Sie sind auf Seite 1von 268

„by ч ,g2 ßl/ê/neìëïcîeväna/¿n/`

fr!
. „a
<36632283060010

f ‚\ Вауег. Staatsbibliothek
-A J
V
<

BENEDICTIONALE
ROMANUM
SIVE

БАШНЕ BENEDIGTIONES
IN RITUALI ROMAN()
ET
IN APPROBATA EJUS APPENDICE
AC 1N ROM. MlssALI RECEPT@
аде

ACCEDUNT

ALIE EX PONTIFICALI ROMANO DESUMPTE


ET SAGERDOTIS DELEGATI USUI
ADCOMMODAT/E.

——————‹.-‹.о›——

Ratisbonœ, Neo Eboraci & Cincinnatii.


Sumptibus, Chartis et Typis Fr. Puste t ,
S. Sedia Apostolicœ Typographi.
1873.
А

а;
“та
Bei Friedrich Pustet in Regensburg, NewYork
& Cincinnati sind erschienen und können durch alle
Buchhandlungen bczofgcn werden:

Liturgische Novitäten. *m
Ногае Diurnae etc in 180. Cum Approbat.
Congr. S. Rituum. Roth und Schwarz.
(187.5.) 1 il. 12 kr. — 21 ugr.
An Proprlen hiezu sind bls Jetzt erschienen:
kr -ngin ‹ kr. ~ngr.
Böhmen le' Diez.) 1h' 6 , München 6 2
Brasilien 18' 6 A Neapel 18 6
Chile 15 5 i Passau 6 2
Elsass 6 2 l Polen 18 6
England 15 5 Portugal 18 6
Harlem 15 Regensburg ‘3 2
Herzogenbusch 6 2 i Spanien 43 12
Irland 15 5 .f Strassburg 6 2
Lima 15 5 i Trient 6 2
Mainz ‘ 6 2 1 Ungarn fi 2
Mexico 15 б l
Ногае Diurnae etc. in 320, Cum Approba t.
Congrev. S.Rituum. Roth und Schwarz.
(1873.) 1 il, ­- 18 ugr.
Die Proprìen der Ausgabe in 18°. passen auch für dies es For
mat. Ihre Zahl wird dem Bedürfniss entsprechend fortwähreml ver
mehrt. Beide Editionen sind ganz neu und äusserst praktisch einge
richtet. Trotz ihres so bequemen Formates und geringen Unifanges
sind sie reicher an Officien als alle Concurrenznusgaben und haben den
Vorzug scharfer, leicht leserlicher Schrift. Dass sich auch die jüngsten
Veränderungen des Breviers alle darin berücksichtigt finden, erhöht
ihren Werth.

. ‘ ro defunctìs adnltis et parvu


­ Ordo Exseqularum lis una cum Officio, Missa et.
Absolutione Det'unctorum. Editie Ratisbonensis prima ex
Rituali, Missali, Graduali et Breviario Romano praevia
Approbat. Congrcg. Sacr. Rituum adcurate deprompta et
pro majori Canentium praesertim commoditate apte dispo
sita. 1872. 80. 88 р. Roth und S chw ar z. 42 kr.- 1'2 ugr.
Der gewöhnliche Titel ähnlicher Auszüge war: „Ot'ficium Dc
functorum“, und bot meistens auch nur die Antiphonen, Psalmen
und Lectionen des Brevîers zum Todtenofticinm. vorstehende? Büch
[ein nun ist für die H. H. Geistlichen, Chorregenten, Schul'nhrer,
Cantoren u. s. w. zusammengestellt, und umfasst n ic ht bles d en
sogenannten „Ordo Exsequiarum“ bei Begräbnis-sen
von Erwachsenen und Kindern, sonde rn auch das
ganze Oft'icinm Defunctorum nach dem von der S. Ri
tuurn Cong'regatio kürzlich zum Erstenmal approbìr~
‘ВЕЫЕВ10Т15ЫАЬЕ
ROMANUM

SAUBER BENEDIGTIONES
' IN RITUALIv ROMANO

IN APPROBATA EJUS APPENDICE


AC 1N ROM. .MISSALL RECEPT/1c.
„g„_­

ACCEDUNT

ALLEVE'I’
EX SACERDÜTIS
P'ONTIFICALI DELEGATI
ROMANO DESUMPTÀE
USUI

ADCOMMODATJE.

HMH»

5 Э ШШзЪОШВ, N00 Eboraci А’с ШпойшшШ.


Sumptibus, Chartis et Typis Fr. Pustet,
_ 5. звав Apostolic-fe Typogra'phà
1873.

„.
//~ »w

Ьхвьют‘нщфд
ì KEG-1A _
\-‹.¿fumi um?
«L 'Í`.'..Ã`_`
IGNATIUS .
DIVINA llISllRA'Ill0NEI ET SEDIS Aposronca ЩИТЫ
EPISCOPUS RATISBONENSIS
­ PATRICIUS ROMANUS, ss. D. N. PII 1X.PR1ELATUS
DOMESTICUS ET SOLItO PgNTIFICIO ASSISTENS
e c. e . »
alumnus mus LITTERÀS VISURIS ЗАВЕТЕ)! ET BENEDKCTIONEM
А DOMINO. . ‘

Frìdericus Pustet, Eques S. Gregorii Magni, Biblio


pola Ratisbonen. et S. Apostolicæ Sedis Typo
graphus, nova Ritualis Romani et Appendicis ejusdem,
a S. Rituum Congregatione adprobatae, editione com
pieta, Benedictiones omnes ibidem receptae in pe
culiari et manuali libro colligere et pro commodo
Sacerdotum usu edere curavitg atque ut librum istum
Nostra auctoritate probaremus, ecclesiasticæ disci
plinae memor, a Nobis ñagitavit. Itaque quum a
Sacerdote a Nobis ad libri hujus revisionem desti
nato certiores facti simus, Benedictiones in eo rece
ptas adamussim cum Rituali Rom. et adprobata ejus
Appendice, necnon cum Missali Rom.V concordare,
Benedictiones autem ex Pontiiicali Rom. depromptas
religiose ad normam redactas esse, quam Editoris
Monitum proñtetur; Nos prædictum sacrarum Be
nedictionum librum Nostra auctoritate adprobamus,
et in 1ucem,mitti concedimus.
In quorum fidem has Nostras litterass manu
Nostra subscriptas, atque majori Nostro sigillo mu
nitas, expediri jussimus.
Ratisbonee die 2. Maji 1873.
l* Ignatius,
s Episcopus Ratisbonensis.
(L' ‚ Dr. W. A. Maier, Secret
MONITUM EDITORIS
n peculiari hac Saèrarum Benedictionum `collectione
cui-anda operam inprimis dedimus, ut omnes et siugulæ
Benedictìones reciperentur, quae, in Romano наша]: cum
approbata ejusdem Appendice et in Missali ac Pontiiicali
Romano contentse, a quocumque Sacerdote peragi posslmt,
vel ad quas pei-agendas Sacerdos ab Episcopo, sive ordi
naria auctoritate, sive ex Apostolico indulto, delegarì valet.
Sed inter has complures sunt, quarum ritus in Pontificali
Romano nonnisi eo modo exhibetux', quo ab Episcopo per
fici potest et debet. quare ut Sacerdos delegatus ejus
modi Benedictiones exsequi possit, earum ritus in Pouti
ficali descriptus, omissis iis, quae ad Episcopum tantum
spectant (e. gr. usus mitrae, faldistorii ete.) opportune ad
aptari debuit cujus rei exemplum et norma habetur in
Benedictione solemniori novae Crucis, quæ in adprobata
Appendice novi кашица Romani prostat. Ad hoc ergo
exemplum adcurate redacti sunt ritus similium Benedictio
num, quæ in hoc libro recipi voluerunt, ut nulla prorsus
sacra et adprobatai Benedictio, quæ а Sacerdote fieri pos
sit, in eo deesset. quum itaque in majoribus præsertim
Diœcesibus haud raro contingat Sacerdotes ad ejusmodi
majores Benedictiones delegarì, Pontìñcale Rom. autem
iisdem vel praesto non sit, vel modum non iudicet1 quo Sa
cerdos sacrum illarum Benedictionum ritum recte exse
quatur, gratum aliquid et commodum fecisse arbitramur-1
dum hunc librum proferimus, quem etiam pluribus Indici
bus promptiori usui aptum reddere curavimus.
TW“
BENEDICTIONES
ÍN RITUALI ROMANO TITULO

DE B'ENEDIGTIONIBUS
CONTENTÃE.
»Mn-uff.

Benedictionale Rom. ` l
DE BENEDICTIONIBUS
REGULA@ (ЗЕНЕНАЬЕБ,
Noverit Заветов, qua liDóminus vobíscnm. f.
rum rerum benedi НЕЁ cum spiritu tuo.
ctiones ad ipsum, et quae Deinde dicaturOratio
ad Episcopum suo jure propria, una, vel plures,
pertineant1 ne majoris prout suo loco notatum
dignitatis munera teme fuerit. Postea rem asper
re, aut imperite unquam gat aqua benedicta1 et
usurpet propria aucto ubi notatum fuerit, pa
ritate. riter incens'et, nihil di
In omni benedictione cendo.
extra Missam, Sacerdos Cum Sacerdos aliquid
saltem superpelliceo, et benedicturus est, habeat
stola pro ratione tempo ministrum cum vase a
ris utatur, nisi aliter in quae benedictæ et asper
Missali notetun _ gillo, et cum hoc Rituali
Stando semper bene libro, seu Missali.
(при, et aperto capite. Caveat, ne benedictio
In principio cujusque nis causa ponat aliquid
benedictionis dicatz indecens super Altare,
Y, Adj utórium nostrum veluti esculentag sed
in nómine Dómini. quod ejusmodi est, po
В. Qui fecit cælum et natur super mensam,
terrain. commodo loco paratam
ueAmMPs-xvasmsnxm
' ORD@ AD FACIENDAM
AQUAM BENEDICTAM.
iebus Dominicis, et`tas ánimœ et córporis;
quandocumque opus :et effúgiat, atque discé
'fuei'it, prœparato sale et f dat а loco, in quo aspér
aqua
да iuinunda benedicen-
Ecclesia, ',sum fúeris,
vel Sa- llaásiu, omnis phan
et nequítia, vel
cristia, Sacerdos super- versútia diabólicœ frau
pelliceo et Stola. viola- ¿dis, omnísque Spíritus
eea indutus, primo dieit: ï immúndus , adj urátus
Y. Adjutórium nostrumf per eum, qui ventúrus
in nômine Dómini. lest judicáre vivos et
R. Qui fecit cœlum etëmórtuos,etsœculum per
terrain, lignem. R. Amen.
Deinde absolute inei- ; Огёшпз.
pit Exorcismum Salis.. \ mménsam `elemén
Exorcízo te creaturaì tiam tlmm, omnipo
salis, per Deum `Y@tens œtérne Deus, hu
vivum, per Deum i' ve- 3 militer implorámus, ut
rum, per Deum 'ï san-iban@ creaturam Salis,
ctum, per Deum, qui tel quam in usum génerís
per Eliséum РгорЬё’сашЁ humáni tribuísti, bene
in aquam mitti jussit, ut '§` díeere, etsancti l Бейте
sanarétur sterilitas a- tua pietáte dignéris: ut
quae: ut efñcìáris sali sit ómnibus suméntibus
exorcizátum in salúteml Salus mentis et córpo
credéntium: et sis ómni-l` ris; et quidquid ex eo
bus suméntibus te sáni-Í tactum, vel respérsum
l*
4_ Ordo ad facìendam aquam benedictam,

fúerit, cáreat omni im tia. condidísti: adésto


mundítia, omníque im propítius invocatióni
pugnatióne spirituális bus antris, et elemento
nequítiœ. Per Dóminum huic multimodis purifi
nostrum. catiónibus prœparáto,
Exorcismus aquœ, et virtútem {шве bene Tdi
ctiónis infúnde; ut crea
dicitur absolute.
túra. tua, mystériis tuis
Exorcízo te creatúra sérviens , ad abigéndos
aqnœ, in nómine Dei dœmones , morbósque
Patris 't omnipoténtis, pelléndos divínœ grátiœ
in nómine Jesu 'ì'Christi sumat efféctum, ut quid
Fílii ej us, Dómini nostri, quid in dómibus, vel in
et in virtúte Spíritus i" locis ñdélium, haec unda.
Sancti: ut ñas aqua. ex respérserit, cáreat omni
orcizáta ad effugándam immundítia, liberétur а
omnem potestátem ini поха’: 11011 illic resideat
Iníci; et ipsum inimi Spíritus péstilens, „non
cum eradicáre et explan aura. corrúmpens: discé
táre váleas cum ángelis dant omnes insidiœ 1a
suis apostáticis; per vir téntis inimíci; et si quid
tútem ejúsdem Dómini est, quod aut incolumi
nostri Jesu Christi, qui táti habitántium ínvi
ventúrus est judicálre det, aut quiéti, asper
vivos et mórtuos, et sœ sióne hujus aquœ eñ'ú
culum per ignem. gîat, atqueperdiscédat: ut
R. Amen. salúbritas invocatió-A
016111115. nem Sancti tui nôminis
eus qui ad salútem «expetítm ab ómnibus sit
humáni generis, má impugnatiônibus defén
xima quœque sacramen sa.. Per Dóminum no
tain aquárum substán strum. ‘
Ordo ad íaciendam nquam benedietam. 6

Hie` ’cer mittit sal in inis infestátio immúndi


aquam in modum crucis, 5 Spíritus abigátur, terrór
dicendo semel: @que venenósi serpéntis
Commíxtio salis et a i procul pellátur, et prœ
quœ páriter fiat in nó 5 séntia Sancti Spíritus
mine Pa'ì` tris, et Fí- ’Y nobis misericórdiam tu
lii, 'et Spíritusí- Sancti. ° am poscéntibus, ubique
Amen. adésse dignétur. PerDó
Y. Dóminus vobíscum. minum. in unifáte ej ús
R. Et cum spiritu tuo. dem Spíritus Sancti De
us, per ómnia sœcula sae
Orémus. culórum. ~ Amen.
Deus, invíotœy virtútis Post benediotionem
auctor, et insuperá Aquae, Saeerdos Domi
bilis impérii Rex, ao niois diobus аттестат
Semper magnificus tri .inoipiat Missnm, asper
umphátor: qui advérsœ git Alf/are, deinde se, et
dominatiónis vires гё ministros, ao populuni.
primis, qui inimíci rugi prout in Missali pree
éntis hostilesl
qui sœvítiamnequítias
súperas: seribitur (ut infra _ 6).
Postes Christiñ eles
poténter expúgnas: te, possunt de ism Aqua be
Dómíne, treméntes et nedicta, in vasculis suis
súpplices deprecámur, ac acc-ipere, et seeum de
pétimus, ut hanc crea' ferre ad aspergcndos œ
túram salis et aquœ di `gros, domos, agi-os, vi
gnánter aspícias, beni :§ habendam
neas, et alia, din etcubioulis
ad ваш
gnus illustres, pietátis
{шве rore sanctifices; ut ]suis, «ut ea quotidie et
ubicúmque fúerit asper P»'saepius aspergi possint.
за. per invocatiónem i ~./­\/ fN_/` »A
Sancti tui Nóminis, ош—
6 Benedictìo populi diebus Domìnìcìs.

Benedictio populi cum Psalmus 50. Miserére


aqua benedicta die mei Deus, seeúndum ma
bus Dominicis imper gnam misericórdiam tu
tìenda, (ex nissan Вош.) am. Y. Glória Patri.
acerdos celebraturus, Et repetitur Antiph.:
indutus pluviali со Asperges me.
loris Officio convenien
tis, accedit ad Altare, et Heee Antiphona prae
ibi ad gradus cum mini dicto modo dicitur ad
stris genufiexus, etiam apersionem aquœ bene
tempore paschali , accipit dictœ in Dominicìs per
a Diacono aspemorium, totum annum: excepta
et primo ter aspergit Al Dominica. de Passione,
tare, deinde se, et ere et Dominica Palmarum,
ctus ministros, ineipiens in quìbus non dieitur
Antiphonam: Asperges Glória Patri; sed post
me. Et Chorus prose Psalmuxn Miserérerepe
quitur: Dómine hyssó titur immediate Anti
po, ete.ut infra. Interim phona Asperges me. Ex
Celebrans aspergit Cle cepto etiam tempore Pa
rum, deinde populum, sehali, scilicet a Domi
dieens submissa voce nica Pasehœ usque ad
cum ministris Psalm um Pentecosten inclusive,
Miserére mei, Deus. quo ,tempore ‘ cantatur
Antiphona. sequens Antiphona.
l ЁЕЕЕЁ-гщцёё
A- spér-ges me, Vi- di a ­ quam
Dómine , hyssópo, et egrediéntem de templo,
mundábor: lavabis me, a latere dextro, allelúj a:
et super nivem dealbá et omnes, ad quos per
bor. ‘ vénit aqua ista, salvi
Benedictio candelàrum extra diem Рит. В. M. V. 7
facti sunt , et dicent:'­ Et salutáre tuum da
IR.
allelúja.,:allelúia. Í nobis.
Psalmus 117. Conti-,1 YI. Dómine, exaúdi, etc.
témini Dómino quóniam: R. Et clamor, etc.
bonus: quóniam in sae-Íy Ж. Dóminus vobíscum.
culum misericórdia ejus. 1 R,
Et cum spiritu tuo.
Y. _Glória Patri. l 0 rémus.0111610.
_‚ Repetituŕ Ant.: yVidi xaúdi nos, Dómine
aquam egrediéntem. ц Sancte, Pater omni
In Dominica vero Tri- . po ens, œtérne Deus: et
nitatis resumitur: AS f mittere dignéris san
pérges me, Dómine. ctum Angelum tuum de
à In die saneto Ра cœlis, qui custódiat, f6
всЬае, et Pentecostes, ubi veat, prótegat, vísitet,
est fons Baptismalis, fit atque deféndat omnes
aspersio-cum aqua pridie habitántes in hoe habi
benedicta in fonte Ва táculo. Pei' Christum
ptismi, et ante infusio Dnmnostrum.R. Amen.
nem Olei et Chrismatis
accepta, Benedict. candelarum
extra diem Puriñea
inita Antiphona su
pradicto modo, Sa. tionis B. M. V.
cerdos qui aspersit a-rI Y. Adjutóriun1,etc.
quani , reversus ad Al = R, Qui fecit, etc.
tare, Stans ante gradus Ч. Dóminus vobíscum.
Altaris junctis manibus. В. Et cum spiritu tuo.
' Cugat: О rémus.
Y. Ostende nobis,­ D_ó-‘,l ómine Jesu Christe,
mine, misericórdiam Fili Dei vivi, béne
фиат. Tem . Pasch. dic candélas istas sup
additur: А lelúja.. = plicatiónibus nostrls:
8 Benodiotio domorum 111 Subbato Sancto Pasolini.

infúnde eis, Dómine,per l sionem Chrismatis'acce


virtútem sanctœ Cru- i' ptie, visitat domos sua'
cis, benedictiónem cœ parochiœ, aspergens @as
léstem, qui eas ad re @adem aqua benedicta.
pelléndas ténebras hu- J Ingredieus domum di
máno géneri tribuísti; cit: Pax huic dómui, et
talémquebenedictiónem 1 ómnibus habitántibus in
signáoulo sanctœ Cru- ’t ea.. ~ .
cis accípiant, ut quibus Deinde asporgens 10
cúmque locis accénsae, m praeeipufi ' domus, et
sive pósitae fúerint, di Cos qui habitant in еа.
scédant príncipes tene , dicit Antiphonmn:
brárum, et contremí Vidi aquam egredién
scant, et fúgiant pávidi tem de templo a látere
cum ómnibus minístris `gdextro, allelúja: et om
suis ab habitatiónibus nes, ad quos pervénit
illis, nec prœsúmant ám aqua. ista, salvi facti
plius inquietáre, aut jsunt, et dicent: allelúja,
molestáre serviéntes tibi âallelúja.
omnipoténti Deo: Qui 5 Psalmusßoníitéminí
vivis, et regnas in sœcula S'Dómino, quóniam bo
sœculórum. 1?,.Amen. ;nus: quóniam in загса—
¿lum misericórdia ejus.
i YGlória. Patri, etc.
Benedictio domorum È‘ RepetiturAntiphoim:
111 Sabbato S. Paschœ. `ÍVidi aquam, etc.
. arochus, seu zilius Sa i Ве1ш1е (boit:
cerdos, superpellioeo lY),`.Osténde nobis, Dó
et Stola alba indutus, f ' mine, misericórdiam
cum ministro deferente l ` tiiam, allelúja.
vas aquae ex benedictio i НЕЁ salutáre tuum da
ne Fontiuin ante perfu i nobis, allelúja..
läenedìetio demon-um alia tempore facienda. 9

ll. Dómine, exaúdi, etc. i aliquam . particularem


R. Et clamor meus, etc. к domum, vel generaliter
‘ll- Dóminus vobíscum. domes iidelium alio teni
В. Et cum spiritu tuo. pore infra annum asper
<f>rémus_ |gere aqua. benedicta,
Exaúdi nos, Общие ingredientes domum di
sancte, Pater omní Canti Pax hul? ,dólfluh
potens, œtérne Deus: et 3 fît ómmbus habltantlbus
sicut domos Hebraeórum à 1n' ea
in éxitu deÃEgypto,a.¿,°'ni‘` Deinde loca esper
sánguine linítas (quod ,l gendo,'dieant Antipho
paseha nostrum, in quo l nam: Asperges me, Dó
immolátus estChristus„ mine, hyssópo, et mun
ñgurábat), ab Angeloy dábor: lavábis me, et
pereutiénte custodisti;ì super nivem dealbábor.
ita' míttere СИНИЙ“ 51111'1 Psalmus. Miserére
“tum Angelum шиш de` mei, Deus , seeúndum
Cœlis, qui Custódïßt» f6', magnam misericórdiam
veat, prótegat, visiten, Imamß .
atque deféndat omnes Yi, (Мёда Patri, etc,
hg'bìtantes "1 ЬОЁ Ьа‘ы'г ,Et repetitur Antipli.:
“юдо- Pin' .Bum-dem д Asperges me, ete.
(Ли-151711? Dominum no-r v_ Dómine1 exaúdi, etc' ,
“шт“ l' Amen' Ц. Et clamor meus, etc.
____~ ———— i ll. Dominus vobíscum.
Alia, bened_ domorum IR. Et cum spiritu tuo.
4alio tempore facienda! Oratie. Exaúdi nos.~
cum aspersione aquax ì ut supra pag, 7,
benglißtœ- i Deinde aspergat aqua
Paroehus, seu alii Sa- i benedieta.
cerdotes volentes
10 Beuedìctio 10cì,­ domus novae.

Benedictio IOCÍ. Ч. Dóminus vobíscum.


Y. Adjutórium, etc. R. Et cum spíritu tuo.
R. Qui fecit, etc. Orémus.
Y. Dó'mine, exaúdi, etc. Те Deum Patrem om
R. Et clamor meus, etc. nipoténtem suppli
Dóminus vobíscum. :citer “Отшив Prb hac
Y.
Ц. Et cum spíritu tuo. Ё domo,
n et habitatóribus
Orémus. :ejus,
‚ ac rebus: ut cam
Вёпедйст Dómine, De bene-tdícere, et sancti
iHicáre, ac bonis ómni
us omnípotens, lo
cum istum (vel domum bus ampliáre dignéris:
istam): ut sit in eo (vel tríbue eis, Dómine, de
in ea) sánitas, cástitas, rore cœli abundantiam,
victôria, virtus, humili et de pinguédine terrœ
tas, bónitas, et mansue vitae substantiam, et de
tûdo, plenitúdo legis, et sidéria voti eórum ad ef
gratiárum áctio Deo Pa féctum tuœ miseratiónis
tri, et Fílio, et Spiritui perdúcas. Ad intróitum
Sancto; et hœc benedí-« ergo nostrum bene-l' dí
ctio máneat super huncê cere, et Sancti-l' ficáre
locum (vel super hanc‘ dignéris banc domum,
domuml et super habi sicut benedíccre digna
tántes in eo (vel in еа) tus es domum Abraham,
nunc et Semper. Isaac, et Jacob: et intra.
R. Amen. paríetes domus istius,
Et aspergat aqua be Angeli tuae lucis inhá-_
nedicta. bitent; eámque, et ejus
habitatóres custódiant.
Alia benedictio domus Per Christum Dóminum
novœ. nostrum. R. Amen.
V. Adjutórium, etc. Deinde aspergat aqua
R.' Qui fecit, etc. benedicta.
Benedictio thalami, ~ annuli ппрбапз, i novae Davis. U»

Benedictio thalami. Grémus.


Y. Adjutórium, etc. enedlc'ì' Dтише" an'
R, Qui fecit, etc. i Pulum чипу quem
Y. Dómiilus vobiscum 11991 m tuo nomme bene'
R. Et cum spiritu tuo. dlcmfus Í z ut Ч“? ,eum
Y n' t gestaverlt, fidehtatem
О Тети-5- 5 integram suo sponso te
énedic -f , Dómine,;§ пеня, in расе, et volun
thálamum hunc: etg táte túa permzineat1 at
omnes habitantes in eo,f que in mútua caritate
in tua pace consistant,` semper Vivat. Per Chri
et in tua voluntáte per-s stum Dnm nostrum.
máneant, et sendscantyg R, Amen.
et multiplicénturin lon-i Deinde Sacerdos as
gitúdinem diérum, et adf pergat annulum aqua
regna cœlórum pervé-È benedicta per modum
niant Per ChristumDó-â crucis.
minum ñostrum. 5—
gli imm t th. ‘Benedict novae navis.
os ea_ вереща ­ a- v . Ad.Jutorlum,
, . etc.
ïamum aqua. benedlcta. ly Qui fecit, etc.
. m Dóminus vobíscum.
Benedictio annuli пи-ё В. Et cum spiritu tup.
ptlahs. 1 mémus.
(El Ш- de mmm# w Propitiáre, Dómine,
v . Adjutórium, etc. f supplicatiónibus no
R. Qui fecit, etc. ^ atris1 et béneî dic na
Ч. Dómine, exafldi1 etc.f vem istam déxtera. tua.
R. Et clamor meus, etc.î sancta, et omnes qui in
Y. Dóminus vobíscum. ` ea vehéntur, sicut di
R. Et cum spiritu tuo. l gnátus es benedicere
12 Beuedictio super fruges, cte. ­ peregriuorum, etc.

arcam Noë ambulántem l ll. Dóminus vobíscuni.


in diluvio: pórrige eis, Et спш spíritu tuo.
Dómine, déxteram tu-j Oremus.
am, sicut porrexisti beá- ` rámus pietátem tu
to Petro ambulanti su- am, omnípotens De
per mare; et mitte san- us,ut hasprimítias crea.
ctum Angelum tuum de túrœ tuœ, quas áeris et
cœlis, qui líberet, et cu- plúviœ temperamento
stóidiat eam Semper a nutrire dignátus es, be
periculis universis, cum nedictiónis tuœ imbre
ómnibus quœ in ea. e- д perfúndas , et fructus
runt: _et fámulos tuos, terrœ tuae usque ad ma
repúlsis adversitátibus, turitátem perdúcas. Trí
portu semper optábiliVbue quoque pópulo tuo
cursúque tranquillotue- 1 de tuis munéribus tibi
áris , transectisque, ас f Semper grátias ágere; ut
recte perfectie negótiisel fertilitáte terrae esu
ómnibus, iteráto tem riéntium ánin'ias bonis
pore ad própria cum ómnibus affiuentibus ré
omni gaudio revocáre pleas, et egenus et pau
dignéris. Qui vivis et ‘ per laudent nomen gló
regnas, etc. Amen. riœ tuœ. Per Christum
Aspergat navim aqua Dnm nostrum.lt­ Amen.
benedicta. ‘y Aspergat illas aqua.
_ l benedicta.
Benedictio communie 3
Super fruges et vi- Вепед` peregrinorum
neas. ad loca sancta pro
Y» Adjutórium, etc. deuntium._
R. Qui fecit, etc. Peregrini ad loca san
ll. Dômîne, exaúdi, etc. cta profecturi, ante
В. Et clamor meus,etc. quam discedant, juxta
Benedictio {тетею-{110111111 ad loca sancta prodcuutîum. 13

veteris Ecclesiœ institu Y. Et ne nos indúcas in


tum, debent accipere tentatiónem.
patentes seu commenda R. Sed libera nos a malo.
_ titias litteras a suo Ordi Y. Salvos fac servos tuos. ’
nario, seu Parocho. Qui- R.Deus meus, sperán
bus obtentis, et rebus tes in te.
Suis dispositis, facta pec b’. Mitte eis, Dómine,
catorum suoriim confes
sione,­ et audita Missa, in
auxilium de sancto.
R. Et de Sion tuére eos.
qua dicitur Oratio pro Y. Esto eis, Dómine,
Peregrinantibus, Ss. Eu turris fortitúdinis.
charistiam devote susci It. A fácie inimíci.
piant. Expleta Missa, \`5. Nihil proficiat inimi
Sacerdos super eos ge cus in eis.
nuiiexos dicit sequentes R. Et fílius iniquitátis
proces. ` non appónat nocére
Ant. In viam pacis. eis. -
Cantic. Benedictus. Ч." Benedictus Dóminus '
ut ad calcem libri. In ñne die quotidie.
Glória. Patri, etc. ` Prósperum iter fá
Repetitnr Ant. In ciat vobis Deus salu
viam pacis et prosperità tárium nostrórum.
tis dírigat vos omnipo Il. Vias tuas, Dómine,
tens et miséricors Dómi- I' demónstra nobis.
nus : et Angelus Raphaël 5 Е. Etsémitas tuas édoce
eomitétur
via., ut cumvobíscum in Т
pace, salute, nos.
IY. Utinam dirigántur
et gaúdio revertámini ad f ` viae nostrae. -
própria. -. R, .Ad custodiéndas ju
Kyrie eléison. Christe i stiñcatiónes tuas.
eléison. Kyrie eléison. Y. Erunt prava in di
Pate;l noster. secreto. récta.
14 Benedictio peregrinorum ad loca заноса prodcuntìuiu.

R. Et áspera. in vias pla ïhos fámulos tuos custo


nas. jdire dignéris; esto eis,
Y. Angelis suis Deus lDómine, in procinctu
màndávit de te. Ísuñ'rágium, in vía Solá
R. Ut custódiant te 111 i'tium, in aestu umbráßu
ómnibus-viis tuis. ilum, in plúvia. et frigóre
V. Domine, exaúdi, etc. teguméntum, in 111351111
В` Et clamor meus, etc. dine vehiculum, in ad
15. Dominus vobiscum. <versitáte prœsidium, in
R. Et cum spiritu tuo. Èlúbrico báculus, in nau
Orémus. ; frágio portus : ut te duce,
¿'quo tendunt, próspero
Deus, qui filios Israël §pervéniant, et demum
per maris médium ` incólumes ad propria. re
sicco vestigio ire fecisti, lvertántur.
quique tribus Magis iter desto, quœsumus Dó
ad te stella duce pandi mine, supplicatióni
sti: tribue eis, (11188511 ,bus nostris, et viam fa.
mus, iter prósperum, ;mulórum tuórum in sa.
tempúsque tranquillum; ì lútis tuœ prosperitáte
utAngelo tuo sancto có dispóne: ut inter omnes
mite, ad eum, quo per viœ et vitae hujus varie
gunt locum, ас demum tátes , tuo Semper pro.
ad œtérnœ salûtis por tegántur auxilio.
tum feliciterA váleant
rœsta., quœsumus, 0-
pervenire. Р nipotens Deus: ut
Deus, qui Abraham ¿ familia tua per viam sa.
púerum tuum de Ur 1 lútis incédat, et beáti Jо
Chaldœórum edúctum, 5111113 Praecursóris horta
per omnes suœ peregri ménta seetándo, ad eum,
natiónis vias illaesum cu ì quem praedixit, secúra.
stodisti: quœsumus, ut . pervéniat, Dóminum no
Benedictio peregrinorum ром-тешить 15

strum lesum christum Bened. peregrinorum


Fílium tuum. post reditum.
Exaúdi, Dómine, pre Y. Adjutórium, etc.
ces nostras, et iter В. Qui fecit, etc.
famulórum tuórum pro Antiphona. Ecce sic
pítius comitáre, atque benedicétur homo, qui
misericordiam tuam, si timet Dóminum.
cut ubique es, ita ubi Psalmus 127,
que largirez quatenus . eáti omnes, qui ti
a cunctis adversitaitibus ment Dóminum: *
tua opitulatióne defénsi, qui ать ulant in viis ej us.
gratiárum tibi réferant Labóres mánuum tuti
actiónem. Per christum rum quia manducábis: *
Dnm nostrum. Amen. beátus es, et bene tibi
Pax et benedíctio i" erit.
Dei omnipotentiss Ра— Uxor tua sicut vitis a
tris, et Fílii, et Spíritus búudans, * in lateribus
Sancti, descéndat super domus tuæL
vos, et máneat Semper. Fílii tui sicut novéllœ
Amen. olivárum, * in circuitu
Deinde aspergantur mensæ tuæ.
aqua benedieta. Ecce sic benedicetur
Quod si unus fuerit homo, * qui timet Dó
peregrinaturus, omnia minum.
dicantur in numero sin Benedícat tibi nomi
gularis ac si Saeerdos nus ex Sion: * et videas
ipse,­ qui benedicit, fue bona Jerusalem ómni
rit socius peregrinatio bus diebus vitæ tuæ.
nis, dicat in persona Et videas filios filiórum
prima numeri pluralis, tuórum, * pacem super
quatenus eongruere vi- IIsraël.

debitu r. _ i Glória Patri. зашит.
16 Bencdictio peregrinorum post rcditum.

Ant. Ecce sic bene fénsis, et secúra tibi


dicétur homo, qui timet mente desérviant.
Dóminum. ‘ mnípotens sempitér
Kyrie eléison. Christe ne Deus, nostrórum
eléison.­ Kyrie eléison. témporum, vitœque dis
Pater noster. secreto. pósitor , fámulis tuis
Y. Et ne nos indúcas in continuas tranquillitátis
tentatiônem. largíre subsidium: ut
Ц. Sed libera nos amalo. quos incólumes própriis
' b'. Benedicti, qui véni labóribus reddidísti, tua.
unt in nómine Dó fácias protectióne secú
mini. ` ros.
. Benedicti vos a Dó 1 eus, humílium visi
mino, qui fecit cœlum tátor, qui nos fra
et terram. 1terna dilectióne conso
.Réspice, Dómine, in láris : praeténde societáti
servos tuos, et in ó nostrœ grátiam tuam;
pera tua.. ut per eos,‘in quibus há
Et dirige eos in viam bitas , 11111111 111 nobis
mandatórumtuórum. sentiámus advéntum.
Y. Dómine exaúdi, etc. Per Dóminum nostrum
li. Et clamor mens, etc. Jesum Christum` etc.
W. Dóminus vobíscum. ’ Deinde три-821111111
li. Et cum spíritu tuo. aqua bencdicta uSacer
l dote, dicentc:
Urémus. Pax et benedíctio 1
argíre,quœsumus Dó `Dei omnipoténtis, Ра
mine , fámulis tuis tris, et Fílii, et Spíritus
indulgéntiam placátus Sancti, descéndat super
et pacem: ut páriter ab fvos, et máneat Semper.
ómnibus mundéntur of Amen.
~v`xw<^v^f^fu ‚ . _ . .
17

_ BENEDIGTIONES ESCULENTORUM
Vl( .iCN-Í 11 Т1 М 1 Ñ VASI ‘ПА.

