Sie sind auf Seite 1von 4

Ñoàng ca 6

Lôøi: Dieãm ca 5,15

 
Surf Nhaïc: Mai Phaïm - Hoøa aâm: Hoà Ñaêng Tín

      
1

   
  = 100
               
  

 

  
 
  

  
      
              

 

     

    
   
    
       
  
 

 
   
  
    
        
 
           
   

                   
Am Dm Am
     
5


 
    
 
 Ngöôøi coâ yeâu ñaõ ñi ñaâu maát roài Naøy hôõi trang giai nhaân tuyeät

            

 
  
    

 
    
   
   
    
                 
       
 
 
 
       
 

  

     
 
  

        


Dm Am
  

  

8


      
 theá Ngöôøi coâ yeâu ñaõ quay goùt phöông naøo

               

 

 
  


 
        
   
             
  
  

        
  
  
 
 
  
    
           

46
2008 - Phammusic@gmail.com
      
 
   

E7 Am
        
  
11

   


   

       
Ñeå chuùng toâi cuøng vôùi coâ tìm kieám Ngöôøi yeâu toâi ñaõ
   


   

  


    
  
   
 
         
   
             
 

    
  

 
  
 
 
     
      

    

Fm
         
A D
 
         
14

 
  
   Xuoáng nôi troàng phöông thaûo 
 
xuoáng vöôøn nhaø
  

 



   

 
  
     
  
  
 

   
 
 Ngöôøi ñaõ xuoáng vöôøn nhaø vun troàng phöông thaûo phöông
            
 
 

  
      


 
     
    
  
   
  

       

       
       
 
 
 
     
          

    
E7 A E7

 
 
 
  
       
    
17


     
 Chaøng ñeå ñaøn vaät  aên trong vöôøn  Coøn chaøng ñi haùi 
       
  
    
    
 
   
 thaû o ñaø n vaä t aê n trong vöôø n
           
  

   
      


       
   
         
  
          
  



  
     
 
  
  

   
     

      
47
      
A E7
      
20


   
 
 
   
    i    toâi yeâ u 

 

     
        
hueä Toâi thuoäc troïn veà ngöôø
     

    
  nhaø coøn chaøng ñi haùi hueä

Toâi yeâu

    
 

  
     
   
 
 
    
   
        
           

  
        


     


Bm7 D


   
     
 
23


    


    Ngöôøi toâi  yeâu 
 
 

 
   
   thuoäc veà 

       

     
  ngöôøi toâi yeâu vaø ngöôøi toâi yeâu toâi yeâu
  
   
   

  

   

  
   
 
      
 
     

          
                   
    
   

 
    
  

      


A E7 A
   
26


   
 
 toâ i

 
troï n  veï n  
 

  
  

Giöõ a nhöõ ng 
                  

     
   thuoäc veà toâi thaät troïn veïn

veà toâi troïn veïn
         
     
 
    
 
  


    
 

  
 
 
 
   
  
           
            

        
      

 
48
        
A Bm E7

 
   
  
   
29


  
  khoùm   hueä thôm      ng cho chieâ n gaëm 
 

 


  

 
Chaø
 


 
           

      
 
khoùm hueä thôm chaøng cho chieân gaëm
   
  
    
   

     

   
     
   
    
          
   
  
     
          1.A11
   
2. A11


A A
   
31


 
 coû . Giöõa nhöõng...  coû . 
   

 
 


        

  
  
  
coû. coû.

       
 
 
 

 
 

 
 

 

          
 
     
    
      


49

Das könnte Ihnen auch gefallen