Sie sind auf Seite 1von 75

Ident. Nr. 5110159D • 05.

20 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten • © Webasto Thermo & Comfort SE • 2020


Dies ist die Originalanweisung. Die deutsche Sprache ist verbindlich.
Sollten Sprachen fehlen, können diese angefordert werden. Die Telefonnummer des jeweiligen Landes entnehmen Sie bitte dem Webasto Servicestellen-Falt-
blatt oder der Webseite Ihrer jeweiligen Webasto Landesvertretung.

Webasto Pure
WCH000002A

Montážní pokyny .................................................................................... 9 Instrukcja montażu ................................................................................ 41


Uputama za ugradnju ........................................................................ 25 Instructiuni de instalare .................................................................... 58 WCH000005A WCH000006A WCH000010B WCH0000012A

1 3 5 7 9

Webasto Thermo & Comfort SE


Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Firmenadresse:
Friedrichshafener Str. 9
WCH000013A
82205 Gilching
Germany

Technical Extranet: https://dealers.webasto.com


WCH000011A
Nur innerhalb von Deutschland
Tel: 0395 5592 444 WCH000007A WCH000008A
Mail: technikcenter@webasto.com www.webasto.com
2 4 6 8 10
WCH000014A
WCH00001A

11 12
Webasto Pure

Montážní pokyny .............................................................................. 9 Instrukcja montażu .......................................................................... 41


Uputama za ugradnju .................................................................. 25 Instructiuni de instalare ............................................................. 58
WCH000002A

WCH000005A WCH000006A

1 3 5

WCH000007A WCH000008A

2 4 6
WCH000010B WCH0000012A

7 9

WCH000013A

WCH000011A

8 10
WCH000014A

11
WCH00001A

12
Ident. Nr. 5110159D • 05.2020 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten • © Webasto Thermo & Comfort SE • 2020
Dies ist die Originalanweisung. Die deutsche Sprache ist verbindlich.
Sollten Sprachen fehlen, können diese angefordert werden. Die Telefonnummer des jeweiligen Landes entnehmen Sie bitte dem Webasto Servicestellen-Falt-
blatt oder der Webseite Ihrer jeweiligen Webasto Landesvertretung.

Webasto Thermo & Comfort SE


Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Firmenadresse:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Technical Extranet: https://dealers.webasto.com

Nur innerhalb von Deutschland


Tel: 0395 5592 444
Mail: technikcenter@webasto.com www.webasto.com
Obsah CS

1 Všeobecné informace................................ 11 4 Obsluha..................................................... 14


1.1 Účel dokumentu.............................................. 11 4.1 Přehled............................................................ 14
1.2 Použití tohoto dokumentu............................... 11 4.2 Ukazatele LED.................................................. 14
1.3 Použití ke stanovenému účelu.......................... 11 4.3 Spínač dotykového ovládání (reset).................. 15
1.4 Použití symbolů a značek................................. 11 4.4 Zamykací spínač s klíčem................................. 15
1.5 Záruka a ručení................................................ 11 4.5 Spuštění dobíjecího procesu............................ 15

2 Bezpečnost................................................ 11 4.6 Ukončení dobíjecího procesu........................... 16

2.1 Všeobecné informace...................................... 11 5 Přeprava a skladování............................... 16


2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny..................... 12 6 Obsah dodávky.......................................... 16
2.3 Bezpečnostní pokyny pro instalaci....................12
7 Potřebné nástroje...................................... 16
2.4 Bezpečnostní pokyny pro elektrickou přípojku. 13
2.5 Bezpečnostní pokyny pro uvedení do provozu. 13 8 Instalace a elektrická přípojka................... 16
8.1 Požadavky na místo instalace........................... 17
3 Popis přístroje .......................................... 14
8.2 Kritéria pro elektrickou přípojku....................... 17
8.3 Instalace.......................................................... 18
8.4 Elektrické přípojky............................................18
8.5 Nastavení spínače DIP...................................... 18
8.6 První uvedení do provozu................................ 19

5110159D Webasto Pure 9


CS 9 Nastavení.................................................... 19
9.1 Aktivace programovacího režimu....................... 20
9.2 Ztlumení ukazatele LED (možnost 1).................. 20
9.3 Deaktivace omezení nabíjecího proudu
(možnost 2)....................................................... 20

10 Uvedení produktu mimo provoz.................. 21

11 Údržba, čištění a opravy.............................. 21


11.1 Údržba.............................................................. 21
11.2 Čištění............................................................... 21
11.3 Oprava.............................................................. 21

12 Výměna dobíjecího kabelu.......................... 21

13 Likvidace..................................................... 22

14 Prohlášení o shodě...................................... 22

15 Montáž....................................................... 22

16 Technická data............................................ 22

17 Checklist pro instalaci dobíjecí stanice


Webasto......................................................23

10 5110159D Webasto Pure


1 Všeobecné informace 1.4 Použití symbolů a značek 1.5 Záruka a ručení CS
NEBEZPEČÍ Webasto neručí za závady a škody, ke
1.1 Účel dokumentu
Výraz označuje ohrožení s vysokým kterým došlo v důsledku nerespektování
Tyto pokyny k obsluze a instalaci jsou montážních pokynů a pokynů k obsluze.
stupněm rizika, které, pokud nebude
součástí produktu a obsahují informace pro Toto vyloučení ze záruky se vztahuje
eliminováno, má za následek smrt
uživatele týkající se bezpečné obsluhy, a pro zejména na následující případy:
nebo těžké zranění.
elektrotechnika infomace o bezpečné
– Nesprávné používání.
instalaci dobíjecí stanice Webasto Pure. VÝSTRAHA
Výraz označuje ohrožení se středním – Použití neoriginálních náhradních dílů.
1.2 Použití tohoto stupněm rizika, které, pokud nebude – Instalace a uvedení do provozu
dokumentu eliminováno, může mít za následek nekvalifikovaným personálem (jinou
u Před instalací a uvedením zařízení drobné nebo lehké zranění. osobou než elektrotechnikem).
Webasto Pure do provozu si přečtěte – Úpravy zařízení při nedodržování pokynů
POZOR
pokyny k obsluze a instalaci. Výraz označuje ohrožení s nízkým pro opravy Webasto.
u Tyto pokyny uchovávejte tak, aby byly stupněm rizika, které, pokud nebude 2 Bezpečnost
vždy po ruce. eliminováno, může mít za následek
u Tyto pokyny předejte dalšímu vlastníkovi drobné nebo lehké zranění. 2.1 Všeobecné informace
nebo uživateli dobíjecí stanice. UPOZORNĚNÍ Dobíjecí stanice byla zkonstruována,
Upozornění výraz označuje vyrobena, vyzkoušena a zdokumentována v
1.3 Použití ke stanovenému
Technickou zvláštnost nebo (při souladu s relevantními bezpečnostními
účelu předpisy a předpisy na ochranu životního
nerespektování) možné poškození
Dobíjecí stanice Webasto Pure je určena k prostředí. Přístroj používejte pouze v
výrobku.
dobíjení elektromobilů a hybridních vozů technicky bezvadném stavu.
podle normy IEC 61851-1, režim nabíjení 3. Odkazuje na samostatné dokumenty,
Poruchy, které mají vliv na bezpečnost osob
V tomto režimu nabíjení zajišťuje dobíjecí které jsou přiložené nebo si je
nebo zařízení, je třeba nechat neprodleně
stanice následující: můžete vyžádat u společnosti
odstranit elektrotechnikem v souladu s
– připojení napětí proběhne teprve po
Webasto.
platnými předpisy dané země.
správném připojení vozidla. Symbol Význam
– maximální síla proudu je vyrovnána. Podmínka pro následující pokyny,
Měnič AC/DC se nachází ve vozidle. jak postupovat
Pokyny, jak postupovat

5110159D Webasto Pure 11


CS UPOZORNĚNÍ – Dobíjecíkabel smí měnit pouze – Dobíjecí
stanici nikdy nečistěte
Může se stát, že se signalizace na elektrotechnik podle přiloženého vysokotlakým čističem nebo
straně vozidla od tohoto popisu liší. návodu. podobným přístrojem.
Za tímto účelem je nutné si vždy
– Je
přísně zakázáno připojovat k – Při
čištění dobíjecích konektorů
přečíst a respektovat pokyny v
dobíjecí stanici jiné přístroje. odpojte přívod elektrického napětí.
návodu k obsluze příslušného výrobce
vozidla. – Pokud se dobíjecí kabel nepoužívá, – Přesvědčte se, že k dobíjecí stanici mají
musí být uložen do určeného držáku a přístup pouze osoby, které si přečetly
2.2 Všeobecné bezpečnostní dobíjecí zástrčka musí být aretovaná v tyto pokyny k obsluze.
pokyny dobíjecí stanici. Dobíjecí kabel volně
uložte kolem krytu tak, aby se 2.3 Bezpečnostní pokyny pro
– Nebezpečně vysoká napětí uvnitř
nedotýkal podlahy. instalaci
zařízení.
– Dobíjecí stanice není vybavena – Přitomdbejte na ochranu dobíjecího – Instalacia připojení dobíjecí stanice
vlastním síťovým spínačem. Ochranná kabelu a dobíjecí zástrčka před smí provádět pouze elektrotechnik.
zařízení instalovaná na straně sítě přejetím, přiskřípnutím a jiným – Použijte pouze dodaný montážní
slouží i k odpojení od sítě. mechanickým ohrožením. materiál.
– Předpoužitím vizuálně zkontrolujte – Pokud by byla dobíjecí stanice, – Bezpečnostní koncept Webasto Pure je
možná poškození dobíjecí stanice. V dobíjecí kabel nebo dobíjecí zástrčka založen na uzemněné síťové formě,
případě poškození dobíjecí stanici poškozena, okamžitě o tom která musí být vždy zajištěna.
nepoužívejte. informujte servis. Dobíjecí stanici dále Elektrotechnik tuto musí zajistit při
nepoužívejte. instalaci.
– Instalaci,
elektrické připojení a uvedení
dobíjecí stanice do provozu může – Dobíjecí
kabel a zástrčku chraňte před – Dobíjecí stanice je vhodná pro použití
provést pouze elektrotechnik. kontaktem s externími zdroji tepla, v oblastech bez omezení přístupu.
vodou, nečistotami a chemikáliemi. – Dobíjecí stanici neinstalujte do
– Během provozu neodstraňujte kryt
zakrývající oblast instalace. – Dobíjecí
kabel neprodlužujte pomocí prostředí ohroženého výbuchem
prodlužovacího kabelu nebo adaptéru, (explozivní zóna).
–Z dobíjecí stanice neostraňujte
abyste ho spojili s vozidlem. – Dobíjecí stanici instalujte tak, aby
označení, výstražné symboly ani
typový štítek. – Dobíjecí
kabel odpojujte pouze dobíjecí kabel neblokoval žádný
zatažením za dobíjecí zástrčku. průchod.

12 5110159D Webasto Pure


– Dobíjecí stanici neinstalujte do najetí vozidly. Pokud nelze vyloučit – Přesvědčte se, že je pro připojení k CS
prostředí, v kterých se vyskytuje poškození, musí být provedena elektrické síti použit správný
amoniak nebo vzduch obsahující ochranná opatření. připojovací kabel.
amoniak. – Pokud dojde k poškození dobíjecí – Dobíjecí stanici nenechávejte bez
– Dobíjecí stanici nemontujte na místě, stanice během instalace, musí být dozoru s otevřeným instalačním
kde by mohla být poškozena uvedena mimo provoz. Je nutná její krytem.
padajícími předměty (např. výměna. – Dobíjecí stanici neinstalujte bez
kabelovými bubny nebo instalačního rámu.
2.4 Bezpečnostní pokyny pro
pneumatikami).
elektrickou přípojku – Nastavení DIP spínače měňte pouze
– Dobíjecí stanice je vhodná pro použití při vypnutém zařízení.
v interiérech, např. v garážích, a pro – Na plánovaném místě instalace je
– Dodržujte případná přihlášení u
použití na zastřešených vnějších nutné dodržet zákonné předpisy
týkající se elektroinstalací, provozovatele rozvodné sítě.
plochách, např. carportech. Dobíjecí
stanici neinstalujte do blízkosti protipožární ochrany, bezpečnostní 2.5 Bezpečnostní pokyny pro
ostřikovačů vody, např. myček aut, předpisy a únikové cesty. Je nutné uvedení do provozu
vysokotlakých čističů nebo zahradních respektovat příslušné platné národní
hadic. předpisy pro instalaci. – Uvedení dobíjecí stanice do provozu
smí provést pouze elektrotechnik.
– Dobíjecístanici chraňte před přímým – Každá dobíjecí stanice musí být
deštěm, abyste zabránili jejímu chráněna vlastním proudovým – Správné připojení dobíjecí stanice
poškození v důsledku zamrznutí nebo chráničem a jističem vedení. Viz musí před uvedením do provozu
krupobití. "Požadavky na místo instalace na zkontrolovat elektrotechnik.
– Dobíjecí stanici chraňte před přímým straně 17". – Před uvedením dobíjecí stanice do
slunečním světlem. Dobíjecí proud – Před elektrickým přípojením dobíjecí provozu zkontrolujte vizuálně
může být snížen v důsledku vysokých stanice se přesvědčte, že jsou případná poškození dobíjecího
teplot, nebo za určitých okolností elektrické přípojky bez napětí. kabelu, dobíjecí spojky a dobíjecí
může být proces nabíjení přerušen. stanice. Uvedení poškozené dobíjecí
– Při prvním uvedení dobíjecí stanice do
stanice nebo stanice s poškozeným
– Místo postavení dobíjecí stanice by provozu ještě nepřipojujte žádné
dobíjecím kabelem/spojkou do
mělo být zvoleno tak, aby nedošlo k vozidlo.
provozu není přípustné.
poškození v důsledku neúmyslného

5110159D Webasto Pure 13


CS 3 Popis přístroje Barvy Popis Indika Popis
LED ce
U dobíjecí stanice popsané v těchto provoz
pokynech k obsluze a instalaci se jedná o Červená Závady
ního
Webasto Pure. Přesný popis zařízení je Žlutá Teplotní omezení
stavu
uveden na typovém štítku dobíjecí stanice. Fialová Omezení nabíjecího proudu aktivováno
N5 LED na půl sekundy problikává v
Viz k tomu také Obr. 1 (20 A při jednofázovém dobíjení)
5sekundovém intervalu:
4 Obsluha Světlem Omezení nabíjecího proudu Dobíjecí stanice je v provozu, ale je
odrá deaktivováno zamčená zamykacím spínačem s klíčem.
4.1 Přehled Bílá Programovací režim Tab. 1: Provozní ukazatele
Viz k tomu také Obr. 2 4.2.2 LED indikace provozního 4.2.3 LED indikace poruchy
Legenda
stavu
1 Ukazatel LED 4 Držák dobíjecí Indika Popis
zástrčky Indika Popis ce
ce poruc
2 Spínač dotykového 5 Zamykací spínač s
provoz hy
ovládání klíčem, přístupný ze
spodní strany ního F1 LED svítí 1 s žlutě a 2 s zeleně:
stavu Dobíjecí stanice je silně přehřátá a dobíjí
3 Držák dobíjecího 6 Instalační kryt
N1 LED bliká v sekundovém intervalu vozidlo se sníženým výkonem. Po
kabelu
červeně, zeleně a modře: ochlazení bude dobíjecí stanice
4.2 Ukazatele LED Dobíjecí stanice se spouští. pokračovat v normálním dobíjecím
procesu.
Viz k tomu také Obr. 3 N2 LED trvale svítí modře:
Legenda Dobíjecí stanice je v pohotovotním F2 LED trvale svítí žlutě:
režimu, je možno ji použít. Nadměrná teplota. Dobíjecí proces bude
N1 … N5 LED indikace provozního stavu kvůli příliš vysoké teplotě ukončen. Po
N3 LED trvale svítí zeleně:
F1 … F6 LED indikace poruchy ochlazení bude dobíjecí stanice
Dobíjecí stanice se používá, vozidlo se
t [s] čas [s] pokračovat v normálním dobíjecím
nabíjí.
procesu.
4.2.1 Barvy LED N4 LED bliká v sekundovém intervalu
F3 LED trvale svítí červeně a na 28 s se
modře:
Barvy Popis rozezní signální tón. Pak se tón každých
Dobíjecí zástrčka je připojená k vozidlu,
LED 10 min ozve na 2 s:
proces dobíjení byl ukončen nebo
Došlo k problému se sledováním napětí
Modrá Standby dočasně přerušen.
nebo sledováním systému.
Zelená Dobíjení Tab. 2: Ukazatele a odstraňování chyb
14 5110159D Webasto Pure
NEBEZPEČÍ Indika Popis 4.4 Zamykací spínač s klíčem CS
Nebezpečí smrtelného zásahu ce
Zamykací spínač s klíčem slouží k autorizaci
elektrickým proudem. poruc
a jej otočný o 90°. Pro odemknutí dobíjecí
u Odpojte přívod napětí do dobíjecí hy
stanice otočte spínačem v směru hodin. Pro
stanice v instalaci a zajistěte ji F6 LED bliká v intervalu 0,5 s a 3 s po dobu zamknutí dobíjecí stanice otočte spínačem
proti zapnutí. Teprve poté odpojte 0,5 s červeně:
proti směru hodin.
dobíjecí kabel od vozidla. napájecí napětí je mimo platný rozsah
180 V až 270 V. Viz k tomu také Obr. 4
u Obraťte se na asistenční linku
Webasto Charging na čísle u Kontrola elektrotechnikem. UPOZORNĚNÍ
00800-24274464. Klíč lze vytáhnout v obou polohách.
Tab. 4: Ukazatele a odstraňování chyb
Indika Popis 4.3 Spínač dotykového 4.5 Spuštění dobíjecího
ce ovládání (reset) procesu
poruc UPOZORNĚNÍ
hy UPOZORNĚNÍ
Spínač dotykového ovládání Než začnete vozidlo nabíjet, vždy
F4 LED bliká 1 s červeně a 2 s zeleně: splňte požadavky nutné pro dané
nemačkejte, pouze se ho dotkněte.
Vyskytla se chyba instalace při připojení vozidlo.
dobíjecí stanice, sledování fáze je Při obsluze nepoužívejte rukavice.
aktivní, dobíjecí stanice dobíjí s Spínač dotykového ovládání slouží k UPOZORNĚNÍ
omezeným výkonem. potvrzení předchozích chyb. Vozidlo zaparkujte u dobíjecí stanice
u Kontrola točivého pole tak, aby dobíjecí kabel nebyl
Opatření Popis napnutý.
elektrotechnikem.
u Spínače se Systém spustí Viz k tomu také Obr. 5
F5 LED bliká v 2s intervalu 1 s červeně a na samočinný test a chybu
dotkněte a
28 s zazní signální tón. Pak každých vynuluje. Pokud byla Opatření Popis
10 min na 2 s:
podržte ho na
chyba odstraněna, u Připojte Dobíjecí stanice provede test
Na straně vozidla se vyskytla chyba. minimálně 10 s.
dobíjecí stanice se dobíjecí systému a připojení.
u Zopakujte připojení vozidla znovu přepne do LED: Svítí trvale modře, po
zástrčku
Tab. 3: Ukazatele a odstraňování chyb režimu „připraveno k připojení vozidla přejde na cca 2
použití“. k
sekundy na červenou a následně
UPOZORNĚNÍ vozidlu. buď na zelenou (vozidlo se nabíjí)
Pokud výstraha přetrvává, obraťte se nebo na blikající modrou (vozidlo
na asistenční linku Webasto ještě není připraveno k nabíjení).
Charging na čísle 00800-24274464.

5110159D Webasto Pure 15


CS 4.6 Ukončení dobíjecího 5 Přeprava a skladování 7 Potřebné nástroje
procesu Při přepravě dodržujte rozmezí teplot pro Popis vozidla Počet
4.6.1 Vozidlo automaticky skladování. Viz "Technická data na straně kusů
22".
ukončilo dobíjecí cyklus Plochý šroubovák 0,5x3,5 mm 1
Přepravujte výhradně ve vhodném obalu.
Opatření Popis Šroubovák Torx Tx25 1
6 Obsah dodávky
u Příp. vozidlo odjistěte. LED: bliká v Šroubovák Torx Tx10 1
u Odpojte dobíjecí zástrčku od sekundovém Obsah dodávky Počet Vrtačka s vrtákem 8 mm 1
intervalu kusů
vozidla. Montážní nářadí pro 8mm hmoždinky a 1
modře. Dobíjecí stanice s předmontovaným 1
u Zaaretujte dobíjecí zástrčku v šrouby
Vozidlo je dobíjecím kabelem
držáku dobíjecí stanice. připojené, Kladivo 1
ale nedobíjí Instalační rám 1
Montážní nářadí pro elektrické kabely a 1
se. Klíč 2 kabelové koncovky
4.6.2 Pokud není dobíjecí proces Instalační sada pro upevnění na stěnu: Multimetr 1
automaticky ukončen na – hmoždinka (8 x 50 mm, Fischer 4 Simulátor EV s ukazatelem točivého pole 1
straně vozidla UX R 8)
Při výměně dobíjecího kabelu je 1
– šroub (6 x 70, T25) 2 zapotřebí:
Opatření Popis
– šroub (6 x 90, T25) 2 Montážní nářadí pro kabelové
u Zamykací Dobíjecí cyklus je přerušen. LED průchodky M16 (velikost klíče 20 mm) a
spínač s se změní na modrou a bliká v – podložka (ISO 7089-8,4) 4 M32 (velikost klíče 36 mm)
klíčem 5sekundovém intervalu. Viz Pokyny k obsluze a instalaci 1
"Ukazatele LED na straně 14", Kruhový pilník 1
nastavte Tab. 5: Obsah dodávky
Provozní stav N5. Kombinované kleště 1
do polohy u Dobíjecí stanici a instalační rám vyjměte z
„OFF“. obalu. 8 Instalace a elektrická
Nebo u Zkontrolujte, zda je obsah dodávky úplný. přípojka
u Ukončete Dobíjecí cyklus je přerušen. LED u Zkontrolujte neporušený stav celé Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v
dobíjecí se změní na modrou a bliká v dodávky. "Bezpečnost na straně 11".
cyklus na sekundovém intervalu. Viz
"Ukazatele LED na straně 14",
straně
Provozní stav N4.
vozidla.

