. EURO PROM DOO BR^KO 1333. EURO PROMET 2005 DOO BANJALUKA 1334. EURO SPLET DOO BANJA LUKA 1335. EURO STAR DOO LIVNO 1336. EURO SVET TR VL DUSKO POPOVIC MODRI^A 1337. EURO VIVA DOO ISTOCNO SARAJEVO 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. EURO ZIP DOO POSU[JE EUROART DOO SANSKI MOST EUROBEMM DOO ^ITLUK EUROCOOP DOO BANJA LUKA EUROCOP DOO BOSANSKO GRAHOVO EUROECCO DOO SARAJEVO EUROFINAL DOO ZVORNIK EUROFOTO DOO GRADI[KA EUROGAME DOO BANJALUKA EUROGOLD DOO SARAJEVO EUROKANT DOO KOTOR VARO[ EUROKIR DOO VITEZ EUROMAG DOO ILIJA[ EUROMEBEL DOO MOSTAR EUROMONT GRADZEVINSKI OBRT VL HEBILOVIC DZELI EUROPA COMMERCE DOO ^APLJINA EUROPEK SZTR VL PAVLOVIC ZELJKO BANJA LUKA EUROPELET&CONSULTING DOO SARAJEVO EUROSHOP DOO SARAJEVO EUROSPED MOSTAR EUROSTAR DOO KONJIC EUROTEHNA DOO TE[ANJ EUROTRADE DOO TE[ANJ EVA SZR FRIZERSKI SALON VL HRNJICA ERVINA EVERGRIN SUR VL BJELIC DARKO DOBOJ EVROPA PEKARA SZR VL HAJRUDIN DAUTOVIC MOSTA EVRORITAM DOO SARAJEVO EX DOO GORNJA DUBICA OD@AK EXCALIBUR AN DOO BIJELJINA

RADICEVA 8A 1610000023600014 G DUBICA B B 1610800000840088 S DECANSKOG BB AGROTRZNI 1610850009380014 CENT 10

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
^APLJINA BIHA] SARAJEVO LIVNO ^ITLUK MOSTAR KAKANJ ZENICA BIHA] MAGLAJ CAZIN SARAJEVO MOSTAR NOVO GORA@DE SANSKI MOST SANSKI MOST POSU[JE ILID@A SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO KOSTAJNICA VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO @EP^E POSU[JE KLJU^ GORA@DE SANSKI MOST [IROKI BRIJEG SANSKI MOST GRA^ANICA SARAJEVO VITEZ DOBOJ BIHA] BRACE RADICA BB PUT V KORPUSA BB SALKA LAGUMDZIJE 3 KNEZA MUTIMIRA LIVNO DRAGICINA BB KRALJA TOMISLAVA 5 ALIJE IZETBEGOVIC BB BRCE 40 A SAFET BEGA BASAGICA 38 TRZNI CENTAR BB KLUPE BB BRACE KADICA 26 M TITA 237 CENTAR I BB SEJKOVACA BB PRIJEDORSKA 139 RAKITNO BB STUPSKO BRDO BB EDHEMA EKE DZUBURA 4 FRA DIDAKA BUNTICA TEREZIJA BB SVETOSAVSKA 16 HUSEIN BEGA GRADASCEVICA/VRATNI KOTROMANICA 48 KOSEVO 11 SPRAT 3 HALILOVICI 7 LUPOGLAV BB VIR BB ZGON BB LUG BARICA BB DZEVAR 11 POTKRAJ 88 LUSCI PALANKA BB DONJA LOHNJA AVDE SMAJLOVICA 3 C GMS POSLOVNI CENTAR 96 SVETOG SAVE 26 HARMANSKI SOKAK 21 PTC SEBILJ II GABRIJELA JURKICA BB HASIMA OKANOVICA 2 SARAJEVSKA BB PATRIOTSKE LIGE HRVATSKIH BRANITELJA 200 DUBOKI POTOK BB NAPRELJE BB

Broj 14 - Strana 39
1610200014570080 1610350007630062 1610000012250044 1610200018020079 1610200038010033 1610200033300004 1610650003030016 1610550002740088 1610350002200002 1610450047430030 1610350023000003 1610000017990019 1610200004510016 1610300003590063 1610350016160048 1610350006070011 1610200020740056 1610000066980063 1610000029450084 1610200020750047 1610000046090046 1610450009260045 1610150001580085 1610000035250005 1610000012540074 1610000062170027 1610750003390075 1610200051570051 1610350028560043 1610300005440047 1610350010080088 1610200029140062 1610350011650033 1610250003990045 1610000020360020 1610700004430063 1610450036420045 1610350016700047 1610150005530022 1610200053380071 1610350019850025 1610150005950032 1610400004170021 1610200037000069 1610500002970029 1610350023520020

1367. EXCELLENT BUTIK STR PRCE DANICA ^APLJINA 1368. EXICON DOO BIHA] 1369. EXPERT MI DOO SARAJEVO 1370. EXPRES M CAFFE BOZO RIMAC LIVNO 1371. EXSKLUZIV AGENCIJA DOO ^ITLUK 1372. EXSPERIMENT STR VL VINKO LUCOVIC MOSTAR 1373. EXTRA TR VL KICO ILHANA 1374. EXTRACHEM DOO ZENICA 1375. EZZA DOO BIHA] 1376. F&B KROJACKI SALON VL BASIC FIKRETA MAGLAJ 1377. FA COMMERCE DOO CAZIN 1378. FA REM DOO SARAJEVO 1379. FABRIKA DUHANA DD MOSTAR 1380. FABRIKA ZA PROIZ ^ELI]NE ZICE AD N GORA@DE 1381. FADALTI DOO SANSKI MOST 1382. FADING COMMERCE DOO SANSKI MOST 1383. FAGUS DOO POSU[JE 1384. FAHOM STR VL HODZIC ALIJA 1385. FAHRI EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO 1386. FAMILIA DOO [IROKI BRIJEG 1387. FAMIX TRADE DOO SARAJEVO 1388. FAMOK AD FABRIKA METALNE OPREME KOSTAJNICA 1389. FAO LIV DOO VISOKO 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. FAPOL DOO SARAJEVO FAREX COMPANY DOO SARAJEVO FARIDOO DOO SARAJEVO FARMA BARBARIC SR VL JOSIP BARBARIC @EP^E FARMA BLEKAVA DOO POSU[JE FARMA MH VL HALILOVIC SULEJMAN KLJU^ FARMA MILOVIC SPP VL MILOVIC DRAGOLJUB GORAZD FARMEF DOO SANSKI MOST FARMER MESNA INDUSTRIJA DOO [IROKI BRIJEG FARMER TR VL LEMAJIC ZDRAVKO SANSKI MOST FARMIN DOO GRA^ANICA FASAVET DOO SARAJEVO FASHION BOOM DOO VITEZ FASHION BOOM STR BUTIK VL SIMIC ZELJKA DOBOJ FASHION BOX BUTIK TR VL BADNJEVIC ALMASA FASHION DI DOO VISOKO FASHION STR VL ANTO CARAN LIVNO FASHION TR VL ZEJNA SABIC V KLADU[A

VISOKO LIVNO VELIKA KLADU[A FAST FOOD COOL VL HRNJIC MEDIHA VISOKO VISOKO FAST FOOD VL BAHRA SEJMENOVIC TE[ANJ FAUNA DOO ^APLJINA ^APLJINA FAZE PROM DOO SREBRENIK SREBRENIK FAZLIC DOO SANSKI MOST SANSKI MOST

Broj 14 - Strana 40
1413. 1414. 1415. 1416.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN SARAJEVO ^APLJINA TREBINJE ILID@A SARAJEVO BR^KO BANJA LUKA KOZ. DUBICA SARAJEVO TRAVNIK TRAVNIK VELIKA KLADU[A PRNJAVOR SANSKI MOST BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO GRA^ANICA SREBRENIK BIJELJINA BIJELJINA LIVNO LJUBU[KI ZENICA KISELJAK ZENICA SARAJEVO MOSTAR CAZIN I. SARAJEVO LIVNO BOS. BROD BOS. BROD SARAJEVO DOBOJ FOJNICA BR^KO BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA SANSKI MOST BANJA LUKA ZAVIDOVI]I GRUDE VITEZ VISOKO MILICI TRZACKA RASTELA BB KRANJCEVICEVA 1 BRACE RADICA 2 STARI GRAD 86 GLISE JANKOVICA 3 TRG SOLIDARNOSTI BB TRZNI CENTAR DUBRAVE BB BANJA LUKA KOZARSKIH JUNAKA BB GORAZDANSKA 4 ZELENA PIJACA BB DOLAC NA LASVI CIGLANA BB RASIMA DURAKOVICA 3 POTOCANI BB MAHALA 23 CARA LAZARA 31 DZEMALA BIJEDICA 160 AZIZE SACIRBEGOVIC BB CEMALUSA 1 ZLATNIH LJILJANA 24 BABUNOVICI BB MILOSA OBILICA 83 MILOSA OBILICA 83 KALAJDZINICA 9 HUMAC II BB LUKOVO POLJE 32 BILALOVAC BB HUSEINA KULENOVICA 2 MERKATOR TC LOZIONICKA 16 DR MILE BUDAKA 98A BASCE BB SPASOVDANSKA 17 C KNEZA MUTIMIRA BB JOVANA RASKOVICA BB JOVANA RASKOVICA BB HASANA BRKICA 12 KOSTAJNICA DUSINA 77 DEJTONSKA BR 164 IVANA GORANA KOVACICA TURALIBEGOVA 22 KRFSKA 52 KOPRIVNA BB JOVANA DUCICA 30 32 LOVNICA BB VITEZA RANKA BOBANA BB VITEZ MEVICA BR 2 TAKOVSKA 4

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610350028590016 1610000014170062 1610200037930008 1610200045450030 1610000014620045 1610000048110071 1610600004070004 1610200025500040 1610450033280058 1610000005650067 1610550011770012 1610550011000026 1610350010580026 1610450052780065 1610350033460095 1610450034010080 1610000030160027 1610000075470085 1610000069630006 1610250006310091 1610500001840076 1610600001580014 1610850001720021 1610200018040061 1610200026530083 1610550006670043 1610700001040010 1610550005430092 1610000027820096 1610200032100017 1610350020650081 1610000077760061 1610200034380002 1610450041570066 1610450041570163 1610000043810061 1610400002390071 1610150002700047 1610600007910040 1610450003550043 1610250001550010 1610450025150003 1610600003750098 1610450001450090 1610550006800023 1610200025980093 1610550013500007 1610150004050093 1610850009800024

FBI DOO CAZIN FE AL METALI DOO SARAJEVO FE&DA DRUSTVO DOO ^APLJINA FEAR SZUR ZABAVNI SALON VL B REBAC TREBINJE 1417. FEBAS DOO ILID@A 1418. FEDEPAL COMPANY DOO SARAJEVO 1419. FEI HUANG DOO BR^KO 1420. FELIKS DOO BANJA LUKA 1421. FELONI STR VL IGNJATIC NADA KOZARSKA DUBICA 1422. FEMIX DOO SARAJEVO 1423. FENGO DOO TRAVNIK 1424. FENI KOMERC DOO TRAVNIK 1425. FENING SP VL NEDZAD MASINOVIC 1426. FENIX SUR KAFE BAR VL [AMAC MIODRAG PRNJAVOR 1427. FENNIX AE COMPANY DOO SANSKI MOST 1428. FER PLEJ SUR VL PRILIPLIJA ENES BANJA LUKA 1429. FERARI TRANS DOO SARAJEVO 1430. FERIJAL DOO SARAJEVO 1431. FERIJALNI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI 1432. FERING SERVIS DOO GRA^ANICA 1433. FERN SPED DOO SREBRENIK 1434. FERO PROM DOO BIJELJINA 1435. FERO PROM DOO BIJELJINA 1436. FERO TRADE DOO LIVNO 1437. FEROAL TRADE DOO LJUBU[KI 1438. FEROBETON ZENICA DOO ZENICA 1439. FEROMETALI DOO KISELJAK 1440. FEROMONT DOO ZENICA 1441. FERRE DOO SARAJEVO 1442. FIDEL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE MOSTAR 1443. FIKO TERM DOO CAZIN 1444. FILA SZTR KNJIZARA VL FILIPOVIC JOVO 1445. FILM CAFFE VL ZELJKO BATINIC LIVNO 1446. FILM DVD KLUB SUR VL KOSTADINOVIC S BOS. BROD 1447. FILM DVD KLUB SUR VL KOSTADINOVIC S BOS. BROD 1448. FILM SUR CAFFE BAR VL ALAJBEGOVIC FERHAT SARA 1449. FILUKS DOO DOBOJ 1450. FIN DOO FOJNICA 1451. FINAL INVEST DOO BR^KO 1452. FINALEX DOO BANJALUKA 1453. FINALIST DOO TUZLA 1454. FIRMA SUR VL PEPIC SLAVICA BANJA LUKA 1455. FIRMATRANS DOO SANSKI MOST 1456. FISHING TRADE DOO BANJALUKA 1457. FITTICH BH DOO ZAVIDOVI]I 1458. FLAMENCO COMMERCE DOO GRUDE 1459. FLASH DOO VITEZ 1460. FLES AUTO SKOLA VL MUJACIC ASMIR 1461. FLEXBARD DOO MILICI

Srijeda, 30. 3. 2011.
1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRIJEDOR BR^KO BR^KO UGLJEVIK BANJA LUKA BIHA] [IROKI BRIJEG BANJA LUKA VISOKO LAKTA[I VITEZ VELIKA KLADU[A LAKTA[I SARAJEVO VITEZ MOSTAR VISOKO SREBRENIK BR^KO GRUDE BR^KO SARAJEVO NOVI TRAVNIK GRADA^AC TESLI] BR^KO I. SARAJEVO MOSTAR MOSTAR KISELJAK MOSTAR LIVNO LIVNO ^ITLUK BANJA LUKA KONJIC SREBRENIK NEVESINJE SANSKI MOST LIVNO SARAJEVO DOBOJ JUG NOVI GRAD CAZIN GRA^ANICA TUZLA BR^KO UL PRVOG MAJA 72 PRIJEDOR IVANA FRANJE JUKICA BR 3 BRACE CUSKICA BB HILENDARSKA BB JOVANA RASKOVICA 115 GRMECKA BR 21 TRN BB [IROKI BRIJEG VESELINA MASLESE BB HADZI HASANOVA 23 M TITA 48 HRVATSKIH BRANITELJA BB CAGLICA BB KARADJORDJEVA BB KOLODVORSKA 11 A KRALJA TVRTKA BB RUDE HROZNICEKA BB FERHATOVICA BR 16 SPIONICA JEZINAC BB MIROSLAVA KRLEZE BR 39 KRALJICE KATARINE BB GRUDE SULJAGICA SOKAK BR19 ALIPASINA 53 PRVOG MAJA BB H K GRADASCEVICA BB SVETOG SAVE BB SLOBODNA CARINSKA ZONA BB VOJVODE PUTNIKA 1 ZRINSKI FRANKOPANA 9 BISKUPA CULE BB ZENICKI PUT 1 PUT ZA OPINE BB KRALJA TVRTKA BB ZABLJAK BB BARE BB ZAKUP KOD ZU RIC UNION FO BEOGRADSKA 24 CELEBICI BB PREVILE BB TINJA CARA DUSANA BB GORNJI KAMENGRAD 139 BRINA BB TRAMPINA 12 MATUZICI BB MILOSA OBILICA BB RUJNICA 40 PATROTSKE LIGE BB SABANA ZAHIROVICA BR 4 KONACKO BRDO BB

Broj 14 - Strana 41
1610450016380039 1610600007540082 1610600002950042 1610850004830035 1610450008840035 1610350004010022 1610200020780020 1610450042380016 1610150001900088 1610450016850004 1610700001060089 1610350025010037 1610450003210058 1610000000880092 1610700005630050 1610200040050040 1610150004650038 1610500001040020 1610600005210045 1610450006610005 1610600007410005 1610000071720065 1610200025230089 1610250018640052 1610400009560020 1610600008950074 1610000066290005 1610200010070056 1610200035800082 1610700005750039 1610200000760093 1610200018120086 1610200049890011 1610200049220032 1610450010410077 1610200056130021 1610500003240077 1610200005520077 1610350012600051 1610200018130077 1610200010080047 1610400009890014 1610450046910013 1610350004650028 1610250024270029 1610250001360084 1610600005110038

FLEXIBILLE DOO EXPORT IMPORT PRIJEDOR FLEXO TEAM DOO BR^KO FLORAVIT DOO BR^KO FLORIDA DOO UGLJEVIK FLORIJAN DOO TRGOVACKO DRUSTVO BANJALUKA FLOTTMANN DOO BIHA] FOCUS CAFFE [IROKI BRIJEG VL ANKA PERKO FOKUS SUR VL MARINKOVIC MIROSLAV BANJA LUKA FONDACIJA ZA POMOC MUSLIMANIMA BOSNE FONTANA COMPANY DOO LAKTA[I FONTANA SUR VL ANTONIJA LIVANCIC VITEZ FONTANA TR VL HUSIC ERMIN VELIKA KLADU[A FOOD PRODUCT DOO LAKTA[I FORMEL DOO SARAJEVO FORMULA DOO VITEZ FORMULA RS SOR VL MARSELA SIMIC MOSTAR FORTEGLAS EXPORT IMPORT DOO VISOKO FORTIS DOO SREBRENIK FORUM TRADE DOO BR^KO FOSTEX DOO GRUDE FOX MAX SP VL MERSED CVIKO BR^KO FRANCUSKI PODRUM DOO SARAJEVO FRANKVAS DOO NOVI TRAVNIK FRANS TR VL OKANOVIC SELMA GRADA^AC FRAP SUR KAFE BAR VL SEKULIC NEBOJSA FRATELLO ARESS DOO BR^KO

1488. FREE LANCE DOO ISTOCNA ILID@A 1489. FRIGOMONT SOD VL FILIPOVIC ZELJKO MOSTAR 1490. FRIGOSTAR DOO MOSTAR 1491. FRIGOTEHNIKA DOO KISELJAK 1492. FRIMONT DOO MOSTAR 1493. FRIZERSKI SALON STR LJUBICA RIMAC LIVNO 1494. FRIZERSKI STUDIO LIFE STYLE VL M BARUN LIVNO 1495. FROTEA SUR DISCO KLUB VL IVAN ZUBAC ^ITLUK 1496. FRUKTONA AD BANJA LUKA 1497. FRUTOL DOO KONJIC 1498. FUL TANK DOO TINJA 1499. FULL SPORTSKA KLADIONICA VL MILOS RATKOVIC 1500. FUNGI KAMENGRAD DOO SANSKI MOST 1501. FURA TRANS DOO LIVNO 1502. FUTURA MEDIA DOO SARAJEVO 1503. FUTURA TRADE DOO DOBOJ JUG 1504. G 6 KAFE BAR VL VEJNOVIC NADA NOVI GRAD 1505. G H R M DOO CAZIN 1506. G M T TRANSPORT DOO GRA^ANICA 1507. G S INDUSTRY DOO TUZLA 1508. G S M GM SP VL MIRKOVIC GORAN BR^KO

Broj 14 - Strana 42

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA TRAVNIK DRVAR GRUDE MOSTAR BUGOJNO BOS. KRUPA VITEZ BR^KO MOSTAR BIJELJINA ILIJA[ [AMAC LUKAVAC VELIKA KLADU[A MOSTAR GRADI[KA RK POBJEDA AD I SPRAT LOK BR 135 JANKOVICI 22 B SIPOVLJANI BB GORICA BB MLADENA BALORDE 17 A VESELA BB PUCENIK BB STJEPANA RADICA BB PETRA KOCICA 13 BR^KO VOJNO BB SRPSKE VOJSKE 55 MRAKOVO 31 CARA DUSANA BB BERKOVICA DOM KULTURE BB LUKAV HUSE CEHICA 5 STJEPANA RADICA BB VIDOVDANSKA 60

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610850010210043 1610700003540088 1610200052000052 1610200020840063 1610200000880082 1610700005640041 1610350023480056 1610600003910051 1610600003350070 1610200037080094 1610850009210070 1610150000020034 1610450037300029 1610500002900092 1610350021620081 1610200052430053 1610450036260092 1610200016860056 1610350008080045 1610350031780055 1610350019040075 1610750000900085 1610250017770059 1610200006700082 1610200025530013 1610650002110068 1610250006030052 1610200035720057 1610350012380055 1610850010150097 1610150000390089 1610250019550009 1610350016350071 1610350036070074 1610200006710073 1610200033230067 1610200010140090 1610450030730025 1610350035570039 1610350003570030 1610000037620006 1610000037620103 1610000037620297 1610000037620394

1509. G STAR STR VL DUSAN GAJIC BIJELJINA 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. G WEBER DOO TRAVNIK G&G DOO DRVAR GA GI DOO GRUDE GADARA TR VL IBRO GADARA MOSTAR GAF DOO BUGOJNO GAJ SPD VL ZDRAVKO VIGNJEVIC BOS. KRUPA GAJ TRADE DOO VITEZ GAJTIN DOO BR^KO GALA DOO MOSTAR GALAC SUR BIFE VL STANISLAV STANKOVIC BIJELJI GALANTERIJA TM DOO ILIJA[ GALANTEX ZR VL BOGDANOVIC DRAGO [AMAC GALAXIA DISKO KLUB VL PLAVSIC ESAD LUKAVAC GALAXIJA TR VL ENES HALILOVIC VEL KLADU[A GALAXY TR VL SUZANA FIDORIS MOSTAR GALE STR VL MEMEDOSKA NADZIE GRADI[KA GALE&CO DOO TOMISLAVGRAD GALERIJA DOO CAZIN GALERIJA RESTORAN VL SADIC REMZIJA SAN MOST GALIC TR VL IVICA GALIC VELIKA KLADU[A GAMA KOMERC DOO @EP^E GAMADEUS DOO KALESIJA GAMIS DOO ^ITLUK GAMMA DOO MOSTAR GAMMA VL PAUCINAC ADNAN KAKANJ GAMMON TRADE DOO BR^KO GANE DOO GRUDE GANIC DOO SANSKI MOST GARD STR VL ZORAN MIHAJLOVIC BIJELJINA

TOMISLAVGRAD MESIHOVINA BB CAZIN SALIHA OMERCEVICA BB SANSKI MOST HAMZIBEGOVA BB VELIKA KLADU[A @EP^E KALESIJA ^ITLUK MOSTAR KAKANJ BR^KO GRUDE SANSKI MOST BIJELJINA VISOKO @IVINICE VELIKA KLADU[A BIHA] ^ITLUK ^ITLUK MOSTAR DOBOJ BU@IM 7 KORPUS BR 5 PAPRATNICA BB OSLOBODILACA 21 NERETVANSKA BB SPLITSKA 67 SELIMA EF MERDANOVIC BB BRODUSA 2782 H STJEPANA 11 B BANJALUCKA BB MESE SELIMOVICA 2 N 1 BIJELJINA OZRAKOVICI BB KOTORNICA BB V BAKARICA 28 5 GRABESKA BB MEDJUGORJE BB KRALJA TOMISLAVA 49 RUDARSKA 102 SVETOG SAVE 2 505 VITESKE BRIGADE 56 PEKIJSKA MAHALA BR 92 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2

1539. GAS METAL DOO VISOKO 1540. GASOLINE COMPANI DOO @IVINICE 1541. GASTRO MARKT DOO VELIKA KLADU[A 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547.

GASTRO TIM DOO BIHA] GASTROSTELA DOO ^ITLUK GATT DOO ^ITLUK GAZAL DOO MOSTAR GAZELA STR VL SUMATIC GORDANA DOBOJ GAZI UR CAFFE SLASTICARNA VL ZENDELI GAZI BUZ 1548. GAZIJE BOSNE DOO BOSANSKI PETROVAC BOS PETROVAC 1549. GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO 1550. GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO 1551. GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO 1552. GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST LJUBU[KI SARAJEVO [AMAC SARAJEVO GRUDE MOSTAR ^APLJINA SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADU[A USORA GRADA^AC BIHA] BANJA LUKA POSU[JE KOZ. DUBICA ^ITLUK BANJA LUKA SARAJEVO SOKOLAC TESLI] ^ITLUK SARAJEVO TUZLA ILID@A MOSTAR TOMISLAVGRAD DERVENTA [IROKI BRIJEG PRIJEDOR LIVNO MODRI^A MOSTAR ZVORNIK KOTOR VARO[ DERVENTA @EP^E BANOVI]I KLADANJ [IROKI BRIJEG PRNJAVOR ZVORNIK LJUBU[KI ORA[JE SANSKA 5 PUT ZA METKOVIC BB GATACKA 20 NJEGOSEVA BB FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 FRA GABRE GRUBISICA 17 POTOCI 73 A DALMATINSKA 22 TRG MERHEMICA 1 NEDIMA FILIPOVICA 7 POLJE BB ULARICE BB HADZIEFENDINA BB GRADA^AC CERAVACKA BRDA 84 SUBOTICKA 92 GRADAC BB KNINSKA 4 BLIZNE GOMILE BB CETINSKA BR 1 PAROMLINSKA 2 DANILA DJOKICA BB SVETOG SAVE BB DONJI VELIKI OGRADJENIK MERHEMICA TRG BB

Broj 14 - Strana 43
1610350010490010 1610200005890035 1610000029740017 1610450040830053 1610000003480080 1610200020850054 1610200004490034 1610200025390042 1610000044880068 1610000040600040 1610350008890092 1610400005290080 1610250014570029 1610350020450067 1610200025350078 1610200016880038 1610450032370004 1610200025050057 1610450047100036 1610000024470007 1610000073610013 1610400010990091 1610200020880027 1610000063110054

1553. GEBRUK DOO SANSKI MOST 1554. GENERAL TOBACCO INDUSTRY DOO LJUBU[KI 1555. GENERAL V I P DOO SARAJEVO 1556. GENERALELEKTRONIK PR VL BOROJEVIC Z [AMAC 1557. GENERALTURIST DOO SARAJEVO 1558. GENEX DOO GRUDE 1559. GENEX DOO MOSTAR 1560. GENIO DOO ^APLJINA 1561. GENTLY TRAVEL AGENCY DOO SARAJEVO 1562. GEOINZENJERING DD SARAJEVO 1563. GERMANY DOO VELIKA KLADU[A 1564. GERUST UND FASSADENBAU DOO USORA 1565. GIFT SHOP TR VL AVDIC AZRA GRADA^AC 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. GIGANT DOO BIHA] GIGANT COMERC DOO BANJA LUKA GIK DOO POSU[JE GINA FRIZ SAL VL PETKOVIC ANGELINA KOZ. DUBICA GIPI MESNA INDUSTRIJA DOO ^ITLUK GIPS AKUSTIK DOO BANJA LUKA GLAMO^ANKA EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO GLAMOUR STR VL LOSIC BILJANA GLAMUR STR VL AHMETKADIC SASA TESLI] GLITEKS DOO ^ITLUK GLOBAL COMPUTERS STR NA MALO BULJANDRIC ALM GLOBALNA TRANSFORACIJA FAMILIJE TUZLA GLOBE LINE DOO SARAJEVO GLOBUS TRADE DOO MOSTAR GLORIA DOO TOMISLAVGRAD GLORIA SLISKO STR VL SLISKO DANIJEL DERVENTA GM PROMET [IROKI BRIJEG GMG COMPANY DOO PRIJEDOR GMS DOO LIVNO GO GO UR VL ZILIC E TAREVCI GOA ART OR VL MAIDA BRAJLOVIC MOSTAR GOCA FRIZERSKI SALON VL GORDANA MILADINOVIC GOD DOO KOTOR VARO[ GOD SZR VL GRBIC ZELJKO POLJE BB DERVENTA GOD ZANATSKA RADNJA VL MURIS EFENDIC @EP^E GODAX DOO BANOVI]I GODIZAK DOO KLADANJ GOGA STR VL GORDANA ZELENIKA GOGA STR VL KNEZEVIC GORDANA PRNJAVOR GOGA TR VL GORAN KULAS ZVORNIK GOJAN DOO LJUBU[KI GOLD VIDEOTEKA VL ALISAN KRAJSIC ORA[JE

NARODNOG FRONTA 28 TUZLA 1610250006070016 BLAZUJSKI DRUM 2 KRALJA ZVOPNIMIRA 13 DONJI BRISNIK BB 1 MAJA 63 TRN BB [IROKI BRIJEG SANICANI BB BRINA BB TAREVCI BB VILA NERETVA LACINA 5 KOD ZTC ZLATICA CARA DUSANA 24 POLJE BB DERVENTA ZELJEZNO POLJE BB MUSICI BB BANOVI]I CENTAR BB JARE [IROKI BRIJEG NOVAKA PIVASEVICA 60 BRACE JUGOVIC B 11 BANA JELACICA BB XII ULICA 11 1610000020080078 1610200010200036 1610000039600067 1610450052240066 1610200020890018 1610450022190048 1610200031600079 1610450049630087 1610200049340021 1610850006900015 1610450004440018 1610450031950091 1610750000930058 1610250017580036 1610800000950086 1610200032480063 1610450027320087 1610850007020004 1610200030760059 1610800000960077

Broj 14 - Strana 44

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TREBINJE VELIKA KLADU[A MOSTAR SARAJEVO @EP^E SARAJEVO @IVINICE TUZLA LIVNO TUZLA VELIKA KLADU[A MOSTAR [IROKI BRIJEG BIHA] BIHA] [IROKI BRIJEG ZVORNIK TESLI] VELIKA KLADU[A MOSTAR BOS. KRUPA ^APLJINA TUZLA LAKTA[I BREZA UGLJEVIK \UR\EVIK BIHA] CAZIN CAZIN ZENICA BR^KO DOBOJ GORA@DE BRATUNAC SANSKI MOST BANJA LUKA PRNJAVOR PRNJAVOR SARAJEVO GRA^ANICA ILID@A BR^KO ZICKA BB BREGOVI HASIMA OKANOVICA BB VOKICA I LORKOVICA 89 HALILOVICI 12 GOLIJESNICA BB CEKALUSA 34 BASIGOVCI BB VLADIMIRA POPOVICA 42 TUZLA OBRTNICKA 1 GRABOVICA GORNJA 15 7 KORPUSA 53 ANTE ZUANICA BB TRN BB [IROKI BRIJEG 502 VITESKA BRIGADA 15 502 VITESKA BRIGADA 15 K A STEPINCA BB SVETOG SAVE 3 RUZEVIC BB DZEMALA BIJEDICA 60 ALEKSE SANTICA 4 SOKAK 7 PODGRADINA TURALIBEGOVA 22 GLAMO^ANI BB BANJEVAC BB KRALJA PETRA I \UR\EVIK MUSLICI BB MALA LISA 1 CORALICI BR 598 ZMAJA OD BOSNE 21 BRKA BB BR^KO DISTRIKT MATUZICI VITKOVICI BB DOSITEJA OBRADOVICA 22 BULEVAR VII KORPUSA L 2E OD ZMIJANJA RAJKA 107 VELJKA MILANKOVICA 7 KARADJORDJEVA 4 TEHERANSKI TRG 9 XVI MUSLIMANSKE BRIGADE BB KULENVAKUFSKA 15 SAFETA BEGA BASAGICA BR 1

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610200052150014 1610350018360008 1610200002490088 1610000054250074 1610750003550028 1610000019550070 1610250020220085 1610250004970036 1610200018210005 1610250008290055 1610350024160026 1610200010210027 1610200020910097 1610350008900083 1610350008900180 1610200020920088 1610850006350025 1610400011580045 1610350035540066 1610200000360065 1610350025540045 1610200014680078 1610250001560098 1610450001000010 1610000067250014 1610850002270011 1610250008960034 1610350026340004 1610350028410081 1610350028320065 1610550000680002 1610600003970094 1610200029510020 1610300003790077 1610850006910006 1610350034480050 1610450035470027 1610450008300036 1610450032610079 1610000056710091 1610250010250037 1610000048190096 1610600005170081

1598. GOLD BAKER SZR PEKARA VL S PRODAN TREBINJE 1599. GOLD CEVABDZINICA VL TABAKOVIC SIDIK 1600. GOLD INVEST DOO MOSTAR 1601. GOLD LION DOO SARAJEVO 1602. GOLD M STR VL ZDRAVKO MARJANOVIC @EP^E 1603. GOLD SUR BIFE VL IMAMOVIC AMIRA SARAJEVO 1604. GOLDENAGRO DOO @IVINICE 1605. GOLI BRIJEG STR VL HADZISELIMOVIC SEMIN TUZLA 1606. GOLUB DOO LIVNO 1607. GOOD LINE COMPANY DOO TUZLA 1608. GOSIN COMERC DOO VELIKA KLADU[A 1609. GOSPODARSKA BANKA DD MOSTAR U LIKVIDACIJI 1610. GOSTUSA DOO [IROKI BRIJEG 1611. GP PLAN DOO BIHA] 1612. GP PLAN DOO BIHA] 1613. GRABOVINA SUR SB DARIO MARUSIC 1614. GRAD MAT DOO ZVORNIK 1615. GRADAS SZD VL DRAGONJIC SLOBODAN TESLI] 1616. GRADEVINSKI OBRT EXTRA VL MILJKOVIC ADEMIR VE 1617. GRADEX DOO MOSTAR 1618. GRADIANA DOO BOSANSKA KRUPA 1619. GRADINA STR REBAC STANKA ^APLJINA 1620. GRADIS DOO TUZLA 1621. GRADITELJ BL DOO LAKTA[I 1622. GRADITELJ OBRTNICKA DJELATN VL MIRSAD KADRIC 1623. GRADJENJE AD UGLJEVIK 1624. GRADJEVINAC ZR VL DZAFIC NIJAZ \UR\EVIK 1625. GRADJEVINAR OBRT VL ARNEL RAHMANOVIC BIHA] 1626. GRADJEVINARSTVO NADAR DOO CAZIN 1627. GRADJEVINARSTVO ZUNIC DOO CAZIN 1628. GRADNJA DD ZENICA 1629. GRADNJA NOVA DOO BR^KO 1630. GRADNJA VL RASIM OMEROVIC DOBOJ 1631. GRAFIKA DD GORA@DE VITKOVICI 1632. GRAFIKA STAMPARIJA SZR VL PREDRAG NOVAKOVIC 1633. GRAFIN DOO SANSKI MOST 1634. GRAFO PAK SZR VL PRASTALO IGOR BANJA LUKA 1635. GRAFOMOTAJICA IP DOO PRNJAVOR 1636. GRAFOS SGUTR VL VUKOVIC DRASKO PRNJAVOR 1637. GRAIN DOO SARAJEVO 1638. GRAMAT DOO GRA^ANICA 1639. GRANAS DOO SARAJEVO 1640. GRAND CASINO SP VL TODOROVIC CEDO BR^KO

Srijeda, 30. 3. 2011.
1641. GRANDICIOZ BH DOO LUKAVAC 1642. GRANINI DOO SARAJEVO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LUKAVAC ILID@A BANJA LUKA LAKTA[I SARAJEVO TOMISLAVGRAD MODRI^A TREBINJE LIVNO DOBOJ NOVI TRAVNIK GRADA^AC MOSTAR SANSKI MOST VISOKO SARAJEVO BR^KO KLJU^ KISELJAK TESLI] ZENICA KISELJAK LAKTA[I MODRI^A ILIJA[ BANJA LUKA BOS PETROVAC BR^KO NOVI GRAD VISOKO GRADI[KA VISOKO KLADANJ @EP^E TREBINJE MOSTAR CAZIN LJUBU[KI CAZIN KLJU^ ZENICA BIHA] VISOKO ILID@A TRAVNIK VISOKO BIHA] SARAJEVO SARAJEVO

Broj 14 - Strana 45

BRANILACA BOSNE BB 1610250020260049 TRG OTESKOG BATALJONA 107 1610000030690035 ALEJA SVETOG SAVE 24 DOSITEJEVA 2 DONJE VLAKOVO BB,ILID@A DONJI BRISNIK BB VRANJACKI PUT BB ALEKSE SANTICA 2 ZABRISCE NEMANJINA 56 BUCICI BB LUKAVAC GORNJI 129 KRALJA TOMISLAVA BB HAMZIBEGOVA 30 DOBRINJE RADICEVA 3 8 MARTA BR 10 GORNJA SANICA ZAVOLJE 36 RADANOVICI BB VOJVODE PUTNIKA 31 KAMBEROVICA CIKAMA BB ZENICKI PUT BB LAKTA[I KOSOVSKA 2 126 ILIJA[KE BRAIGADE 21 PAVLOVAC BB KRNJEUSA BB NIKOLE TESLE BR 36 PROTE SIME KONDICA BB DONJA ZIMCA BB PUT SRPSKE VOJSKE 9 KRALJA TVRTKA 52 GURACA BB STJEPANA TOMASEVICA BB BEOGRADSKA 4 BLAGAJ BB POROBICI BB STJEPANA RADICA BB HASANA MUJEZINOVICA BB KAMICAK BB SARAJEVSKA 135 M S KURTCEHAJICA BB GRAJANI BB STUPSKO BRDO BB HECOPROM GOSTILJ BB DOBRINJE BB EDHEMA MULABDICA 71 VALTERA PERICA 4 1610450002480036 1610450017130043 1610000001300005 1610200016900020 1610450035800021 1610200045710087 1610200018240075 1610450045820024 1610200025190028 1610250019360083 1610200025570074 1610350031350054 1610150002540094 1610000023840089 1610600003720028 1610350016730020 1610000027740071 1610400002700083 1610550011880010 1610700004340047 1610200025450085 1610450044790078 1610000063730078 1610450027250053 1610350002170029 1610600004540066 1610450043950058 1610150004100048 1610450012230088 1610150002640004 1610250017220069 1610750000980013 1610200036550086 1610200001080096 1610350019630029 1610200045240025 1610350009150052 1610350033780098 1610550006050019 1610350009640096 1610150002570067 1610000027960067 1610550008460081 1610150005810061 161035003319004 7 1610000037710022

1643. GRANIT DOO ZA PRERADU DRVNIH ASORT BANJALUKA 1644. GRAOVAC TRADE DOO LAKTA[I 1645. GRASSA DOO ILID@A 1646. GRATEX DOO TOMISLAVGRAD 1647. GRATIS TR VL STEVANOVIC ILIJA MODRI^A 1648. GRAZELY DOO TREBINJE 1649. GREBENAR DOO LIVNO 1650. GREEN SUR PEKOTEKA VL MIHAJLOVIC D DOBOJ 1651. GRENLAND DOO NOVI TRAVNIK 1652. GRENY SMIT DOO GRADA^AC 1653. GRGI DOO MOSTAR 1654. GRIJANJE LASIC DOO SANSKI MOST 1655. GRIL B ES VL BRESCIC ESMA 1656. GRIN ENERGY DOO SARAJEVO 1657. GRIZZLY SP VL MARGETIC TATJANA BR^KO 1658. GRMEC COMERC DOO KLJU^ 1659. GROSO STR VL GROSO SEJDA 1660. GROTES DOO TESLI] 1661. GROUP COP COMPANY DOO ZENICA 1662. GRUBEX DOO KISELJAK 1663. GS 84 KOMERC DOO LAKTA[I 1664. GS KOMERC DOO MODRI^A 1665. GSM PLANET STR VL SMAJIC DAMIR 1666. GSN AUTO DOO BANJA LUKA 1667. GTH KRNJEUSA DOO BOSANSKI PETROVAC 1668. GTI DOO BR^KO 1669. GUARDIAN COM DOO NOVI GARD 1670. GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL SKRSO BILAL 1671. GUMIKO DOO GRADI[KA 1672. GUMIPLAST DJL VISOKO 1673. GURACA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA KLADANJ 1674. GURMAN STR VL SEVALA DIZDAREVIC @EP^E 1675. GVOZDJARA STR VL HRNJAZ VUKASIN TREBINJE 1676. H & A CAFFE SLAST VL JASMINKA SARIC MOSTAR 1677. H & F STYL DOO CAZIN 1678. H B KEM DOO LJUBU[KI 1679. H KASAPOVIC DOO CAZIN 1680. H MAK DOO KLJU^ 1681. H METAL DOO ZENICA 1682. H R M SPEDICIJA DOO BIHA] 1683. HAAS EXPORT IMPORT DOO 1684. HABIT TREJD DOO SARAJEVO HADI COMMERCE DOO TRAVNIK HADZAJLIC COMPANY DOO VISOKO HAD@IC SZR PEKARA VL HADZIC MAHMUT HAIR CLUB SZR FRIZ KOZ SALON VL MIRVIC JASMIN 1689. HAIR STYLE SZR FRIZER SALON VL HRNJIC AMELA 1685. 1686. 1687. 1688.

HEKIM OGUL ALIPASE DO BR 8 1610000050990098

Broj 14 - Strana 46
1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO TE[ANJ GORA@DE SANSKI MOST TE[ANJ ILID@A BIHA] SANSKI MOST KISELJAK VISOKO ILID@A SREBRENIK TUZLA BOS. KRUPA BOS. KRUPA DOBOJ TUZLA VISOKO SREBRENIK TE[ANJ VITEZ SREBRENIK GORA@DE @EP^E SREBRENIK SARAJEVO CAZIN VISOKO LIVNO ILID@A @EP^E ILID@A SARAJEVO @IVINICE BR^KO SARAJEVO GRADA^AC BIJELJINA VITEZ BR^KO PALE BIJELJINA MOSTAR BERKOVI]I TREBINJE MOSTAR MOSTAR SARAJEVO TREBINJE ARMAGANUSA 40 JELAH 43 DRINSKE BRIGADE 11 36 HUSIMOVCI BB KRASEVO LEPENICKA 101 PRVE BIHA]KE PART CETE 108 HAMZIBEGOVA ULICA BB HRASTOVI BB GODUSA NIKOLE SOPA 37 BOSANSKIH BRANILACA BB DZAFER MAHALA 38 HASANA KIKICA BB VRANJSKA BB JUG BOGDANA 20A 1 PASCI BB DO BAZENA LJUBACE SKOPLJAKA BR 66 NN POLJE BB ROSULJE BB MATIJE GUPCA BB UL BOSANSKIH BRANILACA BB VITKOVICI BB PRVA BB SREBRENIK BB ZIJE DIZDAREVICA 86 OSTROZAC BB DONJA ZIMCA BB VUKOVARSKA 20 DZEMALA BIJEDICA BB ZENICKI PUT BR 33 STANJEVAC DO BROJA 8 DOGLODI 92 STUP ORB 104 @IVINICE PLAZULJSKA BR 20 MALTA BB POSLOVNI CEN MALTA PP 3 SARAJEVSKA BB GRADA^AC ZIVOJINA MISICA 52 JARDOL BB PROF MURATA EFENDIJE SINANAGI BB JAHORINSKA BR 12 AGROTRZNI CENTAR OBJEKAT B11 KNEZA DOMAGOJA 12 VIDUSA BB KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BR 33 DUBROVACKA 4 FRA DIDAKA BUNTICA 144 HAMDIJE CEMERLICA 37 GARIBALDIJEVA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000008670065 1610400001650058 1610300002610072 1610350017780045 1610400002080059 1610000034040027 1610350025520063 1610350009690051 1610700004890037 1610150002510024 1610000054370063 1610500000660071 1610250023350081 1610350005990083 1610350009060036 1610450028400085 1610250007790020 1610150000450035 1610500001240034 1610400007690054 1610700002990098 1610500002750033 1610300000980084 1610750004000011 1610500000160036 1610000021290056 1610350005820042 1610150001330019 1610200018260057 1610000060230027 1610750001000092 1610000043260071 1610000037890054 1610250014010048 1610600006980004 1610000049000046 1610250015850041 1610850001870080 1610700001190069 1610600001750055 1610000077410085 1610850006030022 1610200010320025 1610200046810067 1610200054690056 1610200029970091 1610200010350095 1610000033830022 1610200010370077

HAJDBEL KOMERC DOO SARAJEVO HAMBOK DOO TE[ANJ HAMEDPROM DOO GORA@DE HAMIC ZUD VL MUHAMED SMAJLOVIC S MOST HAMO EXPORT IMPORT DOO TE[ANJ HAMOS DOO SARAJEVO HAMULIC COMERC DOO BIHA] HAMZIBEG RESTORAN VL DELIC ISLAM HAN STR HRASTOVI KISELJAK VL ELDIN SELMAN HAN STR VL ADILOVIC ASMIR HANA STR VL MASNIC NIJAZ HANI SZR VL FAZLIC HANA SREBRENIK HANNAH TR VL BECIROVIC SADETA TUZLA HARBAS COMP DOO BOSANSKA KRUPA HARBAS COMPANY DOO BOS. KRUPA HARD SOFT SZTR VL MARKOVIC MARIO DOBOJ HARKOM DOO TUZLA HARRY FAST FOOD VISOKO HARUN DOO SREBRENIK HAS PROM DOO JELAH TE[ANJ HASKIC COMERC DOO VITEZ HASTE DOO SREBRENIK HATA COMERC DOO GORA@DE HAYAT NO 1 VL NAZIM BECIROVIC @EP^E HAZARD DOO SREBRENIK HAZE DOO SARAJEVO HB HB DOO CAZIN HBH EXPORT IMPORT DOO VISOKO HEATING DOO LIVNO HECOPROM DOO SARAJEVO HEDAS DOO @EP^E HEDOEMA DOO SARAJEVO HEINEMANN DOO SARAJEVO HELA TRANSPORTI DOO @IVINICE HELIX DOO BR^KO HELP DESK SAVJETOVANJE DOO SARAJEVO HEMPRO DOO GRADA^AC HEPSU DOO BIJELJINA HER EX DOO VITEZ HER POS 2001 DOO BR^KO

1730. HERATEKT SZTR PALE 1731. HERBAVITA DOO BIJELJINA 1732. HERC MB DOO MOSTAR 1733. HERCEG VOCE I POVR DOO BERKOVI]I 1734. HERCEGO DOO TREBINJE 1735. HERCEGOVACKA RADIO TELEVIZIJA DOO MOSTAR 1736. HERCEGOVINA OSIGURANJE DD MOSTAR 1737. HERCEGOVINA SARAJEVO GP DD SARAJEVO 1738. HERCEGOVKA DOO TREBINJE

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR VELIKA KLADU[A SARAJEVO SARAJEVO BIHA] ^ITLUK SARAJEVO TE[ANJ TE[ANJ ILIJA[ VISOKO BIHA] BIHA] SREBRENIK ORA[JE DOBOJ DOBOJ BOS [AMAC ^APLJINA ZENICA [IROKI BRIJEG KLADANJ VISOKO BR^KO SANSKI MOST BANJA LUKA BU@IM GLAMO^ SARAJEVO ZVORNIK HAD@I]I BIJELJINA BANJA LUKA LIVNO VITEZ KLJU^ SARAJEVO DONJI VAKUF MODRI^A [IROKI BRIJEG GRA^ANICA SARAJEVO BREZA VELIKA KLADU[A SANSKI MOST KAKANJ ILICKA 169 SULEJMANA TOPICA 22 TE[ANJSKA 1 ZELENIH BERETKI 16 HAMDIJE KAPIDZICA 6 TROMEDJA INDUSTRIJSKA ZONA DZEMALA BIJEDICA 2 MARSALA TITA BB JELAH PODLUGOVI BB SARAJEVSKA BB DARIVALACA KRVI 17 HADZIABDICA MAHALA BR 16 ZELJEZNICKA 26 XIV ULICA BR 13 KRALJA ALEKSANDRA 155 CARA DUSANA 6 CARA DUSANA BB STRUGE BB ILIRSKI PUT 51 TRN 41 [IROKI BRIJEG STUPARI BB DONJE MOSTRE BB REISA EMALUDINA CAUSEVICA 12 TOMINA BR 167 BRACE PODGORNIKA 23 BU@IM IZETA NANICA 11 STJEPANA RADICA BB GLAMO^ DZEMALA BIJEDICA BB PIJ HECO SVETOG SAVE 71C GAROVCI 51 A IVE ANDRICA 15 SLOBODANA KOKANOVICA 5 TRG BRANITELJA LIVNA BB KRALJA TVRTKA BB KAMICAK BB BARUTHANA 9 GUVNA BB SKUGRIC BB TRN BB [IROKI BRIJEG ORAHOVICA DONJA BB KOVACI 27 BANJEVAC 104 ADNAN ADO REDZIC BR 2 VRSE 349 SANSKI MOST V DIVIZIJE NOP A 318

Broj 14 - Strana 47
1610200010390059 1610350020910041 1610000051190015 1610200026380024 1610350002300009 1610200033370038 1610000036540008 1610400002710074 1610400004100084 1610000004750004 1610150000930088 161035000811001 8 1610350013080007 1610500000450066 1610800001050093 1610400004220073 1610450038370036 1610800001060084 1610200014770094 1610550009200094 1610200021060059 1610250004580096 1610150005760009 1610600001170092 1610350011800092 1610450035200076 1610350017150030 1610200026720009 1610000035520053 1610850001680057 1610000055680048 1610850010460012 1610450021780029 1610200018280039 1610700005110033 1610350030350081 1610000072370062 1610700002670095 1610450043130020 1610200021070050 1610250023190031 1610000062040047 1610000044810034 1610350010220059 1610350030900071 1610650003460017

1739. HERMIS DOO MOSTAR 1740. HERZ BOUTIQUE VL DJONKO ALMIN V KLADU[A 1741. HESA DOO SARAJEVO 1742. HETRING DOO SARAJEVO 1743. HEUREKA DOO IZUMI I NOVE TEHNOLOGIJE BIHA] 1744. HFB DOO ZA PROIZVODNJU CVIJECA ^ITLUK 1745. HI FI CENTAR DOO SARAJEVO 1746. HIB UR CAFFE BAR VL HANDZIC ELFAD TE[ANJ 1747. HIDRAULIK NUMIC DOO JELAH TE[ANJ 1748. HIDROINZINJERING PILANA PODLUGOVI DOO ILIJA[ 1749. HIDROINZINJERING PROMET DOO VISOKO 1750. HIMS 2 TR VL HAJDARPASIC ISMET 1751. HIMS MS DOO BIHA] 1752. HINUS DOO SREBRENIK 1753. HIP STR VL ESENA TVICA ORA[JE 1754. HIT KOMERC DOO DOBOJ 1755. HIT PROM STR VL POPOVIC DRAGO DOBOJ 1756. HIT PROMET DOO BOSANSKI [AMAC 1757. HLADNJACA STRUGE DOO ^APLJINA 1758. HM STR VL MESKOVIC HALID ZENICA 1759. HM TRADE DOO [IROKI BRIJEG 1760. HMH GOSTELJA DOO STUPARI KLADANJ 1761. HMM GRADNJA DOO VISOKO 1762. HO GASTRA DOO GORNJI RAHIC 1763. HODZIC ZUD VL HODZIC ZIKRET SANSKI MOST 1764. HOLIVUD SUR VL UKMAR BRANKA BANJA LUKA 1765. HOLLAND DOO BU@IM 1766. HOLZ DOO GLAMO^ 1767. HONEM DOO SARAJEVO 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. HONET DOO ZVORNIK HOODIA GORDONI DOO HAD@I]I HORIC DOO BIJELJINA HOTEL ATINA DOO BANJALUKA HOTEL DINARA UTD DOO LIVNO HOTEL VITEZ DOO VITEZ HOTIC KOMERC DOO KLJU^ HOZBO STR VLASNIK HOZBO HASIJA HOZIC TURIST DOO DONJI VAKUF HRANA PROM ZTR VL STOJIC NEDELJKO MODRI^A HRKAC STR [IROKI BRIJEG VL BLAZENKA HRKAC HS ^ELI]NE KONSTRUKCIJE DOO GRA^ANICA HS STR VL KADIC SENIJA HUBIC BAU GRADNJA DOO BREZA HURMA DOO VELIKA KLADU[A

1783. HUSIC ZR VL HUSIC HASE SANSKI MOST 1784. HUSIKA DOO KAKANJ

Broj 14 - Strana 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DOBOJ SARAJEVO MOSTAR BR^KO LIVNO @EP^E GRUDE SARAJEVO CAZIN BR^KO CAZIN MOKRO SARAJEVO GRA^ANICA ZVORNIK SARAJEVO BIHA] LIVNO BIHA] BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO [IROKI BRIJEG ^APLJINA LAKTA[I VELIKA KLADU[A UGLJEVIK LAKTA[I POSU[JE BOS. KRUPA VISOKO VISOKO NOVI TRAVNIK BIHA] BIHA] BR^KO TE[ANJ KOZ. DUBICA MOSTAR BR^KO TUZLA VISOKO SARAJEVO BIHA] SARAJEVO ILIJA[ VITEZ PRIJEDOR BRIJESNICA VELIKA BB MALI SOUKBUNAR 5 KRALJA TVRTKA 10 DUBRAVE BB TRZNICA ARIZONA ZUPANA ZELIMIRA BB DONJA PAPRATNICA BB SREDISTE 184 HAMDIJE CEMERLICA 2 TRG ZLATNIH LJILJANA S 47 INDUSTRIJSKA ZONA BB CORALICI BB MOKRO BB MUHAMEDA HADZIJAHICA 56 SOKOGRADSKA CESTA 24 PISKAVICA TRG KRALJA PETRA I KARADJ CENTA 4 BULEVAR MESE SELIMOVICA BB DOM KULTURE BB SUHACA BB CAZINSKA BR 2 KRAJISKIH BRIGADA 3 KULINA BANA 15 JAROSLAVA PLETICIJA 5 ISMETA MUJEZINOVICA 14 A. MIHANOVICA BB CELJEVO BB VELIKO BLASKO BB NURIJE POZDERCA BB FILIPA VISNJICA BR 1 VELIKO BLASKO BB ^ITLUK BB BRANILACA GRADA BB KRALJA TVRTKA BR 34 KARAVDICA 25 NEVIC POLJE BB ZAGREBACKA ULICA BR 53 ZAGREBACKA ULICA BR 53 TRG MLADIH BR 1 TE[ANJKA AGINCI BB STJEPANA RADICA 114 CERIK BB BOSNE SREBRENE 12 ZANATSKI CENTAR TOPAL OSMAN PASE 18 IRFANA LJUBIJANKICA BB KRANJCEVICEVA BB LJESEVO 1 STJEPANA RADICA BB BREZICANI BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610750001040056 1610000044310096 1610200010470084 1610600008330050 1610200018290030 1610750004620035 1610200036500034 1610000056050006 1610350017990050 1610600000990060 1610350005790069 1610000066410091 1610000012130055 1610250006260039 1610850010690096 1610000062400014 1610350024970073 1610200027500083 1610350002440077 1610450021000052 1610250003960072 1610450003850064 1610000042730063 1610200021080041 1610200014820049 1610450041390034 1610350007980038 1610850004180038 1610450017590017 1610200048540062 1610350014270003 1610150000200066 1610150001310037 1610700003400020 1610350013630094 1610350013630191 1610600005200054 1610400001560042 1610450021500087 1610200025930041 1610250021100069 1610250004980027 1610150002740011 1610000060070074 1610350018220037 1610000017870030 1610150006630002 1610700001220042 1610450035290092

1785. HUSO DOO DOBOJ ISTOK 1786. HVAC ZANATSKA DJELATNOST VL JUSIC ALDIN SARAJ 1787. HVIDRA HRVATSKI RATNICI HB UG MOSTAR 1788. I K E SP VL EMIRA KOMBIC BR^KO 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. I LIVNOBUS DOO LIVNO I TREID DOO @EP^E I&M GEL DOO GRUDE I2DB DOO SARAJEVO IBRAHIMPASIC DOO CAZIN IBREX SP VL IBRAHIM HADZIMURATOVIC BR^KO IC FBI DOO CAZIN ICE AQUA GROUP DOO ISTOCNO SARAJEVO ICEX AGENCIJA VL BECIC SULJO SARAJEVO ICJM DOO GRA^ANICA

1799. ID 69 ZTR VL DARKO ESPEK ZVORNIK 1800. IDAAUTO DOO SARAJEVO 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. IDEA DOO BIHA] IDEAL DOO LIVNO IDIR DOO BIHA] IDT SYSTEM DOO BANJALUKA IEO MARKETING DOO TUZLA IEO MARKETING DOO BANJALUKA IEVE DOO SARAJEVO IGA SUR [IROKI BRIJEG VL IVANA KRALJEVIC IGM DOO ^APLJINA IGM INTERNATIONAL DOO LAKTA[I IGMIT DOO VEL KLADU[A

1812. IGNOLUX DOO UGLJEVIK 1813. IGO STELL COMPANY DOO V BLASKO LAKTA[I 1814. IGUANA GRAFIKA DOO POSU[JE 1815. IHLAS DOO BOSANSKA KRUPA 1816. IHTEX DOO VISOKO 1817. IHTIJAREVIC EXPORT IMPORT DOO VISOKO 1818. IKAR DOO NOVI TRAVNIK 1819. IKIC COMERC DOO BIHA] 1820. IKIC COMERC DOO BIHA] 1821. IKO DOO BR^KO 1822. IKOMS PROM DJL TE[ANJ 1823. IM COMMERCE DOO KOZ. DUBICA 1824. IMA 2000 DJO MOSTAR 1825. IMAMOVIC COMERC DOO BR^KO DISTRIKT 1826. IMBIS FAST FOOD VL MAJDANCIC SEVKIJA TUZLA 1827. IME KAFFE VL CABARAVDIC FIKRETA 1828. IMEDIA DOO SARAJEVO 1829. IMIDZ T4 DOO BIHA] 1830. IMOBILIA TRADE DOO SARAJEVO 1831. IMOVINA PYRAMID TRAVEL DOO ILIJA[ 1832. IMPREGNACIJA HOLZ DOO VITEZ 1833. IMPRO AD PRIJEDOR

Srijeda, 30. 3. 2011.
1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO BOS. KRUPA ZENICA MODRI^A BIHA] DOBOJ @EP^E BANJA LUKA BANJA LUKA [IROKI BRIJEG TUZLA GRA^ANICA TUZLA TE[ANJ VITEZ SARAJEVO MODRI^A POSU[JE BR^KO MOSTAR VOGO[]A SREBRENIK LIVNO BUSOVA^A BANJA LUKA POSU[JE I. SARAJEVO LIVNO GRUDE ZENICA ZENICA BR^KO LJUBU[KI BR^KO MOSTAR BANJA LUKA ^APLJINA SARAJEVO SARAJEVO BR^KO LJUBU[KI BOS. KRUPA SARAJEVO BANJA LUKA KOZ. DUBICA BIJELJINA BANJA LUKA BOS. KRUPA BOS. KRUPA SOUKBUNAR 19 JEZERSKI STJEPANA RADICA 4 CARA LAZARA BB DVORANA LUKE BB BIHA] STANARI SARAJEVSKA BB SAVE KOVACVEVICA 17 DUNAVSKA 1C A STEPINCA BB [IROKI BRIJEG MIKELJE TESICA 12 GRADASCEVICA 1 GRA^ANICA PAR SELO BB KRNDIJA BB BILA BB SKENDERIJA 5 TRG JOVANA RASKOVICA BB OSOJE BB TRG MLADIH BR 4 GRAND HOTEL I SPR BISCE POLJE BB IGMANSKA 36 TERIT ODBRANE ZGRADA TINJAK II BB TRG KRALJA TOMISLAVA GG LUGOVI BB BULEVAR SRPSKE VOJSKE ^ITLUK BB D MIHAJLOVICA BB LUKAVICA GABRIJELA JURKICA BB DRINOVCI BB CRKVICE 56 GORAZDANSKA 28 KANTARDZICA BR 8 A SIMICA BB MEHMEDA SPAHE BR 33 RODOC BB VASE PELAGICA 18 A DON IVANA TOMASA 10 PAROMLINSKA 25 VISNJIK 35A BULEVAR MIRA BR 5 PUT ZA MEDJUGORJE BB I BKB 2 IGMANSKA 85 IVANA GORANA KOVACICA BB MLADENA STOJANOVICA 18 MILOSA OBILICA 16 VELJKA MLADJENOVICA BB PROLETERSKA BR 27 PROLETERSKA 27

Broj 14 - Strana 49
1610000038710092 1610350010420073 1610550006220060 1610450038600023 1610350021320060 1610450029090046 1610750005250050 1610450045860085 1610200025540004 1610200021110014 1610250007010043 1610250008380071 1610250017390013 1610400000230075 1610700006110006 1610000071400062 1610450050300066 1610200034800012 1610600006220009 1610200010590073 1610000014540020 1610500000100090 1610200030280006 1610000022700048 1610450002920028 1610200016950072 1610000037810029 1610200018320003 1610200024920077 1610550000670011 1610550010580016 1610600005640046 1610200005940087 1610600004320070 1610200010630037 1610450003090069 1610200014850022 1610000075650020 1610000054530016 1610600000470043 1610200005950078 1610350018090057 1610000023350045 1610450010810008 1610450036790003 1610800001130021 1610450009930024 1610350007270095 1610350005250070

IMSIR EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO IMTP DOO BOSANSKA KRUPA IN CAR DOO ZENICA IN TR BUTIK VL SAVIC STOJAN MODRI^A INDI TR VL INDIRA CUCKOVIC BIHA] INDUKTOR SZR VL GAVRIC SRECKO DOBOJ INEA A TR VL MEMNUNA MULABDIC INES ESPERIA STR VL PREMASUNAC JASENKO B LUKA INEX EXPORT DOO BANJA LUKA INFO CLUB DOO [IROKI BRIJEG INFO DIS DOO TUZLA INFO FIR INF KNJIG SER VL HADZIC S GRA^ANICA INFOGRAF CORPORATION FOR PRINTING DOO TUZLA INGRAP ITT DOO TE[ANJ INKUBATORSKA STANICA VITEZ BILA DOO INN DRAGON DOO SARAJEVO INO PARTNER DOO MODRI^A INOVERONIKA DOO POSU[JE INTER AGEMA DOO BR^KO

1853. INTER CAT DOO MOSTAR 1854. INTER COLOR CENTAR DOO VOGO[]A 1855. INTER DOO SREBRENIK 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. INTER ETIS DOO LIVNO INTER FAGUS DOO BUSOVA^A INTER GAS INZENJERING DOO BANJA LUKA INTER GRADNJA DOO POSU[JE INTER KOMERC MG DOO I. SARAJEVO INTER MATIC CENTAR DOO LIVNO INTER MEDIC DOO GRUDE INTER PAK DOO ZENICA INTERCAR DOO ZENICA INTERCOM DOO BR^KO INTERCOM DOO LJUBU[KI INTERDRVO DOO BR^KO INTEREUROPA MOSTAR DOO INTEREX DOO BANJALUKA INTERGRAF DOO ^APLJINA INTERGRAF SOR GRAFICAR VL RAMLJAK VLADIMIR INTERGROUP DOO SARAJEVO INTERIJER DOO BR^KO INTERIJER DOO LJUBU[KI INTERIJER VRANIC SD VL HARIS VRANIC INTERKERAMIK DOO SARAJEVO INTERKOMERC COMPANY DOO BANJA LUKA

1878. INTERMONT OUTSOURCING DOO KOZARSKA DUBICA 1879. INTERNACIONAL COMPANY DOO BIJELJINA 1880. INTERNATIONAL DOO BANJA LUKA 1881. INTERNATIONAL DOO BOSANSKA KRUPA 1882. INTERNATIONAL S DOO BOSANSKA KRUPA

Broj 14 - Strana 50

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KLJU^ SANSKI MOST DOBOJ BR^KO MOSTAR BIHA] BR^KO VITEZ SARAJEVO [IROKI BRIJEG DOBOJ SARAJEVO LIVNO SANSKI MOST MOSTAR BR^KO SANSKI MOST NOVI GRAD VITEZ BIHA] MOSTAR BIHA] BANJA LUKA SARAJEVO NOVI GRAD NOVI GRAD TUZLA CAZIN ZENICA BANJA LUKA BUGOJNO BR^KO BIHA] ^ITLUK MOSTAR TRAVNIK MOSTAR LJUBU[KI ^ITLUK [IROKI BRIJEG BU@IM VITEZ TUZLA FOJNICA SRBAC HAD@I]I LJUBU[KI KUPRES 17 VK BBR BB BULEVAR VII KORPUSA VIDOVDANSKA BB LUCKA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB POLIKLINIKA B K 4 BULEVAR MIRA BB P SVACICA B.B. SIBENSKA 3 SPRAT 1 VISOKA GLAVICA BB [IROKI BRIJEG PRIDJEL 205 ZMAJA OD BOSNE 4 HOLIDAY INN SINJSKA 9 MUSA CAZIM CATIC BR 25 KNEZA DOMAGOJA 11 A KLOSTERSKA BR 1 ZELJEZNICKA BR 8 SELO DOBRLJIN KRUSCICA BB OMERA MUJADZICA 55 M TITA 137A MUSTAFE OMEROVICA BR 8 16 KRAJISKE NOU BRIGADE 37 NIZE BANJE 4 DONJE VODICEVO 117 DONJE VODICEVO 117 UL FRIDE LAUFER BR 6 HASANA MUJEZINOVICA S 16 BILMISCE 86 B PETRA RADJENOVICA 2A KOZARSKA 18 BULEVAR MIRA BB HARMANSKI SOKAK BB NERETVANSKA BB RODOC BB DONJE PUTICEVO BB DR ANTE STARCEVICA 38 S RADICA BB GORNJI MALI OGREDJENIK VISOKA GLAVICA BB [IROKI BRIJEG ZARADOSTOVO 239 JOSIPA DJOKICA BB GORNJI LUKAVAC BR.26 SETALISTE BB INADJOL ZUNOVNICA 150 VELJACI BB KRALJA TVRTKA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610350031930017 1610350025640052 1610450028430058 1610600007000083 1610200010650116 1610350001360079 1610600005410059 1610700001230033 1610000027180090 1610200021150075 1610450032950064 1610000045790025 1610200039610048 1610350009910047 1610200010700071 1610600007150045 1610350002870078 1610450047160079 1610700001250015 1610350019220010 1610200003530025 1610350002670064 1610450020870072 1610000029510030 1610450027980075 1610450023970095 1610500002600071 1610350005150063 1610550003730070 1610450040160074 1610700002780093 1610600001450034 1610350026890091 1610200006880017 1610200010720053 1610550012430097 1610200010730044 1610200033270031 1610200003970017 1610200021190039 1610350023740016 1610700001270094 1610800001160091 1610700004770048 1610450023570067 1610000064170070 1610200005960069 1610200044820015

1883. INTERNET CAFFE STAR VL HOTIC IRZAD KLJU^ 1884. INTERNISTICKA ORDINACIJA VL ENIS SABANOVIC 1885. INTERSIK PROFESSIONAL DOO DOBOJ 1886. INTERSPED DOO BR^KO 1887. INTERSPORT DOO MOSTAR 1888. INTERTEHNA DOO BIHA] 1889. INTIMA SP VL MIRJANA MIHAJLOVIC BR^KO 1890. INTIMA VITEZANKA SZR VL ANA IVOS VITEZ 1891. INTUP GP DOO SARAJEVO 1892. INVAL DOO [IROKI BRIJEG 1893. INVENTING DOO PRIDJEL DOBOJ 1894. INVESS DOO SARAJEVO 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. INVEST GRADNJA DOO LIVNO INVEST PROJEKT DOO SANSKI MOST INVESTING DOO MOSTAR INZENJERING DOO BR^KO DISTRIKT INZINJERING JAKUPOVIC DOO SANSKI MOST IRIS CVIJECARA VL DJAKOVIC BOSKO NOVI GRAD IRIS KOMERC STR VL MUSLIMOVIC NEIRA VITEZ IRIS TR VL SABIRA HADZIC BIHA] IRMA TR VL AMRA PATAK MOSTAR IRMA TR VL KLICIC IRMA IROKO DOO BANJA LUKA ISKRA PRINS BH DOO SARAJEVO ISKRATRANS DOO DONJE VODICEVO NOVI GRAD ISKRATRANS MARKETING DOO NOVI GRAD ISMIREX DOO TUZLA ISO DOO CAZIN ISTIKAMET UDRUZENJE ZENICA ISTOK SUR VL SMILJANIC MILJAN BANJA LUKA ISTRA DOO BUGOJNO ITALPROJECT DOO BR^KO ITD UR KAFFE BAR VL ADIN KASUMOVIC BIHA] ITK&JERKIC DOO ^ITLUK ITMA DOO MOSTAR IVA CVJECARA VL NIKOLIC IVKA TRAVNIK IVAKO DOO MOSTAR IVANA SHOP STR VL MATEA CULJAK LJUBU[KI IVANDA STR VL IVAN GAGRO ^ITLUK IVANKOVIC DOO [IROKI BRIJEG IZAN COMMERC DOO BU@IM IZBOR DOO VITEZ IZING DOO TUZLA IZO COMMERC DOO FOJNICA IZOMONT DOO SRBAC IZVOR SUR RESTORAN VL KORO ADEM J&B DOO LJUBU[KI J&P DOO KUPRES

Srijeda, 30. 3. 2011.
1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
HAD@I]I BIHA] DOBOJ NOVI GRAD BOS PETROVAC KRE[EVO VELIKA KLADU[A ORA[JE TUZLA TUZLA BIHA] PRIJEDOR LONCARI MODRI^A BANJA LUKA GLAMO^ GLAMO^ KRE[EVO TOMISLAVGRAD PRNJAVOR LIVNO CAZIN [AMAC GORA@DE KONJIC JANJA BIHA] KONJIC PRNJAVOR DERVENTA DERVENTA PRNJAVOR DERVENTA TUZLA @EP^E BUGOJNO SRBAC LJUBU[KI BIJELJINA BANJA LUKA BANJA LUKA PRIJEDOR BR^KO POSU[JE VITEZ BR^KO BANJA LUKA NOVI TRAVNIK DONJI HAD@I]I 70 BIHA]KIH BRANILACA 2 FILIPA VISNJICA 70 POLJAVNICE 142 HASKE IBRAHIMPASICA 90 GUNJANI BB PODZVIZD CAPRAG BB S.RADICA 49 VELJKE LUKICA KURJAKA 4 VELJKE LUKICA KURJAKA 4 FRANJEVACKA BR 12 SVALE BB LONCARI BB CARA LAZARA BB LOZIONICKA BB RADASILJE BB RADASILJE BB OBALA BB KRALJA ZVONIMIRA BB DONJI STRPCI ZASTINJE BB SEPICI 9 NIKOLE PASICA BB [AMAC 31DRINSKE BRIGADE BB SEONICA BB KARADJORDJEVA BB DARIVALACA KRVI BB

Broj 14 - Strana 51
1610000062720017 1610350031410097 1610450028320060 1610450045140054 1610350006870067 1610000030560055 1610350013600024 1610800001170082 1610250006950097 1610800001180073 1610350004020013 1610450014100054 1610600002580084 1610450042160020 1610450015540019 1610200045070081 1610750003940065 1610700004000062 1610200016990036 1610450029250096 1610200018340082 1610350023130080 1610800005070064 1610300005290085 1610200039050067 1610850008360059 1610350002250054

J&R STR VL MASIC JASMINA HAD@I]I JA SA DOO BIHA] JABUKA STR VL STOJA BOJIC DOBOJ JACA STR VL BRKIC JADRANKA NOVI GRAD JAGANJAC DOO BOS PETROVAC JAHIC PROMET DOO KRE[EVO JAKA TR MIRSAD OMERAGIC JAKYCOMMERCE DOO ORA[JE JANA COMPANY DOO TUZLA JANA COMPANY DOO TUZLA JANEDIN DOO BIHA] JANJOS DOO PRIJEDOR JANKOMERC DOO S ORA[JE JANKOVIC KOMERC DOO MODRI^A JANKULINA KOMERC DOO BANJA LUKA JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMO^ JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMO^ JANY & R SGD VL JOZO KESIC KRE[EVO JAPAN DOO TOMISLAVGRAD JARO STR VL SINISA GAVRIC D STRPCI PRNJAVOR JAS COMMERCE DOO LIVNO JASEN MERC DOO CAZIN JASEN PODUZ RADNJA [AMAC VL DERVIC AMIR JASEN SZSR VL MEHANOVIC IZET GORA@DE JASMIN STR VL NERMIN SOFIC KONJIC JASMINA SZTR ZLATARA VL JASMIN NUKIC JANJA JASMINA TR KIOSK BIHA] VL SAMARDZIC JASMINKA JAVNI PREVOZ STVARI VL FEDJA GRCIC KONJIC JAVNI PREVOZ VL COLIC ZORAN PRNJAVOR JAVNI PREVOZ VL GOJKOVIC CEDOMIR DERVENTA JAVNI PREVOZ VL GRBIC MARINKO DERVENTA JAVNI PREVOZ VL SINISA COLIC PRNJAVOR JAVNI PREVOZ VL ZORIC MIODRAG DERVENTA JAVNI PRIJEVOZ TERETA VL TREBO EDHEM TUZLA JAVORPROMET DOO @EP^E JELAS DOO BUGOJNO JELAS PRODUKT DOO SRBAC JELAVIC BENZ DOO LJUBU[KI JELCOM DOO BIJELJINA JELOVICA PROMET DOO BANJALUKA JENCY COMMPANY PP BANJA LUKA JEZERA TR VL KESIC NADA PRIJEDOR JIAN QIN DOO BR^KO JIM BENZ DOO POSU[JE JIM DOO VITEZ JIQING DOO BR^KO JO TA JE SOD VL MILANOVIC JOVAN BANJA LUKA JOKIC PROMET DOO NOVI TRAVNIK

IV MUSLIMANSKE BRIGADE 20 1610200050220005 17 DONJI STRPCI PRNJAVOR 1610450022890097 OSINJA 355 1610450037940035 POLJE BB DONJI STRPCI BB LUG BB RATKA VOKICA 6 BEGOV HAN BB CIPULJIC I BB OMLADINSKA BB ZRINSKO FRANKOPANSKA BB NEZNANIH JUNAKA BR 19 BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB RAVNOGORSKA 5 VUKA KARADZICA 48 ARIZONA TRZNICA JUKICA NJIVE BB POSU[JE DJURE PUCARA BB DUBRAVE BB BR^KO V PRIGRADSKI PUT BB 1 MAJA 20 1610450033490063 1610450028560038 1610450033880003 1610250025160004 1610750001130072 1610550015960024 1610450005470061 1610200039780089 1610850004260063 1610450020800038 1610450005670075 1610450030970003 1610600006430014 1610200029170035 1610700002790084 1610600007230070 1610450035930098 1610200025460076

Broj 14 - Strana 52
1979. JOKS DOO SRBAC 1980. JONATAN DOO SARAJEVO 1981. JOSOTIC DOO [IROKI BRIJEG 1982. JOURNALIST DOO SARAJEVO 1983. JOVANA RAD DOO [AMAC

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SRBAC ILID@A [IROKI BRIJEG SARAJEVO [AMAC BOS. BROD BANJA LUKA PELAGI]EVO SARAJEVO ZENICA BIJELJINA SARAJEVO NOVI TRAVNIK SARAJEVO BANJA LUKA ZENICA BR^KO BR^KO BIHA] ^ITLUK GRADA^AC BIJELJINA CAZIN @EP^E KRE[EVO TUZLA BIHA] [IROKI BRIJEG LIVNO I. SARAJEVO LIVNO GRADI[KA MOSTAR KAKANJ VOGO[]A VISOKO BIJELJINA SARAJEVO BIHA] SANSKI MOST BANJA LUKA LAKTA[I BANJA LUKA KISELJAK BR^KO MOSTAR SANSKI MOST 11 NOVEMBRA BB STUPSKO BRDO BB TC HECOPROM JAPLANICKA 5 [IROKI BRIJEG PRUSCAKOVA 8 RASKRSCE NIKOLE TESLE I CARA DUSA SVETOG SAVE BR 76 PRIJEDORSKI PUT BB BLAZEVAC BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 BISTUA NUOVA 17 STEFANA DECANSKOG BR 112 SPOMENIK 26 ILID@A STOJKOVICI BB ZAGREBACKA BB VELJKA MLADJENOVICA BB TITOVA BB DUBRAVE BB HAJDUCKA BR 9 IVANA FRANJE JUKICA BB MARKOVAC BB UL OSLOBODJENJA 13 MESE SELIMOVICA 29 KRIVAJA 144 BEGOV HAN BB FRA GRGE MARTICA 108 BAROK 10 VEDROPOLJSKA BB FRA DIDAKA BUNTICA BB [IROKI BRIJE BEGOVACA BB ILID@A VOJKOVICI 222 STARA CARSIJA VIDOVDANSKA BB BLAGAJ BB MEHMEDA SKOPLJAKA 1 IGMANSKA 84 KRALJA TVRTKA BB FILIPA VISNJICA 161 ALIPASINA 6 JABLANSKA 39 OKREC BB PETRA RADJENOVICA 3 DOSITEJEVA 2 IVE ANDRICA 56 BRNJACI BB PAJE JOVANOVICA BR2 KNEZA BRANIMIRA 7 GORNJI KAMENGRAD BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610450004490070 1610000029890076 1610200021280055 1610000026960191 1610450034910046 1610450048820040 1610550021450030 1610450046890031 1610000016560045 1610550012800055 1610850005730098 1610000022120085 1610700001290076 1610000049090062 1610450006260029 1610550005410013 1610600005900006 1610600003260054 1610350008740033 1610200006920078 1610500000470048 1610850001210092 1610350022610063 1610550015150074 1610700003380038 1610250017300094 1610350001730037 1610200021290046 1610200052600094 1610000038990034 1610200018360064 1610450015570089 1610200004640093 1610650002830002 1610000000990090 1610150003340053 1610850004240081 1610000001710024 1610350015080050 1610350006520091 1610450005910053 1610450035430063 1610200025310017 1610700004780039 1610850008330086 1610200048250032 1610350015100032

1984. JOVANA SUR PEKOTEKA VL MILANOV MARJANCE BRO 1985. JOVIC DOO BANJA LUKA 1986. JOVIC KOMERC DOO BLAZEVAC 1987. JOY DOO SARAJEVO 1988. JP ZA ODRZAVANJE JAVNIH POVRSINA ZENICA 1989. JUGOKOMERC DOO BIJELJINA 1990. JUH PROM DOO SARAJEVO 1991. JUKIC DOO NOVI TRAVNIK 1992. JUMBO STR VL KARACIC NERMIN SARAJEVO 1993. JUMBOPLAST DOO BANJALUKA 1994. JUNIOR STR VL MILJKOVIC SEMIR ZENICA 1995. JUNQING DOO BR^KO 1996. JUNUZOVIC ALMIR AUTOPREV VL JUNUZOVIC ALMIR 1997. JUR MARK DOO BIHA] 1998. JURIC DRVO DOO ^ITLUK 1999. JURKIC DOO GRADA^AC 2000. JURSIK DOO BIJELJINA 2001. JUSAN MERC DOO CAZIN 2002. JUSUFOVIC SZR VL SAMIR JUSUFOVIC @EP^E 2003. JUTRO DOO KRE[EVO 2004. JUVE UR CAFFE BAR VL MRKALJEVIC ELVIS TUZLA 2005. K & L DOO BIHA] 2006. K&G ZTR VL KVESIC GALIC [IROKI BRIJEG 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. KA MA DOO LIVNO KACELJ DOO ISTOCNO SARAJEVO KAFANA MILOSNIK TEOFIK VELIC LIVNO KAFE 5 SUR VL GIGOVIC NENED GRADI[KA KAIRO CAFFE BAR VL NIJAZ CUSTO MOSTAR KAKANJ TRADE DOO KAKANJ KAKTUS DOO SARAJEVO KAKTUS FENIKS DOO VISOKO KAKTUS SUR PECENJARA VL RADISLAV NIKOLIC KAKTUS SZ CR VL TURNADZIC SEAD SARAJEVO KAL DOO BIHA] KAL M SPED DOO SANSKI MOST KALA ART DOO BANJALUKA KALA TR VL MOMCILOVIC MIRJANA TRN LAKTA[I KALIMERO DOO BANJA LUKA KALIPSO DOO KISELJAK KAMELEON DOO BR^KO KAMEN DENT DOO MOSTAR KAMENGRAD DD RUDNIK MRKOG UGLJA SANSKI MOST

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DOBOJ MOSTAR GRUDE LJUBU[KI @EP^E MOSTAR TRAVNIK BIHA] SARAJEVO GAVRICI BB AK IVANA ZOVKE 14 RUZICI BB FRA PETRA BAKULE BB BEGOV HAN BB M TITA 190 TVORNICKA BB

Broj 14 - Strana 53
1610450030780077 1610200034940080 1610200003130094 1610200040970085 1610750006060097 1610200002140015 1610550009840003 1610350008710060 1610000037120068 1610350021710097 1610200017000027 1610000016110062 1610350009220086 1610450013020056 1610350000730064 1610400006640029 1610450044460084 1610200037880053 1610350028980053 1610850007840042 1610200056250010 1610350002190011 1610450038040042 1610350020850095 1610000031800006 1610200017010018 1610350006790042 1610250008580085 1610000008900052 1610350034500032 1610000050140087 1610400010420022 1610700003880073 1610450004260083 1610000069900054 1610200040530093 1610150002870088 1610200021350089 1610350025100053 1610350005370059 1610200030050019 1610450022860027 1610200002920089 1610200025440094 1610000030540073 1610000067240023 1610600008670035 1610250006480035 1610700005390072

2026. KAMENOREZACKA RADNJA SZ VL KEKIC PETAR DOBOJ 2027. KAMGRAD DOO MOSTAR 2028. KAMO AUTO KUCA DOO GRUDE 2029. KANI DOO LJUBU[KI 2030. KANI DOO @EP^E 2031. KAPIJA CAFFE BAR VL ADNANA DEMIROVIC MOSTAR 2032. KAPIJA FAST FOOD VL ODOBASIC ALMA TRAVNIK 2033. KARAKAS DOO BIHA] 2034. KARAPINO DOO SARAJEVO 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074.

