Sie sind auf Seite 1von 6

616.231-003.6-053.

2
STRANO TELO U BRONHU DIJAGNOSTIKOVANO TOKOM ELEKTIVNE OPERACIJE 215890956

Case Report Prikaz slučaja

STRANO TELO U BRONHU FOREIGN BODY IN BRONCHUS


DIJAGNOSTIKOVANO TOKOM DIAGNOSED BY ELECTIVE
ELEKTIVNE OPERACIJE COCHLEAR APPARATUS IMPLANT
IMPLANTACIJE KOHLEARNOG OPERATIONS - CASE REPORT
APARATA - PRIKAZ SLUČAJA
Marija Šulem1, Rade Kosanović1, Jovana Ječmenica1, Marija Šulem1, Rade Kosanović1, Jovana Ječmenica1,
Maja Ivanišević1, Marijana Karišik,2 Predrag Minić3 Maja Ivanišević1, Marijana Karišik,2 Predrag Minić3

1
Klinika za otorinolaringologiju, Kliničko bolnički centar 1
Clinic for otorhinolaryngology, Clinical Hospital Center
“Zvezdara”, Beograd “Zvezdara”, Belgrade
2
Odjeljenje anestezije, Institut za bolesti djece, Klinički centar 2
Department of Anesthesiology, Institute of Children Diseases,
Crne Gore, Podgorica Clinical Center of Montenegro, Podgorica
3 3
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Ćupić”, Institute for Health Protection of Mother and Child “Dr Vukan
Beograd Cupic”, Belgrade

Sažetak. Aspiracija stranog tela (ST) kod dece pred- Summary. Aspiration of a foreign body (FB) in chil-
stavlja, doduše ne uvek , urgentno stanje u medicini. dren presents, though not always, an urgent condition
Poseban problem predstavljaju ST manjeg dijametra in medicine. A particular problem is the FB smaller
koja ostanu neprepoznata i prave posledične respira- diameter which remain unrecognized and make con-
torne komplikacije (česte recidivantne šetajuće pne- sequential respiratory complications (pneumonia wal-
umonije, apcses pluća, bronhiektazije i mnoge druge king through frequent recurrences, abcessus of the lung,
komplikacije ). ST mogu biti organskog ili neorganskog bronchiectasis and many other complication). FB can be
porekla, endogena ili egzogena. Prikazan je slučaj de- organic or inorganic origin, endogenous or exogenous.
teta kod kojeg je sumnja na prisustvo ST postavljena The case of a child with whom the suspected presence of
tokom elektivne operacije implantacije kohlearnog apa- FB is set during elective surgery cochlear implantation
rata. Nakon uspešnog planiranog operativnog progra- apparatus. After the success of the planned operation,
ma dete je prevedeno u eminentnu ustanovu radi daljeg the child was transported to eminent institution for
ispitivanja. Fleksibilna fiberoptička bronhoskopija uka- further questioning. Flexible fiberoptic bronchoscopy
zala na prisustvo stranog sadržaja u desnom glavnom showed the presence of foreign content in the right main
bronhu, koje je aspirirano u drugom aktu rigidnom bronchus, which is aspirated into the second act of the
bronhoskopijom. Aspirirano strano telo je bilo kikiriki. rigid bronchoscopy. Aspirated foreign body was a pea-
Značaj je dat na neprepoznavanju momenta aspiracije nut. The importance is given to the lack of time recogni-
ST deteta. tion of FB aspirations of the child.