16 5110159D Webasto Pure


UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ CS
Kromě těchto pokynů k obsluze a Vzdálenost mezi spodní hranou Na základě pokynů pro aplikace VDE-
instalaci dodržujte rovněž místní dobíjecí stanice a zemí musí být AR-N 4100 je v Německu
předpisy týkající se provozu, instalace nejméně 0,9 m. jednofázové dobíjení vozidel
a životního prostředí. 8.2 Kritéria pro elektrickou omezeno na 20 A. V jiných zemích je
UPOZORNĚNÍ dovoleno jednofázové dobíjení až
přípojku 32 A, jestliže to místní předpisy
Bezpečnostní koncept Webasto Pure
Maximální nabíjecí proud, parametrizovaný umožňují. Omezení na 20 A může
je založen na uzemněné síťové
ve výrobním závodě, je uveden na typovém uživatel při dodržení národních
formě, kterou musí při instalaci
štítku dobíjecí stanice. Se spínači DIP je předpisů a norem na vlastní
elektrotechnik vždy zajistit.
možno upravit maximální dobíjecí proud na odpovědnost deaktivovat.
8.1 Požadavky na místo hodnotu vestavěného jističe. Níže uvedená ochranná zařízení musí být
instalace UPOZORNĚNÍ konstruována tak, aby byla dobíjecí stanice
Při výběru místa instalace Webasto Pure Hodnoty proudu vybraných v případě poruchy na všech pólech
dodržte následující body: ochranných zařízení nesmí být v odpojena od sítě. Při výběru ochranných
– Normální parkovací poloha vozidla. žádném případě nižší než hodnota zařízení se řiďte národními instalačními
– Poloha dobíjecího konektoru na vozidle. proudu uvedená na typovém štítku předpisy a normami.
– Co nejkratší délka kabelu od dobíjecí dobíjecí stanice nebo nastavená 8.2.1 Dimenzování proudového
stanice k vozidlu. pomocí spínače DIP.
chrániče
– Žádné riziko, že by mohlo dojít k přejetí Viz "Nastavení spínače DIP na straně
18". Na ochranu před sinusovými střídavými
dobíjecího kabelu.
poruchovými proudy, pulzujícími
– Možné elektrické přípojky. Před začátkem připojovacích prací nechte
stejnosměrnými poruchovými proudy a
Má-li být vedle sebe namontováno několik předpoklady pro připojení zkontrolovat
hladkými stejnosměrnými poruchovými
dobíjecích stanic, musí být vzdálenost mezi elektrotechnikem.
proudy musí být předřazen proudový
jednotlivými stanicemi minimálně 200 mm. V závislosti na zemi instalace je nutné
chránič (RCD) typu B podle EN 62423.
Montážní plocha musí být dokonale rovná dodržovat pravidla úřadů a provozovatelů
Jmenovitý poruchový proud nesmí být větší
(max. 1 mm rozdíl mezi jednotlivými rozvodné sítě, např. povinnost přihlásit
než 30 mA.
montážními body). instalaci dobíjecí stanice.
Kryt dobíjecí stanice se nesmí ohýbat ani 8.2.2 Dimenzování jističe vedení
kroutit. Jistič vedení (MCB) musí splňovat normu EN
60898. Propustná energie (I²t) nesmí
překročit 80 000 A²s.

5110159D Webasto Pure 17


CS Alternativně je možné použít kombinaci Připravte instalační rám na instalaci Připojovací kabel veďte středem, rovně a
u u
jističe vedení a proudového chrániče (RCBO) kabelu: bez pnutí gumovou průchodkou do krytu
podle EN 61009-1. Pro tuto kombinaci – Připojovací kabel zezadu: dobíjecí stanice. Viz také "Instalace na
rovněž platí výše uvedené parametry. Kabel veďte spodní částí rámu. straně 18".
8.2.3 Zařízení k odpojení od sítě – Připojovací kabel shora/zleva/zprava/zdola: u Připojovací kabel položte v správném

Dobíjecí stanice není vybavená vlastním z rámu odstraňte připravená perforovaná poloměru (cca průměr kabelu x 10) k
síťovým spínačem. Ochranná zařízení místa. připojovacím svorkám.
u Vyrovnejte instalační rám. u Vodiče seřízněte na vhodnou délku.
instalovaná na straně sítě tudíž slouží i k
odpojení od sítě. u Instalační rám upevněte do horních děr Vytvořte co nejkratší spojení. Ochranný
pomocí dvou krátkých šroubů a podložek. vodič by měl být delší než všechny ostatní
8.3 Instalace u Sejměte spodní část krytu. vodiče.
Viz také "Montáž na straně 22". Dodaný u Vodiče zbavte izolace v délce 12 mm.
Viz k tomu také Obr. 7
montážní materiál je určen pro instalaci u Zkontrolujte, zda je k dispozici
u Připojovací kabel veďte otvorem ve spodní
dobíjecí stanice na zdivo nebo betonovou jednofázový nebo trojfázový přívod
části krytu a zafixujte jej gumovou
stěnu. Pro instalaci na stojan je montážní proudu.
průchodkou, která je součástí dodávky.
materiál součástí příslušné dodávky stojanu.
u Dobíjecí stanici nasaďte na oba háky v – Jednofázový: použijte pouze L1, N a PE.
Instalační rám montujte pouze s dodaným
horní části rámu. – Trojfázový: použijte L1, L2, L3, N a PE.
montážním materiálem. Popis instalačního
u Spodní díl dobíjecí stanice upevněte Následně proveďte měření točivého pole.
rámu:
Viz k tomu také Obr. 6 pomocí dvou dlouhých šroubů a UPOZORNĚNÍ
Legenda podložek. Je vyžadováno pravotočivé pole.
u Vodiče upevněte na připojovací svorky
Instalační rám Hák k zavěšení 8.4 Elektrické přípojky
podle označení.
dobíjecí stanice – Připojovací svorky jsou konstruovány jako
Viz k tomu také Obr. 8
Vodováha Připravená spojovací svorky.
u Zkontrolujte, zda jsou spojení pevná a zda
perforace – Minimální průřez pro standardní instalaci
je připojovací vedení zajištěno.
Perforace pro kabelové průchodky při čítá – v závislosti od kabelu a typu
instalaci připojovacího kabelu na omítku. instalace – 6 mm² (pro 16 A) a 10 mm² 8.5 Nastavení spínače DIP
u Pomocí instalačního rámu a vodováhy (pro 32 A). NEBEZPEČÍ
zakreslete čtyři otvory. UPOZORNĚNÍ Vysoká napětí.
– Ujistěte se, že jsou vrtání vycentrovaná. V případě flexibilního připojovacího u Nebezpečí smrtelného zásahu
u Do stěny vyvrtejte čtyři otvory. vedení použijte kabelové koncovky. elektrickým proudem.
u Do otvorů vložte hmoždinky.

18 5110159D Webasto Pure


u Přesvědčte se, že zařízení není pod Spínač u Upevněte spodní kryt pomocí montážních CS
napětím. 1 2 3 4 Výk šroubů; montážní šrouby utáhněte
Nastavení velikosti proudu na dobíjeví on nadoraz. Viz "Instalace na straně 18".
stanici jsou konfigurována pomocí spínačů u Zapněte síťové napětí.
16 A (trojfázový) 1 0 0 0 11
DIP. ** – Je aktivována spouštěcí sekvence (doba
kW
Viz k tomu také Obr. 9 trvání až 60 sekund).
32 A (trojfázový) 1 1 0 0 22
Spínač DIP nahoře/ON = 1 – Ukazatel LED bliká v sekundovém
kW
Spínač DIP dole/OFF = 0 intervalu.
Spínač DIP - tovární nastavení: 1100 Tab. 6: Nastavení spínače DIP červeně/zeleně/modře. Viz "Ukazatele LED
UPOZORNĚNÍ * Nabíjecí proud je u varianty 22 kW při na straně 14", Provozní stav N1.
Změny nastavení spínače DIP jsou jednofázovém dobíjení z výroby omezen na u Dobíjecí stanici příp. odemkněte pomocí
aktivní až po restartování dobíjecí 20 A. Viz "Deaktivace omezení nabíjecího zamykacího spínače s klíčem.
stanice. proudu (možnost 2) na straně 20". U u Proveďte zkoušku při prvním uvedení do
varianty 11 kW je nabíjecí proud již z výroby
UPOZORNĚNÍ omezen na 16 A na fázi.
provozu a naměřené hodnoty
Spínače DIP 3 a 4 jsou definované z zaznamenejte do zkušebního protokolu.
** Webasto Pure nakonfigurované z výroby na
výroby. Spínače 3 a 4 musí být v Jako měřicí bod slouží dobíjecí spojka a
11 kW nelze pomocí spínačů DIP nastavit na
poloze 0. 22 kW. jako měřicí pomůcka EV simulátor.
u S EV simulátorem simulujte a otestujte
Spínač 8.6 První uvedení do provozu jednotlivé provozní a ochranné funkce.
1 2 3 4 Výk 8.6.1 Bezpečnostní zkouška u Připojte dobíjecí kabel k vozidlu.
on
Výsledky zkoušky a měření při prvním – LED se předpne z modré na zelenou.
Popis Jedno 16 A Definov
uvedení do provozu zdokumentujte podle 9 Nastavení
fázov nebo án z
ý 32A
platných pravidel a norem pro instalaci.
výroby UPOZORNĚNÍ
nebo na fázi Platí místní předpisy týkající se provozu,
instalace a životního prostředí. U následujících postupů je důležité
trojfá
včasné provedení, všechny kroky si
zový 8.6.2 Start proto přečtěte ještě před provedením
16 A 0 0 0 0 3,7 u Z připojovací oblasti odstraňte zvyšky těchto postupů.
(jednofázový) kW materiálu.
32 A 0 1 0 0 7,4 u Před spuštěním zkontrolujte dotažení
(jednofázový) * kW všech šroubových a svorkových spojů.
u Namontujte spodní kryt.

5110159D Webasto Pure 19


CS 9.1 Aktivace programovacího 9.2 Ztlumení ukazatele LED Po 60 sekundách bez další změny na
zamykacím spínači s klíčem se uloží zvolený
režimu (možnost 1) stupeň ztlumení a programovací režim bude
Viz také "Zamykací spínač s klíčem na straně UPOZORNĚNÍ deaktivován.
15". Modrou a zelenou barvu LED je u Pokud chcete přejít do pohotovostního
ü Dobíjecí stanice je spuštěna. možné ztlumit. Intenzitu výstražné režimu, přepněte zamykací spínač s klíčem
ü Ukazatel LED svítí trvale modře. červené barvy nelze změnit. opět z OFF na ON.
ü Zamykací spínač s klíčem je v poloze ON. Programovací režim aktivován:
ü Není připojené žádné vozidlo. Ukazatel LED jednou bíle blikne v následující
9.3 Deaktivace omezení
u Zamykací spínač s klíčem přepněte z ON sekvenci: nabíjecího proudu
na OFF; vyčkejte, než ukazatel LED třikrát – 0,5 s OFF; (možnost 2)
blikne modře. – 0,5 s ON;
UPOZORNĚNÍ
u Zamykací spínač s klíčem přepněte z OFF Po čtyřsekundové přestávce se ukazatel LED Omezení nabíjecího proudu je z
na ON (max. 3 sekundy v poloze ON). na jednu sekundu přepne na žlutou barvu: výroby aktivováno pouze u varianty
u Zamykací spínač s klíčem přepněte z ON u Zamykací spínač s klíčem přepněte z OFF
22 kW.
na OFF, vyčkejte než jednou blikne modrý na ON.
UPOZORNĚNÍ
ukazatel LED. – Funkce „Ztlumení ukazatele LED“ je
Nabíjecí proud je omezen na 20 A
u Zamykací spínač s klíčem přepněte z OFF aktivována. pouze při jednofázovém dobíjení.
na ON (max. 3 sekundy v poloze ON). Ukazatel LED se přepne na modrou barvu a
u Zamykací spínač s klíčem přepněte z ON ztlumí se ve více stupních v třísekundovém UPOZORNĚNÍ
Omezení nabíjecího proudu se smí
na OFF; vyčkejte, než třikrát blikne modrý intervalu od maxima po minimum. Po
deaktivovat pouze při dodržení
ukazatel LED. nejnižším stupni ztlumení se ukazatel LED
národních předpisů a norem.
– Dobíjecí stanice přepne při čtvrtém opět přepne na maximum.
Programovací režim aktivován:
bliknutí LED na bílou barvu a automaticky UPOZORNĚNÍ
Ukazatel LED jednou bíle blikne v následující
přejde do programovacího režimu. Pokud zamykací spínač s klíčem
sekvenci:
Programovací režim aktivován nepřepnete během 180 sekund z ON
– 0,5 s OFF;
Dobíjecí stanice vykoná dvě možnosti 10krát. na OFF, zůstane původní stupeň
– 0,5 s ON;
Pokud po 10 sekvencích není pomocí ztlumení beze změny a programovací
– 0,5 s OFF;
zamykacího spínače s klíčem vybrána žádná režim bude deaktivován.
– 0,5 s ON;
možnost, programovací režim se beze změny u Zamykací spínač s klíčem přepněte z ON
Po třísekundové přestávce se ukazatel LED
automaticky deaktivuje. na OFF na jednu sekundu přepne na žlutou barvu:
Stupeň ztlumení je zvolen.

20 5110159D Webasto Pure


u Zamykací spínač s klíčem přepněte z OFF u Pokud chcete přejít do pohotovostního 11.3 Oprava CS
na ON: režimu, přepněte zamykací spínač s
Svépomocná oprava dobíjecí stanice je
– Funkce „Deaktivace omezení nabíjecího klíčem opět z OFF na ON.
zakázána. Pokud dojde k výpadku dobíjecí
proudu“ aktivována. 10 Uvedení produktu stanice, musí být tato kompletně vyměněna.
Aktuální nastavení se barevně zobrazí na
mimo provoz Společnost Webasto Thermo & Comfort SE
ukazateli LED:
si vyhrazuje výhradní právo na opravy
Omezení nabíjecího proudu aktivováno = Vyřazení z provozu smí provést pouze
dobíjecí stanice.
fialová elektrotechnik.
Jedinou povolenou opravou dobíjecí stanice
Omezení nabíjecího proudu deaktivováno = u Odpojte stanici od síťového napětí.
je výměna dobíjecího kabelu
světle modrá u Elektrická demontáž dobíjecí stanice.
elektrotechnikem.
UPOZORNĚNÍ u Likvidace: viz "Likvidace na straně 22".
UPOZORNĚNÍ
Pokud zamykací spínač s klíčem
11 Údržba, čištění a Během doby používání dobíjecí
nepřepnete během 60 sekund z ON
opravy stanice se smí dobíjecí kabel vyměnit
na OFF, zůstane původní nastavení
maximálně čtyřikrát.
beze změny a programovací režim 11.1 Údržba
bude deaktivován. 12 Výměna dobíjecího
Údržbu smí provádět pouze elektrotechnik v
u Zamykací spínač s klíčem přepněte z ON
souladu s místními předpisy. kabelu
na OFF:
11.2 Čištění NEBEZPEČÍ
Omezení nabíjecího proudu aktivováno: Nebezpečí smrtelného zásahu
– Omezení na 20 A bude deaktivováno a NEBEZPEČÍ elektrickým proudem.
dobíjecí stanice nakonfigurována na Vysoká napětí. u Odpojte přívod napětí do dobíjecí
maximální hodnotu proudu (viz typový Nebezpečí smrtelného zásahu stanice v instalaci a zajistěte ji
štítek). Ukazatel LED přepne na elektrickým proudem. Dobíjecí stanici proti zapnutí.
světlemodrou barvu. nikdy nečistěte vysokotlakým
Omezení nabíjecího proudu UPOZORNĚNÍ
čističem nebo podobným přístrojem.
Smějí se používat pouze originální
deaktivováno: u Zařízení pouze nasucho otřete hadrem.
díly Webasto.
– Bude aktivováno omezení na 20 A. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí
Ukazatel LED přepne na fialovou barvu. prostředky, vosk nebo rozpouštědla. UPOZORNĚNÍ
Po 60 sekundách bez další změny na Během doby používání zařízení
zamykacím spínači s klíčem se uloží zvolené Webasto Pure se smí dobíjecí kabel
nastavení a programovací režim bude vyměnit maximálně čtyřikrát.
deaktivován.

5110159D Webasto Pure 21


CS UPOZORNĚNÍ normami pro bezpečnost, 15 Montáž
Čísla dílů najdete v online obchodě elektromagnetickou kompatibilitu a
Viz k tomu také Obr. 11
společnosti Webasto:www.webasto- nezávadnost pro životní prostředí.
Viz k tomu také Obr. 12
charging.com Webasto prohlašuje, že produkt Webasto
Pure byl vyroben a dodán v souladu s Veškeré rozměrové údaje v mm.
Při výměně dobíjecího kabelu je nutné
se řídit návodem na instalaci
následujícími směrnicemi a nařízeními: 16 Technická data
– Směrnice Evropského parlamentu a Rady
přiloženým v opravné sadě. Popis Data
2014/35/EU o harmonizaci právních
13 Likvidace předpisů členských států týkajících se Síťové napětí 230 / 400 AC (Evropa)
dodávání elektrických zařízení určených [V]
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že Jmenovitý 16 oder 32 (jednofázový nebo
tento elektrický respektive elektronický
pro používání v určitých mezích napětí na
trh proud [A] trojfázový)
přístroj nesmí být na konci své životnosti
zlikvidován v rámci domovního odpadu. Pro – Směrnice Evropského parlamentu a Rady Síťová 50
likvidací jsou k dispozici sběrná místa pro 2014/30/EU o harmonizaci právních frekvence
elektrická a elektronická zařízení, umístěná předpisů členských států týkajících se [Hz]
ve Vašem okolí. Adresy Vám poskytne elektromagnetické kompatibility Formy sítě TT / TN
městská nebo obecní správa. Oddělený sběr – Směrnice Evropského parlamentu a Rady Třída EMC Rušivé vyzařování : třída B (obytné
elektrických a elektronických zařízení má
2011/65/EU o omezení používání prostory, prostory pro podnikání a
umožnit opakované použití, zhodnocení živnost)
surovin resp. jiné formy zhodnocení starých
některých nebezpečných látek v
přístrojů a zároveň při likvidaci zabránit elektrických a elektronických zařízeních Odolnost proti rušení: Průmyslové
negativním vlivům nebezpečných látek, které – Směrnice Evropského parlamentu a Rady prostory
mohou tato zařízení obsahovat, na životní 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků Kategorie III podle ČSN EN 60664
prostředí a lidské zdraví. – Směrnice Evropského parlamentu a Rady přepětí
u Obal odevzdejte dle platných národních 2012/19/EU o odpadních elektrických Stupeň krytí I
právních předpisů do odpovídající a elektronických zařízeních Stupeň krytí IP54
recyklační nádoby. – Nařízení REACH 1907/2006 IP
Kompletní prohlášení o shodě CE najdete v
14 Prohlášení o shodě části pro stahování dokumentů na adrese
Ochrana IK08
proti
Webasto Pure byla zkonstruována, vyrobena, https://webasto-charging.com. mechanické
vyzkoušena a dodána v souladu s QR kód pro dokumentaci. mu nárazu
relevantními směrnicemi, nařízeními a Viz k tomu také Obr. 10

22 5110159D Webasto Pure


Popis Data Popis Data Všeobecné informace: CS
Ochranná Proudový chránič a jistič vedení je Rozsah -25 až +55 (bez přímého Instalaci, elektrické připojení a uvedení
zařízení třeba montovat na straně provozních slunečního záření) dobíjecí stanice do provozu provedl
instalace. Viz "Instalace a teplot [°C] kvalifikovaný elektrotechnik.
elektrická přípojka na straně 16". Rozsah -25 až +80 Podmínky pro umístění:
Způsob Montáž na stěnu a na stojan teploty
upevnění (pevné připojení) skladování Dobíjecí stanice je nainstalovaná v prostředí,
[°C] kde nehrozí nebezpečí výbuchu.
Kabelový Na omítce nebo pod omítkou
přívod Ukazatel Prvek LED Dobíjecí stanice je nainstalovaná na místě,
kde nemůže být poškozena padajícími
Připojovací Minimální průřez pro standardní Zamknutí Zamykací spínač s klíčem pro předměty.
průrez instalaci čítá – v závislosti od povolení dobíjení
kabelu a typu instalace: Dobíjecí stanice je chráněna před deštěm a
Výšková max. 2000 (nad mořem) přímým slunečním zářením, aby nedošlo k
6 mm² (pro 16 A) poloha [m]
10 mm² (pro 32 A) jejímu poškození.
Přípustná 5 bis 95 nekondenzující Místo pro dobíjecí stanici je zvoleno tak, aby
Dobíjecí Typ 2 podle EN 62196-1 a EN relativní
kabel s 62196-2 nedošlo k poškození v důsledku
vlhkost neúmyslného najetí vozidly.
dobíjecí vzduchu [%]
zástrčkou Jsou dodrženy zákonné požadavky týkající se
Hmotnost 11 kW: 4,6 elektroinstalace, protipožární ochrany,
Síťová Připojovací vedení: [kg]
připojovací 22 kW: 5,6 bezpečnostních předpisů a únikových cest.
– tuhé (min.-max.)
svorka 2,5-10 mm² Rozměry Viz obrázky v "Montáž na straně Dobíjecí kabel neblokuje žádný průchod.
[mm] 22"
– flexibilní (min.-max.) Dobíjecí kabel a dobíjecí zástrčka jsou
2,5-10 mm² 17 Checklist pro instalaci chráněny před kontaktem s externími zdroji
– flexibilní (min.-max.) s
tepla, vodou, nečistotami a chemikáliemi.
dobíjecí stanice Dobíjecí kabel a dobíjecí zástrčka jsou
koncovkou: 2,5-10 mm²
Výstupní 230 / 400 AC
Webasto chráněny před přejetím, přiskřípnutím nebo
jiným mechanickým ohrožením.
napětí [V] Dobíjecí stanice Webasto Pure
Zákazníkovi/uživateli bylo vysvětleno, jakým
Max. 11 nebo 22 (podle konfigurace z Dobíjecí výkon 11 kW 22 kW způsobem se Webasto Pure s ochrannými
dobíjecí výroby)
Sériové číslo zařízeními na straně instalace odpojuje od
výkon [kW]
Číslo materiálu napětí.