MIMARE HAJREDINA BR 6 KOLODVORSKA 12 ENERGOINVEST ZG KARARA DOO BIHA] BIHA] UL PLJESEVICKA BR 49 KAMENICA KARLIKO DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD KAROKAN DOO SARAJEVO SARAJEVO ZVORNICKA 27 KASKO DOO CAZIN CAZIN OSTROZAC BB KASTANEA KOMERC DOO LAKTA[I LAKTA[I PRIJEDORSKA BB KASUPOVIC DOO BIHA] BIHA] MEHMEDA KOLAKOVICA 22 BIHA] KATA SZR VL SAMIR KATARDZIC TE[ANJ TE[ANJ ILIRSKI TRG BB KATARINA TRADE DOO BANJA LUKA BANJA LUKA DUNAVSKA 1 C KATIC DOO NEUM NEUM DUZI BB KATIE AG ZA PROM NEKR VL IBRAHIM KLICIC BIHA] MUSANOVICA MAHALA 9 BIHA] KAZA NOSTRA DOO BIJELJINA BIJELJINA KOMITSKA 46 KD DOO LIVNO LIVNO MISI BB KECALOVIC DOO BIHA] BIHA] ZRTAVA FASIZMA 41 KECIGA ZTR VL STOJIC STEVO MODRI^A MODRI^A BERLINSKA BB KEE I DOO SANSKI MOST SANSKI MOST POBRIZJE BB KELLER DOO KISELJAK KISELJAK KRESEVSKA CESTA 1 KELWELT DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD VOJKOVICI BB KENAN B E DOO BOS PETROVAC BOS PETROVAC RAJINOVAC BB KENDI DOO TUZLA TUZLA BOSNE SREBRENE 28 KENGURO DOO SARAJEVO SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 24 KENO MERC TR VL SIJAMHODZIC MIRSADA BU@IM DONJI BRIGOVI 291 BU@IM KENT SUR LJETNA BASTA VL HAJRIC JASNA SARAJEVO TEREZIJE BB KENTA STR VL ENES BAJRIC JELAH TE[ANJ TE[ANJ ULICA TITOVA BB JELAH KERAMIKA INTERIJERI DOO VITEZ VITEZ STJEPANA RADICA BB KESER KOMERC DOO BANJALUKA BANJA LUKA KRAJISKIH BRIGADA 127 KEUNE SOR FRIZ SALON VL OSMANAGIC NAIL VOGO[]A JOSANICKA 61 ^APLJINA VISOKO [IROKI BRIJEG BIHA] BIHA] MOSTAR BANJA LUKA MOSTAR MOSTAR SARAJEVO ILID@A BR^KO GRA^ANICA VITEZ GOJKA SUSKA BB NASELJE LUKE IV L 3 6 VAGAN BB [IROKI BRIJEG ALEKSE SANTICA 2 HAMZE HUME BB SPLITSKA 3 KARADJORDJEVA 136 A PUT ZA OPINE 11 K KRESIMIRA 21 TRAMPINA 6 MALA ALEJA 19 TRZNICA ARIZONA LUKE BB KRUSCICKA 27

KEY SUR VL LJUBICA NIKOLIC ^APLJINA KG COMERC DOO VISOKO KIBO KOMERC DOO [IROKI BRIJEG KID DOO BIHA] KIESINGER FITTINGS TUBES DOO BIHA] KIKI BUTIQUE VL RADICA BUSIC MOSTAR KIKI STR VL KREMENOVIC BRANKICA BANJA LUKA KIKI TR VL DIJANA SUTA MOSTAR KIKO TRADE DOO MOSTAR KIM 2001 DOO SARAJEVO KIMEL STR VL KOVACEVIC IDAJETA KIMKI SP VL VEJSELI HAJDIN BR^KO KINEMA VL ZUNIC IBRAHIM GRA^ANICA KING CAFFE BAR VL MURIS KAROVIC VITEZ

Broj 14 - Strana 54

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRAVNIK BANJA LUKA BANJA LUKA BIHA] HAD@I]I ZENICA MODRI^A ZVORNIK POSU[JE SANSKI MOST KISELJAK VISOKO BUGOJNO ^APLJINA SARAJEVO LIVNO ZENICA KALESIJA GRADI[KA GACKO ZENICA SARAJEVO MAGLAJ BIHA] VISOKO MOSTAR SARAJEVO @EP^E PRIJEDOR TE[ANJ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHA] MOSTAR USTIKOLINA TUZLA GRA^ANICA PRNJAVOR DERVENTA GRUDE SEHIDA 17 A KNJAZA MILOSA 78 KRALJA PETRA I KARADJORDJEVIC 97A DR IRFAN LJUBIJANKIC BR 65 MISEVICI 287 MARJANOVICA PUT 58A KNEZA MILOSA BB KISELJACKI PUT MZ TRNOVICA VRPOLJE BB PRIJEDORSKA 43 KRESEVSKA CESTA BB ARNAUTOVICI BB KOVACUSA 17 ANTE STARCEVICA BB MIS IRBINA 8 SPLITSKA BR 5 MASARYIKOVA 26 VUKOVIJE DONJE BB BREZIK LAMINCI 15 SOLUNSKIH DOBROVOLJACA BR 27 BRANILACA BOSNE 2A DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A BIJELA PLOCA BB IZACIC BB MUSALA BR 4 PRVA ULICA 4 PAROMLINSKA 30 PAPRATNICA BB DONJA DRAGOTINJA 74 UL KRALJA TVRTKA OBALA KULINA BANA 4 OBALA KULINA BANA 4 MARSALA TITA 54 KOLODVORSKA 12 BIHA]KIH BRANILACA BR 26 MARSALA TITA 286 USTIKOLINA BB TABASNICE 12 22 DIVIZIJE 22 BABANOVCI BEGLUCI BB DONJI MAMICI BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610550008490054 1610450019630024 1610450001340092 1610350011640042 1610000062390023 1610550004390058 1610450036480088 1610850006700098 1610200021380062 1610350012310021 1610700005660023 1610150001480078 1610550012900062 1610200014980002 1610000040030068 1610200018410019 1610550005600036 1610250019400047 1610450048130079 1610200048020045 1610550002220071 1610000040440087 1610400004330071 1610350017430069 1610150004430042 1610200010840042 1610000047850014 1610750004830040 1610450017020045 1610400005750054 1610000012970075 1610000012970172 1610000013300069 1610000072210012 1610350010340048 1610200004250056 1610300005670034 1610250023260065 1610250013640090 1610450035840082 1610450048300023 1610200033800039

2075. KING TR VL MRAKIC MELINDA TRAVNIK 2076. KINGS COMMERCE DOO BANJALUKA 2077. KINGS EXPORT IMPORT PP BANJALUKA 2078. KIOSK TR VL MESIC EDIN 2079. KIRIBI SOD AUTOPRAONICA VL DURGUT MEDINA 2080. KIS COMMERCE DOO ZENICA 2081. KIS DOO MODRI^A 2082. KIS UG RAD KAFE BAR VL BOBAN SIMIC TRNOVICA 2083. KISIC VD DOO POSU[JE 2084. KISS CAFFE BAR VL IBRAHIMOVIC EDINA 2085. KISS MEDIA AGENCIJA VL SLAVKO GRGIC KISELJAK 2086. KIT DOO VISOKO 2087. KIWI DOO BUGOJNO 2088. KIWICO DOO ^APLJINA 2089. KK DRAVERSI DOO SARAJEVO 2090. KLAS DOO LIVNO 2091. KLAS IES DOO ZENICA 2092. KLAS KALESIJA TR VL RAMIC ENISA VUK D KALESIJ 2093. KLAS POLJOPR DJEL VL CVISIC DJURAD LAMINCI 2094. KLAS TR VL BRANKA GORDIC GACKO 2095. KLINKHAMMER DOO ZENICA 2096. KLISALBI DOO AUTO KUCA SARAJEVO 2097. KLJU^ DOO MAGLAJ 2098. KLUB 8 KAFFE BAR UR VL FUDO DIZDAREVIC BIHA] 2099. KLUB GALERIJA SUR VL MARKOTIC MARIN 2100. KMB DOO MOSTAR 2101. KNAUFER SZ GRADJEV DJELATN VL SALIHOVIC ALMIR 2102. KNEZ DOO @EP^E 2103. KNEZ STR VL KNEZEVIC GORAN PRIJEDOR 2104. KNJIZARA CENTAR STR VL DOLAMIC MIDHETA 2105. KNJIZARSTVO MASLESA DD SARAJEVO 2106. KNJIZARSTVO MASLESA DD SARAJEVO 2107. KNOCK KNOCK DOO SARAJEVO 2108. KNOP DOO SARAJEVO 2109. KOCKICA TR VL DUPANOVIC AMIR BIHA] 2110. KOD DEDE BISTRO UR VL ZELJKO LEVACIC MOSTAR 2111. KOD HADZIJE UR VL RAHMAN SAMIR USTIKOLINA 2112. KOD HAMZE MESNICA VL PARTIC SULJO TUZLA 2113. KOD MRKINA MESNICA VL BRKICEVIC JASMIN GRACAN 2114. KOD SANELE SUR VL KOVAC OSMAN PRNJAVOR 2115. KOD SEKULE SUR ROSTILJNICA VL SEKULIC S DERVE 2116. KOD STAROG BONDZE GRILL VL BONDZA I GRUDE

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DERVENTA GRA^ANICA [IROKI BRIJEG KOSTAJNICA SANSKI MOST SANSKI MOST MOSTAR GRA^ANICA VISOKO LJUBU[KI LUKAVAC BIHA] VISOKO SARAJEVO BANJA LUKA BR^KO BR^KO KLADANJ PRIJEDOR LAKTA[I KONJIC BIHA] KONJIC GRA^ANICA LUKAVAC GRUDE BANJA LUKA ILID@A ILID@A BR^KO BANJA LUKA LIVNO TE[ANJ LIVNO DOBOJ BANJA LUKA LJUBU[KI I. SARAJEVO DIVI] BILE]A SANSKI MOST TREBINJE KLADANJ PRIJEDOR LOPARE DRVAR ILID@A [IROKI BRIJEG POSU[JE SVETOG SAVE BB GRACANICKIH GAZIJA BB TRN BB [IROKI BRIJEG RANKA SIPKE 19 S TRNOVA BB TRNOVI BR 13 M TITA 82 D ARMIJE BIH BB UVORICI BR 35 VOJNICI BB ZELJEZNICKA 1 BIHA]KIH BRANILACA 49 RADINOVICI BB STUPSKO BRDO BB HAJDUK VELJKA 9 SVETOZARA COROVICA BR 3 BOSNE SREBRNE BR 36 CENTAR 17 GORNJI GAREVCI 30 RADE JANJUSA 25 PODORASAC BB BAKSAIS HIPODROM BB OVCARI BB GORNJA ORAHOVICA BB MAGISTRALNI PUT BB LUKAVAC GRUDE BB MOTIKE 68 A BLAZUJSKI DRUM 14 BLAZUJSKI DRUM 14 SARAJEVSKA 9 VELJKA MLADJENOVICA BB GABRIJELA JURKICA BB M TITA BB ZELIMIRA ZUPANA BB OSJECANI BB MISIN HAN BANJALUKA PROBOJ BB VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 112 DIVIC BB KORITA BB VAHIDBEGOVA BB VINOGRADI STARINE NOVAKA 12 GOJKOVICI BB KOZARSKA BB PELJAVE BB KRALJICE KATARINE 1 13 JUNI 18 A SENOE BB [IROKI BRIJEG KOVACI BB

Broj 14 - Strana 55
1610450046420066 1610250004740049 1610200021410035 1610450004520043 1610350024990055 1610350004660019 1610200004850098 1610250010540067 1610150000540051 1610200003900080 1610250008350098 1610350022170071 1610150001840045 1610000034810013 1610450003150015 1610600004480023 1610600000130058 1610800001320044 1610450025710081 1610450023670074 1610200029130071 1610350004350007 1610200033940010 1610250023130085 1610250013330078 1610200027370006 1610450009350061 1610000050740032 1610000050740129 1610600000030051 1610450006330063 1610200017030097 1610400000410010 1610200017040088 1610400004080005 1610450003480009 1610200029560072 1610000069390028 1610850008430093 1610200030800023 1610350013890054 1610200005200074 1610250008990007 1610450034720023 1610850002210065 1610200035050078 1610000070480017 1610200021450096 1610200027860050

2117. KOD ZOKE SUR ROSTILJNICA VL POPOVIC Z DERVENT 2118. KODING DOO GRA^ANICA 2119. KOFINTT DOO [IROKI BRIJEG 2120. KOKA PRODUKT DOO KOSTAJNICA 2121. KOKA SANA DOO SANSKI MOST 2122. KOKA SANA VL SADIC ADEM 2123. KOKA TR VL VLADO MILICEVIC MOSTAR 2124. KOKO DZADA DOO GRA^ANICA 2125. KOKOS EXPORT IMPORT DOO VISOKO 2126. KOKOT COM DOO LJUBU[KI 2127. KOKSNO HEMIJSKI KOMBINAT DD LUKAVAC 2128. KOLODVOR UR VL SANEL CEHAJIC BIHA] 2129. KOLORADO KAFFE VL RAJKIC ANES VISOKO 2130. KOLOVRAT DOO SARAJEVO 2131. KOLUMBO PP BANJALUKA 2132. KOMERC MARKET DOO BR^KO 2133. KOMPANIJA ELINS PANIC KEP DOO BR^KO 2134. KONA DOO KLADANJ 2135. KONCAR STR VL KONCAR BRANKO PRIJEDOR 2136. KONEL PROM DOO LAKTA[I 2137. KONI DOO KONJIC 2138. KONJICKI KLUB BIHA] 2139. KONJICTRANS DD KONJIC 2140. KONKRIT DOO GRA^ANICA 2141. KONLES DOO LUKAVAC 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. KONOBA DOO GRUDE KONOBA KOD JANKA SUR BANJA LUKA KONOTJERA DOO SARAJEVO KONOTJERA DOO SARAJEVO KONRAD ELEKTRONIK VL SELMANOVIC ENVER BR^KO KONZORCIJUM ZA INZENJE INGROMA GROUP B LUKA KOP BENZ DOO LIVNO KOP DOO TE[ANJ KOPEX DOO LIVNO KOPLAST DOO OSJECANI DOBOJ KORADOR PP MISIN HAN BANJALUKA KORAK STR VL ZELJKO PERIC LJUBU[KI KOREKS SZTR AUTOSERVIS VL KORONJA PREDRAG KORIN ZR PEKARA VL INDIRA HADZIAVDIC DIVIC KORIX COMMERCE DOO BILE]A KORKARIC ZUD VL KORKARIC MEVLUDIN SANSKI MOS KORLATI TRADE DOO TREBINJE

KOSACE PROMET DOO KLADANJ KOSTANA UR VL UMICEVIC DIJANA PRIJEDOR KOSTIC KOMERC DOO PELJAVE LOPARE KOSUTA DOO DRVAR KOTORAC DOO SARAJEVO KOVA STR VL DRAGAN KOVACIC [IROKI BRIJEG 2165. KOVAC DOO POSU[JE

Broj 14 - Strana 56
2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRUDE LJUBU[KI PRIJEDOR MOSTAR MOSTAR ILID@A GLAMO^ BANJA LUKA CAZIN BANJA LUKA BIHA] BIHA] ^ITLUK ^ITLUK DERVENTA SARAJEVO ZENICA ILID@A ZENICA KAKANJ VITEZ MOSTAR ZAVIDOVI]I MOSTAR @EP^E VITEZ SARAJEVO BR^KO BOS. KRUPA BOS. KRUPA LAKTA[I LAKTA[I SANSKI MOST SANSKI MOST CAZIN GORA@DE VISOKO ^APLJINA POSU[JE VISOKO BREZA BIJELJINA ^APLJINA [IROKI BRIJEG LAKTA[I ILID@A KAKANJ KAKANJ TUZLA [AMAC SARAJEVO DRINOVCI BB DOLE 25 MILOSA OBILICA 143 KRALJA TOMISLAVA 16 KRALJA TOMISLAVA 16 STUPSKA 7 GLAVICE BB BRACE PISTELJIC 1 CUPRIJA BB BRACE PANTIC 2 JABLANSKA BB BEDEM BR 1 PODGREDA BB BIJAKOVICI BB KRALJA PETRA I BB TEREZIJE BB KSC SKENDERIJA SARAJEVSKA 115 BARE 22 STUP ILID@A ADOLFA GOLDBERGERA 6 ZGOSCANSKA LC BB STAR BILA BB ZRINSKI FRANKOPANA 15 RADNICKA BB TRG IVANA KRNDELJA 1 ULICA PRVA BB GACICE BR 76 KOLODVORSKA 11 A KLOSTERSKA 1 III PROLETERSKA 33 PRVOMAJSKA 90 KARADJORDJEVA BB KARADJORDJEVA BB FAJTOVCI BB MAHALA 23 MIOSTRAH BB MEVSUDA BAJICA BAJE BR 24 STUPARICI BB BRACE RADICA BB ZAGREBACKA BB NASELJE LUKE B1 PODZUPCA BB DIMITRIJE TUCOVICA BR 214 SJEKOSE BB KOCERIN BB ZMIJANJSKA BB LAKTA[I RUSTEM PASINA 41 SPRAT III PODVARDA BB PODVARDA BB S HAN MIKELJE TESICA 55 BATKUSA 68 ZAGREBACKA 50

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610200040440077 1610200031260094 1610450016520010 1610200017060070 1610450009470050 1610000002400082 1610200033310092 1610450013050029 1610350021270008 1610450007180074 1610350004220027 1610350001790080 1610200006960042 1610200043370059 1610450031430074 1610000042470006 1610550001510031 1610000008710029 1610550004220017 1610650000190050 1610700006560086 1610200011060038 1610550000570004 1610200001640077 1610750001330086 1610700000080098 1610000040070032 1610850002000060 1610350029550025 1610350020180019 1610450032880030 1610500003780076 1610350013620006 1610350026100026 1610350032400079 1610300005480011 1610150006580047 1610200015050036 1610200017080052 1610150002020077 1610000052060008 1610850001790055 1610200015070018 1610200021500051 1610450017580026 1610000035090052 1610550012360063 1610650003600085 1610250021370020 1610450049830004 1610000066110070

KOVACEVIC STR VL MIRO PANDZIC GRUDE KOZA ZIGA DOO LJUBU[KI KOZAR DOO PRIJEDOR KP TRID MOSTAR KP TRID MOSTAR KPR DOO SARAJEVO KR & LO DOO GLAMO^ KRAJINA CO DOO BANJA LUKA KRAJINA MLIJEKO SMZ PO CAZIN KRAJINA OSIGURANJE DD BANJALUKA KRAJINAMETAL DD BIHA] KRAJINAPUTEVI DD BIHA] KRAS OPREMA DOO ^ITLUK KRASIC MESNICA VL MARIO KRASIC ^ITLUK KREA DOO DERVENTA KREATIV HOBBY SZR VL ALIJAGIC NERMINA SARAJEV KREHIC DOO ZENICA KRIAM DOO SARAJEVO KRIN DOO ZENICA KRIN MZ DOO KAKANJ KRISTAL DISCO KLUB VL PERICA PRANJKOVIC VITEZ KRISTINA STR VL STANISLAV MARUSIC MOSTAR KRIVAJA DD ZAVIDOVI]I KRIVAJA TR VL JULKA STOJIC MOSTAR KRIVAJA @EP^E DOO @EP^E KRIZANOVIC DOO VITEZ KRONN EXPORT DOO SARAJEVO KROV DOO BR^KO KRUPA TRANSPORT DOO BOSANSKA KRUPA KRUPLJANKA DOO BOS. KRUPA KS OBITEX DOO LAKTA[I KS OBITEX DOO LAKTA[I KS TR VL UDZVALIC SENADA KUBIK A UD VL ALDINO AVDAGIC SANSKI MOST KUCE MIOSTRAH TR VL BEGIC FATIMA CAZIN KUCNA RADINOST VL GABELA IGBALA VITKOVICI KUCNA RADINOST VL ZERDO SENAD VISOKO KUK DOO ^APLJINA KUK STR CAMBER DAMIR POSU[JE KUKI MJESOVITA ROBA VL BURHAN HILMO VISOKO KULAK DOO BREZA KUM 1 SUR PECENJARA VL SAVO PERIC BIJELJINA KUM DOO ^APLJINA KUMOVITRANS DOO [IROKI BRIJEG KUNARA DOO GLAMO^ANI LAKTA[I KUNOVAC COMPANY DOO ILID@A KURTAS DOO KAKANJ KURTAS DOO KAKANJ KUSMI PROM DOO TUZLA KVALITET ZR VL JEKIC DUSAN BATKUSA KVANTUM GROUP DD SARAJEVO

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA DERVENTA GRADA^AC DOMALJEVAC TE[ANJ DERVENTA ILID@A KLJU^ SARAJEVO MOSTAR NOVI GRAD LUKAVAC SARAJEVO TREBINJE CAZIN KOZ. DUBICA LAKTA[I BR^KO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO POSU[JE [AMAC BIJELJINA BIHA] DERVENTA MOSTAR SARAJEVO KLJU^ KONJIC GRADA^AC SANSKI MOST SARAJEVO TUZLA TUZLA SARAJEVO ^APLJINA TREBINJE SARAJEVO ORA[JE GRUDE BIHA] SARAJEVO BOS. KRUPA [IROKI BRIJEG SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE 93 DEVENTSKIH OSLOBODILACA SP 45 RAIFA SALDICA BB GRADA^AC KALISTA BB DOMALJEVAC JELAH SVETOG SAVE BB RUSTEMPASINA 80 17 VK BBR BB HAJRUDINA SABANIJA 8A DRLJEVICA 1 LAZARA DRLJACE BB OMLADINSKA BB TRG DJECE DOBRINJE 20 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 23 ZUHDIJE ZALICA 12 NIKOLE TESLE TRANZIT DOSITEJEVA 2 CIGLANE BR 23 DZEMALA BIJEDICA 162 SARAJEVSKA BB BRANILACA SARAJEVA 49 SUTINA BB SKARIC BR 53 ZMAJ JOVE JOVANOVIC 6 PLJESEVICKA BB TC TUS VELIKA SOCANICA VJEKOSLAVA VRANCICA 44 HISETA 2 BRANILACA BIH 108 CELEBICI BB H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC BULEVAR VII KORPUSA BB GRBAVICKA 4C GOSTE LAZAREVICA BR 10 ALEJA BOSANSKIH VLADARA 37 TEREZIJE BB ANTE STARCEVICA BB NIKSICKI PUT 1 BARDAKCIJE 43 V ULICA BR 32 ORA[JE BANA JELACICA 83 DR IRFANA LJUBIJANKICA 24 RADENKA ABAZOVICA BB 503 SBBR BB

Broj 14 - Strana 57
1610850010800094 1610450042870060 1610250011500076 1610800005190053 1610400000430089 1610450041910051 1610000047150062 1610350028690023 1610000075120012 1610200004350063 1610450042970067 1610250023510034 1610000077550056 1610200043720035 1610350007850058 1610450043000040 1610450019750013 1610600000880062 1610000055540077 1610550001700054 1610000024820080 1610200017090043 1610800003880068 1610850008040056 161035002555003 6 1610450003770039 1610200043510030 1610000063470021 1610350011470098 1610200055000068 1610250012580074 1610350010520080 1610000016420074 1610250015760025 1610250004320039 1610000018490054 1610200015080009 1610200032530018 1610000058130074 1610800004250026 1610600003570066 1610350036330034 1610000067650042 1610350019090030

2217. KVARTO SUR KAFE BAR RAD BR 2 VL BORISLAV ERIC 2218. L EVEL S VIDEO KLUB VL VLAJIC SINISA DERVENTA 2219. L FASHION DOO GRADA^AC 2220. L M COMMERCE DOO ZA PROMET I USLU DOMALJEVAC 2221. L M DOO TE[ANJ 2222. L S SZR VL PETRIC BRANISLAV DERVENTA 2223. L&G ENTERPRISE DOO SARAJEVO 2224. LA AMOR TR VL AVDIC SABINA KLJU^ 2225. LA BOCCA SUR TIPA PIZZERIA VL ISANOVIC ASMIR 2226. LA BORSA SZR VL SALKO HALVADZIJA MOSTAR 2227. LA IM EX PTP DOO NOVI GRAD 2228. LA MIA DOO LUKAVAC 2229. LA PERLA SUD VL SEJFIC MERSA SARAJEVO 2230. LA ROSE DOO TREBINJE 2231. LABUD DOO CAZIN 2232. LABUD STR VL PRTIC DANIJELA KOZARSKA DUBICA 2233. LACIO KOMPANI DOO LAKTA[I 2234. LADA AUTO BD DOO BR^KO 2235. LAGERHAUS DOO SARAJEVO 2236. LAGUNA DOO ZENICA 2237. LAHAJ EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO 2238. LAKATUS DOO POSU[JE 2239. LAKI DOO [AMAC 2240. LALA SUR VL VUKOSAVA LALOVIC BIJELJINA 2241. LAMEKSA UR RESTORAN I CAFFE BAR VL KEM 2242. LAN ZZ DERVENTA 2243. LANA DOMACA RADINOST VL MILKA MATIC MOSTAR 2244. LAPTEX CONSULTING & INVESTMENT DOO SAREJEVO 2245. LARGO PC DOO KLJU^ 2246. LARIX DOO KONJIC 2247. LARPROM DOO GRADA^AC 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. LASER TR VL HODZIC HASNIJA SANSKI MOST LASTRO DOO SARAJEVO LATTECO DOO TUZLA LAUFER SAH KLUB UDRUZENJE GRADJANA TUZLA LAV ST KOMISIONA RADNJA VL DJANKO KEMAL LE PIAF STR VL DANIJELA KATIC ^APLJINA LEA STR VL ZORAN REMETIC TREBINJE LEBEN AGENCIJA VL KRECAR HIBA LEDER STR VL VIOLETA KAMBEROVIC ORA[JE LEDIX PROM DOO GRUDE LEJLA DOO BIHA] LEJLA STR BOX VL POPARA ADMIRA LEJLA TR VL TEHVIDA KRUPIC BOSANSKA KRUPA LEKO CO DOO [IROKI BRIJEG

K DOMAGOJA 8 [IROKI BRIJEG 1610200032150069

Broj 14 - Strana 58
2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO MODRI^A POSU[JE ZVORNIK BANJA LUKA ZVORNIK TESLI] VITEZ MOSTAR VITEZ I. SARAJEVO BOS. KRUPA LAKTA[I BR^KO LIVNO @EP^E TUZLA BR^KO @IVINICE ILID@A GRUDE TUZLA [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG GRADI[KA @EP^E SARAJEVO LJUBU[KI [IROKI BRIJEG TRAVNIK @EP^E BILE]A MOSTAR PALE ILIJA[ TOMISLAVGRAD SARAJEVO [IROKI BRIJEG ^APLJINA BANJA LUKA ZAVIDOVI]I BANJA LUKA PRIJEDOR KISELJAK NOVI TRAVNIK MOSTAR ^ITLUK TUZLA LIVNO LJUBU[KI TEREZIJA BB DOSITEJA OBRADOVICA BB VINJANI BB SVETOG SAVE BB STEVANA MOKRANJCA 54 KARADJORDJEVA BR 16 BARICI PODGRADINA BB KRALJA ZVONIMIRA 9 MIROSLAVA KRLEZE 6 MILJEVICI 38 STARI GRAD BB SLATINA BB DUBRAVE BB STJAPANA RADICA 33 RADUNICE BB VELJKA LUKICA KURJAKA 4 DUBRAVE BB M TITA BB HIFZI BJELAVCA 82 FRA PASKALA BUCONICA BB SAVE KOVACEVICA 68 VISOKA GLAVICA BB VISOKA GLAVICA BB ZMAJ JOVINA BB PAPRATNICA BB FERHADIJA 15 ZRINSKI FRANKOPANA BB FRA DIDAKA BUNTICA BB SUMECE BB TRAVNIK LUPOGLAV BB BIJELA RUDINA IV BOJNA BR.3 MILANA SIMOVICA BB BOSANSKI PUT 196 ROSKO POLJE BB VRAZOVA 14 UZARICI BB [IROKI BRIJEG BRACE RADICA BB VLADIKE PLATONA 3 PATRIOTSKA LIGA BLOK C DRAGANA BUBICA 13 RAKELICI 166 DRAZEVICI BB STJEPANA TOMASEVICA BB KRUSEVO SRETNICE BB K.TOMISLAVA 100 FADILA JAHICA SPANCA 61 SINJSKA BR 3 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000009170003 1610450038770064 1610200026640081 1610850001320090 1610450052670067 1610850005960085 1610400001870054 1610700001420056 1610200011190018 1610200026880059 1610000027310070 1610350019970014 1610450011900094 1610600005270088 1610200018470062 1610750001360059 1610250005280048 1610600005830069 1610250018670025 1610000058800053 1610200027170089 1610250004040097 1610200021540015 1610200021550006 1610450037440097 1610750003670017 1610000000570080 1610200043710044 1610200021560094 1610550007080062 1610750001390032 1610200034780030 1610200011250061 1610000066250041 1610000042170082 1610200024700081 1610000019860082 1610200021600058 1610200061590054 1610450045490030 1610550009110078 1610450038620005 1610450047960038 1610150005200028 1610700002290049 1610200028740034 1610200007020085 1610250016660088 1610200018540096 1610200035290056

LEMAR DJL SARAJEVO LEN MAX DOO MODRI^A LENTINI DOO POSU[JE LEO KOMERC DOO ZVORNIK LEO SUR VL TOMAS MILKICA BANJA LUKA LEON TR VL MARKO SAVIC ZVORNIK LESNE DOO TESLI] LET DOO VITEZ LEVI TRADE DOO MOSTAR LEXI PROM DOO VITEZ LEZARD DOO ISTOCNO SARAJEVO LEZETT TR VL BOSNIC SABIDA BOS. KRUPA LF GRUPA DOO LAKTA[I LI DOO BR^KO LI MAMIC DOO LIVNO LIBERTAS STR VL GORDANA ANTOLOVIC @EP^E LIBITUM TRADE DOO TUZLA LICHENG DOO BR^KO LIDA SZR FRIZ SAL VL DJULOVIC VALIDA @IVINICE LIDO OSIGURANJE DD SARAJEVO LIDVINA DOO GRUDE LIFE AUTO DOO TUZLA LIJANOVICI DOO [IROKI BRIJEG LIJANOVICI RENT A CAR DOO [IROKI BRIJEG LIMEKS BRAV LIM USLUGE VL HUREMOVIC SABAN LIMEL DOO @EP^E LINA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO LINEA STR VL RADMILA CULJAK LJUBU[KI LIO TRANS DOO [IROKI BRIJEG LIPA DOO TRAVNIK LIPA KOMERC DOO @EP^E LIVADE DOO BILE]A LIVIO SUR JOZO KVESIC MOSTAR LJILJA SAMOSTALNI KOZMETICKI STUDIO LJILJAN SUR VL MATORUGA FERIDA ILIJA[ LJUBAS COMMERCE DOO TOMISLAVGRAD LKC VALTER DOO SARAJEVO LODA COM DOO [IROKI BRIJEG LOGOSPHARMA LJEKARNA VL MR PH DODIG ^APLJINA LOLLIPOP STR VL TODOROVIC JASNA BANJA LUKA LONGO ZUR BIFE VL SABINA I DINA ZAVIDOVI]I LOTO NAMJESTAJ DOO BANJA LUKA LOVAC TR VL SAJDEL OBREN PRIJEDOR LOVCOMMERCE DOO KISELJAK LOZANCIC UTD DOO NOVI TRAVNIK LPS COMMERCE DOO MOSTAR LS KERATERM DOO ^ITLUK LTD COMPANY DOO TUZLA LUCIJA STR RONI PENJAK LIVNO LUDVIG PAVLOVIC SAVEZ TAJ BOKSA U ZUPANIJI ZH

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRNJAVOR @EP^E GRUDE NOVI TRAVNIK BIHA] BIJELJINA [AMAC GRUDE ^APLJINA DERVENTA BIHA] BR^KO ZVORNIK VITEZ ^APLJINA ZENICA CAZIN MOSTAR ZVORNIK KISELJAK CAZIN BANJA LUKA STRPCI PRNJAVOR LUG BB H V HRVATINICA BB GRUDE RATANJSKA BB MUHSINA RIZVICA 21 STEFANA DECANSKOG BB GAJEVI 96 LUKOVAC 259 BRACE RADICA BB SVETOG SAVE BB KOSTELA BB KONACKO BRDO BR 13 VUKA KARADZICA BR 68 JOZE PLAVCICA DJOKCA BB SS KRANJCEVICA JALIMANOV PUT 6A LOJICKA BB KRALJA TOMISLAVA 11B KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 4 ZANATSKI CENTAR BB LOJICKA BB KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 28 FRA DIDAKA BUNTICA [IROKI BRIJEG TISINA 1 NJEGOSEVA BB BRACE PODGORNIKA BB MIROSLAVA KRLEZE BB HADZIEFENDINA BB GRADA^AC MARSALA TITA BB KRASEVO BB STJEPANA TOMASEVICA DELTA 1 BOSNE SREBRENE 24 DOBOJSKI PUT BB PODRASNICA BB DRINOVCI DUBRAVA 290 PORJECINA BB

Broj 14 - Strana 59
1610450039610084 1610750001420005 1610200031190060 1610450007690003 1610350027080017 1610600002840044 1610450048380048 1610200049490080 1610200040190011 1610450040770010 1610350006710017 1610600000860080 1610850005670055 1610700006290038 1610200015130061 1610550000230019 1610350022960039 1610200011300016 1610850004130083 1610700005710075 1610350024780050 1610450012340086 1610200030610097 1610450051670094 1610850007600064 1610450040050076 1610350007020029 1610250014250026 1610550012550086 1610750001450075 1610750003440030 1610600004840087 1610750001470057 1610450034000089 1610200011320095 1610450034820030 1610200029070028 1610450039010042 1610450023060041 1610200028160071 1610250001830049 1610450006390009 1610600001250020

2312. LUG SUR RESTORAN VL TOMAS DRAGOLJUB PRNJAVOR 2313. LUG TRGOVINSKA RADNJA VL MERZUDIN AHMETOVIC 2314. LUISIANA DOO GRUDE 2315. LUKA PROM DOO NOVI TRAVNIK 2316. LUKE PEKARA SO VL SERIF SIDJECI BIHA] 2317. LUKIC KOMERC STIL DOO BIJELJINA 2318. LUKIC OR KLA I HLA VL LUKIC N I LUKIC GAJEVI 2319. LUKOVAC KOD SISE SUR KRCMA VL M SOLDO GRUDE 2320. LUNA STR VL ZDENKA JOVANOVIC ^APLJINA 2321. LUNA SUR KAFE BAR VL SIMIC SRETEN DERVENTA 2322. LUNA UR VL DIZDAREVIC MUJO BIHA] 2323. LUVAS DOO BR^KO 2324. M & M SHOP EXTRA ZTR VL JOVICA MILANOVIC 2325. M & P TRADE DOO VITEZ 2326. M 84 SUR MISIR JADRANKA ^APLJINA 2327. M ANI DOO ZENICA 2328. M BJELI SZD VL PIVIC MIRZET CAZIN 2329. M COM DOO MOSTAR 2330. M EKSID ZTR MESARA VL SRDJAN JOVANOVIC 2331. M G COMPANY DOO KISELJAK 2332. M I B UR CAFFE BAR VL PIVIC MIRZET CAZIN 2333. M L COMPANI DOO BANJA LUKA

2334. M L [IROKI SUR VL JELENA MANDIC [IROKI B [IROKI BRIJEG 2335. M M POLJOPRIVR DOMACINSTVO VL TOVIRAC [AMAC S [AMAC 2336. M M STR VL NENAD DJUKIC UGLJEVIK UGLJEVIK 2337. M PLUS S STR VL KUCUK RADAN BANJA LUKA BANJA LUKA 2338. M PROJECT DOO BIHA] 2339. M S AGENCIJA ZA KNJIG POS VLMULAMUJIC SELMINA 2340. M S COMPANY DOO ZAVIDOVI]I 2341. M SPORT STR VL HILARIJA KASELJ KRASEVO TE[ANJ 2342. M T DOO @EP^E 2343. M TEMO DOO BR^KO 2344. M ZOVKO DOO @EP^E 2345. M&G SUR BIFE VL DJUZA MIODRAG MRKONJI] GRAD 2346. M&K LEVENTIC DOO GRUDE 2347. M&N PLASTIKA SZR VL NEDELJKOVIC MILAN DOBOJ 2348. M&S STR VL SANJA KRALJEVIC LJUBU[KI 2349. M&V SUR VL UKMAR BRANKA BANJA LUKA 2350. MA BELLE SAM KOZM RAD VL MARKOVIC ALEKSANDR 2351. MABIJO LJUBAS DOO TOMISLAVGRAD 2352. MAC DOO TUZLA 2353. MACHIATTO STR VL RACIC MISO BANJALUKA 2354. MACK DOO BR^KO BIHA] GRADA^AC ZAVIDOVI]I TE[ANJ @EP^E BR^KO @EP^E MRKONJI] GRAD GRUDE DOBOJ LJUBU[KI BANJA LUKA LAKTA[I

K KRESIMIRA BB BRACE PODGORNIKA 23 KARADJORDJEVA BB LAKTING 2 TOMISLAVGRAD ROSKO POLJE BB TUZLA PERE KOSORICA 14 BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 3 BR^KO DANILA KISA BR 10

Broj 14 - Strana 60
2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
[IROKI BRIJEG MOSTAR DOBOJ POSU[JE SARAJEVO LJUBU[KI CAZIN [IROKI BRIJEG BANOVI]I NOVI TRAVNIK SARAJEVO BIJELJINA MAGLAJ VITEZ BOS. KRUPA KOZ. DUBICA [EKOVI]I PRNJAVOR PALE VELIKA KLADU[A ZVORNIK KOZ. DUBICA BIJELJINA HAD@I]I GORA@DE DOBOJ SARAJEVO KONJIC MOSTAR SARAJEVO DONJI @ABAR DONJI @ABAR TESLI] FOJNICA BANJA LUKA LJUBU[KI MOSTAR TESLI] MRKONJI] GRAD TE[ANJ SARAJEVO LAKTA[I PRNJAVOR KONJIC NOVI GRAD FRA. DIDAKA BUNTICA 21 AKADEMIKA IVANA ZOVKE 14 KOTORSKO BB BROCANAC BB TEREZIJE BB SKENDERIJA H K GRADASCEVICA BB LOJICKA BB PRIVALJ MALI ZANATSKI CENTAR BB CEHOVA BB MERHEMICA TRG BB MAJEVICKA 136 ULICA PRVA SP 70 LAMELA 3 STJEPANA RADICA BB MAHMIC SELO BB SVETOSAVSKA BB DRAZE MIHAJLOVICA BB VOJVODE STEPE BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610200021670092 1610200026370033 1610450031120062 1610200025510031 1610000025720046 1610200008000076 1610350021470022 1610200021680083 1610800001460015 1610200025220098 1610000001800040 1610850009980056 1610400004230064 1610700000040037 1610350003530066 1610450052250057 1610850010130018 1610450036190058

MADIC DOO [IROKI BRIJEG MAESTRAL DOO MOSTAR MAESTRO STR VL SAMIL ODOBASIC DOBOJ MAFRAN DOO POSU[JE MAGAZIN GROUP DOO SARAJEVO MAGIS DJO LJUBU[KI MAGMA DOO CAZIN MAGMUS STR [IROKI BRIJEG MARINKO MUSA MAGNA COMERCE DOO BANOVI]I MAGNA DOO NOVI TRAVNIK MAGNAT MERC DOO SARAJEVO MAGNET SUR KAFE BAR VL RADMILA JOLIC BIJELJIN MAGRA PROJEKT DOO MAH DOO VITEZ MAHMIC TRANS DOO BOSANSKA KRUPA MAJA OBJ BRZE HRANE VL JOVANOVIC M KOZ. DUBICA MAJA SUR VL STANA LAZIC [EKOVI]I MAJA SZR FRIZ SALON VL ZIVKOVIC RADA PRNJAVOR MAJA SZR PALE

2374. MAJA TR VL HASAN OMERAGIC 2375. MAJA TR VL MAJA CVIJANOVIC ZVORNIK 2376. MAJA UR VL SADZAK JELENA KOZARSKA DUBICA 2377. MAJEVICA EXPORT DOO BIJELJINA 2378. MAK BAU DOO SARAJEVO 2379. MAK COMPANY DOO GORA@DE 2380. MAK KOMERC DOO DOBOJ 2381. MAK S ZTR VL IMAMOVIC SABERA I KOZLJAK MEHO 2382. MAK SUR VL SALKO MARIC KONJIC 2383. MAKAENA DOO MOSTAR 2384. MAKER ING DOO SARAJEVO 2385. MAKS SANDRA DOO DONJI @ABAR 2386. MAKS SANDRA DOO DONJI @ABAR 2387. MAKSI SPORT HRANA MAXI SPORT FOOD DOO TESLI] 2388. MAKSUMIC KOMERC DOO FOJNICA 2389. MALA KAFANA SUR VL KOSTIC VITOMIR BANJA LUKA 2390. MALE BARE DOO LJUBU[KI 2391. MALI KUK SZUR VL HASAN DJULIC MOSTAR 2392. MALI MEDO STR KIOSK VL PAVLICEVIC ALEKSANDAR 2393. MALI RAJ SUR VL TODOROVIC RADMILA M GRAD 2394. MALI SVIJET STR VL DADIC VEZIRA 2395. MALIK TRADE DOO SARAJEVO 2396. MALJOTIC KOMERC DOO LAKTA[I 2397. MALTEX SZR VL KRAJISNIK NEBOJSA PRNJAVOR 2398. MAN SPED DOO KONJIC 2399. MANCOM SYSTEMS STR VL PEKIJA MIROSLAV N GRAD

SERDAR JANKA VUKOTICA BB 1610000083170042 PALE PODZVIZD RAJNOVAC BR 42 1610350013590033 BOLNICKA BB SVETOSAVSKA BB UROSA PREDICA BR 22 KUCICE 61 MUHIDINA MASICA MUNJE BR 10 PLOCNIK BB FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 M TITA BB VUKODOLSKA 1 KOSEVO 1 DONJI @ABAR BB DONJI @ABAR BB BRANKA COPICA BB SEHIDSKA BB VLADIKE PLATONA 3 LOKAL BR 190 ORAHOVLJE BB 29 HUD 61 KRAJISKA BB MLINISTA KRASEVO DZENETICA CIKMA 12 PROLETERSKIH BRIGADA GORNJA MRAVICA BRANILACA KONJICA 21 LAZARA DRLJACE 16 1610850006560030 1610450038580041 1610850002030033 1610000058150056 1610300005780032 1610400005660038 1610000058110092 1610200045700096 1610200011340077 1610000049670025 1610450044320016 1610600006850024 1610400008260026 1610700003500027 1610450051380064 1610200045430048 1610200002850055 1610400009870032 1610450032700095 1610400001910018 1610000001740094 1610450013610010 1610450043100047 1610200039680082 1610450040170065

Srijeda, 30. 3. 2011.
2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITEZ POSU[JE ^APLJINA MODRI^A [IROKI BRIJEG MOSTAR OD@AK DRVAR SARAJEVO TREBINJE SARAJEVO GRUDE BIHA] KONJIC [IROKI BRIJEG MOSTAR STOLAC TUZLA BIJELJINA ^APLJINA [IROKI BRIJEG KISELJAK LJUBU[KI BOS PETROVAC LIVNO BIJELJINA BIJELJINA MOSTAR MOSTAR KOZ. DUBICA [AMAC [IROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO ^APLJINA MOSTAR SANSKI MOST ILIJA[ NOVA TOPOLA DOBOJ LIVNO LIVNO TOMISLAVGRAD [AMAC PRIJEDOR STROSMAJEROVA 14 ZAVELIMSKA BB TREBIZAT BB VIDOVDANSKA 43 KVATERNIKOVA 29 DUBROVACKA BB GORNJI SVILAJ BB OD@AK KRALJA TOMISLAVA BB KRANJCEVICEVA 33 ULICA LUKE PETKOVICA BB JUKICEVA 116 FRA PASKALA BUCONICA 36 IRFANA LJUBIJANKICA 79 TULEG BR126 TRN BB [IROKI BRIJEG K VISESLAVA BB CRNICI BB KULINA BANA 13 ROBNA KUCA POBJEDA 1 SPRAT ZRINSKO FRANKOPANSKA ZAGREBACKA 2 KRESEVSKA CESTA BB STJEPANA RADICA SPORTSKA DVOR B HUJICI BB S S KRANJCEVICA BR 10 MAJORA DRAGUTINA GAVRILOVICA 14 KARADJORDJEVA BB JASENICA 158 VIHOVICI NOVO NASELJE BB KOSOVSKIH JUNAKA BB CRKVINA BB TRN BB MUHAMEDA KANTARDZICA 3 HAKIJE KULENOVICA 3 BRACE RADICA KNEZA DOMAGOJA 6 KLJU^KA ULICA BR 106 126 ILIJA[KE BRIGADE 94 NOVA TOPOLA FILIPA VISNJICA PASAZ C GABRIJELA JURKICA 8 PODHUM BB MALOG MARIJANA 5 OBUDOVAC BB FRANJE KLUZA BB

Broj 14 - Strana 61
1610700001490090 1610200025320008 1610200015170025 1610450049760067 1610200043780078 1610200037400097 1610800005740043 1610200043650098 1610000047270051 1610200041660046 1610000016060010 1610200024520049 1610350006540073 1610200049710076 1610200031010028 1610200011390032 1610200049810083 1610250008410044 1610850009360032 1610200015190007 1610200027640054 1610150005190037 1610200041760053 1610350006570046 1610200018610033 1610850003730055 1610850008600037 1610200011410014 1610200037860071 1610450051800074 1610450037530016 1610200021750020 1610000039680092 1610000078650036 1610200038580005 1610200011430093 1610350009790058 1610000073820018 1610450013130054 1610450028070091 1610200047280032 1610200018620024 1610200048570035 1610450049230059 1610450018410055

MAND PROM DOO VITEZ MANDA EXPRESS DOO POSU[JE MANDA TRADE DOO ^APLJINA MANDIC COMPANY DOO MODRI^A MANDIC ROVOKOP DJ VL I MANDIC [IROKI BRIJEG MANECO COMPUTERS DOO MOSTAR MANGO DOO ZA PROIZ I USLUGE G SVILAJ OD@AK MANGO STR VL ZORAN SOBIC DRVAR MANGO STR VL ZUBCEVIC ALMA SARAJEVO MANHATTAN CAR RENTAL DOO TREBINJE MANIX DOO SARAJEVO MANJE STR VL MARIO MILOS GRUDE MANN COMERC DOO BIHA] MAOLES EXPORT IMPORT DOO KONJIC MARANA DOO [IROKI BRIJEG MARANT DOO MOSTAR MARE NIKO DOO STOLAC MARIC SPECIJAL PROD VL MARIC VLADO TUZLA MARICA STR VL SANJA GAVRILOVIC BIJELJINA MARIJA SZR VUKOJEVIC MARA ^APLJINA MARIJAM DOO [IROKI BRIJEG MARIJEL DOO KISELJAK MARINA SUR BUFFET VL RUZICA SABLJIC LJUBU[KI MARINELA DOO BOS PETROVAC MARINITA CAFFE BOZO RIMAC LIVNO MARINKOVIC SZTR VL MILICA LUKIC BIJELJINA MARIO STR VL SNEZANA MATIC DVOROVI BIJELJINA MARION DOO MOSTAR MARISOL DOO MOSTAR MARK PRODAVNICA VL DJENADIJA KOZARSKA DUBIC MARKET 1 TRGOVINA VL BURIC DJORDJE [AMAC MARKET ANA VL ANDJA SLISKOVIC [IROKI BRIJEG MARKET BULL DOO SARAJEVO MARKET JADRANKA STR NA MALO VL RAUNIC J MARKET M STR VL S MUSTAPIC ^APLJINA MARKET MAJA STR VL SUNJIC ZDENKO MOSTAR MARKET MINCI TR VL ALAGIC AMELA S MOST

2437. MARKET SAN STR VL KOZIC NEVZETA 2438. MARKET STR VL LJEVAR MIRKO NOVA TOPOLA 2439. MARKET STR VL MILICA TUBIN DOBOJ 2440. MARKET STR VL N EMRULAI LIVNO 2441. MARKIC DOO LIVNO 2442. MARKO AUTO SERVIS VL M VISIC TOMISLAVGRAD 2443. MARKO POLO DOO OBUDOVAC [AMAC 2444. MARKO SRL DOO PRIJEDOR

Broj 14 - Strana 62
2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
USTIKOLINA GRADA^AC ORA[JE VITEZ BIHA] PALE VITEZ [IROKI BRIJEG CAZIN @EP^E MOSTAR POSU[JE PRIJEDOR GRA^ANICA SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO DERVENTA SOKOLAC TE[ANJ [IROKI BRIJEG ZVORNIK GRUDE LJUBU[KI PRNJAVOR TOMISLAVGRAD LIVNO KRE[EVO PRNJAVOR SARAJEVO BANJA LUKA @EP^E KONJIC PRNJAVOR ZENICA BANJA LUKA TUZLA [IROKI BRIJEG ^ITLUK TREBINJE BOS. BROD LAKTA[I RUDO BIHA] BOS. KRUPA CAZIN KAKANJ [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG USTIKOLINA BB UL HADZIEFENDIJINA 2 UGLJARA 90 B ORA[JE DUBRAVICA BB UL 502 VITESKE BB KULTURNI CENTAR SUMBULOVAC BB SLAVKA RODICA B.B. KOCERIN [IROKI BRIJEG LOJICKA BB ZELJEZNO POLJE BB MASICI 21 CIM JUZNA OBILAZNICA BB 27 JULA BR 25 KOZARAC TULEG 10 ALAGICA SOKAK 15 MAJDANSKA 2 ZMAJA OD BOSNE 90 GAVRILA PRICIPA BR 17 MAJDANI 8 ROSULJE BB JARE PILICA BB GRUDSKO VRILO 101 BANA JELACICA BB MAGISTRALNI PUT BR 27 STJEPANA RADICA BB SPLITSKA BB TROSKA BB CARICE JELENE BB TEREZIJE BB MISE STUPARA 3 STJEPANA RADICA BR 68 ZUKE DZUMHURA 26 SPRAT 2 MACINO BRDO MARSALA TITA 64 BRANKA POPOVICA 115 PODSICI BB KRALJA TOMISLAVA 7 SLUZANJ BB STARI GRAD BR 121 PETRA PETROVICA NJEGOSA 123 CARA DUSANA BB TRN UVAC BB IRFANA LJUBIJANKICA 32 BIHA]KA 1 MIOSTRAH 215 BREZANI 127 G CRNAC

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610300002390076 1610500003300023 1610800003770070 1610700001500081 1610350013790047 1610000046310042 1610700001510072 1610200021810063 1610350001650012 1610750001570064 1610200011460066 1610200056900007 1610450025280080 1610250009740011 1610350003250027 1610000052690023 1610000000220007 1610450032840066 1610300004520002 1610400007550083 1610200021830045 1610850005440068 1610200037010060 1610200024690090 1610450023770081 1610200017120016 1610200024570004 1610700005070069 1610450026510040 1610000063320059 1610450012480057 1610750004060054 1610000066040036 1610450054670013 1610550009380029 1610450009290018 1610250021230049 1610200035860028 1610200034590007 1610200005170004 1610450048570071 1610450025060084 1610300005570027 1610350003010049 1610350026520036 1610350030500043 1610150003160021 1610200021840036

MARKOM DOO USTIKOLINA MARLYN COMERC DOO GRADA^AC MAROS DOO UGLJARA MAROSI STR MAROS ZORAN VITEZ MARSHAL KAFFE BAR UR VL ABDIC HARIS BIHA] MARTEX DOO SARAJEVO PALE MARTIN CVJECARNA STR VL B MARTINOVIC VITEZ MARTINI CAFFE BAR VL BRANKA MIKULIC MAS EXPORT DOO CAZIN MASIC STR VL SABIT MASIC @EP^E MASICI COMMERCE DOO MOSTAR MASKA DOO POSU[JE MASRIK DOO KOZARAC PRIJEDOR MASS SZR VL SALIHBASIC ADNAN GRA^ANICA MASSA DOO SANSKI MOST MASSIV SZD VL ZUKIC IBRAHIM SARAJEVO MASTEL BEROX DOO SARAJEVO MASTPED PROM STR VL MARIC DRAZEN DERVENTA MAT PAN DOO SOKOLAC MAT PROM DOO TE[ANJ MATAS [IROKI BRIJEG SZR DRAZEN BEVANDA MATEHORN DOO ZVORNIK MATEJ GAL DOO GRUDE MATICA DOO LJUBU[KI MATIDRA DOO PRNJAVOR MATIX DOO TOMISLAVGRAD MATKOVIC DOO LIVNO MATO COMMERCE DOO KRE[EVO MATRICA DOO PRNJAVOR MATRIX COMPUTERS DOO SARAJEVO MATRIX KOMERC DOO BANJA LUKA MATURITAS DOO @EP^E MAX STYLE DOO KONJIC MAX SUR KAFE BAR VL MUSINOVIC MUHAREM PRNJAV MAX TEHNO STR VL SENDIC MELIHA ZENICA MAXIM COMPANY PPTP BANJA LUKA MAXIPEK DOO TUZLA MAXWEL DOO [IROKI BRIJEG MB CAKIC DOO ^ITLUK MB COMPANY DOO TREBINJE MB GROUP DOO BOSANSKI BROD MB KEKEROVIC DOO LAKTA[I MB KOMERC DOO UVAC RUDO MB LIPOVACA DOO BIHA] MB OR VULKANIZER AUTOPRAONA VL BALIC MIRDAL MB TRADE TR VL BEGIC BEKIRA CAZIN MB TRANSPORT DJL KAKANJ MBM MONT SZR [IROKI BRIJEG MARIN SARAVANJA MBM MONTAZA SZR [IROKI BRIJEG BLAGO SAKOTA

TRN VAGAN BB [IROKI BRIJEG 1610200021850027

Srijeda, 30. 3. 2011.
2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZVORNIK SANSKI MOST BANJA LUKA BR^KO ORA[JE @EP^E BILE]A GRADA^AC PRIJEDOR [IROKI BRIJEG VLASENICA LIVNO SARAJEVO [IROKI BRIJEG BR^KO MOSTAR I. SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA CAZIN KLJU^ PRIJEDOR MOSTAR BR^KO SANSKI MOST CAZIN [IROKI BRIJEG TUZLA SARAJEVO MOSTAR MOSTAR BR^KO GRUDE ILID@A @EP^E MAGLAJ ILID@A BANJA LUKA @EP^E BIHA] SANSKI MOST BU@IM SANSKI MOST ZENICA SARAJEVO BUGOJNO BREZA MAJEVICKA 53 CAPLJE 282 VELJKA MLADJENOVICA BB TRG MLADIH BB UGLJARA 43 STJEPANA RADICA BB SRPSKE VOJSKE BR 9 6 BATALJONA BB RUDI CAJAVEC BB FRA D BUNTICA 93 TRG SRPSKIH BORACA 5 BRINA B.B. LUKAVICKA CESTA 72 UZARICI BB SARAJEVSKA BR 11 KRALJA TOMISLAVA BB NIKOLE TESLE 22 TRZNI CENTAR DOBRINJA II ZC A2 BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB SEFERAGICI BB OSLOBODILACA BIH 101 VOZDA KARADJORDJA 7 ANTE STARCEVICA BB SETALISTE 7 BU@IMSKO NASELJE BB CUPRIJA BB PRIVALJ BB MUFTIJE EFENDIJE KURTA BR 25 GABELINA 25 ORTIJES BB MILE BUDAKA 106 C UL JAKOVA GOTOVCA BR 8 MARICA STRANA 301 A JOSIPA SLAVENSKOG 11 FADILA JAHICA SPANCA BB VITESKA ULICA 11 MEJDAN 34 NJEGOSEVA 53 A ZELJEZNO POLJE MJESTOVA RAVAN217 SOKOLAC BB LUSCI PALANKA BB UL GENERALA IZETA NANICA BB OTOKE 12 A BUSTUA NUOVA 73 ALIPASINA 19 ARMIJE BH 41 PODZUPCA BB

Broj 14 - Strana 63
1610850008790060 1610350005600046 1610450009160038 1610600005630055 1610800001560022 1610750006210059 1610200005550050 1610250019650016 1610450014460021 1610200021880097 1610850002700012 1610200018650094 1610000016160017 1610200048440055 1610600007420093 1610200011570064 1610000057810071 1610000064100036 1610450003890028 1610350037860015 1610350006700026 1610450011660019 1610200011580055 1610600006970013 1610350021290087 1610350016740011 1610200021890088 1610250012640020 1610000021510052 1610200044790042 1610200011610028 1610500000250052 1610200031360004 1610000057550014 1610750002940092 1610750006180086 1610000077140037 1610450012000004 1610750001600037 1610350008780094 1610350032370009 1610350033090040 1610350010730085 1610550005820032 1610000010320035 1610550013390009 1610150006480040

MBO TR VL ANA HAJDUKOVIC ZVORNIK MBS PROMET DOO SANSKI MOST MBS TRADE COM DOO BANJA LUKA MC GROUP DOO BR^KO MCM DOO UGLJARA ORA[JE MCS TRGOVINA NA MALO VL ADI BIJEDIC @EP^E MD KOMERC DOO BILE]A MD PEKARA VL MESANOVIC RUZMIR GRADA^AC MD TOURS DOO PRIJEDOR MDM DOO [IROKI BRIJEG MDV DOO VLASENICA MEAGRAKOP DOO LIVNO MEC DOO SARAJEVO MECA DOO [IROKI BRIJEG MED SP VL MIRSAD CVIKO BR^KO MEDDLE CAFFE BAR SUR VL MARUSIC MIRKO MOSTAR MEDEKS STR VL SMOLOVIC BRANKA MEDENI BUTIK STR BILJ APOT VL BAJRAKTAREVIC MEDIA PROMET DOO BANJALUKA MEDIAPRO DOO CAZIN MEDIC COMERC DOO KLJU^ MEDICUS II APOTEKA PRIJEDOR MEDILAB DOO MOSTAR MEDINA DOO BR^KO MEDIPLAST ZD VL NISVETA DUDIC SANSKI MOST MEDITERAN DOO CAZIN MEDITERAN SUR [IROKI BRIJEG IVICA ALEKSIC MEDITERAN TOURS DOO TUZLA

MEDIUM ADRIA TRADE DOO SARAJEVO MEDJUGORJE AIRLINES DOO MOSTAR MEGACOMM DOO MOSTAR MEGASPED DOO BR^KO MEGASTORE DOO GRUDE MEGATRON DOO SARAJEVO ILID@A MEGEN DOO @EP^E MEHINAGIC DOO MAGLAJ MEJDAN STR VL TITORIC MIRSAD MELEM II APOTEKA VL DRAGAN TOMIC BANJA LUKA 2532. MELI I DOO @EP^E 2533. MELI TR VL BULIC EDINA 2534. MELI UR BISTRO VL MUJKANOVIC DENISA S MOST 2535. MELKIC DOO BU@IM 2536. MELKIC KNJIGOVODSTVENI BIRO VL MELKIC SAKIB 2537. MELONI DOO ZENICA 2538. MEMFIS DOO SARAJEVO 2539. MEMIKS TR VL MEMIC DJENANA BUGOJNO 2540. MEMISEVIC DOO BREZA

Broj 14 - Strana 64

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA GRA^ANICA BR^KO GRUDE LJUBU[KI TESLI] GOSTE LAZAREVICA 44 ZANATSKI CENTAR BB GRA^ANICA DUBRAVE BB DRINOVCI -METILJEVAC BB RADISICI BB TESLI]KE SRPSKE BRIGADE BB ALIJE IZETBEGOVICA BB USTANICKA BB ZELENA TRZNICA BR 15 SS KRANJCEVICA B B DUSINE BB STEVANA SINDJELICA BB VUKOVO BB OSTROZAC 15 FRA BONE OSTOJICA 15 GOLUBOVICI 125 TODOROVO ORAHOVICA BB 17 V K B E BB H K GRADASCEVICA BB DR DJ BASLERA 9 [IROKI BRIJEG IRFANA LJUBIJANKICA 18 M TITA BB K TVRTKA 15 AGINCI BB UL PRKOS 128 CAZIN VISOKA GLAVICA BB BLIZNE GOMILE BB VELGOSCE 20 VELGOSCE 20 VELGOSCE 20 BRANILACA BIH BB BIHA]KIH BRANILACA 65 SRPSKA 109 SPLITSKA BB PATRIOTSKE LIGE BB MEHMEDA AHMEDBEGOVICA BB STROSMAJEROVA 5 VOJVODE MOMCILA 18 KRALJA ALEKSANDRA 163 BRANILACA 19 MAJDAN BB SALAKOVAC BB DJORDJA SMITRANA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610250021950080 1610250002650087 1610600005700089 1610200008080004 1610200006100040 1610400007150055 1610550009870073 1610200053130005 1610200018660085 1610200015290014 1610800003870077 1610400011620009 1610400004550067 1610350018330035 1610700005230022 1610350012090025 1610750005080009 1610350012670085 1610200008090092 1610200031470002 1610350025120035 1610500001270007 1610150004880025 1610450006860071 1610350006090090 1610200021900079 1610200033350056 1610000000230095 1610000000230192 1610700002300040 1610350028340047 1610350028680032 1610450024310080 1610200011650089 1610750004410030 1610250016370058 1610150003930007 1610450005020078 1610450039210056 1610150001980016 1610450028270008 1610200003730039 1610450003710093

2541. MEMKOM OBR DJEL VL MEMIC AMEL TUZLA 2542. MEMO DOO GRA^ANICA 2543. 2544. 2545. 2546. MENAF HALIL DOO BR^KO MENAGER DJO GRUDE MENAGMENT GABI DOO LJUBU[KI MERA DOO TESLI]

2547. MERCES M TR VL MOMKOVIC NIJAZ ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I 2548. MERCI TR VL RADISLAVKA ZUBAC NEVESINJE NEVESINJE MERDIJANA STR SAFIJA DURAN LIVNO MERDZAN TRADE PP ^APLJINA MERI SBR VL ANTE KUJUNDZIC MERI SZTR VL MARIC MILENA TESLI] MERIMA FRIZERSKI SALON SZR VL KRDZALIC SAMIRA 2554. MERIS BENZ DOO CAZIN 2555. MERIS DOO KISELJAK 2556. MERIS TR VL REDZIC ESMA 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. LIVNO ^APLJINA ORA[JE TESLI] TE[ANJ

CAZIN KISELJAK VELIKA KLADU[A MERKUR DISCO CLUB VL ANA PRAVDIC @EP^E MERKUR ZABAVNE IGRE VL GRGIC FEHRUDIN SANSKI MOST S MOST MERLIN KAFE BAR SUR VL BRKIC IVAN LJUBU[KI LJUBU[KI MERLOT DOO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG MERMERI I GRANITI DOO BIHA] MEROS KOMERC DOO SREBRENIK MERY STR VL BECIC MIRNESA VISOKO MESKO DOO KOZARSKA DUBICA MESNA INDUSTRIJA LIJANOVICI DOO PJ CAZIN BIHA] SREBRENIK VISOKO KOZ. DUBICA CAZIN [IROKI BRIJEG ^ITLUK KRE[EVO KRE[EVO KRE[EVO KLJU^ BIHA] BANJA LUKA MOSTAR ZAVIDOVI]I GRA^ANICA ZENICA BANJA LUKA DOBOJ VISOKO MRKONJI] GRAD MOSTAR GRADI[KA

2566. MESNA INDUSTRIJA LIJANOVICI DOO [IROKI BRIJEG 2567. MESNA INDUSTRIJA MI DOO ^ITLUK 2568. MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRE[EVO 2569. MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRE[EVO 2570. MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRE[EVO 2571. MESNICA BAJRIC TR VL BAJRIC MUHAREM KLJU^ 2572. MESNICA DELIC TR VL DELIC DZEVAD BIHA] 2573. MESNICA KOD BUCE SZTR VL MARIC MILAN BLUKA 2574. MESNICA KOD ILE STR VL KOVAC ILIJA MOSTAR 2575. MESNICA SZR VL MUSTAFA SARAJLIC 2576. MESNICA VL DZAFIC OSMAN GRA^ANICA 2577. MESO PROMET HALILOVIC DJL ZENICA 2578. METAL AD BANJALUKA 2579. METAL COMERC STR VL TUBIC JELENKO DOBOJ 2580. METAL GRADJA DD VISOKO 2581. METAL INOX DOO MRKONJI] GRAD 2582. METALIA DOO MOSTAR 2583. METALIK PTP GRADI[KA

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUSOVA^A TE[ANJ TE[ANJ POSU[JE KRALJA TVRTKA BB JELAH BB KRASEVO BB ZAGREBACKA ULICA BB [IROKI BRIJEG DJURE DJAKOVICA 12 DUBRAVE BB ZBORISTE BB AVTOVAC BB KRNETE D LOKANJ LISICE BB BULEVAR MIRA BR 5 DR ANTE STARCEVICA BB FRA D BUNTICA ZRINJSKO FRANKOPANSKA BB KLJU^KA BB SVETOG SAVE 114 RK ZVORNICANKA DR JOVANA RASKOVICA 8 NIKOLE PASICA BB GNJILAVAC BB STEVANA NEMANJE BR 3 GORNJI TESLI] RADE BITANGE 44 PRVI PRILAZ SAKIRA KURTCEHAJICA 5 JAHORINSKA BB SRPSKIH VELIKANA 8 GORNJI MALI OGRADJENIK BB ZUPANA ZELIMIRA 29 AVDE JABUCICE 4 ULOVIC BB INDUSTRIJSKA ZONA BB LAKATSI MALOG RADOJICE BB MASICI 15 PROLETERSKA 207 OD@AK BLAGAJ BB OZIMICE II B 7 D 1 KNEZA LAZARA 53 B B MAHALA BB V.MLADENOVICA 16 BOBOSKA BB BOBANOVO SELO PRIBINIC JALIJA BB VUKA KARADZICA BB

Broj 14 - Strana 65
1610700005420045 1610400001260021 1610400000970088 1610200021920061 1610450029410049 1610800003310096 1610350011290066 1610200034450036 1610450005250065 1610850006980040 1610200038230029 1610600007450066 1610200027240026 1610200021940043 1610200015310093 1610350011980027 1610400009300060 1610850011390048 1610450038530086 1610450030330094 1610350016240073 1610450050750049 1610400008160019 1610200043190027 1610350022510056 1610000026880069 1610450012820042 1610200008110074 1610200036070033 1610000040660083 1610600007240061 1610450020850090 1610200039640021 1610200011720026 1610800004180089 1610450010250027 1610350012870002 1610450046120045 1610150006420094 1610800001650038 1610200026020057 1610200050450089 1610400008900032 1610150007000057 1610300004980073

