Sie sind auf Seite 1von 5

N é v m á s o k

1. Személyes névmás
Nominativ Akkusativ Genitiv Dativ
E/1. ich mich meiner mir
E/2. du dich deiner dir
er ihn seiner ihm
E/3. sie sie ihrer ihr
es es seiner ihm
T/1. wir uns unser uns
T/2. ihr euch euer euch
T/3. sie sie ihrer ihnen
Önözés Sie Sie Ihrer Ihnen
a, -wegen, um -willen, -seits, -teils, -gleichen, -halben:
meinetwegen miattam um meinetwillen kedvemért meinerseits részemről
meinesteils részemről meinesgleichen hozzám hasonló meinethalben énfelőlem
b, selber/selbst ; allein:
ich selber/selbst = én magam
ich allein = egyedül én
2. Visszaható névmás
Akkusativ Dativ a, alany + ige + visszaható névmás tárgyesete:
E/1. mich mir Ich kämme mich. (=Fésülködöm.)
E/2. dich dir b, alany + ige + visszaható névmás részesesete + tárgy:
E/3. sich sich Ich kämme mir das Haar. (=Megfésülöm a hajamat.)
T/1. uns uns c, selber / selbst: (=maga)
T/2. euch euch Er rasiert sich selbst. (=Maga borotválkozik.)
T/3. sich sich
Önözés sich sich
3. Kölcsönös névmás
a, einander:
 ragozhatatlan és az elöljárószavakkal egybeírjuk. (miteinander, zueinander, aufeinander, voneinander)
Wir begrüßten einander. (Üdvözöltük egymást.)
 A kölcsönös névmás helyett gyakran a többes számú visszaható névmást használjuk.
Wir begrüßten uns. (Üdvözöltük egymást.)
4. Birtokos névmás
Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
ich mein meine mein meine
du dein deine dein deine
er sein seine sein seine
sie ihr ihre ihr ihre
es sein seine sein seine
wir unser unsere unser unsere
ihr euer euere euer euere
sie ihr ihre ihr ihre
Sie Ihr Ihre Ihr Ihre
Önálló birtokos névmás:
E/1. meiner/meine/mein(e)s der/die/das meine der/die/das meinige der/die/das Meine der/die/das Meinige
E/2 deiner/deine/dein(e)s der/die/das deine der/die/das deinige der/die/das Deine der/die/das Deinige
E/3. h, s seiner/seine/sein(e)s der/die/das seine der/die/das seinige der/die/das Seine der/die/das Seinige
E/3. n ihrer/ihre/ihr(e)s der/die/das ihre der/die/das ihrige der/die/das Ihre der/die/das Ihrige
T/1. unserer/unsere/unseres der/die/das unser der/die/das unsrige der/die/das Unsere der/die/das Unsrige
T/2. euerer/euere/eueres der/die/das euere der/die/das eurige der/die/das Euere der/die/das Eurige
T/3. ihrer/ihre/ihres der/die/das ihre der/die/das ihrige der/die/das Ihre der/die/das Ihrige
5. Mutató névmás
a, der, die, das:
Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Nominativ der die das die
Akkusativ den die das die
Genitiv dessen deren dessen deren / derer
Dativ dem der dem denen
1. A deren visszautal: Sie traf ihre Kusinen und deren Freundinnen.
(=Találkozott unokanővéreivel és azok barátnőivel)
2. A derer előreutal: Gedenke derer, die dich erzogen haben!
(=Gondolj azokra, akik felneveltek!)
b, dieser/diese/dies(es) ; jener/jene/jenes:
Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Nominativ dieser / jener diese / jene dies(es) / jenes diese / jene
Akkusativ diesen / jenen diese / jene dies(es) / jenes diese / jene
Genitiv diesem / jenem dieser / jener diesem / jenem dieser / jener
Dativ dieses / jenes dieser /jener dieses / jenes diesen / jenen