5110159D Webasto Pure 23


CS Požadavky na dobíjecí stanici:
Při instalaci jsou namontovány kabelové
průchodky pro elektrický a datový kabel
(pouze u modelu Live).
Ochrana proti zlomu dobíjecího kabelu je
přišroubovaná k dobíjecí stanici a pryžové
těsnění je správně nasazené do ochrany proti
zlomu.
Při instalaci je k dobíjecí stanici (dle typového
štítku) namontován vhodný dobíjecí kabel (11
kW nebo 22 kW). Je namontovaná svorka pro
zajištění odlehčení tahu dobíjecího kabelu.
Jsou dodrženy předepsané utahovací
momenty. Dobíjecí kabel je připojený podle
pokynů v návodu k obsluze.
Před zavřením krytu bylo z dobíjecí stanice
odstraněno nářadí a zbytky el. instalace.
Sériové číslo dobíjecí stanice je zaregistrované
na online portálu: https://webasto-
charging.com

Zákazník/odběratel
Místo: Podpis:
Datum:

Elektrotechnik/dodavatel:
Místo: Podpis:
Datum:

24 5110159D Webasto Pure


Sadržaj
1 Općenito.................................................... 27 4 Rukovanje................................................. 30 HR

1.1 Svrha ovog dokumenta.................................... 27 4.1 Pregled............................................................ 30


1.2 Služenje ovim dokumentom............................. 27 4.2 LED-prikazi...................................................... 30
1.3 Namjenska uporaba......................................... 27 4.3 Sklopka za dodirno upravljanje (reset).............. 31
1.4 Uporaba simbola i naglašavanje....................... 27 4.4 Blokadna sklopka s ključem............................. 31
1.5 Jamstvo i odgovornost..................................... 27 4.5 Pokretanje postupka punjenja.......................... 31

2 Sigurnost................................................... 27 4.6 Kraj postupka punjenja.................................... 31

2.1 Općenito......................................................... 27 5 Transport i skladištenje............................. 32


2.2 Opće sigurnosne napomene............................ 28 6 Sadržaj isporuke........................................ 32
2.3 Sigurnosne napomene za postavljanje............. 28
7 Potreban alat.............................................32
2.4 Sigurnosne napomene za električno
priključivanje....................................................29 8 Postavljanje i električno priključivanje....... 32
2.5 Sigurnosne napomene za puštanje u rad..........29 8.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja......................... 33
3 Opis uređaja ............................................. 30 8.2 Kriteriji za električno priključivanje................... 33
8.3 Postavljanje..................................................... 34
8.4 Električni priključci........................................... 34
8.5 Namještanje sklopke DIP.................................. 35
8.6 Prvo puštanje u rad.......................................... 35

5110159D Webasto Pure 25


9 Postavke..................................................... 36
9.1 Aktivacija načina rada za programiranje.............36
HR
9.2 Prigušenje LED-prikaza (opcija 1)....................... 36
9.3 Deaktivacija ograničenja struje punjenja (opcija
2)...................................................................... 36

10 Stavljanje proizvoda izvan rada................... 37

11 Održavanje, čišćenje i popravljanje............. 37


11.1 Održavanje........................................................ 37
11.2 Čišćenje............................................................. 37
11.3 Popravak........................................................... 37

12 Zamjena kabela za punjenje........................ 38

13 Zbrinjavanje................................................ 38

14 Izjava o sukladnosti.....................................38

15 Montaža...................................................... 38

16 Tehnički podatci.......................................... 38

17 Kontrolni popis za postavljanje stanice za


punjenje Webasto....................................... 39

26 5110159D Webasto Pure


1 Općenito 1.4 Uporaba simbola i 1.5 Jamstvo i odgovornost
1.1 Svrha ovog dokumenta naglašavanje Webasto ne preuzima odgovornost za
nedostatke i štetu uzrokovanu HR
Ove upute za rukovanje i postavljanje dio su OPASNOST
Ova oznaka opasnosti označava nepridržavanjem uputa za ugradnju i
proizvoda i sadrže informacije o sigurnom uporabu. To isključenje odgovornosti vrijedi
rukovanju koje su namijenjene korisniku kao ugrozu s visokim stupnjem rizika
koja, ako se ne izbjegne, uzrokuje posebno u sljedećim slučajevima:
i informacije o sigurnom postavljanju
smrt ili tešku ozljedu. – neprimjerenu uporabu.
stanice za punjenje Webasto Pure koje su
– uporabu neoriginalnih rezervnih dijelova.
namijenjene električaru. UPOZORENJE
– Postavljanje i puštanje u rad koje je
1.2 Služenje ovim Ova oznaka opasnosti označava
ugrozu sa srednjim stupnjem rizika obavilo nekvalificirano osoblje (a ne
dokumentom koja, ako se ne izbjegne, može električar).
u Prije postavljanja i puštanja stanice za uzrokovati laku ili srednjetešku – Modifikacije na uređaju bez pridržavanja
punjenje Webasto Pure pročitajte upute ozljedu. uputa za popravljanje proizvođača
za rukovanje i postavljanje. Webasto.
OPREZ
u Ove upute čuvajte na dohvat ruke.
Ova oznaka opasnosti označava 2 Sigurnost
u Ove upute predajte sljedećem vlasniku ili ugrozu s niskim stupnjem rizika koja,
korisniku stanice za punjenje. 2.1 Općenito
ako se ne izbjegne, može uzrokovati
laku ili srednjetešku ozljedu. Stanica za punjenje razvijena je,
1.3 Namjenska uporaba
proizvedena, ispitana i dokumentirana u
Stanica za punjenje Webasto Pure prikladna NAPOMENA
skladu s relevantnim odredbama o
je za punjenje električnih i hibridnih vozila u Ova oznaka opasnosti označava
sigurnosti i propisima o zaštiti okoliša.
skladu s normom IEC 61851-1, način tehničku osobitost ili (u slučaju
Uređaj upotrebljavajte samo u tehnički
punjenja 3. U tom načinu punjenja stanica nepridržavanja) moguću štetu na
besprijekornom stanju.
za punjenje osigurava sljedeće: proizvodu.
Smetnje, koje ugrožavaju sigurnost osoba ili
– napon se uključuje tek kada je vozilo Upućivač na zasebne dokumente koji uređaja, odmah mora ukloniti električar u
ispravno priključeno. su priloženi ili koje možete zatražiti skladu s nacionalnim propisima.
– izjednačena je maksimalna jakost struje. od proizvođača Webasto.
Pretvarač AC/DC nalazi se u vozilu. Simbol Objašnjenje
Preduvjet za sljedeću uputu za
djelovanje
Uputa za djelovanje

5110159D Webasto Pure 27


NAPOMENA – Strogoje zabranjeno priključivati – Za
čišćenje utičnica za utikač za
Može se dogoditi da je signalizacija druge uređaje na stanicu za punjenje. punjenje isključite električno
HR na vozilu drukčija od opisa u ovim napajanje.
– Ako se kabel za punjenje ne
uputama. Stoga uvijek valja pročitati
upotrebljava, spremite ga u predviđeni – Pobrinite se da stanici za punjenje
upute za rad dotičnog proizvođača
držač, a spojku za punjenje blokirajte mogu pristupiti samo osobe koje su
vozila te ih se uvijek pridržavati.
u stanici za punjenje. Kabel za pročitale ove upute za uporabu.
2.2 Opće sigurnosne punjenje labavo omotajte oko kućišta
napomene tako da ne dodiruje tlo. 2.3 Sigurnosne napomene za
– Paziteda su kabel za punjenje i spojka postavljanje
– Opasno visoki naponi u unutrašnjosti.
za punjenje zaštićeni od vožnje preko – Postavljanje i električno priključivanje
– Stanica za punjenje nema vlastitu
njih, priklještenja i ostalih mehaničkih stanice za punjenje smije obavljati
mrežnu sklopku. Zaštitni uređaji
opasnosti. samo električar.
ugrađeni u mreži služe za odvajanje
od mreže. – Akosu stanica za punjenje, kabel za – Upotrebljavajte samo isporučeni
punjenje ili spojka za punjenje materijal za montažu.
– Prije
uporabe provjerite ima li na
oštećeni, odmah obavijestite servis. – Sigurnosni koncept Webasto Pure
stanici za punjenje oštećenja koje
Nemojte puštati da stanica za temelji se na uzemljenom obliku
možete uočiti. Ako je oštećena,
punjenje dalje radi. mreže, što mora biti zajamčeno u
nemojte upotrebljavati stanicu za
punjenje. – Kabeli spojku za punjenje zaštitite od svakom trenutku. To mora osigurati
dodira s vanjskim izvorima topline, električar pri postavljanju.
– Postavljanje,
električno priključivanje i
vodom, prljavštinom i kemikalijama. – Stanica za punjenje prikladna je za
puštanje stanice za punjenje u rad
smije obavljati samo električar. – Kabelza punjenje nemojte produljivati uporabu u područjima bez ograničenja
produžnim kabelom ili adapterom pristupa.
– Tijekom
rada nemojte uklanjati
kako biste ga spojili s vozilom. – Stanicu za punjenje nemojte
poklopac područja za postavljanje.
– Kabelza punjenje vucite samo za postavljati u prostoru ugroženom
– Sastanice za punjenje nemojte eksplozivnom atmosferom (zona Ex).
spojku za punjenje.
uklanjati oznake, simbole upozorenja i
– Stanicu za punjenje nikada nemojte – Stanicu za punjenje postavite tako da
natpisnu pločicu.
čistiti visokotlačnim čistačem niti kabel za punjenje ne blokira nikakav
– Kabel za punjenje smije mijenjati samo prolaz.
sličnim uređajem.
električar u skladu s uputama.

28 5110159D Webasto Pure


– Stanicu za punjenje nemojte – Ako se stanica za punjenje ošteti – Stanicu za punjenje nemojte ostaviti
postavljati u okolinama s amonijakom tijekom postavljanja, valja je staviti bez nadzora ako je poklopac za
ili zrakom koji sadrži amonijak. izvan pogona. Valja je zamijeniti. postavljanje otvoren. HR
– Stanicu za punjenje nemojte montirati 2.4 Sigurnosne napomene za – Stanicu za punjenje nemojte
na mjesto gdje je mogu oštetiti električno priključivanje postavljati bez okvira za postavljanje.
predmeti u padu (npr. bubanj za – Postavke sklopke DIP mijenjajte samo
kabel ili gume). – Na planiranom mjestu postavljanja u ako je uređaj isključen.
– Stanica za punjenje prikladna je za obzir uzmite nacionalne zahtjeve po
– Obratite pažnju na možebitne prijave
uporabu u interijerima kao što su npr. pitanju električnih instalacija, zaštite
od požara, odredaba o sigurnosti i kod poduzeća za elektroopskrbu.
garaže te za uporabu u zaštićenim
eksterijerima kao što su npr. depoi evakuacijskih putova. Pridržavajte se 2.5 Sigurnosne napomene za
automobila. Stanicu za punjenje nacionalnih propisa o postavljanju puštanje u rad
nemojte postavljati u blizini uređaja koji su na snazi.
– Puštanje stanice za punjenje u rad
za prskanje vode kao što su npr. – Svaka stanica za punjenje mora biti
smije obavljati samo električar.
praonice automobila, visokotlačni zaštićena vlastitom zaštitnom
čistači ili vrtna crijeva. sklopkom od struje kvara i zaštitnom – Ovlašteni električar mora prije
sklopkom za vodič u priključku. Vidi puštanja u rad provjeriti je li stanica
– Stanicu za punjenje zaštitite od
"Zahtjevi za mjesto postavljanja na za punjenje ispravno priključena.
izravne kiše kako biste spriječili
oštećenje uslijed smrzavanja, tuče i sl. stranici 33". – Prije puštanja stanice za punjenje u
– Prije električnog priključivanja stanice rad provjerite ima li na kabelu za
– Stanicu za punjenje zaštitite od
za punjenje pobrinite se da su punjenje, spojci za punjenje i stanici
izravnog sunčeva zračenja. Visoke
električni priključci u beznaponskom za punjenje vidljivih oštećenja. Ako su
temperature mogu smanjiti struju
stanju. stanica za p unjenje ili kabel/spojka za
punjenja ili prekinuti postupak
punjenje oštećeni, zabranjeno je
punjenja. – Pri prvom puštanju stanice u rad
puštanje u rad.
– Mjesto postavljanja stanice za nemojte priključivati nikakvo vozilo.
punjenje valja odabrati tako da se – Pobrinite se da upotrebljavate pravi
spriječi oštećenje uslijed slučajnog priključni kabel za priključivanje na
sudaranja s vozilima. Ako nije električnu mrežu.
moguće isključiti oštećenja, valja
poduzeti mjere zaštite.

5110159D Webasto Pure 29


3 Opis uređaja LED Opis 4.2.3 LED prikaz pogrešaka
boje
Stanica za punjenje opisana u ovim uputama Prikaz Opis
HR Zelena Punjenje
za rukovanje i postavljanje jest Webasto pogreš
Pure. Precizan opis uređaja naveden je na Crvena Pogreška aka
natpisnoj pločici stanice za punjenje. Žuta Ograničenje temperature F1 LED svijetli 1 s žuto i 2 s zeleno:
Za to pogledajte i Sl. 1 Ljubičas Aktivirano ograničenje struje punjenja Stanica za punjenje jako je zagrijana i
ta (20 A kod 1-faznog punjenja) smanjenom snagom puni vozilo. Nakon
4 Rukovanje faze hlađenja stanica za punjenje
Svijetlo Deaktivirano ograničenje struje punjenja
4.1 Pregled plava nastavlja normalno punjenje.
Za to pogledajte i Sl. 2 Bijela Način rada za programiranje F2 LED trajno svijetli žuto:
Legenda Nadtemperatura. Postupak punjenja
4.2.2 LED prikaz rada prekida se zbog previsoke temperature.
1 LED-prikaz 4 Držač za spojku za Nakon faze hlađenja stanica za punjenje
punjenje Prikaz Opis nastavlja normalno punjenje.
2 Sklopka za dodirno 5 Blokadna sklopka s rada
F3 LED trajno svijetli crveno i čuje se
upravljanje ključem, moguć N1 LED treperi crveno-zeleno-plavo u signalni ton na 28 s. Nakon toga svakih
pristup s donje sekundnom taktu: 10 min na 2 s:
strane Stanica za punjenje pokrenuta. Prisutan je problem s nadzorom napona
3 Držač za kabel za 6 Poklopac za N2 LED trajno svijetli plavo: ili sustava.
punjenje postavljanje Stanica za punjenje u stanju mirovanja, Tab. 2: Prikazi i uklanjanje pogrešaka
može se upotrebljavati.
4.2 LED-prikazi OPASNOST
N3 LED trajno svijetli zeleno: Opasnost od smrtonosnog udara
Za to pogledajte i Sl. 3 Stanica za punjenje u uporabi, vozilo se
Legenda struje.
puni.
u Električno napajanje stanice za
N1 … N5 LED prikaz rada N4 LED treperi plavo u sekundnom taktu:
punjenje u instalaciji isključite i
F1 … F6 LED prikaz pogrešaka Spojka za punjenje priključena na vozilo,
punjenje završeno ili privremeno
osigurajte od uključenja. Tek zatim
t [s] Vrijeme [s] prekinuto. odvojite kabel za punjenja s vozila.
4.2.1 LED boje u Kontaktirajte s telefonskom linijom
N5 LED u taktu po 5 sekundi treperi pola
sekunde: za punjenje proizvođača Webasto
LED Opis na 00800-24274464.
Stanica za punjenje radi, ali je blokirana
boje blokadnom sklopkom s ključem.
Plava Mirovanje
Tab. 1: Radni prikazi
30 5110159D Webasto Pure
Pikaz Opis 4.3 Sklopka za dodirno 4.5 Pokretanje postupka
pogre
upravljanje (reset) punjenja
šaka HR
F4 LED treperi 1 s crveno i 2 s zeleno: NAPOMENA NAPOMENA
Prisutna je pogreška u postavljanju Nemojte pritiskati sklopku za dodirno Prije nego što započnete s
priključka stanice za punjenje. Aktivan upravljanje, samo je dodirnite, pri punjenjem, uvijek u obzir uzmite
je nadzor faze, stanica za punjenje puni rukovanju nemojte upotrebljavati zahtjeve vozila.
smanjenom snagom. rukavice. NAPOMENA
u Neka električar provjeri okretno Sklopka za dodirno upravljanje služi za Vozilo parkirajte u odnosu na stanicu
polje. poništavanje prethodnih pogrešaka. za punjenje tako da kabel za
F5 LED trepeti u taktu po 2 s 1 s crveno i Mjera Opis punjenje nije zategnut.
čuje se signalni ton na 28 s. Nakon toga Za to pogledajte i Sl. 5
svakih 10 min na 2 s: u Sklopku dodirnite i Sustav pokreće
Prisutna je pogreška na vozilu. držite najmanje autotestiranje i resetira Mjera Opis
10 s. pogrešku. Ako je
u Još jedanput iznova priključite u Spojku Stanica za punjenje provodi
pogreška uklonjena,
vozilo za testiranje sustava i povezanosti.
stanica za punjenje
punjenje LED: svijetli trajno plavo, nakon
Tab. 3: Prikazi i uklanjanje pogrešaka vraća se u način rada
priključivanja vozila na otprilike 2
NAPOMENA „spremna za primjenu“. priključit
sekunde prelazi u crveno, a zatim
Ako je upozorenje i dalje prisutno, e na
4.4 Blokadna sklopka s u zeleno (vozilo se puni) ili treperi
kontaktirajte s telefonskom linijom za vozilo. plavo (vozilo još nije spremno za
ključem punjenje).
punjenje proizvođača Webasto na
Blokadna sklopka s ključem služi za
00800-24274464. 4.6 Kraj postupka punjenja
autorizaciju i može se vrtjeti za 90°. Vrtite u
Pikaz Opis smjeru kazaljke na satu kako biste 4.6.1 Vozilo je automatski završilo
pogre deblokirali stanicu za punjenje. Vrtite ciklus punjenja
šaka suprotno od smjera kazaljke na satu kako
F6 LED treperi u taktu po 0,5 s i 3 s T na biste blokirali stanicu za punjenje. Mjera Opis
0,5 s crveno: Za to pogledajte i Sl. 4 u Po potrebi deblokirajte LED: treperi
Opskrbni napon izvan valjanog vozilo. plavo u
područja od 180 V do 270 V.
NAPOMENA
u Spojku za punjenje izvucite sekundnom
Ključ se može izvući u obama
u Neka provjeri električar. taktu.
položajima. iz vozila.
Tab. 4: Prikazi i uklanjanje pogrešaka

5110159D Webasto Pure 31


Mjera Opis 6 Sadržaj isporuke Opis alata Količin
u Spojku za punjenje blokirajte Vozilo je a
HR Sadržaj isporuke Količin
u držač stanice za punjenje. spojeno, ali Alat za montažu za pričvrsnice i vijke od 1
se ne puni. a 8 mm
4.6.2 Ako postupak punjenja nije Stanica za punjenje s unaprijed 1 Čekić 1
montiranim kabelom za punjenje
automatski završen na strani Alat za montažu za električne kabele i 1
Okvir za postavljanje 1 čahure za kraj kabela
vozila
Ključa 2 Multimetar 1
Mjera Opis
Komplet za postavljanje za pričvršćenje na zid: EV-simulator s prikazom okretnog polja 1
u Blokadnu Prekida se ciklus punjenja. LED
– Pričvrsnice (8 x 50 mm, Fischer 4 Pri zamjeni kabela za punjenje potrebno 1
sklopku s se prebacuje na plavo i treperi u
UX R 8) je sljedeće:
ključem taktu po 5 sekundi. Vidi "LED-
prikazi na stranici 30", radni – Vijak (6 x 70, T25) 2 alat za montažu za kabelske provodnice
postavite u M16 (veličina ključa 20 mm) i M32
status N5. – Vijak (6 x 90, T25) 2
položaj (veličina ključa 36 mm)
„OFF“. – Pločica (ISO 7089-8,4) 4 Okrugla turpija 1
Ili Upute za rukovanje i postavljanje 1 Kombinirana kliješta 1
u Završite Prekida se ciklus punjenja. LED Tab. 5: Sadržaj isporuke
ciklus se prebacuje na plavo i treperi u u Stanicu za punjenje i okvir za postavljanje
8 Postavljanje i električno
punjenja sekundnom taktu. Vidi "LED- priključivanje
izvadite iz ambalaže.
prikazi na stranici 30", radni
na vozilu. u Provjerite je li isporuka cjelovita. Pridržavajte se sigurnosnih napomena
status N4.
u Provjerite je li čitava isporuka neoštećena. navedenih u poglavlju "Sigurnost na stranici
5 Transport i skladištenje 27".
Pri transportu pazite na područje
7 Potreban alat
NAPOMENA
temperature za skladištenje. Vidi "Tehnički Opis alata Količin Osim ovih uputa za rukovanje i
podatci na stranici 38". a postavljanje pridržavajte se i lokalnih
Transport obavljajte samo u prikladnoj Plosnati odvijač 0,5x3,5 mm 1 odredaba po pitanju rada,
ambalaži. postavljanja i zaštite okoliša.
Odvijač torx Tx25 1
Odvijač torx Tx10 1
Bušilica sa svrdlom 8 mm 1

32 5110159D Webasto Pure


NAPOMENA 8.2 Kriteriji za električno NAPOMENA
Sigurnosni koncept Webasto Pure Zbog pravila o primjeni VDE-AR-N
temelji se na uzemljenom obliku
priključivanje 4100 u Njemačkoj je 1-fazno HR
mreže, što uvijek mora biti Maksimalna struja punjenja parametrirana u punjenje vozila ograničeno na 20 A.
zajamčeno ako električar obavlja tvornici navedena je na natpisnoj pločici U drugim zemljama dopušteno je 1-
postavljanje. stanice za punjenje. Sklopkama DIP moguće fazno punjenje do 32 A ako je to
je maksimalnu struju punjenja prilagoditi na dopušteno lokalnim propisima.
8.1 Zahtjevi za mjesto vrijednost ugrađene zaštitne sklopke. Pridržavajući se nacionalnih propisa i
postavljanja NAPOMENA normi korisnik može na vlastitu
Pri odabiru mjesta postavljanja sustava Vrijednosti struje odabranih zaštitnih odgovornost deaktivirati ograničenje
Webasto Pure u obzir uzmite sljedeće točke: uređaja nipošto ne smije biti manja od 20 A.
– normalan parkirni položaj vozila. od vrijednosti struje navedene na Zaštitni uređaji navedeni u nastavku moraju
– položaj utikača za punjenje na vozilu. natpisnoj pločici stanice za punjenje biti dimenzionirani tako da se stanica za
– što kraći put kabela od stanice za ili vrijednosti struje namještenih punjenje u slučaju kvara na svim polovima
punjenje do vozila. sklopkom DIP. odvoji od mreže. Pri odabiru zaštitnih
– Nepostojanje opasnosti od vožnje preko Vidi "Namještanje sklopke DIP na uređaja valja primjenjivati nacionalne
kabela za punjenje. stranici 35". propise i norme.
– Mogući električni priključci. Neka električar prije početka radova 8.2.1 Dimenzioniranje zaštitne
Ako valja montirati više stanica za punjenje priključivanja provjeri preduvjete.
jednu do druge, razmak između pojedinih sklopke od struje kvara
Ovisno o zemlji valja se pridržavati propisa
stanica mora iznositi najmanje 200 mm. tijela javne uprave i poduzeća za Za zaštitu od sinusoidnih izmjeničnih struja
Površina za montažu mora biti potpuno elektroopskrbu, npr. obveza prijavljivanja kvara, pulsirajućih istosmjernih struja kvara i
ravna (maks. 1 mm razlike između pojedinih postavljanja stanice za punjenje. glatkih istosmjernih struja kvara valja
točaka montaže). predspojiti zaštitnu sklopku od struje kvara
Kućište stanice za punjenje ne smije se (RCD) tip B prema EN 62423. Nazivna struja
savijati niti zakretati. kvara ne smije biti veća od 30 mA.
NAPOMENA 8.2.2 Dimenzioniranje zaštitne
Udaljenost pri montaži između sklopke vodiča
donjeg ruba stanice za punjenje i Zaštitna sklopka vodiča (MCB) mora
poda mora iznositi najmanje 0,9 m. odgovarati normi EN 60898. Energija
prolaska (I²t) ne smije biti veća od 80 000
A²s.