2584. METALMONT SZR VL K BARTULOVIC BUSOVA^A 2585. METALTEX AD DOO TE[ANJ 2586. METAS DOO TE[ANJ 2587. METRO STR POSU[JE VL KRISTI IVANKOVIC

2588. MEXICO CITY SUR VL SAVIC SNJEZANA BANJA LUKA 2589. MF DOO BR^KO DISTRIKT DUBRAVE BR^KO 2590. MF TRGOVACKA RADNJA VL MUJAGIC FIKRET VELIKA KLADU[A 2591. MG KOMERC DOO GACKO GACKO 2592. MG MARKET STR VL CULIBRK GORDANA LAKTA[I LAKTA[I 2593. MG PROM TR VL GORAN MITROVIC D LOKANJ ZVORNIK 2594. MG STR VL GOJKO PAVICIC LJUBU[KI LJUBU[KI 2595. MGN CO DOO BR^KO BR^KO 2596. MI MO DOO MOSTAR MOSTAR 2597. MIAL STR VL MILA MIKULIC [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG 2598. MIAMI DOO ^APLJINA ^APLJINA 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. MIB KOMPANI DOO SANSKI MOST MIBEKS DOO TESLI] MICA STR VL DJUKA PETROVIC ZVORNIK MICA SUR NARODNA KUHINJA VL VULIC MIRA M GRAD MICAN DOO DOBOJ MICHELIN SVR I AUTOPRAONA VL JAPIC MEHO MICKYSLAND DJEC IGRAON VL SAVKOVIC V PRNJAVOR MICO KOVIN SZD TESLI] MICRO CHIP DOO MOSTAR MICRONET DOO BIHA] SANSKI MOST TESLI] ZVORNIK MRKONJI] GRAD DOBOJ CAZIN PRNJAVOR TESLI] MOSTAR BIHA] PALE PRIJEDOR ^ITLUK LIVNO SARAJEVO BR^KO LAKTA[I TREBINJE MOSTAR OD@AK KUPRES BIHA] NOVI GRAD VISOKO BANJA LUKA GRUDE ^APLJINA TESLI] VISOKO FO^A

2609. MIG DOO PALE 2610. MIG SR AUTOPRAONA VL KARLICA MIOMIR PRIJEDOR 2611. MIGAGRO 2000 DOO ^ITLUK 2612. MIGRA DOO LIVNO 2613. MIJA STR VL SAHOVIC SENADA 2614. MIJAS TRADE DOO BR^KO 2615. MIJAT I SINOVI GROUP DOO LAKTA[I 2616. MIKA 1 STR VL ZDRAVKO KOVACEVIC TREBINJE 2617. MIKAS DOO MOSTAR 2618. MIKASA DOO PROIZVODNJA PROMET I USLUGE OD@AK 2619. MIKEC KOMERC DOO KUPRES 2620. MIKI COMMERC DOO BIHA] 2621. MIKI STR VL RAILIC MILICA NOVI GRAD 2622. MIKRON TOKARSKA SZR VL HUSANOVIC F VISOKO 2623. MIKRONS DOO BANJA LUKA 2624. MIKULIC COMPANY DOO GRUDE 2625. MIL STR VL ZLATKO ANDRIC ^APLJINA 2626. MILADIC STR VL MILADIC SINISA TESLI] 2627. MILANO FAST FOOD VL BUKVA NADZA VISOKO 2628. MILANOVIC DOO FO^A

Broj 14 - Strana 66
2629. MILBO KOMERC DOO DVOROVI 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA NOVI GRAD PALE BANJA LUKA PRIJEDOR GORA@DE GORA@DE GRADI[KA [AMAC PRNJAVOR DOBOJ VELIKA KLADU[A MOSTAR MOSTAR [IROKI BRIJEG PRNJAVOR DERVENTA KAKANJ ZENICA VELIKA KLADU[A MOSTAR ^ITLUK [EKOVI]I MOSTAR MOSTAR DRVAR VISOKO SARAJEVO MOSTAR BIJELJINA TAR^IN [IROKI BRIJEG TRAVNIK SANSKI MOST BANJA LUKA SARAJEVO ZENICA NOVI GRAD LAKTA[I BOS PETROVAC VELIKA KLADU[A SANSKI MOST BANJA LUKA ZVORNIK KARADJORDJEVA BB DVOROVI SOKOLISTE BB BREZOVICE BB VELJKA MLADJENOVICA BB KRALJA ALEKSANDRA 39A MRAVINJAC BB MRAVINJAC BB ALEKSE SANTICA BB MAJKE JEVROSIME BB BOZE TATAREVICA 76 OSJECANI DOBOJ DZEMALA BIJEDICA 8 KNEZA DOMAGOJA 12 DR ANTE STARCEVICA 32 D A G MATOS ZANATSKI CENTAR 1 CARA DUSANA BB VEHABI BB MARSALA TITA 48 MUHSINA RIZVICA BB S RADICA 72 K TOMISLAVA BB D MIHAILOVICA 55 [EKOVI]I M TITA 2 JASENICA 97 D POTOCI BB RADINOVICI BR 2 DZEMALA BIJEDICA 182 ADEMA BUCA 25 SABACKIH DJAKA BB VRBANJA BB DOBRIC BB [IROKI BRIJEG KALIBUNAR BB BULEVAR 7 KORPUSA BB STEVANA MOKRANJCA 34 MARKA MARULICA 3 LUKOVO POLJE 85 KNEZA LAZARA 75 CARA DUSANA 134 MEDENO POLJE JOSE BLOK 1 LAMELA A HUKICA BRDO PRVOMAJSKA 126 16 KRAJISKE NOU BRIGADE 37 CELOPEK BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610850000140085 1610450040140092 1610000065290032 1610450014830076 1610450022610058 1610300000250062 1610300000250159 1610450053310073 1610450041100004 1610450051170059 1610400003340089 1610350011030009 1610200032640016 1610200011750096 1610200021960025 1610450032210051 1610450032900012 1610650003090059 1610550009250049 1610350008610053 1610200011780069 1610200007090022 1610850009410084 1610200002550034 1610200011790060 1610450001780084 1610150003940095 1610000022910053 1610200038220038 1610800001710081 1610000027640064 1610200021970016 1610550008660095 1610350020870077 1610450008280054 1610000039930061 1610550009960089 1610450044700062 1610450020700031 1610350006530082 1610350018530049 1610350019250080 1610450036280074 1610250009570067

MILD TRADE DOO NOVI GRAD MILE KOMERC DOO PALE MILETIC DB DOO BANJA LUKA MILETIC ZDRAVKO AUTOPREVOZNIK PRIJEDOR MILGOR DOO GORA@DE MILGOR DOO GORA@DE MILIM DOO GRADI[KA MILIX DOO [AMAC MILJANOVIC DOO PRNJAVOR MILJANOVIC KOMERC DOO DOBOJ MILJKOVIC MERC DOO VELIKA KLADU[A MILJKOVICI DOO MOSTAR MILKA B STR VL BOZIC MILKA MOSTAR MILKA STR [IROKI BRIJEG MILA SLISKOVIC MILLENIUM SUR VL [AMAC DALIBOR PRNJAVOR MILOVANOVIC COMPANY DOO DERVENTA MIM VL VEHAB MEHRUDINA MIMA SZ ZLATARA VL DIZDAREVIC SABAHUDIN ZENIC MIMIN COMERC DOO VELIKA KLADU[A

2649. MIMOZA CVJECARNICA STR VL MARIJANA MARIC 2650. MIMOZA STR VL DUGANDJIC SILVANA ^ITLUK 2651. MIMOZA SUR VL ZARKO IBRISIMOVIC [EKOVI]I 2652. MIN FRIZ SALON SZR VL FATA ABAZA MOSTAR 2653. MIN KAKTUS DOO MOSTAR 2654. MINAL DOO DRVAR 2655. MINAS PRZIONICA KAFE VL NEIMARLIJA OSMAN 2656. MINASCO DOO SARAJEVO 2657. MINELLA CAFFE SHOP TR VL ESMA ZUHRIC MOSTAR 2658. MING COFEE DOO BIJELJINA 2659. MINI FARMA KOKA NOSILJA VL SLJIVAR VAHID 2660. MINI MARKET STR [IROKI BRIJEG JADRANKO MARIC 2661. MINI MARKET STR VL MULAIMOVIC RASID 2662. MINI PEKARA AROMA VL BAJRAM CAKAJ S MOST 2663. MINOAN DOO BANJALUKA 2664. MIPA DOO SARAJEVO 2665. MIR PROMET DOO ZENICA 2666. MIR STR VL BATEZ MIRA NOVI GRAD 2667. MIRCE & COMPANY DOO LAKTA[I 2668. MIREL ERMIN DOO BOS PETROVAC 2669. MIRELA BRIJACKO FRIZERSKI SALON VL FATIMA B 2670. MIRELA TR VL AHMET KRUPIC SANSKI MOST 2671. MIREX PROMET DOO BANJA LUKA 2672. MIRJAM COMERCE DOO ZVORNIK

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZVORNIK BOS. KRUPA ^ITLUK VISOKO GRADA^AC BOS. KRUPA SARAJEVO VISOKO DOBOJ ZENICA SANSKI MOST PETROVO LIVNO @EP^E [AMAC ZENICA GRA^ANICA ZVORNIK NEVESINJE TREBINJE MAGLAJ BANJA LUKA TESLI] VISOKO VISOKO VISOKO TE[ANJ TE[ANJ ZVORNIK [AMAC [AMAC [AMAC BIJELJINA BR^KO @EP^E [IROKI BRIJEG ^APLJINA PROZOR RAMA ZVORNIK MOSTAR PRNJAVOR BIHA] [IROKI BRIJEG MOSTAR MOSTAR BRACE JUGOVICA OSTRUZNICA BB NERETVANSKA BB CABARAVDICA 20 KEREP KEREPSKI PUT BB OSTRUZNICA 12 HUMSKA 292 PODVISOKI 23 DONJI POTOCANI BB SARAJEVSKA 10 KRKOJEVCI BB PETROVO BB ZUPANA ZELIMIRA 19 PAPRATNICA 108 JOVANA CVIJICA BB MARSALA TITA 73 BRANILACA KULE GRADA TC ETNA PP7 SV SAVE 120 NEVESINJSKIH USTANIKA 17 RASTOCI 1 LIJESNICA BB DJURE DANICICA 6 MAJORA GAVRILOVICA 2 RAMADANOVCI BB LIJESEVA UVORICI DOBROPOLJE BB MEDAKOVO KOZLUK JOVANA CVIJICA BB MAJKE JEVROSIME BR 4 MAJKE JEVROSIME BR 4 PATKOVACA BB MOSTARSKA BR 253 BEGOV HAN BB MOKRO BB MATE BOBANA PC 1 OMETALA BB KARAKAJ BB M BATALJONA BB MAGISTRALNI PUT BB JABLANSKA BR 2 CERIGAJ BB [IROKI BRIJEG

Broj 14 - Strana 67
1610250007380098 1610350034900060 1610200050720040 1610150001350098 1610250022940062 1610350024680043 1610000063990038 1610150004030014 1610450030000003 1610550004570090 1610350006410093 1610450049480028 1610200018720031 1610750001710035 1610450048110097 1610550005750095 1610250022660023 1610850006770035 1610200051490026 1610200048560044 1610750001720026 1610450027200098 1610400006870016 1610150007210062 1610150001200039 1610150002250064 1610400006860025 1610400002420044 1610850010770024 1610800003800043 1610450040750028 1610800005430031 1610850006960058 1610600005010031 1610750004380057 1610200022010077 1610200052380098 1610200057090030 1610850002760055 1610200002980035 1610450023190021 1610350015830054 1610200022020068

2673. MIRJAM DOO ZVORNIK 2674. MIRNI GAJ UR BISTRO VL JEZERKIC OMER BOS KRUP 2675. MIROSLAV STR VL MIROSLAV KORDIC ^ITLUK 2676. MIRSO SZR VL BECIRHODZIC MIRSAD VISOKO 2677. MIRVAD COMPANY DOO GRADA^AC 2678. MIRZA DOO BOSANSKA KRUPA 2679. MIRZA STR VL MANDRA MIRZA SARAJEVO 2680. MIS AG DOO VISOKO 2681. MIS IPP VL SLOBODAN JOVANOVIC KAKMUZ DOBOJ 2682. MIS PROM BEAUTY DOO ZENICA 2683. MISAN DOO SANSKI MOST 2684. MISEL TRANSPORTI DOO PETROVO 2685. MISIC DOO LIVNO 2686. MISKO HOLZ DOO @EP^E 2687. MISS N PARFIMRIJA TR VL BAJIC LJ [AMAC 2688. MISTIC STR VL ZERDO DELILA ZENICA 2689. MISTIQUE PARIMERIJA VL SPAHIC JASMIN GRACANIC 2690. MIVA KUCNA RADINOST JASNA BOSKOVIC ZVORNIK 2691. MIVES KOMISION VL M COVILO NEVESINJE 2692. MIVEX DOO TREBINJE 2693. MIVEX TR VL SENADA SALKANOVIC MAGLAJ 2694. MIXIM DOO BANJA LUKA 2695. MJESOVITA ROBA KOD BOCE STR VL MISIC BOGOLJUB 2696. MJESOVITA ROBA STR VL ALIHODZIC NEZIR VISOKO 2697. MJESOVITA ROBA VL HALILOVIC NASIHA VISOKO 2698. MJESOVITA ROBA VL OCUZ ENES 2699. MJESOVITE ROBE STR VL BRKA HASAN 2700. MJESOVITE ROBE STR VL MESINOVIC DZENANA 2701. MLADJO KOMERC BR 2 TR VL LJILJANA JEFTIC 2702. 2703. 2704. 2705. 2706. 2707. 2708. 2709. MLADOST MN DOO [AMAC MLADOST P DOO [AMAC MLADOST P DOO [AMAC MLIJEKO PRODUKT DOO BIJELJINA MLIN PSENICA DOO BR^KO MLIN ZLATNO ZRNO DOO @EP^E MLJEKOPRERADA DOO [IROKI BRIJEG MM FRIZERSKI SALON VL M KRESIC ^APLJINA

2710. MM MARKO DOO PROZOR RAMA 2711. MM PROM DOO KARAKAJ ZVORNIK 2712. MM RESTORAN SUR VL EMA BADZAK MOSTAR 2713. MM SZUR VL STJEPANOVIC BRANKICA PRNJAVOR 2714. MM TR VL BEGOVIC MIREL BIHA] 2715. MM WERK SZR VL MARKO MUSA [IROKI BRIJEG 2716. MO RENT DOO MOSTAR 2717. MO TEHNO DOO MOSTAR

BISCE POLJE 1610200037420079 K PETRA KRESIMIRA IV BB SPC 1610200032050062 RONDO

Broj 14 - Strana 68

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRNJAVOR OD@AK SARAJEVO BR^KO TUZLA ^APLJINA BIJELJINA TOMISLAVGRAD SRBAC POSU[JE SANSKI MOST VOGO[]A LJUBU[KI MOSTAR [IROKI BRIJEG BILE]A GRADI[KA LIVNO PALE DOBOJ LJUBU[KI BILE]A BR^KO MOSTAR ^APLJINA MOSTAR VISOKO ORA[JE TESLI] ZENICA SARAJEVO ZENICA SANSKI MOST SANSKI MOST LUKAVAC ^APLJINA BIJELJINA GRUDE ^ITLUK BANJA LUKA BIHA] MODRI^A BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO TE[ANJ SRBAC GRUDE BRANKA COPICA 5

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610450042210072

2718. MOBI MIX STUR VL SPASOJEVIC NEBOJSA PRNJAVOR 2719. MOBIL ZONA STR OD@AK VL CAVALIC NERMINA 2720. MOBILEX DOO SARAJEVO 2721. MOC PRIRODE DOO BR^KO 2722. MOCCA DOO TUZLA 2723. MODE LINE STR VL MARIJANA BULUM ^APLJINA 2724. MODENA SUR KAFE BAR VL ZELJKO PAJIC 2725. MODERNA DOO TOMISLAVGRAD 2726. MODIS SZR VL JESIC MILOS SRBAC 2727. MODOM DOO POSU[JE 2728. MODRASPED DOO SANSKI MOST 2729. MODUL INZENJERING DOO SARAJEVO 2730. MODULAR DOO LJUBU[KI 2731. MOFAZA SOD VL IVAN MARIJANOVIC MOSTAR 2732. MOKA STR [IROKI BRIJEG IVA ZELJKO 2733. MOMA COMERCE DOO BILE]A 2734. MONA STR VL GLIGORIC M NOVA TOPOLA 2735. MONACO CAFFE BAR VL STJEPAN KRIVIC LIVNO 2736. MONAKO KAFE BAR SUR VL BOZOVIC MILOMIR 2737. MONAKO STR MJESOVITE ROBE 2738. MONALISA DOO LJUBU[KI 2739. MOND TRADE DOO BILE]A 2740. MONDO TRADE DOO BR^KO 2741. MONEA DOO MOSTAR 2742. MONEL STR PAVLOVIC MILENA ^APLJINA 2743. MONERA DOO MOSTAR 2744. MONEX DOO VISOKO 2745. MONIKA DOO DONJA MAHAKA ORA[JE 2746. 2747. 2748. 2749. 2750. 2751. 2752. 2753. 2754. 2755. 2756. 2757. 2758. 2759. 2760. 2761. 2762. 2763. 2764. 2765. 2766. MONT ELEKTRO DOO TESLI] MONTANA DOO ZENICA MONTBOSS COMPANY DOO SARAJEVO MONTE COM DOO ZENICA MONTES SEHA DOO SANSKI MOST MONTTECH DOO SANSKI MOST MOR DOO LUKAVAC MORANGO DOO ^APLJINA MORBIX COMERCE DOO BIJELJINA MORE DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOV GRUDE MORGAN DOO ^ITLUK MOST DOO BANJALUKA MOST DOO BIHA] MOST KOMERC DOO MODRI^A MOST SUR VL DJERVIDA DRAGOMIR BANJA LUKA MOTO NAUTICA DOO TUZLA MOTOCOMMERCE DOO BANJA LUKA MOTOR FORM DOO SARAJEVO MOTOR OIL DOO TE[ANJ MOTORAD DOO SITNESI SRBAC MP HERBA DOO GRUDE

ZANATSKI CENTAR BB OD@AK 1610800005880014 TRG MEDJ PRIJATELJSTVA 15 CVIJETE ZUZORIC BB BR^KO ZARKA VUKOVICA 3 ANTE STARCEVICA BB GAVRILA PRINCIPA BR 22 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB SRBAC MOTAJICKI ODRED BB MOSTARSKA BB MODRA BR 76 IGMANSKA 1 RADISICI BB FRANJEVACKA 59 S RADICA BB DUBRAVA LAMELA B NOVA TOPOLA BB LOPATICE BB LIVNO SRPSKIH RATNIKA 9 CARA DUSANA BR 33 PROLOG BB JOVANA RASKOVICA 23 AVDICEVICA BR 5 BR^KO MLADENA BALORDE 35 MATIJE GUPCA BB ZAGREBACKA 18 JALIJA 45 VINKOVACKA 5B DONJA MAHALA SIME LOZANICA BB BRANILACA BOSNE 2A AZIZA SOKOLICA 2 VELIKOG SUDIJE GRADJESE 19 DONJI KRKOJEVCI INDUSTRIJSKA ZONA BB TUZLANSKOG ODREDA BB DRACEVO BB MAJEVICKA 29 RUZICI BB MEDJUGORJE BB MILANA MIRICA 4 IZACIC 14 RISTE MIKICICA BB BRANKA MORACE 17 ARMIJE BIH DO 41 KARADJORDJEVA 242 SAMIRA FRASTE 16 MARSALA TITA BB JELAH SITNESI SRBAC SOVICI PRLICI 345 1610000047780077 1610600005020022 1610250007670031 1610200040830017 1610850005160029 1610200040960094 1610450020050034 1610200047110088 1610350010020045 1610000040700047 1610200033620007 1610200011900058 1610200022040050 1610200004780064 1610450048280041 1610200032540009 1610000073880061 1610400004600022 1610200032070044 1610200050010097 1610600004440059 1610200049350012 1610200015380030 1610200046970020 1610150000400080 1610800001750045 1610400008170010 1610550011640032 1610000029570073 1610550008250076 1610350029380081 1610350029890010 1610250001740033 1610200034660041 1610800001760036 1610200029390031 1610200007110004 1610450020240057 1610350023380049 1610450034770075 1610450043650037 1610250007290082 1610450006560050 1610000023960078 1610400006160073 1610450017030036 1610200044520091

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TREBINJE VITEZ TREBINJE BR^KO VELIKA KLADU[A DOBOJ NJEGOSEVA 13 KRALJA PETRA KRESIMIRA IV BB SERAFIMA PEROVICA BR 31 NIKOLE TESLE BR 70 IVE MARINKOVICA 15

Broj 14 - Strana 69
1610200042730053 1610700004040026 1610200041600003 1610600007440075 1610350030670084 1610450039730073 1610450039000051 1610450015860022 1610200017170068 1610200026400006 1610000048770059 1610450040610057 1610000044300008 1610800001770027 1610250003350039 1610250013810034 1610400000670067 1610350006370032 1610000073250046 1610700006770091 1610600000180013 1610200001230058 1610250024060024 1610650000730049 1610000038180084 1610600004450050 1610200012020047 1610800004780034 1610200017180059 1610200024460006 1610600007380032 1610850002960069 1610450043040004 1610200050950027 1610450000830066 1610400007980084 1610000051610025 1610200015400012 1610000034280005 1610450050270093 1610450049610008 1610200012030038 1610000070710004 1610750001810042

2767. MP MESARSKA RADNJA VL PERO MASLO TREBINJE 2768. MP3 CLUB SUR VL BERNARD JABLANOVIC VITEZ 2769. MRKAIC DOO TREBINJE 2770. MRKONJI] PROM DOO BR^KO 2771. MS CAFFE BAR VL PAJAZETOVIC JASMINA 2772. MS COMPANY DOO DOBOJ 2773. 2774. 2775. 2776. 2777. 2778. 2779. 2780. 2781. 2782. 2783. 2784. 2785. 2786.

SOLUNSKIH DOBROVOLJACA C3 L4 LO4 MS DELTA ZZ PO PRNJAVOR PRNJAVOR VLADIKE PLATONA BB MS GROOUP DOO LAKTA[I LAKTA[I DOSITEJEVA 2 MS TRADE DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD PRISOJE BB MS TRANS DOO ^ITLUK ^ITLUK MEDJUGORJE BB MSN STR VL KAPO SANELA SARAJEVO SARAJEVO AZIZE SACIRBEGOVIC BB MSSSS TR VL LAHOLAT SNEZANA PRIJEDOR PRIJEDOR S VELIKANA BB MTN KOMERC DOO PALE PALE JANKA VUKOTICA BB MTV KOMERC DOO BIJELJINA BIJELJINA SABACKIH DJAKA BB MUFAD HARFA DOO LUKAVICA GRA^ANICA GRA^ANICA LUKAVICA BB MUJDO AUTOMEH VULK RADNJA VL GRA^ANICA STJEPAN POLJE BB AVDAGIC MUHIDI GRA^ANICA MUKIPROM EXPORT IMPORT DOO TE[ANJ TE[ANJ JELAH MULING DOO CAZIN CAZIN HASANA MUJEZINOVICA BB MUR MUR DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE BB MURA TRGOVINSKA RADNJA VL RAMIZ MUJIC KISELJAK GROMILJAK BB BR^KO MOSTAR TUZLA KAKANJ ILIJA[ ILIJA[ [IROKI BRIJEG OD@AK POSU[JE GACKO BR^KO BIJELJINA DERVENTA MOSTAR [AMAC DOBOJ JUG SARAJEVO ^APLJINA SARAJEVO DOBOJ NOVI GRAD MOSTAR SARAJEVO @EP^E GORNJI RAHIC 333 OSE GREBE 1 15 MAJA BB PP 142 PRIZ TC SJENJAK ZGOSCANSKA BB BOSANSKI PUT 124 ILIJA[ BOSANSKI PUT 124 ILIJA[ K DOMAGOJA BR 7 DONJI SVILAJ 150 OD@AK POKLECANI BB GRA^ANICA BB SAFETA BEGA BASAGICA BR 8 10 SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE BR 1 DERVENTSKIH OSLOBODILACA SP 45 VOJNO BB CARA LAZARA BB MATUZICI BB SAFETA ZAJKE BB ANTE STARCEVICA BB HASANA SUCESKE BB LIPAC BB MLADENA STOJANOVICA 1 KRALJA PETRA KRESIMIRA IV BR1 ALIPASINA 195 ZELJEZNO POLJE BB

2787. MURSELOVIC DOO BR^KO 2788. MUSALA BUREGDZINICA VL ARIF JASARI MOSTAR 2789. MUSSALA OBP FAST FOOD VL RAKIPI ELSADAT TUZLA 2790. MUSTANG DOO KAKANJ 2791. MUSTANG EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO ILIJA[ 2792. MUSTANG EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO ILIJA[ 2793. MUSTAPIC FRIGO DOO [IROKI BRIJEG 2794. MUTAPCIC DOO ZA UNUT I VANJSKU TRGO OD@AK 2795. MUVARNICA DOO POSU[JE 2796. MV SOKOMONT DOO GACKO 2797. MVS PHARM DOO BR^KO 2798. MY WAY DOO BIJELJINA 2799. MY WAY SUR VL SANTRAC MARELA DERVENTA 2800. MZI DOO MOSTAR 2801. N B S GROUP DOO [AMAC 2802. N S COMPANY DOO DOBOJ JUG 2803. N&B&S DOO SARAJEVO 2804. N&D CO DOO ^APLJINA 2805. NAAR DOO SARAJEVO 2806. NACIONALNA KUCA SUR VL DAMJANOVIC D DOBOJ 2807. NADA BIFE VL OLJACA NADA NOVI GRAD 2808. NADA PIZZA GRILL SUR VL SOLDO SLADJ MOSTAR 2809. NADIX DOO SARAJEVO 2810. NADZAK STR VL NUSRET NADZAK @EP^E

Broj 14 - Strana 70
2811. NAF DOO @IVINICE 2812. 2813. 2814. 2815. 2816. 2817. 2818. 2819. 2820. 2821.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
@IVINICE BR^KO LJUBU[KI MOSTAR KAKANJ KRE[EVO TESLI] TE[ANJ SARAJEVO @IVINICE SARAJEVO ILID@A PROZOR RAMA SREBRENIK PRIJEDOR NOVI TRAVNIK LJUBU[KI LJUBU[KI GRADA^AC MOSTAR @EP^E LIVNO ILIJA[ BIHA] 16 MUSLIMANSKE BRIGADE 1 @IVINICE DUBRAVE BB LISICE BB OSE GREBE 10 ULICA SEHIDA 31 GUNJANI bb G BULETIC RADUSA BB SKENDERIJA 14 UL MARSALA TITA BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 16 TUKOVI 64 B KOVACEVO POLJE 14 SPIONICA BB TONE PERICA BB PRVOG MAJA 20/01 RADISICI BB Z FRANKOPANA 76 HADZIEFENDIJINA 2 SPLITSKA 40 STJEPANA RADICA BB GUBER MLINI 33 BOSANSKE NEZAVISNOSTI OZIMIC I BB MARSALA TITA 50 SRPSKIH USTANIKA BR 56 PROVO BB [IROKI BRIJEG BOSANSKIH BRANILACA BB HASANA KIKICA 4 FAJTOVCI BB ZANATSKI CENTAR BB VREOCA 63 D TREBINJSKIH BRIGADA 3 KRALJA TVRTKA BB TURBE BOSANSKA BB TEREZIJE SKEND BAZAR BB MARSALA TITA 48 GOLUBIC BB VEIZOVAC BR 5 M VRHOVCA 21 JOVANA RASKOVICA 10 IVANICI BB VAHIDBEGOVA BB CARA LAZARA 44 VELJKA MLADJENOVICA BB BRACE FEJICA BB PUT SVETOG ANTE BB DONJA VRUCICA VISOKO

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610250012620038 1610600006570082 1610200028690079 1610200004880071 1610650000340012 1610000020370011 1610400007540092 1610400002930070 1610000048440065 1610250008430026 1610000005980061 1610000034010054 1610200046220016 1610500001770042 1610450051600060 1610200025200019 1610200012040029 1610200044190097 1610250013730009 1610200025520022 1610750001820033 1610200018760092 1610000005700022 1610350023780077 1610000023440061 1610450042430068 1610200032700059 1610500004280014 1610250015250096 1610350012290039 1610200047960002 1610000010760027 1610200054320098 1610250024880062 1610550008110008 1610000022330090 1610550006260024 1610350026960028 1610350007170088 1610450019890081 1610450046900022 1610450009700037 1610350026860021 1610000064430030 1610800001810088 1610200041610091 1610200015440073 1610400007720027 1610150001470087

NAKI DOO BR^KO NAM COMMERCE DOO LJUBU[KI NANA TR VL ISMET PASIC MOSTAR NANDA CAFE BAR PICERIJA VL ALAGIC SEMSA KAKAN NAPEX DRVO DOO KRE[EVO NAPOLEON DOO G BULETIC TESLI] NAPREDAK DD TE[ANJ NAR TOURS DOO SARAJEVO NARCIS SZCR VL MARIC VLADO @IVINICE NARIS CHEM DOO SARAJEVO

2822. NARODNO GRIJANJE DOO SARAJEVO 2823. NARODNO GRIJANJE ENERG SIS DOO PROZOR RAMA 2824. NAS COMERC DOO SREBRENIK 2825. NASLEDNIK TR VL VURUNA ZARKO PRIJEDOR 2826. NATASA PROM DOO NOVI TRAVNIK 2827. NATIONAL HOLDING DOO LJUBU[KI 2828. NATIVA DOO LJUBU[KI 2829. NATURPRODUKT DOO GRADA^AC 2830. NAV DOO MOSTAR 2831. NBI CURIC DOO @EP^E 2832. NDB PROMET DOO LIVNO 2833. NEAL DOO ILIJA[ 2834. NEC UR KAFFE BAR VL DAMIR REDZIC BIHA]

2835. NECKAR CO DOO SARAJEVO SARAJEVO 2836. NEDA STR VL RADULOVIC NEDA BANJA LUKA BANJA LUKA 2837. 2838. 2839. 2840. 2841. 2842. 2843. 2844. 2845. 2846. 2847. 2848. 2849. 2850. 2851. 2852. 2853. 2854. 2855. 2856. 2857. 2858. 2859. NEDALM DOO [IROKI BRIJEG NEDIM PROM DOO SREBRENIK NEED DOO GRADA^AC NEES UR CAFFE BAR VL BEGOVIC KASIM NEEY CO DOO KONJIC NEHAM PROMET DOO SARAJEVO NEIMARSTVO AD TREBINJE NEJA M TNM VL MEMISEVIC JASMINA LUKAVAC NEJLA AUTOPRAONICA VL SAKIC AMRA TRAVNIK NEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO NELA STR VL DJULAN ADMIRA ZENICA NELA TR VL SEBIRA MEMAGIC BIHA] NENA M DOO BIHA] NENA TR VL SUSNICA NEVENKA PRIJEDOR NEPTUN STUDIO STR VL PETKOVIC D BOSANSKI BROD NERC KOMPANI DOO I. SARAJEVO NES DOO SANSKI MOST NESPRI DOO ISTOCNO SARAJEVO NESTT PROMET DOO BANJA LUKA NET 1 INTERNET KLUB VL ELDIN OBRADOVIC MOSTAR NEUMPROMET DOO NEUM NEVEN STR VL VAJIC ZORAN TESLI] NEVZET PROMET DOO VISOKO [IROKI BRIJEG SREBRENIK GRADA^AC SANSKI MOST KONJIC ILID@A TREBINJE LUKAVAC TRAVNIK SARAJEVO ZENICA BIHA] BIHA] PRIJEDOR BOS. BROD I. SARAJEVO SANSKI MOST I. SARAJEVO BANJA LUKA MOSTAR NEUM TESLI] VISOKO

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SREBRENIK ZVORNIK MOSTAR ZENICA BANJA LUKA SARAJEVO ^APLJINA VITEZ ZVORNIK SARAJEVO SARAJEVO TESLI] TUZLA MOSTAR BANJA LUKA ^APLJINA TREBINJE ZVORNIK ^APLJINA ORA[JE SARAJEVO TESLI] VITEZ GORA@DE SANSKI MOST TRAVNIK MOSTAR SARAJEVO BANJA LUKA CAZIN TE[ANJ BANJA LUKA SARAJEVO @EP^E [AMAC MODRI^A DERVENTA NOVI TRAVNIK PRNJAVOR TREBINJE BANJA LUKA ORA[JE PROZOR RAMA TE[ANJ SARAJEVO CAZIN KOTOR VARO[ SPIONICA DONJA BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 PETRA KRESIMIRA IV 2 ZMAJA OD BOSNE 32 DUNAVSKA BR 1 C PRUSCAKOVICA 27 VISICI BB SANTICI BB VUKA KARADZICA 54 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 46 KOLODVORSKA 11A ZANATSKI CENTAR OBJEKAT E LIPNICA BB ULICA IX BR 10 IVANA GORANA KOVACICA 56 ^APLJINA MOKRI DOLOVI BB RK ZVORNICANKA TEZGA BR 34 B RADICA BR 1 III ULICA BR 96 TRAMPINA 2 BRANKA COPICA BB DOBROVOLJACKA BB ZAIMA IMAMOVICA BB OKREC BB NOVA BILA BB SPLITSKA 28 RUDJERA BOSKOVICA 44 PETRA PECIJE 77 HASANA MUJEZINOVICA 16 4 JELAH ZMAJ OGNJENOG VUKA 57 PAVLA LUKACA 44 BEGOV HAN PEPELARSKA RIJEKA BB VUKA KARADZICA BB VRANJAK BB PRVOG MAJA BB KRALJA TVRTKA 40 GORNJI STRPCI BB NASELJE TINI BB SVETOZARA MARKOVIC F III ULICA BR 25 GRACAC BB JELAH BB PAROMLINSKA BB BEGOVE KAFANE BB MASLOVARE BB

Broj 14 - Strana 71
1610500003280041 1610850010580098 1610200031460011 1610550000870025 1610450005820037 1610000010390069 1610200015450064 1610700001620070 1610850011360075 1610000068160068 1610000065020081 1610450023380044 1610250006420089 1610200043320007 1610450030900066 1610200015470046 1610200005290090 1610850009150027 1610200015480037 1610250005830038 1610000006770029 1610400008330060 1610550007680007 1610300005450038 1610350035380016 1610700004050017 1610200045570019 1610000039480078 1610450027220080 1610350011280075 1610400000240066 1610450020790047 1610000025670091 1610750001850006 1610450050220041 1610450034900055 1610450036510061 1610700002630034 1610450000450020 1610200012110063 1610450011480084 1610800005830059 1610200052580015 1610400006020005 1610000015100098 1610350033210029 1610450050230032

2860. NEW YOUNG DOO SREBRENIK 2861. NEX SHOP TR VL BILJANA BOSKOVIC ZVORNIK 2862. NEZAVISNA INFORMATIVNA NOVINSKA AGENCIJA DOO 2863. NIAGARA DOO ZENICA 2864. NICOLA S DOO BANJALUKA 2865. NICPETROL DOO EXPORT IMPORT SARAJEVO 2866. NIDA CO DOO ^APLJINA 2867. NIGHT CLUB EXTASA SUR MISKOVIC D VITEZ 2868. NIJ MUSKI I ZENSKI FRIZ SAL VL DJUKA PETROVIC 2869. NIKI EXPORT STR VL OMEROVIC SANELA 2870. NIKOLE SALON ZA ULJEPSAVANJE ALEKSIC NIKOLINA 2871. NIKOLIC SZTR VL NIKOLIC DRAGO TESLI] 2872. NIMFA SOUND DOO TUZLA 2873. NIN TR VL AMRA KAJAN MOSTAR 2874. NINA STR VL KAJKUT DRAGANA BANJA LUKA 2875. NINO CAFFE BAR LJERKA JURKOVIC ^APLJINA 2876. NINO STR VL NIKOLA VLACIC 2877. NINO STR VL NADA GRABOVAC ZVORNIK 2878. 2879. 2880. 2881. 2882. 2883. 2884. 2885. 2886. 2887. 2888. 2889. 2890. 2891. 2892. 2893. NIPROM DOO ^APLJINA NISAL DOO ORA[JE NISSADRIA DOO SARAJEVO NIT DOO TESLI] NIT TRANS DOO VITEZ NJAM NJAM UR GRILL VL RIKALO HASAN GORA@DE NM MALOVCIC ZIDARSKI RADOVI VL MALOVCIC NESIB NOBIL TRANS DOO NOVA BILA TRAVNIK NOBILIS VITA DOO MOSTAR NOBLESS EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO NOOK 3 SUR VL TOLIMIR OGNJEN BANJA LUKA NOPPEX DOO CAZIN NOR DOO TE[ANJ NOVA D DOO BANJALUKA NOVA ERA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO NOVA LINIJA DOO @EP^E

2894. NOVA VARO[ TR VL JANKOVIC RAJANA [AMAC 2895. NOVAKOVIC S B DOO VRANJAK MODRI^A 2896. NOVKOMERC DOO DERVENTA 2897. NOVOTEHNA DOO NOVI TRAVNIK 2898. NOVOTERM GROUP DOO PRNJAVOR 2899. NOVOTEX AD TREBINJE 2900. NOVUS KOP DOO BANJA LUKA 2901. NOX SUR VL NEDIMOVIC ALMA ORA[JE 2902. NP GEGI DOO PROZOR RAMA 2903. NS DH DOO TE[ANJ 2904. NS DOO SARAJEVO 2905. NS TR VL BAJRAMOVIC NIHAD CAZIN 2906. NT COMERC DOO MASLOVARE KOTOR VARO[

Broj 14 - Strana 72

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
NOVI TRAVNIK GRA^ANICA VISOKO SARAJEVO VELIKA KLADU[A [IROKI BRIJEG @EP^E PRNJAVOR BIHA] MEHMEDA SPAHE 1 TULEG 10 DONJE MOSTRE BB ISPOD ORAHA 18 7 KORPUS BB OBILAZNICA BB BEGOV HAN BB ZANATSKI CENTAR 2 PRVI PRILAZ SACIRA KURT CEHAJICA 5 JAKUPOVCI BB LAKTA[I OBODNIK BB KOTOR VARO[ HAZIMA FAZLICA BB PRIBAVA BB ZBORISTE 122 CEROVAC BB BRACE RADICA ZUHDIJE ZALICA BR 15 TZC SJENJAK 10 CRNI GUBER BB SRPSKIH PILOTA BR 30 TRN BB JOSIFA PANCICA 2 MOME VIDOVICA BB TRG FRA RUFIN SARAJEVSKA BB VISOKA GLAVICA BB KNEZ IVE OD SEMBERIJE HRVATSKIH BRANITELJA 9 HRVATSKE MLADEZI BB CENTAR 17 DOSITEJEVA 2 LAKTA[I BIJELI BRIJEG III NIZ 2A ZAGREBACKA 28 SVETOG SAVE BB BRKA BR 135 GAVRILA PRINCIPA BB VAHIDA IBRICA BB KNEZOPOLJSKA BB GAVRILA PRINCIPA 19 GORNJI OCAUS OCAUS SKENDEROVO NASELJE BB HAKIJE KULENOVICA 16 BRACE LAKISICA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000002970054 1610250002010081 1610150002450078 1610000062630098 1610350017610004 1610200026190098 1610750001860094 1610450033900082 1610350037470075 1610450020830011 1610450053340046 1610500003620026 1610250002920038 1610350031650075 1610400007330087 1610200015530089 1610350019860016 1610250009010086 1610000035510062 1610450034200006 1610200029230078 1610450010740071 1610450044000013 1610200025360069 1610250020250058 1610200022210091 1610600002440016 1610700001670025 1610700005960044 1610800001870034 1610450017640069 1610200035320029 1610200047180025 1610850009880049 1610600002670003 1610450050180077 1610500003330093 1610450033650016 1610450004110024 1610400009820077 1610400009810086 1610350000410061 1610000012100082 1610200012180097

2907. NT IGM FABR ZA PRER PRIR KAMENA DOO N TRAVNIK 2908. NTS METAL DOO GRA^ANICA 2909. NUKIC TRANS DOO VISOKO 2910. NUR AGENCIJA ZA KUCNU NJEGU VL MALOVIC AIDA 2911. NURR TR VL NURE MRZLJAK V KLADU[A 2912. O KLIMAT DOO [IROKI BRIJEG 2913. OAZA 2 SUR VL KEMAL NASER LJUBOVIC 2914. OAZA PALMA SUR VL GATARIC RANKO PRNJAVOR 2915. OBAMA UR CAFFE BAR VL SEHIC MERSUD BIHA] 2916. OBILIC COMPANY DOO LAKTA[I 2917. OBITAL GLISO DOO KOTOR VARO[ 2918. OBITEX DOO SREBRENIK 2919. OBLICA DOO GRA^ANICA 2920. OBRT BETON GRADNJA ERDIC VL ERDIC ARIF 2921. 2922. 2923. 2924. 2925. 2926.

LAKTA[I KOTOR VARO[ SREBRENIK GRA^ANICA VELIKA KLADU[A OBRT COMMERCE DOO TE[ANJ TE[ANJ OBUCA STIL STR NOGOLICA DINKA ^APLJINA ^APLJINA OBUCARSKA RADNJA SZR VL KASIM VELIKA PAJAZETOVIC KLADU[A OBZORI DOO TUZLA TUZLA ODBOR ZA ODRZIV POVRATAK U SREBRENICU SREBRENICA UG ODISEJ SUR VL BANJAC DRAGAN BANJA LUKA BANJA LUKA [IROKI BRIJEG BANJA LUKA SRBAC POSU[JE GRADA^AC [IROKI BRIJEG BIJELJINA VITEZ VITEZ KLADANJ LAKTA[I MOSTAR POSU[JE ZVORNIK BR^KO [AMAC SREBRENIK PRIJEDOR KNE@EVO TESLI] TESLI] BOS PETROVAC SARAJEVO MOSTAR

2927. ODMOR SUR VL MARIO SLISKOVIC [IROKI BRIJEG 2928. OGNJISTE SUR VL TESIC SASA BANJA LUKA 2929. OK SZPK VL BABIC DRAGANA SRBAC 2930. OKAN DOO POSU[JE 2931. OKMAN DOO GRADA^AC 2932. OKTAN DOO [IROKI BRIJEG 2933. OKTAN OIL DOO BIJELJINA 2934. OLD STAR 5 DOO VITEZ 2935. OLD STAR OBRTNA RADNJA VL IVONA STRINIC VITEZ 2936. OLDING DOO KLADANJ 2937. OLIMP PROM EX DOO LAKTA[I 2938. OLIMPIC DOO MOSTAR 2939. OLIMPIC SUR CAFFE BAR VL J SREBROVIC POSU[JE 2940. OLIMPIJA S D DOO ZVORNIK 2941. OLIVER DOO BR^KO 2942. OLJA ZUBNA PROTETIKA SZR VL STANIC O [AMAC 2943. OM SISTEM TRANSPORT COMPANY DOO SREBRENIK 2944. OMANOVIC SMTR VL OMANOVIC HUSEIN PRIJEDOR 2945. OMAR AKCIONARSKO DRUSTVO KNE@EVO 2946. OMAR STR VL MARKOVIC NOVO 2947. OMAR SUR BIFE VL MARKOVIC NOVO TESLI] 2948. OMDA DOO BOSANSKI PETROVAC 2949. OMEGA COMPUTERS DOO SARAJEVO 2950. OMEGA DOO MOSTAR

Srijeda, 30. 3. 2011.
2951. OMEGA S DOO [AMAC 2952. 2953. 2954. 2955. 2956. 2957. 2958. 2959. 2960. 2961. 2962. 2963. 2964. 2965. 2966. 2967. 2968. 2969.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
[AMAC TUZLA CAZIN SARAJEVO NOVI GRAD TUZLA [IROKI BRIJEG MAGLAJ BIHA] SARAJEVO POSU[JE LIVNO TREBINJE TREBINJE MOSTAR LJUBU[KI BOS. BROD BOS. KRUPA ORA[JE DJENERALA D MIHAJLOVICA 49 CAKLOVICI DO BR 105 DONJA KOPRIVNA BB NADMILINI 10 SKENDERA KULENOVICA BB PETRA KOCICA 8 TRN BB BOCINJA BB MAGLAJ TRZNI CENTAR HARMANI AERODROMSKA 95 BARTOLA KASICA BB LIVNO VUKA KARADZICA BR 2 VUKA KARADZICA BR 2 BISCE POLJE BB PUT ZA BUCINE BB TRG CARA DUSANA PISTALINE 187 ZAOBILAZNICA BB ORA[JE ZAOBILAZNICA BB ORA[JE HRVATSKIH BRANITELJA BB POTPOLJE BB MILOSA CRNJANSKOG BB BRACE LUKIC LAMELA D OB TRG DJENERALA DRAZE MIHAJLOVI 10 SJEVERNI LOGOR

Broj 14 - Strana 73
1610600001220047 1610250016190026 1610350006300095 1610000065660087 1610450038850089 1610250004380082 1610200022230073 1610550011940053 1610350023180035 1610000029260061 1610200017220023 1610200018830029 1610200052540051 1610200052540148 1610200030180096 1610200033030053 1610450040590075 1610350017860070 1610250001940144 1610800001940068 1610700001710086 1610200052090068 1610850010550028 1610850010540037 1610850010500073 1610200001950089

OMKO TEX DOO TUZLA OMKO TRADE DOO CAZIN OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB REKREATIVO OMM STR VL JANDRIC OLIVERA NOVI GRAD ONE GROUP DOO TUZLA ONKEL DOO [IROKI BRIJEG ONYX SHOES DOO MAGLAJ OPERA UR KAFFE BAR VL HAMDIJA MESIC BIHA] OPERACIONI INFORMACIONI SISTEMI DOO SARAJEVO OPERATIVA DOO POSU[JE OPSKRBA TP JP LIVNO OPSTINA TREBINJE OPSTINA TREBINJE ORA DOO MOSTAR ORAH DOO LJUBU[KI ORANGE STR VL ZARIC VAJKA BOSANSKI BROD ORASCANKA DOO BOS. KRUPA ORA[JE HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ORA[JE

2970. ORA[JE HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ORA[JE ORA[JE 2971. ORBIT STR MIRKO KRISTO VITEZ 2972. ORCHIDEA D ORO DOO ^ITLUK 2973. OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 2 VL LJILJANA BABIC 2974. OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 3 VL LJILJANA BABIC 2975. OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 4 VL LJILJANA BABIC 2976. ORGANIZACIJA STUD PRAVNOG FAK U MOSTARU 2977. ORHIMA DOO CAZIN 2978. ORION 3 DOO BANJALUKA 2979. ORO DOO ^ITLUK 2980. ORSSEY DOO SARAJEVO 2981. ORTGRAB DOO SARAJEVO 2982. ORTOPLAST SZTR VL MARJANOVIC DRAGAN BANJALU 2983. OSCAR SUR VL SLJIVO RASKA SARAJEVO 2984. OSKAR SUR VL STUPAR NENA PRIJEDOR 2985. OSKAR BUTIK TR VL MUSTAFA KAMBER MOSTAR 2986. OSKOVA TR VL MESIC ENVER D VISCA 2987. OSLOBODJENJE NISP AD BANJA LUKA 2988. OSMAN STR VL COMOR OSMAN SARAJEVO 2989. OSOJE PERADARSKA FARMA POSU[JE 2990. OTKUP DOO ZA PROIZ TRG PROM I USLUGE GRADA^AC 2991. OXY SUVENIRI DOO ISTOCNO SARAJEVO 2992. OZ CAFFE BAR UR VL HASANBEGOVIC DINO BIHA] 2993. OZ UR CAFFE BAR HASANBEGOVIC EMIR VITEZ ^ITLUK BIJELJINA BIJELJINA BIJELJINA MOSTAR CAZIN BANJA LUKA ^ITLUK SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA SARAJEVO PRIJEDOR MOSTAR @IVINICE BANJA LUKA SARAJEVO POSU[JE GRADA^AC SARAJEVO BIHA] BIHA]

JOSANI BB 1610350022400058 PUT SRPSKIH BRANILACA 25 27 1610450001610043 BROCANSKI TRG BB DR FETAHA BECIRBEGOVICA DO 8 SEDRENIK BB JOVANA DUCICA 25 MERHEMICA TRG 14 KOZARSKA BB M BALORDE 1 DONJA VISCA BB KNJAZA MILOSA BB GORNJI VELESICI 79 OSOJE BB BAGDALE 126 1610200025620029 1610000053630050 1610000005660058 1610450041450077 1610000028000031 1610450018020018 1610200002830073 1610250002430091 1610450030030073 1610000051120078 1610200022300010 1610250018970046

VUKA KARADZICA 290 1610000028680098 UL 501 SLAVNE BRIGADE BR 15 1610350037750017 501 SLAVNE BRIGADE 15 1610350033440016

Broj 14 - Strana 74
2994. OZAJ PP KRU[KOVO POLJE 2995. 2996. 2997. 2998. 2999. 3000. 3001. 3002. 3003. 3004. 3005. 3006. 3007. 3008. 3009. 3010. 3011. 3012. 3013. 3014. 3015. 3016. 3017. 3018. 3019. 3020. 3021. 3022. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027. 3028. 3029. 3030. 3031. 3032. 3033. 3034. 3035. 3036. 3037. 3038. 3039. 3040. 3041. 3042.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KRU[KOVO POLJE VISOKO DOBOJ SARAJEVO GRADA^AC BRATUNAC BOS. KRUPA SARAJEVO GRA^ANICA SREBRENIK ^ITLUK VITEZ BANJA LUKA VITEZ USORA BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO KUPRES BANJA LUKA MOSTAR KOZ. DUBICA BIHA] VITEZ ORA[JE BIJELJINA BIJELJINA BIHA] [AMAC KRU[KOVO POLJE SARAJEVSKI PUT BB PLOCNIK FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 VIDA II VI BATALJONA BB GAVRILA PRINCIPA BB UNSKA BR 40 BOSANSKI PUT 134 ILIJA[ STUBLJANSKA 2 SPIONICA BB MEDJUGORJE BIJAKOVICI BB KULINA BANA BB SOLUNSKA 79 STJEPANA RADICA B B ZABLJAK BB KARDJORDJEVA BR 2 VELJKA MLADJENOVICA BB TRG DJECE DOBRINJE 33 KUPRESKE BOJNE 19 ZARKA ZGONJANINA 12 ZAGREBACKA 24 NIKOLE TESLE PIJACA TRANZIT IZACIC BB J PLAVCICA 1 PRUD 194 MACVANSKA 45 SREMSKA 4 BRACE KUKOLJ 21 GAVRILA PRINCIPA BB HALILOVICI 12 ZUHDIJE ZALICA BR 2 DZIDZIKOVAC 15 OMLADINSKA BB TRN BB [IROKI BRIJEG GORNJA PAPRATNICA BB RASTOCI OTOK 2 20 TURALIBEGOVA 42 DUBROVACKA 46 SULEJMANA TOPICA BB KARAOTOK BB POP LJUBINA 112 KOLODVORSKA 12 SKENDERA KULENOVICA 18 SINANAGICA BR 8 HRVATSKIH BRANITELJA BB ZTC FAZA 2 OBILAZNICA BB 17 VKB BB KRALJA PETRA SVACICA 3

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610250005980097 1610150006860086 1610450027940014 1610000051530097 1610250024260038 1610850005080198 1610350004130011 1610000029560082 1610250003000063 1610500002070063 1610200008160029 1610700003310004 1610450000140008 1610700000120062 1610700003000089 1610450042400095 1610450013780051 1610000032110018 1610200017240005 1610200025370060 1610200012330059 1610450043230027 1610350030180040 1610700001720077 1610800001990023 1610850004060049 1610850004580066 1610350034050049 1610450045150045 1610000058170038 1610350010350039 1610000013250017 1610000044410006 1610200022330080 1610650002820011 1610200044500012 1610250001290050 1610200033360047 1610350011190059 1610200015590035 1610400009940066 1610000081550045 1610450044670089 1610150000790020 1610200046590071 1610500000680053 1610200025180037 1610350020170028 1610200054540094

SARAJEVO CAZIN SARAJEVO SANSKI MOST [IROKI BRIJEG KAKANJ TREBINJE TUZLA LIVNO VELIKA KLADU[A PARK PRIRODE HUTOVO BLATO JP ^APLJINA ^APLJINA PARK STR MJESOVITE ROBE VL MALIC ZARKO DOBOJ DOBOJ PARKET MAXIMUM DOO SARAJEVO SARAJEVO PARKET PLASTIKA MARINKOVIC SZR VL NOVI GRAD MARINKOVIC PARKETAR VL CELIKOVIC RASIM VISOKO PARON DOO ^APLJINA ^APLJINA PASAGE UR KONOBA VL KAVGIC REFIJA SREBRENIK SREBRENIK PASAT DOO POSU[JE POSU[JE PASSION TR MUJEZINOVIC INDIRA KLJU^ KLJU^ PAVIC OBRT VL JOSIP SIRIC POSU[JE POSU[JE

OZBEK INDUSTRIAL PRODUCTS DOO VISOKO OZIRIS DOO PLOCNIK DOBOJ OZREN NICKEL DOO SARAJEVO OZZY COMMERCE DOO GRADA^AC P I P DOO BRATUNAC P T G MAKIC DOO BOSANSKA KRUPA P V H S ALPLAST DOO SARAJEVO PAAM AUTO DOO GRA^ANICA PACIFIK DOO SREBRENIK PADRINO DOO ^ITLUK PAGANINI SUR VL DRAGAN GELIC VITEZ PAGE INTERNATIONAL TRADING DOO BANJALUKA PAHOLZ DOO VITEZ PAHOLZ DOO USORA PAJIC CO DOO BANJA LUKA PAK PLAST SZR VL TRAMOSLJIKA RADENKO BLUKA PALADIJUM SUR PICERIJA VL MULIC MUFID SARAJEV PALLADIUM SUR DRAGUN RADIC KUPRES PALMA IMPEX DOO BANJA LUKA PALMA MOSTAR DOO MOSTAR PALMA STR VL BASTA VELIMIRKA KOZARSKA DUBICA PALMA UR VL ALICIC SAMIR BIHA] PAM COMMERCE COLOR DOO VITEZ PAM&S DOO PRUD ORA[JE PAN KOMERC DOO BIJELJINA PANAFLEX AD BIJELJINA PANDA COMERC DOO BIHA] PANIC & P GLAS STAKLOREZACKA RADNJA [AMAC PANSPED DOO SARAJEVO PAPILON DOO CAZIN PAPIR MARKETING CENTAR DOO SARAJEVO PAPIR SERVIS DOO SANSKI MOST PAPIR TRADE DOO [IROKI BRIJEG PAPRATNICA VL SMOLO SADIK PAPRIKA DOO TREBINJE PARADIGMA doo TUZLA PARALELE DOO LIVNO PARK BUREGDZINICA VL AMETI BEKIM

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITEZ BANJA LUKA [IROKI BRIJEG BANJA LUKA SARAJEVO OLOVO ^APLJINA KISELJAK MOSTAR I. SARAJEVO [IROKI BRIJEG BR^KO VISOKO BR^KO TREBINJE TRAVNIK KONJIC BIJELJINA VITEZ SANSKI MOST JAJCE BIHA] PRIJEDOR BR^KO BANJA LUKA SANSKI MOST VITEZ PRIJEDOR KOZ. DUBICA DOBOJ ZVORNIK KNE@EVO POSU[JE LIVNO BIHA] MOSTAR [IROKI BRIJEG BUSOVA^A MODRI^A BOS. KRUPA VITEZ BIJELJINA BIJELJINA [AMAC MOSTAR SOSE MAZARA 79 SIME PANDUREVICA 49 FRA DIDAKA BUNTICA BB BRANKA POPOVICA BB RADICEVA 13 SOLUN BB BRACE RADICA KRALJICE MIRA BB STJEPANA RADICA 70 STEFENA NEMANJE 17 BRANIMIROVA BR 1 NASELJE PLAZULJE BR 18 SEBILJ II ZANATSKI CENTAR STEVANA MOKRANJCA BB LUKE VUKALOVICA 56 PRNJAVOR BB DONJE POLJE 14 A SRPSKE VOJSKE 322 VLASICKA BB PRIJEDORSKA 21 H V HRVATICA BB BIHA]KIH BRANILACA 74 MILANA VRHOVCA 2 BOSNE SREBRENE BR 18

Broj 14 - Strana 75
1610700001730068 1610450043150002 1610200035840046 1610450037830037 1610000009910016 1610000065100009 1610200015610017 1610700004680032 1610200050560087 1610000071620058 1610200027760043 1610600008050011 1610000012530083 1610600004610003 1610200027030021 1610550009390020 1610200050910063 1610850009320068 1610700001760041 1610350034360061 1610550014310054 1610350030990087 1610450038030051 1610600007630098

3043. PAVLOVIC DOO VITEZ 3044. PAVLOVIC MONT SOD VL PAVLOVIC MILENKO B LUKA 3045. PAVONE DOO [IROKI BRIJEG 3046. PC 201 PEVEC DOO BANJA LUKA 3047. PC KIDS DOO SARAJEVO 3048. PCELAR DOO OLOVO 3049. P^ELI]A MAJA STR KNEZEVIC MARIJA ^APLJINA 3050. PECA CAFFE VL ZDRAVKO PECIREP KISELJAK 3051. PECARA TR VL SRECKO DURAKOVIC MOSTAR 3052. PECINA SUR PALACINK VL SLOBODANKA VESELINOVIC 3053. PECINA SUR VL OLIVER MANDIC [IROKI BRIJEG 3054. PEDJA SP VL PREDRAG JOVANOVIC BR^KO 3055. PEGAZ DOO VISOKO 3056. PEGO DOO BR^KO 3057. PEGO I OGO DOO TREBINJE 3058. PEITHO DOO TRAVNIK 3059. PEJA TR VL JASMIN PEJAK KONJIC 3060. PEJICIC DOO BIJELJINA 3061. PEKARA BURAK SZR VL MESUD BURAK 3062. PEKARA CENTAR VL KAJDOMQAJ SALIH SANSKI MOST 3063. PEKARA E B DRU ZA PROI PEK PROIZVODA JAJCE 3064. PEKARA KOD SERE SZR VL DURAJ SERIF BIHA] 3065. PEKARA MARIC 2 ZTR VL MARIC ZORAN PRIJEDOR 3066. PEKARA MLADOST SP VL SATRI FERHAT BR^KO 3067. PEKARA NOVOSELIJA SZTR VL SLAVNIC LJILJANA 3068. PEKARA SANA VL PARALANGAJ SADIK SANSKI MOST 3069. PEKARNA SZR VL MILENKO FALETAR VITEZ 3070. PEKKOS VL KOS BOSKO UGOSTITELJSKA RADNJA PRIJ 3071. PEKS SZR VL PEKIC DRAGAN KOZARSKA DUBICA 3072. PELE SPED DOO DOBOJ 3073. PELEGRINO ZR VL PREDRAG VUKOTIC TRNOVICA 3074. PELENGIC TRADE DOO VLATKOVICI 3075. PELIN DOO POSU[JE 3076. PENAL DOO LIVNO 3077. PENALTI UR KAFFE BAR VL LJUBIJANKIC HIMZO 3078. PER FLAMINGO DOO MOSTAR 3079. PERISTIL DOO [IROKI BRI 3080. PERKOVIC DOO BUSOVA^A 3081. PERKOVIC GRADNJA DOO MODRI^A CARDAK 3082. PERNA DOO BOSANSKA KRUPA 3083. PERTY DOO VITEZ 3084. PERUN DOO BIJELJINA 3085. PERUN DOO BIJELJINA 3086. PERUN S TR VL STEVANOVIC PERO [AMAC 3087. PETICA DOO MOSTAR

VOJVODE UROSA DRENOVICA 1610450025840061 7 PRIJEDORSKA 21 1610350033540023 KAMENJACE BB PETRA PRERADOVICA BB AGINCI BB NIKOLE PASICA 5 TRNOVICA VLATKOVICI BB VRPOLJE BB VIDOSI POLIKLINIKA BK 1 XI HUB 2 TRN BB [IROKI BRIJEG POLJE BB CARDAK BB PRVOMAJSKA 26 MAHALA 10 MAJEVICKA 102 MAJEVICKA 102 OBUDOVAC BB BLAJBURSKIH ZRTAVA DOO 1610700001770032 1610450022290055 1610450040340009 1610450035870055 1610250026270072 1610450019460080 1610200022370044 1610200018880081 1610350014250021 1610200012430066 1610200032510036 1610700003030062 1610250020240067 1610350004500066 1610200025240080 1610450006540068 1610850001110085 1610450039390088 1610200012450048

Broj 14 - Strana 76

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ILIJA[ [AMAC GRADI[KA BANJA LUKA LJUBU[KI SARAJEVO I. SARAJEVO BANJA LUKA BIHA] ILID@A DONJI VAKUF TUZLA BUGOJNO MOSTAR @EP^E GRUDE BANJA LUKA BANJA LUKA GACKO MOSTAR NEVESINJE KRE[EVO HAD@I]I GRADA^AC SANSKI MOST KLJU^ TE[ANJ ZVORNIK BIJELJINA ^ITLUK MOSTAR DOBOJ TESLI] USORA VITEZ BR^KO POSU[JE ZVORNIK [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG ORA[JE BU@IM BANJA LUKA BANJA LUKA BR^KO NOVI GRAD MOSEVICKA BB PODLUGOVI BB JASENIK I BB CEDE KOVACEVICA BB PEREKRECE 13 BANA JELACICA 23 ZMAJA OD BOSNE 4 VUCIJA LUKA 55 KARANOVAC BB KLOKOT BB HUSEINA DJOZE 123 14 SEPTEMBRA BB TRZNI CENTAR SJENJAK BB TUZLA TPC NUGLE BB LACINA BB GOLUBINJA 41 K KATARINE 4 MIRKA KOVACEVICA 2 MIRKA KOVACEVICA 2 STOJANA KOVACEVICA 1 BUNA BB BOJISTA BB RAKOVA NOGA BB BJELASNICKA 68 6 APRILA 16 ALAJBERGOVICA SOKAK BR 1 SAFETA FILIPOVICA 1 JELAH TE[ANJ SVETOG SAVE BB VOJVODE STEPE BR 11 K GRADAC K TOMISLAVA 18 KOLUBARSKA 27 SVETOG SAVE MAKLJENOVAC BB PIRICI BB GREDICE BB RASTOVACA BB CELOPEK BB FRA DIDAKA BUNTICA BB S RADICA BB MATICI UL OSLOBODJENJA 12 JUSUFOVICI BR 11 JEVREJSKA 38 LOKAL 20 PRIZEMLJE DUBICKA BB DUBRAVE JABUCIK BB PIONIRSKA 5

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000053360002 1610450039700003 1610450005980087 1610450024380017 1610200006170074 1610000032090036 1610000059290097 1610450035580025 1610350002530093 1610000026080013 1610550009000080 1610250012990093 1610550012710039 1610200035540025 1610750002000065 1610200035550016 1610450034970089 1610450034970186 1610200034950071 1610200012480021 1610200045990029 1610700004180094 1610000040710038 1610250020420002 1610350034850008 1610350018200055 1610400003220003 1610850006200063 1610850003380079 1610200007190029 1610200008180011 1610450038720012 1610400010290042 1610400011120071 1610700003550079 1610600007220079 1610200029680061 1610850009300086 1610200022400017 1610200025550092 1610800002970014 1610350006250043 1610450024080093 1610450041300018 1610600002350097 1610450005130076

3088. PETLJA SUR GOSTIONICA VL IBISEVIC ESED 3089. 3090. 3091. 3092. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3098. 3099. 3100. 3101. 3102. 3103. 3104. 3105. 3106. 3107. 3108. 3109. 3110. 3111. 3112. 3113. 3114. 3115. 3116. 3117. 3118. 3119. 3120. 3121. 3122. 3123. 3124. 3125. 3126. 3127. 3128. 3129. 3130. 3131. 3132. 3133. PETRIX DOO [AMAC PETROCHEM DOO GRADI[KA PETROCOR DOO BANJA UKA PETROL DD LJUBU[KI PETROMAR DOO SARAJEVO PETRONIC DOO ISTOCNO SARAJEVO PEULJA SOD VL PEULJA DRAGISA BANJA LUKA PEZIC TRANSPORT DOO BIHA] PHARAOHS CO DOO SARAJEVO PHARMA TEC DOO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVI PICCOLLO MONDO CAFFE SLAST VL ABDIJI IBRAIM PICCOLO CAFFE BAR VL SANDRK SANJA BUGOJNO PID DOO MOSTAR PIGEON DJL @EP^E PIKA COMMERCE DOO GRUDE PIKOLINO STR VL BLAZEVIC BEPINA BANJA LUKA PIKOLINO STR VL BLAZEVIC BEPINA BANJA LUKA PIKOLO SUR VL KOSTADIN SUSIC GACKO PIL DOO MOSTAR PILANA I NAMJESTAJ DOO NEVESINJE PILANA TOMIC SGD VL NEVENKO TOMIC PILE SUR TIP FAST FOOD VL REIZBEGOVIC FARUK PINK ING DOO GRADA^AC PINK 2 CAFFE BAR VL HODZIC ISMET SANSKI MOST PINK PANTER DOO KLJU^ PINK STR VL HOTIC SAMELA TE[ANJ PINOKIO TR VL DRAGICA MITRIC ZVORNIK PIONIR STR KNJIZARA VL LJUBOMIRKA SAMARDZIC PIPA DOO ^ITLUK PIRAMIDA DD MOSTAR PIRAMIDA DOO DOBOJ PIRAMIDA STR VL RADESIC IGOR TESLI] PIRAT CAFFE BAR VL TANJA PERIC USORA PIRICI SIROVINA DOO VITEZ PIROMETAL DD BR^KO DISTRIKT BH PISAK DOO POSU[JE PIT STOP UR KAFE BAR VL MILADIN OSTOJIC PITARELLO DOO [IROKI BRIJEG PITOMCIJA DOO [IROKI BRIJEG PITT BULL SUR VL MLADEN IVIC MATICI ORA[JE PIVNICA DOO BU@IM PIZZETA PARADISO SUR VL ZEC ZELJKO BANJA LUKA PK TRADE DOO BANJA LUKA PLAMEN DOO BR^KO PLAMENIK PTP NOVI GRAD

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA POSU[JE SRBAC TOMISLAVGRAD TREBINJE KLJU^ GRA^ANICA SARAJEVO BIJELJINA GRUDE USORA BANJA LUKA GLAMO^ CAZIN SOKOLAC MOSTAR HAD@I]I BIHA] MOSTAR ^APLJINA VITEZ [IROKI BRIJEG POSU[JE BOS. BROD TUZLA BR^KO KOSTAJNICA PELAGI]EVO [IROKI BRIJEG BIHA] BIHA] CAZIN BIJELJINA [IROKI BRIJEG NEUM VELIKA KLADU[A BIHA] TESLI] [IROKI BRIJEG SARAJEVO PRIJEDOR BANJA LUKA CAZIN ORA[JE OD@AK RACANSKA 52 RAKITNO BB MOME VIDOVICA 58 MIJATA TOMICA 219 NASELJE RASTOCI OTOK BR 20 VELECEVO BB AHMET PASE BUDIMLIJE ZVORNICKA 27 27 MARTA LAMELA BR 10 PUT KRSTELICA BB ZABLJAK BB VIDOVDANSKA 59 BANA JELACICA BB VASILIJE BOZICA BB PODROMANIJA BB KNEZA DOMAGOJA BB HADZELI 13 IVANA FRANE JUKICA BB VUKOVARSKA 31 MATE BOBANA BB POSLOVNI CENTAR 96 BANA JELACICA 3 MELJAKUSA BB LOKACIJA SREDNJA SKOLA N TESLA MILOSA POPOVICA DJURINA BB ASIMA DERVISEVICA BR 12 VUKA KARADZICA BB PELAGI]EVO BB KOCERIN BB GOLUBIC 19 EVLIJE CELEBIJE 74 TRZACKA RASTELA 29 KARADJORDJEVA BB JANJA KRANJCEVICA 2 ZAGREBACKA 47 GORNJI PURICI SARAJEVSKA 5 BANJA VRUCICA BB FRA D BUNTICA 27 DZEMALA BIJEDICA 145 SAVE KOVACEVICA 13 VOJVODE ZIVOJINA MISICA 10 GLOGOVAC BB II ULICA BR 30 REDZE POROBICA BB OD@AK

Broj 14 - Strana 77
1610850006810096 1610200031350013 1610450017950081 1610200036110094 1610200045840067 1610350032900017 1610250001150079 1610000028180063 1610850009450048 1610200008190002 1610400001970061 1610450053540060 1610200056700090 1610350017210073 1610300004420092 1610200012550055 1610000073490024 1610350003580021 1610200012560046 1610200015670060 1610700005770021 1610200022440078 1610200022450069 1610450047460003 1610250020370047 1610600003670073 1610450021470017 1610600008190079 1610200022460060 1610350023430004 1610350025730068 1610350025830075 1610850002110058 1610200026250044 1610200043100011 1610350018370096 1610350011000036 1610400011690043 1610200022470051 1610000034680033 1610450007980033 1610450001180042 1610350012760004 1610800002040075 1610800004880041

3134. PLANET CINEMA VK VL ANDREA DJUKIC BIJELJINA 3135. PLANINSKI BISER DOO POSU[JE 3136. PLAST KOMERC DOO SRBAC 3137. PLASTEKS DOO TOMISLAVGRAD 3138. PLASTENIK DOO TREBINJE 3139. PLAVA DOLINA RESTORAN UR VL MURATAGIC MIRZA 3140. PLAVA RUZA STR VL TOMAN ZORAN GRA^ANICA 3141. PLAVI ZAMAK DOO SARAJEVO 3142. PLAY OFF SUR KAFE BAR VL SVJETLANA ANDRIC 3143. PLESNO DOO GRUDE 3144. PLIMA 3 DOO USORA 3145. PLJESEVICA DOO BANJA LUKA 3146. PLUS STR VL SENADETA VOJIC GLAMO^ 3147. PO TEX DOO CAZIN 3148. PODROMANIJA DOO SOKOLAC 3149. POEM DOO MOSTAR 3150. POGLED SUR VL KORO IBRO 3151. POGY DOO BIHA] 3152. POINT DOO MOSTAR 3153. POINT STR PULJIC VEDRAN ^APLJINA 3154. POKER DOO VITEZ 3155. POLETARAC DOO [IROKI BRIJEG 3156. POLIC TRANS DOO POSU[JE 3157. POLIGON SUR GRIL VL KUSLJIC SAVKA BOS. BROD 3158. POLIOLCHEM DOO TUZLA 3159. POLJO OIL DOO BR^KO 3160. POLJO PRODUKT STR VL MILAN PERIC BOS KOSTAJNI 3161. POLJOAPOTEKA BOKI SP VL JELENA PEJKIC PELAGIC 3162. POLJOPREM DOO [IROKI BRIJEG 3163. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST VL HALID MEMAGIC 3164. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST VL SAFET TALIC 3165. POLJOPRIVREDNIK TR VL NURFET CORALIC CAZIN 3166. POLJOPROMET DOO JANJA BIJELJINA 3167. POLO SUR VL DRAGICA ZELJKO S BRIJEG 3168. POLUOTOK KLEK DOO NEUM 3169. PONJO COMMPANY DOO VELIKA KLADU[A 3170. 3171. 3172. 3173. 3174. 3175. 3176. 3177. 3178. PONOS DOO BIHA] POPOVIC STR VL POPOVIC SASA TESLI] PORT DOO [IROKI BRIJEG PORTA URBIS DOO SARAJEVO PORTAL INVEST DOO ZA PROIZV I TRGOV PRIJEDOR PORTORIKO XXL DOO BANJALUKA PORTOS DOO CAZIN POSAVAC SUR VL RANKO PAVKIC ORA[JE POSAVINA GRANIT DOO ZA PROIZ PROMET I USL ODZ

Broj 14 - Strana 78
3179. POSAVLJAK DOO KISELJAK 3180. POSAVLJE PROM DOO [AMAC 3181. 3182. 3183. 3184. 3185. 3186. 3187. 3188. 3189. 3190. 3191. 3192. 3193. 3194. 3195. 3196. 3197. 3198. 3199. 3200.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KISELJAK [AMAC VITEZ GRADI[KA MOSTAR SARAJEVO MOSTAR MOSTAR PALE ILID@A BIHA] @EP^E BIHA] TUZLA BIHA] KAKANJ GORA@DE DOBOJ @IVINICE @IVINICE @IVINICE @EP^E GROMILJAK BB UL KRALJA A KARADJORDJEVICA BR 2 TVORNICKA 1 VELJKA VLAHOVICA 1 UL KRALJA ZVONIMIRA 13 DZEMALA BIJEDICA 160 KNEZA VISESLAVA 12 KNEZA VISESLAVA 12 KASARNE BB UMIHANE CUVIDINE BB 1 HASANA KJAFIJE PRUSCAKA BB ORAHOVICA BB HAMZE HUME BR 7 SICI BB OZIMICE I LAMELA 1 ZGOSCANSKA NIZ C 22 MAJ BR 169 STANIC RIJEKA BB OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 BISTRICA BB BISTRICA BB ZAGORJE BB JELAH BB TE[ANJ BREZOVO POLJE BR 5 DAZDAREVO STJEPANA RADICA BB LIJESNICA ILIJA[A SMAJLAGICA BB DONJA VRATNICA BB ZGOSCANSKA P 4 M SLAVKA RODICA 14