Ključne reči: aspiracija stranog tela, kohlearni im- Key words: aspiration of a foreign body, cochlear
plant, strana tela bronha implant, bronchial foreign bodies

predmet prisutan u ustima. Učestalost aspiracije


Uvod stranog tela (ST) u disajnim putevima kod odraslih
je retka1. Često, zbog nekarakterističnih kliničkih

A spiracija stranog tela u pedijatriji pred-


stavlja urgentno stanje. Najčešće se radi od
deci ispod 3 godine starosti (u 73% slučajeva). As-
simptoma, ST ostaje neprepoznato, pa se u roku od
24h zakasni sa dijagnozom u preko 60% slučajeva2.
U 7% akcidentalnih smtnih ishoda kod dece mlađe
piracija je zadesna u jelu, igri, kašlju, kada je strani od 4 godine uzrokovano je aspiracijom ST2. Loka-
Adresa autora: Marija Sulem, Klinika za otorinolaringologiju, Kliničko bolnički centar “Zvezdara”, Dimitrija Tucovića 161, Beograd.
tel: 0642393120, e-mail: marijasulem@gmail.com
220 SJAIT 2015/3-4
lizacija stranog tela uslovljena je veličinom, vrstom (posle povraćanog sadržaja kod dece), pijavice,
i oblikom stranog tela. Traheja u male dece se pod pčele, leptiri. Neživa strana tela se dele na organska
istim uglom deli na levi i desni glavni bronh pa je i neorganska. Organska ST mogu biti vegetabilna
podjednaka incidence aspiracije u bilo koji glavni (ona koja bubre) i nevegetabilna (tabela 1.).4
bronh5. Kod starije dece i odraslih levi bronh se Klinički simptomi, po Džeksonu (Jackson), su
odvaja od traheje pod relativno oštrijim uglom od podeljeni u 5 stadijuma (tabela 2). U laringološkoj
desnog, tako da većina stranih tela dospeva u des- praksi se simptomi prisustva ST u bronhima dele
ni bronh koji je, takođe, i većeg lumena od levog po svom kliničkom toku na tri manifestna i dva la-
bronha (52% je u desnom bronhu, 33% u levom tentna perioda. 4
bronhu3).Smatra se da je prvu ekstrakciju stranog Klinička slika zavisi od veličine aspiriranog
tela iz donjih disajnih puteva učinio Gustav Killian stranog tela i od toga da li dovodi do parcijalne
1897.godine i tom prilikom je odstranio aspiriranu ili kompletne opstrukcije larinksa. Aspiracija ve-
kost iz desnog glavnog bronha3. Jackson 1905. go- likog ST izaziva kompletnu opstrukciju i momen-
dine unapređuje tehniku upotrebom distalnog os- talnu smrt.5 Aspiracija malog ST u Iarinksu izaziva
vetljenja.4 promuklost, dispneu, stridor i kašalj. Može doći do
U osnovi strana tela delimo prema mestu porek- pojave zapaljenja koje se manifestuje povišenom
la na endogena i egzogena (koja dospevaju u res- temperaturom, bolnom osetljivošću i edemom.
piratorni sistem od spolja). Bitno je razdvojiti živa Ukoliko je položaj stranog tela u bronhu takav da
od neživih ST. Od živih to su: ascaris lubricoides se ono ponaša kao ventil nastaje opstruktivni em-

Tabela 1. Egzogena strana tela

Organska Neorganska Živa


Najčešća Najređa
1. Vegetabilna 1.Metali
(najopasnija; bubre naglo u toploj (igle,ekseri) Insekti
i vlažnoj sredini, ili luče eterična 2.Nemetali
ulja) (delovi gumenih i plastičnih
Pasulj,kikiriki,semenke… igračaka)
2. Nevegetabilna
(delovi kostiju,zuba..)

Tabela 2. Klinički stadijumi aspiracije ST

Jacksonovi klinički stadijumi nakon aspiracije stranog tela


1. Manifestni stadijum Traheobronhijalna drama
(Strahovit paroksizmalni kašalj, gušenje, cijanoza,
povraćanje, gubitak svesti)
2. Latentni stadijum Smirivanje simptoma
(strano telo se obloži sekretom, refleksni zamor
kašlja, adaptacija deteta na smanjen volumen disa-
jnog puta)
3. Manifestni stadijum Do 24h nakon (rane komplikacije)
(Kašalj, dispnea, atelektaze, emfizem, inflamatorne
promene na plućima, pneumothoraks)
4. Latentni stadijum Smirivanje simptoma
5. Manifestni stadijum Stadijum kasnih komplikacija
Bronhopneumonije, perforacija zida traheje, medi-
jastinitis, apsces pluća, pneumotoraks
(sa ponovnim simptomima: groznica, kašalj, hem-
optizije)
STRANO TELO U BRONHU DIJAGNOSTIKOVANO TOKOM ELEKTIVNE OPERACIJE 221