5110159D Webasto Pure 33


Alternativno se može upotrijebiti i u U zidu probušite četiri bušotine. NAPOMENA
kombinacija zaštitne sklopke od struje kvara i u Pričvrsnice postavite u bušotine. U slučaju fleksibilnog priključnog
HR zaštitne sklopke vodiča (RCBO) prema normi u Okvir za postavljanje pripremite za voda valja upotrijebiti čahure za kraj
EN 61009-1. Za tu kombinaciju zaštitnih polaganje kabela: kabela.
sklopki vrijede i prethodno navedeni – Priključni kabel sa stražnje strane: u Priključne kabele provedite po sredini,
parametri. Kabel provedite kroz donji dio okvira. ravno i bez napona kroz gumeni tuljac u
8.2.3 Mrežni razdvajač – Priključni kabel odozgo / lijevo / desno / kućište stanice za punjenje. Vidi i
Stanica za punjenje nema vlastitu mrežnu dolje: "Postavljanje na stranici 34".
sklopku. Zaštitni uređaji ugrađeni u mreži Pripremljena slaba mjesta uklonite iz u Priključni kabel položite u pravom radijusu
služe za odvajanje od mreže. okvira. (otprilike promjer kabela x10) u odnosu na
u Nivelirajte okvir za postavljanje. priključne stezaljke.
8.3 Postavljanje u Žice odrežite na odgovarajuću duljinu.
u Okvir za postavljanje dvama kratkim
Vidi i "Montaža na stranici 38". Isporučeni Spojeve održavajte čim kraćima. Zaštitni
vijcima i pločicama pričvrstite na gornje
materijal za montažu predviđen je za vodič morao bi biti dulji od svih drugih
rupe.
postavljanje stanice za punjenje na ziđe ili u Skinite donji poklopac s kućišta. žica.
betonski zid. Materijal za montažu na nogu u Na žicama skinite izolaciju u duljini od
Za to pogledajte i Sl. 7
priložen je isporuci noge. Okvir za
u Priključni kabel provedite kroz otvor u 12 mm.
postavljanje montirajte samo s isporučenim u Provjerite je li prisutno 1-fazno ili 3-fazno
materijalom za montažu. Opis okvira za donjem dijelu kućišta pa fiksirajte
gumenim tuljcem koji je dio isporuke. napajanje.
postavljanje:
u Stanicu za punjenje postavite na dvije – 1-fazno: upotrebljavajte samo L1, N i PE.
Za to pogledajte i Sl. 6
kuke na gornjem dijelu okvira. – 3-fazno: upotrebljavajte L1, L2, L3, N i PE.
Legenda
u Donji dio stanice za punjenje pričvrstite Nakon toga obavite mjerenje okretnog
Okvir za Kuka za vješanje polja.
dvama dugim vijcima i pločicama.
postavljanje stanice za punjenje
8.4 Električni priključci NAPOMENA
Libela Pripremljeno slabo Potrebno je desno okretno polje.
mjesto – Priključne stezaljke izvedene su kao spojne u Žice učvrstite u skladu s natpisom na
Slaba mjesta za kabelske provodnice kod stezaljke.
priključnim stezaljkama.
nadžbuknog postavljanja priključnog kabela. – Minimalan presjek za standardnu
Za to pogledajte i Sl. 8
u Pomoću okvira za postavljanje i libele instalaciju - ovisno o kabelu i vrsti
u Provjerite dosjedaju li spojevi čvrsto te je li
označite četiri rupe. instalacije - iznosi 6 mm² (za 16 A) i
priključni vod osiguran.
– Uvjerite se da su bušotine centrirane po 10 mm² (za 32 A).
sredini.
34 5110159D Webasto Pure
8.5 Namještanje sklopke DIP Sklopka u Prije pokretanja provjerite imaju li svi
1 2 3 4 Sna vijčani i stezni spojevi čvrst dosjed.
OPASNOST u Postavite donji poklopac. HR
ga
Visoki naponi. u Donji poklopac učvrstite vijcima za
u Opasnost od smrtonosnog udara 32 A (1-fazno) * 0 1 0 0 7,4 k
W montažu, vijke pritegnite do kraja. Vidi
struje. "Postavljanje na stranici 34".
u Utvrđivanje beznaponskog stanja. 16 A (3-fazno) ** 1 0 0 0 11 k u Uključite mrežni napon.
Postavke struje stanice za punjenje W
– Deaktivira se sekvencija pokretanja
konfiguriraju se sklopkama DIP. 32 A (3-fazno) 1 1 0 0 22 (trajanje do 60 sekundi).
Za to pogledajte i Sl. 9 kW 
– LED prikaz treperi u bojama u
Sklopka DIP gore/UKLJ. = 1 Tab. 6: Postavke sklopki DIP sekundnom taktu.
Sklopka DIP dolje/ISKLJ. = 0 Crveno/zeleno/plavo. Vidi "LED-prikazi na
* Struja punjenja kod varijante 22 kW tvornički
Tvornička postavka sklopke DIP: 1100 je kod 1-faznog punjenja ograničena na stranici 30", radni status N1.
NAPOMENA 20 A. Vidi "Deaktivacija ograničenja struje u Po potrebi stanicu za punjenje
Izmjene postavki sklopke DIP aktivne punjenja (opcija 2) na stranici 36". Kod deblokirajte pomoću blokadne sklopke s
su tek nakon ponovnog pokretanja varijante 11 kW struja punjenja već je
ključem.
stanice za punjenje. tvornički ograničena na 16 A po fazi.
u Obavite provjeru prvog stavljanja u rad
NAPOMENA ** Stanica za punjenje Webasto Pure koja je
pa izmjerene vrijednosti zabilježite u
tvornički konfigurirana na 11 kW ne može se
Sklopke DIP 3 i 4 tvornički su zapisniku o ispitivanju. Kao mjerna točka
sklopkama DIP namjestiti na 22 kW.
definirane. Sklopke 3 i 4 moraju biti služi spojka za punjenje, a kao pomagalo
u položaju 0. 8.6 Prvo puštanje u rad za mjerenje EV-simulator.
Sklopka 8.6.1 Sigurnosna provjera u Pomoću EV-simulatora simulirajte i

Rezultate provjere i mjerenja prvog testirajte pojedine radne i zaštitne


1 2 3 4 Sna
ga stavljanja u rad dokumentirajte u skladu s funkcije.
u Kabel za punjenje priključite na vozilo.
Opis 1- 16 ili Tvornič aktualnim pravilima za postavljanje i
normama. – LED se prebacuje s plave na zelenu.
fazno 32 A ki
ili 3- po fazi definira Vrijede lokalne odredbe po pitanju rada,
fazno no postavljanja i zaštite okoliša.
16 A (1-fazno) 0 0 0 0 3,7 k 8.6.2 Pokretanje
W u Iz područja priključivanja uklonite ostatke
materijala.

5110159D Webasto Pure 35


– Pričetvrtom bljesku stanica za punjenje NAPOMENA
9 Postavke
mijenja LED boju u bijelu te se automatski Ako se blokadna sklopka s ključem u
HR NAPOMENA prebacuje u način rada za programiranje. roku od 180 sekundi ne vrati s UKLJ.
Kod sljedećih je opisa važna izvedba Način rada za programiranje aktiviran na ISKLJ., početni stupanj
na vrijeme. Stoga prije nego što Stanica za punjenje 10 puta prolazi dvije prigušenosti ostaje nepromijenjen i
započnete s postupkom, pročitajte opcije. Ako nakon 10 ciklusa nije odabrana deaktivira se način rada za
sve korake. nijedna opcija preko blokadne sklopke s programiranje.
9.1 Aktivacija načina rada za ključem, način rada za programiranje u Blokadnu sklopku s ključem postavite s
programiranje automatski se deaktivira bez izmjena. UKLJ. na ISKLJ.
Vidi i "Blokadna sklopka s ključem na stranici 9.2 Prigušenje LED-prikaza Odabire se stupanj prigušenosti.
31". (opcija 1) Nakon 60 sekundi bez daljnje promjene na
ü Stanica za punjenje pokrenuta. blokadnoj sklopci s ključem pohranjuje se
NAPOMENA odabrani stupanj prigušenosti i deaktivira
ü LED-prikaz trajno svijetli plavo. LED boje plava i zelena mogu se
ü Blokadna sklopka s ključem na UKLJ. način rada za programiranje.
prigušiti. Nije moguće promijeniti u Blokadnu sklopku s ključem ponovno
ü Nije spojeno nijedno vozilo. svjetlinu signalne crvene boje.
u Blokadnu sklopku s ključem prebacite s postavite s ISKLJ. na UKLJ. kako bi prešla u
Način rada za programiranje aktiviran: mirovanje.
UKLJ. na ISKLJ., pričekajte da LED-prikaz LED-prikaz jedanput treperi sljedećom
triput zatreperi plavo. sekvencijom bijelo: 9.3 Deaktivacija ograničenja
u Blokadnu sklopku s ključem prebacite s struje punjenja (opcija 2)
– 0,5 s Isključeno;
ISKLJ. na UKLJ. (maks. 3 sekunde na – 0,5 s Uključeno;
NAPOMENA
UKLJ.). Nakon četiri sekunde stanke LED-prikaz se na Ograničenje struje punjenja tvornički
u Blokadnu sklopku s ključem prebacite s sekundu prebacuje na žutu boju: je aktivirano samo kod varijante 22
UKLJ. na ISKLJ. (sl. ); pričekajte da LED- u Blokadnu sklopku s ključem postavite s kW.
prikaz jedanput zatreperi plavo. ISKLJ. na UKLJ.
u Blokadnu sklopku s ključem prebacite s NAPOMENA
– Aktivirana funkcija „Prigušenje LED-
Struja punjenja ograničena je na 20 A
ISKLJ. na UKLJ. (maks. 3 sekunde na prikaza“. samo kod 1-faznog punjenja.
UKLJ.). LED-prikaz prebacuje se na plavu boju i u
u Blokadnu sklopku s ključem prebacite s NAPOMENA
više stupnjeva prigušuje u intervalu od 3
UKLJ. na ISKLJ.; pričekajte da LED-prikaz Ograničenje struje punjenja smije se
sekunde od maksimuma do minimuma.
triput zatreperi plavo. deaktivirati samo pridržavajući se
Nakon najnižeg stupnja prigušenja LED-
nacionalnih propisa i normi.
prikaz vraća se na maksimum.
Način rada za programiranje aktiviran:
36 5110159D Webasto Pure
LED-prikaz jedanput treperi sljedećom Ograničenje struje punjenja deaktivirano: 11.2 Čišćenje
sekvencijom bijelo: – Aktivirase ograničenje od 20 A. LED-
– 0,5 s Isključeno; prikaz mijenja boju u ljubičastu. OPASNOST HR
– 0,5 s Uključeno; Nakon 60 sekundi bez daljnje promjene na Visoki naponi.
– 0,5 s Isključeno; blokadnoj sklopci s ključem pohranjuje se Opasnost od smrtonosnog udara
– 0,5 s Uključeno; odabrana postavka i deaktivira način rada struje. Stanicu za punjenje nemojte
Nakon tri sekunde stanke LED-prikaz se na za programiranje. čistiti visokotlačnim čistačem niti
sekundu prebacuje na žutu boju: u Blokadnu sklopku s ključem ponovno sličnim uređajem.
u Blokadnu sklopku s ključem postavite s postavite s ISKLJ. na UKLJ. kako bi prešla u Sustav osušite krpom. Nemojte

ISKLJ. na UKLJ.: u mirovanje. upotrebljavati sredstva za čišćenje, vosak


– Aktivirana funkcija „Deaktivacija niti otapala.
10 Stavljanje proizvoda
ograničenja struje punjenja“. 11.3 Popravak
Aktualna postavka prikazuje se bojom u izvan rada
Zabranjeno je svojevoljno popravljanje
LED-prikazu: Stavljanje izvan rada smije obaviti samo stanice za punjenje. Ako nastupi ispad
ograničenje struje punjenja aktivirano = električar. stanice za punjenje, valja je u cijelosti
ljubičasta u Odvojite mrežno napajanje.
zamijeniti.
ograničenje struje punjenja deaktivirano = u Električna demontaža stanice za Webasto Thermo & Comfort SE zadržava
svijetloplava punjenje. isključivo pravo na obavljanje popravaka na
NAPOMENA u Zbrinjavanje: vidi "Zbrinjavanje na stranici stanici za punjenje.
Ako se blokadna sklopka s ključem u 38". Jedini dopušteni popravak na stanici za
roku od 60 sekundi ne vrati s UKLJ. punjenje jest zamjena kabela za punjenje od
11 Održavanje, čišćenje i
na ISKLJ., početna postavka ostaje strane električara.
nepromijenjena i deaktivira se način popravljanje
NAPOMENA
rada za programiranje. 11.1 Održavanje Tijekom razdoblja uporabe stanice za
u Blokadnu sklopku s ključem postavite s punjenje kabel za punjenje smije se
Neka održavanje provodi ovlašteni električar
UKLJ. na ISKLJ.: u skladu s lokalnim odredbama. zamijeniti maksimalno 4 puta.
Ograničenje struje punjenja aktivirano:
– Ograničenje od 20 A deaktivira se, a
stanica za punjenje konfigurira na
maksimalnu vrijednost struje (vidi
natpisnu pločicu). LED-prikaz mijenja boju
u svijetloplavu.
5110159D Webasto Pure 37
12 Zamjena kabela za besplatno predati na skupljališta stare Cjelovitu CE Izjavu o sukladnosti možete
električne i elektroničke opreme. Adrese preuzeti u području za preuzimanja https://
HR punjenje možete dobiti u upravi svojega grada
webasto-charging.com/.
odnosno općine. Zasebnim skupljanjem stare
OPASNOST Kod QR za dokumentaciju.
električne i elektroničke opreme valja
Opasnost od smrtonosnog udara Za to pogledajte i Sl. 10
omogućiti ponovnu uporabu, ponovno
struje. iskorištavanje sirovina odnosno druge oblike
u Električno napajanje stanice za
15 Montaža
uporabe stare opreme kao i izbjeći negativne
punjenje u instalaciji isključite i posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje koje se Za to pogledajte i Sl. 11
osigurajte od uključenja. mogu pojaviti pri zbrinjavanju opasnih tvari Za to pogledajte i Sl. 12
koje se mogu nalaziti u uređajima. Sve su dimenzije iskazane u mm.
NAPOMENA
Smiju se upotrebljavati samo u Ambalažu zbrinite u odgovarajuće 16 Tehnički podatci
originalni dijelovi proizvođača oporabne spremnike u skladu s
nacionalnim propisima. Opis Podatci
Webasto.
Mrežni 230 / 400 AC (Europa)
NAPOMENA 14 Izjava o sukladnosti napon [V]
Tijekom razdoblja uporabe uređaja Webasto Pure je razvijen, proizveden, ispitan
Webasto Pure kabel za punjenje smije Nazivna 16 ili 32 (1-fazno ili 3-fazno)
i isporučen u skladu s relevantnim struja [A]
se zamijeniti maksimalno četiri puta. direktivama, uredbama i normama za Frekvencija 50
NAPOMENA sigurnost, EMC i ekološku podnošljivost. mreže [Hz]
Brojeve dijelova dobit ćete u e- Webasto izjavljuje da je proizvod Webasto
Oblici mreže TT / TN
trgovini Webasto.www.webasto- Pure proizveden i isporučen u skladu sa
sljedećim direktivama i uredbama: Razred EMC- Emisija smetnji: razred B (stambeni,
charging.com a poslovni, komercijalni prostori)
– Niskonaponska direktiva 2014/35/EU
Pri zamjeni kabela za punjenje valja se Otpornost na smetnje: industrijska
– Direktiva o elektromagnetskoj
pridržavati uputa za postavljanje koje područja
su priložene kompletu za kompatibilnosti 2014/30/EU
– Direktiva RoHS 2011/65/EU Kategorija III u skladu s EN 60664
popravljanje. prenapona
– Opća sigurnost proizvoda 2001/95/EZ
13 Zbrinjavanje – Direktiva o otpadnoj električnoj i Razred I
elektroničkoj opremi 2012/19/EU zaštite
Simbol prekrižene kante za smeće kazuje da
se ovaj električni odnosno elektronički uređaj – Uredba REACH 1907/2006 Vrsta zaštite IP54
na kraju svojega vijeka trajanja ne smije IP
zbrinjavati preko kućnog otpada. Možete ga

38 5110159D Webasto Pure


Opis Podatci Opis Podatci Snaga punjenja 11 kW 22 kW
Zaštita od IK08 Maks. snaga 11 ili 22 (ovisno o tvorničkoj Serijski broj
mehaničkog punjenja konfiguraciji) Broj materijala HR
udarca [kW]
Štitnici Zaštitnu sklopku od struje kvara i Područje -25 do +55 (bez izravnog sunčeva Općenito:
zaštitnu sklopku vodiča valja radne zračenja) Postavljanje, električno priključivanje i
predvidjeti na strani postavljanja. temperature puštanje stanice za punjenje u rad obavio je
Vidi "Postavljanje i električno [°C] električar.
priključivanje na stranici 32". Područje -25 do +80 Lokalni uvjeti:
Vrsta Montaža na zid i nogu (fiksno temperature
učvršćenja priključeno) skladištenja Stanica za punjenje postavljena je u prostoru
[°C] koji nije ugrožen eksplozivnom atmosferom.
Dovod Nadžbukno ili podžbukno
kabela Prikaz LED-element Stanica za punjenje postavljena je na mjesto
na kojem je ne mogu oštetiti predmeti u
Presjek Minimalan presjek za standardnu Blokada Blokadna sklopka s ključem za padu.
priključka instalaciju ovisno o kabelu i vrsti aktivaciju punjenja
instalacije iznosi: Stanica za punjenje zaštićena je od izravne
Položaj na maks. 2000 (nadmorske visine) kiše i sunčeva zračenja kako bi se izbjegla
6 mm² (za 16 A) visini [m]
10 mm² (za 32 A) oštećenja.
Dopuštena 5 do 95  ne kondenzira Mjesto stanice za punjenje odabrano je tako
Kabel za Tip 2 u skladu s EN 62196-1 i EN relativna
punjenje sa 62196-2 da se spriječi oštećenje uslijed slučajnog
vlažnost sudaranja s vozilima.
spojkom za zraka [%]
punjenje U obzir su uzeti zahtjevi po pitanju
Težina [kg] 11 kW: 4,6 električnih instalacija, zaštite od požara,
Stezaljka za Priključni vod:
priključivanj – kruti (min.-maks.) 22 kW: 5,6 odredaba o sigurnosti i evakuacijskih putova.
e na mrežu 2,5-10 mm² Dimenzije Vidi slike u "Montaža na stranici Kabel za punjenje ne blokira nikakav prolaz.
[mm] 38" Kabel za punjenje i spojka za punjenje
– savitljivi (min.-maks.)
2,5-10 mm² 17 Kontrolni popis za zaštićeni su od dodira s vanjskim izvorima
topline, vodom, prljavštinom i kemikalijama.
– savitljivi (min.-maks.) s
postavljanje stanice za Kabel za punjenje i spojka za punjenje
čahurom za kraj kabela:
2,5-10 mm² punjenje Webasto zaštićeni su od vožnje preko njih,
priklještenja ili ostalih mehaničkih opasnosti.
Izlazni 230 / 400 AC Stanica za Webasto Pure
napon [V] punjenje

5110159D Webasto Pure 39


Lokalni uvjeti:
Klijentu/korisniku objašnjeno je kako da
HR Webasto Pure isključe iz napona pomoću
zaštitnih uređaja na strani postavljanja.

Zahtjevi za stanicu za punjenje:


Pri postavljanju su ugrađeni tuljci za kabele za
električni i podatkovni kabel (samo kod Live).
Zaštita od savijanja kabela za punjača vijčano
je pričvršćena na stanicu za punjenje, a
gumena je brtva ispravno postavljena u
zaštitu od savijanja.
Pri postavljanju je ugrađen odgovarajući kabel
za punjenje (11 kW ili 22 kW) prema stanici
za punjenje (prema natpisnoj pločici).
Ugrađena je stezaljka za vlačno rasterećenje
za osiguranje vlačnog rasterećenja kabela za
punjenje. Poštovani su zadani zatezni
moment. Kabel za punjenje priključen je u
skladu s uputama iz uputa za uporabu.
Prije zatvaranja poklopca uklonjeni su alati i
ostatci od postavljanja stanice za punjenje.
Serijski broj stanice za punjenje registriran je
na mrežnom portalu: https://webasto-
charging.com

Klijent/naručitelj:
Mjesto: Potpis:
Datum:

Električar/izvođač:
Mjesto: Potpis:
Datum:

40 5110159D Webasto Pure


Spis treści
1 Informacje ogólne..................................... 43 4 Obsługa..................................................... 46
1.1 Cel dokumentu................................................ 43 4.1 Przegląd.......................................................... 46 PL
1.2 Korzystanie z tego dokumentu........................ 43 4.2 Wskaźniki LED................................................. 46
1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem........... 43 4.3 Przełącznik Touch Control (reset)..................... 47
1.4 Symbole i oznaczenia.......................................43 4.4 Przełącznik blokujący zamykany na kluczyk...... 48
1.5 Gwarancja i rękojmia....................................... 43 4.5 Rozpoczynanie ładowania................................ 48

2 Bezpieczeństwo......................................... 43 4.6 Kończenie ładowania....................................... 48

2.1 Informacje ogólne........................................... 43 5 Transport i przechowywanie..................... 48


2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa........................ 44 6 Zakres dostawy......................................... 48
2.3 Zasady bezpieczeństwa dotyczące instalacji..... 44
7 Niezbędne narzędzia................................. 49
2.4 Zasady bezpieczeństwa dotyczące instalacji
elektrycznej..................................................... 45 8 Instalacja i podłączanie do sieci
2.5 Zasady bezpieczeństwa dotyczące elektroenergetycznej................................. 49
uruchamiania................................................... 46 8.1 Wymagania dotyczące miejsca montażu.......... 49
3 Opis urządzenia ........................................ 46 8.2 Kryteria wykonywania instalacji elektrycznej.... 49
8.3 Montaż............................................................ 50
8.4 Połączenia elektryczne..................................... 51
8.5 Ustawianie przełączników DIP......................... 51
8.6 Pierwsze uruchomienie.................................... 52

5110159D Webasto Pure 41


9 Ustawienia.................................................. 52
9.1 Aktywacja trybu programowania....................... 52
9.2 Przyciemnianie wskaźnika LED (opcja1)..............53
PL
9.3 Dezaktywacja ograniczenia prądu ładowania
(opcja 2)............................................................ 53

10 Wyłączanie produktu z eksploatacji............ 54

11 Konserwacja, czyszczenie i naprawy........... 54


11.1 Konserwacja...................................................... 54
11.2 Czyszczenie....................................................... 54
11.3 Naprawa........................................................... 54

