You are on page 1of 28

BILTEN

BILTEN OPINE KAKANJ


interno informativno glasilo

OPINA KAKANJ
Alije Izetbegovia 123 72240 Kakanj Tel. 032/771-800, 771-801 Fax 032 771-803

www.kakanj.com.ba e-mail: opcinaka@bih.net.ba

Ukopavanje je pravi poetak starenja, jer je ovjek mlad sve dok se ne boji da zapoinje, rijei su Mee Selimovia. U ast svih mladih ljudi i onih koji se osjeaju mladima jer se kroz ivot ne boje novih poetaka i izazova, pripremili smo 19. broj Biltena Opine Kakanj koji je u potpunosti posveen mladosti. Kakanjska mladost dobila je Omladinski centar. Prostor je lijepo ureen i ukraen veselim bojama i motivima. U toku je instaliranje opreme za internet-centar, ureena je kancelarija u kojoj ve radi opinski referent za pitanja mladih, nabavljen je namjetaj za salu u kojoj e se odravati radionice, prezentacije i predavanja za mlade, instrukcije iz matematike i drugih predmeta, debate i druge

Kakanj grad mladosti!

U VODNI K

Dok su se slagale kockice i vrile pripreme za zvanino otvaranje, Omladinski centar je, 15. juna 2011. godine, posjetila grupa od 50 studenata zavrnih godina geotehnolokih fakulteta iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Posjeta Kaknju organizirana je u okviru obiljeavanja V Regionalnog kongresa studenata geotehnolokih fakulteta Georeks koji se odrao od 14. do 17. juna 2011. u Tuzli, u organizaciji studentske sekcije Georeks pri Rudarsko-geoloko-graevinskom fakultetu Tuzla. Osim Omladinskog centra, gosti su, zajedno sa naelnikom Jaarspahiem, obili i repliku steka koja se nalazi ispred zgrade pote u Kaknju, otvoreni muzej uz grad-

IZDAVA
Opina Kakanj

REDAKCIJA BILTENA OPINE KAKANJ:


Evelin Memi Azra Fejzi Mersud Kova Tel: 032/555-301 Fax: 032/771-803 e-mail: opcinaka@bih.net.ba evelin.memic@gmail.com
Omladinski centar
omladinske aktivnosti... Premda se jo vre odreeni finalni radovi, Omladinski centar je poeo sa prvim aktivnostima. Prvi dogaaj organiziran u novom kakanjskom Omladinskom centru odrao se 1. juna 2011. godine. Neka se ovaj datum ubiljei jer e se, vjerovatno, sa odreene vremenske distance, adekvatno vrednovati. U Centru je, toga dana, odrana prezentacija Zakona o mladima F BiH. Prezentaciju je odrao Adnan Lihi, predsjednik Udruenja Ekomladi iz Tenja. Ovo Udruenje je jedan od etiri partnera Instituta za razvoj mladih KULT iz Sarajeva u realizaciji projekta promocije Zakona o mladima FBiH. Prezentaciji je prisustvovao veliki broj mladih Kaknja, te nekoliko pedagoga i profesora srednjih kola. sko etalite, povrinski kop Vrtlite RMU Kakanj, te Kraljevu Sutjesku. Veseli smijeh, bezbrinost, polet, optimizam, ljepota koja dolazi iz due i kakanjska mladalaka snaga jo jednom je oduevila sve one koji su prisustvovali defileu maturanata. Mladost se jo jednom dokazala kao snaga koja ne pristaje na sivilo, monotoniju, pesimizam, snaga koja hrli u bolje sutra, snaga koja ivotu daje ljepu dimenziju i motivira, snaga koja, unato brojnim ivotnim izazovima, ne odustaje. Malena djeca, roena u onim najteim vremenima, danas su maturanti. elimo im svu sreu. Dragi prijatelji, pred vama je ivot koji trai da ivei ga stalno uite, zato kroz ivot i rad nadopunjujte vrijedna kolska znanja.

DTP I TAMPA:
Labirint d.o.o. Zenica labirintzenica@gmail.com

Tira:
1000 primjeraka

UVODNIK
Nikada nemojte posustati, prihvatite dobra modernistika obiljeja, a loa odbacite, nikada ne dozvolite da se izgube istinske ljudske vrijednosti, radujte se ivotu, radujte se svojoj i srei drugih, radujte se ljubavi, prijateljstvu, potujte druge i drugaije, razvijajte dobre meuljudske odnose... Uvjeren sam da ete biti vrijedni graditelji Kaknja i BiH! Povodom vae uspjene mature od srca upuujem vam srdanu estitku!, poruio je maturantima opinski naelnik Mensur Jaarspahi Suri. Opina Kakanj je finansirala tampanje Godinjaka maturanata, tako da je svaki maturant srednjih kola iz Kaknja dobio po jedan primjerak koji sadri fotografije svih maturanata. Kakanjske maturante predstavljamo i u ovom broju Biltena. I ove godine, kao i prethodnih, u uredu naelnika, organiziran je prijem za uenike generacije kakanjskih srednjih kola, te mistere i missice maturskih veeri. Svojim gostima naelnik je uruio prigodne novane darove. Naelnik je ugostio i Meliku Buza, djevojicu iz Kaknja koja je, to je javnosti dobro poznato, vrhunski virtuoz na klaviru to je jo jednom dokazala osvajanjem prve nagrade u kategoriji klavir solo na Drugom internacionalnom takmienju na Slobomir univerzitetu u Bijeljini. Djeca Kaknja su i ove godine, zajedno sa vrnjacima iz cijele BiH, dijelila radost Kids festivala. est autobusa za prijevoz djece osigurala je Opina, pa su organizatori naelniku Kaknja dodijelili zahvalnicu. Jo jedan, hvale vrijedan, poduhvat elimo pomenuti. U toku su