110110111с11о agni ра Q Benedietío ovorum.


sohalis. iwf. Adjutórium, etc.
Y. Adjutórium, etc. R. Qui fecit, ete.
li. Qui fecit, etc.
‘ li'. Dóminus vobiscum.
Ч. Dóminus vobiscum.
Ц. Et cum spiritu tuo.
lì. Et cuni spiritu tuo.
(lrêmus. l $re'mus.
eus, quiper fámulum ubvéniat, quaesumus
tuumMóysen, 111 11— Domine, tuee bene- 1
beratióne pópuli tui de 1 dictiónis grátia, huic о
ÄìlgyptO, agnum eccidi vórum creatúrœ: ut ci
jussisti in simllitúdinem i bus salúbris fiat ñdéli
Dómini nostri Jesu Chri~ bus tuis, 111 tuáruin gra
sti, et utrósque postes; tiárum aotióne suménti
domórum de sánguine bus, оЪ resurrectiónem
ejúsdem agni perúngiì Domini nostriJesuChri
praecepisti: tu bene- 'ij sti: Qui tecum vivit et
dicere, et запой-тете ¿regnat 111 saecula вазоп
dignéris hanc creatúram 16шш. li. Amen.
carnis, quam nos fámuli Et aspergat aqua be
tui ad laudem tuam sú mediata.
mere desiderámus, per
' resurrectiónem ejúsderu
Dómini nostri Jesu Chri
sti: Qui tecum vivit et
Bcnodictio рап1з.
regnat in sœcula завоп l lì'. Adjutórium, etc.
lórum. Amen. f R. Qui feoit,` etc.
.lit шох asporgat aqua i Ч. Dominus vobiscum.
beneflicta. Ц. Et’ cum spiritu_tuo.
Ilenerlíf/z'o'nn/e Лип. 2 .
18 Benedictìo pnnis, ­ почтит fructnum.

Urémus. fvérsas inimicórum insi


'mine Jesu Christe, dias tutámen. Per Dó
panis Angelórum, minum nostrum Jesum
punis vivus aetérnae vitae, Christum Fílium Шиш,
bene i' dícere dignáre рапеш vivum, qui de
рапеш istum, sicut be cœlo descendit, et dat
nedixísti quinque panes vitam et salútem mun»
in deserto: ut omnesex `do: et tecum vivit et
eo gustántes, inde cór regnet in unitáte Spíri
poris et ánimae perci tus Sancti Deus, per
piant sanitátem. Qui ómnia sœcula. sœculô
vivis et regnas in saecula lrum. Amen.
sœculórum. 1?,.Amen.> Aspergatur aqua Ъе—
Et aspergut equate i nedictu..
nedieta. @Benedictio novoruln
fructuum.
Alia benedictio рапйз. Í V. Adjutórium, etc.
V. Adjutórium, etc. i R. Qui fecit, etc.
Ц. Qui fecit, etc. j' Y. Dôminus vobíscum.
V. Dóminus vobíscum. g Et cum spíritu tuo.
И. Et cum spiritu tuo; _ Orémus.
Grémus. f Bénedic 'l- Dómine hos
Dómine Sancte, Pater ‘ novos fructus N., et
omnipotens, œtérne Ipriaesta.: ut qui ex eis in
Deus, bene t-dícere di ltuo sancto nómine ve
gnéris hunc рапеш tua scéntur, côrporis et áni
sanctal spirituáli bene mae salúte potiántnr.
dictióne: ut sit ómnibus i Per Christum Dóxninum
sulnéntibussalusmentis Ènostrum. Ц. Amen.
et córporis; atque contra Et uspergnntur aqua,
omnes morbos, et uni benedictn..
Bcnedictio ad quodcumquc comestibilc, ~ olci simplicis. 10

Benedictio ad qllOd-` trem 't omnipotentem,


cumque comesti qui fecit cœlum et ter
bile. rain, mare, et ómnia,
lll. Adj utórium, etc. quae in eis sunt. Omnis
R. Qui' fecit, etc. `virtus adversárii, omnis
11. Dóminus vobíscum. exércitus diáboli, et o
Et cum spíritu tuo. `mnis incúrsus, omne
Grémus. phantásma sátanae era.
dicáre, et effugáre ab
Benedic 1 Вбш1пе hac creatúra ólei, ut ñat
creatúram istam N., ómnibus, qui eo usúri
ut sit remédium salu 1511111, salus mentis et
táre géneri humáno: et ~ córporis, in nómine Dei
prœstaperinvocatiónem Patris + 0111111р01ёп115,
sancti Nóminis tui, ut et Jesu-«i` Christi Fílii
quicúmque ex ca 511111 `ejus Dómini nostri, et'
pserint, córporis sanita l Spíritus i- Sancti Pará.- I
tem, et ánimœ tutélam " cliti, et in caritáte ejús
percípiant. Per Chri 5 dem Dómini nostri Jesu
stum Dnm nostrum. j Christi, qui ventúrus est
R- Amen. ijudicáre vivos et 11161
Aspergat aqua benc 1 tuos, et saeculum per
dicta. gignem. Ц. Ашеп.
l V. Dómine, exaúdi, etc.
Benedictio olei Sim 1 Е1 clamor meus, etc.
, plicìs. y д V. Dóminus vobíscum.
li- Adjutórium, etc. Ё R, Et cum spiritu tuo.
R- Qui fecit, etc. 1 . ‚
~ 1 (Дети.
Exorcismus. ómine Deus 0111111
Exorcízo te creatura. Ш
potens, cui adstat
ólei per Deum Pa. i exércitus Angelórum
2*'
20 Bluiwlivîio Savvlwlotnlìnm lmluinvntwmn

cum ti'emóre , quorum ïcunctis insidiis inimici


servitiumspirituále co liberéntur, et cunctœ
gnôscitur, dignáre re ‘adversitátes separéntur
spioere, benedi -lî cere, 1a plásmate tuo, quod
et Sancti *l* ficáre llano ipretióso sanguine Filii
creatúram ólei, quam ex ltui redemisti, ut 1111111—
olivárum succo eduxí'sti, lquam liedátur a morsu
et ex ео infirmos inúugi ìautiqui serpéutis. Per
mandásti,«quáte11us sa `eúmdem Dóminum no
nitáte percépta, tibi Deo `strum Jesum Christum
vivo et vero grátias âge Filium tuum: qui tecum
rent: prœsta, (11129311 vivit et regnat in unitáte
mus; ut hi, qui hoc óleo, Spiritus Sancti Deus,
quod in tuo nómine be , per ómnia sœcula 3113011
ne i” dicimus, usi fúerint, lórum. R. Amen.'
ab 0111111 languóre, omni .-\ spergut oleum aqua
que infirnlitáte, atque 1 benediciu.
f
УМААЩ. ‚мн/мА

BENEDICTIONES AB EPISCOPIS
wir, ALMS 1111171111'1‘1'1‘1111 11A в 1-2хт1 nos
11.1 «шах ma.
Beuqd.Saeerdotaliuin ‹ Hemus.
Indumentorum in mnipotens Sempi
genere. térne Deus, qui per
W. Adjutórium, etc. Móysen fámulum tuum
Ы. Qui fecit, ete. ,pontificálim et sacerdo
V. Dóminus vobiscum. `talia, seu levítica vesti
Ц. Et cum spiritu tuo. ч menta, ad e'xpléndum 111
111 genere. 21

conspéctu tuo ministé-; (irémus.


rium eórum,a.dhonóren11 eus, invíctœ virtú
et decórem Nóminis tui' tis triumphátor, et
fieri decrevísti: adéstoió'mnium rerum creátor
propítius invocatiónibus д 210 sanctifìcátor: inténde
nostris; et heee indu-¿pro ítius precesnostras:
ménta sacerdotália, dé- ё ей aec indumenta levi
super Virrigánte grátia iticœ, sacerdotális, et
tua, ingenti benedictió ‘pontiñcális glóriae, mi
ne per nostrae humili ìnístris tuis fruénda., tuo
tátis servítium puriñ- 't .jore próprio bene ’Tdi
cáre, bene 'i- dicere, et cere , sancti ‘ì'ñcáre , ей
conse n" cráre' dignéris : 1 conse + cráre dignéris:
ut divinis eúltibus et sa. omnésque eis uténtes,
cris mystériis apta et ltuis mystériis aptos, et
benedícta. existant: his ; й1Ь1 in eis devóte ac lau
quoque sacris véstibus ; (1аЪ111йег serviéntes, gra
pontíñces, et sacerdó Ё tos efficere dignéris. Per
tes, seu levítae tui indû gDnIn, etc. И. Amen.
ti, ab ómnibus impul-`i (,ìrémus.
‚ - f
siónibus , seu tentatió :Domme Deus omm
nibus malignörum spi- l potens, qui vesti
rítuum muniti et de-gménta, pontificibus, sa
fénsi esse mereántur; `cerdótibus, et levítis in
tuísque mystériis apte usum tabernáculi feede
et condígne servire etKris necessária, Móysen'
inhaerére, atque in hisjfámulum tuum ágere
tibi plácite et devóte `jussísti, eúmque spiritu
perseveráre tríbue. Per ‘ sapiéntiœ ad id peragén
Christum Dóminum no- Idum replevísti: hœc ve
stl'um. ` stiménta in usum et cul
Ц. Amen. Á¿tum mystérii tui bene
22 Bencdictio spccìalìs сытым Indumenti.

"r dicere, Sancti 't iicáre, Ё tuae benedictiónis in


et conse *l* cráre dignérls; fúndas, et has cáligas et
atque ministros altáris sandalia, vel amictum,
tui, qui ea indúerint, se- ` vel albam, vel cingulum,
ptifórmis Spiritus grá- i vel stolam, vel manipu
tia dignánter repléri, lum, vel tunicéllam, vel
atque castitátis stola, dalmáticam, vel plané
beata fácias cum bonó tam, divino cúltui prae
rum fructu óperum nii parátam, virtúte Sancti
nistérii congruentis im Spiritus bene 1— dicere,
mortalitáte vestiti. Per Sancti-f ñcáre, et conse
Christum Dóminum no- ` i cráre dignéris: et óm
strum. it. Amen. nibus ea., vel eo, vel eis
Deinde aspergit ipsa uténtibus grátiam san
indumenta aqua bene ctiiicatiónis sacri my
dicta. ;stérii tui benignus con
céde; ut in conspéctu
Bened. врос—121115 (blljlley‘ tuo sancti et immaculáti
libet Indumenti. atque irreprehensibiles
{Еж ГвпНПгаП Ilmnuno I’. 11.) vappareant, et auxilium
misericórdiae tuae acqui
Ч. Adjutórium, etc.
rant. Per Dóminum no
R. Qui fecit, etc.
strum Jesum Christum
li. Dóminus vobiscum. ‘
Filium tuum, qui tecum
Ц. Et cum spiritu tuo. vivit et regnat in uni
Urémus. táte ejusdem Spiritus
Deus omnipotens, bo- q Sancti Deus, per ómnia.
nárum virtútum da sœcula sœculórum.
tor, et ómnium benedi R. Amen.
ctiónum largus infúsor, Deinde aspergit ea
súppliees te rogámus, ut aqua benedicta.
mánlbus nostris opem q
никакие Мнррпгпт cto., ­ Corporulium. 23.

Benedictio Mapparum Jesu Christi: Qui tecum


sive Linteaminum i vivit et regnat in unitá
Altar-is. , te Spiritus Sancti Deus,
Y. Adjutórium, etc. per ómnia sœcula
Ylórum. Amen. запои
Ц. Qui fecit, etc.
't'. Dôminus vobiscum. ‘ Deindc aspcrgat aqua
Ц. Et cum spiritu tuo. bencdictn..
О rémus.
xaúdi, Dómine, pre Вслед. Corporalium.
ces nostras: et hœc
linteámina, sacri altáris l5'. Adjutórium, etc.
{юна praeparáta, bene-'i ¿E Qui fecit, etc.
díeere, et sancti'i“ iicáre Ч. Dóminus vobiscum.
dignéris. Per Christunl l it. Et cum spiritu tuo.
Dóminum nostrum. О rémus.
ll. Amen. lementissime Dómi
Orémus. ` ne, cujus inenarrá
ómine Deus omni bilis est virtus, cujus my
potens, qui Móysen, stéria. arcánis mirabili
fámulum tuum , orna bus celebrántur: tribue,
ménta et linteámina. fá quœsumus; ut hoc lin
cere per quadraginta teámen tuœ propitiatió
dies docuisti: quae étiam nis bene-§- dictióne san
María téxuit, et fecit in , ctifìcétur ad consecrán
usum ministérii, et ta dum super illuìl Corpus
bernáculi fœderis; bene ` et Sánguinem Dei et
1- dicere , sanctiqL ficáre, " Dómini nostri Jesu Chri
et conse-f cráre dignéris ‘ sti Filii tui: Qui tecum
hœc linteámina ad te i vivit et regnet in unitá
géndum, involvendúm l te Spiritus Sancti Deus,
que altáre gloriosissimi per ómnia saecula. завоп—
Fílii tui Dómiui nostri l lórum. li. Amen.
Benedictio 'l'abórnmf uli vh'., ­ 110111` Crude.

Ürémus. í BenedictTabeì'naßllli
mnípotens Sempi J seu Vasculi рго su
térne Deus, bene- 't crusunctu Eucharistie
dícere, Sancti iñcáre, et ‘ consermndn.
conse 1“ cráre dignéris î V. Adjutórium, etc..
linteámen istud ad te П. Qui fecit, etc.
génduln, involvendúm ` Y. Dóminus vobíscum.
que Corpus et Sángui l R. Et cum spiritu tuo.
nem Dómini nostri Jesu Urémus.
Christi Fílii tui: Qui i‘ mnípotens Sempi
tecum vivit et regnet in térne Deus, maje
unitáte etc. R. Amen.
`státem tuam súpplices
(ìréxnus. deprecámur: ut váscu
mnípotensDeus,má­ lum hoc pro Córpore F1'
nibus nostris opem „111 й111 Dómini nostri
tuae benedictiónis in lJesu Christi in eo con
fúnde: ut per nostrani Ídéndo fabricátum, be
bene jfdictiónem hoc lin ine ­tdictiónis tuœ grátis.
teámen sanctificétur, et :'dicáre dignéris.
Per
Córporis ас Sánguinis {шатает Dóminum no
Redemptóris nostri n0' fstrum etc. Almen' _.
Num Sudáriuma Spíritus ; Deiudc uspel'git illlui
8а110й1 grátia., efñßiátur. “qua Ъопщнсйш
Per eúlndem
nostrum Dóminurn
Jesum Chri- A.»
stuni Fílium tuum: qui i Вишь novae Cru'cis.
tecum vivit et regnat in 1 V. Adjutórium, etc.
unitáte ejusdem Spíri- i Q21 feßlta etc; _
tus Sancti,etc. RAmen. ` \Í~ Вошшеч @Kamik et@
Et жри-дм, aqua ы В. Ей clamor meus, etc.
шпата, f \‘. Dóminus vobíscum.
' — 1 Ц. Ей 011111 spiritu tuo.
Вспомнив Iulaginmn l). N. .lc-u (ïln'ì-ti etc. 25

l )re'mus° `Orantes, inclinantésque


Rogámus te, Domine г se propter Dóminum
Sancte, Pater omni ante istam Crucem, in
potens, aetérne Deus: ut 1 véniant córporis et áni
(110116115 ` bene Jr dicere` mae sanitátem. Per Chri
. D
hoc Signum Crucis tuae, stum D. N. Amen. l
ut sit remédium salutare Ё Postea Saccrdos gie-_
géneri humano; sit so inuñexus ante Crucem
liditas fidei , proféctus ‘ devote udorat, ct oscu
bonórum óperum, re latur, et idem faciunt
démptio animárum; sit l quicuinquc voluerint.
solámen, et protéctio, ac
tutéla contra saeva já i Benedictio Imaginllm
cula inimicórum. Per |l Jesu Christi Domini
Christum Dóminum no , nostri, В. Marias V. et
strum. R. Amen. _ l aliorum Sanctorum.
Alia 0111111) ad idem. l V. lAdjutórium, etc.
éne i“ dic , Dómine
Jesu Christe, hanc ls. . Qui fecit', etc.
Crucem tuam, per quam 5 \l\' . Dóminus vobiscum.
eripuisti mundum a po- д l l?, . Е1 cum spiritu tuo.
testate daemonum, et q Orémus.
superásti passione tua í mnipotens , Sempi
suggestórem peccati, qui à térne Deus, quiSan
gaudébat in praevarica 1 ctórum tuórum imagi
tióne primi hóminis per , nes (siw eii'igies) sculpi,
ligni vétiti sumptiónem. l aut pingi non réprobas,
Hic aspergat aqua bo ut quóties illas óculis
nedieta. Sanctificétur ‘ córporis intuémur, tó
hoc Signum Crucis in nó ties eórum actus et san
'mine Patris i“, et Filii Т, 1ctitiitem ad imitandum
е1 Spiritus i Sancti; ut @memóriœ óculis medite
26 Ritus benediecndi ct imponendi primarium l:\pi<ìcm

mur: hanc, quaesumus, ïRitus benedicendi ct


imáginem (seu sculptú imponendi primari
ram) in honórem et ше um lapidcm pro
móriam unigéniti Filii Ecclesia aediíìcan
tui Dómini nostri Jesu da, servandus a sa
Christi (vel beatissimœ cerdote fueultatem
Virginie Mariae, matris habente ul» Episeopo.
Dómini nostri Jesu Ecclesiuln ex Episcopi
Christi, vel beáti N. A . auctoritute tantum,
póstoli tui, vel Märty 1j uXta sacrorum Canoé
ris, vcl Confessóris, aut ¿num decreta, zedifieari
Pontificis, aut Virginis) I fas est. Si vero Sucerdos,
adaptátam bene 1'- dice Íejus zedifieationis pri
re, et sancti'fr ficáre di 4lmarium lupidem bene-
gnéris: et prœsta; ut tdicendi potestatein 1111
quicúmque coram illa 111е113, ejusmcili functio
unigénitum Filium tu ìnem peràgut, liunc ri
um (vel beatissimam , tum servabit.
Virginem, vel glorió
sum Apôstolum. sive , Pridie quam prima
Mártyrem, sive Confes 111113 1111113 bcnedicatur,
sôrem, aut Virginem) ‘Iubi ligncani Crucein 111 loco,
debet esse Altare,
supplíciter cólere et ho
norárc studúerit, illius, iig-at ipse, vel ulius Sa
méritis et obténtu а. te ,cerdos Sequeuti ,vero
grátiam in prœsénti, et ‘ (lic lapis 111 Ecclesia? fun
œtérnam glóriam obti (latione ponendus. qui
neat in futúrum. Per l debet esse quadratus, et
Christum Dôminum no- ё angularis, benedieatur
strum. R. Amen. ' hoc modo.
Ultimo aspergat aqua Басы-1103 iudutus a
benedicta. ,f 111161117 alba. eiugulo,
pro Ecclesia мамаша. 27
l

stola, et pluvialialbi co- ‘ Altária tua, Dómine


loris, adhibitis aliquot virtútumz* Rex meus,
_ Sacerdotibus et Clericis, et Deus mens.
sal ей aquam benedicit,l В eáti, qui habitant in
nisi prius in promptu " domotua, Dómine: ’k in
llabeat jam benedictarn saecula saeculórum lau
ordinaria benedictionc, dábunt te.
ut supra pag. 3; ей in Beátus vir, cujus est
terim, dum cantatur a auxilium abs te : * ascen
Clericis Antipliona cum siónes in corde suo di
Psalmo sequenti, asper lspósuit, in valle lacry
git loeuln, ubi Crux ро— márum, in loco quem
sita est, cum aqua bene pósuit.
dicta. Etenim benedictió
Aut. Sig'num salútis nem dabit legislator, 1—
pone, DómineJesu Chri `bunt de virtúte in vir
ste, in loco isto: et non 1 tútem: * vidébitur Deus
permittas introíre án deórum in Sion.
gelum percutiéntein. Dómine Deus virtú
Psalmus 93. tum, exaúdi oratiónem
Quam dilëcta taber meam: * aúribus pérci
nácula tua, Dómine ре, Deus Jacob.
virtútum! * coucupíscit, 1 Protéctor noster aspi
ей déñcit ánima mea. in ce, Deus * ей réspice in
átria Dómini. fáciem Christi tui.
C or meum, ей caro Quia mélior est dies
inea ’s exsultavérunt in una in átriis tuis, * su
Deum vivum. ` per míllia.
Е tenim passer invénit Elégi abjéctus esse in
sibi domum: * ей turtur `domo Dei mei: * magis
nidum sibi, ubi ponat i quam habitáre in taber
pullos suos. § náculis peccatórum.
2S кинь hvm-lliccluli ct iuiponcndì primal-inni lapìdcu;
Quia misericórdiam, lab omni inquinamento
et veritátem diligit De- 1 purifica,puriiicatúmque
us:*grátiam et glóriam g conserva; et qui dilécti
dabit Dóminus. § tui David devotiónem in
Non privábit bonis filii sui Salomónis ópere
eos, qui ambulant in in- 3 complevisti, in hoc ópere
nocéntiaz* Dómine vir desidériu nostra perfi
tútum , beátus homo, 1 cere dignéris, effugiánt
qui sperat in te. g que omnes hinc nequi
ulória Patri. sientemt. 1 tiœ Spiritwîles Per Dó
.. . ‚ ‚, ` minum nostrum Jesum
1111110 l н;11111‹›.>;1‹'01'- E смешит Fílium винт,
dus versus all loe-um por etc. Amen.
011111 aspersum. (11011: ) ` `
Urémus' ' _ iostca stalls benedi
Domine, ‚ Deus, qui_ 11­ _ 1011 primarium lapulem,
l (Ноет: .`
non 001 capiairis,
cœlo etdomumI
terra f. Adjutórium, etc.
tuam dignáris habére in l >­­4 1. Qui fecit, etc.
terris, ubi nomen tuum j if'. Sit nomen Dómini
júgiter invocétur: locum j benedictum.
hunc, quœsumus, beátœ , R' EX im“ 1111110 et us'
Marian semper Virginis, _ que 1n 598011101“—
et beati Х. inmuinanlln, \\. Lápidem, queni re
Sanctum vel Sanctam.` PrObßVél'llDt ЖЕН
in cujus honorem ac 110- Cántes. `
mm fundabitur Еще- 1 lì. Ню factus est ш са
5Ш1, omniúmque
ctórum San- V, 'ii'. Tu
intercedéntibus Put es
111181111
Petrus.
méritis, seréno pietátis д R. Et super hanc pe
tuœ intúitu visita, et per Ё tram sediiicábo Ec
infusiónem grátise tuaeg clésiani tuam.
pro lie('le>ì:\ Í(ledir'iezuulu. 29

‘Ё. (11611аРа1311,е13Ё1110‚] Tum“ :ispergit lapi


et Spiritui Sancto. dem ipsum aqua benc
li. Sicut'erat in princi- (lieta. et accepte cultro,
pio, et nunc, et sern- ` per Singulus partes seul
p_er, et in sœcula sœ- pit 111 е11111 Signum cru
culórum. Amen. isis., dieeus: In nómine
1‘11-ёшп3. ëPatris î, et -Filii­i­, et
ómine Jesu Christe, @Spiritus i' Sancti.
Fili Dei vivi, qui es 1 lt. Amen.
veruseomnipotensDeusg
splendor et imago eetér-v` (‚3110 12u-te «lit-it:
‹ 1гёш113.
ni Petris, et vita œtérna: l Bénedic '§- Dómine cre
qui es lapis anguláńs de . atúram istam lápi
monte sine mánibus ab- l dis, et prœsta per invo
scissus, et immutabile i catiónem Sancti Nómi
fundaméntumzhunc 111—11113 tui: ut quicúmque'
pidem collocáridum in ` ad hanc Ecclésiam 83111
tuo nömine confirma; g' ñcándam pura mente
et tu, qui es principium ‘ auxiliuln dédcrint, cór
et finis, in quo principio ‘ poris sanitátem, et áni
Deus Pater ab initio : mae medélampercipiant.
cuneta creávit, sis, quœ- ` Per Christum Dóminum
surnus, principium, et 1 nostrum. il, Amen.
ihcreméntum, et éon-I Postezulicautur Lita
summátio ipsius óperis, I nize ordinal-ice (utad 0211—
quod debet ad laudenr ce1u,p.[7]\)sine()rationi­
et glóriam tui nóminis l bus 111 fine positis: qui
inchoári,Qui cumPatre, 11113 1110113, parato (3113
et Spiritu Sancte vivisgmeuto, et (-œmcntario
et regnas Deus, per óm- 1 assistente, Suem'dcs i11
nia sœcula sœculôrum. ',ehoat. Ulerieis prose
11. Ашеп. I,queniilumAntiphouaiu:
30 Ritus benediccndi et ìmponcndì primarium lapide-m

Mane surgens Jacob, détur, cum loquétur ini


erigébat lápidem in tí îmícis suis in porta..
tulum: fundens óleum t Glória Patri. Sicut erat.
désuper, votum vovit Quo dicto, Sacerdcs
Dómino: Vere locus iste stans tangit, et ponit
sanctus est, et ego ne ipsum primarium lapi
sciébam. ‚ dem in fundamento, di
Psalmus 126. cens: Y
l In fide Jesu Christi
Nisi Dóminus œdiñ gcollocámus lápidem i
cáverit domum,* in Estum primarium in hoc
vanum laboravérunt qui ‘fundamentm in nómine
œdíñcant eam. гРа Нгйв, et Fil-Iii, et
Nisi Dóminus custo Í Spíritus ‚Запой: ut v1’
díerit civitátem, * fru îgeat vera fides hic, et
stra. vigilat qui custódit itimor Dei, fratérnaque
eam. ¿diléctioç et sit hic locus
Vanum est vobis ante idestinátus oratióni, et
lucem súrgere: * súrgite «fad invocandum, et lau
postquam sedéritis, qui `dándum nomen ejusdem
manducátis panem do g Dômini nostri Jesu Chri
lóris. lsti, qui cum Patre et
Cum déderit diléctis ySpíritu Sancte vivit et
suis somnum: * ecce hœ iregnat Deus, per ómnia.
réditas Dómini , fílii: `isaecula. sœculôrum.
merces, fructus ventris. R. Amen.
Sicut sagittœ in manu Interim czementarius
poténtis: * ita fílii ex l locat ipsum lapidein cum
cussórum. ` Memento: posteaSacer
Beátus vir, qui im э dos spargit super ipsum
plévit desidérium suum к lapidcm aquam benedi
ex ipsis: * non confun ctam, dicens:
pro l-lcchlsia шатания, 31

Ahapérges me, nomi Memor ero Rahab et


ne, hyssópo, et mundá Babylónís * sciéntium
bor: lavábis me, et su me.
per nivem dealbábor. Ecce alienígenœ, et
Psalm. Miserére mei, Tyrus, et pópulus 2E
Deus (ut adcalcemlibriv thíopum, * hi fuérunt
р. : dici tur totus cum illic. ‘
Glória Patri. Numquid Sion dieet:
Quo (111210, Sucerdos Homo, et homo natus
spargit aquam benedi est in еа: * et ipse fuu
стат per omnia fundu dávit eam Altíssimus?
menta, si sunt apertas ` Dóminus narrábit in
si vero non sunt aperta, scriptúris populórum, et
.circuit aspergcndo fuu príncipum: * horum,
damenta. Ecclesize desi- ` qui fuerunt in ea.
gnam. Et incipiens aS-v Sicut laetántium óm
решето, 111011051: Auti ¿i Glóriahabitátio
1 nium* est in te.
Patri. Sicut erat.
phouzim , Clero prose
queute. А ui. o quam metuén
Ant. o quam metuén­~ dus est locus iste! Vere
non est hic áliud, nisi
dus est locus iste! Vere ` domus Dei, et porta cœli.
non est hic álíud, nisi ч Interim aspergendo
domus Dei, et porta cœli. procedit usque ad fun
Psahnus 86. i
ldanienm aperta, seu de
undaménta. ejus in , signata; et repetita An
móntibus Sanctis: * ltiphona. stans dicit-z
diligit Dóminus portas ` Orémus. '
Sion super ómnia taber y Ministri: Flectámus
nácula. Jacob. énua. R,A Leváte.
Gloriósa. dicta sunt de i mnípotens, et misé-.
te, * civitas Dei. l ricors Deus, qui
З? 11111131101101111‘1-11111 novum Eccles-inni

sacerdótibus tuis tan- llitus benedieeudi 110


1ашргае caeteris grátìamÍ vam Ecclesiam seu
contulisti, ut quidquid Oratorium publi
in tuo nómine digrie,‘,> сит, ut ibi 311110113—
perfectéque ab eis agi-l .simum Missa“ sacrifi
tur, a te fieri credátur: ` eiuui celebruri possit.
quœsumus imménsam accrdos novalu Eccle
cleméntiam tuani; ut siam de lieeiitia Е—
quidquid modo visita ; piscopi beuerlicturus, 111
túri sumus, visites: et lin ea divinuni sacrifi
quidquidbenedictúri su 10111111 Missie rite cele
mus, bene "r dicas: sit ‘ bretur, slola uc pluviali
que ad nostrae humili l 111111 coloris indutus, lali
tátis intróitum, 82111016 iquot Sacerdotibus et
rum tuórum méritis, fu Clericis adhibitis, pra:
ga daemonum, Angeli lata Cruce media inter
pacis ingrëssus. Per duosClei-icos deferentcs
Christum Dôminum rio 001003 acceusos, mane
strum. .11. Ашеп. procedit ad primariam
Deus, qui eX ómnium Eeclesife, vel Oratorii
cohabitatióne San jauumn: ubi Stans ea
ctórum aetérnum maj e ¿pite aperto, conversus
udv cam dicit absolute
státi tuile condis habitá- ‘
011111111: da œdificatióni Orationeui.
tuae incrementa cœlé Actiones nostras, quae
stia; ut quod te jubénte sumus Dómine, ad
fundátur, te largiénte spirándo prœveni, et
perñciátur. Per Chri adjuvándo proséquere:
stum Dnm nostrum. ut cuncta nostra orátio
Ц. Amen. et operátio a te Semper
incipiat, et per te cœpta
seu Oratorium publieum. 33

ñniátur. Per Christum Ministri: Flectámus


Dnm nostrum. Amen. genna. R. Leváte.
Deindc inc-boat Anti- 1 Oratio.
phonam: Asperges me,! Dómine Deus, qui 1i
etc. ot Clerus ниш-112111111 I cet cœlo et terra
dicit Psalmum М iserêre, i non capiáris, domum ta.
etc. (111 ad calcem,p.[2]}: ’f men dignáris habere in
in fine Glória Patm. . terris, ubi nomen tuum
Interim circumdant júgiter invocetur: lo
exterius Ecclesian1(quae cum 1111110, quaesumus,
intus debet esse vacua beátae Maríae Semper
et nuda, et pariterAlta- ‘ Vírginis, et beáti N.,
ria nuda, excluso рор11107 omniúmque Sanctórum
(10110001150111111 sit bene intercedéntibus meritis,
dictio), ct Saccrdos ac sereno pietátis tuae in
cepto aspergillo eX her túitu visita, et per infu
ba hyssopi, ad ejus dex siónem grátiae tuœ ab
teram se convertens, pa omni inquinamento pu
rietes Ecclesiœ in supe rifica, puriñcatúmque
riori parte, et in funda conserva; et qui dilécti4
mentis, cum aqua bene tui David devotiónem in
dicta aspergit, dicens: fílii sui Salomónis ópere
Asperges me, Dómi complevísti, in hoc ópere
ne, hyssópo, et mundá desideria nostra perfi
bor: lavábis me, et super cere digneris, effugiánt
nivem dealbábor. que omnes hinc nequí
Reversi ad locum, un tiae spiritueles. Per Dó
de Processio initium ha minum nostrum J esum
buit,repctitaAntiphona Christum Filium tuum:
a Clero, Sacerdos stans qui tecum vivit et regnat
ut prius versus Eccle in unitáte Spíritus San
siam dicitz. Oremus. cti Deus, etc. R. Amen.
.Henedíftíonale Rom. 3
34 Ritus bencdiccndì novum Ecclcsìam

Qua iinita Orationc, Dicto ultimo Kyrie


omnes bini in Ecclesiam eléison, Sacerdos Stans,
intrantes, ad Altare ша— dicit: Orémus.
jus procedunt, Litanias Ministri: Flectámus
decautcs (ut ad calceru génua.. R. Leváte.
libri, pag. [7]). rœvéniat nos, quae
Ubi dictum fuerit: Ut sumus Dómine, mi­_
ómnibus ñdélibus de sericórdiaJ tua: et in
fúnctis requiem œtér tercedéntibus ómnibus
nam donáre dignéris: Sanctis tuis, voces n0
Te rogámus, audi nos; stras cleméntia tuœ pro
surgit Басы-(105, et in pitiatiónis antícipet. Per
telligibili voce dicii : Christum Dóminum no
Ut banc Ecclésiam, et strum. R. Amen.
Altáre ad honórem tu Tum distans ab A1
um, et nomen Sancti. tui {тай congruenti spatio
NL, purgáre, et bene-1“ genuñexus, et se si
dícere dignéris: Те ro gnans, dicit: Deus, in
gámus, audi nos. adjutórium meum in
Cum dicit benedice ténde; et statim surgit,
re, manu dextera bene Clero res ondente: Dó
dicit Ecclesiam, et А1 ‘mine, as adjuvándum
tare: deiude, ut prius, me festína.. Ipse voro
genuficctit, допер perii Stans dicit: Glória Patri,
ciautur Lit-aniœ; et Can- д et Fílio, et Spiritui San
tores prosequuntur: ’cto. Chorus respondet:
Ut nos exaudíre di Sicut erat in principio,
gnéris, Te rogámus, au et nunc, et Semper, et
di nos. in sœcula. sœculórum.
ifili Dei, Te rogámus, Amen.
audi nos. Postca Sacerdos di
Agnus Dei, etc. ей: Orémus.
seu Oratorium publicurń. 35

Ministri: Flectámus Psalmus 119.v


génua. R. Leváte. d Dóminum , cum
Oratie. tribulárer, clamávi:
mnipotens et misé * et exaudívit me.
ricors Deus, qui sa Dómine, libera áni
cerdótibus tuis tantam ; mam meam a lábiis ini
prac cœteris grátiam f quis, * et a lingua dolósa.
contulísti, ut quidquid Quid detur tibi, aut
in tuo nómine digne, quid apponátur tibi, *
perfectéque ab eis ági ad linguam dolósam?
tur, a. te fieri credátur: Sagittœ poténtis acú
quœsumus imménsam tae, * cum carbónibus
cleméntiam tuam, ut 3 desolatóriis.
quidquid modo visitatú- ‘ lieu mihi, quia inco
ri sumus, visites; et | látus meus prolongátus
quidquid benedictúri su est: habitávi cum habi
mus, bene'l' dicas; sit tántibus Cedar: * mul
que ad nostrœ humili tum incola fuit anima
tátis intróitum, Sanctó mea.
rum tuórum méritis, fu lV um his, qui odérunt
ga. daemonum, Angeli pacem, cram pacificus: *
pacis ingréssus. Per Dó cum loquébar illis, im
minum nostrum Jesum pugnábant me grátias.
Christum Filium tuum: (ilória Patri. Sicut erat.
qui tecum vivit et re
gnat, etc. R. Amen. Psallnus 120.
His dictis, inclioat IJevávi óculos meos in
Antiphonam: Bénedic, montes, * unde vé
Dómine, domum istam niet auxilium mihi.
nómini tuo aedificátam, y Auxilium meumaDó~
cum tribus Psalmis se ‘ mino, * qui fecit cœlum
quentibus, videlieet: et terram.
3*
mtus benedicendj novami Ecclesiam.
36

