Sie sind auf Seite 1von 105
PAACHHK/GLASNIK 3BEMA-BCKOIr MY3EJA | ZEMALJSKOG MUZEJA y u BOCHH H XEPLEFOBHHH | BOSNI I HERCEGOVINI UREDNIK: YPEAHHMK: Ap. MAXOBHA MAHAN Dr. MIHOVIL MANDIC God. XLVII — 1936 PRVA SVESKA (ZA HISTORIJU I ETNOGRAFIJU) UREDNISTVO I ADMINISTRACJA: SARAJEVO, ZEMALJSKI MUZEJ YPEAHHUITBO H AANHHHCTPAUHJA: CAPAJEBO, 3EMACKH MY3EJ LHJEHA JE OBOJ CBECYH 30 AHH. CYJENA JE OVO] SVESCI 30 DIN. AOMMCH M HOBYAHE TlOWIMAKE y TOrAEAY TPETIIAATE HEKA CE YIPABE HA SHBAHOTEKY ‘SEMA/SCKOT MYSEJA KAO AAMHHHCTPALMJY TAACHHKA DOPIS! 1 NOVCANE POSILJKE U POGLEDU PRETPLATE NEKA SE UPRAVE NA BIBLIOTERU ZEMALJSKOG MUZEJA KAO. ADMINISTRACHU CLASNIEA CAPAJEBO — SARAJEVO APRABHA IITAMMAPHJA — DRZAVNA STAMPARIJA 1936 edie aad Sadrzaj — Caapmaj Mandié Dr. Mihovil: Promjena urednigtva....... 2... Ceprejescxnj Qumutpuje: Hopn Kawenn cnomenmun 13 Yeruxo- auwe u Porataue (ca 4 TaGae M9 caMKa y TeKcTy) ... 1... Misilo fra Krunostav: Rimski spomenici iz Bosne (s 1 tab., 2 plana, Uiiacomeaibislikald telco. es + as ge 15— 26 Kapanosuh Muaan: Tpaxuue cpeatesexosne Gocancxe xyne 3e- wabaumk (c | KapToM y TeKCTY). 2... ee 27— 36 Ckapuh Baagucaar: Crap Typckm sakon 0 opuanmtuma. . . .. 37— 48 Masaauh Bophe: Crape uxone u ap. (ca 10 cauka y texcty).. .. 49— 72 \Ckapuh Baagucaas: O Kpemeny (ca 2 ra6. # 1 naanom y Texery) 73— 80 Siméik Ante: Oblamanje koplja o gradska vrata... ....... 8i— 84 Karaman Dr. Liubo: Starohrvatsko groblje na »Majdanu« kod So- lina, Referat Dra M. Mandifa. ... 2.76 ee ee ee ee 85— 88 Zaplata Rudolf: Inhaltsverzeichnis der Wissenschaftlichen Mitteilun- Gram Binie Meer Sere e sd 89—102 rod. XLVI 1936 SVESKA 1 TAACHHK GLASNIK BEMAACKOr MY3EJA ZEMALJSKOG MUZEJA BOCHH H XEPLErOBHHM BOSNI 1 HERCEGOVINI CBECKA 3A XHCTOPHJY HETHOTPA@HJY | SVESKA ZA HISTORIJU 1 ETNOGRAFIJU Promjena uredni&tva Stupajuéi u stanje mira predao mi je uredni8ivo dosadasnji urednik >Glasnikac gosp. Viadislay Skarié. Vodedi brigu oko toga da ovaj naS nautni Casopis, Sto ga je on uredivao punih 15 godina, ne zaostane znatno za prija’njim godistima, radio je marljivo nastojeci da ga odr%i na visini ostalih éasopisa te vrsti wu naSoj drzavi, Uza sve poteSko¢e, koje su izbijale od vremena do vremena, to mu je i uspjelo. I tako >Glasnike, ulaze¢i u 48 godinu svog opstanka, stoji na ¢vrstim nogama, i ako ne izlazi u onom opsegu, u kojem je izlazio nekad, kad su materijalna sred- stva za terenske radove, akvizicije, putovanja i tehnigke poslove Zem. muzeja bila daleko veéa. I danas je dobro poznat, uvazen i trazen u inteligentnijim slojevima naSeg dru8tva, koji se zanimaju i vole bilo starine bilo prirodne nauke, a zadr2ao jie i dosadaSnje veze s nautnim krugovima ne samo evropskih nego i ameritkih Udruzenih drZava, Uzdajuci se u pomoé dosada’njih saradnika kao i drugih intelektualaca, koji se privatno bave proutavanjem historije, etnografije ili prirodnih nauka Bosne i Hercegovine, preuzimam ovu duZnost s évrstim uvjerenjem, da ée se ovo nage naugno glasilo, makar i u manjem opsegu, odrzati barem na dosada’njoj visini, budemo li ga vodili stazom, kojom su ga uputili prijasnji urednici. Sarajevo, u februaru 1937. Dr. Mihovil Mandié. BIBLIOTHECA