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000008050041 1610450036410054 1610700003660077 1610450001080035 1610200034550043 1610000074070084 1610450009460059 1610200017230014 1610300003990091 1610000075540022 1610350014000052 1610750003740051 1610350007970047 1610250017910030 1610350007430048 1610650000300048 1610000081770041 1610450038490025 1610250006780056 1610500001880040 1610600000100085 1610550012960008 1610750006980045 1610200049430037 1610400001950079 1610750004730033 1610850006260009 1610700000130053 1610400003150066 1610400007440085 1610150005460085 1610650000500062 1610450052930027 1610200017260084 1610200030810014 1610700003300013 1610850008200009 1610000043350087 1610600005430041 1610450039780028 1610450039790019 1610000046770016 1610200022510015 1610350029740048 1610700001810093

POSLOVNI SUSTAV VITEZIT DOO VITEZ POTKOZARJE AD GRADI[KA POTOMAC DOO MOSTAR POWER TEAM DOO SARAJEVO PP CENTAR D O O MOSTAR PP CENTAR DOO MOSTAR PRACANKA DOO PALE PRAGMA PRINT DOO SARAJEVO PRAVA POMOC PRIVATNA APOTEKA VL SELMA K A PRAVDA DOO @EP^E PREMIERE MEDIA MARKETING DOO BIHA] PREMIUM BENZ DOO TUZLA PRESTIGE MODE DOO BIHA] PREVOZ ZADRUGA SAMOSTALNIH PREVOZNIKA KAKA PREVOZNIK OBUCA ADIL GORA@DE PREVOZNIK VL GAVRIC OZREN DOBOJ PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA @IVINICE PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA @IVINICE PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA @IVINICE PRIJEVOZNIK VL GORAN HERCEGOVAC @EP^E

3201. PRIJEVOZNIK VL GORAN HERCEGOVAC @EP^E @EP^E 3202. PRIM GRADJEVINSKI RADOVI VL P BESLIC POSU[JE 3203. PRIMA COMERC DOO TE[ANJ 3204. PRIMA PROMET DOO @EP^E 3205. PRIMA STR VL RUZICA SUSLJIK DAZDAREVO 3206. PRIMO D OO VITEZ 3207. PRIMUS DOO MAGLAJ 3208. PRIMUS ENERGY DOO MAGLAJ 3209. PRIMUS PRODUKT DOO VISOKO 3210. PRIMUS S DOO KAKANJ 3211. PRINCE ELITE ZTR VL TODOROVIC MILANA PRIJEDOR 3212. PRINCIP DOO TOMISLAVGRAD 3213. PRINTMEDIA DOO [IROKI BRIJEG 3214. PRIPOLJAC ASA AUTO SKOLA DOO VITEZ 3215. PRIV ORDIN ZA FIZIK MEDIC I REHAB DR DJURIC 3216. PRIVATNA STOM ORD VL CEKRO DR EMIR 3217. PRIZMA GRADING SGR VL SEVALA MURSELOVIC BRCK 3218. PRIZMA STR VL VOKIC STOJA PRIJEDOR 3219. PRIZMA TR VL VOKIC STOJA PRIJEDOR 3220. PRO AUTO STR VL HODZIC NEDZAD HAD@I]I 3221. PRO BEST PRO DJL [IROKI BRIJEG 3222. PRO EM TEAM DOO BIHA] 3223. PRO IZBOR DOO VITEZ POSU[JE TE[ANJ @EP^E BIJELJINA VITEZ MAGLAJ MAGLAJ VISOKO KAKANJ PRIJEDOR

TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA 88 [IROKI BRIJEG TRG GOJKA SUSKA [IROKI BRIJEG VITEZ STJEPANA RADICA 67 BIJELJINA MAJEVICKA 137 SARAJEVO BR^KO PRIJEDOR PRIJEDOR HAD@I]I [IROKI BRIJEG BIHA] VITEZ MARSALA TITA 11 GORNJI RAHIC BB DRAGE LUKICA BB SAVE KOVACEVICA BB HADZELI 91 STJEPANA RADICA BB ALIJE NAMETKA BB BIHA] SANTICI BB

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
NOVI TRAVNIK SARAJEVO GRADA^AC FRA M SUNJICA 5

Broj 14 - Strana 79
1610700001820084 1610000013530056 1610250014000057 1610450011710071 1610450000350013 1610450012330095 1610000029020083 1610400005620074 1610450042530075 1610000058080022 1610000002410073 1610450025740054 1610600000340063 1610750005180016 1610450013200088 1610200025660090 1610000051680059 1610350019150073 1610200022530094 1610400000360055 1610350023270051 1610200022540085 1610450014560028 1610200055190091 1610200025380051 1610200012640071 1610500000360050 1610600001370009 1610200027940075 1610450050970045 1610550012780073 1610150004690002 1610350015330019 1610350028640068 1610200022570058 1610450045530091 1610250011040005 1610650000270075 1610200018950018 1610450048480055 1610450006550059 1610800002110012 1610000031530055 1610350002480041 1610850000130094 1610650001000097 1610850010730060 1610000077750070 1610450029960039

3224. PRO LASER SUOR VL ZELIMIR PULJIC NOVI TRAVNIK 3225. PROCAR DOO SARAJEVO 3226. PROCOFIL HASANBASIC DOO GRADA^AC 3227. PRODAJA NAOCALA STR VL PEJICPETAR B LUKA 3228. PRODEX ZZ NOVA TOPOLA GRADI[KA 3229. PRODUKT CO DOO BANJA LUKA 3230. PROFIMAX DOO SARAJEVO 3231. PROFIT DOO MODRI^A 3232. PROFIT DOO MODRI^A 3233. PROFITKOR DOO SARAJEVO 3234. PROGAL DOO SARAJEVO 3235. PROGRESIJA DOO KULASI PRNJAVOR 3236. PROHEMA DOO BR^KO 3237. PROIZVODNJA MALINE VL SACIR TUTNJIC 3238. PROIZVODNJA OBUCE B M AD BANJA LUKA 3239. PROMAJA DOO TOMISLAVGRAD 3240. PROMEBA DOO SARAJEVO 3241. PROMET JASMIN TR VL JASMIN MUJADZIC CAZIN 3242. PROMIK DOO [IROKI BRIJEG 3243. PROMTES TESLI] DD TE[ANJ 3244. PROPOLIS SPD VL DZEVAD KAPIC CAZIN 3245. PROSOFT DOO [IROKI BRIJEG 3246. PROSPECTA DOO NOVI GRAD 3247. PROSTOR STAMBENA ZADRUGA TREBINJE 3248. PROVEKS DOO BIJELJINA 3249. PROZOR BENZ DOO RAMA 3250. PROZORGLASS DOO SREBRENIK 3251. PUB KAFE BAR VL DEDIC SELIM BR^KO 3252. PUCC AGENCIJA VL MIRELA KOZUL MOSTAR 3253. PULJO GRADNJA DOO DOBOJ 3254. PULMONT DOO ZENICA 3255. PURISEVIC DOO VISOKO 3256. PUSKAR CO DOO CAZIN 3257. PUTNIK UR BISTRO BIHA] VL SEHIC REFIK 3258. PVC ZOVKO DOO [IROKI BRIJEG 3259. PYRO EXSPERTS VATROMETI I SPEC EFEKTI [AMAC 3260. QBE DOO GRADA^AC 3261. QBE DOO GRADA^AC POSLOVNA JEDINICA KAKANJ 3262. QUO VADIS DOO LIVNO 3263. R C D DOO NOVI GRAD 3264. R COM AD BANJALUKA 3265. R&S DOO OD@AK 3266. RABITA DOO HAD@I]I 3267. RAD DD CAZIN 3268. RAD ING DOO BIJELJINA 3269. RAD SZR VL KEVILJ ALIJA 3270. RADAN STR VL SMILJA SOLAKOVIC DONJA CADJAVICA 3271. RADIAL SZUR VL MICIC ALEKSANDAR 3272. RADIC STONE DOO PRIJEDOR

TEKIJA CIKMA 5 PRVI SPRAT LUKAVAC GORNJI BB GRADA^AC BANJA LUKA BANA MILOSAVLJEVICA LOKACIJA 5 GRADI[KA VIDOVDANSKA 40 BANJA LUKA BRACE PISTELJIC 1 SARAJEVO GLISE JANKOVICA 14 MODRI^A UL POPA SAVE BOZICA BR13 MODRI^A UL POPA SAVE BOZICA BR13 ILID@A HIVZI BJELAVCA 68 KROZ 3 VOGO[]A BLAGOVAC 53 PRNJAVOR KULASI BB BR^KO BESCARINSKA ZONA @EP^E ZELJEZNO POLJE BB BANJA LUKA BRONZANI MAJDAN TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA BB ILID@A DZEMALA BIJEDICA BB CAZIN ALAGICA OGRADE BOLNICKA BB [IROKI BRIJEG DUZICE BB TE[ANJ PATRIOTSKE LIGE BB CAZIN CORALICI BB [IROKI BRIJEG FRA D BUNTICA BB NOVI GRAD OBALA VOJVODE STEPE BB TREBINJE TINI BB BIJELJINA SVETOG SAVE BB RAMA KRALJA TOMISLAVA BB SREBRENIK TINJA POTPEC BB BR^KO OBILICEVA BB MOSTAR TRG IVANA KRNDELJA 1 DOBOJ TEDIN HAN BB ZENICA STJEPANA RADICA 4 VISOKO ZANATSKI CENTAR SEBILJ VISOKO CAZIN LOJICKA BB BIHA] SULEJMANA VELICANSTVENOG REPUSI [IROKI BRIJEG OKLAJI BB [AMAC KRALJA A KARADJORDJEVICA BB GRADA^AC ZRTAVA SREBRENICE BB KAKANJ SELIMA EF MERDANOVICA BB LIVNO NOVI GRAD BANJA LUKA OD@AK SARAJEVO CAZIN BIJELJINA KAKANJ BIJELJINA I. SARAJEVO PRIJEDOR BILA BB KNEZA LAZARA BR 24 BRACE PISTELJICA 1 ZANATSKI CENTAR BB HADZELI 53 IZETA NANICA BB STEFANA DECANSKOG 24 BIJELJINA PODBREZANI BB DONJA CADJAVICA ZASEOK STUPANJ GATACKA 28 ISTOCNA ILID@A PASINACKI PUT BB

Broj 14 - Strana 80

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VOGO[]A LAKTA[I LAKTA[I BANJA LUKA DERVENTA SARAJEVO ZAVIDOVI]I KUPRES MOSTAR MOSTAR BIJELJINA BIJELJINA BIJELJINA [IROKI BRIJEG GRADI[KA CAZIN BIHA] BOS. KRUPA SARAJEVO SARAJEVO HAD@I]I VISOKO SREBRENIK ZENICA NEVESINJE LJUBU[KI VELIKA KLADU[A PRIJEDOR BOS. KRUPA MOSTAR IGMANSKA BB CARA DUSANA BB TRN LAKTA[I CARA DUSANA 45 BOSE ZIVKOVIC 13 1 MAJA 88 FERHADIJA 10 B TRZNICA BB SPLITSKA BB MLADENA BALORDE 77 KRALJA P KRESIMIRA IV BB SPC ROND DAZDAREVO NEZNANIH JUNAKA BB NEZNANIH JUNAKA BB TRN BB [IROKI BRIJEG TREBINJSKA 22 TRZACKA RASTELA BB BOSANSKI KRALJEVA BB OTOKA 2 USTANICKA BR 21 BUKA 3 MISEVICI 200 TOPUZOVO POLJE 82 SREBRENIK BB TALICA BRDO 9 NEMANJICA BB VITINSKA 6 VEJINAC BB DJURE DJAKOVIC BB JEZERSKI BB JUZNI LOGOR 46 ZANATSKI CENTAR 2 MARIJANOVAC BB MILOSA OBILICA 81 MILOSA OBILICA 81 PLOCA BB BLAGAJ BB NIKOLE TESLE BR 25 UL 1 STEVANA MARKOVICA 11 CAREVO POLJE 57 KLEPCI PIJACNA 8 NEMANJINA 8 17 12 BRIJESNICA VELIKA BB ENVERA SEHOVICA 15 KRALJA ZVONIMIRA 19 A CAMILA SIJARICA 6 MEVSUDA BAJICA BAJE BB ANTE STARCEVICA 48

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000047980091 1610450020450062 1610450001060053 1610450006770055 1610450038870071 1610000011540004 1610550011870019 1610200032400038 1610200004760082 1610200012700017 1610850010760033 1610600003100004 1610700001860048 1610200022590040 1610450022130005 1610350013760074 1610350002880069 1610350026470081 1610150003760063 1610000004000097 1610000021690084 1610150000130032 1610500001670035 1610550002480031 1610200039350088 1610200041200072 1610350019210019 1610450012720035 1610350022360094 1610200001470036 1610450032600088 1610350015880009 1610600001550041 1610850001560068 1610200052270003 1610450007640048 1610250016980091 1610450025130021 1610550012920044 1610200015750085 1610000068120007 1610450036240013 1610400004010068 1610000044980075 1610200012720096 1610000026270036 1610300003480065 1610200012740078

3273. RADIONICA ZEC DOO VOGO[]A 3274. RADOST VL PUCAR NEVENKA UGOST RADNJA LAKTA[I 3275. RADOVIC COMPANY DOO LAKTA[I 3276. RADUKIC COMPANY DOO BANJA LUKA 3277. RAFAELO SZR VL LEGIN BILJANA DERVENTA 3278. RAGUZA SUR VL HEBIB SULEJMAN SARAJEVO 3279. RAHELA TR VL KAPETANOVIC MUFID ZAVIDOVI]I 3280. RAIC DOO UTP KUPRES 3281. RAINBOW AGENCIJA VL ARNEL ELEZOVIC MOSTAR 3282. RAINBOW DOO MOSTAR 3283. RAJIC SZR ZA PROIZ POGREBNE OPR VL LJILJANA R 3284. RAKIC PROM DOO BIJELJINA 3285. RAKIC PROM DOO BIJELJINA 3286. RAKICAK SUR SB MARIO MILICEVIC 3287. RAKITA DOO GRADI[KA 3288. RALDO TR VL MURIC ISMIRALD 3289. RAMA DUS DOO BIHA] 3290. RAMIC PETROL DOO BOSANSKA KRUPA 3291. RAMINA DOO SARAJEVO 3292. RAMING GRADNJA DOO SARAJEVO 3293. RAMIZ KALJANAC DOO SARAJEVO 3294. RAMPART DOO VISOKO 3295. RANCER BEG DOO SREBRENIK 3296. RAPSODI TRAVEL DOO ZENICA 3297. RASADNIK DOO NEVESINJE 3298. RASIC TRG RADNJA VL J RASIC LJUBU[KI 3299. RASIM MERC TR VL VELIC REDZEP VELIKA KLADU[A 3300. RASKRSNICA STR VL PAVLOVIC MIRJANA PRIJEDOR 3301. RASMIN DOO BOS. KRUPA 3302. RASO STOLARSKA RADNJA VL RASID DJOGO MOSTAR 3303. RASPROM DOO PRNJAVOR 3304. RATAR OP ZZ P O VELIKA KLADU[A 3305. 3306. 3307. 3308. 3309. 3310. 3311. 3312.

PRNJAVOR VELIKA KLADU[A RATARKA DOO BIJELJINA BIJELJINA RATARKA DOO BIJELJINA BIJELJINA RAV NELI DOO GRUDE GRUDE RAVNOPROMET DOO SRPSKI KUPRES KUPRES RAZELDA DOO TUZLA TUZLA RC DOO BANJA LUKA BANJA LUKA RDA JAKESEVIC DOO JAJCE JAJCE REBAC BETON SZR REBAC SILVANA ^APLJINA ^APLJINA ILID@A DOBOJ DOBOJ ISTOK SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO GORA@DE MOSTAR

3313. REC DOO SARAJEVO 3314. RED CARPET STR VL DADIC BRANISLAV DOBOJ 3315. RED DEVIL DOO DOBOJ ISTOK 3316. RED DUVEL DOO SARAJEVO 3317. REDARSTVENIK DOO MOSTAR 3318. REDZAN KOMERC DJL SARAJEVO 3319. REFA TR VL UHOTA REUF GORA@DE 3320. REFAN BH DOO MOSTAR

Srijeda, 30. 3. 2011.
3321. 3322. 3323. 3324. 3325. 3326. 3327. 3328. 3329. 3330. 3331.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO GRADA^AC MOSTAR VISOKO KAKANJ TREBINJE PRIJEDOR [AMAC [AMAC TUZLA GRADA^AC BIJELJINA KAKANJ SARAJEVO SANSKI MOST OD@AK BANJA LUKA @IVINICE [IROKI BRIJEG SARAJEVO BIHA] LUKAVAC SANSKI MOST KAKANJ @IVINICE LIVNO MOSTAR DOBOJ BRATUNAC VOGO[]A CAZIN BOS. KRUPA SREBRENIK GRADA^AC VITEZ VITEZ @EP^E MOSTAR BIHA] SARAJEVO PRNJAVOR [IROKI BRIJEG LIVNO SARAJEVO PETROVO LJUBU[KI LON^ARI TESLI] ABADZILUK 15 DUBRAVE BB DUBROVACKA 6 PINJAGICA 29 NEDZADA ZAIMOVICA BB SOKOLSKA 17 RUDNICKA 39 NJEGOSEVA BB NJEGOSEVA BB MIJE KEROSEVICA 24 HUSEINA KAPETANA GRADASCEVIC BB TRG KRALJA PETRA BB ZGOSCANSKA BB NAHOREVSKA 77 PRIJEDORSKA 92 PRUD BB OD@AK MLADENA STOJANOVICA 23 \UR\EVIK BB ZIVNICE HERCEG STJEPANA 35 ZMAJA OD BOSNE 50 5 KORPUSA 19 B BRANILACA BOSNE BB LUKAVAC STANICNA BB BICER BB DRUGE KRAISKE BB LISTANI BB BRACE FEJICA 71D SVETOG SAVE BR 26 SVETOG SAVE BB JOSANICKA BB CORALICI BB BRANILACA GRADA 10 UL 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB RAIFA SALDICA 32 GRADA^AC STJEPANA RADICA BB STJEPANA RADICA BB 111 XP BRIGADE HVO @EP^E VUKOVARSKA 47 IV KRAJISKE DIVIZIJE 4 BOSANSKA 15 ALEKSE SANTICA 1 TRN BB ZELENA TRZNICA BB TRG SOLIDARNOSTI 25 KARANOVAC BB HUMAC I LONCARI BB 76212 LONCARI VOJVODE PUTNIKA 31

Broj 14 - Strana 81
1610000015980082 1610600008240034 1610200012750069 1610150006910041 1610650002520087 1610200048730085 1610450018260093 1610450035950080 1610450035950177 1610250008000025 1610250013480040 1610850006420059 1610650001780074 1610000019010071 1610350024430074 1610800004510083 1610450035630077 1610250015070064 1610200041670037 1610000071940061 1610350036300061 1610250013830016 1610350011870029 1610650002720004 1610250006180014 1610200044650071 1610200004530095 1610450030850014 1610850005840096 1610000063150018 1610350004730053 1610350021930093 1610500003020081 1610250011560022 1610700002420029 1610700001880030 1610750002270016 1610200025790070 1610350004040092 1610000027000058 1610450031390013 1610200035530034 1610200029590045 1610000073840097 1610450035350038 1610200034930089 1610800003560065 1610400007730018

REGATA DOO SARAJEVO REGICA SP VL MIRSADA BILAJAC BR^KO REISE SERVICE DOO MOSTAR REKADO DOO VISOKO RELAX TR VL BECIRHODZIC MUAMER RELJA AUTO SERVIS SZR VL Z RADOVIC TREBINJE RELUX DOO PRIJEDOR REMIX COM DOO [AMAC REMIX COM DOO [AMAC REMONTMONTAZA DD TUZLA REN M DOO GRADA^AC

3332. RENESANSA SUR KAFE BAR VL GORDANA SUBARIC 3333. RENOME DOO KAKANJ 3334. REPAIR DOO SARAJEVO 3335. RESTORAN AL DINO VL JASMINA JAKUPOVIC 3336. RESTORAN DIAMANT SUR VL IVO MATKOVIC PRUD 3337. RESTORAN MLJEKARA SUR VL ROGIC RADEN BANJALU 3338. RESTORATION CLASSIC CARS DOO @IVINICE 3339. RETRO DOO [IROKI BRIJEG 3340. RETROS DOO SARAJEVO 3341. REVICO DOO BIHA] 3342. REVOLTEC DOO LUKAVAC 3343. 3344. 3345. 3346. 3347. 3348. 3349. 3350. 3351. 3352. 3353. REVSAN DOO SANSKI MOST RGP DOO KAKANJ RH SALONI DOO @IVINICE RI MA DOO LIVNO RIBARNICA BUFFET UR VL MEHO GOLOS MOSTAR RIBNJAK RUDANKA DOO DOBOJ RIBOSPORT RD STR VL DRAGAN MARKOCEVIC BRATUN RICH ZOR VL HASANSPAHIC ALMA I SALIHOVIC ANES RIDZI COMMERC DOO CAZIN RIFO EXPORT DOO BOSANSKA KRUPA RIGA DOO SREBRENIK

3354. RIJECANKA TR VL OMERAGIC BEDRUDIN GRADA^AC 3355. RIJEKA DOO VITEZ 3356. RIJEKA STR VL DRAGICA JURKOVIC VITEZ 3357. RIM STR VL RUZICA SUMIC @EP^E 3358. RIMA DOO MOSTAR 3359. RIMES S DOO BIHA] 3360. RIMINI DOO SARAJEVO 3361. RING SUR VL BURIC ZLATIMIR PRNJAVOR 3362. RIO 2 SUR VL VLADO VUKOJA [IROKI BRIJEG 3363. RIO CAFFE VL PERO RADOS LIVNO 3364. RIO STR KIOSK VL GLAVOVIC AMELA 3365. RIPI DOO KARANOVAC PETROVO 3366. RIPI DOO LJUBU[KI 3367. RISTANIC DOO LON^ARI 3368. RISTIKA DOO TESLI]

Broj 14 - Strana 82

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR NEUM BANJA LUKA BIHA] PALE ^APLJINA ZVORNIK CAZIN @IVINICE SARAJEVO BIJELJINA BIJELJINA [IROKI BRIJEG PALE [AMAC SANSKI MOST TESLI] VITEZ BR^KO SRBAC MOSTAR ^APLJINA ORA[JE TE[ANJ SREBRENIK BANJA LUKA GRADI[KA BOS PETROVAC VISOKO SARAJEVO ^APLJINA MOSTAR BANJA LUKA PRIJEDOR BOS. KRUPA BREZA SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO BR^KO MOSTAR TE[ANJ PRIJEDOR ILID@A SARAJEVO [IROKI BRIJEG FRA DIDAKA BUNTICA 117 NERETVANSKA 31 BRACE PODGORNIKA 81 GRABESKA 61 MOKRO BB VISICI BB TABANCI STURLIC 1 GORNJE DUBRAVE @IVINICE RAJLOVACKA CESTA BB FILIPA VISNJICA 159 SRPSKE VOJSKE 337 TRN BB SERDAR JANKA VUKOTICA BR 39 PISARI 31 SAAMC TRG LJILJANA BIJELO BUCJE KULINA BANA BB POTOCARI BB DANKA MITROVA BB KNEZA BRANIMIRA 6 PC RONDO VISICI BB CERINSKI TERMINAL LOK 7 KRASEVO BB RAPATNICA BB ALEJA SVETOG SAVE BB BLOK A ROVINE BB SAFETA HIDICA BB KADIJE UVEJSA BB FERDE HAUPTMANA 7 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB PETRA KRESIMIRA IV VLADIKE PLATONA 1 AKADEMIKA JOVANA RASKOVICA 1 PATRIOTSKE LIGE BB BOS. KRUPA BRANILACA GRADA BB PRIJEDORSKA 37 TRG ZAVNOBIHA 11 IV MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 213 BRKA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB MARSALA TITA BB JELAH KOZARSKA 30 LATICKA 10 SAFETA HADZICA 1 TRG A STARCEVICA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610200012780042 1610200037770055 1610450009340070 1610350015050077 1610450008670091 1610200044870067 1610850004390043 1610350005500039 1610250019760014 1610000000080036 1610600003430095 1610850009470030 1610200022640092 1610300004580045 1610800004590011 1610350010140034 1610400010970012 1610700003070026 1610600004690028 1610450046930092 1610200036860098 1610200015820022 1610800003160037 1610400005330044 1610500000790051 1610450018220032 1610450049490019 1610350034660082 1610000071230021 1610000011010093 1610200015830013 1610200025590056 1610450010980049 1610450000020019 1610350006140045 1610150003890043 1610350020670063 1610000018510036 1610000003850038 1610600004830096 1610200012880049 1610400007700045 1610450012210009 1610000053290065 1610000025010006 1610200024670011

3369. RISTORANTE PIZZERIA PASTAVINO SUR VL ARAPOVIC 3370. RIVA TOURS NEUM 3371. RIVAL DOO BANJA LUKA 3372. RIWELLA DOO BIHA] 3373. RM COMERC MOKRO DOO PALE 3374. RM DOO ^APLJINA 3375. RM KOMERC DOO ZVORNIK 3376. RMT PROMET DOO CAZIN 3377. RO TRADE DOO G DUBRAVE @IVINICE 3378. ROBOT COMMERCE DOO SARAJEVO 3379. RODIC DOO BIJELJINA 3380. RODJO STR VL JOVO MICIC BIJELJINA 3381. RODNA GRUDA KSD [IROKI BRIJEG 3382. ROKO BAROKO DOO PALE 3383. 3384. 3385. 3386. 3387. 3388. 3389. 3390. 3391. 3392. 3393. 3394. ROLANGO DOO PISARI 31 [AMAC ROLEX CAFFE BAR VL TALIC MIRELA ROMANA STR VL TESIC SLAVICA TESLI] ROMANSA SUR VL TOMISLAV LIVANCIC ROMEO DOO BR^KO ROMIC SUR ROSTILJNICA VL ROMIC BOJAN SRBAC RONDO MUSIC SHOP VL MILAN DRENSKI MOSTAR RONHIL STR VL IVANKOVIC VESNA ^APLJINA ROSA DOO TE[ANJ PODRUZNICA ORA[JE ROSA DOO TE[ANJ ROSENDAAL BOSNA DOO SREBRENIK ROVER RENTA CAR DOO BANJA LUKA

3395. ROVINE KIOSK STR VL STANISIC Z GRADI[KA 3396. ROYAL RESTORAN VL CUBRILO SVJETLANA BOS PETRO 3397. ROYAL SZR VLASNIK RASEVIC SANA 3398. RRS GRADNJA DOO SARAJEVO 3399. RS STR ROZIC SLAVICA ^APLJINA 3400. RSDA DOO MOSTAR 3401. RUDAR DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA 3402. RUDNICI ZELJEZNE RUDE LJUBIJA AD PRIJEDOR 3403. RUDNIK BOKSITA DD BOSANSKA KRUPA 3404. RUDNIK MRKOG UGLJA BREZA 3405. RUFKO OBJEKT BRZE PREHRANE VL RUFAD SEFEROVIC 3406. RUILONG DOO SARAJEVO 3407. RUJA COMPANY DOO SARAJEVO RULE PROM SP VL RUSMIR KAZAZOVIC RULLMO DOO MOSTAR RULO KA DOO TE[ANJ RUNER DOO PRIJEDOR RUSTICO STR VL BIBER JELENA ILID@A RUZA SUR RESTORAN VL SALMAN MENSUD SARAJEVO 3414. RUZA SZR CVJECARA VL IVAN HRKAC [IROKI BRIJEG 3408. 3409. 3410. 3411. 3412. 3413.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ORA[JE @IVINICE LAKTA[I BIJELJINA PALE LJUBU[KI MODRI^A BIHA] BR^KO BIHA] PROZOR RAMA DERVENTA SARAJEVO MOSTAR VISOKO VISOKO BIHA] HAD@I]I BANJA LUKA HAD@I]I VELIKA KLADU[A LJUBU[KI GRUDE BOS. KRUPA TE[ANJ KLADANJ VELIKA KLADU[A POSU[JE SARAJEVO BIHA] SARAJEVO VELIKA KLADU[A SARAJEVO BANOVI]I TUZLA SARAJEVO ZENICA VISOKO SREBRENIK ^APLJINA SARAJEVO ^ELI] @IVINICE MOSTAR GRA^ANICA UGLJARA 176 A ORA[JE UL 25 NOVEMBRA BB SUSNJARI MILOSA CRNJANSKOG BB TREBEVICKA 24 E STJEPANA RADICA BB MILOSA CRNJANSKOG 8 EL GAZALIJA BIVSA DRVARSKA ULIC 1 RADOJA DOMANOVICA BB SARAJEVSKA BB KRALJA TOMISLAVA BB STEVANA SINDJELICA BB KOLODVORSKA 12 KRALJA TOMISLAVA 69 MOKRONOSKO POLJE BB MOKRONOSKO POLJE BB VIKTORA BUBNJA BB PC ZUJEVINA BB OMLADINSKA BB PC ZUJEVINA BB DJURE PUCARA STAROG 60 BRACE RADICA 29 KRALJICE KATARINE 7 JEZERSKI BB SAFETA HADZIHASICA BB HOTEL BOSNA BB 7 KORPUS BB POKLECANI BB ZAIMA IMAMOVICA DO BROJA 32 BOSANSKOG STANKA 5 TEREZIJE BB I MUSLIMANSKE BRIGADE 21 DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A HUSINSKE BUNE 15 BANOVI]I 15 MAJA RK SJENJAK BB TUZLA D@EMALA BIJEDICA BR 212 MARSALA TITA 48 MULICI 19 BOSANSKIH BRANILACA BB BRACE RADICA DOLINA 2 ^ELI] BB 1 ULICA 70 SALAKOVAC BB D ORAHOVICA BB

Broj 14 - Strana 83
1610800005340015 1610500003700051 1610450018570008 1610850010490082 1610000078710079 1610200046090036 1610450049590026 1610350012940036 1610600003450077 1610350035930006 1610200044540073 1610450033810066 1610000039330019 1610200012900031 1610150006880068 1610150004710081 1610350015950043 1610000054930044 1610450022230012 1610000064570098 1610350031060024 1610200048850074 1610200026920023 1610350035750071 1610400010760007 1610800002190037 1610350023950021 1610200017310039 1610000078360006 161035000619009 7 1610000016950082 1610350027060035 1610000036000009 1610250014550047 1610250021180094 1610600003820035 1610550012580059 1610150004970041 1610500003460073 1610200015850092 1610000026420095 1610600000950096 1610250021860064 1610200002080069 1610250024830010

3415. RUZE DOO PODU ZA MEDJU CESTOVNI PROMET UGLJAR 3416. RUZICA DOO @IVINICE 3417. RUZICA SUR VL RACIC DUSKO LAKTA[I 3418. RUZICA SZ FRIZ RAD VL RUZICA ESPEK BIJELJINA 3419. RVF COM DOO ISTOCNO SARAJEVO 3420. S & L STR VL ZELJKA VUKOJEVIOC LJUBU[KI 3421. S I M ZR KUJUNDZIC MILAN MODRI^A 3422. S LIEN DOO BIHA] 3423. S M D DOO BR^KO 3424. S SZR FRIZERSKI SALON VL BEGATOVIC SEADA BIHA 3425. S&M CO DOO EXPORT IMPORT PROZOR RAMA 3426. S&S STR VL TANASIC VESNA DERVENTA 3427. SA DUNDEE GROUP DOO SARAJEVO 3428. SA MINI MARKET STR VL SUSAC ANDJA MOSTAR 3429. SABA BH DOO VISOKO 3430. SABA SZR VL SABIC SALIH VISOKO 3431. SABIC COMERCE DOO BIHA] 3432. SABIH GROUP DOO HAD@I]I 3433. SABIX COMERC DOO BANJALUKA 3434. SABIX DOO HAD@I]I 3435. SABLJAKOVIC TR VL SABLJAKOVIC VLASTIMIR 3436. SABLJIC GRILL SUR VL RANKA SABLJIC LJUBU[KI 3437. SABMES DOO GRUDE 3438. SABRINA TR VL SELIMAGIC AZRA BOSANSKA KRUPA 3439. SABUR USPJEH DOO TE[ANJ 3440. SADA & MI DOO KLADANJ 3441. SADEL DOO VELIKA KLADU[A 3442. SAFAR DOO POSU[JE 3443. SAFIR K DOO SARAJEVO 3444. SAGITTARIUS EI DOO VISOKO PJ BIHA] 3445. SAHAND CO DOO SARAJEVO 3446. SAI DOO VELIKA KLADU[A 3447. SAIBORG DOO SARAJEVO 3448. SAILAS DOO BANOVI]I 3449. SAINT TROPEZ TR VL VASIC ADRIANA TUZLA 3450. SAJMAN DOO SARAJEVO 3451. SAJRA TR VL SIVAC ZEHRUDIN ZENICA 3452. SALEX SZR SUHOMESNAT PROIZ VL BEGOVIC FERID 3453. SALKO SAM TR VL KURTIC SALIH SREBRENIK 3454. SALON NIKOLO STR PERISIC NOVICA ^APLJINA 3455. SALONI DOO SARAJEVO 3456. SALUNG DOO ^ELI] 3457. SAM PINO DOO @IVINICE 3458. SAM TR VL SANELA COKOJA MOSTAR 3459. SAMELEKTRIKA DOO DONJA ORAHOVICA

Broj 14 - Strana 84

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
JABLANICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHA] DONJI VAKUF OMLADINSKO SETALISTE BB SAFETA ZAJKE BB GRADA BAKUA 9 KRANJCEVICA 33 MUHSINA RIZVICA 23 770 SLAVNE BR BRIGADE BB POST KRUSEVICA BB KRALJA TVRTKA 10 VUKA KARADZICA 42 I. SARAJEVO JOVANA CVIJICA 80 OCAUS TESLI] BLATNICA NIKOLE TESLE BB AUTOB STANIC PALE PODROMANIJSKA BB ALEKSE SANTICA 9 RUDARSKA 105 UGORSKO III 24 IBRAHIMA MRZLJAKA 94 TRG RATNIH ZRTAVA PUDIN HAN BB STEFANA DECANSKOG 117 VELJKA MLADJENOVIC BB VITKOVAC 214 ZAIMA IMAMOVICA BB HAKIJE KULENOVICA 3 LOZNICKA 55 BIJELJINA HARMANI H 15 BB DOSITEJA OBRADOVICA BB FRA GRGE MARTICA BB POSU[JE IBRAHIMA MRZLJAKA BB 4 JULA 22 GORICKA 26 PROLETERSKIH BRIGADA BB PREOBRASENSKA BB TRG AMIRA ZILICA 9 STARI MAJDAN DREZNICA BB RUDARSKA 48 ARMIJE BIH BB KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 40 MALI LUG 182

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000067020027 1610000017220033 1610000073790045 1610000010740045 1610350004080056 1610000006510069 1610250019730041 1610200042080056 1610000076870086 1610450041320097 1610400010490056 1610400008020048 1610000076530004 1610000064830058 1610800002960023 1610200008240054 1610000018700059 1610350028050017 1610200022720020 1610350037160063 1610850001520007 1610450009390025 1610000014820059 1610300005990037 1610000017180069 1610850000170058 1610350026050071 1610450034470054 1610200022730011 1610350013970079 1610250017870066 1610200019010061 1610450013600019 1610300003700061 1610350011700085 1610200001710014 1610250017880057 1610250017630088 1610450037970008 1610350012860011

3460. SAMIR DOO JABLANICA 3461. SAMIR SUR FAST FOOD VL MAREVAC MEJRA SARAJEVO 3462. SAMIR SUR TIPA PIZZERIA VL GUSO EMINA 3463. SAMIS TRADE DOO SARAJEVO 3464. SAMMERS AG DOO BIHA] 3465. SAMOBORKA KOMCEL DOO DONJI VAKUF

3466. SAMOST POLJOPR PROIZV VL HANKIC REFIK LUKAVAC LUKAVAC 3467. SAMOSTALNA OBRT DJELATNOST VL M PESIC LIVNO LIVNO 3468. SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA LELA I. SARAJEVO 3469. SAMOSTALNA ZIDAR TERAC RAD VL M IDRIZ K DUBIC 3470. SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK KRSIC DRAGAN OCAUS 3471. SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK RISTIC SIMO TESLI] 3472. SAMOSTALNI FRIZERSKO KOZMETICKI SALON UPSSS 3473. SAMOT RS MP ZA PROIZ VATROSTALNIH MATERIJALA 3474. SAMP TRADE DOO BR^KO 3475. SAMPER DOO ^ITLUK 3476. SAMPIKOM DOO SARAJEVO 3477. SAMPION DOO VELIKA KLADU[A 3478. SAN &MELI VL STEFICA CAVAR [IROKI BRIJEG 3479. SAN DISCO BAR VL TICEVIC SEFIK KLJU^ 3480. SAN DOO BIJELJINA 3481. SAN IT DOO BANJA LUKA 3482. SANA STR VL HOMARAC SANEL SARAJEVO 3483. SANA TR VL HODZIC SANELA GORA@DE 3484. SANCE DOO SARAJEVO 3485. SANDA DOO BIJELJINA 3486. SANDA TR VL MERIMA SELMANOVIC BIHA] 3487. SANDI OBJEKAT BR 1 TR VL POPOVIC TIHOMIR 3488. SANDRA DOO POSU[JE 3489. SANELA KOMERC DOO VELIKA KLADU[A 3490. 3491. 3492. 3493. 3494. SANELA TR VL PALAVRIC NERMIN TUZLA SANGAJ DOO LIVNO SANI COMPANI DOO LAKTA[I SANIK DOO ROGATICA SANIMO DOO SANSKI MOST KOZ. DUBICA TESLI] TESLI] PALE SOKOLAC BR^KO ^ITLUK VOGO[]A VELIKA KLADU[A [IROKI BRIJEG KLJU^ BIJELJINA BANJA LUKA SARAJEVO GORA@DE SARAJEVO BIJELJINA BIHA] MODRI^A POSU[JE VELIKA KLADU[A TUZLA LIVNO LAKTA[I ROGATICA SANSKI MOST MOSTAR TUZLA TUZLA BANJA LUKA BIHA]

3495. SANITA TR VL RAMIZA OMEROVIC MOSTAR 3496. SANJA 2 ZEN FRIZ SALON VL NUKIC MERIMA TUZLA 3497. SANJA FR SALON ZA ZENE VL DELIBEGOVIC NUSRETA 3498. SANJA SZR VL LUKETA JOKSIM BANJA LUKA 3499. SANOINVEST DOO BIHA]

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA BIHA] LAKTA[I NOVI TRAVNIK POSU[JE VITEZ ILID@A HAD@I]I LIVNO ZVORNIK BIHA] BR^KO SANSKI MOST BOS. KRUPA TE[ANJ GRA^ANICA PRIJEDOR NOVI GRAD BANJA LUKA [IROKI BRIJEG BANJA LUKA SARAJEVO NOVI GRAD SARAJEVO MRKONJI] GRAD MODRI^A NOVI TRAVNIK ZAVIDOVI]I BR^KO ZVORNIK KRE[EVO BR^KO POSU[JE [IROKI BRIJEG GRUDE TUZLA VISOKO VITEZ VISOKO [IROKI BRIJEG SARAJEVO VELIKA KLADU[A ZENICA JABLANICA MOSTAR SANSKI MOST PSC KAMBEROVICA POLJE BB HADZIABDICA MAHALA 26 KARADJORDJEV 46 LAKTINGOVA ZGR PRIBILOVICI BB BATIN KAMENICA BR 1 KULINA BANA BB RUSTEMPASINA 38 HADZELI BB SPLITSKA BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 UL BIHA]KIH BRANILACA BB DUBRAVE TRZNICA ARIZONA CAPLJE 24 SANSKI MOST PAZADZIK BB KRASEVO GRACANICKI SKVER 5 SRPSKIH VELIKANA 255 MICE SURLANA 13 KOZARSKA 35 PROVO BB SRPSKIH BRANILACA 180 BISTRIK 9 SVODNA BB PEHLIVANUSA 6 TRG KRALJA PETRA VRANJAK 53 BUCICI BB SAFVET BEGA BASAGICA BB SARAJEVSKA BB CELOPEK RESNIK BB STOJANA SINDJELICA RASTOVACKO POLJE BB MOKRO BB GRUDE TUSANJ BB HADJINA VODA BR 3 K P KRESIMIRA IV BB SEBILJ BB TRN BB DALMATINSKA 3 VII KORPUSA BB KAMBEROVICA POLJE BB PROLETERSKIH BRIGADA 35 KNEZA VISESLAVA BB DONJI KRKOJEVCI 119 A

Broj 14 - Strana 85
1610550010800012 1610350005300025 1610450019840029 1610200025260062 1610200022750090 1610700001920091 1610000055920026 1610000053540034 1610200059860059 1610850007750026 1610350012440098 1610600008460030 1610350007570019 1610350033970024 1610400003160057 1610250001190043 1610450041370052 1610450046670035 1610450028360024 1610200022760081 1610450013380023 1610000045760052 1610450040850035 1610000036360073 1610450005850010 1610250017890048 1610200025480058 1610550008000010 1610600007100090 1610850010360005 1610700005120024 1610250005020088 1610200025920050 1610200022780063 1610200025490049 1610250018770032 1610150004180073 1610700001930082 1610150005980005 1610200022790054 1610000023510095 1610350014790020 1610550010540052 1610200002510070 1610200012930004 1610350001290045

3500. SANREMO CAFFE BAR VL CAHUT NEDZAD ZENICA 3501. SANSAN DOO BIHA] 3502. SANTA TRADE DOO LAKTA[I 3503. 3504. 3505. 3506. 3507. 3508. 3509. 3510. 3511. 3512. 3513. 3514. 3515. 3516. 3517. 3518. 3519. 3520. 3521. 3522. 3523. 3524. 3525. 3526. 3527. 3528. 3529. 3530. 3531. 3532. 3533. 3534. 3535. 3536. 3537. 3538. 3539. 3540. 3541. 3542. 3543. 3544. 3545. SANTA DOO NOVI TRAVNIK SAPOLI MI DOO POSU[JE SARA 2 STR VL SILVIJA FISIC VITEZ SARA KOMPANI DOO ILID@A SARA STR VL HEBIBOVIC MAJDA HAD@I]I SARA STR VL MUHAREM DURAN LIVNO SARA TR VL MILENA RAMLJAK ZVORNIK SARAC TR KIOSK VL KOZLICA NERMA SARAJEVO TEKSTIL SP VL GORDANA USPOR BOSNJAK SARCEVIC DOO SANSKI MOST SARENI DUCAN OBRT GR VL JASENKA BESIREVIC SARM STR VL MEHINOVIC DZEVAHIRA TE[ANJ SAS COMMERCE DOO GRA^ANICA SASA 2 STR VL CALIC GORDANA PRIJEDOR SASA STMR VL KRECA SASA NOVI GRAD SASA STR VL PELIKAN DRAGANA BANJA LUKA SASKUR COMMERCE DOO [IROKI BRIJEG SASSI MARKETING DOO BANJA LUKA SATEX DD SARAJEVO SAVANELI SPR VL SAVANOVIC SLOBODAN NOVI GRAD SAVEZ HOKEJA NA LEDU BIH UG SARAJEVO SAVIC DOO MRKONJI] GRAD SAVIC M P EXPORT IMPORT DOO VRANJAK SAVIO DOO NOVI TRAVNIK SAZ R DOO ZAVIDOVI]I SBH COMPANY DOO BR^KO DISTRIKT BIH SC TRANSPORT COMPANY DOO ZVORNIK SCALA DOO KRE[EVO SCARLETT DOO BR^KO SCHNEIDER DOO POSU[JE SCHWEIKER DOO [IROKI BRIJEG SCS DOO GRUDE SEAT INTERNATIONAL DOO TUZLA SEAVICO EXIM DOO VISOKO SEBASTIAN SUR VL BRANKO MARKOVIC VITEZ SEBILJ STR TRAFIKA VL HIDO PLAMENKA VISOKO SEC CAFFE BAR [IROKI BRIJEG MARIO PAVKOVIC SED DOO SARAJEVO SEDEF RESTORAN VL DELIC MINKA VELIKA KLADU[A SEEMI TR VL SELIMOVIC SEMIRA ZENICA SEFER TREID DOO JABLANICA SEGAFREDO SOR VL IVICA DZEBA CAFFE SERVIS MO SEHA ES DOO SANSKI MOST

Broj 14 - Strana 86
3546. SEHER AD BRC BANJALUKA 3547. 3548. 3549. 3550. 3551. 3552. 3553. 3554. 3555. 3556. 3557. 3558. 3559. 3560. 3561. 3562. 3563. 3564. 3565. 3566. 3567. 3568. 3569. 3570. 3571. 3572. 3573. 3574. 3575. 3576. 3577. 3578. 3579. 3580. 3581. 3582. 3583. 3584. 3585. 3586. 3587. 3588. 3589. 3590.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA BOS. KRUPA TE[ANJ BR^KO BIHA] [IROKI BRIJEG KAKANJ BIHA] HAD@I]I ZENICA SREBRENIK KLJU^ BIHA] BIHA] ILID@A BANJA LUKA TUZLA CAZIN TRNOVCI TRAVNIK SARAJEVO PRNJAVOR @IVINICE VISOKO CAZIN SARAJEVO KLJU^ SRBAC BR^KO ^APLJINA KRE[EVO ZAVIDOVI]I SARAJEVO BR^KO GRADA^AC CAZIN TUZLA TUZLA CAZIN SARAJEVO ZVORNIK POSU[JE OD ZMIJANJA RAJKA 391 BANJA LUKA MIRSADA CRNKICA BB MRKOTIC BB BANJALUCKA BB DOBRIH BOSNJANA 55 TRN 35 ULICA 4 JULI BB PLITVICKA BB HADZELI BB STUDENAC 24 SREBRENIK BB BRANILACA BIH BB CAMILA SALIHODZICA 141 MUSTAFE OMEROVICA BB 14 MAJA 92 BROJ 14 TODORA OD STALACA 1 DZAFER MAHALA 24 CUPRIJA BB KRCEVINE GRA^ANICA FATMIC 1 KOSEVO 26 RATKOVAC BB TRECA ULICA 55 TUSNJICIC H MUJEZINOVICA BB DZEMALA BIJEDICA 102 BRANILACA BIH BB RAZBOJ LIJEVCE BB CVIJETE ZUZORIC BR 8 TREBIZAT VELEGOSCE 20 DONJA LOVNICA BB TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA NIKOLE TESLE BR 13 SARAJEVSKA BB DONJA KOPRIVNA 51 STUPINE B 8 28 MEHMEDALIJE M DIZDARA 64 L3 PP28 CUPRIJA BB HASANA BRKICA 66 BRACE JUGOVICA B 8 PUT ZA BATIN

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610450005810046 1610350007600089 1610550010260013 1610600003580057 1610350034750098 1610200022800045 1610650000960036 1610350000250011 1610000048550063 1610550005110089 1610500001110054 1610350029260092 1610350001750019 1610350005860006 1610000077720097 1610450056630092 1610250004180068 1610350009110088 1610250010870061 1610550010820091 1610000029810051 1610450040870017 1610250019860021 1610150003250037 1610350028910019 1610000007080041 1610350031130058 1610450048120088 1610600007740096 1610200014080036 1610700006950026 1610550003850059 1610000029800060 1610600007950004 1610250019410038 1610350037060056 1610250010050023 1610250017420083 1610350028480018 1610000041170012 1610850010480091 1610200022820027 1610200045060090 1610250021320065 1610000051150051

SEHERZADA DOO BOSANSKA KRUPA SEJDINOVIC DOO TE[ANJ SEJFIC COMMERCE DOO BR^KO SEKA OBRT FS VL NESIHA DAUTOVIC BIHA] SEKA STR [IROKI BRIJEG MILJENKA KOLOBARIC SELAM I RAHMET DOO KAKANJ SELEKTA DOO BIHA] SELIMOVIC SZMR VL MUSIC AMER HAD@I]I SEM SUR CAFFE BAR VL SAHDAN ESMA SEMA GRAF DOO SREBRENIK SEMA TR VL BEGANOVIC HIMZO KLJU^ SEMAFOR STR BIHA] VL MUSLIC EMIRA SEMCO DOO BIHA] SEMERKAND UDRUZENJE SARAJEVO SEMPERIT SZR VL MUDRINIC DRAGAN BANJA LUKA SEMPRE DOO TUZLA SEN DZI DOO CAZIN SENA TR VL SELIMOVIC INDIRA TRNOVCI GRA^ANICA SENFNER GROUP DOO TRAVNIK SENS DOO SARAJEVO SENSO MED DOO PRNJAVOR SENT LUIS DOO @IVINICE SENTILJ SUR VL SULJIC ISMET SEPIC MESARSKA RADNJA VL SUAD SEPIC CAZIN SEREX DOO SARAJEVO SERO OBRT PEKARA VL DURAJ CERIM KLJU^ SERPSKI CAR SUR KAFE BAR VL MITROVIC R RAZBOJ SERVIS BIRO OPREME BIREX VL BOBAN JOSIC BR^KO SERVIS JUKA SZR VL JURE BUBALO ^APLJINA SETRO DOO KRE[EVO SEVEN SA DOO ZAVIDOVI]I SEXY SHOP SOFT PACK STR VL SARVAN SABIRA SG ELEKTRONIC SP VL SLOBODAN GARIC BR^KO SGM CEMENT DOO ZA TRG GRADJ MATERIJ GRADA^AC SGP KAUKOVIC VL KAUKOVIC RASIM CAZIN SHARK DOO TUZLA SHARK SECURITY DOO AG ZA ZAST LJUDI I IMOVINE SHELL TR VL KISMETOVIC FADIL CAZIN SHETA DOO SARAJEVO SHINE ZEN FRIZ SAL VL MIRJANA VUKOVIC ZVORNIK SHOPPING MALDI STR POSU[JE STANKO IVANKOVIC SIBA DOO KOVACI TOMISLAVGRAD SIBILA TR VL OMERAGIC RAMZIJA GRADA^AC SIBINT DOO KASINDOL ISTOCNO SARAJEVO

TOMISLAVGRAD KOVACI BB GRADA^AC NOVALICI BB I. SARAJEVO KASINDOLSKOG BATALJONA BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
3591. 3592. 3593. 3594. 3595. 3596. 3597.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRA^ANICA VISOKO MOSTAR SREBRENIK TUZLA ZENICA [AMAC SANSKI MOST MRKONJI] GRAD LAKTA[I CAZIN BOS. KRUPA LAKTA[I GRADA^AC BOS PETROVAC VELIKA KLADU[A BIHA] [AMAC LAKTA[I DOBOJ SREBRENIK ^APLJINA BIHA] BIHA] BR^KO SRBAC ^APLJINA GORA@DE GRA^ANICA GRA^ANICA BIHA] SARAJEVO BANJA LUKA ZVORNIK [IROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO SRBAC VELIKA KLADU[A TESLI] TESLI] GRADI[KA TESLI] DONJA ORAHOVICA BB KADIJE UVJESA BR 11 KNEZA DOMAGOJA 11A SREBRENIK GRAD BB HASANA BRKICA 58 TUZLA MEHMEDALIJE TARABA PUT SRPSKIH DOBROVOLJACA 7 UL BRANILACA BIH BARACI BB DONJI DRUGOVICI BB HASANA MUJEZINOVICA BB 511 SBBR BB CARA DUSANA 40 H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC DIDOVICI BB AHMETA MRZLJAKA 1 SARAJEVSKA 42 NJEGOSEVA BB INDUSTRIJSKA ZONA BB ALEKSANDRO KOZUHE BB BOSANSKIH BRANILACA BB BIGERAJ MATE BOBANA BB 5 KORPUSA BR 5 IVANA FRANE JUKICA BR 25 IVANA FRANJE JUKICA BB MOME VIDOVICA 52 KLEPCI ZAIMA IMAMOVICA BB STUBO 2 STUBO 2 BIHA]KIH BRANILACA 89 MARSALA TITA 15 KARADJORDJEVA 64 D PILICA [IROKI BRIJEG LUKAVICKA CESTA 108 LUKAVICKA CESTA 108 SITNESI BB MARJANOVAC BB STEVANA MOKRANJCA BR 10 SVETOG SAVE BB MLADE BOSNE BB OCAUS POBRIZJE BR 30 STUPINE B3

Broj 14 - Strana 87
1610250011790009 1610150004280080 1610200012940092 1610500002380075 1610250011460015 1610550003050003 1610450048490046 1610350017160021 1610450048740015 1610450009540084 1610350023460074 1610350025360013 1610450024150030 1610250014770043 1610350026420029 1610350028090078 1610350007040011 1610450040700073 1610450040130004 1610450048850013 1610500002570098 1610200045200061 1610350006100081 1610350019470076 1610600000670057 1610450041060040 1610200015900047 1610300004360049 1610250013590038 1610400001510087 1610350007700096 1610000016020046 1610450002830012 1610850006690010 1610200044370032 1610000042540040 1610000042540137 1610450026640020 1610350021230044 1610400005170091 1610400009370094 1610450033450002 1610450038570050 1610350023070037 1610250008570094

SICA DOO GRA^ANICA SICILIJA CAFFE BAR SUR VL SULJIC ZIJAD SICON ELEKTRONIKA DOO MOSTAR SIDOIL DOO SREBRENIK SIEMA DOO TUZLA SIGMA KNJIGOVODSTVENI ZENICA SIGMA KOMERC DOO [AMAC

3598. SIGMAPROM DOO KLJU^ 3599. SIK PROIZVODNO PROMETNO DOO MG 3600. SIKANJIC AG DOO LAKTA[I 3601. SIKI M TRANSPORT DOO CAZIN 3602. SILIC MUJO TR VL MUJO SILIC BOSANSKA KRUPA 3603. SILKON BH DOO LAKATSI 3604. SILLVER LAND TR VL PROLE DIJANA GRADA^AC 3605. SILNOVIC DOO BOSANSKI PETROVAC 3606. SILVA DOO VELIKA KLADU[A 3607. SILVANA FRIZ SALON SZR VL LJATAJ SILVANA 3608. SIM PAK DOO [AMAC 3609. SIMA DOO ALEKSANDROVAC LAKTA[I 3610. SIMAC PROM DOO KOZUHE DOBOJ 3611. SIMAL DOO SREBRENIK 3612. SIME MESNI CENTAR STR VL S BAGARIC ^APLJINA 3613. SIMECKI INTERNATIONAL DOO BIHA] 3614. SIMIC AUTOPRAONA I VULKANIZER VL MARIO SIMIC 3615. SIMIKIC DOO BR^KO 3616. SIMP COMPJUTERS SUR INT KAFE VL MEDIC I SRBAC 3617. SINDY STR VL SVJETLANA PREVISIC 3618. SINEEX DOO GORA@DE 3619. SINTERKOMERC DOO GRA^ANICA 3620. SINTERKOMERC DOO GRA^ANICA 3621. SIPAD BINA DD BIHA] 3622. SIPAD EXPORT IMPORT DD SARAJEVO 3623. SIRANO DOO BANJA LUKA 3624. SIRIUS UG RAD KAFE BAR VL LJUBO IVANIC PILICA 3625. [IROKI JUDO KLUB [IROKI BRIJEG 3626. SITADI DOO SARAJEVO 3627. SITADI DOO SARAJEVO 3628. SITNESI ZZ SA PO SITNESI SRBAC 3629. SITNI KAMEN DOO VELIKA KLADU[A 3630. 3631. 3632. 3633.

SITOGRAF DOO TESLI] SITOGRAF STR VL GOGIC DRAGAN TESLI] SJAJ SZTR VL TRNJANIN JASNA GRADI[KA SJECA I IZNOS DRVNIH SORT SZR VL KLJECANIN N 3634. SJECA I IZNOS DRVNIH SORTIMENAT VL SUAD SANSKI MOST KOVAC 3635. SJEME DOO TUZLA TUZLA

Broj 14 - Strana 88

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA KLADU[A TUZLA SANSKI MOST JAJCE MOSTAR @IVINICE LJUBU[KI DOBOJ JUG BIJELJINA GRUDE LJUBU[KI TUZLA @IVINICE NOVI GRAD [IROKI BRIJEG BANJA LUKA SRBAC DOBOJ LAKTA[I MOSTAR VITEZ [IROKI BRIJEG [AMAC LAKTA[I KALESIJA BR^KO KLJU^ VITEZ SARAJEVO I MUSLIMANSKE BRIGADE BB TURALIBEGOVA 36 PRIJEDORSKA BB SKELA BB TVRTKA MILOSA BB BISINSKA 35 FRA SERAFINA DODIGA BR 17 MATUZICI BB MAJORA D GAVRILOVICA 41 SREDISTE 184 DRINOVCI TESKERA BB ALEKSE SANTICA 8A OSLOBODJENJA BB KRALJA PETRA 1 OSLOBODIOCA 13 FRA D BUNTICA 1 C KARADJORDJEVA 2 MOME VIDOVICA BB CARA DUSANA 13 KARADJORDJEVA 46A BLAJBURSKIH ZRTAVA 16 A HRVATSKE MLADEZI BB TRN BB [IROKI BRIJEG OBUDOVAC BB KARADJORDJEVA LAKTING ZG II BB MILJANOVCI BB DUBRAVE BB RUDENICE BR 7 DJURE PUCARA STAROG 29 TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA PRNJAVOR 6 KRNDIJA BB KARNOVAC STANICA BB BLAZUJ 20 MATE BOBANA BB 9 MAJA BB DJURE PUCARA 3 2 BUTUROVIC POLJE BB PASA MAHALA 58 PASA MAHALA 58 VRANOVINA BB RODOC B.B. RODOC BB KRALJA TOMISLAVA 108 SKENDERIJA 5A SKENDERIJA 5A HAJRIJE KURTAGIC BB DUBRAVA BB KREHIN GRADAC BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610350012210014 1610250010610004 1610350009430091 1610700007020060 1610200025580065 1610250003410082 1610200015920029 1610400002510060 1610450022810072 1610200041990040 1610200025300026 1610250007320055 1610250017440065 1610450035310074 1610200022930025 1610450008240090 1610450044300034 1610450049060018 1610450000160087 1610200012980056 1610700001940073 1610200031940064 1610450049730094 1610450019670085 1610850006100056 1610600002600066 1610350003330052 1610550003490092 1610000050390056 1610600004350043 1610400003960016 1610450041000094 1610000071500069 1610200015930020 1610450053140032 1610450001200024 1610200042340016 1610000025420025 1610700003020071 1610350023930039 1610200013000038 1610200013020020 1610200013030011 1610000064400057 1610000064400154 1610250010710011 1610200022950007 1610200008300097

3636. SJEMENARNA DOO VELIKA KLADU[A 3637. 3638. 3639. 3640. 3641. 3642. 3643. 3644. 3645. 3646. 3647. 3648. 3649. 3650. 3651. 3652. 3653. 3654. 3655. 3656. 3657. 3658. 3659. 3660. 3661. 3662. 3663. 3664. SK ORION FIN DOO TUZLA SKALA UR CAFFE BAR VL HUSIC RUFAD SKELA DOO JAJCE SKIPPER DOO MOSTAR SKM GLAS DOO @IVINICE SKORPION KAFE BAR SUR VL BORAS ZELJKO LJUBUSK SKULIC COMPANY DOO SL DOO BIJELJINA SLADOLED KAMENKO DOO GRUDE SLAK DOO LJUBU[KI SLANAC DOO TUZLA SLATKA JAGODA DOO @IVINICE SLATKA TAJNA STZR VL UZELAC GORDANA NOVI GRA SLATKICA DOO [IROKI BRIJEG SLATKOM ALFA & OMEGA DOO BANJALUKA SLAVEN STR VL TOVILOVIC ZELJKA SRBAC SLAVICA FRIZERSKI SALON VL DEVIC S DOBOJ SLAVIJA INTERNACIONAL DOO LAKTA[I SLAVONIJA TRGOVINA DD MOSTAR SLAVUJ STR VL VELJKO CATO VITEZ SLIMS DOO [IROKI BRIJEG SLK SUR VL PAVLOVIC S OBUDOVAC SLOT TRADE DOO LAKTA[I SLOZNA PORODICA DOO KALESIJA SM HUZAL DOO BR^KO SMAJIC COMERC DOO KLJU^ SMAJIC PROMET DOO VITEZ SMART&AZ COMPUTERS DOO SARAJEVO

3665. SMELT INTAG DOO BR^KO BR^KO 3666. SMH EDELSTAHLVERARBEITUNG DOO TE[ANJ TE[ANJ 3667. SMRCA SZR VL RISTIC DUSAN PETROVO 3668. SNEL SUR BISTRO I FAST FOOD VL TUKIC ELVEDINA 3669. SNOOPY SUR FAST FOOD VL DRAGAN BOROVAC CAPLJI 3670. SOBA SUR KAFE BAR VL BAROS ZORAN DERVENTA 3671. SOBORAD DOO [IPOVO 3672. SOFIC DOO KONJIC 3673. SOJTARIC DOO TRAVNIK 3674. SOJTARIC DOO TRAVNIK 3675. SOKO SD USLUGE U SUMARSTVU VL ZELJKO JEVIC 3676. SOKO DD PROCESNE TEHNOLOGIJE MOSTAR 3677. SOKO KVALITETA DOO MOSTAR 3678. SOKO TRGOVINA DOO MOSTAR 3679. SOKOLOV REAL ESTATE DOO SARAJEVO 3680. SOKOLOV REAL ESTATE DOO SARAJEVO 3681. SOLAR CERADE DOO GRA^ANICA 3682. SOLDO GRADNJA DOO [IROKI BRIJEG 3683. SOLDO SZR VL SOLDO IVAN ^ITLUK DOBOJ ILID@A ^APLJINA DERVENTA [IPOVO KONJIC TRAVNIK TRAVNIK BOS PETROVAC MOSTAR MOSTAR MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO GRA^ANICA [IROKI BRIJEG ^ITLUK

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PALE GRUDE ILID@A ILIJA[ NOVI TRAVNIK BIJELJINA BR^KO KOTOR VARO[ VISOKO MOSTAR BIHA] BIHA] GRA^ANICA SARAJEVO GRADA^AC SANSKI MOST DRVAR MOSTAR GRUDE ^APLJINA DUBRAVE SARAJEVO ZVORNIK BR^KO BIHA] BIHA] BIJELJINA SARAJEVO ZENICA POSU[JE BANJA LUKA PRIJEDOR [AMAC [AMAC NOVI TRAVNIK BIJELJINA BIJELJINA ZENICA GRADI[KA BANJA LUKA TUZLA VELIKA KLADU[A BIHA] [IROKI BRIJEG BIHA]

Broj 14 - Strana 89

3684. SOLVENT KOMERC DOO PALE 3685. SOMBRERO SUR VL VINKO SIMIC DRINOVCI 3686. 3687. 3688. 3689. 3690. 3691. 3692. 3693. 3694. 3695. 3696. 3697. 3698. 3699. 3700. 3701. 3702. 3703. 3704. 3705. 3706. 3707. 3708. 3709. 3710. 3711. 3712. 3713. 3714. 3715. 3716. SOMER DOO SARAJEVO SORA SUR BISTRO VLASNIK PUSINA ALMA SOSI PROM DOO NOVI TRAVNIK SOV STR VL CVIJETA SKOLNIK BIJELJINA SP MONT DOO BR^KO SP STEEL DOO KOTOR VARO[ SPALTEX DOO VISOKO SPAR DOO MOSTAR SPECT DOO BIHA] SPEED MERC TR VL DUJMOVIC DANIJEL SPEKTRA BB DOO GRA^ANICA SPILJA COMMERCE DOO SARAJEVO SPLENDID DOO GRADA^AC SPLONUM DD SANSKI MOST SPOMY DOO DRVAR SPORT BUREGDZIN SUR VL ABDIL ABDULAI MOSTAR SPORT CAFFE SUR VL MARIJA CORLUKA GRUDE SPORT GAME DJO ^APLJINA SPORT LINE DOO BR^KO SPORT SA TREND DOO SARAJEVO SPORT SPORTSKA KLADIONICA VL BRANKO VIDAKOVI SPORT STAF SP VL LAZOVIC DRAGAN BR^KO

3APRIL 33 1610000026740098 CARSIJA 182 DRINOVCI GRUDE 1610200029790059 HUSEINA DJOZE BB LJUBINA BB KASAPOVICI BB TRG KRALJA PETRA I RK 1SPR LOK 167 DESANKA MAKSIMOVIC BR2 CARA DUSANA BB OZRAKOVICI BB BRACE FEJICA 51 JABLANSKA BR 5 IRFANA LJUBIJANKICA 204 MUSTAFA RESIDBEGOVIC 2 BARDAKCIJA 18 HAZNA 8 MUSE CAZIMA CATICA BB GLAMO^KA 1 TEKIJA BR 53 K KATARINE BB GABELA POLJE DUBRAVE BB TERAZIJA BB SVETOG SAVE BB DR SAFETA MURATOVICA BR 13 BOSANSKIH BANOVA BR 1 DZANICA MAHALA BB STEFANA DECANSKOG BR 264 MARKA MARULICA 2 VATROGASNI PUT 1 IVANA MESTROVICA 11 VOJVODE MOMCILA 12 SRPSKIH VELIKANA BB NJEGOSEVA BR 3 NJEGOSEVA BR 3 IVANA MESTROVICA BB KOMITSKA BB BENZINSKA PUMPA KOMITSKA BB BENZINSKA PUMPA NIKOLE TESLE 5 VIDOVDANSKA BB IVANA GORANA KOVACICA 177 TURALIBEGOVA 22 VI BOS BRIGADE136 BRACE MUJAGICA BB MIDZIC MAHALA BR 9 S RADICA 29 MIDZIC MAHALA BR 9 1610150004010032 1610000073950095 1610200025270053 1610850010660026 1610600000730003 1610450002330074 1610150004420051 1610200003090033 1610350008230007 1610350004820069 1610250004620060 1610000035650033 1610800002290044 1610350008540019 1610200043480057 1610200004430088 1610200055800027 1610200015950002 1610600002990006 1610000018980098 1610850009630080 1610600007610019 1610350000150004 1610350026220015 1610850004800062 1610000043890086 1610550012910053 1610200047350066 1610450020460053 1610450035330056 1610450048510028 1610600007400014 1610200025250071 1610850006340034 1610850006340131 1610550005710034 1610450032400074 1610450027450067 1610250000260007 1610350009290023 1610350002790053 1610200023000059 1610350002800044

SPORT TOURS DOO BIHA] SPORTIX TR VL ALMIR MIDZIC BIHA] SPRING DOO BIJELJINA SPV DOO SARAJEVO SPYDER DOO ZENICA SREBRENKO DOO POSU[JE SREM SID DOO BANJALUKA SRKI TR VL SEKULIC MILKA PRIJEDOR SRPSKA VARO[ TR VL JANKOVIC BRANISLAVA [AMAC 3717. SRPSKA VARO[ TR VL JANKOVIC BRANISLAVA [AMAC 3718. SS KOMPANI DOO NOVI TRAVNIK 3719. SS PETROL DOO BIJELJINA 3720. SS PETROL DOO BIJELJINA 3721. SSIGEN DOO ZENICA 3722. ST GEORGE STR VL DELJA SANDRA 3723. STAKLO COMERC DOO BANJA LUKA 3724. STAKLO DOO TUZLA 3725. STAKLO DOO VELIKA KLADU[A 3726. STAKLO PIRALIC DOO BIHA] 3727. STAKLOREZACKA RADNJA SZR SB FRANO DAMJANOVI 3728. STAKLOREZACKA SZR VL PIRALIC ZERINA

Broj 14 - Strana 90

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DOBOJ MOSTAR SANSKI MOST BIJELJINA VITEZ PRNJAVOR [AMAC BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO MOSTAR PALE BIJELJINA GRADI[KA CAZIN SARAJEVO TOMISLAVGRAD GRADA^AC BUSOVA^A DOBOJ VELIKA KLADU[A BOS. BROD PRIJEDOR BIHA] STOLAC SARAJEVO BJELJINA BANJA LUKA BIJELJINA BIJELJINA MRKONJI] GRAD SARAJEVO SARAJEVO GRADI[KA KLJU^ TE[ANJ @EP^E TE[ANJ TE[ANJ KLJU^ CAZIN BOS. OTOKA SARAJEVO STANARI BB KURLUK 4 BANJALUCKA 11 SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE 46 DUBRAVICA BB GRABIK ILOVA CARA LAZARA BB PAJE JOVANOVICA BB KARADJORDJEVA BR 378 MIHRIVODE 50 A DR ANTE STARCEVICA 66 SERDAR JANKA VUKOTICA BR 6 NUSICEVA 12 PUT SRPSKE VOJSKE 144 STIJENA BB DERVISA NUMICA 18A KRALJA ZVONIMIRA 3 MIONICA 2 NIKOLA SUBIC ZRINJSKI KNEZA MILOSA 36 KULISTE BR 90 GRADSKA PIJACA BOKS NP 11 MAJORA MILAN TEPICA BB BOSANSKA 21 STJEPANA RADICA BB KALESIJSKA 2 DVOROVI BB MILOSA DUJICA 37 KNJEGINJE MILICE 18 MILOSA OBILICA ZANATSKI C ZELJ STA JOVANA RASKOVICA 52 CEKALUSA 26 CEKALUSA 26 PETRA PECIJE BB BANJALUCKA 118 DRINCICI BB OZIMICA BB HRVATINOVICI BB ROSULJE BB BRANILACA BIH BB CORALICI BB BU@IMSKI PUT BB AZIZE SACIRBEGOVIC 88

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610250009620022 1610200001000071 1610350010920011 1610850010570010 1610700001990028 1610450023510024 1610450049880056 1610450010230045 1610450003910010 1610000063650053 1610200044830006 1610000085270092 1610850005250045 1610450035250031 1610350017050023 1610000037280021 1610200029670070 1610250022290065 1610550016190011 1610450032820084 1610350017320071 1610450034260049 1610450027290017 1610350002370043 1610200015970081 1610000053120024 1610450009690046 1610450012030074 1610850010180070 1610850000160067 1610450011240009 1610000028020013 1610200025600047 1610450025310053 1610350020160037 1610400006260080 1610750005300005 1610400003240082 1610400001310073 1610350020370042 1610350008220016 1610350020920032 1610000022110094

3729. STANARI RUDNIK LIGNITA AKCIONARSKO DRUSTVO 3730. STANDARD DH DOO MOSTAR 3731. STANDARD M DOO SANSKI MOST 3732. STANDARD SZR VL TOMISLAV NACIC BIJELJINA 3733. STANICA STR VL MILICA RAMLJAK VITEZ 3734. STANICO DOO PRNJAVOR 3735. STANISIC ZR VL STANISIC LAZAR [AMAC 3736. STANKOVICPROM DOO BANJALUKA 3737. STANOGRADNJA COMMERCE DOO BANJA LUKA 3738. STAR INZINJERING DOO SARAJEVO 3739. STAR MO GO DOO MOSTAR 3740. STAR SAMOSTALNI DVD INTERNET KLUB 3741. STARA CARSIJA MM SUR BUREG VL MIRA MALOVIC BN 3742. STARI BISER RESTORAN VL SOBOTA LJ GRADI[KA 3743. STARI GRAD DOO CAZIN 3744. STARK DOO SARAJEVO 3745. START SUR VL A PETROVIC TOMISLAVGRAD 3746. START TRANSPORT DOO GRADA^AC 3747. STARTER DOO BUSOVA^A 3748. STB PROMET DOO DOBOJ 3749. STEA DOO VELIKA KLADU[A 3750. STEFANOVIC STR VL STEFANOVIC NADA B BROD 3751. STEKOVIC PROMET DOO PRIJEDOR 3752. STELLA TOURS DOO BIHA] 3753. STELLA SUR VL SRECKO SKIPINA STOLAC 3754. STEP COMMERC DOO SARAJEVO 3755. STEP DOO BJELJINA 3756. STERNEN DOO BANJA LUKA 3757. STIGMA STR VL ZELJKO DELIC BIJELJINA 3758. STIL MSM ENTERIJER DOO BIJELJINA 3759. STIL STR VL DAMJANAOVIC LJILJANA MRKONJI] GR 3760. STJEPREP DOO SARAJEVO 3761. STJEPREP DOO SARAJEVO 3762. STOJAKOVIC STR VL STOJAKOVIC ZELJKA GRADI[KA 3763. STOL TAP RAD VL HASANBEGOVIC JASIM 3764. STOLARIJA JASAR SZR VL CAZIM JASAREVIC TE[ANJ 3765. STOLARIJA M SZR VL IBRAHIM MASIC 3766. STOLARIJA PRNJAVORAC SZR VL PRNJAVORAC SUBHIJ 3767. STOLARSKA RADNJA SZ VL HIMZIC IZUDIN 3768. STOLARSKA RADNJA VL STRKONJIC RAMIZ KLJU^ 3769. STOLARSKA RADNJA VL TUZLAK EKREM CORALICI 3770. STOLARSKA RADNJA VRANIC PLAST VL VRANIC HARIS 3771. STOMATOLOSKA ORDINAC RESPECT VL ANTONELA M

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO LAKTA[I ZVORNIK BILE]A BANJA LUKA BR^KO SARAJEVO BU@IM BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO SANSKI MOST BIJELJINA ZENICA ILID@A BANJA LUKA VISOKO VISOKO VISOKO BOS PETROVAC MOSTAR KAKANJ ZENICA GRADI[KA PRIJEDOR BANJA LUKA VISOKO VISOKO TESLI] TESLI] CAZIN BOS. BROD [AMAC TUZLA PRIJEDOR DOBOJ [AMAC ZVORNIK BR^KO KLJU^ ILID@A DERVENTA KRE[EVO HUSREFA REDZICA 13B STAROG VUJADINA BB POSLOVNI CENTAR MEGA 2 OBILICEV VIJENAC BR 19 VIDA NJEZICA 36 MATIJE GUBCA 13 SAFETA HADZICA BB 505 VITESKE BRIGADE BB GAJEVA BR 10 KRALJA PETRA DRUGOG BR 26 ALIPASINA BB SEJKOVACA BB SABACKIH DJAKA BB ARMIJE BIH 8 B BOSANSKIH GAZIJA 6 KRAJISKIH BRIGADA BB UVORICI KOLOSICI BB MULICI DIDOVICI BB JUZNI LOGOR BB A IZETBEGOVIC 45 PRVE ZENICKE BRIGADE 3C ATIFA TOPICA BB ISTARSKA 2