fizem jednog od plućnih segmenata ili lobusa.3 Re- Prikaz slučaja


kurentne epizode kašlja i pulmonalnih infekcija,
naročito ako su unilateralne, ili “šetajuće”, treba kod Dečak N.Đ. uzrasta 3 godine i 4 meseca je pa-
lekara da pobude sumnju da su posledica stranog tio od senzorineuralne duboke obostrane gluvoće
tela u bronhu. Nedijagnostifikovana strana tela (gluvoća dijagnostikovana sa 12 meseci uzrasta).
bronha mogu dovesti do teških pneumonija, ap- Roditelji su doveli dečaka na ORL odeljenje zbog
scesa i empijema. Za dijagnozu ST od najvećeg je nerazvijenog govora i daljeg ispitivanja oštećenja
značaja klinička slika, ali je od koristi i radiografija. sluha. Dete je nosilo slušni aparat.
Na rendgenskim snimcima grudnog koša mogu Po prijemu na ORL odeljenje KBC Zvezdara,
se videti strana tela samo ako nisu propustijiva za dete je bilo svesno, afebrilno, urednih vitalnih
rendgenske zrake. Strana tela propustljiva za rend- funkcija, veselo. Imao je slab kašalj, sa pooštrenim
genske zrake na rendgenskim snimcima se mogu disanjem obostrano i ponekim zvižducima. Labo-
otkriti samo na osnovu rendgenskih znakova op- ratorijski nalazi krvne slike bili uredni bez odstu-
strukcije i infekcije. Strana tela biljnog porekla do- panja u leukocitnoj formuli ( WBC 7.60 ; Neut 45.4
vode mnogo ranije do zapaljivih promena i iste su ; Lymph 39.0 ; Mono 6.3 ). Vrednosti osnovnih
mnogo jače izražene.3 Diferencijalnom dijagnozom biohemijskih analiza (glikemija, urea, kreatinin,
treba isključiti pneumoniju, bronhiektazije, apsces AST, ALT, LDH, bilirubin) u granicama referentnih
pluća i tuberkulozu. vrednosti. Dete je bilo teško 16.5 kg. Urađen je kon-
Za ekstrakciju stranog tela bronha potrebno je trolni CT temporalne kosti, kompletna audiološka
pripremiti fleksibilni ili rigidni fiberoptički bron- testiranja (BERA test i ASSR test).
hoskop sa specijalnim forcepsom kroz bronhoskop, Tokom kliničkog pregleda deteta uočen je
aspiracione cevčice, ali i komplet za traheotomi- specifični beli pramen u kosi, tamne obrve, tamne
ju. Kod novorođenčadi se najčešće koriste bron- trepavice, izrazito svetle plave oči, duboka senzo-
hoskopi oznake 2.5-3, za decu do 12 meseci starosti rineuralna obostrana gluvoća. Bili smo mišljenja
3.5-5, i za stariju decu do 3 godine starosti 4.5. Na da se radi o retkom A-D genskom poremećaju po
direktnu laringoskopiju nastavlja se traheobron- tipu Waardenburgov sindrom. Otac deteta takođe
hoskopija, glava deteta je u medijalnoj liniji lako je imalo beli pramen kose.
elevirana. Svaki od bronhoskopa ima bilo distalno, S obzirom na to da se dete nalazilo u optimal-
bilo proksimalno hladno svetlo, a na proksimalnom nom periodu za razvoj govora, a da dosadašnji
delu se nalazi i priključak za opštu inhalacionu an- tretman uz spoljašnju slušnu amplifikaciju nije
esteziju i oksigenaciju.4 Vrsta i intenzitet sedacije i dalo zadovoljavajuće rezultate, dete je uz saglas-
po potrebi i analgezije zavise od opšteg, hemodi- nost roditelja postalo kandidat za program