B I LT EN

Promocija Zakona o mladima FBiH u Omladinskom centru aktivnosti na izradi prijedloga stra- kanj, povratne informacije i miljetegije mladih koji e se razmatrati nja mladih e se prikupljati putem na jednoj od sjednica Opinskog drutvenih mrea, anketa, foruma vijea Kakanj. Radi se o dokumen- na slubenoj web-stranici... tu kojim e se, na strateki osmiStrategija e proiriti ve postoljen i sistemski nain, realizirati jei obim aktivnosti koje se realimjere koje e unaprijediti poloaj ziraju s ciljem poboljanja statusa mladih u drutvu. mladih u drutvu. U svim aktivnostima, posebna U domeni informiranja, u prijed-

Studenti iz zemalja regiona u Omladinskom centru logu strategije, izmeu ostalog, je panja se posveuje uspostavi kodefinirano da e refent za pitanja munikacije sa mladima kako bi se mladih putem Facebook-profila ulo njihovo miljenje, te kako bi komunicirati sa mladima i informi- se ukazalo na injenicu da mladi rati mlade o svim za njih vanim nisu samo budunost, kako se obipitanjima. Informacije potrebne no govori, nego i sadanjost. Sa mladima e se prezentirati i putem ciljem participativnog planiranja, web-stranice Omladinskog centra, naelnik Jaarspahi svakodnevno slubene web-stranice Opine Ka- putem vlastitog Facebook-profila komunicira sa graanima, posebno sa populacijom mladih. Nakon to je dui vremenski period u ii interesovanja mladih bio otvoreni bazen, trenutno je u fokusu idejno rjeenja kapije grada. I za kapiju grada, i za zatvoreni bazen, veliki broj graana, posebno mladih, uputio je putem Facebook-a sugestije koje su, u znatnoj mjeri, uvaene pri izradi idejnih projekata. Definitivno moemo tvrditi da je Kakanj grad mladosti i da su mladi Jedno od moguih idejnih rjeenja kapije grada i budunost i sadanjost Kaknja. 3

Izvjetaj sa 31. sjednice Opinskog vijea Kakanj


Opinsko vijee je na 31. sjednici razmatralo sedam taaka. Vijee je donijelo Odluku o usvajanju Izvjetaja Verifikacione komisije i Odluku o verifikaciji mandata kvalificiranim kandidatima: Igoru Andrijeviu (SDP) i Namiru Taliu (SDA). Nakon toga Vijee je usvojilo Izvjetaj o radu Opinskog naelnika i jedinstvenog opinskog organa uprave za 2010.godinu i Analizu zdravstvenog stanja stanovnitva, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na podruju opine Kakanj u 2009. godini uz odreene zakljuke, a javnost se moe upoznati sa istom na web-stranici Opine Kakanj i Doma zdravlja, a segmentarno u Biltenu Opine Kakanj. Vijee je razmatralo i informaciju o daljinskom

BILTEN

O P I N S KO VI J EE

grijanju poslije 25 sezona i donijelo zakljuke. Odlukom o davanju saglasnosti za izmjenu i dopunu parcelacije mikrolokaliteta utvren je mikrolokalitat u obuhvatu Regulacionog plana Cenar (za mikrolokalitet Mala ulica). Usvojeno je i Rjeenje o dodjeli neizgraenog gradskog graevinskog zemljita JP Elektroprivreda u svrhu izgradnje trafo-stanice. Imenovanjem Komisije za izradu izmjena i dopuna Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja revidirat e se dosadanja Odluka o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja. Prihvaena je Informacija o realizaciji zakljuaka Opinskog vijea za 2010.godinu.  StrunaslubazaposloveOpinskogvijea