Non det in commotió | Jerúsalem, quæ ædi


nem pedem tuumz * ne :ñcátur ut cívitas: * cu
que dormítet, qui cu jus participátio ejus in
stodit te. ` idípsum.
Ecce non ydormitzibitq llluc enim ascende
neque dórmiet , * qui runt tribus, tribus Dó
custódit Israël. mini :.* testimonium Is
Dóminus custódit te, 1121151 ас1 confitendum nó
Dóminus protéctio tua., mini Dómini.
* super manum dexte Quia. illic sedérunt
ram tuam. sedes in judicio1 * sedes
Р er diem sol non uret super domum David.
te: * neque luna per ‘ìogáte quæ ad pacem
noctemf sunt jerusalem i * et
bominus custodit te te. abundantia diligentibus
i
‚аЪ ошп1 malo: * custo
diat ánimam tuam Dó Fiat pax in virtute
minus. tua: * et abundantia in
Dóminus custódiat turribus tuis.
intróitum tuum, et éxi Propter fratres meos,
tum tuum: * ex hoc 'et próximos meos, * 10—
nunc et usque in sæ québar pacem de te.
culum. 1 Propter domum Dó
tiloria Patri. Sicut erat. mini Dei nostri, * quæ
Psàlmus 121. sívi bona tibi. '
œtátus sum in his, (ÈrlóriaPatri. Sicut erat.
quæ dicta sunt mihiz Ant. Bénedic, Dó
* 111 domum Dómini ibi mine, domum istam nó
mus. mini tuo œdificátam.
Stantes erant pedes interim aspergit in
nostri, * in atriis tuis terius parietes in parte
Jerúsalem. superiori et inferiori, in
Ritus reconciliandi Ecclesiam violatam. 37
choans aspersionem a cerdotem ab Episcopo
parte Evangelii, dicens: delegatum ñat hoc шо—
Aspérges me, etc. tum do. Altare Ecclesia;
ad Altare reversus,” di omnino nudetur, provi
cit: Grémus. deaturque, ut Ecclesia
Ministri: Flectámus possit libere circumiri
génua. Leváte. tam eXterius, quam inf
eus, qui loca nómini terius, si fieri potest.
tuo dicánda sancti Paretur vasculum cum
ñcas: eíïúnde super hanc aqua benedicta, et asper
orationis domum grá gillum de herba hyssopo
tiam tuam; ut ab ómni factum. Sacerdos indu
bus hic nomen tuum tus amictu, alba, cingu
invocántibus auxilium 10, stola, et pluviali albo,
tuæ misericordiæ sen adhibitis aliquot Sacer
tiátur. Per Dóminum. dotibus et Clericis, pro
R. Amen. cedit ad primariam Ec
His peraetis, dicitur clesiæ portami, ubi Stans,
Missa de tempore occur Antiphonam incipit, di
renti, vel de Sancto. ' censlolero prosequente:
Ecclesia vero, quam Aspérges me, Dómi
vis a simplici Sacerdote,ne, hyssópo, et munda
ut supra, sit benedicta, borz lavabis me, et su
ab Episcopo tamen con per nivem dealbábor.
secr'anda est. Psalmus: Miserére,
etc. (ut ad calcem libri,
Ritus reconciliandi Ее p. [2]) totus cum gloria
clesiam violatam, Patri.
si nondum erat ab Quo finito, Antiphona
Episcopo consacrata. repetitur. Interim dum
cclesiæ violatæ re .Antiphona, et Psalmus
conciliatio per Sa dicuutur, Sacerdos cum
38 Ritus recoucìlìandì Ecclesiam violatam,

aqua benedicta aspergit Deinde Sacerdos inci


in circuitu eXtrinsecus pit Litanis (ut ad calcem,
Ecclesiam, et Cœmete р. [7]), et ingreditur Ec
rium, simu] aspergendo clesiam cum Clero, can
alternatim ad parietes tando eas: acceditque
Ecclesiae, ac ad terrain ante Altare majus, 00:
Coemeterii, prœsertim ram quo genuiiectit:
ad loca contaminata. cumque dictum fuerit:
Quo facto, redit ad lo Ut` ómnibus ñdélibus
cum, ubi incepit asper defúnctis réquiem œtér
gere, et Stans dicit: nam donáre dignéris:
Orémus. R. Te rogámus, audi
mnípotens et misé nos; Sacerdos surgit, et
ricors Deus, qui sa clara voce dicit:
cerdótibus tuis tantam Ut hanc Ecclésiam,
prac caeteris grátiam et Altare hoc, ac Cœme
contulisti, ut quidquid 1¿térium purgáre, et re
in tuo nómine digne, conci
Te Tliáre dignéris.
rogámus, audi nos.
perfectéque ab eis ági
tur, a te fieri credátur: Quibus dictis, rursus
quœsumus imménsam genuiiectit, et Litaniœ
cleméntiam tuam, ut perficiuntur. Quibus fi
quod modo visitatúri su nitis, Sacerdos versus
mus, visites, et quidquid ad dictum Altare dicit:
benedictúri sumus, be Orémus.
ne i“ dicas; sitque ad no Et Ministri: Flectá
strae humilitátis intrói mus génua. В. Leváte.
tum, Sanctórum tuórum Prœvéniat nos, quœ
méritis, fuga dœmonum, suinus Dómine, mi
Angeli pacis ingréssus. serìcórdia tua: et in
Per Christum Dóminum tercedéntibus ómnibus
nostrum. Ц. Amen. ¿Sanctis tuis, voces no
si nondum erst ab Bpiscopo eonseeruitu. 39
stras cleméntia tuœ pro- î lbi Benjamin adole
pitiatiónis antícipet. ` scéntulus, * in mentis
Per Christum Dóminum excéssu.
nostrum. Ц. Ашеп. Repetitur Ant.
Deinde Sacerdos ge PríncipesJuda, duces
nuflectit ante Altare, et eórum: * príncipes Zá
se signo crucis muniens, bulon, príncipes Né
clara voce dicit: Deus, phtali.
in adjutórium meum in Repetitur Ant.
tende; tum surgit, et Manda., Deus, virtúti
Chorus, seu adstantes tuœ: * confirma. hoc,
Clerici respondent: Dô Deus', quod operátus es
míne, ad adjuvándum in nobis.
me festína. Et Sacerdos Беретик Ant.
Stans, elicit: "ìlória Pa
tri, et FÍlio, et Spiritui i А templo tuo in Je
Sancto. Sicut erat, rusalem: * tibi ófferent
in principio, et nunc, et l reges mûnera.
Semper, et in saeeula sœ ‚Перейти Ant.
culórum. Amen. ` Increpa feras arún
Quo (lieto, Saeerdos dinis, eongregátio tau
inehoat, Clero prose rórum in vaccis populó
quente, Anti honam: rum: * ut exelúdant eos,
Exsúrgat eus, et qui probáti sunt ar
dissipéntur inimíci ejus: y génto. .
et fúgiant, qui odérunt Repetitur Anl.
vilíssipa. gentes, quae
eum, а fácie ejus.
Psalmus 67. bella. volunt: vénient
n eeelésiis benedícite legáti ex Egypto: * ZE
Deo Dómìno, * de thìópia prœvéniet ша.
fóntibus Israël. nus ejus Deo.
Repetitur Ant. Repetitur Ant.
40­ Ritus reconciliandi
Ecclcsìzxm violntzxm.

legna. terrœ, can eus, qui in omni loco


táte Deo: * psállite Dó dominatiónis tuae
mino. 4 Clemens et benignus pu
Repetitur Aut. 3 rificátor assistis: exaúdi,
Psállite Deo, qui as `1110s, quaesumus, et con
céndit super cœlum cœ Ècéde; ut in pôsterum
li, * ad Oriéntem. linviolábilis hujus loci
Repetitui` Ап’с. ` ¿permáneat benedíctio,
YEcce dabit voci впав ylet tui múneris benefi
vocem virtútis,date gló _cia `Universitas fidéli
riam Deo super Israël: fum, quœ súpplicat, per
* magniñcéntia. ejus, et l'cípere mereátur. Per
virtus ejus in núbibus. l Christum Dóminum n0
Беретик Aut. ;strum. R. Amen.
Deinde (Пойми: Missa
Mirábilis Deus in San- lde
` die occurrenti.
ctis suis, Deus Israël
ä Simplex Заветов
ipse debit virtútem, et
tantum ех privilegio
fortitúdinem plebi suœ: Sedie Apostolicse potest
* benedíctus Deus. Ecclesiam ab Episcopc
Et non dicitui~ Glória. consecratam reconcilia
Patri, sefl Anliplionu re, et time utatur ritu
Iepetilm'. Interim dum in Pontificali prœscri
Antipliona et Psalmi pto; procedaique indu
przedicti (licuntur, Sa. tus ainictu, alba, cingu
cerdos circuit Ecclesiam 10, Stola, el; pluviali albi
intrinsecus aspergendo: coloris, adliibitís secum
aspergit etiam specia aliis Presbyteriis, et Cle
. liter loca. coutuminata. ricís superpelliceis in
Quo fact@ Staus in Pres dutis, cum aqua ab Epi- ‚
byterio versus ad Al scopo ad Ihun@ usum
tare, dicili: rite benedictu. ‚
Ritus benediccudi novumïœmetcriilm. I
41

Ritus benedicendi n0 med-io pesitam; et affl


vum Cœmeterium guntur, et accenduntur
per sacerdotem ab Е— tres candelae super li
р1500ро delegatum. gneum paxillum. Et Sa­.
cerdos ante Crucem et
ridie quam fiat bene candelas Stans, discoe- '
dictie, penitur in perte capite, dicit:
medie Cœmeterii bene Orémus.
dicendi lignea Crux, alta mnipetens Deus, qui
ad staturam heminis, et _ es custos anima
ante ipsam Crucem in rum, et tutéla salútis,
terra figitur paxillus 11005 credéntium: réspi
tridens ligneus, altus ad ce propitius ad nestrae
cubitum unum, aptus servitútis oii'icium, et ad
ad affigendum illi tres intrôitum nostrum pur
candelas. gétur, bene i-dicátur, et
Sequenti die mane sancti'tficétur hoc Cœ
Sacerdes in sacristia pa metérium; ut humana
ratus amictu, alba, cin córpera hic post vitae
gulo, stela, ac pluviali cursum quiescéntia, in
albi coloris, adhibitis magno judicii die simul
aliquot Sacerdotibus et cum felicibus anímábus
Clericis indutis super mereántur adipisci vitae
pelliceis, qui deferant perénnis gaúdia. Per
vasculum aquae benedi Christum Dóminum no
ctee, aspergillum, et strum. Amen.
thuribulum cum incensi Mex ante ipsam Cru
navicula, et hoc Rituali cem omnes genibus fle
libro, et tribus candelis xis dicunt Litanias (ut
cereis, precedit ad Coe ad calcem,p. [7]), incipi-~
meterium benedicen ente Cantore, caeteris
dum, ante Crucem in respondentibus; et cum
42 Ritus benedicendì novum Cœmeterium.

dictum fuerit: Ut бш— Itum Cœmeteriuln, inei


nibus ñdélibus defún' ‘piens ad ejus dexteram,
ctis, etc. Te rogámus, aspergens ubique aqua.
audi nos; Заветов sur benediota: quo facto,
git, et clara voce dieit, redit ante Crueem, et ad
producens manu Signum ipsain respieiens, dieit:
erueis: Orémus.
П: hoc Coemeterium eus, qui es totíus or
purgáre, et bene ~l­ dícere f bis eónditor, et hu
dignéris. R. Te rogá máni generis redémptor,
mus, audi nos. çcunetarúmque creatu
Deinde Saeerdos, ut Írárum visibilium et in
prius, genuiieetit, et Li ivisibílium perféetus dis
tanize perlieiuntur. lpósitor: te súpplici voce,
Quibus ñnitis, sur `ae puro corde expósci
gunt omnes, et Seeerdos Imus; ut hoc Cœmeté
Crueem aspergit aqua irium, in quo famulórum,
benedieta, dieens Anti ffamularúmque tuárum
`phonaim: Écórpora quiéscere de
Asperges me, Dómi lbent, post currícula hu
ne, hyssópo, et mundá '1 jus vitœ labéntia, pur
bor: lavábis me, et su ждёте, bene -;~ dícere, et
per nivem dealbábor. вашей-г fîcáre dignéris z
Psalrnus: Miserére, fquique remissiónem ó
etc. (ut ad caleeni libri, 'Ímnium peceatórum per
p. [2]): dieitur totus ab Э’шаш magnam miseri
a-dstantibus, eum Glória :córdiam in te 001166611
Patri. ` l3tibus praestitísti, corpô
'Quo dicto, repetitur iribus quoque eórum in
Antiphona. Dum dieitur hoc Cœmetério quie
Psalmus, Saeerdos eir seéntibus, et tubam pri
euit, et pemmbulet to il mi Archángeli exspe
Ordo reconciliandi отметит violatum. 43

ctántibus, consolatió ctu, alba, cingulo, Stola,


nem perpétuam lárgiter et pluviali albi coloris,
impartire. Per Christum accedit ad medium Cœ
Dnmnostrumlì. Amen. meterii,' Clerico vascu
Tune iigit in summi lum aquae benedictœ, et
tate Crucis unam ех tri aspergillum deferente:
bus candelis ardentibus, et ibi super tapete ge
et alias duas similiter nufiectit una cum Mini
ardentes in duobus bra stris; et Cantores, alii
chiis ejusdem Crucis. que omnes, genibus fle
Deinde incensat ipsam Xis, dicunt Litanias (ut
Cruceln, et aspergens ad calcem,p. [7]). In qui
aqua benedicta, redit bus cum dictum fuerit:
cum Ministris in sacri Ut ómnibus íidélibus
stiam. ’ defúnctis, etc. Te rogá
mus, audi nos; Sacerdos
surgit, et manu dextera
Ordo reconciliandi Cœ producens Signum cru
meterium viola cis super Cœmeterium,
1:11111, sive Ecclesiœ clara voce dicit:
contiguum sit, sive Ut hoc Cœmetérium
separatum, ubi Ec reconi- ciliáre, et sancti
clesia non est polluta. Tñcáre dignéris. R. Te
Marie diei, qua faci rogámus, audi nos.
enda est reconci Quibus dictis, ut prius
liatio, Sacerdos, si ab genuflectit, Cantoribus
Episcopo facultatem ha Litanias perficientibus.
beat, adhibitis aliis Sa Quibus ñnitis, surgunt
cerdotibus et Clericis in omnes, et Sacerdos, ас—
dutis superpelliceis, in cepto aspergillo cum
„sacristia, aiit alio de aqua benedicta, inchoat
centi loco, vestitus ami Antiphonam: ASPérgeS
44 ото rceeuciliandi Cœmcterium vielauuu.

me, Dómine, hyssópe, p niscere clementissimi


Clero presequcnte, et hujus mystérii tui. Tu
mundábor: lavabis me, , es enim, Dómine, >fig'u
et super nivem deal `lus noster: tu quiétis
bábor. nestrœ ager: tu agri hu
Psalmus: Miserére, l jus prétium. Tu dedisti
etc. (ut ad calcem libri. i étiam, et suscepisti. Tu
p. [2]) dicitur totus sine `‘de prétio tui vivifici
Glória Patri, etc. sánguinis nos requié
ln fine repetitur Ant.: scere donásti. Tu erge,
`
Aspérges me, etc. 'D6mine, qui es offen
;siónis nostrœ clemen
Dum hœc dicuntur,
ltissimus indúltor, ex
Saccrdes circuit tetuni ! spectantissimus judica
Coemeteriuni, incipicns tor, judicii tui super
ad ejus dcxtcram, asper abundantissimus mise
gens ubique aqua bene ráter: judicium tuœ
dicta, przesertim in loco, justissimae severitátis
ubi violatio cemmissa
`abscóndens, pest mise
est. Que peracte, redit
;ratiónem tuœ piœ re
ad lecum ubi Litanize
`demptiónis, adéste ex
dict-a:- fuerunt, ct ibi
audítor, et effector no
stans dicit: strœ reconciliatiónis:
Orémus. hocque Cœmetérium pe
Et Ministri: Flectá regrinórum tuórum, cœ
mus génua. R. Leváte. lléstis pátriœ incolátum
Dómine pie, qui a exspectántium , beni
grum figuli prétio` gnus puriñca, et recon
sánguinis tui in se cilia; et hic tumulató
pultúram peregrinórum rum et tumulandórum
comparári voluisti : quœ corpora, de peténtia et
sumus, dignánter remi Ё pietáte tuœ resurrectió
Rims absolvendi et bcnedicendì Populos ct Agros. 45

nis ad glóriam incorru unica Oratione, et Cre


ptiónis, non damnans, do, in paramentis viola.
sed gloríñcans resúsci ceis: qua finita, depo
ta. Qui ventûrus es ju sita casula et manipule,
dicáre vivos et mórtuos, induatur Celebrans plu
et sœculum per ignem. viali violaceo, et si sit
R. Amen. Episcopus, mitram sim
pliceni assulnat; et 01n
nibus genuñcxis ante
Ritus absolvendi et be Altare, cantentur Lita
nedicendi Рори105 nize Sanctorum (ut ad
et AÉTOS eXAposto calcem, p. [7]),­ omissis
Нее edis indulto. Precibus et Orationibus
Vccepto diplomate post eas dici solitis.
Pontificio, consti Sedeat Delegatus, di
tuatur dies Dominica, ctis Litaniis , cooperto
Delegato et Populo com capite, in sede sibi pa
rata super
modior, pro ejusdem di taris,A vel in scabello A1
sede' episco
plomatis publieatione,
et exsecutionis 111011011 pali, si est Episcopus,
tione. seu super faldistorio po»
Die constituta, mane sito super dicto scabello,
fiat concio, qua docea .cum duobus Ministris
tur Populus de conten paratis more diaconali et
tis in diplomate Ponti subdiaconali sine mani
51010, et de praeparatione pulis, adstantibus hinc
ad futuram absolutio inde а. lateribus omnibus
nem, etbenedictionem. de Clero; et alta voce ab
Deinde Missa celebretur aliquo legatur diploma,
a Delegato pro remis audiente Populo: quo '
sione' peccatorum, sine lecto, dicat Delegatus:
Glória in excélsis, cum Deo grátias.
«__

46 mtus absolvendi ot benediccndi Populos ct Agros

Tune nomine Populi 1 natus а sinistris Dele


ille, qui ibi pro Diacono gati facit confessionem
assistithprofunde incli- in Cantu.
È-l»ll;o:l-l­||­-l­o-o-ITb-n-l-n-.w
v 1 J t

Confí-te-or De-o omni-potënti, be-á-tœ


.Èn-l-n-i- l--l-ï-i-_ä-l-ì-l -Q-w
3
Mq-ri-æ semper Vírgi-ni, be-á-to Micha
Е—н—ц—н—ЦтЁ—Ьн—ч—ч—н—ц—
. Ч 1 ' 'l L
—м‹
e’ - lí Archán-ge-Io, be-á-to Jo ­ sin-ni
E_l-n-i:È-l~n­n­~l­o­|l­n:l -n-»w
1

Ba-ptístœ, sanctis A-pó-stoiis Petro et


гаггёгЧ—Нзг-тщъ'ёё
Paulo., ómni-bus Sanctis, et ti-bi Pater,
E_m-l-l--ll-l-L-r lg-o-g-o-gijz
,_
f
quì-a pec-cii -vi ni-mis co-gi-ta- ti ­ 0-ne,
l ä­.“l_g_T_ ‘E_‘l--l-w..
г

ver-bo, et ó-pe-re: me- a culpa, me - aI


115532153; :t:
cul-pa, me-a má-xima culpa. I ­ de - o
Е— Ч—ц—Ч— п—н—ц—п—п-н — а: l-_gqääg
precor be-á-tam Marí-am semper Vírgìnem,
ex Apostolicae Sedis indulto. 47

E__s-n- u;;g­­|­­°-Il­­"­ "fî'ïïi-“Ufl”


be -átum Micha-é-lem Archaiigelum, be-á
‘E-s- п—н—ц—ц— пц-Е—д—ц—ц—п—о—м
._ 1 j Е L
tum Joáiinem Baptistam, sanctos A-pósto
Ё—п— ll -n-l-l-l-b-l-l-i--l-ïl-l-M»
I П L î _]

les Petrum et Paulum, emnesSan-ctos, et


g-n-„IlTQ-l-u-s-l-q-È-l-u-o-l-nw
te Pa-ter, e-rá-re pre me ad Dóminum
_ 7 Г
Ё—йЧ—п—ц .I чь
Deum nostrum.

Qua finita, si est Epi cantu, alternatim a De


scepus, assumpte bacule ì legato, et Clero.
pastorali in sinistrama-` Quibus finitis, Dele
nu, et adhuc sedens co- i gatus Stans detecte ca
operte capite, .i11cipit1pite, baculeque deposi
PsalmumMiserére (ut ad te, si est Episcepus, ver
calcem, p. [2]) et in fine sus Pepulum manibus
Glória Patri: et prese- junctis, dicità Kyrie e
quitur alium Psalinum: léison. Respondet Cle
Deus misereátur (ibi- rus: Christe eléison.
vdem pag. [4]) et .in fine ' Kyrie eléison. Vater
Glória Patri, super uui- noster.
versum Clcruln et Popu- ` Yi. Et ne nos indúcas in
lum genuiiexum, reci- tentatiónem.
tando tales Psalmos sine ` Sed libera nos amalo.
"48 Rims absolvendi et benedicendi Populos ct Agi-Qs

11. Salvos fac servosl isereátur vestri ош


tuos. М nipotens Deus, et
a. Deus'meus, speran-l` dimissis peceátis vestris,
tes
Nihilin te.
proficiat ini-i perdúcat vos ad vitam
‘t’ с aetérnam. R. Amen.
mícus in eis. ndulgéntiam, absolu
11. Et fílius iniquitátisl tiónem, et remissió
non appónat nocéreî nem peccatórum vestró
eis. rum tríbuat vobis omni
Y. Esto eis, Dómine, . potens et miséricors Dó
turris fortitúdinis. 1111115. R. Amen.
R. A facie inimíci. _Manuque dextera su
Y. Dónn'ne, exaúdi, etc. per Populum 501111110
R. Et clamor meus, etc. Xum extensa, addit:
Y. Dóminus vobíscum. uctoritate Dei omni
R. Et cum spíritu tuo. poténtis, et beató
‘fìrémus rum Apostolórum Petri
Deus, cui prôprium et Pauli, a Sanctíssimo
est miseréri Semper, Dómino nostro Papa N.
et párcere, súscipe de mihi concessa, absólvo
precatiónem nostrani: vos et omnes hujus loci,
ut nos et omnes famulos ab omni vínculo> excom
tuos, quos delictórum municatiónis, suspen
caténa constríngit, mi siónis, interdicti, aliís
seratio tuae pietátis cle que ecclesiasticis sen
ménter absólvat. Per téntiis, censúris, et pœ
Dóminum nostrum Je nis, étiam in lítteris die
sum Chr. etc. Amen. Cœnœ Dómini sólitis le
Deinde sedens Dele gi conténtis, per vos in
gfatus cooperto capite, et eúrsis, quas modo igno
si est Episcopus, assum rátis,j uxta tenôrem pon
pto baculo, dicit: tificii diplômatis próxi
f
` cx Apostolica: Зета indulto. 49
me lecti. Et restituo Et in fine Missae Cele
vos omnes communióni, brans benedicit de more,
et unitáti Íidélium, et et si est Episcopus, dat.
Sanctis Sacramentis Ее Indulgentias.
clésiœ. In nómine Pa- ’ Finita Missa, Dele
tris, et ЕЩЁ-Ь, et Spíri gatus, et duo Ministri
tus Sancti. R. Amen. assumunt para-menta al
Si est Episcopus, facit ba, et si est Episcopus,
ter Signum crucis. mitram pretiosam; et
Tune Delegatus ad genuflexi ante Altare
hue sedens, per se ipsum, cum universo Clero et
vel alium firmioris voeis, Populo ea'ntantur Lita-`
indicit dies tres 31114311 niœ Sancterum (ut ad
latim pro jejunio; et de ealeem libri, p. [7]), re
cernet diem Dominieam petito ter Ч. Ut fructus
sequent'em , vel aliam' terrœ dare, et conser
arbitrio suo, pro Сош vare dignéris: Te roga
munione, Benedictione mus, audi nos. ‚
Agrorum et Populi, et gatus Illisque
Stansñnitis, Dele
detectel ca
Indulgentia Plenaria.
pite, manibus junctis
Die constituta, Popu dicit: Pater noster. se- ' '
lus universus debe creto.
bit communicare, et ho- Y . Et ne nos indúeas in
ra oompetentiDelegatus tentatiónem.
cantabit Missam, quae В, . Sed líberanos a malo.
‘ est ad ñnem Missalis, Et additur а Clero in
sub titulo Pro quacum cantuz`
que neeessitate,cu1n ра Psalmus 84.
mmentìs violaeeis, sine enedixísti, Dómine,
Glória, cum unica Ora terramtuam : * aver
tione, et Credo. tísti captivitátem Jacob.
Вставшие Rom. 4
so Ritus absolvendi et bcncdicendi Populos ct Agros

Remisísti iniquité, ipsíus: * ut inhabitet


tem plebis tuæz * ope gldria in terra nostra.
ruisti dmnia peccata Misericordia et véri
eórum. tas obviavérunt sibi: *
Mitigásti omnem i j ustitia1 et pax osculatæ
ram tuam : * avertisti abl sunt.
ira indignatiónìs tuæ. \'éritas de terra orta
‹ ‘onvérte nos, Deus est: * et justitia de coelo
salutáris noster: * et a prospéxit.
vérte iram tuam a nobis. lCtenim Dóminus da
Numquid in œtêrnum bit benignitatemz * et
irascéris nobis? * aut terra nostra dabit fru
exténdes iram tuam a ctum suum.
generatióne in genera iustitia ante eum am~
tiónem? bulábit: * et ponet in
I )eus, tu convérsus via gressus suos.
viviñcábis nos : * et plebs f ìlória. Patri. S icut etat.
tua lætzibitur in te. Quo finito, Delegatus
dicitc v
l *stende nobis, Dó
Y. Benedíces corónae an
mine, misericórdiam tu
ni benignitátis-tuœ. _
am: * et salutare tuum
. Et campi tui reple
da nobis.
búntur ubertáte.
Aûdiam quid loqua . Oculi ómnium in te
tur in me Dóminus De sperant, Dómíne.
us: * quóniam loquetur . Et tu das illis escam
pacem in plebem suam. in tempore oppor
lit super sanctos suos, túno.
я: et in eos, qui conver
. Dómìne, exaúdi, etc.
túntur ad cor. . Et clamor meus, etc.
Ñerúmtamen prope . Dóminus vobiscum
timentes eum salutaire i, Et cum spiritu tuo.
ex Apostolieze Sedìs indulto. 51
(.ìremus. rientium animas bonis
Deus , refugium no afiiuentibus repleas, et
strum et virtus: a egenus et pau er lau
desto piis Ecclesiae tuœ dent nomen gloriœ tuae.
precibus , auctor ipse Per Christum Dóminum
pietátis, et prœsta; ut nostrum. R. Amen.
quod fideliter petimus, Postea assurnpto ba
efñcáciter conseque culo, si est Episcopus, et
mur. cooperto capite dieit
eus,qui in omni loco Delegatus:
dominatiónis tuae ‚ Benedictio Dei omni
Clemens et benignus as potentis, Patris, et Fí
sistis: exaúdi nos, quœ lii t, et Spíritus Sancti,
sumus, et concede; ut in super agi-os, et bona
pósterum inviolabilis quaecúmque loci hujus,
hujus loci permaneat plena descendat, et má
benedíctio i“, et tui mú neat semper. R. Amen.
neris beneficia univer Si estlipiseopus, facit
sitas hœe ñdélium, quœ ter Signum crucis.
súpplieat, percípere me Deinde­ accepte de
reátur. manu dignioris de Clero
О rámus pietátem tu aquœ benedictœ asper- ~
am, omnipotensDe sorio, aspergit versus
us: ut fructus terrœ, -quatuor mundi partes'.
quos áëris et plúviœ dicens sine cantu, et sine
temperamento nutrire Psalmo Antiphonamí
dignáris , benedictiónis Asperges mehyssópo,
tuae imbre perfúndas, et et mundábor:~ lavábis’
tríbuas huic pópulo tuo me, et super nivem de
de tuis muneribus tibi albábor.
semper grátias ágere; Pro benedictione Ро
ut fertilitáte terrœ, eu puli ,' operto capite,
4I'
52 liìtus absolvcndi et benedìccndì Populos ct Agros.

'inanibus `111110115, dicit: Tune Diaconus can


Pater noster. secreto. tat alta voce: Humiliá
Y. Et ne nos indúcas in te vos ad Apostólicam
tentatiónem. Benedictiónem. Et De
пашет. Sed líberanosamalo. legatus Stans operto, ca
. Salvos fac servos pite, et si lest Episcopus,
tuos. baculum sinistra tenens
. Deus meus, speran manu, benedicit semel,
tes in te. et si est Episcopus, ter,
. Non secúndum pec dicens: _
cata nostra fácias uctoritáte Dei 0111111—
nobis. ` poténtis, et beató
. Neque secúndum ini rum Apostolórum Petri
quitátes nostras re et Pauli, et Sanctíssimi
tríbuas nobis. Dómini nostri PapœN. ,
ä . Mittenobis,Dómine, benedice vos, et omnes
Ш%Ш\<Ш
auxilium de sancto. hujus loci: In nómine
. Et de Sion tuére nos. Patris, et Fílii T, et Spí
. Dómine, exaúdi, etc. ritus Sancti. E. Amen.
. Et clamor meus, etc. Demum cantetur Ну
. Dóminus vobíscum'. mnus Te Deum (ut ad
. Et cum spíritu tou. calcem libri), inchoatus
(_)rémus. a Delegato; quo finito,
Protector in te spe PDelegatus Cantat Ora»
rántium, Deus, eX tionem pro gratiarum
aúdi preces pópuli tui, actione.
et `preesta: ut véniat Oratie. _ _.
super nos sperátœ a te eus, quus m1ser1-'
benedictiónis ubértas, et côrdiee non est nú
pietátis tuae munéribus meru's, et bonitátis in
júgiter perfruámur. Per шт est ` thesaúrus:
Dnm nostrum. R. Amen. piíssimae maj estáti tuae
‚.
Ritus Benedictionìs Pontificia? super Popuhnu. 53

pro collátis donis grá hora, denique, qua. dabi


tias ágimus, tuam sem tur PontificiaJ Benedi
per cleméntiam exo ctio. De quibus, qua
rántes; ut qui peténti tenus opus sit, etia-m
bus postuláta concédis, schedis impressis, et
eósdem non déserens, ad consuetis locis palam af
praemia. futúra dispónas. iixis, oertior fiat.
Per Dôminum nostrum Postquam statutis die l
Jesum Christum. et hora populus ad Eo
R. Amen. clesiam convenerit, alta
' Cantores adduntzBe­ voce legantur Aposto
nedicámus Dómino. licœ Litterœ, 'seu De
R. Deo grátias. creta, quibus 'Indulgen
tia conceditur, una cum
Methodus Indictionis potestate Benedictio
praemittendœ Ponti nem Apostolicam super
íiciae Benedictioni populum effundendi, ut
statis diebus super ро de delegatione audien­.
pulum elargiendœ: ri tibus constet; et con
tusque in ea servan cessio, ex latino sermo
dus a Regularibus, ne in vulgarem accom
quibus a. S. Sede hu modatum ad populi in
jusmodi facultas in telligentiam conversa.
dulta est` vel indul pronuncietur. Populus
gebitur. ad suorum scelerum de
dmoneatur populus 'œstationem pio, brevi
de Indulgentia a que sermone excitetur:
Sede Apostolica conces post quie Sacerdos, nul
sa, de prœceptis operibus lis' circumstantibus ML'y
pro ea lucrifacienda., de nistris, Stola _etV supera
die, quo visitanda est pelliceo indutus, ut in
designata Ecclesia, de Ritualihoc praescribitur,
54 Ritus Beuedìctìonìs Apostolica: in artículo mortis

quum agitur de Bene sequátur aeternam. Per


dictionibus, quae extra Christum Dóminum no
Missam Presbyteris per strum. Amen.
Post quam
mittuntur, ante Altare Epistolaa ad l(ut
aecedat cornu
111
genufiexus sequentibus
verbis Dei opem 1111— Actis Ecclesiae Medio“
)lore : lanensis, ar. 4: Bene
1W, Adjutórium, etc. dieet in сила, adAl- I
R, Qui fecit, etc. tare, y,sums in comu
Y. Dómine, exaúdi, etc. Epistolœ); et Stans in
R. Et clamor meus, etc. cornu Epistolae, non tri
Y. Dóminus vobíscum. na, hoc est, triplici _si
R. Et cum spíritu tuo. gno crucis, sed una be
Deinde Stans sequen nedictione, unico vide
tem recitet Orationem. licet signo crucis, bene
Oremus. . 'dicat , proferens alta
mnípotens et misé voce hœc Verba:
ricors Deus, da no Benedicat vos omni
bis auxílium de sancto, potens Deus Pater, et
et vota pópuli hujus, in Fílius 1v, et Spíritus
humilitáte cordis ve Sanctus. Ц, Ашеп.
niam peccatórum po
scentis, tuámque bene Ritus Benedictionis
dictiónem praestolántis Apostohcse 1n ar
et grátiam, clementer ticulo mortis asa
eXaúdi: dexteram tu cerdotibus ad id de
am super eum benignus legatis impertiendae.
extende, ac plenitúdi enedictìo in artículo mor
nem divinae benedictió ti's cum soleat impertiri
nis eii'únde; qua bonis post Sacramenta Pœniten
tiœ, Eucharistiœ, etExtremœ
ómnibus cumulátus, fe Unctionis illis infirmis, qui
licitátem et vitam con vel Шиш petierínt, dum sana
а Sacerdotìbus ad id delegutîs ìmpcrtìcndac. 55

mente et integris sensibus ' soletur, in spem erigens, fo


erant, seu verisimiliter pe re, ut ex divinœ munifìcen
tiissent, vel dederint signa tiœ ~lm_'gitaìtte earn p_œnarurn
contritionîs: impertienda iis remlssionem, et vitam slt
dem est, etiam в1 postea. lin consecuturus œternam.
guœ, cœterorumque sensuum , Sacerdos dicat:
usu sint destituti, aut in de È W. Adjutórium, etc.
lirium, vel amentiam incide
rint. Excommunicatis vero, R. Qui fecit, etc.
ímpœnitentibus, et qui in ч Ant. Ne reminiscáris,
manifesto peccato mortali 'Dómine, delicta fámuli
moriuntur, est omníno de tui (vel ancillœ tuae):
neganda.
Habens prœdictam facul neque vindíctaím sumas
tatem, ingrediendo oubicu de peccátis ejus.
lum, ubi jaoet infirmus, dì l Kyrie eléison.( liriste
cat: Paw huic dammi, etc. ac Íeléison. Kyrie eléison.
deinde aegrotum, cubioulum,
et circumstantes нары-3811:
Pater noster.
aqua. benedicta, dicendo An- ' Yi. Et ne nos indúcas in
tiphonam: Asperges me, etc. д tentatiónem.
Quod si œgrotus voluerit R. Sed libera nos amalo.
oonfìteri, nudist illum, et ab Y. Salvum ­fac servum
solvat. Si Confessionem non 1
petat, excitet illum ad eli-` tuum (vel ancillam
ciendum actum contritionis; ` tuam, et sic dein
de hujus Benedictionis efïi- ' craps).
cacía ao virtute, si tempus
ferat, breviter admoneat; ‚ Deus meus, sperán
tum instruct, atque hortetur, i tem in te.
ut morbi incommoda ac do . Dómine, exaúdi, etc.
lores in выедете vitae ex . Et clamor meus, etc.
piationem libenter perferat,
Deoque sese paratum oñ'erat . Dóminus vobíscum.
ad ultro acceptandum quid- i . Et cum spiritu tuo.
quid ei plaouerit, et mortem ‘i Urémus.
ipsum patienter obeundami lenientíssime Deus,
in satisfactionem решают, l
quas peccando promeruit., Pater misericordia
Tum piis ipsum verbis con-, rum, et Deus totíus
\