Broj 14 - Strana 91
1610000010520049 1610450032170087 1610850006360016 1610200005480016 1610450009380034 1610600006960022 1610000017780014 1610350035210072 1610450034880073 1610450039560032 1610000062920031 1610350015750029 1610850005490023 1610550011400054 1610000041920016 1610450034460063 1610150003060014 1610150003610004 1610150002370053 1610350008990002 1610200002810091 1610650003210048 1610550017030031 1610450051140086 1610450042940094

3772. STOMATOLOSKA ORDINACIJA VL PORIC ZLATAN 3773. STOMIL DOO LAKTA[I 3774. STOP AUTO SKOLA VL DUSAN KRUNIC ZVORNIK 3775. STOTIH COMMERCE DOO BILE]A 3776. STRANKA MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE BANJA LUK 3777. STUDENAC SP VL SLAVOJKA TODOROVIC BR^KO 3778. STUDIO ART FRIZER SALON ZZR VL MISIC I RACIC 3779. STUDIO ART SZR VL PORIC NISVET BU@IM 3780. STUDIO GLAMOUR SZR VL SLIJEPCEVIC RANKA BL 3781. STUDIO LARA DOO BANJA LUKA 3782. STUFF DOO SARAJEVO 3783. STYROMAL DOO SANSKI MOST 3784. SU MA DOORS DOO BIJELJINA 3785. SUCE STR VL HALILOVIC KANITA ZENICA 3786. SUCUR ND DOO ILID@A 3787. SUCUR TRADE DOO BANJA LUKA 3788. SUHOMESNATI PROIZVODI VL LEMES SULEJMAN 3789. SUHOMESNATI PROIZVODI VL SUSA MEHO I MAHIR 3790. SUHOMESNATI PROZIVODI VL MUZAFERIJA KENAN 3791. SUMA PROM DOO BOSANSKI PETROVAC 3792. SUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR 3793. SUN SHINE VL BUZA ALEM 3794. SUNCANA STRANA FAST FOD VL RAIC SANELA ZENICA 3795. SUNCE STR VL GOJKOVIC RANKO GRADI[KA 3796. SUNCOKRET ZTR VL MIKANOVIC SNJEZANA PRIJEDOR 3797. SUPER AUTO DOO BANJA LUKA 3798. SUPER MONT SZR VL MUSLIC MAID VISOKO 3799. SUR FAST FOOD SISIC VL SISIC SAMIRA VISOKO 3800. SUR KAFE BAR SASA VL JOVIC SASA 3801. SUZA STR VL GAVRIC JOKA TESLI] 3802. SUZAN DOO CAZIN 3803. SUZI SUR EKSPRES ZAKUSKA VL SUZIC D S BROD 3804. SUZI TR VL SAMARDZIC S [AMAC 3805. SVIDEN DOO TUZLA 3806. SVIN 3 TR VL KANTAR SLOBODAN PRIJEDOR 3807. SVITANJE DOO DOBOJ 3808. SVJETLOST S PR VL BOSIC SVETLANA [AMAC 3809. SVRCO TR VL TATJANA REGOJA ZVORNIK 3810. SWEET SP VL GORDANA ANTIC BR^KO DC 3811. SWISS DOO KLJU^ 3812. SYNERGICON BAVARIA TRADE DOO SARAJEVO 3813. T M SUR KAFE BAR VL TUTNJEVIC MARA DERVENTA 3814. T&M INTERSPAR DOO KRE[EVO

KARADJORDJEVA BR 140 1610450029860032 B MAHALA BB 1610150005840034 D MOSTRE SARENI HANOVI BB 1610150006080012 STEVANA SINDJELICA BB UGODNOVIC CORALICI 403 SVETOG SAVE BB ULICA CARA DUSANA BB MARSALA TITA 199 6 MILOSA OBRENOVICA BB KNEZA LAZARA BB NJEGOSEVA BB SVETOG SAVE ZGRADA CRPNA ST MEJ MIROSLAVA KRLEZE BB PUDIN HAN BB DOGLODI 79 SRPSKE VOJSKE SP 106 POLJE BB 1610400009540038 1610400012070089 1610350020600029 1610450050660033 1610450049210077 1610250002680060 1610450035820003 1610450030530011 1610450036300056 1610850006450032 1610600007290016 1610350022490074 1610000027630073 1610450044290043 1610700004470027

Broj 14 - Strana 92
3815. TA EM AUTO DOO ZENICA 3816. TA STR VL VINKOVIC IVO BR^KO 3817. TABAK DOO VELIKA KLADU[A

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA BR^KO VELIKA KLADU[A BR^KO TUZLA BIHA] KONJIC VISOKO RAVNO POLJE ZVORNIK ZVORNIK ZENICA ZENICA TUZLA GRA^ANICA BANJA LUKA ILID@A VISOKO BANJA LUKA SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO POSU[JE GRA^ANICA BOS. KRUPA VELIKA KLADU[A OD@AK DOBOJ CAZIN SARAJEVO MOSTAR BANJA LUKA GRADA^AC GRADA^AC BANJA LUKA BIHA] VITEZ SARAJEVO GORA@DE LUKAVAC [IROKI BRIJEG DUBRAVE DERVENTA TREBINJE BOS. KRUPA BANJA LUKA BR^KO PISCE BB ARIZONA SEONJACI MUSHINA RIZVICA BB ARIZONA TRZNICA MAHMUTA BUSATLIJE 58 MEHMEDALIJA MAK DIZDAR BB ORA[JE L 19 7 ZANATSKI CENTAR BB RAVNO POLJE ZVORNIK BRANJEVO STAJALISTE 14 PEHARE 78 PEHARE 78 ISMETA MUJEZINOVICA D7 DOBOROVCI BB VESELINA MASLESE 1 OTESKA 27 CEKREKCIJE BB KOZARSKA 54 DONJI KAMENGRAD 28 A SANSKI MOST MARKA MARULICA 13 ANTUNA HANGIJA 6 HAMDIJE CEMERLICA 2 ZAGREBACKA BB 111 GRACANICKE BRIGADE BKC TERZICA SOKAK BR 12 DONJA SLAPNICA 140 BRODSKA 1 OD@AK RUDNICKO NASELJE 25 STANARI OSTROZAC BB KEMALA KAPETANOVICA 6 GNOJNICE 72 VELJKA MLADENOVICA BB M. TITA BB M. TITA BB BANA MILOSAVLJEVIC 8 HAMDIJE POZDERCA 23 PC 96 MUHAMEDA HADZIJAHICA 35 MRAVINJAC BB PATIZANSKI PUT BB LUKAVAC A MIHANOVICA BB ARIZONA DUBRAVE SVETOG SAVE BB CARA DUSANA 1 5 KORPUSA BB VIDOVDANSKA 35 D RAHIC BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610550010410072 1610800002360078 1610350005070038 1610600006460084 1610250002860092 1610350031220074 1610200043830033 1610150003560049 1610850008450075 1610850009820006 1610850008900058 1610550000430033 1610700002320022 1610250003740076 1610250017370031 1610600004740080 1610000014200035 1610150001360089 1610450008430016 1610350009380039 1610000069500026 1610000044390024 1610000057780098 1610200023110057 1610250008790090 1610350008620044 1610350029590086 1610800005310042 1610450042850078 1610350029580095 1610000045340042 1610200054500033 1610600004590021 1610500001950074 1610800002370069 1610450019540008 1610350028180094 1610700002020098 1610000021420036 1610300001910023 1610250010520085 1610200023130039 1610800002390051 1610450035650059 1610200005240038 1610350005680071 1610450019960018 1610600003310009

3818. TACA PATRICIO SP VL BABAJIC HIDAJETA BR^KO 3819. TAISA TR VL ISIC MAKSIDA TUZLA 3820. TAJGER UR VL JAHIC ELMIRA BIHA] 3821. TAJO RAFT RAFTING VL AIDA HEJUB KONJIC 3822. TAK CAFFE BAR VL HASECIC FIKRETA 3823. TAKSI PREVOZ MIRKO JANKOVIC RAVNO POLJE 3824. TAKSISTA DRAGAN MAKSIMOVIC ZVORNIK 3825. TAKSISTA RASKO SEPUR BRANJEVO 3826. TALIC KOMERC DOO ZENICA 3827. TALIC KOMERC DOO ZENICA 3828. TAMARIS BIFE VL DZINDO FEJSAL TUZLA 3829. TANDEM TRANS DOO GRA^ANICA 3830. TANE PROM DOO BANJA LUKA 3831. TANGO CAFFE BAR SUR VL GOJAK MUMIN ILID@A 3832. TANIN DOO VISOKO 3833. TANJA STR VL MILINOVIC JELA BANJALUKA 3834. TANK COMERC DOO SANSKI MOST 3835. 3836. 3837. 3838. 3839. TAPETAR SOR VL LONCAR SADIJA TARA DOO SARAJEVO TARA DRINA DOO SARAJEVO TARABA KOMERC DOO POSU[JE TARE TR VL IMAMOVIC RASIM GRA^ANICA

3840. TARIK TRGOVINA DOO BOS. KRUPA 3841. TARKO DOO VELIKA KLADU[A 3842. TASO DOO RESTORAN BARON OD@AK 3843. TAXI PREVOZ VL JANJILOVIC IGOR STANARI DOBOJ 3844. TAXI PRIJEVOZ VL DZELALAGIC ALE CAZIN 3845. TAXI PRIJEVOZNIK GELJO TUFIK SARAJEVO 3846. TAXI SLUZBA VL SAMIR BASIC MOSTAR 3847. TD PROMET DOO BANJA LUKA 3848. TE&SI DOO GRADA^AC 3849. TE&SI DOO GRADA^AC 3850. TEA SZR VL DJURIC MILAN 3851. TECHNIC & MORE DOO BIHA] 3852. TECHNIC WORLD DOO VITEZ 3853. TECNOARREDO DOO SARAJEVO 3854. TEHNIKA DOO GORA@DE 3855. TEHNIKA DOO LUKAVAC PJ GRADJENJE SARAJEVO 3856. TEHNO BAGARIC DOO [IROKI BRIJEG 3857. TEHNO SHOP STR VL JOSO KOPIC 3858. TEHNO SISTEMI DOO DERVENTA 3859. TEHNOART DOO TREBINJE 3860. TEHNOCENTAR TR VL CURIC SAKIBA 3861. TEHNOGRADNJA DOO BANJALUKA 3862. TEHNOGRADNJA DOO BR^KO

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA KLADU[A LUKAVAC KAKANJ VITEZ SARAJEVO SARAJEVO MODRI^A ILID@A SRBAC HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO ILID@A LJUBU[KI BANJA LUKA KLJU^ @IVINICE BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA LAKTA[I [IROKI BRIJEG PRNJAVOR PALE MRKONJI] GRAD ZVORNIK SARAJEVO BANOVI]I GRADI[KA GRADI[KA SARAJEVO KISELJAK SARAJEVO BIHA] CAZIN ORA[JE GRUDE NOVI TRAVNIK BANJA LUKA [IROKI BRIJEG LJUBU[KI SARAJEVO [AMAC MOSTAR PODZVIZD BB BRANILACA BOSNE BB LUCIANA I BB 311 LAHKE BRIGADE JOSIPA PLAVCICA DJOKCA 1 DOBRINJSKE BOLNICE 12 LUKAVICKA CESTA BB BERLINSKA BB VINKA SAMARLICA 1 27 JULA BR 20 HADZELI 83 ALIPASINA 29 HISETA 6 BARE 16 H ZVONIMIROVA BB VIDOVDANSKA 47 KAMICAK BB PASAGE GOGICA BB @IVINICE MILANA MARICA 6 BUKINJE TC SIPOREX BB VIDOVDANSKA 33 KARADJORDJEVA 46 KOCERIN [IROKI BRIJEG HRVACANI BB SILOS BB GORNJE PALE CARA DUSANA BB ZC MEGA 2 LOKAL 11 DZEMALA BIJEDICA 144 BRANILACA BANOVICA 4 PUT SRPSKIH JUNAKA BB PUT SRPSKIH JUNAKA BB HISETA 1 JOSIPA BANA JELACICA 27 JEZERO 8 V KORPUSA BB GNJILAVAC 37 UGLJARA DUSINE 256 VISNICA BB RASTOVCI BB VELJKA MLADJENOVICA BB KNESPOLJE 184 J B JELACICA BB TEREZIJE BB TISINA BB RUDARSKA 97

Broj 14 - Strana 93
1610350016430096 1610250013450067 1610650002280012 1610700002910073 1610000055040042 1610000011150064 1610450037520025 1610000003750031 1610450013550064 1610000067130025 1610000022090015 1610000060620064 1610000039870018 1610200047370048 1610450017920011 1610350033490068 1610250013340069 1610450011040092 1610250000700096 1610450000700086 1610450000340022 1610200023190082 1610450023900061 1610000024830071 1610450043930076 1610850005910033 1610000026780062 1610550007170078 1610450019820047 1610450019410028 1610000053020017 1610700006570077 1610000024320045 1610350028400090 1610350006930013 1610800004430058 1610200026050030 1610200025210010 1610450019180041 1610200023220055 1610200025630020 1610000012060021 1610450041310009 1610200050210014

3863. TEHNOGRADNJA ZR VL RIZVIC DZEVAD V KLADU[A 3864. TEHNOING DOO LUKAVAC 3865. TEHNOLOG VL EMINOVIC NERMIN 3866. TEHNOMAT STR VL BRANISLAV PAVLOVIC VITEZ 3867. TEHNOMERC DOO SARAJEVO 3868. TEHNOMETAL DOO SARAJEVO 3869. TEHNOPROM ZTR VL KARAMANOVIC UGLJESA MODRIC 3870. TEHNOS DOO ILID@A 3871. TEHNOS DOO SRBAC 3872. TEKILA SUR VL NIZIC ADMIR 3873. TELECOR DOO SARAJEVO 3874. TELENOVA DOO SARAJEVO 3875. TELESVIJET DOO SARAJEVO 3876. TELEVIDEO DOO LJUBU[KI 3877. TEMPO SR VL STOJCIC NEDJO BANJALUKA 3878. TENA BETON OBRT ZR VL HOTIC EMIR 3879. TENG YUE INTERNATIONAL DOO @IVINICE 3880. TEPIND DOO BANJA LUKA 3881. TEREZIJE DOO TUZLA 3882. TERMOMONT 3B DOO BANJALUKA 3883. TERMONT KOMPANI DOO LAKTA[I 3884. TERMOSTAKLO DOO KOCERIN 3885. TERRA NOSTRA ZZ HRVACANI PRNJAVOR 3886. TERRA PRODUCT CO DOO PALE 3887. TESA CO DOO MRKONJI] GRAD 3888. TESLA AGEN ZA VODJENJE KNJIG VL MILE TESLI] 3889. TEXA DD ZA TRGOVINU USLUGE I TRANSPORT SARAJE 3890. TEXTILE INC DOO BANOVI]I 3891. TEZGA BROJ VIII 7 BOHANEK BRANISLAV GRADI[KA 3892. TEZGA BROJ XI 9 VL IVANOVIC ZORAN GRADI[KA 3893. TGA COMMERCE DOO SARAJEVO 3894. THE CLUB DOC HOLIDAY VL DURAK ALMIR KISELJAK 3895. THE QUEEN OF DUNAV STECH HOUS SUR RESTORAN 3896. THEATAR UR RESTORAN VL SAMIR FAJKOVIC BIHA] 3897. THF DOO CAZIN 3898. THOMAS PLASTIKA DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I U 3899. THUNDERCOP DOO GRUDE 3900. TICIJANUS DOO NOVI TRAVNIK 3901. TICKY TRADE DOO BANJALUKA 3902. TIFANY BUTIC [IROKI BRIJEG ZELJKA BARBARIC 3903. TIFFANY DOO LJUBU[KI 3904. TIK LINE DOO SARAJEVO 3905. TIK TAK TR VL TOVIRAC SLADJANA TISINA [AMAC 3906. TIL STR CVJECARNA VL RAJNA SMAJIC MOSTAR

Broj 14 - Strana 94
3907. TILM&CO DOO MOSTAR 3908. TIM DOO BR^KO 3909. TIM INVEST DOO SREBRENIK

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR BR^KO SREBRENIK BOS. KRUPA BIJELJINA SARAJEVO PRIJEDOR BANJA LUKA ^APLJINA @EP^E BOS. BROD FRANJEVACKA 90 ABDULAHA BUKVICE 33 TERITORIJALNE ODBRANE 92 BB BIHA]KA BB STEFANA DECANSKOG BR 128 LUKAVICKA CESTA DO 80

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610200013390075 1610600003120083 1610500004000072 1610350026650016 1610850002740073 1610000036670085 1610450007230029 1610450005870089 1610200016090070 1610750002560046 1610450007760037 1610200017370082 1610200048070097 1610000064640035 1610700002030089 1610650002290003 1610350029530043 1610400008180098 1610150005150073 1610450012060047 1610350035150029 1610000044160037 1610200016140025 1610200029120080 1610250020140060 1610200052060095 1610200026840095 1610450016330084 1610250019990098 1610200019180005 1610450045670062 1610350021150019 1610200027380094 1610800004300078 1610800002450094 1610700005130015 1610200016200068 1610650001060043 1610550020050029 1610700003160042 1610200038160092 1610200013440030 1610200029290024 1610350003820096 1610350033730046 1610450023920043 1610350002710028 1610400000390028 1610450015640026

3910. TIMAL DOO BOSANSKA KRUPA 3911. TIMB KOMERC DOO BIJELJINA 3912. TIMB KOMERC DOO BIJELJINA PJ BR 1 SARAJEVO 3913. TIMEKS CO DOO PRIJEDOR 3914. TIMEL COMPANY DOO BANJALUKA 3915. TIN DOO ^APLJINA 3916. TINA DOO @EP^E 3917. TINA PETROL DOO BOS. BROD 3918. 3919. 3920. 3921. 3922. 3923. 3924. 3925. 3926. 3927. 3928. 3929. 3930. 3931. 3932. 3933. 3934. 3935. 3936. 3937. 3938. 3939. 3940. 3941. 3942. 3943. 3944. 3945. 3946. 3947. 3948. 3949. 3950. 3951. 3952. TINA STR JANJA KRIZANAC TOMISLAVGRAD TIP TOP SUR VL E CORIC KONJIC TITANIC DOO ISTOCNO SARAJEVO TITANIC SUR VL ZARKO BABIC VITEZ TIZ DOO KAKANJ TIZIANO DOO BOSANSKI PETROVAC TKB DOO TESLI] TM COMPANY DOO VISOKO TMK COMPANY DOO LAKTA[I TMK SAN DOO CAZIN TMS COMPANY DOO SARAJEVO TMT DOO ^APLJINA TMTI TRADE DOO GRUDE TNT FRIZ STU VL OVCINA TAMARA I FAZLIC TANJA TNT TEAM SZTR AUTO MOTO VL Z SKRIVAN TREBINJE TO DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE POSU[JE TODIC KOMERC DOO PRNJAVOR TOLJEMERC DOO TUZLA TOLMING DOO LIVNO TOM I DZERI STR VL LAHOVSKI SINISA BANJA LUKA TOMATO UR KAFFE BAR VL SAJE EMINA BIHA] TOMI GROUP DOO DRINOVCI GRUDE TOMIC CO DOO ZA TRGOVINU PROMET I USLUGE ORAS TOMIC COMMERC DOO DUBRAVE TOMIKS DOO KRE[EVO TOMY TRADE DOO ^APLJINA TON DOO KAKANJ TONI KOMERC DOO KISELJAK TONI TRADE DOO VITEZ TONKO DOO [IROKI BRIJEG TOP SPORT DOO MOSTAR TOP TRADE DOO LIVNO TOPAL DOO BIHA] TOPEX UR BISTRO VL TOPIC AMIR CAZIN TOPIC TRADE DOO BOS. BROD

SKENDERA KULENOVICA 7 SLATINSKA ULICA BRACE RADICA BB DONJE RAVNE BR 6 PETRA PETROVICA NJEGOSA 151 TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA BB KONJIC SUHI DO BB I. SARAJEVO AERODROMSKA 13 VITEZ STARA BILA BB KAKANJ 311 LAHKE BRIGADE BB BOS PETROVAC V KORPUSA BB TESLI] SVETOG SAVE 88 TESLI] VISOKO MAUROVICI BB LAKTA[I ALEKSANDROVAC BB CAZIN NURIJE POZDERCA BB SARAJEVO FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 ^APLJINA DOLJANI BB GRUDE H V HRVATINICA BB TUZLA DZAFER MAHALA 24 TREBINJE HRUPJELA BB GRADAC BB TRG SRPSKIH BORACA BB SOLANSKA DO BR 3 PRILUKA BULEVAR V S STEPANOVICA 175A MEHMED PASE SOKOLOVICA 14 SREDISTE 194 DRINOVCI VLADIMIRA NAZORA 28 DONJA MAHAL ULOVIC 42 DUBRAVE RAKOVA NOGA BB KLEPCI BB ZGOSCANSKA BRNJACI BB STJEPANA RADICA BB TRNSKA CESTA 29 KRALJA TOMISLAVA 11 ZELENA PIJACA BB GRABESKA BB TRZACKA RASTELA BB PETRA PETROVICA NJEGOSA 123 DR IRFANA LJUBIJANKICA BR 136 MATUZICI BB PETRA PECIJE BB

POSU[JE PRNJAVOR TUZLA LIVNO BANJA LUKA BIHA] GRUDE ORA[JE DUBRAVE KRE[EVO ^APLJINA KAKANJ KISELJAK VITEZ [IROKI BRIJEG MOSTAR LIVNO BIHA] CAZIN BOS. BROD BIHA] DOBOJ GRADI[KA

3953. TOPLOTNA TEHNIKA DOO BIHA] 3954. TORNADO DOO DOBOJ JUG 3955. TORONTO DOO GRADI[KA

Srijeda, 30. 3. 2011.
3956. 3957. 3958. 3959. 3960. 3961. 3962. 3963. 3964. 3965. 3966. 3967. 3968. 3969. 3970. 3971. 3972. 3973.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA GRUDE SREBRENIK KAKANJ LONCARI TE[ANJ SARAJEVO SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO @EP^E SARAJEVO SREBRENIK VITEZ TE[ANJ ^ITLUK LJUBU[KI VITEZ BR^KO SARAJEVO ^APLJINA KLJU^ ZVORNIK GRUDE BIHA] MODRI^A MODRI^A MODRI^A GRA^ANICA BIJELJINA LJUBU[KI KLJU^ LIVNO DERVENTA PRIJEDOR ^APLJINA TREBINJE LAKTA[I KOTOR VARO[ MRKONJI] GRAD BU@IM ^ITLUK [IROKI BRIJEG TE[ANJ DOBOJ NOVI GRAD BR^KO MIRKA KOVACEVICA BR 25 FRA PASKALA BUCONJICA BB MAGISTRALNI PUT BB 311 L B B OSLOBODJENJA 8 TE[ANJKA BB VISNJIK 5B MAHALA BR 37 SAFETA HADZICA BB RADNICKA 70 C ANKE TOPIC BR 27 KOMATIN 24 SLADNA BB DJURE PUCARA 8 OSMANA POBRICA 24 PAOCA BB PROBOJ BB DOBROVOLJACKOG ODREDA BB BREZIK BB ALEJA BOSNE SREBRENE BB TREBIZAT OMLADINSKIH BRIGADA BB SVETOG SAVE 78 H V HRVATINICA BB DANA DRZAVNOSTI BR 1 VIDOVDANSKA BR 43 MODRI^A VIDOVDANSKA BR 43 MODRI^A VIDOVDANSKA BR 43 MODRI^A SULTANA MEHMEDA II FATIHA 16 GRA ZIVOJINA MISICA BR 15 STJEPANA RADICA 2 CADJAVICA BB DALMATINSKA 21 SVETOG SAVE 5 KOZARSKA 6 GABELA POLJE BB HERCEG STJEPAN KOSACE BR 9 CARA DUSANA BB LAKTA[I DJURE JAKSICA BR 6 PODRASNICA 117 UL IZETA NANICA 81 POTOPLJE BB BIOGRACI BB 1 MARTA BB JELAH TE[ANJ LIPAC DOBOJ BRANKA COPICA 70 TRZNICA ARIZONA POS ZG BR IX LO 17

Broj 14 - Strana 95
1610450051680085 1610200033870073 1610500001680026 1610650000900090 1610600002390061 1610400000090007 1610000044820025 1610350011180068 1610000067880029 1610000001010072 1610750002600010 1610000070310073 1610500001470021 1610700004190085 1610400003790072 1610200044450057 1610200041260018 1610700002400047 1610600004230054 1610000025110013 1610200016210059 1610350012450089 1610850010710078 1610200026150037 1610350008980011 1610250019560097 1610250019560194 1610450033290049 1610250003670042 1610850003350009 1610200031520054 1610450000980028 1610200019220066 1610450009000085 1610450023470060 1610200016220050 1610200050850020 1610450021380098 1610450055010095 1610350038210088 1610350034140065 1610200032040071 1610200023290089 1610400007110091 1610450029380076 1610450020090095 1610600008180088

TOTI STR VL PRASTALO VESNA BANJA LUKA TOTO CAFFE BAR VL GORDANA ZUCIC GRUDE TOURS COMPANY DOO SREBRENIK TP DC KAKANJ TP GRANIT DOO LONCARI TPU ODISEJA 1 DOO TRACE DOO SARAJEVO TRADE BH DOO SANSKI MOST TRADE SS DOO SARAJEVO TRADEKO STR VL BAJRAMOVIC SMAJLOVIC MIDHETA TRAKOTRANSPORTI DOO @EP^E TRANS KIKO DOO SARAJEVO TRANS OROBIKA BH DOO SREBRENIK TRANS PROMET DOO VITEZ TRANSCONNEX DOO TE[ANJ TRANSPORT DZIP CO DOO ^ITLUK TRANSPORT GAVRAN DOO LJUBU[KI TRANSPORT SIME DOO VITEZ

3974. TRANSPROM DOO BR^KO 3975. TRATORIA DUE SUR PIZZERIA VL SPAGO MIRSADA 3976. TREBIZAT STR VL ANTON PULJIC ^APLJINA 3977. TREBUNJ DOO SANICA KLJU^ 3978. TREF TR VL MILOSAVKA COLIC ZVORNIK 3979. TREND MAR DOO GRUDE 3980. TRG SZR PEKARA VL TOPIC REFIKA 3981. TRGO MAX DOO MODRI^A 3982. TRGO MAX DOO MODRI^A 3983. TRGO MAX DOO MODRI^A 3984. TRGO MONJ DOO GRA^ANICA 3985. 3986. 3987. 3988. 3989. 3990. 3991. 3992. TRGOAUTO DOO BIJELJINA TRGOCOOP DD LJUBU[KI TRGOKOMERC DI DOO RIBNIK TRGOMIX STR VATRENKA MISKOVIC LIVNO TRGOMONT DOO DERVENTA TRGOPRODAJA AD PRIJEDOR TRGOPRODUKT JURKOVICI DOO ^APLJINA TRGOPROMET DOO TREBINJE

3993. TRGOPROMET DRAGAN DOO LAKTA[I 3994. TRGOPROMET KRSIC DOO KOTOR VARO[ 3995. TRGOPROMEX DOO MRKONJI] GRAD TRGOTEKSTIL DOO BU@IM TRGOVINA LIP TRADE DOO ^ITLUK TRGOVINA MARKA DOO [IROKI BRIJEG TRGOVINA SAMOPOSLUGA VL MEHMED HASIC 4000. TRGOVKA STR VL DRAGAN DAMJANOVIC DOBOJ 4001. TRI MAR DOO NOVI GRAD 4002. TRI SMIZLE SP VL BORJANA BEROVIC BR^KO 3996. 3997. 3998. 3999.

Broj 14 - Strana 96
4003. TRIEL DOO POSU[JE 4004. TRIMEX DOO VELIKA KLADU[A

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
POSU[JE VELIKA KLADU[A BIJELJINA SARAJEVO SARAJEVO ^ELINAC [IROKI BRIJEG MOSTAR OD@AK KOZ. DUBICA GRUDE @EP^E GRA^ANICA SARAJEVO VISOKO ORA[JE KAKANJ LIVNO LUKAVAC ZVORNIK UGLJEVIK [IROKI BRIJEG ^APLJINA BANJA LUKA ZVORNIK TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SREBRENIK MOSTAR BOS. KRUPA BIHA] BIHA] MOSTAR ^APLJINA GORA@DE VOGO[]A DOBOJ BIHA] BILE]A CAZIN BIHA] NOVI GRAD BOS. KRUPA BIHA] K TOMISLAVA 5 IBRE MILJKOVICA UCE BB MIHAJLA PUPINA 27 TE[ANJSKA 32 BULEVAR MESE SELIMOVICA BB TC SNJEGOTINA DONJA ^ELINAC FRA D BUNTICA 14 M TITA 288 TITOVA BB JOSIK BB CEROV DOLAC BB RUZICI ANKE TOPICA BB STUBO BB MULA MUSTAFE BASESKIJE 10 NOVOBRDSKA 5 XIV ULICA 26 311 LAHKE BRIGADE BB KNEZA MUTIMIRA BB POLJICE BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 JANJARI A.MIHANOVICA BB TASOVCICI BB RADE VRANJESEVIC 77 KARAKAJ 143 E ARMIJE BIH BR 19 TRG DJECE DOBRINJE 13 MUSTAFE MUJE PASICA 36 ZELJEZNICKA BB MARSALA TITA 11 B JEZERSKI 269 ALEJA BB BIHA]KIH BRANILACA 89 TRG 1 MAJ BR 18 B MATIJE GUPCA BB GAMAL ABDEL GANEMA 1 KAMENICA II BB GRABOVICA DOBRIH BOSNJANA 47 HERCEGOVACKIH USTANAKA BR 40 GNJILAVAC 51 5 KORPUSA BB DONJI AGICI BB RADNICKA BB BOSANSKA KRUPA HAMZE HUME BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610200050750013 1610350026720050 1610850005990058 1610000026070022 1610000022410018 1610450021520069 1610200023300080 1610200000340083 1610600003070031 1610450031610009 1610200037690030 1610750002640071 1610250005110007 1610000015610027 1610150006260044 1610800002480067 1610650000980018 1610200019240048 1610250019590070 1610850008090011 1610850007050074 1610200023310071 1610200016240032 1610450009480041 1610850005970076 1610250023090024 1610000080090098 1610000027680028 1610500000330077 1610200038510068 1610350018780018 1610350029660023 1610350015070059 1610200004670066 1610200035410045 1610300002320042 1610000053100042 1610450028580020 1610350003390095 1610200050610042 1610350007740060 1610350002550075 1610450001750111 1610350002230072 1610350007760042

4005. TRIS DOO BIJELJINA 4006. TRISTAR INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 4007. TRIUMPH DOO SARAJEVO 4008. TROMEDJA DOO UKRINA ^ELINAC 4009. TROPICANA SUR [IROKI BRIJEG MARIN MANDIC 4010. TROPICANA TRADE DOO MOSTAR 4011. TROPIK DOO OD@AK 4012. TRUBA AUTOPRAONA VL TRUBARAC TIHOMIR KOZ 4013. TRUBA STR VL DIJANA TOMIC GRUDE 4014. TRZNA STR VL FUAD SECIC @EP^E 4015. TRZNI CENTAR DOO GRA^ANICA 4016. TTI TRANSFER TECHNOLOGY ENGINEERING DOO SARAJ 4017. TUFO DOO VISOKO 4018. TUKULJ DOO ORA[JE 4019. TUNIS CAFFE VL IMAMOVIC FARUK 4020. TUP TAPES PP LIVNO 4021. TURIC PROMEX DOO LUKAVAC 4022. TVIK TR BUTIK VL DANA KOVACEVIC ZVORNIK 4023. TVIKS STR VL ALEKSANDAR MILJANOVIC JANJARI 4024. TVIN MP [IROKI BRIJEG 4025. TVORNICA TRIKOTAZE ^APLJINA DOO ^APLJINA 4026. TWIN TRADE D O O BANJA LUKA 4027. TWINS DOO ZVORNIK 4028. TWINS FR SAL ZA ZENE VL PLESNIK INDIRA TUZLA 4029. TWITTY STR VL DJURICIC SNJEZANA 4030. U LJUBAVI DOO SARAJEVO 4031. U ZDRAVLJE PROM DOO SREBRENIK 4032. UBVIJA FRIZERSKI SALON VL UBVIJA MEDAR MOSTAR 4033. UDRUZENJE MINE ACTION GROUP BOS. KRUPA 4034. UDRUZENJE NK JEDINSTVO BIHA] 4035. UDRUZENJE ZA ZASTITU OD MINA BIHA] 4036. UGOR BISTRO UR VL HAFIZA HUSIC MOSTAR 4037. UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DD ^APLJINA 4038. UKUS UGOSTITELJSKA RADNJA VL ZIBERI REMZI 4039. UKV COMPANY DOO SARAJEVO 4040. ULER STR VL BILIC MILKA GRABOVICA DOBOJ 4041. ULJARA KONZUM DOO BIHA] 4042. ULJAREVIC PEKARA SZR VL V ULJAREVIC BILE]A 4043. ULTRA PLUS DOO CAZIN 4044. UNA BENZ DOO BIHA] 4045. UNA EXTRA DOO DONJI AGICI NOVI GRAD 4046. UNA OM DOO BOSANSKA KRUPA 4047. UNA PAK DOO BIHA]

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BOS. KRUPA BIHA] DERVENTA ZENICA GRA^ANICA BIHA] TUZLA SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO POSU[JE VELIKA KLADU[A SARAJEVO [IROKI BRIJEG BIHA] SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA BR^KO VISOKO KONJIC SARAJEVO BU@IM VELIKA KLADU[A BIHA] [AMAC BR^KO BIHA] ZENICA ZVORNIK SARAJEVO ZAVIDOVI]I BIHA] DOBOJ [IROKI BRIJEG BIJELJINA BANJA LUKA [IROKI BRIJEG SARAJEVO [AMAC BANJA LUKA VISOKO SARAJEVO BIJELJINA DOBOJ KOLODVORSKA BB IRFANA LJUBIJANKICA 201 9 MAJA BB I ZENICKE BRIGADE 1 D MUSE CAZIMA CATICA 15 GRA^ANICA MUSANOVICA MAHALA51 SICE 34 DZEMALA BIJEDICA 160 K DOMAGOJA 8 SOUKBUNAR 201 RASTOVACKO POLJE BB ZRTAVA FASIZMA BR 1 ADILA GREBE BROJ 6 VAGAN BB TRN [IROKI BRIJEG88220 M S KURTCEHAJICA BB VELIKA DRVETA 2 VILSONOVO SETALISTE 8 FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 DOJCINA LUKICA 9 VUKA KARADZICA BR 2 ARNAUTOVICI BB DONJE POLJE 42 ISMETA MUJEZINOVICA 24 KONJODOR BR 86 STABANDZA BB PRITOKA BB BATKUSA 98 DUBRAVE BB ZAOBILAZNICA JABLANSKA BB JALIJSKI PUT 16 KOZLUK KOLODVORSKA 11 A HAJDEROVICI BB 5 KORPUSA BB SRPSKIH SOKOLOVA 1 TRG FRA RUFINA SILICA PATKOVACA BLOK II BR 184 KNJAZA MILOSA 86 TRNSKA CESTA 54 GRADA KALGARIJA 1 KRALJA ALEKSANDRA KARADJ 1 FRUSKOGORSKA 6 JALIJA BB FERDE HAUPTMANA 7 GRADSKO GROBLJE PUCILE SVETI SAVA 3

Broj 14 - Strana 97
1610350005980092 1610350025170087 1610450031640079 1610550006090080 1610250011990023 161035000008006 7 1610250019680086 1610000003570096 1610200023350035 1610000000130088 1610200049090052 1610350008650017 1610000029960013 1610200022410008 1610350005770087 1610000003190050 1610000020580016 1610000074400078 1610250001310032 1610600000290011 1610150000220048 1610200026210080 1610000008860088 1610350008970020 1610350016970095 1610350027820030 1610800004130037 1610600006040074 1610350003930094 1610550000900095 1610850006950067 1610000042780018 1610750002670044 1610350001820053 1610450012650098 1610200025560083 1610850004020085 1610450011230018 1610200037530077 1610000002040018 1610450045470048 1610450004080051 1610150000410071 1610000044360051 1610850010160088 1610450027480040

4048. UNA SA DOO BOSANSKA KRUPA 4049. UNACOMFORT DOO BIHA] 4050. UNDERGROUND NO1 SUR CAFFE BAR VL MILANOVIC V 4051. UNI FORMA DOO ZENICA 4052. UNI PLAST SZR VL SALIHBASIC DZENAN GRA^ANICA 4053. UNICOM DOO 4054. UNIDOM OBR DJELATNOST VL SULJIC RUSMIR TUZLA 4055. UNIGROUP DOO SARAJEVO 4056. UNIJA LEKO DOO [IROKI BRIJEG 4057. UNIKATI LEJLA USLUZNA ZADRUGA SARAJEVO 4058. UNIMAR DOO POSU[JE 4059. UNIMARKET DOO VEL KLADU[A 4060. UNIMONT DD SARAJEVO 4061. UNION 2000 [IROKI BRIJEG 4062. UNION INZENJERING DD BIHA] 4063. UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD SARAJEVO 4064. UNIONINVEST INDUSTRIJSKA MONTAZA DD SARAJEVO 4065. UNIPAN DOO SARAJEVO 4066. UNIPROM DOO TUZLA 4067. UNIPROM IMPEX DOO BR^KO 4068. UNIS KOVINA DD VISOKO 4069. UNIS TVORNICA ZAKOVICA DD KONJIC 4070. UNIS UNIDATA DD SARAJEVO 4071. UNISUL DOO BU@IM 4072. UNIVERZAL GRADNJA GRADJEVINARSTVO VL T ZIJAD 4073. UNIX DOO BIHA] 4074. UNIX DOO [AMAC 4075. UNKIC COMPANY DOO BR^KO 4076. UNO PETROL DOO BIHA] 4077. 4078. 4079. 4080. 4081. 4082. 4083. 4084. 4085. 4086. 4087. 4088. 4089. 4090. 4091. 4092. 4093. UNO TRADE DOO ZENICA UNO UR BIFE VL DRAGAN MILIC KOZLUK URAN DOO SARAJEVO URANAK TR VL MIRSADA HOROZOVIC ZAVIDOVI]I US COMPANY DOO BIHA] UZDAH DOO DOBOJ UZOR DOO [IROKI BRIJEG V I D STR VL NATASA VULIC BIJELJINA V W SHOP VL DJURIC JADRANKA BANJA LUKA VAK FLEX HIDRAULIKA I PNEUMATIKA DOO S BRIJEG VAKO EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO VALENTINO DISKOTEKA VL LUKIC JELENA [AMAC VALIS AUREA DOO BANJALUKA VALJEVAC DOO VISOKO VAMA DOO SARAJEVO VANJA S STR CVJECARA RAD BR 2 VL GOSPA SENIC VANJA STR VL LAZENDIC SNJEZANA DOBOJ

Broj 14 - Strana 98
4094. 4095. 4096. 4097. 4098. 4099. 4100. 4101. 4102. 4103. 4104. 4105. 4106. 4107. 4108. 4109. 4110. 4111. 4112. 4113.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO BANJA LUKA SARAJEVO DOBOJ ZENICA LJUBU[KI SREBRENIK SREBRENIK MOSTAR MOSTAR MOSTAR ZENICA BR^KO SARAJEVO BU@IM VISOKO SARAJEVO BANJA LUKA BANJA LUKA VELIKA KLADU[A POSU[JE SREBRENIK GRA^ANICA MOSTAR [IROKI BRIJEG LIVNO VISOKO LIVNO MOSTAR BR^KO ^ITLUK ZVORNIK BANJA LUKA BIHA] PRIJEDOR [AMAC LIVNO VITEZ ZENICA OD@AK BUGOJNO BOS PETROVAC LJUBU[KI MOSTAR VISOKO KONJIC KONJIC SARAJEVO SRBAC BOS. BROD POSU[JE TRG MEDJ PRIJATELJSTVA 15 KARADJORDJEVA 79 FRANJE KLUZA DO BR 3 CEROVICA BB JURAJA NEIDHARTA 42 VELJACI BB UL 25 NOVEMBAR BB MARSALA TITA BB MARSALA TITA 165 AKADEMIKA IVANA ZOVKE 14 II RUDNICKE BOJNE ZAVNOBIH BB NJEGOSEVA 44 DZEMALA BIJEDICA 27 A ZARADOSTOVO BB DJURE PUCARA 10 SAFETA ZAJKE 380 DRAGANA BUBICA 8 MARIJE MAZAR UL VII KORPUS BB ^ITLUK 142 SREBRENIK BB MIRICINA POLJE BB BRACE FEJICA 42 DR JURE GRUBISICA SPLITSKA BB KRALJA TVRTKA BR 40 PODHUM CARSIJA BB BLAGAJ DUBRAVE BB KRSTINE BB ZC MEGA 2 ZVORNIK RAMICI BB TRG SLOBODE 8 VOZDA KARADJORDJA 10 CARA DUSANA 41 S S KRANJCEVICA 3 KAMENJACE 10 NIKOLE TESLE 5 BRODSKA BB OD@AK KULINA BANA BB SAFETA HIDICA BB VELJACI BB DUBROVACKA BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ 43 BIJELA 133 BIJELA 133 ALIPASINA 1 MOME VIDOVICA 52 PETRA PETROVICA NJEGOSA 9 VIR BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610000046300051 1610450002210085 1610000081660043 1610450031440065 1610550005210096 1610200028080046 1610500000350059 1610500000210088 1610200055790036 1610200013580098 1610200013590089 1610750002680035 1610600000330072 1610000002080079 1610350035520084 1610150002460069 1610000044610020 1610450006670048 1610450006470034 1610350006600019 1610200025400033 1610500001650053 1610250018980037 1610200038120031 1610200023470024 1610200027720079 1610150004720072 1610200019280012 1610200003750021 1610600003850008 1610200008390016 1610850006400077 1610450040070058 1610350021810007 1610450008850026 1610450041950015 1610200019290003 1610600003470059 1610550005180026 1610800004990039 1610000076780070 1610350016110093 1610200016300075 1610200003790082 1610150005710054 1610200040560066 1610200040560163 1610000011320008 1610450041010085 1610450032510072 1610200025340087

VANTA DOO SARAJEVO VARAN DOO BANJALUKA VAS DOM STR VL TELAREVIC SEMIR VASILJEVIC DOO CEROVICA DOBOJ VATROSTALNA DD ZENICA VD 2000 DOO ZA TRG I USLUGE LJUBU[KI VECOM HS DOO SREBRENIK VEDA DOO SREBRENIK VEDRAN CAFFE BAR UR VL VEDRAN KLJAKO MOSTAR VEGRAD DOO MOSTAR VEIMA DOO MOSTAR VEJZPROM DOO ZENICA VEKA KOMERC DOO BR^KO VELANA DOO SARAJEVO VELEDAR DOO BU@IM VELEPROMET USLUZNE DJELATNOSTI DD VISOKO VELIC AUTO DOO SARAJEVO VELIKI BROJ DOO BANJALUKA VELIKI ZMAJ DOO BANJALUKA VELSAR DOO VELIKA KLADU[A

4114. VELTIK DOO POSU[JE 4115. VEMBLI BIZNIS DOO SREBRENIK 4116. VENECIJA PEKARA VL NUKIC BADEMA GRA^ANICA 4117. VENEDIK DOO MOSTAR 4118. VENERA DOO [IROKI BRIJEG 4119. VENEZIA CAFFE PIZZERIA VL JOZO ISTUK 4120. VENTO SZTR VL MAHMUTCEHAJIC IRHAD 4121. VENUS BUREGDZINICA DANE CURIC LIVNO 4122. VERA SZR FRIZ SALON VL ASIM FAZLAGIC MOSTAR 4123. VERDIS SP VL LALIC VITOMIR 4124. VERONA DOO MEDJUGORJE ^ITLUK 4125. VERONA TR VL NEVENA IKIC ZVORNIK 4126. VERONA TRANSPORTI DOO BANJA LUKA 4127. VERONA UR KAFFE BAR VL HAMDO FAJKOVIC 4128. VERONELLA DOO PRIJEDOR 4129. VESELE SLIKE HAPPY PICTURES DOO [AMAC 4130. VESNA DOO LIVNO 4131. VESNA PROMET DOO VITEZ 4132. VETERAN DOO ZENICA 4133. VETERINARSKA STANICA DOO OD@AK 4134. VH SPED DOO BUGOJNO 4135. VIBOP DOO BOSANSKI PETROVAC 4136. VICE DOO LJUBU[KI 4137. VICE KOMERC DOO MOSTAR 4138. VICTORY TECHNOLOGY COMPUTERS DOO VISOKO 4139. VIDACKOVIC EXPORT IMPORT DOO KONJIC 4140. VIDACKOVIC EXPORT IMPORT DOO KONJIC 4141. VIDAM DJL SARAJEVO 4142. VIDEO STUDIO M VL MEDIC MIRJANA SRBAC 4143. VIDKOMERC DOO BROD 4144. VIDOVIC DOO POSU[JE

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITEZ VISOKO BUSOVA^A LAKTA[I TESLI] BR^KO VISOKO GRA^ANICA VISOKO MOSTAR ^ITLUK GRADA^AC VELIKA KLADU[A VISOKO TESLI] SARAJEVO HAD@I]I CAZIN GRADI[KA ZENICA ^ITLUK VISOKO CAZIN VITEZ GRUDE VITEZ TESLI] ZVORNIK BANJA LUKA BOS. BROD GRUDE TRAVNIK VISOKO MOSTAR TE[ANJ BREZA VISOKO MRKONJI] GRAD ^ITLUK TRAVNIK POSU[JE ^APLJINA NOVI GRAD GRUDE PRNJAVOR [IPOVO ^ITLUK PODGRADINA BB

Broj 14 - Strana 99
1610700002130096

4145. VIDOVIC PEKARNA SZR VL VIDOVIC ZELJKO VITEZ 4146. VIFRUIT DOO VISOKO 4147. VIK PROMETNO USLUZNO DRUSTVO DOO BUSOVA^A 4148. VIKPRODUKT DOO LAKTA[I 4149. VIKTORIJA SUR KAFE BAR VL POPOVIC S TESLI] 4150. VIKTORIJA TRADE DOO BR^KO DISTRIKT BIH 4151. VILKO DOO VISOKO 4152. VILKOM DOO GRA^ANICA 4153. VIMAR DOO VISOKO 4154. VIMIN DOO MOSTAR 4155. VINETA DOO ^ITLUK 4156. VIOLA 4 UR RESTORAN VL SKORIC NEDZAD GRADA^AC 4157. VIS CAFFE RESTORAN VL VELIC SALIH V KLADU[A 4158. VIS PANDA DOO VISOKO 4159. VIS STR VL MARIC OLIVERA 4160. VISNJA DOO SARAJEVO 4161. VISNJA STR VL LIHOVAC JASMINA 4162. VISPROM DOO CAZIN 4163. VIT PLASTIK DOO BREZIK LAMINCI GRADI[KA 4164. VITA DOO ZENICA 4165. VITAI DOO ^ITLUK 4166. VITEX TI DD VISOKO 4167. VIVA PZU APOTEKA CAZIN 4168. VIVAKO DOO VITEZ 4169. VIZ DOO GRUDE 4170. VIZA DOO VITEZ 4171. VIZANTIJA SUR KAFE BAR VL T ZDRAVKO TESLI] 4172. VIZIJA DOO ZVORNIK 4173. VIZITOR COMPANY DOO BANJA LUKA 4174. VIZO KOMERC DOO BOSANSKI BROD 4175. VIZZOLA DOO GRUDE 4176. VLASIC II DOO TRAVNIK 4177. VMF DOO VISOKO 4178. VMG GRAFIKA DOO MOSTAR 4179. VOCEPROMET DOO TE[ANJ 4180. VODENICA RM DOO BREZA 4181. VODENICA VL AVDO MURATOVIC 4182. VODJA STR VL VODJEVIC DRAGAN MRKONJI] GRAD 4183. VODO OPREMA DOO ^ITLUK 4184. VODOINSTALATERSKA RADNJA DELIC TRAVNIK 4185. VODOMONT DOO POSU[JE 4186. VODOPRIVREDA DOO ^APLJINA 4187. VOJNOVIC KAMENOREZAC VL VOJNOVIC D NOVI GRA 4188. VOKIC TRADE DOO GRUDE 4189. VOLAN AUTO SKOLA VL MLADJENOVIC V PRNJAVOR 4190. VOLARI AD GIPSARA [IPOVO 4191. VOPRI DOO ^ITLUK

HUSEINBEGA GRADASCEVICA 1610150002790063 22 GUDELJI BB 1610650001720031 NIKOLE PASICA 7A TRN CARA LAZARA BB SETALISTE LOK BR 7 DONJA ZIMCA 14 DOBOROVCI ARNAUTOVICI BR 42 K V HUMSKOG 45 G V OGRADJENIK BB H K GRADASCEVICA BB GRACACAC IBRAHIMA MRZLJAKA 68 KRALJA TVRTKA 44 DJULIC LUKAVICKA CESTA 152 BJELASNICKA BB PAZARIC ZUHDIJE ZALICA BB BREZIK LAMINCI 78 PRVE ZENICKE BRIGADE 154 PADALOVINA BB KAKANJSKIH RUDARA BR 4 KRAJISKIH BRIGADA 7 SANTICI BB H V HRVATINICA BB POSLOVNI CENTAR 96 SVETOG SAVE KOD SPC KARAKAJ BB BRACE JUGOVIC 26 SVETOG SAVE BB FRA P BUCONJICA 31 TURBE NOVO NASELJE 36 A ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB ILICI 503 SIJE BB BOSANSKIH NAMJESNIKA BR 80 BUCI BR 35 MAGALJDOL BB KRALJA TOMISLAVA 100 GRADAC BB VLADIMIRA NAZORA BB TASOVCICI BB BLATINA BB SOVICI 93 ZIVOJINA PRERADOVICA 2B VOLARI K TOMISLAVA 125 1610450025700090 1610400011670061 1610600007060029 1610150004260098 1610250007360019 1610150001370080 1610200013650035 1610200007430007 1610250014200071 1610350034020076 1610150000680022 1610400009110037 1610000042790009 1610000073740090 1610350009840013 1610450024660056 1610550009180015 1610200007450086 1610150000890027 1610350021680027 1610700006590059 1610200029550081 1610700002190042 1610400011380031 1610850006170090 1610450010210063 1610450033150078 1610200026060021 1610550008080035 1610000064920074 1610200013700087 1610400005150012 1610150004190064 1610150003490015 1610450047370084 1610200042290061 1610550015460086 1610200050420019 1610200016380003 1610450047620053 1610200023610092 1610450045430084 1610450023500033 1610200008430077

Broj 14 - Strana 100
4192. 4193. 4194. 4195. 4196. 4197. 4198. 4199. 4200. 4201. 4202. 4203. 4204. 4205. 4206. 4207. 4208.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA SARAJEVO BOS PETROVAC SARAJEVO BANJA LUKA SANSKI MOST LIVNO GRUDE TUZLA POSU[JE MOSTAR SARAJEVO PRIJEDOR PALE KISELJAK BIHA] BIHA] [IROKI BRIJEG TE[ANJ BIJELJINA BANJA LUKA DOBOJ KISELJAK BOS. KRUPA SARAJEVO BR^KO [IROKI BRIJEG MAGLAJ I. SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO BR^KO [IROKI BRIJEG BANJA LUKA TUZLA CAZIN CAZIN DERVENTA BIHA] CAZIN SARAJEVO BOS. KRUPA SREBRENIK SARAJEVO DOBOJ DJURE JAKSICA 1 ANTUNA BRANKA SIMICA 8 VRANOVINA BB CARINA 23 MILANA RADMANA 58 KOLONIJA 13 GABRIJELA JURKICA BB G VRELO 97 GOSTE LAZAREVICA 42 GORNJI JUKICI BB TRG IVANA KRNDELJA 1 TRIGLAVSKA 13 NASELJE AERODROM BB LJUBOGOSTA BB BRESTOVSKO BB BAKSAISKI SOKAK BR 60 ANTIFASISTICKOG OTPORA BR 1 OKLAJI BB VUKOVO JELAH KARADJORDJEVA 28 MILANA MIRICA 4 BRESTOVO BB BRESTOVSKO BB PAZARDZIK BB AZIZE SACIRBEGOVIC BB II 44 ARIZONA TRN BB VITESKA ULICA BB JOVANA RASKOVICA BR 4 PROBOJ BB SLATINA 18 KRANJCEVICEVA 15 ZANATSKI CENTAR BB ANTUNA MIHANOVICA BB BRACE PISTELJICA 1 BECAREVAC BR 4 STURLIC BB CAZINSKIH BRIGADA BB KRALJA PETRA I BB LIPA BB VIII K BRIGADE BB MUSE CAZIMA CATICA 25 III SPRAT JEZERSKI 50 UL AHMETA FAZLICA 15 GORNJA MAHALA 21 DJENERALA DRAZE 12

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610850000640023 1610000069410010 1610350027130069 1610000064690087 1610450029240008 1610350031480034 1610200019320073 1610200027390085 1610800002600056 1610200036560077 1610200013730060 1610000009450042 1610450044940040 1610000072040068 1610000011650002 1610350001070049 1610350007780024 1610200027790016 1610400001990043 1610200025330096 1610450018540035 1610450031380022 1610700006500043 1610350025900012 1610000064340014 1610600006420023 1610200037950087 1610400005340035 1610450048780076 1610200008450059 1610000023160022 1610000009020041 1610600006160063 1610200028490065 1610450018130016 1610250021880046 1610350004300052 1610350007070081 1610450043190063 1610350005040065 1610350015430026 1610000040650092 1610350011840056 1610500001500091 1610000027730080 1610450030720034

VRACA STR VL PERO MOCEVIC BIJELJINA VRANICA DD SARAJEVO VRANOVINA SUME DOO BOSANSKI PETROVAC VRATNIK STR VLASNIK HAJDO MUAMER SARAJEVO VRBASPACK DOO BANJA LUKA VRELO ZDENE PD VL MASINOVIC ALE SANSKI MOST VRGOC DOO LIVNO VRILO STR VL ANTE MARIC GRUDE VROGA DOO TUZLA VUCIPOLJE DOO POSU[JE VUDEX DOO MOSTAR VUJAKOVIC DOO SARAJEVO VUJASIN PREVOZ DOO PRIJEDOR VUK STR VL RADOVIC KOVILJKA VUKOJA COMERCE DOO KISELJAK VUKOVIC INZENJERING DOO BIHA] VUKOVIC TRANSPORT DOO BIHA]

4209. VULHERC DOO [IROKI BRIJEG 4210. VULKANIZER MEH RADNJA SZR VL ZUBANOVIC ESMIR 4211. VUPEKS TRADE DOO BIJELJINA 4212. VUPEX DOO BANJALUKA 4213. W&B STR VL MILUTIN VESNA BRESTOVO DOBOJ 4214. WALDEX DOO KISELJAK 4215. WALDHEIMAT PRODUCTION DOO BOSANSKA KRUPA 4216. WASP DOO SARAJEVO 4217. WEI WU DOO BR^KO 4218. WEST CAFFE BAR VL DRAZEN PERKO [IROKI BRIJEG 4219. WEST STAR DOO MAGLAJ 4220. WETER DOO ISTOCNO SARAJEVO IST NOVO SARAJEVO 4221. WFZ KOMERC DOO LJUBU[KI 4222. WHITE HORSE DOO SARAJEVO 4223. WHITEFIELD COMPUTERS DOO SARAJEVO 4224. WIENA BR^KO VL RUZA LAKIC SP 4225. WILLIAMS KLADIONICA DOO [IROKI BRIJEG 4226. WK COMPANY BANJALUKA 4227. WM DOO FRIZERSKO KOZMETICKI SALON TUZLA 4228. WR REZ DOO CAZIN 4229. X KAFE UR BISTRO VL ABDIC NAIL CAZIN 4230. X SUR CAFFE BAR VL GOZDENOVIC DEJAN DERVENTA 4231. XHONATTAN DOO BIHA] 4232. XXL UR CAFFE BAR VL RAZIJA OSMANAGIC CAZIN 4233. XY FILMS DOO SARAJEVO 4234. 4235. 4236. 4237. YEZERKA MILEX DOO BOSANSKA KRUPA YILDIRIM DOO SREBRENIK YOURS S FUR DOO SARAJEVO YU PLAST DOO DOBOJ

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
^APLJINA TREBINJE DERVENTA LJUBU[KI @EP^E LJUBU[KI ORA[JE CAZIN ^ELINAC @IVINICE @IVINICE GRADI[KA PRIJEDOR BIHA] [IROKI BRIJEG MOSTAR HAD@I]I RIBNIK VELIKA KLADU[A @IVINICE SARAJEVO PRIJEDOR MOSTAR ZENICA CAZIN TRAVNIK [IROKI BRIJEG LJUBU[KI [IROKI BRIJEG VELIKA KLADU[A MODRI^A KRE[EVO SARAJEVO LIVNO SREBRENIK SANSKI MOST POSU[JE MOSTAR TUZLA KOSTAJNICA MOSTAR GRUDE KONJIC PRIJEDOR TE[ANJ ^ITLUK BIHA] MATE BOBANA BB UL VOJVODJANSKA BB KALENDEROVCI 101 KLOBUK BB ULICA PRVA BB J B JELACICA BB FRANJEVACKA 54 DONJA MAHALA NURIJE POZDERCA BB CARA LAZARA 1 PRILUK BB SJEVER 1 @IVINICE KOCICEVO 27 27 JUNA 2 ZAVALJE BB KNESPOLJE BB [IROKI BRIJEG PODGORANI BB HADZELI 99 DRAGORAJ 20 B HUSE CEHICA BB II KRAISKA DOBROSEVICKA 14 BRANISLAVA NUSICA 33 KNEZA DOMAGOJA 4/A GORAZDANSKA BB TRZAC 47 OVCAREVO BB KNESPOLJE BB HRASLJINA BB H STJEPANA 27 BARAKE BB KOPRIVNA BB FRA GRGE MARTICA 78 ASIKOVAC 46 ZGONA UL H K GRADASCEVICA BB PRIJEDORSKA 56 E RASTOVACA BB ZAGREBACKA BB KAZANDZIJSKA 6 VUKA KARADZICA BB KRALJA TOMISLAVA 22 STJEPANA HERCEGA 4 CELEBICI 220 MUHAREMA SULJANOVICA 55 TE[ANJKA BB KOD FONDA CUKOVI BB ORASAC

Broj 14 - Strana 101
1610200052130032 1610200053920070 1610450035440054 1610200052770038 1610750004350084 1610200025640011 1610800002620038 1610350032940078 1610450020640085 1610800002630029 1610250012630029 1610450036660023 1610450009450068 1610350014750056 1610200029530002 1610200003470079 1610000055720012 1610450035720093 1610350021380006 1610250003630078 1610000076010084 1610450026120003 1610200013820076 1610550000600074 1610350005400032 1610200025650002 1610200023680029 1610200005590014 1610200023690020 1610350012490053 1610450028410076 1610700004060008 1610000072380053 1610200019400098 1610500003380048 1610350034440086 1610200008470041 1610200013870031 1610250021820003 1610450043270088 1610200043680071 1610200034700005 1610200039120004 1610450039050006 1610400009260096 1610200035230013 1610350015030095

4238. Z&I SUR CEVABDZINICA VL Z PRUSINA ^APLJINA 4239. Z&S STR VL SNJEZANA NINKOVIC TREBINJE 4240. Z&Z BASIC DOO DERVENTA 4241. ZA DOM DOO KLOBUK LJUBU[KI 4242. ZABAVNI SALON VL IVICA MARKOVIC 4243. ZACC DOO LJUBU[KI 4244. ZADRUGA ZZ TOLISA ORA[JE ZAGIDESIGN DOO CAZIN ZAK PROM DOO ^ELINAC ZAKO DOO @IVINICE ZALT DOO @IVINICE ZANA PROM DOO GRADI[KA ZANAT COMPANI DOO PRIJEDOR ZAVALJE TR VL DUJMOVIC NADA BIHA] ZDENKA STR VL GOJKO GLAVINA S BRIJEG ZDRAVA HRANA DOO MOSTAR ZDRAVA HRANA SPD VL REDZIC EMIRA ZDRAVA HRANA SPD VL SLADOJEVIC DRAZE RIBNIK 4256. ZDRAVLJAK LATAN UR VL LATIC ZUMRETA 4257. ZDRAVLJAK UG BUREGDZIN VL EI EDISA @IVINICE 4258. ZE ZA PILE OD VL ALIC ZEJNA 4259. ZEC TRANSPORT DOO PRIJEDOR 4260. ZEDIGS DOO MOSTAR 4261. ZEFARM DOO ZENICA 4262. ZEJNISA DOO CAZIN 4263. ZELENA GORA DOO TRAVNIK 4264. ZELJA TRADE DOO [IROKI BRIJEG 4265. ZELJEZARIJA PLANINIC DOO LJUBU[KI 4266. ZELJKO STR VL SLAVKA ZELJKO [IROKI BRIJEG 4267. ZELJO UR GOSTIONICA VL OKANOVIC ZLATKO 4268. ZEMLJA SUME WOODLAND DOO MODRI^A 4269. ZEMLJORADNICKA ZADRUGA VISOCICA KRE[EVO 4270. ZENIT STR NA MALO VL FISIC SADZIDA SARAJEVO 4271. ZENSKI KOSARKASKI KLUB TROGLAV LIVNO 4272. ZERUN DOO SREBRENIK 4273. ZET GAME SALON ZABAVNIH IGARA VL EKIC VEDAD 4274. ZETAPROMET DOO POSU[JE 4275. ZGO DOO MOSTAR 4276. ZI KAFE VL SPAHIC MUSTAFA CAFFE BAR TUZLA 4277. ZICA TRADE DOO KOSTAJNICA 4278. ZID DOO MOSTAR 4279. ZIGA DOO GRUDE 4280. ZIKO I&S DOO KONJIC 4281. ZIKO UR VL CRNALIC MUAMER PRIJEDOR 4282. ZIKRET VULKANIZ RADNJA VL Z RAMIC TE[ANJ 4283. ZILAVKA SUR VL MARKO KRTALIC ^ITLUK 4284. ZIMAR DOO BIHA] 4245. 4246. 4247. 4248. 4249. 4250. 4251. 4252. 4253. 4254. 4255.

Broj 14 - Strana 102

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA KAKANJ MOSTAR DOBOJ DOBOJ ^ELINAC TE[ANJ LJUBU[KI ZENICA PRNJAVOR GRA^ANICA HAD@I]I VITEZ BR^KO SREBRENIK GORNJI VAKUF SANSKI MOST BIHA] GRADI[KA ^APLJINA DOBOJ LAKTA[I BANJA LUKA GRA^ANICA SARAJEVO TREBINJE NOVI GRAD SARAJEVO GRUDE BANJA LUKA MAGLAJ SREBRENIK GRUDE GORA@DE KLADANJ DOBOJ BIHA] BIHA] SARAJEVO VARES ORA[JE MOSTAR NIKOLA PASICA 74 CATICI OMLADINSKA 4 HRVATSKE MLADEZI BB

Srijeda, 30. 3. 2011.
1610450009270036 1610650000550017 1610200026500013

4285. ZIP KOMERC DOO BANJA LUKA 4286. ZIR FARMA VL RADOS SLAVKO KAKANJ 4287. ZIRAL KULTURNO OBRAZOVNA USTANOVA MOSTAR 4288. ZISKORAD DOO DOBOJ 4289. ZIVINARKA IPP PORJECINA VL BS PETROVO DOBOJ 4290. ZIVINARSTVO SAVIC DOO ^ELINAC 4291. ZIZO DOO TE[ANJ 4292. ZLAJO DOO LJUBU[KI 4293. ZLATA STR VL GAFUROVIC INDIRA ZENICA 4294. ZLATAN STR VL MILOSEVIC V PRNJAVOR 4295. ZLATAR VL OSMANBEGOVIC FAHRUDIN GRA^ANICA 4296. ZLATAR SZR VL KAPIC DZEVDET HAD@I]I 4297. ZLATARA SZR RANKA BULAJIC VITEZ 4298. ZLATARNA SEJLA ZLAT RAD VL OSMIC REZAK BR^KO 4299. ZLATARSKA RADNJA BISER VL KARIC JUSUF SREBREN 4300. ZLATNA DOLINA DOO GORNJI VAKUF 4301. ZLATNA DOLINA DOO SANSKI MOST 4302. ZLATNO RUNO TR VL IRFAN SARIC BIHA] 4303. ZLATNO ZRNO DOO GRADI[KA 4304. ZOGA DOO ^APLJINA 4305. ZOKAS KOMPANI DOO VELIKA BUKOVICA DOBOJ 4306. ZOKI PROM EX DOO TRN LAKTA[I 4307. ZOLA TRADE DOO BANJA LUKA 4308. ZOLJANIN DOO LUKAVICA GRA^ANICA 4309. ZONEX DOO SARAJEVO 4310. ZORA SUR NACION REST VL B SAMARDZIC TREBINJE 4311. ZORANA STR VL KOVACEVIC VLADIMIR 4312. ZORNIC DOO SARAJEVO 4313. ZORSIP DOO GRUDE 4314. ZOV SUR VL KLJAJIC IVANKA BANJA LUKA 4315. ZOVKO GRADNJA DOO MAGLAJ 4316. ZR ZLATAR VL BAJRAKTAREVIC SEAD 4317. ZRINSKI DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU GRUDE 4318. ZUKO COMPANY DOO GORA@DE 4319. ZUMMIR COMERCE DOO KLADANJ 4320. ZUNA TRANSPORT DOO DOBOJ 4321. ZUPA DOO BIHA] 4322. ZUPANCIC SZR BIHA] VL ZUPANCIC NADA 4323. ZUTE STRANE DOO SARAJEVO 4324. ZVIJEZDA DRVNA INDUSTRIJA DD VARES 4325. ZVONIX DOO OSTRA LUKA ORA[JE 4326. ZZ FRAN DOO MOSTAR

ZELENA PIJACA OBJEKAT F BR 1610450028990039 8 PORJECINA BARE BB 1610450054360098 ULICA STRBE 107 ^ELINAC KRASEVO BB NOVO NASELJE BB PRVE ZENICKE BRIGADE 15 DONJI VIJACANI ZELENA PIJACA HADZELI 135 K P KRESIMIRA IV BB BOSNE SREBRENE BR 3 ZLATNIH LJILJANA BB VOLJEVAC BB BANJALUCKA 11 ESREFA KOVACEVICA 2 MOKRANJCEVA BB TREBIZAT BB VELIKA BUKOVICA BB DOSITEJEVA 2 ALEJA SVETOG SAVE BB LUKAVICA BB ISPOD BUDAKOVICA 17 K SANTICEVA BR 5 NJEGOSEVA BB AZIZE SACIRBEGOVIC 8B ALAGOVAC BB 16 KRAJIS NARODNOOS UDARNE BR BB TRECA ULICA BB UL 1 MARTA BB SREDISTE 184 FERIDA DIZDAREVICA BB CENTAR 25 NIKOLE PASICA 5 MRIZNICKA 58 LJUDEVITA GAJA BR 13 MARSALA TITA 7 DJURE DJAKOVIC 26 SKOLSKA 36 OSTRA LUKA FRANJEVACKA BB 1610450016880074 1610400000620015 1610200006300054 1610550006270015 1610450046230043 1610250003980054 1610000037880063 1610700002240094 1610600004580030 1610500003350075 1610550004750025 1610350003270009 1610350027170033 1610450000710077 1610200016430055 1610450035300083 1610450021630067 1610450009850096 1610250008550015 1610000019290013 1610200050500044 1610450044910067 1610000050790084 1610200025160055 1610450050240023 1610750003590089 1610500003370057 1610200026690036 1610300005330049 1610800002710054 1610450041850008 1610350020620011 1610350008300041 1610000002440046 1610150004380087 1610800002730036 1610200025170046 (Bi-16/11)

Srijeda, 30. 3. 2011.
m² BH SARAJEVO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 103

PREGLED INSOLVENTNIH RA^UNA NA DAN 31. 12. 2010. GODINE RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

NAZIV KOMITENTA DIG DOO GRUDE KURTOVI] SABIHA ,STR BILJNI SHOP NATUR A & D @U]O DOO AB TECHNICS DOO SARAJEVO AC KAPETANOVI] D.O.O TUZLA AC KLIMA DOO ACCOM-HERC DOO MOSTAR A] PROPERTIES DOO SARAJEVO AD COMPANY DOO AD GRA\ENJE UGLJEVIK AD-BHCOMMERC DOO KAKANJ ADVOKAT ISABEGOVI] EMIR, TUZLA AFRODITA DOO TE[ANJ AGENCIJA "BONA FIDES" VL.ALIJAGI] NED@AD AGENCIJA "LEBEN" VL. KRE^AR HIBA AGENCIJA LIFE CODE LJUBU[KI AGENCIJA NUR SARAJEVO AGENCIJA REDARSTVENIK DOO MOSTAR AGENCIJA ZA ^I[]ENJE CLARKE TEHNOLOGY AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE M.S. AGENCIJA ZA RA^.USLUGE APK SARAJEVO AGI] D.O.O. AGRO DOO AGRO SIEBEN DOO SANSKI MOST AGROFARM DOO O[TRA LUKA AGROS-F1 DOO KONJIC AIS [PEDITRANS DOO SARAJEVO AJLA-CE EXPORT-IMPORT DOO ALEA EST DRU[TVO ZA POSREDO.DOO SARAJEVO ALE[ BOY D.O.O. KLJU^ ALEX DOO SARAJEVO - PODRA^UN 1. ALJO TRANS DOO ALLEGRO DOO BR^KO DISTRIKT ALPELLA DOO,SANSKI MOST A&M COMPANY DOO AM COMPANY DOO ISTO^NO SARAJEVO AMATERI DOO AMMARI DOO ^ITLUK AMRA TRADE DOO ZENICA AMUR-TRADE DOO SARAJEVO ANAIS-ART DOO SARAJEVO ANGORA DOO APFEL DOO APOTEKA E[-APOTEKA BR^KO APRO FLORAMI DD MOSTAR AQUAPUR DOO SARAJEVO ARMEX DOO MOSTAR ARMIS-PRINT DOO SARAJEVO ASEL DOO ZENICA ASTRA-E DOO

MJESTO GRUDE SARAJEVO LUKAVAC SARAJEVO TUZLA MOSTAR MOSTAR ILID@A MOSTAR UGLJEVIK KAKANJ TUZLA TE[ANJ SARAJEVO SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO GRADA^AC SARAJEVO TRAVNIK BLAGAJ-MOSTAR SANSKI MOST O[TRA LUKA KONJIC SARAJEVO BOSANSKA KRUPA SARAJEVO KLJU^ SARAJEVO KLADANJ BR^KO SANSKI MOST SARAJEVO ISTO^NO SARAJEVO GRA^ANICA ^ITLUK ZENICA SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST KALESIJA BR^KO MOSTAR SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO ZENICA SANSKI MOST

TRANSAKCIJSKI RA^UN 1402010022757735 1401010000393368 1404010015711943 1401010000920757 1404010004422598 1402010019460220 1402010003008923 1401010009149267 1402010011333366 1404010005567198 1406010018875207 1404010020988646 1405010005776959 1401020018922938 1401020012145160 1402010020937724 1406010019503670 1402010002561850 1401020006270937 1404050017163352 1401010006731445 1401010000901066 1402010002993403 1403050010885465 1403050012787926 1402010010863692 1401010003944926 1403010006287667 1401010003929503 1403050021736952 1401010001280724 1404010015427927 1409050018045317 1403050011303632 1401010000448464 1401010004469793 1404010021280616 1402010006883976 1406010014056926 1401020011146642 1401020016367861 1403050005779094 1404010018279727 1409050016142662 1402010003813247 1401010022926468 1402010021531267 1401010006040805 1406010015698554 1403050004943439

15 i 30 i 90 i vi{e dana X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Broj 14 - Strana 104
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO LJUBU[KI SANSKI MOST MOSTAR [IROKI BRIJEG KAKANJ MOSTAR KAKANJ GRADA^AC SARAJEVO VISOKO SARAJEVO VISOKO BANJA LUKA BIHA] MOSTAR TUZLA KOZLUK TUZLA SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A TE[ANJ GRADA^AC BIHA] BIHA] SREBRENIK MOSTAR BR^KO SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO SREBRENIK TUZLA BR^KO SARAJEVO ILID@A ZENICA GRADA^AC BANJA LUKA BANJA LUKA [IROKI BRIJEG BR^KO SARAJEVO TUZLA LJUBINJE TUZLA ZENICA KNE@EVO VISOKO SANSKI MOST USORA BR^KO SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR SANSKI MOST 1401020004564222 1402010002666028 1403050007667005 1402010017907056 1402010002778063 1406010017579287 1402010015019366 1406010018034508 1404050018639692 1401020003163542 1406010018032665 1401010005655036 1406010017995126 1409010016012102 1403010005966015 1402010002899604 1404010008291055 1409050015762616 1404010018057791 1401010012384023 1401010020542111 1401010003065427 1405010014763524 1404010017228344 1403010004442048 1403010005557257 1404010011567133 1402010006275883 1408020022622265 1403050006697005 1401010004938303 1401020002045229 1404010019265247 1404010015419876 1408020021387358 1401020017321468 1401010003848508 1406010017353859 1404050016556132 1409010015150257 1409010019610026 1402010015641524 1409050018178595 1401020002253973 1404010008444218 1402010006077421 1404010009872640 1406010017617602 1409010013938242 1406020016105420 1403050005699360 1405010007475041 1408020021404333 1401010002305529 1401010002406021 1402010019444506 1403050012575884