Preporuke Analize koje je Opinsko vijee usvojilo kao zakljuke


Opinsko vijee Kakanj usvojilo je Analizu zdravstvenog stanja stanovnitva, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na podruju opine Kakanj u 2009. godini uz slijedee zakljuke: 1. da se zbog evidentno niskog nataliteta i prirodnog prirataja koji i dalje pokazuje tendencu pada urgentno pokrenu aktivnosti, a prije svega uspostavljanje populacione politike; 2. da se inicira kontinuitet edukacije zdravstvenih radnika o pravovaljanom auriranju podataka o pojavama perinatalne i dojenake smrtnosti, kao i opinskih slubenika u matinom uredu Opine gdje se vri registracija ovih pojava; 3. da se izvri sveobuhvatni pristup i istraivanje uzroka mrtvoroenosti, kao i uzroka rane neonatalne smrtnosti na podruju opine Kakanj; 4. da se nastave aktivnosti na razvoju obiteljske medicine kao stratekog opredjeljenja u reformi primarne zdravstvene zatite, a u skladu sa programom o nainu organizovanja porodine medicine u Javnoj ustanovi Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, odnosno realizuju aktivnosti utvrene ovim programom o preuzimanju, lijeenju kolske djece i omladine od 14-18 godine starosti i lijeenju radno-aktivnog stanovnitva od strane tima obiteljske medicine; 5. da se u cilju uspostavljanja organizacione uvezanosti javnog i privatnog sektora u sistemu zdravstvene zatite inicira uspostavljanje pravnog okvira za ljekarsku praksu na nivou kantona i federacije, Zakona o lijenitvu, kao i usvajanje drugih zakonskih akata i podataka koji bi trebali premostiti postojei jaz izmeu javnog i privatnog sektora u sistemu zdravstvene zatite; 6. da se oznae postojei mehanizmi za pravovaljano i pravovremeno dostavljanje zdravstvenostatistikih izvjetaja privatnog sektora o zdravstvenoj zatiti, 7.

Analiza zdravstvenog stanja stanovnitva, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na podruju opine Kakanj u 2009. godini

8.

9.

10.

kao i da se inicira edukacija zdravstvenih radnika u privatnom sektoru o osnovama zdravstveno-statistikog izvjetaja; da se sistematski pristupi uvoenju integriranog zdravstvenoinformacionog sistema, ne samo na podruju nae opine nego kantona i federacije; da se u rutinskoj statistici ureduju i podijele pokazatelji na neophodne na nivou drave radi ispunjavanja nacionalnih i internacionalnih obaveza i na specifine pokazatelje potrebne za donoenje zdravstveno-politikih odluka, rjeavanje javnozdravstvenih problema lokalne zajednice; da se u narednom periodu izvri detaljna ocjena normativa kako bi se stvorili uslovi za realno planiranje kadrova u zdravstvu koji bi mogli zadovoljiti potrebe stanovnitva nae opine i iniciraju se prema viim instancama; da se to prije iniciraju programi za preveciju kroninih masovnih nezaraznih oboljenja;

O PINSKO VIJE E
11. da se uspostavi koordinacija i kooperacija izmeu ministarstava zdravstva i drugih ministarstava, primarne zdravstvene zatite, javnog zdravstva, programa promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremeaja; 12. da se izradi jedinstveni integralni program koji e ukljuivati i opsenu kampanju za podizanje svijesti za unapreenje zdravlja ena u oblasti reproduktivnog zdravlja koji e ukljuiti i poremeaje menstruacije, kontaktni fertilitet, pobaaje, trudnou i raanje, dojenje, neplodnost, specifine bolesti reproduktivnog sistema i menopauze; 13. da se osigura savjetovanje i podrka enama oboljelim od karcinoma dojke pri zdravstvenim slubama; 14. da se osigura dostupnost i efikasnost kontraceptivnih metoda; 15. da se osigura enama i mukarcima savjetodavna podrka u okviru zdravstvenih slubi vezano za donoenje odluke u planiranju porodice; 16. da se osigura kontinuirani proces savjetovanja za adolescente o seksualnosti, kontracepciji i prevenciji spolno prenosivih bolesti pri zdravstvenim slubama; 17. da se pokrene inicijativa za izradu studije koja e ispitati odnos izmeu socijalnog porijekla i psihosocijalnih faktora koji utiu na usvajanje navika za zdravu ishranu i fizike aktivnosti. Studija treba definisati prepreke, ali i prilike za promjenu usvojenih modela ponaanja i posluiti kao nauna podloga za prepoznavanje i integraciju neophodnih intervencija u programu prevencije masovnih kroninih nezaraznih oboljenja; 18. da se u narednom periodu povea nivo informiranosti svih ena, te podre javne kampanje i razvoj sveobuhvatnog programa usmjerene edukacije vezane za rano otkrivanje malignih neoplazmi dojke ene koji e ukljuivati edukaciju djevojica i mladih ena; 19. da se pristupi jaanju koordinacije i kooperacije na svim nivoima i meu svim akterima koji uestvuju u prevenciji ovisnosti na podruju opine Kakanj; 20. da se nastavi sa podrkom programa za unapreenje oralnog zdravlja stanovnitva opine Kakanj, posebno predkolske i kolske djece uz adekvatno praanje indikatora oralnog zdravlja obuhvaene djece (prevalence kariesa kod djece do est godina starosti i KEP indeks kod djece u uzrastu od 12 godina); 21. da se u narednom periodu inicira strateki pristup Ministarstva zdravstva u saradnji sa MUP-om Zeniko-dobojskog kantona, Ministarstvom prometa i komunikacija i Zavodom za javno zdravstvo, javnim ustanovama opine u pokretanju programa za prevenciju saobraajnih nesrea, naroito saobraajnih nesrea izazvanih alkoholisanim stanjem sa posebnim fokusom na mlade vozae; 26.