56 Rims Bom-dictionìs Apostolicœ in artícuîo mortis.

consolatiónis, ЧП1Пёш1-1У171, qui beáto Petro


nem vis períre in te cre- 5 Apóstolo suo dedit po
déntem, atque sperán- §testátem ligándi, atque
tem: secúndum multi- i solvéndi: per suam pi
túdinem miseratiónum д íssimam misericórdiam
tuárum réspice propí-lrecípiat confessiónem
tius fámuium tuum N„jtuam, et restitua-t tibi
quem tibi vera fides, et ï stolam primam, quamin
spes christiána. сош § baptismate recepísti: et
méndat. Visita eum in ego facultáte mihi ab
salutári tuo, et per Uni Apostólica Sede tribú
' géniti tui passiónem et ta, indulgéntiam plenai
mortem, ómnium ei de riam, et remissiónem ó
lictórum suórum remis mniúm peccatórum tibi
siónem et vém'am cle concédo.
ménter indúlge: ut ej us In nómine Patris, et
ánima in hora. léxitus sui
Fílii, et Spíritus Sancti.
te júdicem propitiátum Per sacrosánctae hu
invéniat, et in Sángui mánœ reparatiónis my
ne ejúsdem Fílii tui ab isteria., remíttat tibi о
omni mácula. ablúta, imnípotens Deus omnes
transíre ad vitam me prœséntis et futúrœ vi
reátur perpétuam. Per tae pœnas, paradisi por
eúmdem Christum Dnm Ètas apériat, et ad gaúdia
nostrum. Ц. Ашеп. sempitérna. perdúcat.
Tum dicto ab uno jAmen.
ех С1ег1с1$ adstantibus ‘l Benedíeat te omni
Confíteor, Sacerdos di potens Deus, Pater, et
cat: Misereátur, etc. Fílius, et Spíritus San
Deinde: ’ `01115. Ашеп.
óminus noster Jesus Si vero iuíirmus sit
Ghristus, Fílius Dei. :Ldeo morti proximus, 111
Modus juvandì пил-1011105. 57

neque Confessionis ge bit, de quo infra. Sed si


neralis faciendœ, neque tempus suppetat, se
prœmissarum precumre quentia pietatis ofñcia
citandarum tempus sup praestare poterit, si ita
petat, statim Басы-(105 expedirejudicaverit,pro
Benedictionem ei nn conditione persona?.
pertlatur. Ac primo, si fcgrotus
Пот. EditOris. Quoniam vero Indulgentiam legitima
веере accidit, quod œgrotus auctoritate concessam
graviter decumbens etBenedi
ctione Apostolica muniendus consequi possit, earn illi
vel paullo ante munitus ani~ reducat ad mentem, pro
mam agere incipiat, ad ma
jorem sacerdotis assistentie
ponatque, quid ad eam
commoditatem addimus ex Ri consequendam agi de
tuali Romano, tit. de visit. et beat: praësertim, ut con
cura infirmorum, sequentie.
trito corde sanctissi
mum nomen JESU se
Modus juvandi m0 mel, vel sœpius invocet.
rientes. Deinde liortetur in
ngravescente morbo, firmum, et excitet, ut
Parochus Jiniirmum dum mente viget, eliciat
frequentius visitabit, et actus iidei, spei, et ca
ad salutem diligenter ~ritatis, aliaruinque vir
juvare non desinet, шо— tutum. nempe:
nebitque, instante peri Ut firmiter credatomnes
culo se confestim vocari, articulos ñdei, et quidquid
Sancta Romana Ecclesia Ca
ut in tempore prœsto sit tholics. et Apostolica credit,
morienti; sumptoque et docet.
sanctissimo Viatico, et Ut speret, Christum Do
sacra Unctione adhibita, minum nostrum pro sua im
si periculum immineat, mensa clementia. sibi fore
propitìum; et merito ejus
stat-im commendationis sanctissimae passionis, et per
animœ ofñcium preesta intercessionem B. Marias, et
а
58 ` Modus juvandi moi-îcntcs.
omnium Sanctorum, se vitam In te, Dómine, spe
æternam consecuturum. rávi: non confúndar in
Ut toto corde dilígat et
maxime diligere cupiet Do aeternum
minum Deum ea dilectione, In manus tues, Dó
qua illum diligunt Beati, mine, comméndo spiri
Sanetique omnes. tum meum: redemísti
Ut ob amorem Dei doleat
ex corde de omni offense, me, Dómine, Deus ve
qualitereuníque contra Do ritátis.
minum Deum, et proximum Deus, in adjutorium
comnnssa. meum intende: Dómi
Ut ex corde ob amorem
Dei pareat omnibus, qui sibi ne, ad adjuvándum me
quoquo modo fuerint mole festína.
sti, aut inimici Esto mihis Dômine,
Ut ab iis veniam postulet, in Deum protectórem.
quos aliquando dictis, aut
factis offendit. Deus, propitius esto
Ut quem patitur dolorem mihi peccatóri.
et morbi molestiam, propter Dulcíssíme Dómine
Deum in pœnitentiam pee-_ .Jesu Christe, .per virtú
catorum suorum patienter
toleret. tem sanetíssimae Passió
Ut si Dominus sibi salu nis tuæ1 récipe me in
tem corporis præstare digna 1 numerum electórum tu
bitur, proponat de cætero
pro viribus suis a peccatis
órum.
(зачете, et ejus mandata Dómine Jesu Christe,
serv-are. súseipe spiritum meum.
María, mater grátiœ,
` v Hortetur praeterea„ut mater misericordiae1 tu
eo modo quo potest sal me ab hoste prótege, et
tem ex ’ corde ita per hora mortis súscipe.
intervalla preceturz Sancte Angele Dei,
Miserére mei, Deus, mihi custos assiste.
secundum magnam mi omnes sancti Angeli,
sericordiam tuam. et omnes Sancti inter
w
Ordo commendationìs animee. 59

cédite pro me, et mihi Deinde aspergat ге—


succúrrite. grotum, lcetum, et cir
Наго, et his similia cumstantes aqua bene
poterit prudens Sacer dicta, dicens:
dos vulgari, vel latino Aspérges me1 1361111—
sermone,­ pro personáe пе, hyssópo, et munda
captu, morienti sugge bor: lavabis me , et
rere. super nivem dealbábor.
Deinde sequentes pre Postea Salvatoris 110
ces quanta poterit ma stri Cruciíixi imaginem
jori devotione dieat, ad segr-oto osculandam prae
moneatque domesticos, beat, verbis eflicacibus
et circumstantes, ut si euln ad' spem {тетю
mul orent pro morienfe. 511111115 erigens, ipsam
que imaginem ceram eo
Ordocommendationis ponat, ut illam aspi
animœ. eiens, salutis suœ spem
aroehus ad deceden sumat. О
~ ' tis animœ commen Deinde aecensa can
dationein aocedens, Cle dela, genibus Ílexis,
rieum saltem пиши, 51 cum omnibus circum
potest, secum habeat, stantibus breves Lita
qui deferat vaseulum а nias devote recitet, in
quae benedictœ, super hun@ moduni.
pelliceum, et stolan vio
laceam, quibus ipse Sa Kyrie eléison.
cerdos ante infirmi cu ~ Christe eléison.
bie-ulum indutus, locum Kyrie eléison.
ingrediens, dicat: S anota María, ora pro eo.
Рах huic dómui, et, Omnes saneti Angeli et
ómnibus habitántibus Arehángeli,
in ea. oráte pro eo.
60 Ordo commendalionis auilme.

`sancte Abel, ora.: (lmnes sancti Mónachi


(lbmnis chorus Justórum, i et Eremitœ, orate.
orate. Sancta María Magda
Sancte Abraham, ora. lena, ora.
,Sancte Joannes Bapti Балета. Lúcia, ora..
sta, ora. i )mnes sanctae Virgines
»Sancte Joseph, ora. et Viduae, orate.
Omnes sancti Patriar Omnes Sancti et Sanctae
chae et Prophetœ, Dei,
orate. intercedite pro eo.
Sancte Petre, ora. Propítius esto,
Sancte Paule, ora. parce ei, Dómine.
Sancte Andrea, ora. Propítius esto,
Sancte Joannes, ora. libera cum, Dómine.
(Лицее sancti Apôstoli Propítius esto, libera.
etEvangelistae, orate. Ab ira tua, libera.
(лицее Sancti Discipuli А periculo mortis,
Dómini, orate. libera.
(Vìmnes Sancti Innocen А mala morte, libera.
tes, orate. А pœnis inferni, libera.
' sancte Stephane, ora. Ab omni malo, libera.
Sancte Laurenti, - ora. А potestate diaboli,
('ëmnes Sancti Martyres, libera.
orate. PerNativitatem tuam,
Sancte Slivester, ora.3 libera.
Sancte Gregóri, ora.,l l'er Crucem et Passió
Sancte Augustine, ora. Ё nem tuam, libera;
(')mnes Sancti Pontifi lier Mortem et Sepul
ces et Confessôres, ` túram tuam, libera.
orateQ
Sancte Benedicte, ora.l Ver gloriósam Resur
rectiónem tuam,
bancte Francisce', ora.; libera.
Ordo cummcndatìonìs animee. 61

Р er admirábilem Ascen nómine Principátuum et


siónem tuam, libera.. " Potestátum: in nómine
Per grátiam Spíritusi Chérubim et Séraphim:
Sancti Parácliti, in nómine Patriarchá
líbera.`| rum et Prophetárum: in
ln die Judicii, libera@ nómine sanctórumApo
Peccatóres, l stolórum et Evangeli
te rogámus audi nos.; stárum: in nómine san
l't ei parcas, l ctórum Mártyrum et
te ircgámus.` Confessôrum: in nómi
Kyrie eléison. ` ne sanctôrum Monachó
Christe eléison. 5 rum et Eremitárum: 111
Kyrie eléison. nómine sanctárum Vír
Deinde cum 111 agoue ginum, et ómnium San
sui exitus anima anxia» ctórum et Sanctárum
tur,` dicantur sequentcs Dei. Hódie sit in pace
Omit-iones. ' locus tuus, et habitátio
tua in запева Sion. Per
Oratie. eúmdem Christum D6
roíicíscer'e , ánima minum nostrum.
Р christiána, >de ho'c R. Amen.
mundo, in nómine Dei Oratio.
Petris omnipoténtis,qui ‘ eus miséricors, Deus
te creávit: in nómine Clemens, Deus, qui
Jesü VChristi Fílii Dei‘ secúndummultitúdinem
vivi, qui pro te passusî miseratiónum tuárum
est: in nómine Spíritusì peccáta pœniténtiumde
Sancti, qui in te eŕfúsusì 1es,et praeteritórum crí
est: in nómine Angeló-i minum culpas vénia re
rum et Archangelórumzï
in nómine Thronórumf missiónis­ evácuas:super
spice propítius ré I
et Dominatiónum: 111, hunc fámulum tuumN.,
/

62 Ordo commondatìouìs {111111110

et remissiónem ómnium córpore, spléndidus Ап


peccatórum suórum tota gelórum cœtus occúr
cordis confessione po rat: judex Apostolórum
scéutem deprecátus ex tibi senátus advéniat:
aúdi. Renova in eo, р1— eandidatórum tibi Már
íssime Pater, quidquid tyrum triumphátor ex
terrena fragilitáte cor éroitus óbviet: liliáta
rúptum, vel quidquid rutilántium te Confes
diabólica fraude viola sórum turba eircúmdet:
tum est: et unitáti cór jubilántium te Virgi
poris Ecclésiae mem num chorus excí'piat: et
brum redemptiónis an beátœ quiétis in sinu
néete. Miserére, Domi­l
Patriarchárum te com
ne, gemítuum, miserére pléxus adstríngat: mi
lacrymárum ej us: et non tis, atque festívus Chri
habéntem Íidûciam, 11151 sti Jesu tibi adspéctus
in tua misericordia,` ad. appáreat, qui te inter
tuœ sacramentum re assisténtes sibi júgiter
conciliatiónis admítte. interésse decérnat. I
Per Christum Dóminum gnóres omne quod hor
nostrum. Ц. Ашеп. ret in ténebris, quod
omméndo te omni stridet in ñammis, quod
poténti Deo, caris crúeiat in torméntis.
вине frater, et ei, cujus Cedat tibi tetérrimus sá
es creatura, committo: tanas cum satellitibus
llt cum humanitátis dé suis: in advéntu tuo te
bitum morte interveni comitántibus Angelis
énte persólveris, ad au contremíscat, atque in
ctórem tuum, qui te de` œtérnœ noctis chaos im
limo terrœ formáverat, máne effúgiat. Exsúr
revertáris. Egrediénti. gat Deus, et dissipéntur
ítaque animee tuœ de§ inimíci ejus: et fúgiant
O_rdo commendationis auìiuae. 63

qui oderunt eum, a facie ,mam beatis óculis ad


ejus. Sieut deficit fu ispícias veritatem. Con
mus, deficiant: Y sicutÍstitûtus igitur inter a
iluit cera a facie ignis, j gmina beatóruin , con
sic péreant peccatóres a › templatiónis divinœ dul
facie Dei: et justi epu cedine potiaris in sœcula
lentur, et exsúltent in saeculórum. Amen.
conspectu Dei. Confun Oratie.
dantur igitur et erube úscipe, Dômine, ser
scant omnes tartareœ vum tuum in locum
legiónes, et ministri sa sperandœ sibi salvatió
tanœ iter tuum impedire nis a misericórdia tua.
non aúdeant. Liberet te R. Amen.
a cruciatu Christus, qui Libera, Dômine, ani
pro te crucifíxus est. mam servi tui ex ómni
Liberet te ab :eterna bus periculis inferni, et
morte Christus, qui pro de laqueis pœnarum, et
te mori dignatus est. ex ómnibus tribulatió
Constituat te Christus nibus. R. Amen.
Filius Dei vivi intra pa Libera, Dômine, ani
radisi sui Semper amoe mam servi tui, sicut li
na virentia, et inter oves berasti Henoch et Elíam
suas-te verus ille Pastor de communi morte mun
agnóscat. Ille ab ómni di. R. Amen. д
bus peccátis tuis te ab Libera, Dômine, ani
sôlvat; atque ad dexte mam servi tui, sicut 1i
ram suam in electórum berásti Noë de dilúvio.
suórum te sorte consti R.. Amen.
tuat. Redemptórem tu Libera., Dômine, ani
um facie ad faciem ví mam servi tui, sicut li
deas, et praesens Semper berasti Abraham de Ur
assistens, manifestissi Chaldaeórum. Ц. Amen.
64 01110 commendationis animee.

Libera, Dómine, áni ‘ berásti Susánnam de


mam servi tui, sicut 11 falso crimine. Amen.
berásti Job de passióni-` Libera, Dómine, áni
bus suis. Н. Amen. mam servi tui, sicut 11
Libera, Dómine, áni ` berásti David de manu
mam servi tui, sicut li 1 regis Saul, et de manu
berásti Isaac de hóstia,
i Golíae. R. Amen.
et de manu patris 5111 Libera, Dómine, áni
АЬгаЬге. Ашеп. mam servi tui, sicut li
Libera, Dómine, áni ` berásti Petrum et Pau
§ lum de carcéribus. f
mam servi tui, sicut li
]oerásti Lot de Sôdomis, 1, Ц. Amen.
et de fiamma ignis. , Et sicut beatíssimam
H. Amen. ,Theclam, Vírginem et
; Mártyrem tuam, de tri
Libera, Dómine, áni
' bus atrocíssimis tor
mam servi tui, sicut 11— l méntis liberásti, sic li
berásti Móysen de manu
beráre dignéris ánimam
Pharaónis regis ¿Egy
.hujus servi tui, et te
ptiórum. Н. Amen.'
Libera, Dómine, áni-Y cum fácias in bonis con
gaudére cœléstibus.
mam servi tui, sicut li ; Ц. Amen.
berásti Daniélem de la ` Oratie. ­
cu leónum. R. Amen.­ ommendámus tibi,
7 Libera, Dómine, áni Dómiue, ánimam fá
mam servi tui, sicut 1i muliqtui N., precamúr
berásti tres púeros de que te , Dómine Jesu
camino ignis“ ardéntis, Christe Salvator mundi,
et de manu regis iniqui. ut propter quam ad'ter
„К. Ашеп.._ ram misericórditer de
Libera, Dómine, áni scendísti, Patriarchá
mam servi tui, sicut li rum tuórum sínibus in
V65
Ordo columcnclationis animee.

sinuáre non rénuas. A Angeli. In regnum tu


gnósce, Dómine , crea um, Dómine, servum
túram tuam, non a diis tuum súscipe. Suscipiat
aliénis creátam; sed a eum sanctus Michael
te solo Deo vivo et vero:` Archangelus Dei, qui
quia non est álius Deusâ milítìœ cœléstis méruit
praeter te, et non est se principátum. Véniant
cúndum ópera tua. [две-1 illi óbviam Sancti Ari
tiñca, Dómine, ánimam; geli Dei, et perdúcant
ejus in conspéctu tuo,§ eum in civitátem cœlé
et ne memineris iniqui-l stem Jerúsalem. Susci
tátum ej us antiquárum; piat eum beátus Petrus
et ebrietátum, quas su Apóstolus, cui a Deo
scitávit furor, sive fer claves regni cœléstis
vor man aesidérii. Lisetì tráditae sunt. Adjuvet
enim peccáverit, tamenl eum sanctus Paulus A
Patrem, et Fílium, et~` póstolus,q11i dignus fuit
Spiritum Sanctum non esse vas electiónis. In
negávit, sed crédidit, et tercédat pro eo sanctus
zelum Dei in se hábuit,§ Joannes eléctus Dei A
et Deum,
nia, quiadoráVit.­
fidéliter -fecit óm-l póstolus, cui reveláta
sunt secréta cœléstia.
Oratio. Orent pro eo omnes
D elicta juventútis, eti' Sancti Apóstoli, quibus
ignorántias ejus,ì а. Dómino data est po
quœsumus, ne memine-Í téstas ligándi , atque
ris, Dómine: sed secún-Í solvéndi. Intercédant
dum magnam miseri-g pro eo omnes Sancti et
córdiam tuam memor' Elécti Dei, qui pro Chri
esto illius in glória cla sti nómine torménta in
ritátis tuœ. Aperiantur hoc sœculo sustinué
ei cœli, collaeténtur illiil runt: ut vinculis carnis
Bened'éctz'onale Rom. 5
se In exspirniìone.

exútus, pervenire me ritum meum. Sancte.


reátur ad gloriam regni María., ora pro me. Ma
caelestis1 præstante Dó­§ ría mater grátiœ, mater
mino nostro Jesu Chri-J` misericórdiae, tu me ab
sto: Qui cum Patre etïv
hoste prótege, et hora
Spíritu Sancto vivit et mortis súscipe.
regnat in sæcuia sæcu 'func ubi viget pias
lórum. Amen. consuetudo , pulsetur
Nota edit. Plures aliæ ora campana parochialis Ес
tiones habentur in Rit. Rom., elesiæ aliquibus ictibusy
quae heic оттащил -
ad significandam fideli
bus in urbe, vel 1000,
In exspiratione. aut extra in suburbanis
Gum vero tempus ех existentibus, instantem
— spirandi institerit, mortem exspirantfs æ
tunc maxime ab omni groti, ut pro eo Deum
bus eircumstantibus, iie rogare posslnt.
xis genibus, vehementer Egressa anima de
orationi instandum est. отроге, statim dicatur
Ipse vero moriens, si hoe:
potest, dicat1 vel si non R. Subveníte Sancti
potest ,_ assistens , sive ‘ I Dei,occúrriteAngeli
Sacerdos pro eo clara Dóminifŕ Suseipién
voce pronuntietz JESU, tes ánimam ejus, *
JESU, JESU. Quad, et Oiïeréntes eam in
ea, quæ sequuntur. ad conspectu Altíssimi.
illius aures, si videbiturq . Suscípiat te Chri
etiam sæpius repetat stus, qui vocávit te,
In manus tuas, Dó et in sinum Abrahæ
mine, comméndo spiri Angeli dedúcant te.
tum meum. DómineJe R. Suscipiéntes ánimam
su Christe, súscipe spi ejus , *i Offeréntes
111 exspiratione. 67
eam in conspéctu Al lœ tuae N.), ut defún
tissimi. ctus (vel defúncta) sœ
Réquiem aetérnam culo tibi Vivat: et quae
dona ei, Dómine, et per fragilitátem humai
lux perpetua lúceat nœ conversatiónis pecca
ei. * Oñ'eréntes eam ta commísit, tu vénia.
in conspéctu Altís misericordíssimœ pieta
simi. tis abstérge. Per Chri
Kyrie eléison. Christe stum Dnm nostrum.
eléison. Kyrie eléison. R. Amen.
Pater noster. Interim (letur campa
Yi. Et ne nos indúcas in na Signum transitus de
tentatiónem. functi pro loci'consue
R. Sedlíbera nos amalo. tudine,ut audicntes pro
11. Réquiem aetérnam ejus anima Deum pre
dóna ei, Dómine. 013111111. .
Ц. Et lux perpétua. lú Deinde corpus de
ceat ei. more lioneste composi
ll'. A porta inferi. tum, loco decenti cum
R. Еще, Dómine, áni luminc collocetur: ac
mam ejus. parva crux super pectus
l5'. Requiéscat in pace. inter nianus defuncti
R. Amen. ponatur, aut ubi crux
V. Dómine, exaúdi, etc. desit, manus in modum
Ц. Et clamor meus, etc. crucis componantur, 111
‘3. Dominus vobíscum. terdumque aspergatur
R. Et cum spíritu tuo. aqua benedicta, et in
Orémus. terim, donec ciferatur,
Tibi, Dómine, com qui adsunt, sive sacer
' ' mendámus ánimam dotes, sive alii, orabunt
fámuli tui N. (vel fámu pro defuncto.

5*
68

ALIJE BENEDICTIONES
l IN RITUALI ROMANO SUB DIVERSIS TITULIS
CONTENTE.

Benedictio Fontis Ва dignéris, dicat et secun


ptismi extra Sabba do repetat sequentem
tum Paschæ et Pen Ut Fontem-istum
tecostes, cum aqua. ad regenerándam tibi
consecrata non ha novam prolem benedi
betur. cere Т, et consecráre 1
dignéris.
(In fine tit. de Baptismo)

rimum lavatur1 et Te rogámus audi nos.


mundatur vas Ba. Potest etiam dici Li
ptisterii, deinde limpida tania brevior1 ut in Mis
aqua repletur. Тппс Sa sali in Sabbato Saneto.
cerdos cum suis Clericis, Et dicte ultimoKyrie
vel etiam aliis Presby eléison, Sacerdos dicaltz '
тет, Cruce et duobus Pater noster, et Credo
eereis praecedentibusv ac in Deum , etc. omnia
thuribulo et incenso, et clara voce: quibus ñnitis
cum vaseulisChi-ismatis, dicat: `
et Olei Catechulneno Y. Арий te,Dómine, est
rum, descendit ad Fon fons vitae.
tein, et ibi, vel ante Al В. Et in lúmine'tuo vi
tare Baptisterii dicit Li débimus lumen.
taniam ordinariam, pro Y. Dómine, exaúdi, etc.
ut habetur infra (ad R, Et clamor meus., etc.
calcem libri, р. [7]). Et Y. Dóminus vobíscum.
ante V. Ut nos exaudire R, Et cumìspíritu tuo.
Benedictio Fontis Baptismi. 69

Orémus. Hic manu aquzun di


mnípotens , sempi vidat, et deinde de es
térne Deus, adésto eifundat extra. margi
magnœ pietátis tues my nem Fontis, versus qua,
stériis, adésto sacramen tuor Orbis partes, pro
tis: et ad recreándos no sequens:
vos pópulos, quos tibi Et in quátuor ßumí
fons Baptismatis pártu nibus totam terram ri
rit, spiritum adoptiónis gáre prœcépit: qui te in`
emítte; ut quod nostrœ desérto amáram, per li
humilitátis geréndum gnum dulcem fecit, at
est ministério, virtútis que potábilem: qui te de
tuœ impleátur efféctu. 'petra prodúxit, ut pó
Per Dóminum nostrum pulum, quem ех Egypte
Jesum Christum Fílium liberáverat, siti fatigá
tuum, qui tecum vivit, tum recreáret. Exorcízo
et regnat in unitáte Sp1’ te, per Jesum Chństum,
ritus Sancti Deus, per Fílium ejus unicum, Dó
ómnia sœcula. sœeuló minum nostrum, qui te
rum. Amen. in Cana Galilaeœ signo
admirábili sua poténtia.
Exorcismus aquœ. convértit in Vinum: qui
Exorcízo te, creatura super te pédibus ambu
aquae, per Deum 't lávit, et aJoánne inJ or
vivum, per Deum 1— ve dáne in te baptizátus
rum, per Deum Jr san est: qui te una cum sín
ctum, per Deum, qui te guine de látere suo pro
in principio, verbo se dúxit: et discípulis suis
parávit ab árida, cujus jussit, ut credéntes ba
super te Spíritus ferebá ptizárent in te, dicens:
tur, qui te de paradiso Не, docéte omnes gen
manáre jussit. tes, baptizántes eos in
' 70 Beuedìctìo Fontis Baptismi.

nóniine Patris, et Fílii, spiccre dignéris, et su


et Spíritus Sancti; ut per has aquas, abluéndis
efficiáris aqua sancta, et purificándis homíni
aqua benedícta` aqua, bus prœparátas, Ange
quœ lavat Bordes , et lum sanctitátis emittas,
mundat peccáta. Tibi quo peccátis vitae prióris
ígitur praecípio, omnis ablútis, reatúque detér
Spíritus immúnde, omne so, purum Sancto Spiri
phantásma, omne men tuì habitáculum rege
dácium, eradicáre, et ef neráti éfñci mereántur.
fugáre Aab hac creatura Per Dóminum nostrum
aquae, ut qui in ipsa. ba Jesum Christum Fílium
ptizándi erunt, fiat eis tuum: qui tecum vivit
fons aquae saliéntis in et regnat in unitáte е
. vitam œtérnam, rcgé jusdem SpíritusìSancti
nerans eos Deo Patri, et Deus, per ómnia saecula
Fílio, et Spiritui Sancto, sœculórum. -
in nómine ejúsdem Dó R. Amen.
mini nostri Jesu Christi, Tune sufflet ter in
qui ventúrus est judi aquam versus tres par
cáre vivos et mórtuos, et tes sccundum hanc {igu
sœculum per ignem. ram Ч’: deindc imponit,
R. Amen. ~ incensum in thuribulo,
­ et fonteniinccnsat. Ро
Orémus. Огайо. stea infundens de Oleo
Dómíne Sancte, Pater Catechumcnorum in а.
omnipotens, œtérne quam in moduni crucis,
Deus , aquárum spiri- ‘ clara voce dicit:
tuálium sanctificátor, te Sanctifìcétur, et fœ
supplíciter deprecámur: cundétur Fons iste Oleo
ut ad hoc ministérium salútis renascéntibus ex
humilitátis nostrœ re eo in vitam eetérnam: in
Formula brun'ur prulîcucd.1"ontìs Baptismulìs. 71

nómine Patris Т, et Filii ut supra. Quud si nemi


­`f , et Spíritus T Sancti. nem baptizat, stutim
Ц. Ашеп. ¿inunus ahluut. Qt :1qu
Deinde infundit de t10 eifundatur in Sacra
Uhrismate, modo quo rium.
supra . (1100115 z Infúsioi
Chrísmatis Dómini Jesu L
Christi, et Spíritus San- l Formula. brevior pro
cti Parácliti, fiat in nó Benedictione FODÈÍS
mine sanctœ Trinitátis. seu Aquœ baptis
R. Amen. шаИэ, а 511111111017’011—
Рон’сеа accipit ambus tífice Paulo III. Mis
:unpullas dicti Olei san sionariis Peruunis _a
cti et Chrismutis, et 'do pud Indos olim соп—
utroque sinlul in moduni vcssu, et nbnnisi in iis
crucis infundendo. dicit: y, lucis adhibenda', ad
Commíxtio Chrisma-f quan spvciali Aposto
tis sanctificatiónis , etl licœ БОСЫ indulto ex
Olei unctiónis, et aqua»,l tensa fuit.
Baptismatis páriter fiatI ydix Амины], М Hit. Rom.)

in nómine Рай-15 "f, eti xorcízo te, creatúra.


~ Fílíí 1- , et Spiritus »ì t aquœ, in nômine
Sancti. Ц. Ашеп. . i Dei Patris -ï omnipotén
Тиш deposiiis alnpui- э tis, et in nómine Jesu
lis, duxtorunmnumeum i Christi ’f Filii ejus Dó
sanctum, utChrisina in 1 mini nostri, et in virtúte
f'us um miscet cuni aqua, ‘Spíritus ‘k Sancti. Exor
'et spargit per totunl gcízo te, omnis virtus
Fontein. Deinde ше— :adversárii diáboli: ut
‹111Па‚ pains lliafnuni ter ¿omnis phantásia eradi
git; et si quis baptizan- métur, ac eiì'ugétur ab
dus est, епш baptizat, hac Creatura aqua?, е’с
f
72 Benedictio Nuptiarum intra Missam.

fiat fons aquae saliéntis Infuudat deinceps


in vitam aetérnam: ut Sanctum Oieuin in а—
qui ex ea. baptizáti fúe quum, 111 moduni crucis,
rint, ñant templum Dei dicens:
vivi, et Spíritus Sanctus Conjúnctio Olei un
hábitet in eis, in remis ctiónis, et aquœ Baptis
matis­ sanctificétur, et
siónem peoeatórum: in
nómine Dómini nostri fœcundétur. In nómine
Jesu Christi, qui ven Patris i', et Fílii 1", et
túrus est judicaire vivos Spíritus vSancti. Amen.
et mórtuos, et sœculum Deinde Chrisxnu (щит
per ignem. Amen. infundat, in moduni cru
Orémus. cis, et dient:
’mine Sancte, Pater Conjúnctio Chrísma.
, omnípotens, œtérne tis sanctificatiónis, et
Deus, aquárum spiri Olei unctiónis, et aquœ
tuálium sanctiíicátor, te Baptismatis sanctifieé
supplíciter deprecámur: tur et fœcundétur. In
ut hoc ministérium hu nómine Petris i“, et Fí
militátis nostrœ respi lii i', et Spíritus ïSancti.
cere dignéris, et super Amen.
has aquas, abluéndis et
vivificándis homínibus
praeparátas, Angelum BenedictioNuptiarum
sanctitátis emíttas; ut intra Missam fzicienda.
(Ex Missali Romano.)
peccátis prióris vitae ab
lútis, reatúque detérso, Si'benedictio nuptia
purum sacráto Spiritui rum facienda sit die
habitáculum regenera Dominica,_ vel alio (110
tiónibus procúret. Per Festo sive depraecepto,
sive duplici
Christum Dóminum no Í secundœ primate
classis, vel
dicatur
strum. Amen.
Bencdictio Nuptiarum intra Missam. 73

Missa de Dominica vel humani géneris ordina


Festo cum Glória in ex sti, benignus assiste: ut
célsis Deo. et Gedo, si quod te auctóre júngi
illa Missa id requirit, et tur, te auxiliante ser
cum commemoratione vétur. Per Dóminum.
Missœ pro Sponso et Orémus.
Sponsa, et reliquis, quae us, qui potestate
pro communione et virtútis tuœ de ní
complemento benedi hilo cuneta fecisti: qui
ctionis in ea habentur. dispósitis universitatis
Si autem benedictio nu exórdiis, hómini ad i
ptiarum facienda sit a maginem Dei facto, ídeo
liis diebus, etiamsi in iis inseparabile mulieris
occurrat Festum duplex adjutórium condidísti,
majus vel minus, dicitur ut femíneo córpori de
Missa votiva pro Sponso virili dares carne prin
et Sponsa (utin Missali). cipium, docens quod ex
uno placuísset institui,
icto Pater noster,
numquam licére dis
Sacerdos antequam
júngi: Deus, qui tam
dicat.Iíbera nos, quae
excellenti mystério con
sumus Dómine, Stans in
jugalem cópulam con
cornu Epistola: versus
secrasti, ut Christi et
Sponsum et Sponsam
Ecclésiae sacraméntum
ante Altare genuílexos,
prœsignares in fœdere
dicit super eos sequen
nuptiarum: Deus, per
tes Orationes.
queln múlier júngitur
(kémus. Oratio. vire, et societas princi
Popitiáre, Dómine, paliter ordinata, ea be
supplicatiónibus no nedictióne donatur, quœ
stris, et institútis tuis, sola nec per originalis
quibus propagatiónem peccati pcenam, nec per
74 Beuedictio Nuptiarum intra Missain.

dilúvii est abláta sen-î ambo fílios ñliórum su


téntiam: réspice propi órum, usque in tértiam
tius super hanc fámulam д et quartam generatió
tuaIn, quae maritáli jun nem, et ad optátam per
génda consórtio, tua se véniant senectútem. Per
­éxpetit protectióne mu- ` eúmdem Dóminuni.
níri: sit in ea jugum à Tune Saeerdos re
dilectiónis et pacis: {i versus ad medium Alta
délis et casta nubat in -ris dieat Libera nos, ей
Christo, imitatríxque reliqua more solito: et
sanctárum permáneat postquain sumpserit
feminárum: sit amábilis Sanguinein, communi
viro suo, ut Rachel: sá cet Spouses: ей prose
piens, ut Rebecca: 10n quatur Missam.
gœva et ñdélis, ut Sara: ieto Benedicámus
nihil in ea ex áctibus Dómino, vel 5118115—
suis ille auctor prœvari 583 illius diei coiiveniat,
eatiónis usúrpet: цеха. lte missa est, Басы-(103
fídei, mandatisque per antequani populo bene
máneat: uni thoro jun -dieat , conversus ad
eta, contactus illícitos Sponsuin et Spoiisuin,
fúgiat: múniat infirmi dieát:
tátem suam róbore di eus Abraham, Deus
sciplinae: sit vereeûn Isaac, et Deus Jacob
dia gravis, pudóre-vene sit vobíscum: et ipse ad
rábilis, doctrínis eoelé ímpleat benedictiónem
stibus erudíta: sit fe suam in vo'bis: ut vide
cúnda in sóbole, sit pro átis filios liliórum ve
báta et ínnocens: ей ad strórum usque ad tér
beatórum réquiem, at tiam et quartam gene
que ad cœléstia regna ratiónem: ей póstea vi
pervéniat: et vídeant tam/aetérnam habeátis
Benediefio Mulìeris post partum. 75
sine ñne, adjuvánte Dó-l venire voluerit, pro in
mino nostro Jesu Chri-` columitu-te sua Deo gra
sto, quiSaneto
Spíritu cum Patre etjtias
vivit et, aetura, petieritque
а Sacerdote­ benedictio
regnet Deus, per ômniaJ` nem, ipse superpellieeor`
sæcula sœculórum. et stola alba indutus1 .
R. Amen. eum ministro aspergil
Moneat eos Басы-(105 lum deferente, ad fores
sermone gravi, ut'sibi Eeclesiœ accedat, ubi
invicem servent Едет: illam foris ad limina
orationis tempore, et genunectentemy et 02111
præsertim jejuniorum nu delam accensamaqua
tenentem, in ma
­be
ac solemnitatumv casti
maneantz et vir uxorem nedicta aspergat, deinde
atque uxor virum dili dicatz
gat: et intimore
permaneant Dei Y. Adjutórium, etc.
Posteaieos
R. Qui fecit, etc.
adspergat aqua bene Ant. Hœc accipiet
dicta, et dicto Pláceat Psalmus 23.
tibi, sancta Trínitas, etc. Dómini est terra, et
det benedictionemz et plenitudo ejus: *
legat, ut solitum est, E orbis terrárum, et uni
vengeliumS.Joannis In vérsi qui habitant in eo.
principio erat Verbum. a quia ipse super mária
ly fundávit eumzalt et super