12 Wymiana przewodu ładującego.................. 55

13 Usuwanie i utylizacja...................................55

14 Deklaracja zgodności.................................. 55

15 Montaż....................................................... 55

16 Dane techniczne.......................................... 56

17 Lista kontrolna - instalacja stacji ładowania


Webasto......................................................56

42 5110159D Webasto Pure


1 Informacje ogólne Przetwornik AC/DC znajduje się w pojeź- Warunek wykonania następnej
dzie. czynności
1.1 Cel dokumentu 1.4 Symbole i oznaczenia Instrukcja wykonania czynności
Niniejsza instrukcja obsługi i instalacji jest
integralną częścią produktu, zawiera ona NIEBEZPIECZEŃSTWO 1.5 Gwarancja i rękojmia PL
To słowo hasłowe oznacza zagroże- Webasto nie odpowiada za braki i szkody
zawiera informacje umożliwiające użytkow-
nie o wysokim poziomie ryzyka, któ- spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji
nikowi bezpieczną obsługę, a autoryzowa-
rego zlekceważenie powoduje śmierć montażu i obsługi. To wykluczenie odpo-
nemu elektrykowi prawidłową instalację
lub ciężkie zranienie. wiedzialności dotyczy w szczególności na-
stacji ładowania Webasto Pure.
OSTRZEŻENIE stępujących przypadków:
1.2 Korzystanie z tego To słowo hasłowe oznacza zagroże- – niezgodne z przeznaczeniem użytkowa-
dokumentu nie o średnim stopniu ryzyka, które- nie.
u Instrukcję obsługi i instalacji należy prze- go zlekceważenie może skutkować – stosowanie nieoryginalnych części za-
czytać przed przystąpieniem do instalacji i lekkim lub średnio ciężkim zranie- miennych.
użytkowania urządzenia Webasto Pure. niem. – przeprowadzenie instalacji i rozruchu
u Instrukcję należy przechowywać w łatwo OSTROŻNIE przez niewykwalifikowany personel (oso-
dostępnym miejscu. To słowo hasłowe oznacza zagroże- by niebędące wykwalifikowanymi elektry-
u Instrukcję należy przekazać każdemu no- nie o niskim stopniu ryzyka, którego kami).
wemu właścicielowi lub użytkownikowi zlekceważenie może skutkować lek- – modyfikacje urządzenia bez zachowania
urządzenia. kim lub średnio ciężkim zranieniem. odpowiedniej instrukcji naprawczej We-
1.3 Użytkowanie zgodne z WSKAZÓWKA basto.
przeznaczeniem To słowo hasłowe oznacza szczegól- 2 Bezpieczeństwo
ną cechę techniczną albo (w razie
Stacja ładowania Webasto Pure jest prze- 2.1 Informacje ogólne
zlekceważenia) możliwość uszkodze-
znaczona do ładowania pojazdów elektrycz-
nia produktu. Stacja ładowania została zaprojektowana,
nych i hybrydowych spełniających wymogi
Wskazuje na oddzielne dokumenty, wyprodukowana, przetestowana i wyposa-
normy IEC 61851-1 w trybie 3. W tym trybie
które są dołączone do instrukcji albo żona w odpowiednią dokumentację zgod-
stacja ładowania zapewnia:
mogą zostać uzyskane od firmy We- nie z obowiązującymi przepisami dotyczący-
– włączenie napięcia następuje dopiero po
basto. mi bezpieczeństwa i ochrony środowiska
poprawnym podłączeniu pojazdu;
naturalnego. Urządzenie wolno używać tyl-
– nastąpiła kalibracja maksymalnego natę- Symbol Objaśnienie
ko w stanie sprawnym technicznie.
żenia prądu;

5110159D Webasto Pure 43


Zakłócenia mające wpływ na bezpieczeństwo –W czasie pracy urządzenia nie należy – Kabel ładujący i wtyczkę należy zabez-
osób lub urządzenie muszą być usuwane zdejmować pokrywy części instalacyj- pieczyć przed kontaktem ze źródłami
przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie nej. ciepła, wodą, brudem i chemikaliami.
z z przepisami obowiązującymi w kraju użyt-
– Zestacji ładowania nie wolno usuwać – Niewolno przedłużać kabla ładujące-
PL kowania.
oznaczeń, symboli ostrzegawczych, i go przy użyciu przedłużaczy lub adap-
WSKAZÓWKA tabliczki znamionowej. terów, aby umożliwić jego połączenie
Sposób sygnalizacji zdarzeń w pojeź- ze stojącym dalej pojazdem.
– Kabel ładujący może być wymieniany
dzie może się różnic od opisanego w
tej instrukcji. Należy w związku z tym wyłącznie przez wykwalifikowanego – Kabel ładujący należy odłączać tylko
przeczytać instrukcję obsługi pojazdu elektryka zgodnie z instrukcją. za złącze ładujące.
i stosować się do niej. – Podłączanie
do stacji ładowania in- – Nigdynie czyścić stacji ładowania przy
nych urządzeń jest surowo zabronio- użyciu myjki wysokociśnieniowej lub
2.2 Ogólne zasady ne. podobnego urządzenia.
bezpieczeństwa
– Jeżeli
stacja ładowania nie jest używa- – Przedrozpoczęciem czyszczenia
– Niebezpieczne wysokie napięcie we na, należy przechowywać kabel ładu- gniazd wtyczki ładującej należy wyłą-
wnętrzu urządzenia. jący w odpowiednim uchwycie i blo- czyć zasilanie urządzenia napięciem.
– Stacja ładowania nie jest wyposażona kować złącze ładujące w stacji łado-
– Wykluczyć korzystanie ze stacji łado-
we własny włącznik-wyłącznik. Zain- wania. Kabel ładujący należy luźno
wania przez osoby, które nie przeczy-
stalowane po stronie sieci elementy owijać o obudowę tak, by nie dotykał
tały tej instrukcji obsługi.
ochronne służą również do odłączania podłoża.
urządzenia od sieci. – Należyzapewnić ochronę kabla ładu- 2.3 Zasady bezpieczeństwa
– Przed
użyciem stację ładowania należy jącego i złącza ładującego przed prze- dotyczące instalacji
sprawdzić pod kątem widocznych jechaniem, zakleszczeniem i innymi
– Instalacjęstacji ładowania i jej przyłą-
uszkodzeń. Jeżeli stacja ładowania jest uszkodzeniami mechanicznymi.
czenie do sieci elektroenergetycznej
uszkodzona, nie należy jej używać. –W razie uszkodzenia stacji ładowania, może przeprowadzić wyłącznie wy-
– Instalację,
przyłączenie do sieci elek- kabla ładującego lub złącza ładujące- kwalifikowany elektryk.
troenergetycznej i rozruch może prze- go należy niezwłocznie powiadomić – Należy używać wyłącznie dostarczo-
prowadzić wyłącznie wykwalifikowany serwis. Należy zaprzestać używania nych z urządzeniem materiałów mon-
elektryk. stacji ładowania. tażowych.

44 5110159D Webasto Pure


– Koncepcja bezpieczeństwa urządzenia w pobliżu dysz wodnych, np. myjni pożarowej, bezpieczeństwa i dróg
Webasto Pure opiera się na uziemio- samochodowych, myjek wysokoci- ewakuacji. Należy też przestrzegać
nej formie sieci, który musi być ciągle śnieniowych lub węży ogrodowych. obowiązujących w kraju użytkowania
zachowana. Musi to zapewnić prze- – Stację ładowania należy chronić przed przepisów dotyczących instalacji i
prowadzający instalację wykwalifiko- montażu. PL
deszczem, mrozem, gradem itp.
wany elektryk. – Stacjaładowania musi być chroniona
– Stację ładowania należy chronić przed
– Stacja ładowania jest przystosowana bezpośrednim działaniem promieni przez wyłącznik różnicowo-prądowy
do użytkowania w obszarach nieobję- słonecznych. Wysoka temperatura bezpiecznik instalacyjny w instalacji
tych ograniczeniami dostępu. może być przyczyną spadku prądu ła- przyłączeniowej. Patrz "Wymagania
– Stacji ładowania nie wolno instalować dowania, a nawet całkowitego prze- dotyczące miejsca montażu na stronie
w otoczeniu zagrożonym wybuchem rwania ładowania. 49".
(strefa Ex). – Przedpodłączeniem stacji ładowania
– Miejsce ustawienia stacji ładowania
– Stację ładowania należy zainstalować należy wybrać tak, by wykluczało ono do sieci elektroenergetycznej należy
tak, by przewód ładujący nie bloko- możliwość najechania i uszkodzenia się upewnić, że złącza elektryczne są
wał przejścia. stacji przez pojazdy. Jeżeli wyklucze- pozbawione napięcia.
– Stacji
ładowania nie wolno instalować nie uszkodzeń jest niemożliwe, należy – Podczas pierwszego uruchamiania
w otoczeniach, w których występuje zastosować odpowiednie zabezpie- stacji ładowania nie może być do niej
amoniak i gazy zawierające amoniak. czenia. podłączony żaden pojazd.
– Stacjiładowania nie wolno instalować –W razie uszkodzenia stacji ładowania – Upewnić się, że używany jest kabel
w miejscu, w którym może ona zo- w trakcie instalacji należy ją wyłączyć. odpowiadający złączu sieci elektro-
stać uszkodzona przez spadające W tej sytuacji konieczna jest jej wy- energetycznej.
przedmioty (np. bębny kablowe czy miana. – Niepozostawiać stacji ładowania z
opony). 2.4 Zasady bezpieczeństwa otwartą pokrywą części instalacyjnej
– Stacja ładowania jest przeznaczony dotyczące instalacji bez nadzoru.
do użytkowania wyłącznie w po- – Nie
instalować stacji ładowania bez
mieszczeniach, np. garażach, a także
elektrycznej
ramy instalacyjnej.
w chronionych obszarach zewnętrz- – Przy wyborze miejsca instalacji należy – Ustawienia przełączników DIP wolno
nych, np. pod wiatami garażowymi. uwzględnić obowiązujące w kraju zmieniać tylko przy wyłączonym urzą-
Stacji ładowania nie wolno instalować użytkowania przepisy dotyczące insta- dzeniu.
lacji elektrycznych, ochrony przeciw-

5110159D Webasto Pure 45


– Zwrócić uwagę na ewentualną ko- 4 Obsługa Kolory Opis
nieczność zarejestrowania stacji u ope- diod
ratora siei elektroenergetycznej. 4.1 Przegląd LED
Zobacz także Rys. 2 Liliowy Aktywne ograniczenie prądu ładowania
PL 2.5 Zasady bezpieczeństwa Legenda (20 A przy ładowaniu 1-fazowym)
dotyczące uruchamiania Jasno- Ograniczenie prądu ładowania nieaktyw-
1 Wskaźnik LED 4 Uchwyt złącza ładu-
– Uruchomienie stacji ładowania może jącego niebie- ne
ski
przeprowadzić wyłącznie wykwalifiko- 2 Przełącznik Touch 5 Przełącznik blokują-
wany elektryk. Control cy na kluczyk, do- Biały Tryb programowania
stępny od strony 4.2.2 Wskaźnik działania LED
– Przed uruchomieniem stacji ładowania
spodniej
konieczne jest sprawdzenie prawidło- Wskaź- Opis
3 Uchwyt kabla ładują- 6 Pokrywa części in-
wości połączenia z siecią elektroener- nik ak-
cego stalacyjnej
getyczną przez wykwalifikowanego tyw-
elektryka. 4.2 Wskaźniki LED ności
– Przeduruchomieniem stacji ładowania Zobacz także Rys. 3 N1 LED miga w takcie sekundowym kolora-
należy sprawdzić kabel ładujący, złącze Legenda mi czerwonym-zielonym-niebieskim:
ładujące i samą stację ładowania pod N1 … N5 Wskaźnik działania LED Stacja ładowania jest uruchamiana.
kątem widocznych wad i uszkodzeń. F1 … F6 Wskaźniki błędów LED N2 Wskaźnik LED świeci ciągle kolorem nie-
Uruchamianie uszkodzonej stacji łado- bieskim:
t [s] Czas [s] Stacja ładowania w trybie gotowości,
wania lub stacji z uszkodzonym ka-
blem/łączem ładującym jest niedozwo- 4.2.1 Kolory diod LED stacja ładowania jest gotowa do użycia.
lone. Kolory Opis
N3 Wskaźnik LED świeci ciągle kolorem zie-
lonym:
3 Opis urządzenia diod Stacja ładowania jest używana, trwa ła-
LED dowanie pojazdu.
Opisana w tej instrukcji obsługi i instalacji
stacja ładowania to model Webasto Pure. Niebie- Stan gotowości N4 LED miga w takcie sekundowym kolo-
ski rem niebieskim:
Dokładny opis urządzenia znajduje się na ta-
bliczce znamionowej stacji ładowania. Zielony Ładowanie złącze ładujące podłączone do pojazdu,
Zobacz także Rys. 1 Czer- Błąd ładowanie zakończone albo przejściowo
wony przerwane.
Żółty Ograniczenie prądu ładowania z powo- N5 LED miga w takcie 5-sekundowym przez
du wysokiej temperatury pracy pół sekundy:

46 5110159D Webasto Pure


Wskaź- Opis NIEBEZPIECZEŃSTWO WSKAZÓWKA
nik Niebezpieczeństwo porażenia prą- Jeżeli sygnał ostrzegawczy jest w dal-
ak- dem elektrycznym. szym ciągu generowany, skontaktuj
tyw- u Wyłącz zasilanie stacji ładowania i się z infolinią Webasto pod numerem
ności zabezpiecz stację przed przypad- 00800-24274464. PL
stacja ładowania jest aktywna, ale jest kowym włączeniem. Dopiero te-
Wskaź- Opis
zablokowana przełącznikiem blokują- raz odłącz przewód ładujący od nik
cym zamykanym na kluczyk. pojazdu. błę-
Tab. 1: Wskaźniki aktywności u Skontaktuj się z infolinią Webasto dów
4.2.3 Wskaźniki błędów LED pod numerem 00800-24274464.
F6 LED miga w takcie 0,5 s i 3 s przez 0,5 s
Wskaź- Opis kolorem czerwonym:
Wskaź- Opis
nik napięcie zasilające leży poza prawidło-
nik wym przedziałem od 180 V do 270 V.
błę- błę-
dów u Kontrola przez wykwalifikowa-
dów
F4 LED miga przez 1 s kolorem czerwonym nego elektryka.
F1 LED świeci przez 1 s kolorem żółtym i
i 2 s kolorem zielonym: Tab. 4: Sygnalizacja i opis błędów
2 s kolorem zielonym:
Błędna instalacja stacji ładowania, ak-
Stacja ładowania jest silnie rozgrzana i
tywna jest funkcja monitorowania faz,
4.3 Przełącznik Touch Control
ładuje podłączony pojazd z ograniczoną
mocą. Po ostygnięciu stacja ładowania
stacja ładowania ładuje ze zredukowa- (reset)
ną mocą.
wznawia normalny cykl ładowania. WSKAZÓWKA
u Kontrola faz przez wykwalifiko- Nie naciskaj przełącznika Touch Con-
F2 Wskaźnik LED świeci ciągle kolorem żół-
tym:
wanego elektryka. trol, wymaga on tylko dotykania,
przegrzanie. Ładowanie zostanie zakoń- F5 LED miga w takcie 2-sekundowym podczas obsługi nie noś rękawiczek.
czone z powodu nadmiernej tempera- przez 1 s kolorem czerwonym, słychać Przełącznik Touch Control służy do potwier-
tury. Po ostygnięciu stacja ładowania trwający 28 s sygnał dźwiękowy. Na-
dzania opisanych wyżej błędów.
wznawia normalny cykl ładowania. stępnie co 10 min przez 2 s:
Problem po stronie pojazdu. Czynność Opis
F3 LED świeci ciągle kolorem czerwonym,
słychać trwający 28 s sygnał dźwięko- u Ponownie podłącz pojazd u Dotknij przycisku i Rozpoczyna się auto-
wy. Następnie co 10 min przez 2 s: Tab. 3: Sygnalizacja i opis błędów przytrzymuj go test i resetowanie syste-
Wystąpił problem związany z monitoro- przez co najmniej mu. Po usunięciu błędu
waniem napięcia lub systemu. stacja ładowania wraca
10 sekund.
do trybu „gotowości do
Tab. 2: Sygnalizacja i opis błędów
użycia“.

5110159D Webasto Pure 47


4.4 Przełącznik blokujący Czynność Opis Czynność Opis
zamykany na kluczyk czerwony, po czym ponownie albo Albo
na zielony (trwa ładowanie pojaz- Cykl ładowania został przerwa-
Przełącznik blokujący na kluczyk jest elemen- u Zakończ
du), albo migający niebieski (po- ny. LED zmienia kolor na niebie-
PL tem autoryzacyjnym i może być obracany o jazd nie jest jeszcze gotowy do ła-
cykl łado-
wania od ski i miga w takcie sekundowym.
90°. Obracaj przełącznik w kierunku ruchu dowania). Patrz "Wskaźniki LED na stronie
wskazówek zegara, aby odblokować stację strony po-
4.6 Kończenie ładowania 46", status N4.
ładowania. Obracaj przełącznik w kierunku jazdu.
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek 4.6.1 Pojazd automatycznie 5 Transport i
zegara, aby zablokować stację ładowania. zakończył cykl ładowania
Zobacz także Rys. 4 przechowywanie
Czynność Opis Podczas transportu zachowuj przewidzianą
WSKAZÓWKA
Kluczyk można wyjąć w obydwu po- u W razie potrzeby usunąć za- LED: miga w temperaturę przechowywania. Patrz "Dane
bezpieczenie pojazdu. takcie se- techniczne na stronie 56".
zycjach.
u Odłącz złącze ładujące od po- kundowym Transportuj urządzenie tylko w odpowiednim
4.5 Rozpoczynanie ładowania jazdu.
kolorem nie-
opakowaniu.
bieskim. Po-
WSKAZÓWKA u Zablokuj złącze ładujące w
Przed przystąpieniem do ładowania
jazd podłą- 6 Zakres dostawy
uchwycie stacji ładowania. czony, nie
pojazdu należy się zawsze zapoznać z jest ładowa- Zakres dostawy Liczba
wymaganiami dotyczącymi ładowane- ny. Stacja ładowania z zamontowanym ka- 1
go pojazdu. blem ładującym
4.6.2 Jeżeli cykl ładowania nie
WSKAZÓWKA został automatycznie Rama montażowa 1
Pojazd należy zaparkować przy stacji
zakończony ze strony Kluczyk 2
ładowania tak, by kabel ładujący nie
był naprężony. pojazdu: Zestaw do montażu ściennego:
Zobacz także Rys. 5 Czynność Opis – Kołki (8 x 50 mm, Fischer UX R 8) 4
Czynność Opis u Ustaw Cykl ładowania został przerwa- – Śruba 6x70, T25 2
przełącznik ny. LED zmienia kolor na niebie- – Śruba 6x90, T25 2
u Podłącz Stacja ładowania przeprowadza te-
blokujący ski i miga w takcie 5-sekundo-
złącze ła- sty systemu i połączenia. – Podkładka (ISO 7089-8,4) 4
wym. Patrz "Wskaźniki LED na
dujące LED: świeci ciągle kolorem niebie- na kluczyk
stronie 46", status N5. Instrukcja obsługi i instalacji 1
skim, po podłączeniu pojazdu w położe-
do pojaz-
zmienia na ok. 2 sekund kolor na niu "OFF". Tab. 5: Zakres dostawy
du.
48 5110159D Webasto Pure
u Wyjmij stację ładowania i ramę montażo- 8 Instalacja i podłączanie – Możliwe złącza elektryczne.
wą z opakowania. W razie instalacji większej liczby stacji łado-
u Sprawdź kompletność dostawy. do sieci wania obok siebie należy zachować pomię-
u Upewnij się, że żaden z dostarczonych elektroenergetycznej dzy pojedynczymi stacjami odstęp co naj-
elementów nie jest uszkodzony. mniej 200 mm. PL
Stosuj się do zasad bezpieczeństwa poda-
nych w rozdziale "Bezpieczeństwo na stro- Powierzchnia miejsca instalacji musi być ab-
7 Niezbędne narzędzia solutnie płaska (maks. różnica między po-
nie 43".
Opis narzędzia Liczba szczególnymi punktami montażowymi
WSKAZÓWKA
Śrubokręt płaski 0,5x3,5 mm 1 Oprócz niniejszej instrukcji obsługi i 1 mm).
instalacji należy przestrzegać lokal- Na obudowę stacji ładowania nie mogą
Śrubokręt Torx Tx25 1
nych przepisów dotyczących obsługi i działać żadne siły gnące ani skrętne.
Śrubokręt Torx Tx10 1 WSKAZÓWKA
eksploatacji urządzenia, jego instala-
Wiertarka z wiertłem 8 mm 1 cji i ochrony środowiska naturalnego. Odległość montażowa pomiędzy dol-
Narzędzia do montażu kołków i śrub 1 ną krawędzią stacji ładowania i pod-
WSKAZÓWKA
8 mm łożem musi wynosić co najmniej
Koncepcja bezpieczeństwa urządze-
Młotek 1 0,9 m.
nia Webasto Pure opiera się na na
Narzędzia do montażu kabli elektrycz- 1 uziemionym przyłączu sieci elektrycz- 8.2 Kryteria wykonywania
nych i końcówek kablowych nej, które musi zostać zapewnione instalacji elektrycznej
Multimetr 1 przy instalacji przez wykwalifikowa- Sparametryzowany fabrycznie maksymalny
Tester kolejności faz 1 nego elektryka. prąd ładowania jest podany na tabliczce
Potrzebne do wymiany kabla ładujące- 1 8.1 Wymagania dotyczące znamionowej stacji ładowania. Przełączniki
go: miejsca montażu DIP pozwalają na regulowanie prądu mak-
Narzędzia do montażu przepustów ka- symalnego w celu jego dostosowania do
Przy wyborze miejsca instalacji urządzenia
blowych M16 (rozmiar klucza: 20 mm) i wartości zainstalowanego bezpiecznika in-
M32 (rozmiar klucza: 36 mm) Webasto Pure należy uwzględnić następują-
stalacyjnego.
ce punkty:
Pilniki okrągłe 1
– typowa pozycja parkowania pojazdu.
Kombinerki 1 – pozycja gniazda ładowania w pojeździe.
– jak najkrótsza trasa przewodu między
stacją ładowania a pojazdem.
– wykluczenie ryzyka potknięcia się o kabel
ładujący.