B I LT EN
i pitanje lokacije i funkcioniranja stonog otpada; da se sprovede program edukacije, zdravstvenog prosvjeivanja i vaspitanja stanovnitva sa ciljem podizanja nivoa znanja o svim aspektima zdravlja; da se ostvari napredak u smislu pozitivnog ponaanja stanovnitva, odnosno znaajno smanji ponaanje koje tetno utjee na zdravlje; da se obavezno sprovede adekvatno istraivanje zraka, vode i zemljita s ciljem utvrivanja tetnih agenasa koji mogu utjecati na zdravlje stanovnitva; da zdravstvene ustanove pokrenu aktivnosti za nabavku aparata za unitavanje medicinskog otpada, radi zatite okoline; da se razvije adekvatan sistem za praenje, ocjenu i suzbijanje rizika koji ugroavaju ivotnu

27.

28.

29.

30.

Analizu je sainila Javna ustanova Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj


22. da se ukljui cjelokupna drutveno-politika zajednica u cilju podizanja nivoa imunizacije i postizanje konkretne zatite protiv vakcinama preventabilnih zaraznih bolesti; 23. da se uspostavi nadzor nad zdravstvenom ispravnou vode za pie iz lokalnih vodovodnih objekata koji opskrbljavaju najvei broj seoskog stanovnitva, a koji se ne kontroliu, to predstavlja veliki javnozdravstveni problem; 24. da se reguliu podruja sanitarnih zona oko vodozahvata, gradskih vodovoda i saniraju ova podruja prema sanitarno-higijenskim principima i zakonima, te uspostavi redovan javnozdravstveni nadzor nad zdravstvenom ispravnou vode; 25. da se sanira glavna gradska deponija krutog otpada, kao i ostala nelegalna smetljita i nakupine raznih otpada, te rije31. sredinu u cilju zatite ivotne okoline od zagaenja; da se, u saradnji sa JP Vodokom d.o.o. Kakanj, uspostavi laboratorij za kontrolu sanitarno-higijenske ispravnosti vode; da se proiri mrea ambulanti porodine medicine te da se u istima pobolja nivo zdravstvenih usluga stanovnitva; da se i u narednom periodu sainjavaju Analize o zdravstvenom stanju stanovnitva a u cilju adekvatnog praenja zdravstvenog stanja, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na podruju opine Kakanj; da se Analiza zdravstvenog stanja stanovnitva, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na podruju opine Kakanj u 2009. godini objavi na web-stranici Opine Kakanj i Doma zdravlja sa poliklinikom Kakanj, te segmentarno u Biltenu Opine Kakanj.

32.

33.

34.

BILTEN

K A K A N J I VI , R A D I , gR A D I , JAA

Opini Kakanj dodijeljen Beacon status


Uz priznanje dodijeljen i novani iznos od 8. 000 KM

Kakanj svjetionik (beacon) u oblasti uloge i poloaja mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave

Kakanj svjetionik (beacon) u oblasti uloge i poloaja mjesnih zajednica


Savez opina i gradova F BiH dodijelio je Opini Kakanj Beacon status za oblast Poloaj i uloga mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave u petom krugu Beacon scheme koja ima takmiarski karakter. Sveana promocija najboljih lokalnih zajednica u petom krugu Beacon scheme odrana je u Distriktu Brko. Uz dodjelu Beacon statusa Opini Kakanj je dodijeljen i novani iznos od 8. 000 KM. Ovo znaajno priznanje Opini Kakanj je dodijeljeno za aktivnosti koje su provedene kako bi se mjesnim zajednicama, kao jednom od participativnih mehanizama, vratila uloga koja im pripada. Podsjeamo, u Opini Kakanj formiran je Odsjek za lokalnu samoupravu i mjesne zajednice koji predstavlja institucionaliziran oblik za pokretanje i odvijanje aktivnosti mjesnih zajednica (Odsjeku se dostavljaju projekti mjesnih zajednica koji se dalje upuuju na razmatranje Opinskom vijeu), usvojeni su statuti i poslovnici o radu mjesnih zajednica, u mjesnim zajednicama su provedeni izbori, u Budetu Opine Kakanj su osigurana sredstva za rad savjeta mjesnih zajednica, u mjesnim zajednicama se provode ankete o vanim pitanjima od opeg interesa, mjesne zajednice bile su ukljuene u proces donoenja stratekih dokumenata (Strategija razvoja, Lokalni ekoloko-akcioni plan, Strategija partnerstva izmeu Opine i graana, Strategija komuniciranja Opine Kakanj sa javnou...). Razmjena najboljih praksi predstavlja jednu od nekoliko definiranih zamisli Beacon sheme. Kako bi se stvorili uvjeti za sticanje Beacon statusa opine su morale pokazati spremnost i volju da razmijene svoje najbolje prakse sa drugim opinama. Veoma strog proces procjene osigurao je da su opine koje su stekle Beacon status uistinu i vrijedne tog priznanja i da mogu posluiti kao uzor. Sticanjem Beacon statusa opine se obavezuju da e razmjenjivati najbolju praksu sa drugim opinama. Dodijeljeni novani iznos Opina Kakanj e utroiti za razliite aktivnosti i dogaaje u procesu razmjene najboljih praksi. Potovani naelnie Jaarspahi, estitamo Vama i uposlenicima Opine Kakanj na postignutim rezultatima sa eljom da svoje znanje uspjeno podijelite i sa drugim opinama i gradovima u BiH, napisala je Vesna Travljanin, direktorica Saveza opina i gradova F BiH.