Benedictio Mulieris ñúminaprœparáviteum.


post partum. i quis asc-éndet in mon
(In fine tit. de SacramMairimi) tem Dómini? * aut quis
i qua puerperai post stabit in loco sancto
partum, juxta piam ejus?
ac laudabilem consue Innocens mánibus, et
tudinern, ad Ecclesiam mundo corde: * qui non
76 Benedictie Mulieris pest partum.

accépit in vano animam generatie quaeréntium


suam , nec juravit in Dóminum. *
dolo próximo suo. Deinde porrigens ad
Hic accípiet benedi manum mulieris extre- -
ctiónem a Dómino: * et mam partem stolee, earn
misericórdiam a Deo sa intredueit in Ecclesiam,
lutari suo. dicens:
Наго est generatie Ingrédereintemplum
quœréntium e`um , * Dei, adóra Fílium beatae
quœréntium faciern Dei lMaríœ Virginis, qui tibi
Jacob. fœcunditatem tríbuit
Attóllite portas, prín prolis.
cipes, vestras, et eleva
mini portae aeternales: * Et ipsa ingressa, ge
et introíbit rex glóriœ. nuflectit ceram Altari,
Qiis est iste rex gló et erat, gratias agens
riae? * Dóminus fortis Dee de beneñciis sibi
et petens, Dóminus pe collatis; et Sacerdes
tcns in praelio. y dicit:
Attóllite portas, prín Y Kyrie eléison. Christe
cipes, vestras, et eleva eléison. Kyrie eléison. `
mini portae œternales: * Pater noster. secreto.
et intreíbit rex glóriae. ll. Et ne nos indúcas in
Qlis est iste rex gló tentatióncm.
riae? * Dóminus virtú R. Sed líbera nos a malo.
tum, ipse est rex glóriae ? Y. Salvam fac ancíllam
GlóriaPatri. Seuterat. tuam, Dómine.
Et repetitur Ant.: R,.Deus meus, speran
Hœc accípiet benedi tem in te.
ctiónem a Dómino, et Y. Mitte ei, Dómine,
misericórdiam aDeo sa auxilium de Sancte.
lutari suo: quia hœc est R.Et de Sien tuére eam.
Benedictio Inñrmi. 77

_ Nihil proficiat ini. Pax et benedíctio Dei


mícus in ea. . omnipotentis, Patris, 'i
_ Et fílius iniquitátis et Fílii, et Spíritus San
non appônat nocére cti, descéndat super te,
ei. et máneat semper.
. Dómine, exaúdi, etc. Amen.
. Et clamor meus, etc.
. Dóminus vobíscum.
. Ей cum spíritu tuo. Benedictio Inürmi.
(Ex tit. de visit. et cnrainñrm.)
О rémus.
mm'potens , sempi acerdos infirmi cu
térne Deus, qui per biculum ingressus,
beátœ Maríaek Vírgìnis primum dicat:
partum fidélium рад-1611— YS'. Pax huic dómui.
й111ш dolóres in gaúdium R. Et ómnibus habitan
vertísti: réspice propi tibus in ea. -
tius super hanc fámulam Мох inñrmum, et-le
tuam, ad templum san ctum'ejus, et cubiculum
ctum tuum pro gratiá aspergat aqua benedi
rum actióne laetam ac cta, dicens Апй1р110паш:
cedéntem; et praesta, ut Asperges me, Dómi
post hanc Vitam ejúsdem ne, hyssópo, ей munda
beátae Maríœ méritis, et bor: lavabis me, et su
intercessióne, ad aetér per nivem dealbábor.
naa beatitudinis gaúdia Deiude erga inŕìrnium
cum prole sua perve ofiicium suum prœstet.
nire mereátur. Per Chri Quo prœstito, velan-te
stum Dnm nostrum. quam discedat,' dicere
R. Amen. . poterit supra inñrmum
Ве1ш1е illam aspergit aliquem Psalmum ex
iterum aqua benedicta quatuor prioribus Рое
in modum crucis, dicens: nitentialìbus, vel
l
78 Benedicta@ хиты
Psalm. 90. ‘ retributiónem peccató
111 hábitat in adjutó l rum vidébis.
rio Altíssimi: * in ‘ ‹.3ибп1аш tu es, Dó
protectióne Del cœli l mine, spes mea: * Altís
commorábitur. ssimum posuísti refúgi
I ‘ficet Dómino: Su Ё um tuum.
ï Non accédet ad te
scéptor meus es tu, et
refúgium meum: * Deus Ímalum: * et ñagéllum
meus, sperábo in eum. ‘ t non appropinquábit ta.
` bernáculo tuo.
«ljuóniam ipse liberá g Quóniam ángelis suis
vit me de láqueo ve l mandávit de te: * ut cu
nántium, * et aI verbo
stódiant te in ómnibus
áspero. ` viis tuis.
Scápulis suis obum In mánibus portá
brábit tibi: * et sub pen bunt te: * ne forte of
nis ejus sperábis. féndas ad lápidem pe
Sento circúmdabit te dem tuum.
véritas ej us: * non timé Super áspidem, et ba
bis а timóre noctúrno. Á`siliscum ambulábis: *
А Sagitta volánte in et conculcábis leónem
die, a negótio perambu et dracónem.
lánte in ténebris: * ab iguónìam in me spe
incúrsu, et daemónio me rávit, liberábo eum: *
ridiáno.
Cadent а. látere tuo­ prótegam eum , quó
niam cognóvit nomen
mille, et decem míllia. meum.
a. dextris tuis: * ad te l(lamábit ad me , et
autem non appropin ego exaúdiam eum: *
quábit. cum ipso sum in tribu
‘a'erûmtamen óculis latióne, erípiam eum,
tuis eonsiderábis: * et et glorificábo sum.
Benedictie lnñrxuì. 79

~l.ongitúdine diérum Y. yDóminus epem ferat


repléhe eum: * et о illi.
stendam illi salutare R. Super lectum dolóris
meum. ejus.
(ilória Patri. Y. Dómine, exaúdi, etc.
Sicut erat. R. Et clamorvebíscum.
mens, etc.
lll. Dóminus
Postea dicat:
Kyrie eléison. (.hriste Ц. Et cum spiritu tuo.
eléisen: Kyrie eléison. (lrémus.
Pater noster. Deus, cui próprium
l5' . Et ne nos indúcas in est miseréri Semper
tentatiónem. et parcere: súscipe de
R. Sed libera nos а malo. precatiónem nestram;
ut nos, et hunc famu
ll'. Salvum fac servum lum tuum (vel hanc fa
tuum (vel ancillam mulam tuam), ques de
tuam). lictórum caténa cen
Е. Deus meus, speran stringit, miseratio tuœ
tem inte. pietatis cleménter ab
.Y Mitte ei , Dómine, sólvat.
auxilium de Sancto. Deus, inñrmitatis hu
.- Et de Sion tuére cum manœ singulare
(vel еаш).
prœsidium, auxilii tui
. Nihil proficiat ini super infirmum faxnu
_ micus in ee (vel ea ). lum tuum (vel infirmam
. Et filius iniquitatis famulam tuam) esténde
non appónat nocére virtútem: ut ope mise
ei. ricórdiae tuœ adjútus (vel
li. Esto ei, Dómine, tur adjúta), Ecclésiœ tuae
-ris fortitúdinis. sanctac incólumis терка:
. А facie inimici. sentári mereatur.
80 Benedictio Tempestatis.

oncéde hunc 11111111 tempestáte, etc. et post `


lum tuum (vel hanc Litanias, Orationenique
fámulam tuaniî, quaesu Doininieam dicitur:
mus Dómine Deus, per Psalmus 147.
pétua mentis et córporis Lauda, Jerûsalem, Dô
sanitáte gaudére: et minum : * lauda.
gloriosa beatae Майна Deum tuum Sion.
Semper Vírginis inter Quóniam confortávit
cessióne, a prœsénti li seras portárum tuárum:
berári tristítia, ей œtér * benedíxit fíliis tuis
na pérfrui laetitia. Per in te.
Christum Dóminum no Qui pósuit ñnes tuos
strum. Amen. pacem: * ей ádipe fru
Benedictio Dei omni ménti sátiat te.
potentis, `Patris, 'Í' et Qui emittit elóquium
Fílii, et Spíritus Sancti, suunl terrœ: * velóciter
descéndat super te, et cui-rit Serino ejus.
máneat Semper. Qui dat nivem sicut
` R. Amen. lanam: * nébulam sicut
Deinde aspergat eum cínerem spargit.
aqua benedicta. М1йй1й crystallum su
am sicut buccéllas; *
Bened. ’Tempestatia ante fáciem frígoris ejus
quis sustinébit?
(Proces ad repellendam tempesta
tem, eX tit. de Processionibus.)
Emittet vel-bum su
Pulsentur campanae, um, et liquefáciet ea: *
~ ей qui adesse pos ñabit Spíritus ejus, et
sunt,'in Ecclesiam con fluent aquœ.
vocatis, dicuntui* Lita Qui annúntiat ver
niœ ordinarias (ut ad cal: buin suum Jacob: * ju
cem-,„ p.'[7]) , in quibus stitias et judicia sua
bis clicitur: А fúlgure et Israël.
Benedictio Tempest-.itis 81

Non fecit táliter omni Y. Salvum fac pópulum


natióni: * et judicia. sua. tuum, Dómine.
non manifestávit eis. R. Et bénedic hœredi
(ilória Patri, et Filio, táti tuae.
* et Spiritui Sancte. Y; Non privábis bonis
Sicut erat in princi eos, qui ámbulant in
pio, et nunc et Semper: innocént'ia.
* et in saecula 511801116 R. Domine, Deus virtú
rum. Amen. tum: beátus homo,
Ч. Adjutóriumnostrum qui sperat in te.
in nómine Dómini. Y. Dómine, exaúdi ога
R. Qui fecit cœlum et tiónem meam.
terram. R. Et clainor meus ad
lll. Osténde nobis, Dó te véniat.
mine, misericórdiam Y. Dóminus vobiscum.
tuam. Ц. Et cum spiritu tuo.
R, Et salutáre tuum da Orémus. Ora-tio.
nobis. eus, qui culpa oii'én
Y. Adjuva. nos, Deus deris, pœniténtia
salutáris noster. placáris: preces pópuli
R. Et propter glóriam tui supplicántis propi
nóminis tui, Dómi-î tius réspice; et flagélla
ne, libera. nos. l tuœ iracúndlae, quae pro
Y. Nihil proficiat ini-l peccátis nostris mere’
micus in nobis. i mur1 avérte.
Ц. Et fílius iniquitátis Огайо.
non appónat nocére domo tua, (111113511
_ nobis. mus Dómine, spiri
Y. Fiat misericórdia tua, táles nequítiae repellán
Dómine, super nos. tur: et aëreárum discé
R. Quemádmodum spe dat malignitas tempe
rávimus in te. státum.
Iîeneclz'ctíonale Вот. 6
Benedictîe 'Eemnes-tati».

Oratie. Oratie. _
mnipotens, sempi mnipotens, et misé
térne Deus, parce ' ricers Deus, qui nos
metuéntibus, propitiare et castigando sanas, et
supplicibus: ut pest 116— ignoscénde censérvas:
xios ignes núbium, et praesta supplicibus tuis ;
vim proeellarum, in ma ut et tranquillitatibus
tériam transeat laudis hujus eptatœ consola
comminatio tempesta tiónis lœtémur, et dono
tum. - tuœ pietatis Semper u
Oratie. tamur. Per Dóminum
Dómine Jesu, qui im nostrum Jesum Chri
perasti ventis et stum Filium tuum: qui
mari, et facta fuit tran tecum vivit et regnet in
quillitas magna: exaú unitate Spiritus Sancti
di preees familiœ tuœ, Deus, per ómnia sœcula
et prœsta; ut hoc signo sœculórum. Amen.
sanctœ cru-t cis omnis Àspergatur aqua be
discédat sœvitia tempe nedicta. `
statum.

„www
_ BENEDICTIONES
AB APOSTOLICA SEDE

ADPROBATZE SEU PERMISSÍE

ш .
APPENDICE AD RITUALE ROMANUM
COLLECTIE.

ш
BENEDICTIONES NON RESERVATÃE.
BenedictioVinj in festol rœsta; ut er mérita.
v . :P . , Р ‚ .
S. Joannie Evanfr.
n
Sancti Joannis A ostoll
l

11 festo Sancti J oannis I ot Evangolìstœ, omnes


Evangelistœ, explota ч lo .to _orodootos et do
Omnìn() Missa nlajore, I 081108 1st() blbelltes Ъе
1100 est post ultimum 1 Dodloantul' s _ et Pfote'
Evangelium, retentis 0- 1 831131111” Et ЁЖ“ boatus
mnibus paramentis, ex.. JOELDIIGS de 0311€@ blbells
cepto manipulo, Vinum I “ВНЕШНИЕ, ЩЮЁПЗ omm
a populo oblatum, 111П0Р8ЁШ53‘11811Ъ11390Ш1198а
memoriam et 1101101'611131151‘с dlo Ш honorem be'
S.J0annis,qui venenum I ‘fm Joalìms do 0511199
innocue Sumpsit, beneïisto bibentes , meritls
dicitur hoc modo. IÍQSIUS ab ‚0111111 aegxlitu
Y. Adjutórium, etc. 5111111: трень et похпз
Ц. Qui fecit, ete, . :quibusvis absolvantur,
Y. Dómine, exaúdi, etc. I et Corpora ас ánimß Se
R. Et clamor meus, etc. oforélltosi ab omni 0111"
у. Dóminus vobíscum_ lpa liberéntur. Per Chri
В. Et cum spiritu tuo. IStum Dum nostrom
Orémus. | Ашеп'
ene -Idícere et con- I Béne “I” die, Dómine,
B se 'I cráre dignéris, hanc creatúram potus:
Dómine Deus, (léxteralut sit remédium salu
tua hunc cálicem vini, Itárel ómnibus suménti
et cujúslibet potus: et ïbus: et prœsta per in
Benedictio Vini in festo 5. Joannie Ар. et Ev. 85

vocatiónem Sancti nó annie, scilicet In prin


minis tui; ut quicum cipio, dicitur:
que ex eo gustáverint, Psalmus 22.
tam ánimœ quam cón Dominus regit me, et
poris sanitaitem1 te do nihil mihi déerit: *
nánte, perclîiiant. Per in loco páseuae ibi me
christum Dóminum no oollocávit.
strum. Amen.
super aquam refe
Concludendo :
- Et benedíctio Dei o otiónis educávit me :* á
mnipotentis, Pa 'l' tris, nimam meam convértit.
et Fí ­Hii, et Spíritus 1 решат me super sé
Sancti, descéndat super mitas justitiæz "‘ pro
hanc creaturam vini, pter nomen suum.
et cujúslibet potus, et Nam et si ambulávero
máneat Semper. Amen. in medio umbræ mortis,
Postremo aqua bene`­ non timébo mala: *
dicta aspergat. quóniam tu mecum es.
à Quod si benedictio virga tua, et báculus
illa fiat privatim extra tuus: * ipsa me conso
Missamv Sacerdos, su láta sunt.
perpelliceo et stolent in Parásti in conspéctu
дате, eam’ confidat meo mensamz * adver
modo superius tradito. sus eos, qui tribulant
me.
ìmpinguásti in óleo
Alia Bonedictio Vini in caput meum: * et calix
festo Б. Joannie Apo meus inébrians quam
stoli et Evang. praeclárus est!
(Approbuia pro Archidiœc. Colon.) Et misericdrdia tua.
' In finoMissze post Е subsequétur me: * óm
vangelium sancti Jo nibus diébus vitæ meæ.
86 Iìeìxedîctîo Vini in festo S. joannis Ap4 et Ev.

Et ut inhábitem in Deus: qui Fílium tuum


domo Dómini: * in lon tibi coœtérnum et con
gitudinem diérum. substantiálem de cælis
i ildria Patri. descéndere, et de sacra
#icut erat tíssima virgine María
l( yrie eléison. '- iii-iste in hoc témîwre plenitu
eléison. Kyrie eléison. dinjs incarnári tempo
Pater noster. secreto. ráliter voluísti, ut ovem
Y. Et ne nos indúcas in pérditam et errántem
tentatiónem. quaereret1 et in humeris
R. Sed libera nos а malo. própriis ad ovile repor
táret; nec non ut eum1
Ч. Salvos facservos tuos. qui in lati-fines íncidit,
Н. Deus meusv sperán a vulnerum suôrum do- '
tes in te. lóre, infúndens ipsi vi
xy Mitte eis, Dómine, num et óleum, euráret;
auxilium de saneto. béne ‘1- die et sanctí- 1
Ц. Et de Sion tuére eos.fica hoc vinum: qu
Y. Nihil proficiat ini de vite in potum hómi
mícus in eis. num produxísti, et præ
R. Et fílius iniquitátissta: ut quisquis in hac
non appónat nocére sacra solemnitáte de eo
e1s. súmpserit vel bíberit,
xy Et si mortiferum quidsalutem ánimae et cór
biberint - poris consequátur: et si
Ь; Non eis nocébit. in peregrinatióne fúerit,
Y. Dómine, exaúdi, etc. ab eôdem, tua grátia
R.. Et clamor meus1 etc. mediánte, confortétur;
ut via. ejus in omni pro
Огайо. . Orémus. speritáte dirigátur. 'Per
Domine Sancte, Pater eumdem Dóminum no
omnipotensa œtérne strum Jesum Christum.
Bcncdictio Auri, Луп-1121: ct Thui'is in «lie Epiplmnizc. 87

Alia Oi'atio. stum venéni illaesus е


ómine Jesu Christe, váderet, sed étiam in tua
qui te vitem veram,virtúte venéno prostrá
et sanctos Apóstolos tu tos a morte resuscitáret:
05 pálmites appellári, ейpraesta ómnibus hoc vi
lde ómnibus te (111136311 num bibéntibus, ut spi
й111115 víneam eléctam ritualem laetitiam et vi
plantare voluisti: béne-4tam cónsequi mereántur
-ì- dic hoc vinum, et vir œtérnam. Per Dóminunl
tútem ei tuae benedictió~ nostrum Jesum Chri
nis infúnde: ut quicúm stum.y Amen.
que ex eo súmpserit vel
Benedictio Auri, Myr
biberit, intercedénte di
lécto discípulo tuo J0 rhae ей Thuris 111
ánne Apóstolo et Evan die Epiplianiae.
gelista, singulis moi-bis Y. Adjutórium, etc.
et venénis pestíferis ef R. Qui fecit, etc.
fugátis, sanitátem inde ‘8. Dóminus vobíscum.
córporis et animee con R. Ей 011111 spiritu tuo.
sequátur. Qui vivis et Orémus. .
regnas. Suscípe, Sancte Pater,
Alia Oratio. a me indigno fámulo
eus, qui humano gé tuo heee múnera, quae in
neri panem in ci honóre Nóminis tui san
bum, et vinum in potum cti, et in títulum omni
poténtiae tuœ majesta
p_rocreásti, ut panis cor-`
pus confórtet, ей vinum tis, humiliter tibi óii'ero;
cor hominis leetiñcet; sicut suscepisti sacrifi
quique beáto Joánni cium Abel justi, et sicut
praedilécto discípulo tuo éadem múnera a tribus
tantam grátiam contu Magis tibi 'quondam of
lísti, ut non solum hau feréntibus suscepisti.
88 Benedictio Auri, Myrrhac et Thurìs in dic Epiphanîáv.

Exorcízo te,l creatúra eus invisibilis et in


auri, myrrhae et thuris, terminabilis, pieta
per Patrem '§- omnipo tem tuam, per Sanctum
téntem, per Jesum Chri et tremendum Fílii tui
stum "f Fílium ejus uni nomen, supplíciter de
génitum, et per Spíri precámur: ut in hanc
tum Sanctum Т Pará creaturam auri, thuris,
clitum: ut ate discédat myrrhae bene t dictió
omnis frans, dolus, et nem ac operatiónem tuœ
nequítia diáboli, et sis virtútis infúndas: ut qui
remédium salutare 1111 ea penes se habúerint,
máno géneri contra in ab 0111111 aegritúdinis et
sídias inimíci; et qui lœsiónis incúrsu tuti
cúmque divino freti au sint, et omnes morbos
xilio te in suis lóculis, córporis et ánimœ eñ'ú
dómibus, aut circa se giant; nullum dominé
' habúerint, per virtútem tur eis perículum, et
et mérita Dómini et lœti, ac incólumes tibi
Salvatóris nostri, ac in in Ecclesia tua desér
tercessiónem ejus san viant: qui in Trinitáte
ctíssimœ Genitrícis et perfecta vivis et regnas
Vírginis Marías, ac eó Deus per ômnia sœcula,
rum, qui hódie simili sœculórum. R,.An1en.
busmunéribusChristum Postca aspergantur
Dóminumvenerátisunt, aqua Benedicta.
omniúmque Sanctórum, Et benedíctio Dei om
ab ómnibus perículis á nipoténtis, Pa Ttris, et
nimae et córporis libe Fí AHii, et Spíritus i"
réntur, et bonis ómni Sancti, descéndat super
bus pérfrui mereántur. hanc creatúram али-1,
П- Amen. thuris et щуп-11213, et má
‚ neat Semper. R: Amen.
_Bcnedictio Crctœ et Domorum in festo Epiph. 89

Benedictio Стене in Béthlehem, adoráre Dó


fest@ Epiphaniœ. minum: et apértis the
Bénaí- dic , Dómine saúris suis pretiósa mú
Deus, creatúram i nera. obtulérunt, aurum
stam cretœ: ut sit sa Regi magno, thus Deo
lutáris humáno géneri; Vero, myrrham sepul
et praesta per invocatió túrœ ejus. Allelúja.
nem Nóminis tui san Canticum B. MariœV.
ctíssimi, ut quicúmque Magnificat. (ut ad cal-
ex еа súmpserint, vel in сеш libri.)
еа in domus визе portis Interea aspergitur, et
scrípserint nómina san incensatur domus, et in
ctórum tuórum Gaspári, iin@ repetitur Antiph.:
' Melchióris et Baltássar, Ab Oriënte venérunt,
per eórum 'intercessió etc.
nem et mérita, córporis Pater noster. secreto.
sanitátem et ánimœ tu Y. Et ne nos indúcas in
télam `percípiant Per tentatiónem. `
Christum Dóminum no R. Sed liberaJ nos а. malo.
strum. R. Amen. \§Í. Omnes de Saba vé
Aspergatur aqua be nient.
nedicta. ‘ R. Aurum et thus defe
réntes.
Beuedictío Domorum Y. Dómine, exaúdi, etc.
in festo Epiphaniœ. R. Et clamor meus, etc.
Y. Dóminus vobíscum.
In ingressu: R. Et cum spíritu tuo.
Y. Pax huic dómui.
Н. Et ómnibus habi Oŕémus.
tántibus in ea. eus , qui hodiérna
Antiphona. Ab Ori die Unigénitum tu
énte venérunt Magi in um géntibus stella- duce
90 Benedictio Candehlrum

revelásti: concede pro victóriae virtus, humili


pitius; ut qui jam te ex tas, bônitas et mansue
fide cognóvimus, usque túdo, plenitudo legis, et
` ad contemplandum spé gratiárum áctio Deo Pa
ciem tuæ celsitûdinis tri, et Fílio, et Spiritui
perducámur. Per eúm Sancte; et hæc benedi
dem nominum nostrum ctio máneat super hunc
Jesum christum Fílium locum (vel super hanc
tuum: qui tecum vivit domum), et super habi
et regnat in unitáte Spí tántes in eo (vel inea).
ritus Sancti Deus, per Per christum Dôminum
dmnia sæcula sæculd nostrum. Amen.
rum Amen.
Responsorium. Illu
mináre, illumináre Je Benedictio candela
rusalem, quia venit lux rumetinMart.
Ер. festo iSlilusii
tua: et gldria Dómini
super te orta est, Jesus V. Adjutórium, etc.
Christus ex María Vír R. Qui fecit, etc.
ine. Y. Dómine, exaudiv etc.
è'. Et ambulabunt gen R. Et clamor mens, etc. _
tes in lumine tuo: et Y. Dóminus vobíscum.
reges in splendóre R. Et cum spiritu tuo.
ortus tui. 1 iremus.
R. Et gldria Dómini su mnipotens et mitis
per te orta est. sime Deus, qui óm
Orémus. nium mundi rerum di
éne "f dic, Dómine versitátes solo Verbo
~Deus omnipotens, creásti, et ad hóminum
10cumistum(ve1 domum reformatiónem illud ià
istam): ut sit in eo (v01 dem Verbum, per quod
. in ea) sánitas, cástitas, facta sunt ómnia., in
in resto S. Blasìi Ер. ой Murr. 91

carnári voluísti : qui ma Ч ей hilares tibi gratiá


gnus es, et imménsus, rum réferant actiónes,
terribilis atque laudá ì laudéntque nomen tuum
bilis, ac fáciens mirabi ‘lgloriósum, quod est be
lia: pro cujus fidei con nedíctum in saecula sae
fessióne gloriósus Mar culórum. Per Dóminum
tyr et Póntifex Blásius, nostrum Jesum Chri
diversórum tormentó stum Filium tuum: qui
rum genera. non pavé tecum vivit et reguat in
scens, martyrii palmam unitáte Spíritus Sancti
felíciter est ' adéptus: Deus, per ómnia saecula
quique eidem, inter cé sœculórum. R. Amen.
teras grátias, banc prae А spergantur aqua be
rogatívam contulísti, ut nedicta.
quoscúmque gútturis Deinde Sacerclos tcr
morbos tua virtúte cu minata Missa, deposita
тётей; maj estátem tuam casula et manipule, ac
supplíciter exorámus,ut censis dunbus cereis, ac
non inspéctu reátus no in moduni crucis aptatis,
stri, sed ejus placátus apponcns illos sub men»
méritis et précibus, hanc to gutturi cuj usvis bene
cerœ creatúram bene- -l dicendcruni, ipsis ante
dícere, ac sanctiñcáre Altare genuŕlectentibus,
tua venerabili pietatey ilicat :
(_ilgneris, tuam gratiam,v Рег intercessiónem
infundendo; ut omnes,` Sancti Blásii, Epíscopi et
quorum colla per eam ex i Mártyris,líberette Deus
bona fide tacta fúerint, g a malo gútturis, et a quó
a quocúmque gútturis l libet álio malo. In nó
morbo ipsíus passiónis mine Patria, ей Fílii, et
méritis liberéntur, et in Spiritus Sancti. Amen.
Ecclesia sancta tua sani
92 Вспомню Herbal-um

Bënedictio НегЬашш Ёаошив tuœ: * Sanctum


111 fest() Ansumptloms ­ est templum tuum, 1111 -
В. Майна Y. Äfábńe 111 œquitáte.
bsoluta aspersione, ; lßxŕmdl 11081D5118 sa'
si Fostum veneritllfltallls ноге}. ' t Spe;
in Dominica, alioquinloíâmpmm .llmunê _errœ'
immediate ante majo- e n? man Ong ‘ .
l raeparans
rein Missam, Ofûcians` теч; t montes
‚ t 1n
111110 Altare, convcrsuslvl Р e. 11a’ ЁЮСШСР';
ad ' populum .tencntmn ‘i‘ро’сепша:
b f, dqui contun
.
herl>as,\'el fructusduci- l as pnàlm um mans’
pif юсе 111101119111111: |5°1$ш1 “£1th eJus’
.- ‚ . . urbabuntur gentes,
W' Adlutollmm’ etc’ et timébunt, qui hábi
Rf' QW {ешь etc' tant términos, a signifi
Dlilllde (1105111 tuis: * éxitus matutíni
Psalm. 64. et véspere delectábis.
Теus,decet hymnus, De- Yisitásti terram, et
in Sion: * et tibi lfinebriásti cam: * multi
reddétur vctum in Je- gplicásti locupletáre eam.
rúsalem. lflumen Dei replétum
l".xaúdi oratiónem д est aquis, parásti cibum
meam: * ad te omnis lillórum: * quôniam ita.
caro véniet. ‘ 1est prœparátio ejus.
\erbai11iquórumprœ­ 1 lîivos ejus inébria,
valuérunt super nos: * ¿multiplica geníminaJ e
et impietátibus nostris Í jus: * in stillicídiis ejus
tu propitiáberis. ‘lœtábitur gérminans.
Бейте quem elegísti llenedíces corónœ an
et assumpsísti: * inha- 1111 benignitátis tuœ: *
bitábit in átriis tuis. let campi tui replebúntur
ëîeplébimur in bonis î¿ubertáta
in fusto Assumptiouiè B. Maria@ Y. 93

Pinguéscent specìósa XY. Misit verbum suum,


desérti : * et exsultatióne et sanávit eos.
colles accingéntur. R. Et erípuit eosv de ó
Índúti sunt arietes ó ' mnibus interitióni
vium, et valles abundá bus eórum.
bunt fruménto : * clamá Y. Dómine, exaúdi, etc.
bunt, étem'm hymnum R. Et clamor meus, etc.
dicent. Y. Dóminus vobíscum.
GdóriaJ Patri.` R. Et cum spíritu tuo.
»Sicut etat. t">rémus.
‘Х. Dóminus dabit be lfmípotens Sempi
nignitátem. térne Deus, qui cœ
R. Et terra nostra dabit lum, terram, mare, visi
fructum suum. bília. et invisibilia., verbo
tuoA ex níhílo creásti, qui
Y. Rigans montes de
superióribus suis. que herbas, arborégque
R,.De fruetu óperum ad usus hóminum, aní
maliúmque terram gí
tuórum satiábitur gnere, et unumquódque'y
terra.
juxta. seméntem in se
Ч. Producens fœnum metípso fructum habére
juméntis. praecepísti; atque non
R. Et herbam servitúti solum ut -herbœ ani
hóminum. mántibus ad victum, sed
Ч. Ut edúcas panem de œgris étiam corpóribus
terra. prodêssent ad medica.'
R. Et Vinum lœtíñcet méntum, tua ineifábili
cor hómim's. pietáte concessísti: te
W. Ut exhilaret fáciem súpplici mente et ore
` in óleo." deprecámur, ut has di-`
R. Et panis cor hómim's vérsi géneris hel-bas et
confírmet. fructus tua cleméntia
94 Bom-d. Herbarum in feste Assumpt. B. М. Y.
bene if dícas, et supray
et super manípulos no
naturalem a te índitam` várum frugum, nova'
virtûtem, eis benedictió ruin herbárum, et frú
nis tuae novae grátiam ctuum collectiónem,quae
infúndas; ut ad usum: cum gratiárum actióne
homínibus et juméntis tibi reprœsentámus, et
in nóiiiine tuo applica in nómine tuo in hac
tœ, ómnium morbóruni solemnitáte bene 'l'díci
et adversitátum effici-` mus; et concède, ut ho
ántur prœsídium. Per` mínibus, pecóribus, pe
Dóminum nostrum Je-` cúdibus etjuméntis con
sum Christum Fíliuin tra morbos, pestes, úl
tuum: qui tecum vivit1 cera, malefícia, incanta
et regnat in unitáte Sp1’. tiónes, veneficia serpén
ritus Sancti Deus, per tum, et aliórum vene
ómnia saecula 38801116 ï nosórum animalium et
rum. R. Amen. bestiárum morsus, nec
(lrémus. non quaecúmque vené
eus, qui per Móysen ¿na, remédium prœstent:
fámulumtuumman atque contra diabólicas
dástì fíliis Israël, ut ma illusiónes, et machina
nípulcs novórum frú tiónes, et fraudes tutá.
ctuum benedicéndos de д men ferant, in quocúm
férrent ad sacerdótes, vïque loco pósitum vel
tolleréntque fructus ár jportátum aut hábitum
boris pulchérrimae , et i`áliquid ex eis fúerit:
lœtaréntur coram te Dó quátenus cum manípulis
mino Deo suo: adésto` bonórum óperum, méri
propítius invocatióni- д tis beátœ Майна Virgi
bus nostris, et infúndeï nis, cujus Assumptiónis
tuœ bene "fdictiónis a. ¿Festum cólimus , quo
bundántiam super nos, Éipsa. assúmpta est, sû
Boiled. Semîuum et Segetum in feste Кант. В. М.\'. 95

scipi mereámur. Per Dó- Ё Deus, per ómnia saecula


minum nostrum Jesum 1 seeculórum. Amen.
Christum Fílium tuum: l Et benedíctio Dei 0—
qui tecum vivit et re-lmnipoténtis, Païtris,
gnat in -unitáte Spíritus 1 et F1’ 1- 111, ct Spíritus 1
Sancti Deus, per ómnia i Sancti, descéndat super
`saecula sœculórum. `has creaturas, et má
R. Amen. lneat Semper. Amen.
Orémus. Postea lierbae aqua
eus, qui virgam Jes bencdicta aspergautur
se, Genitrícem Fílii 1 et thurilicentur.
tui Dómini nostri Jesu л .‚
Christi, hodiérna die ad
cœlórum fastígia ídeo Benedictìo Seminum
evexísti, ut per ejusi lïlfesvto
suiî'rágia et patrocinial Y * atfumtfs ' ' Х ‘
fructum ventris illíus, 5 V- AdJutOFlU-m, etc
eúmdem Fílium tuum,'1ì­ Qu) ffwlt» etc; _
mortalitáti nostrae com- l ll- Domme, eXaudl, et0~
municáres: te súpplices 1 R; Elìclfjlmor 111698, etc
exorámus; ut ejusdem Ё 1). Dommus Vpblscum
Fílìi tui vírtúte, ejúsque Et @um sPlrltu tuo
Genitrícis glorióso pa-l llrémus.
trocínio, istórum terrae 3 Dómine Sancte, Pater
frúctuum praesídiis perl omnipotens, sem
temporálemad aetérnam ípitérne Deus: pétimus
salútem disponámur. lac rogámus, ut hos fru
Per eúmdem Dóminum êctus ségetum ac sémi
nostrum Jesum Chri- inum tuis serénis óculis,
st_um Fíliumtuum: qui iliilaríque vultu adspíce
tecum vivit et regnat in re dignéris: et sicut te
unitátc Spíritus Sancti qstátus es Móysi fámulo

96 Bcncdictio Instrumentorum in Ecclesia.

tuo in terra ÍEgypti, di- Ё tor, qui nostri cordis á


cens: Dic fíliis Israël, ream spiritálibus rastris
cum ingressi fúerint ter exérces: adésto propi
ram promissiónis, quam tius précibus nostris, et
eis dabo, ut primitias super agros, quibus si
frúctuum suórum öffe fúerint sémina insita.,
rant sacerdótibus, et e tuam largam benedi
runt benedícti; sic et ctiónem infúnde, ac ab
nos rogámus te, Dómi eis omnem vim procel
ne, ut per auxilium mi lárum grátia tuae defen
sericórdiae tuae emittas 5161115 avérte; ut omnis
super hunc fructum sê hic fructus et tua bene
getum déxterae tuae be “l” dictióne repleátur, et
ne Tdictiónefn, quem ad ad hórrea sine impedi
exhibéndum proférre di ménto pervéniat. Per
gnéris, ut non súbruat Dóminum nostrum Je
'grando, nec áëris inun sum Christum Fílium
dátio extérminet, sed tuum: qui tecum vivit
Semper incólumis per et regnat in unitáte Spí
máneat, propter usum ritus Sancti Deus, per
`animárum et córporum, ómnia sœcula. sœculó
et ad bene abiindántem rum. Amen.
et pleníssimam maturi Aspergantur aqua be
tátem perdúcere digné nedicta, et, si fieri potest,
ris: Qui in Trinitáte thurificentur. \
perfecta vivis et regnas
in sœcula sœculórum.
R.,Ameì1. Bcnedictio Instrumen
q Orémus. toruln Organi 111
mnípotens Sempi Ecclesia.
térneDeus, cœléstis V. Adjutórium, etc.
verbi seminátor et cul B,- Qui fecit, etc. ‘
Bencdietio Vexilli Processionalís. 97

Psalnius 150. l О rémus.


