Sie sind auf Seite 1von 3

Talatanungan

(Survey Questionnaire)
.

Research Title: Kahusayan sa Wikang Filipino at Kumpyansa sa sarili ng mga


BSED Filipino sa Pagsasanay sa Pagtuturo

Researcher: BEANAMAE PASCUA


MICHELLE VITALE
KAREN PUEZA
JONATHAN UGALINGAN

Layunin:
Ang Talatanungan na ito ay naglalaman ng mga pahayag tungkol sa Kahusayan
sa Wikang Filipino at Kumpyansa sa sarili ng mga BSED Filipino sa Pagsasanay sa
Pagtuturo. Hinihiling ng mga mananaliksik ang inyong matapat na pagsagot sa bawat
pahayag upang malaman ang lebel ng Kahusayan sa Wikang Filipino at Kumpyansa sa
sarili ng mga BSED Filipino sa Pagsasanay sa Pagtuturo.

Panuto: Nakatala sa ibaba ang mga sitwasyong tungkol sa sa Kahusayan sa Wikang


Filipino at Kumpyansa sa sarili ng mga BSED Filipino sa Pagsasanay sa Pagtuturo .
Punan ng tsek ( √ ) ang bawat hanay na aangkop sa inyong kasaguta. .Isang tsek
lamang sa bawat aytem.

Legend:
5 Lagi
4 Madalas
3 Minsan
2 Bihira
1 Hindi Kailanman
A. LEBEL NG KAHUSAYAN SA WIKANG FILIPINO NG MGA BSED MAJOR IN
FILIPINO SA PAGSASANAY SA PAGTUTURO

Paglalahad 5 4 3 2 1

Sa pagsasanay sa pagtuturo gamit ang wikang Filipino…

1. Madaling naipaliliwanag ang tinatalakay.

2. Nakapagbabaybay ng mas maayos, mas malinaw at mas


maingat sa paggamit ng salita

3. Naiintindihan at nauunawaan ang nabuong pangungusap ng


mas mabilis at mas malinaw

4. Nagagamit sa mas mabilisang pagpapahatid ng mensahe


gamit ang pangungusap sa impormasyong nais iparating

5. Napapadali ang pagbibigay kahulugan sa mga naririnig,


nakikita at nababasa

6. Nabibigyang kalinawan ang mga malalalim o


dipangkaraniwang wikang ginamit

7. Naipapaunawa ang taglay na kahulugan ng bawat batay sa


mga binasa, napanood, at napakinggan sa leksyon

8. Nagkakaroon ng mabisang kasanayan sa mga bahagi ng


salita upang makabuo ng tamang pangungusap

9. Mas napapabuti ang pakikipag-usap ko sa aking mga


estudyante.

10. Mas naipapaintindi ko ang aking tinuturo


B. LEBEL NG KUMPYANSA SA SARILI NG MGA MAG-AARAL SA BSED MAJOR
IN FILIPINO SA PAGSASANAY SA PAGTUTURO

Paglalahad 5 4 3 2 1

Dahil sa Kumpyansa sa sarili gamit ang Wikang Filipino sa pagsasanay sa


pagtuturo…

1. Nagagawang laging masigla at buhay na buhay ang mga


talakayan

2. Katamtaman ang lakas ng boses at klaro kung magsalita.

3. Gumagamit ng iba’t ibang teknik at istratehiya sa masigla at


kawili wiling pagtuturo.

4. Hindi nauutal-utal sa pag gamit ng wastong wikang Filipino

5. Nagagawang maging aktibo ang mga mag-aaral

6. Naging epektibo ang mga ginamit na estratehiya sa pagtuturo

7. Naihahatid ng maayos ang impormasyon o leksyon sa klase

8. Naeengganyong makinig ang mga estudyante sa talakayan

9. Napapaintindi ang mga impormasyon sa mabilisan o


madaliang paraan

10. Natutukoy ang nais iparating na salita base sa kanyang tinig,


kilos, at ekspresyon ng mukha

Das könnte Ihnen auch gefallen