dieser/diese/dies(es) = ez, e jener/jene/jenes = az, a
c, selber, selbst:
1. Nyomatékosító szó. Mindig a jelzett szó UTÁN áll! (=maga)
Der Direktor selbst/selber hat den kranken Kollegen besucht.
(=Maga az igazgató látogatta meg a beteg kollégát.)
2. A „selbst” határozószóként az elé a szó ELÉ kerül, melyre vonatkozik. (=még … is; még … sem)
Selbst der beste Arzt konnte den Verunglückten nicht mehr retten.
(=Még a legjobb orvos sem tudta már a baleset szenvedettet megmenteni.)
Összetett mutató névmások:
a, derselbe/dieselbe/dasselbe ; derjenige/diejenige/dasjenige:
Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Nominativ derselbe dieselbe dasselbe dieselben
derjenige diejenige dasjenige diejenigen
Akkusativ denselben dieselbe dasselbe dieselben
denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
Genitiv desselben derselben desselben derselben
desjenigen derjenigen derjenigen derjenigen
Dativ demselben derselben demselben denselben
demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
derselbe/dieselbe/dasselbe = ugyanabban derjenige/diejenige/dasjenige = az, azok (nyomatékosító)
b, solch/solcher/solche/solches:
 Ha az ein névelő UTÁN áll, a melléknév vegyes ragozását követi:
ein solcher Mann; eine solche Frau; ein solches Kind = egy ilyen/olyan férfi/nő/gyerek
 Ha az ein névelő ELŐTT áll, ragozatlan:
solch ein Mann; solch eine Frau; solch ein Kind = egy ilyen/olyan férfi/nő/gyerek
 A solch ein(e) helyett a köznyelvben gyakran használják a so ein(e) kifejezést
6. Kérdő névmás
a, wer? was? személyre vonatkozó kérdés: tárgyra vonatkozó kérdés:
Nom. wer? was? wen
Akk. wen? was? elöljárószó + ? wo(r) + elöljárószó ?
Gen. wessen? wessen? wem
Dat. wem? (welcher Sache?) an wen? auf wen? mit wem? woran? worauf? womit?
b, welcher/welche/welches?
Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Nominativ welcher? welche? welches? welche?
Akkusativ welchen? welche? welches? welche?
Genitiv welches/welchen? welcher? welches/welchen? welcher?
Dativ welchem? welcher? welchem? welchen?
c, was für ein? was für eine? was für ein? was für?
Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Nom. was für ein? was für eine? was für ein?
Akk. was für einen? was für eine? was für ein? was für?
Gen. was für eines? was für einer? was für eines?
Dat. was für einem? was für einer? was für einem?
7. Vonatkozó névmás
a, …, der/die/das:
Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Nominativ der die das die
Akkusativ den die das die
Genitiv dessen deren dessen deren
Dativ dem der dem denen
 Személyre és tárgyra egyaránt vonatkozik:
Kennst du den Mann, der dort kommt? (=Ismered azt a férfit, aki ott jön?)
Hier ist der Brief, den du gesucht hast. (=Itt a levél, amit kerestél.)
b, …, welcher/welche/welches:
Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Nominativ welcher welche welches welche
Akkusativ welchen welche welches welche
Genitiv dessen deren dessen deren
Dativ welchem welcher welchem denen
c, …, wer / …, was:
Nom. wer was
Akk. wen was
Gen. wessen (wessen)
Dat. wem (welchem/dem)