5110159D Webasto Pure 49


WSKAZÓWKA gunów stacji ładowania od sieci w razie wy- 8.2.3 Odłącznik sieciowy
Prąd wybranych elementów ochron- stąpienia błędu. Przy doborze elementów Stacja ładowania nie jest wyposażona we
nych instalacyjnego nie powinien ochronnych należy się zastosować do przepi- własny włącznik-wyłącznik. Zainstalowane
przekraczać wartości wskazanej na sów instalacyjnych i norm obowiązujących w po stronie sieci elementy ochronne służą tym
PL tabliczce znamionowej stacji ładowa- kraju użytkowania. samym również do odłączania urządzenia od
nia lub ustawionej przy użyciu prze- 8.2.1 Parametry wyłącznika sieci.
łączników DIP. ochronnego prądowego
Patrz "Ustawianie przełączników DIP 8.3 Montaż
W celu zapewnienia ochrony przed sinuso- Patrz także "Montaż na stronie 55". Dostar-
na stronie 51".
idalnym prądem uszkodzeniowym i pulsacyj- czone materiały montażowe są przeznaczone
Przed podłączeniem urządzenia do sieci zleć
nym oraz ciągłym prądem stałym przed urzą- do montażu stacji ładowania na ścianie mu-
sprawdzenie tych warunków wykwalifikowa-
dzeniem należy zainstalować wyłącznik róż- rowanej lub betonowej. Materiał potrzebny
nemu elektrykowi.
nicowo-prądowy (RCD) typu B zgodny z nor- do instalacji na stelażu wchodzi w zakres do-
Należy też przestrzegać przepisów władz i
mą EN 62423. Jego prąd znamionowy nie stawy stelażu. Ramę montażową należy za-
operatorów sieci elektroenergetycznych obo-
może przekraczać 30 mA. montować z użyciem dostarczonych materia-
wiązujące w kraju użytkowania, np. obowią-
zek rejestracji zainstalowanej stacji ładowa- 8.2.2 Parametry bezpiecznika łów montażowych. Opis ramy montażowej:
nia. instalacyjnego w przewodzie Zobacz także Rys. 6
WSKAZÓWKA zasilającym Legenda
Ze względu na regułę VDE-AR-N 4100 Bezpiecznik instalacyjny (MCB) musi być Rama montażo- Hak do zawieszania
ładowanie 1-fazowe pojazdów jest w zgodny z normą EN 60898. Jego energia wa stacji ładowania
Niemczech ograniczone do wartości przejściowa (I²t) nie może przekraczać Poziomnica Prefabrykowany
20 A. W innych krajach europejskich 80 000 A²s. punkt przebicia
dozwolone jest ładowanie 1-fazowe Alternatywnie możliwe jest użycie kombinacji Prefabrykowane przepusty potrzebne przy
prądem do 32 A, jeżeli pozwalają na wyłącznika ochronnego prądowego i bez- montażu natynkowym kabla zasilającego.
to lokalne przepisy. Użytkownik może piecznika instalacyjnego (RCBO) zgodnej z u Zaznacz pozycje czterech otworów przy
dezaktywować ograniczenie prądu ła- normą EN 61009-1. Dla tego rodzaju kombi- pomocy ramy montażowej i poziomicy.
dowania do 20 A z zachowaniem nacji obowiązują również wymienione wyżej – Upewnij się, że otwory są odpowiednio
przepisów i norm kraju użytkowania wartości. wypośrodkowane.
na własną odpowiedzialność. u Wywierć w ścianie cztery otwory.
Wszystkie wymienione niżej elementy u Umieść kołki w wywierconych otworach.
ochronne muszą być skonfigurowane w spo- u Przygotuj ramę montażową do przepro-
sób zapewniający odłączanie wszystkich bie- wadzenia kabla:
50 5110159D Webasto Pure
– Kabel zasilający podłączany od tyłu: WSKAZÓWKA 8.5 Ustawianie przełączników
przeprowadź kabel przez dolną część ra- W przypadku elastycznego kabla za-
my. silającego należy zastosować koń-
DIP
– Kabel zasilający podłączany od góry/z le- cówki kablowe. NIEBEZPIECZEŃSTWO
wej/z prawej/od dołu: u Wprowadź kabel zasilający pośrodku, Wysokie napięcie. PL
wykonaj otwory w ramie w prefabryko- prosto i bez naprężeń przez gumową tu- u Niebezpieczeństwo porażenia prą-
wanych miejscach. lejkę w obudowę stacji ładowania. Patrz dem elektrycznym.
u Wypoziomuj ramę montażową. także "Montaż na stronie 50". u Sprawdź, czy urządzenie jest pozbawione
u Przymocuj ramę montażową dwoma u Kabel zasilający należy doprowadzić do napięcia.
krótkimi wkrętami z podkładkami, wkrę- zacisków po odpowiednim promieniu Przełączniki DIP służą do konfiguracji bieżą-
cając je w górne otwory. (ok. 10x średnica kabla). cych ustawień prądu stacji ładowania.
u Zdejmij dolną pokrywę obudowy. u Przytnij żyły do odpowiedniej długości. Zobacz także Rys. 9
Zobacz także Rys. 7 Przewody powinny być możliwie jak naj- Przełącznik DIP u góry/ON = 1
u Przeprowadź kabel zasilający przez otwór krótsze. Przewód ochronny powinien być Przełącznik DIP u dołu/OFF = 0
w dolnej części obudowy i zamocuj go dłuższy niż wszystkie pozostałe żyły. Ustawienie fabryczne przełącznika DIP:
dostarczoną z urządzeniem tulejką gumo- u Zdejmij izolację z żył na długości co naj- 1100
wą. mniej 12 mm. WSKAZÓWKA
u Załóż stację ładowania na oba haki w u Sprawdź, czy układ zasilania jest 1-fazo- Zmiany ustawień przełączników DIP
górnej części ramy. wy czy 3-fazowy. są aktywne po ponownym urucho-
u Przymocuj dolną część stacji ładowania – 1-fazowy: użyj tylko żył L1, N i PE. mieniu stacji ładowania.
obydwoma długimi śrubami i podkładka- – 3-fazowy: użyj żył L1, L2, L3, N i PE. Na- WSKAZÓWKA
mi. stępnie sprawdź kolejność faz. Przełączniki DIP 3 i 4 są ustawione
8.4 Połączenia elektryczne WSKAZÓWKA fabrycznie. Przełączniki DIP 3 i 4 mu-
Wymagany jest kierunek prawoskręt- szą się znajdować w pozycji 0.
– Złącza systemu mają postać zacisków kro-
ny. Przełącznik
kodylkowych.
u Przymocuj żyły zgodnie z opisem do zaci-
– Ich minimalny przekrój wynosi standardo- 1 2 3 4 Moc
sków.
wo w zależności od przewodu i typu Opis Przy- 16 A War-
montażu 6 mm² (dla 16 A) i 10 mm² (dla Zobacz także Rys. 8
łącze lub 32 tość
32 A). u Sprawdź stabilność połączeń i zabezpie- jed- A na zdefi-
czenie zabezpieczenie przewodu zasilają- nofa- fazę niowa-
cego. zowe

5110159D Webasto Pure 51


Przełącznik 8.6 Pierwsze uruchomienie u Przeprowadź kontrolę rozruchową i za-
1 2 3 4 Moc protokołuj zmierzone wartości. Punktem
8.6.1 Kontrola bezpieczeństwa pomiarowym jest złącze ładujące, a przy-
lub na fa- Wyniki kontroli i pomiarów przeprowadzo- rządem pomiarowym symulator zasilania
PL trój- brycznie nych przy pierwszym uruchomieniu urządze- sieciowego.
fazo-
we nia należy udokumentować zgodnie z obo- u Przy użyciu symulatora zasilania sieciowe-
wiązującymi przepisami instalacyjnymi i nor- go aktywuj i sprawdzaj poszczególne
16 A (1 faza) 0 0 0 0 3,7
mami. funkcje robocze i ochronne.
kW
Obowiązują lokalne przepisy dotyczące ob- u Podłącz kabel ładujący do jakiegoś pojaz-
32 A (1-faza) * 0 1 0 0 7,4 sługi urządzenia, jego instalacji i ochrony śro- du.
kW dowiska naturalnego. – Wskaźnik LED zmienia kolor z niebieskie-
16 A (3 fazy) ** 1 0 0 0 11 8.6.2 Procedura pierwszego go na zielony.
kW
uruchomienia 9 Ustawienia
32 A (3 fazy) 1 1 0 0 22 u Usuń resztki materiału z miejsca podłącze-
kW WSKAZÓWKA
nia urządzenia.
Tab. 6: Ustawienia przełączników DIP W ramach poniższych opisów ważny
u Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź,
jest czas wykonywania czynności.
* W przypadku wariantu 22 kW prąd ładowa- czy wszystkie połączenia śrubowe i zaci-
nia 1-fazowego jest ograniczony fabrycznie
Przed przystąpieniem do ich wykony-
skowe są dobrze wykonane.
do wartości 20 A. Patrz "Dezaktywacja ogra- wania należy więc przeczytać opis
u Zamontuj dolną pokrywę.
niczenia prądu ładowania (opcja 2) na stronie wszystkich kroków.
u Przymocuj dolną pokrywą śrubami monta-
53". W przypadku wariantu 11 kW prąd ła- 9.1 Aktywacja trybu
dowania jest ograniczony fabrycznie do war- żowymi; dokręć śruby montażowe do
tości 16 A na fazę. oporu. Patrz "Montaż na stronie 50". programowania
u Włącz napięcie sieciowe. Patrz także "Przełącznik blokujący zamykany
** Urządzenia Webasto Pure ustawione fabrycz-
nie na 11 kW nie można przekonfigurować – Uaktywniana jest sekwencja rozruchowa na kluczyk na stronie 48".
na wartość 22 kW przy użyciu przełączników (trwająca do 60 sekund). ü Stacja ładowania jest uruchomiona.
DIP. – Wskaźnik LED miga w takcie sekundowym ü Wskaźnik LED świeci ciągle kolorem nie-
kolorami: bieskim.
czerwonym-zielonym-niebieskim. Patrz ü przełącznik blokujący na kluczyk jest usta-
"Wskaźniki LED na stronie 46", status N1. wiony w położeniu ON.
u W razie potrzeby odblokuj stację ładowa- ü Do stacji ładowania nie jest podłączony
nia przełącznikiem blokującym na kluczyk. żaden pojazd.

52 5110159D Webasto Pure


u Zmień ustawienie przełącznika blokujące- 9.2 Przyciemnianie wskaźnika WSKAZÓWKA
go z ON na OFF, zaczekaj, aż wskaźnik Jeżeli w ciągu 180 sekund przełącz-
LED mignie trzy razy kolorem niebieskim.
LED (opcja1) nik blokujący nie zmieni pozycji z ON
u Zmień ustawienie przełącznika blokujące- WSKAZÓWKA na OFF, aktualny poziom przyciem-
go z OFF na ON (maks. 3 sekundy w po- Kolory niebieski i zielony wskaźników nienia nie zostanie zmieniony, a tryb PL
łożeniu ON). LED można przyciemniać. Jasności programowania zostanie dezaktywo-
u Zmień ustawienie przełącznika blokujące- koloru czerwonego jako koloru wany.
go z ON na OFF; zaczekaj, aż wskaźnik ostrzegawczego nie można zmieniać. u Zmień ustawienie przełącznika blokujące-
LED mignie jeden raz kolorem niebieskim. Tryb programowania jest aktywny: go z ON na OFF
u Zmień ustawienie przełącznika blokujące- Wskaźnik LED miga jeden raz kolorem bia- zostaje wybrany poziom przyciemnienia.
go z OFF na ON (maks. 3 sekundy w po- łym w następującej sekwencji: Jeżeli w ciągu 60 sekund przełącznik bloku-
łożeniu ON). – 0,5 s OFF; jący nie zmieni pozycji, wybrany poziom
u Zmień ustawienie przełącznika blokujące- – 0,5 s ON; przyciemnienia zostanie zapisany, po czym
go z ON na OFF; zaczekaj, aż wskaźnik Po czterech sekundach przerwy wskaźnik tryb programowania zostanie dezaktywo-
LED mignie trzy razy kolorem niebieskim. LED zmienia kolor na żółty na jedną sekun- wany.
dę: u Ponownie zmień ustawienie przełącznika
– Przy czwartym mignięciu wskaźnik LED
u Zmień ustawienie przełącznika blokujące-
stacji ładowania zmienia kolor na biały i blokującego z OFF na ON, aby przejść w
stacja przechodzi automatycznie w tryb go z OFF na ON. tryb gotowości.
programowania. – Funkcja „Przyciemnianie wskaźnika LED“
jest aktywna. 9.3 Dezaktywacja
Tryb programowania jest aktywny
Stacja ładowania wykonuje 10 razy dwie Wskaźnik LED zmienia kolor na niebieski i ograniczenia prądu
opcje. Jeżeli po 10 przebiegach przy użyciu jest przyciemniany na kilku poziomach w in- ładowania (opcja 2)
przełącznika blokującego nie zostanie wy- terwałach 3-sekundowych od poziomu WSKAZÓWKA
brana żadna z opcji, tryb programowania maksymalnego do poziomu minimalnego. Z W wariantach 22 kW funkcja ograni-
jest automatycznie dezaktywowany bez do- minimalnego poziomu przyciemnienia czenia prądu ładowania jest uaktyw-
konania zmian. wskaźnik LED przechodzi ponownie na po- niona fabrycznie.
ziom maksymalny.
WSKAZÓWKA
Prąd ładowania jest ograniczony fa-
brycznie do wartości 20 A tylko w
przypadku ładowania 1-fazowego.

5110159D Webasto Pure 53


WSKAZÓWKA Ograniczenie prądu aktywne: 11 Konserwacja,
Użytkownik może dezaktywować – ograniczenie prądu ładowania do 20 A
ograniczenie prądu ładowania tylko jest dezaktywowane i stacja ładowania czyszczenie i naprawy
pod warunkiem z zachowania przepi- konfigurowana na maksymalną wartość 11.1 Konserwacja
PL sów i norm obowiązujących w kraju prądu (patrz tabliczka znamionowa).
Konserwacja urządzenie może być przepro-
użytkowania. Wskaźnik LED zmienia kolor na jasnonie-
wadzana wyłącznie przez wykwalifikowane-
Tryb programowania jest aktywny: bieski.
go elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wskaźnik LED miga jeden raz kolorem bia- Ograniczenie prądu ładowania nieaktyw-
łym w następującej sekwencji: ne: 11.2 Czyszczenie
– 0,5 s OFF; – ograniczenie do 20 A jest aktywowane. NIEBEZPIECZEŃSTWO
– 0,5 s ON; Wskaźnik LED zmienia kolor na liliowy. Wysokie napięcie.
– 0,5 s OFF; Jeżeli w ciągu 60 sekund przełącznik blokują- Niebezpieczeństwo porażenia prądem
– 0,5 s ON; cy nie zmieni pozycji, wybrane ustawienie elektrycznym. Nigdy nie należy czyścić
Po trzech sekundach przerwy wskaźnik LED zostanie zapisane, po czym tryb programo- stacji ładowania przy użyciu myjki wy-
zmienia kolor na żółty na jedną sekundę: wania zostanie dezaktywowany. sokociśnieniowej lub podobnego
u Zmień ustawienie przełącznika blokujące- u Ponownie zmień ustawienie przełącznika urządzenia.
go z OFF na ON: blokującego z OFF na ON, aby przejść w u Urządzenie należy czyścić wyłącznie su-
– Funkcja "Dezaktywacja ograniczenia prą- tryb gotowości. chym czyściwem. Nie wolno używać agre-
du ładowania" jest aktywna. 10 Wyłączanie produktu z sywnych środków czyszczących, wosków
Aktualne ustawianie jest sygnalizowane od- ani rozpuszczalników.
powiednimi kolorami przez wskaźnik LED: eksploatacji
Wyłączenie produktu z eksploatacji musi zo- 11.3 Naprawa
Ograniczenie prądu aktywne = kolor liliowy
Ograniczenie prądu ładowania nieaktywne = stać przeprowadzone przez wykwalifikowa- Nie wolno podejmować prób samodzielnej
kolor jasnoniebieski nego elektryka. naprawy stacji ładowania. W razie awarii na-
u Odłącz produkt od sieci elektroenergetycz- leży wymienić kompletną stację ładowania.
WSKAZÓWKA
nej. Webasto Thermo & Comfort SE zastrzega so-
Jeżeli w ciągu 60 sekund przełącznik
u Przeprowadź demontaż elektryczny stacji bie wyłączne prawo do przeprowadzania na-
blokujący nie zmieni pozycji z ON na
ładowania. praw stacji ładowania.
OFF, aktualne ustawienie nie zostanie
u Usuwanie i utylizacja: patrz "Usuwanie i Jedyną dopuszczalną naprawą stacji ładowa-
zmienione, a tryb programowania zo-
utylizacja na stronie 55". nia jest wymiana kabla ładującego, którą
stanie dezaktywowany.
musi przeprowadzić wykwalifikowany elek-
u Zmień ustawienie przełącznika blokujące-
tryk.
go z ON na OFF:
54 5110159D Webasto Pure
WSKAZÓWKA 13 Usuwanie i utylizacja Webasto oświadcza, że produkt o nazwie
W czasie użytkowania stacji ładowa- Webasto Pure został wyprodukowany i do-
nia przewód ładujący może zostać Symbol przekreślonego kosza na śmieci in- starczony zgodnie z następującymi dyrekty-
wymieniony najwyżej 4 razy. formuje, że zużytego urządzenia elektrycz- wami i normami:
nego lub elektronicznego, na którym się – 2014/35/UE Dyrektywa w sprawie sprzę- PL
12 Wymiana przewodu znajduje, nie można wyrzucić razem z odpa-
tu elektrycznego przewidzianego do sto-
ładującego dami domowymi. Zużyte urządzenie można
nieodpłatnie przekazać do pobliskiego sowania w określonych granicach napię-
NIEBEZPIECZEŃSTWO punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i cia
Niebezpieczeństwo porażenia prą- elektronicznych. Adresy punktów zbiórki – 2014/30/UE Dyrektywa w sprawie kom-
dem elektrycznym. można uzyskać w urzędzie miasta lub gmi- patybilności elektromagnetycznej
u Wyłącz zasilanie stacji ładowania i ny. Oddzielna zbiórka urządzeń elektrycz- – 2011/65/UE Dyrektywa RoHS
zabezpiecz stację przed przypad- nych i elektronicznych ma umożliwić ich re- – 2001/95/WE Dyrektywa w sprawie ogól-
cykling, odzysk surowców i inne formy utyli- nego bezpieczeństwa produktów
kowym włączeniem.
zacji, a także zredukować negatywny
– 2012/19/UE Dyrektywa w sprawie zuży-
WSKAZÓWKA wpływ zawartych w tych urządzeniach nie-
Dozwolone jest stosowanie tylko bezpiecznych substancji na środowisko na- tego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
oryginalnych części Webasto. turalne i zdrowie ludzkie. nego
– 1907/2006 Rozporządzenie REACH
WSKAZÓWKA u Opakowania należy wyrzucać zgodnie z
Pełną treść deklaracji zgodności WE można
W czasie użytkowania urządzenia obowiązującymi przepisami krajowymi do
pobrać w sekcji zawierającej materiały do
Webasto Pure przewód ładujący mo- odpowiednich kontenerów recyklingo-
że zostać wymieniony najwyżej jeden wych. pobrania strony internetowej https://
raz. webasto-charging.com/.
14 Deklaracja zgodności Kod QR dla dokumentacji.
WSKAZÓWKA Urządzenie Webasto Pure zostało zaprojek- Zobacz także Rys. 10
Numery części znajdziesz w sklepie towane, wyprodukowane, przetestowane i
internetowym dostarczone zgodnie z obowiązującymi dy-
15 Montaż
Webasto:www.webasto- rektywami, rozporządzeniami i normami do- Zobacz także Rys. 11
charging.com tyczącymi bezpieczeństwa, kompatybilności Zobacz także Rys. 12
Przy wymianie kabla ładującego nale- elektromagnetycznej i nieszkodliwości dla Wszystkie wymiary w mm.
ży się stosować do instrukcji dostar- środowiska.
czonej z zestawem naprawczym.

5110159D Webasto Pure 55


16 Dane techniczne Opis Dane Opis Dane
trycznej budynku. Patrz "Instalacja i Przedział -25 do +55 (bez bezpośredniego
Opis Dane podłączanie do sieci elektroenerge- temperatury nasłonecznienia)
Napięcie sie- 230 / 400 AC (Europa) tycznej na stronie 49". roboczej [°C]
PL ciowe [V] Sposób za- Montaż na ścianie i na stelażu (po- Temperatura -25 do +80
Prąd zna- 16 albo 32 (1 faza lub 3 fazy) mocowania łączenie stacjonarne) przechowy-
mionowy [A] Wpust kabla Natynkowy lub podtynkowy wania [°C]
Częstotli- 50 Przekrój Minimalny przekrój wynosi standar- Wskaźnik LED
wość siecio- przewodu dowo w zależności od kabla i ro- Blokada Przełącznik na kluczyk blokujący ła-
wa [Hz] dzaju instalacji: dowanie
Forma sieci TT / TN 6 mm² (dla 16 A) Wysokość Maks. 2000 m (nad poziomem mo-
10 mm² (dla 32 A) [m] rza)
Klasa kom- Klasa zakłóceń: klasa B (strefy
patybilności mieszkalne, biurowe i gospodarcze) Kabel ładują- Typ 2 zgodnie z normą EN 62196-1 Dopuszczal- 5 do 95, niekondensująca
elektroma- cy ze złą- i EN 62196-2 na względna
Odporność na zakłócenia: strefy
gnetycznej czem ładują- wilgotność
przemysłowe
cym powietrza
Klasa prze- III zgodnie z normą EN 60664
Zacisk siecio- Kabel zasilający: [%]
pięciowa
wy – sztywny (min.-maks.) Masa [kg] 11 kW: 4,6
Klasa I
ochronności
2,5-10 mm² 22 kW: 5,6
– elastyczny (min.-maks.)
Klasa IP54 Wymiary Patrz rysunki w "Montaż na stronie
ochronności
2,5-10 mm² [mm] 55"
IP – elastyczny (min.-maks.) z
końcówką kablową: 17 Lista kontrolna -
Ochrona IK08
przed ude- 2,5-10 mm² instalacja stacji
rzeniami i Napięcie 230 / 400 VAC ładowania Webasto
wstrząsami wyjściowe
mechanicz- [V] Stacja ładowa- Webasto Pure
nymi Maks. moc 11 kW lub 22 kW (zależnie od kon- nia
Elementy Wyłącznik ochronny prądowy i bez- ładowania figuracji fabrycznej) Moc ładowania 11 kW 22 kW
ochronne piecznik instalacyjny należy zainsta- [kW] Numer seryjny
lować w obrębie instalacji elek-
Numer materia-
łowy

56 5110159D Webasto Pure


Informacje ogólne: Uwarunkowania lokalne: Klient/zleceniodawca:
Instalację, przyłączenie do sieci elektroener- Klientowi i/lub użytkownikowi objaśniono Miejsce: Podpis:
getycznej i rozruch stacji ładowania może sposób odłączania urządzenia Webasto Pure Data:
przeprowadzić wyłącznie odpowiednio auto- od źródła napięcia przy użyciu elementów
ryzowany elektryk. ochronnych znajdujących się w obrębie in- Elektryk/zleceniodawca: PL
stalacji elektrycznej budynku. Miejsce: Podpis:
Uwarunkowania lokalne:
Stacja ładowania jest zainstalowana w miej- Wymagania dotyczące stacji ładowa- Data:
scu niezagrożonym wybuchem. nia:
Stacja ładowania jest zainstalowana w miej- Przy instalacji zostały zamontowane kanały
scu, w którym nie może zostać uszkodzona kablowe dla kabla elektrycznego i kabla in-
przez spadające przedmioty. formatycznego (tylko model Live).
Stacja ładowania jest chroniona przed bez- Zabezpieczenie przeciwzgięciowe kabla ładu-
pośrednim oddziaływaniem opadów deszczu jącego jest przykręcone do stacji ładowania,
i promieni słonecznych. a uszczelka gumowa jest prawidłowo wpro-
wadzona do zabezpieczenia przeciwzgięcio-
Miejsce ustawienia stacji ładowania jest wy- wego.
brane w sposób wykluczający możliwość na-
jechania na stację ładowania przez pojazdy i Przy instalacji został zamontowany odpo-
jej uszkodzenia. wiedni kabel ładujący (11 kW albo 22 kW)
stacji ładowania (zg. z tabliczką znamiono-
Zostały uwzględnione lokalne przepisy doty- wą). Została zamontowana klamra zabezpie-
czące instalacji elektrycznych, ochrony prze- czająca kabel ładujący przed siłami rozciąga-
ciwpożarowej, bezpieczeństwa i dróg ewa- jącymi. Zostały zachowane wymagane mo-
kuacji. menty dokręcające. Kabel ładujący jest pod-
Kabel ładujący nie blokuje żadnych przejść. łączony zgodnie ze wskazówkami zawartymi
Kabel ładujący i złącze ładujące są chronione w instrukcji obsługi.
przed kontaktem z zewnętrznymi źródłami Przed zamknięciem pokrywy ze stacji łado-
ciepła, wodą, brudem i chemikaliami. wania zostały usunięte wszystkie narzędzia i
Kabel ładujący i złącze ładujące są chronione pozostałości materiałów instalacyjnych.
przed przejechaniem, zakleszczeniem i inny- Numery seryjny stacji ładowania został zare-
mi uszkodzeniami mechanicznymi. jestrowany na portalu internetowym:
https://webasto-charging.com