. Laudáte Dóminum in eus, qui per Móysen
sanctis ejus: * lau fámulum tuum tu
dáte eum in firmamento bas ad canéndum super
virtútis ejus. sacrificiis, nómim' tuo
Laudáte eum in vir §0ñ`eréndis, fácere prae
tútibus ejus: * laudáte gîIsraëll
cepisti,inquique
tubis per fílios
et cym
eum secúndum multi
túdinem magnitúdinis ‘ balis laudem tui nómi
ejus. nis decantári voluísti:
béne` 1- dic, quœsumus,
Laudáte eum in sono
д hoc instrumentum ór
_tubae:* laudáte eum in
gani, cúltui tuo dedicá
psaltério et cíthara.
tum; et praesta, ut fidé
Laudáte eum in tym les tui incanticis spi
pano et choro: * lau ritualibus jubilántes in
dáte eum in chordis et terris, ad gaúdia œtérna
órgano. pervenire mereántur in
_ Laudáte eum in cym д cœlis. PerDóminum no
balis benesonántibus, *strum Jesum Christum
laudáte eum in cymbalis Fílium tuum: quitecum
jubilatiónis: * omnis vivit et regnat in uni
Spíritus laudet Dómi táte Spíritus Sancti De
num. us, per ómnia sœcula
(cì'lória Patri. sœculôrum. R. Amen.
Sicut.erat.
Y. Laudáte Dóminum Bened. Vexilli Рго—
in tympano et choro. 5 . cessionalis.
Ц. Laudáte cum in chor 'W Adjutórium, etc.
dis et órgano. R. Qui fecit, etc.
Y. Dôminus vobíscuni. V. Dóminus vobíscum.
Ц. Et cum spiritu tuo. R. Et cum spíritu tuo.
lïmiediclíonalc Вот. 7
98 Веной. Metalli pro Сатрапа dum mrc Conflatur.

Crémus. lf'. Dóminus vobíscum.


’mine Jesu Christe, Ц. Et cum spíritu tuo.
cujus Ecclesia est Crémus.
véluti castrórum ácies ’mine Deus omni
ordinata: béne il'dic hoc
potens, qui creatii
vexíllum; ut omnes sub ris étiam inanimátis
eo tibi Dómino Deo hunc honórem tn'buis,
exercítuum militantes, ut ad cultum tuum de
per intercessionembeáti stinéntur: tuam, quae
N. (vel beátae N.) ini sumus, bene-ïdictiónem
mícos suos visibiles et eífúnde super hoc me
invisibiles in hoc sœculo tállum; et praesta, ut
superare, et post victó cum jam in rivulos igni
riam in cœlis triumpha 1505 próñuet, tua diri
re mereántur. Per te, génte déxtera. et prote
Jesu Christe, qui vivis génte grátia., apte et
et regnas cum Deo Patre convenienter disponá
et Spíritu> Sancto , in tur ad eñ'ormándum tin
saecula. sœculórum. tinnábulum tintinnábu-
, quo (vel А
R. Amen. eiformánda
­ Deinde Vexillum a
la, quibus) ñdéles ad
spergat aqua benedicta. laudem et glóriam nó
minis tui in Ecclesia.
congregéntur. Per Chri
Benedictio Metalli рго stum Dnm nostrum.
Campana dum то R. Amen.
conflatur. Deiude Fornacem а
Y?. Adjutórium, etc. spergit aquaâbencdicta.
Ц. Qui fecit, etc. Postquam autem fe
Y. Dómine, exaúdi, etc. liciter completum fuerit
R. Et clamor mens, etc. opus, Sacerdos dicit:
Benedictio Domus Scholaris noviter erectœ. 99

Psalm. 116. domo` parochiali, vel, si


audáte Dóminum, 0 in loe'o, ubi schola be
mnes gentes: * lau nedicenda sit, domus pa
dáte eum, omnes pópuli. rochialis non fuerit, 111
Quóniam confirmáta. aliquavalìa decenti do
est super nos misericór mo, paramentis coloris
día ej us:* et véritas Dó albi induti, omnibus be
mini manet in œtérnum. ne paratis, hora statuta, .
Glória Patri. prœcedente scholari ju- '
Sicut erat. ventute cum vexillo suo,
Postea adjungit Ora 011010 et Subdiacono
tionem sequentem: cum Cruce, et sequente
„ Orémus. Patrono vel ejus com
Actiónes nostras, quœ missario , cum reliquis
sumus Dóinine, ad Íìdelibus ad lianc sole
spirándo praeveni, et ad innitatem invitatis, bo
juvándo proséquere: ut no ordine in solemni
cuneta nostra orátio et processione, sub pulsu
operátio а te Semper in campanarum et Cantu
cípiat, et per te cœpta Litaniarum ad omnes
iiniátur. Per Christum Sanctos vel piorum hy
Dóminum nostrum. mnorum, ех domo paro
R. Amen. chiali in Ecclesiam se
conferunt, ubi Officians
Benèd. Domus Scho ad агат majorem, in in
laris noviter erectae. 111110 gradu genuiìexus,
ie Dominicali vel tono consueto intonat'
Festivali, a Curato sequentem Hymnum.
et Patrono constituta et­ Quod si vero Ecclesia
rite promulgata, Offi nulla sit in loco, sequen
cians et qui adsunt- Sa tia dicantur in domo, e
cerdotes et ministri, in qua egrediuntur.
7*
“il
100 i Benedictio Domus Scholaris

H mnus Veni Creá


tor píritus (ut ad cal
tiónes cordis nostri; ut
hanc nostram benedi
l
cem libri) quem chorus ctiónem digne perfícere,
prosequitur. et tuis ñdélibus perínde
Hymne finito canta optátam salútem procu
tur: ráre valeámus.
Y. Kyrie eléison. Actiónes nostras, quœ
R. Christe eléison. sumus Dómine, ad
Y. Kyrie eléison. spirándo praeveni, et ad
_ Pater noster. secreto. juvándo proséquere: ut
Y. Et ne nos indúcas in cuneta nostra orátio et
tentatiónem. operatic a te Semper in
R. Sed libera nos a malo. cipiat, et per te cœpta.
Y. Dómine, exaúdi, etc. 'ñniátun Per Dóminum
R. Et clamor meus, etc. nostrum Jesum Chri
Y. Dóminus vobíscum. stum Fílium tuum: qui
R. cum spiritu tuo. tecum vivit et regnat in
Oréinus. unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sœcula
eus, qui corda fidé
saeculórum. В,- Ашеп.
lium Sancti Spíri
tus illustratióne docuí Ч. Sínite párvulos ve
sti: da nobis in eódem nire ad me.
Spiritu recta sapere, et R. Tálium 'est enim re
de ejus Semper consola num cœlórum.
tióne gaudére. Огёшпэ. .
Deus, cui omne cor mnipotens Sempi
patet, et omnis vo térne Deus, te sup
lúntas lóquitur, et quem plíciter deprecámur, ut
nullum latet secrétum: respícere dignéris super
purifica per infusiónem infantulos tuos : infúnde
Sancti Spíritus cogita `in corda eôrum grátiam
uoviter ereetae. 101

Spíritus Sancti; ut per Dómine, hyssópo et


eúmdem illuminati et mundábor: lavábis me,
edócti sciant, quid accé et super nivem deal
ptum sit coram te omni bábor.
tempore, et proficiant Miserére mei, Deus:
sapiéntia, aetáte et grá secúndum magnam mi
tia. Per Christum Dó sericôrdiam tuam.
minunl nostrum. Glória Patri, et Fílio,
R. Amen. et Spiritui Sancto.
Y. Adjutórium, etc. Sicut erat in princi’
Е. Qui fecit, etc. pio, et nunc et Semper:
et in saecula sœculórum.
Diaconus:
Y. Procedámus in pace. Amen.
Deinde repetitur Ant.
R. In nómine Christi. Asperges me, Dómine,
Amen.
hyssópo, et mundábor:
Nuno Officiansin pro-` lavabis me,­ et super ni
cessione solemni, sul) vem dealbábor.
lcantu scholaris juven Interim dum hsec can
tutis et pulsu campana tantur, Ofñcians asper
r'um, vadit ad Scholam git parietes exteriores
benedicendam. Quo cum saltem in anteriori parte
pervenerit Officians, aqua benedicta.
Stans ante anuam exte His finitis, Officians
riorem, Cantat solus: Cantat:
El'. Pax huic dómui. Y. Dóminus vobíscum.
R. Et ómnibus habitán R. Et cum spiritu tuo.
tibus in ea. Crémus.
Tune intonat Anti mnípotens et misé
phonam: Asperges me. ricors Deus, qui sa.
Et chorus prosequitur cerdótibus tuis tantam
tono Psalmi: prac caeteris grátiam
102 Bcncdictio Domus Scholaris

contulísti, ut quidquid amplius Scholae cubicu


in tuo nómine digne, lum, cantat:
perfectéque ab iis ági Y. Pax huic dômui.
tur, a te fieri credátur: Chorus respondet:
quaesumus imménsam R. Et ómnibus habitan
clementiam tuam , ut| tibus in ea.`
quidquid modo visita-I Progrediens cum Cle
túri sumus, visites, et ro et choro ad mensam
quidquidbenedictúrisu- linteo albo tectam, in А
mus, bene-tdícas, sit- qua inter duos cereos
que ad nostrae humilitá- I accensos Cruciñxi imago
tis intróitum, Sanctó-ìest iosita, Cantat:
rum tuórum méritis, ómine, exaúdi, etc.
fuga inimíci, Angeli pa R. Et clamor meus, etc.
cis ingressus. V. Dóminus vobíscum.
Ц. Et cum spíritu tuo.
Dómine Sancte, Pater Orémus.
omnípotens, per in Exaúdi nos, Dómine
tercessionem sanctórum Sancte, Pater omni
Ignatii et Aloísii béne potens,
‘t dic domum istam, bé míttere œtérne Deus:
dignéris Ysanet
nei'dic intróitum no ctum Angelum tuum de
strum, l béne i' dic in cœlis, quis custódiat, fó
gréssum pedum nostró veat, prótegat, vísitet,
rum: sicut dignatus es atque deféndat omnes
domum Patriarchárum habitantes, docéntes, et
Abraham, Isaac, et Ja discéntes in hoc habi
cob benedícere. Per táculo. Per Christum
Christum Dóminum 110 Dnm nostrum.R. Amen.
strum. Amen. Orémus.
Nunc sequituringres Dómine Jesu Christe,
' sus. Ofñcians intrando qui discípulis tuis
novîter erectœ, 103

dixísti: In quacúmquel Christum Dóminum no


domum intraveritis, sa-l strum. Ц. Ашеп.
l
lutáte cam, dicentes: 1 Postea Ofiicians in
Pax huic dómui; veniat tonat Antiphonam: A
quœsumus, pax illa 511-‚ sperges me, et chorus
per hanc дота—т, insti proscquitur. ut supra,
tuendae juventúti desti lpag. 101. Interim iit
nátam, et super omnes.y aspersio cubiculi aqua
habitantes, docentes, et] benedicta. Reversus ad
discentes in ea; et eos,; mensam, Officians im
Dómine, ab omni infir-I` ponit thus in thuribu
mitáte erípere, et libe lum, et benedicit illud,
rare digneris: reple d0 diccns-z
centes in ea spiritu
Per intercessiónem
scientiae, sapientiae, et
sancti Michaelis Archan
timóris tui; reple di geli, stantis a dextris
scentes in ea grátia tua,
altaris incensi, et ómni
ut, quae salutariter et
um sanctórum Angele
utiliter edocentur, in
rum, incensum istud cli
tellectu cápiant, corde
gnéris, Dómine, bene-î
retíneant, ópere exse
dicere, et in odórem
quántur, et in ómnibus
suavitátis accipere. Per
nomen tuum honorifice
Christum Dóminum no
tur. Ad intróitum ergo
strum. Amen.
nostrum beneT di'cere,
et sanctiñcáre digneris ‘Hoc dicte, sumit Of
hanc scholam, et intra ñcians thuribulum, et in
paríetes domus istíus censat cubiculum, choro
Angeli tuae lucis hábi cantante tono Psalnii:
tent, eámque et in ea Incensum istud, a te
habitantes, docentes, et benedíctum, ascendat
discentes custódiant. Per ad te, Dómine: et de
s

104 Benedictio Domus Scholarìs noviter erectae.

scéndat super nos mise linimíci ab ea longe re


ricórdia tua. ‚ Ipélle: Angeli tui Sancti
Psalmus 140. ,habitent in ea, qui om
'rigatur, Dómine, о ines hic habitantes, do
ratio mea, sicut in céntes, et discéntes in
cénsum in conspéctu «pace custódiant, et be
tuo: * elevatio manuum ;nedíctio tua super illos
mearum, sacrificium ve lsit Semper.
spertínum. 4 Béne Tdic, Dómine,
Pone, Dómine, custó 'domum istam, et sit ibi
diam ori mec: * et ósti ì Sanitas, sanctitas, virtus
um circumstantiae labiis Ё et glória, humilitas, bó
meis. nitas, mansuetúdo, léni
Non declinet cor me lisas, docílitas, et pleni
um in Verba malitiœ: * túdo legis, obediéntia et
ad excusandas excusa ¿ gratiarum actie Deo Pa
tiónes in peccatis. ïtri, et Fílio, et Spiritui
Glória Patri, et Fílio, `Sancto. Et _hœc benedi
* et Spiritui Sancto. ïctio
­mumsitet super
locumhanc do
istum:
Sicut erat in princi
pio, et nunc et Semper: iatque super omnes ha
* et in œcula 53001116 ibitantes, docentes , et
rum. Amen. discéntes in eo descan
Incensutione peracta, Ídat septifórmis gratia
Officians stans ceram 1- iSpÍritus Sancti. Per
magineCruclŕixi. Cantat:
wir. Dóminus vobíscum. {Christum Dóminum 110—
strum. R. Amen.
R. Et cum spíritu tuo. _ Ofñcians nunc aftigit
Orémus. sanctam Crucem in loco
s l ísita, quaesumus Dó apto cubiculi, dicendo:
mine, habitatiónem Signum salútis impô
latam, et omnes insídias ne, Dómine, supe!` hanc
Bcnedictio Primarii Lapìdis EEdiiìciî. 105

domum: et non permit Per Christum Dóminum


tas introíre in eam án nostrum. Amen.
gelum percutiéntem. In Tandem benedicit Of
nómine Parttris, et F1' iicians cubiculo et 01n
­l-lii, et Spíritus i' San
nibusprœsentibusmanu
cti. Amen. dextera, formans si
Versus Crucem : gnum crucis, et dicens:
Crémus. Benedictio Dei omni
mnípotens, Sempi poténtis, Ра’г tris, et
FíJflii, et Spíritus i'
térne Deus, qui in
omni loco dominatiónis Sancti, descéndat super
{впав totus assistis, solus hanc domum, super o
operaris: adésto sup mnes habitantes , do
plicatiónibus nostris, ut céntes, et discéntes in
hujus domus sis proté ea, super nos omnes, et
' ctor, et nulla hic nequí máneat Semper.
tia contrariae potestatis R. Amen.
obsístat; sed' in virtúte His ñnitis sub Cantu
sanctae crucis et opera juventutis et pulsu carn
tióne Spíritus Sancti panarum processionali
fiat tibi hic purum ser ter lit reditus,in Eccle
vítium, et devota libér siani statuto ordine, ubi ~
tas existat. Per Chri celebratur Missa conve
stum Dnm nostrum.
Ц. Amen.
Crémus. Benedictio Primarii
désto nobis, Dómine Ьар11115 ÍEdiÍìGÍÍ.
Deus noster: et eos Y. Adjutórium, etc.
qui in sanctœ crucis It. Qui fecit, etc.
praesídio confídunt, per Y. Dóminus vobíscum.
pétuis defe'nde auxíliis. Н. Et cum spíritu tuo.
106 Bcnedìctio Via: ferrcaeet Curruum.

к Oremus. cere, et benigna Semper


Deus, a quo omne bo tua providentia tueri;
num sumit initiunl, ut dum fámuli tui veló
et Semper ad potióra citer próperant in via, in
progrediens percipit in lege tua ambulantes, et
crementum: concede viam mandatórum tuó
quœsumus, supplicanti rum eurréntes, ad cœ
bus nobis; ut quod ad léstem pátriam felíeiter
laudem nóminis tui in pervenire váleant. Per
choáre aggredimur, ae Christum Dóminum no
têrno tuœ paternœ sa strum. Amen.
pientiae múnere perdu Oremus.
cátur ad terminum. Per Propitiáre DómineDe
Christum Dóminum no us supplicatìónibus
strum. Amen. nostris , et bene-f die
currus istos dextera tua
sancta: adjúnge ad i
Benedictio Viœ генезе psos sanctos Angelos
et Curruum. tues, ùt omnes qui in eis
W, Adjutórium, etc. vehentur, liberent et cu
R. Qui fecit, etc. stódiant semper a perí
Y. Dóminus vobíscum. eulis uuiversis: et quem
R. Et cum spiritu tuo. ádmodum viro Ethiopi
Qremus. super currum suum 5е
mnípotens sempi denti, et sacra elóquia
terne Deus, qui óm legenti, per Levitam tu
nia elementa ad tuam um Philippum fidem et
glóriam, utilitatemque grátiam contulísti; ita
hóminum cendidisti: di fámulis tuis viam salútis
gnáre, quaesumus, hanc Ostende, qui tua grátis|
viam férream, ejúsque adjúti, bonísque operi
instrumenta benle dí bus júgiter intenti, post
Beuedjctio Pontis Novi, ~ Fontís. 107

omnes vise et vitae hujus ctum Angelum tuum de


varietates, œtérna gaú cœlis, qui custódiat, ví
dia cónsequi mereantur. sitet, et deféndat pon
Per Christum Dóminum tem istum, et omnes qui
nostrum. Ц. Ашеп. per _eum transíbunt. Per
Deinde Sacerdos a Christum Dóminum no
spergat viam et currus strum. Amen.
aqua benedicta. _ Deinde aspergat aqua
benedicta.
Benedict. Pontis Novi.
V. Adjutórium, etc. Benedictio Fontis.y
R. Qui fecit, etc. 11”. Adjutórium, etc.
Y. Dóminus vobíscum. Qui fecit, etc.
R. Et cum spín'tu tuo. 11. Dóminus vobíscum.
Orémus. R. Et cum spíritu tuo.
désto, Dómine, sup Orémus.
plicatiónibus 110 úpplices deprecamur, —
stris: et pontem istum, Domine, cleméntiam
et omnes qui per eum pietatis tuœ: ut aquam
transíbuut, benei- dí fontis hujus cœlésti be
cere dignare; ut inter nedictióne 511110111- ñces,
próspera hujus' mundi et et ad commúnem vitœ
advérsa tuo semper pro usum concédas esse sa
tegantur auxilio. Per lúbrem; et ita omnem
Christum Dóminum no diabólicae tentatiónis in
strum. Amen. cúrsum inde fugare di
Orémus. gnéris, ut quicúmque ex
Exaûdi nos, Dómine eo haúserint vel bibe
sancte, Pater omní rint, vel in quibuscúm
potens, aetérne Deus: et que necessariis úsibus
míttere dignare san hausta aqua usi fúerintI
108 ВепеШсйо ruœi, l Ignis.
totíus virtútis ac 511111-11'013. Per Christum Dó
tátis dulcédine perfru-Èminum nostrum.
ántur, tibíque sanctifi- It. Amen.
catóri et salvatóri ómni- Puteum aspergat a
umDómino grátias áge- qua bencdicta.
re mereántur. Per Chri
stum Dum nostrum' Benedictio Ignis.
R. Amen.
Fontem aspergat а— Y. Adjutórium nostrum
qua bencdicta. in nômine. Dómim'.
_,"_*­-__ Qui fecit cœlum et
Benedictio Putei. terram'
v _ ‚ ‚ Y. Dóminus vobíscum.
11- AdJutOlflum» etc Et cum spiritu tuo.
R. Qul fecit, etc. Orémus
11. Dóminus vobíscum. D, . ’ °
R. Et cum spiritu tuo. 0mm? Deus’ Pater
. , omnlpotens, lumen
‚ . Oremus.
D , ¿indefíciens, qui es cón
Domìnes а}? impl" vditor ómnium lúmlnum:
‚ tePO Eìît'gdltl ш uJus ¿novum hunc ignem san
ри Зад l u Ё??? Per îctí tûca; et praesta, ut
miel.“ mem , s u am? lad te, qui es lumen in
copiamŕglîamm mana' `deficiens, puris ménti
{е ЁПЗЁЮЬЪ tprœstâ" utÉbus, post hujus sœculi
e днищ е а que ene' lcall'ginem pervenire va
' ’
{ЁфсепЁЁ pîçpqstrœ 9€_ ‘leamus
i ‚ .
Per Chrlstum
mmm ne mms’ rep“ ' Dóminum nostrum.
sis hinc phantasmáticisi R Amen~
collusiónibus, ac diabó-i ' °
licis insidiis, purificátus Deinde aspergat aqua.
atque emundátus sem benedicta.
per hic púteus persevé- д
\
Bened. Fornaeis ealcarize, - Fornaeìs fusoriaa metallicœ. 109

Benedictio Fornacis benignitáte calcem re


calcariae. cípiant congruentem;
Y. Adjutórium, ete. quibus etiam tríbue, ut
R. Qui fecit, ete. in eis simul crescat tuœ
Y. Dómine, exaúdi, etc. grátiœ salutáris au
R. Ей clamor mens, etc. gmentum. Per Christum
Y. Dóminus vobiscum. Dóminum nostrum.
Ц. Ей cum spiritu tuo. Ц. Amen.
Aspergatur aqua bc
Uremus. nedicta.
mnípotens œterne
Deus, a que ómnia Вепеа. Fornacis fuso
creata procédunt, et qui riœ metallicae` 101
mirábili dispositióne bo coctoriae laterum
nitátis tuae eis tríbuis ей tegularum.
ad usum hóminum in
servíre; qui olim altáre Y. Adjutórium, etc.
tuum de lapidibus con R. Qui fecit, etc.
strúctum calce levigáre Y. Dómine, exaúdi, etc.
jussísti, ut per Deutero R. Et clamor meus, ейс.
nómium in eo scriptum Y. Dóminus vobíscum.
tuórum servaretur me R. Et cum spiritu tuo.
mória mandatórum: te Oremus.
súpplices exorámus, be mnípotens œterne
ne'ïdic. hanc fornacem, Deus, a. quo ómnia
et ab ea longe repúlsa creata procedunt, et qui
omni versútia diabólicœ mirábili dispositióne bo
fraudis, fruetuósam red nitátis tuae eis tríbuis
das illam et aptam; ut ad usum hóminum 111—
per ignem vim- virtútis servíre; qui modo coer
suœ exercentem aptató cens vim ñammárum
res hujus óperis de tua tres púeros in camino
110 Bened. Seminum, ­ Поп-01 sou Segetum dcmessarum.

ignis illœsos custodísti, Orémus.


et modo illam adaúgens e rogamus, Dómine,
viros illos, qui sanctos ac pétimus: ut hos
míserant in fornacem, fructus séminum bene
consumpsísti: te súppli Т dícere, placido . lenis
ces exoramus, bene-1" aurae afflatu fóvere, rore
dic hunc clíbanum, et cœlésti fecundare, et in
ab eo longe repúlsa omni cólumes propter usum
versútia diabólicee frau animarum et córporum
dis, fructuósum reddas ad pleníssimam maturi
illum et aptum, ut per tatem perdúcere digna
ignem vim virtútis suae ris. Per Christum Dó
exercéntem aptatóres minum nostrum.
hujus óperis metalli ша. R.. Amen.
tériam recípiant con Deinde aspergat aqua
gruéntem (Vel laterum benedicta.
^ Veltegularumcópiamre
cípiant congruentem); Benedictio Horrei seu
quibus étiam tríbue, ut Segetum demessa
in eis simul crescat tuae PUJII.
gratiae salutaris au Y. Adjutórium, etc.
gméntum. Per Christum R. Qui fecit, etc.
Dóminum nostrum. Y. Dóminus vobiscum.
R- Amen. R. Et cum spíritu tuo.
Et aspergat fornacem y (fh-émus.
aqua benedicta. Dómine Deus 0mm’
potens, qui de rore
М cœli abundantiam, et de
Y. Adjutórium, etc. pinguédine terrae vitae
R. Qui fecit, etc. substantiam homínibus
11. Dóminus vobíscum. conférre non désinis:
R. Et cum spiritu tuo. piíssimœ majestati tuœ
l

Bcncdictio Pistrini, ­ Adulti авт-013111115. 111

pro colléctis frúctibus i“ (110 pistrinum istud,


gratias agimus, tuam quod ad teréndum fru
cleméntiam exorantes; méntum eréctum est, ut
ut has ségetes, quas de inde panis coniiciatur
benignitate tua suscé ad nostram sustentatió
pimus, bene 'l' dicere, nem, Angelúlnque lucis
conservare, et ab omni ac defensiónis ei assi
noxa deféndere digné gnare dignéris. Per Chri
ris: simúlque concéde, ` stum Dnm nostrum.
ut quorum in bonis re It. Amen.
plésti desiderium, de tua
custódia gloriéntur, mi
Benedictio Adulti œ
sericórdias tuas sine fine
collaúdent, et sic tran grotantis.
seant per bona tempo асы-1105 cubiculum œ
ralìa, ut non amíttant grotantis ingrediens
œtérna. Per Christum dicat:
Dnmnostrum. R ­ Amen. 11. Pax huic dómui.
Deindc aspergat aqua R. Et ómnibus habitan
benedicta. tibus in ea.
Et continuo ad inlir- .
Benedictio Pistrini, mum accedens 511113011—
111. Adjutórium, etc. gat:
Qui fecit, etc. V. Adjutórium, etc.
11. Dóminus vobíscum. Ц. Qui fecit, etc.
Ц. Et cum spíritu tuo. \l,'. Dómine, exaûdi, etc.
Orémus. It. Et clamor meus, etc.
mnípotens Sempi Y. Dóminus vobíscum.
térne Deus, qui in R. Et cum spíritu tuo.
pœnam peccati dixísti: Crémus.
In sudóre vultus tui ve ntróeat, Dómine Jesu
scéris pane tuo; béne Christe, domum hanc
I'.

112 Benedictio Adulti aagrotantis.

ad nostrae humilitatis Oremus.


ingressum an et mise isericors Dómine,
ricórdia tua: eifúgiat ex ñdêlium consola
hoc loco omnis nequítia tor, quœsumus immen
daemenum, adsint angeli ваш pietatem tuam, ut
pacis, domúmque hanc ad intróitum humilitatis
deserat omnis maligna nostrae hune famulum
discórdia. Magniñca, tuum (vel hanc famulam
Dómine, super nos no tuam) super lectum do
men sanctum tuum: et _lóris sui jacentem, visi
benedic nostrae conver tare digneris, sicut so
satióni: Qui sanctus et crum Simónis visitasti:
pius es, et perman es cum propítius adesto ei, DÓ
Patre et Spíritu Sancte mine, quatenus pristina
in sœeula saeculórum. sanitate recepta, gra
lt. Amen. tiarum tibi, in Ecclesia
tua, referat actiónes:
Oremus. Qui vivis et regnas Deus
espiee, Dómine, fa in saecula sœculórum.
mulum tuum (vel R. Amen.
famulam tuam) 111111111 Deinde, extendens
mitate córporis labo dexteram versus caput
rantem, et ánimam re segreti, dicat:
fove quam creasti: ut óminus Jesus Chri
castigatiónibus emen D stus apud te t sit,
datus (vel emendatal, ut te defendat: intra te
contínuo se sentiat tua 'l' sit, ut te conservet:
miseratióne salvatum ante te 'l' sit, ut te du
(.vel salvatam). Per cat: postte "fsit, ut te
Christum Dóminum no custódiat: super te 'l
stl-um. sit, ut te benedicat: Qui
R. Amen. cum Patre et Spíritu
n
Bcnedictio plui'iuni Adultorum aegrctantiuni. 113
Sancto vivit et regnatl llrémus.
in saecula sœculórum. 1 ntróeat, Dómine Jesu
R. Amen. l Christe, domum hanc
Benedictio Dei muni.i ad nostrae humilitatis
poténtis, Patris, et Рай i maresëum pax et {шве
т, etspíritus Sancti, «ie-i mol-dla та: _effuglat ex'
scénd'at Super te, et ша- i hoc loco omnis nequitia
neat Semper. Amen.ldaemonum,adsint angeli
Demuni aspergat in pëcls’ “шит“ han@
Hrmum aqua benedicta. l афер“. Omms malfgna'
1 discordia. Magnifica,
ÍDómine, super nos no
Eadem Benedictio pro f men Sanctum tuum: et
pluribllS Inürmis.lbénedic nostrœ conver
Sacerdos cubiculumm- 553451011; QE; Sagctus et
n‘rotantium invre- plus s ’ Perm?qu
(Hemos dient, D cum Patre et Spintu
l Sancto in sœcula sœcu
W. Eiómnibushabiián-
a. Pax huic dómui. l 10mm' R' Amen
Urémus.
tibus
w in_ ea. _ éspice, Dómine, fa
ht continuo ad infir mulos tuos (vel fa
mos accedens subjun mulas tuas) in infirmi
gat: д ' tate córporis laborantes,
Y. Adjutórium nostrum et animas réfove quas
Jf in nómine Dómini. creasti: ut castigatióni
R. Qui fecit cœlum et î bus emendati(vel emen
terrain. -; datœ), contínuo se sén
Y. Dômine, exaúdi, etc. , tiant tua miseratióne
R. Et clamor, etc. fsalvatos (vel salvatas).
Y. Dóminus vobíscum. ~ Per Christum Dóminum
R. Et cum spiritu tuo. inostrump Amen. 'f
Benedict imzai'e Вот. 8
114 Benedictio Mnlicrìs praèglmntis

Orémus. Spiritu Sancto vivit et


iséricors Dómine, regnat in saecula sœcu
ñdélium consola lórum. R. Amen.
tor, quœsumus immén Benedictio Dei omni
sam pietátem tuam, ut oténtis, Patrie, et Filii
ad intróitum humilita gr, et Spíritus Sancti, de'
tis nostrœ hos famulos scéndat super vos, et
tuos (V61 has famulas maneat semper.
tuas) super lectum do R,- Amen.
lóris sui jacéntes, visi Demum aspergat in- `
tare dignéris, 510111 so ñrmos aqua benedicta.
crum Simónis visitasti:
propitius adésto eis, Dó Benedictio MulìeriS
mine, quatenus pristina prœgnantis in pe
sanitáte recépta, gra ricuhs partus. `
tiarum tibi, in Ecclésia. Y. Adjutórium, etc.
tua, réferant actiónes: R. Qui fecit, etc.
Qui vivis et regnas Deus l5'. Salvam fac ancillam
in saecula sœculórum. tuam.
R. Amen. R. Deus meus, speran
Deinde, exteudcns tem in te.
dexteram versus 113010 Il. Esto illi, Dómine,
105, dicat: turris fortitúdinis.
óminus Jesus Chri R. A facie inimíci.
Dstus apud vos ­tsit, 11. Nihil proficiat ini
ut vos deféndat: intra­ micus in ea. _
vos 1- 511, 111 vos consér R. Et filius .iniquitatis
vet: ante vos 1- 511, 111 non appónat nocére
1705 ducat: post vos 1511, e1.
111 vos custódiat: super Vf. Mitte ei, Dómine, au
vos 't sit, ut vos bene xilium de sancto.
dícat: Qui 011111 Ра1ге 01 R. Et de Sion tuére earn.
in periculis partus. 115

11. Dómine, exaúdi, etc. Fílii tui habitaculum ef


Е. Et clamor meus, etc. ñci mereretur, Spíritu
Y. Dóminus vebíscum. Sancte coeperante prœ
R. Et cum spíritu tuo. parasti; qui Joannem
Oremus. Baptistam Spíritu San
mnipetens sempiter cto replésti, et in útero
ne Deus, qui dedisti matris exsultare fecísti:
famulis tuis in confes accipe sacrificium cor
sióne verœ fidei aeternœ dis contríti, ac fervens
'Irinitatis glóriam agne desiderium famulae tuœ
scere, et in petentia ma N., humiliter supplican
jestatis adorare unita tis pre censervatióne
tem: quaesumus; ut e prelis, quam ei dedísti
júsdem fidei iirmitate ceneípere: custódi par
haec famula tua N. ab tem tuam, et ab omni
ómnibus Semper muni dele et inj ûria duri he
atur adversis. Per Chri stis defende; ut obste
stum Dnm nostrum. tricante manu miseri
Ц. Amen. córdiae tuae fœtus eju`s
Oremus.` ad lucem próspere ve
Dómine Deus, ómni niat, ac sanctae genera
um Creator, fortis tióni servetur, tibíque
et terribilis, justus et in ómnibus júgiter de
misericers, qui solus bo serviat, et vitam cense
nus et pius es; qui de qui mereatur œternam.
omni male liberasti ls Per eúmdem Dóminum
sraël, faciens tibi patres nostrum Jesúm Chri
nostros dilectos, et san stum Fílium tuum: qui
ctificasti eos manu Spí tecum vivit et regnat in
ritus tui; qui gloriósae unitate Spíritus Sancti
Vírginis Maríœ corpus Deus, per ómnia saecula
et animam, ut dignum saeculórum. Amen.
8*
116 Bencdictio Infantis.

Deiiide Mulier asper eus, omnípotens Deus,


gatur aqua benedicta, et et lucem eis tuam con
interim dicatur PS. 66. céde perpétuam. Per
Deus misereatur nostri. Christum Dóminum n0
ut ad calcem libri p. [4], strum. Amen.
cum Glória Patri in fine. Benedictio Dei omni
il. Benedicamus Pa poténtis, Patris i, et
trem, et Fílium, cum FÍlii 1', et Spíritus t
Sancto Spíritu. Sancti, descéndat super
.e . Laudamus et super te, et prolem tuain, et
exaltémus cum in maneat Semper.
saecula. R. Amen.
. Angelis suis Deus
mandavit de te. Bencdictio Infantis.
éäáb@ . Ut custódíant te in
ómnibus viiS tuis. Ч. Adjutórium, etc.
. Dómine, exaúdi, etc. R. Qui fecit, etc.
. Et clamor meus, etc. Y. Deus noster miseré
. Dóminus vobíscum. tur.
R. Et cum Spíritu tuo. R. Custódiens parvulos
‘- Kémus. ’ Dóminus.
isita, quaesumus Dó Dómine, exaúdi, etc.
mine, habitatiónem R. Et clamor meus, etc.
istani, et omnes insídias Dóminus vobíscum.
inimíci ab ea, et a prae R. Et cum Spíritu tuo.
Sénti famula tua N. lon Orémus.
ge repélle: Angeli tui­ ómine Jesu Christe,
Sancti habitent in ea, Fili Dei vivi, qui
qui
.
eam et ejus prolem ante ómnia sœcula gé- `
‚ ~
1n pace custodiant, et'! nitus, in témpore tamen
bene'i'díctio tua sit Su infans esse voluísti, et
per eam Semper. Salva hujus aetatis diligis iii
Benedictio Pueri, em 117

nocéntiam; qui párvu-iBened. Pueri ad obti


los tibi oblátos amánteri nendam super ipsum
complexus es, iísque be- 4 misericordiam Dei.
mediia/stii mentem i'. V. Adjutórium, etc.
SÈUIP,P¥œVen1 m .bim.e- R. Qui fecit. ete
dlctlombus dulcedlnlsnv Dóminus vobiscum
et præsta ne malitiai ’ Et cum Брит
mutet intellectum ej us; w
‚. tuo'
eique concéde, ut profi-ï , дСЗГ‘ЁТШПЗ-СЬ . t
ciens œtáte, sapientia et; on.n.ne .es.u. n.s ç’
grátia, tibi semper pla-ii ‚ ._F111 Del
‚ . v1v11 ‚qm d1
cére váleat. Qul'vivis et д ESQ’ îlmtet l?! i ubi
regnas cum Deo Patrefveplrea me’ alum es
.
111 . ,
unltate ‚ .
Spmtus Sanr wz emm rägnum сеют?/ °’

cula
cti Deus
sœculórum.
per omnia sæ- “прет.
‘um Vlr ¿To
u empïrumL
ene?