Srijeda, 30. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AUMER DOO SARAJEVO AURO DOO LJUBU[KI AUTO TAXI-KADI] /AGAN/ SENAD AUTOKU]A FLAR LIJANOVI]I DOO AUTOKU]A LIJANOVI]I DOO [IROKI BRIJEG AUTOPREVOZNIK ADMIR ^EHAJI] KAKANJ AUTO[KOLA ZDENA MOSTAR AUTO-TAXI VL DURAKOVI] KEMAL KAKANJ AVANGARDA DOO GRADA^AC AVIO EXPRESS DOO SARAJEVO BAAS-AUTO DOO VISOKO BAGS-ENERGOTEHNIKA DD VOGO[]A SARAJEVO BALKAN-AUTO DOO VISOKO BALKANTEL DOO BANJA LUKA BA[I] EXPORT-IMPORT DOO BATAN-IMB DOO MOSTAR BBP DOO BEBEKS TR ZVORNIK BERT-RO D.O.O. BH - MED DOO SARAJEVO BH MEGA TEAM DOO SARAJEVO BH PETROL DOO BH PUK DOO TE[ANJ BIBERKI] DOO GRADA^AC BIH SKONADINO DOO BIHA] BIMES DD BIHA] BIO MILCH DOO SREBRENIK BIOVITA DOO MOSTAR BIRO CONTE BR^KO, VL. TESLI] ZORICA,S.P. BISTRO MS B.I.T.DOO SARAJEVO BIZNIS CENTAR DOO BJELAV^ANKA DOO BLAGUS DOO TUZLA BLA@ANOVI] BR^KO,VL.BLA@ANOVI] DRA[KO SP BLEONA DOO SARAJEVO BNB DOO P.J.1 ILID@A - SARAJEVO BOEM DOO ZENICA BO-EX EXPORT-IMPORT DOO GRADA^AC BONI TRADE EXPORT-IMPORT DOO BANJA LUKA BONI-TREND DOO BANJA LUKA BORAK DOO [IROKI BRIJEG BORO KOMERC BR^KO VL. BORO MI[KOVI] S.P. BOSBOIS EXPORT-IMPORT DOO BOSNIA VALVES DOO TUZLA BOVEL DOO LJUBINJE BRAND DOO TUZLA BRANELI DOO ZENICA BREZA HOLC DOO KNE@EVO BROKER DOO VISOKO BURNI] KOMERC DOO BUSINESS CAR S DOO USORA BUTIK BID@I-M BR^KO,VL.BILJANA PAJKI] SP CAFFE BAR CITY SUR CAFFE BAR NESH CAFFE BAR PANTA RHEI MOSTAR CAFFE BAR TIFFANI,VL. KOLAKOVI] MEVLUDA

Srijeda, 30. 3. 2011.
108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA BR^KO SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO BIHA] MOSTAR MOSTAR VELIKA KLADU[A SARAJEVO ZENICA MOSTAR GRADA^AC BANJA LUKA TUZLA KLADANJ BR^KO ILID@A GRADA^AC ILID@A MOSTAR MOSTAR SANSKI MOST NEVESINJE SANSKI MOST UGLJEVIK DOBOJ JUG SARAJEVO SOKOLAC BIHA] MOSTAR GORA@DE ZVORNIK DVOROVI, BIJELJINA VELIKA KLADU[A TUZLA BR^KO BIHA] BR^KO BIHA] BR^KO VELIKA KLADU[A BIJELJINA SANSKI MOST VELIKA KLADU[A BR^KO BR^KO BIJELJINA BR^KO [AMAC UGLJEVIK BIJELJINA BR^KO BIHA] KALESIJA 1404010006640406 1408020021402102 1401010016017643 1401020022827867 1409010006762764 1401010000157949 1401030003856946 1401010002289136 1402010003610905 1402010002561171 1403010012019397 1401010010137406 1401010000480765 1402010003488297 1404050018206102 1409010010414620 1404010010090696 1404010019221403 1409050019698197 1401010011547786 1404010017278687 1401010017791385 1402010003472777 1402010018788689 1403050010405606 1402010020031162 1403050006039636 1409050016927392 1405010005857469 1401010020542402 1409050018875055 1403010010649369 1402010018201063 1401010005962623 1409050019625447 1409050012813816 1403010017689823 1404010006338154 1408020021138068 1403010013866568 1409050010198017 1403010004827720 1408020021550027 1403010017362933 1409050010685927 1403050005516418 1403010017514932 1409050012117162 1409050019468986 1409050015292166 1409050020574592 1409050010504828 1409050011271225 1409050009821948 1409050018253867 1403010013085136 1404010016682331

Broj 14 - Strana 105
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CAKI COMPANY D.O.O. TUZLA CE.COM BR^KO, VL. ]ERAN DAVOR, S.P. CENEX GROUP DRU[TVO ZA TRGOVINU I USLUGE CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE D.D. SARAJEVO CHAMPANELA STR BANJA LUKA CH-ELEKTROTEHNIK DOO SARAJEVO CHYN FA DRU[. ZA TRGOVI. I US. DOO SAR CITRUS DOO CLASIC-CRO DOO MOSTAR COLDING 2000 MOSTAR COMP - VEL DOO VEL. KLADU[A CONFIDENTAL PROVIDER DOO SARAJEVO CREATIVA-KREATIVNI SERVIS DOO ZENICA CREDO DOO MOSTAR CVIJE]ARA "PALMA" VL.ZARI] LJILJANA ^IV^IJA TURS DOO BANJA LUKA ]AGE D.O.O.TUZLA ]AMA TRANS DOO DAS BR^KO VL. AGI] AMER S.P. DATA-PROJECT-ELECTORNICS D.O.O. SARAJEVO DEMIRX TRANSPORTI DOO GRADA^AC DEUTSCHER HANDWERK+INDUSTRIESERVIS DOO DIGITATA DOO DISKOTEKA BRIDGE DOO MOSTAR DISKOTEKA CAMEL,VL.SINANOVI] [EFIK DISKOTEKA TVR\AVA NEVESINJE DIVEL DOO SANSKI MOST DMM DOO UGLJEVIK DOBOJKA D.O.O. DOBOJ-JUG DOLI] SABAHUDIN, SUR RESTORAN VETRO DOLOVI DOO SOKOLAC DOMA]A RADINOST VL. KARABEGOVI] ASMIR DOMOGRADNJA DOO MOSTAR DOMUS D.O.O. GORA@DE DOO ADDINOL LUBRICANTS BH ZVORNIK D.O.O. ATENA DVOROVI DOO AUTO HAZARD VELIKA KLADU[A D.O.O. BALZAK TUZLA DOO EKSPRES-KOMERC BR^KO DISTRIKT BIH DOO ELEKTRO-MERC BIHA] DOO ELEKTRO-RAD BR^KO DOO ENNO BIHA] DOO FERRE BR^KO DOO GOSIN-COMERC VELIKA KLADU[A DOO HEPSU BIJELJINA DOO H-M-S DOO IGMIT VELIKA KLADU[A DOO INTERIJER BR^KO DISTRIKT DOO INTERMONT BR^KO DOO LAVIRINT BIJELJINA DOO LD JANJI] BR^KO DISTRIKT BIH DOO LM COMPANY [AMAC DOO MILINVEST UGLJEVIK DOO PAN-KOMERC BIJELJINA DOO PLAST-TRADE BR^KO DUBRAVE ARIZONA DOO RAD PUTEVI BIHA] D.O.O. RAINCIPROMET KALESIJA

Broj 14 - Strana 106
165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BR^KO VELIKA KLADU[A BIJELJINA @IVINICE BR^KO PETROVO DOBOJ SRBINJE BIJELJINA CAZIN BIHA] KLJU^ SANSKI MOST SARAJEVO KASINDOL TE[ANJ TUZLA FOJNICA BANOVI]I BIHA] BR^KO DISTRIKT SARAJEVO SARAJEVO GRA^ANICA KRE[EVO CAZIN MODRI^A BIHA] BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO SANSKI MOST TRAVNIK CAZIN BIHA] BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO TE[ANJ TUZLA KAKANJ SARAJEVO SARAJEVO TE[ANJ MOSTAR BIJELJINA BIHA] BR^KO SANSKI MOST SARAJEVO DONJI @ABAR GRADA^AC CAZIN 1409050011142797 1403010003702714 1409050013093661 1404010010651259 1408020020709522 1404010007245298 1405010008044237 1401010012013483 1404010006897456 1403010018179479 1403010004725094 1403050007663028 1403050016822641 1401010003026045 1405010005394973 1404010004187567 1401010007984297 1404010006918602 1403010007355249 1409050015105635 1401010000715311 1401010000634510 1404010017327672 1401010006343348 1403050022617518 1404050015359346 1403010004809775 1409010008547176 1401020003762032 1401010002655796 1401010002758034 1401010011659336 1404010012158930 1401010003000631 1401010004187329 1401010001333298 1403010017885472 1403010014000331 1409010011793378 1401010002694402 1401010002250530 1405010010721340 1404010011768117 1406010017591994 1401010000711625 1401020005442945 1405010009959890 1402010002844217 1409050016643667 1403010003827456 1408020022642247 1401010013031789 1401020009400933 1409050017741222 1404010008793418 1403010021208110

Srijeda, 30. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DOO SP MONT BR^KO DOO TABAK VELIKA KLADU[A DOO TOP-HEM BIJELJINA DOO TROBEG @IVINICE DOO ZA TRGOVINU MVS PHARM BR^KO DISTRIKT D.O.O.MOMAC-DRVO PETROVO DOPAK D.O.O. DOBOJ DRAGANI] DOO SRBINJE DRAGOJLOVI] D.O.O. AMAJLIJE-BIJELJINA DRU@AN DOO CAZIN DRVO-PRERADA DOO BIHA] DRVOREZ.USLU@NA DJELATNOST DRVO-SANA D.O.O. SANSKI MOST DRVOSTIL DOO DRVO-STIL DOO TE[ANJ DS-USA D.O.O. TUZLA DUGA-BRIK D.O.O. FOJNICA DUNER RAJS D.O.O. BANOVI]I DURAK - KOMERC DOO BIHA] D@IBA-KOMERC DOO BR^KO DISTRIKT D@OKEJ DOO SARAJEVO EDAS INC DOO SARAJEVO EDINKO DOO EGG-COMMERCE DOO KRE[EVO EKO [AMPINJON,CAZIN EKO TRADE DOO EKOM DOO BIHA] EKOM-PAK DOO BANJA LUKA EKOTRANSPORT DOO SARAJEVO E.LAB DOO ELIT FOREIGN TRADE DOO ELVAN DOO SARAJEVO EM-INKA DOO EMSS-PROMET DOO ENCOM ALU-FERO-PLAST DOO SANSKI MOST ENI DOO TRAVNIK ERC-[PED DOO CAZIN E-RKG DD BIHA] ETER DOO BANJA LUKA EURO BOSNA DOO SARAJEVO EURO COLOR DOO SARAJEVO EURO LOGISTIC DOO TE[ANJ EUROBILANS VL.FEJZI] AHMET EUROBOSNA-ELI DOO KAKANJ EUROCONSULT D.O.O. EUROSHOP DOO SARAJEVO EUROTEHNA DOO TE[ANJ EURO-TRADE CO DOO MOSTAR EXCALIBUR-AN DOO BIJELJINA EXICON EXPORT-IMPORT CONSALTING DOO EXTRA MIBO BR^KO VL. MIHALIK JEKA S.P. FADING COMMERCE DOO SANSKI MOST FAGOS DOO FARMA GAJI] DONJI @ABAR FARMA MUZNIH KRAVA VL FA^I] VAHID FBI DOO CAZIN

Srijeda, 30. 3. 2011.
221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KLADANJ CAZIN SARAJEVO GRA^ANICA SARAJEVO SARAJEVO BR^KO SARAJEVO BR^KO SARAJEVO SARAJEVO TE[ANJ MOSTAR KONJIC SARAJEVO SANSKI MOST SARAJEVO [IROKI BRIJEG TE[ANJ @IVINICE BR^KO CAZIN TE[ANJ SARAJEVO-CENTAR SANSKI MOST ZAVIDOVI]I SARAJEVO SARAJEVO TUZLA BOSANSKI PETROVAC MOSTAR TUZLA SARAJEVO GRADA^AC SARAJEVO BR^KO SARAJEVO GRADA^AC SREBRENIK SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO NOVI GRAD SARAJEVO CAZIN SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BR^KO [IROKI BRIJEG TUZLA SARAJEVO ZENICA MOSTAR 1404010008510469 1403010014455358 1401010004168705 1401010003150787 1401020007631168 1401010010752095 1408020021401520 1401010017144977 1408020020126067 1401030003878868 1401010001088082 1405010005012211 1402010021553383 1401010001886198 1401010000616759 1403050006577210 1401020005259615 1402010011831461 1405010006914187 1404010019338676 1404010005550029 1403010008626240 1405010005135595 1401010002714869 1403050006052440 1401010001196625 1401010000578347 1401010017462264 1404010007985020 1403010007246318 1402010008808844 1404010010685694 1401010000350785 1404050017083230 1401010019431073 1409050017566428 1401010006627752 1404010017811217 1404010004232090 1401010002875598 1401010002536971 1401010002832045 1401010011461553 1401010003524819 1403010014475631 1401010003600479 1403010010360697 1401010012467249 1401010018870898 1401010018858288 1401010000616953 1409050016926228 1402010006784163 1404010015832029 1401010000360873 1406010014589844 1402010002870407

Broj 14 - Strana 107
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FENIX 2004 DOO KLADANJ FIKO-TERM DOO CAZIN FIMF 2001 DOO FIXKRAFT D.O.O. FK @ELJEZNI^AR FK @ELJEZNI^AR - OMLADINSKA [KOLA FLEXO-TEAM DOO BR^KO FONDACIJA "ISKRA ZNANJA" FOODY BR^KO VL. BLA@ANOVI] DEJAN S.P. FORMA COMMERCE DOO SARAJEVO FORUM SARAJEVO DRU[TVENO PREDUZE]E FRIZER ZA @ENE ZINA VL. BAJRI] ZINETA FRIZERSKI SALON ANA K.MOSTAR FRUTOL DOO KONJIC FUGEN D.O.O. SARAJEVO FUNGI KAMENGRAD DOO GAGULA - KOMERC DOO GALINA DOO [IROKI BRIJEG GAME WORLD DOO TE[ANJ GASOLINE COMPANI DOO @IVINICE GEMAR DOO BR^KO G.H.R.M DOO CAZIN GIFT-SHOP STR TE[ANJ GO-TECH D.O.O. SARAJEVO G.P. TIIM DOO SANSKI MOST GRADINA SZRM ZAVIDOVI]I GRAND EX COMPANY GREEN OIL D.O.O SARAJEVO GROMEX CO DOO GTH KRNJEU[A DOO BOSANSKI PETROVAC G.T.PLAST MOSTAR GUT-MAN DOO HB TIMPEX D.O.O. SARAJEVO HEBIR DOO GRADA^AC HECOPROM DOO SARAJEVO HEDERA BR^KO VL. SMAJLOVI] ANIS HELLAS - PHONE D.O.O. SARAJEVO HEMPRO DOO GRADA^AC HERTI D.O.O. SREBRENIK HESA DOO SARAJEVO HETRING DOO HIDROGRADNJA DIONI^KO DRU[TVO SARAJEVO HI-FI CENTAR DOO SARAJEVO HOD DOO HOD@I] ESADA ENES AUTOPREVOZNIK ICON COMPUTERS DOO IDA - COMERC DOO IDA@UTO DOO SARAJEVO IMOBILIA TRADE D.O.O. -PODRA^UN IMOBILIA TRADE D.O.O. SARAJEVO IMPERIJAL DOO I&N BR^KO DISTRIKT, INFO CLUB DOO [.BRIJEG INFO-DIS DOO TUZLA ING KAKTUSDOO SARAJEVO INTER PAK DOO ZENICA INTER-CAT DOO

Broj 14 - Strana 108
278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
O[TRA LUKA BIJELJINA SARAJEVO ZAVIDOVI]I BREZA ^ITLUK SANSKI MOST TE[ANJ TUZLA GRA^ANICA SARAJEVO MOSTAR BIHA] KOZARSKA DUBICA SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ISTO^NO SARAJEVO BLA@EVAC SANSKI MOST MOSTAR KRE[EVO KAKANJ SANSKI MOST SANSKI MOST SARAJEVO POSU[JE @EP^E BIHA] BR^KO ZENICA SARAJEVO BANJA LUKA BANJA LUKA BANJA LUKA @IVINICE TUZLA BIJELJINA SANSKI MOST BIJELJINA SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST TUZLA SARAJEVO VISOKO SARAJEVO TUZLA BIHA] SARAJEVO KONJIC SARAJEVO BR^KO BIHA] CAZIN PETROVO [IROKI BRIJEG 1403050011553698 1401010020491865 1401010000630339 1401010002400395 1401010000534794 1401010012495088 1403050005388766 1405010009480710 1404010007870172 1401010011696487 1401010004888348 1402010002715498 1403010003113051 1403010005929834 1401010000500844 1401010003535198 1401010012429516 1401010006842219 1409050013750060 1403050005222023 1402010003600138 1401010006271762 1406010017630018 1403050008317778 1403050011374927 1401020011827679 1402010010278588 1406010016340597 1403010007805232 1409050017653631 1406010018577223 1401020014811108 1409010012407582 1409010014216147 1409010006710287 1404010006216419 1404010014523596 1409050015292748 1403050016335507 1409050018789889 1401010005872607 1401020009697365 1403050014533829 1404010006962058 1401010004399953 1406010017541651 1401020014104463 1404010007469950 1401010017306094 1401010003312195 1401010001898808 1401040014449685 1408020020267881 1403010013661219 1403010016871919 1404010015527837 1402010002834420

Srijeda, 30. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

INTERCOM WEST DOO INTERIJER DOO BIJELJINA- NAMJENSKI RA^UN INTERLIBER DOO INTERMERKUR DOO ZAVIDOVI]I INT.PROFILE MANUFACTURERS D.O.O. SARAJEV INVESTGRADNJA 2000 DOO ^ITLUK IN@INJERING JAKUPOVI] DOO IRIS COMPANY DOO TE[ANJ IRMID DOO IT COMPUTERS J & J DOO SARAJEVO JARANKA DOO MOSTAR JA-SA DOO BIHA] JAVOR EXPORT IMPORT DOO K.DUBICA JELOVICA D.O.O. SARAJEVO JE@ D.O.O. SARAJEVO JMK - ELECTRONIC D.O.O. SARAJEVO JOKER PROM DOO JOVI]-KOMERC DOO JU OSNOVNA [KOLA ARIF HUKANOVI] JUKEBOX DOO MOSTAR JUTRO DOO KRE[EVO KAKANJ-TRADE DOO KAKANJ KALIMERO ZANATSKO USLU@NA DJELATNOST DVD KAL-M-[PED DOO,SANSKI MOST K.A.M DOO SARAJEVO KAMIN DOO POSU[JE KANI DOO KASUPOVI] DOO BIHA] KA[ANSKI S.P. BR^KO DISTRIKT KENOPROMET DOO ZENICA KIMAPEX DOO SARAJEVO KINGS EXPORT-IMPORT DOO BANJA LUKA KOD BATA SUR B.LUKA VL.KOLD@I] BRATISLAV KOMPANIJA MARKOVI] PTUUP BANJA LUKA KOMPROMIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE KONMONT DOO TUZLA KONTAKT M DOO BIJELJINA KORKARI] D.O.O. SANSKI MOST KO[ARKA[KI KLUB RADNIK BIJELJINA KREATIV HOBBY SARAJEVO KRIAM DOO SARAJEVO KROJA^KA RADNJA MODA I HTZ SANSKI MOST KROJA^KI SALON MADAME, VL. AHMEDI] KRONN-EXPORT D.O.O. SARAJEVO KU]NA RADINOST VISOKO KVANTUM GROUP D.D. SARAJEVO LAGER COM DOO TUZLA LAMAX DOO BIHA] LAN-TIAN D.O.O. LARIX DOO KONJIC LAYLA DOO SARAJEVO LB PROMET DOO BR^KO DISTRIKT BIH LIMARSKA SZR VL. TREJI] RIFET BIHA] LIMARSTVO DOO CAZIN LIMEX DOO KARANOVAC-PETROVO LIO TRANS DOO [.BRIJEG

Srijeda, 30. 3. 2011.
335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
POSU[JE LJUBU[KI SARAJEVO SANSKI MOST HAN-PJESAK TOMISLAVGRAD ZENICA SARAJEVO BIJELJINA FOJNICA LJUBU[KI MOSTAR TUZLA MOSTAR GRA^ANICA PRNJAVOR TE[ANJ SARAJEVO BIHA] SARAJEVO SANSKI MOST MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO TUZLA LJUBU[KI KISELJAK TUZLA SANSKI MOST MOSTAR SANICA [IROKI BRIJEG BIHA] SARAJEVO KUPRES BANOVI]I BIJELJINA BANJA LUKA GRUDE CAZIN TUZLA SANSKI MOST TE[ANJ BR^KO SANSKI MOST BOS. PETROVAC [AMAC BR^KO MOSTAR BIJELJINA BIHA] MOSTAR MODRI^A MOSTAR VITEZ STOLAC BR^KO 1402010005946471 1402010021058780 1401010013187280 1403050011311780 1401010006097065 1402010005203645 1406010017898514 1401020015934174 1409050017975768 1401010006654233 1402010018447540 1402010005322567 1404010023597073 1402010002636540 1401010010090846 1405010007090921 1405010016743585 1401020014887156 1403010010459346 1401010007665846 1403050005957283 1402010002926958 1401010000909990 1401010000620542 1404010004479634 1402010007142287 1401010020534545 1404010016167649 1403050011711323 1402010020812594 1403050007510447 1401010002296411 1403010011381913 1401010000497837 1402010004325989 1404010021232989 1404010005154560 1409010006713585 1402010022756377 1403010014725309 1404010007180890 1403050017420355 1405010016455980 1409050011678916 1403050010929406 1403010013039643 1404050007617582 1401020002381043 1402010015642591 1409050014933169 1403010003443045 1402010020029222 1409050017149716 1402010016239723 1406010014630293 1402010007739419 1409050010763721

Broj 14 - Strana 109
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LJEKARNI^KA USTANOVA BIOFARM POSU[JE L.N. DOO LJUBU[KI LORA DOO SARAJEVO LUBRICANTS SAN OIL DOO,SANSKI MOST LUCKY D.O.O. MABIJO-LJUBAS DOO TOMISLAVGRAD MAGI-MS DOO ZENICA MAGNEX DOO SARAJEVO MAJEVICA-EXPORT DOO BIJELJINA MAKSUMI]-KOMERC D.O.O. MALE BARE DOO LJUBU[KI MANECO COMPUTERS DOO MOSTAR MARIO-M DOO TUZLA MARION DOO MOSTAR MASS SZR GRA^ANICA MATIDRA D.O.O. PRNJAVOR MAT-PROM DOO TE[ANJ MATRIX DOO SARAJEVO MATRIX VL. OSMANAGI] SEAD MAXI-COMERC DOO SARAJEVO MEDIAGRAF D.O.O. SANSKI MOST MEDILAB DOO MOSTAR MEDITEK DOO SARAJEVO MEGATEL DOO SARAJEVO MELKI D.O.O. TUZLA MENAGMENT GABI DOO LJUBU[KI MERIS DOO KISELJAK MESNICA MEDINA MESNICA TRADICIJA TALI],SANSKI MOST METAL TRADE D.O.O. MOSTAR MGR LIFE DOO MI LIJANOVI]I DOO [IROKI BRIJEG MICRONET DOO BIHA] MIG DOO SARAJEVO - VOGO[]A MIK DOO ZA PRO.GRA\EVNIH OKOVA KUPRES MIKROTRIK DOO BANOVI]I MILO[EVI] PROMET D.O.O. AMAJLIJE MIMA STR BANJA LUKA VL. GA]E[A MIRA MIMAKRI DOO GRUDE MIMAR DOO CAZIN MINIKA-COMERC D.O.O.TUZLA MINI-MARKET STELLA VL DUDI] SUAD MINIMARKET Z&B VL. JASMINKA HOTI] TE[ANJ MIRI] KOMERC DOO BR^KO MKM BUSSINES DOO,S.MOST MKO MIKRO BUSINESS MLADOST-MN DOO MLIN P[ENICA DOO BR^KO M-MAESTRO DOO MOSTAR MND DOO BIJELJINA MOBILE DOO BIHA] MONERA DOO MOSTAR MOST-KOMERC DOO MODRI^A MOTEKSTIL DOO EXPORT-IMPORT MOSTAR M&P TRADE DOO VITEZ MPP ZLATNA DOLINA DOO STOLAC MS KOMERC DOO BR^KO

Broj 14 - Strana 110
392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SAPNA TE[ANJ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ISTO^NO SARAJEVO BR^KO LUKAVAC MOSTAR SARAJEVO STOLAC ZAVIDOVI]I SARAJEVO NOVI TRAVNIK SARAJEVO JAKUPOVCI, LAKTA[I CAZIN TUZLA TE[ANJ [AMAC TUZLA BREZA SANSKI MOST SARAJEVO DOBOJ KALESIJA MOSTAR MOSTAR ILID@A SARAJEVO DERVENTA BR^KO SANSKI MOST KALESIJA SARAJEVO SRBAC ZENICA BANJA LUKA SARAJEVO BR^KO BR^KO TUZLA GRADA^AC [AMAC BR^KO TRAVNIK MOSTAR GRUDE BANJA LUKA GRA^ANICA POSU[JE PRNJAVOR GRA^ANICA MOSTAR [IROKI BRIJEG BJELIMI]I-KONJIC ZENICA 1404010022065831 1405010004648849 1401010017460227 1401020002536825 1401020016911255 1401010004469696 1409050013248182 1404010004255273 1402010016990794 1401010000880308 1402010018022486 1405010007890977 1401010000968287 1401020002751680 1401010022045611 1409010007870504 1403010016824292 1404010019447898 1405010004776404 1401010014610561 1404010010427286 1401010008204487 1403050008321464 1401010000612297 1401010004306057 1404010019315202 1402010022700408 1402010005329648 1401040015580705 1401010014261264 1403050011631104 1409050019587714 1403050014038159 1404010005282891 1401010000413447 1401010010390188 1406010022862295 1409010017970144 1401010017707868 1408020021965866 1408020020526774 1404010020386082 1404050016550312 1404050013640118 1408020023027046 1401020001543933 1402010009392105 1402010018889084 1409010008777163 1404010007135979 1402010013412658 1405010005915378 1404010020087225 1402010002873996 1402010006531672 1401010004305960 1406010010273732

Srijeda, 30. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MUJDI] PROM DOO SAPNA MUKIPROM EXPORT-IMPORT DOO JELAH-TE[ANJ NADIX DOO NAYOGA EXPORT IMPORT DOO NECO BH DOO SARAJEVO NENS COMPANY DOO ISTO^NO SARAJEVO NEPTUN DOO BR^KO NEWTEK D.O.O. LUKAVAC NIKOTEC DOO MOSTAR NINKOVI] DOO NISTI DOO STOLAC NISTOL-H DOO ZAVIDOVI]I NIX DOO NOVOTEHNA DOO NP MUSIC DOO SARAJEVO OBILI] COMPANY DOO LAKTA[I OBRT PREMIERE VL. KLI^I] SEMIR CAZIN OBRTNI^KA RADNJA MESNICA ZAHIROVI] OMEGA-PRODUCTION DOO TE[ANJ OMEGA-S DOO [AMAC - NAMJENSKI RA^UN ONE GROUP DOO ONIKS KOMERC D.O.O. BREZA OP]IN. UDRU@ENJE RVI PRIJEDO DOMET2002 OP]INA STARI GRAD SARAJEVO OP[TA ZEMLJORAD.ZADR.BUKOVAC-MILJKOVAC OR AUTOMEHANI^AR ZULA OR PEKARA KRISTIJAN ORA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE ORION-LANE DOO SARAJEVO ORU^EVI] ZADA, SUR BISTRO UNITA OSCARTOURS DOO DERVENTA OSMI]-PROM BR^KO VL. OSMI] SAMRA S.P. OZPUZ SANA OBRT SANSKI MOST PAHUNJKA COMPANY D.O.O. KALESIJA PANDA PANEFIN D.O.O. SRBAC PANEX DOO ZENICA PAP HOLZ BOSNIA D.O.O. PARKET-MAXIMUM DOO SARAJEVO PE\O BR^KO DISTRIKT VL. ILI] PREDRAG SP PEKARA AS BR^KO, VL. KAJDOM^AJ SEJDI S.P PEK-PEGAZ DOO TUZLA PELCER DOO GRADA^AC PETRIX DOO [AMAC PICCADILLY BR^KO, VL. MILO ERI], S.P. PIN-KOMERC DOO TRAVNIK PIZZERIA HOLYWOOD PIZZERIA SAN ANTONIO PLANET COMPUTERS DOO BANJA LUKA PLASTIKA MUFTI] DOO PLAVA VATRA DOO POSU[JE PLUS TRADE PTP PRNJAVOR POEMA D.O.O TRGOVINSKO DRU[TVO POINT DOO MOSTAR POLJO-KU]A DOO [.BRIJEG POLJOPRIVREDNA ZADRUGA BJELIMI]I POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZENICA, ZENICA

Srijeda, 30. 3. 2011.
449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SANSKI MOST BR^KO LAKTA[I BR^KO BIHA] SARAJEVO SARAJEVO MODRI^A TE[ANJ BANJA LUKA BR^KO GORNJA TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST BIJELJINA SARAJEVO CAZIN GRADA^AC BR^KO BR^KO SARAJEVO SARAJEVO BIJELJINA [AMAC TUZLA SARAJEVO LJUBU[KI NEUM TUZLA VISOKO ZENICA BR^KO BR^KO TE[ANJ BANJA LUKA SARAJEVO MOSTAR HAD@I]I HAD@I]I MAGLAJ HAD@I]I KALESIJA VOGO[]A TUZLA KALESIJA GORA@DE POSU[JE DONJI @ABAR BR^KO ILID@A TE[ANJ KAKANJ SARAJEVO SARAJEVO RATKOVAC 1401020007431930 1403050014195493 1408020020277872 1409010006553147 1409050018542733 1403010013368861 1401020018044991 1401010011842375 1409050010731808 1405010006354303 1409010011698027 1404010004865791 1404010022020920 1401020008209967 1401010001482290 1403050022555729 1409050011406734 1401010021848507 1403010008554266 1404050015519881 1409050013792449 1401010014305593 1401010011853239 1401010004358243 1404010005767212 1404010018378764 1404010007211639 1401010004651183 1402010007365969 1402010001365355 1404010007726030 1406010018226665 1406010022806908 1404010009783109 1408020021635484 1405010005174783 1409010011887565 1401010000769534 1402010003491983 1401010011472126 1401010018407432 1401010018629077 1401010000901648 1404010017641370 1401010004848384 1404010006271321 1404010005672346 1401020004724563 1402010004342673 1409050015711497 1409050018249502 1401010010447806 1405010009273227 1406010021100969 1401010000667878 1401010000648381 1409010012952431

Broj 14 - Strana 111
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

POROVI] GROUP D.O.O. SARAJEVO POSLASTI^ARNA KOD [EME VL. AZIRI [AMIRAN PREDAH BR^KO VL. IVELJI] PREDRAG S.P. PREDUZETNIK JOVANA LAKTA[I PREDUZETNIK ST EDI BR^KO PREMIERE MEDIA MARKETING DOO BIHA] PRIV. PEDIJATRIJSKA ORD. "MALI SVIJET" PRIVATNA PRAKSA-APOTEKA PARK PROFIT DOO MODRI^A PROFOTRADE D.O.O. TE[ANJ PROGRAFICA DOO BANJA LUKA PROHEMA D.O.O. BR^KO DISTRIKT BIH PROING-GRA\EVINAR DOO GORNJA TUZLA PROJEKTNI RA^UN -PIU SESER - ROJEKT SESP PROPAGANDA D.O.O. PROZOR PLAST D.O.O. SANSKI MOST PTP ELEKTROLUKS DOO BIJELJINA PUBLI TIME DOO SARAJEVO PU[KAR - CO DOO QUATRO-INDAG DOO GRADA^AC RADI] DOO BR^KO RADI] DOO BR^KO - NAMJENSKI RA^UN RAINBOW PRINT DOO SARAJEVO RAMBO COMPANY DOO RATARKA D.O.O. BIJELJINA REMIX COM DOO REMONTMONTA@A D.D. TUZLA RHEA EXPRESS DOO SARAJEVO RIPI EXPORT IMPORT DOO LJUBU[KI RIVA TOURS DOO RIVERA DOO RK BOSNA VISOKO ROAD RUNNER DOO ZENICA ROEHLL UMWELT KONCERN DOO BR^KO ROSO BR^KO, VL. MOJSILOVI] OGNJEN S.P. RO[A D.O.O. TE[ANJ ROYAL TOURS DOO BANJA LUKA RTV SERVIS MUNJA RULLMO DOO MOSTAR RVR-COMPANY DOO SARAJEVO SABIH GROUP DOO HAD@I]I SABIX BORIK D.O.O MAGLAJ SABIX DOO HAD@I]I SAFETGRAD-AUTO [KOLA SPID D.O.O SA-GLORIA D.O.O. SARAJEVO SALON ZABAVNIH IGARA PLANET TUZLA SAM. POLJ. PROIZ. VL. GAZIBEGOVI] BESIM SAN^O DOO GORA@DE SAPOLI DOO POSU[JE SATELIT TRADE DOO DONJI @ABAR SB-PROM BR^KO DUBRAVE ARIZONA SC F&L GLORIOSA D.O.O. SEJDINOVI] D.O.O. TE[ANJ SEL & LAM DOO KAKANJ SELECT EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO SELEK COMPANY DOO SENSO MED D.O.O. PRNJAVOR

Broj 14 - Strana 112
506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO [AMAC BR^KO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO DOBOJ-JUG PRIJEDOR BIHA] BIHA] MOSTAR MOSTAR MOSTAR GRUDE MOSTAR SARAJEVO BR^KO DISTRIKT BR^KO BR^KO BR^KO BR^KO BOSANSKA KRUPA LOPARE ZENICA SANSKI MOST SARAJEVO BIHA] SARAJEVO SARAJEVO PALE TE[ANJ SARAJEVO ZENICA TE[ANJ ZENICA FOJNICA ILIJA[ ZENICA ZENICA SARAJEVO SARAJEVO BIJELJINA SARAJEVO ZENICA ZENICA SARAJEVO BIJELJINA BIJELJINA BIJELJINA VOGO[]A SARAJEVO BANJA LUKA VISOKO SARAJEVO SARAJEVO 1401020002496085 1401010004515383 1404050019447702 1409050018255128 1401010000946074 1401010002480323 1401010020295149 1401010020295246 1405010005479751 1409010006649856 1403010007366113 1403010003193173 1402010003845645 1402010013419933 1402010019489611 1402010022097650 1402010012601835 1401020018946606 1409050014883505 1409050018790762 1409050012636209 1409050017575061 1409050018127864 1403010013312407 1409050017921060 1406010019455170 1403050011328464 1401010009380903 1403010005614875 1401020005863537 1401020008056707 1401020006757974 1405010008331260 1401010005120275 1406010016990303 1405010016205817 1406010018603122 1401020020238064 1401010021252733 1406010018605353 1406010018876274 1401020002502875 1401010012191769 1409050018792896 1401020015156913 1406010014236570 1406010019954914 1401010006242468 1409050016313770 1409050013772176 1409050012750475 1401020012300942 1401020019225287 1409010012660752 1406010018784415 1401010000611424 1401030008022417

Srijeda, 30. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SHANGHAI EXPORT-IMPORT DOO SIECHITS DOO SARAJEVO SIM-PAK DOO [AMAC SIMPO-SAN DOO BR^KO DISTRIKT BIH SINOVI SREBRENICE DOO SISTEM HS DOO SARAJEVO SITADI DOO SARAJEVO SITADI DOO SARAJEVO-PODRU@NICA SKULI]-COMPANY D.O.O. DOBOJ-JUG SLAVA SZR PRIJEDOR VL. BAKI] SLAVICA S-LIEN DOO BIHA] SMARAGD DOO SOR AUTO SER. CENTAR FORMULA RS SOR DABID MOSTAR SOR FAST FOOD PERGOLA SOR LA]I GRUDE SOR PEKARNICA "^O^AJ" MOSTAR SOR ZA KNJIGOVODSTVO "EMA" VL. VATRI] A. SP AKVA-MARIN BR^KO SP EMAN BR^KO DISTRIKT VL. MUJI] NERMIN S.P. EN-EX BR^KO SP IRIS DM BR^KO VL. MARKOVI] DALIBORKA SP VENI.COM BR^KO,VL.VENIJAMIN KARANOVI] SPD EZI] ESMIR VL. EZI] ESMIR BOS. KRUPA SPR PEKARA MITROVI] SR KLIMA EX ZENICA STANDARD-M,SANSKI MOST STANI]-TRADE DOO SARAJEVO STELLA TOURS DOO BIHA] STR ALMA VL. TIRAK MUZAFER STR SAN REMO VL. HERCEGLI] ZAHAR STR TRI D VLASNIK SIMANI] DRAGAN STR ADELA VL. JASMINA TUKI] TE[ANJ STR ADO STR AIDA ZENICA STR ALDI VL. BESKA PLANI] TE[ANJ STR ALKAS ZENICA STR AMEL VL. HOD@I] AMEL, FOJNICA STR AM-SAN ILIJA[ STR ANEL ZENICA STR ANELA ZENICA STR BAJA VL. KUVA^ MLA\EN STR BAMBI VL. HERO SADETA SARAJEVO STR BAMBI VL. LAKI] LJUBI[A BIJELJINA STR BECA 2 VL. HRVAT SEDINA SARAJEVO STR BENJA STR CENTAR ZENICA STR CITY LOOK STR CVJE]ARA AN\ELA S BIJELJINA STR CVJE]ARA STOJA-RADNJA BR.3 STR CVJE]ARA VANJA S RADNJA BR.2 STR DADO MARKET STR "DARDANIJA-IMPEX" VL. SARA^EVI] IRMA STR D.D. BANJA LUKA VL.GAJI] LJILJA STR EXKLUSIV VISOKO STR FRANCK SHOP SARAJEVO STR GOJAKOVI]I

Srijeda, 30. 3. 2011.
563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA SARAJEVO SARAJEVO VISOKO BIJELJINA ZENICA BIJELJINA BIJELJINA SARAJEVO BIJELJINA VISOKO ZENICA TE[ANJ ILID@A BIJELJINA ILIJA[ SARAJEVO ZENICA ZENICA SARAJEVO BANJA LUKA BIJELJINA ZENICA SARAJEVO ZENICA BIJELJINA ZENICA PELAGI]EVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO PETROVO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO TE[ANJ SARAJEVO BR^KO GRADA^AC TUZLA MOSTAR SARAJEVO MATUZI]I-ZENICA SARAJEVO ILIJA[ SARAJEVO ZENICA BLA@UJ-SARAJEVO ZENICA BIJELJINA BIJELJINA 1406010014283712 1401010000625586 1401020018972990 1406010018281179 1409050020178347 1406010013691527 1409050023116477 1409050016938256 1401020018966588 1409050016712731 1406010020082566 1406010017627205 1405010008304779 1401020019127317 1409050009902264 1401010021252539 1401050021726091 1406010013706368 1401010016805574 1401010012184106 1409010007202368 1409050019796167 1406010018569366 1401020010408763 1406010018602249 1409050019091365 1406010021839236 1409050019039664 1406010018775103 1401010010913891 1401020018333857 1401030005965726 1406010013414398 1401020015241885 1404010018445209 1401010013903528 1406010016098485 1401020020186751 1401020019735022 1401020019139636 1401010019838279 1405010007458454 1401020018471694 1404010010735067 1404050010873678 1404010004587013 1402010017378891 1401020002453114 1401020002818804 1401020018801397 1401010003891382 1401020022151777 1406010017786188 1401010008584533 1406010020616454 1409050019391192 1409050021094221

Broj 14 - Strana 113
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

STR HANA ZENICA STR HERC STR "HS" VL. KADI] SENIJA SARAJEVO STR IRIS COMMERCE VISOKO STR IZVOR VL.ERAK PETAR BIJELJINA STR JASKO STR JOVANA VL. TEOFILOVI] CVIJA STR JOVANA-T BIJELJINA STR "KADI]" VL. KADI] HIMZO STR KAZABLANKA RADNJA BR.2 BIJELJINA STR KIDS-FASHION VISOKO STR KLIMA EX-1 ZENICA STR KNJI@ARA CENTAR VL. MIDHETA DOLAMI] STR KNJI@ARA "INGA" VL. KOVA^EVI] A. STR KOM. VIOLETA D RADNJA 2 BIJELJINA STR MARKET SAN ILIJA[ STR MARKET SARAJEVO STR MAX TEHNO STR "MEJDAN" VL. D@ANANOVI] BAHTIJA STR MEL VL.HERO ELVEDIN SARAJEVO STR MIL BANJA LUKA STR MIT VL. BO@I] JADRANKA BIJELJINA STR NANA ZENICA STR NELA VL. JELA[KOVI] SANELA STR NELA ZENICA STR NE[O S VL.STANI[I] SLA\ANA BIJELJINA STR PLEMI] ZENICA STR POLJOAPOTEKA BOKI PELAGI]EVO STR RIBOMATERIJAL BATO VISOKO STR SAMIR VL.[PIODI] SAMIR STR "SAN" VL. FATI] FATIMA SARAJEVO STR S&M STR SU^E STR TABAK LADEN VL.HAD@IOSMANOVI] ALMASA STR TOMI STR -TRAFIKA KENT VL.SABO FRANJO STR UNDER-GROUND MUSIC STORE STR VA[ DOM VL. TELAREVI] SEMIR SARAJEVO STR "VRATNIK" VL. HAJDO MUAMER SARAJEVO S.T.R. "XXL-DESIGN" VL. HAD@I] JASMIN S.T.R."ADANEX" STR-CROM VL. MUJO SUBA[I]-VUKOVO TE[ANJ STR"DARDANIJA PROM"VL SARA^EVI] SALMINKA STUDENAC BR^KO VL. S. TODOROVI] S.P. SUBA[I] DOO SULJI]-PLAST D.O.O. TUZLA SUN SUN-I DOO MOSTAR SUQIN DOO SUR A[^INICA VL.HAZEMA MURATOVI] SUR CAFFE BAR "APERTO" VL. OSMANOVI] R. SUR CAFFE BAR DARDEN ILIJA[ SUR CAFFE SLASTI^ARNA I PIZZERIA MOCCA SUR FAST FOOD [ILE ZENICA SUR GOSTIONICA BRA]A BERLINCI SARAJEVO SUR HAMBURGER ZENICA SUR KAFE BAR BAR CAFE VL. LUKI] SR\AN SUR KAFE BAR BUFALO BIJELJINA

Broj 14 - Strana 114
620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO BIJELJINA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SREBRENIK BIHA] CAZIN VISOKO GRADA^AC KONJIC VISOKO SARAJEVO GRA^ANICA BIHA] BIJELJINA BIJELJINA SARAJEVO VISOKO SARAJEVO VISOKO PETROVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO BIJELJINA PALE BIJELJINA SARAJEVO SANSKI MOST GORA@DE SARAJEVO @IVINICE TUZLA TUZLA ZENICA SARAJEVO ZENICA VISOKO BANJA LUKA SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO BR^KO DOBOJ JUG SARAJEVO SARAJEVO BIHA] SARAJEVO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO TUZLA ZENICA BLAGAJ-MOSTAR 1401020006630904 1409050018771944 1401010003902440 1401010022002252 1401010011483669 1401010001015041 1401010021775563 1404010005722689 1403010011862548 1403010013018982 1406010018904695 1404050017405561 1402010006637790 1406010016055902 1401020018356361 1404010007554825 1403010003122654 1409050018444278 1404010008380877 1401040014880365 1406010017202345 1401010005201949 1406010018297281 1404010008857826 1401020018799166 1401020018965133 1401020014764742 1409050010087922 1401010022741974 1404010006594622 1401010000626265 1401010016949619 1401010017208609 1401010005736322 1404010005210820 1404010005572630 1404010009857411 1401020001276407 1401020003195649 1401020004003368 1401010000655171 1409010008798115 1403050005189140 1401020005456719 1401020001225482 1404050010721873 1405010008058302 1401020007755813 1401010017078435 1403010019019014 1401010004925402 1401010012090210 1404010004997614 1401010005856796 1404010005735784 1406010017794336 1402010002807163

Srijeda, 30. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SUR MIRIS VL. MA[I] ARMIS SUR MOTEL ZELENOVI] VL. ZELENOVI] ZORAN SUR OSKAR SARAJEVO SUR RESTORAN RU@A VL.SALMAN ALEN SUR-CAFFE SLAS. I BUREG. BOSNA SARAJEVO SUR-NO]NI BAR"KAFE S"VL.ALIBA[I] NUSRETA SZD A.M.G. SARAJEVO SZD BETON-PROMET BJELI] SZD INTERCOLOR VL. SKOPLJAK JASMINKO SZD SAMMY MERC, VL. MU[I] SMAIL SZR AD AL VISOKO SZR "BEGI]", VL. BEGI] NERMINA GRADA^AC SZR BREKALO KONJIC SZR EKO VISOKO SZR "EKOCOPY" VL. PA[I] ENES, SARAJEVO SZR ELEKTROPLAST SZR FRIZERSKI SALON DENA SZR FRIZERSKI SALON OREA BIJELJINA SZR FRIZERSKI SALON PINK SZR GRAFI^AR BIROGRAFIKA, MUSTAFI] MARIO SZR IRIS VISOKO SZR KEBE SARAJEVO SZR MERCEDES VISOKO SZR PLASTIKA M&N, PORJE^INA SZR "PRAGMA PRINT" VL. OSMANOVI] RASEMA SZR "PRO-AL" VL.RAMADANI-SULJAGI] HEDIJA SZR SANITA VL. BABI] SANITA SARAJEVO SZTR CEZAR BIJELJINA SZTR FA-PLAST VL. FATI] ASIM SZTZR GRANDE RADNJA BROJ3 [AKO DOO [AR^EVI] DOO SANSKI MOST [EM DOO GORA@DE [IPAD DD ENTERIJER SARAJEVO [MMAF-KOMERC D.O.O.@IVINICE [UBI DOO TUZLA TAKSI-PRIJEVOZ VL. BEGANOVI] HAD@O TALI] KOMERC DOO TALI] KOMERC DOO ZENICA-PJ U SARAJEVU TALI] KOMERC DOO ZENICA-PODKONTO TANIN DOO TANJA STR BANJA LUKA VL.TANJA VUJMILOVI] TANK-COMERC DOO TBM-SYSTEM DOO TC DOO SARAJEVO T.D. DOO TDX D.O.O. DOBOJ JUG TEAM SPORT & CONSULTING DOO SARAJEVO TECHNO-TRADE DOO SARAJEVO TEHNO-PEK DOO BIHA] TELEART DOO TEMPUS DOO SARAJEVO TEREZIJE D.O.O. TUZLA THERMOCOMPACT DOO SARAJEVO TI D.O.O. TUZLA TIMNAX TREJD DOO ZENICA TIZIANA ZANATSKA RADNJA MOSTAR

Srijeda, 30. 3. 2011.
677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TESANJ KRE[EVO KOZARSKA DUBICA GRA^ANICA MOSTAR SANSKI MOST MOSTAR TUZLA BIHA] ZENICA SANSKI MOST KAKANJ SANSKI MOST SANSKI MOST [AMAC ZENICA BANOVI]I BIHA] DUBRAVE,BR^KO BIHA] BR^KO ^ITLUK KLADANJ KLADANJ BANOVI]I MRAMOR BR^KO GRUDE BIHA] TE[ANJ TUZLA TUZLA BANOVI]I TUZLA SARAJEVO SARAJEVO TUZLA GRADA^AC SARAJEVO SANSKI MOST BIHA] BR^KO GRA^ANICA MOSTAR POSU[JE [IROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO KALESIJA BIHA] BIHA] BIHA] SANSKI MOST SANSKI MOST BIHA] 1405010005786174 1401010005613617 1403010006783434 1404010018464027 1402010018566365 1403050017628129 1402010015040609 1404010007756973 1403010005762994 1406010022590598 1403050009004538 1406010021773082 1403050010885756 1403050005325134 1409050010504634 1406010021574717 1404010016579026 1403050022754191 1409050016729027 1403010006883344 1408020023026852 1402010016207034 1404010021639031 1404010006734302 1404010021559006 1404010005707557 1409050019336872 1402010003242984 1403010013947078 1405010020052158 1404010008516580 1401010018304224 1404010021061493 1404010009431484 1401020008447423 1401020002804642 1404010017620127 1401010010500380 1401010013763654 1403050007681943 1403010009081461 1409050018590069 1404010012917276 1402010009195195 1401010018057844 1402010004760549 1401010003654023 1401010009954367 1401010000219350 1401010002778792 1404010006491220 1403010008518764 1403010006156911 1403010003741126 1403050022479293 1403050016367420 1403010019484226

Broj 14 - Strana 115
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TIZZIANA STR VL. DOBRI] [EFIKA TE[ANJ T&M INTER[PAR DOO KRE[EVO TP DUBI^KI ROBNI MAGAZIN AD K DUBICA TPA GRAFOPAK DOO GRA^ANICA TR ALEN MOSTAR T.R. AUTODIJELOVI ZUKANOVI] TR BUNUR MOSTAR TR BUTIK EKSKLUZIV VL.[U]UR AN\A TR BUTIK ELI - SAN BIHA] VL.P.ZLATA TR CENTAR ZENICA TR ELNA,VL. [AR^EVI] EDINA,SANSKI MOST TR EM KAKANJ TR EUROPLASTIK VLASNIK SUZANA PA[I] TR EZAN TR KALIMERO 3 [AMAC TR MOBIL CENTAR ZENICA TR NECTAR BANOVI]I TR RIBARNICA LAGUNA BIHA] TR TRI [MIZLE BR^KO TR-A DUHAN VL.RAMI] SUNITA TRANSPORT - MUJKI] DOO BR^KO TRANSPORT D@IP CO DOO ^ITLUK TRANS-WAX DOO TRGOVA^KA RADNJA "AIDA" KLADANJ TRGOVINSKA RADNJA "ALDI" VL. VEJZOVI] TRGOVINSKA RADNJA FENIX TRGOVINSKA RADNJA SLAVA BR^KO TROMAL DOO GRUDE TU JANDA VL JANDA EMILIO TUKI] COMMERCE DOO TE[ANJ TUZLA-KVARC DOO TUZLANSKI LIST DOO TUZLA TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVI]I UDRU@ENJE GRA\ANA SIN-SOL UDRU@ENJE GRA\ANA @EC NAHLA SARAJEVO UG JOB STARI GRAD UNIJA VETERANA UGOSTITELJSKA RADNJA INDEX UGOSTITELJSKA RADNJA RESTORAN VIOLA 4 UGRBH DOO SARAJEVO ULA DOO ULJARA ALEM DOO BIHA] UNA BR^KO VL. BALA] MIRA S.P. UNI PLAST S.Z.R.VL. SALIHBA[I] D@ENAN UNICOM DOO MOSTAR UNIMAR DOO POSU[JE UNION 2000 DOO [.BRIJEG UNIONINVEST- HIDROTEHNIKA D.D. SARAJEVO UNIPAN DOO SARAJEVO UNIS PRETIS SCUTUM DOO VOGO[]A UNIS UNIDATA DD UNIS-TOK D.O.O. KALESIJA UNO-MOBILE DOO BIHA] UR KAFFE BAR HARD-ROCK BIHA] UR BISTRO ANESKO UR BISTRO SYDNEY VL ALAGI] HUSEJIN UR CAFFE BAR MALI PREDAH SANSKI MOST UR ]EVABD@INICA "ELLY",VL BYTY]I ENVER

Broj 14 - Strana 116
734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] SANSKI MOST ILID@A SARAJEVO GRA^ANICA MOSTAR BANJA LUKA TUZLA TUZLA SARAJEVO FOJNICA GRUDE GRUDE LAKTA[I BJELJINA BANJA LUKA ZENICA JEZERSKI- BOSANSKA KRUPA ZENICA TE[ANJ SARAJEVO BIJELJINA KRE[EVO SANSKI MOST GRUDE-SOVI]I BR^KO @IVINICE SARAJEVO SARAJEVO GRA^ANICA BEGOV HAN SANSKI MOST SANSKI MOST O[TRA LUKA SARAJEVO TREBINJE BIJELJINA TUZLA BANJA LUKA [TRBE ^ELINAC TE[ANJ SARAJEVO 1403010004127865 1403010005567442 1403010010235761 1403010008696468 1403050010265732 1401030008665818 1401010002447052 1404010013092555 1402010012653439 1409010018504711 1404010009707449 1404010018016760 1401010000661476 1401010011003131 1402010020092078 1402010021636512 1409010009000748 1401010016037431 1409010006425883 1401010005364230 1403010007367568 1406010019947930 1401010016554053 1401010004309258 1404010008293092 1401010007597849 1403050019190411 1401010003407837 1409050012711966 1404010019816692 1401010003811454 1401010000419558 1404010011568588 1406010017549023 1403050018627617 1403050007645665 1409050017377763 1401020014603916 1402010016354668 1404010005662743 1404010006091580 1409010011535940 1409010006731918 1405010005436392 1401010018195875

Srijeda, 30. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Bi-5/11)

UR KAFFE BAR SCORPION-2 BIHA] UR ROMANSA VL.MAJSTOROVI] HIMZO BIHA] UR-A ^EP VL. BAJREKTAREVI] EMIR UR-A KAFFE-BAR TORCA VL. NASI] SULEJMAN USLU@NE DJELATNOSTI [EPEROVI] USPJEH-PROM DOO SARAJEVO VAMKOS DOO SARAJEVO VDDF-SARAJLI] DOO VENEDIK D.O.O. MOSTAR VERONA TRANSPORTI DOO BANJA LUKA VETERINA-AGRAR DOO TUZLA VIDEO CLUB "ALL STARS" VL DEDI] MARIJANA VILDANA SZRF VIZURA DOO FOJNICA VOKI] TRADE D.O.O. GRUDE VRILOTEX DOO GRUDE VUKMIR-TRANSPORT DOO LAKTA[I WELTING DOO BIJELJINA - NAMJENSKI RA^UN WK COMPANY DOO BANJA LUKA WORLD BUSINESS SUPPLIES DOO ZENICA YEZERKA - MILEX DOO BOSANSKA KRUPA ZADRUGA PROSPERITET ZENICA Z&B COMPANY DOO TE[ANJ ZEBA TOURS DOO SARAJEVO ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA BIJELJINA ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA VISO^ICA KRE[EVO ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI KORLAT-Z ZINGA DOO ZLATARNA [EJLA ZLATARSKA RADNJA ZNANJE IMANJE Z.Z @IVINICE SUHA P.O ZOO SHOP AKVARIJ SZTR ZORDIN DOO ZR AUTOSERVIS VL.JAHI] HATID@A ZR PROZOR INVEST ZUD K&I SANSKI MOST ZUD KORKARI] ZVONIX DOO O[TRA LUKA ZY SAMOSTALNA ZANATSKA FRIZERSKA RADNJA ZZ POPOVKA TREBINJE @ERA D.O.O. BIJELJINA @ERA DUO D.O.O. @ID SZR BANJA LUKA VL. MALE[EVI] @IVKO @IVINARSTVO SAVI] DOO [TRBE ^ELINAC @I@O DOO TE[ANJ 4 YOU DOO SARAJEVO

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – 5.

Broj 14 - Strana 117

UDRU@ENJA - FONDACIJE
Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar udruga, UDRU@ENJE ZA RAZVOJ I PROMICANJE UMJETNI^KE DJELATNOSTI "MAGACIN KABARE" Sarajevo, donosi

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 03-05-2-1681/10 17. sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-28/11)

RJE[ENJE
Upisuje se u Registar udruga u Federaciji Bosne i Hercegovine UDRU@ENJE ZA RAZVOJ I PROMICANJE UMJETNI^KE DJELATNOSTI "MAGACIN KABARE", skra}eni naziv Udruge: "MAG KABARE", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica ^ekalu{a broj 14. 2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1223, knjiga II Registra, dana 17. 1. 2011. godine. 3. Ciljevi Udruge su: zalaganje za razvoj i promociju umjetnosti okupljaju}i u ~lanstvo umjetnike i ljubitelje umjetnosti oboga}ivanjem kulturne svijesti javnosti pod motom "Dovesti umjetnost ~ovjeku, a ne ~ovjeka umjetnosti", zalaganje za o`ivljavanje zapostavljenih umjetni~kih formi kreiranjem i promoviranjem muzi~kih, scenskih i ostalih umjetni~kih performansa, zalaganje i pru`anje podr{ke za razvoj konceptualnih projekata, spajanjem razli~itih formi izra`avanja putem konceptualnih performansa, zalaganje za samostalno i u suradnji s drugim kulturnim institucijama u zemlji i inozemstvu sukladno svojim mogu}nostima, pomaganje otkrivanju i afirmiranju talentiranih osoba, daju}i im priliku oboga}ivanja i unapre|enja svojih vje{tina, zalaganje za podsticaj i razvoj kreativnih sposobnosti kod djece i mladih kroz edukaciju i susrete sa umjetni~kim cijelima i njihovim stvarateljima, zalaganje da se kroz suradnju s doma}im i inozemnim dr`avnim organima, nevladinim organizacijama, odgovaraju}im obrazovnim i nau~no-istra`iva~kim institucijama, gospodarskim organizacijama i drugim fondacijama i udrugama, razvijanje umjetni~ke scene i promoviranje unutar i izvan granica Bosne i Hercegovine. Djelatnosti Udruge su: organiziranje i kreiranje kulturnih manifestacija poput scenskih i muzi~kih perfomansa, izlo`bi i promocija, doma}ih i stranih umjetnika, daju}i prednost zapostavljenim umjetni~kim formama i konceptualnim projektima u svrhu promocije umjetnika i umjetnosti sukladno Zakonu, organiziranje i prezentiranje radova svojih ~lanova s ciljem popularizacije i pribli`avanja umjetnosti ~ovjeku, organiziranje i kreiranje edukativnih projekata i radionica za djecu i mlade kroz koje bi razvijali njihove stvarala~ke sklonosti za kulturu i umjetnost, daju}i im slobodu njihove kreativnosti i izra`avanja, zalaganje za u~e{}e mladih umjetnika na internacionalnim kursevima, seminarima, festivalima, takmi~enjima i sl., zalaganje za ja~anje kulturne razmjene doma}ih i stranih umjetnika uz organiziranje seminara, simpozija, stru~nih skupova i radionica u cilju edukacije i razmjene iskustava, ostvarivanje suradnje s dr`avnim institucijama, nevladinim organizacijama, odgovaraju}im obrazovnim i nau~no-istra`iva~kim institucijama, gospodarskim organizacijama i drugim fondacijama, udrugama i osobama iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta s ciljem razvoja i popularizacije umjetnosti i afirmiranja mladih umjetnika, zalaganje za o~uvanje i za{titu naslije|enih i novonastalih scenskih tvorevina nastalih na podru~ju Bosne i Hercegovine i regije, omogu}avanje objavljivanja publikacija, stru~nih biltena, bro{ura, kataloga i drugih prezentacijskih materijala, pokretanje web-stranice, snimanje i promoviranje audio i vizuelnih zapisa u domenu umjetnosti radi ostvarivanja ciljeva udruge sukladno Zakonu, Udruga je du`na djelatnosti predvi|ene Statutom obavljati sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama i drugim zakonima i propisima. 4. Udruga ima svojstvo pravne osobe, a predstavlja je i zastupa: - Zana Marjanovi}, predsjednica Udruge. 1.

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Udruge UDRU@ENJE ZA PODR[KU RAZVOJU SPORTSKOG TURIZMA "EKSTREMNA RELAKSACIJA" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE
1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 18. 2. 2011. godine promjena upisa za Udrugu UDRU@ENJE ZA PODR[KU RAZVOJU SPORTSKOG TURIZMA "EKSTREMNA RELAKSACIJA", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Andreja Andrejevi}a broj 37, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1190, knjiga II Registra, dana 6. 9. 2010. godine, i to: - Promjena Statuta. - Promjena osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje na na~in da se upisuje Ferenc Varga (broj putovnice 2 F 723097 - Ma|arska) kao osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udruge. 2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 03-05-2-1058/10 od 6. 9. 2010. godine ostaju nepromijenjeni. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 03-05-2-1058/10 18. velja~e 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-52/11) Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Udruge "D@UDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE
1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 16. 2. 2011. godine promjena upisa za Udrugu "D@UDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Mis Irbina broj 8, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 676, knjiga I Registra, dana 27. 5. 2003. godine, i to: - Promjena osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje Saveza na na~in da se umjesto Branislava Crnogorca upisuje Arijana Jaha, ~lan Upravnog odbora Saveza, kao osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Saveza. 2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-638/03 od 27. 5. 2003. i 8. 2. 2010. godine ostaju nepromijenjeni. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 04-05-2-638/03 16. velja~e 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-56/11) Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga UDRU@ENJE "SINDIKAT BH TELECOMA" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 1. 2. 2011. godine promjena upisa za Udrugu UDRU@ENJE "SINDIKAT BH TELECOMA", skra}eni

Broj 14 - Strana 118

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

naziv "SBHT", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne broj 88, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 613, Knjiga II Registra, dana 11. 9. 2002. godine, i to: 1. Promjena Statuta - Pre~i{}eni tekst usvojen na Skup{tini dana 21. 12. 2010. godine. 2. Promjena predsjednika Udruge. 3. Promjena ~lanova Centralnog odbora. 4. Promjena ~lanova Nadzornog odbora. 5. Promjena osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje na na~in da se umjesto Omera Karamuji}a upisuje Avad Bahto - predsjednik Udruge, kao osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udruge. Ostali upisi u Registru izvr{eni pod Rje{enju broj 04-05-2-1998/02 od 11. 9. 2002. godine, ostaju nepromijenjeni. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne i Hercgovine. Broj 04-05-21998/02 1. velja~e 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-68/11) Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Udruge UDRU@ENJE GRA\ANA "NADA MLADIMA" Zenica, donosi

RJE[ENJE
1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 26. 1. 2011. godine promjena upisa za Udrugu UDRU@ENJE GRA\ANA "NADA MLADIMA" Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, ulica Crkvice broj 13a, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 690, knjiga I Registra, dana 23. 6. 2003. godine, i to: - Promjena adrese - sjedi{ta na na~in da se umjesto dosada{nje adrese Zenica, Crkvice broj 13a upisuje nova adresa Udruge Sarajevo, ulica Josipa Pan~i}a broj 16 Ilid`a. - Promjena osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje na na~in da se umjesto Zorana Kaved`i}a upisuje Malcolm Duerod (putovnica broj 220473545) USA. 2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-349/03 od 23. 6. 2003. i 15. 4. 2008. godine ostaju nepromijenjeni. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 04-05-2-349/03 26. sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-74/11) Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar udru`enja "SAMOSTALNI SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi

4. 5.

i institucijama na podru~ju Bosne i Hercegovine, sa posebnim naglaskom na pobolj{anju uslova za nau~noistra`iva~ki rad, postizanje realne cijene rada za sve zaposlene u visokoobrazovanim institucijama, postizanje najpovoljnije zarade kojom zaposlenik mo`e obezbijediti zadovoljavanje osnovnih ekonomskih, socijalnih, kulturnih, obrazovnih i drugih potreba, zalaganje za pobolj{anje i jedinstvo demokratsko ure|enje radnog i socijalnog prava i druge odnose koji ure|uju radne odnose i pitanja vezana za `ivot i rad zaposlenika, pru`anje pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa svojim ~lanovima, kontinuirano djelovanje u cilju obezbje|ivanja odgovaraju}ih uslova trada, iniciranje i u~estvovanje u pripremi i predlaganju Zakona i podzakonskih akata, koji reguli{u sistem visokog obrazovanja, kao i prava i obaveze zaposlenika u visokom obrazovanju i znanosti na podru~ju BiH, iniciranje i u~estvovanje u pripremi i zaklju~ivanju kolektivnog ugovora u oblasti visokog obrazovanja, podsticanje saradnje radi stru~nog usavr{avanja, organizovanje edukataivnih i stru~nih seminara za ~lanove Sindikata, ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu, zalaganje za lak{e stambeno kreditiranje nau~nih kadrova, zalaganje za ve}im anga`ovanjem ljudi iz prakse u visokoobrazovanim institucijama, naro~ito na asistentskim radnim mjestima, ostvarivanje drugih zajedni~kih interesa ~lanova Sindikata u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Sindikat ima svojstvo pravne osobe a zastupa ga i predstavlja: Dervi{ Pihura, predsjednik Sindikata. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM Sindikat je du`an uplatiti na jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 03-05-2-1701/10 14. sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-77/11)

SMANJENJE KAPITALA
Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima, te na osnovu ~lana Statuta JP "RADIO TUZLA" d.o.o. Tuzla, osniva~ Dru{tva, Op}ina Tuzla, zastupana po Berbi} Aidu, koji vr{i funkciju Skup{tine Dru{tva, po osnovu Ovla{tenja broj 02-05-1656/2011 od 28. 2. 2011. godine, donosi

ODLUKU
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA I. Osnovni kapital JP "RADIO TUZLA" do.o. Tuzla u iznosu od 613.156,67 KM, od ~ega u novcu 2.000,00 KM i 611.156,67 KM u stvarima, smanjuje se za iznos od 611.156,67 KM u stvarima, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu. II. Ova Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Dru{tva }e se dostaviti sudskom registru i JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III, radi objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". III. Ovom Odlukom koja je ujedno i oglas, Dru{tvo iz ta~ke I. ove Odluke obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje, u skladu sa ~l. 358. Zakona o privrednim dru{tvima. IV. Rok za podno{enje prijava povjerilaca, u smislu odredbe iz ta~ke III. ove Odluke je osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Po proteku roka iz prethodnog stava, Dru{tvo podnosi prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar.

RJE[ENJE
1. Upisuje se u Registar udru`enja kod Federalnog ministarstva pravde "SAMOSTALNI SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE", skra}eni naziv "SSVOIZ FBIH", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 1. Upis je izvr{en pod Registarskim brojem 1221, Knjiga II Registra, dana 14. 1. 2011. godine. Ciljevi i djelatnost Sindikata su: Ostvarivanje prava na rad, za{titu prava zaposlenika iz rada, te ostvarivanje i za{tita drugih prava i interesa ~lanova sindikata, obezbje|enje odgovaraju}ih uslova rada i vo|enja savremenih sredstava i tehnologije u cilju uspje{nog obavljanja poslova zaposlenih u visokoobrazovanim istra`iva~kim i znanstvenim ustanovama

2. 3.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 119

V. Dokaz o proteku roka iz ta~ke IV. ove Odluke je oglas koji se objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 28. februara 2011. godine Osniva~, po punomo}niku Tuzla Aid Berbi}, s. r. (03-3-569/11) Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima, osniva~ "KONLES" d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu Lukavac, dana 5. 3. 2011. godine, donosi

ODLUKU
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA I. Osnovni kapital "KONLES" d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu Lukavac, u iznosu od 2.147.210,60 KM, od ~ega 2.000,00 KM u novcu i 2.145.210,60 KM u stvarima, smanjuje se za iznos od 1.750.057,00 KM iskazivo u stvarima, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 397.153,60 KM, od ~ega 2.000,00 KM u novcu i 395.153,60 KM u stvarima. Smanjenje osnovnog kapitala Dru{tva vr{i se u cilju pokri}a gubitka za 2008. g., 2009. i 2010. g. poslovnu godinu Dru{tva. II. Ova Odluka }e se dostaviti sudskom registru i JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, radi objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". III. Ovom Odlukom, koja je ujedno i oglas, Dru{tvo iz ta~ke I. ove Odluke obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. IV. Rok za podno{enje prijava povjerilaca, u smislu odredbe ta~ke II. ove Odluke je osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Po proteku roka iz prethodnog stava, Dru{tvo podnosi prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. V. Dokaz o proteku roka iz ta~ke III. ove Odluke je oglas koji se objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 5. marta 2011. godine Osniva~ Lukavac Vedran Be}irovi}, s. r. (03-3-799/11)

KONKURSI NATJE^AJI OGLASI
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~l. 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~l. 1. Uredbe o produ`enju primjene Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine HNK", broj 5/10, 6/10, 7/10 i 1/11) i Uredbe o izmjeni Uredbe o produ`enju primjene Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH Vlade HNK-a broj 01-1-02-303/11 od 9.03.2011. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine ^itluk, ogla{ava

JAVNI NATJE^AJ
ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI ^ITLUK 2/309 01. Vi{i stru~ni suradnik iz oblasti za{tite od po`ara zapovjednik protupo`arne jedinice u Op}inskoj slu`bi za civilnu za{titu -1 (jedan) izvr{itelj

02. Ugostiteljsko-turisti~ki inspektor u Op}inskoj slu`bi za gospodarstvo - 2 (dva) izvr{itelja 03. Komunalni inspektor i inspektor za za{titu okoli{a u Op}inskoj slu`bi za gospodarstvo - 1 (jedan) izvr{itelj 04. Stru~ni suradnik za poslove arhive u Op}inskoj slu`bi za dru{tvene djelatnosti, op}u upravu i branitelje -1 (jedan) izvr{itelj Opis poslova: Opis poslova, za sve pozicije, sadr`an je u tekstu javnog natje~aja, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`ba Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: Za poziciju 01: - VSS - VII stupanj - zavr{en fakultet sigurnosti na radu smjer za{tite od po`ara kojim se sti~e zvanje diplomiranog in`injera sigurnosti - smjer za{tite od po`ara - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unalu - polo`en ispit za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara Za poziciju 02. - VSS -VII stupanj - zavr{en pravni, ekonomski ili poljoprivredni fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unalu Za poziciju 03: - VSS VII stupanj - zavr{en fakultet tehni~kih ili prirodnih znanosti - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unalu Za poziciju 04: - VSS -VII stupanj - zavr{en ekonomski ili pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unalu - polo`en stru~ni arhivisti~ki ispit Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na natje~aj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unalu 4. dokaz o polo`enom ispitu za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara za poziciju 01. 5. dokaz o polo`enom arhivisti~kom ispitu za poziciju 04. 6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u

Broj 14 - Strana 120

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – 1.