5110159D Webasto Pure 57


Cuprins
1 Generalităţi ................................................ 60 4 Operare....................................................... 63
1.1 Scopul documentului......................................... 60 4.1 Privire de ansamblu........................................... 63
RO 1.2 Lucrul cu acest document.................................. 60 4.2 Indicatoare LED................................................. 63
1.3 Utilizarea conformă destinaţiei.......................... 60 4.3 Comutator Touch Control (Reset)...................... 64
1.4 Utilizarea simbolurilor şi accentuări.................... 60 4.4 Comutator cu cheie de blocare.......................... 65
1.5 Garanţie şi răspundere.......................................60 4.5 Pornirea procesului de încărcare........................ 65

2 Siguranţa.................................................... 60 4.6 Încheierea procesului de încărcare..................... 65

2.1 Generalităţi ...................................................... 60 5 Transportul și depozitarea.......................... 65


2.2 Indicații generale privind siguranța.................... 61 6 Componența livrării .................................... 66
2.3 Indicații de siguranță cu privire la instalare.........61
7 Unelte necesare...........................................66
2.4 Indicații de siguranță privind conexiunea
electrică.............................................................62 8 Instalarea și conectarea electrică................ 66
2.5 Indicații de siguranță cu privire la punerea în 8.1 Cerințe de la locația de instalare........................ 66
funcțiune........................................................... 62
8.2 Criterii pentru conexiunea electrică.................... 67
3 Descrierea aparatului ................................. 63 8.3 Instalarea.......................................................... 67
8.4 Racorduri electrice............................................. 68
8.5 Setarea comutatorului DIP................................. 68
8.6 Prima punere în funcţiune................................. 69

58 5110159D Webasto Pure


9 Setări......................................................... 69
9.1 Activarea modului de programare.................... 69
9.2 Estomparea indicatorului LED (opțiunea 1)....... 70
9.3 Dezactivarea limitării curentului de încărcare
(opțiunea 2)..................................................... 70 RO

10 Scoaterea din funcțiune a produsului........ 71

11 Întreținerea, curățarea și repararea........... 71


11.1 Întreţinere........................................................71
11.2 Curăţarea........................................................ 71
11.3 Reparaţie......................................................... 71

12 Înlocuirea cablului de încărcare................. 72

13 Eliminarea ca deşeu................................... 72

14 Declarație de conformitate........................ 72

15 Montarea...................................................72

16 Date tehnice.............................................. 72

17 Listă de verificare pentru instalarea stației


de încărcare Webasto................................ 73

5110159D Webasto Pure 59


1 Generalităţi 1.4 Utilizarea simbolurilor şi Instrucţiune pentru acţiune

1.1 Scopul documentului accentuări 1.5 Garanţie şi răspundere


Aceste instrucțiuni de operare și instalare PERICOL Webasto nu preia nicio răspundere pentru
sunt parte integrantă a produsului și conțin Cuvântul de avertizare descrie un deficienţe şi daune, care sunt puse pe seama
pericol cu grad ridicat de risc, care faptului că nu au fost respectate
RO informații adresate utilizatorului, pentru dacă nu este evitat poate avea ca instrucţiunile de instalare şi de operare.
operarea sigură și informații adresate
electricienilor autorizați, pentru instalarea urmare moarte sau rănire gravă. Această excludere a răspunderii este valabilă
sigură a stației de încărcare Webasto Pure. AVERTISMENT în special pentru următoarele cazuri:
Cuvântul de avertizare descrie un – Utilizarea neconformă.
1.2 Lucrul cu acest document
pericol cu grad mediu de risc, care – Utilizarea pieselor de schimb neoriginale.
u Citiți instrucțiunile de operare și instalare dacă nu este evitat poate avea ca – Instalarea și punerea în funcțiune de către
înainte de instalarea și punerea în urmare răniri minore sau majore. personal necalificat (nu este nevoie de
funcțiune a Webasto Pure. electricieni calificați).
u Păstrați la îndemână aceste instrucțiuni.
PRECAUŢIE
Cuvântul de avertizare descrie un – Modificarea constructivă a aparatului fără
u Înmânați aceste instrucțiuni următorului
pericol cu un grad de risc redus, care respectarea unor instrucțiuni de reparație
proprietar sau utilizator al stației de Webasto.
dacă nu este evitat poate avea ca
încărcare.
urmare vătămări corporale minore 2 Siguranţa
1.3 Utilizarea conformă sau majore.
destinaţiei INDICAŢIE
2.1 Generalităţi
Stația de încărcare Webasto Pure este Cuvântul de avertizare descrie o Stația de încărcare a fost proiectată,
concepută pentru încărcarea autovehiculelor caracteristică tehnică sau (la construită, verificată și documentată
electrice și hibride conform IEC 61851-1, nerespectare) posibile deteriorări la conform prevederilor relevante referitoare la
mod de încărcare 3. În acest mod de produs. siguranță și mediul înconjurător. Dispozitivul
încărcare, stația de încărcare asigură trebuie utilizat numai în stare tehnică
Face referire la documente separate
următoarele: ireproșabilă.
care sunt atașate sau care pot fi
– alimentarea cu tensiune este efectuată
Defecțiunile care afectează siguranța
solicitate companiei Webasto.
numai după ce autovehiculul este conectat persoanelor sau dispozitivului trebuie
Simbol Explicaţie remediate imediat de către un electrician
în mod corespunzător.
Condiţie preliminară pentru autorizat, conform regulamentelor naționale
– rata maximă de curent a fost uniformizată.
următoarea instrucţiune pentru în vigoare.
Convertorul AC/DC se află în autovehicul. acţiune

60 5110159D Webasto Pure


INDICAŢIE – Cablulde încărcare trebuie înlocuit – Decuplați cablul de încărcare numai
Se poate întâmpla ca semnalizarea doar de către un electrician, conform de la cuplajul de încărcare.
de pe partea autovehiculului să instrucțiunilor. – Nu curățați niciodată stația de
difere de această descriere. De
– Este
strict interzis să se conecteze alte încărcare cu un dispozitiv de curățare
aceea, trebuie citite și respectate
dispozitive la stația de încărcare. cu înaltă presiune sau un dispozitiv
întotdeauna instrucțiunile de utilizare
– Încazul în care nu utilizați cablul de asemănător. RO
oferite de producătorul
autovehiculului respectiv. încărcare, depozitați-l în suportul – Pentru curățarea fișelor conectorului
prevăzut și blocați cuplajul de de încărcare, deconectați alimentarea
2.2 Indicații generale privind încărcare în stația de încărcare. cu tensiune electrică.
siguranța Așezați cablul de încărcare atât de
– Asigurați-vă că la stația de încărcare
lejer în jurul carcasei, încât să nu
– Tensiuni înalte periculoase în interior. au acces numai persoanele care au
atingă pardoseala.
– Stația de încărcare nu dispune de un citit aceste instrucțiuni de operare.
comutator propriu de rețea. – Acordați atenție ca atât cablul de
încărcare, cât și cuplajul de încărcare 2.3 Indicații de siguranță cu
Dispozitivele de protecție instalate pe
partea rețelei folosesc, de asemenea, să fie protejate împotriva trecerii privire la instalare
pentru separarea de la rețea. peste acestea, prinderii și altor
– Instalarea și conectarea stației de
pericole mecanice.
– Verificați stația de încărcare cu privire încărcare trebuie efectuate doar de
la defecțiuni vizibile înainte de – Încazul în care stația de încărcare, către un electrician.
utilizare. În caz de deteriorări, nu cablul de încărcare sau cuplajul de – Utilizați doar materialul de montaj
utilizați stația de încărcare. încărcare sunt deteriorate, informați livrat.
imediat service-ul. Nu utilizați în
– Instalația,
conexiunea electrică și – Conceptul de siguranță Webasto Pure
continuare stația de încărcare.
punerea în funcțiune a stației de se bazează pe o formă de rețea
încărcare trebuie efectuate doar de – Protejați
cablul și cuplajul de împământată, care trebuie asigurată
către un electrician. încărcare împotriva contactului cu în permanență. Electricianul autorizat
surse externe de căldură, apă, trebuie să asigure acest lucru la
– Nuîndepărtați panoul de acoperire a
murdărie și substanțe chimice. instalare.
zonei de instalare în timpul
funcționării. – Nu prelungiți cablul de încărcare – Stația de încărcare este adecvată
utilizând un cablu prelungitor sau pentru utilizarea în domenii fără
– Nu îndepărtați marcajele, simbolurile
adaptor pentru a-l conecta la restricționarea accesului.
de avertizare și plăcuța de tip de pe
autovehicul.
stația de încărcare.
5110159D Webasto Pure 61
– Nuinstalați stația de încărcare într-un temperaturilor ridicate sau poate fi – Înainte de conectarea electrică a stației
mediu cu pericol de explozie (Ex- întrerupt procesul de încărcare în de încărcare, asigurați-vă că toate
Zone). anumite circumstanțe. conexiunile electrice sunt lipsite de
– Instalați
stația de încărcare astfel încât – Locul de amplasare a stației de tensiune.
cablul de încărcare să nu blocheze încărcare trebuie ales astfel încât să fie – La prima punere în funcțiune a stației
RO nicio trecere. evitată deteriorarea prin pornirea de încărcare, nu conectați încă niciun
– Nuinstalați stația de încărcare în medii accidentală a autovehiculului. În cazul autovehicul.
cu amoniac sau atmosfere cu conținut în care nu pot fi excluse deteriorări, – Asigurați-vă că este utilizat cablul
de amoniac. trebuie realizate măsuri de protecție. corect de conectare pentru racordul
– Nu montați stația de încărcare într-un – În cazul în care stația de încărcare este electric de rețea.
loc în care pot fi deteriorate de deteriorată, aceasta trebuie scoasă din – Nu lăsați stația de încărcare
obiectele care cad (de exemplu, funcțiune. Este necesară înlocuirea. nesupravegheată dacă este deschis
tambur cablu sau anvelope). 2.4 Indicații de siguranță panoul de acoperire de instalare.
– Stația
de încărcare este adecvată privind conexiunea – Nu instalați stația de încărcare fără
pentru utilizarea în spații interioare, electrică cadrul de instalare.
precum garaje, și pentru utilizarea în – Modificați setarea comutatorului DIP
zone exterioare protejate, precum un – Aveți în vedere cerințele legale numai cu dispozitivul deconectat.
carport. Nu instalați stația de încărcare naționale cu privire la prevederile de
– Aveți în vedere eventualele întreruperi
în apropierea instalațiilor de stropire siguranță, protecția la incendiu,
instalațiile electrice și căile de evacuare de curent realizate de furnizorul rețelei
cu apă, precum spălătoriile auto,
la locul de instalare planificat. electrice.
dispozitivele de curățare cu înaltă
presiune sau furtunurile pentru Respectați prevederile de instalare 2.5 Indicații de siguranță cu
grădină. valabile la nivel național. privire la punerea în
– Protejațistația de încărcare împotriva – Orice stație de încărcare trebuie să fie funcțiune
ploii directe, pentru a evita o protejată de un comutator propriu de
deteriorare prin înghețare, grindină protecție împotriva curenților reziduali – Punerea în funcțiune a stației de
etc. și un mini disjunctor în instalația de încărcare trebuie realizată doar de
conexiune. Consultați "Cerințe de la către un electrician.
– Protejați
stația de încărcare împotriva
razelor directe ale soarelui. Curentul locația de instalare la pagina 66".
de încărcare poate fi redus din cauza

62 5110159D Webasto Pure


– Conectarea corectă a stației de 2 Comutator Touch 5 Comutator cu cheie 4.2.2 Indicator operare LED
încărcare trebuie verificată de către Control de blocare, accesibil
de la partea Indica Descriere
un electrician autorizat înainte de
inferioară tor
punerea în funcțiune.
3 Suport pentru cablul 6 Panou de acoperire operar
– Înainte de punerea în funcțiune a e
de încărcare de instalare
stației de încărcare, verificați cablul de N1 LED-ul luminează intermitent la un RO
încărcare, cuplajul de încărcare și 4.2 Indicatoare LED interval de o secundă în culoarea roșu-
stația de încărcare cu privire la locuri Pentru aceasta, consultați și Fig. 3 verde:
vizibile de defecțiuni sau deteriorări. Legendă Stația de încărcare pornește.
Punerea în funcțiune a unei stații de N1 … N5 Indicator operare LED N2 Ledul luminează albastru continuu:
încărcare deteriorate sau cu cablu de Stație de încărcare în standby, stația de
F1 … F6 Lista erori LED
încărcare/cuplaj de încărcare încărcare poate fi utilizată.
deteriorat nu este permisă. t [s] Timp [s]
N3 Ledul luminează verde continuu:
4.2.1 Culori LED Este utilizată stația de încărcare,
3 Descrierea aparatului autovehiculul se încarcă.
Stația de încărcare descrisă în aceste Culori Descriere
N4 Ledul luminează intermitent la un
instrucțiuni de operare și instalare este o LED
interval de o secundă în culoarea
stație Webasto Pure. Descrierea amănunțită Albastr Standby albastru:
a dispozitivului este indicată pe plăcuța de u Cuplaj de încărcare cuplat la
tip a stației de încărcare. Verde Încărcare autovehicul, procesul de încărcare este
Pentru aceasta, consultați și Fig. 1 finalizat sau întrerupt temporar.
Roşu Eroare
N5 Ledul luminează intermitent o jumătate
4 Operare Galben Limitarea temperaturii
de secundă la un interval de 5 secunde:
Lila Limitarea curentului de încărcare
4.1 Privire de ansamblu activată (20 A în cazul încărcării
Stația de încărcare este în funcțiune,
însă este blocată prin intermediul
Pentru aceasta, consultați și Fig. 2 monofazate) comutatorului cu cheie de blocare.
Legendă Albastr Limitarea curentului de încărcare Tab. 1: Indicatoare operare
1 Indicator LED 4 Suport pentru u dezactivată
cuplajul de deschis
încărcare Alb Mod de programare

5110159D Webasto Pure 63


4.2.3 Lista erori LED PERICOL Afișar Descriere
Există pericolul unei electrocutări ea
Afișar Descriere fatale. erorii
ea u Deconectați alimentarea cu
erorii
u Conectați autovehiculul încă o
energie electrică a stației de dată
F1 LED-ul luminează galben timp de 1 s și încărcare în instalație și asigurați-o
RO verde timp de 2 s: Tab. 3: Indicatoare de eroare și remedierea
împotriva conectării. Abia după
Stația de încărcare este puternic încălzită erorilor
aceea scoateți cablul de încărcare
și încarcă autovehiculul cu putere INDICAŢIE
redusă. După o etapă de răcire, stația de
de la autovehicul.
În cazul în care avertismentul persistă,
încărcare continuă procesul normal de u Contactați linia de asistență
contactați linia de asistență Webasto
încărcare. Webasto Charging la
Charging la 00800-24274464.
F2 Ledul luminează galben continuu: 00800-24274464.
Supratemperatură. Procesul de încărcare Afișar Descriere
Afișar Descriere
este încheiat din cauza unei temperaturi ea
ea
prea mari. După o etapă de răcire, stația erorii
erorii
de încărcare continuă procesul normal F6 Ledul luminează intermitent 0,5 s în
de încărcare. F4 Ledul luminează intermitent 1 secundă
culoarea roșu la interval de 0,5 s și 3 s:
roșu și 2 secunde verde:
F3 Ledul luminează roșu continuu și emite tensiunea de alimentare se află în afara
Există o eroare de instalare în racordul
un semnal sonor pentru 28 de s. Apoi, intervalului permis cuprins între 180 V și
stației de încărcare, monitorizarea fazei
timp de 2 s la fiecare 10 min.: 270 V.
este activă, stația de încărcare încarcă la
Există o problemă la monitorizarea putere redusă. u Verificarea de către un
tensiunii sau monitorizarea sistemului. electrician.
u Verificarea câmpului rotativ de
Tab. 2: Indicatoare de eroare și remedierea către un electrician. Tab. 4: Indicatoare de eroare și remedierea
erorilor erorilor
F5 Ledul luminează intermitent în culoare
roșu timp de 1 s la interval de 2 s și este 4.3 Comutator Touch Control
emis un semnal sonor pentru 28 s. Apoi,
la fiecare 10 min. timp de 2 s:
(Reset)
Există o eroare pe partea INDICAŢIE
autovehiculului. Nu apăsați comutatorul Touch
Control, ci doar atingeți-l; nu purtați
mănuși în timpul operării.
Comutatorul Touch Control folosește la
confirmarea câmpurilor anterioare.
64 5110159D Webasto Pure
Măsura Descriere INDICAŢIE Măsura Descriere
u Atingeți Sistemul începe un Parcați autovehiculul în stația de conectat,
comutatorul și auto-test și resetează încărcare astfel încât cablul de fără să se
mențineți timp de eroarea. În cazul în care încărcare să nu fie tensionat. încarce.
eroarea a fost Pentru aceasta, consultați și Fig. 5
minim 10 s.
remediată, stația de
4.6.2 Dacă procesul de încărcare
încărcare comută din Măsura Descriere nu este încheiat automat pe RO
nou în modul „pregătit u Stația de încărcare realizează teste partea autovehiculului
de utilizare”. Conectaț de sistem și de conectare.
LED: luminează continuu în Măsura Descriere
4.4 Comutator cu cheie de i cuplajul
culoarea albastru, devine roșu u Setați Ciclul de încărcare este
de
blocare după conectarea autovehiculului comutator întrerupt. Ledul devine albastru
încărcare timp de cca. 2 secunde și apoi fie
Comutatorul cu cheie de blocare folosește la ul cu cheie și luminează intermitent la
verde (autovehiculul se încarcă), interval de 5 secunde.
la autorizare și se poate roti la 90°. Rotiți în autovehi de blocare
fie albastru intermitent Consultați "Indicatoare LED la
sensul acelor de ceas pentru a debloca cul. (autovehiculul nu este încă în poziția pagina 63", stare de funcționare
stația de încărcare. Rotiți în sens contrar pregătit de încărcare). „OFF”. N5.
acelor de ceas pentru a bloca stația de
încărcare. 4.6 Încheierea procesului de Sau

Pentru aceasta, consultați și Fig. 4 încărcare u Încheiați Ciclul de încărcare este


ciclul de întrerupt. Ledul devine albastru
INDICAŢIE 4.6.1 Autovehiculul a încheiat și luminează intermitent la
Cheia poate fi scoasă în ambele încărcare
automat ciclul de încărcare pe partea
interval de o secundă.
poziții. Consultați "Indicatoare LED la
Măsura Descriere autovehicu pagina 63", stare de funcționare
4.5 Pornirea procesului de lului.
u Dacă este cazul, îndepărtați LED: N4.
încărcare luminează
siguranța autovehiculului. 5 Transportul și
INDICAŢIE u Scoateți cuplajul de intermitent
Aveți în vedere întotdeauna cerințele încărcare de la autovehicul.
la un depozitarea
cu privire la autovehicul înainte de a interval de o
u Blocați cuplajul de încărcare La transport, respectați intervalul de
secundă în
începe încărcarea unui autovehicul. în suportul stației de temperatură pentru depozitare. Consultați
culoarea
încărcare. albastru. "Date tehnice la pagina 72".
Autovehicul Efectuați transportul numai într-un ambalaj
adecvat.

5110159D Webasto Pure 65


6 Componența livrării Descrierea uneltei Număr INDICAŢIE
de Conceptul de siguranță Webasto Pure
Componența livrării Număr bucăți se bazează pe o formă de rețea
de Mașină de găurit cu burghiu de 8 mm 1 împământată, care trebuie asigurată
bucăți în permanență de către un electrician
Unelte de montare pentru dibluri și 1
Stație de încărcare cu cablu de încărcare 1 șuruburi de 8 mm autorizat în timpul instalării.
RO montat în prealabil
Ciocan 1 8.1 Cerințe de la locația de
Cadru de instalare 1
Unelte de montare pentru cablul electric 1 instalare
Chei 2 și manșoanele de capăt ale La alegerea locului de instalare a Webasto
Kitul de instalare pentru fixarea pe perete: conductorilor Pure, aveți în vedere următoarele puncte:
– Dibluri (8 x 50 mm, Fischer UX R 8) 4 Multimetru 1 – Poziția de parcare normală a

– Șurub (6 x 70, T25) 2 Simulator EV cu afișaj al câmpului rotativ 1 autovehiculului.


– Poziția fișei de încărcare la autovehicul.
– Șurub (6 x 90, T25) 2 La înlocuirea cablului de încărcare, sunt 1
necesare: – O distanță cât mai scurtă de pozare a
– Șaibă (ISO 7089-8,4) 4 Unelte de montare pentru trecerile de cablului de la stația de încărcare la
Instrucțiuni de operare și de instalare 1 cablu M16 (mărime cheie 20 mm) și autovehicul.
M32 (mărime cheie 36 mm) – Lipsa pericolului de a se trece peste cablul
Tab. 5: Componența livrării
Pilă rotundă 1 de încărcare.
u Scoateți stația de încărcare și cadrul de
– Conexiuni electrice posibile.
instalare din ambalaj. Clește combinat 1
În cazul în care trebuie montate mai multe
u Verificați livrarea cu privire la integralitate.
8 Instalarea și conectarea stații de încărcare în serie, distanța dintre
u Verificați întreaga livrare cu privire la
electrică stații trebuie să fie de minim 200 mm.
integritate. Suprafața de montare trebuie să fie complet
Respectați indicațiile de siguranță indicate în
7 Unelte necesare "Siguranţa la pagina 60".
plană (max. 1 mm diferență între punctele
individuale de montare).
Descrierea uneltei Număr INDICAŢIE Carcasa stației de încărcare nu trebuie să fie
de Pe lângă aceste instrucțiuni de îndoită sau deformată.
bucăți operare și instalare, urmați și
respectați, de asemenea, prevederile INDICAŢIE
Șurubelniță cu fantă 0,5x3,5 mm 1 Distanța de montare dintre muchia
Șurubelniță Torx Tx25 1 locale referitoare la funcționare,
inferioară a stației de încărcare și sol
instalare și mediul înconjurător.
Șurubelniță Torx Tx10 1 trebuie să măsoare minim 0,9 m.

