Sie sind auf Seite 1von 2

f{il fu tqr oTrdrq-

rs, trs(ifr
ceT vls), qrcr
- 8oooo1
ftil-f,r oar qq sqfd qErErorfr (urtftr51 qffiFrdr rftffi (fr"q" o1/2o21)
o.r qfrgrtna

t
s-m yMFror cfrsfl ft{io. 2s.01.2022 ol qccr orsfurf, os cfrfrr dd oTrdfud 01 .r{ pfrr qfrrr d
Ed es6 sqfuro Eq t

cfreTr it yflft-d oz spffi. q-dm.qr-o 100932 G rorsrs gr$ sil.vq.oTn. Brn q-.FD' { src gko.r
-
+iqdr qfr GiFd-d ftrt qri d orqq enfrq Ertr tsTd S.g{.oTR. s6q q*of oi re lfrr mT t lfl
rrrqnr oruffiq frsq + sFdf6' d ee-Ewn tqR of qdl ri5ffi qEr q-fr vq eTneTor o.}ffi +n d !fl
orrEnr q{ sTrfrrr, fusr o-qr vo q-qrffi (Uq) sMFror qfiHr tg qd 24r qqa
ffi sffit
or
qfreTrm.-d, or-SrqioErr (nottno. wise), fti t
qr$ ilS, rfirRrf, ovot t'-
100010 100011 100016 100021 100032 100075 100080 100096 100106 100110
100115 100119 100121 100138 100144 100145 100148 100155 100158 100165
!oot72 Loo202 100210 !oo22t Loo243 100253 L@267 !OO277 100286 100313
10031s 100329 100339 100346 100349 100352 100356 100363 100365 100367
100358 LOO407 100410 100420 100431 1004s2 100454 100450 LOO462 !00472
100487 100491 100498 100499 100501 100505 100510 100513 100549 100555
100565 100580 100597 100602 100604 100609 100617 100621 100623 100641
100659 100674 100689 100691 100696 100699 LOO734 100739 70074t 700767
100795 100797 100813 100819 100820 100822 100828 100834 100835 100839
100855 100861 100865 100870 100873 100875 100882 100884 100903 100920
100937 100949 100960 100975 100976 100978 100981 100995 101004 101025
101034 101037 101069 101070 101088 101093 101100 101103 101139 101157
tott72 101191 101198 tO72Lt 70t219 LOt227 tOL278 101285 101288 101303
101305 101325 101355 101367 101389 101405 101416 101430 101438 t0t442
toL452 101455 !07457 tO!47L LOt478 101489 t0t492 101495 101511 101512
101521 101529 101534 101550 101552 101570 LOL577 101580 101585 101595
101505 101608 101623 101534 101661 101687 101692 101698 101710 10t7L7
LOt729 101739 LOt743 101755 101755 101759 LOL773 70L776 101795 101802
101820 101821 101835 101841 101845 101875 101902 LOt932 101949 101950
101954 101956 101960 101978 101983 101993 101997 t02028 702049 102052
102053 102065 102069 L02074 IO2LL3 LOzI4t t021:6t LO2l72 702184 tO2L89
LO220L 702277 LO2236 LO2253 702259 L02252 102264 LO2267 102295 102306
7023t7 LO232L 102331 102333 702348 102351 102359 L02362 102364 tO237L
Lo24o7 Lo24zB tozqgot !02432 Loz433 Loz436 ro2444 Loz44s to24so Lo246r
102480 102503 102508 LO25L7 102526 LO252g 102597
frqofr:
r. ftrffiq/Eoq Tcfinrr E-{ fdn$ AFc d ortur
q0anwa $fltem { d
iroar t t
z. vrfm qw-a dfuo t
sffiRfltrf, aiE (or) d orf,.f( r+2, enEb' sq t
o,rfr a{ (oz) oft
d
q<.f( sqerq oe, ergql+o qft
(oz) qilE A q-f,.ff, BqEreI za, ergqfua
'il-i-qrfr
(oa) 6|p d en-fl.td
Bqilq oz, eredo frE-.sr s',f (o+) otE d ai-f,.f( sqerel ao, fru.cr a{ (os) otfr d orf,.fc Bq?rq 27 sq
frgd q'tr d
qtrdr 6tE d ci-fl.fd rlq; Ed z+z sfreqn B r

ga 247 s-ffit t
ft-qirrf,r d sTIqR w fu Sfrq entqq d sr+nq d n-ro oTfrR-ffi sq qqd t
dfuo or EE (vr) frqirr s+<-qq {nfrd B t gsa oTfrfrff os Efu (vr) lcqtrr T"Trgur d eTIqR trt sff
t
qfr snfud B I ot{ (oo) FqFr sfiffiq tqr qfr fr vqf,cT q-fr t t
{6-qtrr
sv-$-ffi cfterls-f, t erneror qbtfqn o-e-dw sro fiqqE t:-
Category Cut-off Marks
Unreserued 59
Unreserved (Female)
EWS 48
EWS (Female)
SC 48
SC (Female)
-2-

Category Cut-off Marks


ST 51
EBC 48
EBC (Female)
BC 48
BC (Female)
BCL
q!9e!led (vI) 67 **
** oe-ef,q'ero w ol-sfurd Mq Ertr sTfuo' ss rDT an+ ftrt qrt dtnnur qFTrq g{nsr
fdqFr, ft-fi d i+ocq srcio - s62, ftqf6 22.s1.zozt 6 dBor (z) d t
sTr*o, ol-{Rkd (or) d
o-e-du oto t oTfuf, 0r-o' 6tt d ero-W $r.rT q{Fr fiflfuf, (or) d sm.fd Tungur 5,}Fe q ;T ?0.{
Sfuq oTryffur d srnm tr{ fu-qr .rqr B t

3. vm affir{e qq qfreTrsEl d srq fr rrnrq orupn frqq oT sTfuc aTmsf vgt rft ro,Rrf, t, fta-rd enw
Tr oi.g{.e[r. sttt qr6't 6r qwrot fu-+r q-q1 g
4. vnfufi, cfrffir it YIrfud sffi d 3r-6 tre enqlq' A fttrde www.bpsc.bih.nic.in .rrt "Marksheet" oi-gq
d 3rf,.fd e-.D.lRrf, ffi qrti ftI+ sffiqart qqfl trSpqro \'{ qq ftft (nott ro. & Date of Btrthl srarqr
f+s'ffi sqr F qq frfu (Registration No. & Date of Blrth) srEtrDT srs{d}s or vot t t

s. fudr oar F qd q<rErorfr ftfq) rffiFtmr Tfrff *E q-fir qrq d rrorRrd o1 qrtfrI
nnfuo vfrHr { voa qtfuo vffi

sHlH sffiHg,
of grq CAfuO q0rr t-E qrfur q? qirril <rM ttrnr
Ern irn*r 6ri + sq'"il *ffi
ftfu: rr q{, 2022
ffi*f*
;l
*er sTrfir, ..-C{r

Das könnte Ihnen auch gefallen