namskog i respiratornog stanja konkretnog deteta. ugrađivanja kohlearnog implantata u našoj ustano-
Tokom procedure najbolje je raditi u opštoj inhala- vi. Heteroanamnestičkim podacima od roditelja
cionoj anesteziji sa očuvanim spontanim disanjem.5 saznali smo da je dete u poslednjih dve nedelje
To podrazumeva inhalacioni uvod i održavanje. imalo obstruktivne epizode kašlja pa je, zbog di-
Najbolje je koristiti lako isparljive inhalacione an- jagnostikovane i rendgenološki potvrđene vi-
estetike, u našoj zemlji najkorišćeniji je Sevofluran rusne nespecifične pneumonije levo i povećane
gas.5 Za vreme intervencije bolesnik je u Trende- prozračnosti desnog plućnog krila, bilo lečeno u
lenburgovom položaju da bi se sprečilo upadanje Domu zdravlja. Lečenje u domu zdravlja je prvo
stranog tela u traheju ili u ezofagus. U slučajevima obuhvatalo uvođenje antibiotika Cefalosporinske
kad se radi o metalnim manjim stranim telima generacije (Ceftriakson u dozi od 1.0gr 6 dana).
(igla, čioda) koja su dospela bliže periferiji pluća, Tokom vremena terapije majka navodi da dete nije
ponekad je teško lokalizovati ih pomoću bron- bilo febrilno i da je u laboratorijskim nalazima im-
hoskopa. U takvim slučajevima treba se pomoći alo povišene vrednosti parametara zapaljenja (CRP
rendgenom, tj. strano telo lokalizovati pomoću 72). Na kontrolnom pregledu u Domu zdravlja,
fluoroskopa koji istovremeno prikazuje pluća u dve 5 dana nakon završene antibiotske terapije, dete
projekcije. Kod slučajeva gde je strano telo dospe- i dalje sa nalazom obstruktivnog bronhitisa na
lo blizu periferije pluća ponekad je za ekstrakciju plućima. Uvedene inhalacije bronhodilatatora Alo-
stranog tela neophodna torakotomija.3 prola (3x6 kapi) i Cefzil sirupom (2x6ml). Nakon
222 SJAIT 2015/3-4
primenjenih mera lečenja detetu bilo bolje klinički glavnog desnog bronha, nije se vizualizovalo neko
i auskultatorno. Zbog održavajućeg diskretnog drugo strano telo. Nakon brohnoaspiracije venti-
nalaza na plućima i u našoj ustanovi (3 dana na- lacija oba plućna krila uspostavljena normalno, uz
kon završene terapije u Domu zdravlja) detetu su obostrano čujno disanje, saturacija 02 na monitoru
nastavljene inhalacije tokom sledeća 2 dana, posle 99%. Intravenski dodata doza deksametazona od
kojih je nalaz na plućima bio uredan. Urađena kon- 4mg. Pristupilo se planiranoj operaciji kohlearnog
trolna radiografija pluća (slika1). Pacijent planiran implantata koja je protekla uredno. Dete u opera-
za redovan hirurški program ugrađivanja kohlear- cionoj sali probuđeno i ekstubirano sa čujnim ispir-
nog implantata. ijumsko-ekspirijumskim stridorom nad plućima.
Dete je disalo na usta. Laboratorijske postopera-
Slika1. Preoperativna radiografija srca i pluca
tivne analize su pokazale sledeće vrednosti: Leu
11.6; Er 5.59; Hgb 12.6; Hct 43.5; Trom 488; Gran
58.0; Limf 35.2%; CRP 5.8. Postoperativne labora-
torijske analize pokazale su referentne vrednosti,
osim leukocita koji su bili povišeni (Le=11,6). Dete