Srijeda, 30. 3. 2011.

institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.agsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta natje~aja. Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar sa naznakom: "Javni natje~aj za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini ^itluk" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-291/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Op}ine Fo~a-Ustikolina, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKU U OP]INI FO^A-USTIKOLINA 6/434 Stru~ni saradnik za ekonomske poslove i javne nabavke 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto: 972,00 KM (2,70x360) Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS - VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Fo~a-Ustikolina " Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-292/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog zavoda za geologiju, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZN POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU 06/433 01. Stru~ni suradnik za in`injersku geologiju l (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove l (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01 i 02) sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}u osnovna neto pla}a za radno mjesto 01: 1.221,00 KM (3,70 x 330) Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto 02: 1.353,00 KM (4,10 x330) Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 121

trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01. - VSS, VII stepen, zavr{en rudarsko-geolo{ki fakultet-smjer geologija ili tehnolo{ki fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - polo`en stru~ni ispit iz oblasti geologije, Za poziciju 02. - VSS, VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu iz oblasti geologije (pozicija 01.) 4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Gora`de, u Sarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. l9/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostavili u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom zavodu za geologiju" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-293/11-F)

JU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM KAKANJ Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/01 i 34/03), ~lana 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10) i ~lana 24. Statuta JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, te odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, broj 01-07/11 od 15. 5. 2011. godine, Upravni odbor JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE Pored op}ih uslova propisanih zakonom kandidat treba ispunjavati i posebne uslove: - VSS zdravstvenog smjera - jedna od specijalizacija iz djelatnosti zdravstvene ustanove - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti: - dokaz o stru~noj spremi - dokaz o zavr{enoj specijalizaciji - uvjerenje o radnom iskustvu u struci - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kratku biografiju prilo`ili originalne dokumente ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca. Pismene prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, ul. ZPO 50. Kakanj sa naznakom: "Prijava na konkurs". Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. (Sl-290/11-F) DOM ZDRAVLJA GRUDE Na temelju ~lanka 8. a u svezi s ~lankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), kao i ~lanka 50. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke", broj 7/99), ~lanka 26. Statuta Doma zdravlja Grude, te Odluke Upravnog vije}a broj 169/11 od 14. o`ujka 2011. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DOMA ZDRAVLJA GRUDE Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Grude na vrijeme od 4 godine. Opis poslova: Sukladno ~lanku 27. Statuta Doma zdravlja Grude ravnatelj obavlja slijede}e poslove: - organizira rad i vodi poslovanje Doma zdravlja, - predstavlja i zastupa Dom zdravlja, - odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja, - predla`e organizaciju i unutarnje ustrojstvo Doma zdravlja, - predla`e plan i program rada i razvoja, te mjere za njihovo izvr{enje, zaklju~uje ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime i za ra~un Doma zdravlja u skladu sa ~lankom 11. Statuta, - izvr{ava odluke Upravnog vije}a, - imenuje i razrje{ava djelatnike s posebnim ovla{tenjima i odgovornostima, imenuje i razrje{ava voditelje pojedinih slu`bi i odjela u Domu zdravlja, - donosi odluke o zapo{ljavanju i prestanku rada djelatnika, - donosi sve odluke iz oblasti radnih odnosa,

Broj 14 - Strana 122 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

donosi pojedina~ne akte u svezi s poslovanjem Doma zdravlja i radom djelatnika, - podnosi Upravnom vije}u izvje{}e o radu i poslovanju Doma zdravlja, prema potrebi, a najmanje jedanput godi{nje, - obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom, Statutom i drugim op}im aktima. Op}i uvjeti: - da je dr`avljanin BiH; - da je stariji od 18 godina; - da u posljednje tri godine prije objavljivanja oglasa nije otpu{ten s radnoga mjesta kao rezultat disciplinske mjere; - da nije obuhva}en odredbama ~lanka IX 1. Ustava BiH. Posebni uvjeti: - visoka stru~na sprema zdravstvenog usmjerenja; - pet godina radnog iskustva; - da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Ostali uvjeti: - odgovaraju}a specijalizacija iz djelatnosti doma zdravlja. Uz prijavu dostaviti slijede}e dokaze: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice; - rodni list; - ovjerenu izjavu da nije otpu{tan s radnoga mjesta kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od 3 godine prije objavljivanja oglasa; - ovjerena izjava da se na njega ne odnosi ~lanak IX 1. Ustava BiH; - ovjeren preslik diplome o zavr{enom visokom obrazovanju zdravstvenog usmjerenja; - uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu i duljini radnog iskustva nakon zavr{ene VSS zdravstvenog usmjerenja; - uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca); - ovjerena preslika uvjerenja o polo`enom specijalisti~kom ispitu ukoliko se posjeduje (po`eljno). Nepravodobne i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Javni oglas se objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", i dnevnim listovima "Ve~ernjem listu" i "Dnevnom listu", te ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg dana objavljivanja. Prijavu s tra`enim dokazima treba dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: DOM ZDRAVLJA GRUDE, za Upravno vije}e, ul. Kraljice Katarine 8, 88340 Grude s naznakom "Prijava na javni oglas za izbor ravnatelja - ne otvarati" (Sl-299/11-F) DJE^JI VRTI] "P^ELICA" ORA[JE Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacija BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lanka 47. i ~lanka 49. Zakona o pred{kolskom odgoju i obrazovanju u @upaniji Posavskoj ("Narodne novine @upanije Posavske", br. 8/08), ~lanka 14. Statuta Dje~jeg vrti}a "P~elica" Ora{je, te Odluke Upravnog vije}a (br. 56/11), Upravno vije}e vrti}a raspisuje

- da ima polo`en stru~ni ispit u odgojno - obrazovnoj struci Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: - kra}i `ivotopis, adresu stanovanja i kontakt telefon - uvjerenje o prebivali{tu - uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak - sveu~ili{nu diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (kandidati koji su fakultet zavr{ili u inozemstvu du`ni su dostaviti rje{enje o nostrifikaciji diplome) - dokaz o radnom iskustvu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu Sva dokumentacija mora biti u originalnom izvorniku ili u ovjerenom presliku koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objavljivanja javnog natje~aja. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju pred Povjerenstvom koje imenuje Upravno vije}e vrti}a. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Natje~aj je otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem preporu~ene po{te s naznakom: "NE OTVARATI - Prijava na javni natje~aj za prijem odgajatelja" na adresu: DJE^JI VRTI] "P^ELICA" ORA[JE XI. ULICA BROJ 4 76 270 ORA[JE (Sl-300/11-F) MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO Na osnovu ~lana 6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo

PONI[TAVA JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove "Djeca Sarajeva" koji je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 10.10.2008. godine i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 64/08 i istovremeno

JAVNI NATJE^AJ
ZA PRIJEM STRU^NOG DJELATNIKA ODGAJATELJA U JU DJE^JI VRTI] "P^ELICA" ORA[JE NA ODRE\ENO VRIJEME Objavljuje se javni natje~aj za prijem odgajatelja u Dje~jem vrti}u "P~elica" Ora{je na odre|eno vrijeme, u trajanju od godinu dana. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uvjete: - da ima visoku stru~nu spremu za profesora pred{kolskog odgoja ili zavr{en prvi ciklus sveu~ili{nog studija (baccalaurea) pred{kolskog odgoja - da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon stjecanja stru~ne spreme

na osnovu ~lana 36., Okvirnog zakona o pred{kolskom vaspitanju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/07), ~l. 8, 9. i 10 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~l. 46. i 50. Zakona o pred{kolskom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 26/08 i 21/09), ta~ke V Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove "Djeca Sarajeva", ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 3/11) i ~lana 7. Pravilnika o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora pred{kolskih ustanova Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 3/11), Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove "Djeca Sarajeva" (u daljnjem tekstu: Komisija), raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DJECA SARAJEVA" I. U Upravni odbor Javne ustanove "Djeca Sarajeva" (u daljnjem tekstu: Ustanova), biraju se:

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 123

1. Predstavnik Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 1 ~lan predsjednik 2. Predstavnik roditelja/ staratelja - 2 ~lana 3. Predstavnik zaposlenika Ustanove - 2 ~lana U Nadzorni odbor Ustanove, biraju se: 1. Predstavnik Ministarstva - 1 ~lan - predsjednik 2. Predstavnik op}ine u kojoj je sjedi{te Ustanove - 1 ~lan 3. Predstavnik stru~nih radnika - 1 ~lan II. Upravni odbor Ustanove, pored poslova utvr|enih zakonom, obavlja i slijede}e poslove: donosi pravila ustanove, imenuje i razrje{ava direktora, donosi planove rada i razvoja, donosi godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog pravilima ustanove, odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove, donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor zaposlenika, odlu~uje o `albama po konkursu, odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju ustanove, razmatra plan upisa djece, razmatra rezultate pred{kolskog odgoja i obrazovanja, odlu~uje o prigovoru roditelja na rad i odnos zaposlenika prema djeci, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima pred{kolske ustanove. Nadzorni odbor Ustanove, pored poslova utvr|enih zakonom, obavlja i slijede}e poslove: vr{i kontrolu finansijsko - materijalnog poslovanja ustanove, analizira izvje{taje o poslovanju ustanove, obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, izvje{tava osniva~a/ Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora. III. Za predsjednika i ~lana Upravnog odbora/Nadzornog odbora u Ustanovi mo`e biti nominovan/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uslove: a) da je stariji od 18 godina; b) da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije; c) da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; d) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravnom odboru i Nadzornom odboru Ustanove; e) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03 i 12/04). Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se nominuje/ imenuje za poziciju predsjednika i ~lana Upravnog odbora/ Nadzornog odbora Ustanove treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: a) da posjeduje univerzitetsku diplomu i najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci; b) da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u ~iji se Upravni i Nadzorni odbor imenuje, c) da nije direktor odnosno pomo}nik direktora pred{kolske ustanove,

d) da ima status zaposlenika u Javnoj ustanovi odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga Javne ustanove (za ~lanove - predstavnike tih struktura) osim ~lana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove koji je predlo`en od strane resornog ministarstva, e) da nije ~lan vi{e od jednog Upravnog ili Nadzornog odbora. IV. Predsjednika i ~lanove Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove imenuje Vlada Kantona Sarajevo i to na na~in {to }e se primijeniti kriteriji da se, od kandidata koji su se prijavili na oglas: Prijave kandidata predstavnika roditelja proslije|uju se Vije}u roditelja Ustanove, a prijave kandidata predstavnika zaposlenika Ustanove proslije|uju se Stru~nom vije}u odgajatelja. Prijave kandidata za predsjednika upravnog/nadzornog odbora pred{kolske ustanove kao javne ustanove proslije|uju se Ministarstvu. Prijave kandidata predstavnika lokalne zajednice proslije|uju se na~elniku op}ine na ~ijem podru~ju je sjedi{te Ustanove (Op}ina Centar Sarajevo). Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Ovi subjekti su obavezni da obave intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa. U postupku izbora, subjekti su obavezni primjenjivati kriterije koje je utvrdila Komisija. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 ). Kandidati koje nakon intervjua predlo`e subjekti koji kandiduju ~lanove Upravnog i Nadzornog odbora, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Vlada Kantona Sarajevo osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na pozicije u Upravnom i Nadzornom odboru. Kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove vr{i Vlada Kantona Sarajevo, za koju je obavezuju}i prijedlog kandidata iz reda predstavnika roditelja, kandidata iz reda stru~nih saradnika/zaposlenika Ustanove te kandidata iz reda predstavnika op}ine u Nadzornom odboru, koje u skladu sa va`e}im propisima izaberu nadle`ni subjekti. Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Prigovor se podnosi istovremeno ministru obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ombudsmenu Federacije BiH. VI. Prijavljivanje se vr{i putem prijavnog obrasca koji se mo`e preuzeti u {alter sali Kantona Sarajevo (ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 Sarajevo) ili sa internet-stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo //www.monks.ba, kao i Obrazac izjave za pitanja o eventualnom postojanju sukoba interesa. Uz prijavni obrazac, kandidat treba prilo`iti: 1. biografiju, 2. univerzitetsku diplomu; 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 4. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci (potpisanu i ovjernu od strane poslodavca); 5. potvrdu/uvjerenje o statusu zaposlenika/stru~nog radnika odnosno roditelja/staratelja djece korisnika usluga Javne ustanove "Djeca Sarajeva" (za aplikante predstavnike zaposlenika/stru~nog radnika odnosno roditelja/staratelja); 6. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadle`ne op}inske slu`be kojom kandidat potvr|uje slijede}e:

Broj 14 - Strana 124 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 30. 3. 2011.

da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH, da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03 i 12/04), da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, prethodne tri godine od dana objavljivanja javnog poziva, da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se upravni ili nadzorni odbor kandiduje, da nije direktor odnosno pomo}nik direktora pred{kolske ustanove, da nije ~lan vi{e od jednog organa upravljanja ili nadzora bilo kojeg pravnog lica (privredna dru{tva, agencije, udru`enja, fondovi i sl.). Sve dokumente potrebno je prilo`iti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadle`ne op}inske slu`be. Dokumentacija dostavljena na javni oglas se ne vra}a. Komisija zadr`ava pravo da ostale dokaze u vezi sa datom izjavom zatra`i naknadno i ukoliko aplikant, u roku od najkasnije 15 dana od dana tra`enja dokaza, iste ne dostavi smatrat }e se da nije dostavio potpunu dokumentaciju. Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu sa cjelokupnom tra`enom dokumentacijom, sa naznakom: "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove "Djeca Sarajeva", ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo - ne otvarati, otvara Komisija" kandidat treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, na slijede}u adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Predsjednik i ~lanovi Upravnog i Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 godine sa mogu}no{}u jednog reizbora. ^lanovi Upravnog/Nadzornog odbora }e svoje du`nosti obavljati na dobrovoljnoj osnovi i bez bilo kojeg vida nadoknade. Napomena: Tekst javnog oglasa je dostupan i na web stranici: www.monks.ba. (Sl-302/11-F) OP]INA SREBRENIK Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 3. Odluke o uslovima i kriterijima u postupku imenovanja u regulirane organe ("Slu`beni glasnik Op}ine Srebrenik", broj 2/05) i ~lana 3. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Op}ine Srebrenik ("Slu`beni glasnik Op}ine Srebrenik", broj 1/11), op}inski na~elnik obavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVA^ OP]INA SREBRENIK I. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na upra`njene pozicije u upravnim odborima javnih ustanova i to: 1. Upravni odbor JZU "Dom zdravlja" Srebrenik, koga ~ine tri ~lana (predsjednik i dva ~lana Upravnog odbora): jedan ~lan - predsjednik Upravnog odbora (predstavnik osniva~a),

jedan ~lan Upravnog odbora (predstavnik stru~nih radnika Ustanove) i jedan ~lan Upravnog odbora (predstavnik Ministarstva zdravstva TK-a), te 2. Upravni odbor JU "Narodni univerzitet" Srebrenik: jedan ~lan - predsjednik Upravnog odbora (predstavnik osniva~a). II. OPIS POZICIJE Upravni odbor je organ upravljanja ustanovom, ~ije su nadle`nosti sljede}e: - donosi statut ustanove, pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte koji su mu stavljeni u nadle`nost zakonom i statutom ustanove; - imenuje i razrje{ava direktora odnosno v.d. direktora ustanove; - utvr|uje planove rada, razvoja i godi{nji program rada; - donosi finansijski plan, usvaja godi{nji obra~un; - odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti, radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ ustanove; - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora; - rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; - odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom ustanove; - odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enja kojima je drugi organ odre|en statutom ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa; - odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove i podnosi mu najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju; - vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i statutom ustanove. Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi sjednicama odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice odbora, o izvr{avanju akata odbora i obaveza odbora prema osniva~u, te druge poslove utvr|ene zakonskim propisom i statutom ustanove. Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Srebrenik, imenuju se na period od ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa va`e}im propisima, dok se ~lan Upravnog odbora JZU "Narodni univerzitet" Srebrenik (ta~ka I pod 2.) imenuje do isteka mandata aktuelnom Upravnom odboru JZU "Narodni univerzitet" Srebrenik, tj. do 12.04.2014. godine. Imenovani u upravni odbor imaju pravo na nov~anu naknadu u skladu sa odgovaraju}om odlukom osniva~a ustanove i op}im aktima ustanove. III. USLOVI ZA IMENOVANJE Kandidati za pozicije iz ta~ke I. moraju ispunjavati sljede}e op}e i posebne uslove kako slijedi: A - OP]I USLOVI: 1. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, 2. da nisu mla|i od 18, niti stariji od 65 godina `ivota, 3. da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, niti postupak za privredni prijestup za djela koja su smetnja za imenovanje na pozicije u regulirane organe, 4. da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 5. da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 6. da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, 7. da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu ~lana 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine i

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 125

8. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije. B - POSEBNI USLOVI: 1. da imaju zavr{enu vi{u ili visoku stru~nu spremu, 2. da imaju najmanje tri godine iskustva u struci i 3. da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa. IV. POTREBNA DOKUMENTA Pismene prijave sa kra}om biografijom kandidata treba da sadr`e adresu stana, kontakt telefon, te dokaze koji se prila`u uz prijavu na javni oglas u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka i postupka za privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca), - dokaz o stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - ovjerenu izjavu pod ta~kom A za redne brojeve 4. do 8. i pod ta~kom B za redni broj 3. V. DODATNA POJA[NJENJA Kona~no imenovanje iz ta~ke I. pod rednim brojem 1. vr{i Op}insko vije}e Op}ine Srebrenik, a iz ta~ke I. pod rednim brojem 2. op}inski na~elnik Op}ine Srebrenik. Javni oglas }e biti objavljen u ""Slu`benim novinama Federacije BiH" i BH Nezavisnom dnevniku "Oslobo|enje", a bit }e otvoren 15 dana od dana objavljivanja, ra~unaju}i od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no putem pisarnice Op}ine Srebrenik ili preporu~enom po{tom u zatvorenim kovertama na sljede}u adresu: Op}ina Srebrenik, Ul. 211. oslobodila~ke brigade, 75350 Srebrenik (sa naznakom: " Javni oglas za upravni odbor- ne otvarati"). Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat }e Komisija za izbor imenovana od nadle`nog organa, koja }e obaviti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, sastaviti listu kandidata koji ispunjavanju uslove i kriterije za imenovanje, te predlo`iti Op}inskom vije}u rang listu sa najboljim kandidatima za Upravni odbor JZU "Dom zdravlja" Srebrenik za dalje razmatranje, a op}inskom na~elniku Op}ine Srebrenik rang listu sa najboljim kandidatima za ~lana - predsjednika Upravnog odbora JU "Narodni univerzitet" Srebrenik. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku. Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako smatra da se u procesu imenovanja nisu ispo{tovali zakonom utv|eni principi. Prigovor se podnosi istovremeno Op}inskom vije}u i nadle`nom ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH za imenovanje iz ta~ke I. pod rednim brojem 1., odnosno op}inskom na~elniku i nadle`nom ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH, za imenovanje iz ta~ke I. pod rednim brojem 2. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. (Sl-303/11-F) OP]INA JAJCE Temeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i Odluke o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanja ~lanova upravnih/nadzornih vije}a javnih ustanova/poduze}a ~iji je osniva~ Op}ina Jajce, broj 01-02-5682/05 od 08.08.2005. godine, Povjerenstvo za izbor u upravna/nadzorna vije}a u regulirana tijela Op}ine Jajce objavljuje

JAVNI OGLAS
I. Na pozicije ~lanova Upravnog vije}a JPU Dje~iji vrti} "Bare" Jajce vr{i se izbor i imenovanje: ~lanovi iz reda predstavnika osniva~a -3 ~lan iz reda uposlenih u Javnoj ustanovi -1 ~lan iz reda predstavnika roditelja -1 II. Na pozicije ~lanova Upravnog vije}a JU "Dom kulture Jajce" vr{i se izbor i imenovanje: ~lanovi iz reda predstavnika osniva~a -3 ~lanovi iz reda uposlenih u Javnoj ustanovi -2 I. Opis pozicije iz I. to~ke Upravno vije}e Javne ustanove: donosi Statut i druga op}a akta; utvr|uje planove razvoja i godi{nji program rada Ustanove; imenuje i razrje{ava ravnatelja pred{kolske ustanove; donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s djelatnicima Ustanove; odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog pravilima pred{kolske ustanove; donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un; donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i dr. op}e akte, sukladno sa Zakonom i pravilima Ustanove; odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti odgoja i obrazovanja; usmjerava, nadzire i ocjenjuje rad ravnatelja; rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; odlu~uje o prigovorima djelatnika na rje{enja kojima je drugi organ s pravilima Ustanove odlu~io o pravima, odgovornostima i obvezama djelatnika iz radnog odnosa; podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{}e o svom radu; odgovara osniva~u za rezultate rada pred{kolske ustanove; obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Ustanove. II. Opis pozicije iz II. to~ke Upravno vije}e Javne ustanove: donosi Statut javne ustanove; imenuje i razrje{ava direktora; utvr|uje godi{nji program rada; donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un; donosi op}e akte o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte sukladno Zakonu i Statutu ustanove; odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ ustanove; usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja; rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa 2/3 ukupnih mjese~nih prihoda JU Dom kulture iz prethodnog mjeseca; odgovara osniva~u za rezultate rada, odlu~uje o prigovorima djelatnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en Statutom ustanove odlu~io o pravu, obvezi i odgovornosti djelatnika iz radnog odnosa; podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{}e o poslovanju JU Dom kulture; obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Ustanove. ^lanovi Upravnog vije}a imenuju se na mandatni period od ~etiri godine. Za svoj rad ~lanovi Upravnog vije}a imaju pravo na naknadu u visini odre|enoj odlukom Upravnog vije}a, a sukladno sa odlukom Op}inskog vije}a. III. Op}i uvjeti: Svi kandidati za poziciju upravnog vije}a moraju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da su dr`avljani BiH - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njenog polo`aja, - da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. IV. Posebni uvjeti: - da nemaju privatni financijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se organ kandidiraju, da nije na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,

Broj 14 - Strana 126 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

da nisu ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02, 16/02 i 14/03), - da nisu osu|ivani na krivi~na djela i privredni prijestup, {to je nespojivo s du`no{}u u upravnom vije}u, - da nisu ~lanovi upravnog/nadzornog vije}a u vi{e od jednog javnog poduze}a, odnosno javne ustanove, - da imaju visoku ili vi{u {kolsku spremu, s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, u poslovima svog stru~nog zvanja, - izuzima se od prethodnog stava, kada su u pitanju ~lanovi upravnih/nadzornih vije}a iz reda uposlenih ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa visokom ili vi{om stru~nom spremom, mogu se imenovati prijavljeni kandidati sa srednjom stru~nom spremom, - da poznaju sadr`aj i na~in rada organa upravljanja javnih ustanova. V: Potrebni dokumenti: Prijava na oglas treba biti potpisana i sadr`avati oznaku javne ustanove u koju se kandidira, kratki `ivotopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu se prila`u originalna ili ovjerena fotokopija dokumenata: - popunjena i ovjerena izjava (obrazac izjave se mo`e preuzeti u pisarnici Op}ine Jajce), - ovjerena kopija osobne iskaznice, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavanju, - ovjerena kopija diplome, - uvjerenje o radnom iskustvu u struci (samo iznimno se prihva}a ovjerena kopija radne knji`ice uz ovjerenu izjavu o radnom iskustvu u struci koja odgovara kopiji radne knji`ice i to u slu~ajevima kada se ne mo`e pribaviti navedeno uvjerenje iz opravdanih razloga npr. nepostojanje ranijeg poslodavca i sl.). VI. Ostale napomene: Rok za podno{enje prijava je 15 dana, a ra~una se od datuma zadnje objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", odnosno dnevnom novinskom listu. Prijave s dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj kuverti u pisarnu Op}ine ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Jajce Povjerenstvo za izbor u upravna/ nadzorna vije}a u regulirana tijela Uz naznaku - "Prijava na javni oglas u Upravno vije}e JPU Dje~iji vrti} "Bare" - ne otvarati ili "Prijava na javni oglas u Upravno vije}e JU Dom kulture Jajce" - ne otvarati Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u odre|enom roku, a nakon roka podneska prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja (~lanak 8. to~ka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH). Povjerenstvo }e uz po{tivanje principa utvr|enih Zakonom sastaviti rang-listu kandidata i proslijediti je Op}inskom vije}u radi kona~nog imenovanja. (Sl-304/11-F) JU "CENTAR ZA KULTURU" MOSTAR Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i Odluke Upravnog odbora JU "Centar za kulturu" Mostar broj 09/11 od 23.03.2011. godine, Upravni odbor Centra za kulturu raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA KULTURU" MOSTAR Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za kulturu" Mostar na period od 4 (~etiri) godine. I. Opis pozicije direktora Javne ustanove "Centar za kulturu" Mostar - organizuje i rukovodi radom Ustanove, - zastupa i predstavlja Ustanovu, - odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, - predla`e Upravnom odboru osnove poslovne politike, unutra{nju organizaciju, program rada i razvoja i preduzima mjere za njihovo provo|enje, - predla`e Upravnom odboru finansijski plan, - izvr{ava odluke Upravnog odbora, - odlu~uje o prijemu u radni odnos zaposlenika, te o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i op}im aktima Ustanove, - donosi rje{enja, uputstva, vr{i raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvr{avanje poslova, - obavezno sudjeluje u radu Upravnog odbora, bez prava glasa, - podnosi Upravnom odboru izvje{taje o finansijskom poslovanju i godi{nji obra~un, kao i izvje{taje o svom radu, - donosi Odluku o ku}nom redu, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, Pravilima i op}im aktima Ustanove. II. Op}i uvjeti za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za kulturu" Mostar - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04), - da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandiduje. III. Posebni uslovi za imenovanje - da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu (V[S), - tri 3 godine radnog iskustva (VSS), odnosno pet (5) godina radnog iskustva (V[S), - da ima sklonosti za kulturno-umjetni~ki, te kreativni rad i znanost. IV. Potrebni dokumenti Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu stana i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati treba da dostave slijede}e dokumente (original ili ovjerene kopije): - dokaz o stru~noj spremi,

Srijeda, 30. 3. 2011. -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 127

dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od tri mjeseca, uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju CIPS-ove li~ne karte, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak u vezi sa ~lanom IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - izjavu da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), - izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), - izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02). - potvrdu da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive s du`no{}u u instituciji u kojoj se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira i - druge dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta iz oglasa. Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Centar za kulturu Mostar Rade Bitange 13 88 000 Mostar sa naznakom: "PRIJAVA ZA KONKURS - NE OTVARATI" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-310/11-F) MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-05-004262/11 od 21.03.2011 godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona

Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 5/04 i 7/05). ^lanovi Komisije za koncesije imenuju se na period od 5 godina i mogu biti imenovani na jo{ jedan mandatni period, izuzev kandidata koji su bili ~lanovi ove Komisije u jednom mandatnom periodu. ^lanovi Komisije za koncesije }e se imenovati iz reda pravnika, ekonomista, in`enjerstva i tehni~kih nauka. ^lanove Komsije za koncesije imenuje Skup{tina Tuzlanskog kantona na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona. Opis pozicije ~lana Komisije za koncesije: Priprema dokument o politici dodjele koncesija u skladu s verifikovanom strategijom razvoja Kantona, razvojnim dokumentima op}ina i drugim razvojnim dokumentima, radi na pra}enju rada koncesionara u cilju osiguranja snabdijevanja usluga potro{a~a na adekvatan na~in, odobrava rokove i uslove standardnog ugovora o pru`anju usluga potro{a~ima, razmatra primjedbe potro{a~a u vezi s iznosom naknade ili uslovima za snabdijevanje uslugama koncesionara, odlu~uje o svakom podnesenom zahtjevu potro{a~a, u~estvuje u radu sa specijalnom zajedni~kom komisijom u skladu sa zakonom i vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom o koncesijama. Na javni oglas se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijede}e uslove: A) Op}e: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina, - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju, - da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, - da nisu ka`njavani iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08). B) Posebne: - da imaju zavr{enu visoku stru~nu spremu iz oblasti prava, ekonomije, in`injerstva i tehni~kih nauka, - da imaju najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, od ~ega najmanje tri (3) godine radnog iskustva na najslo`enijim poslovima, odnosno poslovima organizacione prirode, - da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nisu ~lanovi drugog upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, u preduze}u ili instituciji, a ukoliko jeste kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nisu dioni~ari sa 50% i vi{e dionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nemaju privatni finansijski interes u Komisiji za koncesije. Kandidat je du`an uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, dostaviti i slijede}u dokumentaciju: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih,

PONI[TAVA
Javni oglas za izbor kandidata za nominiranje ~lanova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, objavljenog u dnevnim novinama "San" dana 04.06.2010. godine i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 34/10 od 09.06. 2010. godine i

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 9. Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 5/04 i 7/05), ta~ke III. Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/03, 12/03, 7/09, 4/10 i 10/10) i ta~ke III Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-05-004262/11 od 21. 03. 2011. godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE ^LANOVA KOMISIJE ZA KONCESIJE TUZLANSKOG KANTONA Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za nominiranje ~lanova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. U Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona imenuje se 5 (pet) stalnih ~lanova, shodno ~lanu 8. Zakona o koncesijama

Broj 14 - Strana 128 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

uvjerenje o dr`avljanstvu - ne starije od tri mjeseca, dokaz o {kolskoj spremi (diploma), potvrda nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje pet godina (5) radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja od ~ega najmanje tri (3) godine iskustva na najslo`enijim poslovima, odnosno poslovima organizacione prirode, - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog organa da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (koji su radili ili jo{ uvijek rade u dr`avnoj slu`bi) -ne starije od tri mjeseca, - ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova iz ta~ke A) alineja 5., 7. i 8. i ta~ke B) alineja 3., 4., 5. i 6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti du`ni su dostaviti kona~no imenovani kandidati. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "San". Prijavu sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, na slijede}u adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Slatina br. 2 Tuzla Sa naznakom: "Prijava na javni oglas za izbor kandidata za nominiranje ~lanova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona"- ne otvarati Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Nepotpune ili neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. (Sl-314/11-F) PROGLA[ENJE UMRLIM
Op}inski sud u Te{nju, sudija Galija{evi} Senija, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Muslija Ferida, sina Mehmeda iz [ija, op}ina Te{anj, koga zastupa punomo}nik Fehim Ali}, advokat iz Maglaja, radi dokazivanja smrti Muslija Mehmeda, sina Bege iz [ija, op}ina Te{anj, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, dana 22. 3. 2011. godine, objavljuje slijede}i OGLAS Pozivaju se sve osobe koje bilo {ta znaju o `ivotu ili smrti MUSLIJA MEHMEDA, sina Bege iz [ija, op}ina Te{anj, ro|en 2. 4. 1920. godine u [ijama, op}ina Te{anj, koji je navodno umro 5. 2. 1993. godine u Zagrebu i sahranjen na groblju Markovo polje "Mirni Gaj", da jave ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Nakon isteka ozna~enog roka Sud }e odlu~iti o prijedlogu. Broj 39 0 V 012394 10 V 22. marta 2011. godine Te{anj (03-3-753/11) Op}inski sud u Zavidovi}ima, stru~ni saradnik Alen [abi}, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Mehi} Muharema, sin Muharema, iz Zavidovi}a, Hajderovi}i, radi progla{enja nestale osobe umrlom Mehi} Semiza, sin Muharema, posljednjeg prebivali{ta u Zavidovi}ima, Hajderovi}i, na osnovu ~l. 61. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, izdaje sljede}i OGLAS Ogla{ava se pokretanje postupka za progla{enjem nestale osobe umrlom Mehi} Semiza, sin Muharema, posljednjeg prebivali{ta u Zavidovi}ima, Hajderovi}i, koji je prema navodima predlaga~a i svjedoka nestao 1978. godine na putu prema susjednom selu Tunjik.

Poziva se MEHI] SEMIZ, sin Muharema, kao i sve osobe koje ne{to znaju o `ivotu i smrti Mehi} Semiza, sin Muharema, da se jave ovom Sudu, u roku od 90 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Po isteku roka od 90 dana, Sud }e odlu~iti o prijedlogu za dokazivanje smrti. Broj 42 0 V 008948 10 V 15. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-764/11) Op}inski sud u Zavidovi}ima, stru~ni saradnik Alen [abi}, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Ahmetbegovi} Smilje, k}i Drage, iz @ivinica, Donje Dubrave, radi dokazivanja smrti Peji} Dragice, k}i Jove, posljednjeg prebivali{ta u Zavidovi}ima, Vozu}a, na osnovu ~l. 61. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, izdaje sljede}i OGLAS Ogla{ava se pokretanje postupka za dokazivanje smrti Peji} Dragice, k}i Jove, posljednjeg prebivali{ta u Zavidovi}ima, Vozu}a, koji je prema navodima predlagateljice i svjedoka umrla dana 4. 9. 1992. godine u mjestu Vozu}a, op}ina Zavidovi}i. Poziva se PEJI] DRAGICA, k}i Jove, kao i sve osobe koje ne{to znaju o `ivotu i smrti Peji} Dragice, da se jave ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Po isteku roka od 30 dana, Sud }e odlu~iti o prijedlogu za dokazivanje smrti. Broj 42 0 V 008789 10 V 15. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-765/11) Op}inski sud u @ivinicama, sudija Sead Konjevi}, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Husejinovi} Nezira, radi utvr|ivanja smrti Husejinovi} Saliha, na osnovu ~l. 62. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje OGLAS Pred ovim Sudom pokrenut je postupak za dokazivanje smrti HUSEJINOVI] SALIHA, sin Muje i majke Have, ro|en 15. 2. 1905. godine u mjestu Lije{}e, op}ina Srebrenica, za kojeg se smatra da je umro 3. 1. 1997. godine, u Banovi}i selu, op}ina Banovi}i, a sahranjen 4. 1. 1997. godine u Banovi}i selu, op}ina Banovi}i, te se pozivaju osobe koje o tome ne{to znaju da jave Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Po proteku navedenog roka, Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu za dokazivanje smrti Husejinovi} Saliha. Broj 33 0 V 019810 10 V 14. januara 2011. godine @ivinice (03-3-775/11) Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po stru~noj saradnici Nevresa Fazli}, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Musto Rahmanovi} iz Me|e|e, op}ina Sapna, radi dokazivanja smrti protivnika predlaga~a Mustafa Rahmanovi}, sina Huse iz Me|e|e, op}ina Sapna, zastupan po staratelju Mehdin Rahmanovi} iz Mede|e, op}ina Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i OGLAS Mustafa Rahmanovi}, sin Huse i majke Irke, ro|en dana 12. 7. 1922. godine u mjestu Me|e|a, op}ina Sapna, gdje je imao i posljednje mjesto prebivali{ta, navodno je umro dana 12. 4. 1993. godine u mjestu Me|e|a, op}ina Sapna. Poziva se MUSTAFA RAHMANOVI], kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti Mustafe Rahmanovi}a. Broj 29 0 V 009765 11 V 4. marta 2011. godine Kalesija (03-3-791/11)

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA
Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, zastupana po zz direktoru, protiv tu`ene Vesne Hlava~ek iz Mostara, Stjepana Radi}a 17/1, radi isplate. Dana 6. 12. 2010. godine, Sud je donio Rje{enje kojim se tu`enoj Vesni Hlava~ek iz Mostara,

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 129

Stjepana Radi}a 17/1, sada nepoznatog boravi{ta, postavlja privremeni zastupnik Miro Volari}, odvjetnik iz Mostara, budu}i je boravi{te tu`ene nepoznato i nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a FBiH). Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`ena Vesna Hlava~ek ili njezin punomo}nik na pojave pred Sudom, odnosno dok organ za socijalnu skrb ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (~lanak 297. ZPP-a FBiH). Broj 07 58 P 026158 06 P 17. o`ujka 2011. godine Mostar (03-3-736/11) Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi}-Kova~evi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Lovri} Rose iz Mostara, zastupana po punomo}nicima Miri Kebo, Semiru Guzin i Arezu Guzin, advokatima iz Zak Kebo&Guzin iz Mostara, protiv tu`enika 1. Pulji} Stane ro|ena Lovri}, k}i Marka, nepoznatog boravi{ta, 2. Golu`a Olga ro|ena Krtali}, k}i Ivana iz Mostara, Splitska 56/1, 3. Peri} Marica ro|ena Krtali}, k}i Ivana iz Mostara, Bo~ine bb, 4. Martinovi} Zora, ro|ena Lovri}, k}i Marka, nepoznatog boravi{ta, 5. Vatrek Dragica ro|ena Lovri}, k}i Marka, nepoznatog boravi{ta, 6. [tefica Pribi~evi} ro|ena Kralj, k}i Ante iz Mostara, Dubrova~ka 6, 7. [akota Katica ro|ena Kralj, k}i Ante iz Mostara, Kralja Tomislava 91, 8. Lovri} Ivan, sin Karla, iz Mostara, Dra~evice bb, 9. Lovri} Damir, sin Karla, iz Mostara, Buna bb, 10. Mileti} Damirka ro|ena Lovri}, k}i Karla iz ^erina, Donji Veliki Ogra|enik bb, 11. Buhovac Sla|ana ro|ena Lovri}, k}i Ante iz Mostara, Splitska 9/III, radi utvr|enja i uknji`be, vanraspravno, dana 17. 3. 2011. godine, objavljuje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda od 14. 2. 2011. godine, a na osnovu ~lana 296. stav. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, tu`enicama: Pulji} Stani ro|ena Lovri}, k}i Marka, Martinovi} Zori ro|ena Lovri}, k}i Marka i Vatrek Dragici ro|ena Lovri}, k}i Marka, sve sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Semira Kajtaz, advokata iz Mostara, po{to su tu`ene nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, jer bi postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u ovom postupku sve dok se tu`ene ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 58 0 P 057266 09 P 17. o`ujka 2011. godine Mostar (03-3-737/11) Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Mostaru, u pravnoj stvari tu`itelja Mile Mari}, iz ^itluka, zastupan po Nikoli Sivri}u, odvjetniku iz ^itluka, protiv tu`enika 1. [ima Eri}, Kralja Tomislava bb, ^itluk, 2. Ilija Eri}, Krapinska 5, Zagreb, RH, 3. Ivan Eri}, iz ^itluka, sada nepoznatog boravi{ta, 4. Ante Eri} iz ^itluka, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be. Sud je dana 1. 7. 2009. godine donio Rje{enje kojim se tu`enicima 3. Ivanu Eri} i 4. Anti Eri}u, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja privremeni zastupnik u osobi Ivan Primorac, odvjetnik iz ^itluka, po{to su tu`enici pod 3. i 4. nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`enici ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 07 58 P 017603 06 P 8. velja~e 2011. godine Mostar (03-3-739/11) Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Nina ]ulani}, u pravnoj stvari tu`itelja JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" DD Mostar, protiv tu`enika Danijela Braci}, radi Komunalne i sli~ne usluge, VSP 3.798,42. Tu`enom Danijela Braci}, Ili}ka 6, Mostar, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Zdravku Raji}u, odvjetniku iz Mostara. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{it }e sve dok se punomo}nik

tu`enog ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organ starateljstva - dostavljanjem ovog Rje{enja. Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u ~lanu 296. Zakona o parni~nom postupku (,,Slu`benim novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda (~lan 298. ZPP-a). Broj 58 0 P 040694 08 P 14. marta 2011. godine Mostar (03-3-740/11) Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Azra [unje, u pravnoj stvari tu`itelja Marija Ban, zastupane po punomo}niku Advokatura "]upina - CO" d.o.o. Mostar, protiv tu`enika Karmela Ban Bencun Hartwig Hansen, sada nepoznatog boravi{ta, radi izdr`avanje - djece, vanraspravno, dana 30. 8. 2010. godine, donio je RJE[ENJE Tu`enom Karmela Ban Bencun Hartwig Hansen, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Maji [koro, advokatu iz Mostara, po{to je tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organ starateljstva Centar za socijalni rad Mostar, dostavom ovog Rje{enja. Broj 58 0 P 053477 09 P 17. marta 2011. godine Mostar (03-3-741/11) Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca Dragi~evi} Marko, sin Marka iz Bijakovi}a bb, zastupan po advokatima iz OU "Bernadica ^ovi} i Drinka Zadro", protiv tu`enih 1. Andrija Dragi~evi}, iz ^itluka, Bijakovi}i bb, 2. ^olo Jakov iz ^itluka, Bijakovi}i bb, 3. Dragi~evi} Stojka iz ^itluka, Bijakovi}i bb, 4. Kordi} Slavko, [urmanci bb, 5. Mirjana Kordi}, ud. Ristovski, [urmanci bb, 6. Vjera Bai}, Rudolfa Taclika 6, Karlovac, R. Hrvatska, te 8. Dragi~evi} (Jozo) Miroslav, Dragi~evi} (Stojan) Ivan, 9. Dragi~evi} (Filip) Ilka, 10. Arar (Ilija) Ru`a, ro|. Dragi~evi}, 11. Dragi~evi} (Ilija) Nikola, 12. Dragi~evi} (Filip) Marijan, 13. Dragi~evi} (Filip) Ivana i 14. Dragi~evi} (Filip) Ana nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, vsp. 9.000,00 KM, dana 18. 3. 2011. godine, objavljuje OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda od 11. 2. 2011. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku, Alica Ze}o, advokat iz Mostara, postavlja se za privremenog zastupnika tu`enim: Dragi~evi} (Jozo) Miroslav, Dragi~evi} (Stojan) Ivan, Dragi~evi} (Filip) Ilka, 10. Arar (Ilija) Ru`a, ro|. Dragi~evi}, Dragi~evi} (Ilija) Nikola, Dragi~evi} (Filip) Marijan, Dragi~evi} (Filip) Ivana i Dragi~evi} (Filip) Ana Milivoju Grkovi}, pok. Ljubomira iz Mostara. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se on, ili njegov punomo}nik, ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio posebnog staraoca. Broj 58 0 P 063689 10 P 18. marta 2011. godine Mostar (03-3-742/11) Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Mostar, protiv tu`enika: 1. Zoran ]ori}, sin Mirka iz Cim bb, Mostar, 2. Olja Bojani} iz Mostara, Dr. M. [uflaja 56, zastupana po punomo}nicima odvjetnicima iz ZOU Sesar-]uru}-Mileti} iz Mostara, 3. Maja Kuki} iz Mostara, ul. II. bojne rudni~ke 166, 4. Petar Golemac iz Mostara, ul. II. bojne rudni~ke 166, radi isplate. U ovom postupku Sud je Rje{enjem od 8. 7. 2010. godine, prvotu`eniku Zoranu ]ori}u, sinu Mirka iz Mostara, sada nepoznatog boravi{ta, postavio privremenog zastupnika Nedjeljka Ripi}a, odvjetnika iz Mostara, budu}i je boravi{te prvotu`enika nepoznato i nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja

Broj 14 - Strana 130

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

zakonskog zastupnika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a FBiH). Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se prvotu`enik Zoran ]ori} ili njegov punomo}nik na pojave pred Sudom, odnosno dok organ za socijalnu skrb ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (~lanak 297. ZPP-a FBiH). Broj 58 0 P 033535 06 P 21. o`ujka 2011. godine Mostar (03-3-743/11) Op}inski sud u Ljubu{kom, po stru~noj suradnici Eldini Biuk, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, organizacijski dio Opskrba el. energijom, OP Jug, Grude, Trg Herceg Bosne 3, protiv tu`enog Saida Pa{i} iz Ljubu{kog, Maka Dizdara bb, radi isplate duga, izvan ro~i{ta i u izo~nosti stranaka, dana 16. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Tu`enom Saidu Pa{i} iz Ljubu{kog postavlja se privremeni zastupnik u ovom postupku u osobi Tomislav Zeli}, odvjetniku iz Ljubu{kog. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik obavlja sve dok se navedene osobe ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne obavijesti Sud da je istima postavilo skrbnika. Broj 63 0 Mal 004526 09 Mal 16. marta 2011. godine Ljubu{ki (03-3-749/11) Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi}-Kova~evi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Vidosave Miti} iz Mostara, Ante Star~evi}a 13, zastupana po punomo}niku Rajku ]u`i}u, odvjetniku iz Mostara, protiv tu`enika Mate Dragoje, iz Mostara Ortije{ bb, radi predaje u posjed, vanraspravno, dana 21. 3. 2011. godine, objavljuje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda od 21. 1. 2011. godine, a na osnovu ~lana 296. stav. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, Velimir Mari}, odvjetnik iz Mostara, postavljen je za privremenog zastupnika tu`eniku Mati Dragoje, sada nepoznatog boravi{ta. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u ovom postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 58 0 P 058783 09 P 21. o`ujka 2011. godine Mostar (03-3-754/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Kadu{i} Hanife i Kadu{i} Osme iz Trep~a, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Kadu{i} Mejri, Hajri} Ragibu, Hajri} Unki, Kadu{i} Salihi, Dugali} Hamili, Kadu{i} D`emili, Kadu{i} Mini i Kadu{i} D`emalu, a koji su upisana kao vlasnik u zk. ul broj 613 i 614 K.O. SP-TREP^E na nekretninama ozna~enim kao k.~. broj 230/1 Berberova~e, ku}a i zg. u pov. 20 m² i njiva 4. kl. u pov. 5051 m², k.~. broj 238/6 Berberova~e, dvori{te u pov. 32 m² i k.~. broj 238/7 Berberova~e, pristupni put u pov. 106 m², postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep D`evadu, advokata iz Te{nja, po{to su isti upisani kao suvlasnici, ista je umrli, a nasljednici po izjavi predlaga~a su nepoznati, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-10-001 463 18. marta 2011. godine Te{anj (03-3-755/11)

Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Travniku, u pravoj stvari tu`itelja Drage ^urka iz Travnika, zastupan po punomo}niku Ahmedu Kulenovi}u, advokatu iz Travnika, protiv tu`enih Maksa ^urka, Ante ^urka, Stipe ^urka i Marjana ^urka, postavio je tu`enim Anti ^urku, Stipi ^urku i Marjanu ^urku privremenog zastupnika: u osobi advokatu Marku Vujinovi}u iz Travnika, na temelju ~l. 296. st. 1. i 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), jer su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika i jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enih dugo trajao, tako da bi mogle nastupiti {tetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik ima pravo da u postupku za koji je postavljen, sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, a ta prava i du`nosti }e obavljati sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca, a shodno ~l. 297. ZPP-a FBiH. Broj 51 0 P 039766 10 P 18. marta 2011. godine Travnik (03-3-766/11) Op}inski sud u Ora{ju, po sucu Darku @upari}u, u pravnoj stvari tu`itelja Omera D`ananovi}a iz Od`aka i Samira D`ananovi}a iz Od`aka, oba zastupana po punomo}niku Adamu Filipovi}u, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`ene Pa{e Mehi} ro|. He}imovi} iz Od`aka, Sadeta Kari}a 58., radi utvr|enja i uknji`be, v.p.s. 1.000,00 KM, dana 11. 2. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`itelja Omera D`ananovi}a iz Od`aka, Sadeta Kari}a bb i Samira D`ananovi}a iz Od`aka, Sadeta Kari}a bb, oba zastupana po punomo}niku Adamu Filipovi}u, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`ene Pa{e Mehi} ro|. He}imovi} iz Od`aka, Sadeta Kari}a 58., radi utvr|enja i uknji`be, v.p.s. 1.000,00 KM. Sud je tu`enoj Pa{i Mehi} postavio privremenog zastupnika u osobi Marijana Peji~i}a, odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`ene nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enoj bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enu u postupku sve dok se tu`ena ili njezin punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 25 0 P 012853 09 P 11. marta 2011. godine Ora{je (03-3-770/11) Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`itelja Safeta Horoskovi}, sina Alije iz Od`aka, ul. 16. muslimanska 85, protiv tu`enika Huseina Huremovi}, sina Ibrahima iz Od`aka, koji je bio na adresi ^rtimirova 22, Ljubljana, radi utvr|enja i uknji`be prava valsni{tva na nekretnini ozna~enoj kao k.~. br. 2993/1 Kr~evina njiva pov. 3854 m², upisane u Pl. 2496/01 KO Od`ak, Sud je Rje{enjem broj 25 0 P 013687 09 P od 17. 3. 2011. godine postavio tu`eniku Huseinu Huremovi} privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Marijana Peji~i} iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 25 0 P 013687 09 P 17. marta 2011. godine Ora{je (03-3-771/11) Op}inski sud u ^apljini, po sucu Mariji [imi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ivan Pehar iz Gabela Polja, zastupanog po pun. Vladimir Lukenda, Goran Lukenda, odvj. iz ^apljine, protiv tu`enika Nedjeljka Korda i dr., radi utvr|enje i uknji`ba, VSP 3.000,00. OGLAS Rje{enjem ovog Suda broj 53 0 P 041191 11 P od 16. 3. 2011. godine, na osnovu ~l. 296 st. 2. i to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Branko Mandrapa, odvj. iz ^apljine za privremenog zastupnika tu`enim Korda (Nikola) Nedjeljka, Korda (Andrije) Marko, Popovi} (Ilije) Ilija, Knezovi} ( `. Drage) Matija, Korda (pok. Nikole) Ne|o, Korda (ud.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 131

Marka) Vida, Korda (Marka) Ivan, Korda (ro|. Prskalo, k}i Mate) Jaka, su nepoznatog boravka, zastupani po privremenom zastupniku Branku Mandrapi, odvj. iz ^apljine, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 53 0 P 041191 11 P 16. o`ujka 2011. godine ^apljina (03-3-776/11) Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, u pravnoj stvari tu`itelja Tomislav Toki}, sin Joze iz Tomislavgrada, zastupan po punomo}niku Mili Ivan~i}, odvj. iz Livna, protiv tu`enika ]osi} Marijan pok. Mi{ka, ]osi} Frano pok. Grge, ]osi} Pere pok. Ivan, ]osi} Mirko pok. Ivana, ]osi} Karlo pok. Ivana, ]osi} Mijo pok. Joze, Landeka Ilija pok. Jure, Kri`anac Spomenko, sin Joze, Kri`anac Marko, sin Joze, ]osi} Jozo, sin Ivana, Peri} Miro, sin Joze, ]osi} Marko pok. Mate, ]osi} Jozo pok. Mate, ]osi} Marijan pok. Mate, ]osi} Frano pok. Mate, ]osi} Ante pok. Mate, ]osi} Ivan pok. Mate, svi tu`enici sada nepoznata boravka, radi ispravke i uknji`be, dana 7. 3. 2011. godine, izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-l0-000 093 od 7. 3. 2011. godine, tu`enicima: ]osi} Marijan pok. Mi{ka, ]osi} Frano pok. Grge, ]osi} Pere pok. Ivan, ]osi} Mirko pok. Ivana, ]osi} Karlo pok. Ivana, ]osi} Mijo pok. Joze, Landeka Ilija pok. Jure, Kri`anac Spomenko, sin Joze, Kri`anac Marko, sin Joze, ]osi} Jozo, sin Ivana, Peri} Miro, sin Joze, ]osi} Marko pok. Mate, ]osi} Jozo pok. Mate, ]osi} Marijan pok. Mate, ]osi} Frano pok. Mate, ]osi} Ante pok. Mate, ]osi} Ivan pok. Mate, nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Perice Babi}, odvjetnika iz Livna. Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`enici ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enicima postavio staratelja. Broj 068-2-P-10-000 093 7. o`ujka 2011. godine Tomislavgrad (03-3-790/11) Op}inski sud u Velikoj Kladu{i objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sudiji Hasiba Buhi}, u pravnoj stvari tu`itelja Abdulah Okanovi}, sin ]amila iz Trnova 146, Velika Kladu{a, protiv tu`enog Husein ]ehaji}, sin Ahmeta, radi povrata zajma, vsp. 6.400 KM. Tu`itelj je predlo`io postavljanje tu`eniku Husein ]ehaji} privremenog zastupnika u osobi advokata Kadi} Ibrahima iz Velike Kladu{e, na temelju ~l. 296. st. 1. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 23 0 P 002709 99 P 2. marta 2011. godine Velika Kladu{a (03-3-793/11) Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u pravnoj stvari tu`itelja: Duvnjak Pere Pero iz Donjeg Malovana - Kupres, protiv tu`enih: Ljubas Bla` pok. Ive iz Gornjeg Malovana, Toki} Lovro pok. Tome iz Malovana, Toki} Ivka ud. Jure iz Satnice, Toki} Mijo pok. Jure iz Satnice, Toki} Jozo pok. Jure iz Satnice, Toki} Ante pok. Jure iz Satnice, Toki} Ivan pok. Ante iz Satnice i Ranki} David Lukin iz Donjeg Malovana, svi nepoznata boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 10. 2. 2011. godine, izdao je OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000325 od 10. 2. 2011. godine, tu`enicama: Ljubas Bla` pok. Ive iz Gornjeg Malovana, Toki} Lovro pok. Tome iz Malovana, Toki} Ivka ud. Jure iz Satnice, Toki} Mijo pok. Jure iz Satnice, Toki} Jozo pok. Jure iz Satnice, Toki} Ante pok. Jure iz Satnice, Toki} Ivan pok. Ante iz Satnice i Ranki} David Lukin iz Donjeg Malovana, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Predraga Kelave, odvjetnika iz Tomislavgrada. Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koji }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred

Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. Broj 068-2-P-07-000325 10. februara 2011. godine Tomislavgrad (03-3-797/11) Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Travniku, u pravoj stvari tu`itelja Nazife Ribi} iz Tuzle, zastupana po punomo}niku Hajrudinu Aliba{i}u iz Travnika, protiv tu`enih Rabije, Rukije, Ibrahima, Emine i Hamida Aliba{i}a, postavio je tu`enoj Rabiji Aliba{i} privremenog zastupnika: u osobi advokatu Bekiru Ferizovi}u iz Travnika, na temelju ^L. 296, st. 1. i 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), jer je tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enog dugo trajao, tako da bi mogle nastupiti {tetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik ima pravo da u postupku za koji je postavljen, sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, a ta prava i du`nosti }e obavljati sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca, a shodno ~l. 297. ZPP-a FBiH. Broj 51 0 P 041961 10 P 21. marta 2011. godine Travnik (03-3-803/11) Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja Kadri} Merseda, sina Dede iz Mao~e, Br~ko Distrikt BiH, zastupan po punomo}niku Omer}eheji} Amiru, advokatu iz Tuzle protiv tu`enih prvo tu`ene Biberovi} Bahta, ro|ena ^anetovi} iz Tuzle, drugo tu`ene Biberovi} Refije ro|ene Ki~i} iz Tuzle i tre}e tu`ene Hod`i} Hate ro|ene Biberovi} iz Tuzle svi nepoznatog prebivali{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, V.SP. 3.000,00 KM, objavio je dana 21. 3. 2011. godine slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Tu`enima Biberovi} Bahti ro|enoj ^anetovi} iz Tuzle, Biberovi} Refiji ro|enoj Ki~i} iz Tuzle i Hod`i} Hati ro|enoj Biberovi} iz Tuzle, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Hogi} Enveru, advokatu iz Tuzle. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavi staraoca. Broj 32 0 P 051212 11 P 21. marta 2011. godine Tuzla (03-3-804/11) Op}inski sud u ^apljini, po sucu Mariji [imi}, u pravnoj stvari tu`itelja Sanja Bartulovi} ro|. Brati}, k}i Maje, Had`i}i, @unova~ka 32, zakonski nasljednik iza umrlog Brati} Maje, sina Ante iz Ilid`e, Mara Brati}, k}i Luke, `ena Dimitrija zv. Mitar, Sarajevo Vogo{}a, zakonski nasljednik iza umrlog Brati} Dimitrija zv. Mitar, sina Marka iz Sarajeva, Nikola Brati}, sin Marka iz Konjica, Proleterskih brigada 12, Konjic, i Milorad Karanovi}, sin Dragana iz Sarajeva, Antuna Hangija 13, Sarajevo, svi zastupani po pun. Moniki Rebac-Filipovi}, odvj. iz ^apljine, protiv tu`enika Ljuba Lovri}, `ena Stijepana, Neum, Jazine bb, i dr., radi utvr|enja prava vlasni{tva i uknji`be vsp. 3.000,00 KM, vanraspravno, dana 21. 3. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS Rje{enjem ovog suda broj 53 0 P 038454 11 P od 2. 3. 2011. god., na osnovu ~l. 296 st. 2. i to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se odvj. Azra Kati} za privremenog zastupnika tu`enim Ivan Lovri} pok. Joze, Stana Lovri} pok. Joze, Ru`a Lovri} pok. Joze, Hakibeg Rizvanbegovi} um. Mustajbega, Stjepan Lovri} pok. Joze, Vladimir Savi}, Anton Vukojevi}, sin Vlatka, Zdravko Lovi}, sin Joze, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 53 0 P 038454 11 P 21. o`ujka 2011. godine ^apljina (03-3-805/11)

Broj 14 - Strana 132

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

LIKVIDACIJE - STE^AJI
Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "TEHNOGRADNJA" d.o.o. [iroki Brijeg, Matije Gupca bb. Preostala imovina Dru{tva - nov~ani iznos od 105,83 KM raspore|uje se osniva~u Miljenko Zovko, Matije Gupca 10b, [iroki Brijeg. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Miljenko Zovko, Matije Gupca 10b, [iroki Brijeg. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 64 0 L 011614 10 L 2. o`ujka 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-546/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "AUTOKVESI]" d.o.o. [iroki Brijeg, Potkraj 26 - Ko~erin. Preostala imovina Dru{tva - nov~ani iznos od 4,29 KM kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, nov~ani iznos od 16,36 KM kod UniCredit Bank d.d. Mostar, te nov~ani iznos od 9,07 EUR kod UniCredit bank d.d. Mostar raspore|uje se osniva~u Zdenko Kvesi}, Potkraj 26 - Ko~erin. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Zdenko Kvesi}, Potkraj 26 - Ko~erin. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 64 0 L 011559 10 L 2. o`ujka 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-547/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "BIRO TRGOVINA" d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, Fra Sarafina Dodiga bb. Preostala imovina Dru{tva raspore|uje se osniva~u Jolandi Vuk{i}, Humac bb, Ljubu{ki. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Jolanda Vuk{i}, Humac bb, Ljubu{ki. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 64 0 L 008698 09 L 2. o`ujka 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-548/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "VIGOR" export-import d.o.o. Ljubu{ki, Stube bb. Preostala imovina Dru{tva - nov~ani iznos od 5,61 KM raspore|uje se osniva~u Vinku Mlinarevi}u, Stube bb, Ljubu{ki. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Vinko Mlinarevi}, Stube bb, Ljubu{ki. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 64 0 L 012881 10 L 2. marta 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-549/11) Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Edicom" d.o.o. izdava~ka i uslu`na

djelatnost Ora{je, ul. XIV. broj L/2/4, na ro~i{tu odr`anom dana 2. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE 1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Edicom" D.o.o. izdava~ka i uslu`na djelatnost Ora{ja, ulica XIV. broj L/2/4. 2. Za likvidatora se imenuje zakonski zastupnik Lucija Koba{ iz Ora{ja, ulica XIV. broj L/2/4. 3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja broj U/I-187/02 od 30. 12. 2002. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-326, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 25 0 L 024507 10 L 2. marta 2011. godine Ora{je (03-3-551/11) Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Gli{ar-Commerce" d.o.o. za promet i trgovinu Prud broj 272, na ro~i{tu odr`anom dana 2. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE 1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Gli{ar-Commerce" d.o.o. za promet i trgovinu Prud broj 272. 2. Za likvidatora se imenuje Ivica Bogdanovi} iz Pruda, k.br. 272 . 3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{je, Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja broj U/I.65/00 od 18. 2. 2000. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-441, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 25 0 L 023610 10 L 2. o`ujka 2011. godine Ora{je (03-3-577/11) Op}inski sud u Ora{ju, likvidacioni sudija Momir \o{anovi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "Brooklyn" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Ugljara broj 133, na ro~i{tu odr`anom dana 9. 3. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE 1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Brooklyn" d.o.o. za proizvodnju, prometi usluge Ugljara broj 133. 2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Merilend Brolicki iz Ora{ja, 14. ulica Lamela III/2. 3. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koje je upisano u mati~ni registarski broj upisa 1-234 po Rje{enju broj 025-0-Reg-07-000 068 od 30. 4. 2007. godine. 4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. Broj 25 0 L 021696 10 L 9. marta 2011. godine Ora{je (03-3-664/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom Gra|evinsko-prometno-uslu`no dru{tvo

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 133

"EM-BEDER" d.o.o. @ep~e, Sarajevska bb, @ep~e, koju zastupa zakonski zastupnik Tokali} Enaz, iz @ep~a, Sarajevska bb, nakon odr`anog ro~i{ta dana 15. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnom osobom Gra|evinskoprometno-uslu`no dru{tvo "EM-BEDER" d.o.o. @ep~e, Sarajevska bb, @ep~e, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-9364. Za likvidatora se imenuje Tokali} Enaz, iz @ep~a, Sarajevska bb. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveze Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 047384 11 L 15. marta 2011. godine Zenica (03-3-707/11) Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Dos-Com" DOO za proizvodnju i promet Od`ak, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE 1. 2. 3. 4. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Dos-Com" DOO za proizvodnju i promet Od`ak, Titova bb. Za likvidatora se imenuje Nevzet Bavrk iz Od`aka, Red`e Porobi}a 204. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju, Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja U/I-268/00 od 25. 5. 2000. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-1201, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 25 0 L 025779 11 L 16. marta 2011. godine Ora{je (03-3-708/11) Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji Had`i} Fikreti, u likvidacionom postupku nad dru{tvom DOO "MTK" Cazin, dana 15. 3. 2011. godine, donio je sljede}i OGLAS Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "MTK" Cazin, sa sjedi{tem Mala Lisa bb, Cazin. Za likvidatora navedene firme imenuje se Kli~i} Mustafa, sin Huseina, nastanjen na adresi Kli~i}i 55, Cazin. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, mati~nog broja 17-01-1593-09. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 17 0 L 028727 11 L 15. marta 2011. godine Biha} (03-3-721/11) Op}inski sud u Ora{ju, i to sudija Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem "M&S-[ped 2002" d.o.o. za

me|unarodno otpremni{tvo Domaljevac, Carinski terminal broj 13, na ro~i{tu odr`anom dana 3. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE 1. 2. 3. 4. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "M&S-[ped 2002" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo Domaljevac, Carinski terminal broj 13. Za likvidatora se imenuje Dario [pionjak iz Bazika, Posavskih branitelja 6, 76233 Domaljevac. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja 025-0-Reg-08-000111 od 5. 6. 2008. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa MBS 1-1435, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 25 0 L 024924 10 L 3. o`ujka 2011. godine Ora{je (03-3-722/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom Transportno trgova~ko dru{tvo "TRGOPREVOZ" Kakanj, d.o.o. Kakanj, 29. novembra bb, odlu~uju}i po prijedlogu osniva~a D`ini} Naida od 11. 6. 2010. godine, nakon ro~i{ta odr`anog dana 28. 2. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Transportno trgova~ko dru{tvo "TRGOPREVOZ" Kakanj, d.o.o. Kakanj, 29. novembra bb, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-1405. Za likvidatora se imenuje Mehmed Vranac, advokat iz Visokog, Alije Izetbegovi}a 1. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 038157 10 L 28. februara 2011. godine Zenica (03-3-724/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Seka Bradari}, u likvidacionom postupku nad firmom, "MATURITAS" d.o.o. za gra|enje @ep~e, Stjepana Radi}a 68, @ep~e, odlu~uju}i po prijedlogu od 7. 7. 2008. godine, kojeg zastupa Milana [ari} iz @ep~a, osniva~ Dru{tva, nakon odr`anog ro~i{ta dana 20. 1. 2009. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "MATURITAS" d.o.o. za gra|enje @ep~e, Stjepana Radi}a 68, @ep~e, mati~ni reg. broj subjekta upisa 1-9050. Za likvidatora se imenuje Mario Mikuli} iz @ep~a, Stjepana Radi}a 60. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 036778 08 L 20. januara 2009. godine Zenica (03-3-725/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom Proizvodno uslu`no dru{tvo ,,Mis-Promex" d.o.o. Zenica, Crkvice bb, Zenica, Zenica, odlu~uju}i po prijedlogu zakonskog zastupnika

5.

6. 7.

5.

6. 7.

Broj 14 - Strana 134

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

Ru{pi} Veldine od 29. 12. 2010. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 10. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Proizvodno uslu`no dru{tvo ,,Mis-Promex" d.o.o. Zenica, Crkvice bb, Zenica, Zenica, mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0320-09. Za likvidatora se imenuje Miski} Nijaz, iz Zenice, Armije BiH 32. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 046057 10 L 10. marta 2011. godine Zenica (03-3-726/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom ,,Sanex - Promet" Dru{tvo za trgovinu i transport, uvoz-izvoz, d.o.o. Zenica, Tetovska 363, Zenica, odlu~uju}i po prijedlogu zakonskog zastupnika Bajramovi} Emira od 30. 12. 2010. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 10. 3. 2010. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnom osobom ,,Sanex - Promet" Dru{tvo za trgovinu i transport, uvoz-izvoz, d.o.o. Zenica, Tetovska 363, Zenica, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-4799. Za likvidatora se imenuje Emir Bajramovi} iz Zenice, Bulevar Kulina bana 1/A. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 046121 10 L 10. marta 2011. godine Zenica (03-3-728/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "METALLON" d.o.o. Visoko, Tauk~i}i bb, odlu~uju}i po prijedlogu zakonskog zastupnika Agi} Kenana od 27. 12. 2010. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 10. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "METALLON" d.o.o. Visoko, Tauk~i}i bb, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-9157. Za likvidatora se imenuje Agi} Zijad iz Visokog, Tauk~i}i bb. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 045892 10 L 10. marta 2011. godine Zenica (03-3-729/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom, Dru{tvo za promet i usluge "AUTO-GINEVRA" Zenica d.o.o., sa sjedi{tem u Nemila - Ponirak 70, Nemila, Zenica, koju zastupa

zakonski zastupnik Isakovi} Muhamed, iz Zenice, Bulevar Kulina bana 30 B, nakon odr`anog ro~i{ta dana 17. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnom osobom Dru{tvo za promet i usluge "AUTO-GINEVRA" Zenica d.o.o., sa sjedi{tem u Nemila - Ponirak 70, Nemila, Zenica, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-9702. Za likvidatora se imenuje Isakovi} Muhamed, iz Zenice, Bulevar Kulina bana 30 B. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveze Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 046183 10 L 17. marta 2011. godine Zenica (03-3-732/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom "MACRO - SPED" d.o.o. Kakanj, Dru{tvo za prevoz, trgovinu i usluge Kakanj, [ehida bb, odlu~uju}i po prijedlogu punomo}nika predlagatelja Hamdije [ljuka, advokata iz Kaknja, od 9. 12. 2010. godine, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "MACRO - SPED" d.o.o. Kakanj, Dru{tvo za prevoz, trgovinu i usluge Kakanj, [ehida bb, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-8642. Za likvidatora se imenuje Asim Sunulahpa{i} iz Busova~e, Zagreba~ka bb. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 044947 10 L 16. marta 2011. godine Zenica (03-3-733/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom, Dru{tvo za trgovinu i usluge ,,KID" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Prve zeni~ke brigade 11, koju zastupa punomo}nik, Anto Jonji}, advokat iz Zenice, nakon odr`anog ro~i{ta dana 17. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnom osobom Dru{tvo za trgovinu i usluge ,,KID" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Prve zeni~ke brigade 11, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-9437. Za likvidatora se imenuje Pepi} Avdulah, sin Sabrije, iz Zenice, Prve zeni~ke brigade 11. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveze Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 046146 10 L 17. marta 2011. godine Zenica (03-3-734/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi} u likvidacionom postupku nad pravnom osobom Dru{tvo za trgovinu i usluge "DALIPROM" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u Nemila, Nemila bb, koju zastupa zakonski zastupnik Skopljak

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 135

Jasmin, iz Zenice, Top~i} polje 64, nakon odr`anog ro~i{ta dana 17. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnom osobom Dru{tvo za trgovinu i usluge "DALIPROM" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u Nemili, Nemila bb, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1 -5107. Za likvidatora se imenuje Skopljak Jasmin, iz Zenice, Top~i} polje 64. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveze Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 046182 10 L 17. marta 2011. godine Zenica (03-3-735/11) Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem SLOBODNA d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Kneza Vi{eslava bb, zastupanog po z.z. direktoru Ivani Gugi}-Lovri}, a ova po punomo}nicima ]uri} Zdenku dr. advokatima iz ZOU Sesar-]uri}-Mileti} iz Mostara, na ro~i{tu odr`anom dana 14. 3. 2011. godine, donosi sljede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se postupak likvidacije nad dru{tvom SLOBODNA d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru na adresi Kneza Vi{eslava bb, upisanog u registarski ulo`ak Op}inskog suda Mostar broj 1-9931, a na osnovu Rje{enja o upisu u sudski registar U/I-149/99 Vi{eg suda u Mostaru. Likvidator Dru{tva Alikadi} Fatima razrje{ava se du`nosti likvidatora. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje naprijed ozna~enog dru{tva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda kao i svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" kao na oglasnoj tabli ovog Suda. Tro{kovi postupka padaju na teret osniva~a. Broj 58 0 L 070514 10 L 14. marta 2011. godine Mostar (03-3-738/11) Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i OGLAS 1. 2. 3. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Hidrokom" DOO. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Petar Zori}, sin Petra iz Tomislavgrada. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Livnu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1811, a po Rje{enju broj U/I-185/2002 od 17. 11. 2002. godine. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 68 0 L 014243 10 L 21. marta 2011. godine Livno (03-3-744/11) Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "ALGAMDI" d.o.o. Tuzla, Rudarska 19, donio je dana 21. 3. 2011. godine sljede}e RJE[ENJE Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "ALGAMDI" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-11308, sa danom 21. 3. 2011. godine. Za likvidatora se imenuje Smaji} Suada, Rudarska 19, Tuzla. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Broj 32 0 L 051105 10 L 21. marta 2011. godine Tuzla (03-3-746/11) Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "TVIM" d.o.o. @ivinice, \ur|evik, Magistralni put bb, donio je dana 21. 3. 2011. godine sljede}e RJE[ENJE Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "TVIM" d.o.o. @ivinice, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-861, sa danom 21. 3. 2011. godine. Za likvidatora se imenuje D`ihanovi} Anis, \ur|evik, Magistralni put bb, @ivinice. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Broj 32 0 L 051292 11 L 21. marta 2011. godine Tuzla (03-3-747/11) Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "ERZOEDUC" d.o.o. Tuzla, ^aklovi}i 105, donio je dana 21. 3. 2011. godine sljede}e RJE[ENJE Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "ERZOEDUC" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-7225, sa danom 21. 3. 2011. godine. Za likvidatora se imenuje Selimovi} Haso iz ^aklovi}a br. 105. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e.

4. 5.

Broj 14 - Strana 136

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
4.

Srijeda, 30. 3. 2011.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Broj 32 0 L 043274 10 L 21. marta 2011. godine Tuzla (03-3-748/11) Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Miljkovi} Fatime iz Velike Kladu{e, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "Agencija Gator" Velika Kladu{a, dana 10. 3. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Agencija Gator" iz Velike Kladu{e, Cazinska 12. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Miljkovi} Fatima, direktor navedene firme. Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka nad navedenom firmom, upisan u registarski ulo`ak br 1-2688-00 prema Rje{enju Op}inskog suda Biha} br. 017-0-Reg-09-000064 od 27. 3. 2009. god., brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. Broj 17 0 L 028529 11 L 10. marta 2011. godine Biha} (03-3-767/11) Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Duri} Irfana iz Cazina, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "Eureka" iz Cazina, dana 10. 3. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Eureka" iz Cazina, Gnjilavac bb. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Duri} Irfan, direktor navedene firme. Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka nad navedenom firmom, upisan u registarski ulo`ak br 1-110-00 prema Rje{enju Kantonalnog suda Biha} br. U/I-999/2000 od 23. 2. 2000. god., brisat }e se iz registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. Broj 17 0 L 028546 11 L 10. marta 2011. godine Biha} (03-3-768/11) Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Ivo Plast" d.o.o. za prikupljane i preradu otpada Ora{je, na ro~i{tu odr`anom dana 4. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE 1. 2. 3. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Ivo Plast" za prikupljanje i preradu otpada d.o.o. Ora{je. Za likvidatora se imenuje Ivica Pranji} iz Stra`e bb, op}ina Srebrenik. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju, Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja broj 025-0-Reg-10-000090 od 22. 6. 2010. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa MBS 25-01-0013-10, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 25 0 L 023609 10 L 4. o`ujka 2011. godine Ora{je (03-3-769/11)

5.

6. 7.

Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "HUJDUR-KOMERC" d.o.o. Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 16. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "HUJDUR-KOMERC" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-7293 Likvidator Imamovi} Ned`ad advokat iz Tuzle razrje{ava se du`nosti likvidatora. Preostala imovina Dru{tva, prema popisnoj listi stalnih sredstava, koja je sastavni dio kona~nog izvje{taja likvidatora od 15. 10. 2010. godine, pripada osniva~u Hujdur Mehmedu iz Tuzle, @arka Vukovi}a 186. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. Broj 32 0 L 013342 10 L 16. marta 2011. godine Tuzla (03-3-772/11) Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "AUTO BEST" d.o.o. Tuzla, donio je dana 16. 3. 2011. godine sljede}e RJE[ENJE Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "AUTO BEST" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-9804, sa danom 16. 3. 2011. godine. Za likvidatora se imenuje Budimlija Mustafa, Mostarska 2, Tuzla. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlagajga izvr{e. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novmima Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Broj 32 0 L 000969 09 L 16. marta 2011. godine Tuzla (03-3-773/11)

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 137

Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "BAUMANN" d.o.o. Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 16. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "BAUMANN" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-12562. Likvidator Had`iselimovi} Almir razrje{ava se du`nosti likvidatora. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. Broj 32 0 L 062585 07 L 16. marta 2011. godine Tuzla (03-3-774/11) Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Isi}-Company" d.o.o. za trgovinu prijevoz i usluge Ora{je, ul. 16. broj 7, na ro~i{tu odr`anom dana 18. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE 1. 2. 3. 4. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Isi}-Company" d.o.o. za trgovinu prijevoz i usluge Ora{je, ul. 16. broj 7. Za likvidatora se imenuje Isi} Zahir iz Ora{ja, ul. 16. broj 7. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju, Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja U/I-213/05 od 7. 6. 2005. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-1414, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 25 0 L 023636 10 L 18. o`ujka 2011. godine Ora{je (03-3-777/11) Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS Provest }e se likvidacioni postupak nad preduze}em "BIOMASA" d.o.o Jajce, Carevo polje bb, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana isticanja ovog Rje{enja na oglasnu plo~u Suda i objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se smatrati zaklju~en. Za likvidatora se postavlja Goran Ladan, sin Stipe, direktor Dru{tva, koji je du`an postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03. Nakon proteka oglasnog roka i po pravosna`nosti ovog Rje{enja, Sud }e zaklju~enjem likvidacionog postupka navedeno dru{tvo brisati iz sudskog registra. Tro{kove postupka likvidacije snosi predlaga~. Broj 51 0 L 045912 11 L 14. marta 2011. godine Travnik (03-3-789/11) Op}inski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Aganovi} Ifeti, u postupku predlaga~a \elilba{i} [abana iz Turbeta, Novo Naselje 3, Travnik, radi likvidacije pravnog lica "Vla{i} Produkt" d.o.o. Turbe - Travnik, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 1. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem: "Vla{i} Produkt" d.o.o. Turbe Travnik, upisan u sudski registar ovog Suda Travnik, Rje{enjem br. U/I-627/04 od 19. 5. 2004. godine, MBS 1-4646. Za likvidatora se postavlja direktor i osniva~ Dru{tva \elilba{i} [aban, sin Zahida iz Turbeta, Novo Naselje III.

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravosna`no, pravno lice: "Vla{i} Produkt" d.o.o. Turbe Travnik, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Travnik, kao i drugim javnim registrima. Imovina koja preostane pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. Broj 51 0 L 042755 10 L 10. marta 2011. godine Travnik (03-3-794/11) Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Me{anovi} Hasibe iz Klju~a, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "Biljani" iz Klju~a, dana 10. 3. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Biljani" iz Klju~a, Branilaca BiH 56. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federcaije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Me{anovi} Hasiba, direktor navedene firme. Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka nad navedenom firmom, upisan u registarski ulo`ak br 1-1441-00 prema Rje{enju Kantonalnog suda Biha} br. U/I-1126/99 od 20. 12. 1999. god., brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. Broj 17 0 L 025772 10 L 10. marta 2011. godine Biha} (03-3-795/11) Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Had`i} Fikreti, u likvidacionom postupku, nad dru{tvom "KINESKI ZID" DOO Biha}, dana 11. 3. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom "KINESKI ZID" DOO Biha}, sa sjedi{tem u ul. Darivalaca krvi 9, Biha}, ~iji je dosada{nji zakonski zastupnik bila Beganovi} Anela, k}i Hakije, ro|. 1984. god. u Biha}u, gdje je i nastanjen na adresi ul. Hasana Kjafije Pru{~aka L-1, upisano u reg. ulo`ak Op}inskog suda Biha}, pod mati~nim brojem 17-01-0160-08. Likvidator Beganovi}a Anela razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo "KINESKI ZID" DOO Biha} brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 17 0 L 027561 10 L 11. marta 2011. godine Biha} (03-3-796/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "VRTNA MEHANIKA" d.o.o. [iroki Brijeg, Kne{polje 132. Preostala imovina Dru{tva - nov~ani iznos od 139,51 KM na transakcijskom ra~unu kod UniCredit Bank d.d. - Poslovnica [iroki Brijeg, te iznos od 0,49 EUR kod UniCredit Bank d.d. - Poslovnica [iroki Brijeg, raspore|uje se osniva~u Zlatan Barbari}, Kne{polje 132, [iroki Brijeg. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Zlatan Barbari}, Kne{polje 132, [iroki Brijeg.

5.

6. 7.