66 5110159D Webasto Pure


8.2 Criterii pentru conexiunea INDICAŢIE 8.2.2 Dimensionarea mini
Pe baza regulii de aplicare VDE-AR-N disjunctorului
electrică 4100, în Germania încărcarea
Curentul maxim de încărcare parametrizat Mini disjunctorul (MCB) trebuie să
monofazată a autovehiculelor este
din fabrică este indicat pe plăcuța de tip a corespundă EN 60898. Energia de trecere
limitată la 20 A. În alte țări este
stației de încărcare. Prin intermediul (I²t) nu trebuie să depășească 80 000 A²s.
permisă încărcarea monofazată până
comutatorului DIP, curentul maxim de Alternativ se poate utiliza și o combinație de RO
la 32 A în cazul în care condițiile
încărcare poate fi adaptat la valoarea mini disjunctor și comutator de protecție la
locale o permit. Limitarea la 20 A
comutatorului de protecție montat. curenți de defect (RCBO) conform EN
poate fi dezactivată de către
INDICAŢIE 61009-1. Pentru această combinație de
utilizator, pe propria răspundere, cu
Valorile curentului dispozitivelor de comutatoare de protecție se aplică, de
condiția respectării reglementărilor și
protecție selectate nu trebuie în asemenea, parametrii specificați anterior.
normelor specifice țării.
niciun caz să fie mai mică decât Dispozitivele de protecție specificate în cele 8.2.3 Dispozitiv de separare de la
valoarea curentului specificată pe ce urmează trebuie prevăzute astfel încât rețea
eticheta de tip a stației de încărcare stația de încărcare să fie decuplată cu toți Stația de încărcare nu dispune de un
sau decât valoarea curentului setată polii de la rețea în caz de eroare. La comutator propriu de rețea. Dispozitivele de
cu ajutorul comutatorului DIP. selectarea dispozitivelor de protecție trebuie protecție instalate pe partea rețelei folosesc,
Consultați "Setarea comutatorului să se aplice prevederile și normele de de asemenea, pentru separarea de la rețea.
DIP la pagina 68". instalare specifice țării. 8.3 Instalarea
Înainte de începerea lucrărilor de conectare, 8.2.1 Dimensionarea
Consultați inclusiv "Montarea la pagina
solicitați verificarea condițiilor preliminare
comutatorului de protecție 72". Materialul de montare livrat este
de către un electrician.
În funcție de țară, trebuie respectate la curenți reziduali prevăzut pentru instalarea stației de
Pentru protecția împotriva curenților de încărcare la o zidărie sau un perete din
regulamentele autorităților și ale furnizorului
defect alternativi cu formă sinusoidală, beton. Pentru instalarea piciorului suport,
rețelei electrice, de exemplu, obligația de
materialul de montare este inclus în
anunțare a instalării unei stații de încărcare. curenților de defect continuu pulsatorii și
curenților de defect continuu fără componența livrării respective. Montați
întreruperi trebuie conectat în amonte un cadrul de instalare numai cu materialul de
comutator de protecție la curenți de defect montare livrat. Descrierea cadrului de
(RCD) tip B conform EN 62423. Curentul instalare:
nominal de defect nu trebuie să fie mai Pentru aceasta, consultați și Fig. 6
mare de 30 mA. Legendă

5110159D Webasto Pure 67


Cadru de Cârlig pentru u Introduceți cablul de conectare prin u Tăiați conductorii la lungimea adecvată.
instalare suspendarea stației deschiderea de la partea inferioară a Mențineți conexiunile cât mai scurte
de încărcare carcasei și fixați-l cu manșoanele din posibil. Cablul de protecție trebuie să aibă
Nivelă cu bulă de Loc flexibil pregătit cauciuc incluse în componența livrării. o lungime mai mare față de toți ceilalți
aer u Poziționați stația de încărcare la ambele conductori.
Locuri flexibile pentru trecerile de cablu la cârlige de la partea superioară a cadrului. u Dezizolați conductorii pe o lungime de
RO
pozarea pe pardoseală a cablului de u Fixați partea inferioară a stației de 12 mm.
conectare. încărcare cu ambele șuruburi lungi și u Verificați dacă este disponibilă o
u Cu ajutorul cadrului de instalare și al șaibe. alimentare cu curent monofazată sau
nivelei cu bulă de aer, marcați patru 8.4 Racorduri electrice trifazată.
orificii. – monofazată: utilizați numai L1, N și PE.
– Bornele de conexiune sunt realizate sub
– Asigurați-vă că orificiile realizate sunt – trifazată: utilizați L1, L2, L3, N și PE. Apoi,
aliniate central. forma unor borne tip crocodil.
realizați măsurarea câmpului rotativ.
– Secțiunea transversală minimă pentru
u Realizați patru orificii în perete. INDICAŢIE
u Introduceți diblurile în orificii.
instalarea standard este - în funcție de
Este necesar un câmp rotativ în sens
cablu și tipul de instalare - 6 mm² (pentru
u Pregătiți cadrul de instalare pentru orar.
16 A) și 10 mm² (pentru 32 A).
pozarea cablului: u Fixați conductorii conform inscripției de pe
– Cablul de conectare de la partea din
INDICAŢIE
bornele de conexiune.
În cazul unui cablu de conectare
spate: Pentru aceasta, consultați și Fig. 8
flexibil, trebuie să se utilizeze
introduceți cablul prin partea inferioară a u Verificați dacă toate conexiunile sunt fixe
manșoane pentru conductori.
cadrului. și dacă este asigurat cablul de conectare.
u Introduceți cablul de conectare central,
– Cablul de conectare de la partea
superioară/stânga/dreapta/partea drept și fără puncte de tensiune prin 8.5 Setarea comutatorului DIP
inferioară: manșonul din cauciuc în carcasa stației de PERICOL
îndepărtați locurile flexibile pregătite din încărcare. Consultați inclusiv "Instalarea la Tensiuni înalte.
cadru. pagina 67". u Există pericolul unei electrocutări
u Pozați cablul de conectare la o rază
u Nivelați cadrul de instalare. fatale.
u Fixați cadrul de instalare cu două șuruburi corespunzătoare (aprox. de 10 x diametrul u Asigurați lipsa tensiunii.
scurte și șaibe la orificiile superioare. cablului) față de bornele de conexiune.
Setările de curent ale stației de încărcare
u Scoateți capacul inferior de la carcasă. sunt configurate cu comutatoarele DIP.
Pentru aceasta, consultați și Fig. 7 Pentru aceasta, consultați și Fig. 9
Comutator DIP sus/ON = 1
68 5110159D Webasto Pure
Comutator DIP jos/OFF = 0 (opțiunea 2) la pagina 70". În cazul unei Roșu/Verde/Albastru. Consultați
Setare din fabrică comutator DIP: 1100 variante de 11 kW, curentul de încărcare "Indicatoare LED la pagina 63", stare de
INDICAŢIE este limitat din fabrică la 16 A per fază. funcționare N1.
Modificările setărilor comutatorului ** O Webasto Pure configurată din fabrică la u Dacă este nevoie, deblocați stația de
DIP devin active numai după 11 kW nu poate fi setată la 22 kW cu încărcare prin intermediul comutatorului
repornirea stației de încărcare. ajutorul comutatorului DIP. cu cheie de blocare.
RO
INDICAŢIE 8.6 Prima punere în funcţiune u Realizați verificarea la prima punere în

Comutatoarele DIP 3 și 4 sunt funcțiune și înregistrați valorile de


8.6.1 Verificarea siguranței
definite din fabrică. Comutatoarele 3 măsurare în protocolul de verificare. Ca
Rezultatele măsurătorilor și verificărilor la punct de măsurare este relevant cuplajul
și 4 trebuie să se afle în poziția 0.
prima punere în funcțiune trebuie de încărcare și ca ajutor de măsurare un
Întrerupător documentate corespunzător regulamentelor simulator EV.
1 2 3 4 Pute de instalare și normelor în vigoare. u Simulați și testați funcțiile de operare
re Se aplică prevederile locale referitoare la individuale și funcțiile de protecție cu
Descriere mono 16 sau Definit funcționare, instalare și mediul înconjurător. simulatorul EV.
fazat 32 A din 8.6.2 Procedura de pornire u Conectați cablul de încărcare la un
sau per fabrică u Îndepărtați resturile de material din zona autovehicul.
trifaz fază
de conexiune. – Ledul comută de la albastru la verde.
at
u Înainte de pornire, verificați toate
16 A (monofazat) 0 0 0 0 3,7 k 9 Setări
îmbinările cu șurub și de prindere cu
W INDICAŢIE
privire la poziție fixă.
32 A (monofazat) 0 1 0 0 7,4 k u Montați panoul de acoperire inferior. În următoarele descrieri este
* W importantă desfășurarea temporală,
u Fixați capacul inferior cu șuruburile de
16 A (trifazat) ** 1 0 0 0 11 k montare; strângeți șuruburile de montare așadar, citiți toate etapele înainte de
W până la limită. Consultați "Instalarea la a începe procesul.
32 A (trifazat) 1 1 0 0 22 k pagina 67". 9.1 Activarea modului de
W u Conectați tensiunea de rețea. programare
Tab. 6: Setările comutatorului DIP – Este activată secvența de pornire (durată Consultați inclusiv "Comutator cu cheie de
* Curentul de încărcare este limitat din fabrică până la 60 de secunde). blocare la pagina 65".
la 20 A pentru încărcarea monofazată în – Indicatorul LED luminează intermitent la ü Stație de încărcare pornită.
cazul unei variante de 22 kW. Consultați interval de o secundă în culori.
"Dezactivarea limitării curentului de încărcare
5110159D Webasto Pure 69
ü Indicatorul LED luminează continuu în intermediul comutatorului cu cheie de INDICAŢIE
albastru. blocare, este dezactivat automat modul de În cazul în care comutatorul cu cheie
ü Comutator cu cheie de blocare ON. programare, fără modificări. de blocare nu este adus din poziția
ü Nu este conectat niciun autovehicul. 9.2 Estomparea indicatorului ON în poziția OFF într-un interval de
u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare 180 de secunde, rămâne
LED (opțiunea 1) nemodificată treapta de estompare
din poziția ON în poziția OFF; așteptați
RO INDICAŢIE
până când indicatorul LED luminează inițială și este dezactivat modul de
intermitent în culoarea albastru de trei ori. Culorile albastru și verde ale ledurilor programare.
u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare pot fi estompate. Luminozitatea u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare
din poziția OFF în poziția ON (max. 3 culorii roșu de avertizare nu poate fi din poziția ON în poziția OFF
secunde pe ON). modificată. Este selectată treapta de estompare.
u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare Mod de programare activat: După 60 de secunde fără alte modificări la
din poziția ON în poziția OFF; așteptați Indicatorul LED luminează alb intermitent o comutatorul cu cheie de blocare, este salvată
până când indicatorul LED luminează dată în următoarea secvență: treapta de estompare selectată și este
intermitent în culoarea albastru o dată. – 0,5 s OFF; dezactivat modul de programare.
u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare – 0,5 s ON; u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare
din poziția OFF în poziția ON (max. 3 După o pauză de patru secunde, indicatorul din nou din poziția OFF în poziția ON,
secunde pe ON). LED comută timp de o secundă în culoarea pentru a comuta în modul stand-by.
u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare
galben:
u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare 9.3 Dezactivarea limitării
din poziția ON în poziția OFF; așteptați
până când indicatorul LED luminează din poziția OFF în poziția ON. curentului de încărcare
intermitent în culoarea albastru de trei ori. – Funcția „Estomparea indicatorului LED” (opțiunea 2)
– Stația de încărcare comută după a patra
este activată. INDICAŢIE
luminare intermitentă în culoarea alb a Indicatorul LED comută în culoarea albastru Limitarea curentului de încărcare este
ledului și automat în modul de și se estompează treptat de la maximum la activată din fabrică numai în cazul
programare. minimum într-un interval de 3 secunde. versiunii de 22 kW.
Mod de programare activat
După cea mai redusă treaptă de estompare,
INDICAŢIE
Stația de încărcare trece prin două opțiuni de indicatorul LED sare din nou la maxim. Curentul de încărcare este limitat la
10 ori. În cazul în care după a 10 trecere nu 20 A numai în cazul încărcării
a fost selectată nicio opțiune prin monofazate.

70 5110159D Webasto Pure


INDICAŢIE u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare 11 Întreținerea, curățarea
Limitarea curentului de încărcare din poziția ON în poziția OFF:
poate fi dezactivată numai dacă sunt Limitarea curentului de încărcare activată: și repararea
respectate reglementările și normele – Limitarea la 20 A este dezactivată și stația 11.1 Întreţinere
naționale. de încărcare este configurată la valoarea Dispuneți efectuarea întreținerii doar de
Mod de programare activat: maximă a curentului (consultați plăcuța către un electrician autorizat, conform RO
Indicatorul LED luminează alb intermitent o de tip). Afișajul LED începe să lumineze în prevederilor locale.
dată în următoarea secvență: culoarea albastru deschis.
– 0,5 s OFF; Limitarea curentului de încărcare 11.2 Curăţarea
– 0,5 s ON; dezactivată: PERICOL
– 0,5 s OFF; – Este activată limitarea 20 A. Indicatorul Tensiuni înalte.
– 0,5 s ON; LED începe să lumineze în culoarea lila. Există pericolul unei electrocutări
După o pauză de trei secunde, indicatorul După 60 de secunde fără alte modificări la fatale. Nu curățați stația de încărcare
LED luminează timp de o secundă în comutatorul cu cheie de blocare, este cu un dispozitiv de curățare cu înaltă
culoarea galben: salvată setarea selectată și este dezactivat presiune sau un dispozitiv
u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare modul de programare. asemănător.
din poziția OFF în poziția ON: u Aduceți comutatorul cu cheie de blocare u Ștergeți instalația doar cu o lavetă. Nu
– Funcția „Dezactivarea limitării curentului din nou din poziția OFF în poziția ON, utilizați agenți de curățare agresivi, ceară
de încărcare” activată. pentru a comuta în modul stand-by. sau solvenți.
Setarea actuală este afișată color prin 10 Scoaterea din funcțiune 11.3 Reparaţie
intermediul indicatorului LED:
Limitarea curentului de încărcare activată = a produsului Este interzisă reparația pe cont propriu a
lila Scoaterea din funcțiune trebuie realizată stației de încărcare. Dacă stația de încărcare
Limitarea curentului de încărcare doar de către un electrician. se avariază, aceasta trebuie înlocuită
dezactivată = albastru deschis u Decuplați de la rețea. complet.
u Demontați instalația electrică a stației de Webasto Thermo & Comfort SE își rezervă în
INDICAŢIE
încărcare. mod explicit dreptul de a efectua reparații la
În cazul în care comutatorul cu cheie
u Eliminarea ca deșeu: consultați
stația de încărcare.
de blocare nu este adus din poziția
Singura lucrare de reparație permisă la
ON în poziția OFF într-un interval de "Eliminarea ca deşeu la pagina 72".
stația de încărcare este înlocuirea cablului
60 de secunde, rămâne nemodificată
de încărcare de către un electrician.
setarea inițială și este dezactivat
modul de programare.

5110159D Webasto Pure 71


INDICAŢIE – Directiva 2014/35/UE privind
13 Eliminarea ca deşeu
Pe timpul duratei de utilizare a stației echipamentele de joasă tensiune
de încărcare, este permisă înlocuirea Simbolul tomberonului tăiat semnifică faptul – 2014/30/EU Directiva EMV
de maxim 4 ori a cablului de că acest dispozitiv electric sau electronic nu – Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de
încărcare. trebuie eliminat ca deșeu împreună cu utilizare a anumitor substanțe periculoase
deșeurile menajere la sfârșitul duratei de
în echipamentele electrice și electronice
RO 12 Înlocuirea cablului de viață. Pentru returnare, sunt disponibile în
– 2001/95/CE privind securitatea generală a
apropiere centre de colectare a dispozitivelor
încărcare electrice și electronice uzate. Adresele produselor
PERICOL acestora le primiți de la administrația locală, – Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de
Există pericolul unei electrocutări respectiv municipală. Prin colectarea echipamente electrice și electronice
fatale. separată a dispozitivelor electrice și – Regulamentul 1907/2006 privind
u Deconectați alimentarea cu
electronice uzate, este permisă reutilizarea, înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
valorificarea materialelor, sau alte forme de restricționarea substanțelor chimice
energie electrică a stației de
valorificare a dispozitivelor uzate și sunt
încărcare în instalație și asigurați-o (REACH)
evitate consecințele negative ale eliminării
împotriva conectării. substanțelor conținute în dispozitive, care Declarația completă de conformitate CE
INDICAŢIE pot fi dăunătoare pentru mediul înconjurător poate fi accesată în secțiunea Download
Este permisă utilizarea doar a pieselor și sănătatea oamenilor. https://webasto-charging.com/.
de schimb originale Webasto. u Eliminați ca deșeu ambalajul conform Cod QR pentru documentare.
prescripțiilor legale în vigoare la nivel Pentru aceasta, consultați și Fig. 10
INDICAŢIE
Pe timpul duratei de utilizare a național, utilizând containere 15 Montarea
Webasto Pure, este permisă corespunzătoare de reciclare.
Pentru aceasta, consultați și Fig. 11
înlocuirea de maxim patru ori a 14 Declarație de Pentru aceasta, consultați și Fig. 12
cablului de încărcare. Toate dimensiunile sunt specificate în mm.
conformitate
INDICAŢIE 16 Date tehnice
Numerele pieselor sunt disponibile în Webasto Pure a fost conceput, produs,
magazinul online Webasto. verificat și livrat conform directivelor, Descriere Date
regulamentelor și normelor relevante pentru
www.webasto-charging.com Tensiune de 230 / 400 AC (Europa)
siguranță, CEM și ecologie.
La înlocuirea cablului de încărcare rețea [V]
Webasto declară că produsul Webasto Pure
trebuie urmate instrucțiunile de a fost fabricat și livrat conform următoarelor Curent 16 sau 32 (monofazat sau trifazat)
instalare anexate la kitul de reparație. nominal [A]
directive și regulamente:

72 5110159D Webasto Pure


Descriere Date Descriere Date Descriere Date
Frecvență de 50 Secțiune Secțiunea transversală minimă Interval de -25 până la +80
rețea [Hz] transversală pentru instalarea standard este - în temperatură
Forme de TT / TN conexiune funcție de cablu și tipul de la
rețea instalare: depozitare
6 mm² (pentru 16 A) [°C]
Clasa CEM Emisii perturbatoare: clasa B (zone 10 mm² (pentru 32 A) RO
rezidențiale, zone comerciale și Afișare Element LED
industriale) Cablu de Tip 2 conform EN 62196-1 și EN Blocare Comutator cu cheie de blocare
încărcare cu 62196-2 pentru autorizarea încărcării
Imunitate: domenii industriale cuplaj de
Categorie de III conform EN 60664 încărcare Altitudine Max. 2000 (peste nivelul mării)
supratensiun [m]
Bornă de Cablu de conexiune:
e conexiune la – rigid (min.-max.) Umiditate 5 până la 95 fără condens
Clasă de I rețea relativă a
2,5-10 mm² aerului
protecţie
– flexibil (min.-max.) permisă [%]
Graf de IP54 2,5-10 mm²
protecție IP Greutate 11 kW: 4,6
– flexibil (min.-max.) cu [kg]
Protecție IK08 22 kW: 5,6
manșon pentru conductor:
împotriva Dimensiuni Consultați figurile din "Montarea la
2,5-10 mm²
șocului [mm] pagina 72"
mecanic Tensiune de 230 / 400 AC
Dispozitive Comutatorul de protecție la curenți
ieșire [V] 17 Listă de verificare
de protecție de defect și mini disjunctorul Putere max. 11 sau 22 (în funcție de pentru instalarea stației
trebuie prevăzute pe partea de încărcare configurația din fabrică)
instalării. Consultați "Instalarea și [kW] de încărcare Webasto
conectarea electrică la pagina 66". Interval -25 până la +55 (fără radiația Stație de Webasto Pure
Tip de fixare Montarea pe perete și pe picior temperatură directă a soarelui) încărcare
suport (fix racordat) de Putere de 11 kW 22 kW
funcționare încărcare
Alimentare Montare aplicată și sub tencuială
[°C]
cablu Număr de serie
Număr material

5110159D Webasto Pure 73


Generalități: Condiții locale: Electrician calificat/mandant:
Instalarea, conexiunea electrică și punerea în Clientului/utilizatorului i s-a explicat modul în Localitatea: Semnătură:
funcțiune a stației de încărcare s-au realizat care Webasto Pure se conectează fără Data:
de către un electrician calificat. tensiune cu dispozitivele de protecție de pe
partea instalației.
Condiții locale:
RO Stația de încărcare este instalată într-un Cerințe de la stația de încărcare:
mediu fără potențial exploziv. În timpul instalării, manșoanele de cablu
Stația de încărcare este instalată într-o locație pentru cablul electric și cablul de date (numai
la care stația de încărcare nu poate fi la Live) sunt montate.
deteriorată ca urmare a obiectelor care cad. Protecția împotriva îndoirii cablului de
Stația de încărcare este protejată împotriva încărcare este înșurubată la stația de încărcare
acțiunii directe a ploii și a razelor soarelui, și garniturile de etanșare sunt introduse
pentru a evita deteriorările. corect în protecția împotriva îndoirii.
Locația stației de încărcare este selectată În timpul instalării este montat cablul de
astfel încât să fie evitată deteriorarea prin încărcare adecvat (11 kW sau 22 kW) pentru
pornirea accidentală a autovehiculului. stația de încărcare (conform etichetei de tip).
Clema de detensionare a cablului pentru
Cerințele legale locale cu privire la prevederile asigurarea detensionării cablului de încărcare
de siguranță, protecția la incendiu, instalațiile este montată. Momentele de strângere
electrice și căile de evacuare sunt luate în specificate în prealabil sunt avute în vedere.
considerare. Cablul de încărcare este conectat conform
Cablul de încărcare nu blochează nicio instrucțiunilor din manualul de utilizare.
trecere. Înainte de închiderea capacului, sculele și
Cablul de încărcare și cuplajul de încărcare resturile rezultate în urma operațiunii de
sunt protejate împotriva contactului cu instalare sunt îndepărtate din stația de
sursele externe de căldură, apă, murdărie și încărcare.
substanțe chimice. Numărul de serie al stației de încărcare este
Cablul de încărcare și cuplajul de încărcare înregisrat pe portalul online: https://
sunt protejate împotriva trecerii peste webasto-charging.com
acestea, prinderii și altor pericole mecanice.
Client/mandatar:
Localitatea: Semnătură:
Data:

74 5110159D Webasto Pure


Toto jsou Originální pokyny. Německý jazyk je závazný. Pokud by chyběly určité
jazykové verze, je možné si je vyžádat. Telefonní číslo příslušné země je uvedeno na
prospektu servisních středisek Webasto nebo na webových stránkách Vaší příslušné
zemské pobočky Webasto.
Ovo su originalne upute. Verzija na njemačkom jeziku je obvezujuća. Ako jezici
nedostaju, možete ih zatražiti. Telefonski broj dotične zemlje pronaći ćete na letku
servisa Webasto ili mrežnoj stranici predstavnika poduzeća Webasto u vašoj zemlji.
To jest instrukcja oryginalna. Wiążący jest język niemiecki. W razie braku potrzebnych
wersji językowych możliwe jest ich zamówienie. Numer telefonu dla odpowiedniego kra-
ju jest podany w składanej ulotce zawierającej wykaz punktów serwisowych Webasto,
albo na stronie internetowej przedstawicielstwa Webasto w tym kraju.
Acestea sunt instrucțiuni originale. Limba germană este obligatorie. Dacă lipsesc limbi,
acestea pot fi solicitate. Numerele de telefon valabile pentru diferitele ţări se găsesc în
broşurile Webasto ale centrelor de Relaţii Clienţi, sau pe paginile naţionale ale
reprezentanţelor Webasto.

Das könnte Ihnen auch gefallen