R" Amen' `ctiónis tuæ infúnde,


¿ad Ecclésiœ et parénac
Deinde inf-autem а- . . l, d
spergat aqua benedicta “ПР,“ ms tiqu ac e'
inmodum crucisadicensz .th1Pnem “Ёрш.“ ut
I Pax et benedíctio Dei virtute acsaplentla apud
omnipoténtis, PaLtriss et eum eahoml/nes profl
Fílii 1, et Spiritus San- tclfllsvta optfffm Per;
cti, descéndat super te, Пед]? senec u eff’ e
et máneat Semper. fel u em consegue* Ёж æ
¿tex-nam. Qul .v1v1s et
В“ SA-miçn' ­ t 1 ‘regnas in sæcula sæcu
à ‚ 1 Herm Р ure s ”16111111.
oratio cet Benedictio di- . Ашеп.

cantur in numero plu- Psalmus 112.


rali. audáte, púeri, Dómi
minum: * laudáte
nomen Dómini.
118 Bencdìctio Pucrorum

Sit nomen Dómini Benedictio Dei omni


benedíctum, * ex hoc poteritis1 Pa-i- tris, et
nunc, et usque in sæ F1’ 1- lii, et Spíritus 1
culum. Sancti, descéndat super
А solis ortu usque ad te, et máneat Semper.
occásum,*laudábile no R, Amen.
men Dómini.
Excélsus super omnes
gentes Dóminus, * et Benedictio Puerorum
super coelos gloria ejus. cum præsertim in Ес
quis sicut Dóminus clesia praesentantur.
Deus noster, qui in altis
hábitat, * et humilia. ré ie et hora constitu
spicit in cœlo, et in tis, pueri conveni
terra? ant in Ecclesiam, quos
Súscitans a terra ín ibi а. parentibus vel ша
'opém, et de stércore gistris associari maxime
érigens paúperem: decereto ut in silentio et
Ut collocet eum cum modestia facilius se con/1
principibus1 * cum prin ponant Quibus per or
cipibus populi sui. dinem dispòsitis, et pu
Qui habitare facit sté eris а puellisa si adsint,
rilem in domo,*matrem separatis , Saoerdos ad
filiorum laetántem. ipsos accedat et brevis
gloria Patri. Sicut erat simo ac simplici sermo
Kyrie eléison. Christe ne eos ulloquaturs
opportunum prout
sibiyvisum
eléison. Kyrie eléison.
Pater noster. dicitur fuerit
secreto. Deinde stans versus
Y. Et ne nos indúcas in eos dicatz
tentatiónem. W, Adjutórium, etc.
R. Sed libera nos amalo. Ц. Qui fecit, etc.
cum praesertìm in Ecclesia praescntantur. 119

Antiphona. Laudate li. Dóminus vobíscum.


púeri Dóminum, laudate R. Et cum spíritu tuo.
nomen Dómini. Orémus.
Psalmus 112. incipi Dômine Jesu Christe,
tur a Secundo versu : Sit qui parvulos tibi
пошеп Вбшйпйщъ Supra. Oblatos et ad te venién
Et repetitur Antiph. : tes compléxus es, ma
Laudate púeri Domi núsque super illos im
num, laudate nomen Dó pónens benedixísti eis,
mini'. ' atque dixísti: Sínite
Qui Psalmus cuin sua~ parvulos venire ad me,
Antiphona, si paucis et nolíte prohibére eos,
tantum, aut minus s0 talium est enim regnum
lemniter conferatur Be cœlórum, et Angeli eó
nedictio, omitti poterit. rum Semper vident fa
Finito Psalmo et re ciem Patris mei; réspi
petita Antiphona, Sa ce, quœsumus, ad pue
cerdos dicit: rórum ~(vel puellarum,
Y, Sínite parvulos ve `Si solae adsint puellae)
nire ad me. lpraeséntium innocén
R, Talium est enim re tiam, et ad eôrum pa
gnluu cœlórum, réntum devotiónem, et
XSL Angeli eórum. cleménter eos (vel eas)
R, Semper vident fa hôdie per ministérium
ciem Patris. nostrum .béne dic; ut
Nihil proficiat inimi in tua gratia e miseri
cus in eis. Ácórdia Semper profici
R Et fílìus iniquitatis ìant, te sapiant, te dí
non appónat nocére lligant, te tímeant, et
eis. mandata tua custódiant,
XX, Dómine, exaúdi, etc. et ad ñnem optatum fe
R, Et clamor meuS, etc. líciter pervêniant: per
120 имама Риеготшп œgrotzultìum.

te, Salvátor mundi, qui ' Benedícat vos Deus,


cum `Patte et Spíritu et custódiat corda vestra.
Sancto vivis et regnas et intelligéntias vestras,
Deus in sœcula sœculó Pater, et Fílius i', „et
-rum. R. Amen. Spíritus Sanctus.
Orémus. R. Amen.
félide, quœsumus Deinde aspergat pue
Dómine, beáta Ма ros aqua beuedicta in
ría Semper Vírgiue in modum crucis. '
tercedénte, istam ab о
mni adversitáte fami
Наш: et toto corde tibi Benedictio Puerorum
«prostrátam, ab hóstium œgrotantium.
propítius tuére clemén
ter insídiis. Per Chri пей inñrmi1 qui ad
stum Dum nostrum. hun@ usum rutionis
­ ‚Ц. Ашеп. perveneruut, ut ipsis
Orémus. prœberi possit Sacra
eus, qui ineiïábili mentum .Extremœ U11
providéntia sanctos ctionis, iis adjuventur
Angelos tuos ad nostram exhortationibus et` pre
custódiam mittere dì cibus, quae desöribuntur
gnáris: largíre supplíci in Rituali Rolna110,’ubi
`bus tuis; et eôrum еш de visitatione et cura. In
per protectiône deféndi, firmorum, prout feret
et œtérna societáte gau temporis opportunitas,
dére. Per Christum Вши et eorumdem œgrotan
nostrum. Amen. tium status.
Postea manu dextera. Verum pro ceteris ju
producens Signum crucis nioribus pueris infirmis
superpueros, benedicit adhiberi poterunt. se
00s, dicens: quentes preces. ’
Bcnedictio Pucrorum zegrotantîum. 121

Sacerdos 1811111- infìr- IY. Dóminus vobíscum.


1111 cubiculum ingressus, Et cum spíritu tuo.
primum dicat: ‘ Orémus.
Y. Pax huic dómui. ‚ eus, cui cupcta. ado
Ц. Et ómnibus habitán- léscunt,et per quem
tibus in ea. adúlta. Íirmántur: ex
Мох inñrmum et lc- ténde déxteram tuam
- etum ejus et cubieuluml super hune fámulqm'tu
aspergat nihil dicens. \um (vel hanc fámulam
Deíude dicere poterit tuam), in ténera aetáte
Supra 11111111111111 Psalm. ‚ languéntem: quátenus
Laudáte púeri Dômi-âvigóre sanitátis recépto,
num,laudá.tenomen D6- 3 ad annórum pervéniat
mini (pag. 117), cumìplenitúdinem, et 1111111
(âlória Patri, in 11119. ;'déle, gratůmque obsé
Postea dicat: quium indesinénter prae
Kyrie eléisou. Christe 3 stet ómnibus diébus vitae
131615011. Kyrie eléison. vlsuae. Per Dóminum no'
Pater noster. secreto. l strum Jesum Christum,
Et ne nos indúcas 1111 etc. Ц. Amen.
tentatiónem. i Orémus.
R;Sed libera nosamalo. ater misericordiá
Deus noster miseré- Prum, et Deus totíus
tur. lconsolatiónis, qui crea
R. Custódiens párvulos túrœ tuae multipliei pie
Dóminus., Itáte cónsulens, non so
Y'. Sínite párvulos ve lum ánimœ sed ipsi cór
níre ad me. ч pori curatiónis grátiam
R. Tálium est enim re- ` benignusinfúndis:hunc
gnum cœlórum. ' párvulum infírmum (vel
Y. Dómine exaúdi, etc. llano` párvulam infir
R. Et clamor mens, etc. man1,.\a.leeto œgritûdlms
122 Beuedictio Puerorum aegrotantîum.

erigere, et Ecclesiœ tuae Super aegros manus


Sanctœ, Suísque parén impónent, et bene ha
tibus incólumem resti bébunt. Jesus, Marian
túere dignéris; ut cun Fílius, mundi Salus et
ctis prolongatœ sibi vi Dóminus, méritis et in
tae diébus, gratia> et sa tercessióne sanctórum
piéntia coram te et ho Apostolórum suórum
mínibus proficiens, in Petri et Pauli, et ómni
justitia et sanctitate tibi um Sanctórum, Sit tibi
sérviat, et débitas mi Clemens et propítius.
Sericórdiœ tuœ réferat Amen. . v
gratiarum actiónes. Per Quod sequitur Evan- ‹
Christum Dóminum no geliuin, pro temporis
strum. Amen. opportunitate et pro ac
Ore'mus. grotantis pueri paren
tum desiderio, Sacerdo
eus, qui miro órdine tis arbitrio dici oterit.
Angelórum mini Y, Dóminus vobiscum.
stéria, hominúmque di R. Et cum Spiritu tuo.
spénsas : concède pro-`
pítius; ut, a quibus tibi lnítium Sancti Evangélii
ministrantibus in cœlo Secúndum Joannem.
Semper assistitur, ab his R. Glória tibi, Dómine.
in terra vita hujus púeri Duin Sacerdos dicit
( vel puéllae) muniatur. lnítium etc. facit si
Per Christum Dóminum gnum crucis de more
nostrum. R. Amen. super se in fronte, ore
Completa Orationc et pectore; Similiter su
ultima, „Sacerdos impo per puerum infirmum, si
nat dexteram manum non potest se Sigiiare.
super caput iniirmi, et n principio erat Ver
dicat: ­ bum, et Verbum erat
Benedictio Puerorum aegrotantìum. 123

apud Deum, et Deus his, qui credunt in nó


erat Verbum. Нос erat mine ejus: qui nonv ex
in principio apud Deum. sanguínibus, neque ex
Omnia. per ipsum facta voluntáte carnis1 neque
sunt: et sine ipso fa ex voluntate viri, sed ex
ctum est nihil, quod fa. Deo nati sunt. Hic ge
ctum est: in ipso vita. nuílectitur.) Et erbum
erat1 et vita erat lux caro factum est, et ha
hóminum: et lux in té bitávit in nobis: et ví
nebris lucet, et tenebrae dimus glóriam ejus, gló
eam non comprehende riam quasi Unigéniti a.
runt. Fuit homo missus Patre1 plenum grátiœ et
а. Deo, cui nomen erat véritas. Ц. Deo gratias
Joánnes. Hic venit in Postea benedicens pu
testimónium, ut testi erum infìrmum, subjun
mónium perhibéret de gat dioens:
lúmine, ut omnes créde . Benedictio Dei omni
rent per illum. Non erat potentis1 Рай-15, et Fílii
ille I_ux, sed ut testimó т, etSpiritus Sancti, de
nium perhibéret de lú scéndat super te, et má
mine. Etat lux vera., neat semper. Ц. Amen.
quae illuminat omnem ‚ Deinde aspergat eum
hómiuem venientem in aqua benedictu.
hunc mundum. In mun
do erat, et mundus per Ё Si fuerint plures
ipsum factus est, et mun~ inñrmi in eodem cubi
dus eum non cognóvit. culo vel loco, orationes
111 própria venit1 et sui et Benedictio prœdietœ
eum non recepérunt. dicuntur super eos nu
quotquot autem recepe mero plurali.
runt eum, dedit eis po
f testatem filios Dei fieri,
~-r

124 Bened. Vestium et Cinguli, - Lìnteaminum ­pro inñrmîs.

'Benedictio Vestium et Orémus.


Cinguli quae defe Deus, qui ut servum
runtur in `honorem` redimeres, Fílium
ì ‘ beata: Merise Virg. tuum per manus impió
ProbenedictioneVestis. rum ligári voluisti: bé
ne i' dic, quœsumus, cin
Y. Adjutórium, etc. gulum istud; et praesta,
R. Qui fecit, etc. ut fámulus tuus, qui eo
W. Dóminus vobíscum. velúti sui córporis pœ
Ц. Et cum spíritu tuo.' nitentiáli ligárnine cin
Orémus. gétur, vinculórum ejús
Bene 7L dic, Dómine, dem Dómini nostri Jesu
Vestem istam, in Christi perpétuus exi
honórem et sub prote stat amátor , tuísque
ctióne bea-tíssimœ Vír Semper obséquiis se a1
ginis Maríae suméndam: ligátum esse'cognóscat.
et praesta per invocatió Per eúmdem Dóminum
nem sancti tui nôminis; nostrum Jesum Chri
ut qui еаш indúerit,_cór stum Fílium tuum: qui
poris sanitátem, et áni tecum vivit et regnet in
шге tutélam percípiat. unitáte, etc. R.. Amen.
Per Christum Dóminum Deinde cingululn a
nostrum. Amen. spergatur aqua bene
Deinde vestis asper dieta. ’
gatur aqua benedicta.
Pro benedictione Cin Bened. Linteaminuln
guli. pro infirmis.
Y. Adjutórium, etc. W. Adjutórium, etc.
R. Qui fecit, etc. R. Qui fecit, etc.
Y. Dóminus vobíscum. V. Dóminus vobíscurn.
R. Et cum spíritu tuo. Ц. Et cum spiritu tuo.
Benedictìo Medicinas, - Panis et Placentarum. 125_

Orémus. Crémus.
Dómine Jesu Christe, eus, qui mirabíliter
qui per tactum fím hómi-nem creasti, et
briunl vestimentórum mirabílius reformasti,
tuórum mulíerem fluxu qui variis infirmitatibus,
sanguinis laborantem, a quibus detinétur huma
liósque passim infírmos na mortalitas, multíplici
sanare dignatus es, et remédio succúrrere di
per sudaria, et semicín gnatus es : propítius estoV
ctia Apóstoli tui Pauli invocatiónibus nostris,
languóres et Spíritus ne et Sanctam tuam de cœ
lis bene Дг dictiónem Su
quam ab infirmis eadem
virtúte fugasti: prœsta, per hanc medicinam in
quaesumus; ut qui his fúnde; ut ille, qui eam
vestimentis , velis, et
súmpserit (vel hi, qui
linteamínibus, quae in eam súmpserint), sani
tuo nómine bene tdi
tatem mentis et córporis
cimus, indúti vel opérti percípere mereatur (vel
fúerint, sanitatem men mereantur). Per Chri
tis et córporis percípere stum Dmn nostrum.
mereantur. Qui viviS et R. Amen.
regnas in saecula sœcu Et mox aspergat me
lórum. Amen. dicinam aqua bencdicta.

Benedictio Ра1115 et
Benedictio cujuscum Placentarum.
que Medicinae. Dómine Jesu Christe,
lli
R. Adjutórium,
Qui fecit, etc.etc.A panis Angelórum,
li-­ Dóminus vobíscum. panisvivus, et aetérnœ
vitae: bene ’t díeere di
R. Et cum Spíritu tuo. gnare panem istum,
126 Bened. Cerevisiœ, ­ Caseì etc., ­ Lar'xdi, ­ Volucrum.

sicut benedixísti quin ñcáre hanc creatúram


que panes in desérto; ut cásei et butyri, quam ex
omnes ех e0 digne gu ádipe animálium pro
stáutes, inde córporis dúcere dignátus es: ut
et ánimœ desiderábilem quicúmque ex pópuh's
percípiant sanitátem. tuis ñdélibus de eis co
Per Christum Dóminum méderint, omni benedi
nostrum. Amen. ctióne cœlésti, et grátia.
tua. saturáti, repleántur
in bonis. Per Christum
Benedictio cerevisiae, Dnm nostrum.R,. Amen.
Bénedic 1" Dómine
Y creatúram istam ce Benedictio Laridi.
revisiae, quam ex ádipe Béne 1- dic, Dómine,
fruménti prodúcere di creatúram istam lá
gnátus es: ut sit remé ridi, ut sit remédium sa
dium salutáre humáno lutáre géneri humáno:
géneri; et prœsta per et praesta per invocatió
invocatiónem nóminis nem tui Sancti nóminis;
tui Sancti, ut quicúmque ut quicúmque ex eo
ex ea bíberint, sanitá súmpserint, córporis sa
tem córporis, et ánimœ nitátem et ánimœ ‘tu
tutélampercípiant. Per télam percípiant. Per
Christum Dómìnum по— Christnm Dóminum no
strum. R- Amen. strum. Amen.

Benedictio Casei et Benodictio Volußrllm.


Butyrî. eus, univérsœ cón
Dignáre, Dómine De ditor natúrœ, qui
’ us omnipotens, be inter cœteras diversá
ne' 'l' dícere, et sancti- Jr rum creaturárum spé
Benedictìo Apum. 127

cies, pro humáni generis Orémus.


úsu étiam volatilium ge Dómine Deus 0111111
potens, qui­ creásti
nus ex aquaprodúcere
dignátus esç' de' quibus cœlum et terram, et ó
Noë ex arca egrédiens mnia animalia. super ea.
holocaústum
tum óbtulit;­ tibi placi
et qui pó et in eis existéntia, ut
eis uteréntur hómines;
pulo tuo ex ¿Egypto e quique jussísti per mi
dúcto per Móysen ser nistros sacrosánctœ Ec
vum tuum, munda ab clésiœ céreos ex operid
immúndis ségregans, ut bus apum edúctos in
de iis éderent, prœcé templo, dum Sacrum
ptum dedísti: te súppli perágiter ministérium,
ces rogámus , ut has in quo confícitur et sú
mundárum áyium car mitur sacrosánctum cor
nes bene i“ díeere, et pus et sanguis Jesu Chri
sancti 'l' ticáre dignéris; sti Fílii tui, accendi: de
ut quicúmque ex iis co scéndat tua sancta be
méderint, benedictiónis ne i'díctio super has a
tu'œ abundantia. reple pes et haec alveária; ut
ántur, etad aetérnae vitae multiplicent, fructifi
pascua pervenire mere cent et conservéntur ab
ántur. Per Christum ómnibus maiis, ita ut
Dóminum nostrum. fructus ex eis proveni
_ Amen. éntes ad laudem tuam,
i Fílii et Spíritus Sancti,
beatissimaeque Vírginis
Benedictio Аршп. Maríœ dispenséntur.Per
Adjutórium, etc. Christum Dóminum no
Ё. Qui fecit, etc. strum. Amen.
Vf Dóminus vobíscurn. Et alvearia aspergan
ц. Et cum spíritu tuo. ч tur aqua benedicta.
12S Benedìctio Pecoruin ctc., ­ Equorum etc.

Benedictio Pecorum e't tre in unitate Spiritus


Jumentorum. Sancti Deus, per ómnia
Ж. Adjutórium, etc. saecula sœculórum.
R. Qui fecit, etc.
R. Amen.
lll. Dóminus vobiscum. In nómine Pa "f tris,
et Fi Т 111, et Spiritus 'l- »
R. Et cum spiritu tuo.
Sancti. Amen.
Orémus.
\ Dómine Deus, rex cœli
et terrœ, Verbum
Benedictio Equorum
Patris, per quod ómnia et Animalium.
facta sustentatióni 110 lli. Adjutórium, etc.
strae tradita sunt, réspi R. Qui fecit, etc.
ce, quœsumus, humilita lli. Dómine, exaúdi, etc.
tem nostram: 'et sicut R. Et clamor meus, etc.
nostris labóribus et ne li. Dóminus vobiscum.
cessitatibus subventió R. Et cum spiritu tuo.
nem tribuisti, ita tua Orémus.
benignissima miseratió Deus , refúgium no
ne, ac cœlésti benedi strum, et virtus: a
ctióne, haec pécora et désto piis Ecclésiae tuae
arménta (hoc pecus et précibus, auctor ipse pie
arméntum) bene J[dice tatis, et prœsta; ut quod
re, tuéri, et custodire, ac fidéliter pétimus, effica
famulis tuis cum tem citer consequamur. Per
porali provéntu gratiam Christum Dóminum no
perpétuam largíri di strum. Amen.
gnéris; ut cum gratia Crémus.
ruin actióne nomen mnipotens Sempi
' Sanctum tuum laudétur térne Deus, qui glo
et gloriůcétur. Qui vivis riósum beatum Antóni
et regnas cum Deo Pa um, variis tentatiónibus
Í'ìçlaodiclio Animaliuul morbo laboruntìum. 129

probátum, inter'mundi Y. Adjutórium, ейс.


hujus túrbines illœsum R. Qui fecit, etc.
abíre `fecísti: concéde Ч. Domine, non secún
fámulis tuis; ий ей prae dum p'eccáta. nostra
cláro ipsíus proñciámus fácias nobis.) ‚ ›
exér'nplo, ей а praeséntis Ц. Neque secúndum ini.
vitae períoulis ejus mé quitátes nostras re
ritis ей intercessione li- . тих-Попав nobis. '
berémur. Per Christum Ч. Hómines ей juménta
Dóminum nostrum. salvábis, Domine.
R. Amen. Ц. Quemádmodum mul'
tiplicásti misericor-v
K (ìrêmus. diam tuam, Deus.
Bene-§- dictiónem tu Y. Aperis tu шапиш
am, Domine, hœc йиаш.
animália accípiant: qua R. Ей imples omne áni
córpore
omni salvéntur,
vmalo ей ab
per inter mal benedictióne.
Ч. Domine, exaúdi, ейс.
cessiónem beáti Antónii R. Ей clamor mous, ейс.
liberéntur. Per Chri Ч. Dominus vobíscum.
stum Вши nostrum. R,._ Ей cum spíritu йио.
I R, Amen. Grémus. ’
­ fDeinde aspergant-ur eus, qui labóribus
­\

aqua benedicta, hóminum étìam de


mutis animálibus Solá
tia. subrogásti-:, sûppli
Reuédiciio Алйшаниш ces йе rogámus; ut sine
' . реэйе ve] alio morbo quibus non álitur hu-,f
hiborantium . тёща conditio, nostris
uoei'dos superpellicoo fácias úsibus non per
S ot Stola violacen, in íre. Per Christum Dnm
dutus, dicat: nostrum. R. Amen.
Jìcnedìctimmle Нот. 9
130 Benodictio Pecorum et Jumentorum, etc.

Orémus. Benedictio Pecorllm et


isericórdiam tuam, Jumentorum gravi
Dômine', súpplices inñrmitate vexato'
exorámus: ut heee ani rum.
mália, quae gravi infir " Y. Adjutórium, etc.
mitáte vexántur, in nó ' E. Qui fecit, etc.
mine tuo atque bene- 1 Y.' Dóminus vobíscum.
dictiónis virtúte sanén R. Et 011111 spíritu tuo.
tur. Exstinguátur in eis
omnis diabólica poté Orémus.
stas, nec ultérius œgró isericórdiam tuam,
tent. Tu eis, Dómine, . Dómine, súpplices
sis defensor vitœ, remé , exorámus: ut hœc ani
dium sanitatis. Per Dó :malia, quae gravi infir
minum nostrum Jesurn ¿ mitáte vexántur, in nó
Christum Fílium tuum: Ímine tuo, atque tuœ
qui tecum vivit, etc. ` bene it dictiónis virtúte
R. Amen. sanéntur. Exstinguátur
Orémus. in eis omnis diabólica
vérte , quaesumus potéstas; et ne ultérius
Dómine, а iidélibus œgrótent, tu eisDómine,
tuis cuneta propítius sis defénsio vitae, et re
ilagélla: et morbórum in médium sanitatis. Per
anímália sœviéntium de Dóminum nostrum Je
pélle perníciem ; ut quos sum Christum Fílium
mérito plectis dévios, tuum: qui tecum vivit
fóveas tua miseratióne et regnat in unitáte
correcto. Per Christum Spíritus Sancti Deus,
Dóminum nostrum. per ómnia sœcula saecu;
R. Amen. lórum. Amen.
Et aspergat aqua be
nedicta.
Benedictio Salis. YAvciiae ­ Stabuli etc. 131

Benedictio Salis vel Bened. Stabllli equo


Avellœ pro anima rum, boum et aliorum'
libus. armentorum.
Y, Adjutórium, etc. li. Adjutórium, etc.
R, Qui fecit, etc. R. Qui fecit, etc.
Y, Dóminus vobiscum. 11. Dóminus vobiscum.
R, Et cum spiritu tuo. R. Et cum spiritu tuo.
Orémus.
Dómine Deus, ómni Orémus.
um cónditor et con ómiiie Deus omni
servator, cujus in manu D potens, qui Filium
est anima omniS vivén tuum unigénitum, Re
tis, et Spíritus univér demptórem nostrum, in
ваз carnis: exaúdi, quae stabulo nasci, et inter
Sumus, tuórum iidélium duo animalia in prœsé
preces, et hanc creatú pio reclinari voluísti:
ram Salis (vel avénœ) bénet dic, quœsumus,
tua bene-l- dictióne, tuœ hoc stabulum, et de
que invisibilis operatió l fénde illud ab omni ne
nis virtúte perfúnde; ut quitia vel versútia dia
animalia, quœ necessita bólica?, fraudis; ut ju
tibus humanis tribúere méntis, pecóribus, cete
dignatus es, cum ex eo risque animantibus ef
(vel ex eal gustaverint, ñciatur locus Sanus, et
ab omni morbo illœsa ab omni iinpugnatióne
reddantur, et a maligni secúrus. Et quóniam co
Spiritus incúrsu, te pro gnóvit bos posseSSórem
tegénte, custodiantur. suum, et asinus prœsépe
PerChriStum Dóminum dómini sui: misericór
nostrum. Amen. diter tribue' famulis
Aspergat Sal vel A tuis, quoS ad imaginem
venam aqua benedicta. tuam creasti , paulo
9*
132 liencdivtio ad 011111121.

minus ab Angelis minu Benedictio ad omnia.


ísti, ей sub quorum рё dhiberi potest a quo
dibus subjecísti oves ей vis Sacerdote pro o
boves univérsas, insu mnibus rebus, ‹1е quibus
per ей pecora campi; ne specialis benedietio non
comparéntur juméntis habetur in Rit. Roni.
insipiéntibus, et ne ñant Y. Adjutórium, etc.
sicut equus ей mulus, R. Qui fecit, etc.
quibus non est intel n 11. Dóminus vobíscum.
léctus; sed te solum R. Et cum spiritu tuo.
Deum auctórem 100116
rum ómnium agnóscant, Orémus.
et in servítio tuo ñdé D eus, Quj us verbo san
les persevérent, quáte ctiñcántur ómnia,
nus de percéptis muné benedictiónem tuam ef
ribus tibi grátias exhi fúnde super creatúram
béntes, beneficia potió istam (wl creatúras i
ra percípere mereántur. stas): et prœsta, ut
Per eûrndem Christum quisquis ea (vel eis:l se
Dnm nost. Amen. cúndum legem ей vo
Deinde, si tune insta luntátem tuam cum
bulo congregata fuerint д gratiárum actiône usus
animalia, addere poterit fúerit, per invocatiónem
Басы-(105 sequentes O-Í sanctíssimi Nóminis tui,
rationes :­ Omnípotens eórporis sanitátem, et
sempitérne Deus, et Ве— ánimœ tutélam, te au
nedictiónem tuam, uti \ etóre,percípiat. Per Chr.
supiva 'P1-Jig. 128, 129. . Dnm nostr. Amen.
Postea uspergat aqua Deinde illam (vel il
benedicta Stabuhlm et las) Saoei'dos адрегфй
anim'alia. " . ч aqua benedieta.
BENEDIGTIONES RESERVATÀE
A B' EPISCOIWJ VEL ALllS S;\CERI)()1‘IBUS
FACULTATEM HABENTIBUS FACIENDZE.

Benedictio SolemIIÍOI’ ligni vétiti sumptiónem.


novae Crucis. Qui cum Deo Patre et
ova Сшх, seu Та Spiritu Sancte vivis et
bula, in qua Cruci ‘regnas in saecula 583011
iixus est depictus, 1100 i lórum. Amen.
modo bencdicitur. Ра I (116111115.
ratis 1111110, thuribulo-n Rogámus te, Dómine
que cum igne, et aqua i Sancte, Pater 0111111
benedicta, Sacerdos (10 `potens, sempitérne De
legatus superpclliceo, us: ut dignéris benedi
Stola, et pluviali 1111111 cere 1" 1100 Signum Cru
coloris indutus, stans cis tuae, ut sit remédi
dicit: um salutare generi hu
V. Adjutórium, etc. máno : sit solíditas fidei,
R. Qui fecit, etc. proféctus bonórum ópe
11. Dóminus vobíscum. rum, redémptio anima
R. Et cum spiritu tuo. rum: sit solámen et
'« *rémus. protéctio ac tutéla con
éne 1 dic, Dómjne tra. saeva jácula inimi
Jesu Christe, hanc córum. Per Dóminum
Crucem tuam, per quam nostrum Jesum Chri
eripuísti mundum a po stum Fílium tuum, etc.
testáte diáboli, et su R. Amen.
Deinde (11011 voce nie- I
perásti passione tua sug
gestórem peccati, qui diocri, extensis 11121111—
gaudébat in praevarica bus ante pectus, 19180111—
tióne primi hóminis per 110110111.
134 Bencdictic solcinnior novae Crucis.