1. Ezek általánosító értelmű mellékmondatokat kapcsolnak:


Wer will, der kann. (=Aki akar, tud.)
Wen wir lieben, den möchten wir nicht verlieren. (=Akit szeretünk, azt nem szeretnénk elveszíteni.)
2. A was névmás vonatkozhat: - semlegesnemű, felsőfokú melléknévre
- határozatlan névmásra
- az egész főmondat tartalmára
Es ist das Beste, was wir tun können. (=Ez a legjobb, amit tehetünk.)
Alles, was wir sahen, hat uns gut gefallen. (=Minden, amit láttunk, nagyon tetszett.)
Er war krank, was uns allen Leid tat. (=Beteg volt, amit mindnyájan sajnáltunk.)
3. Ha a was elöljárószóval áll:
Er ist wieder gesund, worüber wir uns sehr freuen. (=Ismét egészséges, aminek nagyon örülünk.)
8. Határozatlan névmás
Nominativ Akkusativ Genitiv Dativ
a. man einen (eines*) einem
b. jedermann jedermann jedermanns jedermann
c. jemand /niemand jemand(en)/niemand(en) jemands/niemands jemand(em)/niemand(em)
d. etwas/nichts (ragozhatatlanok)
*= csak jelzőként használva (főnév mellett)
a, man:
 általános alany
 utána az ige E/3. személyben áll
Was man gern tut, das fällt einem nicht schwer. (=Amit szívesen teszünk, az nem esik nehezünkre.)
b, jedermann:
 csak egyes száma van
 jelentése: mindenki, minden ember
Man kann nicht jedermann gefallen. (=Nem tetszhetünk mindenkinek.)
c, jemand/niemand:
 csak egyes számuk van
Siehst du jemanden? (=Látsz valakit?) Nein, ich sehe niemanden. (=Nem, senkit sem látok.)
d, etwas/nichts:
 mindkét névmás ragozhatatlan
Hörst du etwas? (=Hallasz valamit?) Ich höre nichts. (Semmit sem hallok.)
e, all:
 a ragozatlan all alak mutató vagy birtokos névmás előtt állhat
All das kenne ich. (Mindezt ismerem.)
Er hat all sein Geld verloren. (Minden pénzét elvesztette.)
 egyes számban önállóan csak semlegesnemű alles alakban használjuk, rendszerint dolgokra vonatkoztatva:
Alles ist in Ordnung. (=Minden rendben van.)
 de vonatkozhat személyekre is, ha egy embercsoportot, mint egységet kívánunk hangsúlyozni:
Alles aussteigen! (=Mindenki szálljon ki!)
f, jeder/jede/jedes:
 csak egyes számban állhat, s a csoportban az egyedeket hangsúlyozza
Hímem Nőnem Semlegesnem
Nom. jeder Mann jede Frau jedes Kind
Akk. jeden Mann jede Frau jede Kind
Gen. jedes Mannes jeder Frau jedes Kindes
Dat. jedem Mann jeder Frau jedem Kind
 állhat önállóan, főnévként is:
Jeder muss arbeiten. (=Mindenkinek dolgoznia kell.)
 a jeder3 névmást az ein, eine, ein határozatlan névelő megfelelő alakjának kitételével is nyomatékosíthatjuk:
Der Lehrer hat mit einem jeden Schüler gesprochen. /vegyes ragozás!/ (=A tanár minden egyes tanulóval
beszélt.)
g, alle:
 csak többes számban állhat:
Többes szám  állhat önállóan, főnévként is:
Nom. alle Männer Alle sind schon nach Hause gegangen. (=Már mindenki hazament.)
Akk. alle Männer  az alle névmás gyakran személyes névmás kiegészítőjeként áll:
Gen. aller Männer Er hat uns alle eingeladen. (=Mindnyájunkat meghívott.)
Dat. allen Männern
h, aller/alle/alles:
 csak egyes számban állhat
 jelentése: minden, egész, összes, mindnyájan
Aller Schnee ist geschmolzen. (=Minden hó elolvadt.)
Alle Welt kennt ihn. (Az egész világ ismeri őt.)
i, einer/eine/eines ; keiner/keine/keines:
 a jemand/niemand és az etwas/nichts névmások helyett használja a köznyelv, ha a dolog nemét is ki akarja
fejezni: An der Haltestelle steht einer/eine. (A megállónál áll valaki (férfi/nő).
Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Nom. einer eine eines welche keiner keine keines keine
Akk. einen eine eines welche keinen keine keines keine
Gen. * * * * * *
Dat. einem einer einem keinem keiner keinem
 *= einer3 / keiner3 + többes birtokos eset: Einer seiner Brüder ist Arzt. (=Az egyik bátyja orvos.)
 *= einer3 / keiner3 + von + többes részes eset: Einer von seinen Brüdern ist Arzt. (=Az egyik bátyja orvos.)
 a személyes névmások esetében mindig von + Dat. használunk:
Keiner von uns will hier bleiben? (=Senki sem akar közülünk itt maradni?)
j, der eine/die eine/das eine ; der andere/die andere/das andere:
 melléknévként ragozzuk őket
Ich habe zwei Brüder. Der eine ist 20 Jahre alt, der andere 12. (=Két fivérem van. Az egyik 20, a másik
12 éves.)
Die einen lachten, die anderen weinten. (=Egyesek nevettek, mások sírtak.)
k, mancher/manche/manches/manch:
 jelentése: némely, nem egy, sok
 a manch alak ragozhatatlan, ein vagy erős ragozású melléknév előtt:
Ich habe manch einen guten Freund gehabt. (Sok jó barátom volt.)
Manch bunte Blumen sind an dem Strand. (Sok tarka virág van a parton.)
 a mancher és a manche mindig személyekre vonatkoznak, ragozzuk őket:
Ich habe mit manchem gesprochen. (=Nem eggyel beszéltem.)
Manche von uns sprechen schon gut Deutsch. (=Némelyek közülünk már jól beszélnek németül.)
 a manches mindig dolgokra vonatkozik, ragozzuk:
Ich habe schon manches gesehen. (=Már sok mindent láttam.)
l, irgend- + határozatlan névmások:
irgendeiner, irgendwer, irgendjemand valaki
irgendetwas, irgendwas valami
irgendwelcher valamelyik
irgend ein anderer valaki más
nirgend(s), nirgendwo sehol
m, ein gewisser
 jelzőként használatos
 vegyes ragozású
 jelentése: egy bizonyos…, ha nem tudjuk, vagy nem alarjuk megnevezni:
Ein gewisser Arzt aus Berlin. (=Egy bizonyos berlini orvos.)
Er meint einen gewissen anderen. (=Ő másvalakire gondol.)

Das könnte Ihnen auch gefallen