Naelnik Jaarspahi sa saradnicima i predstavnica Opine Biha

Zahvaljujui donatorima - Amerikoj agenciji za meunarodni razvoj (USAID), vedskoj agenciji za razvoj i saradnju (SIDA) i Ambasadi Kraljevine Holandije u BiH, Projekat upravne odgovornosti GAP proirit e, na osnovu nedavno zavrene analize
6

gAP e pomoi Opini Kakanj u ispunjavanju pretpostavki za uvoenje trezorskog poslovanja


potreba i potencijala za uspjenost, saradnju sa Opinom Kakanj na novu oblast koja se odnosi na asistenciju u ispunjavanju pretpostavki za uvoenje trezorskog poslovanja. Naelnik Jaarspahi uputio je GAP-u izraze zahvalnosti za proirenje saradnje.

KAKANJ IVI , R A DI , g RA DI , J A A

Delegacija Opine Kakanj posjetila grad Koprivnicu u Republici Hrvatskoj


Delegacija Opine Kakanj koju su inili opinski naelnik Mensur Jaarspahi Suri,

B I LT EN

Detalj iz Koprivnice

Razgovaralo se o uspostavi saradnje izmeu Kaknja i Koprivnice u domeni privrede, kulture, obrazovanja... Ivica Petrovi, predsje- vu, lokalnu samoupravu, inima, Zvonimiru Mridavajui Opinskog vije- mjesne zajednice, za- u, gradonaelniku Koa Kakanj, Ferdo Mija, jednike i stambene privnice i Zoranu Goeef Slube za opu upra- poslove, Ferid Trako, ef ku, predsjedniku GradSlube za poduzetni- skog vijea, te njihovim tvo, drutvene djelatno- saradnicima, upoznali su sti, eko-zatitu i inspek- se sa privrednim, kulturcijske poslove, te Zijad no-historijskim i prirodNeimarlija, direktor Za- nim potencijalima Kovoda za planiranje i iz- privnice. Sa domainima gradnju, posjetila je 8. se razgovaralo o uspostajuna 2011. godine Grad vi saradnje izmeu KaKoprivnicu u Republici knja i Koprivnice u doHrvatskoj. Gosti iz Ka- meni privrede, kulture, knja, zahvaljujui doma- obrazovanja...

Instaliranjem plastenika poela realizacija projekta Kreiranje radnih mjesta


Nakon to je 2. juna 2011. godine potpisan Sporazum o partnerstvu izmeu HO World Vision International zonski ured Zenica, Opine Kakanj, JP Vodokom Kakanj i JU Sluba za zapoljavanje ZDK kojim se utvruju principi realizacije projekta Kreiranje radnih mjesta, instaliranjem plastenika na lokalitetu Bare poela je realizacija projekta. Realizacijom ovog pilot-projekta bit e omogueno zapoljavanje 2 pripadnika romske populacije na period do 2 godine. Potpisnici Sporazuma uloit e sredstva kako bi se razvili novi kapaciteti JP Vodokom koji podrazumijevaju pokretanje plastenike proizvodnje hortikulturnog sadnog materijala (sadnice cvijea). Planirana je i nabavka mehanizacije i opreme, ureenje zemljita, te zapoljavanje 2 pripadnika romske populacije. Humanitarna organizacija World Vision BiH, u koordinaciji sa Opinom Kakanj, jo jednom je dokazala svoje istinsko humano lice pruajui ruku ljudima kojima je pomo potrebna. Plastenike povrine 50 m2 dobili su Medina izmi iz Crna, Ibrahim Bliznovi iz Tra i Vesna Kordi iz naselja Podbje-

lavii. Vrijednost donacije po korisniku iznosi 1 400 KM. Uee Opine Kakanj u donaciji iznosi 575 KM (14 %). HO World Vision prua podrku ugroenim porodicama kroz projekat ekonomskog razvoja kojeg finanisira World Vision Korea. Predstavnicima HO World Vision, Zonski ured Zenica, naelnik Jaarspahi upuuje izraze zahvalnosti za pomo graanima Kaknja.

Poinje plastenika proizvodnja hortikulturnog sadnog materijala 7

Obavjetavamo javnost da je Odsjek za inspekcije Opine Kakanj od 10. juna 2011. godine zvanino zapoeo sa primjenom i izdavanjem prekrajnih naloga u skladu sa Zakonom o prekrajima FBiH. Izdavanjem prekrajnih naloga u velikoj mjeri e se smanjiti brojka sudskih postupaka pokrenutih po zahtjevu za pokretanje prekrajnog postupka, a poveat e se efikasnost naplate izreenih mjera iz razloga to e