. Per ómnia saecula tain admonéres obtinére


sœculórum. perpétuam: quique nos
`. Amen. vétitœ arboris attactu
. Dóminus vobiscum. justas morti addictos, е
. Et cum spiritu tuo. júsdem coœtérnœ tibi
. Sursum corda. Sapiéntiœ, Dei et Dó
.Habémus ad Dómi mini nostri Jesu Christi,
num. innóxia morte ad vitam
. Gratias agamus Dó misericórditer revocare
mino Deo nostro. dignatus es: Te súppli
R. Dignum et justum ces exoramus, ut hoc
est. Singulare Signum, quod
Vere dignum et ju Qad exémplum primi il
stum est, aequum et Sa ,lius sacratíssimi vexilli,
lutare, nos tibi Semper quo pretióso Filii tui
et ubique gratias agere, Sanguine triumphasti,
Dómine sancte, Pater ñdélium tuórum devo
omnípotens, aetérne De tióne compactum,­ ere
us: cujus Sanctum ac ctúmque est, cœlésti tua
terribile Nomen, inter bene дг dictióne sancti
caeteras visibiles crea ficare dignéris; ut ómni
túras, ligna quoque fru bus hic génua Ílectén
ctífera laudare ac be `tibus, ac tuae Majestati
nedicere non cessant: I supplicantibus , largior
qui in figúram unigeni let cordis compúnctio, et
tœ Sapiéntiae tuae ligno admissórum indulgén
vitae a principio para tia concedatur, atque
disum voluptatis orna intercedénte ipsa victo
sti, ut ejúsdem fructu, riosissiina unigéniti Fi
sacro mystério, proto lii tui passióne, et tibi
paréntes nostri generis l placita postulare, et ci
mortem cavére, et vi f tius valeant postulata
Bencdìctîo высшим: novae Crucis. 135

percípere. Da, quaesu ’ Jesuni Christum Filium


mus, clementíssime Pa tuum: qui tecum vivit
ter, in quo vívimus, ей regnat in unitáte
move'mur et sumus: ut, ;Spíritus Sancti Deus,
iper ómnìa sœcula sae
quóties triûmphum di
vínœ humilitátis, quae culórum. R. Amen. Ц
supérbiam nostri hostis Orémus.
dejécit, óculis intué eus, qui beátœ Cru
mur, quotiésque mente cis patíbulum, quod
recólimus, ей contra ho prius erat sceléstis ad
ste`m ipsum ñdúciam pœnam, eonvertísti re
fortitúdinis, ей majórem démptis ad vitam: con
tibi devotee yhumilitaítis céde plebi tuœ, ejus
grátiam cqnsequámur: :vallári praesídio, cujus
quatenus 1n 1110 tre est armata. vexíllo.
méndo tuae Majestátis Sit ei Crux fidei fun
xániine, cum pavénti ` daméntum, spei suf
us eleméntis, cœlo _ frágium, 'in advérsis de
rúmque commótis vir ïfénsio, in prósperis ad
tútibus, Signum istud juvámen: sit ei in ho
gloríñcum redemptiónis stes victoria, in civitáte
nostrae apparúerit in custodia, in campis pro
cœlo, ipsi de'morte ad téctio, in domo fultúra:
vitam transíre, ac per ut per eam Pastor 111
pétua beátœ resurre futúro gregem consér
ctiónis vìdére gaúdia vet incólumem, quae
mereámur. Quod sequi nobis, Agno 1— vincente,
tur, dicitur submissa convérsa est in salú
voce leggendo, ita tainen tem. Per eúmdem Dó
quod a cireumstantibus minum nostrum Jesum
audiriposs'it: Per eúm Christum Fílium tuum:
dem Dôminum nostrum qui tecum vivit et regnat
136 Bcnedictìo solelnniol' тля? Crucis.

in unitate Spíritus San incénsi, ut omnes 1an


cti Deus, per ómnia guóres, omnésque infir
'sœcula sœculórum. mitates, atque insidiœ
- Amen. inimíci, odórem ejus
Urémus. sentiéntes, effúgiant, et
anctí 't fica, Dómine separéntur a plasmate
Jesu Christe, signa tuo; et numquam lae
eulum istud passiónis datur a morsu antíqui
tuœ: ut sit inimícis tuis serpéntis, quod pretióso
obstaculum, et credén Fílii tui sanguine re
tibus in te perpétuum demísti. Per eúmdem
efñciatur victóriœ vexíl-1 Christum Dóminum no
lum: Qui cum Patre vi strum. Amen.
Quo facto. Saceulm
vis et regnas in unitate
iulponit thus in tlnu'i-,
Spíritus Sancti Deus,
buluni. Deinde aspergit
per ómnia seecula завоп—
Crucem aqua benedicta'.
lórum. Amen.
et Inox eanl 511001152“.
'funi offertur Sacer Tune dic-it adhuc Stans:
doti Ltlius in navicula, -Sanctiñcétur lignum
quod Stans benedicit, istud in nómine Pa- ‘i’
dicens: tris, et F1' ­Hii, et Spíri
Orémus. tus 't Sancti: et bene
Domine Deus omní díctio illíus ligm', in
potens, cui assistit quo membra sancta Sal
exércitus Angelórum vatóris suspénsa sunt,
cum tremóre, quorum sit in isto ligno; ut о
servítium spirituale, et rantes, inclinantésque
ígneum esse cognósci se propter Deum ante
tur: dignare respícere, istam Crueem, invéniant
bene ~Írdícere, et sancti córporis et animee sa.
'l'ficare hanc creatúram I nitatem. Per eúmdem
Bcncdictìo solciniiior nova: Crucis'. 137

Dóminum nostrum Je- llégio; qui largiris fa


sum Christum, etc. lmulis tuis ñdem et lau
' R- Amen. ~ f ’dem tui nóminis, ut dé
Тшп Sacerdos licxis Íbita, tibi oblata. persól
ante Ci'uceiii geiiibuS vant; cui prius fides of
ipsain devote adorat,’ct feréntium cómplacet,
oseillatur. Idem faciuiit 'deinde Sacrificatur obla
‘quieumque alii voluc- Ítio: quœsumus exora
rint. |bilem misericórdiœ tuœ
à Si vero Crux estgpietatem, ut sancti- 'li
ex metallo vcl lapide,lñces tibi hoc Signum
loco praecedentis Ош- Crucis, et cónse Tcres,
tioiiis, videlicct: Sancti- ,quod tota mentis devo
ñcétur, etc. Saccrdosltióne famulórum tuó
Staiis dicit sequeutem frum religiósa fides con
Oratioiie'iii'. §strúxit, trophœum Sci
Deus glóriœ, Deus ex- flicet victóriœ tuae ac re
célse Sabaoth, for- ldemptiónisnostrœ,quod
tissimeEmmanuel,Deus ‘in amórem Christi tri
Pater veritatis, Pater lumphalis glória conse
Sapiéntiœ, Pater beati- |cravit. Adspice hoc Si
túdinis, Pater illumina- `gnum Crucis insupera
tiónis acvigilatiónis no- lbile, per quod diaboli
Strœ; qui mundum re- Äexinanita est potéstas,
gis, qui cuneta regna lmortalium restitúta li
dispónis, qui es bonó- lbértas: quae licet fúerit
rum collator múnerum, ‘galiquando in pœnam,
et bonórum ómnium at- iSed nunc versa est in
tribútor; cui omnes lhonórem per gratiarn,
gentes, pópuli, tribus et jet quae reos quondam
linguae sérviunt; cui as- ìpuniébatsupph'ciomunc
Sistit omnis Angelórum .et nóxios absôlvit а
138 Bencdictio solcmuior novœ Crucis.
débito. Et tibi quid ­perllet nostrœ mortis re
hoc placére pótuit, nisi|démptio; in crystálli
` id, per quod tibi plá-isplendóre vitae nostrœ
cuit nos redimere? Etipuriíicátio. Sit suórum .
nullum tibi débitum ám- àprotéctio, spei certa ñ
plius munus est, quam ¿dúciaq eos simul cum
quod tibi nunc córporis Sgente et plebe fide con
dedicávit aífíxio : nec ifirmet, spe et pace con
tibi est magis familiáris isóciet; .aúgeat triúm
oblátio, quam quae fa- phis, amplifìcet in se
miliári mánuumtuárum lcúndis, proficiat eis ad
extensióne sacráta est. AÈperpetuitátem témpo
11115 ergo mánibus haue Iris, ad vitam œternitá
Crucem áccipe, quibusîtis, ut eos temporali
illam ampléxus es, et de ñoréntes glória múniat,
sanctitáte illíus hanc I et ad perpétuam redém
sanctí ~`f fica: et sícuti ; ptos corónam, ad regna.
per illam mundus ex-fcœléstia poténti virtûte
piátus est a reátu, ita¿perdúcat. Praesta per
oiferéntium famulórum î propitiatiónem sangui
tuórum animee, devotís- .j nis ejus, per ipsum da
simae hujus crucis mé- , tórem qui seipsum dedit
rito, omni cáreant per- redemptiónem pro mul
petráto peccato, et tuae i tis, qui se hóstiam pro
verœ Crucis obtéctu eni- l delictis offérre dignátus
téscant succéssibus as- est, qui exaltátus in 11
síduis triumphatóres..y gno Crucis визе princi
Rádiet hic unigénitiFí- › pátus et potestátes hu
lii'tui Domini nostri miliávit, qui tecum si
splendor divinitátis in déreo cónsidet throno,
euro, émicet glória ejus indissolúbili connexióne
in ligno; in Cruce rúti- Spíritus Sancti, per
1.
Bcnedictio Crucis pectoralis. 139

infinita sœculórum see Christi mundum redi


cula. R. Amen. mere voluísti, et per vir
Tum Sacerdos flcxis tútem ejúsdem venera
genibus, ваш devote a bilis Crucis humánum
dorat', _et oscillatur. l genus ab antíqui hostis
dem {юань quicumque chirógrapho liberasti : te
alii` voluerint. supplíciter exoramus;
ut dignéris hanc Crucem
patérna pietate bene
Bencdictio Crucis pe dícere, et cœléstem e1
ctoralis. _ virtútem et gratiam im
(ux Pontificia mmm Р. и.) pertíre: ut quicúmque
dbcnediccndamCru eam in passiónis et cru
cem pectoral em, Sa cis Unigéniti tui Signum
‘cerdos delegatus potcst ad tutélam córporis et
uti forma assignata pro animœ super se gestave
benedictione Crucis pro rit, cœléstis gratiae ple
ñciscentium in subsidi nitúdinem in ea, et mu
nílnen valeat tuae be
um Terras sanctee. ut
sequitur. nedictiónis accípere.
XX, Adjutórium, etc. Quemádmodum virgam
R. Qui fecit, etc. Aaron ad rebéllium per
Y. Dóminus vobíscum. fídiam repelléndam be
Ц. Et cum spiritu. nedixísti, ita et hoc si
gnum tua déxtera béne
() rémus. i' dic: et contra omnes
mnípotens Deus, qui diabólicas fraudes virtú
Crucis Signum pre tem ei tuae defensiónis
tióso Fílii tui Sanguine impéndas; ut portanti
dedicasti, quique per bus illud animee pariter
eamdem Crucem Fílii et córporis prosperita
tui Dómini nostri Jesu tem cónferat salutarem,
140 Bcn'edìctìosolemnior Imagiuis В. Marke \'.

et spiritualia in eis dona apud te intercessiónibus


multiplicet. Per eúm .adjuvémun Per eúm
dem Christum Dómi dem Christum Dómi
num nostrum. Amen. num nostrum. Amen.
Deiiide aspergit Cru Quo facto, aspergit ii
cem ipsam aqua bene guram aqua benedicta.
dicta. Deinde iuchoat, Scliola
prosequente, Antiplio
nam: Sub tuum preesi
Beued. Soleniuior 1ша
dium. . -
ginis B. Маше V.. Qua incepta, et dum
(липа Pontificale потащит. P.ll:)
ea cantatur, tliurificat'
acerdos delegatus be imaginem ipsam ter du
nedicturus imagi c'eiis thuribulum.
nam B. Marias Virginis,
Antiplioiia ton. 2.
paratus Superpelliceo,
Sub tuum prœsidium
Stola >et pluviali albi co confúgimus, sancta Dei
loris, Stans dicit:
Gênitrix : nostras depre
Y. Adjutórium, etc. catiónes ne despicias in
R. Qui fecit, etc. necessitatibus; sed a pe
1i. Dóminus vobiscum. riculis cunctis libera
R. Et cum spiritu tuo. nos Semper, Virgo glo
Orémus. riósa et benedicta.
eus, qui de beatae Temp. Pascliali Ат.
Mariae Virginis ú Allelúja, allelúja.
tero Verbum tuum, An Psaliuus. Fundamén
gelo nuntiante, carnem ta ejus, ut supra p. 31.
suscipere voluisti: prae Dicitur totus 011111016—
sta supplicibus tuis; ut ria Patri.
qui vere cam Genitricem Deinde dicitur Auti
Dei esse crédimus, ejus pliona ton. l.
lìcimlictio solcumìoi' lmagiuis Iâ. Maria: V. 141
Ave María , grátia Virginis, in qua habi
plena: Dóminus tecum: táres, elígere dignátus
benedícta tu in mulié es: da, quœsumus; ut sua
ribus. Allelúj a. nos> defensióne munitos,
Psalmus 122. jueúndos fácias suae in
d te levávi óculos terésse commemoratio
meos, * qui hábitas ni: Qui vivis et regnas
1n cœlis. cum Deo Patre in uni
Ecce sicut óculi ser táte Spíritus Sancti De
vórum, * in mánibus do Lus, per ómnia saecula.
minórum suórum. isaeculorum.
`s'icut óculi ancíllae in E. Amen.
mánibus dóminœ визе; * Deinde Saecrllos in
ita óculi nostŕi ad D6­`
cipit Antiphonam, scho
minum Deuni 'nostrum, la prosequente. Ton. 4.
donec misereátur nostri. О gloriosa Dei Géni
Miserére nostri Dó trix, Virgo semper Ma.
mine, miserére nostriz* !ría, quae Dóminum óm
quin. multum repléti su- i
inium meruísti portare,
mus despectióne. 1 et Regeln Angelórum so
(guia multum repléta illa vlrgo lactare: nostn,
est anima nostra: * op `quaesumus, pia memo
próbrium abundantibus, Ц ráre, et pro nobis Jesum
et despéctio super-bis. i Christum deprecáre: ut
(nlôria Patri. i tuis fulti patrociniis, ad
Sicut erat. i caeléstia regna тетей.
Finitis Antiphonis et , mur pervenire.
psahuis prazdietis,i Sa
rordos (Ной; Canticum В. М..`\у.
Urémus. Magnificat (ut ad cal- '
Deus, qui virginálem `cem libri.) _ .
aulam beátœ Marías Ё Finito Cantico, (licit:
142 Beuedìetio solemnior Imagiuìs B. Мак-1:1: V.

Orémus. integritateVírginisMa
. eus, qui de beatœ _ríœ servata, incarnari
Marías Vírginis ú- voluísti; quatenus pré
tero Verbum tuum, An- Í cibus ejús'dem sacratís
gelo nuntiante, camemlsimae Vírginis, quicúm
suscípere voluisti: prae- , que eámdem misericór
sta supplícibus tuis; ut dise Regínam, et gratio
qui vere eam Genitri-lsíssimam Dóminam no
cem Dei esse .crédimus, l strani coram hac effigie
ejus apud te interces- suppliciterhonorarestu
siônibus adjuvémur. Per dúerint, 'et de instan
eúmdem Christum Dnm ` tibus perículis eruantur,
nostrum. Amen. `et in conspêctu divinas
Orémus. Ãimajestairis tuœ de com
mnípotens sempitér- 1 míssis véniam ímpe
ne Deus, elementís- i trent; ac >mereantur in
sima cujus dispensatió- l prœsénti gratiam, quam
ne cuncta creantur ex‘desiderant, adipísci, et
níhilo, hanc imaginem in futuro perpetua. sal
in honórem piíssimae l vatióne cum eléctis tuis
Genitrícis Fílii tui Dó- valeant gratulari. Per
mini nostri Jesu Christi g eúmdem Dóminum no
venerabíliter adaptatam ` strum Jesum Christum
bene i dícere, et sancti Fílium tuum, qui tecum
i" ñcare dignéris : etìvivit et regnat in uni
prœsta., misericordiosís- ‘ tate Spíritus Sancti De
sime Pater, per invoca- 1 us , per ómnia' sœcula.
tiónem nóminis tui, at- ч sœculórum.
que ejúsdem unigénitil R» Amen.
Fílii tui Dómini nostri Ultimo aspergatlma
Jesu Christi, quem pro ginem aqua benedicta.
salúte géneris humani, ——————-—
Bcncd. Ostensorìi, etc. ­ Capsarum pro Reliquiis, etc~ 143

Benedictio Ostensorii Benedict. Soleniuior-Ca


. pro Ss. Sacramento psarum ro Reli
ñdelium veiieratioiii quiis @t a iis Sanctu
exponendo. ariis includendis.
il. Adjutórium, etc. (‚Гики Pontilimle Rom. I'. П.)

R. Qui fecit, etc. accrdos delegatus ca


ll. Dóminus vobiscum. psas pro ltcliquiis,
R. Et cum spiritu tuo. et aliiS Saiictnariis in
Orémus. cludeiidis, bciiedicere
omnípotens sempitér volens, Stans dicit:
ne Deus, vasculum `‘- Adjutórium, etc.
istud, pro Filii tui Dó Ц- Qui fecit, etc.
mini nostri Jesn Christi Orémus, dilectissimi
Córpore fidélium vene nobis, Deum Patrem
ratióni exponéndo fa omnipoténtem: ut qui
brefactum, benet dice ómnia per Filium Suum
re, et sanctii ñcare di in virtúte Spiritus Sarf
gnare: ut omnes, qui cti valde bona creavit,
eúmdem Unigénitum in ipse nobis indignis ad
hoc Sœculo pio afféctu consecratiónem harum
venerantur, et in futú capsarum, Reliquiis San
ro perpétuam pietatis ctórum suórum conden
визе mercédem accipi ­dis paratarum , rorem
ant. Per eúmdem Chri gratiœ suœ cleménter
stum Dnm nostrum. infúndere dignétur. Per
R- Amen. " eúmdem Dóminum no
Deinde Sacerdos 0 strum Jesum Christum
'stensorium aspergat a Filium suum: qui cum
qua benedicta. eo vivit et regnet in u
nitate Spiritus Sancti
Deus.
` .
. . › . . .
" 144 Benedicta) soleuimoi' Capsarum pro Reliquns

Deinde extensis ma- ‘ ret, in qua urna aúrea


iii-bus ante pectus, dicit manna> cœlésti plena,
Prsefatioiiem. cum tábulis testaniénti
v_ Per ómnia saecula` dígito Majestátis _tuœ
seeculórum. ì conscríptis, in testimo
,R_ Amen. l nium futúris generatio
Ч. Dóminus vobíscum. lnibus servári debéret:
Н. Et cum spiritu tuo. ï Quique nostris saeculis
W Sursum corda. 3 éadem sacratius intelli
В. Habemus ad. Dómi-i géndamanifestásti,dum
num. `Corpus únici Filii tui,
v_ Grátias agámus Dó-È ópere Spíritus Sancti de
mino Deo nostro. ' incorrúpta Vírgine con
R,. Dignum et justuml céptum, et anima. ra
est. |
tionáliviviñcatum, omni
Y ere :dignum et ju-Èplenitúdine divinitátis
stum est, œquum et sa-¿ replésti: Te supplíciter
lutáre, nos tibi Semper,iimploránius, omnipo
.et ubique grátias ágere:tens Deus, Pater Dómini
Dómine Sancte, Pater; nostri Jesu Christi, ex
omnipotens,
us œtérneDeus?l
inœstimábilis, De-Í quo omnis patérnitas in
cœlo et in terra nomi
-ineii'ábilis, Deus mise-Í natur, ut hœc váscula,
ricordiárum, et totíusi Sanctórum tuórum pi
'consolatiónisz Qui Mó gnóribus praeparáta, e
~ysi fámulo tuo praece­; Ísdem Sanctis tuis inter
-písti­, ut juxta exém-§ cedéntibus, cœlésti be
plar quod ei in monteî ne~§~ dictióne perfúndere
demonstrásti, arcam del dignéris: quátenus qui
-lignis imputribílibus} horum patrocinia requi
constrúeret, et eam auroi runt, ipsis intereedénti
mundíssimo circúmda-`5 bus cuneta sibi adver
et aliis Sanctum-iis ineludcndîs. 145

santia te adjuvante su feorúmdem Sanctórum


perare, et ómnia com {tuórum précibus com
inóde profutúra, abun í placatus, déxteram invi
dantia largitatis tuœ, х ctae poténtiae tuœ ad de
mereantur invenire. Et 1 pulsiónem nocivórum, et
sicut illi, te Dómine in
l31argitatem proñcuórum
spirante , spiritualium semper et ubique propi
nequitiarum versútias tius exténde.
cavére , et humanitus Quod sequitur, dicit
exquisita torménta non submissa voce legendo,
solum contémnere, sed ita tinnen, quod a cir
étiam penítus evincere, cumstantibus possit au
Christo Dómino confor diri. ­.
tante, potuérunt; ita Per eúmdem Dómi
ipsórum mérita vene num nostrum Jesum
rantibus, et reliquias Christum Filium tuum:
humiliter amplecténti qui tecum vivit et regnat
bus, contra diabolum et in unitate Spiritus San
angeles ejus, contra fúl cti Deus, per ómnia sae
mina et tempestates, cula saeculórum.
contra grandines et va . R. Amen.
rias .pestes, contra cor 'l'um adhuc stains di
rúptum aërem et mortes cit:
hóminum, vel animali У. Dóminus vobiscum.
um, contra. fures et 1a R. Et cum spiritu tuo.
trónes, sive géntium in rOrémus.
cursiónes, contra malas ‚ ómine Deus omni
béstias, et serpéntium potens, qui ut mur
ac reptantium diversís mur insani pópuli com
simas formas, contra pésccres, et _sacerdótium
malórum hóminum ad-i Aaron tibi placitum
inventiónes péssimas, g comprobáres, virgam e
Eenecîicìionalc Лот. 10
146 Bcnedictio brevìoi' (,‘apsai‘um, etc.

jus aridam germinare, et Ё módica reliquiármn, Ín


íiores fructiferos prodú-É tegra Sanctórum córpo
cere fecisti, eamdémque l ra Se percepísse gratu
in» arca testaménti pro IÉléntur; et per tempora
Signo virtútis ture poni ‚ lialoca ipsórum précibus
jussisti, Sed et nobis eó- l impénsa, ad œtérna cum
dem prœsagio Christum , eis gaúdia possidénda
in ara crucis arefactum, l fiducialius animéntur.
tértia die resurrectióne ‘Per eúmdem Dóminum
refloréscere, et in Ec nostrum Jesum Chri
clésia novissimo témpo stum Filium tuum: qui
re resuscitanda, per tecum vivit et regnat in
mortem suam die ac no unitáte Spiritus Sancti
cte fructificare demon Deus, etc. R. Amen.
strasti: te, quœsumus, Tune aspergit eas a
indulgentissime géneris qua benedicta.
humani provísor; ut hœc
vascula Sanctórum tuó Benedictio brevior Ca.
rum receptaculo prœpa psarum pro Reli
rata, ita gratúita gratia quiis Sanctorum
sanctifices, ut ubicúm iiicludeiidis.
que in tuo nómine per li. Adjutórium, etc.
lata fúerint, intercedén R. Qui fecit, etc.
tibus habitatórum ipsó W. Dóminus. vobiscum.
rum méritis, cuneta ad R. Et cum Spiritu tuo.
versa repéllas et nulli l lrémus.
fices, et ómnia utilis. Bene t dic, Dómine,
multiplices, atque cu capsulam hanc, San
stódias ; quatenus iidéles ctórum tuórum reli
tui magnitúdine, sive quiis condéndis praepa
universitate. benefició ratam: et prœsta; ut
rum tuórum, in parte quicúmque eas pro men
Bem-d. Vas. pro s. Olcis', ­ ss. Vasorum in gen. 147

tis aii'éctu venerati fûe- Í Orémus.


rmt, 1ps1s Sanctis tuis; mmpotenssemplter.
intercedéntibus, ómni-l ne Deus1 а quo 6m
um dehctórum suórumlnia immúnda Ели-82111
veniam obtineant, etltur, et in quo ômnia
contra omnes adversita- Ритма claréscunt; вар.
tes tuo semper muni `plices omnipotentiam
antur auxilio. Per Chri 1 tuam invocamus; ­ut ab
stum Dnm nostrum. `his vasis, quae tibi óife
R.Amen. . `runt famuli tui, omnis
Deinde Sacerdos a ìspi'ritus immúndus con
spergat Capsam aqua Ifúsus longe discédat, et
benedicta. ­ l"per tuam bene 'tdictió
`nem ad usum et mini
Benedictio Vasorum ïstérium Ecclésiae tuœ
pro sacris Oleis Asanctiíicata permane
includeudis.
by. Adjutórium, etc. gant. Per Christum Dó
'minum nostrum.
R. Qui fecit, etc. R. Amen.
b'. Dóminus vobíscum. Deindc aspergit ea
R. Et cum spiritu tuo. aqua benedicta.
. Orémus.
Exaúdi Dómine, Pater
clementíssime, pre Benedictio sacI'OPllm
ces nostras: et haec pu VaSOI'Im'l et aliomm
rificanda Vasa, Ecclésiœ Ornamentorum in ge-`
tuœ sacri ministérii ú nere.
sui prœparata, bene-1
dícere et sanctii'iicare Ч. Adjutórium, etc.
dignéris. Per Christum R. Qui fecit, etc.
Dóminum nostrum. if. Dóminus vobíscum.
R. Amen. lì. Et cum spíritu tuo.
10*
148 livuwlictio simplex nova: Campana’.

Urémus. l Deinfle aspcrgit ea.


Exaúdi Dómine, Pater l, aqua beneflicta.
clementissime, pre- i
ces nostras: et heee pu Вещей. .simplex попе
rificanda vasa et orna Сашрапае quae ta
ménta sacri Altaris, at men ail nsumEccle-,
que Ecclésiee tuœ sacri sise non inserviat.'
ministérii úsui prœpa
rata, bene i' díeere, et lv. Adjutórium, еЬс.
Sancti T ñcare dignéris. Ц. Qui fecit, etc.
Per Christum Dóminum д Psalmus' 51). )Iiserére
nostrum. Ц. Amen.
Ämei, Deus. cum reliquis
l )rémus sex Psalmis '(videlicet
53, 56, 66, 69, 85, 129)
Omnipotens sempitér quai habentur ad @alecm
neDeus,aquoómnia libri, p. [2] et seqq. 4
immúnda purgantur, et
in quo `ómnia purgata ‘Б. Kyrie eléison.
claréseunt: súpplices o- , R. Christe eléison.
mnipoténtiam tuam in Y. Kyrie eléison.
vocamus; ut ab his vasis l'ater noster. secreto.
et ornaméntis, quae tibi i li. Et ne nos indúcas in
ófferunt famuli tui, om tentatiónem.
nis> Spiritus immúndus Ц. Sed liberanos amalo.
confúsus longe discédat, Y. Sit nomen Dómini
et per tuam bene i' dicti »_i
‘benedictum
ónem ad usum et mini t. Ex hoc nunc et us
stérium sancti Altaris `que in sœculum.
et Ecclésiae tuae sancti t. Dómine, exaúdi, etc.
ñcata permaneant. Per 15,. Et clamor meus, etc.
Christum Dóminum no ' Y.Dóminus vobiscum.
strum. R. Amen. R .Et cum spiritu tuo.
qua: tanicu ad usum Ecclesiac non iiiscrviat. 149

( 116111115. ilpotestates déxtera tuœ


eus, qui per beatum ¿ virtútis: ut hoc audién
Móysen, legiferum ‘ tes tintinnabulum con
famulum tuum, tubas tremiscant, et fúgiant
argénteas fieri praecipi- .Í ante sanctae Crucis ve
sti, quibus- dum засек-Д xillum in eo depictum.
dótes tempore sacrificii l Quod ipse Dóminus no
clangerent, sónitu dul-1 Ster Jesus prœstare di
cédinis pópulus mónitusì gnétur, qui absórpta
ad te adorandum fieret; morte per patibulum
prœparatus, et ad cele-~ crucis, regnat in glória
brandum` conveniret: Dei PatriS, cum eódem
prœsta, quœsumus; uti Patre et Spiritu Sancto,
hoc vasculum, sanctae per ómnia etc. R. Amen.
tuae Ecclésiae praepara Nuiic Cfiiciaiis ponit
tum, a Spiritu Sancto iiicci'isuiu in thuribulum’ ­
per nostrae humilitatis et benedicit; et pi'imum
obséquium Sancti t Неё aspergit circuiucuiido
tur, ut per illius tactum cai'iipanaiii, choro di
et sónitum fidèles invi ecute:
téntur ad Sanctam Ec­,' Aspérges me, Dómi
clésiam, et ad prœmium` ne, hyssópo, et munda
Supérnum. Et cum me-lV bor: lavabis me, et Su
lódia illius aúribus in-l per nivem dealbabor.
sonúerit populórum, ‘ Dein incensatcircuiii
crescat in eiS devótio fi- l euudo eampanain,'choro
dei, procul pellantnr о- dit-ente:
mnes insidiae inimici,l Dirigatur, Dómine,
fragor grandinum, im-,` oratio mea: sicut in
petuStempeStatum,tem-¿ cénsum in conspéctu
peréntur infésta toni-l, tuo. Officiaus prose
trua, prostérnat aéreas l quitur:
\
150 licnmliutio 'l'elcgraphL

(irémus. `per núbila , Ecclésiœ


mnípotens Domina- tuae convéntum manus
tor Christe, quo se-ì consérvet angelica, fru
cúndum carnis assum-l` ges credéntium, mentes
ptiónem dormiénte 1111 et córpora salvet pro
navi, dum obórta tem- téctio sempitérna. Per
péstas mare conturbas- te, Christe Jesu, qui
set, te prótinus excitatoë cum Dec Patre vivis et
et imperante dissíluitz` regnas in unitáte ejús
tu necessitatibus pópulil dem Spíritus Sancti De
tui benignus succúrre:E us, per ómnia sœcula.
tu hoc tintinnabuluml sœculórum. R. Amen.
Sancti Spíritus rore per ` ‘\`)’. In honórem sanctiN.
fúnde; ut ante sónitum R. Amen.
illíus Semper fúgiat bo Tuin Officians produ
nórum inimícus, invi cit super Campanam
tétur ad fidem pópulus bencflictam Signum cru
christianus, hostilis ter cis, et discerlit cum Mi
reátur exércitus , con nist-ris.
fortétur in Dómino per
illud pópulus tuus con Benedict. Telßgraphi.
vocatus, ac si'cut Davi
dica cíthara delectatus lerus vel a proximiori
désuper descéndat Spí ceclesia, vel ab alio
ritus Sanctus: atque ut aliquo loco ad hoc pa
Samuele agnum lactén rato, procedat usque ad
tem mactante in holo stationem Telcgraphi,
caústum Regis œtérni canenclo vel recitando
impérii, fragor aurarum Canticu'm Benedictus.
turbam répulit adver (ad calcem libri).
santium; ita dum hujus Ibi Episcopus vel Sa
­vasculi sónitus transit corrlos in aliqua eccle
‘ Bcncdìctio Тешу-арт. 151
`:iastica Dignitate con Qui fundasti terram
stitutus, 4intonabit An super stabilitatem su
îiphonam : л am: * non inclinábitur
Ant. Benedictus es, in seeculum saeculi.
Dómine, qui ponis nu Abyssus, sicut vesti
bem aseénsum tuum: méntum, amictus ejus:
qui ambulas super pen * super montes stabunt
nas ventórum: qui facis aquœ.
angelos tuos spiritus, et Ab increpatióne tua
ministros tuos ignem fúgient: * a voce toni
uréntem. Post eam trui tui formidabunt.
Psalm. 103. A scéndunt montes, et
énedic, anima mea, descéndunt campi, * in
Dômino: * Dómine loeum , quem fundasti
Deus mens, magnifica eis.
tus es veheménter. l 4l'érniinum posuisti,
` quem non transgredién
Lonfessiónem et de
tur: * neque conver
eórem induísti: * ami
téntur operire terrain.
~ctus lúmine sicut vesti
i Qui emittis fontes in
ménto.
Extendens cœlum si convallibus : * inter mé
cut pellem: * qui tegis , dium móntium pertran
aquis superióra ejus. ‘ sibunt aquœ.
ч Qui ponis nubem a. Potabunt omnes bé- ‚
scénsum tuum: * qui Í stiae agri: _* exspecta
ambulas super pennas ' bunt ónagri in siti sua.
ventôrum. ì Super ea vólucres cœli
Qui facis angelos tu lhabitabunt: * de médio
os, spíritusz* et mini L‘g petrarum dabunt voces.
stros tuos, ignem urén-Li lríigans montes de su-'
tem. perióribus suis : * de fru
Y Т?‘

152 Вопотто Telegraphi.

ctu óperum tuórum sa cubílibus suis colloca


tiabitur terra: búntur.
l`rodúcens fœnum ju lixibit homo ad opus
méntis, * et herbam ser suum, * et ad operatió
vitúti hóminum. nem suam usque ad vé
It edúcas panem de sperum.
terra, * et vinum laetiti «.ìuam magniñcata
cet cor hóminis: sunt ópera tua, Dómine!
Ut exhilaret faciem * ómnia in Sapiéntia fe
in óleo, -* et panis cor cisti: impléta est terra
hóminis confírmet. possessióne tua.
.Saturabúntur ligna lloc mare magnum, et
campi, et cedri Libani,
spatiósum manibus: *
quas plantavit: * illic
illic reptilia, quorum
passeres nidificabunt.
non est númerus.
lieródii domus dux
est eórum:* montes ex Animalia pusilla cum
célsicervis, petra refú magnis: * illic naves
gium herinaciis. pertransibunt.
lfecit lunam in tém liraco iste, quem for
pora: * sol cognóvit oc masti ad illudéndum ei:
casum suum. * omnia a te exspéctant,
liosuisti ténebras, et ut des illis escam in
facta est nox : * in ipsa témpore.
pertransibunt omnes .lante te illis, cólli
béstiœ silvœ. gent: * aperiénte te ma
Catuli leónum rugi num tuam, ómnia im
éntes, ut rapiant, * et plebúntur bonitate.
quaerant a ‘Deo escam .".verténte autem te
sibi. faciem, turbabúntur: *
»l »'rtus est Sol, et con aúferes Spiritum eórum,
gregati sunt: * et in et deficient, et in púl
Boncdictio 'Telegraphi 153

verem suum reverte'n-ä _ (116111115.


tur. , oncéde nos famulos
iuniíttes spiritum tu- tuos,quaesumus,Dó­
Е":
um, et creabúntur: * et mine Deus , perpétua
renovabis faciem terrœ. mentis, et córporis sa
Sit gloria Dómini in nitate gaudére: et glo
sœculum: * laetabiturriósa beatae Maríœ sem
Dóminus in opéribus per Virginis interces
suis. sióne, a prœsénti libe
Qui réspicit terram, rari tristítia, et œtérna.
et facit eam trémere: *ïpérfrui Qœtítia. Per
qui tangit montes, et 1 Christum Dóminum no
fûmigant. fstrum. lt.Amen.
4zantabo Dómino in l, Jrémus. .
vita mea: * р5а11аш Deo eus, qui ambulas
mec, quamdiusitsum.
Vucûndum ei eló- 1rum,super pennes
et facis ventó
mirabília
quium meumz* ego vero 3501115: concede, ut cum
delectabor in Dómino. lper vim huic metallo
lßefíciant peccatóres inditam fulmineo ictu
a terra, et iniqui, ita ut `celérius huc abséntia, et
non sint: * bénedic, a- .hinc alio prœséntia
nima mea, Dómino. transmittis; ita nos 111
(jlória Patri. 1 véntis novis edócti, tua
Sicut' erat. ï, gratia opitulante, próm
Ac repetita Antipho- ptius et facilius ad te
na, incipiet inhuncmo- venire valeamus. Per
dum Benedictioncm: lChristum Dóminum no
‘ 111. Adjutórium, etc. strum. E. Amen.
R. Qui fecit, etc. Deinde aspergit Te
Y. Dóminus vobíscum. legraphulu aqua bene
R. Et cum spíritu tuo. nedicta. А
~

154 Benedictio Viœ fern-cae ct Curruum.

lienellictio ~solenniior 1 Y . Salvos fac servos


Viae ferreœet Cur tuos.
l'ulllll. . Deus meus, speran
­' - lerus,velaproxinlioril tes in te.
ecclesia, vel ab ali- 1 Ч Mittenobis,Dón1ine,
'i 1110 alio loco ad hoc [111—1 auxilium de sancto.
rato, procedat usque ad* l?, . Et-de Sion tuére nos.
stationem Vize Тенет-„Ч Esto nobis, Dómine,
1unendo-vel
Antiph. Inrecitando:
viam pa-y1 В; turris fortitûdinis.
A facie inimici.
Lcis et prosperitatis diri- W с Nihil proficiat ini
gat nos omnipotens et micus in nobis.
miséricors Dóminus: et R, Et filius iniquitatis
Angelus Raphaël comi non appónat nocére
tétur nobiscum in via, nobis.
4ut cum pace, salúte, et Ч ~ Benedictus Dóminus
gaúdio revertamur ad die quotidie.
própria. 1R? Prósperumiterfaciat
ad Cant.
calcemBenedictus.
libri. ut no_bis Deus saluta
rium nostrórum.
lbi lipiscopus vel Sa- Y Vias tuas, Dómine,
«verdes in aliqua eccle demónstra nobis.
siastica dignitate con- B, Et sémitas tuas édo
stitutus, repetita Anti ce nos.
“111101111, intonabit: Ч о Utinam dirigantur
l\` yrie eléison. vias nostrae.
4 hriste eléison. a. Ad custodiéndas ju
'Kyrie eléison. stificatiónes tuas.
‘ater noster. secreto. v. Erunt prava in di
1.1. Et ne nos indúcas inv récta.
>` tentatiónem. I R. Et áspera in vias pla.
Ц. Sed liberanosamalo..` nas.
li'ciicilictio Vize i'cri'czc et Cui'i'uum. 155

Х)’. Angelis Suis Deus (lrémus.


mandavit de te. Propitiare Dómine De
R. Ut custódiant te in us supplicatiónibus
ómnibus viis tuis. nostris , et bénei- dic
Y, Adjutórium nostrum currus istos déxtera tua
~ in nómine Dómini. sancta, adjúnge ad ipsos
R. Qui fecit cœlum et sanctos Angeles tuos,
` . terrain. ut omnes qui in eis ve
Ч. Dómine, exaúdi, etc. héntur, liberent et cu
R. Et clamor meus, etc. stódiant Semper а peri
\Х. Dóminus vobiscum. culis univérsisretquem
R. Et cum spiritu tuo. admodum viro ZEthiopi
О rémus. :super currum Suum se
mnipotens sempitér- dénti, et Sacra elóquia
ne Deus, qui ómnia|` leganti, perLevitam tu
eleménta ad tuam gló- ` um Philippum ñdem et
riam, utilitatémque hó- gratiam contulisti; ita.
minum condidisti: di- famulis tuis viam salú
gnare, quaesumus, hanetis osténde, qui tua
viam férream, ejúsquegratia adjúti, bonisque
instruménta bene t; di- opéribus júgiterinténti,
cere, et benigna Semper post omnes viae et vitae
tuaprovidéntia tuéri;ut д hujus varietates aetérna
dum famuli tui velóci- i gaúdia cónsequi mere
ter próperant in via, in,> antur. Per Christum
lege tua ambulantes, et* Dóminum nostrum.
viam mandatórum tuó-l R. Amen.
rum curréntes, ad coe-l Dcinde aspergit viam
léstem patriam feliciter et cui'i'us aqua bene
pervenire valeant. Perldicta. А
Christum Dóminum no-l à’ Post utramque Be
strum. Amen. iicrlictioucm (licitur Те
. . ‘ . -
156 Benedicta) deprecaîoria
Deum, cum lOrationc 1 XT, Dómine, exaúdi, etc.
.Deus quus misericór ‘ H. Et clamor meus, etc.
dise, etc. ut ad calccm Y, Dóminus vobíscum.
,. .
libri. Ц. Et cum spíritu tuo.
iiremus,
Benedictio deprecate Preces nostras, quœ
I'Íß contra mures, lo sumus Dómine, cle
'cu'stas, bruchos, ver >ménter exaúdi: ut qui
mes et alia animalia `juste pro peccatis no
nociva. stris afiiígimur, et hanc
múrium (wi 100115121
acerdos imlutus su гпш, жнЪгйсЪбгиш, auf.
perpelliceo et stola v