je od momenta prijema u našu ustanovu bilo afe-
brilno.
Zbog nejasnog bronhoskopskog nalaza i osno-
vane sumnje na eventualno prisustvo stranog tela
u bronhu, dete je upućeno u Institut za majku i
dete u Beogradu. Roditelji deteta bili su detaljno
obavešteni u čitavu nastalu situaciju, iznenađeni jer
se ne sećaju kada je uopšte i bila ta potencijalna as-
piracija stranog tela.
U Institut za majku i dete pacijent primljen
trećeg dana od operacije kohlearnog implantata.
Pre operacije dete je premedicirano sirupom Svesno, saradljivo, afebrilno, normotenzivno, nor-
Midazolama per os u dozi od 8 mg. Nakon inhala- mofrekventno, lako dispnoično sa pozitivnim aus-
cionog uvoda smešom gasova O2 3 L/min, N2O kultatornim nalazom na plućima (desno oslabljen
3l/min, Sevofluran 8 vol%, dete je ventilirano na disajni šum, produžen ekspirijum, čujni monofon-
masku uz postepeno smanjenje vol% Sevoflu- ski niskotonski zvižduci u inspirijumu i u ekspiri-
rana ukupnoj smeši gasova. Plasirana je intraven- jumu, RF 24/min). Ždrelo mirno, bez limfadenop-
ska kanila i aplicirana doza fentanila 0.03mg kao i atije. Nalaz kompletne krvne slike bez osobenosti.
depolarizujućeg mišićnog relaksanta sukcinilholina Istog dana urađena kontrolna radiografija pluća
(20mg i.v). Dete je intubirano armiranim tubusom koja je bila naizgled uredna (prozračnost pluća
(5.0 cuff), početna saturacija O2 na monitoru je bila normalna, bez patoloških promena, bez pleuralnog
98%, prisutna je kaptometrijska kriva, vidljivo po- izliva, medijastinum i hilusi normalnog izgleda,
dizanje grudnog koša nakon manuelne ventilacije srčana senka normalnog položaja, forme i veličine).
balonom. Tokom rutinske provere pozicije i dubine Tokom pregleda pri forsiranim respiracijama ne
tubusa konstatovano je odsustvo disajnog šuma dolazi do fenomena “klaćenja medijastinuma”. Flek-
desno. Nakon ponovnog pozicionirana dubine tu- sibilnom fiberoptičkom bronhoskopijom na ulazu
busa disanje i dalje nečujno desno, uz pad saturacije u desni glavni bronh uočeno je beličasto strano telo,
02 na 93-90%. Anestezija je produbljena ponovnim najverovatnije biljnog porekla, okruženo manjim
dozama fentanila i mišićnog nedepolarišućeg granulacijama tkiva (slika 2, 3). Levi glavni bronh
relaksanta cisakrakurijuma, uz inhalacionu smešu bez patološkog sadržaja. Po prijemu ordinirana
gasova 02 / N20/ Sevoflurana. Odmah se pristu- antibiotska terapija Cefalosporinima (Ceftriakson
pilo intervenciji rigidnim bronhoskopom radi eval- 1.0gr dn), kortikosteroidna (metil-prednizolon
uacije nastalog stanja. Plasiran tubus veličine 3mm 20mg dn), i nesteroidna antiinflamatorna terapija.
x 20cm. Učinjenom bronhoskopijom je aspirira- Na osnovu kliničkog pregleda i dopunskih ispiti-
na velika količina gnojnog beličastog sadržaja iz vanja odlučeno je pristupanju rigidne traheobron-
STRANO TELO U BRONHU DIJAGNOSTIKOVANO TOKOM ELEKTIVNE OPERACIJE 223
Slike 2, 3. Nalaz u glavnom desnom bronhu tokom fleksibilne bronhoskopije