Opinski inspektori zapoinju praksu izdavanja prekrajnih naloga, u sluaju izbjegavanja plaanja novane kazne okrivljeni nee moi registrirati vozilo
Jo jedan u nizu napada na opinske inspektore Prilikom inspekcijskog pregleda u naselju Mile, urbanistiko-graevinska inspektorica, Leila Karamehi nedavno je verbalno napadnuta od strane .G. koji je zateen na lokaciji gdje su se bespravno izvodili radovi na izgradnji stambenog objekta. Ustanovljeno je da je .G. brat investitora M.G. koji je pokrenuo bespravnu gradnju stambenog objekta. Inspektorica je ometana u provoenju inspekcijskog nadzora, te je verbalno, na veoma drzak nain, bila napadnuta. Odsjek za inspekcijske poslove Opine Kakanj je zatraio pokretanje prekrajnog postupka kod nadlenog suda protiv .G. zbog verbalnog napada na slubeno lice. se za svako izbjegavanje plaanja izreene mjere izvriti evidentiranje okrivljenog u registar novanih kazni ime se onemoguuje da okrivljeni koji je unesen u registar novanih kazni izvri registraciju vozila i dr. Ovlatena lica za izdavanje prekrajnih naloga su opinski inspektori, a nalog se moe izdati samo ukoliko se inspektor odlui za izricanje minimalne novane kazne propisane pozitivnim propisom.

BILTEN

K A K A N J I VI , R A D I , gR A D I , JAA

U periodu 1 31. maj 2011. godine, brak su sklopili: Rado NeveniDundiJelena,AliSanel i Helja Mersiha, Delibai Zijad i aluk Nirmela, Terzi Zahir i MuinbegoviAida, izmiKemaliemiEmsada,Luki Elvir i Muli Jasmina, Kubura BelminiKobiSamra,Mehanovi BeiriDurmiLejla,KadriMirnes i Balta Belma,Alajbegovi ZijadiTrakoLejla,KadiAlmir i Vehab Samela, kulj Mufid i Agii Neira, Mijo Almedin i Hadi Harisa, izmi Haris i SpahiAmila,HeganoviEdini HajdarbaiSenada,KusiEldin iUzunoviEdina,Skopljakovi MirzadiSkroboAdnana,GoralijaRamiziTursumOmerhodi Fata, Dizdarevi Adnan i Gertling Svenja, elikoviAlmin i MehinoviAdina. Mladencima upuujemo srdane estitke povodom stupanja u branu zajednicu, a za sve one koji planiraju zakljuenje braka prezentiramo nekoliko korisnih informacija o neophodnim radnja8

estitamo mladencima!
ma koje treba poduzeti kako bi se sklopio brak. Nakon stupanja na snagu Porodinog zakona FBiH dolo je do izmjena u proceduri zakljuenja braka. Budui brani partneri podnose prijavu za zakljuenje braka, prijava i ostala dokumentacija (rodni listovi, kopije linih karti i druga dokumentacija ako slubena osoba ocijeni da je potrebna) se predaje slubenoj osobi ovlatenoj za obavljanje ina zakljuenja braka. Matiar (slubena osoba) u dogovoru sa buduim branim partnerima odreuje rok za sklapanje braka koji ne moe biti krai od 30 dana raunajui od dana prijavljivanja. Izuzetno,kada za to postoje opravdani razlozi, matiar moe odobriti sklapanje braka prije isteka roka. Budue brane partnere matiar je duan upoznati da je potrebno da se do dana sklapanja braka uzajamno obavijeste o zdravstvenom stanju, da posjete porodino savjetovalite, te da se upoznaju sa strunim miljenjem i uslovima za razvoj skladnih branih zajednica. Matiar e mladence upoznati i sa mogunostima definisanja imovinskih odnosa tj. sa modalitetom koji odreuje da se imovinsko-pravni odnosi branih partnera mogu utvrditi branim ugovorom koji se sastavlja kod notara. Po isteku roka za sklapanje braka kod matiara se dogovore datum,vrijeme i mjesto sklapanja braka. Zakljuenje braka odvija se uz prisustvo dva svjedoka, tom prilikom dravni slubenik proita odredbe Porodinog zakona FBiH kojim su regulisan prava i dunosti branih partnera, a mladenci javno iskazuju volju za zakljuenjem braka.

Vjenani u maju

E KO - SLIKA MO g A KRA J A

B I LT EN

U Kaknju obiljeen Svjetski dan zatite ivotne sredine


Javnosti predstavljen Izvjetaj o dosadanjim provedenim aktivnostima na obiljeavanju 2011. godine kao Meunarodne godine uma

