Sie sind auf Seite 1von 5

DAFTAR JAGA PUSKESMAS 24 JAM + RA

BULAN JUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
jum sab mgg sen sel rab kam jum sab
1 dr. Ferdy Haryadi SM SM SM
2 dr.Abdillah SM SM SM
3 dr. Prayoga SM SM SM
4 Muhammad Anas,Amd.Kep M S M
5 Saiful Rizani, Amd. Kep S M S
6 Dadang Munandar,Amd. Kep S M S
7 Indra Saputra,Amd . Kep M S M
8 Raddhica Purnamasari,Amd. Kep S M S
9 Surya Abdian, Amd.Kep M S M
10 Hefy Theofani, Amd. Keb S M
11 Enni Wahyuni.Amd. Keb M S M
12 Diyah Kartika Dewi, Amd.Keb S M S M
13 Melda Dwi Hapsari,Amd.Keb S M S M
14 Dumora Sirait, Amd.Keb S M S
15 Marliska, Amd.Keb S M
16 Waluyo v v v v v v v v v

Penanggung Jawab Rawat Inap 24 Jam UPT Puskesmas Tepian Bua

dr. Prayoga Adinawer Sirait


MAS 24 JAM + RAWAT INAP UPT PUSKESMAS TEPIAN BUAH
BULAN JULI TAHUN 2022
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
mgg sen sel rab kam jum sab mgg sen sel rab kam jum sab mgg sen sel
SM SM SM SM
SM SM SM SM SM
SM SM SM SM SM SM SM SM
S M S M S M
M S M S M S
M S M S M S
S M S M S M
M S M S M
S M S M S
S M S M S M
S M S M S M
S M S M S M
S M S M S
M S M S M
S M S M S M
v v v v v v v v v v v v v v v v v

T Puskesmas Tepian Buah


27 28 29 30 31
Jumlah
rab kam jum sab mgg
SM SM 9
SM SM 9
SM 12
S 10
M 10
M S 11
S M 11
S M 10
M S 10
S M 10
S M 10
S 10
M 10
S M 10
S M 10
v v v v v 31

Tepian Buah, 30 Juni 2022


Kepala UPT Puskesmas Tepian Buah

Muhd. Aras, Amd. Kep


NIP : 19700311 199102 1 002
TANG
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sen sel rab kam jum sab mgg sen sel rab kam jum sab
1 dr. Ferdy Haryadi SM SM SM SM
2 dr.Abdillah SM SM SM
3 dr. Prayoga SM SM SM SM SM SM
4 Muhammad Anas,Amd.Kep M S S M
5 Saiful Rizani, Amd. Kep S M M S
6 Dadang Munandar,Amd. Kep S S M S
7 Indra Saputra,Amd . Kep M M S M
8 Raddhica Purnamasari,Amd. Kep S M M
9 Tetty Eka Sugiarti,Amd. Kep M S S
10 Surya Abdian, Amd.Kep M S S M
11 Hefy Theofani, Amd. Keb S M S
12 Hajrah, Amd. Keb S M
13 Enni Wahyuni.Amd. Keb S M
14 Dumora Sirait, Amd.Keb M S M
15 Melda Dwi Hapsari,Amd.Keb S M S M
16 Habibi
17 Stenly Leonardo
TANGGAL
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jumlah
mgg sen sel rab kam jum sab mgg sen sel rab kam jum sab mgg sen sel
SM SM SM SM
SM SM SM SM SM
SM SM SM SM SM SM SM SM
S M S M S 9
M S M S M 9
M S M S S 9
S M S M 8
S M S M S 8
M S M S M 8
M S M S M 9
M S M S M S M
S M S M S M S M
S M S M S M S
S M S M S M
S M S M S M
15
15

Das könnte Ihnen auch gefallen