hoskopije u opštoj anesteziji istog tog dana. Dete je sirupom 7.5ml x1dn u narednih 5 dana. Dete je
u premedikaciji IV dobilo atropin 0.2mg, metil- otpušteno iz bolnice petog postoperativnog dana u
prednizolon 20mg, midazolam1.0mg. Putem maske dobrom opštem stanju.
je pacijent spontano udisao čist kiseonik (protok 6
L/min). Dete je uspavano tiopentonom 90mg, dato Diskusija
mu je i 1.5ml Fentanila. Od mišićnih relaksanata
intubiran je (tubus 5.0 cuff) pomoću sukcinilho- Iskustvo iz našeg prikaza slučaja pokazuje
lina 20 mg i dodavan je rokuronijum tokom pro- sličnosti sa ranijim podacima iz drugih srodnih
cedure (12.5mg). Tokom operacije inhalaciono ustanova. Najčešće pojave aspiracije stranog tela su
je isporučivana smeša gasova O2 2 L/min i N2O kod dece do treće godine života i u šestoj deceniji
4 L/min, saturacija O2 na monitoru se održavala kod odraslih. Faktori koji pogoduju aspiraciji ST
100%. Nakon uvoda u OETA i plasiranju rigidnog kod dece su nedostatak molara, oralna faza u raz-
bronhoskopa br. 4 nalaz u traheji uredan. U levom voju deteta izmedju prve i pete godine života, gu-
glavnom bronhu dosta purulentnog sekreta koji je tanje nesvarljive hrane, deca sa neurološkim prob-
aspiriran. U desnom glavnom bronhu nailazi se na lemima, zaostacima u razvoju itd. 4,6 Naš pacijent je
kompletnu opstrukciju lumena stranim telom koje bio dečak od tri godine starosti i imao je izvesnih
se pri dodiru sitni. U više navrata uklanjani veliki poteškoća u razvoju zbog gluvoće i pridruženog
komadi stranog tela iz desnog glavnog bronha, Waardenburgovog sindroma. U većini prikazanih
viđene obilne granulacije koje krvare na dodir. studija, kao i u našem slučaju, veću incidencu as-
Načinjena lavaža u više navrata kojom je isprano piracije ST su imali dečaci što se moze objasniti nji-
dosta sitnijih komadića istog stranog tela. Granu- hovom većom agresivnošću i impulsivnošću.4
lacije na ulazu u donji desni bronh onemogućavale Pokazano je, ranijim istraživanjima, da pozi-
su uvid u dublje strukture i vizualizaciju eventu- tivna anamneza aspiracije ST ima visok procenat
alnih ostataka. Izvađen sadržaj stranog tela odgo- tačnosti i dovoljna je za postavljanje indikacije za
varao je kikirikiju. Nakon učinjenje intervencije traheobronhoskopiju.4 Ipak, kod većine dece dijag-
dete je probuđeno, ekstubirano, sa evidentno boljim noza dolazi sa zakašnjenjem, kao i u slučaju našeg
nalazim na plućima postekstubaciono. Kontrolnom pacijenta.
fleksibilnom fiberoptičkom bronhoskopijom nakon Jedna od komplikacija je i recidivantna bron-
2 dana druga strana tela nisu uočena, granulaciono hopneumonija1, potom bronhiektazije, atelektaze,
tkivo i dalje prisutno u desnom glavnom bronhu. plućni apsces, gangrene pluća, akutni supurativni
Postoperativni tok protekao uredno, dete klinički medijastinitis, a sve navedene komplikacije nastaju
mnogo bolje, bez patološkog auskultatornog na- na terenu stagnacije sekreta i sledstvene, najčešće
laza na plućima. Preporučena terapija Cefzilom bakterijske infekcije. Recidivantne bronhopneu-
224 SJAIT 2015/3-4
monije i bronhiektazije se najčešće i nalaze kod Reference
25% pacijenata kod kojih je prava dijagnoza postav-
ljena i nakon čak 30 dana od aspiracije.7 Kod našeg 1. Petrović B. Značaj stranih tela u donjim disajnim