Broj 14 - Strana 138

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 64 0 L 011216 10 L 7. o`ujka 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-798/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad firmom Proizvodnja i trgovina "BAZA-ABAZ" d.o.o. Olovo, Dolovi bb, Olovo, odlu~uju}i po prijedlogu likvidatora Abazovi} Mirsade iz Olova, Dolovi bb, za zaklju~enje likvidacionog postupka nad navedenom firmom, nakon odr`anog ro~i{ta dana 22. 12. 2010. godine, kome je prisustvovao likvidator Abazovi} Mirsada, donio je slijede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Proizvodnja i trgovina "BAZA-ABAZ" d.o.o. Olovo, Dolovi bb, Olovo, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-6204. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Abazovi} Mirsada iz Olova, Dolovi bb. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-6204 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. Broj 43 0 L 033316 10 L 22. decembra 2010. godine Zenica (03-3-801/11) Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS Provest }e se likvidacioni postupak nad preduze}e " MISIRMONTA@A" d.o.o. Bugojno, Hendek 1, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana isticanja ovog Rje{enja na oglasnu plo~u Suda i objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se smatrati zaklju~en. Za likvidatora se postavlja Zaimovi} Amer, sin Ibrahima, direktor Dru{tva, koji je du`an postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03). Nakon proteka oglasnog roka i po pravosna`nosti ovog Rje{enja, Sud }e zaklju~enjem likvidacionog postupka navedeno dru{tvo brisati iz sudskog registra. Tro{kove postupka likvidacije snosi predlaga~. Broj 51 0 L 041509 10 L 21. marta 2011. godine Travnik (03-3-802/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom Zemljoradni~ka zadruga "Baki}i" Olovo, Olovo, Baki}i bb, nakon odr`anog ro~i{ta dana 21. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnom osobom Zemljoradni~ka zadruga "Baki}i" Olovo, Olovo, Baki}i bb, mati~ni registarski broj upisa subjekta 3-409. Za likvidatora se imenuje Hod`i} Kadir, Baki}i bb, Olovo. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveze Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 044587 10 L 21. marta 2011. godine Zenica (03-3-807/11) Op}inski sud u Biha}u, u likvidacionom postupku nad privrednim dru{tvom "NH INTERNACIONAL" DOO SANSKI MOST, sa sjedi{tem u Sanskom Mostu,. Banjalu~ka 87 A, na ro~i{tu odr`anom dana 14. 3. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom "NH INTERNACIONAL" DOO SANSKI MOST, sa sjedi{tem u Sanskom Mostu, Banjalu~ka 87 A, ~iji je

dosada{nji zakonski zastupnik bio Nisvet Halilovi}, sin Hame, ro|en 12. 4. 1961. g. u Donjem Kamengradu, nastanjen na adresi u Sanskom Mostu, Klju~ka 116 A. Nisvet Halilovi}, sin Hame, ro|en 12. 4. 1961. g. u Donjem Kamengradu, nastanjen na adresi u Sanskom Mostu, Klju~ka 116 A, razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, dru{tvo "NH INTERNACIONAL" DOO SANSKI MOST, sa sjedi{tem Sanskom Mostu, Banjalu~ka 87 A, brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda, upisano br. 017-0-Reg-10-000091 od 5. 3. 2010. g. i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 17 0 L 025950 10 L 14. marta 2011. godine Biha} (03-3-808/11) Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "MODENA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, Bosne Srebrene bb, dana 22. 3. 2011. godine, donosi RJE[ENJE Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "MODENA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, Bosne Srebrene bb, sa danom 22. 3. 2011. godine u 11,00 sati. Za likvidatora se imenuje Fuad Sejdin, sin Muje iz Tuzle, Dragodol 2. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan ~etvrtak, 26. 5. 2011. godine, sa po~etkom u 09,15 sati. Broj 32 0 L 061119 11 L 22. marta 2011. godine Tuzla (03-3-809/11) Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "SONECO" d.o.o. za proizvodnju stilskog, plo~astog i tapaciranog namje{taja Kalesija, Vukovije Gornje bb, Toj{i}i, dana 22. 3. 2011. godine, donosi RJE[ENJE Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "SONECO" d.o.o. za proizvodnju stilskog, plo~astog i tapaciranog namje{taja Kalesija, Vukovije Gornje bb, Toj{i}i, sa danom 22. 3. 2011. godine u 10,00 sati. Za likvidatora se imenuje Ned`ad Majdan~i}, Kalesija, Gornje Vukovije bb, Toj{i}i. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e.

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 139

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan PETAK, 27. 5. 2011. godine, sa po~etkom u 08,30 sati. Broj 32 0 L 058075 11 L 22. marta 2011. godine Tuzla (03-3-810/11) Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "DEVETKA" d.o.o. Klokotnica, Doboj-Istok, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 22. 3. 2011 .godine, donio je RJE[ENJE Obustavlja se likvidacioni postupak nad du`nikom "DEVETKA" d.o.o. Klokotnica, Doboj-Istok, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-10440. Likvidator Nurkanovi} Osman razrje{ava se du`nosti likvidatora. Rje{enje o obustavi likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. Broj 32 0 L 012321 09 L 22. marta 2011. godine Tuzla (03-3-811/11) Op}inski sud u Sarajevu, i to ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, rje{avaju}i po prijedlogu "AVTOCOM" Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, D`emala Bijedi}a 2, da se nad njim kao du`nikom otvori ste~ajni postupak dana 17. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE 1. 2. 3. 4. Otvara se ste~ajni postupak nad pravnim licem "AVTOCOM" Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, D`emala Bijedi}a 2. Za ste~ajnog upravnika imenuje se ^au{evi} Avdo iz Sarajeva, Evlije ^elebije 5. Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 17. 3. 2011. godine u 12,00 sati. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja s tim da ne mo`e biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UniCredit Bank Sarajevo. Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 5. 6. 7. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-25914. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 17. 3. 2011. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama Federacije BiH".

proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Dobro{evi}ka bb, na ro~i{tu odr`anom dana 9. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE 1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "NATURA AFGAN" Privredno dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Dobro{evi}ka bb. 2. Za likvidatora se imenuje Afgan Asim iz Sarajeva, Odoba{ina 51. 3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-26230, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 65 0 L 134467 10 L 9. marta 2011. godine Sarajevo (O-264/11) Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu auto dijelova, konsignacija i usluge "AUTO PROM-ABID" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, Himze Polovine 24a. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Beganovi} Admir iz Sarajeva, Breka 47. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-20388, a po Rje{enju broj 65 0 L 125063 10 L od 1. 2. 2011. godine. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 125063 10 L 22. marta 2011. godine Sarajevo (O-265/11) Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MEGAMEDIC" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo, zastupni{tvo i usluge d.o.o. Sarajevo, Lukavi~ka cesta 121. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Pezo Ismet iz Sarajeva, Podgaj 13. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-23108, a po Rje{enju broj 65 0 L 137315 10 L od 8. 2. 2011. godine. Imovinske vrijednosti (nov~ani iznos) koje se nalaze na bankovnim ra~unima Raiffeisen Bank i UniCredit Zagreba~ke banke prenose se na suosniva~e srazmjerno njihovom u~e{}u. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 137315 10 L 22. marta 2011. godine Sarajevo (O-266/11)

1.

2. 3.

4. 5.

1.

2. 3.

4.

5. 6.

8.

Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja utorak, 10. 5. 2011. godine u 10,00 sati. Istog dana, nakon ispitnog ro~i{ta, odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka. Broj 65 0 St 135741 10 St 17. marta 2011. godine Sarajevo (O-263/11) Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "NATURA AFGAN" Privredno dru{tvo za

9.

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "REASeuro WORLDWIDE" d.o.o. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 69, na ro~i{tu odr`anom dana 22. 3. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS 1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "REASeuro WORLDWIDE" d.o.o. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 69. 2. Za likvidatora se imenuje Mehoni} Azem, advokat iz Sarajeva. 3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

Broj 14 - Strana 140
5.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

6. 7.

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-24800, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 65 0 L 187097 11 L 22. marta 2011. godine Sarajevo (O-274/11)

Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajimovi} Hakija, postupaju}i po prijedlogu MBI Development d.o.o. Sarajevo, da se nad du`nikom "ARENA RIVERINE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Lu`ansko polje bb, otvori ste~ajni postupak, donio je dana 8. 3. 2011. godine slijede}i OGLAS Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom "ARENA RIVERINE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Lu`ansko polje bb. 2. Za ste~ajnog upravnika imenuje se Fako D`emal, Krste Hegedu{i}a 130, Sarajevo. 3. Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se utorak, 8. 3. 2011. godine u 09,30 sati. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja s tim da ne mo`e biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UNICREDIT BANK SARAJEVO. Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 6. Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 7. Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-26439. 8. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 8. 3. 2011. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 9. Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan utorak, 28. 4. 2011. godine u 12,30 sati. Istog dana nakon ispitnog ro~i{ta odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupke (izvje{tajno ro~i{te). Broj 65 0 St 164373 10 St 8. marta 2011. godine Sarajevo (03-3-792/11) Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Vlatka Ivani{, u ste~ajnom postupku nad DOO ,,Po-tex" Cazin, rje{avaju}i o prijedlogu Hazima Pozderca, zastupanog po punomo}niku Ajlenu Bajri}, advokatu iz Biha}a, za otvaranje ste~ajnog postupka nad du`nikom ,,Po-Tex" DOO, Cazin, podnesenog 26. 5. 2010. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 21. 2. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Odbija se prijedlog predlaga~a zaprimljenog kod suda dana 26. 5. 2010. godine, da se otvori ste~ajni postupak nad pravnim licem DOO ,,Po-Tex" Cazin, sa sjedi{tem u ulici Vasilija Bo`i}a bb, zbog nedostatka ste~ajne mase. Ste~ajni postupak mo`e se otvoriti ako zainteresirano lice u roku od 8 dana od dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" predujmi iznos od 17.091,00 KM za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. Predujam uplatiti na ra~un br. 3385002206016890, partija 2250060168, otvoren kod UniCredit Bank DD Mostar, Filijala Biha} i dostavi dokaz o uplatu Sudu s prozivom na broj spisa. Privremeni ste~ajni upravnik Be}iragi} Asim iz Cazina razrje{ava se du`nosti privremnog ste~ajnog upravitelja. Nakon pravomo}nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u sudskom registru, reg. ul. br. 1-4266-00 i u svim drugim javnim registrima. Tro{kovi prethodnog postupka padaju na teret predlaga~a. Broj 17 0 St 020714 10 St 21. marta 2011. godine Biha} (03-3-800/11) 1.

Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Jasminka Kubat, u ste~ajnom postupku nad dru{tvom Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo "DADOX" DOO VARE[, ul. Armije BiH, Tr`ni centar Vare{, odlu~uju}i po prijedlogu ste~ajnog du`nika kao predlaga~a za provo|enje ste~ajnog postupka, nakon provedenog ro~i{ta za utvr|ivanje uslova za otvaranje ste~ajnog postupka odr`anog dana 15. 3. 2011. godine, odr`anog u prisustvu privremenog ste~ajnog upravnika Azra [kapur iz Te{nja i zakonskog zastupnika Dru{tva direktora Hafizovi} Mustafa iz Vare{a, dana 18. 3. 2011. godine u 12,00 ~asova, donosi, te ogla{ava slijede}e RJE[ENJE Odbija se prijedlog ste~ajnog du`nika kao predlaga~a, za provo|enje ste~ajnog postupka nad dru{tvom Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo "DADOX" DOO VARE[, sa sjedi{tem u Vare{u, ul. Armije BiH, Tr`ni centar Vare{, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra, zavedenog pod brojem reg. 1-7134, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. Broj 43 0 St 045251 10 St 18. marta 2011. godine Zenica (03-3-727/11) Op}inski sud u Zenici ogla{ava RJE[ENJE Otvara se ste~ajni postupak nad firmom Ugostiteljsko trgovinsko i turisti~ko dru{tvo "21 Decembar" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u ul. Stjepana Radi}a 1, dana 23. 2. 2011. godine, u 15,00 sati. Za ste~ajnog upravnika, sa liste ste~ajnih upravnika, se imenuje Asim Sunulahpa{i}, iz Busova~e, Zagreba~ka 23. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potra`ivanja koja imaju prema ste~ajnom du`niku podno{enjem prijave Op}inskom sudu Zenica na broj 43 0 St 045470 10 St uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potra`ivanja, ali ne manje od 50,00 KM, niti vi{e od 10.000,00 KM na ra~un Bud`eta ZE-DO kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, bud`etska organizacija 1606001, op}ina 103. Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedi{te, boravi{te, pravni osnov i iznos potra`ivanja, kao i broj svog `irora~una. Pozivaju se povjerioci da ste~ajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potra`uju na predmetima i imovini ste~ajnog du`nika, navo|enjem predmeta nad kojim se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potra`ivanje. Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje obaveze bez odlaganja izmire. Ispitno i izvje{tajno ro~i{te u ovom postupku zakazuje se za dan 13. 4. 2011. godine u 11,00 sati, u zgradi Op}inskog suda Zenica, te se na isto pozivaju povjerioci ste~ajnog du`nika koji podnesu prijavu potra`ivanja, kao i ste~ajni upravnik. Broj 43 0 St 045470 10 St 23. februara 2011. godine Zenica (03-3-730/11) Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Amela Bajramovi}, odlu~uju}i po prijedlogu za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim subjektom "EUROBIH INTERNATIONAL" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju i promet, Visoko, Stupari}i bb, odlu~uju}i po prijedlogu zakonskog zastupnika Emina Bla`evi}a iz Visokog, Stupari}i bb, nakon odr`anog ro~i{ta dana 16. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim subjektom "EUROBIH INTERNATIONAL" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju i promet, Visoko, Stupari}i bb, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog privrednog dru{tva iz sudskog registra, zavedenog pod reg. ul. broj 1-8302, a po pravomo}nosti ovog Rje{enja. Broj 43 0 St 045468 10 St 16. marta 2011. godine Zenica (03-3-731/11)

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 141

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 299, a po zahtjevu [ari} Ilije po punomo}niku Prnjavorac Fuadu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list br. 2088 k.o. Jelah, ozna~ene kao k.~. broj 1335 Njive, ku}a i zg. u pov. 99 m², dvori{te u pov. 500 m² i vo}njaci 2. kl. u pov. 986 m² i k.~. broj 1336 Njiva, njiva 5. kl. u pov. 4140 m², a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnininama upisanim u zk. ul. broj 355 K.O. SP-ORA[ PLANJE ozna~ene kao k.~. broj 415/5 Njive, ku}a i zg. u pov. 99 m², dvori{te u pov. 500 m² i vo}njaci 2. kl. u pov. 986 m² i k.~. broj 417/3 Njiva, njiva 5. kl. u pov. 4140 m². Prema podacima Katastra Op}ine Te{anj posjednik nekretnina je [ari} Ilija, sin Ante iz Poto~ana sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Kadu{i} Hasan, Kadu{i} Osman, Mahalba{i} Hatid`a, Mahalba{i} Omer, Bauman Ana, Bauman Ilija, Bauman Marijan, Bauman Marko, Bauman Ivica i Radeljak Matija. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 039-0-Dn-11-000 299 21. marta 2011. godine Te{anj (03-3-759/11-F) Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lanova 66. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-11-000-144, a po zahtjevu Toki} Gorana, sina Franje, iz Usore - Omanjska bb, zastupanom po punomo}niku advokatu Mularifovi} Arifu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj 1142 k.o. Omanjska, ozna~ene kao k.~.br. 2075/2, zv. Lug, njiva 5. klase povr{ine 10.000 m² i k.~. br. 2080, zv. Lug, livada 3. klase povr{ine 1681 m², stambeno poslovna zgrada povr{ine 290 m², poslovna zgrada u privredi povr{ine 625 m² i dvori{te povr{ine 500 m², {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u ZK ul. br. 438 k.o. Omanjska ozna~enim kao k.~. br. 611/77, zv. Lug, njiva 5. klase povr{ine 10.000 m² i nekretninama upisanim u ZK ul. br. 437 k.o. Omanjska ozna~enim kao k.~. br. 611/27, zv. Lug, livada 3. klase povr{ine 1681 m², stambeno poslovna zgrada povr{ine 290 m², poslovni objekat povr{ine 625 m² i dvori{te povr{ine 500 m². Prema podacima katastra Op}ine Usora posjednik navedenih nekretnina je Toki} Goran, sin Franje iz Usore - Omanjska bb, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina u ZK ul. br. 438 k.o. Omanjska upisani Niki} Janja ro|. Toki}, Svalina Doma ro|. Toki}, Matijevi} Iva ro|. Toki}, Toki} Tomo, sin Ive, Toki} Pero, sin Jure, Babi} Iva ro|. Toki}, Toki} Ilija, sin Jakova, Beji} ro|. Toki} Iva, Toki} Franjo, sin Ive, Toki} Ilija, sin Tadije, Toki} Nedeljko, sin Tadije, Can~ar Kaja, k}i Tadije, Bari} Ru`a, k}i Tadije, a u ZK ul. br. 437 K.o. Omanjska kao suvlasnici su upisani Rajkova~a Ivan, sin Mije, Rajkova~a Anto, sin Mije, Rajkova~a Marko, sin Ilije, Rajkova~a Mijo, sin Ilije, Rajkova~a Ru`a, k}i Jakova, Rajkova~a Ivan, sin Jakova, Rajkova~a Janja, k}i Jakova, Matijevi} Anica ro|. Rajkova~a i Rajkova~a Mato, sin Jakova. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave

potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 039-0-Dn-11-000-144 18. marta 2011. godine Te{anj (03-3-761/11-F) Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 304, a po zahtjevu ]eman Sabahete iz Jelaha, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list br. 637 k.o. Jelah, ozna~ene kao k.~. broj 161/1 Jo{ik, ku}a i zg. u pov. 336 m², dvori{te u pov. 500 m² i njiva 5. kl. u pov. 113 m², a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnininama upisanim u zk. ul. broj 8634 K.O. SP-TE[ANJ ozna~ene kao k.~. broj 5384/37 Jo{ik, ku}a i zg. u pov. 336 m², dvori{te u pov. 500 m² i njiva 5. kl. u pov. 113 m². Prema podacima Katastra Op}ine Te{anj posjednik nekretnina je ]eman Sabaheta, k}i Adema iz Jelaha sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj kao vlasnik navedenih nekretnina upisana Golubovi} r. Me{i} Fida. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 039-0-Dn-11-000 304 22. marta 2011. godine Te{anj (03-3-763/11-F) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000042, a po zahtjevu Deari Besira, sin Nuriosmana iz Tetova, Kamenjani bb, zastupanog po punomo}niku advokatu [ai} Ibrahimu iz Zavidovi}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 133, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 601 "Grad Stjepana R", ku}a i zgrada povr{ine 103 m², dvori{te povr{ine 92 m². Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV Deari Besir Nuriosmanov, Tetovo, Kamenjani bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 042 14. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-779/11-F) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000043, a po zahtjevu Vidovi} Nikole, sin Mate iz Bistrice bb, @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Broj 14 - Strana 142

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 30. 3. 2011.

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 1067, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 880 "Luka", oranica 2. klase povr{ine 1241 m² i pa{njak 3. klase povr{ine 380 m². Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Vidovi} Nikola Matin, Zavidovi}i, Donja Lovnica, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 043 14. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-781/11-F) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000 044, po zahtjevu Humki} Ibrahima, sin Hasana iz Brezika bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 995, katastarska op}ina Hajderovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 3519 "Kr~evina" livada 5. klase povr{ine 2490 m², - katastarska ~estica broj 3520 "Kr~evina" {uma 3. klase povr{ine 1444 m², - katastarska ~estica broj 3622/2 "Lisnik" pa{njak 3. klase povr{ine 1711 m², - katastarska ~estica broj 3802/1 "Polje" oranica 3. klase povr{ine 1634 m², - katastarska ~estica broj 3802/6 "Polje" oranica 3. klase povr{ine 770 m², - katastarska ~estica broj 3802/8 "Polje" oranica 3. klase povr{ine 1733 m². Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Humki} Ibrahim Hasanov, Krivaja, Brezik, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 044 Zavidovi}i (03-3-783/11-F) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000045, a po zahtjevu Red`i} Ramiza, sin Mehe iz Borovnice bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nih ulo`aka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u Posjedovni list broj 286, katastarska op}ina ^ardak, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 24/1 "Livoda", oranica 3. klase povr{ine 370 m², - katastarska ~estica broj 24/5 "Livoda", livada 3. klase povr{ine 795 m², - katastarska ~estica broj 24/6 "Livoda", oranica 5. klase povr{ine 455 m², - katastarska ~estica broj 24/7 "Livoda", oranica 3. klase povr{ine 464 m², - katastarska ~estica broj 24/11 "Livoda", oranica 3. klase povr{ine 220 m², - katastarska ~estica broj 24/12 "Livoda", oranica 3. klase povr{ine 335 m². Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Red`i} Ramiz Mehin, ^ardak-Borovnica bb, sa dijelom 1/1. u Posjedovni list broj 363, katastarska op}ina ^ardak, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 24/13 "Livoda", oranica 3. klase povr{ine 769 m². Prema podacima iz katastra, suposjednci navedene nekretnine su Red`i} Ramiz Mehin, ^ardak-Borovnica bb i Sinanovi} Sefir Mihretov, ^ardak-Sinanovi}i, sa dijelom 1/2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u

dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nih ulo`aka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo{ci }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 045 14. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-785/11-F) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000046, a po zahtjevu Mulahalilovi} Medihe, k}i Mustafe iz D`eba, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 1775, katastarska op}ina Ali}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1992 "Djuri}ka", oranica 5. klase povr{ine 1579 m². Prema podacima iz katastra, kao posjednica navedene nekretnine je upisana Mulahalilovi} Mediha Mustafina, Zavidovi}i, D`ebe bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 046 14. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-787/11-F) Na osnovu ~l. 63, i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 110, po zahtjevu d.o.o. "H. & EXTRA" Gora`de, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 3418/03 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 1954/2 zv. Naselje Prvi Maj, ku}a i zgrada 316 m² i dvori{te 445 m². Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 3418/03 K.O. Gora`de I je d.o.o. "H. & EXTRA" Gora`de sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 045-0-DN-11-000 110 16. marta 2011. godine Gora`de (03-3-813/11-F) Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 112, po zahtjevu Salispahi} Elvedina, sin Hajra, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 384/02 K.O. Mravinjac, ozna~ene kao k.~. 4189 zv. Zagunjica, njiva 3. klase 707 m², k.~. 4190 zv. Zagunjica, ku}a i zgrada 77 m² i dvori{te 162 m². Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisanih u P.L. 384/02 K.O. Mravinjac je Salispahi} Elvedin, sin Hajra, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 14 - Strana 143

dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 045-0-DN-11-000- 112 21. marta 2011. godine Gora`de (03-3-815/11-F)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2273937, za tmv "Mercedes", registarskih oznaka 213-E-852, izdata od Policijske uprave Ilid`a, vlasni{tvo "HOUSE-MILOS" DOO EXPORT-IMPORT ILID@A. (O-270/11) Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2623712, za tmv "Mercedes" benz, broj {asije WDB9540621K528266, registarskih oznaka 517-J-651, izdata od Odjeljenja za administraciju Ilija{, vlasni{tvo "LI[]EVICA-PROMET" d.o.o. ILIJA[. (O-271/11) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0053710, izdata od Policijske uprave Had`i}i, vlasni{tvo VOLKSBANK LEASING BH d.o.o. Sarajevo, korisnik DK TRADE DOO Sarajevo: vozilo: AUDI A4 broj {asije: WAUZZZ8K29A046263 broj motora: CAG088909 registarske oznake: K97-T-319 (O-273/11) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0230193, za vozilo FIAT DUCATO, BB-furgon, boje sme|e, registarskih oznaka 056-E-585, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo Intereuropa RTC, Me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo. (O-275/11) Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BA0879359, za TMV "MAN", registarskih oznaka E48-J-119, izdata od Odjeljenja za administraciju i podr{ku Ilid`a, vlasni{tvo "EUROBETON" d.o.o. Ilid`a. (O-276/11)

OSTALE OBJAVE
Hercegova~ko - Neretvanska @upanija Op}ina Ravno-Ured financija objavljuje oglas: Broj depozitnog ra~una za prikupljanje javnih prihoda op}ine Ravno 3380002200017593 Banka: UniCredit poslovnica Neum. (Sl-295/11-F) Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 628-J-194, sa mopeda TOMOS, broj {asije 483792, broj motora 483792, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8. (O-261/11) Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 517-J-651, sa teretnog motornog vozila "Mercedes" benz, broj {asije WDB9540621K528266, izdata od Odjeljenja za administraciju Ilija{, vlasni{tvo "LI[]EVICA-PROMET" d.o.o. ILIJA[. (O-272/11)

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI
DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM SARAJEVSKI KANTON Ili}/Bruno/Jadranko, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a Memi}/Re{id/Adem, Li~na karta broj 04BTH6283 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Bankovi}/Blagoje/Verica, Li~na karta broj 05BTK3663 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Fehratovi}/Hasana/Ahmet, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0882658 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Selimovi}/Ibrahim/Esed, Li~na karta broj 03BRC9073 izdata u PU Centar Sarajevo \altur/Fahra/Alisa, Svjedo~anstvo od VIII razreda Osnovna {kola Pofali}i Sarajevo Rami}/Ramiz/Amir, Li~na karta 03BMA5032 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Fulurija/Alija/Zada, Li~na karta broj 09BQH2672 izdata od PU Ilid`a Fulurija/Alija/Zada, [eh. kartica broj 00534 izdata od Op{tine Ilid`a Fulurija/Alija/Zada, karta za prevoz broj 00655 izdata od GRAS- a Sarajevo Gogi}/Abdulah/Emina, Li~na karta broj 08BPC2131 izdata od PU Ilija{ Avdi}/Azem/Emir, Registarska tablica broj J21-K-119 izdata od PU Had`i}i Hara~a}i}/-/Abdulah, Li~na karta broj 03CUA1679 izdata od PU Kakanj Greljo/Mirsad/Armin, Svjedo~anstvo I i II razreda Mje{ovite srednje {kole u Vogo{}i Ljolji}/Rudolf/Branka, Li~na karta broj 03BSA6645 izdata od PU Novo Sarajevo Leki}/[u}rija/Raisa, Li~na karta broj 08BTN1307 izdazta od PU Novi grad Sarajevo [krijelj/Hasan/Muniba, Li~na karta broj 04BSD9878 izdata od PU Novo sarajevo Im{irovi}/Zineta/Dedo, Li~na karta broj 09BQG9816 izdata od PU Ilid`a Podboj/Darko/Daria, Li~na karta broj 04BMD3355 izdata od PU Stari grad Sarajevo Zukanovi}/Ramiz/Haris, Bankovni ra~un broj 190014395-7 izdat od strane Raiffeisen bank Sarajevo [oro/Hamdija/Elvisa, Li~na karta broj 08BME7197 izdata od PU Stari grad Sarajevo 56/1 56/3 56/4 56/5 56/6 56/7 56/8 56/9 56/10 56/11 56/12 56/13 56/14 56/15 56/16 56/18 56/19 56/20 56/22 56/23 56/24 Abulwefa/Muhamed/Selma, Li~na karta broj 09BQH0641 izdata od PU Ilid`a Abulwefa/Ahmed/Belkasi, Li~na karta broj 09BQH0663 izdata od PU Ilid`a Ze~evi~/Ibrahim/Asim, Li~na karta broj 04BQA8616 izdata od PU Ilid`a Halilovi}/-/Almir, Registarska tablica broj 100-E-583 izdate od PU Vogo{}a Pekari}/-/Husein, Li~na karta broj 04BSF1790 izdata od PU Novo Sarajevo Pekari}/-/Husein, Voza~ka dozvola broj 08BSD4894 izdata od PU Novo Sarajevo Osmanovi}/Aljo/Amra, Li~na karta broj 07BNC4004 izdata od PU Vogo{}a Kapetanovi}/Hamid/Maida, Li~na karta broj 04BMC3708 izdata od PU Stari grad Sarajevo Prohi}/Halil/Asja, Voza~ka dozvola broj 09BSD5725 izdata od PU Novo Sarajevo Prohi}/Halil/Asja, saob dozvola broj BH3252184 izdata od PU Novo Sarajevo Prohi}/Halil/Asja, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0283524 izdata od PU Novo Sarajevo Golo{/D`email/D`enan, Index broj 51967/96 Ekonomski fakultet u Sarajevu Adilovi}/Zahir/Nijaz, Lli~na karta broj 04BRD9355 izdata od PU Centar Sarajevo Osmi}/Ibrahim/Rusmira, Li~na karta broj 04BTH7820 izdata od PU Novi grad Sarajevo Rogo/\ula/Armin, Registarska tablica broj 674-A-549 izdata od PU Novo Sarajevo Bu{evac/Ismet/Sabina, Voza~ka dozvola broj 09BTF5031 izdata od PU Novi grad Sarajevo Miljak/Franjo/Vinko, saobra}ajna dozvola broj BH3252782 izdata od PU Novo Sarajevo Terzi}/Muhamed/Husein, Bankovni ra~un broj 090045567-6 izdat od strane Raiffeisen Bank Sarajevo Martinovi}/Husin/Zuhra, Li~na karta broj 08BME5277 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Jusupovi}/Jusuf/Ermina, Bankovni ra~uni broj 090050586-8 i 190051366-2 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 56/27 56/28 56/30 56/33 56/35 56/36 56/38 56/40 56/41 56/42 56/43 56/44 56/48 56/49 56/50 56/51 56/52 56/53 57/1 57/5

Broj 14 - Strana 144

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
57/7 57/10 57/12 57/16 57/18 57/20 57/22 57/23 57/24 57/25 57/26 57/27 57/28 57/29 57/30 57/31 57/32 57/33 57/34 57/35 57/36 57/39 57/41 57/42 57/43 57/44 57/45 57/46 57/47 57/48 57/51 57/52 57/53 57/55 57/56 57/59 57/60 57/61 58/1 58/2 58/3 58/4 58/5 58/7

Srijeda, 30. 3. 2011.
58/9 58/10 58/11 58/12 58/14 58/17 58/18 58/19 58/20 58/21 58/22 58/23 58/24 58/25 58/26 58/27 58/28 58/29 58/30 58/32 58/33 58/34 58/35 58/36 58/37 58/39 58/40 58/42 58/44 58/45 58/46 58/47 58/48 58/49 58/50 58/52 59/1 59/2 59/3 59/4 59/5

Duran/Ismet/Mirza, Radna knji`ica izdata u Op{tini Novi grad Sarajevo Zorbi}/Hasan/Nijaz, radna knji`ica broj 2025/78 izdata u Op}ini Centar Sarajevo [u~urovi}/Fikreta/Ned`ad, Paso{ broj 5077091 od 15.05.2006. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo Ali}/Hajdar/Hata, Li~na karta broj 03BMB4131 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Bukva/[emsudin/Mustafa, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo Grabovica/Be}ir/Fadil, Voza~ka dozvola broj 06BTE1451 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Korkari}/Jusuf/Zuhdija, Voza~ka dozvola broj 04BSB3666 izdata u PU Novo Sarajevo Korkari}/Jusuf/Zuhdija, Li~na karta broj 03BSA1465 izdata u PU Novo Sarajevo Hero/Sejad/Armin, Li~na karta broj 09BNC8405 izdata u PU Vogo{}a ^usto/Hamdo/Semir, Li~na karta broj 09BQH2041 izdata od PU Ilid`a Avdi}/-/\evad, Registarska tablica broj O93-O-461 izdate od PU Centar Sarajevo Salihbegovi}/Ahmet/Adis, Li~na karta broj 10BTO8737 izdata od PU Novi grad Sarajevo Muharemovi}/Kasim/Naida, Li~na karta broj 10BTO8420 Halilovi}/Ned`ib/Senija, Li~na karta broj 03BSA3811 izdata od PU Novo Sarajevo Luki}/Pero/Mara, Bankovni ra~un broj 09000968742 izdat od strane Raiffeisen bank Sarajevo Rado{evi}/\uro/Milan, Li~na karta broj 09BTN7267 izdata od PU Novi grad Sarajevo Rado{evi}/\uro/Milan, Voza~ka dozvola broj 09BTF5276 izdata od PU Novi grad Sarajevo Karup/Muhamed/Kenan, Radna knji`ica izdata u Op{tini Novo Sarajevo Nuhi}/Nermin/Salih, Radna knji`ica izdata od strane strane Op{tine Stari grad Sarajevo Rizvanovi}/Mirsad/Sanela, Li~na karta broj 10BQH5307 izdata od PU Ilid`a [alaka/Vahid/Elvis, rgistarska tablica broj 346-M-011 izdata od PU Novi grad Sarajevo Piri}/Sajma/Alen, Li~na karta broj 08BPC2736 izdata od PU Ilija{ Konakovi}/Almaz/Rifka, Li~na karta broj 03BQA7859 izdata od PU Ilid`a Konakovi}/Safet/Dino, li~na karta broj 03BQA7858 izdata od PU Ilid`a Smiljani}/Dragan/Vanja, Li~na karta broj 05BRG1213 izdata od PU Centar Sarajevo Memi}/Agan/Aida, Li~na karta broj 05BQE9092 izdarta od PU Ilid`a Memi}/Agan/Aida, Voza~ka dozvola broj 04BQA6586 izdata od PU Ilid`a Gloti}/Kasim/Senada, Li~na karta broj 05BQE6697 izdata od PU Ilid`a Gloti}/Kasim/Senada, Voza~ka dozvola broj 08BQC5636 izdata od PU Ilid`a Kahteran/Hamdija/Nevad, Uvjerenje o polo`enim ispitima broj 29497/89 od 05.05.1995.god. Filozofski fakultet Sarajevo Elez/Milan/Rade, Diploma o zavr{nom ispitu EM[C Sarajevo Mustafi}/-/Fadil, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0892491 izdata u PU Centar Sarajevo Suba{i}/Nijaz/Zlatan, Indeks broj 5610 Fakultet politi~kih nauka Sarajevo Pa{ali}/Hasan/Mehmedalija, Voza~ka dozvola broj 06BPA4997 izdata u PU Ilija{ Pa{ali}/Hasan/Mehmedalija, registarske tablice broj 311-M-137 izdata u PU Ilija{ Zovko/Dragan/Dario, Voza~ka dozvola broj 09BSD6106 izdata u PU Novo Sarajevo Mer|anovi}/Zaima/Sanja, Li~na karta broj 10BTO3339 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Smaji}/Ragib/Armin, Diploma o zavr{nom ispitu Ma{inska tehn i~ka {kola Sarajevo Sijari}/Hasib/Sanela, Li~na karta broj 06BTK7274 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Sijari}/Hasib/Sanela, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo D`ananovi}/Suljo/Midhat, Registarska tablica broj 740-K-361 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Kuva~/Jozo/Jadranka, Rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti broj 03-320-705/91 izdato u Op}ini Novi Grad Sarajevo Zili}/Omera/Nermina, Li~na karta broj 06BQF3270 izdata u PU Ilid`a Muli}/Adem/Sadeta, Li~na karta broj 03BRC0833 izdata u PU Centar Sarajevo

Sara~/Idriz/Amra, Li~na karta broj 03BRA4367 izdata u PU Centar Sarajevo ^ampara/Salke/Sabit, Registarska tablica broj E88-M-000 izdata kod PU Novo Sarajevo Markovi}/Ivo/Senad, Bankovna kartica broj 190047521-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Talovi}/Avdija/Jusuf, Li~na karta broj 03BRA0724 izdata u PU Centar Sarajevo Selimbegovi}/Hamed/Muamer, registarska tablica broj 160-K-271 izdata kod PU Centar Sarajevo [aban/Fikret/[ejma, Voza~ka dozvola broj 07BSD2464 izdata u PU Novo Sarajevo Husi}/Ned`ada/Haris, paso{ broj A0346534 od 24.09.2010 godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo Mujezin/Avdo/Edina, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "Moris Moco Salon" Sarajevo Mahmutovi}/Mehmed/Miralem, Li~na karta broj 07BTL6803 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Novalija/Asim/Aida, Li~na karta broj 03BTA6964 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Metanovi}/Red`ep/Ru`dija, Indeks broj 4600 Fakultet Politi~kih nauka Sarajevo Olov~i}/Zahid/Mugdim, Saobra}ajna dozvola broj BH2607686 izdata od PU Centar Sarajevo Veli}/Meho/Mustafa, Diploma o zavr{enoj SSS-IV stepen Srednja Trgovinska {kola u Sarajevu Gligorevi}/Jelenko/Vera, Diploma o zavr{enoj SSS-IV stepen Srednja Trgovinska {kola u Sarajevu Omeragi}/Hajro/Haris, li~na karta broj 06BQF0689 izdata od PU Ilid`a Nezirovi}/Goran/Alisa, Index broj 60812/08 Pravni fakultet u Sarajevu Saltagi}/Kemal/Edhem, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0262033 izdata od PU Novi grad Sarajevo Dedi}/Ramiz/Suvada, Li~na karta broj 08BTN2631 izdata od PU Novi grad Sarajevo Kadi}/Lutvija/Hadis, Li~na karta broj 09BSI6811 izdata od PU Novo Sarajevo Vi{o/Alija/Razija, Li~na karta broj 03BSA7147 izdata od PU Novo Sarajevo Salihovi}/Esad/Muhammed, Svjedo~anstvo I i II godine Tursko Bosanskog koled`a u Sarajevu Bali~evac/Elmas/Fahrudin, Bankovni ra~un broj 130012526-5 izdat od strane Raiffeisen bank Sarajevo Vatre{/Nail/Mirsad, Li~na karta broj 05BOB6997 izdata od PU Had`i}i Vra`alica/Safet/Samira, Svjedo~anstvo o zavr{enom Osnovnom obrazovanju broj 540-2/85 od 13.09.1985. godine Sarajevo Struji}/Alija/Behudin, Li~na karta broj 04BOA5759 izdata od PU Had`i}i Had`i}/Fuad/Neira, Li~na karta broj 08BSI1465 izdata od PU Novo Sarajevo Jelko/Muamer/Tarik, Li~na karta br10BSJ2947 izdata od PU Novo Sarajevo Salkanovi}/-/Erma, radna knji`ica broj 573/2005, ser.broj 00905 od 27.06.2005. god izdata u Op}ini Centar Sarajevo Mahmutovi}/Enver/Vildana, Li~na karta broj 09BSI8805 izdata u PU Novo Sarajevo Bejtagi}/Atko/Mirsada, radna knji`ica izdata u Op}ini Glamo} Atijas Karahasanovi} Mirjana, Li~na karta broj 03BRC1634 izdata u PU Centar Sarajevo Dul~i}/Neboj{a/Darjan, Li~na karta broj 04BMD2582 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Isanovi}/Esad/[ida, Li~na karta broj 03BRA8875 izdata u PU Centar Sarajevo [tuli}/Bogdan/Mirjana, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo Jusi}/[aban/Tarik, Li~na karta broj 03BQA4281 izdata u PU Ilid`a Borovina/Ramiz/Kasim, Li~na karta broj 04BRD5604 izdata u PU Centar Sarajevo Vrela/Pajazit/Hajrudin, Bankovni ra~un broj 190015410-3 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Haskovi}/Ned`ib/Alija, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0909397 izdata u PU Ilid`a Mehi}/Jusuf/Edisa, Radna knji`ica izdata u Op}ini Fojnica Hubljar/Sulejman/D`enana, Saobra}ajna dozvola broj BH3249067 izdata u PU Centar Sarajevo \e{evi}/Sulejmana/[efket, Voza~ka dozvola broj 04BQB1415 izdata u PU Ilid`a

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
59/6 59/7 59/8 59/9 59/11 59/12 59/13 59/14 59/15 59/16 59/17 59/18 59/19 59/20 59/21 59/22 59/24 59/25 59/27 59/28 59/29 59/30 59/31 59/33 59/34 59/35 59/36 59/37 59/39 59/40 59/41 59/42 59/43 59/44 59/46 60/2 60/3 60/5 60/8 60/9

Broj 14 - Strana 145
60/11 60/13 60/14 60/15 60/16 60/17 60/18 60/19 60/22 60/23 60/25 60/26 60/27 60/28 60/29 60/30 60/31 60/32 60/33 60/34 60/35 60/36 60/39 60/41 60/42 60/43 60/44 60/47

\e{evi}/Sulejmana/[efket, Li~na karta broj 04BQD3368 izdata u PU Ilid`a D`uho/D`evad/Admir, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "6.Mart" Had`i}i Ili}/Ivan/Jadranka, Svjedo~anstva od I-III Srednja Turisti~ko-ugostiteljska {kola Sarajevo Kadrovi}/Enver/Senad, Li~na karta broj 04BTI8959 izdata od PU Novi grad Sarajevo Kadi}/Ilhan/Adha, Li~na karta broj 05CUC8719 izdata od PU Kakanj Kadi}/Ilhan/Adha, Voza~ka dozvola broj 06CUB0905 izdata od PU Kakanj Memi{ovi}/Fuad/Nedim, Li~na karta broj 08BRH3020 izdata od PU Centar Sarajevo Gljiva/-/Emina, Registarska tablica broj 635-M-273 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Hod`i}-Omerovi} Fatima, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0255869 izdata u PU Centar Sarajevo Ramovi}/Mehemed/Mirsad, Li~na karta broj 08BTM6553 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Kapo/Hasib/Merjem, Voza~ka dozvola broj 06BTE4183 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Kapo/Hasib/Merjem, Li~na karta broj 05BTK3016 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Rahmanovi}/Vahid/Edin, Li~na karta broj 05BRF8582 izdata u Op}ini Centar Sarajevo Demirovi}/Mujo/Amir, Li~na karta broj 07BTM0148 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Rada~a/Ibri{im/Remza, Li~na karta broj 03BTA3060 izdata u PU Novi Grad Sarajevo ^oli}/Jusuf/Ahmed, Bankovna kartica broj 190020133-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Horman/Re|o/Vahdeta, Li~na karta broj 04BOB0037 izdata u PU Had`i}i Jugo/Avdija/Amar, Li~na karta broj 07BME4310 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Helja/-/Murisa, Li~na karta broj 05CUB9087 izdata u PU Kakanj Ramovi}/Selman/Alija, Voza~ka dozvola broj 04BTC0562 izdata u PU Novi Grad Sarajevo [krijelj/Nasuf/[emso, Rje{enje za obavljanje sam.djelatnosti broj 06-21-60/09 izdat kod Op}ina Ilid`a Hamzi}/Satko/Fe|a, Registarska tablica broj 807-K-069 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Zeki}/Milovan/Milonja, Li~ana karta broj 08BRH3748 izdata u PU Centar Sarajevo Hod`i}/Ismet/Dina, Li~na karta broj 03BTB5585 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Kne`evi}/Mesud/Amira, Registarska tablica broj 319-K-855 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Kozli}/Omer/Mustafa, Paso{ broj 5191931 izdat09.08/06 od strane MUP-a Kantona Sarajevo Ademi/Azem/Zoja, Li~na karta broj 05BTK3135 izdata od PU Novi grad Sarajevo Savi}/Vukan/Jagoda, Li~na karta broj 05BTK4552 izdata od PU Novi grad Sarajevo Vla{ki/Gligor/Milada, Rje{enje za obavljanje sam.djelatnosti broj 03-20-156/03 izdato u Op}ini Novo Sarajevo Kar{i}/Nezira/Enes, Paso{ broj A0502093 od 11.01.2011. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo Terovi}/D`evad/Aida, radna knji`ica broj 195/2010 izdata u Op}ini Gora`de Rahmanovi}/Jasmin/Elvira, Li~na karta broj 10BOC5639 izdata u PU Had`i}i Abdulkerim/Fikret/Skender, registarska tablica broj 043-K-745 izdata u PU Centar Sarajevo Demir/Zijad/Sanjin, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja gra|evinsko-geodetska {kola Sarajevo Akovi}/-/Zekija, Li~na karta broj 04BSF9218 izdata u PU Novo Sarajevo Mari}/Svetozar/Sla|an, Diploma o zavr{nom ispitu Srednjo{kolski centar Had`i}i Mer~ep/Emin/Muniba, registarska tablica broj A01-O-372 izdata u PU Novi Grad Sarajevo D`anko/Omer/Izet, Li~na karta broj 05BTK3783 izdata u PU Novi Grad Sarajevo D`afi}/Mustafa/Almin, Paso{ broj 5893169 izdat 14.04.2008. g. od strane MUP-a TK-a Gra~anica Pulji}/\ure/Danko, Voza~ka dozvola broj 08BQC5151 izdata u PU Ilid`a

Radi}/Vidoje/@eljko, Li~na karta broj 03BRB9421 izdata u PU Centar Sarajevo Markovi}/\ura|/Dra{ko, Li~na karta broj 05BSG2897 izdata u PU Novo Sarajevo Markovi}/\ura|/Dra{ko, Voza~ka dozvola broj 05BSC3758 izdata u PU Novo Sarajevo ^ivgin/-/Mevlida, Li~na karta broj 05BQE6212 izdata u PU Ilid`a Kulenovi}/Halid/Tea, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0895578 izdata u PU Novo Sarajevo [i{i}/Jakufa/Edin, Li~na karta broj 04BQB4024 izdata u PU Ilid`a [i{i}/Jakufa/Edin, Voza~ka dozvola broj 04BQA4213 izdata u PU Ilid`a [ehovi}/Sejdo/Ramiza, Li~na karta broj 06BQF5133 izdata od PU Ilid`a Arnaut/Kasim/Elmedina, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo D`aferagi}/Murat/Elvedina, radna knji`ica izdata u Op}ini Gora`de Hajrulahovi}/[a}ir/Fe|a, Bankovni ra~un broj 090012425-6 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Osmanovi}/Mihrad/Elma, Li~na karta broj 07BME2547 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Mehmedovi}/-/Selma, Li~na karta broj 04BMC0070 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Tahirbegovi}/Izet/Ejup, Registarska tablica broj E73-A-948 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Grozdani}/Hase/Enisa, Li~na karta broj 04BQB8376 izdata u PU Ilid`a Salimovi}/Mehmed/Mirsada, Radna knji`ica izdata u Op{tini Bratunac D`emid`i}/D`evad/Ehlimana, Li~na karta broj 06BTK6859 izdata od PU Novi grad Sarajevo Pirgi}/Hajrudin/Mirsad, Diploma o zavr{enom srednjem obrazovanju IIIstepen Saobra}ajna stru~na {kola u Vele{i}ima Deli}/Sejfe/Nezira, Li~na kartabroj 06BPB7032 izdata u PU Ilija{ Kulo/Ramiz/Habiba, Li~na karta broj 10BND2603 izdatza od PU Vogo{}a Kulo/Ramiz/Habiba, Voza~ka dozvola broj 04BNA3737 izdata od PU Vogo{}a ^ehaji}/Hifzo/Muharem, Voza~ka dozvola broj 08BQC4583 izdatae od PU Ilid`a Alghudayh Abdulaziz Yousef A., Identifikaciona iskaznica broj D101536 izdata od strane Ministarstva inostranih poslova Husremovi}/Emin/D`enana, Uvjerenje o polo`enim ispitima broj 03-1234/2003 od 08.09.2006.god.Filozofski fakultet Sarajevo Prka/Mirka/Mario, Li~na karta broj 03BQA4853 izdata u PU Ilid`a Hrustanovi}/Ramiz/Almedina, bankovni ra~un broj 130005453-1 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Kantarija/Sead/Amina, Li~na karta broj 09BME7257 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Memovi}/Mu{o/Miralem, registarske tablice broj 427-J-291 izdata u PU Stari Grad Sarajevo UNSKO-SANSKI KANTON Pa{i} Izet, svjedo~anstvo I razreda broj 274-38/83 - bravar od 15. 6. 1983. Srednjo{kolski centar "I. Perviz" Cazin Osman~evi} Mirsad, diploma broj 59-28/87 od 6. 6. 1987. [C "I. Perviz" Cazin Abdagi} Rasim, svjedo~anstvo broj 136-10/87 od 26. 8. 1987. [C "I. Perviz" Cazin Zori} Fatmir, radni~ka knji`ica, izdata Op}ina Bu`im ^ivi} D`evad, voza~ka dvozola broj 03COA0338, izdata 10. 11. 2003. Odsjek za administraciju Cazin Rakovi} Hadis, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0056283, izdata 11. 10. 2010. Odsjek za administraciju Biha} Sarajlija Emil, reg. tablica broj E74-J-833, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Bosni} Sadija, li~na karta broj 06CMB3062, izdata Odsjek za administraciju Klju~ ^aji} Alen, putna isprava broj 1219982, izdata 29. 7. 1999. MUP USK Biha} Red`be~aj Avni, reg. tablice broj 585-T-152, izdate Odsjek za administraciju Klju~ Juki} Aladin, putna isprava broj 4902331, izdata 11. 8. 2005. MUP USK Biha} Mekanovi} Sulejman, li~na karta broj 07CPD5829, izdata 10. 1. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Kova~evi} Eldin, li~na karta broj 03CPA1484, izdata 15. 12. 2003. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Ikelji} Ale, reg. tablica broj K33-K-594, izdata Odsjek za administraciju Klju~

566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579

Broj 14 - Strana 146

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616

Srijeda, 30. 3. 2011.
617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637

Alagi} Zehira, putna isprava broj 3480898, izdata 4. 7. 2002. MUP USK Biha} Selimovi} Eldin, saobra}ajna dozvola broj BH 1151707, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac Dizdarevi} [efik, li~na karta broj 04CLC1558, izdata 24. 6. 2004. Odsjek za administraciju Biha} Kartal Had`era, li~na karta broj 07CNA7330, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac Behrem Ziba, li~na karta broj 04CLD6028, izdata 4. 10. 2004. Odsjek za administraciju Biha} Hod`i} Esad, li~na karta broj 09CLG5300, izdata 8. 12. 2009. Odsjek za administraciju Biha} Weber Amira, li~na karta broj 09CLG4838, izdata 12. 10. 2009. Odsjek za administraciju Biha} Miljkovi} Enes, li~na karta broj 04CPB4032, izdata 6. 8. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Huski} Selma, li~na karta broj 05COD4114, izdata 29. 3. 2005. Odsjek za administraciju Cazin Hajrulahovi} Ismet, li~na karta broj 06CLE9230, izdata 23. 5. 2006. Odsjek za administraciju Biha} Akmad`i} Muharem, putna isprava broj 5333970, izdata 26. 2. 2007. MUP USK Biha} D`ananovi} Husein, putna isprava broj 1477585, izdata 19. 10. 1999. MUP USK Biha} Murti} Medo, li~na karta broj 07CPD6953, izdata 11. 4. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a [i{i} Hase, li~na karta broj 04CLD0603, izdata 29. 7. 2004. Odsjek za administraciju Biha} Begovi} Mevla, li~na karta broj 05CLE3791, izdata 16. 3. 2005. Odsjek za administraciju Biha} ]ati} Munib, li~na karta broj 08CPE1219, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Alibabi} Adis, putna isprava broj 1287772, izdata 12. 4. 2000. MUP USK Biha} Begovi} Mevla, li~na karta broj 05CLE3791, izdata 16. 3. 2005. Odsjek za administraciju Biha} Dupanovi} Bekira, voza~ka dozvola broj 03CLA1749, izdata 12. 9. 2003. Odsjek za administraciju Biha} Dupanovi} Bekira, li~na karta broj 03CLA9720, izdata 12. 9. 2003. Odsjek za administraciju Biha} Bajramovi} Sabiha, putna isprava broj 4332729, izdata 29. 5. 2003. MUP USK Biha} Voji} Rifet, li~na karta broj 04CLD1331, izdata 6. 8. 2004. Odsjek za administraciju Biha} Me{i} Zumreta, putna isprava broj 1327164, izdata 17. 7. 2000. MUP USK Biha} Bajrektarevi} Damir, putna isprava broj 6146923, izdata 29. 10. 2008. MUP USK Biha} Huski} Selima, li~na karta broj 05COD4114, izdata 29. 3. 2005. Odsjek za administraciju Cazin ]orali} Raida, li~na karta broj 11COG2972, izdata 8. 2. 2011. Odsjek za administraciju Cazin Balti} Mersiha, radni~ka knji`ica, izdaat Op}ina Bu`im Mahmi} Nihad, li~na karta broj 10CSB6766, izdata 24. 5. 2010. Odsjek za administraciju Bu`im Pehli} Mirsad, li~na karta broj 04COB4003, izdata 2. 7. 2004. Odsjek za administraciju Cazin Dupanovi} Bego, li~na karta broj 04CLB7757, izdata 10. 2. 2004. Odsjek za administraciju Biha} Bosni} Kada, putna isprava broj 4662553, izdata 5. 3. 2004. MUP USK Biha} Delali} Esnaf, li~na karta broj 03CLA3785, izdata Odsjek za administraciju Biha} Deli} Selima, putna isprava broj 4468411, izdata 15. 9. 2003. MUP USK Biha} ^uturi} Said, putna isprava broj 6381918, izdata 1. 10. 2009. MUP USK Biha} Begi} Senad, li~na karta broj 04CRA2942, izdata 16. 2. 2004. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa Hod`i} Asim, saobra}ajna dozvola broj AA0321800, izdata 23. 7. 2010. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa Mizi} Mirhet, li~na karta broj 09COF6004, izdata 23. 2. 2009. Odsjek za administraciju Cazin

Durakovi} Be}ir, voza~ka dozvola broj 10CQB3388, izdata 30. 8. 2010. Odsjek za administraciju Sanski Most Pa{i} Emin, paso{ broj 1528544, izdata 1. 2. 2000. MUP USK Biha} Srdi} Milka, li~na karta broj 05CQC3213, izdata 7. 4. 2005. Odsjek za administraciju Sanski Most Pirali} Fatima, li~na karta broj 04CLC8805, izdata 8. 7. 2004. Odsjek za administraciju Biha} [abi} ]amil, potvrda o registraciji vozila broj AA0854238, izdata 3. 3. 2011. Odsjek za administraciju Biha} [abi} ]amil, li~na karta broj 04CLB5330, izdata 13. 1. 2004. Odsjek za administraciju Biha} [abi} ]amil, voza~ka dozvola broj 10CLD0598, izdata 2. 6. 2010. Odsjek za administraciju Biha} ]erimovi} Haris, li~na karta broj 04CPA5991, izdata 4. 3. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Burzi} Muho, putna isprava broj 3810639, izdata 16. 8. 2001. MUP USK Biha} Ma{i} Jusuf, li~na karta broj 08CNA8082, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac Miljkovi} [emso, putna isprava broj 4453811, izdata 17. 6. 2003. MUP USK Biha} Egrli} Emin, li~na karta broj 04CMA2090, izdata 8. 3. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ Dizdari} Senad, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0384261, izdata Odsjek za administraciju Biha} Selimovi} Nura, li~na karta broj 09COF6103, izdata Odsjek za administraciju Cazin Ma{uki} Mersada, li~na karta broj 06CQC7007, izdata 15. 5. 2006. Odsjek za administraciju Sanski Most O`egovi} Fadil, putna isprava broj 5243406, izdata 9. 11. 2006. MUP USK Biha} Voji} Rifet, voza~ka dozvola broj 04CLB2033, izdata 17. 9. 2004. Odsjek za administraciju Biha} Dervi{begovi} Senad, li~na karta broj 05CLE3148, izdata 24. 2. 2005. Odsjek za administraciju Biha} Galija{evi} Zuhdija, li~na karta broj 04CPC1772, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Muri} Fata, radna knji`ica broj 281/07, izdata Op}ina Cazin Dedi} Ismeta, putna isprava broj 1327071, izdata 17. 7. 2005. MUP USK Biha} POSAVSKI KANTON Or{oli} Tunjo, osobna iskaznica broj 09BVC0980, izdata 27. 9. 2009. MUP PK Ora{je Nedi} Ilija, prometna dozvola broj BH 2089693, izdata MUP PK Ora{je Hamzi} Indira, putna isprava broj A0352618, izdata MUP PK Od`ak Brezonji} Mirko, osobna iskaznica broj 04BWA1867, izdata MUP PK Od`ak TUZLANSKI KANTON Beganovi} Mirzet, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0363243, izdata MUP Gra~anica Beganovi} Mirzet, saobra}ajna dozvola broj BH 2779433, izdata MUP Gra~anica Husi} Nesiba, li~na karta broj 04CFB8551, izdata 19. 10. 2004. CIPS Gra~anica Husi} Nesiba, voza~ka dozvola broj 04CFA7607, izdata 19. 10. 2004. CIPS Gra~anica Juki} Elvedin, paso{ broj 5677639, izdat 24. 9. 2007. MUP Gra~anica [irbegovi} Nermin, voza~ka dozvola broj 05CFB2386, izdata 24. 3. 2005. CIPS Gra~anica [irbegovi} Nermin, li~na karta broj 05CFC7903, izdata 24. 3. 2005. CIPS Gra~anica Krajinovi} Mejra, li~na karta broj 04CFA4723, izdata 26. 2. 2004. CIPS Gra~anica Fatmi} Alma, li~na karta broj 05CFC9231, izdata 21. 4. 2005. CIPS Gra~anica Paji} (Jovan) Danijel, svjedod`ba I razreda broj 327-2-8/86, II razreda broj 410-1-8/87 S[C @ivinice Marjanovi} Mladen, diploma broj 589-2/91 - bravar, S[C @ivinice Beganovi} Irena, putna isprava broj 5913918, izdata 21. 4. 2008. Odjeljenje za administraciju Tuzla Juli~evi} Kenan, putna isprava broj A0056340, izdata 22. 1. 2010. Odjeljenje za administraciju Tuzla Kalabi} Sabina, putna isprava broj 6299822, izdata 9. 6. 2009. Odjeljenje za administraciju Tuzla

78 79 80 81

566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579

Srijeda, 30. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
580 581 582

Broj 14 - Strana 147
799 800

Kalabi} Zlatko, putna isprava broj 6096276, izdata 8. 8. 2008. Odjeljenje za administraciju Tuzla Had`i} Melisa, putna isprava broj 6385028, izdata 13. 10. 2009. Odjeljenje za administraciju Tuzla Juli~evi} Jasmina, putna isprava broj A0056316, izdata 22. 1. 2010. Odjeljenje za administraciju Tuzla Aleti} Mevludin, diploma o zavr{enoj ma{inskoj stru~noj {koli, automehani~ar, djel. broj 04-859-3/2002, izdata 13. 6. 2002. od JU MS[ Srebrenik Jovi} Ru`a, diploma o zavr{enoj ekonomskoj {koli, ekonomski tehni~ar, djel. broj 01-4890/81, izdata od [S "D`emal Bijedi}" Srebrenik Klimenti} Edna, indeks broj PS/05-I-L-10/09 Filozofskog fakulteta u Tuzli Muharemovi} Denis, indeks broj XV-685/10 Filozofskog fakulteta u Tuzli ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON Hod`i} Mersima, osobna karta broj 07CYC2812, izdata 18. 6. 2007. Odsjek za administraciju @ep~e Muminovi} Mirnes, li~na karta broj 10CZC3882, izdata 9. 4. 2010. Odsjek za administraciju Maglaj Hod`i} Hasan, li~na karta broj 04CZA1744, izdata 14. 1. 2004. Odsjek za administraciju Maglaj Muminovi} Esad, li~na karta broj 06CZB7691, izdata 20. 2. 2006. Odsjek za administraciju Maglaj ^amd`i} Salko, li~na karta broj 08DCB1644, izdata 21. 10. 2008. Odsjek za administraciju Olovo D`altur Alma, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0519789, izdata MUP Zenica D`altur Alma, saobra}ajna dozvola broj AA0495519, izdata MUP Zenica Berbi} Sanad, voza~ka dozvola broj 06DBA2988, izdata Odsjek za administraciju Vare{ Kosar Ana, li~na karta broj 04CUA4354, izdata 27. 2. 2004. Odsjek za administraciju Kakanj Kosar Ivan, li~na karta broj 04CUA4360, izdata 27. 2. 2004. Odsjek za administraciju Kakanj Sulji} Sifet, li~na karta broj 04DDA6379, izdata 23. 3. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Grebenar Pavle, li~na karta broj 04DDB9529, izdata 14. 12. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Opa~in Edin, li~na karta broj 04DAA7185, izdata 27. 12. 2004. Odsjek za administraciju Breza Muhi} Ramiza, li~na karta broj 04DDA5912, izdata 11. 3. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Ibri} Zijad, li~na karta broj 04DDB0792, izdata 6. 7. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i [ljivi} Drago, reg. tablice broj 080-J-543, izdate 6. 4. 2005. Odsjek za administraciju Kakanj Begi} Himzo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0841496, izdata 27. 5. 2010. Odsjek za administraciju Kakanj Begi} Himzo, saobra}ajna dozvola broj BH 3205085, izdata 27. 5. 2009. Odsjek za administraciju Kakanj Od`a~ki} Amar, li~na karta broj 05DDC2258, izdata 19. 1. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Jahjafendi} Senada, potvrda o registraciji vozila broj AA0491299, izdata MUP Zenica Jahjafendi} Senada, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0844907, izdata MUP Zenica Husi} Mulija, li~na karta broj 05DEC6913, izdata 14. 7. 2005. Odsjek za administraciju Visoko D`afi} Hasnija, li~na karta broj 06DED2676, izdata 20. 12. 2006. Odsjek za administraciju Visoko Mu{inbegovi} Alem, li~na karta broj 09DED8617, izdata 3. 2. 2009. Odsjek za administraciju Visoko Pinjagi} Tarik, saobra}ajna dozvola broj BH 2910555, izdata 15. 3. 2008. Odsjek za administraciju Visoko Babi} Samir, li~na karta broj 04DEA5287, izdata 27. 3. 2004. Odsjek za administraciju Zenica Begi} Nermin, saobra}ajna dozvola broj BH 2129940, izdata 22. 3. 2009. Odsjek za administraciju Kakanj Begovi} Adnan, li~na karta broj 06CTJ8469, izdata 24. 7. 2006. Odsjek za administraciju Zenica ^amd`i} Amel, li~na karta broj 05CTI8988, izdata 10. 5. 2005. Odsjek za administraciju Zenica Haselji} Safet, li~na karta broj 04CTH5147, izdata 30. 11. 2004. Odsjek za administraciju Zenica

Muji} Hidajeta, li~na karta broj 05CTI8387, izdata 13. 4. 2005. Odsjek za administraciju Zenica Zili} Salim, li~na karta broj 08CTL5903, izdata 3. 12. 2008. Odsjek za administraciju Zenica SREDNJOBOSANSKI KANTON Sikiri} Ana, li~na karta broj 08DFF3453, izdata 18. 9. 2008. Odsjek za administraciju Travnik Behlil Adnan, voza~ka dozvola broj 04DPA0265, izdata 22. 4. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak Vrbi} Suljo, saobra}ajna dozvola broj BH 0230474, izdata 26. 4. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak Behlil Adnan, li~na karta broj 04DPA0487, izdata 22. 1. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak Mustajbegovi} Ragib, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0790845, izdata 26. 7. 2010. Odsjek za administraciju Kiseljak Sa`i} Safet, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0790462, izdata Odsjek za administraciju Travnik Valjan Mara, li~na karta broj 03DFB0027, izdata 22. 9. 2003. Odsjek za administraciju Travnik Gazibari} Ana-Marija, reg. tablice broj J45-T-923, izdate Odsjek za administraciju Travnik Cakalin Ivo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0795654, izdata Odsjek za administraciju Travnik Kadri} \evada, li~na karta broj 03DFB0296, izdata 29. 6. 2003. Odsjek za administraciju Travnik Terzi} Husein, li~na karta broj 03DFA4348, izdata 20. 6. 2003. Odsjek za administraciju Travnik Terzi} Husein, voza~ka dozvola broj 03DFA1253, izdata 20. 6. 2003. Odsjek za administraciju Travnik Smoljo Emilija, li~na karta broj 09DFF4251, izdata 14. 1. 2009. Odsjek za administraciju Travnik Rustempa{i} Adnan, li~na karta broj 03DOA1861, izdata 4. 12. 2003. Odsjek za administraciju Bugojno Idrizovi} Amira, li~na karta broj 05DOC1523, izdata 13. 7. 2005. Odsjek za administraciju Bugojno Horvat Branko, li~na karta broj 04DLA3813, izdata 5. 8. 2004. Odsjek za administraciju Busova~a Lovri} Josip, prometna dozvola broj BH 2669980, izdata Odsjek za administraciju Busova~a Lovri} Josip, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0794618, izdata Odsjek za administraciju Busova~a Ekme{~i} Jasenko, osobna iskaznica broj 08DLB3998, izdata 20. 6. 2008. Odsjek za administraciju Busova~a Kegelj Vesna, osobna iskaznica broj 05DLA9661, izdata Odsjek za administraciju Busova~a PALO^ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, saobra}ajna dozvola broj BH 1350249, izdata 16. 2. 2002. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje Brakmi} ]amka, li~na karta broj 09DOD1974, izdata 11. 9. 2009. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje Petri} Vesna, li~na karta broj 04DKA1731, izdata 21. 9. 2004. Odsjek za administraciju Kre{evo Petri} Vesna, voza~ka dozvola broj 04DKA0818, izdata 24. 9. 2004. Odsjek za administraciju Kre{evo Mi{kovi} Dejan, li~na karta broj 10DPC0624, izdata 16. 7. 2010. Odsjek za administraciju Kiseljak Peri} Mario, reg. tablice broj A85-M-849, izdate A85-M-849, izdate 18. 2. 2011. Odsjek za administraciju Kiseljak @igonja Ha{im, radna knji`ica broj 181/97, izdata Op}ina Vitez Rajkovi} Bojan, saobra}ajna dozvola broj BH 2131843, izdata MUP Vitez Pezer Nermin, radna knji`ica broj 22/2006, izdata Op}ina Vitez Mujki} Emsudin, radna knj`ica broj 576/06, izdata Op}ina Vitez Ramljak Perica, radna knji`ica broj 432/2004, izdata Op}ina Vitez Debeljak Ivan, radni~ka knji`ica broj 152/99, izdata Op}ina Vitez Bralo Franjo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0801507, izdata MUP Vitez Grabovac Ljiljana, li~na karta broj 044219542, izdata MUP Vitez Grabovac Ljiljana, voza~ka dozvola broj 04DNA3976, izdata MUP Vitez Ahmi} Amel, voza~ka dozvola broj 04DNA5396, izdata MUP Vitez Haski} Mineta, osobna iskaznica broj 10DNC4680, izdata MUP Vitez ^ejvan Benjamin, li~na karta broj 09DFF6861, izdata 2. 12. 2009. Odsjek za administraciju Travnik Juki} Zlatko, li~na karta broj 06DFE4239, izdata 28. 6. 2006. Odsjek za administraciju Travnik

517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536

583 584 585 586

769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798

537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555

Broj 14 - Strana 148

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575

Srijeda, 30. 3. 2011.
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Bude{ Manda, reg. tablice broj M67-E-912, izdate 12. 10. 2010. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i [ahman Enes, osobna iskaznica broj 06DMC0439, izdata 4. 10. 2006. Odsjek za administraciju Jajce Ko{tro Dijana, osobna iskaznica broj 04DMA0455, izdata 6. 2. 2004. Odsjek za administraciju Jajce Ljubun~i} Zilha, li~na karta broj 08DGB6115, izdata 8. 1. 2008. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje Mili} Zoran, prometna dozvola broj BH 3220620, izdata 17. 3. 2009. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje Pili} Martin, voza~ka dozvola broj 07DGA5773, izdata 18. 6. 2007. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje Kico Emin, saobra}ajna dozvola broj BH 2835145, izdata 21. 9. 2007. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje Gazi} Esma, li~na karta broj 05DGA8546, izdata 2. 3. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje Agencija Studio Tisak, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0777479, izdata 17. 6. 2010. Odsjek za administraciju Kiseljak ^izmo Seida, li~na karta broj 04DOB2515, izdata 16. 8. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno Malko} Hasan, li~na karta broj 08DOC9604, izdata 4. 8. 2008. Odsjek za administraciju Bugojno Vukovi} Safer, li~na karta broj 04DLA3353, izdata 20. 7. 2004. Odsjek za administraciju Busova~a Halilovi} Mersiha, li~na karta broj 09DLB4860, izdata Odsjek za administraciju Busova~a Zuki} Duda, osobna iskaznica broj 04DLA5211, izdata 7. 4. 2004. Odsjek za administraciju Busova~a Brajkovi} Ivan, li~na karta broj 04DOB6427, izdata 15. 10. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno Pleji} Kristina, li~na karta broj 06DGB2945, izdata 28. 6. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje Pero Vujica, li~na karta broj 04DPA6863, izdata 30. 8. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak ^elan Davor, voza~ka dozvola broj 05DKA1886, izdata 15. 7. 2005. Odsjek za administraciju Kre{evo Bajri} Ramo, li~na karta broj 08DHB2065, izdata 12. 2. 2008. Odsjek za administraciju Travnik Perenda (Osman) Mujo, radna knji`ica broj 55/2011 od 28. 3. 2011., izdata Op}ina Novi Travnik BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON Keljemendi Salih, li~na karta broj 04AUB6543, izdata 11. 11. 2004. MUP BPK Gora`de Karovi} Avdija, li~na karta broj 04AUB7475, izdata 9. 12. 2004. MUP BPK Gora`de Halilovi} Meho, li~na karta broj 05AUB9300, izdata 14. 2. 2005. MUP BPK Gora`de HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON Kevri} Edi, li~na karta broj 08BHA9725, izdata 20. 6. 2008. MUP HNK Jablanica Osmanovi} Mirza, li~na karta broj 08BHA9635, izdata 30. 4. 2008. MUP HNK Jablanica Kuzmi} Klara, indeks broj 5126/I, izdat 2010. od FPMOZ - Sveu~ili{te u Mostaru Zovko Mario, indeks broj 16413/09 Ekonomskog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON Maras Mate, osobna iskaznica broj 09DUC3207, izdata 22. 3. 2011. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Maras Mate, osobna iskaznica broj 09DUC3207, izdata 16. 1. 2009. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Zelenika Marko, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0240712, izdata 23. 12. 2009. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Be{li} Gabrijela, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0247815, izdata 30. 4. 2010. Odsjek upravnih poslova Posu{je Jakovljevi} Zora, osobna iskaznica broj 07DTB0958, izdata 31. 1. 2007. CIPS Posu{je Bago Drago, reg. plo~ice broj 247-M-226, izdate 13. 1. 2006. Odsjek upravnih poslova Posu{je Bo{njak Zoran, oosbna iskaznica broj 08DUC2279, izdata 7. 7. 2008. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Bo{njak Zoran, voza~ka dozvola broj 04DUA2558, izdata 25. 5. 2004. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg

43 44 45

76 77 78 79

209 210 211 212 213 214 215 216

"Interijer Lovri}" d.o.o. Posu{je, reg. plo~ice broj 531-A-387, izdate 11. 2. 2005. Odsjek upravnih poslova Ljubu{ki BILI BRIG DOO Grude, reg. plo~ice broj O06-T-024, izdate 22. 3. 2010. Odsjek upravnih poslova Grude DERIVAT DOO Grude, reg. plo~ice broj J59-T-867, izdate 5. 1. 2011. Odsjek upravnih poslova Grude DAKT d.o.o. Grude, Medovi}i, reg. plo~ice broj K24-E-809, izdate Odsjek upravnih poslova Grude BLEKO COMERC DOO, reg. plo~ice T55-O-457, izdate 17. 2. 2010. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Ivankovi} Vinka, voza~ka dozvola broj 05DUA7699, izdata 10. 3. 2005. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Mikuli} Ferdo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0713845, izdata Odsjek upravnih poslova Ljubu{ki Ivankovi} Vinka, osobna iskaznica broj 05DUB2295, izdata 10. 3. 2005. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Tomi} Dario, voza~ka dozvola broj 07DUB1044, izdata 24. 1. 2007. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Zovko Zlata, osobna iskaznica broj 10DUC6555, izdata 4. 3. 2011. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Pinjuh Jakov, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0108826, izdata 13. 11. 2009. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Perko Daniel, osobna iskaznica broj 06DUB6926, izdata 17. 5. 2006. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Penava Tomislav, osobna iskaznica broj 09DTB3630, izdata 5. 2. 2009. CIPS Posu{je Zovko Bo`o, osobna iskaznica broj 04DUA6839, izdata 20. 8. 2004. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Tomi} Ivan, prometna dozvola broj BA0015327, izdata 1. 10. 2009. Odsjek upravnih poslova Grude Palac Gojko, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0708266, izdata Odsjek upravnih poslova Grude I.B.M. KERAMIKA DOO Posu{je, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0245186, izdata 12. 7. 2010. Odsjek upravnih poslova Posu{je Brki} Silva, osobna iskaznica broj 04DRB4293, izdata 29. 12. 2004. CIPS Ljubu{ki @ivku{i} Mate, voza~ka dozvola broj 07DRB1034, izdata 13. 12. 2007. CIPS Ljubu{ki @ivku{i} Mate, osobna iskaznica broj 07DRC1661, izdata 13. 12. 2007. CIPS Ljubu{ki ]ori} Danijel, voza~ka dozvola broj 07DTA6467, izdata 1. 8. 2007. CIPS Posu{je Duman~i} Zvonko, reg. plo~ice broj K84-M-359, izdate 12. 1. 2010. Odsjek upravnih poslova Posu{je Ili} Mara, osobna iskaznica broj 03DRA1851, izdata 18. 7. 2003. CIPS Ljubu{ki Mikuli} Viktor, osobna iskaznica broj 05DSA7355, izdata 1. 6. 2005. Odsjek upravnih poslova Grude Boras Franjo, voza~ka dozvola broj 04DRA3163, izdata 4. 3. 2004. CIPS Ljubu{ki Juki} Gracija, prometna dozvola broj BH 3036080, izdata 11. 3. 2009. Odsjek upravnih poslova Posu{je Mijatov} Slaven, voza~ka dozvola broj 03DRA1362, izdata CIPS Ljubu{ki Maru{i} Iva, osobna iskaznica broj 09DUC3761, izdata 19. 6. 2009. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Zovko Jozo, voza~ka dozvola broj 06DTA5786, izdata 4. 8. 2006. CIPS Posu{je Boras Franjo, osobna iskaznica broj 04DRA6458, izdata 1. 3. 2004. CIPS Ljubu{ki KANTON 10 Juri} Miroslava, osobna iskaznica broj 04AYB0316, izdata Policijska uprava Tomislavgrad Kelava Ante, reg. plo~ice broj T-77-K-067, izdate Policijska uprava Tomislavgrad ]avar Jozo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0252181, izdata Policijska uprava Tomislavgrad Landeka Ivona, osobna iskaznica broj 10AYC0566, izdata Policijska uprava Tomislavgrad Lokmi} Kasim, osobna iskaznica broj 09AYB9688, izdata Policijska uprava Tomislavgrad Karahasan Mirsad, ra~un broj 192035329-7 kod Raiffesien d.d. BiH Agencija Tomislavgrad

39 40 41 42 43 44