Pod sloganom Dvorite blista savjest ista

Anketiranje su realizirali lanovi Savjetodavnog odbora mladih Anketiranje u gradskoj jezgri Obiljeavanje 5. juna Svjet- skog dana zatite ivotne sredine ja Gornja Trstionica Bukovica i skog dana zatite ivotne sredine u skladu sa Meunarodnom godi- podjelu prirunika Eko-uilica, ove godine je u znaku uma jer su nom uma, a pod sloganom u- te anketiranje graana o temi Ujedinjene nacije 2011. godinu me: Priroda na usluzi, Opina zatite okolia. Rezultati anketiproglasile Meunarodnom godi- Kakanj javnosti je predstavila ranja bit e objavljeni nakom nom uma. I Opina Kakanj se Izvjetaj o dosadanjim provede- sumiranja odgovora. Akciji SOM-a pridruila brojnim institucijama nim aktivnostima na obiljeava- prisustvovao je i naelnik Jaarskoje ove godine, zajednikom nju 2011. godine kao Meunarod- pahi; akcijom pod nazivom Dvorite ne godine uma; Mladi Crvenog kria realizirali blista savjest ista, obiljeavalanovi Savjetodavnog odbora su akciju ienje grada, a opinju ovaj znaajni datum. mladih (SOM) , kojeg je formirao ski inspektori su izvrili vanredni U ponedjeljak, 6. juna 2011. naelnik Jaarspahi, organizira- obilazak opine kako bi prikupili godine, organizirano je nekoliko li su, na platou kod gradske fon- dodatne informacije o stanju akcija: tane, kampanju podjele promo- okolia; Cijenei injenicu da je tema tivnog materijala o projektu Opina Kakanj finansijski je ovogodinjeg obiljeavanja Svjet- Valorizacija praumskog podru- podrala takmienje za najbolji literarni i likovni rad na temu ume nije dovoljno voljeti koju je organizirala NIDP Naa rije Zenica. Meu nagraenima, u kategoriji osnovnih kola, bila je i Elma Begi iz O Hamdija Kreevljakovi Kakanj koja je osvojila tree mjesto. Obiljeavanje Svjetskog dana zatite ivotne sredine zapoelo je 1972. godine i vremenom je postalo jedna od glavnih platformi u okviru koje UN potie svijest o Movara Bistrik problemima ivotne sredine. 9

BILTEN

EKO - S L I K A MO g A KRAJ A

Izvjetaj o dosadanjim provedenim aktivnostima na obiljeavanju 2011. godine kao Meunarodne godine uma
Opina Kakanj je pripremila Program utroka sredstava Fonda za zatitu okolia Zeniko-dobojskog kantona za 2011. godinu u formi prijedloga, isti je dobio saglasnost Ministarstva za prostorno ureenje, promet i komunikacije i zatitu okoline Zeniko dobojskog kantona, a usvojen je i od strane Opinskog vijea Kakanj na 28. sjednici koja se odrala 4. marta 2011. godine. U toku je realizacija Programa kroz nekoliko projekata koji su predvieni Lokalnim ekolokim akcionim planom opine Kakanj. Realizaciju ovih projekata pomoglo je i Federalno ministarstvo okolia i turizma (apliciranje na javni poziv): Valorizacija prirodnog praumskog podruja Gornja Trstionica Bukovica: projekat je finansiran od strane Federalnog ministarstva okolia i turizma sa 20 000 KM i kroz Program utroka sredstava Fonda za zatitu okolia Zeniko-dobojskog kantona za 2011.godinu sa 3 000 KM. Odabran je prualac usluga valorizacije, to je Prirodno-matematiki fakultet Sarajevo. Cilj projekta je zatita biodiverziteta prirodnog praumskog podruja. Realizacija projekta je u toku; Zatita movarnog podruja Bistrik: projekat je sufinansiran od strane Federalnog ministarstva okolia i turizma sa 10 000 KM. Odabrani su nosioci izrade Studije biodiverziteta. To je Ornitoloko drutvo Nae ptice Sarajevo. Cilj projekta je zatita biodiverziteta movarnog podruja i ukljuivanje u Ramser (Meunarodna konvencija u cilju zatite movarnog podruja kao stanita migratornih vrsta ptica, ratificirana od strane BiH) ; Sufinansiranje projekta Wings across the Balkans ( Na krilima Balkana) u iznosu od 3 000 KM: projekat je sufinansiran od strane Evropske komisije, a provodi ga, u Bosni i Hercegovini, Ornitoloko drutvo BiH. Projekat se odnosi na prstenovanje ptica i praenje koridora kojima ptice prelijeu preko Bosne i Hercegovine, kao i jaanje institucija koje se bave ovom problematikom. U toku je realizacija projekta; Realizacija Eko kviza za uenike osnovnokolskog uzrasta: za realizaciju je zaduen REC Kakanj. Opina Kakanj projekat finansira iznosom od 5.000 KM.

Neovjek, olo, bitanga, ubijao vazdunom pukom rijetke i zatiene ptice u movari Bistrik
okirajue i uznemirujue slike zabiljeene su na lokalitetu movarnog podruja Bistrik u Kaknju gdje je registriran veliki broj rijetkih ptica koje su zatiene brojnim konvencijama iji je potpisnik i BiH. Bez obzira na silne konvencije, bez osjeaja za ljepotu i vrijednost ovih ptica, neko od nesavjesnih stvorenja, neovjek, olo, propalica, bitanga zabavljao se ubijajui i ranjavajui vazdunom pukom rijetke i zatiene ptice. Desilo se to samo dan nakon potpisivanja Ugovora o izradi studije o biodiverzitetu movarnog podruja Bistrik.. Dakle, dok traju aktivnosti kako bi struka ocijenila konanu vrijednost movarnog Trstenjak ranjen podruja, za koju zna- vazdunom pukom mo da je velika, ali je ostavio krvavi trag trebamo konaan sud i svoga divljanja u moslovo struke, neovjek vari Bistrik.

