You are on page 1of 5

Cac d an phc tap oi hoi mt loat cac hoat ng, mt vai trong s o phai c thc hin mt cach tun

t, s khac co th thc hin song song vi cac hoat ng khac. Tp hp cac cng vic tun t va song song nay co th m hinh hoa thanh mt mang li. Nm 1957 phng phap ng ti han Critical Path Method (CPM) c phat trin thanh m hinh mang quan tri d an. CPM la phng phap s dung mt khoang thi gian c tinh c inh cho mi hoat ng. Tuy CPM n gian va d s dung nhng khng quan tm n cac gia tri thi gian co tac ng ln ln thi gian hoan thanh mt d an phc tap. PERT la m hinh mang cho phep s ngu nhin trong cac khoang thi gian hoan thanh hoat ng. PERT c phat trin vao nhng nm cui thp ki 50 cho d an U.S. Navy's Polaris co hang nghin nha thu. No co tim nng giam thiu ca thi gian va chi phi cn thit hoan thanh d an. S mang li : Trong mt d an, mt hoat ng la mt cn vic cn thc hin va mt s kin la du mc hoan thanh cua mt hay nhiu hoat ng. Trc khi bt u mt hoat ng, tt ca cac hoat ng tin nhim cua no cn phai c hoan thanh. M hinh mang d an tai hin cac hoat ng va cac mc bng cac cung va cac nut. PERT nguyn thuy la mt mang cac hoat ng trn cung, trong o cac hoat ng c tai tao bng cac ng va cac mc trn nut. Sau o, mt s ngi bt u s dung PERT nh mt mang hoat ng trn node.

Biu PERT co th co nhiu trang vi rt nhiu cng vic nho. Sau y lafmootj vi du rt n gian v biu PERT PERT Chart

Cac mc c ban c anh s sao cho node kt thuc cua mt hoat ng co s ln hn node bt u. Bc nhay la 10 cho phep mt node mi co th c thm vao ma khng cn thay i s cua toan b biu . Cac hoat ng trong biu trn c anh nhan vi cac ch cai doc theo khoan thi gian d oan cn thit hoan thanh hoat ng. Cac bc trong qua trinh lp biu PERT : Lp biu PERT bao gm cac bc sau : 1. Nhn din cac hoat ng ring bit va cac mc. 2. Xac inh chui thich hp vi cac hoat ng. 3. Xy dng biu mang. 4. c tinh khoang thi gian cn thit cho mi hoat ng. 5. Xac inh ng ti han. 6. Cp nht biu CHART theo tin d an. 1. Nhn din cac hoat ng va cac mc : Cac hoat ng la cac cng vic cn hoan thanh d an. Cac mc la cac s kin anh du bt u hay kt thuc cua mt hoc nhiu hoat ng. Vic lit k cac cng vic vao mt bang rt co ich cho bc tip theo co th m rng thm cac thng tin v tun t va thi gian
2. Xac inh chui hoat ng :

Bc nay co th c kt hp vi bc nhn din hoat ng vi chui hoat ng la hin nhin i vi mt s cng vic. Cac cng vic khac co th cn nhiu phn tich hn xac inh yu cu chinh xac khi nao cn c thc hin. 3. Xy dng biu mang : S dung thng tin chui hoat ng ve biu mang cho thy chui cac hoat ng tun t va song song. i vi biu hoat ng cung nguyn ban, cac hoat ng c m ta bng cac ng mui tn va cac mc c m ta bng hinh tron hoc bong bong. Nu thc hin bng tay, mt s ban nhap co th cn c ve chinh xac mi quan h gia cac hoat ng. Mt s phn mm n gian hoa bc nay bng cach t ng chuyn i cac hoat ng t bang sang s .

4. c tinh thi gian cua hoat ng : Tun thng c s dung lam n bi tinh thi gian hoan thanh hoat ng nhng cung co th s dung bt ki n vi thi gian thich hp nao khac. Mt chc nng tiu biu cua PERT la kha nng sp xp cac khoang thi gian hoan thanh hoat ng khng chc chn cua no. Vi mi hoat ng, m hinh thng bao gm 3 thi gian c tinh :
Thi gian ti u Thi gian ngn nht ma hoat ng co th hoan thanh.

