Sie sind auf Seite 1von 131
PTAACHHK GLASNIK B3EMAJbCKOP MY8EJA | ZEMALJSKOG MUZEJA KPAMEBMHE JYFOCAABHJE | KRALJEVINE JUGOSLAVIJE YPEJIHHK: UREDNIK: J? MAXOBHA MAHAN D® MIHOVIL MANDIG Toa. L — 1938 AIPYTA CBECKA (3A TIPHPOJ(HE HAYKE, XMCTOPHJY HM ETHOPPA®HMJY) DRUGA SVESKA (ZA PRIRODNE NAUKE, HISTORIJU I ETNOGRAFIJU) YPEAUMINTBO M AJMMILMCTPALIA: CAPAJEBO, 3EMAJbCKUM UREDNISTVO 1 ADMINISTRACIIA: SARAJEVO, ZEMALJSKI MUZE UWJEHA JE OBOJ CBECLIM 30 MH. CIJENA JE OVOJ SVESCI 30 DIN. AOMMCH WH HOBYAHE MOWSKE ¥ moral DOPIS 1 NOVEANE POSILJKE U POGLEDU TPETIVIATE HEKA CE YIIPARE HA BHB/MOTEKY PRETPLATE NEKA SE UPRAVE NA BIBLIOTEKU, AEMAMCKOP MY3EJA KAO AJMHHHCTPALIMIY ZEMALJSKOG MUZEJA KAO ADMINISTRACUU PIACHHKA GLASNIKA CAPAJEBO — SARAJEVO APKABHA UTAMMAPHSA = DRZAVNA STAMPARISA 1938 Say Caapmaj — Sadriaj crpaua — Strana Inz. Popovié Jovo: Bolesti i Stetotine na gajenom bilju uw god. 1938 — na terenu Bosne i Hercegovine . . . am eames e 115 Maly Karlo: Die Ravna Planina bei Pale (Eine ‘flor che Skizze, sa 2 table, 1 slikom u tekstu i 1 kartom) . 13— 36 Polié Dr. Ahmed: NalaziSte magnezita u ‘Dubnici ‘kod Vigegrada (sa 4 slike u tekstuil kartom) .. 6... . 0.00% ves BT 4B Ceprejescxn Jumutpuje: Kacno-anrnukn ciomennyn 43 oKoanue Jajua (ca 13 cauka y Texcty Ml maHoM) . 2.2... 22... 49 64 P. Markovié Tomo S. 1: Rimska grobnica pod Dyelilovcem kod Travnika (sa 2 slike u tekstu) . .. . 65— 68 Muderizovié Riza: Turski dokumenti u dubrovatkom arhivu.. . . 69— 72 Kapanorsuh Muaan: Ucropnicko-ernorpadexe upraue o >xynama Pawn # Ckonay (ca 14 cauxa y texcty w 1 Kaprom) .... 2. . 73— 94 Ma3aamh Boxo: Kpara nanjeuraj o ucnutupawy crapria manacrupa Ospexa, Tamue, Manpahe 4 Jlomaune (ca 4 maava I Hanptom y Texety) 95—110 Tyurys-lleposuh Jip. Pagogan: Hero ug ycramxor q0Ga . . . 111—128 Cremosnik Dr. Gregor: O dubrovatkom notaru Paskalu . . . . . 129— OA. L 1938 SVESKA II AGHA SEMAJDCROT W3EIK GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA KPAJBEBHHE JYPOCHABRJE Y CAPAJEBY KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U SARAJEVU Bolesti i Stetocine na gajenom bilju u godini 1938 — na terenu Bosne i Hercegovine Ing. Jovo Popovic, kustos Krankheiten und Beschadigungen der landwirtschaftlichen Kultur- pflanzen im Jahre 1938 in Bosnien und der Hercegovina von Ing. J. Popovié, kustos 1. Opite pojave. (Atmosferske promjene) Januar i februar 1938 bili su umjereno hladni i viazZni, Najniza temperatura u okolini Sarajeva u januaru bila je — 22 C° (2 januara), a u februaru — 10 C? (21 februar). Inage je u oba ta mjeseca bilo dosta suncanih i toplih dana sa dnevnim temperaturama do 10° C. Dnevne temperature kretale su se od 0°—10° C, ali su noi redovno bile mnogo hladnije i Se8ée sa temperaturama od — 5 do — 10 C’. vrlo povoljan, sunéan i topal sa dnevnim temperaturama od 10—15° C, i u ovome miesecu bile dosta hladne. Povoljno vrijeme u martu znatno je utjecalo na razvoj bilja, pa je potkraj mjeseca bila trava veé ozelenila, ozimi usjevi (pSenica, zob i jetam) izgledali su zdravi i u dobrom porastu. U Zupnim polozajima Sjeverne Bosne nisko drvece i grmlje: kao drijen, crni trn, kalina, poteli su cvjetati. U krajevima Donje Hercegovine, oko Mostara, joS ne&to ranije potele Su cyjetati: kajsije, breskve, tresnje pa i ranke Sljive, Ali u aprilu u cijeloj Bosni i Hercegovini ponovo je zahladnilo. Dnevne tem- Perature spale su na 4—5° C, a noéne su se kretale oko 0° C. Bilo je ¢ak i u Zupnim Predjelima — Bos. Posavina — temperatura ispod 0° C (no¢u izmedu 8 i 9 aprila — 1° ©), U svima predjelima Bosne, a narovito u srednjoj planinskoj Bosni i Gor- njoj Hercegovini niske temperature obustavile su razvoj i flore i faune. Drvede koje je bilo veé olistalo, zastalo je sa razvojem lista. Isto tako cyjetni pupovi kod voéa, koji istom Sto se nijesu otvorili, ostali su u tom stadiju razvoja kroz cijeli april. U Sjevernoj Bosni bili su veé ocvali u prvih 10 dana aprila tre’nje, viSnie, Sliiva jabuka, kruSka i orah. U Srednjoj Bosni bio je do toga vremena ocvao samo glog i crni trn, ostalo Je voce mirovalo.