Liska ubijena vazdunom pukom 10

Nemoj gospoja, ako Boga zna, da mi vodi Samira! prozborila je uplaena i zbunjena Safija kad sam se tog osmomartovskog dana pojavila na njenim vratima. Ne boj se, rekla sam, hou samo da zabiljeim priu o tebi, njemu i djeci koja te zovu mamom. Osmijeh i olakanje na Safijinom licu. Shvatila je da nisam dola po njenog mezimca, jedanaestogodinjeg Samira, djeaka kojeg su socijalni radnici ovdje smjestili jo dok je bio u pelenama. Safiju zove mamom. Onu pravu, koja ga je rodila, zna samo iz pria, ali je ne osjea. Safija je njegova jedna i jedina. Rei e vam isto i svi ostali koje je ova topla ljudska dua prihvatila i shvatila. Bilo ih je dvadesetpetoro! Jedni su od nje otili na usvojenje, drugi u domove, neki su jo djeca, a drugi oevi i majke. Ali enu koja ih je pri26

Vremeplov: U domu Safije Mahmutovi Svi me zovu-mama!

BILTEN

Safija Mahmutovi

mila u svoje skute ne zaboravljaju, piu joj, estitaju praznike, ponekad i navrate. -Presretna sam, kae Safija, kad mi se jave, kad znam da su dobro i zdravo. Ja o svojoj djeci mislim i kad odu od mene, raspitujem se gdje i kako ive. Eto, otiao je od mene nedavno devetomjeseni djeak, usvojili ga

neki fini ljudi iz Mostara. Kad su prvi put dolazili da ga vide pitali su me ime ga hranim pa je napredan? Mlijekom i riom, rekla sam im, od toga bebe najbolje napreduju... Neko e moda pomisliti da ova krhka ena nema roda od svog poroda, pa da je zato primala i odgajala tuu djecu. Ne, ima

Safija jednog sina i jednu kerku, odhranila je i troje Rasimove djece, sa kojim ivi. U Centru za socijalni rad kau da im je Safija uvijek desna ruka, da za naputene djeake i djevojice kod nje uvijek ima mjesta. - Kad eljad nisu bijesna, kua nije tijesna, kae Safija, u ijem tronom jednosobnom stanu (u Gornjoj koloniji), ima mjesta za sve one kojima je srea, ve u djetinjstvu okrenula lea. Pomoi svagda i svakome moto je ivota kakvim ivi Safija Mahmutovi, ena osrednjih godina, malih prohtjeva, a velikog srca. Njen dom je i dom naputene djece. Prima ih na konak, hrani, kupa i to je najvanije prua im toplu rije kakvu im nisu htjeli (ili nisu mogli) priutiti pravi roditelji. P r e n e s e n o  i z : Kakanjske novine, broj323,15.mart 1991.godine

B I LT EN
Komentari sa Facebook-profila: Mensur JaarspahiSuri PepicaMarjanovi: Jako dobra ena i svima je pruala toplu rije i osmjeh. ZakiraVelispahi: Sada njoj treba pomo, vrijeme je da se za nju uini neto, sada je stara i jedva se kree. PeroMarjanovi: Mensure ba ti hvala kada brine o mojoj kominici Safiji Mahmutovi koja ima srce veliko kao Greben pod kojim i ivi. Ja samo mogu da kaem da ta ena nije znala za ne znam, nemam i neu). Naalost dolo je i to vrijeme da se pomogne i njoj koja je pomagala kome god je mogla. Tarik Jusupovi: Gospodine naelnie, lino bih Vam bio zahvalan da u skladu s Vaim mogunostima pomognete gospoi Safiji. Proitao sam priu o Safiji koju zaista do sada nisam znao. HVALA VAM!

Ovo su vrata skromnog doma u oskudnoj baraci, u ulici Rudija ajaveca, na koja su esto kucali siroii traei majinski osmjeh, zagrljaj, koru hljeba i toplinu srca. Kad god bi siroe kucnulo u vrata svojim nejakim rukama, vrata bi se otvorila, a tuno djeije lice bi obasjao vedri osmjeh Safije Mahmutovi, ene ije je srce veliko kao Greben

Ovo su vrata na koja su kucali uplakani siroii

ispod kojeg ivi. Pokucali smo i mi na ova vrata, ali ovoga puta ena velikog

srca nije otvorila jer je, pritisnuta tjeskobom teke ivotne svakodnevnice, otila po svoju nafaku, ak do Sarajeva, pria Safijina kominica. Saznali smo i to da na podatak od dvadesetpetoro djece koje je odgojila nije taan, naa brojka je za 8 manja od stvarnog broja siro-

Safijin dom

tih i uplakanih koje je Safija primila u naruje. Neemo odustati u pokuajima da razgovaramo sa Safijom. Safiju e posjetiti i naelnik Jaarspahi koji je obeao pomoi ovoj humanoj Kakanjki. Safija Mahmutovi ima veliko srce kao Greben ispod kojeg ivi- jedna je od brojnih lijepih reenica koje itamo nakon to nam je naelnik Jaarspahi dostavio komentare sa njegovog profila na Facebook-u koji se odnose na priu o Safiji koju smo objavili na slubenoj web-stranici, a koju je naelnik, u formi poveznice, predstavio preko Facebook-a.
27