pacijenta je došlo do bronhopneumonije jer je di- putevima u nastanku opstruktivne bolesti vazdušnih pute-
va.Acta Medica Medianae 2004, vol.13, 2: 65-67
jagnoza ST postavljena relativno kasno, budući da
2. Enzan K, Mitsuhata H, Sato W, Szuki M.Statistical
roditelji nisu primetili da je dete aspiriralo (a do as- analysis of tracheobronchial foreign bodies. Masui. 1991;
piracije je, evidentno, došlo pre prijema u bolnicu). 40(9):1417-22
Najčešće aspirirana ST su vegetabilne prirode, 3. Velisavljev M, Korać D, Juretić M. Klinička pedi-
riblje kosti, plastični delovi igračaka.8 Aspiracija jatrija, drugo izdanje, 1988, 508.
kikirikija u našem slučaju predstavlja poklapanje sa 4. Belic B, Djurovic P, Andric B.Importance of an-
ranijim rezultatima sličnih studija. amnesis at the forein bodies in the lover respiration ways.
Praxis medica 2004; 32(3-4) 35-38.
Strano telo je najčešće lokalizovano u desnom 5. Simic DM. Osnovi decije anesteziologije. Drugo
glavnom bronhu zbog anatomskih specifičnosti.8 izdanje. Beograd:Obelezja 2005.
Kod neonatusa i malih beba aspiracija je moguća 6. Baharloo F, Veyckemans F, Francis C, Biettlot MP,
u oba bronha podjednako jer tada još nema raz- Rodenstein DO. Tracheobronchial foreign bodies: pres-
like u angulacijama među glavnim račvanjem tra- entation and management in children and adults. Chest.
heje.5 Kod našeg pacijenta ST je bilo lokalizovano u 1999;115(5):1357-62.
7. Mutry PSN, Vijendra S Ingle, Ramakrishna
glavnom desnom brohnu.
S,Fahim AShah, Varghese P. Foreign bodiesin the upper
Simptomi aspiracije ST su slični kod dece i aero-digestive tract. Medical Sciences 2001, Vol:3, No2,
kod odraslih. Najčešće kliničke manifestacije jesu 117-20.
kašalj, vizing, dispnea. 1,2,3,8 Od značaja je i činjenica 8. Kitcher ED.Foreign body inhalation: a review of
da uredan fizikalni i radiološki nalaz ne isključuju patients at the Korle Bu Teaching Hospital, Accra, Ghana.
mogućnost aspiracije ST.7 West Afr J Med. 2009 Nov-Dec;28(6):368-70.
Bronhoskopija, rigidna ili fleksibilna, je najefi- 9. Debeljak A, Sorli J, Music E, Kecelj P. Broncho-
scopic removalof foreign bodies in adults: experience with
kasnija dijagnostička i terapijska procedura u pre-
62 patients from 1974-1998. Eur Resp J 1999; 14:792-5
venciji komplikacija.3,4,5 Kod dece manipulacije
bronhoskopom mogu izazvati teži edem larinksa.
Kod našeg pacijenta bronhoskopije su urađene
četiri puta, u cilju dijagnostike, ekstirpacije ST i
kontrole (i to dva puta rigidnim i dva puta fleksi-
bilnim bronhoskopom), ali nije došlo ni do kakvih
komplikacija. Oprez jer je kod jedne trećine rano
dijagnostikovanih slučajeva radiološki nalaz ure-
dan.9

Zaključak

Prikazan je slučaj kasno dijagnostikovanog


stranog tela u desnom glavnom bronhu kompliko-
vanog bronhopneumonijom. Srećna okolnost je
bila što je kod deteta vršena intervencija na ORL
odeljenju pa je terapija dijagnostikovanog prisus-
tva stranog tela u bronhu započeta na odeljenju na
koje je dete primljeno. Na žalost, češće se dešava da
strano telo ne bude dijagnostikovano ni jako dugo
posle aspiracije, već se učestalo dešavaju komp-
likacije koje u krajnjoj liniji mogu i da odnesu život
pacijenta.

Das könnte Ihnen auch gefallen