Chi co xp xi 1% c hi hoat ng co th hoan thanh trong khoang thi gian ti u . Thi gian chc chn Thi gian hoat ng co kha nng hoan thanh cao nht. Chu y thi gian chc chn khac vi thi gian d kin. Thi gian bi quan Thi gian dai nht ma mt hoat ng co th cn. PERT gia inh mt xac sut cho cac thi gian c tinh. Vi mt xac sut gia inh, khoang thi gian d kin cho mi hoat ng co th tinh gn ung bng cng thc trung binh sau : Thi gian d kin = (Ti u + 4 x Chc chn + Bi quan) /6 Thi gian d kin co th c th hin trn biu . tinh toan phng sai cho thi gian hoan thanh mi hoat ng, s dung cng thc : Phng sai = [(Bi quan Ti u) 6 ]2 5. Xac inh ng ti han ng ti han c xac inh bng cach thm thi gian cho ca hoat ng trong mi chui va xac inh ng dai nht trong d an. ng gii han xac inh c tng lich trinh thi gian cn thit cho mt d an. Nu cac hoat ng bn ngoai ng ti han tng tc hay giam tc xung (trong gii han) , tng thi gian d an se khng i. Khoang thi gian mt hoat ng phi ng ti han co th tri hoan ma khng lam tri hoan d an c quy vao thi gian chm. Nu ng ti han khng ro rang ngay lp tc, no co th hu ich cho vic xac inh

bn gia tri sau cho mi hoat ng ES Thi gian bt u sm nht EF Thi gian hoan thanh sm nht LS - Thi gian bt u mun nht LF - Thi gian hoan thanh mun nht

Nhng thi gian nay c tinh toan s dung thi gian d kin cho cac hoat ng co lin quan. Thi gian bt u va kt thuc sm nht cua mi hoat ng c xac inh bng cach doc theo mang va xac inh thi gian sm nht ma hoat ng co th bt u va kt thuc da trn hoat ng tin nhim cua no. Thi gian bt u va kt thuc mun nht la thi gian mun nht ma mt hoat ng co th bt u va kt thuc khng tinh tri hoan cua d an. LS va LF c xac inh bng cach i ngc s . im khac bit gia sm nht va mun nht cua mi hoat ng la thi gian chm. ng ti han la ng khng co thi gian chm cua cac hoat ng. Phng sai cua thi gian hoan thanh d an co th tinh toan bng cach cng tng phng sai cua cac hoat ng trong ng ti han. Nu c cho phng sai, ta co th tinh c kha nng d an hoan thanh trong mt ngay xac inh vi xac sut ng ti han binh thng (?). Do ng ti han xac inh ngay hoan thanh d an, d an co th tng tc bng cach thm cac ngun lc cn thit giam thi gian chocacs hoat ng trong ng ti han. 6. Cp nht tin d an Thc hin iu chinh biu PERT theo tin du an. Do d an m nn cac khoang thi gian c tinh co th thay th bng thi gian thc t. Trong trng hp co tri hoan, cac ngun lc b sung cn c t trong phu luc va biu PERT co th c thay i phan anh trang thai mi.

u im cua PERT PERT rt co li vi no cung cp cac thng tin sau Thi gian d kin hoan thanh d an Kha nng hoan thanh trc ngay a inh

Cac hoat ng ng ti han tac ng trc tip ti thi gian hoan thanh. Cac hoat ng co thi gian tr va co th mn ngun lc cho cac hoat ng n ti han Ngay bt u va kt thuc hoat ng. Han ch Mt s han ch cua PERT Thi gian c tinh hoat ng la th gi o chu quan va phu thuc vao s phan oan. Trong trng hp co it kinh nghim trin khai hoat ng, cac con s co th chi la c oan. Trong cac trng hp khac, nu ca nhn hay t chc thc hin hoat ng theo c tinh thi gian co th l thuc vao c oan. K ca khi thi gian hoat ng c c tinh tt, PERT gia inh xac sut cho 3 thi gian c oan nhng trong thc t, xac sut nay co th khac. K ca khi nm c xac sut, PERT gia inh rng phn b kha nng cua thi gian hoan thanh d an ging nh phn b cua ng ti han. Vi cac ng khac co th tr thanh ng ti han nu chung kt hp vi cac hoat ng bi tri hoan, PERT anh gia khng ung mc thi gian d kin hoan thanh d an. Vic anh gia khng ung mc thi gian hoan thanh d an dn ti cac ng thay th tr thanh ti han co le la nghim trong nht trong cac im trn. vt qua han ch nay, cac m phong Monte Carlo co th c thc hin trn mang loai tr s l thuc vao thi gian d kin hoan thanh d an.